Page 1

"РМЕТА.' ВСІХ КРАІН. €llНАнrЕСЯJ

І

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

СТАХАнов[иь

*

*

Саратовської області

Орtаи БРОВ.РСLкоrо рвlоиноrо комітету КомуиіСТНЧНОі

Трудівники сільського господарства Саратов­ внести СВlИ гідииіі

партіі Украіин та раlонноl Ради депутатів трудвщвх ХиlВСЬКОі області

JI! 114 (1407) ~

*

*

Перемога хліборобів

ської області, прагнучи

вклад у забезпечення країни хлібом, /.\ОСТРОКОI3IJ,

вересня, виконали .свої 3\Jбов'язання по

16

-П'ятниця, 21 вересня 1956 р. Ціна 15 коп.

чі і продажу Х,lіба державі. Здано

11

пудів аерна

-

44

на

100

3,11-

мільйонів

мільи()ни пудів білиш,

ніж було ~iII'OTOB.lCIIO Хо1іба І!

ОРГАНІЗОВАНО ПРОВЕДЕМО ПЕРЕДПЛАТУ

ці :цано понад

даж Х,lіба державі тривають.

Колгоспи і радгоспи області в цьому році пl)­

НА Г А3ЕТИ І ЖУРНАЛИ Торік працівники

Великоди-! ція

колгоспу

сіЯ.11[ понад

затвеР,1{ила агітаторами,

шими в районі провели

залиши­

перед-

лися у третьому кварталі ниніш­

плату на газети і журнали сс-

НЬОІ'О року без центральних га­

ред колгоспників та інтелігенції села. Добилися вони цього завдлки тому, що старанно підготовились до проведення передплати. Значну ,1{ОІЮмогу у цьому на,1{а.ли їм колгоспні партійні організації, агітатори, постійна комі­ сія з питань культурно-освітньо! роботи сільської Ради. Так, на­ приклад, секретар парторгавіза­

зет. Стадо ся це не тільки з ви­ ни цих товаришів, які ПОВИНllі були заtlчасно подбати про пl~­ редплаrу на газету, журнал, а і секре'l'аря парторганізації т. Ні­ кішіна, який не цікавиться тим. які газети читають кому'ністи,

ції колгоспу

Осторонь того, ЯК проходи'Гь передплата на газети і журнали

ім. Леніна т. Куш­

нір А. провів у бригадах ря,!;

бесі/.\

про роль партійної і радянсько) преси у боротьбі радянського на­ ро,!;у за побудову комуністичного суспільства.

f

Русанові немае такої роди­

ни, яка не перцплачує тіеї чи іншої газети або журналу. І тут, так само як і у Великій Димерці, серйозна заслуга колгоспної парт­

організації.

Вона

організуваЛ:l

актив колгоспу і села. Він і не тим, як проходить

передплата.

сере,ll;

молоді

стоять

і

ряд

пер­

винних комсомольських органі­ зацій. Внаслідок цього значна кількість комсомольців у Троєщи­ ні, 3аворичах, Вогданівці, Кали­ ті не виписують газет,

,1{іжних журналів

а моло­

не найти і в

клубах. За останній час значно збіль­ шилась кількість скарг трудя­

групу громадських організаторів,

щих на

які

одержують перс,!плачені ними газети і журнали. Такі факти ~taли місце, зокрема, у Княжи­ чах, де тривалий час на однііі

практично

,1{опомогли

зв'яз­

ківцям

організувати передплату на нинішній рік. 3начну роль в успішному про­ ве,.;енні пере,1{плати на газети і журнали в сс. Світильне, Плоске, Русанів, Рожни і ряді інших ві­ діграли торік колгоспні щоденні стінгазети. Вони інформували

те,

що

Рішуче усунути такі неприпус-

-

тимі явища

важливе завдан­

ня керівника районної

контори

зв'язку т. РОЗД'яконова і праців­

перцплатя,

ників зв'язку на місцях. Кожен

вміщували листи про роботу листонош, громадських організат()-

трудящий повинен бути упевне-

рів передплати.

який він передплатив, своєчасно

сс. Рудня, Мокрець, 3аворичі, Опанасів та ,1{СЯКИХ інших перед-

роботи або додому. 15 вересня по всій країні роз­

плата

почато прийом

трудящих

про

хід

затягнулася

тому,

що

справа була пущена на самоплив. Особливо незадовільно була орг анізована пропаганда спеціальних сіЛЬСЬКОГОСПlцарських журналів,

які вкрай потрібllі

по місцю

пере,1{плати

на

центральні, республіканські, об­ ласні і районні газети, журна;rtl на 1957 рік. Розпочата перед­ плата і по селах нашого району,

колгоспним І і вже перші

надходять, свідчать про значнии

свою

шля-

ріст попиту на газети і журнали.

хом ознайомлення 3 досягнеННЯJiИ науки і передового досвіду. Сількор т. Ільєнко у своєму листі до редакції, наводить та-

Якнайкраще його задовольнити - важливе, відповідальне політичне завдання. Про його ус пішне виконання повинні піклуваТlI­

кваліфікацію

кукурудзи і

Бригада пліч з

працює пліч-о­ механізаторами

норми

ництва

рову

ви­

-

Андижанської області

однієї з

болгарин

Іордан

Nlap-

фетну жниварку.

андижанських

(ПреСК,lіше РАТАУ). Фото В. Липовського.

сільгоспартілей

надійшло

тури імсні Т. Г. Шевченка

Ака­

ня вел:.lКОГО українського пись-

тутом

мен ник а,

О. М. Горького

Франка.

18

світової літератури

Академії

імені нар,

СРСР.

вересня в Москві закрилась при-

Учасники сесії заслухали ряд

свячена цій даті дводенна сесія, організована Інститутом літера-

доповідей про життя і творчість письменника.

Московський

метал

Сотні

підприємств

країни

ковського заводу чорної металу!>-

одержую'l'Ь

московськиіі

мета:І.

І'ЇЇ.

З нього вони виготовляють різні починаючи

від багато-

на

імені

(Прескліше РАТАУ). Фото Ю. Ліхути.

енергетична

будова КиргизІї

демії наук УРСР разом з Інсти-

ського діяча Івана

кукурудзи колгоспу

..============

зна чає сторіччя з дня народжеJjі громад­

Г. Я.

Калініна.

301)

НайБІльша

Івану Франку

публіциста

і тракториста

полях

*

громадськість ві;!;-

по

Томенка на роздільному

рахунки

Наукова сесІн, присвнчеН8 Радянська

ця

у минулому

на

Вони СІІ­

збирають

На фото: агрегат КОМ­

мільйонів карбованців.

============~~

тракториста

байнера М. І. Запорож­

збиранні

З початку збирання врожаю

12

гектари за зміну при нормі 2 гектари.

році.

чев, приймаючи зм:ну, перевіряє і змащує ла­

по

4

бавовницьких обла­

на цей же час

і

стематично

здали державі перший мільйон центне­

було заготовлено

за­ ко­

Г. Я. Томенка.

рів бавовни. Це майже в ,ll;ва рази більше, ніж

На фото: штурвальний

році

кожну

закласти

порожця

нового врожаю

стей

на

силосу. Вже зас.і· лосовано понад 1700 тонн. Добре працює ІІа збиранні кукурудзи агре­ гат комбайнера М. І. За­

Перший мІльйон центнерІв бавовни

найбільшлх в Узбекистані

цьому

. тонн

зерна.

Колгоспи

в

плановано

ласті з досягнутими успіхами в справі вироб­

робітку.

вироби,

йону,

граму, в якій вони поздоровляють трудящих об­

третьої тракторної бригади радгоспу. Росіяни й болгари пе­ ревиконують

Херсонська область. В сільгоспартілі імені Ка­ лініна, Херсонського ра·

Саратовському

обкомові КПРС і облвиконкомові вітальну теле­

ла з Болгарії молодіжна бригада в складі 62 чо­ ловік: Серед них комбайнери, траКТОРИСТІІ, ріЛЬНИКІІ.

