__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ĮŽANGINIS ŽODIS / TO THE USER Pirmieji Lietuvos pašto ženklai pasirodė 1918 m. gruodžio 27 d. Vilniuje. Nesant tinkamos spausdinimo technikos ir atsiradus būtinybei kuo greičiau turėti mūsų šalies pašto ženklų, pirmieji iš jų buvo spausdinami laikraštiniame popieriuje Martyno Kuktos spaustuvėje. Spausdinimui buvo naudojamas tuo metu spaustuvėje turėtas gerokai nusidėvėjęs tipografinis šriftas, dėl kurio iki šių dienų filatelistams vis atsiranda progų studijuoti pirmuosius ženklus, filatelistų vadinamus „baltukais“, jų spausdinimo lapelius, atskirų ženklų variantus, pašto siuntas, apmokėtas „baltukais“.

The first Lithuanian postage stamps appeared on 27 December 1918 in Vilnius. In the absence of adequate printing technology and the need as quickly as possible to have the country's own postage stamps, the first stamps were printed by the Martynas Kukta printing house on newsprint. A well-worn typeface was used for printing the stamps, which gives present-day philatelists the opportunity to study the printing varieties in the various settings of the first stamps. During the period 1918–1940 independent Lithuania issued 456 stamps and two miniature sheets. When Lithuania was occupied by the Soviet Union, some of the stamps then in use were overprinted “LTSR / 1941 VII 21”. In December 1940 Soviet postage stamps were put to use alongside Lithuanian stamps, and on 25 March 1941 the Lithuanian stamps were withdrawn and completely replaced by Soviet stamps.

Nepriklausomoje Lietuvoje 1918—1940 metais buvo atspausdinti 456 ženklai ir du blokai. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, dalis apyvartoje buvusių ženklų buvo perspausdinta tekstu „LTSR / 1941 VII 21“, tuo baigiant Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų leidybą. 1940 m. gruodį kartu su Lietuvos pašto ženklais į apyvartą buvo leidžiami ir sovietiniai pašto ženklai. Jie galėjo būti klijuojami greta lietuviškųjų. Lietuvos pašto ženklai 1941 m. kovo 25 d. buvo išimti iš apyvartos, juos pakeitė sovietiniai ženklai.

In June 1941 when the territory of Lithuania was occupied by German forces, Lithuanian postal enthusiasts in Kaunas, Vilnius, Raseiniai, Anykščiai, Alsėdžiai, Ukmergė, Telšiai, Zarasai, Rokiškis and Panevėžys overprinted Soviet stamps with the relevant text in the hope that Lithuania would regain its independence. Philatelists usually refer to these issues as the “birželinės” (June) issues.

Kai 1941 m. birželį Lietuvos teritoriją okupavo Vokietijos kariuomenė, Lietuvos pašto įstaigų entuziastai, tikėdamiesi, kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, Kaune, Vilniuje, Raseiniuose, Anykščiuose, Alsėdžiuose, Ukmergėje, Telšiuose, Zarasuose, Rokiškyje ir Panevėžyje perspausdino sovietinius ženklus atitinkamais tekstais. Filatelistai šias laidas populiariai vadina „birželinėmis“ laidomis.

The so-called “Ober. Ost”, “Central Lithuania”, Klaipėda (Memel) Region and local issues (Telšiai, Raseiniai, Grodno and Varviškė) are presented In separate sections of the catalogue.

Atskiruose katalogo skyriuose taip pat pateikiamos „Ober Ost'o“, Vilniaus krašto („Vidurio Lietuvos“), Klaipėdos krašto (Memel‘io) bei vietinės Telšių, Raseinių, Gardino ir Varviškės laidos. Užsienyje gyvenančių filatelistų publikuojamas ir anglų kalba (kursyvu).

patogumui

The main text of the Catalogue is presented in Lithuanian and English (italic fonts).

tekstas

Many varieties of paper, colour, perforation, varieties of printing plates and plate errors of postage stamps and stationery are presented in it. Cliché errors and varieties presented in the catalogue are based on the author's collection.

Kataloge pateikiamos pašto ženklų ir ženklinių leidinių popieriaus, spalvų, vandens žymių, perforacijų atmainos. Klišių (spaudos formų) klaidos bei variantai publikuojami remiantis autoriaus kolekcija.

Postage rates are given in the tables at the end of catalogue. They will help readers to check if their covers or cards have the correct rates.

Katalogo gale yra įdėtos tuo metu galiojusių pašto tarifų lentelės. Jos padės katalogo skaitytojams patikrinti, ar yra tinkamai apmokėti jų turimi pašto siuntų pavyzdžiai.

Stamps are listed broadly in chronological order, partly by grouping into sets.

Pašto ženklai pateikiami chronologijai artima tvarka, iš dalies grupuojant juos atitinkamomis serijomis.

There is a Michel, Stanley Gibbons, Yvert and Scott catalogue numbering table at the end of the catalogue.

Katalogo pabaigoje dedama lentelė su pašto ženklų numeriais Michel‘io, Stanley‘io Gibbons‘o, Yvert‘o ir Scott‘o kataloguose.

It goes without saying that such a volume cannot be errorfree, and so I am sure you will find errors in the catalogue, for which I apologise in advance.

Savaime suprantama, kad tokios apimties katalogo sudaryti be klaidų neįmanoma, todėl iš anksto atsiprašau už klaidas, kurių gali pasitaikyti.

The Author will be grateful for reported any bugs, comments and suggestions.

Autorius bus dėkingas už pastebėtas klaidas, pastabas ir pageidavimus.

The Author

Autorius

3


TURINYS / TABLE OF CONTENTS Įžanginis žodis / To the user ............................................................ 3 Turinys / Table of contents............................................................... 4 Katalogo simboliai ir sutrumpinimai / Abbreviations and symbols used in the catalogue ................................................. 5 Vandens žymės / Watermarks.......................................................... 6 Tekstai lapų pakraščiuose / Inscriptions in sheet margins .......... 9 Perforacijos / Perforations ............................................................. 10 Pašto ženklų spalvos / Colours ..................................................... 11 Tiražai / Quantities printed ............................................................. 11 Kainos / Prices ................................................................................ 11 Nepriklausoma Lietuva 1918–2012 / Independent Lithuania 1918–2012 ................................................................................ 12 1918 ........................................................................................... 12 1919 ........................................................................................... 15 1920/1921 .................................................................................. 37 1921 ........................................................................................... 50 1922 ........................................................................................... 77 1923 ......................................................................................... 111 1924 ......................................................................................... 121 1925 ......................................................................................... 127 1926 ......................................................................................... 129 1927 ......................................................................................... 134 1928 ......................................................................................... 135 1929 ......................................................................................... 136 1930 ......................................................................................... 138 1931 ......................................................................................... 143 1932 ......................................................................................... 143 1933 ......................................................................................... 150 1934 ......................................................................................... 157 1935 ......................................................................................... 162 1936 ......................................................................................... 162 1937 ......................................................................................... 166 1938 ......................................................................................... 168 1939 ......................................................................................... 170 1940 ......................................................................................... 172 1990 ......................................................................................... 178 1991 ......................................................................................... 182 1992 ......................................................................................... 189 1993 ......................................................................................... 192 1994 ......................................................................................... 198 1995 ......................................................................................... 202 1996 ......................................................................................... 206 1997 ......................................................................................... 209 1998 ......................................................................................... 215 1999 ......................................................................................... 221 2000 ......................................................................................... 226 2001 ......................................................................................... 231 2002 ......................................................................................... 235 2003 ......................................................................................... 239 2004 ......................................................................................... 243 2005 ......................................................................................... 248 2006 ......................................................................................... 252 2007 ......................................................................................... 257 2008 ......................................................................................... 260 2009 ......................................................................................... 266 2010 ......................................................................................... 270 2011 ......................................................................................... 276 2012 ......................................................................................... 282 Pašto automatų ženklai / Vending machine coil stamps ......... 284 Vietinės laidos / Local issues ...................................................... 285 Telšiai....................................................................................... 285 Gardinas................................................................................... 291 Raseiniai ................................................................................. 298 Varviškė / Warwishki ................................................................ 303 Pirmoji Vokietijos okupacija 1914–1918 / OberbefehlshaberOst ........................................................................................... 305 Ženkliniai atvirukai / Stamped cards......................................... 305 Privatūs ženkliniai vokai / Private stamped envelopes............. 307 „Postgebiet Ob. Ost“ paštų, veikusių dabartinėje Lietuvos teritorijoje, sąrašas / List of the “Postgebiet Ob. Ost” postal establishments ......................................................................... 308 Vilniaus kraštas (Vidurio Lietuva) / Central Lithuania (Litwa Środkowa) 1920–1922 m........................................................ 309 1920 ......................................................................................... 309 1921 ......................................................................................... 312 1922 ......................................................................................... 315 Priemokos ženklai / Postage due ............................................. 315 Perspausdinti atvirukai / Overprinted cards.............................. 315 „Litwa Środkowa“ paštų sąrašas (1921 m. pradžia) / List of the “Litwa Środkowa” Postal establishments (At the beginning of 1921) ................................................................... 316

Klaipėdos kraštas / Memel ........................................................... 317 1920 ......................................................................................... 317 1921 ......................................................................................... 319 1922 ......................................................................................... 320 1923 ......................................................................................... 326 1939 ......................................................................................... 334 Ženkliniai atvirukai / Stamped cards......................................... 334 Pašto perlaidos / Money orders................................................ 335 Klaipėdos krašto paštų sąrašas / List of the Memel postal establishments ......................................................................... 337 1941 m. “Birželinės" laidos / WWII Occupation of Lithuania (The 1941 "June" issues)....................................................... 338 Kaunas ..................................................................................... 338 Vilnius ....................................................................................... 341 Alsėdžiai ................................................................................... 343 Anykščiai .................................................................................. 344 Pajūris ...................................................................................... 345 Panevėžys ................................................................................ 345 Raseiniai................................................................................... 348 Rokiškis .................................................................................... 352 Telšiai ....................................................................................... 356 Ukmergė ................................................................................... 370 Zarasai ..................................................................................... 371 Antroji Vokietijos okupacija 1941–1944 / Ostland ...................... 375 Ženkliniai atvirukai / Stamped cards......................................... 376 „Ostland“ paštų, veikusių dabartinėje Lietuvos teritorijoje, sąrašas / List of the “Ostland” postal establishments ............... 378 Ženklai-suvenyrai / Stamps - souvenirs ...................................... 380 JAV / USA................................................................................. 380 Stovykliniai / DP camp stamps ................................................. 382 Augsburg'o - Hochfeld’o baltijiečių stovykla / Baltic Augsburg - Hochfeld camp ................................................ 382 Augsburg'o stovykla / Augsburg camp............................... 383 Detmold‘o stovykla / Detmold camp................................... 385 Hanau stovykla / Hanau camp ........................................... 386 Meerbeck‘o stovykla / Meerbeck camp.............................. 386 Schonhau baltijiečių stovykla / Schonhau Baltic camp ...... 389 Seedorf‘o stovykla / Seedorf camp .................................... 390 Stade‘s stovyka / Stade camp ........................................... 391 Württemberg'o - Baden'o (?) stovykla / Württemberg Baden (?) camp ................................................................ 391 Ženkliniai atvirukai / Stamped cards ........................................... 392 Ženkliniai vokai / Stamped envelopes ........................................ 405 Slapukas / Stamped letter-sheets ................................................ 413 Aerogramos / Aerogrammes ....................................................... 414 Perspausdinti vokai / Provisional stationery .............................. 415 Perfinai / Perfins ............................................................................ 426 Tarptautiniai atsakymo kuponai / IRC.......................................... 427 Blokados fondo ženklas / Blockade Foundation stamp ........... 432 Spaustuvių reklaminiai pavyzdžiai / Promotional samples of printing houses ...................................................................... 433 „Baltukų“ (1–26) spausdinimo lapeliai / Printing sheets of “Typeset” issues (1–26)......................................................... 442 Vilniaus pirmoji ir antroji laida (1-8) / Vilnius first and second issues (1-8)............................................................................... 443 Pirmoji Kauno laida / The first Kaunas issue ............................ 448 Antroji Kauno laida / The second Kaunas issue ....................... 453 Trečioji Kauno laida / The third Kaunas issue .......................... 458 Pašto tarifai / Postal tariffs ........................................................... 464 Lietuvos pašto tarifai 1919–1941 metais / Postal tariffs in Lithuania 1919–1941................................................................ 464 Lietuvos pašto tarifai 1990–2012 metais / Postal tariffs in Lithuania 1990–2012................................................................ 465 Pašto tarifai 1916–1918 metais „Postgebiet Ob. Ost“ teritorijoje / Postal Tariffs in the “Postgebiet Ob. Ost” territory 1916–1918 ............................................................................... 466 Pašto tarifai 1916–1918 metais „Vidurio Lietuvos“ teritorijoje Postal Tariffs in “Litwa Srodkowa” Territory 1920–1922........... 466 Klaipėdos krašto pašto tarifai 1919–1925 metais / Postal tariffs in Klaipėda (Memel) region 1919–1925.......................... 467 Tarifai antrosios Vokietijos okupacijos metu 1941–1944 Ostland tarrifs .......................................................................... 467 Ženklų numeracija užsienio kataloguose / Foreign catalogues’ numbering of Lithuanian stamps ..................... 468 Papildoma informacija / Additional information ......................... 478 Informacijos šaltiniai / Bibliography ........................................... 492 Ekspertai / Experts ....................................................................... 493

