Page 1


ĮŽANGINIS ŽODIS / TO THE USER Falsifikuoti pašto ženklai atsirado greitai po pirmųjų pašto ženklų pasirodymo. Falsifikuojama dažniausiai dviem tikslais – pašto arba filatelistų nenaudai. Pastarųjų yra nepalyginamai daugiau. Filatelistams, renkantiems lietuviškus pašto ženklus, anksčiau ar vėliau tenka susidurti su ženklų ar antspaudų autentiškumu. Perkant labai retus ir brangius ženklus dažniausiai yra patariama kreiptis į ekspertus, galinčius nustatyti ženklų ar kitų pašto leidinių tikrumą. Bėda yra ta, kad Lietuvoje šiuo metu (2019 m.) yra tik vienas oficialus žinovas, galintis atlikti lietuviškų pašto ženklų ekspertizę. Tai dr. Vygintas Bubnys. Filatelistams, perkantiems aukcionuose, ypač internetiniuose, tenka patiems greitai spręsti – vizualiai įvertinti, ar pašto ženklas yra tikras, ar gali būti falsifikatas. Šio leidinio tikslas – padėti filatelistams atpažinti filatelijos rinkoje pasirodančius falsifikatus.

Forged postage stamps appeared soon after the first stamps appeared. Forgery is usually done for two purposes – to the detriment of the Post Office or philatelists. The latter are incomparably greater in number. Philatelists collecting Lithuanian postage stamps sooner or later have to deal with the authenticity of postage stamps or postmarks. As a general rule, it is advisable to contact experts who can determine the authenticity of stamps or other postal items. The trouble is that there is only one official knowledgeable person in Lithuania who can carry out expert examination, that is Dr. Vygintas Bubnys. Philatelists who buy at auctions, especially on the Internet, have to make decisions by themselves – to visually assess whether a postage stamp is real or forged. The purpose of this publication is to help philatelists to distinguish forgeries quite often appearing on the philatelic market.

Ruošdamas 2012 m. specializuotą pašto ženklų katalogą [L58] planavau jame pateikti ir falsifikuotų ženklų pavyzdžius. Dėl tokios idėjos užklausiau vieną iš žinomiausių Lietuvos filatelistų – dr. Vytautą Donielą, gyvenantį Australijoje. Gavau išsamų atsakymą. Jam leidus cituoju ištrauką iš jo 2010 m. e-laiško:

During preparation for the catalogue in 2012 [L-58], I planned to present examples of forged stamps as well. Because of this idea, I asked one of the most well-known Lithuanian philatelists Dr. Vytautas Doniela, who lives in Australia. Quote from Dr. Vytautas Doniela’s email (2010):

„...Falsifikatus kataloge aš tik atžymėčiau „FF“, nededant falsifikatų pavyzdžių. Norint, būtų galima išleisti atskirą leidinį kaip studiją apie falsifikatus, juos iliustruojant ar aprašant ir pan. Toks leidinys galėtų būti netgi „istoriškas“, nes falsifikatuose dažnai galima skirti „gamybos laikotarpius“, ypač „birželinių“ atveju.

“...In the catalogue, I suggest to mark only forged stamps with FF without giving examples. It makes sense to publish a separate publication as a study of forgeries, illustrating or describing them, and so on. Such a publication could even be “historic”, since forgeries often differ in “periods” of production, especially in the case of “June” overprints in 1941.

Problema tokia – kadangi falsifikatų atsiranda vis naujesnių rūšių, eilinis katalogo naudotojas gali susiklaidinti, kai, susidūręs su „nauju“ falsifikatu ir tokio nematydamas falsifikatų sąraše, gali pagalvoti, kad ženklas yra tikras. Be to, technikai vis tobulėjant, tobulėja ir falsifikatų gamyba. Kartais reikia net dažų ar panašios analizės, kurios dabar imasi modernesni ekspertai – tikrintojai. Nepatartina nurodyti visus skirtumus tarp tikrų ženklų ir falsifikatų, nes pasimokina gamintojai. Dar prieš keliasdešimt metų, kai falsifikatų buvo mažiau, rinkėjui skirtumus buvo naudinga žinoti, nes greit suprasdavo (Lietuvai klasikinis pavyzdys – „Latfil“ antspaudukas, arba 1919 metų Gardino užspauduose apversta „m“), bet dabar skirtumams reiktų skirti daugiau vietos ir vėl atsirastų ta pati problema, būtent naujesni falsifikatai turėtų dar kitokesnius skirtumus, kurie dar nebūtų paminėti.

The problem is this: since forgeries appear of increasingly new kinds, the regular user of the directory may be confused when faced with a “new” forgery and, without seeing it on the forged list, may think that the stamp is genuine. In addition, progress in techniques has an influence on the manufacture of forgeries. Sometimes even colour analyses or the like are now being taken up by more advanced expertisers.

… Bet, bendrai, rinkejai turėtų stipriau suvokti, kad retesni, bet pigiai siūlomi pašto ženklai ar vokai, yra itartini. Net nuostabu, kiek tokių siūlo eBay – ir neretai tokius visgi nuperka…“

It is not advisable to point out all the differences between real and forged, because the lessons are learned by the “manufacturers” as well. Even a few decades ago, when there were fewer forgeries, it was useful for the user to understand the differences because he quickly realised (for Lithuania the classic example was the “Latfil” seal or the inverted “m” in the 1920s in Grodno overprints), but now more space is needed for the description of differences, and again the same problem would arise, and more recent forgeries would have even more differences that would not be mentioned.

Žinyne pateikiami pašto ženklų, antspaudų ir vokų falsifikatų pavyzdžiai, pagaminti įvairiais laikotarpiais. Jų „autoriai“, kaip taisyklė, yra nežinomi.

But, in general, collectors should become more aware of the fact that rarer but cheaply offered stamps or envelopes are suspect. It's even amazing how much eBay offers – and often they are bought...”

Visos apkarpytų ženklų, kuriuos buvo bandoma parduoti kaip neperforuotus, iliustracijos buvo paimtos iš internetinės prekybos portalo eBay.

The handbook contains examples of forgeries of postage stamps, postmarks produced in different periods. Their “authors” are, as a rule, unknown.

Užsienyje gyvenančių filatelistų publikuojamas ir anglų kalba (kursyvu).

tekstas

All illustrations of trimmed stamps that were attempted to be sold as imperforate were taken from eBay's online trading portal.