Комітет КПРС і

Рада Міністрів СРСР надіслали

лянського району, допо­ могти зібрати багати, ;і урожай, вирощений на П:ДНSJтій цілині, приїха­

шофери,

цієї нагоди Центральний

3

В

Дедалі ширше розгортається будівництво Уч-Курганської ГЕС, передбачене Директивами ХХ з'їзду партії. Найбільша в Кир­ гизії гідроелектростанція потуж­ ністю в 112 тисяч кі.'10ват маІ; міжреспубліканське значеННJІ. Вона докорінно поліпшить постi:t­ чання енергії

HapOДHO~y госпо­

дарству Джалал-Абадської і Ошськоі областей Киргизії 'Х'а трьох областей Узбекистану, що розки­ нулись у Ферганськ,ій долині.

Тксача пересувних електростанцій длв цілиииих земель

Колектив заводу тільки в цьо­

му році дав країні понад річне Колектив Херсонського е.'1ект­ частин до потужних ма­ шин і кінчаючи найдрібнішими завдання більше семи тисяч тонн ромеханічного заводу дістав за!!­ тонних

швейними

голк:\ми.

тисяч тракторів,

Не

мало

комбайнів, сі-

сталі і прокату.

дання

Металурги С'l'О.'Іиці наполегли­

повідомлення, що валок, культиваторів, автомашин во борються за те, щоб дати

кадрам для того, щоб підвищити ділову

область.

ним у тому, що газету, журна,l,

Вули, проте. і прикрі факти. йому буде достаВ,'Іеюі

f

Омська

зернорадгоспі сРусско­ ПОЛЯIlСкий:t, Русько-По­

вони несвоєчасно

дільниці зовсім немає листоноші.

тисяч гектарів

500

виростили добрий урожай цієї цінної культури.

ім. Ворошилов:!

.иtрського ві,цілення зв'язку пер-

поцікавився

1955 році . Пшени­ мільиони пудів. Здача і ПР')­

62

зроблено з сталі, позна.ченої клен-

тисяч тонн сталі

мом

прокату понад річне завдання.

«Серпа И молота»

-

Мос-

і

4200

6

тонн

виготовити

СУВНИХ

тисячу

електростанцій

пере­

для

хлі­

боробів цілинних земель. Робіт­ ники та інженерно-технічні пра­ цівники успішно справплись з почесним

-------------------------

завданням.

Змагання на честь тридцять дев'ятих роковин ВеJlИКОГО Жовтня

кий факт. Ряд комуністів і без- ся партійні і комсомольські оргаКолективи промислових під- об'єктах роботи виконуються з виробили з буряків нового вропартійних активістів с. Вигуріг.нізації в кqжному колгоспі, підприємств і будов України широ- випередженням графіка. П"ДІ'в •е • жаю понад 2 мільііони і щина, яких паРТlИна оргаюза- приємстві, селі. ко розгортають переДЖОВ'fнсве Наполегливо добиваються ВИ-

І.

Останні

1.1

вісті

соціалістичне змагання. В цехах, конання бригадах і на дільницях беруть- товики

••

з

колгоспів

Мокрець. Дбаючи про створен­ ня м:цної кормової бази для гро­ мадської худоби, заготовили пе­ реважно з безалколоїдного люпи­ ну 2300 тонн силосу, в тому чис­ лі позавчора закінчили закладку траншеї на тонн. З кукурудзи та люпину заго­ товимо ще тонн соковитого

500

два

пункти

460

тоин

Всього

силосу

на

матимемо кожну

по

18

корову.

NI.

Колгосп

ім.

КисІль. Будьонного.

:11

Бровари. Колгоспи

все більше

здають картоплі та овочів на приймальні пункти. Позавчора артіль ім. Леніна, с. Семиполки, доставила 38 тонн картоплі, імені

Андрєєва, с. Богданівка, -

38

lз.j

тонн капусти, моркви та іншоі

дні

в

магазини

Києва

тонн картоплі та овочів. Д.

700

корму.

передостаННі

і

Бобрик. кою зябу тракторна

Полив'яниА.

* * * Одноразово та

вони же час. Заводи Львівського трес­

імені ди, що забезпечують дострокове кого палива. Перше місцс серед же 11 мільйонів пудів цукру виконання річного плану. підприємс'тв управління «Ста- на 40 процентів більше, ніж за кол­ Колек'гив другого будівельно- ніславнафта» займає Долинський такий же період мину.'ІОГО РОІ;У.

госпи району здали на приймаль­

ні

завдання

робляються і здійснюються захо- вже дали ItpaїHi 21 ешелон рід- ту в цьому сезоні вироблять май-

городини відправив колгосп Сталіна, с. Русанів. За

Прикарпаття.

ся підвищені зобов'язання, роз- дев'ятимісячне

і приймальних пунктів

~YKpY-Ha сотні тисяч пудів більПонад ше, ніж у минулому році за той

взятих зобов'язань наф-

го управління

комбінату «Укр- нафтопромисед, колектив

шив виконання 'річної програми

будівельно-монтажних

ІНшими

з підготов­ роботами

бригада, що обслужує

артіль, збирає картоплю. Тракто­ ристи М. Гутник та І. Накалюжний щодня викопують картоплю на 4,5-5 гектарах. Робота ішпа б краще, але рільничі бригади не встигають збирати клубні піс,1Я копача.

Р. Ходос.

І(oлrосп ім. СТjlліна.

якого

З,J;ійснюючи взяті зобов'язан-

вже кілька днів видобува" нафту ня, колектив Сколевського дісзахідшахтооуд» достроково завер" ( в рахунок жовтня. Тут в експ- промгоспу Дрогобицька об.lасть) робіт. На

честь всенародного свята вироб­

ничнИlШ зобов'язались освоїти до кінця року понад

план дев'ять

мільйонів карбованців. капіта~о-

луатацію

введено

фонтануючу

свердловину, споруджено

дав

народному господарству

нову на,ll; 10 тисяч

кубометрів

нафтоналивну естакаду, яка iI[L- в рахунок жовтня,

а ТОРФОВИІ\И

найбіЛЬШОІ'О на Україні

ла змогу в три рази швидше роз-

ського

ливати нафту в цистерни.

каської області конання річної

В змагання за

вкладень, знизити ваРТІСТЬ будІВ - Вели"'о о

гідну зустріч

по­

дісу

торф,)підприємства

ІрдииЧер-

завершили ви­ програми. Спо­

Ж

живачам відправлено вже більше . . 1.00 Г ОВТНЯ ництва на 6 процеНТІВ І здати в. . . _ включилися десяти ешелонів надпланового експлуатацію додатково до зав- праЦІВНИКИ ЦУКРОВОI ПРОМИС,lU- торфу.

,ll;ання 1000 КВ1\,ІІ;ратних метрів І вості республіки. &JlJlоі

Шlощі.

Тепер

на всіх ВішпщЬRоrо

Підприємства

цу&ротресту

вже

(За повідомленнями ТАРС j PATAY,l).


2

СТАХАНОВЕЦЬ

ПАРТІЙНУ РОБОТУ-НА РІВЕНЬ НОВИХ,

П'ЯТНИЦil,

Се11ИПОЛКівський колгосп іме­ у

-

раноні .

один з найбільших За

ним

Як правило,

ЗВІТНО-ВИБОРНІ

закріплено

гектарів землі, в тому чис­ 3300. Але кількість зем­ :Іі та інших природних багатс тв

5600

рів , у складі якого

*======;

До 700.ріЧЧR .lьвова

двічі 111\ міСЯl\I,

бюро СК.'1икало с емінар

ПАРТЗБОРИ

В8рееня1956 роНу.