4


NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1918–1940 M. INDEPENDENT LITHUANIA 1918–1940 1918 1918 12 27. Pirmoji Vilniaus laida. / First Vilnius Issue. D: J. Strazdas. S: Vilniuje, Martyno Kuktos spaustuvėje, tipografija. / Vilnius, Martynas Kukta printing shop, typography (5x4=20). P: Linijinė. / Line, 11½. Lapo kraštai neperforuoti. Edges of sheet not perforated. PP: Gelsvas laikraštinis. Be klijų. Buff newspaper-type paper with no watermark. No gum. FF.

1

1

2

10 sk juoda / black .......................................... E horizontali pora, vertikaliai neperforuota (tarp 4 ir 5 stulpelio) / horizontal pair imperforate between the 4th and 5th column ... s1 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ....................................

2

15 sk juoda / black .......................................... s1 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ....................................

1–2 Serija / Set of 2

...................................................

() 90,0

 50,0

750,0

–,–

2 spausdinimo lapas / printed sheet

150,0 120,0 90,0

Buvo pardavinėjami Vilniuje ir Gardine. Dėl prastos tipografinio šrifto kokybės visi pašto ženklai lapelyje yra skirtingi. Detalesnė informacija „restauruojantiems“ spausdinimo lapelius pateikta 443 psl.

50,0

150,0 120,0

Were sold in Vilnius and Grodno. All the stamps on the printed sheet are unique. Detailed information about stamp positions for plate reconstruction purposes is provided on p. 443.

180,0 100,0

Tiražas / Quantity: 1 = 5 000; 2 = 5 000; 1E = 8(?).

Klišių variantai / Plate varieties

1–2 v1

1 1 1 2 2 2 2 1 spausdinimo lapas / printed sheet

12

1–2 v2

1–2 v3

1

v

žodis „skatikų" su „ų“ "skatikų” with “ų” (p.1, 5, 11, 12, 14, 15, 16) ............................. v2 apversta „h“ vietoje „ų“ inverted “h” for “ų” (p.2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20)................................................ v3 apversta „ń“ vietoje „ų“ inverted “ń” for “ų” (p.9) ..................................

90,0

50,0

80,0

40,0

240,0 120,0

1

v

žodis „skatikų“ su „ų“ “skatikų” with “ų” (p.1, 5, 11, 12, 14, 15, 16) ............................. 2 v apversta „h“ vietoje „ų“ inverted “h” for “ų” (p.2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20)................................................ 3 v apversta „ń“ vietoje „ų“ inverted “ń” for “ų” (p.9) .................................. v4 trūksta „L“ žodyje „Lietuvos“ missing “L” in “Lietuvos” (p.17).......................

90,0

50,0

80,0

40,0

240,0 120,0 150,0 100,0


L

1918 12 31. Antroji Vilniaus laida. / Second Vilnius Issue. D: J. Strazdas. S: Vilniuje, Martyno Kuktos spaustuvėje, ofsetas / Vilnius, Martynas Kukta printing shop. (5x4=20). P: Linijinė / line, 11½. Lapo kraštai neperforuoti. Edges of sheet not perforated. PP: Gelsvas laikraštinis popierius. Be klijų. Buff newspaper-type paper. No gum. FF

perforuotas dešiniojo krašto ženklas perforated right marginal stamp ..................... s1 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side..................................... s2 kitoje pusėje trigubas veidrodinis atspaudas / offset triple on reverse side ....... s3 dvigubas atspaudas / double print ................. x suglamžytas popierius / creased paper..........

8

50 sk juoda / black .......................................... G vertikaliai perforuota du kartus doubly perforated vertically ............................ dvigubas atspaudas / double print ................. kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side..................................... 3 s atspausta ant abiejų pusių printed both sides .......................................... x suglamžytas popierius / creased paper..........

s1 s2

3

4

5

3–8 Serija / Set of 6

...................................................

60,0

50,0

80,0

40,0

120,0 100,0 120,0 100,0 120,0 100,0 35,0

20,0

80,0 65,0 350,0 350,0 120,0 100,0 240,0 240,0 120,0 60,0 330,0 175,0

Tiražas / Quantity: 3 = 15 960; 4 = 16 080, 5 = 23 000; 6 = 20 000, 7 = 13 780; 8 = 17 700. 3–8 išimti iš apyvartos nuo ?? d. 3–8 were withdrawn from circulation as of ??.

6

3

4

7

15 sk juoda / black .......................................... C vertikaliai neperforuota vertically imperforate...................................... kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side .................................... s2 neperforuota pora, atspausta abejose pusėse, vienoje pusėje dvigubas atspaudas imperforate pair, printed both sides, one side double ............................................. 1

800,0 800,0 200,0 150,0

35,0

20,0

perforated left marginal stamp ....................... perforuotas dešiniojo krašto ženklas perforated right marginal stamp ..................... 1 s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ....................................

60,0

50,0

60,0

50,0

80,0

55,0

30 sk juoda / black .......................................... C vertikaliai neperforuota

35,0

20,0

20 sk juoda / black .......................................... K perforuotas kairiojo krašto ženklas

vertically imperforate...................................... vertikali porelė, horizontaliai neperforuota vertical pair horizontally imperforate .............. E horizontali pora, vertikaliai neperforuota horizontal pair imperforate ............................. H perforuotas viršutiniojo krašto ženklas perforated top marginal stamp ....................... J perforuotas apatiniojo krašto ženklas perforated bottom marginal stamp ................. K perforuotas kairiojo krašto ženklas perforated left marginal stamp ....................... s1 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side .................................... s2 dvigubas atspaudas / double print ................ x suglamžytas popierius / creased paper..........

40 sk juoda / black .......................................... C vertikaliai neperforuota G H J K

vertically imperforate ..................................... vertikaliai perforuota du kartus doubly perforated vertically ............................ perforuotas viršutinio krašto ženklas perforated top marginal stamp ....................... perforuotas apatiniojo krašto ženklas perforated bottom marginal stamp ................. perforuotas kairiojo krašto ženklas perforated left marginal stamp .......................

Were sold in Vilnius and Grodno. All the stamps on the printed sheet are unique. Detailed information about stamp positions for plate reconstruction purposes is provided on p. 443. Printing order: 20 sk., 30 sk, 40 sk., 50 sk., 15 sk, 10 sk.

40,0

–,–

D

7

80,0

–,–

L

6

8

()  101 sk juoda / black .......................................... 110,0 50,0 s kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side .................................... 250,0 100,0 x suglamžytas popierius / creased paper.......... 180,0 150,0

s

5

Buvo pardavinėjami Vilniuje ir Gardine. Dėl prastos tipografinio šrifto kokybės visi pašto ženklai lapelyje yra skirtingi. Detalesnė informacija „restauruojantiems“ spausdinimo lapelius pateikta 443 psl. Spausdinimo eiga: 20 sk., 30 sk, 40 sk., 50 sk., 15 sk, 10 sk.

4 s2

150,0 120,0 250,0 250,0 250,0 250,0 60,0

50,0

60,0

50,0

60,0

50,0

80,0 65,0 120,0 100,0 120,0 100,0 35,0

20,0

120,0 100,0 80,0

65,0

60,0

50,0

60,0

50,0

60,0

50,0

3 spausdinimo lapas / printed sheet

13


92 II v13

92 II v14

92 II v15

92 II v16

92 II v17

92 II v18

92 II v19

92 II v20

92 II v21

92 II

v1

92 II

v

92 II

v3

92 II

v4

92 II

v5

92 II

v

92 II

v7

92 II

v

92 II

v9

2

6

8

10

92 II

v

92 II

v

92 II

v12

92 II

v

92 II

v14

92 II

v

92 II

v16

92 II

v17

92 II

v18

11

13

15

19

92 II

v

92 II

v

92 II

v21

92 II

v22

20

92 III v5

92 III v9

92 II v22

balta dėmė prie „5“ a white spot near “5” ..................................... alyvinė dėmė prie „0“ olive spot near “0” ......................................... baltas taškas dešiniajame ornamente a white spot on the right ornament ................ baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. baltas brūkšnys kairiajame ornamente a white scratch on the left ornament ............. balta dėmė kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. pažeistas kairysis ornamentas defective left ornament ................................. nutrūkęs kairysis rėmelis, taškas virš „L“ the left frame broken, spot above the letter “L” baltas taškas žemiau kairiojo ornamento a white spot below the left ornament ............. baltas taškas ant peties a white spot on the shoulder ......................... baltas taškas ant peties a white spot on the shoulder ......................... baltas taškas po alkūne a white spot below the elbow ........................ balta taškas po alkūne a white spot below the elbow ......................... balta dėmė po ranka a white spott below the hand ........................ baltas taškas po ranka a white spot below the hand ......................... baltas taškas po ranka a white spot below the hand ......................... baltas taškas ant raidės „L“ a white spot on the letter “L” ......................... baltas taškas virš raidės „I“ a white spot above the letter “I” ..................... balta dėmė ant raidžių „ET“ a white spot on the letters “ET” ..................... baltas taškas tarp raidės „E“ ir „T“ a white spot between the letters “E” and “T” . raidė „U“ su nosine letter “Ų” for letter “U”..................................... šviesi dėmė kairiajame ornamente, taškas virš „T“ / white spot on the left ornament, spot above the letter “T” ...............

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

92 III v16

92 III v17

92 III v18

92 III v19

92 III v20

92 III v21

92 III v22

92 III v23

92 III v24

92 III v25

92 III v26

92 III v27

92 III v28

92 III v29

92 III v30

92 III v31

92 III v32

92 III v33 1

92 III v

4

92 III v5

92 III v4

58

92 III v12

92 III v15

92 III v 92 III v3

92 III v11

92 III v8

92 III v14

92 III v3

92 III v2

92 III v10

92 III v7

92 III v13

92 III v2

92 III v1

92 III v6

92 III v34

92 III v35

balta dėmė prie „5“ a white spot near “5” (A p.56) . ...................... balta dėmė prie „5“ a white spot near “5” ..................................... balta dėmė prie „0“ a white spot on “0” ........................................ balta dėmė prie „0“ a white spot on “0” ........................................ balta dėmė prie „0“ a white spot on “0” ........................................