Pašto ženklų falsifikatai pateikiami ženklų išleidimo chronologijai artima tvarka. Pašto ženklų, jų atmainų ir spausdinimo variantų numeriai šiame leidinyje pateikti pagal Antano Jankausko specialų Lietuvos pašto ženklų katalogą [L-58]. Šio katalogo pagrindinių ženklų numeriai sutampa su Michel‘io katalogo numeracija.

The main text of the catalogue is in Lithuanian and English (italic fonts).

patogumui

Pašto antspaudai pateikti pagal Vytauto Fugalevičiaus pašto antspaudų katalogo numeraciją. [L-70]. Savaime suprantama, kad sudaryti tokios apimties žinyną be klaidų buvo neįmanoma, todėl iš anksto atsiprašau už klaidas, kurių gali pasitaikyti. Autorius bus dėkingas už pastebėtas klaidas, pastabas ir pageidavimus.

Stamps are listed broadly in chronological order. All stamps, printing variants and plate varieties are listed according to the Antanas Jankauskas Special Lithuanian postage stamp catalogue numbering [L-58]. The numbers of the main stamps of this book coincide with the Michel catalogue numbering. Forged postmarks are listed near to an order listed in Vytautas Fugalevičius’ catalogue [L-70]. It goes without saying that such a volume cannot be error-free, and so I am sure you will find some errors in the book, for which I apologise in advance. The author will be grateful for reports of any mistakes, comments and suggestions.

Autorius antanas.jankauskas@lituanica.eu

The Author antanas.jankauskas@lituanica.eu


TURINYS / CONTENTS Įžanginis žodis / To the user ........................................................................................................................................................... 3 Turinys / contents............................................................................................................................................................................ 4 Knygoje naudoti simboliai ir sutrumpinimai / Abbreviations and symbols used in the book ........................................................... 5 Truputis istorijos / Short historical background ............................................................................................................................... 6 Nepriklausoma Lietuva 1918–1940 / Independent Lithuania 1918–1940 ..................................................................................... 11 Nepriklausoma Lietuva 1990– / Independent Lithuania 1990– ................................................................................................... 127 Naudinga informacija / Useful information .................................................................................................................................. 130 Spaustuvių reklaminiai pavyzdžiai / Promotional samples of printing houses ............................................................................ 131 Perfinai / Perfins.......................................................................................................................................................................... 131 Vietinės laidos / Local issues ...................................................................................................................................................... 132 Telšiai .............................................................................................................................................................................. 132 Gardinas .......................................................................................................................................................................... 134 Raseiniai .......................................................................................................................................................................... 140 Varviškė / Warwiszki ........................................................................................................................................................ 142 Vilniaus kraštas (Vidurio Lietuva) 1920–1922 / Central Lithuania (Litwa Srodkowa).................................................................. 144 Klaipėdos kraštas / Memel .......................................................................................................................................................... 158 1941 m. “Birželinės” laidos / WWII Occupation of Lithuania (The 1941 “June” issues) .............................................................. 185 Kaunas ............................................................................................................................................................................ 185 Vilnius .............................................................................................................................................................................. 189 Alsėdžiai .......................................................................................................................................................................... 194 Anykščiai ......................................................................................................................................................................... 200 Panevėžys ....................................................................................................................................................................... 203 Raseiniai .......................................................................................................................................................................... 208 Rokiškis ........................................................................................................................................................................... 217 Telšiai .............................................................................................................................................................................. 224 Ukmergė .......................................................................................................................................................................... 240 Zarasai ............................................................................................................................................................................. 242 Ostland........................................................................................................................................................................................ 246 Ženklai – suvenyrai / Souvenir stamps ....................................................................................................................................... 247 Kalendorinių pašto antspaudų falsifikatai / Forgeries of dated postmarks .................................................................................. 254 Proginių pašto antspaudų falsifikatai / Forgeries of special postmarks ...................................................................................... 329 Pašto vagonų antspaudai / Postmarks of postal wagons ........................................................................................................... 354 Mašininiai antspaudai / Machine postmarks ............................................................................................................................... 354 Antspaudai – fantazijos / Fantasy postmarks ............................................................................................................................. 355 Markiruoti vokai, atvirukai / Stamped covers, postcards ............................................................................................................. 356 Cepelinų paštas / Zeppelin mail .................................................................................................................................................. 357 Keletas naudingų patarimų nustatant siuntos autentiškumą / Some useful hints for determining the authenticity of an item ... 364 Užsienio šalių antspaudai ir atžymos, sutinkamos ant falsifikuotų vokų / Foreign postmarks and cachets on faked covers .............................................................................................................................................................................. 365 Karaliaučiaus karinės pašto kontrolės antspaudėliai / Cachets of military post control in Kӧnigsberg........................... 367 Karaliaučiaus karinės pašto kontrolės antspaudėliai devizams. / Cachets of military post control in Kӧnigsberg, currency. .......................................................................................................................................................................... 367 Vokietijos oro pašto atžymos / German air mail cachets ................................................................................................. 367 Įvairios atžymos pasitaikančios ant falsifikuotų vokų / Various marks on forged envelopes. .......................................... 370 Adresų antspaudėliai ant falsifikuotų vokų / Address handstamps on forged envelopes. ............................................... 371 Oro pašto lipdukai / Air mail stickers ............................................................................................................................... 372 Fantazijos / Fantasies ................................................................................................................................................................. 374 Kodėl ekspertizė filatelijoje yra taip svarbi? / Why is expertising in philately important? ............................................................ 380 Ekspertų sąjungos, ekspertai, atestatų pavyzdžiai / Associations, experts, examples of expert certificates ............................. 387 Ekspertų asociacijos, draugijos / Associations of philatelic experts ................................................................................ 387 Ekspertai / Experts .......................................................................................................................................................... 388 Ekspertų žymių pozicijos / Expert tag positions ............................................................................................................... 390 Ankstesniais metais dirbę ekspertai. / Past philatelic experts for the Lithuanian area .................................................... 391 Filatelijos prekybininkų atžymos / Stamp dealers‘ marks ................................................................................................ 394 Neidentifikuotos atžymos / Unidentified marks ................................................................................................................ 385 Sertifikatų pavyzdžiai / Examples of certificates .............................................................................................................. 397 Teisiniai klausimai / Legal aspects ............................................................................................................................................. 405 FalsifikatoriaI / Forgers ............................................................................................................................................................... 406 Informacijos šaltiniai / Bibliography ............................................................................................................................................. 407

3


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1918–1940 INDEPENDENT LITHUANIA 1918–1940 PAŠTO ŽENKLŲ FALSIFIKATAI FORGERIES OF POSTAGE STAMPS Lietuvos pašto ženklų falsifikatai pateikti pagal ženklų išleidimo metus. Ženklų falsifikatų „gamybos“ laikas ir „autoriai“, savaime suprantama, yra nežinomi. Forgeries of Lithuanian stamps are listed in chronological order. Forgeries‘ production “time” and “authors” are of course unknown.

