Page 1

ПАРТІЙНИМ З'ЇЗДАМ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ! Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

На повний хід йде ремонт техніки

Рік видання 26-й нl

107 (2374)

тровщиJн1cы.кйl ЩДДlJЮК IIIО врожайності сільськorОСІПода:р­ Cb'КIIX культур посів одн:е 3 перши,х .\fiCЦb в раwoопJ ,i~eHЇ

ВІВТОРОК

7 ГРУДНЯ

1965 Ціна

2

р.

ту.вати ВlCЮ технй'ку і пост3.lВИ­

мех&Н.Шторїв.

ної 'роооти за Л)}lfкла'д'О~1 Х~'fіборооів Ма!нькіВСJ)Юorо ра-

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

поля угноїш

-

сіЛЬСliКIІХ трудівнwк'ів, цей T\II~,

щО ~РіЩЮВали ІВ

рік був

Осо.ОшtвиИ

у'мо,вах,

створениtX

нових

ВW,йшлИі

,

але

широ'КУ еК'ОНQ~і'чн'О оогрунтовану ПР()іГ)}alМУ 1П0ліll1шеl:lНJI оправ У сі'Лblськогоспщ,:\аРСЬКОI~rу ви, рО'б­

РО&ОТУ к!ра;щі 'І'Р3.lКТОРНlС'ТИ: В . .хромelЦЬ, М. 1)0рисе'IfКО, ,М . Ча'Йlк:а, І. Грінченко, М. Ба'БИIЧ,

ниц'тві.

В, l(ов' баси'ifСЬКИ'Й та lі'нші.

На П~l'ощі, де

Недавно в наш(}~'У :госшодаретві відбулиlСЯ загальні з1іори рооі'ГНИ'КhВ, де були lІі;rведені підСУL\І'киг{)~подарюваНIfЯ за 1965 рік. На зборах в'і'.:Ізн'ач,алось, ЩІ) за:ВДIjI'КИ наП()ілегшrв'і,й працІ КОЛе'К'Гкв ралгоClПУ Д(l",іl[">ОЯ неп()ганих уші, хів У

овочі,

оранку

МИ вже

Т()ІРИ посиленю вивО';}Ять торф

му

' [">ото'в",ення

центнера, каРТQlПлі з 450 'гек.та'рЬв ....: ЛІ) 105 цеНТНЄІРів, овочів 3 236 геКТ(І!))ЇВ-ПО 125 цент­

торфОГН'ОЄВИІХ

РіЩГОСіІІу

ВИ'j)Oщування

будується

гооподаростві.

Завезен{)

Ращгооп

«ЛіткіВСI>КИ'Й» в

районі­

1,37 цен"нЄ'рtв. Ще ЩЮЩИІХ П()­ Юl.знmк.ів ,1{(}билис-я ()ік.ремі ла:н­

ки.

За

переВИіконаlНКЯ

план()­

судді ·ВроварсМ\ого раЙ'он'Н.ого С'УДУ Orепано,~ ДаНИ,JJ'О'ви'че,м К'рав.Ч}1КО1М . Щк,аоо • змі>стов.на, розмова

УР()Жi\Jйн'іIСІТЬ від ць~гo щюсла ~I<l!Й.Же в піВТ()іра раза . Тут зіlбрали .по 140 цell'ГHe:piB каРТОіПлі з ,гек'Тара. Все 'це переК' ОIfЛИ'ВО С;В~дlЧИТЬ про(} те, Щ{) удобренню полі,в і надалі 'І'ре і ба надаВlilrги

ПlРНlСТУIПИ'ТИ до 3IaIГOTj.JjlJIЇ і вивооення М3.lJ\.CИlМаль­

всіх

мати, lJJelзва:жаючи на погоду, гаранто.ваНIfИ уро­

і

збільшення

про

ництва

і

добрив

на

•..•

...

,птахофабрик

вивезення

ра­

вироб­ місцевих

'поля .

. +.. . ..

+

••

Це ,ДIQIПОlможе

нам

кожного :pOlК'y

РОЗ)lа,х

соціаJfїіСТИ'ЧНОГО

З~3Jганн:я

'_._.-._.-_

----.-'

партійні організації обговорити звернення .робітників радгоспу сТребухівський:о і розгорнути широке соціалістич,не змагання

Під урожай наСТУіПНОГО

за ви' робннцтво

року

8ивезлиблиаько

10

себе 'піДВИJIЦене соціаліС'l'ИiIJне Iз0'00в'ЯlЗання - ' доС'Т'р()к'о:во' ви­

к,а'ЩЦИ!Дат(}ві. &ни ЗЗJЖaд'али більше і глибше .вНИlКМ'И у ПОСИЛИ'!'и

максимальної к:ількості органічних добрив на ' поля під

схвалило

врожай

требухівців

і

наступного року.

_+. . . . . . . . . .

Радянсько-англійські переговори

П~рУ'Шн",к&Ми Ц!lплі'ни

з

ТРУЛ01:l0Ї rpOMaДICbKoro

~

В' . леи ордена Леніна і о·рдена. ТруХОДІ пер elГО B()IPIВ, як.і прово- дового Червоного аР3.lПQ.ра сільпе:ребува.в MЇHi'(JTP 3ilкордоНlНИ!Х ДНlЛИСЬ У ві~вертій і діловій ат- ськогооподарсЬІ.КОЇ а'Каде.мії jMeH,i с,правВеЛИlкО'бриrritнії п. Маif.кл мосФері,()ібидві сторони об~пя- Іі . А . Т'lМ1МРЯlзєва. .

дис-

Д1liННЯМ

по-

Л'ЯТЬCJI.

(ТАРС).

ВОНИ

успішно В.

оправ-

РОМАНЮК.

Дабре працює в ці _ дні 1Іігі'І'ПУНIКТ на ВJЮО'рчій .дільни­ ці ;м 9. Знах(}дитЬ'с:я він у

ніЗll'вдання

оПРИlмtiщенні

згідно(} ,графі,к.а. ч~фгують агі:та­

кінотеатру

«Хро­

на

найБЛИlЖчиіі

Ч1liС.

Щовечора

на

агі11пункті

тк.а.». ЗавіДУЮЧQlЮ тут - M~Д­ сестра раЙо.ПНQЇ mкарні Єме­

тори . .осоМиво а:ктив,ну уча,сть }" роооті беруть ПРЩ1'ВНИКИ

,

н'iJЯ

ра.ЙОН:II'QЇ

Біль-

~

шість 13 них вже п()БУ'в, ала на

~

га,нїЗУ'В'а'l'И 'РООоту.

свої,х

Іванівна

КраВІЧУ'К.

&'на

ним

з них

ПQiC1\аВИЛ.а. КОНіК'рет-

П(m'~КЛНl1tки.

~

зуміла ці'каво, й зміiC'l'овно ()р­

На аn11І1'У'нюгі вЩбув.ея се­ мінар a'I'i~a:TapiB. .прО'вела його Стюарт. ЛКіСЬ ДУ'мками .по ' ряду важли:вИ',Х На У'J}о' чистомузаlСьданні, приДИlректор районної кіНt()lмережі Під ча:с свого перЄ'6ування міжнародних Іпроблем. (JмчеН()ІМУ цій славній даті, гмо- Таїсї'я ІJIЛ1i:нічНta ШИРО.JIJіна. Во­ Було відзна'чен{} fOT~BHj,cTbBa ПРООИ'ДЇ.j Верхов,н,ої Ради на РОЗП()lДЇЛИJJIа а'І1ЇтатО'рів по fI. Orюарт був П'РИ'ЙНЯ1'ИЙ О. М. об()х C'Г~pi' H с.при'Яти дальшому СРСР А. І . Мі;КіОЯIf ВРУЧИ:В а1Q\lдедвшлцятихаТ&аХ і !перед к~ж­ I\ОСИІГі,ним j А. І. Мікояно". Відібу- розвитку еI\ОоНf'~lічних в і'д IfO С Иlf. !dJii OPД~II ТрУДОВ'ОГО Че:рвонorо

Прапора.

ювюрrалу

року ло вир06ниil.(ТВУ ЩЮДУlи'rilВ тваринництва. He~a е'УМlніву :в ТОМУ, що з ци~ зав­

1966

Змістовно і цікаво

З 29 листопада по 3 J1РУДIІЯ В І СТ]Ю~f за' кО~,'І)Он; них Clпра;в СРСР ЛР'ОіМаДСl>кіlСТЬ Моск,в.и 8<i~нar СРСР нд за: пр{)шеIiНЯ Радянсько- А. А. Громико. чила 3 грудня i100-{ічнИlЙ юві-

(ТАРС) .

кона'Ти іІІлан першО'го

рцку.

СТОРІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ТlМIРЯЗЄВКИ

го уря, ду з афіціаЛЬНIm віаИТ()lМ

боротьбу

са'Могоноварі ннЯІМ ,

та вивезен' ня

тисяч тонн органічннх добрив. Бюро райкому КП УКіРаїнн

f"",юч. Іі"у ЗІ"""!!

ХХИІ З'Ї1Здам КПРС і Ка~lПар-

Ви;60рці дали н,аказ .свО'ему

еоціаліоти'Чної

ПИ.ЯЦ'ГООМ,

зобов'язало дирекції радгоспів,

к.шіталістИlЧН,ОЮ,

ті·ї У'к'раїни, праці'вни:ки. рад­ ,гооny на цих зборах ВЗJlЛИ на

Clправи,

КІ}

почин

над

за'кон­

ненН'я HOC'l1i.

............

1 ......... _ _ . . . . . . . . _ _ _ _ _ _........ _ - : . _... _ _ ........................................ .................._ _..........................

лиеіЯ зустрічі п. Стюарта з ~liHi-

вагар.

PIl'A-

Kpa'l'i'ї в періОДРООГ()J)НУ'Г(lГО (1У'Д;ВНИlЦТОО ЮОIМ'У!lіжу і 3МіЇЩ­

----_

сТребух,івський:о

уже

ре83.lГИ

ВИlВе'зе'ННlі ~о5рив на ІПОWIJI! Звернення обговорено і одностайно прийнято на загальних зборах робіТНИ­ ків радгоспу «Требухівський». .........~............ ........ .......................

ВИ;6()і)ЩJIiМИ

про P03BWГ()lK ра,ІІ;ЯНСЬК(}Ї дe,~'O­

на

з ро'ку В ,рік надають веЛИК()f"О значення уд~енню полів,вИсокіА культурі землеробства, домагаються сталих урожаїВ. тут

В. ЩУР,

Ч1"К С. д. РOi'Jп~в.ів про J)ilJДJfН­

стВ'ореН'ню MiiЦHOЇKOP:~I()iB(}OЇ ОЗСЗИ ІДЛЯ т.ваРИ;ННИЦ1'ва. ШlIJрше

мі'Ж

ську .8lf1борчу сиеreму, її щ­

планів продажу ,оілыl/I(;()ІІ'оооодарсI>кихx продуктів,

йону

кудьтур.

жай, ОПРИlяти'ме у.спіШIf()іМУ вИlконанню державни/)(

Для цієї мети СТВ()ІРИЛИ постійНУ мехавізоваНJY бриrа:ду, всюладі Яlкої ПРi\JЦЮЮТЬ 12 тра:к:т'ор'ів з причепами, 2 ек.С'кава'тори т,а 12 а'вто.машин

радгоспів

на­

'ГО'ClПУ імені Щорса. j к.анщида­ т()ім У народні еу;щі. Тов. Кр3.lВ­

щоб , в НilIСl'у,ПlЮМ'У році одержа'Ги високі врожаї

ПРИlймаючи но,ві с' оЦJiалістичні 30 бо,в 'Яlза:нн.я по ВИР~Щ)'V!<LННЮ ,ВИ'С.ОК()ІI'О врожа-ю 8<сіх сільсь>КО" ГОClподарськи'Х КyJЛЬТУ'р І в настуIПН(}М'У році, ми в.ра.х'ову.емо СВій баlГаторі:чниіЙ досвід і ПJJJaнуе~о вИ!в.еети на пом 35 ТИ'С'ЯЧ тонн ()ІРГilJlІ1ічних до6rpЮJ, що становит.име по 10 'І"ОН;Н на ГelК'ГilIр.

В радгоспі

тривала

Н'о,ї "і,лькос:ті оргакіlЧ:НИХ доорив аа поля з ТИ'М,

серй.wно-го значеНIJ1Я.