,======*

БІЛЬШ ВИСОКИХ ЗАВДАНЬ ні Леніна

21

агітат о -

комуністін

47

і безпартійних . Коли :к проанаді-

Комуніст бригадир городньої :Jува.'ІИ стан агітаційно-масової бригади т. Боровик Ф. с казан, роботи , то виявидось, що більш­ не дають ще уяви про господар­ що на плащі зараз понад 60 менш систе ~атично проводя ть ський стан справ . Вони тіЛЬКІ! тонн помідорів, якпх треба я !t- бесіди т ільки тт. Степанов, Нf' lі­ свідчать про ведичезні можливо­ наilшвидше з ібратї{. Так само, ЛІ, j;1iТ, Боик(), Федоре нко, ДіДI ' П К') , :Іі орної

сті ддя

розвитку

господарства.

.якщо з цього почати, то слід сказати

-

протягом

і т . Батина , він підкрес.lИВ, що

І10РОВИК ,

робота з ЛЮДИ!!! ще

інших ТОВ:tришів .

постаВ.1ена

н е заДIJві.'lЬНО , не в с і комуніста <Івангардпу родь ІІ:}

багатьох

Шв:\чr.()

та дl'кілыl 1 

Такий jf.l~ ста!! і у реДl\о.lегі і стінга::ети, з-за чого

післявоєнних років ці можливо­

посідають

щоденної

сті не використовувалися. Кол­ госп був серед найвідсталіших в раноні . Нову сторінку в історії кол­

Rиробництві. На дільниці :М 2, де завід}'\; ф ермою мододиіі комуніст

Jl:ЛЯ нас рішення партії про кру­

Партбюро і правління артілі повинні були вжити заходів, щоб

вона сауе у lарячии час ПО.'lьоВИХ робіх ВИХОДИ.1:t нерегулярно. Ще у червні комсоуольська орга­ нізація за.'lЮllилася без секрет а­ ря, а бюр() парторганізації не ні1важилось вирішити це питанн!! без райкому комсомолу .

те

поширити досвіJl: передової фер-

3а всі ці недоліки комуніСТІ!

госпу,

говорить

секретар

парг­

організаціі т. Малій В . , відкри.'ІИ піJl:несення

сільського

госпо­

О. Швачко, надої молока вищі, ніж на фермі дільниці;М 1.

дарства. Вони вкаЗ&JIИ нам шлях Jl:o розвитку всіх галузей артіль­

ми, говорить комуніст т. Вои- критикували керівників партор .. ко С., але це не зроблено. Віль- ганізації. Були критичні заува­

ного

ше того, на цій ділянці погано ження і на aJl:pecy відділу пропа­ організована піДГО'l'овка тварин- ганди і агітації райкому КП ницьких приміщень до зими. України. Комуністи зобоВ'яза;1И

господарства,

заможного

і

що є

ОСН080Ю

культурного

життя

всіх колгоспників .

Працівники Льв;вського тресту зелеиого насадження до 700річчя Львова в парку імені Івана Франка зробили з квітів ВЄЛІІку декоративну

На фото: декоративна ваза в парку імені Івана Франка. (Прескліше РАТАУ) . Фото д. ,\\улярчука.

Електрифікація залізниці Ниів-Б'ровари

цучи цим шляхом, колгосп ,~o­

у вас в бригаJl:і, говорить ко- новообране бюро вище · пiJI:нести м:уніст т. Дикарьов С., звертаю- рівень партійної робота і забезвро "'" .... ай ОВОЧ1' В' боті. У звітній доповіді бюро на чись до Ворови "'~, ц.а печити УСПlшне виконання завбився певних успіхів у своїй ро­

партiti:них зборах вони відзначр,­

нижчий, ніж у бригаJl:і, якою ке-

дань, що стоять зараз перед ТРУ-

ні. Майже на

Р)'Є т . П римич. Н е до лиця кому. .

дівниками села.

600

кілограмів у

порівнянні з минулим роком зрос­

НlСТУ ВІДставати. · . П lКлуванням ли надої молока від кожної ко­ про дальшииu РіСТ рови. Зросла врожайність кар­ госп()дарства .колгоспу про Й НЯТІ. . . виступи. В КО.'lтоплі, овочів. Сад, який майже б ули І. ВСІ. ІНШІ ніколи не }l;авав колгоспу прибут­ госш, Відзначали виступаЮЧі, ків, приніс нинішнього року ,~f) зросли ряди переДОВИКІВ. . Ц е та-

. . ,

артільної каси понад карбованців

-

165

втроє

тисяч

більше,

ніж планували.

За звітний періОJl: СПОРУАЖено і

споруджується

чотирирядний

корівник із збірного залізобетону

&і: ДОЯРКИ -

252

голови, віДГDдівельна п.'ІО­

щадка на

успіхи, зазначив у своєму висту­

пі комуніст т. Батина І.Картоп­ ля, наприклад, яку збираємо за­

раз

у

бригаді,

по

210

де

працюю,

дає

центнерів з гектара більший, ніж будь-коли за останні роки. е можливість перевиконати зобо­ врожай

набагато

зїй, С. Кириченко,

Д. Ященко,

чабан О. Кінко, колгоспники К. Печура, Г. Смоловик, Г. Ва-

поширенню досвіду передовиків

мало було приділено уваги.

За рік СИ.'lами лекторської гру-

заJl:ОВО.'lЬНЯВ СJIухачів, бо в них го життя колгоспу, села .

Схвильовано звучить голос артистки, що читає

І.

Франка

нер ».

відомий твір

«8іqний

ЗаХОП,1е но

реВО.lюці()­

слухають при­

сутні на концерті КО.'lгоспники іі

інші вірші . А от на

сцені з'яв­

ляються співаки . Вони теж при­ їхали разом З агіткультбригадоlO республіканської філармонії. Пр~­

сутні на концерті колгоспників

с.

близько

250

Свиноїди ДОВгО

аплодують їм.

Концерт, присвячений 100річчю з дня народження І. Фран­ ка, пройшов з великим успіхом. Г. Пищай, колгоспниця .

с. Рожни.

були

питання

дЛЯ

ТОГО ,

І. ФеАоренко, члени КПРС.

обов'язок всіх

Jl:бати про охо­

-

рону здоров'я дітей.

дlтеli

І. Швачко,

Біля Жердови, в Тарасівці, Р. початкова ШКО,1а. Навчання тут

проводиться в Jl:Bi зміни. В клаr.­

ній кімнаті, як і в КОРИJl:орі, не­ має підлоги. Змащену глиною ' ДОлів ку діти швидко стоптують, і

с. Жердова .

учитель.

Чи так повинен працювати зв'язон? В ніч з

7

на

шому колгоспі

8

вересня в н а-

загорі.'Іася

ІІовіт­

в класі піднімається густа куря- ка. Потрібно було негайно поніва. Восени і взимку долівка бу- домити про це у Бровари. Годину ває

волога, від неї іде сирість.

Княжичі,

шкодою

Іванівна Гришко

зверталася не

раз до керівників се.'Іа і колгоспу

за допомогою. їй заВЖ}l;И обіця­ ють ПJслатп піJl:ЛОГУ, але все за­ дишається, як було.

дошки, інший

потрібнии

иате­

ріал. Є й кошти. Справа лише за тим, щоб .и;есь знайти маіістрів.

А. чи не могли б КOJ1госпні тесля­ рі зробити це у вихiJI:ні .и;ні

чи

вечором? Врешті-решт правління артш

зможе якось

І\е ПИТ3НШ1,

роЗВ'яззть

станціі

виконання службових обов'яз­

ків заслуговує громадського осуду. В. Кравченко, секретар

Для підлоги давно заготовлено

парторганізаціі.

Колгосп ім . Жданова, с.

1'И.