Nr. 1-2. Pirmoji Vilniaus laida. / No. 1-2. First Vilnius issue. Yra falsifikatų. / Forgeries exist. Pašto ženklai Nr.1–8 buvo spausdinami naudojant tą pačią klišę, tik keičiant ženklo nominalo skaitlines. Visi ženklai lapelyje turi charakteringus skirtumus. Falsifikatai dažniausiai tų chareakteringų skirtumų neturi. Detalų kiekvieno ženklo lape aprašymą galima rasti [L-58]. Stamps Nos.1-8 were printed using the same cliché, just changing the figure of value. Every stamp in a printed sheet has characteristic differences. Forgeries usually have none of these characteristic differences. For detailed descriptions of each stamp in a sheet see [L-58}.

1 tikras pilnas lapas / complete genuine printed sheet

1-OK Su normalia „ų“ raide. / With normal letter “ų”. (p.1, 5, 11, 12, 14, 15, 16)


1-OK

1-OK

Su apversta „h“ raide. / With inverted letter “h”. (p.2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20) Su apversta „ń“ raide. / With inverted letter “ń”. (p.9)

1-F1

1-F2

1-F3

1-F4

1-F5

1-F7

1-F6

1-F8

1-F9


Nr. 8–12. Pirmoji Kauno laida. / No. 8–12. First Kaunas issue. Yra falsifikatų. / Forgeries exist.

9-OK

9-F1

9-F2 9-F1. Kitoks popierius, kitoks šriftas. / Different paper, different fonts. 9-F2. Kitokios raidės „a“ ir „ų“ žodyje „skatikų“. / Different shape of letters “a” and “ų” in “skatikų”.

10-OK

10-F1

10-F2 10-F1. Kitoks popierius, kitoks šriftas. / Different paper, different fonts. 10-F2. Kitokios raidės „a“ ir „ų“ žodyje „skatikų“. / Different shape of letters “a” and “ų” in “skatikų”.


13-F3 13-F1. Kitoks popierius, kopija, platūs kraštai. / Different paper, copy, wide margins. 13-F2. Mažesnis atstumas tarp raidžių „v“ ir „o“. / Smaller distance between letters “v” and “o”. 13-F3. Rašmenys – lyg „aptrupėję“, spausdinta ant storo popieriaus. / Letters – as “partially destroyed”, printed on thick paper.

14-OK

14-F1

14-F2

14-FP 14-F1. Kitoks popierius, kopija. / Different paper, copy. 14-F2. Mažesnis atstumas tarp raidžių „v“ ir „o“. / Smaller distance between letters “v” and “o”. 14-FP. Falsfikuota perforacija ir per iškarpą (11¾). / Faked perforation line (11¾).


II Kauno-FZ1 II Kauno-FZ1. Fantazija. 25 sk nominalo ženklas nebuvo išleistas. / Fantasy. There was no 25 skatikas stamp in this issue.

Nr. 19-26. Trečioji Kauno laida. / No. 19-26. Third Kaunas issue. Yra falsifikatų. / Forgeries exist.

20-OK

20-F1

20-F2 20-F1. Kitoks popierius, kopija, platūs kraštai. / Different paper, copy, wide margins. 20-F2. Mažesnis atstumas tarp raidžių „v“ ir „o“. / Smaller distance between letters “v” and “o”.


65-OK

65-F1

65-F1. Falsifikatai atspausdinti iškiliąja spauda, skiriasi detalėmis. Spausdinta ant popieriaus be VŽ, perforacija 10¾ vietoje 11½. Printed by typography instead of lithography, differs in details. Printed on paper without WM, perforation 10¾ instead of 11½.

71-OK

71-F1

71A-F1

71-F1. Falsifikatai atspausdinti iškiliąja spauda, skiriasi detalėmis. Popierius be VŽ. / Printed by typography instead of lithography, differs in details. Paper with no WM. 71A-F1. Falsifikatai atspausdinti iškiliąja spauda, skiriasi detalėmis. Popierius be VŽ. / Printed by typography instead of lithography, differs in details. Paper with no WM.

72-OK

72-F3

72-F1

72-F2

72A-F1

72H-F1

72-F1. Falsifikatai atspausdinti iškiliąja spauda, skiriasi detalėmis. Popierius be VŽ, be klijų. / Printed by typography instead of lithography, differs in details. Paper with no WM, no gum. 72-F2. Falsifikatai atspausdinti iškiliąja spauda, skiriasi detalėmis. Popierius be VŽ. Be centro. / Printed by typography instead of lithography, differs in details. Paper with no WM. No centre.


117-OK

117-F1

117-F2

117-F3

117-F4 117-F1. Dešinėje – dešimt brūkšnelių vietoje devynių. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. Užspausdinta ant tikro No.116. / Ten lines at the right side instead of nine lines. Edges of lines – in a straight line. Overprinted on genuine No. 116. 117-F2. Dešinėje – dešimt brūkšnelių vietoje devynių. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. Mažesnis šriftas. No 117 “AUKSINA” vietoje “AUKSINAS” nebuvo. / Ten lines at the right side instead of nine lines. Edges of lines – in a straight line. Smaller fonts. Overprinted 117 variety “AUKSINA” for “AUKSINAS” does not exist. 117-F3. No 117 “AUKSINA” vietoje “AUKSINAS” nebuvo. / Overprinted 117 variety “AUKSINA” for “AUKSINAS” does not exist. 117-F4. Apverstas užspaudas. Dešinėje – dešimt brūkšnelių vietoje devynių. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. No 117 “AUKSINA” vietoje “AUKSINAS” nebuvo. / Inverted overprint, ten lines at the right side instead of nine lines. Edges of lines – in a straight line. Overprinted 117 variety “AUKSINA” for “AUKSINAS” does not exist.