92 III v36

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


92 III v6 7

92 III v

8

92 III v

92 III v9 92 III v10 92 III v11 92 III v12 92 III v13 92 III v14 15

92 III v

16

92 III v

92 III v17 92 III v18 92 III v19 92 III v20 21

92 III v

22

92 III v

92 III v23 92 III v24 25

92 III v

92 III v26 27

92 III v

92 III v28 92 III v29 30

92 III v

92 III v31 32

92 III v

92 III v33 92 III v34 35

92 III v

92 III v36

pažeistas viršutinis ornamentas top ornament defective .................................. baltas taškas virš „K“ a white spot above the letter “K” ................... pažeistas kairysis ornamentas left ornament defective (B p.97)..................... pažeistas kairysis ornamentas left ornament defective (B p.86) .................... baltas taškas kairiame ornamente a white spot on the left ornament .................. pažeistas kairysis ornamentas left ornament defective ................................. pažeistas kairysis ornamentas left ornament defective (B p.61)..................... brūkšnelis žemiau kairiojo ornamento scratch below the left ornament (A, B, C, D. p.15, 20, 35, 40, 55, 60, 75, 80, 95, 100) ....... pažeistas kairysis ornamentas left ornament defective .................................. baltas brūkšnys ant peties a white scratch on the shoulder (A p.91) ....... baltas taškas ant peties a white spot on the shoulder (A p.94) ............ baltas taškas prie sprando a white spot near the neck ............................ baltas taškas už ausies a white spot near the ear .............................. baltas „balionas“ prie veido with a white “balloon" near the face (A p.93) baltas taškas po skrybėle a white spot below the hat ............................ baltas taškas po alkūne a white spot below the elbow ........................ balta dėmė po alkūne a white spot below the elbow ........................ balta dėmė po alkūne a white spot below the elbow ........................ balta dėmė po alkūne a white spot below the elbow (A p.69) ........... balta dėmė po ranka a white spot below the hand ......................... nutrūkęs rėmelis apačioje žemiau raidžių „LI“ broken frame below the letters “LI” ............... baltas taškas ant raidės „T“ a white spot on the letter “T” (B p.74) ............ baltas taškas ant raidės „T“ a white spot on the letter “T” (B p.69) ............ baltas taškas ant raidės „U“ a white spot on the letter “U” (B p.97) ........... baltas taškas ant raidės „U“ a white spot on the letter “U” ......................... raidė „U“ su nosine letter “Ų” for letter “U” (C p.96) ....................... baltas taškas ant raidės „U“ a white spot on the letter “U” (B. p.1) ............. baltas taškas ant raidės „V“ a white spot on the letter “V” (A. p.28) ........... nutrūkęs rėmelis apačioje žemiau raidžių „UV“ broken frame below the letters “UV” ............. baltas taškas tarp raidžių „V“ ir „A“ a white spot between “V” and “A” (B p.10) ..... raidė „A“ su nosine letter “Ą” for letter “A” (C p.57) .....................

93 v1

93 v5

93 v2

93 v6

93 v3

93 v7

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7,0

7,0

10,0

10,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

93 v9

93

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

93 v4

93 v8

59

1

v

2

93

v

93

v

93

v4

93

v5

93

v6

93

v7

93

v

93

v

93

v10

93

v11

93

v

93

v13

93

v14

3

8 9

12

93 v10

93 v11

93 v13

93 v14

baltas taškas virš „0“ a white spot above “0” ................................... baltas brūkšnelis kairiajame ornamente a white scratch on the left ornament ............. baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament (B. p.17) ... baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. baltas ratukas kairiajame ornamente a white ring on the left ornament ................... balta dėmė ant peties a white spot on the shoulder ......................... perkirsta liemenė broken vest ................................................... žalia dėmė ant peties a green spot on the shoulder (p.86) ............... stora linija virš „L“ thick line above “L” ........................................ violetinė dėmė ant rankos a violet spot on the hand ............................... perkirstas dalgis broken scythe (p.73) ...................................... baltas taškas prie rankos a white spot near the hand ............................ baltas taškas ant alkūnės a white spot on the elbow (p.79) .................... baltas taškas ant rankos a white spot on the hand ...............................

93 v12

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

94 v1

94 v2

94 v3

94 v4

94 v5

94 v6

94 v7

94 v8

94 v9

94 v10

94 v11

94 v12

94 v13

94 v14

94 v15

94 v16


134

5 auks ruda, rožinė / brown, carmine-rose ....... D vertikali porelė, horizontaliai neperforuota E G

135

vertical pair horizontally imperforate .............. horizontali porelė, vertikaliai neperforuota horizontal pair vertically imperforate .............. vertikaliai perforuota du kartus double vertical perforation .............................

6 auks prūsų mėlio, mėlyna Prussian blue, blue ....................................... neperforuotas dešinysis kraštas marginal perforation missing at right ............. s1 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side ...................................

K

136

8 auks ultramarino, ochra A E F G

136 I

ultramarine, ochre .................................. neperforuota / imperforate ............................. horizontali porelė, vertikaliai neperforuota horizontal pair vertically imperforate .............. horizontaliai perforuota du kartus double horizontal perforation ......................... vertikaliai perforuota du kartus double vertical perforation .............................

8 auks prūsų mėlio, mėlyna, su 135 centru Prussian blue, blue, with centre of 135 ............

137

10 auks melsvai violetinė, žalia purple, green ................................................. vertikali porelė, horizontaliai neperforuota vertical pair horizontally imperforate .............. s1 kitoje pusėje veidrodinis rėmelio atspaudas offset of the frame on reverse side ...............

D

126–137 Serija / Set of 12

......................................

1,5

1,5

140,0 140,0 140,0 140,0 20,0

20,0

1,5

1,5

70,0

70,0

50,0

50,0

129 s1

1,5 1,5 100,0 100,0 140,0 140,0 20,0

20,0

20,0

20,0

100,0 100,0 131 s1

1,5

1,5

131 s2

Klišių variantai / Plate varieties

140,0 140,0 50,0

50,0

30,0

40,0

Tiražas / Quantity: 126–132 = 75 404; 133 = 95 404; 134–135 = 75 404; 136 = 95 404; 137 = 75 404;.

126 v1

126 v2

126 v3

126 v4

126 v5

126 v6

126 v7

126 v8

126 v9

126 v10

126 v11

126 v12

126 v13

126 v14

126 v15

126 v16

126 v17

126 v18

126 v19

126 v20

126 v21

126 v22

126 v23

126 v24

126–137 išimti iš apyvartos nuo 1923 sausio 1 d. (?) 126–137 were withdrawn from use as of 1 January 1923.(?) Yra keletas 136 mėlynos spalvos atspalvių. No 136 is found in several shades of blue. 136 I su 135 centru buvo atspausdintas 135 lape p.26–29 ir 38–41. No 136 I with centre of 135 was printed in the sheet of No 135 p. 26–29 and 38–41.

8x135 + 8x136 I

90


126

126 v25

126 v26

126 v27

126 v28

127 v1

127 v2

127 v3

127 v4

126 v29

126 v30

126 v31

126 v32

127 v5

127 v6

127 v7

127 v8

127 v9

127 v10

127 v11

127 v12

127 v13

127 v14

127 v15

127 v16

127 v17

127 v18

127 v19

127 v20

127 v21

127 v22

127 v23

127 v24

1

v

2

126

v

126

v3

126

v

126

v5

126

v6

126

v7

126

v8

126

v9

4

10

126

v

126

v

126

v12

126

v

126

v14

126

v15

126

v

126

v17

126

v18

11

13

16

19

126

v

126

v20

126

v21

126

v

126

v23

126

v24

126

v25

126

v26

126

v

126

v28

126

v29

126

v30

126

v31

126

v32

22

27

baltas taškas kairiajame viršutiniame kampe a white spot on the left upper corner ............. baltas taškas virš kairiojo „2“ a white spot above the left “2" ....................... baltas taškas ant kairiojo „0“ a white spot on the left “0" ............................ baltas taškas ant kairiojo „0“ a white spot on the left “0" ............................ baltas taškas virš dešiniojo „2“ a white spot above the right “2" ..................... baltas taškas virš dešiniosios rozetės a white spot above the right rosette .............. sujungtos raidės „AT“ dešinėje joined letters “A" and “T" at the right ............. baltas taškas prie raidės „S“ a white spot near the letter “S" on the right ... įkirstas „2“ dešinėje defective right “2" .......................................... trumpa „I“ raidė dešinėje shorter letter “I" at the right ........................... baltas taškas ant dešiniojo „0“ a white spot on the right “0" .......................... baltas taškas ant dešiniojo „0“ a white spot on the right “0" .......................... baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. pažeistas kairysis ornamentas defective left ornament ................................. baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. baltas taškas kairiajame ornament a white spot on the left ornament .................. baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. raudonas taškas ant plaukų a red spot on the hair .................................... su „ašara“ kairėje with “teardrop" at the left ............................... perbraukta apykaklė broken collar at the left ................................. baltas taškas prie Gedimino stulpų a white spot near Gediminas’ pillars ............. balta linija kairiajame ornamente a white line on the left ornament ................... baltas taškas dešiniajame ornament a white spot on the right ornament ................ baltas taškas kairiajame apatiniame kampe a white spot on the left bottom corner ........... pažeistas kairysis apatis kampas defective left bottom corner ........................... baltas taškas žemiau raidės „L“ a white spot below the letter “L" .................... nutrauktas rėmelis virš raidės „T“ broken frame above the letter “T" ................. „Ę“ vietoje „E“ žodyje „JURE“ "Ę" for “E" in the word “JURE" ...................... baltas taškas prie raidės „D“ a white spot near the letter “D" ...................... baltas taškas žemiau raidės „A“ a white spot below the letter “A" .................... juodas taškas ant Vyčio kryžiaus a black spot on the cross .............................. baltas taškas žemiau Vyčio kryžiaus a white spot below the cross .........................

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0 91

1

127

v

127

v

127

v3

127

v4

127

v

127

v6

127

v7

127

v8

127

v9

127

v

127

v11

127

v12

127

v13

127

v14

2

5

10

baltas taškas ant kairiojo „0“ a white spot on the left “0” ............................. ornamentas perbrauktas linija with the line on the ornament ........................ trūksta dalies raidės „T“ dešinėje missing part of the letter “T” at the right ........ baltas taškas ant dešiniojo „0“ a white spot on the right “0” ........................... tamsus taškas ant raidės „S“ dešinėje a dark spot on the right letter “S” ................... baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament (B p.1) ....... baltas taškas kairiajame ornamente a white spot on the left ornament .................. baltas taškas kairiajame rėmelyje a white spot on the left frame ........................ baltas taškas ant plaukų a white spot on the hair ................................. baltas taškas virš galvos a white spot above the head ......................... balta dėmė prie galvos a white spot neat the head ............................ mėlynas taškas po akim a blue spot below the eye at the left .............. tamsus taškas ant veido a dark spot on the face ................................. baltas taškas virš apykaklės a white spot above the collar .........................

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


1990 METŲ KOVO 11 DIENĄ ATKURTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ THE INDEPENDENCE OF LITHUANIA RESTORED ON 11 MARCH 1990

50 (k) violetiniai raudona / purple-red ................. CB centrinis blokas iš keturių ženklų su tarpeliais

2,2

2,2

interpanneau block of four (4x460) ................

25,0

–,–

horizontal gutter pair (2x460) .........................

7,0

–,–

vertical gutter pair (2x460) ............................. dvigubas atspaudas / double print .................

5,0 12,0

–,– –,–

457–460 Serija / Set of 4 .........................................

3,5

3,5

460

HP horizontali porelė su tarpeliu, VP vertikali porelė su tarpeliu, s1

1 rublis = 100 kapeikų / 1 Ruble = 100 kop

1990

Tiražas / Quantity: 457 = 2 360 800; 457a = 44 000; 458 = 1 078 350; 459– 460 = 527 000.