Необхі.в;но в зв'язку з цим, щоб райвикон&ом пц'ніс ItJIопо-

тання перед

«Облсільгосппоста­

чем» про негайне перенесеннв наявних с&лаJl:ів на іншу вщі-

лену Jl:ЛЯ них площадку,

зараз

нікуди

б

о вже

сItJlа.и;ати вантажі,

що надо,l;ЯТЬ СЮJl:И.

Р. Шевчук, начальник Броварської зал: зничної

станці ї.

лося про ТРУJl:нощі, що усклцни­

1 от не встигди їх

як з'явилися

кар­

500

говірка. Адже кодгоспні машини

доягіJl:НИЙ розсаJl:НИК.

в ті Jl:Hi ЇЗДИЛИ по дорозі на Бро­ вари і ніде не зупинялися. Та і автомашина рай&онтори

зв'яз~у

підходила до самого села, а по­ тім повеРНУ.'lа на Требухів. До­ ставниця пошти Л. Тищенко ска­ зала

княжичанам,

що їй дано

вказівку не заїжджати в Княжи­ чі, щоб, мовдяв, дурно не псу­ вати

нову

машину

по

поганій

дорозі . Дуже дивно чути таке від працівників пошти. Адже із-за них два дні село не одержувало і не відправляло ні листів, ні посилок. Г. Кириченко, голова сільської Ради. с,

Княжичі.

І. Лі.енко., директор

школи.

с. СемипоJlКИ.

-еСлідахн наших виетупlв В еСтахановці» за 3 серпня було вміщено листа із с. Рудн:! під заголовком «За мотивами на­ родної казки», в якому наведено факти розкрадання об'їждчиками кормів в колгоспі .

Як повідомив

редакцію ceKp~ '

тар парторганізаціі колгоспу іме·

ні Кагановича т. Шевченко Ф . , за самовільне косіння трав правлін­ ня колгоспу об'їждчика В . Поно­ маренка

суворо

попередИло.

ране сіно ~OMY зачислено

Зіб·

в

ра­

хунок трудоднів .

Юні натуралісти збирають ВРGжай

** *

Голова райспоживспІлки т. Рубаник В. повідомив редакцію,

П'яті класи «А» і «В» ще вес­ ною

розпочали

змагатися:

хто

одержить вищий врожай картоп­

що на засіданні

правління РСС

обговорені листи трудящнх, вмі· щені в еСтахановці» від ІВ черв­ ня і 22 липня 1956 року. За не­

лі на досліJl:ній ділянці . Це Дf)­

задовільне

помогло. Як показали перші Jl:Hi збирання, картопля всюди дала

леиня товарами широкого вжитку

АОГО

в «CTa~aHOBцi» писа­

вже виручено за них бованців.

Зараз юні натуралісти РО3пО-

погану дорогу,

по

350

центнерів

сорту

&укпудзи

«)'санка», одержаного

ськш

агробіО.10гічніЙ

~; чні проводили як

ВП,1ивають

нові. Bpo~iiHiCTЬ

коли ЗРОЗYIJ.Їе, що І Машина, що ПРИВОЗИТЬ пошту в непоганий

і сорту

на Київ­

станції

спостереження, різні

добрива

на

буряків. Зібрано врожай фруктів

обслужування

насе­

голову Заворицького ССТ т. де­ нисенка

попереджеио,

Бобрицького ССТ оголошена

Виведено також гібрид місце­

ли роботу Княжицького відділен­

ула)l;нати,

вересня зовсім

15

на гектар.

БезвідповідальнІсть

ня зв'язку .

на полях КQлгоспів району. Доб-

рива иід ЯКОJlога шви,;mе вивез-

ча,1И підготовку грунту під пло­

через

в сереДНЬОМУ

Красилівка.

Heil:aBHO

які призначені пі)l; посів озимих

pOJ-

Вважаю, що таке відношенн,g

працівників телефОННОї

Jl:o

)1;0 7

миту дощами. А.'Іе це тільки O}l;-

чебто

дзвонилина центральну телефОн­

Варвара

і

14

не з'являлася в селі . Чому? На­

Від цього діти можуть ПРОСТУJl:И- ну станцію, але так і не ДОЗВОН!І~'ИСЯ. Крім того, JI таких умовах лися. Довелося їхати в Бровари важко дотримувати чистоти. автомашиною та.к швидше . Завідуюча

неба і дощем розмивається

'І'исяч тонн мінеральних )l;обрив,

показув, I~

М. Прокопенко,

місцево-

Подбати про здоров'я

=Лuстu-

Хороший концерт

що є все HєooXlДHe

сажирів, але тут лежить просто

-===========================

передовиків

денко М., прочитано 37 лекцій, дових в районі. Корінне ПО.'lіпних 8 на сільськогосподарські шення партійної роботи - вір­ теми. Зміст багатьох лекцій не нии Ш.'І.ІІХ дО цього.

достатньо мобілізовані для цього.

«Голос духа чути скрІзь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремісницьких, По місцях недолі А слІз. І де тільки він роздасться, Щезнуть сльози, сум, нещастя, Сила РОДИТЬСІІ й заВЗЯТТIІ Не ридать, а добувати Хоч синам, як не собі, Кращу долю в боротьбІ».

Досвід

3

обійдені

до peдaK~

ро&у. Вирішено сітки. Па всій лінії установлені . СВІТЛОфОри, на княжицькому пе- . також споруджується висореlЗДІ зібрати не менш ніж по 14 цент- ка платформа Д.'lЯ пасажирів, .в;е нерів зернових, по 150 цептнс- буде і каса для продажу КВИТрів овочів, по 140 центнерів .каl'- ків. ТОПЛі' з гектара, надоїти у новоРозпоча.'lОСЯ переобладнаНН>І му господарському році в тва- пристанціИних колій на Броварринництві по 3000 кідограмів ськlИ станції, але БУJl:іве.'lЬНИКИ молока від корови, Оі\ержати по зустрілися тут з певними ТРУ,);­ 30 центнерів свинини на кожні нощами. На території, де зараз 100 гектарів орної землі, по 100 розтаШОRaні склади філії «Сільштук яєць на курку-несучку. І'осппостачу», необхідно проклас-

пп, якою керує комуніст т. Ді_ щоб КО.'Ігосп став одним з пере­

в'язання , ал~ люди у нас ще не­

11

. " vJ1ИЇв- В роварп. Фшації заЛІЗНИЦІ Вже повністю реконструйовано . В Д аРНИЦІ. r;олії на цій Jl:lЛьниці. споруджено високі платформи Jl:ЛЯ пасажирів. з акінqується устаповіа опор контактної електро-

Врахувавши попережні підсум" ки сіЛЬСЬКОГОСПОlrарського року, " наявні величезні не використані ще резерви, партіііні збори ви~начили основні заВJl:ання КОЛГОСпу на час завершення сільсько-

О. Швачко, К. Ва- господарського

свиней, стайня на

250

Будівельні організації Швден- ти .в;ОJl:аткову колію ;l;ЛЯ ві}І;стою проваJl:ЯТЬ елеКТРОПОЇЗJl:ів, Jl:лі високі lIJ(aTз начнии об'єм ро б іт по електри- форми .в;ля посаJl:КИ і виса.в;кипа-

но-Західної залізниці

Д По .... иви" силенко, М . Бобко ,...... ", мобілізувати колгоспників на боВ . М ишко, свинарки Н . Гу - ротьбу за те, щоб у 1957 році

силенко, В. Ревака, Г. Крамар, В. Митрохин, В. Б о б ко та ряд 1ОО голів, механізована птахо­ інших, які за прикладом каНJl:Иферма вар'гістю 1 мільйон 600 дата партії Г. Никитонова самотисяч карбованців. Розпочато бу­ віддано працюють зараз на сиJl:івництво клубу. досуванні кормів. Серйозним неЦе цілко~ вірно, що У нас є доліком В роботі бюро є те, що на

вазу.

сувора

голові

т. Лукашеику догана.