2

117-v -OK

2

117-v -F2 2

2

117-v -F1

2

117-v -F3

117-v -F1. Dešinėje – dešimt brūkšnelių vietoje devynių. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. Mažesnis šriftas. / Ten lines at the right side instead of nine lines. Edges of lines – in a straight line. Smaller fonts. 2 117-v -F2. Dešinėje – dešimt brūkšnelių vietoje devynių. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. Kitoks skaitmuo „4“./ Ten lines at the right side instead of nine lines. Edges of lines – in a straight line, different number “4”. 2 117-v -F3. „AUKSIKAI“ yra pirmoje eilutėje, todėl pasislinkus užspaudui žemyn, brūkšniuoti kvadratėliai viršuje negalėjo atsirasti. Brūkšnelių galai – vienoje tiesėje. / “AUKSIKAI” for “AUKSINA” appears in the first row, so after shifting of the


134-OK

134-F1

134-F2

134-F3

134-F1. Rėmelio spalva pilka vietoje rudos, apverstas centras, perforacija 10¾ x 11 vietoje 10¾. Piešinio aukštis 30,5 mm vietoje 31,0. / Grey frame instead of brown, inverted centre, perforation 10¾ x 11 instead of 10¾. Design height 30.5 mm instead of 31.0 mm. 134-F2. Rėmelio spalva šviesiai ruda vietoje rudos, neperforuotas. Portretas skiriasi detalėmis. / Light brown frame instead of brown, centre differs in details, imperforate. 134-F3. Kitoks rėmelio piešinys, kita spalva, kitas portretas. / Different frame and colour, different portrait.

2

2

E133 -OK

E133 -F1

E133-F1. Skiriasi portrteto piešinio detalėmis. / Different in details of the portrait.

STEIG.1920 SEIMAS-F1 STEIG.1920 SEIMAS-F1. Tipografinė A. Varno projektinio ženklo imitacija. / Imitation of A. Varnas‘ essay. Typographic printing.


154-F1. Užspausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. Skiriasi skaitmuo „3“ ir raidės „CENT.“. instead of lithography. Different number “3” and letters “CENT.”. 154-F2. Užspausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. Skiriasi skaitmuo „3“ ir raidės „CENT.“. instead of lithography. Different number “3” and letters “CENT.”. 154-F3. Užspausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. Skiriasi skaitmuo „3“ ir raidės „CENT.“. nebuvo. / Printed by typography instead of lithography. Different number “3” and letters inverted overprint of No 154.

157-OK

/ Printed by typography / Printed by typography 154-to apversto spaudo “CENT.”. There was no

157-F1

157-F2

157-F1. Apversto užspaudo nebuvo. / There was no inverted overprint. 157-F2. Apversto užspaudo nebuvo. / There was no inverted overprint.

2

158-OK

158-s -F1

2

158-s -F1. Užspausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. / Printed by typography instead of lithography.

159-OK

159-F1

159-F2

159-F1. Ženklų su dvigubu užspaudu išleista nebuvo. Užspausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. / There was no double overprint issued. Printed by typography instead of lithography. 159-F2. „5 CENT“ užspaudo ant 20 skatikų ženklo nebuvo. Fantazija. / There was no “5 CENT” overprint on the 20 sk stamp. Fantasy.

160-OK

160-F1

160-F2


No. 187–95. Pirmoji naujos valiutos standartinė laida. / No. 187–95. First new currency definitive issue. Yra falsifikatų. Yra žinomi įvairūs spaudos bandymai. / Forgeries exist. Various types of proofs are known.

187-OK

187-F1

187-F1. Vietoje litografijos spausdinta iškiliąja spauda. Spausdinta ant storo popieriaus be VŽ. Falsifikatas sąlyginai priskirtas Nr 187. / Printed by typography instead of lithography. Printed on thick paper without WM. The forgery is provisionally assigned to No 187.

190-OK

190-F1

190-F2

190-F1. Vietoje litografijos spausdinta iškiliąja spauda. Spausdinta ant popieriaus su VŽ Gv. Falsifikatas sąlyginai priskirtas Nr 190. / Printed by typography instead of lithography. Printed on paper with WM Gv. The forgery is provisionally assigned to No 190. 190-F2. Vietoje litografijos spausdinta iškiliąja spauda. Spausdinta ant popieriaus be VŽ. Falsifikatas sąlyginai priskirtas Nr. 190. / Printed by typography instead of lithography. Printed on paper with no WM. The forgery is provisionally assigned to No 190.

192-OK

192-F1

192-F1. Spausdinta iškiliąja spauda vietoje litografijos. Popierius su VŽ Gh. Falsifikatas sąlyginai priskirtas Nr 192. / Printed by typography instead of lithography. Printed on paper with WM Gh. The forgery is provisionally assigned to No 192.

194-OK

194-F1


245-F3 245-F1. Ženklas su dvigubu centru nebuvo išleistas. / There was no stamp with double centre issued. 245-F2. Ženklas su dvigubu centru (vienas apverstas) nebuvo išleistas. / There was no stamp with double centre (one inverted) issued. 245-F3. Tipografinė ženklo su veidrodiniu centro atspaudu imitacija. / There was no stamp with offset on reverse side. Imitation printed by typography.

245s-OK

245s-F1

245s-F1. Tipografinė ženklo su apverstu centru imitacija. / Imitation printed by typography.

Tai ne projektiniai ar bandomieji ženklai, bet Haase’s (Praha) spaustuvės reklaminiai spaudos pavyzdžiai. Atspausdinti įvairiomis spalvomis. Detalesnis aprašas pateiktas [L-58]. / These stamps are not essays or proofs, but Haase’s (Prague) printing house promotional samples. Printed in different colours. More details are given in [L-58].


Falsifikatų spausdinimo lapelių pavyzdžiai. / Examples of printing sheets of forgeries.

340-OK

340-F1

340-F2

340-F3

340A-F1

340A-F2

340-F1. Perforuoti, be VŽ imitacijos. Skiriasi detalės ir spalvos. / perforated, without imitation of WM. Differs in details and colour. 340-F2. Perforuoti, su VŽ imitacija. Skiriasi detalės ir spalvos. / perforated, with imitation of WM. Differs in details and colour. 340-F3. Chemiškai paveiktas arba saulės išblukintas ženklas. Skiriasi spalvos. / Chemically altered or sun-faded stamp, different colours. 340A-F1. Neperforuoti, be VŽ imitacijos. Skiriasi detalės ir spalvos. / imperforate, without imitation of WM. Differs in details and colour. 340A-F2. Neperforuoti, su VŽ imitacija. Skiriasi detalės ir spalvos. / imperforate, with imitation of WM. Differs in details and colour.


350A-F2

352A-F1

355A-F2


452-F1. Tipografinis užspaudas, skiriasi raidės. Kitoks skaitmuo „1“. / Typographed overprint, differs in details. Different number “1”. 452-F2. Tipografinis juodas užspaudas vietoje tamsiai mėlyno, skiriasi raidės ir skaitmuo „2“. Ženklo su apverstu užspaudu nebuvo. / Typographed overprint, differs in details. Black overprint instead of dark blue. Different number “2”. No inverted overprint was issued.