1990 10 7. Standartinė serija. Angelas (I). / Definitive issue. Angel (I). D: V. Skabeikienė. S: Kaune, spaustuvė „Spindulys“, ofsetas (10x5=50). Kaunas, printing house “Spindulys”, offset. P: Be dantelių / Imperforate. Be klijų. / No gum. FF.

457–460 Nuo 1992 10 01 – 0,05, 0,10, 0,20 ir 0,50 talono, nuo 1993 05 01 – 5, 10, 20 ir 50 talonų, nuo 1993 06 25 – 5, 10, 20 ir 50 centų. / From 1 October 1992 – 0.05, 0.10, 0.20 and 0.50 talonas, from 1 May 1993 – 5, 10, 20 and 50 talonas, from 25 June 1993 – 5, 10, 20 and 50 cents. 457–460 išimti iš apyvartos nuo 1994 m. kovo 1 d. 457–460 were withdrawn from use as of 1 March 1994.

Lapų pakraščiuose / Margins: 457–460 (Ak) „1990 m. 1 laida“ 457 (Ad) „Spaudė Spindulio sp. 1990 Užs. 1507 3 000 000“ 458 (Ad) „Spaudė Spindulio sp. 1990 Užs. 1507 2 000 000“ 459–460 (Ad) „Spindulio sp. 90 – 1621.“ 457a buvo spausdinamas blogesniame popieriuje naudojant naujas spaudos formas. No 457a was printed with a new printing plate, on a low quality paper. 457

457a

459

457

458

460

() 0,3

 0,3

interpanneau block of four (4x457) ................

250,0

–,–

horizontal gutter pair (2x457) ......................... VP vertikali porelė su tarpeliu, vertical gutter pair (2x457) ............................. s11 dvigubas atspaudas / double print ................ x suglamžytas popierius pre-printing paper crease ..............................

60,0

–,–

40,0 20,0

–,– –,–

20,0

–,–

5 (k) tamsiai alyvinė / dark olive ........................ s11 dvigubas atspaudas / double print ................ x suglamžytas popierius

10,0 45,0

10,0 –,–

30,0

–,–

0,4

0,4

45,0

–,–

35,0 15,0

–,– –,–

0,6

0,6

5 (k) melsvai žalia / blue-green ......................... CB centrinis blokas iš keturių ženklų su tarpeliais HP horizontali porelė su tarpeliu,

457a

pre-printing paper crease ..............................

458

10 (k) tamsiai rusvai violetinė dark brown-purple .......................................... HP horizontali porelė su tarpeliu, horizontal gutter pair (2x458) ......................... VP vertikali porelė su tarpeliu, vertical gutter pair (2x458) ............................. s1 dvigubas atspaudas / double print ................

459

457 ir 458 spausdinti atskiruose lakštuose (690x830) su 8 pardavimo lapais po 50 ženklų. 459 ir 460 spausdinti viename lakšte (690x830) su 4 pardavimo lapais po 50 ženklų. 457 and 458 were printed in separate printing sheets (690x830) with 8 counter sheets containing 50 stamps each, 459 and 460 in one sheet (690x830) with 4 counter sheets, each sheet containing 50 stamps).

20 (k) tamsiai pilkšvai mėlyna dark grey-blue .................................................

CB1 centrinis blokas iš keturių ženklų su tarpeliais

30,0

–,–

interpanneau block of four (2x459+2x460) ....

30,0

–,–

horizontal gutter pair (2x459) ........................

15,0

–,–

vertical gutter pair (2x459) ............................ vertikali porelė su tarpeliu, vertical gutter pair (459+460) ........................ 1 s dvigubas atspaudas / double print ................

10,0

–,–

10,0 15,0

–,– –,–

HP horizontali porelė su tarpeliu, VP1 vertikali porelė su tarpeliu, 2

VP

2 50x457

1 50x459

2 50x459

3 50x457

4 50x457

3 50x459

4 50x459

5 50x457

6 50x457

5 50x460

6 50x460

7 50x457

8 50x457

7 50x460

8 50x460

457 (458)

459+460

Klišių variantai / Plate varieties

interpanneau block of four (4x459) ...............

CB2 centrinis blokas iš keturių ženklų su tarpeliais

1 50x457

457 (457a) v1

457 457 457a 457a 178

457 (457a) v2

1

v

tamsus taškas šviesiame ovale virš angelo rankų / a coloured spot in a white oval above the angel's hands (p.24) ...................................... 2,0 v2 šviesus taškas dešiniajame viršutiniame kampe a white spot in the upper right corner (p.35) .. 7,0 v1 tamsus taškas šviesiame ovale virš angelo rankų / a coloured spot in a white oval above the 15,0 angel's hands (p.24) ...................................... 2 v šviesus taškas dešiniajame viršutiniame kampe a white spot in the upper right corner (p.35) .. 15,0

2,0 7,0 15,0 15,0


HP horizontali porelė su tarpeliu, horizontal gutter pair (N457 I + N457 II) ........

25,0

vertical gutter pair (N457 I + N458 I) .............. dvigubas atspaudas / double print ................. suglamžytas popierius pre-printing paper crease ..............................

35,0 15,0

VP vertikali porelė su tarpeliu, 1

s1 x 458 v1

458 458 458

458 v2

458 v3

v1

šviesus taškas virš angelo galvos a white spot above angel's head (p.23) ......... v2 šviesus taškas ant stogelio a white spot on the roof (p.44) ...................... v3 tamsus taškas prie kairiojo rėmelio a coloured spot on the left-hand frame (p.32)

2,0

N457 II 5 (k) t. alyvinė / d. olive x1 suglamžytas popierius

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

N458 I

20,0

.................................

7,0

pre-printing paper crease ..............................

20,0

10 (k) rusvai violetinė / brown-purple ............ HP horizontali porelė su tarpeliu,

4,0

horizontal gutter pair (N458 I + N458 II) ........ dvigubas atspaudas / double print .................

25,0 15,0

N458 II 1 10 (k) rusvai violetinė / brown-purple ............ s dvigubas atspaudas / double print ................. HP horizontali porelė su tarpeliu,

4,0 15,0

s1

1

s

horizontal gutter pair (N458 II + N457 II) ....... dvigubas atspaudas / double print .................

N457 I–N458 II Serija / Set of 4

............................

25,0 15,0 16,0

459 v1

459

v1

tamsus taškas prie stogelio a coloured spot on the roof (p.34) .................

2,5

460 v1

460 v2

460 v3

460 v4

460 v5

460 v6

460 v7

460 v8

2,5

N467 I CB

Su nuvertintu (perbrauktu) nominalu. / With a diagonal line through the numerals.

460 v9

460

1

v

2

460

v

460

v3

460

v

460

v5

460

v

460

v7

460

v

460

v9

4

6

8

įlaužtas viršutinis rėmelis / broken frame at the top (p.25) ................................... baltas taškas virš angelo galvos white spot above the angel's head (p.24) ...... du raudoni taškai ant angelo sparno two red spots on the wing (p.38) ................... raudonas taškas ant angelo krūtinės a red spot on the angel’s breast (p.33) .......... baltas taškas prie sparno / a white spot near the angel's wing (p.12, 18) .................... įlaužtas kairysis rėmelis / broken left frame (p.15) .................................................. du balti taškai: virš „E“ ir „U“ two white spots above “E” and “U” and the angel's head (p.24) .......................... pažeistas kairysis apatinis kampas defect in left bottom angle (p.29) .................. du raudoni taškai ant balto apatinio brūkšnio two red spots on the the bottom white line (p.38)

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

4,5

3,5

N467 I

Neišleisti pašto ženklai. / Non issued postage stamps. () N457 I 5 (k) t. alyvinė / d. olive ................................. 5,0 CB centrinis blokas iš keturių ženklų su tarpeliais interpanneau block of four (N457 I+N457 II+458 I+N458 II) ....................

N467 II

N468 I

N468 II

N457 Ib 5 (k) t. alyvinė / d. olive ................................. N457 IIb 5 (k) t. alyvinė / d. olive .................................

120,0 179

() 5,0 5,0


PAŠTO AUTOMATŲ ŽENKLAI / VENDING MACHINE COIL STAMPS 1995 10 09. D: A. Načiulis. S: Harleme (Olandija), J. Enschede VPS, ofsetas, rulonuose po 2000 ženklų. Haarlem (The Netherlands), J. Enschede VPS, offset in coils of 2000 stamps.

PA12

pA12

nn Lt spaudos bandymas (kitų, nepatvirtintų nominalų) / printing proof (other, not official face values).....................................

–,–

pA13 Lt patvirtintų nominalų / spaudos bandymas printing proof of the official face values ......

–,–

A1-A20

A1

01.40 Lt (1995 10 09)..........................................

 1,1

 0,7

A2

01.50 Lt (1996 09 02)..........................................

1,2

0,7

A3

01.70 Lt (1995 10 09)..........................................

1,4

0,8

A4

01.80 Lt (1998 06 01)..........................................

1,4

0,8

A5

01.90 Lt (1996 09 02)..........................................

1,5

0,9

A6

02.10 Lt (1998 06 01)..........................................

1,7

1,0

A7

02.20 Lt (1996 09 02)..........................................

1,8

1,1

A8

02.30 Lt (2000 01 03)..........................................

1,8

1,1

A9

02.40 Lt (1998 06 01)..........................................

1,9

1,2

A10 02.70 Lt (1995 10 09)..........................................

2,2

1,3

A11 02.75 Lt (1998 06 01)..........................................

2,2

1,3

A12 02.90 Lt (1998 06 01)..........................................

2,3

1,4

A13 03.00 Lt (2000 01 03)..........................................

2,4

1,4

A14 03.10 Lt (1998 06 01)..........................................

2,5

1,5

A15 03.30 Lt (2000 01 03)..........................................

2,6

1,6

A16 03.35 Lt (1998 06 01)..........................................

2,7

1,6

A17 03.40 Lt (1995 10 09)..........................................

2,7

1,6

A18 03.70 Lt (2000 01 03)..........................................

3,0

1,8

A19 03.80 Lt (2000 01 03)..........................................

3,0

1,8

A20 04.00 Lt (2000 01 03)..........................................

3,2

1,9

42,5

25,5

A1–A20 Serija / Set of 20

......................................

3

PA1

4

PA1

nn

pA14

nn Lt spaudos bandymas / printing proof

.....

–,–

Kitoje pusėje kas penktas ženklas turi keturženklį numerį nuo 0005 iki 2000. Šie pašto ženklai nebuvo naudojami automatuose, prieinamuose pašto klientams. Jie buvo pardavinėjami jau iš anksto atspausdinti.

Tiražas nežinomas / Quantity unknown.

Spaudos bandymai / Proofs

PA11

Every fifth stamp has a four-digit number on the reverse, which appears to run in sequence from 0005 to 2000. Vending machines were not available for customers in post offices. Postage stamps printed in advance were sold at post offices.

pA11

nn Lt be nominalo / no denomination

...........

–,–

284


VIETINĖS LAIDOS / LOCAL ISSUES

Šapirografo ženklai greitai išblunka, būtina saugoti nuo šviesos. This stamp's ink fades very easily, protect from sunlight.

TELŠIAI 1920 01 14. Telšių pašto ženklas „APMOKėtA“. / Telšiai postmaster's issue “APMOKėtA”. D: ? S: Telšių pašte, šapirografu (6x3)=18. / Telšiai post office, hectographed. Be klijų. / No gum. FF.

1 x1

1

1

()  sk ... sk violetinė / violet ...................................... 700,0 500,0 1 x liniuotas popierius / lined paper ................. 1000,0 1000,0

Tiražas / Quantity: 1 = 396; 1x1 = 54.

Įvairių pozicijų lape ženklų skirtumai Positional differences Ženklai buvo spausdinami šapirografu. Tekstas „APMOKėtA“ po antspaudu užrašytas ranka, todėl visi lape esantys 18 ženklų yra skirtingi. The postage stamp was printed using a hectograph from handwritten text “APMOKėtA”, and so all the stamps in the sheet are different. p.