України

о,плату

В КНЯЖИіЦькQlМУ .сільсь'кOL"' },

,гі ,'І,НОЗYlC'1'ріти ХХІІІ з'їзд І\!ПРС та ХХПІ з'ї~д І\Оlмпарті,ї Уікраїни, МИ /3вертаємоеь ДIQ всіх пра­ цівн, ик'і:в раДІГоюп'ів d птаХоф3.lбрик району НЄlГай:но

Бюро райкому .кп

додаIl'К'()ВУ

Звітує кандидат в народні судді

року. . Обг'Ol~ОРЮЮ'ЧИ ,пла;ни на м. аЙбутнє та ,го.туючи.сь

Ml-ІХаило;вича КОРНlіlЙк,а, натри'клад, під каР']';ffiI(JJЮ вн~сла ПО 35 тонн орї11:ні' чних ДОJбрив на геК'тар.

обговорило і схвалило ініціа­ тиву РОбітни.ків ,ра.АгоспусТре­ бухівськиЙ:о. якJвиступили із ,закликом до всіх праці,вників

відділком .

івОЇ врожайності Лalllкам на:ра.-

ко,м\П'(ж.е-н­

19,67

по

'" РАИКОIII

Д. БЕ3СМЕРТНИft.

Та'к, ланкова. Тетяна І~рив­ Ч}'К одержала 600 кrіл' o.rраіМаJl ка1ртоплі. Стільки ж IПри:везли дод'о.му 6ул!іб і члени лаlfl,И ПелаlгіJl Ка,fiиш та інші .

ка· РТl)плі

н,а кожн,ому гектарі зібра:но по

фу 30 , кілогрюliв 'KaїНliTY, 24 юіл()ІГpta,~и ф()іофatГ­ шла'ку та 20 ІкіЛ()lГраМі'в ,В3.lпна, а на кожну ТОон­

.цеНJ1'нери .мінеральнНlХ добрив. I)РИJГада І'вана

в

грядок.

ВР()lжай

нічниlХ

"y+.h

них

тyvою.

'Г()іВКИ вносwrьС'я в грунт. 3ІЬР<I.G 'М", вже ' п(}чaWIИ за:готі,вл-ю добрив, нкі ,будуть внесені пі:l\ урожай

--

обла:дн:у:вати ка'рка, сипід поvИ­ етиленову пл-іов,J\y для утепле­

ховако

ІІа кожний гектар ріщtі по 21,7 цен.тнера орга­ зе~лю

овочі,в,

Почали

(ВИ­

врожа' Ю, особливо картоплі і овочів, ми, внесли ОІ)НУ

(}дна,.

РОСТИІВ у цьому році на:ивищи,й

внес'ли

liJJIу\бі прив'ітн.о заевіти",ися вогні. Шсля трудооог(} ){IfЯ тут зV6р.а.лкея mтН1 рооітники і молодь. Вони ПРИlЙШЛИ назу­ С'Гріч з ка'Нідидатоом у Н3.lродlІ'і

ВtC'Ю

ранні.х

ще

керуючий

ну кщюпооту ДОІдаемо 50 к'іЛОІГра!dJів ,сечіВЮI!. Все це амішується і ЛИlше ПFСЛ'Я в~поВliдної під:го­

на

ТІІ CJlЧ і рам, ,розп(}ча.'lИ в ' я­ зати сол'Ом'яні мати. Ремонтуються дві ТЄJплиці для

2

Ос.06лИІВО

Зв.Иlча,Йно, ці у~пі,хи не 'ПРИЙШЛИ са:мі co()o!Jo. ДЛ\Я Т()ІГО" щоб щержати заіПл,аНіовану кіІЛl>кі'сть

і

робкор.

в рахунок додаткової оплати

ТО,рфу. До НИіХ ще додаемо на кожну т,окну тор­

ряків, СИОІОСНИХ культур, фР}'lJiJТів..

добрив

МИХАИЛЕНКО,

та'~и яких 630 .пр.оцеwrів 'гною і 70 пр~центів

НЄlPїв. ВИlС'ОКИИ }1рожаи ВИlрощеНI(} КОР~'І)ВИІХ бу­

3

О.

3il,Г{)тов.аено.

IГНій до мЮць

к ОМ;П ості в ,

о.вочів.ни'Ків

1ОО тонн бі:ооали3!а і 500 -

вадиться на наУIКОВЕИ ~CНtOBi. Ми нала'годили ВІІІ­

зі'брано по' 28,5

роботи" 11рудове

людно в ці дНli на парниково

I\Ф~пос!гування . За ден.ь , вони ві,!J;Пра:влнюгьв 'П()ле до 180 тонн ДО~РИ!В. Нер'ідк,о ЗIbПИТ}'ЮТЬ, де М()!ЖНа, в'зяти стіль'ки ;юбрив? У наш(}му 'Г(}ClПОlдаpcrві за, гO'l'~ВІ.'1'Я їх про­

Середні'и урож3.lИ 'зер:нОіВИХ на 1126 reKTa'paJ< стано:ви' ть по 22,7 це ІІ'ГН ера , в Т()"'У числі ()1ЗИ­

в

від.~iJлка

«IIiJраеиtЛ Ївсь'кlfЙ» .

,ВИ:РОЩУВі\:ТИМУТЬСЯ картооJI!Я і

зябле:ву

поль{)ві

а~еlillJУ'ЄТЬе'Я

третього

8705 тонн оргаН!іЧНIІІХ добриІВ. Зараз механі!за­

'ГОС'l1О'да. рюван:ні.

мої П1ІІениці з 597reK11il1piB

,під

не

на,п,ружеНIfЯ

з , районJЮГО об' єднання «ОільroОПТelXні,к,а». Очо­ лює цю бригаду О. Ковба.еа. Кожнаму BiддiJIIKY дО\в.едено план за-готівлі та ви·везе·нн'Я добрив. МеханiJзова:на бриrа:да ltйa€ графік РОО,()'fИ, в яко­ му передба:ченю, ,ClКі'Лl>lоr і куди треба вивезти добрив за де'нь, декаду і міс\Яць. ВИIЮ()ІН,ують цю

fiереl Зl:lевwм Пленумом ЦК К'ПРС, якиlй на:креслив

себе .мЄ'ха:ні:за'ГОри на че:сть на стУ1ПНИlХ IпартійнИlХ з'їздів.

Будуть ранні овочі

З_єр.е••• POtliT• • zi_ р&дrоспу пТреtlужі_с~z• • и до _сіж POtliT• • zi_ р&дrоспі_ і птажоф&tll'.Z Р&.О.У МИІ з JIIa!"И наlоли'жаєм,ось до заlюіlНчеННJI завершальн(}го Р()lКУ ,СelМИlріі Ч'КИ. ДУІЯ нас,

ти 11 на лiliніJfку ГО'Т'ОВJllОІСТі,­ TIl'Ke 3(61)8<' JIOзан н'Я JЗ!3JIЛИ на

й()ну Чt>JЖaJСI>К.ОЇ області вирі-

УРОЖАЙ подвоїш

ТОБа'РIІіІІІ'і!

ур(}ЖаЙ. На

к",lИн,

Вцьому, перш оо заслуга

Нещодавно на зб~рах меха­ ні'затори підвели ,пілсум'ки РІіiIJКП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ

насту:пн, о,'dУ

ВИЩИІЙ

За,КWIадають вони міцпу ОС'НОВУ і під врожай на.стУ'пното j)OIKY. ШДГOlrOвиtЛlf 3Jfiб під ,вЄ'СЬ JDРИlИ

все,

посилили заГOlГі!ВIJIЮ і ВlІІвЄ'зе;ННJr добрИІВ на поля .

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ

ви60p.orrи В

році ще

повний хі,д й'де рем(}нт тра",­ торів ісільськогосподарсь.'Ки'Х машин. 3 трак1'ОРИ вже від­ ремонтовані. Хороше працю­ ють тракторИІСТИ А. БОНДl(ltp, Г. Бруєнко, О. Боо}Тли,Й. - До 10 березня Bi'~pe~I}H­

КіРЮОО"

коп.

шили

ДВi\Jдцятихатках,

лмя з ви·бор~и. оста:wlllЯ ЧИJсm

перевірка краЩIfIХ

Т()іваlРИlші

зус<трї­

Зара,з йде СПИl()к,ів.

В

aгiTaTOpїlв­

А Нд'рфєв СI>К'а , Ванжа,

Па' дlJ1Я 'Nl інші. н.

СЕРГЕЄВА.


Завтра-ХVІІІ райовва

ТОБІ ДЕРЗАТИ І ТВОРИТИ, ЮНЬ НЕВГАМОВНА!

комсомольська

ковферевgїв

**

Якщо ви

ПРАЦЕЮ ЗДРУЖЕНІ

хочете .взнати., я,к

'Kpati~e З~'І1ріти гостей , накрити ДЛЯ них СВЯ1ЖQ8ИЙ С11іл. при­ >краіСи.ти к.імна-ту, ОБОів'яIЗJroВО порцьтесь з ді,!!'чат.atМИ і.з КО\!­ С{)іМQЛЬСb.J(о..,м.олодіжн.ої бр.ига­ ди, ЯlКУ ОЧОЛЮЄ Тоня Ма,карен­

КО,

КИIЇіВСЬіlюїлтз,хофабриIКИ .

.. . фQрм·ально б::>игада ця їс­ ну'в.aJJЗ що

Й· ·ра'ніше,

Здавалося,

всі .ПJра'Цюв.а..nи, lIf~би

Р'іАко

дум,кз,ма

хто

діЛИВоСІЯ

своїмoIf

м· іР·КУі!3ІНIН 1 Я· МИ.,

і

'Не

вої Д;l&ча,та на8чалися . Тоді й ВИlрішили на зб<>рах ст.ворити в

цех'у

діжну

К'О' М'СОМОЛЬСЬІКО-І ~ІО"О­

бригаду,

3Ів аIНlНlЯ

за

Тишецко ,

групко,м-

за:ПРОПОНУlВа.1·а:

Hal~1

-

бо,Р<>ТИіСя

KO~YH іСП1Ч ної.

фрося с ар'Г,

потр'і.бно

ДіJВЧа,та веі , я'к одна , В :,дlмови­

лися віlД пе·РlllOJI'О м і сця і lІІРе­ мЛ. Дехто ,поч,аlВ сумн і:ватися в розпоча.1'і.й справі.

одна­

',ЮIВО, а от результати були різ­

H~.

са'м фа.кт з.алишив в душі ба­ га'ТI>ОХ ПОдlруг неПіРИЄМ·НИЙ сл ід .

краще

і

глн6ше ЗJl!ати одна одну Пр'а­ ЦIO€JMO разом, а ніби чужі .

ГРУІПко>мсор:г.а гаряче п іuJ.ТРИ ­ МaJJИ ооі, ПOlВеселіли: дівчата піс"lЯ цiї€ї розмови і рез-ульт.а:ти "lраці стали кращ і . КQЛИ ж

'в бри'га.ду П'РИЙ'llIЛIf нові пташ­ НИlЦі, Їх оточили У'В':!,ГОЮ' Не все , зви,-/аЙ'но, й'шло гз,ра'зд у нов ичк і!в. Багато час·v витра­ ч" мося при CQ.РТУ'ваи·нL птиці, не в.к ;Іа,да lИСЯ ВО1НИ в графі,к ·I'QД,івлі .

Мало мизна'ЄМО одна од­

-

Н У , -ГОіВО,РlМа

СЬКИ,Х

зборах

Л€lКТIІ'В,

ПlрацюватИІ р.я.дрм

з

до,ва перемога . БIРИlгада Т();н,і МакареНІКО добилас.я по 11 гpa:M'ilВ дООо&ою при;росту жи­ вої ваJ'И птиці' при 98,5 про ­ цеН11а збереження поroл uв'я і заllllDювала першість .

Серед ро.бітників заво.ду нестан­ дартно.го. ко.мунальнOfо. о.бладнан­ ня

ударно.

несе

честь ХХІІІ

трудо.ву

з'їздів

вахту

КПРС і

на

КП

України вагранник ко.мсо.мо.лець Григо.рііі Даценко.. Ко.жно.ї зміни' І!ін забезпечує робітників трубно­ го. цеху нео.БХіідно.ю кількістю якісно.го. металу.

ПершиlЙ

На фо.то : Г. ДАЦЕНКО за ро.з ЛИВGМ

металу.

Ф{)т{) А .