456-OK

456-F1

456-OK

456-F2

456-F1

456-F1. Tipografinis juodas užspaudas vietoje tamsiai mėlyno, skiriasi raidės ir skaitmenys. / Typographed overprint, differs in details. Black overprint instead of blue. 456-F2. Tipografinis užspaudas, skiriasi raidės ir skaitmenys. Ženklo su apverstu užspaudu nebuvo. / Typographed overprint, differs in details. No inverted overprint was issued.

Padirbti vokai su oficialiai neišleistu 10ct ženklu. / Examples of faked covers with 10ct stamp, not issued officially.


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1990– / INDEPENDENT LITHUANIA 1990– Nr. 457–460. Standartinė serija. Angelas (I). / Nos. 457–460. Definitive issue. Angel (I). Yra falsifikatų. / Forgeries exist.

457–460

457a-OK

457-FX

457VP-F1

457-F1 457-FX. Įvairios spalvos vietoje tamsiai žalios spalvos. / Different colours instead of dark green. 457VP-F1. Kitokia spalva, ženklas mažesnis – 20,5x31,0 mm vietoje 21,0x32,0 mm. / Different colour. Smaller stamp – 20.5x31 mm instead of 21.0x32.0 mm. 457-F1. Neegzistuojanti porelė. Nr 457 ir 458 buvo atspausdinti atskiruose lapuose. / Non-existent pair. Nos 457 and 458 were printed on separate sheets.

457a-OK, N457 Popieriaus ir ženklo spalvų skirtumai po UV lempa. / Stamp colour and paper have different UV reactions.


SPAUSTUVIŲ REKLAMINIAI PAVYZDŽIAI PROMOTIONAL SAMPLES OF PRINTING HOUSES HAASE SPAUSTUVĖ PRAHOJE (Tiskarna Haseho, Praha) / HAASE PRINTING HOUSE, PRAGUE

4.1-6-OK

4.1-6-F1

4.1-6-F1. Kopija, atspausdinta spausdintuvu ant storo popieriaus. / Printer copy on hard paper.

PERFINAI / PERFINS Padirbtų perfinų kol kas nepastebėta. Yra žinoma tik pora fantazijų. / Counterfeit perfins have not yet been seen. Only a couple of fantasies are known.

FZ1 FZ1. Patikimo šaltinio, patvirtinančio kad egzistavo toks perfinas, nerasta. / There is no reliable source confirming that such a perfin existed.


VIETINĖS LAIDOS / LOCAL ISSUES TELŠIAI 1920 01 14. Telšių pašto ženklas „APMOKėtA“. / Telšiai postmaster's issue “APMOKėtA”.

1-OK

1-F1

1-F2

1-F3 1-F1. Kitoks Vytis, tekstas apačioje neatitinka nei vienai pozicijai iš 18. / Different Vytis, the text at the bottom does not correspond to any position from the 18. 1-F2. Šešioliktos pozicijos imitacija. Internetiniame aukcione eBay pasirodė 2016 metais. / Imitation of the stamp from the sixteenth position . 1-F3. Ranka piešta grubi ženklo imitacija. / Handmade rough imitation.


1-9-F10

1-9-F11

1-9-F12

5-F13 1–9-F1. Vietoje rusiškos raidės „ш“ yra apversta raidė „m“, brūkšniai ištisiniai. / Instead of the Russian letter “ш” there is an inverted letter “m”, the lines are continuous. 1–9-F2. Vietoje raidės „ц“ yra raidė „u“, vietoje raidės „э“ yra raidė „e“, kitokia raidė „й“. / Instead of the letter “ц” there is a letter “u”, a letter “e” instead of the letter “э” and the letter “й“ is different. 1–9-F3. Plati raidė „Л“, vietoje raidės „э“ yra raidė „e“, kitokia raidė „й“. / The letter “Л” is wider; instead of the letter “э” there is a letter “e”, different letter “й”.


Paštą praėjęs vokas Postally used cover

Tikras ženklas ant voko, antspauduotas atsukta data. Genuine stamp with backdated postmark.

1-F1 Falsifikatai F1 buvo spausdinami 15 ženklų lape. Visi ženklai vienodi. Complete printed sheet of Raseiniai forgeries F1. All the stamps are identical. Detalūs Raseinių abiejų spausdinimų lapų pozicijų aprašymai yra pateikti A. Jankausko kataloge [L-58, psl. 301–302]. Detailed descriptions of both Raseiniai printing plate positions are given in A. Jankauskas’ catalogue [L-58, pp.301–302].


F12

F13

F-14

F-15 1–3-F1. Kitoks šriftas, plona vingiuota linija. / Different font, thin wavy line. 1–3-F2. Kitoks šriftas, tiesi linija. / Different font, straight line. 1–3-F3. Kitoks šriftas, stipriau banguota linija. / Different font, stronger wavy line. 1–3-F4. „A“ vietoje „Ą“, tiesi linija, didesnė „S“ raidė. / “A” for “Ą”, straight line, larger letter “S”. 1–3-F5. „A“ vietoje „Ą“, tiesi linija. / “A” for “Ą”, straight line. 1–3-F6. Mažesnė „R“ žodyje „SAMORZĄD“, plona raidė „I“. / Smaller “R” in “SAMORZĄD”, thin letter “I”. 1–3-F7. Kitoks šriftas, „SARMORZAD“ vietoje „SAMORZĄD“, tiesi linija. / Different font, “SARMORZAD” for “SAMORZĄD”, straight line. 1–3-F8. Kitoks šriftas, tiesi linija. / Different font, straight line. 1–3-F9. Tiesi linija, apversto užspaudo nebuvo. / Straight line, there was no inverted overprint in the original printing. 1–3-F10. Kitokia banguota linija, apversto užspaudo nebuvo. / Straight line, there was no inverted overprint in the original printing. 1–3-F11. Kitokia banguota linija. / Different wavy line. 1–3-F12. Kitokia banguota linija, kitokia „Z“ raidė. / Different wavy line, different letter “Z”. 1–3-F13. Kitokia banguota linija. / Different wavy line. 1–3-F14. Kitoks šriftas, kitokia banguota linija. / Different font, different wavy line. 1–3-F15. Kitoks šriftas, plona vingiuota linija. / Different font, thin wavy line. Laiškai buvo antspauduoti violetiniu "Komenda Sily Zbrojnej w Warwiszkach" antspaudu ir gabenami į Sapackinę (Lenkija), kur buvo antspauduoti kalendoriniu Sapackinės antspaudu ir siunčiami toliau. Išliko trys paštą praėję(?) vokai. Letters received a purple cachet "Komenda Sily Zbrojnej w Warwiszkach" and were transported to Sapackinie (Poland), where they were cancelled with the dated cancellation of Sopoćkinie and forwarded. Only three genuinely(?) carried envelopes have survived.