Skirtumų aprašymai / Description of diferencies 1. Viršuje balta juostelė. / White strip at top. 2. Tarp „sk“ yra aštuoni taškai / Eight dots between “sk”. 3. Dešiniojo „sk“ raidė „s“ yra tarp „t“ ir „A“. / Position of the “s” of the right “sk” - between “t” and “A”. 4. Raidės „ė“ taškas yra prie „E“ raidės. / Dot of letter “ė” is near “E”.

1

5. Paryškinta „P“ ir „Š“ žodyje „PAŠT.“, „T“ ir „R“ žodyje „TELEGR.“ / Corrected letters of “P” and “Š” of “PAŠT.”; ”T” and “R” of “TELEGR.”.

6. 7. Paryškintas Vytis. / Corrected Vytis. 8.

Apatinė linija nepilna. / Bottom line ends before the first “A” of “APMOKėtA”.

1. Viršuje balta juostelė. / White strip at top. 2. Tarp „sk“ yra šeši taškai. / Six dots between “sk”. 3. Dešiniojo „sk“ raidė „s“ yra tarp „t“ ir „A“. / Position of the “s” of the right “sk” - between “t” and “A”. 4. Raidės „ė“ taškas yra prie „E“ raidės. / Dot of letter “ė” is near “E”.

2

5. Paryškinta „Š“ žodžiuose „TELŠIAI“ ir „PAŠT.“, „R“ žodyje „TELEGR.“ / Corrected letters “Š” of “TELŠIAI” and “PAŠT.”; “R” of “TELEGR.”

6. 7.

Paryškintas Vytis. / Corrected Vytis.

285


s1 11

Užspaudai, jų spalva pateikta prie ženklo aprašymo Overprints, colour shown at the stamp description

apverstas užspaudas inverted overprint ......................................

300,0

300,0

10 M / 1 A (Mi. 58) t. mėlyna / d. blue ............ 200,0 s1 apverstas užspaudas inverted overprint ...................................... 600,0

200,0 600,0

12

10 M / 3 A (Mi. 59) t. mėlyna / d. blue ............ 3000,0 3000,0

13

10 M / 5 A (Mi. 60) t. mėlyna / d. blue ............ 3000,0 3000,0

4–13 Serija / Set of 10

.........................................

6500,0 6500,0

Tiražas / Quantity: 4 = 3 177; 5+5I = 13 792; 6 = 2 354; 7 = 10 468; 8 = 5 969; 9 = 2 094; 10 = 2 418; 11 = 3 749; 12 = 283; 6 = 360. Perspausdinimui naudotos keturios formos. / Four printing plates were used. Pirma forma (2M) - (9x6=54) naudota Nr. 4 perspausdinimui. Lapas perspausdintas per du kartus. The first (2M) plate (9x6=54) was used for No 4. The sheet of 99 stamps was put through the printing machine twice.

4

5

6

7

8

8

10

11

12

Lapas / Sheet 4 Antra forma (4 M) - (10x5=50) naudota Nr. 5, 6 ir 7 perspausdinimui. Lapas perspausdintas per du kartus. The second (4M) plate (10x5=50) was used for Nos. 5, 6 and 7. The sheet of 100 stamps was put through the printing machine twice.

13

4

5

  21 M / 15 sk (Mi. 61) t. mėlyna / d. blue......... 100,0 100,0 s apverstas užspaudas inverted overprint ....................................... 300,0 300,0 4 M / 10 sk (Mi. 50) t. mėlyna / d. blue......... 100,0 s1 apverstas užspaudas inverted overprint ....................................... 300,0

100,0 300,0

5I

4 M / 10 sk (Mi. 40) t. mėlyna / d. blue ........ 4000,0 4000,0

6

4 M / 20 sk (Mi. 52) juoda / black ................ 100,0 s1 apverstas užspaudas inverted overprint ....................................... 300,0

100,0

4 M / 30 sk (Mi. 53) t. mėlyna / d. blue......... 100,0 s1 apverstas užspaudas inverted overprint ....................................... 300,0

100,0

6 M / 50 sk (Mi. 55) t. mėlyna / d. blue ......... 100,0 s1 apverstas užspaudas inverted overprint ....................................... 300,0

100,0

6 M / 60 sk (Mi. 56) t. mėlyna / d. blue......... 100,0 6 M / 75 sk (Mi. 57) t. mėlyna / d. blue......... 100,0

100,0 100,0

7

8

9 10

Trečia forma (6 M) - (10x5=50) naudota Nr. 8, 9 ir 10 perspausdinimui. Lapas perspausdintas per du kartus. The third (6M) plate (10x5=50) was used for Nos. 8, 9 and 10. The sheet of 100 stamps was put through the printing machine twice. Ketvirta forma (10 M) - (10x5=50) naudota Nr. 11, 12 ir 13 perspausdinimui. Lapas perspausdintas per du kartus. The forth (10M) plate (10x5=50) was used for Nos. 11, 12 and 13. The sheet of 100 stamps was put through the printing machine twice.

300,0 300,0 300,0 4s1

310


1920 12. Standartinė serija. Įvairūs motyvai. / Definitive issue. Different . D: F. Ruščicas. / F. Ruszczyc. S: „Łaskow i Syn“ spaustuvėje, Vilniuje, litografija. / Printing house “Łaskow i Syn”, Vilnius, litho. P: Linijinė / line 11½. PP: Žinomos trys panaudoto popieriaus rūšys. / Known three types of paper. 

5I

14

15

16

17

18

19

Klišių variantai / Plate varieties

 0,5 0,5

 0,5 0,5

vertical pair horizontally imperforate............... horizontali porelė, vertikaliai neperforuota horizontal pair vertically imperforate...............

10,0

10,0

10,0

10,0

1 M oranžinė / orange ............................................ A neperforuota / imperforate.............................. B horizontaliai neperforuota

0,5 0,5

0,5 0,5

horizontally imperforate ................................. neperforuotas kairysis kraštas marginal perforation missing at left ................

10,0

10,0

10,0

10,0

2 M dulsva bordo / dull claret ................................. A neperforuota / imperforate.............................. L neperforuotas apatinis kraštas

1,0 1,0

1,0 1,0

marginal perforation missing at bottom ..........

10,0

10,0

17

4 M alyvinė, geltona / olive, yellow ......................... A neperforuota / imperforate.............................. vTB1 ................................................................... vTB2 ...................................................................

1,5 1,5 10,0 10,0

1,5 1,5 10,0 10,0

18

6 M pilka, raudona / grey, carmine ......................... A neperforuota / imperforate.............................. D vertikali porelė, horizontaliai neperforuota

5,0 5,0

4,0 4,0

vertical pair horizontally imperforate...............

10,0

10,0

10M geltona, ruda / yellow, brown ......................... A neperforuota / imperforate..............................

7,0 7,0

6,0 6,0

15,0

13,0

14

25 f pilkšvai mėlyna / greu blue .............................. A neperforuota / imperforate.............................. D vertikali porelė, horizontaliai neperforuota E

15

J 16

Lapas 8 / Sheet 8

19

14–19 Serija / Set of 6 (perf./neperf. / perf./imperf)

..

Tiražas / Quantity: 14 = 1 040 000; 15 = 1 061 000; 16 = 794 600; 17 = 543 600; 18 = 554 600; 19 = 303 400. 9s1

Lapo pakraščiuose / Margins:

9s2

16 (A) "20 40 60 80 ..."

1

8–10 v

„10“ vietoje „6“ “10” for „6“ (p.28, 78 )..................................... +300,0 +300,0 v2 „4“ vietoje „6“ “4” for “6” (p.30, 80 )....................................... +300,0 +300,0

14–18 Galima skirti keletą pašto ženklų atspalvių. 14–18 Several different shades exist.

311


3

15 (pf) tamsiai rusvai violetinė; juodas užspaudas dark brown-lilac; black overprint (Mi.142) ........

4

20 (pf) tamsiai violetiniai mėlyna; juodas užspaudas dark violet-blue; black overprint (Mi.87 II) .......

5

40 (pf) raudona, juoda; juodas užspaudas carmine-red, black; black overprint (Mi.89 II) ..

7

50 (pf) pilkšvai violetinė, juoda; juodas užspaudas grey-lilac, black; black overprint (Mi.91 II) .......

8

1 M raudona; juodas užspaudas carmine-red; black overprint (Mi.94 B II) .........

10 1,25 M tamsiai žalia; juodas užspaudas dark green; black overprint (Mi.113) ................

11 1,50 M gelsvai ruda; juodas užspaudas yellow-brown; black overprint (Mi.114) ............

12

2 M tamsiai mėlyna; juodas užspaudas dark blue; black overprint (Mi.95 B II) .............

13 2,50 M violetiniai raudona; juodas užspaudas / lilac-red; black overprint (Mi.115)

14

7,0

7,0

9,0

10,0

1,5

3,5

1,8

3,5

18,0

25,0

1,8

3,5

55,0

60,0

28,0

35,0

12,0

16,0

70,0

80,0

1,8

3,5

2,0

3,5

5,5

6,0

9,0

12,0

1920 07 07/1922. Perspausdinti Prancūzijos ženklai. Overprinted French stamps. S: Valstybinė spaustuvė Paryžiuje, tipografija. / State printing house in Paris, Typography.

75 (pf) juosvai žalia, žalsvai juoda; juodas užspaudas / black-green, green-black; black overprint (Mi.104) ..............

9

15,0

30 (pf) tamsiai rausvai oranžinė, juoda; juodas užspaudas / dark orange-red; black overprint (Mi.87 II) ...........................................

6

17,0

10 (pf) gelsvai oranžinė; juodas užspaudas yellow-orange; black overprint (Mi.141) ..........

15

30 (pf) tamsi prūsų mėlio; juodas užspaudas

16

60 (pf) alyvinė; juodas užspaudas

17

80 (pf) violetiniai ultramarino; juodas užspaudas

dark Prussian blue; black overprint (Mi.144) ... olive; black overprint (Mi.147) ......................... lilac-ultramarine; black overprint (Mi.149) .......

1–17 Serija / Set of 17

..............................................

Užspaudų pavyzdžiai / Examples of overprints

18

21

19

20

22

23

250,0 300,0

Tiražas / Quantity: 1 = 214 000; 2 = 58 000; 3 = 48 000; 4 = 397 000; 5 = 106 000; 6 = 1 206 000; 7 = 340 000; 8 = 58 000; 9 = 151 000; 10 = 17 000; 11 = 27 000; 12 = 65 000; 13 = 25 000; 14 = 344 000; 15 = 450 000; 16 = 103 000; 17 = 89 000. 1–17 išimti iš apyvartos nuo 1920 m. lapkričio 1 d. 1–17 were withdrawn from use as of 1 November 1920.

9I

9I

1 M raudona; juodas užspaudas red; black overprint (Mi. A113 a) .....................

24

25

26

27

28

29

30

31

–,–

Neišleisti pašto ženklai. Unissued postage stamps.

N16

N17

N16

60 (pf) tamsiai rusvai violetinė; juodas užspaudas

N17

80 (pf) oranžinė, juoda; juodas užspaudas

dark brown-lilac; black overprint (Mi.92 IIa) .....

–,–

orange, black; black overprint (Mi.93 IIa) ........

–,– 318


1921 1921 04. Papildomai perspausdinti ženklai Nr. 19 ir Nr. 22. / Additionally overprinted stamps Nos 19 and 22. S: Siebert'o spaustuvė Klaipėdoje, tipografija. / Siebert printing house, Klaipėda, Typography. 32

18

33

5 pf / 5 c pilkai žalia; juodas užspaudasgray-green; black overprint (Mi.116 x, 116 y) .

19

20 pf / 25 c prūsų mėlis; juodas užspaudas Prussian blue; black overprint (Mi.119 b) ........

21

22 40 pf / 20 c violetiniai ruda; juodas užspaudas lilac-brown; black overprint (Mi.118 y) .............

50 pf / 35 c rausvai violetinė; juodas užspaudas red-violet; black overprint (Mi.121 x, 121 y) ....

24

2,0

2,5

5,0

5,0

2,5

3,0

4,0

4,0

2,0

2,0

Užspaudų pavyzdžiai / Examples of overprints

34

3415 / 10 pf / 10 c tamsiai oranžiniai

35 60 / 40 pf / 20 c violetiškai ruda; mėlynas užspaudas / lilac-brown; blue overprint (22).....

2,0

2,5

34–35 Serija / Set of 2

80 pf / 45 (c) tamsiai žalia, pilkšvai mėlyna; juodas užspaudas / dark green, grey-ultramarine; black overprint (Mi.122 x, 122 y) .....................

..............................................3,0

2,5

3,0

2,5

6,0

5,0

Tiražas / Quantity: 34 = 600 000; 35 = 1 394 000.

5,0

5,0

3,0

5,0

7,0

10,0

2,0

2,0

100,0

80,0

90,0

90,0

2,0

2,0

15,0

20,0

34–35 išimti iš apyvartos nuo 1923 m. balandžio 1 d. 34–35 were withdrawn from use as of 1 April 1923.

26 1m / 50 (c) šviesiai ruda, šviesiai melvai pilka; juodas užspaudas / light brown, light blue-gray; black overprint (Mi.97 x, 97 y) ........

35

raudona; mėlynas užspaudas orange-red; blue overprint (19) ........................

60 pf / 40 (c) pilkšvai raudona, pilka; juodas užspaudas / grey-red, grey; black overprint (Mi.96 x, 96 y) .................................................

25

3,0

30 pf / 30 c tamsiai rausvai oranžinė; juodas užspaudas / dark red-orange; black overprint (Mi.120 x, 120 y) .............................................

23

4,0

10 pf / 10 c tamsiai oranžiniai raudona; juodas užspaudas / orange-red; black overprint (Mi.117 x, 117 y) ..............................

2027 1,25 m / 60 (c) tamsiai pilkšvai violetinė, kobalto / dark grey-violet, cobalt; black overprint (Mi.138) ............................................

28

geltona; juodas užspaudas / light brownish-karmin, greenish-yellow; black overprint (Mi.98 x, 98 y) ..................................

29

3 m / 2 fr tamsiai rausvai oranžinė, šviesiai žalsvai mėlyna; raudonas užspaudas / dark reddish-orange, light greenish-blue; red overprint (Mi.139) ............................................

30

3 m / 5 fr tamsiai mėlyna, šviesiai rusva ochra; juodas užspaudas / dark blue, light brown-ochre; black overprint (Mi.100 x) ..

31

10 m / 5 fr tamsiai mėlyna, šviesiai rusva ochra; raudonas užspaudas / dark blue, light brown-ochre; red overprint (Mi.100 x) .............

33

Užspaudų pavyzdžiai / Examples of overprints

4 m / 2 fr tamsiai rausvai oranžinė, šviesiai žalsvai mėlyna; juodas užspaudas dark reddish-orange, light greenish-blue; black overprint (Mi.139) ..................................

32

1921 05 14 / 1922. Perspausdinti Prancūzijos ženklai. Overprinted French stamps. S: Valstybinė spaustuvė Paryžiuje, tipografija. / State printing house in Paris, Typography.

2 m / 1 fr šviesiai rusvai karmino, žalsvai

20 m / 5 fr tamsiai mėlyna, šviesiai rusva ochra; raudonas užspaudas / dark blue, light brown-ochre; red overprint (Mi.100 x) .............

18–33 Serija / Set of 16

...........................................

36

37

38

39

200,0 200,0 400,0 430,0

Tiražas / Quantity: 18 = 1 115 000; 19 = 1 141 115; 20 = 1 800 615; 21 = 1 673 315; 22 = 2 579 115; 23 = 971 015; 24 = 382 275; 25 = 358 350; 26 = 1 153 875; 27 = 141 375; 28 = 801 675; 29 = 32 550; 30 = 31 950; 31 = 267 525(?); 32 = 73 500; 33 = 22 125. 18–33 išimti iš apyvartos nuo 1923 m. balandžio 1 d. 18–33 were withdrawn from use as of 1 April 1923.

36

60 Pf / 40 (c) pilkšvai raudona, žalsvai pilka; juodas užspaudas / gray-red, turquoise-gray; black overprint (Mi.96 x) ..................................

3718,0

25,0

12,0

10,0

3 M / 60 (c) violetinė, kobalto; raudonas užspaudas / violet, cobalt; red overprint (Mi.138) ...........................................................

319
1941 M. „BIRŽELINĖS“ LAIDOS WWII OCCUPATION OF LITHUANIA (THE 1941 “JUNE” ISSUES) Dr. Vitaly Geyfman vitalygeyfman@yahoo.com Kai 1941 birželio mėnesį Lietuvos teritoriją okupavo Vokietijos kariuomenė, Lietuvos pašto įstaigų entuziastai, tikėdamiesi, kad Lietuva atgavo nepriklausomybę, Kaune, Vilniuje, Alsėdžiuose, Anykščiuose, Panevėžyje, Raseiniuose, Rokiškyje, Ukmergėje, Telšiuose ir Zarasuose atitinkamais tekstais perspausdino sovietinius ženklus. Filatelistai šias laidas populiariai vadina „birželinėmis“ laidomis. Išimti iš apyvartos nuo 1941 rugsėjo 1 d. In June 1941 when the territory of Lithuania was occupied by German forces, Lithuanian post office enthusiasts, in the hope that Lithuania would regain its independence, overprinted Soviet stamps in Kaunas, Vilnius, Alsėdžiai, Anykščiai, Panevėžys, Raseiniai, Rokiškis, Ukmergė, Telšiai and Zarasai with the relevant text. Philatelists often refer to these issues as the “birzelines” (June) issues. Withdrawn from postal use as of September 1st, 1941.

KAUNAS

3

10 k (677) mėlyna / blue ....................................... s2 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas x1

1941 07 ??. Perspausdinti sovietiniai ženklai. Overprinted Soviet stamps. D: -. S: Valstybinėje „Spindulio“ spaustuvėje, Kaune, tipografija. / State Printing Est. “Spindulys” in Kaunas, typography. FF

offset on reverse side .................................... storas popierius / thick paper ..........................

5

201 k (578) žalia / green......................................... 3,0 15,0 s8 apverstas užspaudas / inverted overprint ...... 150,0 300,0 s be dažų įspaustas užspaudas overprint imprint only without ink .............. –,– –,–

6

30 k (682) mėlyna / blue ....................................... 3,0 15,0 s1 apverstas užspaudas / inverted overprint ...... 150,0 300,0 s4 horizontalus užspaudas / horizontal overprint –,– –,–

7

501 k (683) ruda / brown ........................................ 10,0 25,0 s apverstas užspaudas / inverted overprint ...... 180,0 350,0 s2 kitoje pusėje veidrodinis atspaudas offset on reverse side .................................... 75,0 75,0 s7 ženklų pora, vienas be užsaudo pair, one stamp without overprint .................. 250,0 250,0

8

603 k (684) raudona / red....................................... s su baltu kuponu kairėje / with blank label

9

3

4

75,0 75,0 200,0 200,0

151 k (679) pilkšvai žalia / grey-green .................... 3,0 15,0 s apverstas užspaudas / inverted overprint ...... 150,0 300,0

at the left .......................................................

2

15,0

4

1-8 9 Nepriklausoma = Independent

1

3,0

20,0

200,0 200,0

805 k (748) mėlyna / blue ....................................... 20,0 s dvigubas užspaudas / double overprint ......... 2000,0 s6 užspaudas abejose pusėse overprint on both sides................................... 3000,0

1–9 Serija / Set of 9

...................................................

40,0 40,0

105,0 300,0

Atspausdintas tiražas / Quantity printed: 1 = 70 000; 2 = 2 000 000; 3 = 1 940 000; 4 = 2 000 000; 5 = 2 600 000; 6 = 10 000 000; 7 = 750 000; 8 = 500 000;. 9 = 330 000 Pardavimui pateikta / Placed on sale: 1 = 19 000; 2 = 105 000; 3 = 125 000; 4 = 135 000; 5 = 135 000; 6 = 195 000; 7 = 85 000; 8 = 85 000; 9 = 85 000.

5

6

7

8

3 s2

3 x1

4 s1

5 s1

9

1

2 k (673) šviesiai žalia / light green .................... s3 su baltu kuponu kairėje / with blank label at the left .......................................................

2

5 k (676) raudona / red.......................................

  40,0 120,0 250,0 250,0 3,0

15,0

338


6 s4

7 pasislinkęs vertikaliai vertical shift

7s7 pasuktas diagonal shift

8s3 pasuktas su užspaudu ant krašto diagonal shift with overprinted margin

6 s1

7s7 pasuktas / diagonal shift

7 s1

Manoma, kad buvo pardavinėjami Kauno, Vilniaus, Ukmergės, Lazdijų, Šiaulių, Vilkaviškio ir Alytaus pašto įstaigose. Tačiau gali pasitaikyti filatelinių vokų siųstų iš kitų vietovių.

7 s2

Žinomi ir kiti smulkūs variantai: žymiai pasislinkę horizontaliai arba vertikaliai, pasislinkus klišei ar užsilenkus lapui - su dalinais užspaudais. Pasitaiko užspaudų ir ant lapų kraštų. Tokių ženklų variantų vertė svyruoja nuo +100% iki +3000%. Yra žinoma, kad neoficialiai mažuoju užspaudu buvo perspausdinta daugiau kaip keturios dešimtys skirtingų sovietinių ženklų. Kai kurių iš jų Lietuvos pašto įstaigos iš viso nebuvo gavusios. Jie traktuotini kaip falsifikatai. Tai liečia ir užspaudus ant Mi.Nr 587 (80 kap. Šiaurės polius) ir 584 (1 rub. Raudonoji armija). Nors vienu metu jie buvo rodomi Michel kataloge, jie taip pat traktuotini kaip falsifikatai.

8 s3

Svarbu pažymėti, kad spaudos būdas buvo sąlyginai paprastas. Užspaudo klišę sudarė 100 atskirų užspaudo plokštelių, todėl paprastai randama labai nežymių užspaudo skirtumų. Šie nedideli skirtumai taip pat gali būti renkami. Šioje katalogo laidoje pateikti tik pagrindiniai ženklų variantai.

It is considered that stamps from the Kaunas issue were sold at the Kaunas, Vilnius, Lazdijai, Šiauliai, Vilkaviškis and Alytus post offices. Nevertheless, some philatelic covers could be found mailed from other localities. Minor varieties exist in most values. These consist of horizontal and vertical overprint shifts, partially overprinted sheets due to shifts or accidental folding. These also include overprints on the sheet margins. Value varries from +100% to +3000%.

9 s5

It is known that more than forty different kinds of Soviet stamps were illegally overprinted with small-size clichés. The Lithuanian post office did not even have some of the “overprinted” stamps in its posession. These overprinted stamps are to be regarded as forgeries. This also pertains to the overprints on the Soviet Union stamps Mi. Nr 587 (80 kop. North Pole) and 584 (1 rub. Red Army). Despite being listed at one point in Michel, they also are to be considered forgeries.

9 s6

It is important to note that the overprinting process was relatively simple. The overprint setting consisted of 100 individual overprint clichés and minor overprint varieties due to individual small cliché flaws are common. These minor cliché flaws may also be collectable. Only the more significant varieties are reported in the current edition of the catalogue.

7 pasislinkęs horizontaliai / horizontal shift

339


Press, Inc“ spaustuvėje, Niujorkas. / Printing house “Handman-Miller Press, Inc” in New York, typography.

STOVYKLINIAI / DP CAMP STAMPS 1946 – 1948 Šiame skyriuje pateikti labiausiai žinomi perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose įvairių organizacijų (Raudonojo Kryžiaus, stovyklų komitetų ir pan.) patriotiniais tikslais išleisti ženklai-suvenyrai. Nežiūrint į tai, kad ant kai kurių ženklų yra užrašas „paštas“, apmokėjimo galios jie neturėjo. Įvertinant jų pobūdį, vertė nepateikiama. This section presents the best-known Displaced Persons (DP) camp souvenir stamps issued by various organisations (Red Cross, camp committees, etc.) These stamps had a patriotic purpose. Despite the fact that some of them have the inscription “Post” they were not valid for franking letters.

11

11

In view of the nature of the stamps they are not priced.

50 ct (343) raudona / red .....................................

Tiražas / Quantity: 11 = 2000.

Dalis šių ženklų-suvenyrų buvo užklijuoti ant Vaitkaus gabentų vokų, adresuotų į Kauną. Some of stamps were used on covers to adressees in Kaunas.

AUGSBURG'O - HOCHFELD'O BALTIJIEČIŲ STOVYKLA BALTIC AUGSBURG - HOCHFELD CAMP 1948 ?? ??. Ekspreso ir priemokos ženklai. / Express and Porto Stamps. D: E. Krasauskas. P: Linijinė 11, neperforuota. / Line 11, imperforate. PP: Be klijų. / No gum.

1

2

Inž. Ernsto Bekerio studija / Ing. E. Becker study

3

1

50 pf raudona, pilka / red, grey ........................... A neperforuota / imperforate.............................. HP horizontali porelė su tarpeliu, J

2

50 pf mėlyna, ruda / blue, brown ......................... A neperforuota / imperforate.............................. HP horizontali porelė su tarpeliu, J

3

horizontal gutter pair ..................................... neperforuotas vienas kraštas marginal perforation missing ..........................

horizontal gutter pair (2+3) ............................. neperforuotas vienas kraštas marginal perforation missing ..........................

1 M violetinė, pilka / violet, grey ........................ A neperforuota / imperforate.............................. J neperforuotas vienas kraštas marginal perforation missing ..........................

Tiražas / Quantity: 1 = 24 000; 2 = 13 500; 3 = 13 500.

382


1948 ?? ??. Perspausdinti ekspreso ir priemokos ženklai. / Overprinted Express and Porto Stamps. D: E. Krasauskas. P: Linijinė / line, 11. PP: Be klijų. / No gum.

4–6

4

5

4

50 pf juoda / black ...............................................

5

50 pf juoda / black ...............................................

6

1 M juoda / black ...............................................

Tiražas / Quantity: 4–6 = 500.

AUGSBURG'O STOVYKLA AUGSBURG CAMP

1 pilnas lapas / complete sheet

1946 04 28. Skautų vadų suvažiavimas Augsburge. Lithuanian Scout Leaders' Convention in Augsburg. D: D. Giedraitytė. S: Anglų okupacinėje zonoje, Detmolde. British occupation zone, Detmold. P: Linijinė, neperforuota. Line 10½, imperforate.

7

7 20+80 pf oranžinė, žalia, raudona A

orange, green, red ........................................... neperforuota / imperforate..............................

Tiražas / Quantity: 7= 7 030; 7A = 2 340.

1946 08 ?? (11 27). Augsburgo lietuvių raudonojo kryžiaus išleisti ženklai. / Stamps of the Lithuanian Red Cross in Augsburg. D: V. Ratas. S: Amerikiečių okupacinė zona, Augsburg / American occupation zone, Augsburg. P: Linijinė / line, 11. 2, 3 pilnas lapas / complete sheet

383


ŽENKLINIAI ATVIRUKAI / STAMPED CARDS 1924–1940 metais Lietuvoje be įprastinių ženklinių atvirukų buvo leidžiami ir „dvigubi“ atvirukai, kurių viena dalis (dalis A) buvo skirta siuntimui, o antra dalis (dalis B) - skirta atsakymui parašyti. Iš užsienio grįžusio atsakymo (atviruko dalies B) vertė yra apie 10 kartų didesnė. During 1924–1940 the Lithuanian Post Office issued reply-paid postcards in addition to the usual stamped postcards, with which one part (Part A) was the outward half, and the second part (Part B) was for the reply. The value of the reply card (Part B) returned from abroad is about 10 times higher.

4A

1924 1924. Pirma laida. Tekstas po ženklu - „Blankas 5 centai.“ The First Issue. The text below the postage stamp „Blankas 5 centai“. S: Valstybinė spaustuvė. / State Printing Establishment, Kaunas. (140x91 mm)

4B

15 ct tamsiai raudona / dark red ..........................

 16,0

2 15+15 ct tamsiai raudona / dark red ..........................

36,0

1

A siuntimo dalis / outward part ........................ B atsakymo dalis / reply part ............................

3

36 ct raudona / red

.............................................

24,0

............................................. A siuntimo dalis / outward part ........................ B atsakymo dalis / reply part ...........................

40,0

4 36+36 ct raudona / red

 24,0 30,0 40,0 36,0 30,0 50,0

Tiražas nežinomas. / Quantity: unknown.

1925 1925. Antra laida. Tekstas po ženklu - „Blankas 5 cent.“. The Second Issue. The text below the postage stamp “Blankas 5 cent.”. S: Valstybinė spaustuvė. / State Printing Establishment, Kaunas. (140x90 mm)

1

2A

2B

5

3

392

6A


7

8B

5

15 ct tamsiai raudona / dark red

.........................

6 15+15 ct tamsiai raudona / dark red

......................... A siuntimo dalis / outward part ........................ B atsakymo dalis / reply part ...........................

7

36 ct raudona / red

 20,0 40,0

.............................................

24,0

............................................. A siuntimo dalis / outward part ........................ B atsakymo dalis / reply part ...........................

50,0

8 36+36 ct raudona / red

 30,0

10

10 30,0 40,0

151 ct tamsiai raudona / dark red .......................... x baltas popierius / white paper (1929) .............

 30,0 24,0

 30,0 30,0

Tiražas. / Quantity: 10x1 = 502 800.

36,0 40,0 60,0

1930

Tiražas nežinomas. / Quantity: unknown.

1930. Penkta laida. / The Fifth Issue. S: Valstybės „Spindulio“ spaustuvėje, Kaune. / State Printing Est. “Spindulys” in Kaunas. (145-147x97-102 mm).

1926 1926. Trečia laida. / The Third Issue. S: Valstybės spaustuvė. / State Printing Establishment, Kaunas. (140x90 mm)

11

9

9

15 ct tamsiai raudona / dark red

.........................

 30,0

 36,0

Tiražas nežinomas. / Quantity: unknown. 12B

15 ct raudona / red ..............................................

 18,0

12 15+15 ct raudona / red ..............................................

36,0

11

1928/1929

A siuntimo dalis / outward part ........................ B atsakymo dalis / reply part ...........................

1928. Ketvirta laida. / The Forth Issue. S: Valstybės spaustuvė. / State Printing Establishment, Kaunas. Gelsvas popierius. / Yellowish paper. (149x105 mm).

Tiražas nežinomas. / Quantity: unknown.

393

 30,0 30,0 50,0


PC21

5 k be geltonos ir juodos spalvos

2

5

PC2

3

5

PC24

5

PC25

5

PC26

5

PC27

5

8

5

PC2

PC2

missing yellow and black colour....................... k be juodos spalvos missing black colour......................................... k be geltonos spalvos missing yellow colour ....................................... k be juodos spalvos, alyvinė spalva - blyški missing black colour, pale olive ....................... k blyški alyvinė, geltona, juoda pale olive, yellow, black .................................. k juodai alyvinė, geltona, juoda black-olive, yellow, black ................................. k dviguba melsvai-žalia, geltona, juoda ženklas ir tekstas juodos spalvos double blue-green, yellow, black stamp and text in black colour ......................... k tekstas atspausdintas įstrižai the text printed sideways ................................

1990 08 16. Lietuvių kalbos metai ‘90 / The Year of Lithuanian Language. D: D. Kairaitis.

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

25,0 25,0

C4

1990 07 06. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė XIII National Song Festival of Lithuania. D: A. Žilys.

5 k alyvinė, juoda / olive, black .......................... a1 tamsiai melsvai žaia / dar blue-green .............. s spausdinta suglamžytame popieriuje

C4

printed on creased paper .................................

 1,5 6,0

 2,0 6,0

8,5

8,5

Tiražas / Quantity C4 = 180 000. Ženklas / Stamp No 457 with the letter “k”. Viršutiniame atvarte – tekstas: „Siunčiama Lietuvoje!“. Spausdinta viename lape su C5 ir C6 (p.3, 6, 9). With reference on the upper flap: “Siunčiama Lietuvoje!” (For postage within Lithuania!”). Printed together with C5 and C6 in one sheet (p.3, 6, 9).

Spaudos bandymai / Proofs 1

C3

5 k alyvinė, geltona, žalia, juoda

C3

olive, yellow, green, black ............................... a ženklas smaragdinis stamp emerald-green .....................................2,0

5,0

7,0

5 k mėlyna / blue ............................................... 5 k be juodos spalvos

PC43

5 k dviguba alyvinė spalva

25,0

missing black colour.........................................

25,0

double olive colour ...........................................

25,0

1990 08 16. Kviečiame remti Lietuvos kultūros fondą. Invitation to support the Lithuanian Cultural Fund. D: E. Matusevičiūtė.1,5

PC42 PC4

Tiražas / Quantity C3 = 413 350; C3a = 21 750. Ženklas / Stamp No 457 with the letter “k”. Viršutiniame atvarte – tekstas: „Siunčiama Lietuvoje!“ With reference on the upper flap: “Siunčiama Lietuvoje!” (“For postage within Lithuania!”)

C3 a

Spaudos bandymai / Proofs 1

PC3

n k be alyvinės, geltonos ir juodos spalvos

PC32

5

PC33

5

missing olive, yellow and black colour.............. k be geltonos ir juodos spalvos missing yellow and black colour....................... k be juodos spalvos missing black colour.........................................

–,–

C5

–,–

–,–

–,–

–,–

–,–

C5

..........................

 1,5

 2,0

dark blue-green, black .....................................

6,0

6,0

5 k alyvinė, juoda / olive, black a tamsiai melsvai žalia, juoda

Tiražas / Quantity C5 = 170 000. Ženklas / Stamp No 457 with the letter “k”. Viršutiniame atvarte – tekstas: „Siunčiama Lietuvoje!“. Spausdinta viename lape su C4 ir C6 (p.1, 4, 7). With reference on the upper flap: „Siunčiama Lietuvoje!“ (For postage within Lithuania!). Printed together with C4 and C6 I in one sheet (p.1, 4, 7).

406


Spaudos bandymai / Proofs 1

PC5 PC52

5 k mėlyna / blue ............................................... 5 k be juodos spalvos

PC53

5 k dviguba alyvinė spalva

25,0

missing black colour.........................................

25,0

double olive colour ...........................................

25,0

1990 08 18. Vyskupo M. Valančiaus Blaivybės sąjūdis. The Bishop Motiejus Valančius Temperance Movement. D: R. Girinskas. C7

C7

5 k alyvinė, žalsvai geltona, juoda olive, greenish-yellow, black ............................

Tiražas / Quantity C7 = 37 000. Ženklas / Stamp No 457 with the letter “k”.

Klišių variantai / Plate varieties

C7 v1

C6

5 k alyvinė, geltona, juoda / olive, yellow, black a alyvinė, šviesiai geltona, juoda

C6

b c

olive, light yellow, black ................................... alyvinė, geltona, juoda olive, yellow, black .......................................... alyvinė, oranžinė, juoda olive, orange, black .........................................

 1,5

 2,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

C7 v2

Tiražas / Quantity C6 = 172 900; C6a = 9 100. Ženklas / Stamp No 457 with the letter “k”. Viršutiniame atvarte – tekstas: “Siunčiama Lietuvoje!”. Spausdinta veiname lape su C4 ir C5 (p.2, 5, 8). With reference on the upper flap: “Siunčiama Lietuvoje!” (For postage within Lithuania!”). Printed together with C4 and C5 I in one sheet (p.2, 5, 8).

Spaudos bandymai / Proofs 1

C7 v3

PC6

5 k be geltonos ir juodos spalvos

PC62

5 k dviguba alyvinė spalva

PC63

5 k mėlyna, geltona

missing yellow and black colour.......................

25,0

double olive colour ...........................................

25,0

blue, yellow .....................................................

25,0 C7 v4

1990 11 07. 50 metų Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniajai muzikos mokyklai. / 50th Anniversary of the Vilnius Higher Music School named after J. TallatKelpša. D: K.Račkaitis, V. Jakštas.

C7 v5

407

 5,5

 7,5


TL-1

1. Siauri skaitmenys. / Narrow numerals. 2. Viršutinės linijos beveik nėra. / Missing upper frame line. 3. Apatinis nulis panašus į „Q“. / Bottom “0” looks like letter “Q” 4. Nėra apatinės linijos dešiniosios pusės. / Right part ot bottom frame line missing. 5. Penklinės viršutinė linija perkirsta viduryje. / First line cut. 6. Trūksta dalies „L“. / Missing part of the letter “L”.

1. Siauri skaitmenys. / Narrow numerals. 2. Viršutinė linija išgaubta. / Curved upper frame line. 3. Trumpas 5-tas brūkšnelis, skalpelio formos. / The fifth obliteration line is much shorter. 4. Dešinė linija apačioje palenkta į kairę. / The right frame line is bent at the bottom.

Žinomi 020, 030, 040, 050, 070, 100, 130, 150, 160 kap. 26, 28 Known: 020, 030, 040, 050, 070, 100, 130, 150, 160 kop. 26, 28

Žinomi 040, 100 kap. Pasitaiko violetinės spalvos užspaudų. Known 040, 100 kop. Also exists in violet.

Tiražai / Quantities:

020 030 100 040 160 100 040 050 130 050 150 100 070 070 26 28

(1991 10) ant atvirlaiškių / on post cards (1991 10) ant vokų / on covers (1991 11) ant vokų / on covers (1991 11) ant vokų / on covers (1991 11) ant vokų / on covers (1991 12) ant vokų / on covers (1991 12) ant vokų / on covers (1991 12) ant vokų / on covers (1991 12) ant vokų / on covers (1992 1Q) ant vokų / on covers (1992 1Q) ant vokų / on covers (1992 1Q) ant vokų / on covers (1992 1Q) ant vokų / on covers (1992 04) ant vokų / on covers (1992 12) ant lietuviškų vokų (iki 300 Tal) on Lithuanian covers (up to 300 Tal) (1992 12) ant lietuviškų vokų (iki 300 Tal) on Lithuanian covers (up to 300 Tal)

Telšiai

709 3763 592 9565 304 5502 41014 22139 2063 18386 3921 6058 21612 5001

Tiražas / Quantity = nežinomas / unknown. Pardavinėjama buvo 1991 10 – 1992 06. / On sale 1991 10 – 1992 06.

UT-1

Utena

11605 10775

Šiaulių antspaudas 1991 12 10 buvo naudotas ir Akmenėje vokams antspauduoti. / On 1991 12 10 the Šiauliai cancelling machine was used for overprinting covers for Akmenė as well. Tiražas / Quantity: 050 = 8 500.

SV-1

Švenčionys

1. Platūs skaitmenys / Wide numerals. 2. Nutraukta dešinė vertikali linija. / Broken right vertical line. Žinomi: 020, 030 kap. Known: 020, 030 kop. Tiražas / Quantity: 020 = 5 000 (atvirukų / postcards); 030 = 10 000.

422

1. Siauri skaitmenys. / Narrow numerals. 2. Viršutinė linija „pakelta“ nuo „I“ iki „O“. / The top frame line is bent outwards. 3. Dešinė linija prigludusi prie „perforacijos“. / Right frame line touches “perforation”.


4. Užlenktas apatinės penklinės linijos galas. / The last line is bent upwards. 5. Skaitmenys išdėstyti dešinėje pusėje. / All numerals are on the right side. Žinomi 030, 040, 050, 070, 150, 300 kap., 003, 011 Talonų/Cent. Known: 030, 040, 050, 070, 150, 300 kop., 003, 011 Talonas/Cents. Tiražas / Quantity = nežinomas / unknown.

Utenos antspaudas buvo naudotas ir Molėtuose (~ 20 000) ir Ignalinoje (~12 000 vokų ir ~10 000 atvirukų). / The Utena cancelling machine was used in Moletai (~20 000) and Ignalina (~12 000 covers and ~10 000 postcards).

VL-1

Vilkaviškis

1. Platūs skaitmenys / Wide numerals. 2. Nukirsta apatinė dalis apatinio skaitmens. defective at the bottom.

/

Lowest number

Žinomi 050, 070 kap. Known 050, 070 kop. Tiražas / Quantity = nežinomas / unknown.

VN-1a

1. Siauri skaitmenys. / Narrow numerals. 2. Beveik nėra kairiosios rėmelio linijos viršutinės dalies. / Left side of the top frame line missing. 3. Nėra viršutinės rėmelio linijos kairiosios dalies. / Left part of the top frame line missing. 4. Apatinė linija palenkta aukštyn prie „dantelio“. / Small bend in the bottom frame line at the “perf”. 5. Pirmosios „A“ nutraukta horizontali linija. / Small separation in the horizontal part of the first “A”. 6. Iš apačios įkirsta apatinė linija dešinėje. / Small cut in the bottom frame line. 7. “Š” su kepurėle. / “Š” with “v” sign. 8. Apatinė linija ištisa. / Bottom frame line solid. 9. Penklinės apatinė linija skalpelio formos. / Curved end of the bottom obliterator line.

Vilnius („Pašto ženklas“)

Žinomi 030, 040, 050, 060, 070, 080, 100, 130, 150, 250, 300, 700 kap., 020 Tal.(?) Known: 030, 040, 050, 060, 070, 080, 100, 130, 150, 250, 300, 700 kop., 020 Tal.(?) Tiražas / Quantity = nežinomas / unknown.

VN-1b

423

Vilnius-1b (“Pašto ženklas”)


3. Variacijos 1927 m. standartinės laidos „Vytis“ tema. / Variations on 1927 “Vytis” issue theme.

1 Lt

3.1-3 A

mėlyna, violetiniai apskritimai blue, violet circles ............................................ neperforuota / imperforate..............................

Tiražas nežinomas / Quantity unknown.

Originalas / Original

3.1 Vytis. Be nominalo. / Vytis. Without value. S: Metalografija. / Engraved. (4x4=16). P: Linijinė. / Line, 10½. PP: Storas baltas, su klijais. / Thick white paper, with gum.

3.1-1

3.1-2

3.1-3

3.1-4

3.1-1

nn ct

žalia / green .....................................

3.1-2

nn ct

oranžiniai raudona / orange red .......

3.1-3

nn ct

rausvai ruda / red brown ...................

3.1-4

nn ct

3.2-2 Spausdinimo lapas / Printing sheet

ruda, mėlsvos linijos brown, bluish wavy lines .................................

Tiražas nežinomas / Quantity unknown.

3.2 Vytis. Su nominalu. / Vytis. With value. S: Metalografija. / Engraved. (4x4=16). P: Linijinė. / Line, 10½. PP: Storas baltas, su klijais. / Thick white paper, with gum.

3.2-1

3.2-2

3.2-3

1 Lt

3.2-1 A

žalia, rudi apskritimai green, brown circles ........................................ neperforuota / imperforate .............................

1 Lt

3.1-2 A

3.2-3 Spausdinimo lapas / Printing sheet

ruda, žali apskritimai brown, green circles......................................... neperforuota / imperforate .............................

438


4. Variacijos 1930 m. Didžiojo kunigaikščio Vytauto 500 mirties metinių laidos tema. / Variations on 1930 “Grand Duke Vytautas” issue theme.

Originalas / Original

4.1 Gedimino stulpai. / Gediminas Pillars. S: Metalografija. Engraved. (4x4=16). P: Linijinė. / Line, 10½. PP: Storas baltas, su klijais. / Thick white paper, with gum.

4.1-1A

4.1-2A

4.1-3A 4.1-1 A Spausdinimo lapas / Printing sheet

4.1-4A

4.1-1 4.1-2 4.1-3 4.1-4 4.1-5 4.1-6

A A A A A

4.1-5

4.1-6

ct žalia / green ..................................... neperforuota / imperforate .............................

2

ct raudona / red ................................... neperforuota / imperforate .............................

2

ct rusvai violetinė / brown-violet............ neperforuota / imperforate .............................

2

ct tamsiai mėlyna / dark blue ................ neperforuota / imperforate .............................

2

ct mėlsvai žalia / bluish green .............. neperforuota / imperforate .............................

2

10 ct

pilkai mėlyna / grey-blue ..................

Tiražas nežinomas / Quantity unknown.

4.1-2 A Spausdinimo lapas / Printing sheet

439


18 Trečias spausdinimas / Third printing p.

Skirtumų aprašymai / Description of diferencies 1. Neperforuota viršuje ir kairėje / imperforate at top and at left; 4.

1

2.

Perkirstas V6 / broken V6;

3.

K7 su tašku / dot in K7;

Trūksta dalies “L” raidės top left serif of “L” missing.

1. Neperforuota viršuje / imperforate at top; 2. K7 didesnis / larger K7;

3.

Suplotas D3 / flattened D3;

4.

Nukirsta „t“ apačia žodyje „paštas“ defective “t” in “paštas”.

2

1. Neperforuota viršuje / imperforate at top; 2. V3, V4 ir V5 pasislinkę į kairę / V3, V4 and V5 shifted left; 3. K3 didesnis / larger K3. 3

1. Neperforuota viršuje / imperforate at top; 2. Trūksta dalies V5 (30 sk, 50 sk) / part of V5 missing (30sk, 50 sk);

4

3.

Skirtinga „u“ / different “u” in “Lietuvos”;

1. Neperforuota viršuje ir dešinėje / imperforate at top and right;

2. 5 3.

Skirtinga „u“ / different “u” in “Lietuvos”;

K8 atviras kairėje / K8 open.

454

4. V6 pasislinkęs dešinėn / V6 shifted right (50sk, 60sk);

5.

Plona „š“ žodyje „paštas“ thin “š“ in “paštas”.


1. Neperforuota kairėje / imperforate at left; 2. A2 pasislinkęs kairėn / A2 shifted left.

6

1. Perforuoti visi kraštai / all sides perforated;

2.

Taškas raidėje „e“ / a dot on the “e”.

7

1. Perforuoti visi kraštai / all sides perforated; 3. 2. 8

Nukirsta „t“ žodyje „Lietuvos“. defective “t” in “Lietuvos”;

1. Perforuoti visi kraštai / all sides perforated; 2. V2, A2 ir A3 pasislinkęs kairėn / V2, V2 and V3 shifted left; 3. D1-D9 pasislinkę dešinėn, todėl ženklas 0,5 mm platesnis / D1-D9 shifted right, the stamp is 0.5 mm wider; 9 4.

Brūkšnelis prie V1 ratuko sratch near to V1.

1. Neperforuota dešinėje / imperforate at right;

2. 10

plona „š“ žodyje „paštas“ / thin “š“ in “paštas”.

455

Suplotas D3. damaged D3.


Profile for Antanas Jankauskas

LIETUVA  

LIETUVA.Specializuotas pašto ženklų katalogas (1918-2012). Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012)

LIETUVA  

LIETUVA.Specializuotas pašto ženklų katalogas (1918-2012). Special Lithuanian Postage Stamp Catalogue (1918-2012)

Profile for lituanica
Advertisement