успіх

при:н і~

розча­

рува'нн,я і гі.р'коту. ВИЯ'вилос я, що ОдЛіЗ і з ПТ2ІШНIЩЬ БРlІ'га:IUI перем.аюооала курчат із су.сЦд­ ,н іх к "і1'OlК інщої БРlDГади і· ноа­ м,агалас,я зо.а,ти їх в оаі,й ра:ху­ .НQІК. На по>каЗНИlКах т і єї бри,га­

ди це не д у же в і.д.Ои.l0СЯ , але

Коз.а,ка.

==============================0 • Вчитися

Все почалося з І\ОМСОМОЛЬ­ СІ:ІІШГО Ве'Чора «Чи Ц/іl\ав,о тобі

ЖJIIветЬіС:Я?». НЬ'ОГО

ПрИ!Водом

ДО

паслужилаCfI'а'rтя

«'3 ЦlfГаРI\ОЮ через С'ка,кал·оч­ ,ку», Haдj}YKOBa:HaB «Изве­ СТІІШ!Х». ЮнЗіКИ та, дtвчата Л і"Ісі В'С ької CepeiJ;HM.Ї шк!}ли гаj}Я'че 06говорювали написа­ не і якось непомітно пеоре­

КOiМJО()lМОЛIЩЬ

Після частіше

3Іби,ралиIСЯ в к аМІНаті ·В.VД,ПОЧІІ'Н­ 'юу , обroВО.РlOlВали наслщки ро­ боти, д.іЛИJlИ.ся плоа'на,ми Ііа ма,Йбугнє . Зар-о\дилася сл,ра вж­ ня Mi'LlJlla. ді'воча д р'уж ба,.

Члени БРИІГа~и 3<1DКИJІИ 'дР УЖ­ ІНОЮ

КОМОО'М'{)ЛЬСЬКОЮ

ВОНИ

колекrrИlВlНО

ЇВоСЬJЮГО ,мо.ря _

ЯК дн:м H€iдOB i p a .

вани

с-тали

краще .

ШК0ІІ1И.

ді, вча'Jа. люблЯ'ГЬ

C:BO€ j}ід'Не сел(), гордЯJТЬСЯ, що

« 'ситнали»,

на мальавничі береги ЮІ)аеуні­

ні ТУі1l'КИ, прО'водяться РИ і ДИelПУТИ.

десни влі'J1КУ прИЇЖNКаmь 8:j'wючивати ;lЮ Д И 3 рі3'НИХ

ЧИ!М'ало

праJЦЮЮТЬ прещмет­

турбот

у

шкільної

,мі,ст IКJpai ни.

КО~I},,,олії.

ГO'j}дkтю села є нещода.в·но зо.уд<;ванИlЙ Будинок культури .

г()!1'УЮТЬМ до зустріtfіз lПИ'сьм~нник:ом лауреатОІМ Ле­

НОВ'а

ніНlСІ>ЮОЇ премІії Mwx аЙJJ 0." Стельмахом , якиЇІ 1(()І.1ИСЬ пра­

творЧЇоС'ть

-

РУК не тільки будівешної 6РИIГ<lIДИ, а й МОЛ ОД~, я'ка. ого­ лосила

її

СЬ'КОЮ

у д аj}НО-'I\О'М'С ОМОЛЬ­

будовою.

107

членів

ВЛКСМ cepeДHbI(~Ї ШКO!JIИ п' ра­ цювали тут у ВFЛЬНИЙ від на­

вча:ння Ч<llС. І коли Раїса Щербmна та МИ!Кола. Г3Jврилен­ КО, члени комітету, 3'Га)J:УЮТЬ щю ЮНI\!КЇв і дrвчат, що бра­ ли участь у будів'нИ'цтві, їх очі сяють раді>стю. ВМИ'КИlМИ успіХI\!МИ зустрі­ чають комсомольці школи

XVIII

районну

ко·мсомольську

к()нФеренцію. На їх pa~ylliК'Y є ба' гато 'корmсних С'Ітра:l3. Не

2

НОВЕ

7

ГРУ;ДІНЯ

ЖИТТЯ

1965

року.

.

Юнаки

ве'ЧО­

і

дівчата

цюва,В вчителе.м Їх'НЬОЇ ли. Перед 3'у'с-тріччю 3ДІИСНЯТЬ

к.ультпоХ!ід

в

ШКОучні теа.тр

j1weпі І. Франка на !ІОВУ вИ'"' СТЗJву М . CTevIbMa,xa «Лравда і крима».

Молодь

хвилюють і

ьнШї

питання. ТОІМУ і вирішили в{)­ ни ного

організувати дн!я,

КЛУ'б

СЮОРТИ'DНИ,Й

вихід­ юлу, б

«ОЛ'і'млія ». Юнаки та дівчата дооре l13Jм'я'тають СіЛО'В<!' В. І. деніна: «Спілка м,олоді і ооя мол.одь взаГ<'Lлі, яка х{)че перейти до К'ОІМупiJ:mу, повинна В'ЧИТlГоя Г. ТИМЧУК,

член

ВЛКСМ .

лісі,

розв.Uялась .взаємо-

Буд.і8ельник, що. зводить своїми руками ,просто.рі і світлі заво.дські та фабричltі ко.рпуси, дає

людям

вкладає

в

-

житло,

фланго.виіі

,пра.во.­

семирічки.

ово.ю

Ві,н

скромну

ство.рення

Вели,кою пташииlЦЬ

ви.РУ'ІІка , .nочіУТТя ко.1еКТlfIв·ізму, Зlросл,а в і'д!пО!відальність зз до· 'руче'Н-у сп'ра'l!iУ КОЖІНОЇ із Д'і,в­

В

Сумл ~н:на

праця,

~ультура

ки ,

КlПРС 'Вон и

та

;ВЩ'Мltнні

Ма,кареиКlO

і

ус,",~ха'м.и.

К<JМП3lР Т ;'Ї

В'З6lЛ И

-

<К­

граlм!і.в

У,країни,

OOlJ)ia.J1 іс ТИ"ІІНе добитися

до60'ВО'ГО

по·

зо­

10.8

n;РIЬРО>СТу

і

3'берегти 98;8 I1!роцентз, ПТИlЦі _ Та,к Жl1lВуть і працюють дів­ чата і'З КQ,~lс.о·МОЛЬСНКО-'МОJЮ­ дlіжної БРИ.I1ЩДИ, Вони не шу· 'кають

второ,~ани,х

житті .

Здружені

ш .lях і-в

у

працею. за

,веJl':IИН.ЯМ серця с.мілlІ'ВО КlроК/у­ ЮТЬ дО CB~T"OЇ мети. кому­ н іЗIМУ .

IЩаіСТИ іВ'і i/tЮnки

оц і,н­

заоч-

-

ЗУХ:l1річають

11"УU!ОВИIМИ.

бо в ',яза,нн:я:

Кася,н, Валя Тере·

добрі

Тон,я

lюнфереНІЦію

ди.хент}'зїJa>C1lOК. Готуючи гі,дну з,ух:т.р,j,ч ХХІ" з'їз,да,м

ла м· інші вечорами поспіша­ ють до шк{)ли. Вони ,на,вчаю· тьоя у 9 кла6 . В їх та,беля:х m!lше

сле­

БалаТ0 НИllfі т)'рбот у моло,

У, міють ЮУЛЬТУ'рНО ві,ДПОЧИlВа;ти і вчитиіСЯ . Пі'д!вищують ов і'Й ідеЙ!но-теоре1'ИЧНИЙ pilВeHb і ді ­

нач, ШУlРа

"11Iюріl8,

бр игаідИ:

ІНОВНNИ

му

Валя

у

юн.ига.

фо.рм.у.п.я:рах

Х~'lдОЖIН"іх

члени

бри,гади. Іх ,п.одJру,ги Вал'я Ос­ нач, Фрося Тншецк(), К,а,тя во­ робель та і,нші' добилися добо­ ВОI/'O П1РИР{).сту ппщі по 11 ,2 'l1ра,М'а і З'береrли 98,4 процен­ та погол:IВ'Я . В соціал істwЧlНО­

IКJвал·іфіЮ1lЦію ,

ЧИ.та.цЬіКИХ

'КQМIООN<МЬСЬІК'У

ДКХ П.ташниць трудов і у.сnі­ хи ко.NСО'М(МЬіСЬіко,м><моді,жн'ОЇ

лову

П()l!1ул~роністю

ЮОРИІСТУЄТЬіСя

il/jiал ьної літер·ЗІ1')'РИ . По ..... е­ !юі ЛЬІК а газет і ж ур;н алі в lПе­ ,р etЩплачено на 1966 P'ЇIК кож­ НОЮ із ПОЩ!у)'Г. XV/H рЗіЙонну

ВИІРобющтвапри,несли зас."у­ жену перемогу Радують МІ()ЛО­

з.ма:га н:ні бригада ВИlборола. дlРYlrе МlїlCце по фабриці і на,гоРОЩjжен,а, !1РОШОIЮЮ л;рем:оєю . Добре вміють працювати м,о­ ЛOlд'і .РОOOll::дін и,к и м а·Йб утн ЬОіГО.

їх

десятки

ч,а,т.

нічної бази ко.мунізму в нашііі

країні .

Ко.мсомо.льська о.рга,нізація Бро.варського будівельного уп­ равління

тресту

.N! 5

елевато.рмлинбудJO

Однак

-

комсо.мо.льці

сУкр­ невелика.

задають

1'ОН ,в робо.ті, завжди ;на пе­ редньому краї ооротьбн за до.­ строкове

введення

в

експлуа­

тацію будов. От хо.ч би взяти

Василя

Рудого..

Він

разо.м

з

то.варишами зараз будує буди­

для

працівників

но.го.

управління.

веде

швидко. ~

витрачає

не

будівель­

Кладку

якісно.,

розчин,

до.пускати

мо.нтаЖНИКGМ. А ко.ли в Калитянськііі ,птахо.фабриці наші робітники будували сило.сну траншею, Василь Рудо.іі був тут бригадиром.

частку

матеріально.-тех­

стін

eKo.HGMпнльнує,

биття

цег­

ли. Муляр добре тако.ж во.ло­ діє со.киро.ю, мо.же працювати

.Ко.мсо.молець Станіслав Єль­ цов

працює

сантехніко.м.

кладати

паро.",юводн

ж

вам,

м.олоді

роз ·

маЙбутньоro . В. БУРЛАКА, інстру.кто.р раііко.му ЛКСМУ.

проводи

В

і

тепло.

чо.му,

в

квартирах

руки ,

як

Яндюк

та

Ольги Шкурінсько.ї. Во.ни не тільки СУМЛ'інні трудівниці, а іі успішно. навчаються в Бро­ варськііі зао.чнііі школі: перша

водо.­

га в дев'ято.му. Не по.сту­ паЕ.ТЬСЯ в .робо.ті .перед по.дру­

і 'вода

в

квартири, залежатиме наСl'рііі тих, що. житимуть там. Ось

Станіслав

робнть все акуратно.,

3<>ло.ті Любові

--

но.воспо.руджуваних

надходнтимуть

Кімнатська . кажуть,в

Про­

БУДlUIках-від.повідальна спра­ ва. При вико.нанні цієї ро.боти о.со.бливо треба бути уважним, кмітливим. Адже від то.го., як

я.кіС'НО,

так, що.б людн згадували ііо.го

тільки До.брим сло.во.м.

'в о.динадцято.му

бригаду ко.муністично.ї праці штукатурів , яку о.чо.лює Ніна

класі, дру­

гами Галина .Красна і ші ді.вчата бригади.

Така

напо.леглива,

всі ін­

дружн~

в ро.бо.ті, завзята в змагаННІ трудиться моло.ДЬ і ,в бригаді, яку очо.лює досвідчениіі маіі­ стер

маЛІІРНОЇ

справи

Мико.ла

Петро.в.

Будівельне управлі.ння успішно справляється з постав­ леними

За прикладом комсо.мо.льців сумлінно. трудиться ·вся мо.Jtoдь буд.івельнOfО управління. Тут ніяк не можна не зrадати

Лікоть

J}O 3ІПО вс·ю джу­

31\!раз у шкмі створено ПO>C'l' всеобучу . Він здійснює ІК'ОIfI1РОЛЬ за навчанням уч:Н'ів. Кращий досвід 'пр(}пагуєть>ся через стіНІгазети" «'ОлИС'КaJВI КИ'»,

ЖWI"ГЯ 'У'ЧНlі'ВlСЬКОЇ мо·ло'ді своєї

с!Поруда

по

НаРОіЦИ ,lась

ющя с ! льськоroсподарсЬІКОro техиіку:му.