Falsifikuoti vokai. / Faked covers. Pilno rekonstruoto lapo pavyzdys, pagal kurį galima pasitikrinti ženklo poziciją lape yra pateiktas A. Jankausko kataloge [L-58, psl. 304]. / An example of a complete reconstructed printed sheet, for locating overpinted stamp plate positions, is given in A. Jankauskas’ catalogue [L-58, pp. 304].


VILNIAUS KRAŠTAS (VIDURIO LIETUVA) 1920–1922 CENTRAL LITHUANIA (LITWA SRODKOWA) Vidurio Lietuvos pašto ženklai apyvartoje buvo iki 1922 balandžio 30 d. Nuo 1922 gegužės 1 d. įvesti Lenkijos pašto ženklai. Mišrios frankatūros (Vidurio Lietuvos ir Lenkijos) buvo negalimos, nes ženklai vienu metu apyvartoje nebuvo. Central Lithuania postage stamps were in circulation until 30 April 1922. From 1 May 1922 Polish postage stamps were used. Mixed postage (Central Lithuania and Poland) was not possible because the stamps were not in circulation at the same time.

Nr 1–3. Standartinė serija. Herbai I. / No 1–3. Definitive issue. Coat of Arms I.

1–3-OK

1–3-F1

1-3-F1. Falsifikatų lapo pakraščiuose (apačioje) yra „U. Ny.“, „II. E.“. Gelsvas popierius. / In the lower sheet margins of forgeries: “U. NY.”, “II. E.”. Yellowish paper.

Nr. 4–13. Standartinė serija. Užspausdinti Lietuvos pašto ženklai. / No. 4–13. Definitive issue. Overprinted Lithuanian postage stamps. Šios laidos padirbimų yra labai daug ir įvairių, kasmet pasirodo vis naujų, todėl šiame leidinyje pateikta tik po keletą jų pavyzdžių. Ženklai gana brangūs, todėl patartina juos pirkti tik su šiuolaikiniais sertifikatais. Antro (neoficialus) spausdi nimo ženklai paprastai laikomi falsifikatais, jų užspaudai yra apie 0,3 mm mažesni negu originalių. There are many different forgeries, and every year new ones appear, so only a few examples are given in this publication. Stamps are quite expensive, so it is advisable to buy them only with recent certificates. Stamps from the unofficial reprint are usually considered forgeries. The overprint is about 0.3 mm smaller.

OK

4-OK

4-F1

4-F2


Falsifikuoti atvirukai. / Faked postcards.

Falsifikuoti vokai. / Faked covers.


Nr. 193–205. Užspausdinti Klaipėdos krašto pašto ženklai. / No. 193–205. Overprinted Klaipėda stamps.

193-OK

193-F1

193-F1. Užspausdinta ant 151-F1, didesnis tarpas tarp „1“ ir „5“, siauresnis skačius „15“, mažesnis „CENT.“ šriftas. / Overprinted 151-F1. “Narrow” 15, wider space between “1” and “5”, smaller font of “CENT”.

194-OK

194-F1

194-F1. Užspausdinta ant 152-F1. Siauresnis skaičius „30“, didesnis tarpas tarp „3“ ir „0“, mažesnis „CENT.“ šriftas. / Overprinted 152-F1. “Narrow” 30, wider space between “3” and “0”, smaller font of “CENT”.

195-OK

195-F1

195-F1. Užspausdinta ant 153-F1. Siauresnis skaičius „30“, didesnis tarpas tarp „3“ ir „0“, mažesnis „CENT.“ šriftas. / Overprinted 153-F1. “Narrow” 30, wider space between “3” and “0”, smaller font of “CENT”.

196-OK

196-F1

196-F1. Užspausdinta ant 154-F1. Siauresnis skaičius „30“, didesnis tarpas tarp „3“ ir „0“, mažesnis „CENT.“ šriftas. / Overprinted 154-F1. “Narrow” 30, wider space between “3” and “0”, smaller font of “CENT”.


Falsifikuoti Klaipėdos krašto antspaudai / Forgeries of Memel postmarks Memel / Klaipėda

91-OK

91-F-1 91-F1. Datoje kitoks skaitmuo “3”. / Different numeral “3” in the date.

96-OK(?)

96-FX(?)

96-FX. Pagal [L-63] egzistuoja keletas šio antspaudo falsifikatų. / According to [L-63] several forgeries of this postmark exist. 96-FC. [L-63] yra paminėta, kad šis antspaudas žinomas ir su atsukta data. / According to [L-63] this postmark is known backdated.

99-OK 99-F1. Keturkampė žvaigždė, kitokia raidė „E“. / Four-pointed star, different letter “E”.

99-F1


1-9-F1


1–8-F12

1–8-F13

1-8-F14

1-8-F15

1–8-F16 1–8-F1. Nesimetriška raidės “ž” kepurėlė. / Asymmetrical accent on “ž”. 1–8-F2. Mažesnis tarpas tarp „L“ ir „a“ raidžių. / A smaller gap between the letters “L” and “a”. 1–8-F3. Kitokia „a“ raidė žodyje „Laisvi“. / Different letter “a” of the word “Laisvi”. 1–8-F4. Kitokia „L“ raidė. / Different letter “L”. 1–8-F5. Žodyje „Alsėdžiai“ antra „i“ be taško. / The second “i” of the word “Alsėdžiai” has no dot. 1–8-F6. Ženklas ir užspaudas atspausdinti spausdintuvu. / The stamp and the overprint are printed by printer. 1–8-F7. Žodyje „Laisvi“ kitokios „a“ ir „s“ raidės. Raidė „ė“ su mažu tašku. / Different letters “a” and “s” in the word “Laisvi”, letter “ė” with small dot. 1–8-F8. Žodyje „Laisvi“ kitokia „a“ raidė. Žodyje „Laisvi“ trūkusi raidė „s“. Pažeista raidės „ž“ kepurėlė. / Different letter “a” in the word “Laisvi”, broken letter “s”, defective accent on letter “ž”. 1–8-F9. Perkirsta „s“ raidė žodyje „Alsėdžiai“. / Broken letter “s” of “Alsėdžiai”. 1–8-F10. Žodyje „Alsėdžiai“ pirmoji „i“ su nosine. / “į” for the first “i” in the word “Alsėdžiai”. 1–8-F11. Mažesnė raidė „l“ žodyje „Alsėdžiai“, mažesni „VI“. / The “l” in the word “Alsėdžiai” and the “VI” is smaller. 1–8-F12. Kreiva raidė „A“ žodyje „Alsėdžiai“, taškas prie „VI“. / Different letter “A” in the word “Alsėdžiai” and dot on the “VI”. 1–8-F13. Nesimetriška raidės “ž” kepurėlė. / Asymmetrical “ž” accent. 1–8-F14. Beveik visos raidės kitokios. / Almost all letters different. 1–8-F15. Kitoks skaitmuo „4“. / Different numeral “4”.