ВІд редакції: сількори і читачі районної газети з с. Заворичі по· відомляють, що робота кооперації не поліпшилась. У зв'язку з тим, що затягнулась ревізія, магазин ССТ

вже два тижні не працює . Прав.

л:ння райспоживспілки повинно забезпечити, щоб прийияте ним рішения про поліпшення торгів.1і було виконане.


П'ятницн,

вереснн

21

1956

року.

СТАХАНО8ЕЦЬ

з

ВЧАСНО І БЕЗ ВТРАТ ЗБЕРЕМО КУКУРУДЗУ, КАРТОПЛЮ І ОВОЧІ!

*

*

Викопз€мо

рости.1;}

якою

21

JШ площі

5 жовтня

Д;lпка,

гектар. На &ОЖІІО:U:У

3 них буде щонаименше

кер}'є

Хоч цей випадок трапився і І кислоти ЯК в листях, стеблах, давно, але він варти~ на увагу, 'І'ак і в зерні цієї культури.

*

Високий виріс БОР~IUВIІЙ .1ІОШIJI

200

цент­

нерів зеленої ~!aCII. Весь .1ЮШIП

ХОРОШИИ пj<Jжаіі :г.артоп.lі в'.{

сомодк"

тварин кукурудзою

засплосує:.rо.

&ом­

Шр.1 Щур. Вона .1иІіlе

J!

І,дадаЄ:,ll)

fioro

&осимо і за­

траншею,

що

ро:зр,'!­

* * *

ІІо1апом

повинні

10

кожну корову по су.

Правліннл

завдаНШІ

мати

по

TpaKTOpo~ «С-80». Добрс органі:І)"вав

заготіВ.1Ю

ти про третю рільничу бригаду,

3нав Віра, скільки потрібно да­

кормів

бригадир

вати добрив

пичої

бригади д.

я&ими КJIубнями

краще садити,

коли с.'Іід прополювати і розпу­ шувати грун'г в міжряддях. Завзяті в роботі і всі колгосп­

ниці ланки. Як на обробітку, та& і на збиранні картоплі працюють

В КО.'1госпі

Гоголів,

ім. Молотова,

зразу

захворіло

8

22

довелося дорі­

I.Ц)J ВИК.'ПІ&ало заХIJорювання тварин? Шд час дос.~ідження і

И. Бігун та П. десш_,

800

У вересні МlШУЛОГО

зати.

заготіn;Іі

цюють .1аШИВllМИ тривалий час.

БСР)ЮТЬ

і не допустити повro-

корови, з яких

І,ормів. Рідьничі бригади, ЯlШ)1И

п;ь:с заБлали

гсктар,

С.

дове.l()

хована на 400 тонн, IШ&UП3НУ БУо1ьдозером. У щі;rЬНЮЄJ/О ~НlCY

&ожен

року

па

тонн СИ.l0-

БОо1ГОСПУ

ilригад:-ш

згадаТlі

рення Йогс'.

рік тому :!акіН'ІІІ.1.1 ссрцню шItо· .ІУ, а [!jhC розбирається у справі так, J1I\ і КI);[госпниці, що пра­

на

щоб зараз, при наГОДІ, про нього

Громадському тваринництву-міцНу кормову Оазу

картоплю

ДО

Про деякі особливості годівлі

лікування виявилося, що причи-

тонн силосу.

ною

На жа)IЬ, цього ІІС 1>IОЖП3 СК:tЗ;L­

цього

будо

Ніідмірне

випа-

саНЮІ корів на посівах кукуруд­

зи, ураженою грибковою плісня­

четвертої

рі;lЬ­

де бригадиром Т. Строкач. Вона

Бовтюх.

І~ол­

і досі зволі~ає заготівлю сокови­

вою і

силосозбиральнии

худоби. Сприятливими

ю,а

мала в собі ВС.'Іикпіі

процент синильної кислоти. госпники зібрали ізасилосувади тих кормів. При невмілому використанні .1ЮПИl{ з 4 гектарів. Ніякої практичної допомоги не така цінна культура, як кукуВже заготовили 900 тонн со)­ подає в силосуванні БоБРИЦЬБа рудза, може стати фактором:-масоI.ОВИТОГО корму. Крім люпинового, МТС. Керівники пообіцяли дати вого отруєння ве.'Іикоі рогатої

600 тонн СИJІОСу закладено з ку­ курудзи. На кожну корову буде

комбаіін,

од­

В

.

б

едика рогата худо а І зокре-

ма корови при захворюванні ліс­ .'ІЯ споживання такої

кукурудщ

зовсім відмовляються від КОР}lУ і води, мають пригнічений більше лежать,

стаll,

мало рухаються.

Отруєння особливо

впдива6

на

задні ноги. Хворі корови припи·

пяють давати молоко, після

вилікування

ПР~1ЧОМУ

продуктив­

ність ЇХ відновлюється поступо­

во, протягом

7-10

днів.

Щ.об запобігти можливому за-

хворюванню тварин, не сдід насти їх на посівах кукурудзи або згодовувати свіжескошеною, в стадії молочно-воскової стиглості качанів. Тому треба давати її

умовами тваринам

через 1,5-2 годИlШ

для утворення в ній синильної після скошення, КОJIИ вона ТРО­ дружно. Кожна щодня накопує по в артілі по 11 тонн соковитоГiJ рестоює, а комбайна і досі немає кислоти є різкі метеорологічні хи прив'яне. 5-6 центнерів картоплі, переви­ БОРМУ проти 4, як мали торік. в колгоспі.

конуючи норму. Ланка вже зібрала урожай на 4 гектарах, а через

центнерів картоп·

лі на гектарі. Попереду у змаганні рільнича

минав,

кукурудза

пе­

лі холодні дощі, вітри, жарка со- основним кормом ,в;ля громадської лячна погода вдень і пониження худоби. Треба тільки праВШІЬНО температури вночі. За таких об- її згодовувати.

зоотехнік.

Колгосп ім. Кірова,

Колгосп ім. Леніна,

с. Погреби.

с. Плоске.

:;=======*

.======:'

точних і

та державної ваги. ІЦрб своєчас­ но і якісно Ії виконати, треба поставитись до неї по-сериозно­

3

ме'І'ОЮ одержання

доби в країні і підвищення про­

ней за станом на

2000

лінню провести,

зробити інвентаризацію

перепис

як і МИНУ,іИ;;: великої

рогатої

1

жовтня 195(і

року.

Всесоюзнии перепис худоби в

понад

районі, як і повсюдно, почнеться

тонн І'НОЮ і торфу.

зранку

Напружено працюють овочево­

1

жовтня і повинен бу­

Понад 2000 тонн силосу заготували для громадської худоби рільничі бригади бобрицького колгоспу ім. Сталіна. В чотирьох облицьованих ямах буде закладено 400 тонн кукурудзи з кача­ на~fИ молочно-воскової стиглості. 200 тонн соковитого корму бригади заклали у НО80споруджену башту, з якої будівельники ще навіть не встигли зняти риштування.

якою керув

К. Вїленко. М. Фе"оренко, агроном. Колгосп ім. Калініна,

На

с. Літки.

3 нім к у:

ім. Сталіна.

новоспоруджена силосна

башта

в

Фото П. Нанієва і В. illміловича.

днів

ко.lГоспах,

служ­

підготовлені особи. Ім на місцях сільські Радн, правління колгос­ пів, партійні організації повинні

колгоспах.

надати допомогу.

робітни&ів,

Ра,lИ депутатів трудящих в своїй постанові вїдмітиди,

що

надlИ

молока на одну фуражну корову

за минулий період в середньому по району

-

2452

кілограми,

що перевищує надій за відповід­ ний період минулого року на 652 кілограми.

Перше місце в районі по на­ доп молока, як і раніш, займає

колгосп «Колос», що одержав по 3122 кілограми на корову. В колrоспі «Победа» за 11 місяців надовно по 2796, в КОJIГОСпі «ПУ'fЬ к КОММУНИ:JМУ» 2738, в колгоспі «ТеМПЬІ» 2642 кі­

молока в серпні по деяких код-

центнера.