ІіА ПЕРЕДНЬОМУ КРАї

що.б

ла ЮН3Jків і ді'в.чат, та й В'чи­ пf>c'я

сіlМ'ЄЮ ,

від.ві.дували

кіно, ОТОЛИ<l,ні, теа~рИl і музеї . Поб у1ваЛlf ·в з.наlмеНИ1'О\\ІУ Ума'!!­ СЬіко>му пар"'у «СофіїlВІЦі,», р,а.3О'М "в;'щп{)чи.вали. на береЗоі Ки­

вач літератури . Праця здружи­

йшли до ВООиlкої розмови· /Про

Юнаки та

-

Д,О­

З тою й почалося.

но.

один десяток гектарів о·воЧ'і'в 3Іїб.ра н о на п оля х р а'д'ГОООУ « ДЇ"llкі' В>СЬ'КJIIЙ» їхніми руками. 25 тонн мета:ло,лому здано металургійним заводам, кожен

і

О~НЗІ сім'я.

T.pyIдOВOГO дня д іlВч;:tт а

но.к

КОМУНІЗМУ

ТlІ'llIечко.

ооаеМОВII'jJУЧJ<а

п~е­

ЗГQДО~І прийшла перша тру­

Фрооея

В'!ІР'·Я. Ми -

Це не залишилося не помі'че­

ДОСІВОЮ пташницею НіIНО>Ю Трас ­ JЮВоСЬКQЮ. Своім досв іЩ(Jо\І З НИІМИ rroді.1ил.аCJЯ фрося ТИ­ шечlКО і г.ал·я Че.рнетоа, дОlПо­ могли оволодіти сек:ретз,ми професrї .

IЮм.сомоль­

У на·с nOBlflHeн бути m- іlJlНи.Й кQ­

'НИІМ . МООІОДИ.Х робіт,ниць ~атю КорчЗ\l'У ,і Л і;ду Цибулю поста­ 'ВИоЛИ

ноа

**

перед

·ии.м

завданнями,

щомісячно. .перевико.нує плани. В цьо.му значна заслуга ко.м­ сомо.льців

та мо.ло.ді.

Л.

ЗАДОРОЖНЯ.

секретар партіііної ганізації БУ-5.

о.р­

подруги

Дlі:вчата .познайомилися в шк-о· л,і Іробіrпничої мо:тю,д.і ще на .ою­ чаТІКу

.нового

на;вчаЛIiИОro

року .

І .ви~шло так, ща 3 ,перших дlНів наlВчання за,IІІРlfятелювали , Стали РЗЗOlМ I'ОТУ1вати,ся до' YPOIk-ів, діли­ тися ДУ'МlКаIМИ , овоїми .роа'дощамк.

Валя Заlдесенець .розпоВ'ідал з но· в іlЙ шюїлы'їйй IПOlд,рузі ГаЛИІні Кле­ ІРИlК ",ро овою ,біРИl1а,ду, про XlУ­ ДО!Жlню СЗlмо~і:ЯJJьн jсть ;на фабри­ ці верХ'нього дитячо'l'О ТРНJЮТatЖ­ НО!ГО ОІд·ЯJту. І ці р·оз n ов і:Д'і з ад ї­ ,каВIfЛIf Галю, - МожлИlllO , і м,ен.е б п,рwй,н'яли до в,ас ІНа ІРОботу? за,питаJJа діlВчи·на .

А

тобі

я

лсщuка!влlOCЬ

зз,в'Гра ,

-

і

8~Д,пов : .~а

ск·а,*у Валя.

ДУ'маю , що rrpиЙмуть. Ад·же в нас п ісля вересневого Плену"му ЦК КПРС;]€lре)1'бачено ,розширювати п,:.дlПРИЄМСТoJJЮ, то напевие і робіт­ IІ'ИlЦь нових 'Н3ібwратItМУТЬ. Y!В€I'I€lpi ПOlдру ги зустр і лися в Iкл,аО<: I ,

-

Як та, м . Ва.~ю , Г ')ВОРН.1а про

' мене?

лаСІ>.

АЯІ~же . Го:ворила Зав~ра IТРIfХОДЬ

і у

д,ОМОІІИ­ ві.мїл

кадрі.в , Оформнш ДОКYlм'Є,нти і ідо нас у фз,Нlf'O'ВИ'Й цех. Я зo6Olв'я­ зуlOCЬ са,мз тебе ,наl8ЧИТИ прац:ІО­ в.а1'И на 'в'яза,nьній машині. ' ГЗIJIЯ B ilд ращості схопила Валю ·в Qбlі'Й\мий ,рооціЛYlВала. - ЯК чудово .ВИХОДИ.ТІ>' Буд·емо І>азом п.ра.цювати і .ВЧIiТIf1CЬ" , МИlН'УЛО кіЛЬіКа дlніl8. ВаUlЯ по­ зна:йо:милоа НОІВачюу з робітниця,ми бригади і поча'ла ПООЯClнювати ПіРJIIНЦИ'ПИ ·роботи В"яззль;ної 'Мз­ шини·.

ОпаlН'І'вати професію фанговщи-' >Ві!!l"tyвши JJ,pYlж,ию лі ДТРИIМ!КУ. иі ОІТрава .досить складна . І Га.nя - з К'Ожним' днем все біJJЬШ Г,а·лі опершу п~жа!3алось не.досяж- смlіли~ю і ~пеневнено ста,вала. за ННlМ .

діі'в,чина

трохи

РОЗl'убилась ,

ІВ'\ЯЗоЗ'ЛblНУ

машИlН'У .

МИlне

ще

А ти .не J\!B WЛЮЙС Я , не посrnїш а,й , за<,покоювзла Валя , -

фіікац ію фа'Н1ГО1Вщwці .

у ,мене

га-

са;МQСТ'і.Йно в',ЯI33.тиме юраеи'ві К,ОіС­

р·ааід , вихо.щwю. Але я .не n.а,дала !в 'роопа:ч, ,З, наlВІПаки, ще з бі\llЬ-

тюми дл.я нашИіХ ді'l'еЙ. На фо'l'О : комсомол'кw Валя За­

теж ('.початку

не lІ'Се

ЯІ КWЙСЬ ча, с і і,й I1РИс.воять .КlВзлі· TQДiB();Ha

ШИN, заlВ'3>ЯТТ·Я:М ~ралась до робо- десенець (оп:раlВа) і Галя Клерик

ТИ ,

пер

П€!J)еборювала тро},днощі.

для

піані:но

мене

для

[ те-

цей .верстат ,

піаlніСт,ки.

що

бliля 'в'Я!Зальної ,м,аШИflИ . Тексl

і

фОТО

А.

Ко.зака.


ТЕХНІКА ЛЮБИТЬ ДБАЙЛИВИХ ...--..

.' •• Ь

........

!

.....

. .......... ~~""·""'·~"'·""""·""·""'-""-~"'~·------I

~.

Праці'вники сільського J'осподарства Броварщини уооіщно закінчують завершальний рік се­

ня на - наступний рік та готуються достойнозуст­ ріти ХХІІІ з'їзд КПРС і ХХІІІ з'їзд КП Украї­

мирічки.

ни,

Рільиики

виростили

значно вищий

,вро­

жай, кіж торІк. Збільшився . вихід ,ПроДУКТів тва­ ринництва. Район ДОСТ,роково розрахувався з дер"

жавою ІЮ всіх видах Іпоставок . Зараз колекти-ви

радrоспіві птахофабрик, підвівши підсумки сво;

єї роботи, беруть нові соціалістичні

ЗаlКінчилltCЯ 1l0льові роботи . Ме­ ха.ні'ЗЗТі()РИ 1'rід,сумовують наслід­ ІШ

сi.nЬСblкоюоподарського

ро_ку,

ню.t·:Нають р~беж,і на настуП!ний _рФк . НеЩOlда,ВIЮ 'b-LдJ6у.nиіСЯ збори меХЗlнізаторitв і в paдгocrтi «Ве­ ЛИКОДНlмерськиЙ». Вони гаряче щри'~няли закЛlЮК хлі60робі'В МаНЬ1(lі.ВСЬ1ЮI'О ра,йо;ну ЧеркаСblКОЇ обл аС'1\і , я:кі, р03ГOtртаючи COJJ;ia~ ліСТIJчне

GМ3JNlННЯ

на

честь

на­

СТУIlЮfХ парті,it;них з'ЇЗJ],ів, зобов'я­ зались різко збіЛblШIfТИ вироб­ ЮЩТ180

rт_poдYlKTi'B

сільсыгоo гос­

(юдаРС'l'ва в наступному Іроц·і. ВМИJКОІдllмерча<ни дали СЛ08О зб\лЬШlfТи ,BlfxiA зерновltх, ка,ртоп­ J1Ii, .овочів та інших КУЛЬТ)'Ір, за­

кла,lШIIf для

цього

м і-ЦіНУ

основу.

На честь ХХНІ З'Ї'3ді,в КПРС і КП Укра'Ї;НН до 10 березня 3оа<кін­ чити реМО'НТ тра ктор іl8 'і Bci~

сіЛЬСЬКОIГОСJюдарсЬІКИХ

маши.Н

бll\lі вм,;ють ВIfКОрис­ на повну потужність , і,

разам

ти:м,

КIf 'Dрактори, а івеі оільсЬІКО-ГОС­ пО(Да.РСЬіЮі машltНИ ЗЗIк\р'і,плені за

mexahi-за'!'Ор.а-ми. За НИХ !юни ВЩ­

МОінт.УіВати

В

Ю траlК'Горі'в.

Вийшло

маlЖ:тt1рні

4,

9.

Три

ЗЗlКlінчують

з

ту,ваIТИ.

НИХ

З 37

чет­

посрібно &їд,j)е­

3

пі\ll.іОТОВЛ,ЯIЄТЬСЯ

плуогі'в,

ремон­

ci-ааJЮК;

WУJJьтивзторі,в rтill;ro1'OB.~e;нo дю ,ро­

боти

28.

ЗаlВlідуючий ,ма:wстернею Г. Око­ рин,а добре OJJlГ3lн'і'зува:в роботу. 17 пост~йних ~робі'Т1ltи.кі.в і 1-5 трак · ТОРИС'11іг ЧIІІМЗJlО

ca'MOIB~дJдaHO дефі:ЦИ"І1НItX

ТlР)'l)IJяrrься. частиlf

В'ЬДНОВЛЯЮТЬ. Особливо чаютьс.я І. Попови"!, І.

М. т,ка,ч-еIFКО,

,ВО,ни

lВЇ\дзна­ ХИ'l'РИlЙ,

Г. є,в,дочен,к-о, М.

Пі,вень.

Є

і-

пев'ні

наlн,ltя

труднощі.

Райоб'ед­

«СіЛlj!1()(Jпте~ніка»

несвоє­

часно ,ВИlКQ,~ує ЗЗlМОІвденн~ . Чоти­ ри .дJВИII'у.ни

)',южна буJЮ б посю­

ВltтИ: 'на ''ГРЗJКТОРИ-, але в майстер­ ні

ще

не

ПРОЮЧИJ1И

вали до- ,них .

Обмаль чЗівун.них If брОНLЗОІВИIХ вту­ ЛОК для опqр·ни,х коліс J{JУЛЬТИІ&а~ торі-в, 11 також ряду за' J1lЧастн,н для TpaкrropilB. ЧЗlВУНН ізаго'Ювки ві дп.оВ'~діноro ДlіЗlМе1ІР.а

для

лок Іможн,а 6j>01ВapcblКlOM'y ного

&Ш'ОТОВЛ-ЄНIlfЯ

IВту­

було б ві'д .1НТИ на за вО!З:і 'HecTa'НJlapT­

обла,днаIНJНЯ,

але

ци:м

Пlfтан-

ста.ра,НilЮ

доглядаю­

контроль за їх

.в цьому ми .nерекОНЗ.1И·СЬ, огля­

нижче,

10 бе-резня піДjГОТYlвати 'ВіСЮ тех­ н і'К'у до весни. Із з.апланованкх на четвертий кваlртал 12 'DpЗ!кто­ рів B'i,дpeMQlН1'OIB'a'Ho 7, в стадЇ'Ї реМ()IНТУ 105. На цей день .пере­ вірки було значно rrep-еВИlконано· заlВ,д,аIННЯ по пі'д,roтовці ПЛ'У'Пів, Ку,Л ЬТИlваторів, сів,алOlК.

OдJHa.K, а,би,як

збері,гаються

о.г .гlЯ\да.емо

байн,

3оаlкріплений

ПостаlВИlВ

ма,щи;ни

ка,ртопдеком­ за

ма,щИlНУ

В.

Бобком.

зWYlВ

j

про

неї, РЖ·&ВіЄ ВОІна, бо не очище-на, не змащена. М.

Бочка

Зерновий

теж

в

комбайн

такому

стані .

Разом з ,ремонтом своєї техніки ~е~ику ДO~OMOГY ме.ханізаторам сусідніх радгоспів ,і птахофабрик у шдготовЦІ T[Jaktopl-В ~o

має машинv для шліфування КОЛІнчатих ваЛІВ· тракторних І авто­

мобільних Двигуиіа. На фоrо: шліфувальник А. Я. СМИРНОВ аа відновленням колінвалу.

На силосних комбай,нах гума не , . . І розва.нтажена, реМІНІ ! л.а'НЦIОГИ ' .................... n ......

Ось

щеніі

І1ірацює

т_раIКТОРИСТ

І.

Теп-

'!іе зняті. Робочі ч-астнни не очи-· іне

змащені.

lма,йстернею

ЯК ВИ rOTY6TECb АО ВЕСНИ? люк. Овій

«Т-28»

монтував,

а

він

вже ,вііLl!ре­

зараз

переглядає

о:'ваmcу. СіМ'нЗUIiЦЯТЬ .механ і.заторі:в 'ГРУДІІЮЮЯ в цей день на тр·ак­ ТОРНОМІУ ·стаlні. Але серед НИ1Х не ВlідНО було ком,баЙIн.е-р.і,в Г . Ни­

шеlfКа та А.

Кіравця. Ще восени

ПIРlГгнали /Юни на стан ової ка.р­ топлеКoQ.м,ба,Й.ни та та,к і з,а лиши­ ли на,ПРW31ЮЛlяще. Не ОЧlІ'Стили Вlід зеМ,1і, не змастІМИ робочі час­ тltни .

На Кіровськом,у віIДД:ЛКУ вся О:Дblroс п техіН іlК а збеРI1г а Є т ьс Я ·з а,до­ віЛbllЮ, 3. .от ДОІ _р·емонт у її фЗlК­ ТIfЧНО не п:ри.с'ГУПIІ.1И. 4 Тlра,кто:ри lІе закр·і плені за· ВOJ/Jіями. Брита­ J,ир М. Бази)) беЗПОірадolfО Р'О3вО­ ДlfТb рука.ми: «А щО я МОЖlузро­ бmи-?» . H~ ві'ДЧYlsається в цього "{€iР~В,НIfКіІ ні в і:дJП о_в;і,дал ьності за доручену

спра.ву,

.ні

праl/1неНlНlЯ

БОРОТIiСЯ 3tЗ пер'ші,сть У ЗімаfгаНlн,і. Ад,же, за р~шен-НlЯ'М ди;рекції, пар· l1іЙlНОЇ і профсп!.1К'ОООЇ оргаіНізацфй, БРIІІГЗодJі,

Я!Ка

першою

вик(),нає

КВЗіртаЛЬНIІІЙ пЛЗlН ремОІНТУ техні­ ки буде вручено перехі;.!IJНиіЙ Чер­ ВСЖИ'Й прапор і ГРОШ(JIВУ премію в розмірі 50 'кар,бов.аиЦі;.в. Х то заlйме ДРYlге м іlсце - 25 КЗ1рбован­ ців.

А ЯН У СУСІДІВ? я:к і веЛIІІКО(ДНlмерчани , меха,ні­ за юри БОІ1дані,во,lКО'Ї nта.хофа.б­ РИlКIf зм·а'гаються за те, щоб до

ПО,ЯІСІН ює

Ф.

Новох.ацьки,Й

:

а

ПІРО те,

щоб зберііlгати

її

в ЗИ'МОВlііХ умовах ПОВIliН1іі турбу­ .в,а'ТIfCЯ fмеханізаrrqри

разОІМ

з

ме­

xaH~KOI\l першото відtд,іл.ка- М. Боб!Ком.

~

ІНОСИМОСЬ

Та, яlк ми lIерекон ал ис.я , ТОО. Б'06ко 'nO-ClвоЄоМУ РОЗУlМflЄ цю crтpa.вy. Доручив слюсарям М. Ке­ ушу, А. Євеи.ку та С. Романен­ ку ОЧИІСТИТИ 'маШИIНIІ, з,масти,ти, і

ші м~<'!.'н:іза.'!'(IРИ Я'к сНЇ'Г випав,

п·оста,ви'Ти на. ЗIfМОl8е зберіга.ння, .але ;не п{\ревірив, я'К саме BIfКO­ HYJOifb робо<ту. Вони Ж сов'істі ЛIQДJCІ>КОЇ не ,м·ають. На. .різаЛI>НItX апа:рата.х косарок та іНШИIХ робо­

ВИр'ilШили на цей раз про­ вестн. пі'двkну дорогу j з до­

ЧRХ

ор·паlн,ах

маши;н

П'ЯТИСЗlН­

Тlfме11fЮВИ-Й ша\р брyrду і В'онн за'Кваця.nи його В'Їо,Щlра,цьоваIНИlМ маrcТИJlО·м.. І дише після нашого .втручання, черВОlніючи, тт. Ке­ уш, Євенко та Ром.аненкОІ стали ІПО-ОП ра 'в жн bQl\l У

зм ·ащув.ати

ма­

ши'ни.

ЧИlмало неДОJlі,,,і!в і в роботі -ма:Йстерltі. ОсоблНІВО відчувається недостача ходового і.НСта>)'Іменту, що негативно .вЩБНІВ"lЄТblOЯ Іна про,дУК'ТИ.ВНОСl1і п.ра.ці .

Рейдо:ва БР",l1ЗДа~ Л. ЛЕВЧЕН.КО, інженер по ремонту райоб'єднання сСіль· госптехніки», Г. СМОЛЕН­ ЧУК,

інооектор

гляду,

Н. КРЕМІНСЬКА, за­

держтех,на­

відуючанаСінною лаборато­ рією, В. БАГНЮК, ветфельд­

шер

райлікарні,

м:·

ІВА­

НИЦЬКИМ, працівник редак­ ції газети «Нове життя».

ЖУіТЬ.

л\llв()

не буде . І .це 'сЬ()l'одні тм: , аавтра та1;, пі<СлЯ'за,втра. А ми CbOoГO.'l.Hi, ЛІ( lІа,ііа ~ СТ}lП()Ю, н&симось 3 ва'ГОIІ!'Т­ кою, завтра носимnrl, і після­

вив'Озити

завтра

гній. Робили іі аж до г,рудн'я.

...

Отак по «йот() ліні-ї»

Гні·Й ВИВОЗИЛИ тим ча<Сом лі'д­

Д. бригадир

РоБИЛИ, та не ДOlрООИJIIf. До]ЮГУ , провели, а вагонетки й досі не юrгО1'ОВИЛИ . Тому наші ЛЮДИ ВWМУ'шені позичати ва.тонЄ'J1КИ в іншому прwмі-

силівський". - ............ ...-.........................................................

НАШІ

триманню

ма.Дян, змqJilплених в Консти­ туції СРСР.

Про 'Вlfявленн'я недоліків у роботі орган.ізаціЙ, ПOrВе.;сінку

Народна,й суд ЦОО:НІОЄ пра­

11РУДJllщі села Го:голева неод­

злочиН'нkтю, захисту прав гро­

восуддя ШJШIх'Ом

РО3'ГЛЯДУ

мі нальнИІХ , цивіЛЬНКХ

кри­

і

aДlМIЇ­

rЙстра.тИВlІ'ихоправ.

РО'3Гляд всі.х

в

народН()Му

суд,ї

справ ilJРОвадитьоя

судом

В сltJlаді на'родного

су дд'і та

двох на.роДНих ,зшсідателів-.

Народні засі'дателі мають рїв-ні ilI'Pа:ва з Н<l.р(}дни1ol OY'ДД~.

Вони ооираються зБОJ)aL'І'И !ІЮ місцю

заг<WIЬНи.ми їх роботи

81бо проживання Biд.кpwгmм го­ лосу.вarЮJЯМ

строк&м

на ~

ро.ки. Я,кщо народний 'засіда­ тель не В'lmравдовує ,ll;овір'я С'в&гоколективу, він м(}же бу­ ти достроком ві~званий рі­ шеюl'ЯN цюго ж

Колективи

к()леКТИ'Ву.

'Гj)У~ИІХ

оои-

рають народними мсідателЯі.'1И

свої~кращих

пре~ставниюів,

норазово 'ООИ'»3ЛИ Н'ароднИІМ 3(1,сіда'ТМеом Галину МИlколаївlІУ ОеТРИІЦь"Ку, знаючи її як прин­ ЦlІІПіальну, уважну, чуйну лю­

ДИНУ. 21ріlК працює вона на iIb01tfy 'посту, бере активну участь в 'робоri народного cy.'l.Y на.ш()гор3lЙОНУ. Вона умжно вИ'В'Чає оправи, в яки'Х Ш )\'0ІІОДИТЬСЯ орати участь, ПРИН­ цJШi<WIЬНО

і

вду-мливо

лідхо­

Д& вирішенн:я цих питань. Галина Мwколаївна проводить вмИіКУ р~боту як ЧЛ- ен секціі ради народнИіХ засідателів по Вlfконаннюр~шень~ Вона здійе­ Н'ює ІК(}НТРОЛЬ 3(1; правИlЛЬНЇ'С'ТЮ ви:юонаll'НЯ рilШеньсУ'ДУ бу'х­ ·галтеріЯ'Ми ралгоопу «ГИ'олів­ СЬІКИ'Й», fOrOJIliBCbKOГO раwоСІП­ ]Ю6коооу, Г&голівської СТj)lіч-

iIllll'b

сОЦ)іаліетичної

- к'і1нності. водила

ВеЛIІІКУ

в'она

як

за­

роботу ПРО· голова' това­

таль р03робл~ного Ачхой-.~ар- т танським

основі

громадян

суд

раикомом

рішень

паРТIІ

на

t

березневого і

l

Пленуму ЦК КП РС плану ефективнOf'О вн,користання гір- І

j

ських багатств

Траса

з

Чечено-Іигуше­

молокопроводу І

-ВИСQкогірні

долиною.

Теоретичне

цієї

проблеми

з

пасовнща І

обгрунтування І конкретними!

економічними підрахунками дається в дисертації, яку пише

секретар райкому В. Ф. Рус ін, • що. має

н'ю злочи'нів .

окремих

f

пише дисертаціЮ І . tt

f

лИ' з caJМoї lГущімас, їх життє­ ва мулрість ДО'ПО'dагають пра­ ВИЛЬН'О розі·братися в справах, ClправедлИ'во іх ви'рішити.

оди,нз важливих важелів бо­ ротьби з ,правопорушенНlЯМИ і

f

• •

«Молочне русло» з потети.l!енових труб це лише де-.

з'еднає

а:ле й ВИЯВЛЯЄ причини · та УМОВИ>, що сприяють здіійснен­

--

пра:во-суддя

СУЧАСНИКИ

Секретар райкому·!

ПРИ'би-

,KOBO-'1lКщької ,Фабрики. Т&в. ОСТРIfIЦЬК<l депутат еілЬіСЬюої Ради, чле-н комі-сії по до­

а

ПРУДКИй,

молочно-товар­

ної ферми радгоспу «Кра­

Пра.КТJRНО цема'Є та­

довір\Я,ють ЇМ здійснення пра­ ВОСУМЯ. Життєвий досвід на­ J)(),цних заl('ілател:ів, ЯlсіприіЬш­

органи державної

-

і 11'0-

сИl~ЮСЬ.

ВОJJ:ОЮ з;60 санЬ1МИ.

равтьоя один корівник, потім ЧО'ТИІРИ чоловіки беруть в·агО" нетку поперед се-бе і нос}"Гь іів іIНШИИ. А потім на'3а.Д. І так щодня. 3внч<l.Й'В-О, Я на:гадую керів­ НИ'К8ІМ ра.лг~ооу, щоб прис')ro­ ри.тw ЦЮ с·пр1tВу. ті кожен раз ПОСlWIають мене до інже­ H~a. т. 3а6і,яки.

ЛІнії.

віДlпав- ідає: За ba-гr,неТlіОЮ ~:l:ТРИ-'lІіИ

-

ще.