1-F5

1-F6

1-F1. „K“ raidės kojelė prijungta žemiau, „U“ apačia yra kampuota, „N“ yra pasvirusi kairėn, „a“ viršus trumpesnis. / Upright of “K” is connected beneath, bottom of “U” is angular, “N” slopes to the left, top of “a” is shorter. 1-F2. Raidė „N“ yra pasvirusi kairėn, platūs skaitmenys, „a“ viršus yra trumpesnis, yra taškas po metų skaitmenų. / The letter “N” slopes to the left, wide numerals, top of “a” is shorter; full stop after the year. 1-F3. „Kreivas“ antspaudas, skirtinga „S“ raidė, yra taškas po metų skaitmenų. / “Curved” postmark, the letter “S” is different; full stop after the year. 1-F4. Skirtinga „a“ raidė. Diametras – 26 mm vietoje 28 mm. Naudotas ant falsifikuotų ženklų. / Different letter “a”. Diameter 26 instead of 28 mm. Used on forged stamps. 1-F5. „Kreivas“ antspaudas, skirtingi skaitmenys. / “Curved” postmark, different numbers. 1-F6. Kitoks šriftas, kitoks raidžių išdėstymas, vietoje rozečių – penkiakampės žvaigždės. / Different font, letters set differently, five-pointed stars instead of rosettes. Antspaudas Kaunas „a“ buvo pirmasis tokio tipo antspaudas Lietuvoje. Intensyviai naudotas 1919 metais. Vėliausiai žinoma reali naudojimo data yra 1922.11.26. Siuntos su daug vėlesnių metų datomis gali būti falsifikatai. The Kaunas “a” postmark was the first postmark of its kind in Lithuania; intensively used in 1919. Date of latest known genuine use is 26/11/1922. Mail in later years may be forgeries.

3-OK

3-F1

3-F2

3-F1. Plonesni vertikalūs brūkšneliai, didesnis jų skaičius. / Narrower vertical lines, greater in number. 3-F2. Kitokia raidė „S“, kitokios rozetės. / Different letter “S”, different rosettes.

4-OK

4-F1 4-F1. Skirtingos rozetės, kitokia „S“ raidės forma. / Different rosettes, different shape of the letter “S”. 4-F2. Skirtingos rozetės, plonesni vertikalūs brūkšneliai. / Different rosettes, narrower vertical lines.

4-F2


787-F2 787-F1. Skirtingi skaitmenys „3“, mažesnė kairioji rozetė. / Different numeral “3”, smaller left rosette. 787-F2. Metai – su dviem skaitmenimis, kitokia „E“ raidė, skirtingos rozetės. / Year with two numbers instead of four, different letter “E”, different rosettes.

R-MARIJAMPOLĖ-F1

R-Marijampolė-F2 R-MARJAMPOLĖ-F1. Neegzistavęs registracijos antspaudas su mašinėle įrašytu tekstu. / Non-existent registration cachet with typewritten text. R-Marijampolė-F2. Neegzistavęs registracijos antspaudas su ranka įrašytu tekstu. / Non-existent registration cachet with handwritten text.

Mažeikiai

793-OK

793-F1

793-F3 793-F1. Kitoks šriftas, kitokia „a“ raidė, kitokios rozetės. / Different font, different letter “a”, different rosette. 793-F2. Kitokios rozetės, „Z“ vietoje „Ž“, kitokia „E“ raidė. / Different rosettes, “Z” instead of “Ž”, different letter “E”. 793-F3. Kitokia raidė „Ž“. / Different letter “Ž”.

793-F2


1721-F5

1721-F6

1721-F1. Kitokios raidės „S“, siauresnės raidės „T“ žodyje TAUTINĖ“. / Different letters “S”, narrower letters “T” in the word “TAUTINĖ”. 1721-F2. Brūkšnelis datoje pastumtas į dešinę, kitokia raidė „S“ žodyje „SKAUTŲ“. / The dash is pushed to the right in the date, different letter “S” in the word "SKAUTŲ”. 1721-F3. „E“ vietoje „Ė“ žodyje TAUTINĖ“, taškas arčiau „A“ raidės. / “E” for “Ė” in the word “TAUTINĖ”, the full stop is closer to the letter “A”. 1721-F4. „E“ vietoje „Ė“ žodyje „TAUTINĖ“, taškas prie „A“ raidės mažas ir apskritas. / “E” for “Ė” in the “E” in the word “TAUTINĖ” the full stop after the letter “A” is small and circular. 1721-F5. Mažesnis šriftas, „E“ vietoje „Ė“ žodyje „TAUTINĖ“, kitoks skaitmuo „3“. / Smaller font, “E” for “Ė” in the word “TAUTINĖ”, different numeral “3”. 1721-F6. „E“ vietoje „Ė“ žodyje „TAUTINĖ“, kitokia „S“ žodyje „STOVYKLA“. / “E” for “Ė” in the word “TAUTINĖ”, different “S” in the word “STOVYKLA”.

1976-OK

1976-F1

1976-F2 1976-F1. Vertikali linija siekia rėmelį, mažesnis šriftas. / The vertical line reaches the frame, smaller font. 1976-F2. Kitokia raidė „R“, vertikali linija siekia rėmelį, mažesnis šriftas. / Different letter “R”, the vertical line reaches the frame, smaller font.


Tikras vokas / Genuine cover

Tikras atvirukas / Genuine postcard

Falsifikuoti vokai / Faked covers


MARKIRUOTI VOKAI, Atvirukai / STAMPED Covers, POSTcards

FZ-01

FZ-02

FZ-01. Vokas – fantazija. / Cover – fantasy. FZ-02. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy.

FZ-3

FZ-4

FZ-03. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy. FZ-04. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy.

FZ-5

FZ-6

FZ-05. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy. FZ-06. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy.

FZ-7 FZ-07. Atvirukas – fantazija. / Postcard – fantasy.


CEPELINŲ PAŠTAS / ZEPPELIN MAIL 1933 m. Pirmas skrydis į Pietų Ameriką. / The first flight to South America in 1933.

Tikras vokas. / Genuine cover.