В постанові також відмічається, що в цьому році колгоспи ра-

l'оспах пояснюється головним чи­ ном тим, що прав.'!іння колгоспів

йону дещо

і зоотехніки недооцінюють

краще

займаються

чення зедсної підгодівлі, не ви­ користовують фуражне зерно но­

ськогосподарського року на одну

вого урожаю для цієї цілі, не ор­

курку-несучку в районі одержа-

l'анізують

но

ня худоби.

69

яєць, а колгосп «Победа»

,J;обились

нижче

середньорайонноro,

колгоспів району не колгоспи більшість виконади соціалістичних зобоВ'jІкілограмів,

366 -- 340,

іІІ. Молотова - 337 шограмів_

вить

«Teмnы>

правильного

випасан­

-

-

колгоспу «Ко­

третє місце -

колгоспу імені

.pyre

місце

колгоспу «Te~­

Калініна (голова колгоспу т. Ко-

лесников, секретар парторганіза­

ціі т. Шрамко).

Всі колгоспи, які одержали по пЦсумках соціалістичного ЗМ<1гання перші, ,цругі й треті міс­

нагоро,ll;ЖУЮТЬСЯ Почесними пы> (голова колгоспу т. Мель­ грамотами МЕ КПРС і виконко­ ник, секретар парторганізацїї

т. Брагіна, зоотехнік т. Кондра­

ця,

му райради.

Постанова зобов'язує всі сіль­

тьєв). За досягнення кращих показ­

ників по відгодівлі свиней за місяців

11

сільськогосподарського

ські

партійні організаціі,

прав­

ління колгоспів розгорнути дідо­ ве соціалістичне змагання між

тваринниками і вжити всі заходи, Відмічено також, що колгоспи року присуджені: завершальному перше місце і перехідний Че:з­ щоб у вересні «Путь Ленина», ім. Будьонного, місяці господарського року'­ колгоспу «По­ ім. Мічуріна, ім. CTa.'liHa і «Вер- воний прапор О}J;ержати в середньому від кож­ беда»; ныИ: путь» одержали за минулим ної фуражної корови в кожному друге місце колгоспу «Ко­ період свинини менше 6 центне­

виконком раііради, середні показ- рів на

періодом J(ину.l0ГО року на 1259 ники нашого району по продуккілограмів, «Тем:пЬІ» 1221, тивно сті тваринництва нижчі ім. Кадініна 887 кілограмів. еередньообласних, а в 19 колгосКращих результатів по надою пах району надій модок.а станону корову «Победа» -

зна­

розвитком і продуктивністю птиці. За 11 місяців поточного сіль-

зації і зоотехнік т. Тихонцев); третє місце

,,;а»;

лос»;

-

одержав по 131 яйцю, «Колос» по 89 яєць, ім. Калініна - 83 Найвищого роздою корів за яйця. Разом з тим, як відмічає в кинулий періо,,; яобились колго!:­ ЩІ «Земледелtц», який одержав своїй постанові бюро МК КПРС,

молока в серпні на о.а;ну фураж­

МІСЯЦІВ

Особливо низькі надої молока в т. Дрожжин, зоотехнік т. Кранкін); серпні в кодгоспах «Красная друге місце _ млгоспу імені заря», ім. Леніна, ім. Маленкова, ім. Сталіна, «Путь Ленина» та Молотова (голова колгоспу т. Саімені Вїльямса. Зниження надоїв востьянов, секретар парторгані­

лограми.

приріст порівняно з відповіжним

11

Найбільші результати по виробництву свинини на 100 гектарів орної землі в раионі мають кодгоспи «Победа» 32,5 цеН'fнера, «Колос» 27,8, «Борец»

22,2

П. Новаnь, раlйонний іиспектор ЦСУ.

перше місце і перехІдний Чер­ воний прапор колгоспу «Побе­

ПРО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ФЕРМ ЗА

господарств.

бовців та інших груп насе.1ення. Птиця переписується тіJІЬКИ в

тваринни&п колгоспів району за

11 місяців 1955-1956 сідь­ СЬКОІ'осподарського року, бюро МК КПРС та виконком районної

ративних

колгоспників,

10

у Дмитровському районІ, Московської областІ. з яким змагаємося

ШДБИВАЮЧИ пі.жсу1(ки роботи

кооперативних

за ста­ ном на 1 жовтня і на основі цих даних заповнити і своєчасно дос­ тавити ЦСУ переписні бланки. За ТОЧНЇС'fЬ і правильність об,й­ ку відповідають голови колгоспів та керівники державних і коопе­

Перепис худоби не техніч­ на справа, а відповідальна робо-

колгоспі

та

господарствах, які мають худобу,

державних і кооперативних г')с­ подарствах, що мають худобу,

протягом

в усіх без винятку

стила по 400-500 центнерів помідорів, вже зібрала їх майже на всій площі. Добре збирає ово­

му·. Перш за все слід в колгоспах

у колгоспників, робітників, службовців та інmих груп на­ селення перепис худоби проводи­ тимуть спеціально виділеНІ І

ти проведений

";Н. Ланка Т. Марченко, яка виро­

чі городня бригада,

і дер.жавних

ху доби, свиней, овець, кіз і ІіО­

врожаю

поля

Рада Міністрів СРСР доручила Цент­ ральноиу Статистичному Управ­ років,

картоплі в наступному році. На насіння вони відбирають кращі на

лікар ранону.

повних даних про кількість ху­

до

вивезли

ветеринарний

Всесоюзний перепис худоби

дуктивності тваринництва

клубні,

головний

синильної

утворення

завшись закінчити копання до 5 жовтня, артіль зібрала урожай на 95 гектарах. Виконано та­ кож план здачі і продажу кар­ тuплі державі. Одноразово бригади готуються високого

Ф. Бунnо,

С'І'авин порушується нормальний розвиток кукурудзи, що й обумовлює

бригада, якою керує І. Рожко. Вона зібрала картоплю на 2:) гектарах. Добре працюють кол­ госпниці рільничої бригади, де бригадиром І. Вороний. Зобов'я­

вирощення

Кукурудза була і залишаЄТfJ~Я

зміни: раптові заморозки, трива-

І. Давиденко,

агроном.

"нів повністю упорається 3 цією роботою. Ланка накопує

170-175

час

І. Степаненко,

4-5

по

нак,

100

гектарів орної землі. лос» (голова

Пюро МК КПРС

і

колгоспу т. lонов,

райради за досягнення .кращих маганов, зоотехнік т. Захаревич); третє місце колгоспу «Бо­ показників по надою молока в рец»

серпні присудили:

нєєв,

-

колгоспу «По­

Бюро

на

300

кожній

фермі

не

кілограмів модока.

МК КПРС

і виконк,)м

райради вимагають від усіх го­

(голова колгоспу т. Ведє­ лів КОJlГОСПЇВ і секретарів парт­ секретар

парторганізації

організацій вжити зах()ди до по­

За досягнення кращих покю­

силення роботи по заготівлі гру­ бих і соковитих кормів для ху­ доби на зимовий стійловий пе­

перше мІсце і перехідний Чер- т. Гудков, зоотехнік т. Ільїн).

воний прапор

копоспі,

виконком секретар парrорганізаціі т. Си­ менше

зань О,D;ержали в серпні 340 беда>у (голова колгоспу т. Моча­ ників по продухтивності EUorpaкiв J(ОЖОА на арову. .!Іов, секретар паРТОllГанізацij прису,J;Жеиі:

ILтиці

ріо!

1956-1957

року.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

у КРА/НАХ НАРОДНО/ ДЕМОКРА ТІ/

П'''ТММЦА,

21

верес""

1956

lJOICу.

;;=======-*

ЩО несе китайським селянам кооперація

Теп~р у Піншуньсько)!у пові­ ті в основному з авершено соціа­ дістичні перетворення сіЛЬСЬКОГ11 господар(;тва.

Ця перемога є ре­

~у.1ьта'Г;}~! багаторічної діядьності

л І

секретар ПІншуньського

повітового комітету КПК

• •

ІІивітової організа ції КомуніСТlІЧ­

"IJЇ партії fіl!таю,

яка <JRТИВНО

ПРОВО ,Щ:JіІ ТІ ЖІ!ТТ!! по.lіТИI\У пар-

тії. Щ( ~ під час аПТИНП()ІІСЬ!(UЇ вііі­

НІ!, в тії

1942

РОІ\і, на :шк;rик пар-

повіті ІІочади створюватись

n

групи взаємодопомоги.

Спираю­

чись IOl ЇХ досвід, ми в

ро-

1951

ці почали в скспери~!ентальному порядку створюв,ни сільськогос ­ подарські виробничі кооперативи

напівсоціалістичного типу. Черє:з рік такі

кооперативи

ElСЮДИ. На весну

існували року 11

1955

усьому повіті вже було здійснено кооп~рування напівсuціалістичноГО

типу.

з розвитком кооперативів 6сзперерв но зростало і сільськогос­

подарське

виробництво.

У

1950

році в повіті врожай з кожного

~IY ~ землі становив у середньо­ му

187 цзинів, а в 1955 288 цзинів"" . Раніше

році-

повіг

Піншунь не міг забезпечити се·· бе зерном, а в

році, пов­

1955

ністю забезпечивши себе, він дав державі б.'[изь&о 1О мільйонів цзинів зерна.

РО~ВИТОR виробниц'гва прпніс великі вигоди не тіJlЬІЩ бідня­ кам і незабезпе'Іеним середня­ кам, але й заможним середняIU1М.

Візьмемо, наприк.n:ад, Лндінді. Тут доходи в

коопера­

тивів збільшились у бідняків на 38 процентів, у нових незабез­ середняків

-

31

на

процент, у старих незабезпечених

середняків

на

-

процентів,

28

віту ПіНШУНЬ

-

у нових заможних середняків

роз ' ясню ­

ті пропitгандисти і агітатори H~1 І:ОНКРСТНИХ

життєвих

Піжазува.1И

переваГIl

фактах

1\00П l' рати­

вів соціа.'ІіСТИЧI!ОГО типу, 1J0З' .Ю : ­

ста;Іа

готуватись І нюва ;lII ПO,lіl'ИI\У

ІІартії на С(';І і.

до Д:1.1ЬШОГО сuціа.1ісп!чного п~-І Це привело до да;lЬШОГО піднееСIІ­ РСТВОРС ННН с,е.lа. Почало с ь ІІОСТУ-

ня соціаліСТИ'IНОГО 1\00перуваlIНН

пове

в повіті .

з ниж е ння

винаГОlJОДИ

iI:t

;J СШ~ЛЬНИИ пай. В деяких KOOIIUр а тивах

встановилась

систе ма

виплати за зеМJlIO твердого

цента, а решту

доходів

прn-

~ІОГЛО

більш

пер е ваги

відчутно

виявити

соціалістичного

прин­

ципу РОJПоді.IУ доходів. Партійна ОРГJ}нізація

звернула

Але і в цих умовах Ю: можна будо

створюсати

вищого типу

кооперативи

одним махом . Під

ста:ш керівництвом повітового коміТI)­

розподідяти за працею. Це допо­

особливу

увагу на збільшення громадсько­

го майна кооперативів. За дани­

'Гу

В

експериментальному

ку

була

-

9

створена

псрша

група

кооцеративів соціалістично­

го типу. У3Jгальнення їх досві­ ду

допомогло

нам

створити

ще

кооперативів соціалістичного

111

процента, у старих за­

5,6

ОДНО'Іасно оперативів

із

створенням

нено понад по.10ВИНУ засобів ви­

робництва їх 'Іленів. Це значно

зміцнило колективні господарс'Г­ па. Поступове зниження частки винагороди за землю, не

зростання

безперерв­

громадського

май­

на, виховна робота партійної ор­

ганізаціі сприяли свідомості селян.

Кооперування

дало

змогу

висловлюватись

творення кооперативів ративи повністю

за

пере­

у коопе­

соціалістичного

типу. Після вивчення становища

напівсоціаліСТИЧНОі'О

типу партійна

організація пl)-

внести істотні поправки

в пдан

прийшов до висновку,

що для

цього вже дозріли необхідні умо­

крок,

зв'язаний з повним усуспільнеfI­

ням засобів виробництва, поста­ пив перед

партійною

організа­

цією нові вимоги. Повітовий ко­ мітет організував п'яти.ценні кур­ си приблизно для 10 тисяч чле­ нів партії і членів Ново-демокра­ тичної спілки молоді. На цих

гандистів чисельністю в

вік і дібрали

З

10

сто Л н Ц і

ЧО.1lG­

тисяч агітато­

..... ..

рів, в з~вдання

60

яких

ВХОДИJ10

Радянської

ни .

На

її вулицях

і

площах

завжди жвавии рух. Але в людському потоці все ж не важко пізнати екскурсантів, гостей Киє­ ва.

Вони

моводі

йдуть групами, спові.'lЬНЮЮЧИ

МИЛУЮ'ІИ С Ь

ми

новими

будинками,

дами

і

'га,

яке

крок, красиви­

чудовими

парками,

м'ятниками

Мll-

багатими

стародавнього

ПОМО;10дшало ,

був

прилеглий

будинку великий

па­

(нині сад імені 1 Травня). Майже чотири роки М. І. Ку'І'узов працював на посту Киів-

перетвори­

тінистий

до

сад

нахилились

лян, дас'rь нам змогу внести но­

Осінь золота .

струнких ряд:в озимини,

г. К08Пак,

Горбом здіймаються медові

Тепер партійний комітет по­ віту відповідно .в;о проекту «Про­

колгоспник.

З відтінком диму кавуни.

грами розвитку сільського госпо­

Коротко

роки»,

-

Вже березам в коси Пурпур упліта, Як-то кажуть люди,

А там, ген, килим бірюзовий

3

ь

Уродило знов всього доволі Високу плату нам несе.

Фрукти у садах.

Он, на Забродах.

н,

І так хороше у полі, І немов співа усе.

Медом-соком налилися

ще більше поліпшить життя се­

с. Зазим'я.

про

важливе

розробденого ЦК КПК, склав план с. Требухів. Колектив працівни-І с. РусанІв. 3а рахунок гроиад­ на 12 років по повіту. За цим ків СіЛЬСЬКОГО. відділення зв'язку І ських. Боштів . праВ.lіння колгоспу планом загальні доходи сільсьJ,tо-

достроково виконав план третьо-

ім. Сталіна прщбало

го господарства, лісового

го

У будкноIt ві,l;ПОЧИНКУ .J;ли .в;оирок

дарства, тваринництва, них господарств

госпо-

кварталу

державних доходів.

надходять про роботу

**

1

листонош

А. Чайки, е. Шуляк, М . Лкубовської, М. Мельниченко, які вцмінно ВИItOнують своі службові о[,ов'язки.

життя.

*

путівок

жали путівки,

.J;ОЯРItи Марія

-

Пильтяй, Катерина Риба, Фе.J;ора Топіха, Наталія Литовченко. Всі вони виїХaJIИ в О.J;ИН З кращих БУ.J;инків ві.в;ПОЧИllRУ ВОРЗeJIЯ.

М, Рогач.

му-1Л5 гектара.

І. Топіха.

Сількори сигналізують

1 ЦЗИНЬ -0,5 кlлограма.

Нолгосп ім. Нірова, с. Погреби • вказівки ланкової. Вони виходять Будівельна бригада, яку очолює на роботу не туди, же ім вказу­

УкраїНИ

т . Литвиненко П., налічує 35 колгоспників, але значна кіль­ кість з них працює дуже погано.

шкі.'І

д.1ІЯ

ДІтеи

бідноти. На його вимогу було Т.1КОЖ відкрито першу в місті шко­ ду .в;ля дівчаток.

ють, а lC'yди заманеться.

М. Гаnенко.

• * •

Протягом перших двох тижнів с. Гоголів. f районній газеті вересня К. Карсим, А. Бондареп­ був вміщений пст про те, що у ко, Ф. Некрашевпч, Ф . Литви­ Світильному немає в ПРО.J;ажі ненко жодного

дня не були на

електролампочок

на

220

вольт.

роботі. М. Сергієнко, Р. Некраше­ вич, М. Некрашевич, П. Негода

Немає

іх, на жаль, і в бровар­

ському

магазині

працювали

товарів.

всього

лише

один

день, а П. Негода два дні.

см,ому районі училище і кілька

парафіяльних

10

підсоб- Найкращі відгуки від населенпя і свинарок. Серед тих, що одер­

повинні збіль-

ОзнаИОМЛ(JННЯ з кутузовськими Велику увагу М. І. Кутузов екскурсанти починають приділяв народній освіті. Він до­ з Пе'Іерського району Києва, де бився відкриття першої гімназії жив ве.'!икиЙ російський полк!)- в Києві, яка мЇС'гилася в OДHO~y водець. Він приїхав сюди 150 з будпнltїв Печерського району. років тому в жовтні 1806 Але оскільки в ній могли вчити­ року і поселився в царському ся тільки сини багатіїв, він дав палаці. Улюбленим місцем ііого вказівку організувати в ПодіЛJ,­ г.ідпочинку

грона

В саду на калині.

Вгору качки потяглися,

місцями

са­

міс-

Червоні

і

с

Дме не літня прохолода, Хмари криють просинь. Всюди видно, що надходить Люба наша осінь.

З-за річки по долині,

порівняно а'

1956-1967

о

~

Тумани сині покотились

праця в недалекому майбутньому

дарства на

Фото І . Діамента.

__1 Тв~рчіСть I~

тання виробництва в цьому році

Пав'аті ВЄ.rIикого російського ПО.rIКОВОДЦJl Кипучим, І10ВНОКРОВНИМ ЖИ'l'­ 'І'ям насичені дні столиціУКР1і­

польку.

ГНашнх початкіВЦів

повіту. Посівні площі в повіті збіЛЬШИJ1ИСЬ на 3.000 му. Зрос­ повинно становити

чеську

(Прескліше РАТАУ).

БИЙ вклад у справу соціалістич­ в селах повіrовий комітет партії ного будівництва батьківщини.

•• л НС Т Н

На фото: танцюва.1ЬНИЙ колектив колгоспу імені ВКП (б) ви· конує

розвитку сільського господарства

1955 роItOм 36,7 процента за­ мість 8,4 процента, як було пе­ все. настійніще рцбачено раніш. Колективна

Самі селяни стали

підвищенню

:3 неї . Ми створили групу пропа­

ко-

саМОДІяльності.

кооперування усіх сіл повіту.

шитись у 6,5 раза . Намічена па р -, курсах докладно роз'яснювалась тією програма запалює наших можних середняків на 5 про­ політика партії, а також прак­ селян на с,'[авні трудові діла, на центів. У всіх селян зміцніла ві­ тичні завдання, які випливають ра в колективну працю. боротьбу за прекрасне і щасливе на

Черкаська область. У містах і селах області протягом дво!, місяців відбуватимуться фестива.~і молоді і студентів . Комсо­ мольська організація колгоспу імені ВКП (б) с . Стеl1анки, Чер­ каського району, вже провела фестиваль, на якому були присут­ н ; сотні колгоспнНків і сільських інтелігентів села Степанки та сусідніх сіл . На колгоспному стадіоНі відбулися фізкультурні змагання, масові гуляння, танці , виступи колективів художньої

поряд­

ТИПУ. ТіJlЬКИ після цього бу.1О ми 180 кооперативів первинного повністю здійснене соціалістичне типу, в 1955 році було усуспіль­

волость ви. Проте цей важливий 1954 році

в результаті створення

печених

провад;!{сння широкої

вальної роботи серед ССJlЯН. Нn­

Л ІН Ь,

зими.

и . Литвиненко.

* * *

І. Хан.

•••

З їх вини зривається підготов­ ка тваринницьких приміщень ~o

ГОСПО.J;арсьхв:х

Нолгосп ім. ЛенІна, с. Плоске. Погано вартує біля зерносховища охоронник Іван Фесюlt. Нещожав­ но, перевіряючи охорону у нічниА

Нолгосп «Більшовик», с. Рож­ час, забрали в нього веломашину, ськогn ВlИськового губернатора, Потребами міста М . І. Кутузов ДJIЯ зміцнеНП!l безустанно займався, незважаю- ни. Колгоспниці Уляна Боровик а він того не бачив, бо спав . Ось І'рупа екс курсантів ЗН3- зробивши баl'ато Парасковія ТОдОЧКО ПОРуШують В. Нас'ян. ломиться 3 місцями, що нагаду- о б ороноздаТНОСТI. 1. р озви Т ку бл~,,- чи на те, що ЙОМУ особисто дово-

лося за роки радянської влади .

ють про перебування в Києві ВСдикого

російського

.михаИJlа

подководця

16

вересня

Київська турист­

.Cbko-екскурсійна

база

ВЦРПС

проводить екскурсію по кутузов­

ських місцях. Ними цікавляться не тільки гості столиці Украінп, але й 'грудівники київських пі.в;­ приємств, бовці.

1.

поліпшення

культурного

дилось

керувати

учні,

віЙСЬКОВОСJlУЖ­

району до Днінра, повз Аскольдо- них споруд І'иєва. ву могилу, значно поліпшено Екскурсан'ги схвильовано фо­ зв'язок між правим і лівим берегами ріки. При НЬОМУ було збу· довано театр, будинок для інва,:rідів , гостинний двір з п'ятдесяти магазинів . Він наказав свічкове освітлення вулиць замінити ламповиии ліхтарями.

-----

формуванням

наРОДНОІ'О ОПОЛ'Іення, яко ВІ"у ВІ' н

життя . 3 його ініціативи · було уже тоді надавав важливого знd­ Іларіоновича Кутузова . прокдадеН0 дорогу з Печерського чення, і впорядкуванням кріпоr.­

Рік у рік до дня його народжен­

ня

гоустрою міста, для

його економічного

тографують кутузовські місця. В своєму серці вони зберігають світлу пам'ять про великого ро­ сШського полководця, славного сина нашої Батьківщини. Н. Євгенов. (Кор. РАТАУ).

ЦІкаво ...

знати,

в повітряній кулі, наповненій

гарячим повітрям, першим підняв­ ся в повітря росіянин Крякутиий

в

р., тоді як

1731

брати

Моиго­

ЛЬФ'є (Франція) піднялися в

1783

році .

... першим ський

проник в Індію твер­

купець

раніше на

30

1468

Афаиасій

Нікітін,

років до італійського

мандрівника

Васко-де-Гама

в

щ о

... вииахідником автомобіля

•..

першого в СВІті

являється

російськиl

винахідник-самоук Леонті А Шам. шуренко в 1752 р.

... перша МТС на УкраїнІ була організована в 1927 р. в радгос­ пі ім. Т. Г. Шевченка Одесьхо[ областІ. Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИR.

р.

Адреса редакції: с. Броварн, Київської області , вул. Київська, 6раварема раАовва .ІІР)'Карв. I(BЇ8CWWrC)

.......... -----

Ni 138.

96,r.зснorо уuраВnїВВIІ КУЛltТУРИ.

з

..... ЗS93:-~

114 номер 1956 рік  

114 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you