кии ВНlгл- яд: споча'l'КУ

,,(1-

-

»(11'0

- _ві,дмовляє? Ні. На.впаки, дуже Ta'KTOlВflO і ввіч-

тільки тоді, і худоби- не

НАРОДНИЙ ЗАСІДАТЕЛЬ - СЛУГА НАРОДУ влади,

ПО

Йду до інженера. І щО ВІІ

тН.

С УДИ

Це

-

ду.маєте

'Можна було гнати на паСf}ВИ­

щемкі.

То ха,й інженер!

-

Ще весною вийJ]]()в з ладу

88Jгонетки

"'"

шювтра:lЮПoprєр У к{)рівнИ$У ~ 3. 3да:валося, бул'О досить Ч'31су, щоб lІ'РиJtjати і встано­ В-И'І'И навий. Та не сталося T3IIt, як гадалооя. 3а6ігаlЛИ на­

помогою

Коза.кй.

Фото А . h " • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отак

Завідуюч·иЙ

Наше ді.10 ре'МОНТУ'вати тех­

If~KY,

BeCH~

подає колектив механічJЮЇ майстерні радгоспу «Бобрицькии~, якии

даючи_ техні;ку у першій БРИ1га­ ді, очоленій К. Лизуном. Б,:ль­ ш:сть ма ШИ1Н зразково зб€!Р-UNlЄ­ ться, п-іLll/1OТОВЛЯ€ТЬСЯ до -робОТIf.

І

зоООв'ЯІ3аIННЯ . НасаlМlперед, ві.д­ РЗідНО, що в гоопода,рст,ві не Ti.nw

ремонтують.

чи. ПІРОДОВЖИТИ строк сл~'Жб lf . .в умілИIХ РYlК8,Х дек,і·.1ька .рокїіВ п.ра­ цює безв :,дI МОВН'О 1\рактор.а пог­ л,янь на НЬОгOl немов НОВ;1'Й , Та Інколи м-ожн,а спостеріігати 'і протилеЖlне: ru;сля першо'го сезо­ ну ;р-аботи маШlfна Й.де в капі­ талыи>й.. Нen.еР€lдlбачен; витра.ти г.рошеЙ : запчастин.

РейдО'ва БРlюгз,да перевірила, ЯІК ВIfЮОНУЄТЬСІЯ ,мехаJlliJЗа.торами взяте

і-

вміщуємо

подаріІВ. тати її

ті

верто\1ІУ К'Вартал-і

рейду

ням ніх ю не заЙмав.с.я . А .потре­ ба в ~aBYНlHltX за,ГОl'ов,ка.Х Є і 'в '; нши' х гоопо,д,арствах. Тех·ні'ка. дюби'ть дбаЙ .1ИІВИХ гос­

лоста:ВИТIf Їх на .тtiHi.i1IКY ГОТО.внос­

rюві,да.ють

зобов'язан-

Щоб п-осилити г,ромадський

внконанням, :враJlirocпах і птахофабриках прово­ дяться масові рейди-перевірки підготовки до вес­ ни і стану зимівлі худоби, Матеріали першого

сільськогосподарську І

ОСВІТУ. У своїй Іроботі показує виroди

І

В.

Ф.

Русін

цілорічного

утримання худоби наальпііі-

вин'О­

f

*

РIІІСІіКОГО 'суду Сl'річково-тка;ць­ К<1Ї фа.борики.. РОЗ'ЯСJl1ЮіО'чира­

'СИІІ'Ь

д'янсь'Ке

YlсуненffiЯ цих недоліків іЗ тим,

ності худоби в горах, а та. кож t гірського саді.вництва і кара- ~

щоб надалі УНИ;КНУТИ п!\дїбних.

кулеводства.

мконода8СТІ!'О

громадян

ce-.1Ja,

серед

рroп O'Iti даючи

їм про ОIJIрави, ЩО ·БУІЛ'И про­ ооу;ха'ні в суяі, т. Ост,рицька ~ПРlfяла запобіганню IПравопо­ рушень.

А'ктивну уча'С'ТЬ .в ро60Ті нар()днorо суду 'беруть і бага­ то 1JIIШИ'X Н(І;РОДНКХ ·м·оідателів. ТоваРlllші Є. І. СмілкOlВCЬК<l, о. Г. ШевЄlJIЬ, с. Т. К'ОМІІа­ НЕЩЬ, А. А. Мовчан, У. (). Вмк&ва та інші не т.іЛЬКИ бе­ руть 81КТИ'В-НУ УЧ'3.е1'Ь У вирі­ ше-нlІІЇ крmrінаЛЬІІИІХ та ци­ В1ільни:х оора'll" але й :про­ водять

ведику

rpOlМaJJ:ebK'Y

ро­

боту.

оо~ціальні

. КОН'І'РОЛЬ за ви;конанн'ям ЦИ'" рішень З~FЙСНЮЄ суд за допо­

дає дисертант питаиия пород-:

І

Багато

:

піднесення

t нує Русін

заході-в,

В

які

пропо- t

дис~ртації для ~

економіки колгос-

t

мОО'ою 'Нl3jЮДНИ'Х засі,Датм·ів .

~ пів і радгоспі-в, уже проводять- ~

ВеЛIfКУ роо6оту ПРОМДЯТЬ HapOJJ:Hi ~CJi·дателі 1 з &собами, JfICi були засу.щжені умовно і пеореда:ні на пе'реВИIJ((}ванняко­

t Василя Федоровича Русіна з І f повним правом Можна назва- t

л ектива:м

ТрУ'ДJIOЩИІХ.

бататorра.нна,

дуже

bi',IJJ!(}Bi-'

д&Льна. СЛУ\Ж3Ічк народу, вони внооять ВМИItий в'клад в ' СlЩ)а­ ву :NiцнеIfIl'Я соціалістичної за'конн()сті. Л. ФІАЛКО,

тання IПpQ

наро,ll,НОГО

Броварського г.уду.

• ся в життя.

• ти бійцем

ленінської партії. У Вітчи~няну віііну він .~OMaH-

t

f

! дував ВІДомим ,в ЕСТОНІІ пар-. тнзанським

р.обота наро)J)НИХ засідате·лів

нарсуддя

вивних,

ських луках. Докладно роогля-.

я·юj

tЦPaво[юрушень .

Нар(}днИіЙ суд, ршгщаючи Clправи, не тільки ВИ'рішує пи­ ПОК<l:рання

р'ішеН'НJI,

Н8lпра'ВЛяє .в різні Інк:танції N1'Я

загоном

«Коткас», т

t

• що значить сОрел». Так вели• чали естонські патріоти і са- t

~ мого російського командира. Т Невгасима звичка віддавати;

;

ІВСЬОГО себе людям залишилася; і тепер.

1_в.............. нього

t

-.......~

НОВЕ

7

грудня

.............................................

ЖИТТЯ

1965

РО,КУ.

3


БУДНІ

JНВІЛЬНОГО

.;в:и т тв

ЗУСТРІЧ З ПАРТИЗАНКОЮ

ПЕРШ.ОК.JIАСНИЦЯ

Учні 8 «Б» класу Семи­ поJDківсыоїї - ВОСЬМИlрічної llJКо ..l'и неда'8НО зустрілися

(Уривок з віршованої розповіді

"Про Оисаниу-броварчаниу" На ·бегон·і ї 'Зwlегенька ВIНИ'Рать .1ИrточIКИ . Ще водою 'покропи.па Рl1ЗУ і калачик . Подивил3JCЬ га/рно , MI~.10, у са,дочку наче . Потр)'дн л ась He.дap~,a Любо ;п оогляді ти. Хоч ,над;во·рі ще зи,ма В ,класі оораl&ЖН€ л,іто. Про Оксанку в стінгазеті Є уже заlм іточка : ",По ;метал'у -на ра,кеті На1 шав.асьми.п.і точк.а! » . І хоч то H6MQJВ і жартн. Тільки, щоБВIІ знал",

То нічого , що дООК'Ола Крутиться ,меТeJI"ЦЯ .

А Оксаночці до школи ПугЬ-{Доріж~а сте.петьс,я . Чи .()а6~я йде ста'ренька,

Чи' д,ідусь стріча€ться,­ Першок.nаСНИIЦЯ

ч е ~ненько

Зі !&Сі'МIЗ ,в·іта€ться: доброго ва\1 РЗ\НlЩ ,

-

Л юбиій ДjЯlдюВася ! Кажуть .про Оксан:ку: ,в .MaTiH'Kv вдалася! Личеньоо іВ дівчатка

-

Кв.ітне, наче рожа : Я l!(Дa.nася в татк а , На .м,атусю схожа . Може, й TaJК , та, тільки враз

-

reai'BCI>KOГO 'райOlНУ ,B i,дo~,a д a.1(~KO за межа! )'!и КrРО: ВОl'ра;дщини зоразковою

поста.н овкою

на, вча.льнО-

вИ'ховноro .процесу. Ось уже д/ВВlДДЯ'ТЬ років ЇЇ очолю€ заслу­ женИ>й вчитель ШКО.1И УРСР, Ч.1ен­ КQресПОJlLдент Ака,де)'!lі ї леда.roлі '1них на,ук РРФСР ко)'!уніст Василь ОлеКlOа'Н др о~шч СухО/м'л И',нськи,й. ВіlН аlВroр баlгаrrьоtX наyu<ови'х

робіт з ,пед, а ,гоI'ЇіКи .

Не;щвно Ва-

П ід

ДО 'зірО'К помчиться.

Іх прийняли

СПОРТИіВНИЙ 3011.1 Г,ОI1O" і,вської

В едута,

доярlКи.

О.

середн ьої ШlКОVlИ ЗВlПОfВнили учн'і , батьки, п'редста.вНИ>К1І

ній ШКОVl і » .

~1:сцево.гораIДГОс.пу. В усі ,х р а -

ПіХИ. в · наlВч,а'нні .

Д' іІсні, СЯЮЧlі

,у "аСІ

\!

J

П

ПОНlад

а,влиські,й

30

Ші<олі

ст:в.оре:но

ptіЗНИ1Х г~,p1'Кli, B, я,ки')'!и

охоплено всіх учн,і в. Тут є ОВ'ОЇ юні KOHcт,p'j1KTOPH і pa~iOTeXliiKII, елеКТlротех:ні;ки і \lОТОРИСТlt, се,1 €'КJціонери і ліСОВО'дll, Ф:З ИІКН і х:ім. іЮI" поети і ХYlдожни:ки. Фото Ю. ШаПОIJ.ала. (Фоюхрон іl!{,а,

РАТАУ) .

обличчя . ОсOtБЛl~ВО

IlаВЧ<lЄТЬС

я

о

.

НІ класу.

·

дають ,держаlВі OCHOIВHY маlСУ та'ОО'Ї важлИ'вої InРОUJ.J1,щії, 'ЯІК зер'но, теXsнічні ІКУЛЬТУ РИ , продукти тва:Р· Iі'ННИlцтва . І стотнИ.М· джерелом вироБНИЦl1ва ПРОДОВ0\і1ЬСl1ва

гектаlра) 'на сім'ю. За Jюлишн іми КОЛГOlCПlннками, Я'кі переЙш.lll на пост ійну :роботу в раідіl'ОСПИ і л'іСГОСПIl в зв'явку з 'переТВQреIllНЯ'М ІКІОлroc:nів у дер'­

л оД'а:рС11В а ко.'1ГОООН1llКіІВ , 'J.1iB та с.1уж,ООвців.

ді:JI'Я'НIК И збер і гаютьс,я ,в тих :роз­ м'ірах, Яlкнми вони КО'рОСТУ'Вали-

є • також особисті , ДОПОІ),! іЖІн,і госКО)'!Ij1lfістич, на.

пщртія

роб і l'НIІ'-

і

РадЯ'н-

СЬКИЙ уряд, надаючи першоряідного З>на"feНlНЯ /РОЗВИТКOlf!iї громад'CbКOlro I В\f.робн.НJЦ. Тlва в колгоспа,х п радгосп.ах, разом з тиlм Ilшзн.а..1И за П· ~РI.бне ' ЗНЯТИ ноо6г.рУНТОВВlні обtмежен,н'Я з особистого Д0J10м:іжHOro господарства, які 'буvш в.ве\lIeH,i за остаЮl'і ,роки, в РЯlДі Мlісць. Я,к 'в~домю, Цент,ра'льний КOlмі-

ЖJаlВlНlі

ся Ів

гоопода:РСl1в.а.,

КО Jliгоспа,х,

п'ри.с·аtlшбнlі

але

не

бі.1Ь1ше

умов .. Г,Р.О I)'!ВідіЯ'Н'И,Яlкі ПРОЖИlвають у

ни;х

РО!КУ,

особисті'й вла,сності Іна ОдіНУ с ім'ю

ві\l1'НОВИТИ> розміри 'садиб і ІІЩРми ут.РИlМ,В1fИlЯ х)\доби· в осООИІСТі.Й 'вла()НОСl1і IIОЛl'оапного щоору, що буJl'Н неоБГРj1нтоваоо. о зменшен.і ,rт!с..1Я 1985 року. В Ц І И поста'ноВ І IlIJ1JК.РecJFюt;ться, оІЮВ.ИННl apТt I:JJ.I',

ІЯКІ

СУМJIIІНІНО

'членаlМ

ПР'а!Цюють

у КOЛJгоспа,х , 'в Обз'аведеННІ

xy.q.o-

в і·д,год іIВЛ і ,

ДО п'яти

голів QOВeЦb і ,кіз р·а..зом, до ДА а,д­ ЦЯТИ>

крол'ЇіВ

В'УJшк' іmбджі,л,

і

ПТИІЦЮ.

а

В

та.кож

Поліській

·бою , П'РИПИ'Н ИІТИ надаІІІ! безПlДстаВНІ зменшення рОЗМ'I'рIВ саUJ.и,б.

юні" а також у гі:РСI>КИХ та пе­ ре.дlг іtplНИХ ра'йонах ЗаlКарп ат.ської ,

Розширено 'ТВlКО'Ж п.рИІСа\ди;бне зем'л€!кори.стуВlа.ння ,робіТНIІІКlі'в, службо'f!iЦitв та іlНШИХ 'не члені,в кмгооп іlВ, ШО ,про,жи,ваЮIТЬ у сіль-

!в,а,н·о-Фра'lfкі'вської, Черн і,вецЬ!Кої та лl>вівсыоїї областеИl1ром.адяни можуть ма'ти ·в особисті.Й B.~ acност і на ОіДН У оім'ю не біJ1l>Ше

бі'ТНИ'КИ>,опеціалісти та службовці

няі{З' велИlКОЇ

ські:й ,М'ісцевості . Так, постій, ,,,і ;ро-

Jl'ісо.ви' х ГОСПQДа:рС1'В РСР МОЖУТЬ м,ат'И В IКOtpHCТj1BaHHi приса,ди6ної діЛЯНІКИ' дО 0,40 гектщра на, сі'м'ю,

ВСІ •

H·WX «5».

вl1cыоo

Іна

землях

Ме.1Ь-

лення ЗІВ'ЯЗі1\!У . началыикK р.аЙонно,rо вузла зв'язку т. Коrrни'дЬКиМ по·ві·до­ МИІВ .P'Elдакці:ю, що при; .пере­ ві1. р.ці цей факт пі,д1'.в.ердивС'я. 3.а Ф()lр),!аJjьне і б~УШll е СТВlвлеНIН,я до. ЛЮДІІНИ і нес \'1 \1-

лінне

ВИіКон.аиня

в',ЯIЗОК,:IВ ІНО

своїх

о'бо,

д. Ме.1ЬНIІIК ви,несе ­

1.

Су1В,ору

Ao.raf!Y.

ДО НАДРУКОВАНОГО

меШКВlIІЦ,ЯМ,

і lІе прИ>носять ЛЮДЯі~ ко,РИ>Сті . Як 'виsrви.lОСЬ, б еЗ.1;ЇЮТU .во-

Дfізі, щозонаходиться бі'ля буДlшку iNQ 61 по вулиці Лен.ін,а .

ни не l'ЇЛЬКlІ ІІа вули:ц і Леніна . ПрацівнlfК КО.\lбі,на'Г\' ко-

працювала

і

ко,мб і нат;

рьох 'КОлонок

QіНQlжа7Я'МИ,

хущоон, ·ВИ!.'J,'іляти

д.

яКlі жиtll )'ть непода:lІ:1К . в.ід lІеї, ДОВQДIIJЛОСЬ браrrll во'ду в коло-

В

пасо­

Дe,JжліСфОlЩІI:У,

де,РЖJЗемфон.lУ, Мlіст та роб ' тни'чи.х сел ИІЩ , в смугах в'ідво\д), шлях і:в та UН>ШИ>tX земель, що' lIIе ВІІІКОРН­ СТОВУЮТЬСЯ . ДЛІЯ забезпечення IЮРОМВlМIІ худобll~ ЩО Є У ' влас­

'ПРИ , ВИlконан,Н'і пла'н у грубих і СОіКОВНТ.ИХ ,KGtPМlїB Івидаватн !в ОП.1атоу праці І до 50 щюцент~в зазначених КіС'рм'ів , -зоаlготовленltх вати

худоби та

понад

паСОВИСЕ>ка

план;

для

КМI'ОСf)НИКЇ\в

ДQпом,аlГа<rи

H~a­

ви.пасаНJНЯ

безпл&1'НО

транспО!рТQIМ

у

ІР :Іг аlЮТЬ прот IilЮС." а,6,1 ен.ня бо­ ' porrь.би, з даlРЖ>Їдством, з особа­ '~и,

ХУ!дООН ,

праці.

Інтересн

дерЖ.а­

'Ви ви.МQгають, щоб утрима'НlНЯ пі.1с06нОІІ'О ,господа·РСllва н· і в я'ко­ .),!у раlз і 'не оореТIІЮРИЛОСЯ в спо­ с іб особистого зБВlгачеНlНЯ і не 'ПIРИlваДИIЛ.о б до нехт у,ваНIНЯ гро­ ),!аIдСЬКИ),! обов ',ЯЗ·КОМ.

однієї коров": ,L1iBOX голів мwюд­ рorаТОIЇ

що ухилsrютl>СЯ від сусп·ільно­

кори,оної

не

І КОЖНИЙ ТР}UЯЩІІІЙ ),! " Я'fа,ти ,

що

rpo),!a'ACI>JroMY

ІІІОВНІнен

а,ктивна

па­

участь

lВироБЮЩТВlі

була,

'включаючи площу 'З;JІИНЯТУ БУ'д;і влsrм,и, а на· полltВНИХ зе\lЛ'ЯlХ -ів ,ра'дlroопах Пі,вденного б€!рега к.РИlму не бі~"ьше 0,15 гекта'ра на· сіIМ'Ю . ·

лод.ом а1бо ,двох стиней на Bitд.гo­ дівлі, до .десяти овець і кіз 'ра­ 'них 6alГa'тc11В СУQпіЛЬСТlва , джере­ зом, а·бо д8l3/дU;ЯТИ вуликів бджіл , ,10М ,на·род,lЮГО добробуту . а таtКОІЖ кролів і птнцю. Л . РЕ3НІК, nелиlКУ у,ва,гу приділено забез­ старший консультант юри­ печеНlНЮ Iкор),!.аIМИ худоои, що € дичної к()місії при Раді Мі­ в ос·оБИ'С'ТО)'!,У гос,пода'Рств'і трудяністрів Української РСР .

цюють у сільському гооподзtрстві,

ЯКИІМ

комунаЛl>НlІХ

пі\дпри€іМСl'В не зрозумі.1И, про ЯlК'У кол.ан'ку иде мо,ва .. І дуже ДИll!lllО, що не ЗРОlЗу),! ілн, адже, ,1ІіИ>ЯВЛ'ffЄТI>СЯ, ЩО З усіх чоти-

раIХ'УЮЧИ \юлОДНятка :МОЛОЧНОГО BilКY , однієї сви,номаткн з при:п­

та службовці, що прожи·ва.ЮТЬ у сіЛ'l>Ські,й ,М'ісцевoc-rі , aoJle не пра­

загону,

Т.

рез перебої в -ро'боті ВО,]Окачки. По-.дРj1ге, і,нші три ,колofiКII по вулиц і ЛеиіН;J , 6стаНOlВлені і,.. . не працюють. Як же та,к? Atдже Вl1l'рачен і на їх ВCT a~ навлення кошти' «за.морожені»

І'е

patllJroorтiil! і· украlїIнсыїї

До 0,25 гeКIТa'pa (0,13 1ГеІ<'ТБ:ра на ІПОЛИU!>НИlХ ,землях) збільшено приса'дн'6ні земельні д і лянки спе­ ціаліcritв, .робіl1Н'НіКів ,і службоо­ ц і,в, що .цражи,вають 'в оільсь.к:іЙ M'itQЦ€!Bocтi' ,ї .працюють ОБ офері cЇJ1 ОС!>КOlГOaІЮД a'pclJКl()!'O вн,рооНИІЦ'!1Ва, а' таlКОЖ учителіlВ і .мед­ щ)щіIВ'НIІІК'і'в . ,воі і,нші ор06і1'llИ>КН

Пізні­

ручювано заміl1«У «Настрій і ко.М""JljГООП», .в ЯlКkЙ ЙUL1J.а мова про те , щоводозб:'рна ·коло.нка , [о вулиці Лені,на 'кілька дlн і.в

не бі льше однієї КОрОIВИ, од.Н'ЇlЄЇ ,Переве3еНlІі корм'ів. Г<МОВН ,молоднятка вt\IIИlК()ІЇ рога­ На'даючи т-а,к.і пі.1ЬГИ1Ю.1ГООП­ то·і Ч'I.1Olби, Іне ,~ах'УЮЧИ . ~оло,д;ня­ НИlкаl),! , робі'ТlННlкам і СЛУЖООffiUlМ, ка \lОtlЮЧ'НОГО В'ІКУ, OД:HI€I СВИJна­ 'І1lа, ртія та уряд вод::ючас зосте­ маггки' з 'при>п.лодам а'бо Д'Вох

ШО 1(0ЛГOCJlИ І свиней оД.ТЯ

l~еБIЦНО .. ОПlри,яти

їх

1964 л іося та Ка'~пат, можуть Іма'!'и в

кмгоопаl~

.ник. Телегр3lМ>У про о),!ерть близької ЛЮдИ'НИ ИО,),!у було 8ручено 'ГЇJ1ь>ки через ,вісі,м дJHI:IB п іСJl:Я її одержання, кою! ад:реса;т еа),! 'приlЙiIlIО.в у B iд,J.i­

BOtJ.i.

ві'дJl:ЇJ1ен'Ня)'!

більш-менш

сис-

~'j1наIl1I>НИ>Х .піД'IlРИЄ\lСТВ т : По.1ЯlКОIВ М . І. ока.зав, що з 34 колонок еюоплуатуються Лllше 19. Інші 15 с'ОО'ЯТЬ без діlї , як ,гі,ркиlЙ докір іх гооподаlРЯМ з а да'ре),!IНО :затр·ачені кошти.

темат~ЧlНО подає ВО'д У .1ише. .. «Бer3ід :IЯ.1ЬНИХ» колонок ПО вуQДjHa (біля дит,ясел), ca,~e та, лиці 1 Травня 2, вули:ці Чепро $І:КУ йшла MOlВa в заl),!.і тці . ЛlOCК uн,а 2, Осипова І, директор кО),!()і;нату КО,)'!),Ан\дреєва 2, П уш'КіJlа І, нгJlЬНИХ пі·.'IІПРИЄlМ.СТВ т. Пожи'ПеТРОВСI>Кorо І, Киї.ВСbl<іlЙ''віло;в повідомив реД2iЮ1Jiії, що 2. До.ки ж вонн. пупува,ти.КОо.:юнк,а, по Ленжа , 61 .взага ·лімуть? не підJклюqалась до вQДОЛР·(}Населення Бровар і в ШlВI1ДКО ІВОідУ. Т,а:к що, )'!OtВЛЯ'В, треба нас крити'кувати..

По-перше,

п і сля

не

зростає , і rrроб.1ему з во.допостач аНН'ЯIМ , я,кою б CK,1a'-'!IНОЮ

перевіркнвона Іне

IВИlЯIВИЛО<СЬ. що ді,йоно ,КОЛОНІка біля дитясел не працюва .lа че-

була,

треба

виріlllУ-

.вати, при ЧОМ У В.1У),!.1I11ВО і оператиано .

---~~W~~~~~.~-----------

lі робі1'НИ'ЧИlХ СeJIИlЩаlХ за ВНlIIJЯl1КОМ 6нож.атях; тих, де це заборанено з са:нітар- за,rorrll&eЛЬ степові,й і ліlСОІСтеп;())Вій ЗOll<liХ, а та' ко'Ж .В Оібласни!х цен: тра,х По­

рекомеН~j1вали

лоті, сидіти У

'1'00 ет і "'НOlве жи·ття» було над-

ОРГ3lllїЗOtВано про­ ком6ік.о.рм ів і фу­ хуtдобі . П€!редба~ ;вmЮНltкіlВ ху доби

члені,в ·КО.1госпі,в

пошто­

вНlМ

реко),!ендо­ 0,40 reй<Tapa на ·citм'ю ('на ЛОillIllВ­ HOCl'i ,кОЛГOlCПНlІІк і,в, 'в аж) 'КOJ!·ГOlC1lа.м Вlllда,вати чле.и.а'м ни'х землях 0,15 гектаlра) . до 10 п,РQценті,в Раза),! з цим скаС{)Іва,ні ооме ­ сіJlьгооп,а.ртілі 'всіх жеНІIIlЯ і 'в KiJlbKOCTi худоби у да­ ЗВlNYГOВЛ8НIІІХ в 'КОЛl'Ornах пом,іжних гос.подВ>рст·вах . ХYlдобу грytБНIХ KO!~МiiB та 20 tЦpOцeHT;B зарав МОЖlна УТРИlМj1в· ати Ів м іста'х С І Н а A'P'Y'roro jIКOC У 11М ІП рИ'рО!д'НЮ'(

тет КП 'У, юра ї,ни і Раіда MiH itтp~B Української РСР V своїй поста-

ноВ'і, прlfЙнятій У ЛlІстопаді

не

а Д.lIЯ

своїх обоВ''f/,з,к :, в

с іJlbtcымM

ВОДА Є І ... ВОДИ НЕМА

М. АНДРIПЧУК.

ЩИІХ, зокрема, даж населеНlНЮ раж'УН30 корм чено н,аlдіVlЯIТИІ

зав'іідУЮЧОЇ

18 ЛИlCтопащ30 !Цього року В

ОПОМІжне господарство

РАДГОСПИ , srKi М О'ЖУТЬ 'IЮрИlст,ушаrrися приса,диб­ соці, а,л·істИlЧlll1' сн- JlОЮ L1I.і.'fЯ'НКОЮ В межах 0,15 гексільсыQго rосподаРС11Ва, та:ра (на ПОЛИlВlНИХ зеМ.1'ЯХ 0,08

безвідпов:да ,1ЬНОГО ,ставлення

D================================

стр :'ч концерто.м, яки'й дрли уч-

І К ОЛГОСПИ стано8ЛЯ'ТЬ

стему

по

вчитель .

иом в ПlI.Qlнерн . Червоні, галСl1.,.,К И 'Il'риюрасили гр у.ди вс і х !ір'уnoкла.аннкі.в. ЗаКl"НЧllла .' " ' сь ця пам ' Яl1на зу-

пред,с1'В'В!Н ИКIІ

ЖНl'Тті» 25 ЛІІСТ,(J ­ розповідалось про фа~ бюрокраТИЗ\IУ

до виконання

А . МАКАРЕНКО,

В другому Дlтеи

і

напіврозд:я;г­

роззутою,

3.ази.мської

,К'ЇЛblка дні'в ховатися в бо­

Ли;тош

14

к.рИ'Ч)~ЩIІІЙ

хо­

Галину ССІІвіIВНУ.

' 0

фабри'Ки В . С. Михеє.в та Т. Я .

J

і

вчителя

'в ~Ho.BO)'!'Y пада ц. р . ,

Скіль'ки в

лнст і

ШlКОЛИ Ф . К!рооера, наД/руіКО­ ваНОМIУ f1ill та,ки. м ЗМ(J.;1·0ВКО\1

Иіом,аlН:ду;ва'В Юрій Зба­ нацьк;иЙ. «Багато зробила ЦЯ звичайна жінка для того, щоб ,м'и були вілынlм'и>>,-­ думаЛ1И всі, хто СЛlУхаlВ

IВЧIIТЬОЯ тільки на «4» і Oco6,l~ VРОЧИСТlJМ був ЛІРИ-

туЮТЬ .про .свою роботу. Зустріч відк.РИ.lа вчитеЛ bfШ Jlp ),:гo,ro К.1а,су Ю . М. Ва'СИЛ~ІВа . Пот і.м д,а д і тей зве"'иулиtCя "' СЛOlВО·М

,.

ДМИТРІВНО!»

В

ше вона була бійцем пар­

Ф======~============================

НА 3АПИТАНllН

голоді,

llизаНСblКОГО

Учні .розповіли ,ПІРО свої ус-

І не ди.вно: адже їх СЬОl'О\дІн,і ,П:РИlй,\lають В піонери, ВОіНИ :tBi-

ВІДПОВ[ДА6Jl~1 д

переЖИl1И

ІНУТОЮ

це п.оМlітно по· ДО У,ГОКJласнwках.ВОНИ ВСТИJгаютu, ,а бага'ТО з'

теП Л Иl \l

довелося

лоді,

Г. ПРlrгаlра, вчи, те"ька-пенсіонерка О . С. Примич.

ст,р ічкооо-ткацыюїї фа,ОрИIКИ та

з

неволі.

піонери

в

СИ.1Ь Ол екса' нДІРОВИІЧ з 3ІКltнчlІіВ свою нову п'р,ацю <~Система на-

вча.ПЬ>НО-БИIХОВНОЇ 'роботи в серед-

мецЬ/кої

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

••

«ТАК НЕ ГОЖЕ, TAICI€

паРllизан­

віла, що кіЛliка разів під f1радом куль ті,кала з ні­

Кож,ен з на : в Коаїні Ра.1 В6\1 ШЛЯ\ХН ,ві,дlКриrr і . І В і тчизн'а в нас, ,\lО,В са 'д, Найдорожча в світі. Федір ПЕТРОВ. 1\1. Бровари .

BiKH O ~ ,В ~У ТОЧ:КУ

колишньою

~~1

кою ГаiJIИНОЮ Савіl 8НОЮ Ходорченко. Вона розпо­

ІШЛЯХ св ій ,починала. Може, стане ·всім :в.ідома УІ наша ученнця , І На palKeTi з КОСМОДРОМІ'

скаже: «Бач у, ,Що ШКО.1ЯРОЧilШ У нас Дoqpу \Іаєвдачу » . Ось ,вон.а 3Іа'ХОДI1ТЬ 'в клас, Дивиться ,на 'квіти І с міється: - Ой Пан.ас, Квіти хоч у ть пити . "й з аходилася ш.ви,Д€ нько

>ПаВЛИСl>касер~ня школа Крем·

з

ТереШКОіВа теж l8ід ~а.рти

,Кожен

Sfit.."я ~'Иf 1І0ВОГО

є і буде 'ГОoJювни.м за,(юоом MalК­ СИі),!аЛI>НОГО з>БЇJ1ьшен'Н;я м атер іIЗJlЬ­

ВІВТОРОК,

7 ГРУДНЯ

Е . КJрасннськиlЙ -

(Для ДОРOCJ1их). 21.30 Міі,жн,а­ po,дl!NI З'устріч з хокея. ШвеL(.Їя­ СРСР. (Передача, з Швеці.ї) . В IпtWервах телевізі,йні нови'ни 3 МОіСКВИ .

Друга

програма.

18.00 -

18-'й

у,роканглі.Й'СI>К>ОЇ МОВИ Д.1Я .малят.

(Повторення переда,чі від

ня) . 18.30 -

3 гру:д ­

«Ти, оіоН'я МОЯ, Ма­

,ад.Б:Н» . ТeJI' евізl'й,юг.Й на,рис . 18..50 - Літер,атурн!tЙ ві.второк. (Пере ­ д, ача з Леніlн>r:pаlда). 19.50-

.... ,..............................................,,, ........................ ,......................................................... НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

«НОВАЯ ЖИЗНЬ .. орган Броварского комктета КП ук.раины ираАонноro Совета

61964.

райоо,ного депутатов

трудящихся КиевскоА области.

3·82, відділів партійиого життя

ськогосподарськогu, промислового та віJl.повідальиого секретаря' ІНДЕКС

&lаСО80Ї роботи, сlль­

4-67.

Газета 8ИХОJl.ИТЬ у вівторок, четвер та суботу.

................................................................. ее ....................... "............ •••••••••

БРОВ08РСloка друкарня, КИЇІВСЬКОЇ ооласті, вул. Київська,

«OcTBHHi-й при­

Пре),!'єра. тедеві,з іиноro Перша програма. 12.00 Те.1е­ 'В&/1» спекта.клю . (Передача з Лені'н­ віз ііін;і НOlВIIlНИ (.Мооква). 12.15 «Світ сьогощн,і» «Тобі, юність!» (МОСКІва) . 17.35- 'l'paL1l.a). 21.10 21 .30 Те.1еlJl :з.і Йн і Н<ІІша афіша. 17.40 Для д,ітеЙ. (.MQOКJBa). «ХлоПЧIІК З Неаполя» . Му.1I>ТИIІІJ1lї­ в'істі . СЕРЕДА, 8 ГРУДНЯ ющіЙюf.Й філь)'! . 18.00 Телеві­ Перша програма. 17.25 Наша зійні впсті . 1-8 .ЗО «По !1~р.сl>Кlі,Й 19-й ур<ж аН·Г,1іЙ­ 4УСЩlіЙ». ТелеВlізіЙіНIIJЙ нари·с . афіlШа . 17.30 18.50 «За.прошуємо на ГУЦУЛІ>­ CbIКo'ї мови ДЛя Maill$lT. 18.00 Назу­ cые ,весі.1ЛЯ». (1Il€!pе,дача з ЛІ>ВО­ Т€1IIооізliй:ні віС11і. 18.30 ва) . 19.20 «ПО/ДI31РУ,но,к Гри ­ Сl1ріі'ч ХХ ІН з'їз.ду КПРс. «Май­ боєщова». Телевіз ійний фі.1ЬМ. СТРИ високого масу ТОЧНОС11і». Ре­ 19.40 конц.е<ргг к.а 'мерного ан­ порта 'Ж з з аво;Д,у «Точелектроп:ри­ «Золоте весіл.1Я» . самблю Y'Кpa,ЇHcbIКOtГO ра,діо і те­ ла~». 19.00 .т:ебач8ННЯ. У f1por:pa'),fi твори ДОКj1).fе'НТlальнИlЙ' філь~ . 20.00 YJКIраїIНСblКИtX ра,Д,Я:НСЬКIІ:Х КО),!ІПООИ­ «Ма:йсТlРИ мистецтв» (с. БQН,дар­ «РО'ЗlПО" Т()Ірів. 20. ІО «Стара ворож'не­ чук) . (Москва). 21.00 ча» . полI>сыиlйй Хj1ДОЖlІ'і.Й філь)'!. BЦДli Пlро ,герої,зм.». Внступ письмен­

158. Телефон -

4·57.

• •• ' f t

НІік,а

С.

СМИlР'Н<JIва.

(Мооква).

Телевізійні ,новини CКIВa.) . 22.00 На о;рбі ті .~QlДb YtКipa їнн».

21 .30 -

(Мо­ «Мо­

Друга програма. 12.00 Те.lе9із.ї'Wні но'ви,ни (Москва) . 12.11 5HOBIfH!! сільського I'ОСподарсrn,а (МОО1<'ва) . 17.15 для ШКQ.1я'Р і,в . «Ша,хоое королі.в.ст;воо» (Мооква) . 18.00 ПРОІ1рама н,а'ВЧ,31J1ЬНОГО телеба.чення. Нарисна геоМiffi'.р'ія. «ОбеР_l1аIН,НЯ на<в,коло лін і ї ріlВlНIЯ lі СJilід і,в ІПЛОЩИН» . Вища матема­ ти.ка. «Фун:к:ції та їх ~ра,ниці». ! 9.05 Документальний фіЛI>М. 19.50 до міся,чни,к,а чехо('ло­ ~а.цl:lко-.рад'Я'нсько,ї

дружби,.

поозі.ї до Л ыlВOB.a) .

пісні».

(Перед.ача

• ............

За.~ . 6551-3840.

П.

КВіРва.ш «Дідусь повернувся» . Телевіз':IЙНи,й спе~а,к .1Ь. 21.30 ТелевіЗЇIЙ:ні Вl і сті. 22.00 « Ві д

Редактор

€.

ФЕДЯй,

з

107 номер 1965 рік  

107 номер 1965 рік

107 номер 1965 рік  

107 номер 1965 рік

Advertisement