Falsifikuotas vokas. / Faked cover.

OK (Fu)

F1

F1. Taškas po „r“ raide žemiau, kitokios rozetės. / Full stop below “r” shifted down, different rosettes.


Kitų šalių datos antspaudai ir atžymos. / Date postmarks and cachets of different countries.


FANTAZIJOS / FANTASIES 1919–1940

40-60-F1 40-60-F1. Fantazija – užspaudas „VILNIUS“. / Fantasy – overprint “VILNIUS”.

110-F1 110-F1. Fantazija – užspaudas „KAUNAS 1928 M.“. / Fantasy – overprint “KAUNAS 1928 M.”.


EKSPERTŲ SĄJUNGOS, EKSPERTAI, ATESTATŲ PAVYZDŽIAI ASSOCIATIONS, EXPERTS, EXAMPLES OF EXPERT CERTIFICATES Šiame skyriuje trumpai aptariamas ekspertizės klausimas. Pateikus ženklą ekspertizei galima gauti eksperto nuomonę apie jūsų pašto ženklo autentiškumą. Beje, ženklo ekspertizė kainuoja nemažai. Dažniausiai apie 20-30 eurų ar net daugiau, priklausomai nuo ženklo įvertinimo kataloguose. Verta pagalvoti, ar užsakyti pigių ženklų ekspertizę – ji labai pakeltų jūsų ženklo savikainą. Jei ekspertizę užsakinėsit keletą kartų, po to žymiai geriau jausite, ar verta tai daryti dar sykį. Tarkim, peržiūrint savo kolekciją, ar kokią kitą kolekciją, kurią ruošiatės pirkti, pastebite ženklą, kurio lyg tai ir nėra specializuotame Lietuvos pašto ženklų kataloge. Valio! Na bet neskubėkite džiaugtis. Pasižiūrėkite kataloge prie ženklo apraš o, ar ten nėra FF raidelių, rodančių, kad yra žinomų šio ženklo falsifikatų. Jei ne – jums galėtų kilti klausimas – kodėl iki šiol niekas nepastebėjo tokių atmainų vos ne per šimtą metų. Jeigu ženklo spalva skiriasi nuo kataloge minimų spalvų – yra didelė tikimybė, kad ženklas buvo chemiškai apdorotas, ar paprasčiausiai išblukęs saulėje. Patartina, kad reti ir brangūs pašto ženklai, kuriuos jūs ruošiatės pirkti, turėtų šiuolaikinius sertifikatus. This section will briefly discuss the issue of expertising. By submitting a postage stamp for expert examination, you can get an expert opinion if your postage stamp is genuine. By the way, expertising costs money. And sometime a great deal. Usually about 20-30 dollars or much more, depending on a stamp‘s rating, say, in Michel's catalogue. So, if your stamp‘s value is small, having it expertised would increase significantly its cost. If you request an expertisation several times, then you will feel much better about whether it is worth doing one more time. For example, if you look at your collection or any other collection you are about to buy, you will find a stamp that does not appear to be in the specialised catalogue of Lithuanian postage stamps. Well, do not hurry to enjoy it. Look in the catalogue at the description of the stamp, if there are no FF notes that indicate that there are forged examples of this stamp. If not, you might wonder why so far no one has noticed such variety in just over a hundred years. If the colour of the stamp is different from the colours mentioned in the catalogue – there is a high probability that the stamp has been chemically treated or simply faded in the sun. It is therefore advisable that the rare and expensive postage stamps you are about to purchase should have certificates.

Ekspertų asociacijos, draugijos / Associations of philatelic experts International Association of Philatelic Experts (AIEP). "Tarptautinė filatelijos ekspertų asociacija" (AEIP) yra ne pelno organizacija, įsteigta Merane, Italija, 1954 m. Ji yra filatelijos ekspertų asociacija. Ji gali paskelbti nuomones, pareiškimus, pažymėjimus ir garantijas pagal savo narių asmeninę atsakomybę. Asociacija neprisiima jokios atsakomybės už savo narių nuomones. The "International Association of Philatelic Experts" is a non-profit organisation founded in Merano, Italy, on 10 October 1954. The A.I.E.P. is an association of philatelic experts who may issue philatelic opinions, statements, certificates and guarantees under their personal responsibility. The association does not accept any responsibili ty whatever for the opinions of its members. http://www.aiep-experts.net/experts/ Bund Philatelistischer Prüfer (BPP) BPP įkurta 1958 m. Specializacijos sritys apima Lietuvą su vietinėmis laidomis, Klaipėdos kraštą (Memel) ir 1941 m. „birželines“ laidas. Founded in 1958. Areas of specialisation include Lithuania with local issues, Memel and the 1941 German occupation. The "BPP" suffix to an expert's name was introduced on 1 January 1973. https://www.bpp.de/en/Expertising-Rules-of-the-Bund-Philatelistischer-Pr%C3%BCfer.html

Verband Philatelistischer Prüfer (VPP). Filatelijos ekspertų asociacija VPP buvo įkurta 2010 m. Miunsteryje. Jos nariai turi teisę tikrinti pašto ženklus pagal savo specializacijos sritis. Ekspertizių sritys: Lietuva 19181941 m., vietinės laidos, Klaipėdos krašto ženklai (įskaitant 1939 m. vietinę laidą), Raseinių, Gardino, Telšių, Varviškių, Centrinės Lietuvos, ir 1941 m. „birželines“ laidas. The association of philatelic experts was founded on 10 November 2010 in Münster. The association of philatelic experts is an association in which ordinary members have the right to examine stamps in their expertising area. Areas of expertise: Lithuania 1918–1941 with local issues, Memel region, including local issues of 1939, local issues of Raseiniai, Grodno, Telšiai, Warwiszki, Central Lithuania, German Occupation 1941. http://vpev.de/index.php/de/


Sertifikatų pavyzdžiai. / Examples of certificates Žemiau pateikti įvairiose šalyse lietuviškiems pašto ženklams išduotų sertifikatų pavyzdžiai. Below are examples of certificates issued in different countries for Lithuanian postage stamps.


Profile for Antanas Jankauskas

FALSIFIKATAI LIETUVOS FILATELIJOJE / FORGERIES IN LITHUANIAN PHILATELY  

The book in Lithuanian and English contains forgeries of Lithuanian postage stamps, postmarks and postal items. The individual sections of t...

FALSIFIKATAI LIETUVOS FILATELIJOJE / FORGERIES IN LITHUANIAN PHILATELY  

The book in Lithuanian and English contains forgeries of Lithuanian postage stamps, postmarks and postal items. The individual sections of t...

Profile for lituanica
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded