Page 1

Guver nør r åds møt e 1 6.f ebr uar201 3


LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken kun til orientering. I - Informasjon. Kun til informasjon og som det ikke skal gjøres beslutning på. B - Beslutning. Beslutningssak hvor det skal gjøres beslutning på.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Sakliste Sak- og dok.nr.

1

Åpning og konstituering

2

Protokoller og referater 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

3 3.01 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 4 4.11

Protokoll fra Guvernørrådsmøte 10.11.12 Protokoll fra GRM 5. 1 2013 Referat fra CC møte 1.12.12 Referat fra PUK Foreløpig referat fra NSR 2013 Referat fra NSR AU-møte Rapporter Årsberetning 2011/2012 MD Fagsjefenes rapporter Rapport lederutvikling (GLT) Rapport medlemsutvikling (GMT) Rapport ungdomsutveksling (YCEC) Rapport internasjonalt arbeid (IRC) Rapport forebyggende ungdomsarbeid (NAC) Rapport PR Rapport fra HSU i Tana/Nesseby Rapport fra Lions Quest i Georgia Rapport Lions 2014 Rapport Haitihus Årsrapport LAN Rapport over fremdriften NSR på Klækken Årsrapport Aim 2012 Planer DG Handlingsplaner 2012/2013 Distrikt A

B B O O O O B B B B B B B I I O I Kommer I B I O


4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25

4.27 4.28 5 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19

Distrikt B Distrikt C Distrikt D Distrikt E Distrikt F Distrikt G Distrikt H Distrikt J Distrikt K Langtidsplan MD Rammeplan for opplæringsaktiviteter Medlemsstatus pr februar 2013 GRLs rapport IT Status Rapport fra komiteen som skal evaluere våre utenlandsprosjekter Rapport fra komiteen som skal vurdere slagordet »Til tjeneste» Gjennomgang av våre medlemstall i forhold til OB sine tall Organisasjon og administrasjon Endring av praksis ved innsamling fra klubbene Ny kandidat til Riksfordelingskomiteen Årets vinnere av Conventionlotteriet Regnskap Conventionlotteriet Implementering av Lions 2014 Vekst Forslag til LRF som TV aksjon Lionsåret 2013 – 2014

5.20

Daglig leder orienterer

B

5.21

Oppdatering av reglement for MD-YCEC

B

5.22

B

5.23

Oppdatering av reglement for MD-GLT Oppdatering av utdrag fra internasjonale lover og arbeidsordning

6

Økonomi

6.06

Halvårsrapport for Lions Norge

6.07 6.08 6.09 8 8.10 8.11 8.14 8.15 9 9.01

Budsjett 2013/2014 Foreløpig årsregnskap 2011/2012 MD 104 Årsregnskap LAN Andre saker IP Maddens besøk 5-7 april då Convention 2013/fastsettelse av ny Convention pin Status vårt samarbeid med WMC – veien videre Status Riksmøtet i Loen Riksmøtesaker Nominering av møteledere til RM 2013

4.26

O O O O O O O O O Kommer B I Kommer Kommer Kommer Kommer I B B O O B B B

B B B B Kommer Mntl Mntl B Mntl B


9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14

Forslag om endringer i lovens § 12 Forslag om endringer i lovens § 17 Endringer av lov og arbeidstidsordning for MD 104 Forslag om å etablere en kontrollkomite for MD 104 Forslag til vedtekter for en kontrollkomite Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollkomite Forslag fra LC Skånevik til RM om valg av kontrollkomite Lions 2014 Forslag fra LC Skånevik om fremtidig struktur for MD 104 LRF 2015 Prioritering av forslag Forslag til RM om felles regnskapssystem til klubbene Forslag til RM om å lage en huskeliste ifm arrangering av DM Forslag til nytt leirsted; ny Beitoleir Orientering fra Valgkomiteen Eventuelt

B B B B B B B B B B B B B Mntl


Lions Clubs International – MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 10. november 2012 Protokoll

Møtet ble avholdt på Lionskontoret.

Til stede: Guvernørrådsleder Christian H. Johansen, assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, distriktsguvernørene Roald. A. Nilssen, Kjell J. Gylland, Per Olav Bjerkesmoen, Albert Moe, KjellTore Andersen, Annar Bottegård, Tore G. Hovde, Fredrik Knutsen og Hans O. Glomsås. MD-NAC Hroar Thorsen, MD YECE Ole Bjørn Andersen, MD GMT Ole Fjeldtvedt og MD IRC Ole Romslo Traasdahl. Forfall: MD GLT Svein Berntsen. DG Franzie Lerch Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland Observatører: Otto Brødholt, Roar Eng, Terje Skudvig, Hans O. Reykdal, Borgar Aasterud, Berit Skovly, Egil Moe-Helgesen. Terje Fodstad, Reidar Elnan, Magne Thorud, Jahn S. Engh og Tove Annexstad. 1.

Åpning og konstituering

Innkalling og saksliste ble godkjent. AGRL Bjørn Kristian Skovly leste Lions etiske norm. GRL Christian H. Johansen innledet møtet med å takke Bjørn Kristian Skovly for det frivillige arbeidet han har lagt ned ifm nytt medlemsregister som nå er inne i siste korrekturfase. I tillegg til nye hjemmesider, som vi fikk en liten smakebit på i møtet. Målet er flere fornøyde medlemmer kombinert med lavere kostnader; som ser ut til å bli en realitet! GRL presiserte avslutningsvis at MD aktivitetene, herunder øyehelseprosjektet, må markedsføres bedre. Et resultat av manglende markedsføring er at vi mangler 1.9. millioner kroner i innbetalinger fra klubbene til øyehelseprosjektet, som ble vedtatt på riksmøtet 2012. GRL vil i tiden fremover rette sin oppmerksomhet mot aktivitetene,

Lions Clubs International – MD 104 Norge. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: www.lions.no Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23 24 46 30. Telefax: 23 24 46 39.


2.

Protokoller og referater

2.04

Protokoll fra guvernørrådsmøte i august 2012. Vedtak: Protokollen vedtas og signeres.

2.05

Protokoll fra AU møte 26.9. 2012 Vedtak: Signert protokoll tas til informasjon.

2.06

Årsberetning Prosjekt VBU Vedtak: Årsberetningen tas til informasjon.

2.07

Protokoll fra CC møte Vedtak: Protokollen tas til informasjon.

2.08

Årsrapport Førerhundskolen Vedtak: Årsrapporten tas til informasjon.

2.09

NSR AU Vedtak: Protokollen tas til informasjon.

2.10 Referat fra NSR planleggingsmøte Vedtak: Referatet tas til informasjon. 2.11 Referat fra nytt motto komiteen Vedtak: Referatet tas til informasjon. 3.

Rapporter

3.18

Årsrapport MD 104 2011/2012 Saken utsettes til guvernørrådsmøte i februar 2013.

Fagsjefenes rapporter Alle fagsjefene fikk inntil et kvarter til å fortelle om aktiviteten på deres områder. Vedtak: Rapporter fra 3.19 til 3.25 vedtas. Det er gledelig å høre at Lions Norge har en bedre medlemsutvikling enn på lenge, likeså at prosjektet Kvinner i Lions er godt i gang med arbeidet. 2 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


3.26

2014 Vedtak: Rapporten tas til orientering.

3.27

Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg Vedtak: Rapporten tas til informasjon

3.28

Statusrapport Haiti Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.29

Statusrapport AIM Guro Lystad gav oss muntlig en flott rapport om det arbeidet som AIM utfører i Uganda. Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.30

Medlemsstatus pr 1.1. 2011 Vedtak: De fremlagte rapportene tas til orientering

3.31

Statusrapport Lions Røde Fjær Reidar Elnan viste frem ny logo . Vedtak: Rapporten tas til orientering og ny logo ble godkjent av GR.

3.32

Rapport Valgkomiteen Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering

3.33

Rapport fra arbeidet med mandat for en eventuell Kontrollkomite Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering

3.34

Halvårsrapport LAN MD-IRC leverte i møtet ut referat fra styremøte i LAN den 9.11 2012. I tillegg redegjorde han redegjorde for situasjonen i Uganda, Malawi og Zambia. Det må arbeides for å få klubbene til å innbetale de 200,- pr medlem til øyehelseprosjektet som RM 2012 vedtok. DG skal i sitt distrikt purre på de klubbene som ikke har betalt eller ikke betalt inn 200,- pr medlem. Vedtak: Den fremlagte rapporten og redegjørelsen tas til informasjon. DG skal purre på klubbene. 3 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


3.35

Rapport fadderbarn Vedtak: Rapporten tas til orientering

3.36

Rapport GRL Vedtak: Den fremlagte rapporten tas til orientering

4.

Handlingsplaner 2012/ 2013

4.01

Rapportering fra tilstedeværende DG iht vedtatte handlingsplaner for distrikt A-K. Hver DG fikk tre minutter til å redegjøre for arbeidet i sitt distrikt i de tre siste månedene. Vedtak: Rapportene fra distrikt A-K tas til orientering.

5.

Organisasjon og administrasjon

5.08

Daglig leders orientering Vedtak: Orienteringen ble tatt til informasjon. En liste over forfalte ikke betalte krav ble delt ut til alle DG ene. De skal purre i sine distrikter.

5.09

Status norske ungdomsleire, herunder vedtak gjeldene internasjonale ungdomsleire Vedtak: Guvernårrådet godkjenner at LC Saltdal i distrikt B og distrikt J avholder internasjonale ungdomsleire sommeren 2014.

5.10

Kvartalsrapport media Vedtak: Rapporten ble tatt til informasjon.

5.11

Regelverk for MD 104 Vedtak: Lovkomiteens forslag til videre arbeid ble enstemmig vedtatt og arbeidet kan startes!

5.12

PID Harry Ala-Kujlu ber om Lions Norge sin støtte til sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden 2014-2015. Vedtak: Lions Norge støtter PID Harry Ala–Kulju sitt kandidatur til 2. visepresident i Lions International for perioden 2014-2015.

4 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


6.

Økonomi

6.05

Kvartalsrapport for Lions Norge Vedtak: Regnskapsrapport pr. 30.9 2012. som viser et resultat som er 38.826 ,- bedre enn budsjett, godkjennes.

8

Andre saker

8.10

IP Maddens besøk DG Albert Moe orienterte muntlig om de forberedelser distriktet er godt i gang med. IP Madden har varslet sitt Norgesbesøk den første helgen etter påsken i 2013. Alle er hjertelig velkommen til Stavanger denne helgen.

8.11 Convention 2013 - Hamburg GS orienterte muntlig om tilbudet til alle medlemmer og Venner av Lions om å delta på en organisert reise til Convention 2013 som ligger ute på våre hjemmesider. Håper mange vil være med! 8.12

Nordic Choice Hotels- inngåelse av en hotellavtale GS orienterte muntlig om en inngått hotellavtale med Nordic Choice Hotels - en medlemsfordel. Det vil gå ut informasjon til medlemmene om dette så snart alt det praktiske rundt avtalen er på plass.

8.13

Deltagelse NSR 18-20 januar 2013. GRL orienterte muntlig om at en del av VDG-opplæringen bli avholdt under NSR. DG Kjell Gylland tilbød seg å kontakte Orkla reiser vedrøre en felles reise. Alle MD fagsjefer, unntatt MD YCEC, AU, GS og VDG1 skal delta.

Eventuelt Innkreving av distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter Fra og med neste Lionsår skal ikke MD - men hvert enkelt distrikt- kreve inn distriktskontingent samt innbetalinger til distriktsaktiviteter.

5 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


Valg av internasjonal direktør Lions Norge ønsker den beste kandidaten til vervet som Internasjonal Direktør. GRL oppfordret derfor klubbene til å være positive til «transfer» på kandidater som pr i dag ikke er i ett distrikt med mer enn 1250 medlemmer. Følgende saker var vedtatt av Arbeidsutvalget den 25.10 2012. Ingen ba om at sakene skulle bli løftet inn til behandling i Guvernørrådsmøtet (Saksnumrene er AU saksnumre): 5.05. Organisering av ungdomsarbeidet Vedtak. Saken oversendes til 2014. 5.06

Sammenslåing av GMT og GLT Vedtak: Saken oversendes til 2014.

5.08

Søknad om støtte til Orkester Norden ifm evntl deltagelse ved Convention i Hamburg. Vedtak: Orkester Norden bevilges kr. 60.000,- med følgende finansiering: kr 30 000 fra Tulipanfondet og kr 30 000 fra Ungdomsfondet. Midlene utbetales kun ved positivt vedtak om en reise til Convention 2013 i Hamburg.

5.11

Trykking av Lion Vedtak: Administrasjonen skal innhente flere tilbud på trykking i Norge.

7.02

Søknad fra LC Horten til Tulipanfondet Vedtak: Au støtter søknaden fra LC Horten med kroner 32500,- Midlene tas fra Tulipanfondet. Pengene utbetales når det foreligger kvitteringer for de faktiske utgifter.

Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 11.11 2012 6 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


7 GRM 12.11.11 - Protokoll/HLMO/22.11.11


Guvernørrådsmøte

Sak: Bruk av frie bistandsmidler – overføring til LAN Møtedato: 5. januar 2003 Saksnr: Saksbehandler: Bjørn Kr. Skovly Sakstype

1

B

VEDLEGG: Ingen VEDTAK: Guvernørrådets vedtak: De frie Bistandsmidlene var planlagt brukt til LAN-prosjekter i sin tid. På fondet står det i dag ca. 600.000 kroner. Lions Aid Norway har søkt om at disse midlene blir overført til LANs arbeid med øyehelse. Med en slik overføring vil egenkapitalen i LAN være positiv med kr. 464.000 kroner. Guvernørrådet vil sterkt beklage den situasjon Lions Aid Norway har satt seg selv i gjennom et overforbruk i sitt bistandsarbeid i forhold til tilgjengelige midler. Guvernørrådet er likevel innstilt på å bidra med løsning ved at frie Bistandsmidler blir overført til LAN så snart som mulig under forutsetning av at følgende krav blir innfridd: Driftskostnadene for perioden 1. januar 2013 til 31.mars 2013 skal være maksimalt kr. 1,2 mill. Det skal umiddelbart settes opp et budsjett for 2013 og et langtidsbudsjett for perioden 2013 – 2015 med en inntektsramme pr år på 7,2 millioner kroner og en maksimal budsjettert kostnad på investeringer og drift på kr. 6,0 millioner kroner pr år. Differensen skal brukes til å styrke egenkapitalen i LAN slik at organisasjonen kan avslutte sine aktiviteter innen øyehelse etter endt NORAD tilskuddsperiode 2013 – 2015 innenfor egen tilgjengelig likviditet. Vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. SAKSOPPLYSNINGER: LAN-informasjon Arbeidet i LAN som er en egen juridisk enhet med eget styre har hatt som sin hovedoppgave øyehelseprosjektet, mest kjent som Sight First. Dette har i Norge vært kjørt i egen regi, en av årsakene har vært samarbeidet med og støtten fra NORAD. I mobiliseringen rundt Sight First kampanjene ga klubbene i Norge store bidrag som ble samlet på Sight First Fond. I tillegg fikk vi en avtale med NORAD som sikret støtte til øyehelseprosjektet, de siste årene i alle fall med seks millioner kroner årlig.


Øyehelsearbeidet har vært stort og bra, og mange mennesker er behandlet, blitt operert og reddet synet takket være denne innsatsen. Det er fantastisk flott. Økonomisk har arbeidet skjedd gjennom finansiering årlig fra NORAD, innbetalinger fra klubber og bruk av Sight First-fondet. Pga NORAD rapporteringen er regnskapet blitt ført etter et kontantprinsipp. Dette har resultert i regnskap lagt fram for Riksmøtet som har gitt vanskelig oversikt over den egentlige økonomiske situasjonen. For eksempel ble det for 2011 lagt fram et regnskap med et underskudd på 79.000 kroner. På LAN styremøte i høst ble det lagt fram et behov for likviditetsstøtte. For å få en bedre forståelse av den økonomiske situasjonen fikk AU i oppdrag på vegne av LAN å utarbeide LAN regnskap for de siste årene ført etter normale regnskapsprinsipper. Som ventet viste gjennomgangen at investeringer og drift år etter år har gått med betydelige underskudd, som ikke kom fram i kontantregnskapet. Uttak fra Sight First-fondet ble ført som inntekt. Dermed ble dette fondet mindre for hvert år. Høsten i år var fondet tomt. 2012 var et spesielt ille år. Dette fordi en hadde betydelige investeringer i en ny øyeklinikk, det ble en entreprenørkonkurs eller risiko for dette i prosessen, og uforutsette utgifter hadde dukket opp. I tillegg var driftskostnadene med mange ansatte i Afrika store. Øyehelseprosjektet skjer i Malawi, Uganda og Zambia. Det reviderte regnskapet som ble satt opp viste ikke bare at LAN hadde brukt langt mer midler enn budsjettert, 13,5 millioner kroner i forhold til budsjett på 9,5 millioner kroner. Sight First-midlene var brukt opp, slik at selv med klubbenes innbetalte midler var det årsskiftet en negativ egenkapital på 126.000 kroner. Ved starten av 2013 var altså situasjonen: 1) LAN hadde en negativ egenkapital 2) Riksmøtet vedtok en innbetaling på 200 kroner pr medlem og år, mens det reelt kommer inn snaut halvparten, vi tør ikke budsjettere med mer enn 1 million kroner årlig. 3) NORAD-søknaden får vi ikke svar på før ca 1. mars. Det er søkt om 8,5 millioner kroner årlig, vi tør ikke budsjetterte med mer enn tidligere vedtak på 6 millioner kroner årlig. 4) Fra konstituert daglig leder ble det presentert et kostnadsbilde på ren drift uten investeringskostnader på drøyt 600.000 kroner pr. måned. Som alle skjønner var dette en uakseptabel situasjon. AU har etter at den alvorlige situasjonen ble avdekket deltatt som observatører på møtene siden situasjonen kunne bli kritisk. LAN styre har i samarbeid med AU endt opp med følgende konklusjoner: Både LAN styret og AU har stor grunn til å tro at NORAD fortsatt vil støtte øyehelseprosjektet. I tillegg vil det trolig komme inn 1,2 millioner i klubbstøtte øyehelse (RM-vedtaket) og noen tilskudd på frie midler. Totalt tilgjengelig i 2013, 2014 og 2015 kr. 7,2 millioner kroner pr år. Av dette vil det årlig gå 3 millioner kroner til investeringer i henhold til søknaden som blir innvilget, ca. 50 % av omsøkt beløp.


I tillegg har AU gitt beskjed om at i løpet av disse 3 årene skal egenkapitalsituasjonen styrker slik at vi ved utgangen av denne NORAD-perioden skal ha en egenkapital som sikrer at vi kan avslutte øyehelseprosjektet innenfor disponibel egenkapital om vi må eller ønsker det. Det betyr at driftskostnadene må ned til 3 millioner kroner pr år, og det er også AUs krav til LAN for dette året. Da vil egenkapitalen styrkes med 1,2 millioner kroner årlig i tre år. Det er selvfølgelig trist at vi ikke kan opprettholde aktiviteten på samme nivå som tidligere, men det har vi ikke midler til. Det er også beklagelig at styret i LAN ikke har hatt en økonomisk innsikt og styring som gjorde det mulig å sette aktiviteten etter tilgjengelige midler. Dette har vært preget av en tidligere kultur i Lions Norge der administrasjon har styrt og gitt begrenset informasjon som har gjort det vanskelig for både styre og RM å reagere. Jeg synes også at revisors rolle i dette er diskutabel. Det er nå vedtatt at regnskapet fra 1. januar 2013 føres som for MD for øvrig, med ekstern regnskapsfører. Det er i tillegg gitt beskjed om at i år skal LAN-regnskapet være klart til GR i februar. Uansett, det er nå tatt grep, øyehelseprosjektet fortsetter på nedskalert, forsvarlig nivå og i løpet av januar blir de nedskalerte budsjettene klare. Det som da står igjen er en likviditetsutfordring som vi kommer tilbake til i eget forslag. Dette var den aktuelle situasjonen. Det jeg ikke har berørt, men som synes er den politiske siden av dette som hører hjemme her er organiseringen av arbeidet. Vi er en del av Lions International som har sine aktiviteter gjennom LCIF som er en profesjonell organisasjon for bistandsarbeid. De fleste land har sine store bistandsprosjekter gjennom dette systemet. I Norge har vi valgt å drive eget bistandsarbeid direkte med et betydelig arbeidsgiveransvar og ansvar i prosjektoppfølging, blant annet med norsk stedlig representant i Afrika som er kostbart. Eneste argument for denne særløsningen for Norge er tilgangen på midler fra NORAD. Det er jo flott at Lions Norge kan motta 6 millioner kroner fra NORAD mot å dekke (i teorien) 600.000 selv. Det er kravet de stiller. Lions har likevel valgt å ha en vesentlig større egenandel. Med de grep som nå blir gjort mener AU at Lions Norge må vurdere en endring av vårt prosjektarbeid i utlandet. Det er ingen grunn til at øyehelse prosjektene skal være en stat-i-statenaktivitet, mens synes det bør være et prosjekt i Lions Norge, med MD -IRC som ansvarlig overfor linja, som er AU, GR og RM. Det må også vurderes å få til en løsning der arbeidet skjer gjennom LCIF, men gjerne med en organisasjonsform som muliggjør fortsatt tilskudd fra NORAD.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


CC-möte Köpenhamn 1/12-2012 Närvarande: CC Kent Benediktsson MD 101, CC Jörgen Ploug MD 106, CC Christian H Johansen MD 104, CC Seppo Söderholm MD 107, CC Kristinn G. Kristjánsson MD 109, ID Kenneth Persson MD 101, PCC Alf Bakken MD 101, PCC Kristinn Hannesson MD 109 1. CC Kent Benediktsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. PCC Alf Bakken valdes till sekreterare för mötet. 3. Föredragningslistan godkändes med följande tillägg- orkester Norden - Datum för Riksmöten 2014 i de nordiska länderna - Memberchip research propasal for Scandinavia 4. Protokoll från CC-mötet i Bryssel kommenterades och lades till handlingarna 5. Resultat 01.07.2011-30.6.2012 presenterades och diskuterades. Årets resultat t.o.m 1.11-2012 presentade soch lades till handlingarna. Budget för 2013 – 2014 presenterades. Beslutades att föreslå att kostnaderna beräknas till 35 000 euro per år för att få en jämnare fördelning över åren. 6. Utbildningen för VCC diskuterades, beslutades att Markus Flamming skickar utbildningens innehåll till CC Kent Benediktsson. 7. Mötet beslutade att CC och VCC har gemensamt möte tillsammans med NSR-AU fredag 18/1 med start 08.30. -Den fråga som skall diskuteras är NSR:s framtid. -CC-gruppen föreslår att nuvarande tre styrdokument slopas, att ett förenklat dokumet tas fram - att framtida NSR-möten förläggs till närheten av internationell flygplats. - att formerna för NSR görs om till ett enklare och billigare möte. 8. Protokoll från NSR-AU kommenterades av PCC Alf Bakken 9. Nytt NSR-projekt 2013-2015 är byggandet av ögonklinik i Burkina Faso 10. Årets tema vid NSR i Trollhättan är ”Bra medlemskap –bra ledarskap” Seminarier under NSR är GLT/GMT, IR, NSR framtid, VDG utbildning (svensk utbildning), LEO Utbildningen för VCC på söndagen diskuterades, CC var överens om att söndagen inte är en lämplig dag för utbildningen då det innebär att några deltager ej kan åka hem på söndagen. 11. ID Kennet Persson MD101 informerade och kommenterade de beslut som tagits av Internationella styrelsen 1-5 november i Indianapolis 12. Diskuterades hur GLT/MGT genomförs i de nordiska länderna 13. Koordinator PCC Kristinn Hannesson MD 107 gav en lägesrapport inför Convention i Hamburg 2013. - Caucus för norden kommer inte att arrangeras - Med tanke på det stora antalet deltagare diskuterades klädseln i samband med paraden, följande ordning föreslås –folkdräkter - vit klädsel- övriga - Kristinn önskar få reda på hur många deltagare som kommer från varje land innan lokal för Geth Together kan bokas 14. PCC Alf Bakken fick i uppdrag att ta reda på var beslutet att PID Per K Christensen utsetts som kontaktperson för Orkester Norden finns.


CC i de nordiska länderna meddelar ID Kenneth Persson datum för sina Riksmöten 2014 ID Kennet Persson presenterade ett förslaget ” Memberchip research Propasal for Scandinavia”. CC ger återkoppling till Jon Bjarni T 15.

CC Kent Benediktsson tackade deltagarna för en dag med bra diskussioner och avslutade mötet

Dag som ovan PCC Alf Bakken sekreterare


Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012 - 2013

Bærum, 31.01,13 PUK «Produktutviklingskomiteen». Siden sist har det blitt utarbeidet en Master oppgave for studenter ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med professorer ved høyskolen, og ble presentert for masterstudentene den 24. ds. Oppgaven tar for seg statlige, kommunale og frivillighets organisasjoner, hvordan kan de samarbeide om å hjelpe vanskeligstilte barn fra fattige familier. 2 – 3 studenter har meldt sin interesse. Disse vil bli vurdert av høyskolens ledelse. Vi har godt håp om at oppgaven er interessant for studentene. Avgjørelse i løpet av 1 – 2 mnd. Det vil gi oss god kunnskap om hvordan dette segmentet bør bearbeides av Lions. Tore G. Hovde Sign.

_

Lions Club Kolsås.

E-post: tohovde@online.no

Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen.

http://www.lions.no/no/klubber/kolsås/ Telefon: 67561394.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige  MD 104 Norge  MD 106 Danmark  MD 107 Finland  MD 109 Island

Minutes NSR-council meeting January 19 2012 in Trollhãttan, Sweden Meeting started 13:00 and ended 15:00 1. Opening of the meeting CC Kent Benediktsson MD 101 welcomed everyone to the meeting and declared it open. 2. Election of chairperson and secretary 2.1 recommendaiton for chairperson PCC Alf Bakken, MD 101 2.2 recommendation for secretary PCC Egil Moe-Helgesen MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. 3. Election of auditors of the minutes Recommendation: CC Kent Benediktsson, MD 101 and CC Christian H. Johansen, MD 104 Decision: The proposal was approved unanimously. Chairperson Alf Bakken informed that the language of the meeting is English. 4.

Determination of the number of representatives entitled to vote MD 101 Sweden 10 district 12 votes MD 104 Norway 10 district 12 votes MD 106 Denmark 4 district 6 votes MD 107 Finland 14 district 16 votes MD 109 Iceland 2 district 4 votes Decision: number of eligible voters was decided as above. PDG Harald Dräger, greeted from Lions in Germany and welcomed all participants to Hamburg and Convention 2013, and gave his banner to CC Kent Benediktsson. DG Lukin Anders D 120, greeted from Lions in Estonia, and gave their standard to CC Kent Benediktsson.

5. Other matters No other matters were proposed. 6. Approval of the agenda Decision: Approved unanimously 7. Follow up matters from previous NSR meetings 8. Financial statements and audit report. 8.1 Approval of the accounts for NSR 2011/2012. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts showing a profit of € 616. Decision: The accounts was approved unanimously.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige  MD 104 Norge  MD 106 Danmark  MD 107 Finland  MD 109 Island

8.2 Audit report Decision: The report was taken into information 8.3 Report from Busan NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the report from Convention in Busan, South Korea. See separate report in 8.3. Decision: The report was taken to the minutes 8.4 Plan for Hamburg NSR Coordinator, PCC Kristinn Hannesson presented the preliminary plan for the Convention in Hamburg, Germany. He pointed out that he urgently needs an estimate for the number of participants from the different countries. See separate report in 8.4. Decision: The report was taken to the minutes 8.5 Intermediate results for NSR accounts for 2012/2013. PCC Egil Moe-Helgesen presented the accounts as per November 1, 2012. The total expenses seems to be close to the budget of € 34.130. Decision: The report was taken to the minutes 9. Question of liability for last year NSR functionaries. Decision: The freedom from liability to parties to render accounts for the financial year 2012/2013 was granted unanimously. 10 Budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen presented the proposal for the administrative budget for year 2013/2014. PCC Egil Moe-Helgesen proposed to add an expense of € 500 to the line of “paraden – flaggborg” as we have had to buy some new belts. In addition the CC group has proposed to pay for the Lions coordinator for Orkester Norden (€ 700) This means that total expenses will be € 27.070 and profit € 2.930 as the countries will be invoiced totally € 30.000. Decision: The budget was approved unanimously. 11 Report from International Directors As ID Kenneth Persson MD 101 Sweden had given his report before lunch, it was no need for a new report. 12 NSR cooperation projects: 12.1 Status report Lions Quest in Europe. IPCC Hilde Straumsheim presented a preliminary report from the implementation of Lions Quest in Georgia. See separate report in 12.1. Decision: The report was taken to the minutes 12.2 Orkester Norden PDG Erik Evang, MD 104 gave a short historic background of the engagement of Lions in Orkester Norden. He informed that the payment per student has been SEK 3.000 since the start in 1991. He asked that this amount should be increased to SEK 4.500 that is equal to an indexed increase. Decision: The increase from SEK 3.000 to SEK 4.500 per student was


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige  MD 104 Norge  MD 106 Danmark  MD 107 Finland  MD 109 Island

unanimously accepted. IPID Per Christensen gave the background why Lions have to make some decisions regarding Orkester Norden now. The orchestra has during the last years had its basis in Kristiansand, Norway, but will now move to Aalborg in Denmark. Before supporting the orchestra, the community of Aalborg wants that Orkester Norden should sign up a legal company act that should be signed by the three parties, Lions, Aalborg City and Nordisk Råd. There is no economic obligation for Lions by signing this company act. The financing of Orkester Norden the next years will be SEK 5 mill from Nordisk Råd, DKR 4 mill from a privat donor and probably DKR 3 mill from Aalborg City. Decision: A Lions representative gives authority to sign the company act for Orkester Norden. Proposal to Company Act in enclosure 12.2.4. IPID Per Christensen brought up the proposal that Orkester Norden should accept the offer to play at the Convention in Hamburg. The total cost is NOK 400.000. The proposal is that the 5 countries should support this by paying NOK 5 (or as much as possible) per member. Decision: The 5 countries gives the possibility to bring this proposal to the Governors Meeting and give an answer within two weeks. This proposal was unanimously accepted. 13 Reports from the Workshops on the Theme of the Year - Bra medlemsskap – Bra ledarskapBy a misunderstanding, the workshop was not mentioned in the program, and is was consequently cancelled. 14 Reports from the Seminar of the Year 14.1 Report from the GLT seminar by PID Bruno Ahlqvist The seminar had about 20 participants. Each country presented the plans for education in each country. In addition, Bruno informed about a very successful education plan in Turkey that has dramatically reduced the situation were new members are leaving within the next few years. See separate report in 14.1. 14.2 Report from GMT seminar by PID Jon Bjarni Thorsteinsson The seminar had about 38 participants. The focus of the seminar was that we are still facing the problem with reduction in clubs and members. All countries have reduction in male members, but increasing number of female members. So getting more female members is one of the most important goals. See separate report in 14.2 14.3 Report from the IR seminar by IRD Bent Jespersen In this seminar, the projects from the different countries was presented. Bent did also inform about the next NSR projects that was presented at NSR 2012 in Reykjavik. The project was building an eye clinic in Burkina Faso. Everything is on place, except the final documents from Burkina Faso. If the documents are not on place within a short time, MD 106 Denmark will start finding a new project. See separate report in 14.3.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS

Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige  MD 104 Norge  MD 106 Danmark  MD 107 Finland  MD 109 Island

14.4 Report from seminar the future of NSR by PCC Kristjan Kristjansson The seminar was lead by PID Jørn Andersen and had about 25 participants. The purpose of this seminar was to get input to the work that NSR AU have been asked to do with the organizing of NSR meetings in the future. NSR AU will present its first proposal to the CC group at the CC meeting in Hamburg. See separate report in 14.4 15 Other proposals for projects/activities No other proposals came up. 16 Presentation of International Convention in Hamburg 2013 PDG Harald Drãger from Germany presented the Convention in Hamburg. The presentation has been sent to the CC group. 17 Presentation of the next NSR meeting Lions Jonny Steindal presented the next NSR meeting to be held at Hotel Klekken next to Hønefoss at January 17. – 19 2014. Decicion: the report was noted and taken to the minutes 18 Other matters No other matters was proposed – see 5 above. 19 Closing og the meeting PCC Alf Bakken thanked the participants for a good meeting. He gave the floor to CC Bent Benediktsson MD 101 who gave the Viking and the pennant to CC Christian H. Johansen MD 104. The meeting was closed at 15.00.

accepted by e-mail 25.01.13 Alf Bakken Chairperson accepted by e-mail 26.01.13 Kent Benediktsson Auditor

Ås, Norway 24.01.2013. Egil Moe-Helgesen Secretary accepted by e –mail 30.01.13 Christian H. Johansen Auditor


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS NSR • Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

NSR AU telephone meeting Tuesday December 4.th 2012 at 13.00 Minutes 1. Welcome NSR AU chairperson PCC Alf Bakken (MD 101) welcomed every member to the meeting. 2. Secretary Secretary during the meeting was PCC Egil Moe-Helgesen, MD 104 Other participants: PID Jørn Andersen, MD 106 PCC Markus Flaaming, MD 107 PCC Kristjan Kristjansson, MD 109 3. Decisions at the CC meeting in Copenhagen: Budget for 2013/2014. NSR AU’s proposal for the cost budget was € 25.870. The CC’s accepted the proposal, but they will propose to the NSR that the income by invoicing the 5 countries should be € 35.000 in order to equal the invoicing over years and to build up a reserve for the coming years. NSR AU do not see the necessity to invoice so much as we already have an equity of € 19.705. In addition, the lower budget for 2013/2014 is also a consequence of the fact that it is decided to drop the YE exhibit booth with a cost of +/- € 6.000. VCC education PCC Markus Flaaming will be in charge of the seminar. The PP presentation will be updated. CC, VCC and NSR AU meeting. The CC’s propose that there should be a common meeting with CC, VCC and NSR AU. We are positive to such a meeting that will be held on Friday January 18 at 08.30. The only item to be discussed is the future of NSR. NSR AU will have its ordinary meeting as usual. The NSR documents Today we have three separate documents, arbetsordning, arbetsrutiner and målsättning. The CC’s propose to make one document out of this three. NSR AU is of the opinion that we need two documents. One for the necessary “company acts” and one for the more administrative rules.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS NSR • Nordiska samarbetsrådet MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

The NSR meeting in Trollhättan has to decide what has to be done. NSR AU will start the work according to the decision short after the NSR meeting. NSR meetings in the future. We agree that NSR meetings should be arranged close to an international airport. In practise this means close to the 5 capitals in Norden. To reduce cost, the program should be made so that the major of the participants should arrive to lunch on Friday. In this way, only 2 nights in hotel is necessary. 4. NSR in Trollhättan Seminars The following seminars will be arranged: GLT/GMT, IR and the future of NSR. VDG education will be held on Sunday by PID Bruno Ahlqvist. NSR AU is of the opinion that we should avoid to have seminars on Sundays, as this will increase cost. The theme of the year: The CC group agree with the proposal from at committee – “Bra medlemskap – bra ledarskap” 5. Miscellaneous PCC Alf Bakken will try to find more about where the formal decision to elect PID Per Christensen as our new representative for Orkester Norden was taken. 6. Next meeting Next NSR AU meeting will be in Trollhättan before lunch on Friday January 18. 7. PCC Alf Bakken closed the meeting at 14.00. Egil Moe-Helgesen, PCC MD 104


Guvernørrådsmøte

Sak: Beslutningssaker under pkt 3 - rapporter Møtedato: 16.2. 2012 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

3.00 B

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle rapporter under pkt. 3 som skal besluttes av Guvernørrådet; foreslås besluttet.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER: Under pkt 3 Rapporter er det flere rapporter som skal besluttes av Guvernørrådet. Vi har laget en felles forside for disse beslutningssakene. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


ÅRSREGNSKAP FOR 2011/2012 FOR LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104 (LIONS NORGE) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2011/2012 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for Riksmøte 2013 for godkjenning.

Generelt Lions Club International MD 104 (Lions Norge) er servicekontoret for lionsklubbene i Norge. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon med ca. 1,35 mill medlemmer. I Norge hadde vi 30. juni 2012 totalt 11 778 medlemmer i 467 lionsklubber. Servicekontoret holder til i Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Lions Norges høye beskytter er H.M. Kong Harald. Vi har gjennom Lionsåret hatt stor glede av samarbeidet med Det kongelige slott, særlig ved at en rekke klubber har fått gratulasjonstelegram i forbindelse med 50 års jubileer. Vi fikk audiens på slottet den 26. mars i forbindelse med besøk av verdenspresident Wing-Kun Tam. Årsregnskapet er utarbeidet etter ”God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner” (foreløpig standard). For ordens skyld har vi bakerst i noteopplysningene satt opp driftsregnskap og aktivitetsregnskap slik det har blitt presentert tidligere (regnskapslovens ordinære oppstillingsplan. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011/2012 er satt opp under denne forutsetning. Ledelse Ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distriktsmøter samt guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og fem ledere av de ulike fagområdene valgt av riksmøtet. Administrasjonen består av generalsekretær og hennes stab. Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er Mitt Valg (DMV) har egne styrer og ledelse som alle rapporterer til GR. Årets distriktsguvernører var: A: Per Ryeng, LC Balsfjord C: Bjørn Kristian Skovly, LC Luster E: Einar Borchsenius, LC Stavanger G: Borgar Aasterud, LC Heradsbygda J: Roar Eng, LC Skiptvet

B: Torbjørn Alstad, LC Trondheim Byåsen D: Egil Hauge, LC Fusa F: Arne Martin Presterud, LC Bø H: Jan Fachenberg, LC Oslo/Bryn K: Jon Ivar Nilsen, LC Eidsvoll Sør

Guvernørrådsleder var Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna og assisterende guvernørrådsleder var Christian H. Johansen LC Oslo/Nordstrand Arbeidet har tatt hensyn til strategi- og langtidsplan, årsplaner samt planer i våre distrikter og fagområder. Arbeidet har vært forankret i Lions etiske norm, mål og vår visjon:

”Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon” MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 1


”Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.”

Hovedmål for Guvernørrådet 2011 – 2012 • • • • • • • • •

Planlegge og gjennomføre en målrettet og tidsriktig opplæring av tillitsvalgte Øke medlemstallet ved kontinuerlig og målrettet rekruttering Øke kunnskapen om Lions, i og utenfor organisasjonen Følge opp prosjektet ” Lions 2014” Ytterligere synliggjøring av tulipandagen, øke tulipansalget for å sikre programmet «Det er mitt valg». Alle 10 distrikter skal delta i Lions tegnekonkurransen for fred Videreutvikle vår fadderbarnordning. Gjennomføre den årlige ungdomsutvekslingen og støtte AIM (Aid In Meeting) i sitt arbeid. Videreutvikle våre internasjonale prosjekter, spesielt sikre bærekraft og kontinuitet av våre øyehelseprosjekter.

Økonomiske mål (innsamlinger/gave til aktiviteter) og resultater: Internasjonalt: Mål 3.830 000,Nasjonalt: Mål 1.665 000,-

Resultat: 4.879.415,- * Resultat: 11.616.450,- **

*Innsamling til bygging av permanente boliger på Haiti utgjør 2.300 000,- av innsamlingen til internasjonalt arbeid. **Tidlig på høsten 2011 fikk vi signaler om at en potensiell giver var interessert i Lions. Han hadde «litt til overs», som han sa, og kunne tenke seg å gjøre noe rettet mot humanitært arbeid for pengene. Han undersøkte flere organisasjoners arbeid og rutiner, og landet på Lions som den beste mottakeren. Tankene hans gikk til vanskeligstilte barn og unge. Etter noen hyggelige møter med ham opplevde vi den store glede å motta en gave på 10.000 000,- til slikt arbeid. Arne Thorvaldsen heter vår rause giver, og vi vil rette en stor, varm takk for hans generøse tilskudd til vårt arbeid! Planer er nå lagt for et pilotprosjekt som skal gjennomføres i H-distriktet. Dette er grunnen til det fantastiske resultatet til nasjonalt arbeid! Lions Tulipanaksjon ble også en suksess dette året. Vi hadde et mål på totalt 900 000 tulipaner, og endte opp med 911400! Det betyr mer penger til «Det er mitt valg», og mer til klubbene som kan søke om økonomisk støtte til forebyggende ungdomsarbeid.

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 2


Internasjonalt besøk Den internasjonale president, Wing Kun Tam, besøkte Norge 26-29 mars 2012. Presidenten startet i Oslo, med omvisning og aktiv, interessert deltagelse i «Prosjekt ved», etterfulgt av omvisning på Lions Førerhundskole. Senere på kveld samme dag ble det arrangert et medlemsmøte på Ekebergrestauranten, «President meets presidents», arrangert av administrasjonen. Nesten 200 medlemmer møtte! Neste dag satte presidenten kurs mot Nord-Norge og LC Porsangers helseportsuke for funksjonshemmede. Særlig dette besøket imponerte presidenten, som presiserte at dette gjorde et dypt inntrykk. I ettertid fikk vi også høre at presidenten hadde fortalt spesielt om dette besøket i det internasjonale styret. Opptak fra Porsanger ble også vist på storskjerm i plenum på Convention i Busan, Sør-Korea, der presidenten hadde satt sammen høydepunkter fra sine reiser. Med andre ord: Et særs vellykket besøk som satte Lions Norge på kartet på aller beste vis!

Bilde: Internasjonal President Wing Kun Tam (foran) og årets DG fra A –distriktet Per Ryeng i full fart på isen.

Riksmøte 2012 Riksmøte i Kristiansand, arrangert av LC Kristiansand/Tveit, ble en suksess med flere viktige vedtak. Etter forslag fra Guvernørrådet ble det bl.a. vedtatt følgende: •

En langsiktig sikring av øyehelseprosjektene, ved oppmoding om innbetaling av kr 200,- pr medl i 6 år.

Prosjekt 2014 sendes ut til høring i alle distrikter. Distriktene skal gi tilbakemelding innen november 2012.

Lions har gjennom de internasjonale lover en ordning med familiemedlemsskap (50% medlemsavgift) for familiemedlemmer i samme klubb. Riksmøte 2012 vedtok å søke LCI om anledning til å innføre familiemedlemsskap også for åpar som er medlemmer i ulike klubber i samme kommune.

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 3


Våre aktiviteter Vår eksistens er basert på Lions Mål, og våre aktiviteter er verktøyene vi benytter for å nå disse. Aktivitetene kan deles i to – ulike inntektsbringende tiltak, samt ulike tjenester vi gjør for andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbene er kjernen i all vår virksomhet, og støttes opp av faglige ledere på distrikts- og nasjonalt plan. Fagområdene er fortsatt: Internasjonalt arbeid, ungdomsarbeid, forebyggende ungdomsarbeid, lederopplæring og medlemsutvikling. PR og IT er lagt til Lions kontoret. Internasjonalt og nasjonalt arbeid Leder: MD IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim/Nidaros Lions Norge hadde et aktivt år hvor alle distrikter og klubber har vært delaktig og bidratt til felles IR innsats. Dette gjelder innbetalinger til LCIF, NSR, fadderbarn i Uganda og generelt bistandsarbeid. Spesielt har det blitt innbetalt mye penger til Haiti-prosjektet (2 300 000,-). Klubbene støtter også våre ungdomsleirer for funksjonshemmede på Beito og HSU i Tana / Nesseby. Leder for Beitoleiren de siste 25 år, Rune Johansen, har gitt beskjed om at han vil gi seg. I guvernørråd det derfor besluttet å se etter et nytt sted / nye muligheter for en liknende framtidig aktivitet. Rune Johansen ble takket for lang og trofast tjeneste under RM i Kristiansand. Gjennom Lions Aid Norway har Norge helt fra 1993 drevet med bistand til øyehelse i Afrika. Vi er nå inne i tre land, Uganda, Malawi og Zambia. Vi har 17 tilsatte medarbeidere der. Vi bistår helsemyndighetene med utdanning og kompetanseheving, infrastruktur (bygninger, transportmidler, utstyr), øke befolkningens kunnskap om årsaker til blindhet og hvordan det kan forebygges, og vi gjør folk kjent med eksisterende øyehelsetilbud. Etter en avtalt periode skal myndighetene i de respektive land overta ansvaret for det vi bygger opp. Uganda Mer enn 81 000 innbyggere oppsøkte øyehelsetilbudet i Uganda i 2011. Øyeavdelingene i Gulu og Arua har fått nytt utstyr til 400 000 kroner. Vi har arbeidet med nettverksbygging for å sikre videre statlig drift av øyehelsetilbudet. Uganda er det første landet LAN faser ut av, og utfordringen har vært å sikre videre drift av øyehelsetilbudet der helsemyndighetene har overtatt. Norad har gitt oss frist for avvikling i Uganda til 2015. Vi planlegger å avslutte i Arua i løpet av 2012 og i Gulu i 2013. Utfasingen i Uganda vil ha stort fokus i året 2012-2013. Malawi En poliklinikk i Karonga ble overlevert til helsemyndighetene i november 2011. Man har støttet gjennomføringen av 5 oppsøkende «eye camps». 912 grå stær-operasjoner ble gjennomført. Nesten 70 000 mennesker oppsøkte øyehelsetilbud støttet av LAN. I tillegg støttet LAN en hel rekke opplæringstilbud for helsemedarbeidere og sykepleiere. En lege startet på en 4-års opplæring. LAN fullfinansierte 5 mobile klinikker som gjennomførte «eye camps» i tre distrikter. LAN samarbeider tett med myndighetene gjennom Nasjonal Plan for Øyehelse 2011-2016. Dette er en av de viktigste faktorene for å lykkes i å gjøre LANs innsats bærekraftig. Zambia Antall pasienter ved Lewenika General Hospital i Western Provins er øket som en følge av LANs støtte til utstyr og medisiner, økt informasjonsarbeid, postering av øyelege ved sykehuset og utdanning av helsepersonell. I oktober 2011 startet byggearbeidet med en ny øyenklinikk ved sykehuset. Klinikken planlegges ferdig september 2012.

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 4


79 helsearbeidere har fått grunnleggende øyehelseopplæring, 6 sykepleiere har fått kompetanse på diagnostisering. LAN har også støttet 4 «eye camps» i regi av helsemyndighetene i Zambia. Jan Erik Larsen har vært vår stedlige representant i Zambia. I forbindelse med at vår utenlandsmedarbeider Eline Oftedal sa opp sin stilling i mai 2012, ble Jan Erik Larsen konstituert som daglig leder av øyehelseprosjektet. IR katalogen er tilgjengelig på den nye hjemmesiden. Målet med IR katalogen er at alle klubber skal ha mulighet til å kjøpe seg sine egne prosjekter. Det er et stort ønske om flere prosjekter til katalogen og at klubbene i enda større grad bruker katalogen når bevilgninger diskuteres på klubbmøtene. Lions Norge bidro dette året med 2,3 millioner kroner til gjenoppbyggingsprosjektet, "Village Norway" etter jordskjelvkatastrofen i 2010 på Haiti. Prosjektgruppen er fortsatt ledet av PDG Reidar Elnan med LAN som rådgiver. Innbetalingene er et resultat av vedtak på Riksmøte i Ålesund 2011 om innbetaling av kr. 200.- pr. medlem eller etter evne for å kunne bygge 50 hus. På rådsmøte i Nordisk samarbeidsråd (NSR) i januar 2011 i Aalborg vedtok NSR å satse på Norge sitt nye prosjekt i Georgia. Prosjektet går ut på å implementere Lions Quest i Georgia. Det ble søkt om et Core 4 Grant fra USA, noe som ble innvilget (25 000 USD) . Prosjektet startet opp 1. juli 2011. Bøkene «Skills for Adolescence» ble oversatt til georgisk, og flere kurs er gjennomført i byen Kutaisi. Ett kurs er avholdt i Tbilisi. En person er under utdanning som ny Lions Quest-instruktør i landet. Nye kurs er planlagt for høsten 2012. Arbeid for og med ungdom Leder: MD YCE Ole Bjørn Andersen, LC Nesbru Leder: MD NAC Hroar Thorsen, LC Larvik Vi har avholdt 3 ungdomsleirer i Norge med 61 deltagere fra 21 land. Vi har sendt 62 ungdommer på Youth Exchange opphold til 21 land. AIM (Aid In Meeting) gjennomførte et opphold i Uganda 23.6 – 21.7. 2012 Prosjektene AIM arbeidet med var Youth Project, Legal Aid, Silent Voices og en konferanse om bærekrafig utvikling. Lions Tulipanaksjon ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Tulipanaksjon i 2012 resulterte i 911 400 omsatte tulipaner, en god økning fra året før. Guvernørrådet vil arbeide for at Lions Tulipanaksjon skal gjenoppstå som den dagen hele Lions Norge er ute for å markedsføre seg med informasjon og aktiviteter. I Stiftelsen Det er mitt valg har det gjennom våre klubber blitt solgt mange kurs i de aller fleste kategoriene. Spesielt vil vi fremheve gjennomføringen av barnehagekurs. Kurset er veldig godt mottatt og resultatene er gode. I grunnskolen har vi langt flere 1-dags kurs enn 2dags kurs. Vi har en utfordring i forhold til at det ikke er nok penger i Lions Tulipanfond til å dekke alle kurs som er solgt. Det letes derfor stadig etter alternative finansierings-løsninger. Lions fredsplakatkonkurranse hadde i år deltagelse i alle distrikter. Det norske vinnerbidraget ble sendt til Convention i Seattle, men nådde dessverre ikke opp i konkurransen med bidrag fra nærmer 150 land. MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 5


Medlemsutvikling Leder: MD GMT Ole Fjeldtvedt Resultatet av årets medlemsutvikling er ingen hyggelig lesning. Mange «tapte» medlemmer skyldes en grundig opprydding i våre medlemssystemer. Gjennom en gjennomgang og samkjøring mellom matrikkel / norsk medlemssystem / internasjonalt medlemssystem ble det funnet til sammen 1017 feil. Dette ga oss en avgang på 130 medlemmer. Da sto vi tilbake med en «reell» nedgang på 208 medlemmer. Derav sto to distrikter alene for 147. De øvrige 8 distrikter hadde en samlet nedgang på 61 medlemmer. Det ble chartret 1 ny klubb, LC Askur distrikt C. Denne klubben består av bare islendinger bosatt i Norge. Av landets ti distrikter er fem under grensen på 1250 medlemmer og to balanserer på grensen. Av de fem som ligger under er det flere som ligger godt under, og som vil ha en tung jobb med å nå 1250 medlemmer. Sett i lys av de signalene som kommer fra LCI og det som fremkom under riksmøte i 2012 i forbindelse med prosjekt 2014 drøftes det et forslag om å redusere antall distrikter.

Lederopplæring Leder: MD-GLT Svein Berntsen LC Askøy GLT-teamet v/ Svein Berntsen, Gunnar Nyheim, Rolf Nordgren og Yngve LindegaardBerntsen har gjennomført et målrettet og stort arbeid for våre opplæringssystemer dette året. En strukturert rammeplan er utarbeidet og vedtatt, og alle de planlagte konkrete kurs er gjennomført. En klubbhåndbok med stor verktøykasse er laget, et virkelig godt hjelpemiddel for klubbledelsen både mht aktivitetsplanlegging og generell kompetanseheving. Klubbhåndboken er en del av og en realisering av et element i vedtatt rammeplan. Derfor vil de kursene som nevnes der, CEP, leadership osv være en del av tilbudet. PDG Per Gunnar Nyheim vil som deltager i MD GLT teamet ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på klubbnivå. En soneopplæringshåndbok. Den gir god informasjon nyttige råd om ansvarsområder og oppgaver. Således har vi nå klart en komplett pakke mht sonelederopplæring som inneholder instruktør-håndbøker, deltagerhåndbøker, presentasjonsmateriell osv for sonelederopplæringen. Rolf Norgren vil ha ansvaret for opplæringsaktiviteter på sonenivå. Leadership-seminarer. Vi har gjennomført regionalt leadership-seminar i Oslo. Målet er et leadership kurs pr år i hvert distrikt. Instruktører så langt har vært: PCC Helge Toftner, PID Jan Holtet, PCC Svein Berntsen, PDG/AGRL Christian H. Johansen. Nå har PCC Hilde Straumsheim og medlem av MD GLT teamet, Yngve Lindegaard- Berntsen, gjennomført Faculty instruktør-kurs i København og er kvalifisert som instruktører på internasjonalt nivå sammen med Christian H. Johansen. Yngve Lingdegaard- Berntsen har organisatorisk ansvar for leadership kursene. Alt materiell for opplæring på alle nivå vil være tilgjengelig på våre nettsider.

PR og IT Leder: MD PRC Vibeke Aasland, Lionskontoret Konsulent: MD IT Otto Brødholt, Lionskontoret. MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 6


Det har i dette Lionsåret vært en meget høy aktivitet innen PR og IT området, med følgende hovedpunkter: Lions Nyhetsbrev så dagens lys før jul 2011. Hensikten med Lions Nyhetsbrev er å nå ut til alle medlemmene med fortløpende viktig informasjon. Et viktig nytt tiltak innen fagområdet!, Dessuten: ferdigstilling av nettsidene, arkivering av gamle sider, opplæring og IR-katalog. Det ble laget en strategi for sosiale medier. Juleaksjon ble gjennomført, og profilhåndboken ble oppdatert. I tillegg er det arbeidet med fokus på fyrtårn i LION, bruk av SMS i aksjoner og en rekke mindre PR/informasjonssaker. På IT siden er det nytt medlemsregister som har krevd mye arbeid. Den største endringen vi har jobbet med, er at medlemmene nå selv skal kunne gå inn i systemet og rette feil eller legge inn nye opplysninger. Den største utfordringen har vært koordineringen med de nye nettsidene samt definisjoner av hvem som har adgang til hva i systemene. Forenkling av dette har vært et meget krevende arbeid som nå ser ut til å fungere meget bra. Vi sliter fortsatt med problemer knyttet til brukernavn og passord. Ved hjelp av dyktige fagfolk rundt i distriktene ser det ut til at problemene vil finne sin løsning. Vi ser frem mot at det nye medlemsregisteret vil gi oss besparelser både på tid og økonomi. E-postsystemet virker tilfredsstillende med lite feil, men vi sliter med at medlemmene ikke holder sine e-postadresser à jour. Dermed blir det en del sendinger som ikke når frem til mottaker. Når klubbene videre ruter klubbens e-post til enkeltpersoner i klubben, kommer ikke posten frem til rette vedkommende når klubben ikke vedlikeholder adressene.

Resultat intern drift. På Guvernørrådsmøte i november 2011 fikk man forelagt et regnskap for MD 2010-2011 som viste et underskudd på kr 842.149,- I tillegg så det ut til at man allerede i første kvartal av 2011-2012 gikk mot et underskudd på kr 160 000,For å ta kontroll på økonomien, fikk arbeidsutvalget følgende mandat fra Guvernørrådet: Guvernørrådet pålegger arbeidsutvalget å foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og kostnader knyttet til driften av Lions Norge og å sørge for en forsvarlig økonomistyring. Guvernørrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å iverksette de tiltak de finner nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av Lions Norge. Guvernørrådet forutsetter at årets regnskap ikke skal avsluttes med underskudd. Arbeidsutvalget iverksatte da følgende tiltak: • En grundig gjennomgang av kostnader og inntekter. • Kjøp av kostbare konsulenttjenester til våre IT systemer ble stoppet. • Utredning av en mer kostnadseffektiv drift og vedlikehold av hjemmesider og medlemsregister. • Oppsigelse av en fast stilling ved kontoret. Stopp av en betalt konsulenttjeneste ved kontoret. En midlertidig stilling tatt bort. • Avtale med et regnskapskontor for regnskapsfunksjon og opprydding, utarbeidelse av skriftlige instrukser og rutiner ved kontoret for bestillinger, fullmakter og regler attestasjoner. • Redusert delegasjon/reiseutgifter til Nordisk Samarbeidsråd (NSR) og Europaforum. • Benytte frivillig hjelp til medlemssystem og daglig drift av fadderbarn-ordningen.

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 7


Resultat av innsparingstiltaktiltak Resultatet av ovennevnte innsparingstiltak kan vi se av resultatregneskapet pr 30.06.12. I henhold til Guvernørråds-vedtak i november er innsparing på ca 1 million gjennomført i forhold til følgende budsjettposter: 1:Reduserte personalkostnader: Innsparing ca 350 000 kr. Dette gjelder for det meste tredje/ fjerde kvartal, så kommende år vil innsparingene på personalsiden gi full effekt. 2: Reduserte reiseutgifter: 417 824 kr. Innstramminger vil bli videreført også neste år. 3: Andre driftskostnader: Innsparing 21 507 kr. 4: Reklame, markedsføring og IT-løsninger 253 333 kr. Det nye medlemssystemet vil gi ytterligere innsparinger neste år. Når regnskapet likevel viser et betydelig minus, ser vi at dette ligger på posten kontor- og administrasjonskostnader / nye rutiner, opprydding. Vårt regnskapskontor RRA AS har brukt mye tid - utover vanlig drift - for å legge til rette for nye økonomi- og regnskapsrutiner og foreta opprydding av uoppgjorte poster flere år tilbake i tid. Betydelige uavklarte balanseposter fra tidligere år er kostnadsført, noe som også har belastet årets driftsresultat. En annen grunn til at posten kontor- og administrasjonskostnader er blitt så stor, er at Råd og Regnkap AS fra starten av måtte føre bilag som gjaldt aktiviteter mange mnd forut for sin oppstart i Lions. Norge. I tillegg ar de brukt mye tid på å avklare bilag ført tidligere år, noe som også har påvirket årets regnskap. Guvernørrådet har gjennomført en kostnadskrevende snuoperasjon, men er at disse kostnadene har vært helt nødvendige for å kunne sikre en framtidig forsvarlig økonomisk drift av Lions Norge. Møter og representasjon Guvernørrådet har holdt 5 ordinære møter. RM 2012 ble holdt i Kristiansand. Norge var representert under Convention i Busan, Europa Forum i Maastricht, NSR på Island og ved Riksmøtene i de fleste andre nordiske landene. Fagsjefmøte for alle distriktenes fagsjefer ble gjennomført i august. Alle distrikter gjennomførte distriktsmøter i løpet av to helger i april. Guvernørrådsleder og Generalsekretær representerte bl a under Kvinnekonferansen i Arendal, Åpning av Hurdalsenteret, CC møte i København, Beitoleiren, HSU i Tana-Nesseby, Lions Internasjonale synsdag, Helsesportuka i Porsanger, div medlemsmøter og jubileer. Beregning av formålsprosent i regnskapet Lions er en organisasjon der stort sett all aktivitet foregår på frivillig basis. Det betyr at alle inntekter som genereres gjennom aktiviteter i våre klubber har null i andel til administrasjon. Driften av Lionskontoret som inngår i kostnadene i aktivitetsregnskapet finansieres 100 % av medlemskontingenter. Ingen administrasjonskostnader blir derfor belastet aktivitetene og vi er derfor stolte over å kunne si at 100 % av våre innsamlede midler går til formålet. Et annet moment er at alle inntekter som klubbene oppnår gjennom sitt arbeid, ikke fremkommer i regnskapet til Lions Norge. F.eks. for Lions Tulipanaksjon betyr dette at ca. 5,6 mill kroner ikke kommer med, mens de faktiske innkjøpskostnadene klassifiseres i regnskapet som formålskostnader og gjør at utregningen av formålsprosent vil bli liggende på ca. 70 %. Nærstående parter. Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 8


Administrasjonen Administrasjonen har bestått av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard 100%, redaktør Vibeke Aasland 100%, økonomikonsulent Solveig Selle Gran deltid fram til 1.10.11, kommunikasjonskonsulent Erik Sontun 100 % fram til 5.7.2012, daglig leder for LAN/utenlandssjef for Lions Norge Eline Oftedal fra 1.1.12 fram til 16.5.12, regnskapskonsulent Audun Magnus Jensen på midlertidig basis fram til 15.10.2011, samt Otto Brødholt som lønnetkonsulent på timebasis ut november 2011. Jan Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert til salg av annonser. Ivar Tollefsrud jobbet 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Jan Erik Larsen var stasjonert i Zambia i 100 %. Vi hadde pr. 30.6 17 ansatte i Uganda, Malawi og Zambia, lønnet av LAN. Som følge av Guvernørrådets vedtak om innsparinger, er bemanningen pr 30.06 2012 sterkt redusert. Ved utgangen av året består administrasjonen av generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, informasjonskonsulent/redaktør Vibeke Aasland, samt Ivar Tollefsrud som jobber 10 % for Lions Norge, resten for Stiftelsen Det er Mitt Valg. Fra februar 2012 har økonomifunksjonen blitt utført av Råd og Regnskap Akershus AS. Pr 30.6.12 utgjør bemanningen 2,1 lønna årsverk pluss Regnskapskontoret R&R AS. Ubetalt frivillig arbeid utgjør nå en større del av driften av Lions. Medlemsbladet LION kom ut med seks nummer. Bladet utvikles stadig og i tillegg legges nå nyheter og annet stoff fortløpende ut på våre nettsider. Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert til salg av annonser. Sluttkommentarer Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Lions Norge har stor fokus på miljø, og driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Langt over 50 % av våre ansatte er kvinner. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr. 30.06.2011 og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Guvernørrådet kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet.

Oslo, den 30.01.2013

Christian H.Johansen Guvernørrådsleder 2012-2013

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 9


Bjørn Christian Skovly

Albert Moe

Assisterende guvernørrådsleder

Distriktsguvernør 104 E

Hilde Straumsheim Guvernørrådsleder 2011-2012

Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør 104 F

Roald A. Nilsen Distriktguvernør 104 A

Annar Bottegård Distriktsguvernør 104 G

Kjell Gylland

Tore Hovde

Distriktsguvernør 104 B

Distriktsguvernør 104 H

Per Olav Bjerkesmoen

Fredrik Knutsen

Distriktsguvernør 104 C

Distriktsguvernør 104 J

Franzie Lerch

Hans Otto Glomsås

Distriktsguvernør 104 D

Distriktsguvernør 104

Heidi Lill Mollestad Oppegaard Generalsekretær

MD 104 18.08.12

Årsberetning 2011/2012

Side 10


Fag og prosjekt. Månedlig oppfølging til GRL Fra GLT Svein Berntsen

Progresjon

Årsmål:

1. Struktur

1. Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. Nasjonalt, Distrikt,Klubb

2. Gjennomføre VDG

Kommentarer

Rullering av ramme – plan. GR behandling i nov. 2012. Legges frem 16.feb.2013

opplæring ved videreføring av tidligere mal, med en eventuelle fornying som ny plan pkt 1 tilsier. 3. Gjennomføre Regionalt leadershipseminar som planlagt på inntil 5 steder i landet. 4. Etablere samarbeid med GMT 5. Delta i Nordisk GLT gruppe

Fullstendig web basert tilgang til sentrale klubb og sone opplæringstilb ud. Innen 1. mars 2013. 2. VDG opplæring •

To samlinger gjennomført – en ved NSR. To gjenstår.

3. RLLI

1. Arbeidet starter på fagsjefsamling august 2012 og videreutvikles av GLT teamet nasjonalt. Rapporteres til GR. Rapportering fra distriktene er svak. 3 av 10 sendte inn GLT rapport.(G,H,E) 2. Opplæring er gjennomført etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt nye føringer fra LCI. Behov for en ekstra dag 16.2 3. RLLI har hatt en fem dobling av aktiviteten fra tidligere år. 4. Samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å finne og utvikle nye gode ledere er et hovedmål, i tillegg til å vitalisere klubbene og etablere nye klubber. Her har vi en jobb å gjøre. 5. Opplæring i MD 104 er fremholdt som den mest aktive og strukturerte på nordisk nivå. Men det er ingen grunn til å hvile seg på laurbær. Det meste er ugjort.

Fire kurs er gjennomført. To kurs i 104 E i vår er planlagt. 4. GMT/GLT •

For lite aktivitet sentral – varierende lokalt. 5. Nordisk nivå •

MD GLT key note ved GLT seminar v / NSR

Tilbakemelding fagsjefer/prosjekt aug 2011-juni 2012 HS


.

2 Tittel p책 dokument/Versjonsnummer/Initialer/Dato


Halvårsrapport MD-­‐GMT  2012-­‐2013   Fagsjef  GMT:  Ole  Fjeldtvedt  

Mål

Status

Info - Virkemidler

GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst. GMT inngår i et nordiske team, og innebærer blant annet samarbeid og møter med GLT, samt GMT i de andre Nordiske landene. Jon Bjarni Thorsteinsson er Nordisk GMT Coordinator, og rapportering skal jevnlig skje til han. Distriktenes egne måltall er lagt til grunn for handlingsplanen. Overordnet målsetting det kommende året er å Medlemstallet har dessverre fortsatt en betydelig nedgang i I Lionsåret 2011-2012 var det registrert totalt 974 stagnere den årelange nedadgående trenden i total de fleste distriktene. Men la oss mest av alt glede oss over utmeldte medlemmer. Det utgjorde ca. 8,3% av medlemsmassen pr. 30.06.2012 medlemsmasse. det distriktet (D) som faktisk har en reell fremgang Dette kan og må primært skje ved å redusere frafallet av medlemmer i eksisterende klubber (974 utmeldt 11/12), men også ved større verving av nye medlemmer til eksisterende klubber, samt etablering av nye klubber (0 i 11-12). Tallene i tabellen til venstre er hentet fra det norske medlemssystemet. Tallen fra USA viser et totalt medlemstall på 11.576, som er 47 lavere enn dt norske.

D

Medlemmer 01.07   31.12   MÅL  

919 892   929   A   1   0 52   1   0 40   1   076   B   C   1  218   1  212   1  227   991   995   1  006   D   E   1  339   1  313   1  351   F   1  066   1  052   1  069   G   1  288   1  260   1  288   H   1  045   1  025   1  045   1  584   1  555   1  494   J   K   1  257   1  249   1  269     11  759   11  623   11  754  

Klubber 01.07   31.12   MÅL   40   47   50   40   51   44   56   43   59   43  

39 46   48   40   52   44   55   40   58   43  

40 49   51   42   53   44   58   44   59   43  

473

465

483

Herav 25 kvinner og 111 menn – prosentuelt temmelig likt

Så langt i inneværende Lionsår har 442 medlemmer sluttet, hvilket utgjør ca. 3,8% av medlemsmassen pr 31.12.12. Samtidig er det innmeldt 302 nye medlemmer dette halvåret. Om trenden holder seg likt resten av året, vil vi komme noe bedre ut enn forrige år. MD-GMT har etablert tre underutvalg for bedre å kunne bistå distriktene. Medlem: Bistå distriktene med klubbutvikling (CEP). Overvåke medlemsutviklingen på distrikt og klubbnivå (verktøy utviklet av Lions 2014 Vekst) og derigjennom støtte distriktenes GMT-team gjennom tidlig identifisering av klubber med svak utvikling. Dette året er vi dessverre blitt avskåret for å kunne tilby dette da medlemsteamet ikke har adgangen til medlemsregisteret.


Mål

Status

Info - Virkemidler

Målsettingen til distriktene var +10 klubber.

En ny klubb etablert – LC Jæren i E-distriktet Minst to klubber skal være nært forestående chartring. Samtidig er dessverre 9 klubber blitt slettet i samme periode.

Klubbetablering: Bistå distriktene i etablering av nye

Arbeide for økt kvinneandel (>20%)

Pr. i dag er det 2.151 kvinner i Lions Norge, 18,5% uforandret så langt dette året. Gledelig er det at stadig flere klubber åpner opp for kvinner, noe som på sikt vil løfte prosenten.

Aktiviteter i perioden: Fagsjefsamling

Avviklet på Gardermoen helgen 25. og 26. august. Alle distrikt var representert, ikke alle med GMT-leder. Hovedtemaet var selvsagt den sterkt urovekkende nedgangen av medlemmer de siste årene, og hvordan vi dette året burde møte denne utfordringen. A. Sikre medlemstallet i eksisterende klubber B. Nye klubber: a. Etablere 10 nye klubber b. Sikre at nedleggingstruede klubber overlever. C. Øke kvinneandelen ved å: a. Jobbe for at nye klubber blir mix-klubber b. Åpne opp for damer i eksisterende herreklubber

klubber.

Kvinner i Lions: Det er etablert KiL-team i samtlige distrikt nå. Disse jobber meget godt, og vil nok på litt sikt også få økt kvinneandelen.

Alle møtets deltakere tilkjennegav en klar forståelse for tingenes alvorlige tilstand, og at løsningen lå hard jobbing i distrikter, soner og klubber. Det ble her fokusert på å få inn nye medlemmer i eksisterende klubber, men kanskje enda mer viktigheten av at medlemmene blir værende. Det må jobbes med alle klubbene, men spesielt utsatte klubber, for å få økt medlemskapets attraktivitet gjennom blant annet mer interessante klubbmøter og gode aktiviteter. CEP ble trukket frem som et godt og viktig verktøy. alle distrikt har utdannet egne CEP-veiledere, og det ble i møtet avklart at det ikke var noe presserende behov for å utdanne flere. Følgelig er det heller ikke arrangert nye kurs dette året. Det ble også besluttet å åpne en egen Facebook side for GMT. Denne har ikke blitt godt nok benyttet. Møtet konkluderte også med at det var nok verktøy tilgjengelig for å følge opp klubbene. Dato: 09.01.2013  


Mål

Status

Info - Virkemidler

Distriktsdeltakelse:

Deltagelse i distriktsaktiviteter

Terje Fodstad deltok i presidentsamling i D i august/september på Hardangervidda. Fokus var klubbog medlemsutvikling. Terje har også deltatt på et utvidet weekendmøte i J, med hovedvekt på klubb- og medlemsutvikling. Ole Fjeldtvedt + PID Per Christensen fra Danmark deltok på presidentmøte i E. Fokus var medlemssituasjonen. De tilstedeværende presidentene signaliserte en økning i egne klubber på til sammen ca. 60 medlemmer dette året.

Guiding Lions: Vi har ingen Certified Guiding Lions i Norge. Det er ikke signalisert noe om at dette er noe vi heller ikke har hatt på lang tid.

Fokusområder kommende halvår: Klubbutvikling

Klubbetablering:

CEP Få/ingen klubber har gjennomført klubbutviklingsprogram dette første halvåret. GMT-teamet må få avklart hvorfor: a) Er klubbene godt orientert, men uvillige? b) Er CEP uegnet i Norge? c) Har det for dårlig presentert for klubbene? d) Andre grunner? Vi må få en ny oversikt over status her. Noen distrikt har oppgitt hvor nye klubber er planlagt, og status fremdrift, mens andre har ikke.

Vi må få avklart hvorfor nødvendig klubbutvikling ikke benyttes.

Vi må få avklart fra distriktene hvor de budsjetterte klubbene var planlagt/forventet etablert. Dette er vanskelig å få besvart, men viktig for å få etablert flere klubber.

Dato: 09.01.2013  


Mål

Status

Info - Virkemidler

Kvinner i Lions:

Arbeidet er i gang, og fortsetter

Team etablert i alle distrikt

Opplæring:

Vi må avklare behov i distriktene for mer opplæring og bistand med både klubbutvikling og klubbetablering a) Oppfattes klubbetablering som vanskelig? b) Er det et savn av mangel på utdannede Guiding Lions?

Organisering i distriktene:

Er organiseringen av GMT i distriktene optimal? a) LCI’s intensjon om utpekte dedikerte personer med tre års tjenestetid følges ikke i Norge. Det oppleves som en svakhet. b) Noen distrikt bytter sine GMT-ledere årlig, og noen blir GMT-leder som følge av et annet verv (for eksempel. VDG). Dette gir dårligere resultater enn den opprinnelige LCI modellen?

Samarbeid med GLT

GMT har gitt innspill til det nye utdanningsprogrammet innenfor sitt fagfelt. Det har ellers ikke vært noe formelt samarbeid med GLT dette året, da det ikke har vært ønske om annen opplæring.

Delta i Nordisk GMT gruppe

Det har ikke vært avholdt nordiske GMT møter. Det er planlagt et møte under NSR Terje Fodstad har deltatt i et webinar i høst

Dato: 09.01.2013  


Statusrapportering til GRM februar 2013 Handlingsplan / Statusrapport Fagsjef MD YCEC Ole Bjørn Andersen Status pr 31. jan. 2013

Nr

Mål

Tiltak

Dato

1

KLUBBER

Status

Avvik/aksjoner Rapportert 31. jan.

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

2

MEDLEMMER


Statusrapportering til GRM februar 2013

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3

OPPLÆRING

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

4

ORGANISASJONSUTVIKLING


Statusrapportering til GRM februar 2013

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

5

PRODUKTUTVIKLING

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

6

UNGDOM YCE – ut: 70 YCES

Arrangere opphold i utlandet for 70 ungdommer

31.1.2013

YCE – inn: 70 YCES

Arrangere 2 ungdomsleire med plass til ca. 70 ungdommer

31.1.3013


Statusrapportering til GRM februar 2013

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

M책l

Tiltak

Dato

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

M책l

Tiltak

Dato

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Avvik/aksjoner

Dato

Status


Statusrapportering til GRM februar 2013

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

9

MILJテ連RBEID

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

10

SYNLIGHET

Avvik/aksjoner

Dato

Status


Statusrapportering til GRM februar 2013

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Innsatt 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22

Måltall Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Studenter inn Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

60 61 0

70 70 0

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

36 20

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM februar 2013

11.23

Antall artikler i lokalpresse

Internasjonale ungdomsleire i Norge 2012: Rapporter fra sommerleirene i distrikt D, G og K foreligger. Interesserte kan få dem videresendt fra undertegnede.

Internasjonale ungdomsleire i Norge 2013: Distrikt H og J arrangerer leire i 2013. Vi har pr. i dag mottatt 20 søknader fra 13 land, og vi forventer å få mange flere etterhånden som sluttdatoen for påmelding nærmer seg. Status for leiren i H: Forberedelsene pågår planmessig, flere Oslo klubber deltar. Leiren begynner 27. juli på Vangen Skistue i Østmarka og avsluttes med avslutningsfest i Nordstrandhuset 17. august. Status for leiren i J: Planleggingen går sin gang. Uventede problemer som oppsto er løst på en kreativ måte. Noen vanskeligheter med å finne vertsfamilier, men leiransvarlig er optimistisk og forventer at dette ordner seg.

Internasjonale ungdomsleire i utlandet 2013:


Statusrapportering til GRM februar 2013 Søknader sendes fra klubbene via distriktenes YCEC (Youth Camp and Exchange Chairperson) til YEPC Europe, (Youth Exchange Program Chairperson) og MD YCEC. I skrivende stund har vi mottatt 36 søknader til 17 land, i denne sammenhengen telles en amerikansk stat som et ”land”. 30 klubber fra ni distrikter deltar.


Statusrapportering til GRM februar 2013

AIM: 1. GR 2012/2013 har sammensatt styret i AIM slik:

Terje Engevik, Styreleder Ole R. Traasdal, MD IRC Petter Syltevik, LC Bergen Student Arne Martin Prestrud, GR rep. Ole Bjørn Andersen, MD YCEC 2. Det foreligger en omfattende rapport om aktivitetene i 2012. Interesserte kan fü den videresendt fra undertegnede. Videre henviser jeg til artikkel om AIMs aktiviteter i neste utgave av Lions bladet.


Rapport fra MD-IRC O Fra Ole Romslo Traasdahl, 2665 Lesja

LAN: Perioden fra sist guvernørrådsmøte og frem til nå har vært preget av mye jobb og møter. Vi fikk foretatt en grundig gjennomgang av LAN’s regnskaper tilbake til 2003, for å forsøke å få oversikt over tallene. Dette gjorde at vi fikk en bedre forståelse, og kunne gjøre nødvendige grep for å håndtere den vanskelige situasjonen. Pr. dato så er LAN fortsatt solvent, og har midler til å drifte for, inntil vi får Noradtilskudd i månedsskiftet februar/ mars. Vi har satt alle investeringer som ikke absolutt er nødvendige på vent, og sagt at alle sideprosjekter må forhåndsbetales før de settes i gang. Svein Berntsen og Jan Erik Larsen skal utarbeide nytt budsjett for 2013 og langtidsbudsjett 20132015, som skal foreligge til GRM. Dette blir et nøkternt budsjett, der vi også innarbeider en oppbygging av ny ”egenkapital” i LAN. Denne skal kunne brukes som en ”buffer” når vi faser ut i Afrika, og gjøre at vi har penger nok til av kunne avslutte på en skikkelig og ryddig måte. Jan Erik Larsen har vært sykemeldt frem til 1. januar, men er nå friskmeldt. Han sa opp sin stilling som daglig leder i LAN med virkning fra samme dato. I styremøte den 3. januar ble styreleder valgt som fungerende daglig leder. Jan Erik fungerer fortsatt som koordinator i Afrika. Innbetalinger til øyehelse har gått tregt, tross flere purringer. Klubbene synes det er for mye å betale for på MD, Distrikt og klubbnivå. De signaliserer at vi må vurdere prosjektmengden vår. Både IRC og DG har vært brukt til disse purringene.

Innbetalinger: Det har kommet inn lite til Georgia-prosjektet. Hvis det ikke kommer inn mer midler til dette må MD ta fra fond, da vi har forpliktet oss til en viss andel på NSR. Innbetalinger til brønner kommer jevnt og trutt. Fadderbarn har også øket en del. Interessen synes å øke.

MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: ole.traa@gmail.com. Hjemmeside: www.lions.no/klubbnavn Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil: 917 07 477.


Turer: Det blir åpning av vår nye øyeklinikk i Zambia i april. GRL og MD-IRC drar nedover for å representere Norge. Det kan være muligheter for flere å bli med, men da på Distriktenes regning. I mai drar jeg til Uganda med 13 personer for å åpne 5 nye brønner. Ny tur til høsten er allerede planlagt.

Meslinger: Prosjektet har nådd sitt mål nå ifølge LCIF. Det er fortsatt muligheter til å fortsette med støtte til dette flotte arbeidet.

Trakom: Vi har satt i gang vaksineringskampanjer i Malawi og Zambia. Det ble bevilget 500 000 kr fra katastrofefondet til denne kampanjen. Et viktig og godt arbeide, der vaksine og opplæring i hygiene er det som skal til for å forhindre blindhet.

NSR: Deltok på samling i NSR i Trollhettan i Sverige. Hadde møte sammen med de andre MD-IRC’ene fra de nordiske land, og fikk fortalt de om våre internasjonale prosjekter. De ble imponert over vår bistand. Finland drev svært lite med dette, Sverige hadde godt samarbeid med Sivilforsvaret, og kjøpe inn telt til kriser over hele verden. Hvert telt kostet 5000 kr. Disse var brukt både i Afrika, Afghanistan, Bosnia osv… Island brukte best på støtte til vanskeligstilte i eget land. Det er fortsatt mange som strever etter finanskrisen der borte. Danmark hadde også noen prosjekter i Afrika. Vi ble enige om å forsøke å bygge opp en felles nordisk IR-katalog, der Sverige leder arbeidet.

IRC-korpset: Jeg har jevnlig kontakt med disse. De har fått PP-presentasjoner og informasjon fra meg som de bruker ut mot klubber og soner. Jeg har bedt de sette av tid på Distriktsmøtene slik at vi kan få presentert evalueringen av LAN og våre tanker fremover.

Evaluering av LAN: Det skal være møte i komiteen den 15.februar, der vi vil forsøke å få til en presentasjon til GRM neste dag.

2 Tittel på dokument/Versjonsnummer/Initialer/Dato


3 Tittel p책 dokument/Versjonsnummer/Initialer/Dato


Handlingsplan/ Statusrapport 2012-2013 for MD NAC 104 Fagsjef: Hroar Thorsen St at usr appor t er ing t il GR august 2012, novem ber 2012,febr uar 2013og m ai 2013

Nr

Mål

T ilt ak

5 5.1

St at us Lions Tulipanaksjon målet med 1 000 000 tulipaner skal bli en realitet. Lions Tulipanaksjon blir en del av Lionsdagen.

Øke fokus på salg til bedrifter/ kjeder. Oppfordre klubber til å ha spesielle arrangementer på denne dagen, bli samarbeids partner med andre evenementer som skjer på denne dagen. NAC skal være en resurs for resten av organisasjonen som ønsker å delta på Lionsdagen Følge opp vedtak fra GRM i februar om å se på mottoet til aksjonen.

5.2

Alle Lions klubber har et forhold til DMV, salget Gjennomføre evalueringen av Pilotene, planlegge å gjennomføre opplæring / oppfølging av disse. av kurs opprettholdes som i dag. Kan DMW selges til andre en skolene?

5.3

Tegnekonkurransen, en døråpner for Lions i skolene

Sørge for god informasjon rundt denne aktiviteten, ”skolere” pilotene i hva dette er. Vidar Waaden fortsetter som koordinator.

5.4

Dat o 11.10.2012

N arkohund.no skal bli en aktivitet som alle klubber har et forhold til

I samarbeid med opphavsklubbene sørge for at informasjon og nyheter om prosjektet når ut til alle.

Lions Club International MD104 Norge. E-post: post@ lions.no. Hjemmeside: www.lions.no Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23 24 46 30. Fax: 23 24 46 39.

Tulipan vase er under utvikling. Jobber med sentrumsløpet, påmelding s side laget. Det er pr i dag bestilt 801 000. Evalueringen er gjennomført, pilot samling avhold 5-6 januar. Satt fokus på samarbeidet Lions - DMV Vinner er kåret: Sofia Venstad som går på Nes barneskole i Stavsjø, Hedmark. Vinneren er hedret Satt på vent


Nr

Mål

5.5

Støtte opp rundt klubbenes forebyggende Heve viktigheten av det generelle forebyggende arbeidet Lions arbeid, motivere klubber til å søke støtte i Lions gjør, forklare rutinene i tulipanfondet for klubbene. Tulipanfond. Etablere samarbeid med to til tre eksterne partnere i løpet av perioden.

10

T ilt ak

Måltall

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13

Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomsarbeide Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser

10.14

Innbetaling til LCIF

Dat o 11.10.2012

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

Status pr. 1. aug. 2012

824 200 86 780 10 à 2-dagers kurser 164 à 1-dag 49 oppfølgingskurser

910 000 90 000 15 to dagers 175 en dags 50 oppfølging

0 0 0 0 0

Rapporter er komet inn, anbefaler klubber ved behov å søke støtte i fondet.

Status pr. nov 2012

Status pr. febr 2013

Status pr. mai 2013

2 Tittel på dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato


10.15 10.16 10.17 10.18 10.19

Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid

3 Tittel p책 dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato


Handlingsplan/ statusrapport 2012-2013 for PR og nettsider Mål Fr a Langt idsplanen 2012-2015 MÅ L 4 : Synliggjør e Lions 

Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for Lions Norge.

Synliggjøre Lions overfor myndighet, samfunns – og det lokale næringsliv.

Etablere Lionsdagen i forbindelse med Tulipanaksjonen

Benytte effektive IT systemer.

Utvikle retningslinjer og synliggjøre MD 104s miljø profil.

Etablere og synliggjøre et samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner.

Promotere narkohundprosjekt, se: www.narkohund.no

Gjennomføre en målrettet kampanje for å synliggjøre våre aktiviteter.

Studenter fra en handelshøyskole bør kunne få i oppdrag å utarbeide en plan hvor vi tar hensyn til Lions forskjellige nivåer: Riks – Distrikt – Sone – Klubb.

Nr

Mål

T ilt ak

Dat o

1

Utgi 6 nummer av LION.

- Utrede distribusjonsalternativer for 2013

1.10

- Fortsatt fokus på våre fyrtårn og klubbaktiviteter St at us

A vvik/aksjoner

Lions Club International MD104 Norge. E-post: vibeke.aasland@lions.no. Hjemmeside: www.lions.no Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23 24 46 32. Mob: 922 48 828

Dat o


Nr

Mål

T ilt ak

Dat o

Trykk: Venter oppdatert tilbud fra en leverandør. POST/DISTRIBUSJON: Har fått tilbud Nordpost og Mediepost. Posten har nye rutiner fra 1.1. 2013 med et intrikat system av rabatter. Gjenstår å finregne, men konkurrentene kan gi oss 5-6000 kroner i besparelse per utsending av LION. Nr

Mål

2

Sosiale m edier

2.1

Bruke facebook og twitter daglig til å formidle hva Lions er slik at flere ønsker å bli medlem, Venn av Lions eller bidra økonomisk. Innholdet skal være aktuelt, interessant og av god kvalitet.

T ilt ak

Dat o

- Etablere en Facebookside for Lions Norge.

1.11

1. Synliggjøre våre hjelpeaktiviteter 2. Fortrinnsvis publisere lenkeartikler fra lions.no 3. Dele utvalgte Lions-saker (U-tube, twitter, facebook, hjemmesider) 4. Publisere utvalgte presseartikler om Lions (fra overvåkningsrapport) 5. Kommentere og dele utvalgte nyhetssaker relevante for Lions

St at us

- Rekruttere administratorer (frivillige)

1.11

A vvik/aksjoner

Dat o

Casewell lager virtuell tulipan for tulipanaksjonen og noen tabs.

Nr

Mål

3

Fler e film er om Lions

T ilt ak

Dat o

2 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/ 24.10.2012


Nr

Mål

T ilt ak

Dat o

3.1

Lage filmer om fyrtårn

Utrede i samarbeid med MD-fagsjefer.

1.3

3.2

Filmer fra sentrale møter – streaming av riksmøte, foredrag, taler etc

- Lage småfilmer fra opptak fra RM2012

1.9

- Planlegge opptak og publisering fra RM 2013 i samarbeid med RM-arrangør

1.2

St at us

A vvik/aksjoner

Dat o

T ilt ak

Dat o

Ikke prioritert nå. Nr

Mål

4

N yhet sbr ev Lions N or ge

4.1

Sende ut hver 2. uke (torsdag) til alle medlemmer, venner av Lions og andre som abonnerer på nyhetsbrevet. Målet er å motivere til frivillig arbeid.

- Formidle tidsplan og invitere klubber til å bidra med relevant info for målgruppen.

St at us

A vvik/aksjoner

Dat o

Nyhetsbrevet er litt forsinket men er en prioritert oppgave i tiden fremover. Skal utgis med samme frekvens som tidligere, annen hver uke. Nr

Mål

5

Mer synlighet i m edier

5.1

Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Lions Norge

T ilt ak

Dat o

- au

1.11

3 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/ 24.10.2012


Nr

Mål

T ilt ak

Dat o

5.2

Selge inn saker om øyehelseprosjektet, førerhundskolen, Det er mitt valg, Tulipanaksjonen, Ungdomsutveksling, narkohund.no.

- etablere en ”Innsalgs-gruppe” som skal finne saker i klubbene og følge nyhetsbildet. Lage saker / kronikker for innsalg.

- lage og følge opp aksjonsplan / årshjul St at us

A vvik/aksjoner

Dat o

AU jobber med kommunikasjonsstrategi. Tegnekonkurransen kom på distriktssendingen NRK takket være innsalg av DG Glomsås i K. Tegnekonkurransen i Aftenposten Junior. Haiti: Har fått underlag fra haiti- tekst og bilder fra profesjonelle. Innsalg og pm for lokale medier prioriteres nå. Vil prøve Norge rundt og sportskanalene for LC Rena og Birken. Nr

Mål

6

H jem m esider

T ilt ak

Dat o

For å bli mer synlige på internett, for å få mest ut - etablere en prosjektgruppe som utreder eventuell overgang fra Idium til sosiale medier må våre hjemmesider være bedre Wordpress i samarbeid med Ludens. Rapport til grm i november. mht søkermotoroptimalisering. I dag må vi betale Idium for alle endringer i struktur. Idium har signalisert at de ikke lenger vil forbedre feil og mangler uten betaling. Dette gjelder f.eks tregheten som de ikke vet hvordan de skal løse.

1.9

St at us

A vvik/aksjoner

Dat o

T ilt ak

Dat o

Ikke relevant. Nr

Mål

4 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/ 24.10.2012


Nr

Mål

7

Juleaksjon Gavekort for innsamling til Lions Tulipanfond. - ”Det.er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”.

T ilt ak

Dat o

- Sende ut info om aksjonen og materiell for E-DM bedrifter til klubbene tidligere enn i fjor

1.9

- promotere via facebooksiden til Det er mitt valg,

15. 11

- annonsere på google, facebook - landingsside på lions.no (samme som i fjor) - sende ut gavekort med LION nr 3 (distriubusjon 27.11) St at us

A vvik/aksjoner

Dat o

Utsatt til neste år. Arbeidet med nye hjemmesider ga ikke dette tiltaket prioritet.

5 Handlingsplan for PR og nettsider VAA/ 24.10.2012


2012 Rapport fra helsesportuka for funksjonshemmede

FINNMARK

for

Lions Club Tana og Nesseby

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 1


HELSESPORTUKA 2012

Så er nok en helsesportuke (HSU) for funksjonshemmende, som skrev seg inn i historien med sin 32 uke. Arrangementet gikk av stabelen i uke 32, og under forhold av noe blandet vær, men været viste seg fra sin beste side på selve fjellturen under uka. Søndag 5. august kunne ukesjefen etter lange og mange forberedelser endelig ønske alle velkommen til den 32- helsesportuka. Spesielt hyggelig var Side 2

det for presidenten å kunne ønske velkommen, til mange nye deltagere og ledsagere velkommen til Tana. Til slutt kunne presidenten ønske Tana kommune ved sin ordfører å ta den offisele åpningen av uka Ekstra hyggelig at vår distriktguvernør Roald Nilelsen som var tilstede. Han holdt en flott tale om Lions og hva organisasjonen står for det med å hjelpe de som trenger det mest. Han holdt også en hilsen fra distrikt 104 A til alle deltagere

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


og ledsagere, og ønsket lykke til med uka. Vi var som vanlig innlosjert på Tana videregående skole, som nok en gang gjorde en stor innsats for at vi og våre del­ tagere og gjester skulle ha en stor opplevelse. Mandag kveld dro vi til fjells, der vi ble mottatt av fjellsjef denne gang var Magne som med sine medhjelpere kunne vise alle deltagere med ledsager hvor de skulle overnatte i telt. Senere på kvelden ble servert grillmat med masse godt tilbehør til. Fjellturen er to døgn, og kan være litt av en utfordring i forhold til været, men vi hadde kjempevær.

Tirsdag etter frokosten ble deltagere med sine ledsagere delt inn i grupper rundt Harrevann. Der skulle gruppene ordne med sin egen lunsj. Gruppene skulle røkte garn av fisk og skulle steke og grille det til lunsj og masse multer ble plukket og laget syltetøy. Senere på tirsdagen ble servert lappkaus og senere på kvelden ble det stekt masse vaffler. Allsang med bålet om kvelden Bjørn sto for masse fin musikk og sang Onsdag morgen ble det servert frokost etter det var det morgent­­ rim med Mally, når trimmen var unnagjort ble det natursti for alle deltagere med ledsagere.

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 3


tær Heidi Lill Mollestad. Hun var med på uka til fredag hun ga oss masse lovord om kor viktig det må å ha en sånn uke som sprer så mye glede og gi utfordringer til deltagere til å mestre. Men programmet måtte følges med aktiviteter rundt skolen, Bonakas og smalfjordvannet. Padling, ridning, skyting, boccia osv, er faste ingredienser i HSU. Tana /Nesseby lions club er stolt over alle deltagere som var med og deltok på aktivitetene dere viste stor innsats.

Til lunsj ble det servert lakse­ suppe, fjellturen var over for denne gang og vi kunne takke Magne med sine hjelpere for et trivelig opphold. Vidre på onsdag ble det tid til besøke nabo landet Finland. Senere på onsdag til ble servert reinkjøtt og buljong og etter det ble det ordnet med låve­dans. Onsdagskveld fikk vi også besøk av våres generalsekre-

Side 4

Tana Nesseby Lions Club kan være stolt av nok et gjennomført kjempearrangement for så vidt liten klubb. Dette har vi imidlertid ikke maktet alene og vil derfor takke alle små og store medhjelpere og en stor takk til Tana vidregående skole med god forpleining. Spesielt vil vi takke andre lions medlemmer og frivillige som tar turn til oss, setter av en ferie for å hjelpe oss en stor takk til dere. Finansielt er vi avhenging av støtte fra fjærn og nær. Vil nevne lions i hele landet, lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger en stor takk. Vi vet at mange nye vennskapsbånd er knyttet. Vi vet

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


at mange har gode minner de kan ta fram i mørke og kanskje ensomme vinterkvelder. Lørdag den 11 august. var det hjemreise HSU-2012 er over og det vanskeligste gjenstod. Avskjed, bare de som på en eller annen måte har deltatt på

HSU vet hvor vanskelig det er å ta avskjed med så mange flotte mennesker en levd tett sammen med en hel uke. Takk til medlemmene og frivillige hjelpere som var oss under uka.

Hilsen Matti Sipinen Ukesjef

Brynly Ballari President

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 5


Ukeprogram DAG SØNDAG 5.august MANDAG 6. august

TIRSDAG 7. august

ONSDAG 8. august

TORSDAG 9. august

FREDAG 10. august

LØRDAG 11. august

Side 6

FRA 19.00 21.00 2230 0730 09.00 0930 1100 1230 1330 1500 1730 2000 2045 0800 09.45 1000 1300 1400 1700 1900 2045 0800 09.45 1000 11.00 12.00 1600 1900 2000 2045 0730 09.00 0930 1100 1230 1330 1500 1630 1830 19.15 20.30 0730 09.00 0930 1300 1400 1630 1800 1830 0700 0800

TIL 20.30 21.30 0850 09.15 1100 1230 1330 1500 1630 -----2100 09.45 10.00 1300 1400 1700 1900 2200 2100 09.45 10.00 11.00 12.00 1815 2000 2400 2100 0850 09.15 1100 1230 1330 1500 1630 1830 2000 2000 21.30 0850 09.15 1300 1400 1600 1745 1830 ------0900

PROGRAM Middag Møte Sosialt Frokost Trim Gruppe-aktiviteter Gruppe-aktiviteter Lunch Gruppe-aktiviteter Omvisning Avmarsj Fjelltur Middag Møte Frokost Trim Fjelltur Lunch Fjelltur Middag Fjelltur Møte Frokost Trim Natursti Lunch Transport Dusjing (m/badstu) Middag Låvedans Møte Frokost Trim Gruppe-aktiviteter Gruppe-aktiviteter Lunch Gruppe-aktiviteter Alle grupper Dusjing Middag Møte arr. personell Svar Natursti Frokost Trim Alle Grupper Lunch Dusjing Transport Fotografering Middag og dans Frokost Bussavgang

Merknader Velkomst, servering, taler, åpning Ledsagere/deltagere uten ledsagere/gruppeledere Sov godt

1.Padling- 2. Ridning/hund/tandem. 3. Skyting 3.Padling- 1. Ridning/hund/tandem. 2. Skyting 2.Padling- 3. Ridning/hund/tandem. 1. Skyting På Landbruksskolen HUSK ! toalettsaker, sovepose, varmt tøy med mer På fjellet Arr. personell

Fiske, båttur, bålkos Eget fjell program /gis på fjellet Bålkos med allsang v/ Jan Bjørn og Bjørn Arr. Personell

Natursti m/oppgaver Tilbake til Tana landbrukskole/ tur til Finland Kvinner 1600-1715 / Menn: 1715-1815 Musikk ! Arr. Personell

2.Padling- 1. Ridning/hund/tandem. 3. Skyting 3.Padling- 2. Ridning/hund/tandem. 1. Skyting 1.Padling- 3. Ridning/hund/tandem. 2. Skyting Gruppene ordner med sin underholdning til fredag Kvinner 1630-1730 / Menn 1730-1830 Oppsumering/Evalurering Gruppeledere/Ukesjef

Bocca . Lek og spill. Alle deltar. Kvinner 1400-1500 / Til Tana Kirke, andakt

Menn 1500-1600

Avslutning og underholdning, Musikk ! til Kirkenes

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


8. august

TORSDAG 9. august

FREDAG 10. august

LØRDAG 11. august

09.45 1000 11.00 12.00 1600 1900 2000 2045 0730 09.00 0930 1100 1230 1330 1500 1630 1830 19.15 20.30 0730 09.00 0930 1300 1400 1630 1800 1830 0700 0800

10.00 11.00 12.00 1815 2000 2400 2100 0850 09.15 1100 1230 1330 1500 1630 1830 2000 2000 21.30 0850 09.15 1300 1400 1600 1745 1830 ------0900

Trim Natursti Lunch Transport Dusjing (m/badstu) Middag Låvedans Møte Frokost Trim Gruppe-aktiviteter Gruppe-aktiviteter Lunch Gruppe-aktiviteter Alle grupper Dusjing Middag Møte arr. personell Svar Natursti Frokost Trim Alle Grupper Lunch Dusjing Transport Fotografering Middag og dans Frokost Bussavgang

Natursti m/oppgaver Tilbake til Tana landbrukskole/ tur til Finland Kvinner 1600-1715 / Menn: 1715-1815 Musikk ! Arr. Personell

2.Padling- 1. Ridning/hund/tandem. 3. Skyting 3.Padling- 2. Ridning/hund/tandem. 1. Skyting 1.Padling- 3. Ridning/hund/tandem. 2. Skyting Gruppene ordner med sin underholdning til fredag Kvinner 1630-1730 / Menn 1730-1830 Oppsumering/Evalurering Gruppeledere/Ukesjef

Bocca . Lek og spill. Alle deltar. Kvinner 1400-1500 / Til Tana Kirke, andakt

Menn 1500-1600

Avslutning og underholdning, Musikk ! til Kirkenes

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 7


Hilsen fra Tana kommune

Tana kommune er opptatt av at funksjonshemmede og pårørende skal ha det godt i vår kommune. Kommunen har sommeren 2012 åpnet det nye bofellesskapet og senteret for psykisk utviklingshemmede med mål om å gi et bedre tilbud. Helsesportuka er gjennom utallige dugnadstimer gjennom flere tiår blitt en institusjon, til glede for deltagere, ledsagere og arrangør personell. Det skapes en positivitet som man skal lete lenge etter. Lions bidrar på denne måten til å skape det «gode liv» i Tana for alle. Arrangementet helsesportuka krever stor innsats fra medlemmene, gjennom forberedelser og i selve uka. Anleggene som Lions har bygget opp, både ved Smalfjordvannet og ved Harrevann er godt tilrettelagt Side 8

Foto: Ságat

Lions Club Tana og Nesseby kan være veldig stolte av det arbeidet de gjør for å skape trivsel i Tana kommune. Helsesportuka sommeren 2012 ble gjennomført på en måte, som bidrar til å gi kommunen et godt omdømme både nasjonalt og internasjonalt.

for funksjonshemmede. Kommunen prøver å støtte opp om dette gjennom fast årlig økonomisk støtte til helsesportuka og praktisk der man kan. Tusen takk til dere alle som legger ned så stort frivillige arbeide for medmenneskelighet og varme. Uten dette ville vi vært «fattigere»

Vennlig hilsen Frank Martin Ingilæ Ordfører i Deanu gielda Tana kommune

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


Mel: O when the Saints og marching in

Ukesangen 2012 UKA 2012 er nå i gang Så derfor synger vi denne sang denne uka har et motto Vårt motto er «Vi vil, vi kan» Med morratrim, vi våkner opp Og alle må her stille opp Den som ikke er til stede Må låvebrua opp og ned. På Smalfjordvann der padler vi Vannspruten står rundt kanoen vår Og er det noen her som hvelver En god latter alle får. Ved Harrevann, der er en leir dit skal vi jammen alle som en Her blir det teltsoving og bålkos Fisketur og badestamp. På låven har vi låvedans Rockefoten går uten stans Med litt førting rundt i krokan Er kvelden absolutt helt topp. På hestens rygg vi rider rundt Vi føler oss som Morgan Kane På skytebanen er vi konger, Og dronninger av alle slag. Når vi drar hjem er vi enig om At denne UKA har vært flott Så tusen takk til alle sammen Som gjorde dette mulig for oss. Skrevet av Rosel

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 9


Deltakerliste Navn

År Adresse

Ledsager

Linda Marie Bjøllseth

19

Kongsvinger

Kari Aanerud

Christina Svendby

24

Koppang

Hanne Solvang

Merce Liv Mortensen

45

Oslo

Lisbeth Sandberg

27

Oslo

Helle Bratlie

35

Færvik

Anne May Bratlie

Jan Erik Odegården

46

Elverum

Anita Lerudsmoen

Oskar Lauritsen Brudevik

15

Blommenholm Roger Lauritsen

Merete Ellingsen

25

Oslo

Elisabeth Egeland

58

Oslo

Annette Berge

45

Oslo

Inger Ofstad

49

Oslo

Unni Eri

60

Oslo

Hege Hjellemo

37

Oslo

Julius Hjellemo Dombås

Tove Johnsen

38

Alta

Cecilie Daniloff

Marie Charlotte B. Hansen 19

Trøgstad

Helen C. Hansen

Line Mossing

19

Gjerdrum

Marion Mossing

Torstein Johnsen

28

Tana

Linda Berget Flaget

28

Gol

Herbjørn Brennhovd

Åshild Kaaby

50

Lakselv

Lilly Kaaby

Kyøsti Arvi Tapani Peltonen 58

Vihti

Marjatta Peltonen

Jonathan Borge

28

Skedsmo

Nathanael Nordsletta

Guri Skancke Flenstad

22

Melhus

Gurild Skancke/Arnfinn F.

Stein Røed

44

Rena

Petter Heide

Robin Henriksen

28

Hasvik

Aslak Saltfjellrik

Kjetil Sarilla Sjursen

18

Hasvik

Tinni Geollegue

Eirik Skråmm

18

Skedsmo

Astrid Ahlsen Grimstad

Side 10

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


Arrangørpersonell Navn

Fra

Oppgave

Matti Spinien

Tana

Ukesjef

Bjørn Breivik

Tana

Allsang fjellet

Magne Nilsen

Tana

Fjellturen

Viggo Klaussen

Tana

Leder/Padling

Kjell Nilssen

Tana

Pil og bue

Birger Dervo

Tana

Fjellturen/ Ridning

Britt Elin Hætta Isaksen

Tana

Gruppeleder

Kirsti Breivoll

Tana

Gruppeleder

Pia Nilsen

Tana

Hjelper pil og bue

Arne Banne

Varangerbotn

Skyting

Mally Strøm

Spania

Kokk/Trim

Ella Marie Hætta Isaksen

Tana

Trim/Ass.Gruppeleder

Tryggve Pihl

Finland

Redningsbåt

Kikki Pedersen

Tana

Ridning

Odd Johansen

Tana

Sjåfør/boccaspill

Rikke Sætremo

Alta

Tademsykling

Solveig Daniloff

Alta

Tamdensykling

Per Andreas Mathisen

Tana

Skyting

Toril Klogh

Tana

Skyting

Cecilie Daniloff

Alta

Sjåfør/Mat fjellet

Ayla Iselin Hætta Isaksen

Tana

Frokost/Hjelp

Rosel Olsen

Hammerfest

Gruppeleder

Torgeir Jonas

Alta

Redningsbåt

Henry Mathiesen

Tana

Bocca/Sjåfør

Per Ivar Henriksen

Tana

Padling

Alf Erling Isaksen

Tana

Sjåfør

Selina Mathisen

Alta

Frokost/Hjelp

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 11


Navn

Fra

Oppgave

Brynly Ballari

Tana

Fjellet/president

Dag Borch

Tana

Hundekjøring

Ståle Henriksen

Tana

Ridning

Håkon Emblemsvåg

Tana

Fotograf

Gretha Kristoffersen

Tana

Vaffelsteker/fjellet

Morten Signaas

Tronheim

Hjelper

Gunn Signaas

Tronheim

Hjelper

Magne Ottosen

Løken

Hjelper

Karin Ottosen

Løken

Hjelper

Side 12

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012


Bildekavalkade

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Side 13


Lions etiske norm * Å vise at jeg tror på verdien av min gjerning ved å yte mitt beste så jeg fortjener alminnelig tillit. * Å søke å gjøre mitt arbeide fremgangsrikt og ta imot den belønning som rettelig tilkommer meg men ikke urettmessige ta imot fordeler eller goder som ville bety tap av selvrespekt. * Å unngå å skaffe meg fremgang på andres bekostning. * Å være redelig mot min neste og ærlig mot meg selv. * Å la tvilen komme den annen part til gode hvis det skulle være usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine handlinger. * Å betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant vennskap skapes ikke av tjenester og krever ingen gjenytelser, men innebærer at tjenester blir tatt imot i den ånd de er gitt. * Å huske mine samfunnsplikter og være lojal i ord og gjerning mot mitt land og folk.

* Å vise medfølelse med dem som lider, og støtte de svake og hjelpe dem som trenger det. * Å være varsom med min kritikk og gavmild med min ros, å arbeide for å bygge opp, ikke rive ned. Side 14

Rapport Helsesportuka for funksjonshemmede - 2012

Trykkeriservice AS | 78 46 59 20

* Å gi hva jeg kan av min tid, min arbeidskraft og mine midler til samfunnets beste.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

Lions Quest in Georgia NSR project 2011-2013 Background At NSR Council meeting in January 2011, the Nordic countries agreed to pursue the Norwegian proposal for a new two-year project NSR 2011-2013. The proposal was to help the Lions Clubs in Georgia to introduce Lions Quest. A Nordic steering group was established, and planning went on up to start autumn 2011. The project is now in its second year. How has it gone? Why Georgia? Georgia is a sovereign state in the Caucasus. After several rounds of Russian occupation, the country was finally free in 2008. Now the country politically and ideologically turns to the west, for example, they want membership in NATO and the EU. Currently there are not many Lions Clubs in the country, but they are in progress. PID Jørn Andersen from Denmark is a Europan Lions Quest coordinator, and at his recommendation we started in Georgia. The project's goal and idea is that the introduction of Lions Quest will open a great activity for children and young people, and this will also help to promote the Lions thoughts, ideas and values both in the new clubs and in schools and society. We want to build people, not houses, this time. The capital of Georgia is Tbilisi , and the second largest city is Kutaisi. We chose to start up in Kutaisi first, then Tbilisi. LC Kutaisi undertook to manage the project locally, with Mr. Kakhaberi Gvantseladze as leader.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

Since its inception in autumn 2011 the following have been completed: * Translation and adaptation of the books "Skills for Adolescence" to Georgian (kartull). * Printing of 600 sets of books (each set of 12 books). * Application for Core 4 Grant (Funding of $ 25,000) was sent to LCIF. The application was granted and the project was applauded from Oak Brook. . * As of October 2012 is 6 courses conducted in Kutaisi, and 2 in Tbilisi. * Training is conducted of 240 teachers in Kutaisi. Each teacher will be teaching three classes in the LQ, it means that 720 classes and about 10,000 students are now receiving instruction in LQ! * The project was presented to the mayor, the Ministry of Education and school director in Kutaisi - and other local political leaders, civil society organizations and journalists in the area. * 7 pilot schools were first established Kutaisi, now 39 schools are involved. * A service-competition among students is implemented in schools. The students have developed ideas for small local service projects and implemented them. Winners are awarded course! * Our Swedish employee in the NSR project management, international senior instructor Marianne Jansson, has completed all courses for teachers. She has also been responsible for training / education of the first Georgian instructor, Tamta Gabisonia, now graduated and can conduct courses for teachers in Georgia. Tamta has also participated as an interpreter in any of the courses. * In the autumn of 2012 the project started up in Tbilisi, run by LC Tbilisi. Leaders there are Mrs Nino Beselia and Mrs Tamara Gegenava. * October 2012 was the first annual workshop in Tbilisi for 40 teachers, with great success. 20 schools have signed up to start Lions Quest.


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

Future plans Future plans in 2013 : 1: To complete additional courses for teachers in Tbilisi. 2: Training of one more (or two) instructors in Tbilisi. 3:Project management in Tbilisi will try to achieve agreements on several meetings with school authorities. (There have been elections, new leaders must be contacted!) 4: School authorities must be positive to Lions Quest in order for this project to be able to run without help from NSR and LCIF in the future. Project management in Georgia and NSR must work for approval to introduce it in schools on a permanent basis, for financial support for future courses, instructor salaries, printing and audit of the books, etc. The Nordic countries are among the leading countries in Europe in the development and operation of Lions Quest . It is important to have clubs that recognize the value of educational work in schools. It is therefore appropriate to thank members of all clubs within NSR who last year contributed to Lions Quest in their countries. Because of this, the educational knowledge and experience has grown, and we can be able to share our experiences in Europe. In our view, the project has so far been successful, and now we will use this year to ensure that Lions Quest gets strong roots among our lions friends in Georgia!

Hilde Straumsheim , Chairman 2012-2013 .

Jørn Andersen, Chairman 2011-2012 LQ coordinator Europa

Egil Moe-Helgesen Project accountant

Marianne Jansson Senior instructor

Aldis Yngvadottir Advisor, translation /adaption


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

LIONS CLUBS Lions of Scandinavia – Nordic Cooperation MD 101 Sverige • MD 104 Norge • MD 106 Danmark • MD 107 Finland • MD 109 Island

Account pr 31.12.12 (Euro) Innbetalt 2011/2012

95.405

Innbetalt 2012/2013

93.547

TOTAL INNBETALT

188.952

Trening v/ Marianne Kutaisi 12 dager Tbilisi 3 dager Inkl. forberedelser og fly

21.003

Trykk bøker, spesialist education, leie treningssenter etc (fra LC Kutaisi)

91.834

Reisekostnader

1.388

Hotel Ambasadori, Tbilisi. Delegatpakker

3.116

Bankkostander TOTALE KOSTNADER

Bankbeholdning pr. 31.12.2012

118 117.459

71.493


Guvernørrådsmøte

Sak: Status rapport Lions 2014 Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: Hroar Thorsen

VEDLEGG: 1 VEDTAK: Rapporten tas til orientering

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER:

GENERALSEKRETÆRENS INNSTILLING:

Saksnr: Sakstype

3.27 B


Handlingsplan/ Statusrapport 2012-2013 Lions 2014 Prosjektleder: Hroar Thorsen St at usr appor t er ing t il GR august 2012, novem ber 2012,febr uar 2013og m ai 2013

Nr

Mål

T ilt ak

1

PPT til bruk i distriktene, for å "besvare" Lage en kortversjon som omhandler de økonomiske og oppgaven fra RM utarbeides og leveres DGer på geografiske sidene, utgangspunkt er den som ble benyttet på GRM i August 2012 RM 2012

2

Alle innspill og svar som er kommet 2014 vekst i Rolf N er i gang med gjennomgangen og analysen av dette, det Matrisen er laget ferdig og hende gjennomgås på nytt, resultatet behandles ferdige stoffet behandles på 2014 møte før det avleveres til oversendt GRL på 2014 møte i August. Eventuelle saker som GR/ Linjen bør løftesfrem ferdigstilles og avleveres GR

3

Alle distrikter avleverer innspill

Stille opp i de fora som det er ønskelig, for at flest mulig distrikter avleverer innspill.

Har stilt opp der vi er forespurt om dette.

4

Forslag til endelig vedtak, forelegges GRL i desember 2012

Se tidsplan

Er oversendt

5

Endelig forslag sendes ut som RM forslag og DM forslag før 01.02.2013

Er avlevert til tidsfrist

6

Delta på de DM som det er ønskelig at rep fra 2014 deltar på

Planlegges etter forespørsel

7

Søknad sendes int. styre før utgangen av dette Lionsåret

Benytte den implementeringsplanen som er laget.

Lions Club International MD104 Norge. E-post: post@ lions.no. Hjemmeside: www.lions.no Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23 24 46 30. Fax: 23 24 46 39.

St at us dat o 11.10.202 Utarbeidet og avlevert

Gjøres eventuelt etter RM


Status Rapport Lions Hus til Haiti.

Prosjektet ble godkjent som et Lions prosjekt på Riksmøtet i Ålesund/Hessa i 2011. Prosjektet ble meget godt mottatt i Lions Norge, responsen og giver gleden har vært overveldende. Det gjør at vi er fullfinansiert. Det er innbetalt kr. 3.025.038,71 denne summen er innbetalt av 373 klubber av disse har 22 klubber betalt egne hus. Regnskap avslutning vil vise hvor mange hus ekstra vi vil kunne bygge, noen vil det bli. Fremdriften av prosjektet på Haiti har vært preget av bølgedaler, som er å forvente i et land som mangler det meste av hva vi mener er en selvfølge som vann, strøm, kloakk og veier av en noenlunde standard. Når disse betraktningene blir tatt med i regnestykket, er det bare å berømme våre hjelpere William Eliacin og Pierre-Richard Duchemin som har bidratt på en fremragende måte Etter innvielsen av det første huset i 2012 har disse bølgedalene vært en del av komiteens hverdag. Det er stille ”hav” på Haiti nå, med det resultatet at Prosjektet ”Lions Hus til Haiti” er ferdig i februar 2013. Det betyr at det er ferdig stilt 36 hus og de resterende hus ventes ferdig til overrekkelsen 1 februar. Det er synd at norsk presse ikke har vist noen interesse for å fortelle sin lesere, seere om at medmennesker i Norge gjør livet bedre for flere hundrede mennesker på Haiti. Lederen er fortsatt optimist om at det må finnes noen som kan bringe en spontan giverglede til det norske folk. I mellom tiden vil jeg uttrykke min takk og beundring til medlemmer i Lions Norge som har vist en storartet medmenneskelighet.TAKK.


Nesodden 24 januar 2013 Vennlig hilsen Reidar Elnan Leder Lions Norge Haiti komitĂŠ


Guvernørrådsmøte

Sak: NSR. Klækken ved Hønefoss 2014 Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

3.30 I

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG Lions Club Heradsbygda er i rute med planleggingen av NSR 2014. Det gjenstår noen detaljer hva angår utflukter for gjester og ledsagere. Avtalen med Klækken Hotell er i orden. Det gjenstår noen detaljer hva angår møterom og grupperom. Dette kan ha betydning for kostnadene. Transport til og fra hotellet er avtalt med lokalt transportselskap.

SAKSOPPLYSNINGER: Vi er avhengige av å få programmet fra NSR arbeidsutvalg for å få klarlagt rombehov som må inneholde antall rom og hvilke størrelser rommene må ha. Vi må også få avklart om det skal arrangeres «bli kjent treff» og eventuelt hvilke rammer dette skal ha. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Den endelige kostnaden er ikke fastsatt. Vi må ha de endelige planene fra NSR før dette kan fastsettes. Vi vil i god tid, oktober 2013, presentere endelige planer med antatt kostnadsoverslag for MD og NSR arbeidsutvalg. Avhengig av de planer som blir fastsatt for dette arrangementet, antar vi at kostnadene for deltagere og ledsagere/gjester vil vær på samme nivå som i Trollhettan. Skal vi gjøre dette på rimeligst mulig måte må alle detaljene være på plass i god tid for desember 2013. Vi må ha avklart hvordan påmelding og betaling skal foregå.


AIM-Rapport 2012

Sluttrapport Aid In Meeting (AIM) - 2012


Innholdsfortegnelse

Kommentar Fra Delegasjonsleder ..................................................................................... 5 Project Legal Aid ............................................................................................................... 6 Introduksjon.........................................................................................................................................................................6 Mål og Bakgrunn for Legal Aid .....................................................................................................................................6 Samarbeidspartnere .........................................................................................................................................................7 Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) ................................................................................................... 7 Makarere Law Society (MLS)............................................................................................................................................ 7 Advokat Allan Paul Nyakahuma ..................................................................................................................................... 7 Equator Law Advocates ...................................................................................................................................................... 8 Uganda Law Society (ULS) ................................................................................................................................................ 8 Planlegging og Forberedelser .......................................................................................................................................8 Arbeidet i Uganda ..............................................................................................................................................................9 Første uke.................................................................................................................................................................................10 Andre uke .................................................................................................................................................................................12 Økonomi.............................................................................................................................................................................. 15 Budsjettoversikt ....................................................................................................................................................................15 Kommentar til utgiftsposter ...........................................................................................................................................17 Evaluering av Legal Aid 2012 .................................................................................................................................... 19 Utfordringer............................................................................................................................................................................19 Videre Arbeid ..........................................................................................................................................................................19 Konklusjon ......................................................................................................................................................................... 20 Kontakinformasjon......................................................................................................................................................... 20 Avtroppende AIM-delegater ............................................................................................................................................20 KCCC ........................................................................................................................................................................................... 21 Advokat .....................................................................................................................................................................................21 Makarere Law Society........................................................................................................................................................ 21 Uganda Law Society............................................................................................................................................................ 22 Equator Law Advocates ....................................................................................................................................................22 Vedlegg ................................................................................................................................................................................ 23

Youth Project .................................................................................................................. 24 Innledning .......................................................................................................................................................................... 25 Sponsor a Dream ............................................................................................................................................................. 26 Bakgrunn ............................................................................................................................................................................ 26 Aktiviteter i Uganda ....................................................................................................................................................... 26 Kontrollrutiner................................................................................................................................................................. 26 Besøk til skoler ................................................................................................................................................................. 28 Kunstprosjektet «I have a right to education» .................................................................................................... 29 Utfordringer for KCCC i Uganda ................................................................................................................................ 30 Nådde vi målene? ............................................................................................................................................................ 30 Økonomi.............................................................................................................................................................................. 30 Veien videre for Sponsor a Dream/ anbefalinger .............................................................................................. 31 Finansieringsbehov i framtiden.....................................................................................................................................31 2


Konklusjon ......................................................................................................................................................................... 32 Treasure Life Center ...................................................................................................................................................... 32 Innledning .......................................................................................................................................................................... 32 Hva er TLC? .............................................................................................................................................................................33 TLC/AIM samarbeidet................................................................................................................................................... 34 Arbeidsbeskrivelse: I forkant av turen .................................................................................................................. 34 TLCs klinikk for ungdom .............................................................................................................................................. 35 TLCs Internettkafé ........................................................................................................................................................ 35 Mål ......................................................................................................................................................................................... 35 Før ......................................................................................................................................................................................... 36 Etter ...................................................................................................................................................................................... 36 Utvikling og oppfølging................................................................................................................................................. 37 Sportsturnering ............................................................................................................................................................... 38 Mål............................................................................................................................................................................................... 38 Gjennomføring: ................................................................................................................................................................ 38 Evaluering .......................................................................................................................................................................... 39 Kommentar fra delegasjonsleder angående samarbeidet med TLC .......................................................... 39 Vedlegg ................................................................................................................................................................................ 40 Kontaktinformasjon ....................................................................................................................................................... 40

One Parent - One Pig Project Report ............................................................................... 41 Foreword ............................................................................................................................................................................ 42 Background........................................................................................................................................................................ 42 AiM 2012 objectives....................................................................................................................................................... 43 Execution ............................................................................................................................................................................ 43 Finds ..................................................................................................................................................................................... 45 New income generating project ................................................................................................................................ 46 Strengths ..................................................................................................................................................................................47 Weaknesses .............................................................................................................................................................................47 Evaluation and consideration of Vocational skills ............................................................................................ 48 Other moments to note ................................................................................................................................................. 49 Recommendation ............................................................................................................................................................ 50 Conclusion .......................................................................................................................................................................... 50 Attachments ...................................................................................................................................................................... 50 Contacts............................................................................................................................................................................... 51 Kommentar fra delegasjonsleder ............................................................................................................................. 51

AiM All 2012 ................................................................................................................... 52 Hva er AiM All? ......................................................................................................................................................................52 Mål for AiM All .......................................................................................................................................................................52 AiM konferansen 2012.................................................................................................................................................. 52 Organisasjonskomité .......................................................................................................................................................... 53 Deltakere ..................................................................................................................................................................................54 Kronologisk oppsummering av planlegging og gjennomføring av AiM All 2012 ................................. 54 Hva ble gjort før avreise ....................................................................................................................................................54 De første ukene i Uganda..................................................................................................................................................56 Under selve konferansen ...................................................................................................................................................56 Økonomi.............................................................................................................................................................................. 57 3


Evaluering og grad av m책loppn책else ...................................................................................................................... 58 Tips og r책d til neste 책rs AiM All ................................................................................................................................ 59 Vedlegg ................................................................................................................................................................................ 61 Kontaktinformasjon ....................................................................................................................................................... 61 AiM delegater .........................................................................................................................................................................61 LEOs ............................................................................................................................................................................................ 61 TLC .............................................................................................................................................................................................. 61 AIESEC Kampala...................................................................................................................................................................61 Rapport nye prosjekter Aid In Meeting 2012.........................................................................................................1 Fontes Foundation .............................................................................................................................................................1 Mulige prosjektforslag ......................................................................................................................................................... 2 Kawempe Home Care .......................................................................................................................................................3 Hva er Kawempe Home Care ............................................................................................................................................ 3 Prosjekter for AiM .................................................................................................................................................................. 4 Kontaktinformasjon ..........................................................................................................................................................5 Jordbruksprosjekt med TLC ..........................................................................................................................................6

4


Kommentar Fra Delegasjonsleder Vedlagt finner dere årets rapport fra prosjektet Aid in Meeting som gjennomføres av studenter fra Bergen i regi av Lions Club Bergen Student med støtte fra Lions Club Norge. I år tilbragte åtte studenter fire uker i Uganda, der de jobbet med lokale prosjekter. Årets prosjekter har vært Legal Aid, Youth Project og Silent Voices. Deltakerne har skrevet egne rapporter om disse som man finner under. I tillegg ble det gjennomført en konferanse AimAll i samarbeid med AIESEC, Leos og AiMs samarbeidspartner i Kampala, KCCC med temaet bærekraftig utvikling/bistand. Foruten de nevnte prosjektene har det også blitt undersøkt muligheter for å utvide AIMsamarbeidet og noen forslag og innspill angående dette finner man nederst. For mer informasjon kan man også lese blogg på nettsidene til LCBS: http://lionsstudent.no/kategori/aim2011blogg/

God lesing,

Guro Lystad, 30.Desember 2012.

5


Project Legal Aid Prosjekt planlagt, gjennomført og rapportert av Hanne Garberg og Kamal Anwar.

Introduksjon

Project Legal AID er et rettshjelpsprosjekt drevet at to studenter ved det Juridiske Fakultet I Bergen i samarbeid med Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) i Kampala, Uganda. Prosjektet er en del av Aid in Meeting (AIM), som er et bistands- og utviklingsprosjekt underlagt Lions Norge. Rapporten vil gi en oppsummering av arbeidet i forbindelse med Project Legal Aid 2012, med informasjon om bakgrunnen for prosjektet, mål, gjennomføring, budsjett og plan for videreføring av prosjektet.

Mål og Bakgrunn for Legal Aid

Det overordnede mål med Project Legal Aid er å gi gratis rettshjelp til innbyggerne i Kamwokya, Kampala. I samarbeid med KCCC Advocacy er det opprettet et advokatkontor i Kamwokya som yter juridisk bistand til innbyggerne i slummen. Kamwokya er et område med høy fattigdom og utbredt kriminalitet. Barn og kvinner er særlig utsatt, og seksuelle overgrep og andre voldshandlinger forekommer jevnlig. I slike saker er det klart behov for juridisk bistand, men det er også behov for rettshjelp til å lose sivile tvister knyttet til blant annet eiendomsrett, arve- og familierett. Tidligere var KCCC Advocacy kun drevet av to sosialarbeidere, de jobber fortsatt tett opp til kontoret og fungerer som et bindeledd mellom Kamwokya og andre organisasjoner og advokatkontorer. I 2011 ble det ansatt en advokat ved KCCC Advocacy av Project Legal Aid som dermed gjorde at kontoret har direkte mulighet til a gi gratis rettshjelp.

6


Siste halvdel av året 2011/2012 har samarbeidet med advokaten dessverre ikke fungert, slik at kontoret i en lengere periode har vært uten advokat. Dette har fort til at kontoret har kunne bidratt til et mindre antall saker og ikke hatt juridiske kompetanse ved kontoret slik som ønsket. Målet for delegasjonen 2012 er å finne en advokat som kan fungere på permanent basis for kontoret. På grunn av erfaring fra året for er det også et mål å knytte samarbeid med flere advokater. På denne måten kan disse kontaktes for hjelp dersom den faste advokaten er utilgjengelig i perioder, og slik skape kontinuitet i driften av advokatkontoret. I tillegg skal det iverksettes mindre tiltak som vil fungere som positive insentiver for å holde på denne kontinuiteten. Blant disse tiltakene inkluderer innføring av et attest-system til jusstudentene som jobber frivillig på kontoret, kjøpe inn mer faglektyre og generelt skape et bedre arbeidsmiljø på kontoret, og skape tette bånd til alle våre samarbeidspartnere slik at vi kommuniserer mer effektivt og produktivt når vi har reist tilbake fra Uganda.

Samarbeidspartnere Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) KCCC er en ugandisk bistandsorganisasjon lokalisert i Kamwokya. De har siden oppstarten i 1987 klart å bygge seg opp som en betydningsfull aktør i lokalområdet som utenom rettshjelp blant annet driver en gratis helseklinikk, en mikrofinans-bank og aktivt er involvert i sosialt arbeid med barna og skolene i området. Nettside: http://www.kamccc.org/ Program direktør Godfrey Mabiriizi, sosialarbeider Gertrude Atyero (Trudy) og sosialarbeider Joseph Muhumza (Joe) som arbeider i KCCC Advocacy er våre fremste samarbeidspartnere. Makarere Law Society (MLS) Jusstudenter fra Makarere University arbeider frivillig ved KCCC Advocacy to dager i uken. George, Hawa og Dorothy har arbeidet der et år allerede, og skal jobbe der videre. I tillegg er vi åpne for nye frivillige ved enhver tid. Advokat Allan Paul Nyakahuma Advokat Allan Paul er Legal Aids hovedadvokat. Han arbeider ved SYBA Associated Advocates i Kampala, hvor også advokat Robert Bautu, som ble ansatt av Legal Aid i fjor, arbeider. Robert Bautu skal samarbeide med Allan Paul i tilfelle han trenger assistanse, men vil ikke være Legal Aid sin kontaktperson. 7


Nettside: http://www.sybaadvocates.com/

Equator Law Advocates Equator Law Advocates er ansatt av Legal Aid for å fungere som reserveadvokater i tilfelle Allan Paul er forhindret fra å bistå kontoret. Samarbeid med ELA vil dermed sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at kontoret er stengt i lengre perioder slik som skjedde i fjor. Vår kontakt har gått gjennom Joseph Atukunda, men kontrakten er inngått med advokatkontoret som helhet, slik at det alltid vil være en advokat tilgjengelig for Legal Aid selv om Atukunda er forhindret. Nettside: http://equatoradvocates.com/

Uganda Law Society (ULS) ULS er advokatforeningen I Uganda og driver en rekke rettshjelpskontorer I Uganda. De har tidligere bidratt med støtte til Project Legal Aid, men samarbeidet er ikke lenger like tett. Vi har fortsatt blitt lovet støtte med anskaffelse av advokat hvis vi skulle få de samme problemene som i fjor. Vårt møte i år var med Samuel Olumu som er Head Professional Development & Member Affairs. Dette grunnet at Aaron Besigye, som er Head Legal Aid & Pro-Bono Service, var sykemeldt under hele oppholdet vårt. Nettside: http://www.uls.or.ug/

Planlegging og Forberedelser

Vår første innblikk i prosjektet kom gjennom et lengre møte med Vegar Waage. Vegar som både var fjorårets delegasjonsmedlem i Legal Aid og er nåværende President for Lions Club Bergen Student (LCBS), ga oss et klart overordnet overblikk av hvordan vårt aktuelle landskap skulle være, hva som hadde gått, hva som kunne gjøres bedre og hvordan fjorårets opplevelser var helhetlig.

8


Vi tok deretter kontroll av e-posten aimlegalaid@gmail.com og etablerte kontakt med Godfrey og Joseph ved KCCC. Slik fikk luftet våre nye ideer til dem, samt få innspill fra tidligere arbeid. I tillegg ga dette rom for å knytte bånd med våre samarbeidspartnere på et sosialt nivå, før vår ankomst til Uganda. Erfaringen senere viste oss at det var hensiktsmessig å vite mest mulig om hverandre for å få til et mest mulig effektivt arbeid når vi skulle implementere våre nye tiltak vel fremme i Uganda. Vi fikk tidlig avklart at vårt budsjett på kr.50 000,- var tilstrekkelig for vårt arbeid i Uganda, og vi trengte derfor ikke å drive eget innsamlingsarbeid. Vi fokuserte derfor på planlegging, samt spre informasjon om vårt prosjekt. Blant annet ved en artikkel skrevet av Kamal i tidsskriftet Injuria, som deles ut til alle studenter ved det Juridiske Fakultet Bergen og advokatkontorer/jusfakulteter/privatabonnementer. Dette skapte oppmerksomhet ved prosjektet og vi fikk flerfoldige henvendelser fra hovedsakelig jusstudenter. Ved å skape mer oppmerksomhet håper vi å samtidig kvalitetssikre neste års søknadsrunde, samt gjøre det enklere for neste års delegater å samle sponsorer hvis det blir nødvendig. Av disse grunner etablerte vi også kontakt med HumAk, jusfakultets bistandsorganisasjon, slik at vi kunne få til en gjensidig informasjonsstrøm og felles rekrutteringsbase med dem. Videre ble det også trykket diplomer som skulle brukes til å attestere de frivillige jusstudentene fra Makerere, for å gi dem forhøyet insentiver til å fortsette sitt arbeid i våre kontorer i Kamwokya, Kampala. Etter nøye planlegging og informasjonssamling ble følgende de konkrete mål vi bestemte oss for å jobbe etter under oppholdet i Uganda: 

Fast ansettelse av en lokal ugandisk advokat

Skape kontakt med flere advokater, for å ha vara-advokater hvis behovet oppstår

Skape insentiv for effektivisering av eksisterende arbeid, blant annet innføre bruk av diplom til jusstudenter som fullfører sin normerte tid med frivillig arbeid på kontoret

Holde ’Stakeholders Workshop’ hvor lokale innbyggere/ næringsdrivende inviteres til dialog

Gå gjennom saksmappen på kontoret for å konkret se etter flere metoder for problemløsing

Arbeidet i Uganda

9


AIM delegasjonen var I Uganda i 4 uker fra 23. juni 2012 til 21. juli 2012. Uke 2 og 3 var avsatt til bistandsprosjektene, mens de resterende to ukene var satt av til møtevirksomhet, utvekslingsarbeid og bistandskonferanse.

Første uke Mandag 2. juli: Morgenmøte med bønn hos KCCC. Mote med Godfrey, Trudy og Joseph. Tirsdag 3. juli: Møte med advokat Allan Paul. Besøkte Uganda Law Society. Møtte og forhandlet med skiltmaker som skal lage skilt til kontoret, der det blir fremhevet at rettshjelpen er gratis. Skiltet får påskrevet "Free legal help" på engelsk og det ekvivalente på det lokale språket "luganda".

Nytt skilt på plass.

Onsdag 4. juli: Besøkte Kyebando Vocational Training Centre i Kamwokya (yrkesfagskole) som skal være lokalet for Stakeholders Workshop. Vi fikk en omvisning av lokalene, samt avtalt pris for leie, mat og drikke.

10


Møte med jusstudentene fra Makarere. de fikk overlevert diplom for arbeid ved KCCC Advocacy:

Kamal overrekker diplom signert LCBS/KCCC til jusstudenten George fra Makerere Law Society.

Torsdag 5. juli: Møte I sentrum med Ssbulime David hos "Planet Signs". Skal lage et banner som skal brukes ved vårt "Stakeholders Workshop", samt trykket invitasjoner til workshop, såkalte "flyers". Fredag 6. juli: Mottok banner.

11


Her mottok rektor ved KCCC Primary School, Jane Kansiime, sin invitasjon. Hun har tidligere også fungert som vert for tidligere AIM-delegasjoner, og introduserte oss for representanter fra NGO'er som økte vårt nettverk i Kamwokya.

Levering av invitasjoner til Stakeholders Workshop til samarbeidspartnere i Kamwokya og store organisasjoner i sentrum. Denne prosessen krevde omfattende tid og gikk over flere dager. Mange nye bekjentskap ble knyttet under disse leveringsrundene, samt oppfølging av gamle. Andre uke Mandag 9. juli: Møtte med Equator Law Advocates, hvor vi fikk et positivt resultat i at de ville jobbe med oss. Møte med Uganda Law Society Møte med advokat Allan Paul på hans kontor. Undertegnelse av MoU for 2012-2013. Tirsdag 10. juli: Arbeid med MoU til Equator Advocacy Forbedring av venterommet. Blant de små tiltakene inkluderer sette opp informerende plakater, ommøblere, sette inn vannkoker for å ha te klar til servering og generelt rydde opp i gammelt grums. Onsdag 11. juli: Fullføre invitasjoner 12


Torsdag 12. juli: Påbegynte ringerunde til alle inviterte for å bekrefte oppmøte. Gjennomgå saksmappen for å se etter nye potensielle tiltak. Fredag 13. juli: Fortsatte ringerunden til de inviterte. Delte ut flyers med høytalerbil som varslet og inviterte alle interesserte i lokalområdet om møte opp på vår "Stakeholders Workshop".

Lørdag 14. juli: Stakeholders Workshop Tema: "Sexual Gender-Based Violence" 13


Møtet var en generelt stor suksess, hvor vi fikk oppnådd alle våre mål. Siden fjorårets møte allerede var ansett som vellykket, så spedde vi inn små endringer hvor vi følte vi kunne forbedre møtet. Blant forskjellene fra i fjor var at vi reklamerte mer intensivt og det ga resultat i høyere antall oppmøtte, omtrent 130. Dessuten valgte vi å leie et religiøst nøytralt lokale etter anbefaling fra Godfrey. Dette for å inkludere de andre trosretningene i lokalsamfunnet, som inkluderer mindre sammensetninger av hindu, bahai og en større andel muslimer. Dette tiltaket viste seg å være vellykket i den grad at vi hadde oppmøtte fra alle moskeene og muslimske skolene i området - noe som manglet totalt i fjor grunnet at møtet ble holdt i en kirke.

En Imam fra en lokal moske som tok ordet for å ytre hvor informativt møtet var og hvordan han var glad for å være med på dette møtet i år.

14


Lokalpolitiet gir informasjon og ble filmet av lokal-TV

Økonomi Finansiering Penger fra fjorårets prosjekt. Det var både penger som ikke ble brukt i fjor og planlagte midler som heller ikke ble brukt, som dermed ble overført til årets budsjett. Budsjettoversikt Årets budsjett for Legal Aid 2012 – NOK 50 000,-

Utgiftsbeskrivelse

Spesifisering

Advokat, lønn 1 år

800 000 UGS mnd,

Kostnad NOK 24 000,-

9 600 000 UGS år

Stakeholders

Leie av lokale + mat til deltagere +

Workshop

te/ekstra drikk + kjeks

NOK 3466,85,-

(1 407 000 UGS) NOK 1200,Leie av høyttalere to dager (450 000 UGS) NOK 262,50,Banner (105 000 UGS) NOK 375,Betaling foredragsholdere (3 stk, 50 000 UGS per pers,

15


150 000 UGS)

To møter i løpet av året (1 600 000 UGS x 2) NOK 7800,Markedsføring tv/radio

Div. promotering av Legal Aid

(225 000 UGS)

NOK 554,40,-

Skilt på kontorbygg

NOK 190,-

(75 000 UGS)

Diplomer

NOK 3500,-

Ramme til kontoret

NOK 25,-

(10 000 UGS)

Div. i forbindelse med

Herunder telefontid, transport (høyt

arbeidet

hovedsakelig grunnet utdeling av

NOK 2000,-

personlige invitasjoner til "Stakeholders"), kontorrekvisita, bruk av internettkafeer til printing/mails grunnet manglende internettforbindelse på kontoret

16


Uforutsette utgifter

(Lønnsøkning til advokat NOK 4000,-,

NOK 0,- (ført under utgiftspost for advokatlønn)

Kamera

NOK 625,-

(250 000 UGS)

Bøker til Legal Aid kontoret

NOK 52,50,-

( 21 000 UGS)

Vannkoker

NOK 47,50,-

(19 000 UGS)

Total

NOK 44 098,75,-

Kommentar til utgiftsposter Advokatlønn

Under det første mote med advokat Allan Paul skulle vi underskrive Memorandum of Understanding. Allan Paul forespurte om lønnsøkning grunnet blant annet inflasjon, fra den opprinnelige lønnen på 650 000 UGS mnd (NOK 1625,-), til 1 000 000 UGS mnd (NOK 2500). En slik lønnsøkning vil ikke være mulig innenfor årets budsjett, men på grunn av den sterke inflasjonen som har vært i Uganda det siste året fant vi det rimelig med noe økning, da til 800 000 UGS mnd (NOK 2000,-). Da lønnen i utgangspunktet er lavere enn en ordinær advokatlønn, samt inflasjon i landet, anbefaler vi også en gradvis økning av lønnskostnaden også til neste år, sett at samarbeidet har fungert tilfredsstillende.

17


Stakeholders Workshop

Stakeholders Workshop ble holdt på Kyebando Vocational Training Centre. De som leide ut lokalet stod også for mat og drikke til møtet. Banneret er generelt tekstet med ”Welcome to Stakeholder’s Workshop”, samt logoene til Lions Club International og KCCC. På grunn av den generelle utformingen og solid materiale er intensjonen at dette også skal kunne brukes ved fremtidige møter.

Promotering av Legal Aid

Det finnes allerede et stort skilt stående i veien som ble satt opp av fjorårets delegasjon. I år har vi valgt å lage et ekstra skilt som plasseres på bygningen til KCCC Advocacy. Da det eksisterende skiltet er på engelsk, bestemte vi at det var nyttig med et ekstra skilt på det lokale språket. Slik at informasjonen om rettshjelpen kan nå ut til enda flere av innbyggerne. Skiltet fremhever også at rettshjelpen er gratis. I Norge fikk vi trykket diplomer som studenter som arbeider frivillig kan få når de har fullført sin periode på kontoret. De to studentene vi møtte virket veldig positive til et slikt tiltak, da de har noe skriftlig å fremvise til senere arbeidsgivere om sitt arbeid på KCCC Advocacy.

Uforutsette utgifter

Bøker til jusstudentene – under motet med jusstudentene kom de med et ønske om å skaffe bøker til kontoret som de kan bruke når de er her for å arbeide. Vi ble overrasket for å høre dette, da vi anser det som en selvfølgelig å ha materiale tilgjengelig når man arbeider med juridiske spørsmål. Da det ikke er avsatt midler i årets budsjett til dette, hadde vi ikke mulighet til å gjøre så mange innkjøp. Vi kjøpte likevel to bøker, "Domestic Violence Act" fra 2010 som er svært relevant for arbeidet ved kontoret. Se mer om dette under ”videre arbeid”. Vannkoker ble kjøpt slik at studentene kan lage te når de arbeider frivillig på kontoret. Dette tror vi vil fungere bedre enn den tidligere ordningen med lunsj til studentene når de er der, da det har vært uklarheter omkring hvem som skal betale for dette. Det ble gitt kontanter til Trudy og Godfrey ved slutten av oppholdet som skal gå til innkjøp av et digitalkamera. Dette vil være nyttig for bruk til bl.a. besøk på politistasjonen og annet arbeid med klientene, samt for dokumentasjon som kan vedlegges rapportene som sendes til Norge. Da

18


årets delegasjon ikke fikk anledning til å gjøre innkjøpet i løpet av oppholdet, skal Trudy og Godfrey sende kvitteringen på mail når de har kjøpt kamera. Kommentar til ubrukte prosjektmidler

Vi finner det mest hensiktsmessig å direkte overføre de ubrukte midlene for årets Legal Aid 2012 til budsjettet for neste års Legal Aid 2013. Slik det og ble gjort i fjor av Legal Aid 2011.

Evaluering av Legal Aid 2012 Utfordringer Det ugandiske arbeidslivet er svært annerledes enn hva vi er vant til i Norge, og ting går i et annet tempo. Det er derfor svært frustrerende til tider med mye venting og uproduktivitet som en ser over alt. Mye tid går bort på forberedelser til Stakeholders Workshop. Lage invitasjoner, pakke i konvolutter og skrive på disse er arbeid som Trudy og Joseph bør gjøre på forhånd. Da alle invitasjonene leveres ut for hånd til omtrent 150 inviterte rundt omkring i Kamwokya og i byen, er dette tidskrevende arbeid. Videre Arbeid Vi foreslår at neste års delegasjon benytter noe av prosjektmidlene til videre innkjøp av jussbøker til kontoret. Advokat Allan Paul og jusstudentene vil produsere en liste med litteratur som de mener er nyttig å ha på kontoret. Da det er mangel bøker i samlingen er det et forslag at det kjøpes inn noen, og at samlingen kan utvides i årene fremover. Slik Legal Aid står nå er det avhengig av vår sponsorstøtte for å kunne fungere på en tilstrekkelig tilfredsstillende måte og det blir en videre utfordring å klare å knytte seg opp til ugandiske organisasjoner eller bedrifter som tar til seg ansvaret for dette. Da ambisjonen for Lions Club er at alle prosjekter skal være bærekraftige og selvdrevet, vil det være en fordel om delegasjonene i årene fremover begynner prosessen med å tenke ut forslag til hvordan dette kan løses.

19


Konklusjon

AIM Legal Aid 2012 har nådd sine normerte mål og det har vært et vellykket opphold i Kampala. Videre jobbes det med å skape bånd til diverse ugandiske organisasjoner og bedrifter, for å dermed ha muligheten til å en dag gi byrden av å drive kontoret totalt over til en organisasjon/bedrift plantet i Uganda. Legal Aid 2012 oppmuntrer neste års delegater til å aktivt bruke de forrige delegasjonsmedlemmene som kilder til informasjon. Det er mye å sette seg inn i når en først er i Uganda og det kan best gjøres ved å være godt forberedt på forhånd. Mer kan leses i våre blogginnlegg fra Uganda: http://lionsstudent.no/2012/06/legal-aid-2012/ http://lionsstudent.no/2012/07/legal-aid-–-2012-–-part-2/ http://lionsstudent.no/2012/07/legal-aid-2012-part-3/

Kontakinformasjon

Avtroppende AIM-delegater

Hanne Garberg (Legal Aid) Epost: hanne_garberg@hotmail.com Tfl: +47 920 90 104 Kamal Anwar (Legal Aid) Epost: kamalanwar@outlook.com Tfl: +47 922 62 690

20


KCCC Godfrey Mabiriizi Epost: gmabiriizi@gmail.com Tlf: +25 641 45 326 70 / +25 772 47 2576 Gertrude Atyero (Trudy) Epost: muhutrudy@yahoo.co.uk Tlf: +25 782 865 286 Joseph Muhumuza Epost: jomuhumuza@yahoo.com Tfl: +25 781 556 153

Advokat Allan Paul Nyakahuma (Advocate at SYBA Associated Advocaes) Epost: anyakahuman@sybaadvocates.com Tfl: +256 312 272 781/2 / +256 704 938 248 / +256 712 359 240 / +256 776 360 181

Makarere Law Society Kenneth (President) George Epost: georgendahiriwe@gmail.com Tlf: +256 077 99 21863 Dorothy Epost: nankdora_8@yahoo.com Tfl: +256 077 45 29615 21


Uganda Law Society

Epost: uls@uls.or.ug Samuel Olumo Epost: sam.oluma@uls.or.ug, solumo@gmail.com Tfl. +256 414 342424/ 12 Mob: +256 751 946 764 / +256 792 946 764 Grace Babihuga (Executive Director) Epost: grace.babihuga@uls.or.ug, ed@uls.or.ug Tfl: +256 414 342424/12 / +256 772 460 77 Equator Law Advocates Joseph Atukunda (Legal Officer) Epost: joseph_atukunda@yahoo.co.uk Tfl: +256 202 739 320 / +256 718 266 759

22


Vedlegg 1. Memorandum of Understanding mellom AIM Legal Aid og KCCC 1.1. Bildedokument av underskrevet utgave 2. Memorandum of Understanding med advokat Allan Paul 2.1. Bildedokument av underskrevet utgave 3. Memorandum of Understanding med Joseph ved Equator Advocacy 3.1. Bildedokument av underskrevet utgave 4. Liste over deltakere i "Stakeholders Workshop" 5. Programmet v책rt for "Stakeholders Workshop" 6. Prosjektforslag fra Legal Aid 2012

23


Youth Project Av Iselin Bergesen og Agnete Hessevik

24


Innledning Rapporten er skrevet av Youth Project-gruppa som var en del av AIM-delegasjonen i 2012. Oppgavene vi hadde fått var å følge opp Sponsor a Dream og å utføre et kunstprosjekt med barna, å samarbeide med Treasure Life Center om et nytt prosjekt, og å gjennomføre den årlige sportsturneringa. Rapporten forteller om hva vi gjorde, hvordan det gikk og hva som er våre anbefalinger til videre arbeid med prosjektene. Tusen takk for at vi fikk muligheten til å reise til Uganda! Vennlig hilsen Iselin og Agnete, 9. September 2012

25


Sponsor a Dream Bakgrunn Sponsor a Dream er et utdanningsprosjekt som ble startet gjennom Aid in Meeting (AIM) 2010. Lions Club Bergen Student (LCBS) støtter betaling av skoleutgifter til 81 barn som bor i slummen Kamwokya i Kampala, Uganda. Barna er av verdens aller fattige og har ikke mulighet til å gå på skole uten hjelp til å betale avgifter. Vår partnerorganisasjon Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) har ansvar for daglig drift av prosjektet i Uganda.. Prosjektet ble fulgt opp av AIM-delegasjonen i 2011, og LCBS jobber kontinuerlig med innsamling av midler til prosjektet. I 2011 ble det overført ca 85 000 NOK. De to første overføringene for 2012 er allerede gjort, med en gjenstående. Youth Project-gruppa hadde i oppgave å følge opp prosjektet i Uganda og å gjennomføre et kunstprosjekt med barna.

Aktiviteter i Uganda De første fem dagene i Kamwokya ble tilbragt sammen med kontaktpersonene våre i KCCCs Child Welfare Department (CWD). Mandag 2.juli gikk med til omvisning på KCCC og møter med Pamela Nakyanzi og Ritah Nassali i Child Welfare Department, der vi diskuterte problemstillinger ved prosjektet og planla de neste dagene. Tirsdag 3.juli og onsdag 4.juli ble brukt til å besøke flere skoler der barna går. Barna er spredt på over 30 skoler rundt i området, så vi besøkte dem med flest barn. Onsdagen handla vi også inn materiell til kunstprosjektet. Torsdag 4.juli gjensto ett skolebesøk. Etter dette holdt vi den ene kunstaktiviteten på Miriam Duggan Primary School, der flesteparten av elevene går. Fredag 5.juli gjentok vi samme aktivitet utenfor kontorene til CWD, for barn som går på andre skoler. Mandag 9.juli møttes vi til evalueringsmøte der Iselin, Guro (delegasjonsleder), Godfrey Mabiriizi (Board Secretary i KCCC), Pamela Nakyanzi og regnskapsfører i KCCC, David Kaloke deltok.

Kontrollrutiner Et mål vi satte oss var å etablere kontrollsystem/revisjonsrutiner for SpaD. Vi må kunne si med sikkerhet at pengene kommer fram og at alle barna får dekket det de skal. Vi vet at korrupsjon er utstrakt i Uganda. Ønsket om kontrollrutiner begrunner vi i at vi har ansvar for at pengene fra givere i Norge går til barna, og er ikke et uttrykk for mistillit.

26


Med hjelp fra Lions Aid Norway-kontoret i Uganda satte vi opp noen punkter for hvordan vi på en god måte kan være trygge på at pengene kommer fram: 

Møte regnskapsfører i KCCC og å be om å se bilag for betaling av skolepenger.

Se på karakterkortene til barna. Disse blir sendt til KCCC, og blir oppbevart i permer i Child Welfare Department. Kortene blir gitt barna for hvert trimester, og viser at de har fullført.

Besøke skoler og møte barna som støttes av prosjektet.

Hjemmebesøk til barna.

Den beste måten vi kan se at prosjektet fungerer på er naturlig nok å møte barna på skolen. Dette gjorde vi. Vi så også gjennom karakterkortene. De aller fleste karakterkortene i orden, mens noen manglet. Det fikk vi vite skyldes at noen skoler er treige med å sende ut kortene. Selv om vi ikke har gjort en systematisk gjennomgang av kortene eller møtt alle barna, har vi sett at barna gjennomfører skolegangen. Vi hadde ingen hjemmebesøk i år. Grunnen er så enkel at vi ikke hadde planlagt det på forhånd, og da vi var der fikk vi ikke tid. Delegasjonsleder Guro Lystad og nestleder Kjersti Arak Tvedt hadde møte med regnskapsføreren i KCCC, David Kaloke 10.7.12. Guro refererer fra møtet:

«På møtet forklarte han hvordan KCCC og Child Welfare Center organiserer fordelingen av midlene fra Sponsor a Dream, samt lot oss se gjennom bilag fra 2011 og 2012. Child Welfare department sender først en søknad om et visst beløp til regnskapsfører der de begrunner hva disse pengene skal gå til. Dette er for eksempel skolepenger som betales tre ganger i året, utgifter til transport for å besøke familier, skoleuniformer og annet undervisningsmateriell. Alle disse utgiftene var dokumentert med bilag og kvitteringer fra skolen og signert av den som mottok pengene. KCCC kunne også gjøre rede for hvordan de har benyttet de 10% av beløpet som er satt til å dekke organisatoriske kostnader og vi fikk derfor kontrollert at dette gikk innenfor den satte grensen. Alle bilag og søknader som gjelder for Sponsor a Dream samles i en egen perm og det var derfor enkelt å kontrollere og finne fram i materialet. Vi var godt fornøyd med måten de håndterer pengene på og kan bekrefte at de har blitt brukt etter intensjonen. Vi vil imidlertid oppfordre til at det gjennomføres en sli kontroll hvert år, i tilfelle det skulle skje noen endringer.» 27


Fordi SpaD er et lite prosjekt som drives av studenter gjennomfører vi ikke per i dag revisjon. Det kan naturligvis vurderes i framtida, men krever sannsynligvis mer kompetanse, tid og penger. Det som gjør oss trygge på at prosjektet drives på en god måte, er de positive møtene med de ansatte. Besøket har styrket tilliten vi har til Child Welfare Department i KCCC. Vi anbefaler likevel på det sterkeste at disse kontrollrutinene blir gjennomført til neste år, og gjerne blir forbedret.

Besøk til skoler Vi besøkte en rekke skoler over tre dager. Dette er kun et utvalg av skoler der barna går. Vi besøkte: Sharp Infants. St.Maria Goretty. St.Jude. Kitante. Bright Primary school. Midland Secondary School. Winterland primary/secondary (OBS! Ikke fullstendige navn på skolene). Under besøkene fikk vi som regel snakke med bestyreren/ rektoren på skolen, som fortalte om forholdene. Etter et formelt møte, fikk vi møte barna som er med i SpaD på de forskjellige skolene. Vi fikk dermed se at barna var tilstede på skolen. Det var Ritah og Pamela i Child Welfare Department som tok oss med rundt på skolene. Det var tydelig at de var godt kjent med skolene, systemene og barna. De er veldig opptatt av å følge opp hvert enkelt barn, kan navnene deres og kjenner deres historier.

28


Kunstprosjektet «I have a right to education» Målene med kunstprosjektet var både å lage en meningsfull aktivitet for barna, å fortelle dem at de har en rett til utdanning og å produsere materiell som kan brukes i formidling og innsamlingsarbeid i Norge. Aktiviteten ble planlagt og gjennomført med innspill av både oss og KCCC. Torsdag og fredag ettermiddag ble barna samla i to puljer. På torsdagen hadde vi en kort introduksjon der vi fortalte om barns rett til utdanning og at alle barna der hadde den retten. Så fikk de utdelt papir, fargestifter, maling, bønner, frø og lim. VI hadde opprinnelig planer om å lage kort, men det var ikke så lett å styre. Både fordi de ansatte i Child Welfare Department hadde litt andre ideer enn oss, og at det ikke var så lett å kommunisere med barna. Men det gjorde ingenting, og vi fikk mange flotte kunstverk.

Foto: Iselin Mjelde Bergesen Om barna virkelig forsto konseptet «I have a right to education» er vanskelig å måle. Vi kan gå ut i fra at de eldre barna fikk mer ut av dette enn de yngre barna. En idé til neste år kan være å fokusere på motivasjon til å gå på skolen, noe som er svært viktig for barn i Uganda. I løpet av høsten ønsker vi å stille ut noen av tegningene/bildene på Studentsenteret, og å bruke dem i innsamlingsarbeidet.

29


Utfordringer for KCCC i Uganda De ansatte på CWD møter en rekke utfordringer i sitt arbeid. En viktig utfordring er at folk stadig flytter til og fra Kamwokya. Slummen er gjerne et første stoppested for de som kommer til byene fra landsbygda for å finne seg jobb. Mange blir ikke boende lenge, men flytter enten hjem eller til andre deler av byen. KCCC kartlegger derfor risiko for at barna som er med på programmet, vil flytte. To barn har tidligere falt ut av prosjektet på grunn av at familien har flytta. Det er utstrakt misbruk av barn i Kamwokya, og det er blitt vanligere med regelrett ofring av barn. Child Welfare Project jobber aktivt med programmer for å beskytte barna (men dette er ikke en del av Sponsor a Dream). Det tar tid å endre holdninger i befolkningen, men KCCCs arbeid for barnas rettigheter er svært viktig, også for barna i SpaD.

Nådde vi målene? Vi mener at vi langt på vei nådde målene om å kvalitetssikre prosjektet og å sikre fortsatt god relasjon mellom LCBS og KCCC. Vi har ikke oppnådd målet om revisjon i ordets rette forstand, men vi har fått på plass noen gode kontrollrutiner som kan gjøre oss tryggere på at SpaD er et forsvarlig prosjekt. Det er viktig å ikke sette seg urealistiske mål, eller planlegge å gjennomføre for mye under oppholdet. Ting tar som regel mer tid enn man tror på forhånd. Vi hadde mer enn nok på programmet, og selv om noe program ble forskjøvet, gikk det bra fordi vi ikke hadde planlagt mange aktiviteter på en dag.

Økonomi

Utgifter

03.07.2012

Materiale til Art Project

23 200

03.07.2012

"

64 000

03.07.2012

"

3800

03.07.2012

"

8000

30


03.07.2012

"

04.07.2012

«

06.07.2012

"

07.07.2012

Mat og drikke

24 000

07.07.2012

Mat og drikke

7200

sum

2000

3000

135 200

Vi brukte ca 338 NOK på gjennomføring av kunstprosjektet (av 1000 NOK budsjettert). Transportkostnader er ikke regnet med her.

Veien videre for Sponsor a Dream/ anbefalinger Noe som ikke ble gjort under besøket var å skrive under en ny partnerskaptavtale, Operational Agreement. Vi har etterspurt dette, og vil skrive under på denne i etterkant. Her må vi klargjøre hvor ofte KCCC skal rapportere til LCBS. I avtalen står det at det skal skrives rapport for hvert trimester, mens KCCC er av den oppfatning at den skal skrives kun to ganger i året. Høsten 2012 bør det arbeides med å sikre at kunnskapen om prosjektet overføres til medlemmer av bistandsgruppa. Finansieringsbehov i framtiden Sponsor a Dream er ikke et bærekraftig prosjekt i den forstand at det ikke på noe tidspunkt kan drive seg selv videre i den form det drives i dag (Med mindre man finner en svært innbringende og pålitelig finansiseringsløsning i Norge eller i Uganda). Prosjektet vil derfor trenge støtte fra LCBS i årene framover så lenge barna går på skole. De neste årene vil mange barn gå over fra primary school til secondary school, som krever høyrer skoleavgifter. Vi vil motta budsjett for 2013 mot slutten av året, men må sette oss mål om å samle inn 100 000 kr i løpet av 2012 for prosjektfinansiering i 2013. Vi diskuterte i år, som i fjor, muligheten for å inkludere flere barn i prosjektet. Vi har valgt å ikke gjøre dette på grunn av at flere elver vil etter hvert gå over i secondary school, samt kursendringer som kan gjøre prosjektet dyrere å finansiere. Problemstillingen kommer nok opp

31


igjen, og da er det viktig å være realistisk når det gjelder hvor mye penger vi kan klare å samle inn.

Konklusjon Det er veldig viktig at LCBS fortsetter arbeidet med å samle inn penger til barna. Dersom vi avslutter prosjektet, eller ikke samler inn nok, risikerer vi at de fleste barna ikke kan fullføre sin grunnutdanning. Et innebygd problem er at prosjektet i seg selv ikke er bærekraftig/ selvgående, noe som strider mot målene for Aid in Meeting. Vi har nå en sterk moralsk forpliktelse til å drive prosjektet videre. Samarbeidet med KCCC har vært godt. Vi har høy tillit til Child Welfare Department, og anbefaler at vi forholder oss til dem framfor KCCCs administrasjon. Det var en stor fordel at vi begge hadde jobba med prosjektet i LCBS fra før. Vi hadde god oversikt over problemstillingene og et gjorde arbeidet mye lettere. Vi anbefaler at AIM-deltakere også i framtida har god kjennskap til prosjektet over tid.

Treasure Life Center Innledning TLC er et senter for barn og unge som ble opprettet i 2008, lokalisert i Kamwokya; en av Kampalas største slumområder. Det har vært AIM sin samarbeidspartner siden første Aim delegasjons besøk i Uganda. Det er en underorganisasjon av Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) som også er AIM og LCBS sin samarbeidspartner. Den øverste koordinatoren i TLC heter Matovu Paul Eric (han har vært vår kontaktperson), og tok over stillingen i februar 2012. Vold mot barn er en vanlig del av barneoppdragelsen i både Kamwokya og andre steder i landet. Det er høy arbeidsledighet blant unge i Uganda, og mange tyr til narkotikamisbruk og kriminalitet. Et senter for barn og unge som er lett tilgjengelig, åpent og inkluderende viser seg å være viktig. Målet til TLC er å skape et senter, hvor barn og unge i slummen kan komme både for å få hjelp, veiledning, oppmuntring og en mulighet til å bruke fritiden sin på en positiv og givende måte. De ønsker et samfunn hvor sårbare barn og unge (5-30år) får leve et fullverdig liv der de får utnyttet sitt potensiale, og hvor deres rettigheter er ivaretatt.

32


Hva er TLC? Senteret tilbyr en rekke aktiviteter og tjenester. Idrettene de har på repertoaret er fotball, volleyball, basketball og nettball. De har gjennom trening og motivering hjulpet ca. 80 unge gutter og jenter (60% jenter, 40% gutter) til å få stipend til å kunne ta utdanning. De tilbyr også dans, drama og musikk, og har et eget musikkstudio hvor man kan spille inn sanger. Dette skaper mye glede, engasjement og samhold. En gang i måneden blir det arrangert fremvisning hvor barn og unge får vise seg frem, og samtidig gir det en mulighet til å ta opp viktige tema som TLC vil sette lys på; som HIV/AIDS, nei til narkotika, nei til vold mot kvinner og barn, osv. Som de uttrykket det selv «senteret er bygget på de unges behov». De som arbeider frivillig på TLC må gjennom et program som heter «peer educators». Det er et sju dagers kurs, som innebærer læring om lederegenskaper, det å være forbilder, hjelper med å bygge selvtillit og engasjerer dem til å hjelpe andre. De som har fullført kurset drar rundt til skoler i hele regionen for å fortelle barna om viktige tema som skolesystemet overhodet ikke tar opp. Eksempel på tema er: reproduktiv helse, selvtillit, rettigheter, utdanningsvalg osv. De tilbyr også veiledning og en voksen person å snakke med.

Foto: Agnete Hessevik

33


TLC/AIM samarbeidet

AIM har samarbeidet med TLC på flere prosjekter tidligere. AIM har finansiert en kantine og et skur til Boda-Boda motorsykler. Kantinene var ikke i drift da vi var på besøk, i hovedsak fordi de hadde problemer med å få profesjonelle personer til å drive den. Dette er noe de jobber hardt for å få til å fungere igjen, og de har rapportert om at de nå selger kun småmat og snacks, som chapati og bønner. Boda-boda skuret drives fremdeles, som en stor suksess. Her kan motorsykkel sjåfører parkere syklene sine mot at de betaler en rimelig avgift. Det koster 500 UGX å stå der over natten, og de har i gjennomsnitt 100 sykler stående hver natt. Det er fire personer som jobber der: 1 ansvarlig for drift og økonomi, samt 3 sikkerhetsvakter. Det er lite utgifter utover lønn, og skuret drives derfor med profitt, som går til å dekke TLC utgifter for å drive senteret. I 2011 ble det investert i betong til å dekke basketball banen til TLC, som tidligere hadde jordunderlag. Det ble også investert i en frityrkoker til TLC’s kantine.

Arbeidsbeskrivelse: I forkant av turen Det ble sent mailer med kontaktperson Matovu Eric Paul og Iselin Mjelde Bergesen i forberedelsesperioden. TLC sendte en liste med tre prosjekter de ønsket å samarbeide med AIM om. Etter samtaler med TLC, diskusjoner med de andre AIM delegatene og leder i LCBS, bestemte vi oss for å prøve å samle inn tilstrekkelig med penger for å kunne pusse opp TLCs internettkafé. Vi sendte mail til en rekke Lionsklubber i Bergen, og opplevde en overveldende positiv respons (brevet vi skrev til klubbene er vedlagt). Vi fikk inn 28 200 kr fra 13 forskjellige klubber. Av AIM budsjettet hadde vi satt av 18 000 kr til kafeen, og tilsammen ble dette 56 200 kr. Budsjettet til kafeen var 38 000 kr, så vi nådde målet vårt med god margin. Vi satt også rammer for Sportsturneringen, diskuterte budsjett og tidligere gjennomføringer av cupen. I forbindelse med sportsturneringen ønsket vi å få sponset drakter til barna. Vi sendte en rekke brev til sportsforretninger og idrettsklubber, og tilslutt ville Bergen Turlag gi oss 40 drakter gratis. De ville ikke ha noe tilbake, men vi laget et takkeinnlegg på LCBS sin webside. Dette er definitivt noe som kan søkes om til neste år også.

34


TLCs klinikk for ungdom TLC har en helsestasjon for ungdom, som for øyeblikket ikke fungerer på grunn av mangel på finansielle midler. Tidligere fikk de subsidier fra staten, men på grunn av forandringer i politikken ble støtten kuttet. Nå leter de etter nye samarbeidspartnere for å få klinikken operativ igjen. TLC ønsket et samarbeid med AIM 2012 for å få klinikken tilbake i drift, men vi prioriterte å pusse opp TLCs Internett Café. Vi var veldig fokusert på at prosjektet vi startet skulle være bærekraftig og selvgående (i AIMs ånd). Internettkafeen oppfylte dette kriteriet bedre enn klinikken, og vi håpet at den kunne generere overskuddet de trengte for å starte opp klinikken igjen. KCCC har en klinikk for alle i slummen, med fokus på behandling av HIV/AIDS pasienter. Men det er et behov for en klinikk der unge kan komme for å ta opp ting som ikke er like lett å snakke om på KCCC klinikken (kjønnssykdommer, abort, prevensjon osv.). De vil tilby råd og veiledning, i tillegg til de medisinske undersøkelsene. Når TLC klinikken var operativ var det mange unge par som kom sammen for å teste seg for HIV, noe lederen av senteret syntes var veldig positivt overraskende. De har en sykesøster som er klar til å tre inn i jobben. Medisinene vil bli lagret på KCCC sin klinikk og suppleres til TLC når det trengs. De vil også bruke KCCC sitt laboratorium for testing av sykdommer. Det de trenger er et engangsbeløp til medisiner og utstyr for å kunne starte opp, og de mener selv at det vil kunne finansiere seg selv etterhvert. Unge under 18 får gratis hjelp, mens de myndige må betale en brukervennlig avgift, og det er nettopp denne avgiften de skal drive klinikken for videre. Vedlagt ligger budsjett og prosjektplan for klinikken. Det ønskes altså et samarbeid med AIM 2013 om TLCs klinikk for ungdom.

TLCs Internettkafé Mål Over hele verden er det et voksende teknologisk skille, der de uten tilgang på datamaskiner og Internett på mange måter faller utenfor. Som jeg har nevnt før, er det er stor arbeidsledighet blant de unge i Uganda, og uten tekniske ferdigheter stiller man i mange sammenhenger svakere. Det vi ønsker ved å pusse opp TLCs internettkafé til en brukbar standard, er å gi de fattige i 35


slummen enklere tilgang på informasjon og en mulighet til å følge med resten av verden. Med bedre utstyr og fasiliteter kan kafeen også øke inntektene, og forhåpentligvis generere et overskudd som kan brukes til å finansiere andre prosjekter for barn og unge i Kamwokya. Barn, ungdom, lærere og studenter vil få tilgang til utdanningsmateriale i form av litteratur fra hele verden, som kan benyttes skolearbeid. De får tilgang til oppdatert lesestoff som kan bidra til å informere flere om politikk og statens avgjørelser, slik at det blir lettere å aktivt engasjere seg og delta.

Før TLC hadde en internettkafé med to veldig utdaterte men fungerende PCer. Kafeen er lokalisert i et av rommene i kontaineren på senteret i Kamwokya. De forklarte selv at de veldig sjeldent hadde kunder på grunn av den dårlige standarden, varmen i kontaineren og tregt nettverk.

Foto: Agnete Hessevik

Etter 6 PCer med headset, grunnleggende programvarer, forsikring og virusprogram. 1 fotokopimaskin med scanner, printer og fotokopiering. Kontaineren har blitt isolert og to utstyrt med to vifter holder temperaturen nede. De har også selv investert i et kjøleskap, hvor de oppbevarer drikke de selger til kundene. Digitalkamera ble også sponset av oss for å kunne dokumentere utviklingen til kafeen og andre aktiviteter som blir arrangert.

36


Foto: Agnete Hessevik Ved å spare penger på sportsturneringen fikk vi et overskudd vi brukte til å oppgradere linjehastigheten på kafeen. Det ble dekket fire måneder frem i tid, etter det skal TLC betale internett selv. De har gjennomsnittlig 60 kunder per dag, de tar 400 UGX for en time

Utvikling og oppfølging TLC ønsker å utvide kafeen med to PCer til, fordi de det ofte er kø og stor pågang fra kunder. De ønsker også etterhvert å arrangere kurs og workshops. Vi ser det som viktig at kafeen blir oppfulgt i fremtiden. Det er viktig at vi får vite hvis det er noe som ikke fungerer, eller at kafeen risikerer å bli nedlagt. Vi ønsker derfor AIM fortsetter å samarbeide med TLC, og følger opp prosjektene som er startet tidligere. Det er spesielt viktig at kantinen tas i drift igjen, og at de andre prosjektene (boda-boda skuret og internettkafeen) blir opprettholdt.

37


Sportsturnering Mål Målet med cupen er å skape et arrangement hvor alle samarbeidspartene kan møtes og ha det moro med forskjellige aktiviteter. Det blir sett på som et klimaks for AIM oppholdet, hvor barna blir gjort til arrangementets midtpunkt. Vi ønsker å se gleden av fysisk aktivitet, og den positive innvirkningen den kan ha på et barns liv og omgivelser.

Foto: Iselin Mjelde Bergesen

Gjennomføring: I år ble turneringen kalt TLC/AIM sports galla. Teamet bak planleggingen og gjennomføringen av turneringen besto av ni personer fra TLC og to personer fra AIM (Guro og Iselin). Turneringen fant sted mandag 16. juli på Treasure Life Center sin bane i Kamwokya. Det ble invitert 10 barn fra 4 forskjellige nærliggende skoler. Barna fra de forskjellige skolene ble blandet - 5 jenter og 5 gutter på hvert lag. Hvert lag fikk også minst en voksen fra TLC og AIM.

38


Det var konkurranse i 4 forskjellige idrettsgrener: fotball, nettball, basketball og volleyball. I tillegg ble det gjennomført en time med leker for de minste barna: sekkeløp, eggeløp, ballonglek og spise konkurranse.

Evaluering Vi er svært fornøyde med årets sportsturnering. Vi så at barna hadde stor glede av aktivitetene og samarbeidet. Det var maks to eldre på hvert av lagene (fra AIM/TLC), og dette fungerte bra i forhold til at de minste ikke ble «overkjørt». Det som ikke fungerte like bra var at TLC kantinene lagde lunsjen. Den ble over en time forsinket og det ble mye venting.

Kommentar fra delegasjonsleder angående samarbeidet med TLC I forbindelse med siste finpuss av internettkaféen ble det overlevert en sum med penger til leder for TLC, Paul Matuvo, 3275,- som skulle gå til innkjøp av forsikring, et digitalkamera og et webcamera til å benytte i internettkaféen. Paul signerte på mottakelse av pengene og lovte å sende kvittering på innkjøpene per mail. I oktober mottok vi en e-post fra daglig leder i KCCC, Godfrey som informerte om at Paul har forsvunnet under en konferanse i USA og at pengene han mottok ikke er å finne. Godfrey var ikke fornøyd med at vi hadde gitt prosjektpenger direkte til Paul i stedet for å la det gå igjennom KCCC sine systemer. Neste års delegasjon bør derfor informere KCCC sentralt om sine prosjektplaner og i alle fall sørge for at en av deltakerne er med på alle innkjøpene. Klok av skade anbefaler vi heller ikke at det overlates penger til innkjøp etter delegasjonens avreise. Dette bør heller overføres i etterkant av innkjøpet når kvittering er fremlagt. Når det gjelder samarbeidet med TLC er det delegasjonsleders oppfatning at det er på tide med en liten oppbremsing. TLC har de siste årene mottatt en god del penger til å gjennomføre diverse prosjekter. Noen har vært svært suksessfulle, mens andre har falt helt sammen. Det oppfordres derfor fra delegasjons,- og nestleder at neste års Youth Project fokuserer på oppfølging og rapportering av tidligere prosjekter. Dette gjelder internettkaféen, kantinen, boda-boda-skuret og biblioteket blant annet, som har mottatt støtte av tidligere AIM-delegasjoner. Sportsturneringen og kunstprosjektet kan selvfølgelig gjennomføres, men vi mener det er på sin plass å undersøke hvorvidt prosjektene faktisk fungerer og er suksessfulle før man bidrar med mer penger. Merk spesielt dette i forbindelse med klinikken og jordbruksprosjektet. Klinikken 39


har fått innvilget støtte fra blant annet Unicef, mens jordbruksprosjektet har blitt vurdert som en dårlig investering. Mer om jordbruksprosjektet i oversikten over potensielle prosjekter.

Vedlegg - TLC ønsker om samarbeid med AIM - Brev til andre Lionsklubber med ønske om finansiell støtte - Prosjektplan for klinikken - Budsjett for klinikken

Kontaktinformasjon KCCC

LCBS

http://kamccc.org/

www.lionsstudent.no

Iselin Mjelde Bergesen

Agnete Hessevik

Tlf.

Tlf. 91809691

E-post: iselin_bergesen@hotmail.com

E-post: agnete.hessevik@gmail.com

TLC

Child Welfare Department

Eric Paul Matovu

Pamela Nakyanzi

matovuericpaul@gmail.com

nakyanzip@yahoo.com

40


One Parent - One Pig Project Report by Michelle Biseke & Hans Kristian Mjelde

Cover picture: 2month old piglets at one of 1p1p pilot families (taken by Kjersti)

41


Foreword This report is based on the observations and evaluations during the monitoring of the One parent One pig project undertaken in the summer of 2012. As AiM funding for this particular project comes to an end, the beneficiaries Silent Voices, are broadening their field of interest and finding ways of addressing some the challenges they meet as parents and caretakers of deaf children. Basing themselves on the success of One parent- One pig, Silent Voices attempts to embark on a similar income generation activity to finance their Sign language training.

Background One parent - One pig (1p1p) project is an initiative to generate income for Silent Voices a local community based organization (CBO) for parents and caretakers of deaf children in the Bushenyi district area. This income was to help them meet their expenses like transport costs enabling members to attend meetings as well as costs incurred in running their organization in addition to raising the general living standard of families with deaf children. The initial idea was to build a common piggery that would be run by Silent Voices to support the organization but due to complications with land disputes with partners and the splitting of Bushenyi into 5 smaller districts, the original plan was abandoned in favor of what came to be 1p1p. The pigs were instead given to individual families (1 pig per family hence 1p1p) that would either breed them and sell off piglets or fatten piglets for the market. This model turned out to be very efficient, low maintenance and direct impact on families’ livelihoods. Families have better control and feel a sense of ownership although they have to make contributions to the organization. The 1p1p project is well suited for Aid in Meeting following the ‘help to self-help’ model in addition to sustainable development which is one of the main motivations for LCBS. The projects are initiated, organized and governed by the local community themselves with financial support through LCBS. The model taps in the resources that are already available making it more profitable and sustainable like for instance instead of having one large communal pig farm, the pigs are distributed to individual families cutting down on labor and other expenses as well 42


leading to a direct supplement in household income. The feeding method used is also environmental friendly and low cost. The pigs are fed on household food remains hence not dependent on commercial pig feed. Within a short span, a direct impact on the community can be seen.

AiM 2012 objectives

Our main role this year was to follow up on the progress of 1p1p and help in the implementation of the new income generating projects to finance sign language training for the parents in Silent Voices. We were also tasked with identifying the material needs of Silent Voices as wells as assessing the impact of 1p1p. This year we also chose to put more focus on the deaf children than the previous years because we view them as an integral part of Silent Voices. We planned to gather all the children from their various schools in the five districts in an activity day that also included mentoring by Deaf adult role models. Looking at Vocational skills program one the activities Silent Voices directed to deaf youth under 19 years was also part of our agenda for AiM 2012. We also planned to organize a parent’s workshop for the Silent Voices members on the role of Sign language in raising deaf children.

Execution We were physically in Bushenyi for a period of 2 weeks from 30 June - 13 July 2012. Planning for the visit was started in February and throughout the preparation phase we were in contact with Nathalie the patron and coordinator of Silent Voices who kept updating us on the developments on the ground. This dialog played a big role in helping us draw a realistic plan in addition to getting to know more about the organization and how they work. To get a better insight on home-based Sign language training, we visited Mango tree an organization in Kampala that makes the Sign language training material packages for Silent Voices and Kyambogo University special needs department that offers sign language training. In Bushenyi we took field trips visiting some homes of the 1p1p participating families in the districts of Sheema, Rubirizi, Buhweju and Igara. Here we observed the state of the pigs and pig pens and listened to the biographies of the families and the impact of 1p1p in their lives. And since it was during the school term, most of the children were away at school so we didn’t get to directly interact with them in their home surroundings. However we did get to meet them in 43


their respective schools Ishekye (Sheema), Butare (Buhweju), Rugazi (Rubirizi) and Ruhandagazi (Bushenyi) where we observed them in their school environments. We also made pit stops at the vocational skills placements at the main trading centers and along the way. We collaborated with volunteers from Silent Support and students from Bushenyi primary teachers college to organize activity day for the children. The other volunteers were in charge for the sports posts while we also incorporated an art/coloring session and the deaf adult role model mentoring. Activity day brought out more than 120 deaf children from 5 primary schools and one secondary school. Here we got to meet and interact more with the children who were also very happy to meet and mingle with others like them. In general deaf are usually isolated in their small communities and rarely get to meet other deaf (with the exception of school) so having then in great numbers is positively overwhelming.

Activity day

We also tried to use this opportunity to interview and document stories of individual children in order to identify areas of future emphasis.

44


The Parents workshop brought out about 80 parents. Unfortunately, not all members from all groups were able to attend due to a fuel crisis in Uganda at that time that made transport very expensive especially for the groups that had to travel from far. Nevertheless, all groups were represented. They started off with envisioning the future of Silent Voices and dreams for their deaf children and how to work towards those goals. Deaf adult role models shared their experiences of breaking barriers, the role of parents play, education and importance of Sign language.

Finds 

1p1p is a successful project that has reached maturity

Silent Voices and 1p1p has had a great impact on the families involved not only financially but also instrumental in changing attitudes towards their deaf children.

Some groups performed better than others. Most notably were the more remote groups of Buhweju that ironically had more expenses due to longer distances to attend the central meetings. Contribution to the organization treasury is due every half year by June for the first half and December for the second half. By our visit in June some of the groups had not paid their dues while others like Buhweju had suprisingly surpassed their payment quotas.

We identified education and the learning environment as a key area that needs more focus and strengthening

Vocational skills in the main trading centers most notably in Rubirizi and Kabwohe (Sheema) had a very positive impact in integrating deaf youth into the larger society. These strategic placements for example the hairdressing apprentice at a saloon located in the best shopping complex in Sheema or the knitting workshop by the town council headquarters in Rubirizi create great exposure for the deaf. This in turn works in changing attitudes and killing the stigma related to deafness. Deaf can be seen as valuable and contributing members of the family and community at large.

However vocational skills should not work as an incentive to drop out of school for children who may not perform well although it seems like the only alternative due to lack of role models who have chosen another path.

Need of deaf adult role models

45


Abel interpreting

New income generating project

In May prior to our arrival, the different groups were given an assignment of coming up with a new income generating activity that would finance their sign language training. At the parents workshop we organized the groups were given an opportunity to review their proposals. To make more realistic plans and to ensure that the venture is sustainable, Nathalie sketched out guidelines inform of a questionnaire to be used in the planning. With a budget not exceeding 4 million ug.shs. at their disposal , each group was asked what activity they would embark on and in what form they preferred the lessons ,duration, how much it cost and how they intended to raise the money to cover those costs. 4 of the groups suggested 1parent-1goat following the similar model of 1p1p. The remaining group chose tent hiring business as their new venture. We observed the brainstorming and were involved in the decision making process whereby only 2 groups proposals were accepted and we returned the other proposals for further revision.

46


Strengths 

The organization of the project fits AiM principles whereby they identify a need in their community which LCBS helps them meet through the initial support but on the precondition that the beneficiaries show how they will run, continue to support and maintain it themselves.

1p1g adapts the same model as 1p1p which they are familiar with and need no training. Parents are applying the skills, knowledge and experience learnt participating in1p1p.

The preferred form of instruction is home-based and cheap as the instructors hosted and fed at their hosts

Low cost because there is less travelling involved. It is the instructors that are mobile and they travel cheaply.

The instructors used are chosen from within which taps human resource within own group instead of hiring external tutors.

Sustainable

It offers an alternative to 1p1p especially to some of the families who cannot raise pigs like the Muslims.

Creates room for diversifying to more innovative and profitable business ventures as opposed to having one uniform activity for all groups. A good example is the Buhweju group who considered tent hire business as an opportunity in their area that suited them better than goats. And although the start capital exceeded the budget limit we gave them. They found ways of raising the deficit by applying to their local council for extra funds to meet it. And as of August 2012 after our departure, tents have already been bought and soon start business. The other group from Mitooma who got a go ahead on 1p1ghave also started buying up goats.

Weaknesses 

The success of 1p1p is not necessarily a guaranteed success for 1p1g .The idea of an exact replica of 1p1p may not work well with all groups due to the size and expenses of the goats. Pigs have a shorter gestation period and can afford reproduce 4times a year whereas the goat is only twice a year.

Not uniform project for all the groups. Not all the groups are suited for 1p1g thus some may opt for other business ventures which could make it hard to monitor.

47


Goats are not as profitable as pigs meaning that it would take a while before the group start making profits for example a kid goes for 150,000shs whereas a piglet sells for 40,000shs.

Due to the higher expense, groups with more members will have fewer pilot families.

Evaluation and consideration of Vocational skills

The vocational skills is an apprenticeship program which is supported by the Silent Support ( UK based organization working for deaf children worldwide) that has not traditionally the area of AiM focus although every year AiM delegates get to visit participants in the program. The program admits only a few applicants every year due to limited funds. Applicants are screened according to Silent Voices criteria i.e. children of members, prioritize primary school dropouts, youth under 19years and available placements. The placement should preferably be close to home to cut on expenses like transport, housing and upkeep. Skills offered include hairdressing, tailoring, carpentry, shoemaking and repair, knitting and lastly welding. First the youth choose a trade of their interest, then through Silent Voices look for placement under the wing of someone willing to take them on for a small fee. Materials and tools for work are bought and paid for from the funds given by Silent support. At the end of the apprenticeship period of 12 months, the tools are passed on to the next apprentice. Parents then have to buy new equipment for the qualified apprentice. As of 2012, we heard 5 youth had been left out of the program because of limited funds. After examining how the program works and seeing the impact it has in the community we embarked on the ‘no child left behind’ policy. We considered sponsoring them. We did not find this problematic because we saw it as a tool for them to generate own income and becoming selfreliant by the next years delegations visit. More apprentices also forge broader networks opening up new spaces of apprenticeship in the local community and as mentioned earlier changing attitudes from useless dependant to valuable and contributing members of the community and immediate families.

48


Other moments to note

Money used for the startup capital for the new income generating projects is money from the 1p1p account balance that has been re allocated for this purpose. We asked Nathalie was to make a formal application requesting that delegating of funds. The current bank balance on the 1p1p is 33,858,000 shs. as per July 2012. During our school visits we noticed an overwhelming task of the teachers with Sign language competence to give sufficient attention to the deaf children due to the lack of teaching assistants to help out. In most cases with multiple classes running in the same classroom space at the same time, the teachers do their absolute best according to their given circumstances. Silent Voices has struggled to establish deaf units in some of these schools but are powerless when it comes to some of these issues. This is a problem that can be dealt with by the ministry of education level and centers of higher learning to ensure that student teachers and trainees can also be placed in these peripheral schools for periods of time. However we were impressed by the 2 deaf youth who were volunteering as teaching assistants at the Rugazi School and helping their fellow deaf. The spirit of taking matters in their own hands and doing what little they can sets a good example and a starting point to better their education chances. We as the AiM delegation decided to reward this gesture by considering helping them take a short course to get proper certification as teaching assistants for the deaf. With proper certification they could also join the government payroll. Our decision was based on securing them to keep on doing what they are doing in addition to setting an example others can follow. It opens up for new career opportunities for deaf. More to that they can be used in teaching other in outreach programs like home-based sign language proposed by the parents. They are a resource to Silent Voices and the deaf community. Another important achievement this year was the securing of Nathalie’s undivided and continued commitment to working for Silent Voices. Coordinating and making all these projects is tedious but without her, the projects and organization would suffer. Lions well-wishers in Norway contributed a sum for her to earn a living from her dedication to coordinating Silent Voices to 2015.

49


Recommendation

-

Focus on the children as well. Education, empowerment

-

Make activity day a tradition although not sustainable. Partnerships with other organizations and input from Silent Voices could make it worthwhile

Conclusion

In sum, we managed to achieve the goals we set for ourselves this year. We are proud to declare the 1p1p project a success. From 2013, Silent voices organization will be financially independent. But although the organization is financially independent we do strongly recommend a delegation to Bushenyi next year. No more financial aid will be needed but our presence is crucial to the monitoring and implementation of the new projects. The deaf children’s education system and learning environment leaves a lot to be desired but we could start by tapping on the human resource in their local community like encouraging teaching assistants and volunteers from Silent Voices to fill some of the void

Attachments 1. Budget and expenses 2. Project proposal guidelines for new projects 3. Request to allocate 1p1p funds to new project 4. Current bank balance 1p1p account

50


Contacts

Michelle Biseke AiM delegate 2012 Email: m-biseke@online.no Tel : +47 93638082

Hans Kristian Mjelde AiM delegate 2012 Email: hkmjelde@gmail.com Tel: + 4793456791

Silent Voices coordinator Nathalie Jonkergouw Arinda Email: silent.voices.bushenyi@gmail.com Tel: +25677665607

Kommentar fra delegasjonsleder

1p1p-prosjektet har vært særdeles vellykket. Det er imidlertid i AIM sin intensjon å gjennomføre bærekraftige bistandsprosjekter, der man skal ha mulighet til å trekke seg ut etter noen år. Det advares mot å garantere noen langvarig støtte for silent voices og neste års delegasjon bør ha i tankene at dette er et prosjekt som AIM bør kunne si seg ferdig med, ettersom kravet om bærekraftighet nå er oppfylt.

51


AiM All 2012 Rapport og Sluttevaluering Skrevet av Kjersti Tvedt, Nestleder og Konferanseansvarlig

Hva er AiM All?

AiM All er en årlig konferanse, arrangert av og for AiM delegasjonen og AiM prosjektets lokale samarbeidspartnere i Kampala, Uganda. AiM All konferansen har de siste årene har blitt arrangert i forbindende med avslutningen av den norske AiM delegasjonens årlige opphold i Uganda. Det er et arrangement av og for AiM delegasjonen og dens samarbeidspartnere og målet med konferansen er å skape en arena for læring og debatt om bistands- og utviklingsarbeid i en flerkulturell setting for unge, engasjerte mennesker. Mål for AiM All AiM All skal tilføre deltakerne nye perspektiver på utviklingsarbeid og være et møtested for ulike kulturer som har et felles mål om å drive godt og bærekraftig utviklingsarbeid i Uganda. Ideen er at en skal kunne utnytte all den ulike kunnskapen, ideene, og holdninger til hva som er godt utviklingsarbeid, slik at deltakerne etter kan møte sitt arbeid med større integritet og innsikt i etterkant.

AiM konferansen 2012

Konferansen i 2012 ble avholdt, som året før, i den siste uken av AiM delegasjonens opphold i Uganda. Mer spesifikt fra 17 – 19 juli. Stedet vi valgte å avholde arrangementet heter ”Nabinoonya Beach”, og ligger omtrent 30 minutters kjøretur utenfor Kampala sentrum. 52


I disse tre dagene var vi omtrent 45 deltakere fra Norge og Uganda, de fleste i alderen 20 – 30 år, der alle representerte ulike organisasjoner, essensielle for AiM delegasjonens arbeid i Uganda. Alle var mer eller mindre delaktige i diskusjoner, debatter, workshops og foredrag fra både norske og ugandiske representanter, under temaet ”Hva er effektiv og bærekraftig bistand”, med ekstra fokus på bærekraftighet. Målet var å skape en uformell og avslappet setting på arrangementet der alle lett kunne inkluderes i diskusjonene. Tanken bak dette var at ved å skape en inkluderende atmosfære, ville vi få en bred deltakelse i aktivitetene og dermed bedre fikk utnyttelse all den ulike kompetansen forsamlingen innehar. Den flerkulturelle settingen gjorde debattene mer kontrastfylte og interessant utenover det rent faglige, og bidro etter min oppfattelse til en økt kulturforståelse for alle parter i tillegg til et bredere perspektiv på hva effektiv og børekraftig bistand kan være. Alle deltakerne skal ideelt være mellom 18 og 30 år, og være involvert i frivillig arbeids for sitt lokalsamfunn, fortrinnsvis i AIM samarbeidsorganisasjoner som er Lions, Leos, TLC, KCCC eller AIESEC.

Samarbeidspartnere og Organisering av AIM All 2012

AiM All arrangeres både for og i tett samarbeids med de lokale samarbeidspartnerne til AiM prosjektene i Kampala. Tidligere har AISEC vært hovedsamarbeidspartner for konferansen, i år var det imidlertid LIONS’ egen ungdomsorganisasjon, LEOs, som var tyngst involvert i planlegging og gjennomføring av konferansen. Det er to grunner til at det ble en omrokkering på samarbeidet i årets arrangement. For det første var det ønskelig å legge om organiseringen av arrangementet for å få et mindre ”AISEC preg” på konferansen i tillegg var et generelt liten vilje i AISEC Kampala generelt til å bidra i planleggingen av arrangementet, i hvert fall på et tidlig stadige av prosessen. Organisasjonskomité Hovedansvaret for planleggingen og gjennomføringen ble derfor delt mellom AiM og LEOs, med innslag av representanter fra TLC (KCCCs ungdomsorganisasjon) og AIESEC. Der de to sistnevnte kom inn på et litt senere stadige.

53


Elisha Katusiime representerte LEOs og var med på så å si hele prosessen, fra å bestemme tema til selve gjennomføringen av AiM All og har vært en utrolig god ressurs for konferansen som helhet. Jeg ble satt i kontakt med ham av Matthew Mugugga fra AIESEC, som var en viktig brikke for organiseringen av AiM All 2011. Han var leder for organisasjonskomiteen, og det var han som fikk med representanter fra AIESEC og TLC. AIESEC ble på et senere stadige en del av planleggingen og ble representert av Ronald Bette, som bisto meg med å utforme konferansens program og finne foredragsholdere, konferansier og ”facilitators” (deltakere på konferansen som i tillegg arrangerte diskusjoner og workshops). Robert Muzungu fra TLC mye med i planleggingen og gjennomføringen av det praktiske bla. Med å finne lokalet, lage invitasjoner og lignende. Jeg kommer nærmere inn på organiseringen av arbeidet under. Når jeg senere i teksten referer til organisasjonskomitéen (O.C) mener jeg da disse tre og meg selv. Deltakere Valg av deltakerne ble i hovedsak gjort innad i de ulike organisasjonene som var invitert til å sende et ulikt antall representanter. Hver organisasjon fikk altså en åpen invitasjon, der det var spesifisert hvor mange de fikk sende til AiM All. Vi la vekt på at det helst skulle være personer som ikke hadde fått muligheten til å delta før. Men i praksis fikk hver organisasjon avgjøre dette innad.

Kronologisk oppsummering av planlegging og gjennomføring av AiM All 2012 Hva ble gjort før avreise Da AiM All verken har en fastsatt struktur eller er en egen organisasjon, foruten AiMs konferanseansvarlige har AiM All ”organisasjonen” blitt mer eller mindre tilfeldig satt sammen tidligere deltakere fra Kampala som har villet ta initiativ de siste årene. Jeg følte dermed at jeg startet på relativt bar bakke når jeg skulle begynne å planlegge AiM All 2012. Jeg brukte dermed en del tid på å orientere meg om hvem jeg skulle kontakte og finne personer i Kampala som hadde kapasitet og lyst til å bidra i organiseringen av konferansen.

54


Det første jeg gjorde var å kontakte Matthew Muggagga som hadde vært med på å arrangere fjorårets AIM All. Fra han fikk jeg videre anbefalinger kontakter i AISEC og LEOs. Herfra tok Elisha fra LEOs mye initiativ, og ble på den måte en naturlig del av arrangementet og vi jobbet tett sammen gjennom hele prosessen. Det er helt essensielt å opprette kontakt med noen i Kampala på et så tidlig stadige som mulig, da jeg vanskelig kan se for meg at det vil være mulig å få til et slikt arrangement som AiM All er, uten noen ”på bakken” i Kampala i månedene før AiM delegasjonen kommer til Uganda. Jeg og Elisha startet prosessen med brainstorming om tema veldig tidlig, og startet med å tegne de store linjene for programmet når dette var fastsatt. Samt at vi startet prosessen med å finne gode foredragsholdere til det valgte temaet. I denne perioden holdt vi jevnlig kontakt på mail og skype og facebook. Jeg vil presisere at prosessen med å finne eksterne bidragsytere til konferansen ikke kan starte tidlig nok, og jeg anbefaler derfor å starte på dette med en gang tema er fastsatt, også bør gjøres så tidlig som mulig. Vi var innom flere ulike temaer før vi bestemte oss for at det ble ”effektiv og bærekraftig bistand” med fokus på bærekraft utvikling. Det er viktig å inkludere parter fra Kampala for å finne et tema som treffer forsamlingen i best mulig grad. Foruten å fastsette tema for arrangementet var det første jeg gjorde å skrive en prosjektplan og sette opp budsjett i tillegg organiserte jeg sammen med Elisha en organisasjons komité, som skulle bistå oss mer i den praktiske gjennomføringen. Jeg hadde også møter med delegasjonsleder hvor jeg rapporterte om arbeidet med konferansen og hvor hun kunne komme med innspill, tips og råd. Bortsett fra delegasjonsleder tok resten av AiM lite og ingen deltakelse av forbedringen av konferansen. Med en gang tema og budsjett var satt, satt jeg i gang arbeidet med å finne passende foredragsholdere. Dette var en stor utfordring, men ikke umulig. Elisha deltok ikke i denne prosessen i noen særlig stor grad, og jeg så meg derfor nødt til å bruke alle mine kontakter og være kreativ for å finne ut av hvem i Kampala som kunne egne seg som bidragsytere. Det var en utfordring, men veldig gøy og lærerikt. Etter hvert kom Ronald Bette også kom med i med i prosessen hjalp han til på dette området i tillegg til å komme med gode ideer og innspill og kontakter, ikke minst. VI endte opp med et ganske bredt spekter av eksterne foredragsholdere. Foruten representanter fra ulike NGOer (som ikke var tilknyttet AiM i utgangspunktet) hadde vi bla. En foredragsholder 55


fra den norske utenrikstjenesten og en professor fra Makerere universitet i Kampala. (Se eget dokument med agenda og tilhørende beskrivelse) De første ukene i Uganda I Uganda hadde Elisha, Robert, Ronald og jeg jevnlige møter hvor vi justerte budsjett, deltakerlister, og agenda. I tillegg til å ordne det mer rent praktiske om innkjøp av materiell, opptrykk av formelle invitasjoner og diplomer til deltakerne. Noe av det første jeg gjorde var å besøke konferanselokalet ”Nabinoonya Beach”. Robert og Elisha hadde på forhånd undersøkt en rekke alternativer som passet vårt budsjett. Så når jeg kom var det bare for meg å ”inspisere” stedet og ordne med depositum og avtale hvor mange rom, serveringer etc. Jeg vil anbefale å gjøre det på denne måten, da det ville vært veldig tidskonsumerende for en som ikke er kjent i Kampala å dra rundt sammen med O.Cen for å sjekke ut potensielle lokaler. Det bør være booket i god tid før avreise fra Norge , slik at man unngå en eventuell situasjon der men står uten et sted å avholde konferansen. Etter dette var jeg her ved flere anledninger for å avtale serveringen, bruk av lokalet og andre praktiske detaljer. Jeg ville ikke anbefalt å ha konferansen her til neste år, dette kommer jeg tilbake til under videre anbefalinger/evalueringer. Sammen med Ronald ferdigstilte jeg agendaen, og han brukte sine kontakter i AISEC til å finne konferansier og såkalte ”facilitators”. I tillegg traff jeg konferansieren ved noen anledninger for å diskutere det praktiske rundt gjennomføringen av arrangementet. Det skal nevnes at Ronald og jeg hadde noen uoverensstemmelser om hvordan programmet skulle se ut og hva den skulle inneholde. Dette resulterte i at ikke alle workshopene passet temaet like bra etter mitt syn, og dette var noe vi også fikk tilbakemeldinger på av deltakerne. Dette kunne nok vært unngått dersom Ronald og jeg hadde hatt en tydeligere kommunikasjon av hvordan utformingen av arrangementet skulle vært, og hadde diskutert dette mer i detalj på et tidligere stadige. Under selve konferansen Under selve konferansen besto mye av arbeidet med rent praktiske oppgaver. Som konferanseansvarlig fikk jeg relativt lite tid for å delta på de faktiske aktivitetene, fordi jeg hele tiden måtte sørge for at alt var klart for det neste på programmet. Her ser jeg i etterkant at slike oppgaver kunne blitt delegert bedre ved å bruke O.C mer aktivt.

56


Økonomi

Når det gjelder økonomi hadde AiM All to hovedinntektskilder. Vi fikk tildelt kr. 15 000 fra AiM prosjektets totale budsjett, og i tillegg fikk vi noe inntekt fra deltakerne fra Lions, Leos og AIESEC. Deltakerne fra TLC, AiM og KCCC ble i sin helhet sponset av potten vi hadde fått av AiM sine midler. På grunn av lavere inflasjon og mindre innbetalinger sammenlignet med fjoråret hadde vi større vanskeligheter med å holde oss innenfor de budsjetterte midlene, og konferansen gikk med et lite underskudd. På det første møtet med Elisha i Uganda ble jeg møtt med et revidert budsjett med et veldig stort underskudd. Det ble dermed en stor jobb med å kutte kostnader for å holde oss innenfor de avsatte midlene. Dette var både tøft og til tider ubehagelig, men vi fikk det til ved å kutte noen poster som ikke var essensielle for utføringen av arrangementet og tenke kostnadsbesparelser hele veien. En del av grunne til at budsjettet var blitt kraftig oppjustert var at det var blitt lagt inn kompensasjon til O.C’en, konferansieren og ”facilitatorene”. Noe som ikke hadde blitt diskutert med meg i forkant av vår ankomst. Dette var noe jeg så meg nødt til å kutte ut av flere grunner: For det første har det ikke vært sedvane å gi såkalte stipender til disse bidragsyterne. Det har aldri blitt gjort før, og siden dette er et prosjekt basert på frivillig arbeid i tillegg til at vii ikke hadde midler for å dekke dette kunne jeg ikke gå god for en slik ordning. Jeg synes det var ubehagelig å si nei og jeg vil anbefale neste års konferanseansvarlig til å være klar på dette hele tiden dersom det skulle bli et tema slik at eventuelle misforståelser blir unngått.. Selv om jeg var dette, var det et tema som ble tatt opp gjentatte ganger.

Vi betalte heller ikke foredragsholderne, men dekket deres transport og diettkostander for de som ønsket det.

57


Evaluering og grad av måloppnåelse

Når jeg i etterkant har gått gjennom de skiftelige evalueringene og den tilbakemeldingen jeg fikk av deltakerne muntlig synes jeg absolutt at mange av målene med konferansen ble nådd. Men det er helt klart elementer som kan forbedres til neste år. Generelt sett har tilbakemeldingene vært veldig gode, fra alle parter. Det som ble dårligs mottatt var at en del av deltakerne opplevde at rommene deres på hotellet holdt en svært dårlig standard, og at noen av foredragene ble for passive eller ikke passet til det overordnede temaet. For å treffe bedre neste år, er det for det første er det en god idé å være klar på hvem konferansen skal treffe i størst grad, når det gjelder struktur på foredragene, type aktiviteter, tema og lignende. Jeg tror nok at jeg ble for fokusert på at det skulle være en høyere akademisk standard enn sist, da mange av tilbakemeldingene i 2011 var at denne ble for lav. Dette gjorde jeg ved å inkludere flere eksterne bidragsytere og holde flere sessions som rene foredrag istedenfor å ha workshops og diskusjoner. Selv om det ble satt av mye tid til debatt etter disse foredragene, var det en del som synes det ble en passiv læringsform. Det viste seg å treffe den norske delegasjonen i bedre grad enn før, og jeg fikk gode tilbakemeldinger på dette fra dem. Det ble imidlertid ikke like godt mottatt av mange av de Ugandiske deltakerne, som mente at det til tider ble for passivt med foredrag og ønsket mer deltakelse og sessions som gikk mer på deres meningsutveksling og ikke nødvendigvis med et foredrag først. Vi hadde daglige evalueringsskjemaer, som alle deltakerne fylt ut på slutten av hver dag. Etter at alle av dagens formelle program var over gikk vi over evalueringene og rettet opp i det som var mulig for oss å rette opp i.. Typisk var dette servering, utforming av sessions og lignende. Dette var til god hjelp for oss som organiserte, da vi fikk en klar tilbakemelding på hva som fungerte og ikke. Samtidig hadde vi en egen evaluering av dagen, og gikk over programmet for neste dag. Den siste dagen fikk alle et mer utfyllende evalueringsskjema å fylle ut, hovedtrendene her var at de aller fleste var godt fornøy med aktiviteten, og følte at det var ting de lærte her som var relevant for deres videre arbeid. Noen synes det ble for mye faglig og lite lek mens andre igjen syne det ble i overkant mye teambuilding og lek. Dette illustrerer at det det er vanskelig å lage et arrangement som fanger en så heterogen gruppe som AiM All skal dekke over. Som nevnt over forsøkte jeg å finne en bedre 58


balanse i forholdet til fjorårets kritikk om for lite faglige tyngde og for mye fastsatt opplegg. Med et kortere fastsatt program, men mer krevende sessions. Som nevnt traff dette den norske delegasjonen veldig bra, men den Ugandiske i mindre grad. I ettertid har vi kommet frem til at AiM All skal fokusere Uganderne mer enn AiM og jeg vil dermed anbefale deg som konferanseansvarlig å fokusere mer på denne gruppen når du skal finne tema og utbreide program for konferansen. Og dermed vil jeg anbefale å ha mer interaktive sessions/workshops hvor alle får bidra mer aktivt enn det som ble gjort i årets konferanse. Vi kortet ned dagene en god del i forhold til året før, etter anbefalinger fra deltakerne. Dette var noe vi fikk utelukkende gode tilbakemeldinger på. Noe av poenget med å samle alle på en slik konferanse som AiM All er var i tillegg til det faglige også den uformelle samhandlingen mellom deltakerne og jeg føler vi fikk til en god balanse på dette området. Vi fikk utelukkende positive tilbakemeldinger på dette av deltakerne. Det vi kuttet mest på var diskusjons sessions, evalueringer og workshops i forhold til fjorårets program. Selve gjennomføringen av arrangementet gikk veldig bra, med få uforutsette problemer. På et av foredragene trakk foredragsholder seg litt i siste liten. Det gikk imidlertid fint da en fleksibel konferansier var rast til å komme med alternative aktiviteter. Se programmet med detaljerte beskrivelser for mer info om selve innholdet på konferansen.

Tips og råd til neste års AiM All

En god idé tror jeg vil være å prøve å få til å fast struktur på hvem som skal være med å sitte i en organisasjonskomité. Altså at det fastsettes hvor mange og hvilke organisasjoner som skal være med å arrangere konferansen. Flere fastsatte rammer, er noe jeg tror kan bedre effektiviteten for AiM All arbeidet betraktelig. Jeg vil foreslå at hver organisasjon forplikter seg til å bidra med et medlem hver, og at disse blir plukket ut tidlig i prosessen, og er klare for å arbeide med AiM All fra et tidligere stadige enn det som har vært for vane før. De følgende organisasjonene som jeg foreslår er hhv. LEOs, AIESEC, TLC i tillegg til AiM. Dette er en prosess jeg gjerne kan bidra med å få i gang. Når du/dere skal bestemme tema ville jeg, som det kommer frem over i rapporten, gjort dette i tett samarbeid med delegasjonsleder og en hovedsamarbeidspartner i Uganda. Her ville jeg fokusert mest på hva de Ugandiske deltakerne setter pris på, og ikke fokusere på den norske

59


delegasjonens behov. Selv om det alltid er bra å prøve å få til en viss balanse. Bli i hvert fall enig med delegasjonsleder og andre samarbeidspartnere om hvem hovedfokuset skal være på. Det ble diskutert mellom delegasjonsleder og meg en del omkring om det hadde vært et poeng å ha konferansen i løpet av den første uken av AiM oppholdet, for å bruke som en setting for å bli kjent med samarbeidspartnerne samt få mer brukt for den innsikten og kunnskapen de tilegner seg på arrangementet. Dette er noe som kan diskuteres videre. Men i samtaler med deltakerne og den norske delegasjonen i etterkant, kom vi frem til at det var mest hensiktsmessig å beholde den til slutten av oppholde da det fungere som god avslutning og at den norske delegasjonen har opparbeidet seg mer erfaringer og innsikt som de drar nytte av på arrangementet. I tillegg fungerte konferansen som en veldig god avslutning på oppholdet vårt i Uganda. Om AiM skal arrangeres tidligere under oppholdet vil det i tillegg bli et enda større behov for et bedre nettverk i Uganda enn hva som er per dags dato. Når det gjelder hotellet ”Nabinoonya Beach” vil jeg ikke anbefale å holde neste års konferanse på dette stedet. En del av evalueringene gav uttrykk for at rommene deres var i veldig dårlig stand. Periodevis forsvant strømmen, og vertskapet var ytterst motvillige til å bruke generator for å sikre oss strøm på dagtid. I tillegg var de generelt veldig lite samarbeidsvillige og jeg fikk stadig inntrykk av at deres interesse var å presse oss for så mye midler som mulig med så lite innsats som mulig.

Ikke nøl med å kontakte meg dersom det skulle være spørsmål eller ønske om å utdype noe som er skrevet i denne rapporten. Tilslutt vil jeg bare takke Lions Norway, og LC Bergen for at jeg fikk muligheten til å være med på AiM 2012. Det har vært en utelukkende positivt opplevelse, og jeg har virkelig lært masse!

60


Vedlegg AiM All 2012 Prosjektplan Budsjett Regnskap Agenda

Kontaktinformasjon AiM delegater Kjersti Aarak Tvedt Konferanseansvarlig 2012 kjerstitvedt@gmail.com

TLC Robert Muzungu Engasjert i TLC og var sentral i organiseringen av konferansen rmuzungu@yahoo.com

tlf: 95 24 06 49 AIESEC Kampala LEOs Elisha Katusiime IPP Leo Club of Kyambog elikatus@gmail.com

Ronald Bette Chief Innovation Officer MentorNext Africa dinymoi@gmail.com

61


Rapport nye prosjekter Aid In Meeting 2012 Aid in Meeting 2012 bestod av tre prosjekter; Silent Voices, Youth Project og Legal Aid. Årets delegasjon valgte imidlertid også å undersøke muligheten for å starte opp et eventuelt nytt prosjekt sommeren 2013. Vi besøkte to nye organisasjoner, Fontes Foundation og Kawempe Home Care og fikk også presentert et nytt prosjektforslag fra Treasure Life Center, som Youth Project allerede samarbeider med. I forbindelse med et eventuelt oppstart av et nytt AIM-prosjekt er det en del kriterier som bør være oppfylt, viser her til Principles of Aid In Meeting, et dokument fra 2010.

Principles of Aid in Meeting When investing Lions assets AIM should prioritize sustainable or income-generating aid projects. Projects are developed in close cooperation with local organizations and contact with local organizations and contact persons to ensure lasting and sustainable results. The intention behind AIM should be to enable beneficiaries to help themselves rather than one-way aid or an aid-dependency approach. LCBS are expected to work closely with the beneficiaries in order to understand their needs and what they hope will come out of the project. This should also give the beneficiaries a strong sense of ownership to the project. The project should be extensive enough to allow for future as well as current participants of AIM to take part and learn from the project. New Lions project members will be made well aware of their responsibilities and the scope of the work.

Fontes Foundation

Fontes Foundation er en liten NGO som har styremedlemmer fra Norge og Sveits, men som er registrert som en lokal NGO i Uganda. De spesialiserer seg særlig på prosjekter som gir rent drikkevann til små landsbyer og Lions Slemdal har vært med å sponse et prosjekt som ligger i Queen Elisabeth National Parc, som delegasjonen var og besøkte. Nytt av 2012 er et ungdomssenter, Potentiam Youth Centre. Idéen bak skyldes den store mengden arbeidsløse ungdom i Kampala, som sliter med å finne seg jobb. Undersøkelser viste at 1


arbeidsgivere etterlyste ungdom som var motiverte, med kunnskaper om data, business engelsk mm. Senteret fokuserer på en tredelt opplæring. Tilegnelse av nødvendige kunnskaper, som datatrening, opplæring i gründerskap og oppstart av egen bedrift samt fokus på personlig utvikling. Konseptet er at etter 6 måneders intensiv opplæring vil deltakerne være bedre rustet som jobbsøkere, med en forståelse av hva en arbeidstaker ser etter, noen ekstra kunnskaper som får en til å skille seg ut, samt kunnskapen og forståelsen til å kunne starte opp sin egen bedrift, dersom en fortsatt ikke skulle få seg jobb.

Mulige prosjektforslag Studenter reiser ned og har et to-ukers intensivkurs med opplæring i ett eller annet relevant for eksempel gründerskap, data, grafisk design (mulighetene er mange). Regionskonsulenten for Fontes Foundation heter Lucrezia Kostler, hun er fra Sveits, men snakker norsk og er veldig motivert til å få til et samarbeid med AIM. I et evt prosjektsamarbeid vil hun antagelig være svært behjelpelig med å finne løsninger på hvordan man kan sette opp ett godt prosjekt. Fordeler: en godt etablert lokal organisasjon, som driver gjennomtenkt og bærekraftig bistand. Et prosjekt som jobber med problemstillinger og målgrupper som passer godt inn for AIM. En kontaktperson som vil være enkel å forholde seg til, samt et prosjekt som allerede er delvis etablert slik at det ikke vil stå og falle på AIM-delegasjonen dersom plutselig midler skulle bli kuttet ol.

Ulemper: Litt uklart hva mottakerorganisasjonen forventer av AIM, pengestøtte ol, men dette kan jo avklares etter hvert. «Norsk» organisasjon, ikke like tiltalende? Prosjektet for etablert? Vår konklusjon: Fontes sitt youth center vil være et veldig godt utgangspunkt med gode forutsetninger for et nytt prosjekt, så lenge AIM får være med og sette vilkårene og ikke må binde seg til å bidra med midler hvert år.

Kontaktinformasjon: lucrezia.koestler@fontes.no http://fontes.no/org/

2


Kawempe Home Care

Før vår avreise til Uganda sommeren 2012 hadde AiM møter med Annette Pemmer, fra LC Laksevåg, i anledning av å diskutere et mulig nytt prosjekt for AiM delegasjonen 2013. Annette hadde på en tur til Uganda i 2010, sammen med sin Lions Club besøkt Kawempe Home Care, og blitt veldig engasjert av arbeidet som ble gjort av denne organisasjonen, og dets leder Dr. Samuel Gouma. Hun foreslo et potensielt samarbeid med LC Laksevåg, AiM og KHC (Kawempe Home Care). Delegasjonsleder og Nestleder besøkte KHC under oppholdet vårt i Kampala for å vurdere mulighetene for et slikt samarbeid. Hva er Kawempe Home Care Kawempe er et av de aller fattigste distriktene i Kampala. I denne bydelen har Dr. Samuel Gouma startet opp et senter for å hjelpe de mest sårbare i dette lokalsamfunnet. Klinikk

Hovedaktiviteten deres er en klinikk som fokuserer på HIV/ADIS og tuberkulose. Her får syke tilbud om rutinekontroller, gratis medisiner og ved kritiske tilfeller et sted å sove over natten for observasjon/overvåkning. I tillegg ufører klinikken jevnlige hjemmebesøk til de som er for svake til å selv oppsøke legehjelp eller for å distribuere medisiner til de som ikke har mulighet til å komme å hente den selv. I tillegg til dette har KHC tre andre tilbud hhv. Samfunnsstøtte, Sosial støtte og tilbud for barn med syke foreldre. Samfunnsinitiativet består i hovedsak av frivillige som er organisert i ulike grupper. Noen jobber opp mot å spre informasjon og fjerne stigma om HIV og AIDS. Et annet er en musikk- og skuespiller gruppe til barn og unge. Den sosiale støtten til familier som på grunn av sykdom har mistet jobben og inntekten sin. På KHC får de som trenger det utdelt matrasjoner, og hjelp til å betale skolepenger og stipender for personer som vil starte små bedrifter. Senteret har også et bredt tilbud som fokuserer på barn og unge. KHC har en egen barnehage funksjon, der barn av sykeforeldre enten kan være på dagtid, eller komme innom før skolen begynner for sosialt samvær i tillegg til et måltid. I tillegg til dette har de en rekke grupper for unge som enten har HIV smittede forelder eller er det selv, for å gi dem et tilbud der 3


de kan treffe andre i samme situasjon og bearbeide mange tøffe inntrykk hverdagen bringer med seg. Mer detaljert informasjon finner du på internettsiden dere: www.kawempehomecare.org/ Klinikken skiller seg positivt ut fra en rekke andre liknende initiativer ved at den finansierer omtrent tretti prosent av utgiftene med inntekter fra egne inntektsgenerende prosjekter. En rekke ulike prosjekter har blitt testet ut, og på vårt besøk på klinikken i Juli fikk vi se de eksisterende, samt høre om hva de planla. To av de mest vellykkede prosjektene er det såkalte ”beads for education” og et soppdyrkningsprosjekt. I begge tilfelle produseres varene av personer i lokalsamfunnet, og kjøpes så tilbake av KHC som driver et utsalgspunkt på klinikken sin. Inntekten som genereres herfra går uavkortet til skolepenger til barna som er med i KHCs skoleprogram. Prosjektet gagner altså ikke bare barna som får mulighet til skolegang, men også personer som har mistet inntekten sin på grunn av sykdom. Sopp-prosjektet fungere på samme måte, og der personer som har mistet sin inntekt kan få mulighet til å dyrke sopp, og selge det til KHC til en rettferdig pris, som selger det videre. Og inntekten sikrer videre drift av KHC. Tidligere har det det også blitt forsøkt med et griseprosjekt liknende AIMs eget 1P1P. Selv om det ikke er funksjonelt nå, er det planer om å starte det opp igjen.

Prosjekter for AiM Ved vårt besøk av KHC i Juli ble vi presentert for et nytt prosjekt om å bygge en ny klinikk, med større kapasitet. Ideen her, som ble nevnt i innledningen er et samarbeid med LC Laksevåg, KHC og AiM. I samtaler med Annette Pemmer har vi kommet fram til at i et potensielt prosjekt vil LC Laksevåg sørge for finansielle midler, og AiMs oppgave blir å være et kontaktledd mellom LC Laksevåg og KHC for å sørge for at prosjektet blir vel gjennomført. I tillegg til dette er det en mulighet for AiM å bruke sine kunnskaper om inntekts genererende prosjekter for å starte opp flere av disse ved KHC, for å øke graden av egenfinansiering av KHC programmet. Vi ser det som en god mulighet å videreføre ideen og suksessen med 1P1P-prosjektet til KHC. Da AiM allerede har opparbeidet seg verdifull kunnskap på feltet.

4


En del av LC Laksevåg ble gjennom et besøk til Klinikken veldig engasjert av arbeidet til dr. Sam og KHC organisasjonen. De vil gjerne starte et samarbeid med AiM og KHC om å bygge en ny klinikk. Slik Anette og jeg har diskutert er at mens de bidrar med det finansielle skal AiM være et bindeledd og kontaktperson med KHC. AiM skal altså få ansvaret for selve gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med KHC. En mer detaljert oversikt over byggeplaner for den nye klinikken ligger vedlagt. Fordeler: AiM kan bruke kunnskapen sin om inntektsgenerende prosjekter, som matcher kriteriene til AiM prosjekter godt. KHC er en ryddig og tillitsvekkende organisasjon, samt at vi har en engasjert samarbeidspartner i Norge, som vil bidra med midler. Dette prosjektet vil altså ikke belaste AiMs egne midler i særlig stor grad. I tillegg er dette en godt etablert, lokal organisasjon, og møter kriteriene til samarbeidspartnere etter AiMs kriterier. Ulemper med dette prosjektet er at det å bygge en klinikk er et veldig stort prosjekt, og det dreier seg om store summer. I samtaler med Dr.Samuel Gouma og økonomiansvarlig for KHC kom det frem at kontrakten med de største finansielle bidragsytere går ut ila. 2013, og ved vårt besøk var ingen nye kontrakter signert. Skulle klinikken ikke ha muligheter for å drive videre (AiMs samarbeids vil ikke være på langt nær tilstrekkelig for å sikre videre drift), vil muligheten for at våre investeringer være ”bortkastet” om de må legge ned driften.

Kontaktinformasjon Anette Pemmer LC Laksevåg Annettepemmer@hotmail.com

Dr. Samuel Gouda Administrerende direktør, KHC gruppen. Sguma08@gmail.com

5


Jordbruksprosjekt med TLC

Vi har tatt med jordbruksprosjektet i dette dokumentet litt for å legge det dødt en gang for alle. KCCC har et stort landområde som egentlig var ment til å bygge en ny klinikk, men som nå ligger øde. TLC tar opp dette prosjektet hver gang en ny delegasjon kommer, så vi tenkte det var lurt å gi vår mening om prosjektet på forhånd. Landområdet ligger ca en times kjøring fra Kamwokya og er på 25 hektar. Idéen til TLC er å drive et jordbruksprosjekt der de kan dyrke grønnsaker og selge som kan gi inntekt til senteret. Problemet med dette prosjektet er at det er ingen med kompetent bakgrunn som kan drifte det. Vi frykter at de frivillige på TLC ikke har nok kompetanse, erfaring eller motivasjon til å drive jordbruk langt unna senteret. Det må også antageligvis større investeringer til for å holde området dyrkbart og TLC må også ansette vakter/bønder som kan følge opp når de ansatte ikke har tid. Vår oppfordring er derfor å ikke støtte dette prosjektet. Det ble også formidlet beskjed om at AIM ikke ville vurdere noen større finansieringer hos TLC før kantinen, der AIM har bidratt med større summer, er oppe og går igjen.

6


Guvernørrådsmøte

Sak: Orienteringssaker under pkt. 4 Møtedato: 16.2. 2012 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

4.00 O

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Alle rapporter tas til orientering.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER: Det er flere orienteringssaker under pkt 4. Vi har laget en felles forside for de ulike sakene. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

Handlingsplaner 2012 / 2013 for distrikt 104 A

Statusrapportering: Aug.2012, oktober.2012, januar 2013 og mai 2013 (datoer spesifiseres senere) Generelle forutsetninger • Lions etiske norm • Lions mål

• Strategiplan for Lions i Norge

• Multippeldistriktets policydokument.

• Langtidsplan for MD104, 2011 – 2014. • Planene rulleres hvert år

• Planene samordnes for alle fagområder og distrikter

,


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

Nr

Distriktets mål

1

PLANLEGGING OG RAPPORTERING

1.1 Nr 1

Utarbeide distrikts handlingsplaner STATUS RAPPORTERING 1 av 4

01.07.2012

1.1

Rapportering

4 g. Pr.år

Nr

Distriktets mål

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

2

KLUBBENE Beholde dagens antall klubber og medlemmer

40 klubber 930 medl.

Øke kunnskap om Lions bla. ved økt opplæring i samarbeid med GMT/GLT Øke synligheten i lokalmiljøet Beholde medlemstallet og utvikle klubbenes indre miljø

Forhindre utmelding / rekruttering av nye positive yngre medlemmer ved bla. å styrke klubbens indre miljø. Øke bruken av lokale medier Arbeide for å oppnå et godt samspill mellom distrikt, sone og klubb

MEC/ Fadder/ PRC / soneleder

2.1

2.2

Nr 2.1

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

DG AVVIK/AKSJONER Motatt HP fra alle fagsjefer og soneledere

Utvikle gode aktiviteter, klubbmiljø Påvirke klubbene til å utvikle årlige Opprette komiteer for de forskjellige Alle/ etc kjerneaktiviteter i lokalmiljøet aktivitetene, aktiv bruk av fagledere og GMT soneledere. Halvårig rapportering fra klubbene /CEP / (klubbstatus) 31.12 og 30.06 soneleder STATUS RAPORTERING 1 av 4 AVVIK/AKSJONER Distriktet har en netto nedgang på 26 medlemmer hittil dette lionsåret. Klubbene jobber aktivt med medlemsrekruttering. Nedgangen i medlemsmassen, skyldes i store trekk opprydding i nytt Har fått tilbakemelding om at flere nyinnmeldinger er på gang.

,


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

2.2

medlemsregister. Har et par klubber som sliter. En klubb i status quo. (LC Skjervøy). Her jobber vi mot Oak Brook for å få inn klubben igjen. Er i ferd med å etablere en klubbfilial i Tromsdalen, hittil 11 medlemmer på listen. GMT og LC Balsfjord jobber med saken Tilbakemelding fra sonene viser at de fleste klubber har sine faste årlige aktiviteter. Juleaktivitetene i de fleste klubbene er avsluttet med meget godt resultat.

Nr

Distriktets mål

3

GLT, GLOBAL LEADERSHIP TEAM / GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM

3.1

Prioritere lederutdanning på alle nivå

3.2

Kurs på klubb / sone-nivå

Nr

STATUSRAPPORTERING 1 av 4

3.1

Mål

GMT-teamet jobber med disse klubbene. Gjennomført møte med LC Skjervøy, her vil en satse på å få inn flere kvinner i klubben. Møte med Tromsdalen planlagt i uke 6. Planlegging av resten av vinterens aktiviteter er i gang i de fleste klubber

Øke kunnskap om Lions

Handling

Virkemidler

Ansv.

Opplæring av tillitsvalgte, (distrikt, sone og klubb) regionale leadershipkurs Utarbeide handlingsplaner

Kurs / seminar Handlingsplaner

GLT / GMT

Øke kunnskapen om Lions, «Kjenn Lions» - seminar

Bruk av distriktets fagledere i samarbeid IRC / med klubbenes tillitsvalgte GLT / GMT AVVIK/AKSJONER Fagsjefer og soneledere har deltatt på regionalt leadershipkurs

Distriktet har prioritert opplæring av tillitsvalgte

3.2

Klubbpresidenter har deltatt på regionalt leadershipkurs

,


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

De fleste klubber prioriterer lederopplæring av sine tillitsvalgte, det viser også oppslutningen om det regionale leadership-kurset.

Nr

Distriktets mål

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

GMT utarbeider handlingsplan

Handlingsplan

GMT

Systematisk planlegging / utvikling

Etabler årshjul

GMT

4

GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM

4.1

Beholde nåværende medlemsmasse og antall klubber

4.2

Medlems og klubbutvikling

NR

STATUSRAPPORTERING 1 AV 4

AVVIK/AKSJONER

4.1

Jobber aktivt mot svake klubber

Klubb-besøk og oppfølging

4.2

Tilbakemeldinger fra klubbene er positive både når det gjelder klubb og medlemsutvikling

Jobber med etablering av nye klubber

930 medl.

,


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

Nr 5

Distriktets mål

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

Overholde bestillingsfristen

NAC

Handlingsplan

NAC

UNGDOMSARBEID

5.1

5.2

Øke DMV kursing

Motivere klubbene til å øke bestillingene. Utarbeide handlingsplaner Legges inn i handlingsplan

5.3

Tegnekonkurransen

Profilere dette i skolene

5.4

Ungdomsutveksling ut / inn

Få videreført ungdomsutvekslingen

Handlingsplan

YCE

5.5

Ungdomsleir 2014

Utarbeide handlingsplan

Handlingsplan

YCE

5.6

Idrett for utviklingshemmede.

Øke tulipansalget

65000

NAC

Trening en Kartlegging av slike aktiviteter i distriktet. gang i uken Igangsette aktiviteter

Møte med Norges idrettsforbund. Samarbeid med idrettsforeninger. AVVIK/AKSJONER

Nr STATUS RAPORTERING 1 av 4 5 5.1 Soner og klubber kontaktet angående bestillingstidsfrist.

DG

NAC har aktivt gått ut mot klubbene om å øke bestillingene. 61000 tulipaner er bestillt av klubbene, samtlige klubber deltar.

,


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

5.2 Markedsføring mot skoler og barnehager igangsatt. Gjennomført informasjon på sonemøter og i klubber. Stor interesse fra barnehager om kurs. 5.3 Mottatt en del bidrag fra klubbene. 5.4 5.5

YCE har deltatt på sonemøter og samarbeidet tett mot sonelederne om ungdomsutveksling og ungdomsleir. Det er positive tilbakemeldinger fra klubbene om å arrangere leir. Flere klubber er allerede i gang med planlegging av ungdomsleiren.

NAC-piloter aktivert inn mot skoler og barnehager. Piloter fra distriktet deltatt på samling 5. januar 2013. 7 skoler deltok i vårt distrikt, distriktsvinner kåret, premiering på vårt d-rådsmøte i Tromsø 2. februar 2013. YCE sliter med å få inn kandidater fra klubbene, har ennå ikke fått fyllt vår kvote, men jobber med saken. YCE har løpende kontakt med disse klubbene. Sone 5 i vårt distrikt har påtatt seg ansvaret for gjennomføring av leir i 2015, planleggingen er allerede i gang. Kartlegging gjennomført, saken har stått litt i stampe, men vil bli prioritert fremover.

5.6

Kartlegging pågår.

Nr

Distriktets mål

6

IR. NASJONALT - OG INERNASJONALT HJELPEARBEID Følge prosjekter som er godkjent. Utarbeide handlingsplan. Være en aktiv og likeverdig samarbeidspartner i NSR/andre IRprosjekter.

6.1

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

IRC Handlingsplan

Nr 6.1

Holde høyt nivå på lokale, nasjonale og Legges inn i handlingsplan Handlingsplan IRC internasjonale hjelpeaktiviteter. STATUSRAPPORTERING 1 av 4 AVVIK / AKSJONER IRC jobber med planlegging av Lions barentskonferanse (Nordkalottkonferansen), Sted og tidspunkt fastsatt. Tema for konferansen er under planlegging. Programmet er under utarbeidelse. i samarbeid med sone 2. Konferansested vil bli Karasjok, tidspunkt 31.mai – 2.juni 2013

6.2

Følger opp 2 prosjekter i sone 2, et prosjekt mot Murmansk og et prosjekt mot

6.2

,

LC Porsanger er initiativtaker til disse prosjektene i sone 2.


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

Kambodsja. Anskaffelse av melkvern, Gambia, kostnad ca kr. 60000,-. Soneprosjekt sone 3

Nr

Distriktets mål

7

IT-INFORMASJONS TEKNOLOGI Hjemmesider, bruk / opplæring Alle klubbene tar i bruk hjemmesid ene Alle Medlemsregister, oppdatering klubbene registrerer og oppdaterer eget medlemsre

7.1

7.2

Mål

LC Tromsø administrer prosjektet.

Handling

Virkemidler

Øke IT-opplæringen

Kurs på sone og klubbnivå

ITC / Soneled er

Øke IT-opplæringen

Kurs på sone og klubbnivå

ITC / Soneled er

,

Ansv.


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen gister

Nr

STATUSRAPPORTERING 1 AV 4

AVVIK / AKSJONER

7.1

Nye hjemmesider og nytt medlemsregister tatt i bruk

Følges opp av distriktets ITC. Opplæring på sonemøter og klubbesøk.

7.2

Nytt medlemsregister meget godt mottatt i klubbene.

Opplæring vil bli gjennomført på sonemøter og klubbesøk. Medlemsregisteret for distriktet er nær 100 % oppdatert.

Nr

Distriktets mål

8

PR-PRESSE/INFORMASJON

8.1

Holde distriktets hjemmeside oppdatert, etc

Månedlig Oppdatering i samarbeid med klubbene oppdateri- Bistå klubbene i PR-spørsmål ng Utarbeide handlingsplaner

PRC/ITC

8.2

Div. lokal / regional profilering…..

Øke Større bruk av både lokale og regionale kunnskap- medier. en om Lions regionalt

PRC

Nr

STATUSRAPPORTERING 1 av 4

Mål

Handling

Virkemidler

AVVIK / AKSJONER

,

Ansv.


Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

8.1

Ny hjemmeside tatt i bruk

8.2

Media kunne med fordel vært mer benyttet ifm. kurs, møter, aktiviteter, etc.

9

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

Måltall

Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomsarbeide Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby

Følges opp av distriktets ITC/PRC DG vil følge dette opp mot PRC.

Virkelig 2011/2012 *Per 31.12.11 923 40 1 0

Mål 2012/2013

0

0

930 40 2 0

0

,

Status pr. Aug 2012

Status pr. Nov 2012

Status pr. Feb 2013

904 39 2 0

892 39 2 0

Status pr. Mai 2013


9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18

Distrikt 104 A 2012-2013 Distriktsguvernør: Roald Nilssen

Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR Innbetaling til fadderbarn i Uganda Generell bistandsarbeid

61000 5

,


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 B Distriktsguvernør Kjell J. Gylland Status pr. 01.02.2013

Nr

Mål

Tiltak

Dato

1

KLUBBER: 47 klubber pr. 01.02.2013 Oppstart av studentklubb januar 2013

31.01.2013

Kartlegging av potensielle medlemmer for ny klubb i Steinkjer

01.09.2012

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Interimsstyre for studentklubb på plass, infomøte gjennomført.

Oppstart av studentklubb.

31.01.2013

2 nye klubber i distriktet

Hele styret (GMT) jobber med potensielle medlemmer i Steinkjer.

LC Trondheim Student stiftet 31.01.2013 Stand på kjøpesenter sammen med fadderklubb – LC Malm gjennomført

20.08.2012 26.01.2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

2

MEDLEMMER: Antall medlemmer pr. 01.02.2013: 1044

Øke med netto tilgang på 24 medlemmer ihht. målsetting.

Kvinneandel økes fra 33.8 % til 40.0 %

Ansvarlig for «kvinneprosjektet» er utfordret

GMT skal delta på alle sonemøter

GMT har allerede deltatt på 4 sonemøter og like mange klubbbesøk

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3

OPPLÆRING: Skolering av presidenter, soneledere og fagsjefer

Dato

Etter at LC Trondheim Student ble stiftet 31.01.2013 er medlemstallet nå: 1060

VDG 2 har gjennomført Leadership sammen med DS og en soneleder. I tillegg har 1 ny soneleder fått opplæring av VDG 1.


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Ny GLT

Det har vært jobbet hektisk for å få GLT på plass, noe som vi lyktes med for 14 dager siden.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

4

ORGANISASJONSUTVIKLING Arbeidsutvalg etableres

AU har hatt sitt første møte

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

5

PRODUKTUTVIKLING


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

6

UNGDOM Alle klubber bør i utgangspunktet sende ungdom på ungdomsleir. Ungdomsleir i 2014

LC Saltdal har søkt om ungdomsleir 2014

LC Saltdal har søkt om ungdomsleir og fått dette innvilget. Fredsplakatkonkurransen skal gjennomføres i Gjennomføres 2014. alle soner


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Samarbeid med Idrettskretsene i Møre og Romsdal og Sør-og Nord Trøndelag om Idrett for utviklingshemmede barn og ungdom

Samarbeid allerede etablert med blant annet Bratsberg idrettslag utenfor Trondheim.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Mål

Tiltak

Dato

Løvelekene Midt-Norge blir arrangert i samarbeid med Lions på Bratsberg Stadion den 14. eller 15.september 2013.

Følge opp distrikts-og riksmøtevedtak

Nr


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Tiltak

Dato

Øke antall fadderbarn 104 B skal gå inn for å få realisert en brønn i Afrika. Ved etablering av studentklubb vil denne ta tak i et eller flere prosjekter i Afrika.

Styret i LC Trondheim Student er allerede i gang med å komme fram til et prosjekt hvor de kan delta i.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

9

MILJØARBEID

Avvik/aksjoner

Dato

Status


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

10

SYNLIGHET

Tiltak

Synliggjøring gjennom informasjon til medlemmene samt god kontakt med lokalpressen

Flere lokalaviser har fått god kontakt med lokalavisene.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

2 store reportasjer om DG og GMT samt en helside om Convention i Busan.

Byavisa i Trondheim har hatt et flott innlegg om «Det er mitt valg»

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23

Måltall Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Distriktsprosjekt QOPP i Uganda Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

1064 46 3 0 5 0 69.340 31.900

1088 48 3 1 5 0 48.000 54.400 10.000 10.000 50.000 50.000 10 54.400 100.000 25.000 48.000 ? 25.000 ? 54.400 25.000 12

53.600 38.460 6 25.000 90.100 8.940 31.250 130.000 18.260

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

1060 47 3 1 5 0

49.400 39.600 8 24.550 55.900 6.640

12.000

20

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Statusrapport februar 2013 Distrikt 104 C Distriktsguvernør PO Bjerkesmoen Status pr 5.2.2013 Nr

Mål

1

Klubbenes virksomhet

1.1

Forbedre klubbmiljø

Tiltak

Dato

Forbedre klubbmiljø så de medlemmene vi har blir.

Kontinuerlig

Bidra til at klubbene får attraktive aktiviteter. 1.2

Mer konkrete klubbmøter

Innhente interessante foredragsholdere. Bedriftbesøk.

1.3

Etablere nye klubber

Klubben kontakter miljøer som har deltatt på DMV

Status

Avvik/aksjoner Rapportert 25 okt.

Dato

Ha felles klubbmøter i alle soner.

Soneleder blir en sentral person i dette

Fortløpende

Tiltak

Dato

Øke kunnskapen om vår organisasjon. Kurs

Fortløpende

Oppfølging av klubber som sliter.

Nr

Mål

2

MEDLEMMER

2.1

Vår viktigste resurs


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr 2.2

Mål

Tiltak

Motivasjon

Inspirere og motivere ”gamle” medlemmer til fornyet innsats. Gi nye medlemmer tillit og interessante verv. Soneleder og fagsjefer har et viktig oppdrag i denne

Dato

forbindelse, info til klubbene om saker som vedrører dem Invitere kvinnelige organisasjoner til info møter. Bedrift besøk å invitere kvinner med. Aktivt bruk av medier til å oppfordre kvinner til å søke til vår organisasjon

2.3

Øke andelen av kvinnelige medlemmer

2.4

Rekruttere medlemmer fra flerkulturelle miljøer Samme fremgangsmåten som pkt 2.3

2.5

Øke antall familiemedlemmer

Gå aktivt ut til klubbene for å øke antall familiemedlemmer

1.3.2013

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Dette blir et samarbeid med klubbenes interesser. Aktivt øke ”gamle” og nye medlemmer til innsats for de prosjektene som spesielt Lions Norge og viktigs hva deres egen klubb er engasjert med. For liten kvinneandel i styrer og råd. Få klubber

PKT 1 og 2 jobbes det med fortløpende

med medlemmer med flerkulturell bakgrunn.

Nr

Mål

3

OPPLÆRING

3.1

Videreutvikle 104 C-akademiet

Tiltak Få medlemmene i klubbene til å delta på dette. Viktig for den videre drift i klubbene og sonene at engasjerte personer deltar.

Dato


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3.2

www.c-moment.no

Utvikle dette produktet til medlemmenes beste. Viktig at det ikke blir for komplisert å bruke.

Utgår 1.1.2013

3.3

Aktiv soneleder

Ha en konstruktiv sonelederopplæring på første rådsmøtet.

Status

Avvik/aksjoner

Dette er alt i dag opplæringer som er aktivisert og

Se/les ref fra Riksmøtet ang 2014

som vi må videreutvikle i takt med ”Det nye Lions”

Nr

Mål

4

C-moment

4.1

Videreutvikle dette

4.2

Rapportering til c-moment

Fortløpende Dato Utgår 1.1.2013

PRC skal motta et referat fra klubbene etter hvert medlemsmøte. Den vil så legges inn på denne siden så viktig info kommer ut til de andre klubbene. Påvirke klubbene til å bli flinkere til å sende inn rapporter fra medlemsmøter. Info til klubbene om hvem som skal ha denne rapporten.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Dette har vært et positivt tiltak som vi må fortsette

Pushe på for å få dette til så kjapt som mulig

Før Jul 2012

Tiltak

Dato

med inntil Lions.no er oppe å går

Nr

Tiltak

Dato

Mål


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

5

Internasjonalt arbeid

5.1

Fortsette vårt fremragende arbeid på dette feltet.

Inspirere klubbene til fortsatt innsats, motivere klubbene til å finansiere brønner,

Fortløpende

5.2

Minst et fadderbarn i hver klubb.

Info til klubbene om fadderordningen i KCCC og Balikudembe. 104C har nå

fortsette å sende hjelpesendinger til Litauen. ansvare for denne ordningen.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Flere hjelpesendinger til Litauen, delta på prosjekter Haiti prosjektet er i havn. De andre prosjektene går fortløpende. i regi av Lions, få brønnprosjektet inn i VGS som Operasjon Dagsverk, få flere klubber til å bli faddere. Og fortsette vårt gode internasjonale arbeid bygging av hus på Haiti.

Nr

Mål

Tiltak

Dato

6

Ungdomsaktivitet

6.1

Fortsatt innsats på DMV, flere skoler deltar på

Videreføring av DMV, info til skoler, idrettslag og barnehager. Få ungdommer til å

tegnekonkurransen og ungdom med på prosjekter

delta på våre prosjekter

Fortløpende

Status

Avvik/aksjoner

Dato


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Sterkt engasjement i 104C på denne aktiviteten som vi skal fortsette med, øke antall skoler som deltar på Mange ungdommer deltar på våre aktivitetsreiser til Baltikum og Uganda. tegnekonkurransen og søke kandidater til ungdomsutveksling Arrangere ungdomsleir i Litauen sommeren 2012

Mange klubber er aktive med tegnekonkurransen, men det kunne vært flere. Vi må gå aktiv ut å fortelle om dette til klubbenes styrer Ble gjennomført i sommer og ble meget godt mottatt. Fine tilbakemeldinger.

Nr

Mål

7

Nasjonale aktiviteter

7.1

Øke innsats i våre nasjonale prosjekter, Tanaleieren, Info til lokalmiljø om hva vi deltar på. Info ut til klubbene at dette er deres Lions Førerhundskole, Lions Røde Fjær oppgave. Fortsatt gi av vår tid og midler til det beste for våre medmennesker som ikke har aksjonen

7.2

Nasjonal saksliste

Tiltak

det bra. Lage en liste med forslag på hvilke aktiviteter klubbene kan gjøre på nasjonalt nivå.

Ble arrangert i 2012

Dato


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Status

Avvik/aksjoner

Her kan klubbene sikkert bli bedre. Vi er flinke i internasjonalt arbeid, men svikter kanskje litt når vi kommer hjem til gamlelandet.

Liten tilbakemelding i starten, men nå har det tatt seg opp. Kan få 1.7.2013 laget en liste.

Nr

Mål

Tiltak

8

Lokale aktiviteter

8.1

Prioritere denne aktiviteten

Pkt 7.1 og 8.1 har det samme aktivitetsnivået så her må den innskjerpinges

8.2

Lokal saksliste

Lage en liste med forslag på hvilke aktiviteter klubbene kan gjøre på lokal nivå

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Foreløpig ikke tilgjengelig, så dette kan klubbene

Samme som status pkt 7

1.7.2013

Tiltak

Dato

formidle gjennom c-moment

Nr

Mål

9

Familieklubber

9.1

Etablere den første familieklubben som filial.

Fortsatt utvikling av klubbtilbud for yngre familier, der fokus kanskje er barnevakt når de er på møter, eller flytte møtene til helgen.

Dato

Dato


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

9.2

Etablere filialklubber

Planlagt en i Langevåg, men foreløpig er disse medlemmer i eksisterende klubb. Etablert en i Fosnavåg, DG og AGRL på besøk.

1.2.2013

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Tiltak

Dato

Rullerende innsats Nr

Mål

10

SYNLIGHET

10.1 Medier

Aktivt bruk av mediene i nærmiljø, så de kan se hva vi bidrar med. Gir vi et bidrag

10.2 Felles klubbmøter

Ha felles klubbmøter med temaer som menigmann også kan innkalles til

til en forening eller lag så hent inn lokalavisa og fortell hva vi driver med.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Bruk av mediene for alt det er vært.

Fellesmøter og mediebruk ser ut til å fungere bra. Klubbene har ofte

fortløpende

Fellesmøter.


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11

Måltall

11.1

Antall medlemmer

11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22

Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

1.236 inkl fam. medlem 52 1 0 0 0 25.890 27.000 0 15.000 106.640 18.900 34 28.440 88.450 7.359 60.000 20.000 100.000 ? ? 30.000

1260

1217

1213

53 1 0 0 0 27.000 30.000 0 15.000 110.000 20.000 25 30.000 90.000 7.500 60.000 25.000 120.000 ? ? 32.000

51 1 0 0 0

50 1 0 0 0

49 1 0 0 0

0

0

0

10

18.500 16

0

Status pr. feb 2013

Status mai 2013


Statusrapportering 104C til GRM (november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11.23

Antall artikler i lokalpresse

150

200

10

50

65


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport 2012-13 Distrikt 104 D Distriktsguvernør Franzie Lerch Status pr 30.11. 2012 – 01.02.13 Nr

Mål

Tiltak

1

KLUBBER

GMT skal aktivt ut og motivere og mobilisere klubbene

A

Opprettholde våre 40 klubber

Verne om og vitalisere klubbene, besøke soner/klubber.

Fortløpende

Klubbene må utarbeide handlingsplan og møteplan m/tema for hele året

Innen 30.sep.

Søke å opprette 2 filialklubber

Stare 1 klubb i Nordhordland + 1 i Midthordland

Innen 30/613

Status

Avvik/aksjoner Rapportert 30 nov.12.

Dato

A

Verne om klubbene

Besøk til soner og klubber er startet opp med DG, VDG1, VDGII, GMT

30.11.12

B

Filialklubber

Arbeid er startet i samarbeid med LC Etne, LC Sotra og LC Odda

30.11.12

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Klubbesøk pågår

Styret, GMT, GLT, og fagsjefer er aktive på klubbesøk

B

A

side 1

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

Dato

Rapport 1.feb. 2013

01.02.13


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

B

2 filialklubber er fortsatt under arbeid.

LC Etne vil avvente. Har avslått hjelp fra GMT på nåværende tidspkt.

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Klubbene må rekruttere ny medlemmer tilsvarende medlemsavgang

30.juni 2013

MEDLEMMER A

Beholde medlemstall pr. 30.juni 12 991

B

+ 10 nye kvinnelige lionsmedlemmer

C

A

=

5 klubber som ikke har kvinner skal rekruttere kvinner. Invitere kvinner til åpne møter, både i klubber og spes. tilrettelagte møter.

30.juni 2013

Distriktet oppretter egen komitè for rekruttering av kvinner

30. nov. 2012 15.sep. 12

+ 10 medl. v/2 filialklubber

GMT arbeider aktivt sammen med distriktstyret

30.juni 2013

Status

Avvik/aksjoner Rapport 30.11.12

Dato

Antall medlemmer status quo

side 2

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

30.11.12


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

B Status

Kvinnegruppe opprettet og aktiv

30.11.12

Avvik/aksjoner Rapport 01.02.13

Dato

A

Antall medlemmer øket til 1006 medlemmer Medlemsverving pågår

01.02.13

B

13 nye kvinnelige medlemmer

Jobber mot høyere mål

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3

OPPLÆRING

Generell kompetanseheving for alle tillitsvalgte

A

Øke kunnskap om Lions Norge + International Kompetanseheving og opplæring

Seminar/skolering for presidenter, visepresidenter, soneledere, fagsjefer ved oppstart av lionsåret. Hotel Vøringsfossen, Hardanger

31.aug – 2.sep. 2012

B

Styrke samhandling mellom soner og klubber

Opplæringsplan for klubbenes tillitsvalgte

15.sep.12

Status

Avvik/aksjoner Rapport 30.11.12

Dato

A

Opplæringsseminar avviklet vellykket – 50 deltakere side 3

i Eidfjord –

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

30.11.12


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

B

Under utførelse

Tiltak

Dato 30.11.12

Status

Avvik/aksjoner Rapport 01.02.13

Dato

A

Informerer om at opplæringsprogram er tilgjengelig på Lions nettsider

Planlegger opplæring av ass. soneledere sammen med nåværende soneledere før DM

01.02.13

B

Vellykket. Det knyttes sterkere bånd mellom klubber i samme sone.

Oppmuntre til å styrke soneleders innsats.

0102.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

4

ORGANISASJONSUTVIKLING

A

Prosjekt 2014

Klubber og distriktsrådet skal aktivt delta med innspill til endringer

1.nov.2012

Status

Avvik/aksjoner rapport 30.11.12

Dato

A

Ser frem til rapp. fra soneleder ultimo februar

Innstilling fra distriktet er levert til Prosjekt 2012 på bakgrunn av høring fra klubbene Status side 4

30.11.12 Avvik/aksjoner Rapport 01.02.13

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

A

Endelig innstilling fra Prosjekt 2014 mottatt Vurdere åpent infomøte til alle klubber før DM til behandling på DM

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

5

PRODUKTUTVIKLING

A

Fyrtårn for distrikt D

Forslag fra klubbene til et prosjekt alle kan samles om. Frist 1.febr.13

31.12.12

Status

Avvik/aksjoner Rapport 01.02.13

Dato

A

Et forslag til Fyrtårn levert innen fristen

Skal fremlegges og godkjennes av DM

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

6

UNGDOM

A

Gjennomgå gjeldende retningslinjer for utsending av norske ungdommer

Opprette en komitè som skal vurdere endringer i forhold til dagens praksis.

30.nov.2012

side 5

Tiltak

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

B

Styrke distriktets Narkofond

Klubbene må bidra med økonomisk støtte

30.jan.2013

Status

Avvik/aksjoner rapport 30.11.12

Dato

Komitè er opprettet –

Første møte ultimo nov.12

30.11.12

Status

Avvik/aksjoner rapport 01.02.13

Dato

A

Komiteen ferdig med sitt oppdrag

Fremlegger forslag til DM

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER

A

Tulipandagen /Tulipanaksjonen

Markedsføre Lions / Øke omsetningen av tulipaner til lokalt prosjekt

27.apr.2013

B

Eldre og Helse

Formidle kurs som fokuserer på livsstil for eldre

30.juni 2013

C

Tana Helsesportsenter for unge PU

Sikre driften med økonomisk bidrag fra klubbene

31.jan 2013

Status

Avvik/aksjoner

Dato

A

rapport 30.11.12

A

Bestillingsfrist 15. des.12

30.11.12

B

Godkjent som nasjonal aktivitet

30.11.12

side 6

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner rapport 01.02.13

Dato

A

Ikke alle klubber deltar

Klubbene følges opp av NAC

010213

B

Kjenner ikke til aktivitet

2 – 3 klubber har bidratt til Sansehager på sykehjem i kommunen

01.02.13

C

Innbetalinger pågår

Nr

Mål

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER

A

01.02.13

Tiltak

Dato

Øyehelse i Afrika

Støtte med pengebidrag fra klubbene

31.des 2013

B

Lions fadderbarn

Støtte med pengebidrag fra klubbene

C

Hus på Haiti

31.des.2013 30.nov 2013

D

Meslingvaksiner til barn

E

Lese og skrivevansker for barn

« Støtte m/bidrag, søke samarbeid m/bibliotek/skoler med praktisk hjelp til Lekselesing, høytlesing for barn/unge

side 7

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

31.12.12 31.12.12 30.05.13


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Status

Avvik/aksjoner

rapport 30.11.12

Dato

A+B Følger nasjonal innsamling

30.11.12

C+D Følger nasjonal innsamling

30.11.12

Status

Avvik/aksjoner rapport 01.02.13

Dato

A

Sviktende innbetalinger fra klubber

Påminnelser via soneledere og DG månedsbrev

01.02.13

B

Mange klubber har fadderbarn i andre org.

C+D Ulik aktivitet i klubbene E

Noen klubber besøker barnehager med høytlesning i forbindelse med julen

Nr

Mål

9

INFOTEKNOLOGI

A

Utbedre distriktets nettside og stadig ajourføring

side 8

01.02.13 Påminnelser via soneledere og DG månedsbrev

01.02.13 01.02.13

Tiltak

Dato

Tilrettelegge for all info vedrørende distriktet skal klubbene finne her. Kontinuerlig oppdatering

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

B

Alle klubber skal opprette nettside m/ansvalig person

Tilby klubbene opplæring/kurs i IT for egne sider og Lions nettsider 30.sep.2012

Månedlig tilsyn med medlemsregisteret

IT ansvalig skal følge opp klubbene

Pr. mnd

Status

Avvik/aksjoner

Dato

A

B

Dato

rapport 30.11.12

Avventer endring nasjonale nettsider

30.11.12

Nytt medlemsregister registrert

30.11.12

Avventer klargjøring nasjonale nettsider

30.11.12

Status

Avvik/aksjoner

Dato

A+B Distrikt og klubber har mottatt retningslinjer Full aktivitet og begeistring for opplegget for egen nettside + medlemsregister fra Lions Norge

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

10

SYNLIGHET/INFORMASJON

A

Holde aktiv kontakt med lokale medier

Klubber og soner oppretter kontakt/innhenter hjelp fra PRC

kontinuerlig

side 9

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

B

Månedsbrev til alle medlemmer via nettside Utføres av DG

Pr. mnd

Status

Dato

Avvik/aksjoner

Dato

A

God dekning i lokal presse

30.11.12

B

Utført for juli – okt.30.10.12

30.11.12

Status

Avvik/aksjoner

Dato

A

Synlighet i lokalpresse er tilfredsstillende

01.02.13

B

Utført pr. jan.13

01.02.13

01.09.2012 / FL 01.02.2013 / FL

side 10

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 side 11

Måltall FOR MD 104 D Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

1008 40 1 7 12.500 32.800

1012 40 2 1 6 15.000 35.000

6 23.650 120.100 7.445 25.550

6 25.000 100.000 10.000 28.000

9.400

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet

10

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

side 12

Klubber i endring og utvikling styrker fellesskapet


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104-E Distriktsguvernør Status pr 01.02.2013

Nr

Mål

1

KLUBBER

Tiltak

53

Etablera 2 nye klubbar hausten 2012

Status

Avvik/aksjoner Rapportert 1.februar

51

Ny klubb etablert (LC Jæren). Charterfest avhalde 19. januar 2013

(1 klubb utmeld)

Ny klubb på Karmøy (LC Karmøy Vest) er snart i boks. Berre små detaljer igjen

Nr

Mål

Tiltak

2

MEDLEMMER

Dato

Dato

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

1360

Etablera 2-3 nye klubbar

Dato

Få liv i ein klubb i ”permisjon”

Status

Avvik/aksjoner

1313

Oppreinsking i medlemsregisteret har gjort at medlemsgrunnlaget vart 01.02.2013 endra. Det er framleis gode tibakemeldingar om nye medlemmer og stor aktivitet ved klubb-besøk/sonebesøk

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3

OPPLÆRING

Avvik/aksjoner

Dato

Status

Visepresidentar på leiarkurs i februar

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

M책l

Tiltak

Dato

4

ORGANISASJONSUTVIKLING

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

M책l

Tiltak

Dato

5

PRODUKTUTVIKLING

Status

Avvik/aksjoner

Dato

M책l

Tiltak

Dato

Nr


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

M책l

6

UNGDOM

Tiltak

Dato

F책 liv i Pilotane

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Pilotsamling i Oslo januar 2013. Fleire DMV-kurs arrangerte.

Nr

M책l

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Nr

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

M책l

Tiltak

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

9

MILJテ連RBEID

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mテ・l

Tiltak

Dato

10

SYNLIGHET


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

M책l

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23

Måltall Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

1348 51

1360 53

1338 51

1348 51

1313 51

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)


HANDLINGSPLAN FOR 104F 2012 – 2013 30.januar 2013 Distriktets mål 1. Organisasjonen. 1.1

1.2

Videreutvikle soneleddet

Styrke klubbene . «Tilføre klubbene nødvendige resurser for å utvikle medlemmene og styrke klubben» Oppnå at 40% av Lions i distriktet opplever glede gjennom å ha plikter

1.3

Klubens handlingsplan skal følges opp av

Virkemiddel  Skolere soneledere/ass. soneledere v/ regionale soneleder kurs  Tilføre soneleddet økonomiske midler ved å omorganisere Distriktets råd.  Gjøre ”retningslinjer for soneleder” kjent og gjennomført.  Soneledere og ass.soneledere danner sitt eget råd med 1 fagsjef som leder.  Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum Arbeide aktivt mot klubbene  Klubbseminar i «den gode klubben» avholdes i mars for visepresident og ass soneleder. Klubbens handlingsplan utarbeides sammen med ass.soneleder.  Soneleder følger opp klubbens handlingsplan og sørger for at klubben gis faglig støtte fra distriktets fagsjefer når det trengs.  Engasjere alle medlemmene i klubben i liten eller stor aktivitet.  Arbeide med planer og innspill på distriktets sonelederforum.

Kjell-Tore Andersen Ansvar DG(distriktsguvernør), VDG1 (visedistr.guv 1), GLT(leder for lederopplæring), SL (soneleder) CEP instruktører. Fagsjef for soneleder.(SL1)

Status Utført. Soneldersamling i august ( Weekendopphold med soneledere og ass.soneledere) Utført

Utført Utført Utført DG, VDG1, GLT CEP instruktør Ass.soneleder, soneleder. Klubbpresident

Utført gjennom opplæring i hver sone i 2 faser. Mars 2013 August september 2013

Mentor i klubben Klubbene arbeider med sitt indre liv og har dette på Sin handlingsplan.

DG, VDG1 Ass. Soneleder

Utført i seminar august 2013 og nytt planlagt seminar 14.februar 2014.


1.4

1.5

soneleder Fagsjefer og sonelederes handlingsplaner skal harmonere med klubbenes og DG`s handlingsplaner Opplæring av sekretær, kasserer og klubbens fagkontakter innen september. Medlems- og klubbutvikling:

Soneleder President Mentor i klubben Samordnet.

 Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene.  Arbeide for at alle klubber setter klubbmiljø og aktiviteter som gir glede i sin handlingsplan. Være åpen for tips om områder som kan være aktuelle for nye klubber.

DG, VDG1, distriktets fagsjefer, GLT

DG, GMT ( medlems- og klubbutviklerkontakten) CEP- kontaktpersonen, PRC, IRC

Ingen opplæring utført.

CEP kurs kjørt for presidentene og påtroppende Presidenter i august 2013-01-30

2. Hjelpearbeid 2.1

2.2

3.0

Internasjonalt: a. Følge opp distriktets prosjekter. b. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak c. Oppfordre klubbene/sonen til IR arbeid

 Informere klubber og soner via nett, mail og besøk.

DG, IRC, SL

Nasjonalt: a. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak

 Informere klubber og soner via nett, mail og besøk

DG, IRC, SL

Barne- og ungdomsarbeid 

Distriktets prosjekt i Litauen ( Petelli senteret) er Avsluttet 1.år før planen. Klubbene har forpliktelser Til 2014. Distriktsprosjekt Gurvika er i god gan og sjekk på 165000.Er overlevert. Informasjon om Lions internasjonale prosjekt er Formidlet i DG`s månedsbrev.

Etter beste evne


3.1

3.2 3.3

3.4

«Det er mitt valg» kurs i skoler og barnehager

Ungdomsutveksling. Distriktets klubber Tulipanaksjonen

Lions tegnekonkurranse Til flere skoler i distriktet.

 Sette skolene i stand til å følge opp innskjerpede krav til sosial opplæring. ( Mobbing, rusmidler, overgrep m.m)  Informere alle klubber om innholdet i kunskapsløftet og innskjerpet sosialplan

Y/NAC, DMV-pilotene, SL

 Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlinger.  Oppfordre klubbene til å annonsere mål for innsamlingen i god tid eventuelt sammen med Lokale samarbeidspartnere  Informere skolene via besøk, mail og nett.  Få forståelse i klubbene av at konkurransen kan være « foten i døra» for å få inn DMV kurs.

Y/NAC, PRC, Soneleder Y/NAC, PRK Klubbkontakt NAK NA piloter

Klubbkontakter NAK NA piloter

Y/NAC, PRC, DMV-pilotene, Soneleder

Lions tegne konkurranse gjennomført på 7 skoler.

4.0 Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1

4.2

4.3

DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned IT som kommunikasjon og informasjonsplattform a. Alle fagsjefene i distriktet skal legge ut info på distriktshjemmesida b. Alle sonene skal legge ut info på sin hjemmeside Intern informasjon

 I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene

DG, fagsjefer

 Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer

ITC, ITK

DG`s månedsbrev send i henhold til plan. Fagsjefer har ikke fulgt opp.

Ingen opplæring i påvente av nye hjemmesider. Ser ut for at de informasjoner som er gitt ut vedrørende nye hjemmesider har gitt oss entusiastiske medlemmer – Godt arbeid.

 Klubbens handlingsplan følges opp på hvert klubbmøte.

SL, Klubbens fagsjefer og president.


4.4

Synliggjøring og informasjon gjennom blant annet media og lokalpresse

 Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om lions i forbindelse med aktiviteter  Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket i alle sammenhenger.  Benytte profileringsutstyr/klær på stand  Soneleder skal ha målsetting om at alle klubber i sonen har 1 eller fler innlegg i pressen

Mentor PRC, PRK Soneleder


Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

Handlingsplaner 2012/2013 for distrikt 104 G

Utgave dato: 10/3-2012

Statusrapportering: 1.aug. 2012, 14. oktober.2012, Januar.2013 og mai.2013(dato spesifiseres senere) Nr

Distriktets mål

Mål

1

PLANLEGGING OG RAPPORTERING

1.1

Utarbeide distrikts handlingspaner basert på MD plan

1.2

Utarbeide oversikt over alle aktiviteter, 10/5-2012 rådsmøter,styremøter, klubbesøk mm

Nr

STATUS RAPORTERING 2 av 4

10/3-2012

Handling

Virkemidler

Ansv.

Innhente HP og ideer fra fagsjefer, soneledere.

Møter, mail,.

DG/IPD G

Snarest etter DM

Strukturerte lister som tar for seg hele året og hvor det er tatt hensyn til aktuelle tidsfrister.

DG/ DS/IPDG

AVVIK/AKSJONER

1.1 OK. Ferdig pr. 01.03. 1.2 OK. Ferdig juli, 2012.

Nr

Distriktets mål. Interne aktiviteter.

2

Opplæring

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.


2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

Opplæringsplan soneleder, alle tillitsvalgte Medlemsutvikling Klubbutvikling Pressekurs Klubbetablering Trivsel Plassering i lokalsamfunnet Hvordan jobbe for å få flere medlemmer, systematisk tilnærming, bruk av verktøy.

Bedre kunnskaps nivå

Bruke tilgjengelige kurser

Gjennomføring av sonevise kurs

Aktiv bearbeiding med styret og soneledere

Sonemøter.

Nr 2.1

STATUS RAPORTERING 3 av 4 Sonelederopplæring uke 36

2.2 2.3

Sonemøte Gol 10.10, Kreativitetsprosess medlemsutvikling Det er planlagt 4 opplæringsmøter for bruk av Facebook. Ansv. PRC.

AVVIK/AKSJONER

DG


Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

Planlagt president/styreopplæring i mai, 3 møter. Juni, sonelederopplæring. Alle soneledere på leadership samt potensielle GLT/GMT personer, pluss ev. andre fra klubbene. 2.2/2.3 Kreativitetsseminar klubbmiljø/verving 2.1

Nr

Distriktets mål

3 Medlemmer 3.1 Medlemspleie

3.2

Mål

Handling

Aktiv bearbeiding med GMT, VDG, Beholde medlemm Soneledere ene, Lage og distribuere infomateriell

Nye medlemmer, innflyttere, kvinner

Nr STATUS RAPORTERING 3 av 4 3.1 Danne GLT/GMT team. 3.2 Deltagelse i komiteen for kvinner i Lions. Medl. av LCØE Huldreblom, Toril Bottegård Planlagt infomøte med deltagelse av S. Kolsrud i mars

Nr

Distriktets mål

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

Sonemøter

DG

Infomøter, 3 i distriktet

DG

AVVIK/AKSJONER

Virkemidler

Ansv.


4

Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

4.1

Klubber Etablering av nye klubber, studentklubb Hønefoss, ny klubb Hurum.

4.2

Utvikling i klubbene

2-3 nye klubber

Student, filial, ordinære, student, barn oppvekstvilkår

Informasjonsmateriell. Avholde informasjonsmøter, arrangere stands

DG

Etablere årshjul og systematisk planlegging /utvikling

Sonevise møter

DG

Nr STATUS RAPORTERING 3 av 4 4.1 I arbeid

AVVIK/AKSJONER

4.2

Nr 5

Distriktets mål Eksterne aktiviteter

Mål

Handling

Virkemidler

Ansv.

Ungdom

5.1

DMV

5.2 5.3 5.4

Tegnekonkurransen Vanskeligstilt barn og ungdom Ungdomsutveksling

Få med flere klubber Få med flere klubber

Informasjons skriv og oppfølging med Sonevis oppfølging med telefonkontakt. rapport fra klubbene. Benytt piloter

DG

Informere klubbene via sonen/besøk. Informere om økonomisk støtte via Tulipanfondet

DG

Sonevis oppfølging.


Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

5.5

Ungdomsleir

5.6

Fysisk utv. hemmet ungdom

Bidra til økt trivsel

Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet Tilby denne ungdommen deltagelse på Gjennom handikaplag bidra med midler. DG opplevelsesleire.

Nr STATUS RAPORTERING 3 av 4 5.1 Følger opp tidligere utsendt dokumentasjon 5.2 D.S 5.4 10 ungdommer er påmeldt til camper i utlandet

AVVIK/AKSJONER

5.5 1 leir er avholdt i sommer

Nr

Distriktets mål

Mål

6 6.1

NASJONALT HJELPEAKTIVITETER Eldre

6.2

Tulipanaksjon

70000

Handling

Virkemidler

Ansv.

Bidra til økt trivsel for beboere på institusjoner Finne samarbeidspartnere, øke forhåndssalg til næringslivet.

Ulike typer underholdning i DG institusjonen. Arrangere turer i distriktet. Informasjon fra sentralt og lokalt. Sørge DG for maks. pressedekning.


Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

Nr STATUS RAPORTERING 3 av 4 6.1 6.2 Brev er sendt til klubbene vedr. salg av tulipaner. Vi følger opp klubbenes bestillinger og purrer de som mangler.

Nr

Distriktets mål

7

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Øyehelse

Følge opp med informasjon

DG

Minehund med Norsk Folkehjelp

Distriktsmøtevedtak.

DG

7.1 7.2 7.3 7.4

Nr STATUS RAPORTERING 3 av 4 7.1 7.2 Følges opp!

Mål

Handling

AVVIK/AKSJONER

Virkemidler

AVVIK/AKSJONER

Ansv.


Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegürd


10

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18

Måltall

Distrikt 104 G 2012-2013 DG- distrikts guvernør: Annar Bottegård

Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomsarbeide Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Generell bistandsarbeid

Virkelig 20010/2011

1327 56

Mål 2012/2013

Status pr. Aug 2011

Status pr. Sept. 2011

1310 57

1322

1317

Status pr.Febr. 2013 1266 55

1

63400

70000

66400

Status pr. Mai 2012 1310


Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012 - 2013

Bærum, 15.12.12 Vedlegg til «Rapport til MD’s GMT koordinator. Siden Handlingsplanen med strategier og budsjetter ble presentert våren 2012 har vi fått et forslag fra prosjekt 2014 som først og fremst handler om struktur. Den har også synspunkter på organisering. Vi har også mottatt en meget omfattende og informativ undersøkelse fra LCI: « Project Refresh, comprehensive Global Membership Study – Europa Deep-Dive». På basis av dette har vi valgt å justere våre mål og strategier noe. Målsettinger. Mål for antall medlemmer er nedjustert fra 1060 til 1050. Det opprinnelige budsjett tallet er identisk med prognosen for forrige år, dette tror vi var for høyt, kfr. justeringer som er foretatt i forbindelse med overgang til nytt medlemsregister. Pr. i dag er medlems tallet 1032. Vi har hittil rekruttert 33 nye medlemmer. Vi må netto rekruttere ytterligere 18 medlemmer neste halvår. Vanligvis rekrutterer vi ca. 40 nye medlemmer pr. år slik at det justerte målet for antall medlemmer burde være realistisk. Målet om å etablere 1 ny klubb er endret til 0. Kfr. strukturen nedenfor. Strukturer. Soner. Fra 01.01.13 endrer vi antall soner fra 6 til 4. De nye sonene i Oslo følger bydelsgrensene. Sonene blir noe større og vil bli bedre egnet til å samarbeide om de nye konseptene som kommer. Mange av de nye konseptene er avhengig av samarbeid med bydelene. Sonene får fra 8 til 12 klubber. Klubber. Våre klubber er for små og for mange. Se tabell nedenfor: Antall med. pr. Antall klubber % fordeling Mindre eller lik Større eller lik klubb 0 (2)status quo 1 – 15 6 15 15 100 16 – 20 6 15 30 85 21 – 25 10 25 55 70 26 – 30 7 17 72 45 31 – 35 2 5 77 28 36 - 40 9 23 100 23 41 + 0 0 0 Totalt 40 (2) 100

Lions Club Kolsås.

E-post: tohovde@online.no

Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen.

http://www.lions.no/no/klubber/kolsås/ Telefon: 67561394.


Vi har satt som mål at «alle» klubbene bør ha 31 eller flere medlemmer, i dag er det kun 28% av klubbene som tilfredsstiller dette kravet. Undersøkelsen nevnt ovenfor konkluderer med at større klubber fungerer bedre enn små klubber, samt at fremtidsperspektivene er vesentlig bedre. De klubbene som fungerer best hos oss er klubber med 31+ medlemmer. Det ideelle antall klubber i Distrikt H er antagelig 32 – 35 klubber, 8 i Bærum og 25 – 27 i Oslo. Med et snitt på 35 – 40 medlemmer pr. klubb vil vi tilfredsstille kravet om 1250 medlemmer pr. distrikt. Dette oppnås ved å slå sammen klubber, rekruttere nye medlemmer spesielt fra områder hvor vi ikke er representert. Vi har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer som er i faresonen – 20 eller færre medlemmer med høy gjennomsnittsalder. Disse klubbene vil være borte om 1 – 2 år. Strukturendring er derfor meget viktig. Hvis vi mislykkes med denne endringen kan medlemstallet reduseres til ca. 900. Organisasjonen – «All aktivitet skal foregå i linjen» Fra 01.07.12 ble sonelederne flyttet fra stab til linje. Det betyr at soneleder rapporterer til DG og er klubbpresidentenes nærmeste foresatte. SL er blitt en «mini DG». GMT funksjonen blir den viktigste oppgaven for SL. Områdene det fokuseres på er ledelse og innhold i klubbene, likeledes rekrutteringsarbeidet samt passe på at ingen slutter p.g.a. dårlig miljø. Engasjering av nye medlemmer er spesielt viktig. Ved viktige og omfattende klubbopplegg kan hjelp hentes inn fra styret, servicekontoret og staben for øvrig. Dette nye opplegget er ikke 100% enda, men blir bedre og bedre. Servicekontoret er et servicekontor for hele distriktet. Sonelederne og klubbene har et telefonnummer og en mail adresse. 8 personer med ulik bakgrunn er tilknyttet dette kontoret. Kontoret har fungert i 6 mnd. og blir helt sikkert bedre og bedre i tiden som kommer. GLT – Lionsskolen. Distriktets opplæring er først og fremst rettet mot SL og klubbene med følgende opplegg: a) «Kjenn Lions» nytt opplegg fra januar 2013. b) Funksjonskurs. Sonelederkurs, president og styreopplæring. 60% av alle styrene har gjennomgått denne opplæringen samt alle sonlederne. c) Lederopplæring. Forelesninger over 5 kvelder. 80 medlemmer har hittil gjennomgått kurset. Ytterligere 20 medlemmer i januar 2013. Meget gode tilbakemeldinger. d) Leadership kurset blir en viktig del av den totalt opplæringen. Øvrige aktiviteter. Produktutviklingskomiteen vil etter hvert bidra med nye konsepter. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er introdusert i Bærum, og blir nå introdusert i Oslo. Andre konsepter er på gang En av årsakene til at medlemmer slutter er mangel på respekt for lover og regler samt mangel på gode og positive holdninger. Holdningskampanje er også gjennomført. En gruppe som skal arbeide for flere kvinner i Lions trer i funksjon fra januar 2013. 2


Kort oppsummering av våre strategier. Kortsiktig: 1. Beholde gamle medlemmer a. De fleste klubbene arbeider med å forbedre innholdet i klubbene, bedre ledelse og sørge for stor takhøyde slik at alle meninger kommer frem og blir hørt. Det er diskutert lojalitet, holdninger etc. for å bedre miljøet 2. Rekruttere nye medlemmer a. De fleste klubbene arbeider aktivt med ny rekruttering 3. Øke kvinneandelen a. GMT har etablert en kvinnegruppe som skal arbeide med å øke kvinneandelen i Lions. H distriktet har fulgt opp dette og har etablert en tilsvarende gruppe som begynner sitt arbeid i januar 2013. Langsiktig: 1. Riktig struktur i distriktet. Se ovenfor. 2. Nytt ungdomskonsept for å rekruttere nye ynger medlemmer ferdigstilles innen 01.03.13. Da startet rekrutteringsarbeidet med å øke ungdomsandelen 3. Produktutvikling som over tid vil gi mer moderne konsepter, og som over tid vil gi flere medlemmer.

_

3


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 J Distriktsguvernør Fredrik Knutsen Status pr 31.01.2013 Nr

Mål

Tiltak

Dato

1

KLUBBER 58

Dette er distriktets mål for klubber

31.01.13

Status

Avvik/aksjoner Rapportert 25 okt.

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

2

MEDLEMMER Det jobbes kontinuerlig med medlems pleie og verving.

31.01.13

1561


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

3

OPPLÆRING GLT jobber med å utvikle og forbedre kursene kontinuerlig

31.01.13

6 kurs er planlagt for 2012 - 2013 LUP er startet opp

Status

31.01.13

Avvik/aksjoner

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

4

ORGANISASJONSUTVIKLING Gjennom å styrke soneledet jobber vi aktivt for at sonen skal bli et sterkere ledd i organisasjonen

Ser på muligheten for tilføre sonen midler

31.01.13

CEP blir brukt aktivt og er på klubbesøk

Har som mål å lære opp to nye CEP i 2012-13

CEP

CEP har vært på besøk i tre klubb

31.01.13

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

5

PRODUKTUTVIKLING Finne sponsorer til Lions.

Besøke bedrifter i distriktet som kan være potensielle sponsorer

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nr

31.01.13

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Mål

Tiltak

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

6

UNGDOM

Tiltak

Arbeidet for at alle klubber i distriktet bearbeider skolene i sitt området for å bruke Dette er ditt valg, Tegnekonkurransen

Dato 14.06.12

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Samarbeid med de andre distriktene

14.06.12

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Mål

Tiltak

Dato

Nr


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Sluttføre gamle prosjekter før vi startet nye.

Tiltak

Dato

Oppfordre klubbene til å innrapportere hva slags prosjekter de har i gang

14.06.12

Avvik/aksjoner

Dato

Få oversikt over hvilke prosjekter som er i gang Status Alle prosjekter er nå sluttført Nr

Mål

9

MILJØARBEID

31.01.13 Tiltak

DG bruker kollektivtransport

Dato 31.01.13

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Nr

Mål

Tiltak

Dato

10

SYNLIGHET

Vi er synlige, men det kan sikker vært mer

31.01.13


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Distriktet har egne hjemmeside som alle medlemmene kan gå inn på.

Dato 14.06.12

Markedsføre Lions gjennom å ha stands på kjøpesentre rundt om i distriktet

Jobber med å få til en felles layout på stand som skal brukes i distriktet

Status

Avvik/aksjoner

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23

Måltall Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

1640 58 0 0 0 0

1500 58 0 0 0 0

1590 58 0 0 0 0

1584 58 0 0 0 0

1563 58 0 0 0 0

130 000 stk

140 00 stk

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013) Handlingsplan / Statusrapport Distrikt 104 K Distriktsguvernør Hans Otto Glomsås Status pr 01.02.2012

Nr

Mål

Tiltak

Dato

1

KLUBBER 43

Beholde de vi har. Kontakt med soneledere om hvilke klubber som sliter for så å besøke dem, DG og/eller CEP-veileder.

30.06.13

Status

Avvik/aksjoner

Dato

43

Vi håper å få en LEO klubb på Toten, møter er avholdt.

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

2

MEDLEMMER


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål 1268

Tiltak Gjennomføre Minitrivda i klubbene. Bevisstgjøre fadderansvaret. Forbedre info internt (Kjenn Lions. Power point kjøres i alle klubber) og informere eksternt med brosjyrer, radio, TV, lokalpresse, nettet, osv. Understreke betydningen av at medlemmene må trives i klubbene.

Dato 01.02.13

Øke kvinneandelen med 10%

Se ovenfor. Vårt medlem i Kvinner i Lions, Inger M. Kristiansen 01.02.13 etablerer nå ei kvinnegruppe i distriktet for å jobbe aktivt med dette.

Status

Avvik/aksjoner

Dato

1249 medlemmer

Medlemstallet er tatt opp på sonemøter i vinter og vil fortsette i februar.

01.02.13

Soneledere har fått trivselsundersøkelse ,”Minitrivda”, som verktøy som gis klubbene, faderansvaret repeteres. Vår representant i Kvinner i Lions har startet jobben og ønsker en kvinne i hver sone som kontaktperson. Den nye Klubbhåndboka på nettet blir gjort kjent. Nr

Mål

3

OPPLÆRING

Tiltak

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål Videreutvikle soneleddet

Fagutdanning av presidenter og klubbenes fagkontakter: a. 85% av presidentene på opplæring. b. 50% av klubbenes fagkontakter på fagsamling

Status

Tiltak Sonelederforum 26.01. Dette er opplæringsdag. Soneledere på regionalt leadershipkurs høsten 2012 på distriktets regning. Distriktet skal soneleddet økonomiske midler. Gjøre ”retningslinjer for soneleder” kjent og gjennomført. Tidlig og god info om sted og tid for fagsamlingene. Invitere påtroppende guvernørrådsleder og /eller generalsekretæren på fagsamlingene 01.06.13 og 08.06.13 for presidenter, kass., sekr. og klubbenes K’er Dette ble gjort også i fjor med stort hell.

Dato

Avvik/aksjoner

Dato

80% av presidentene på opplæring, 41% av 3 soneledere på regionalt leadershipkurs på distriktert klubbenes fagkontakter på fagsamling som regning.Sonene tilført budsjetterte midler. Sonelederforum med 9 distriktet arrangerte i mai/juni. delt gjennomført 26.01.13.

01.02.13

01.02.13

01.02.13

Fagopplæring juni 2012, Avvik 5% og 9%. I forhold til mål. Likevel en bedring fra året før. GRL og generalsekr tilstede. Nr

Mål

4

ORGANISASJONSUTVIKLING Lions 2014.

Tiltak

Dato

32 av 43 klubber gav sitt syn på saken til distriktsrådet som sendte sin innstilling til guv.rådet 01.11.12.

01.02.13


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Saken diskuteres.

Drøftet på klubbmøter og sonemøter utover vinteren. Vi ønsker guv.rådsleder og prosjektleder på stormøte i begynnelsen av mars.

01.02.13

Nr

Mål

Tiltak

Dato

6

UNGDOM Gjennomføre 14 ”Det er mitt valg” kurs 4 oppfriskningskurs Ungdomsutveksling. Distriktets klubber skal sende 15 ungdommer til ungdomsleirer

Tulipanaksjonen, som skal være Lionsdagen. a. Omsette 128 000 tulipaner b. Alle klubber skal markedsføre Lions under aksjonen

Informere via nett, mail, besøk og fagsamlingene slik at klubbene kontakter 30.06.13 skoler og barnehager. Oppfordre klubbene og sonene til å benytte DMV-pilotene Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. Be ungdom som har vært på leir skrive i lokalaviser. Presse tilstede på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. Informere om bestilling, profileringsutstyr og forslag til gjennomføring av dagen via besøk, mail, nett og fagsamlingene. Mediekontakt gjennom soneleddet –fellesopplegg for klubbene i sonen. PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/soner ønsker det

30.06.13

27.04.13

Øke ungdomsaktiviteten, spesielt i forhold til Informere om muligheter for økonomisk støtte via Tulipanfondet. Info via 30.06.13 vanskeligstilte barn. Øke antall klubber som har Idrettskrets om tilbud p.t. Be klubbene ta kontakt med andre organisasjoner. slike tiltak. Var ni klubber per april -12.


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål Lions fredsplakatkonkurranse (tegnekonkurranse for barn), skal gjennomføres i alle soner.

Tiltak Informere klubbene via besøk, mail, nett og fagsamlingene. PRC lager forslag til pressemelding Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

15.11.12

9 DMV kurs avholdt.1 oppfriskningskurs. Flere DMV kurs planlagt utover lionsåret Opplegg rundt vanskeligstilte barn tatt opp på rådsmøtet 01.09. og i DGs månedsbrev Avvik på fredsplakaten : Mål: Alle 7 soner med, resultat 6 soner. for november Distriktets vinner vant også for Lions Norge. Fredsplakat i alle soner. Målet nådd: 15 utsendinger bestilt. Ungdomsutveksling Vi har gitt klubbene konkrete tilbud vedr sommeropphold på Vanskeligstilte barn. Det jobbes med dette Strandenga leirsted på Biri. i klubbene. DG har tatt det opp i 9 klubber har opplegg rundt vanskeligstilte barn. månedsbrev. 125 400 tulipaner bestilt, litt under målet. Alle klubber er med. Tulipanaksjonen.

01.02.13

Nr

Mål

Dato

7

NASJONALE HJELPEAKTIVITETER

Tiltak


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål Nasjonalt:

Tiltak Informere klubber og soner via nett, mail og besøk. PRC lager og distribuerer pressemeldinger.

Dato

Status

Avvik/aksjoner

Dato

Oppstart på rådsmøtet 01.09.

DG har måttet purre på innbetalinger, men dette har nå ordnet seg.

01.02.13

Tiltak

Dato

a. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak

30.06.13

I klubbenes mal for handlingsplaner er riksog distriktmøtevedtak listet

Nr

Mål

8

INTERNASJONALE HJELPEAKTIVITETER Internasjonalt:

30.06.13 Informere klubber og soner via nett, mail og besøk.

a. Avslutte Minskprosjektet finansielt. b. Distriktets klubber/soner skal realisere 1 brønn i Afrika. c. Øke antall faderbarn fra 14 per juni -12. d. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiviteter e. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak

Status

Avvik/aksjoner

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

Dato

Etter siste rapport vil Minskprosjektet avsluttes rent økonomisk til våren

I rute. Senteret vil bli tatt i bruk sommeren 2013.

01.02.13

Distriktets brønnprosjekt er fullført, brønn åpnes høsten 2013.

I rute

Faderbarn tatt opp igjen overfor soneledere

Opptelling foregår, distriktet har mange fadderbarn

Soner har internasjonale hjelpetiltak, en sone har f eks leseprosjekt på barnehjem i Vilnius for barn/unge med dysleksi, jfr Maddens prosjekt.

Vilniusprosjektet går sin gang, virker positivt. Dysleksiopplegget kvalitetssikret via logoped fra vårt distrikt som har besøkt barnehjemmet.

Nr

Mål

Tiltak

Dato

10

SYNLIGHET DGs månedsbrev sendes klubbene innen 21. i hver måned

I tillegg til DGs informasjon brukes side to av fagsjefene

Hver måned


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål a) Synliggjøring og informasjon gjennom media og lokalpresse. b)PRC sender ut pressemeldinger til alle aviser i distriktet.

Tiltak Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informasjon om Lions i forbindelse med aktiviteter

Dato 30.06.13

Alle lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket- i alle sammenhenger. Benytte profileringsutstyr/klær på stand og under aktiviteter.

PRC lager info/pressemeldinger til alle aviser, lokalradio og lokal TV i distriktet over lionsaktiviteter og hvor mye midler som deles ut og formål IT som kommunikasjon og informasjonsplattform Alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt.

PRC må få info fra distriktsrådet og klubbene

Status

Avvik/aksjoner

30.06.13

Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, klubbmedlemmer

Dato


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

Nr

Mål

Tiltak

DG har sendt månedsbrev, fagsjefer skriver Utføres. ”side 2” for å orientere om sine saker. De har en måned hver. PRC lager månedlig infoavis som sendes klubber/medlemmer om det som skjer i vårt distrikt av aktiviteter.

Utføres.

Pressemelding (som kan bearbeides lokalt) I november sendte IRC pressemelding om distriktets aktiviteter som sendes ut nå med bl a samlesum hvor mye kom inn i lokalpressen rundt om i distriktet. penger distriktet delte ut i fjor samt aktivitetstimer klubbene la ned i fjor. Klubbene blir stadig flinkere til å få presseoppslag om sine aktiviteter. Klubbene bestiller også profileringsutstyr. Den nye hjemmesida.

Mange gode innslag, klubbene flinke. Det orienteres om den nye hjemmesida og klubbenes muligheter der. Hjemmesida godt mottatt.

Dato 01.02.13


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11

Måltall

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Antall medlemmer Antall klubber Antall klubbfilialer Antall Studentklubber Studenter ut Leo klubber

11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21

Innbetaling til Ungdomskonto Innbetaling til AIM Innbetaling til Beito leiren (ny leir) Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner – sentralt Bestilling av tulipaner – lokalt Antall DMV kurser Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid Innbetaling øyehelse (hvis vedtatt) Innbetaling til Int. ungdomsleir

Virkelig 2011/2012

Mål 2012/2013

Status pr. aug. 2012

Status pr. nov 2012

Status pr. feb 2013

1256 43 0 0 9 0

1268 43 0 0 15 0

1256 43 0 0

1254 43 0 0

1249 43 0 0

0

Jobbes med på Toten

Jobbes med på Toten

39 910 61 100 0 0 127 400 0 13 42 130 201 500 14 750 49 000 30 450

40 000 63 000 0 0 128 000 0 14 45 000 250 000 15 000 55 000 40 000

104 700 0

110 000 0

125 400 9

Status mai 2013


Statusrapportering til GRM (august 2012, november 2012, februar 2013 og mai 2013)

11.22 11.23

Innbetaling til LIons Førerhundskole Antall artikler i lokalpresse

0 13

0 15

Målet nådd i løpet av høsten -12.


Guvernørrådsmøte

Sak:

Rammeplan for opplæring

Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: HLMO VEDLEGG: Ramme

Saksnr: Sakstype

4.22 B

plan for opplæringsaktiviteter i MD 104

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Ramme plan for opplæringsaktiviteter i MD 104 vedtas.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Ramme plan for opplæringsaktiviteter i MD 104. 1. Innledning. Hensikt og avgrensning. Opplæring og kontinuerlig kompetanseheving er en forutsetning for utvikling av enhver livskraftig organisasjon. For en virksomhet som lions i Norge med mange medlemmer og organisasjonsledd er det således nødvendig å ha en omforent rammeplan for opplæringsaktiviteter.


MD nivået er som organisasjonsledd plassert midt i vår totale organisasjon og har en viktig koordinerende funksjon mellom det internasjonale nivå og klubbnivået. LCI – Europa – Nordisk – MD 104 – Distrikt – Sone - Klubb Rammeplanen skal bidra til å skaffe oversikt og forenkle, og ikke forvirre de utførende nivå som i stor grad er klubb, sone og distrikt. I alle ledd foregår det opplæringsaktiviteter, tas initiativ og utvikles mål, opplegg og planer. Multippeldistriktets rammeplan skal ikke erstatte de utførende nivå sine planer og tiltak, men bygge en struktur og peke på noen få basis element som bør være tilstede i opplæring for ulike nivå. Planen skal klargjøre ansvarsforhold for de ulike organisasjonsledd innenfor opplæringsområdet. Likeledes skal planen sette en standard for et minimumsnivå for kompetansebygging i MD 104. Det er en forutsetning at klubber og distrikt selv setter mål og har ambisjoner utover de rammer som planen angir. Planen er en rammeplan som må evalueres og oppdateres årlig. Ansvar for dette ligger hos MD GLT koordinator. 2. Innhold og ansvarsforhold Opplæringsaktiviteter i denne rammeplanen omfatter følgene nivå og målgrupper: a. Alle medlemmer i MD 104 b. Klubbens styre og tillitsvalgte c. Sonens tillitsvalgte d. Distriktets tillitsvalgte e. MD nivåets tillitsvalgte f. Generell lederutvikling og frittstående kurs En dynamisk plan og kontinuerlig aktivitet på alle nivå er en bærebjelke for trivsel og utvikling både av enkeltpersoner og organisasjonsledd. Således vil kompetanseutvikling også være et fundament for medlemsvekst. Samarbeid med GMT området er viktig. Den gjennomgående bruk av leadership og CEP kursene understreker dette. Det materiellet som MD nivået har ansvar for å utvilkle og holde oppdatert skal fines i rett versjon på medlemssidene til MD 104 under «opplæring» . Rammeplan skjematisk.


Målgrupper

Basis innhold / type opplæring

Alle medlemmer

"Kjenn lions" inneholder 4 moduler: historie,organisasjon, aktiviteter resultater og sammenstilling CEP kurspakke Klubbhåndboka / verktøykassa

Klubbtillitsvalgte

Sonetillitsvalgte soneledere/ viseoneledere/ sonesekretær/ sonekasserer Distriktstillistvalgte styret alle øvrige tillitsvalgte egne sonekurs MD-tillitsvalgte

Generell lederutv/ frittstående kurs

Merknad

MD/D/S/K

K/S/D K

MD MD

K/S/D K/S/D K/S/D D D

MD D

D

MD/D

S

MD

Leadership for soneledere Fagkurs for enkeltfunskjoner

D MD/D

MD MD/D

DG,VDG1 og VDG2 opplæring

MD/D

MD/D

Leadership for vdg2 Fagkurs for enkeltfunskjoner

MD MD

MD MD

DG,VDG1 og VDG2 opplæring

MD

MD

MD/D MD/LCI MD/D/S/K

MD LCI MD/D/S/K

Leadership Leadership høyere nivå Ad hoc kurs/frittstående temakurs eks. "nye sosiale medier"

3. Fremdrift

/ Gjennomføring

Tilrettelegging og utvikling

K

CEP kurspakke Fagkurs for styre, president, sekretær, kasserer, øvrige tillitsva Leadership for presidenter (RLL IT for sekretær og webansvarlige Klubbhåndboka / verktøykassa Fagkurs for soneleder, styre og enkeltfunksjoner. sonelederopplæringshåndboka

styret alle øvrige tillitsvalgte

Ansvar Gjennomføring

MD

standardiserte kurs på MD nivå tilpasses lokalt. Lages i PPT format og er tilgjengelig på web. Lokale eller sone lærekrefter. CEP instuktører sertifiseres Klubbhåndboka inneholder totalstruktur, idetilfang, hjelpemiddel og henvisninger for klubbopplæring. standard.kurs på MD nivå lokalt tilpasset Utvikles av D som kan hente forslag til innhold sentralt eller i andre distrikt. RLLI utvikles på MD nivå. Sertifiserte instr. I hovedsak klasserom/seminarundervisn. se over Utvikles av D som kan hente forslag til innhold sentralt eller i andre distrikt. Soneopplæringshåndboka inneholder totalstruktur, idetilfang, hjelpemiddel og henvisninger for soneopplæring. I hovedsak klasserom/seminarundervisn. standardisert kurs på MD nivå MD gjennomfører fagsjefamling. Andre opplæringstiltak er D's ansvar. MD gjennomfører overordnet DG oppl. sammen med LCI. Andre lokale behov utover dette ligger hos D. I hovedsak klasserom/seminarundervisn. standardisert kurs på MD nivå Kompetanse hentes ved egenstudier, fra avtroppende tillitsvalgt og kurs i regi av NSR/Europaforum/LCI. MD gjennomfører overordnet DG oppl. sammen med LCI. standard.kurs på MD nivå lokalt tilpasset Standardiserte kurs på LCI nivå Utvikles etter behov


Det aller meste er allerede på plass og deoniskl.t foregår masse opplæringsaktiviteter rundt i distrikt og klubber. I løpet av fiskalåret 2012-3 skal alt materiell under MD sitt ansvar være tilgengelig elektronisk. Leadership kursene skal regionalt i stort omfang og langt billigerenn før. Det skal utdannes nye instruktører for leadership og CEP - arbeidet er godt i gang. Et mål for opplæring er å utvikle distriktsvise GLT/GMT team. Materiellet skal stadig evalueres og forbedres. Fagsjefsamlingene er et redskap for dette. Leadership kompendiene vil finnes i norsk oversettelse i løpet av 2013. På det pedgogiske området er neste fase å muliggjøre utvikle nett studier ved interaktivt læremateriell. Det mangler ikke på tilbud og utviklingsmuligheter. Den viktigste og vanskeligste oppgaven er nå å skape engasjement, og der trenger GLT området bidrag fra linjeorganisasjonen. Askøy 31.01.13 Svein Berntsen, MD GLT **********************************************************************


Guvernørrådsmøte IMed Sak: Medlemsstatus pr. 2.2. 2013 Møtedato: 16.2 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG Aktive medlemmer: 11608

104 A 104 B 104 C 104 D 104 E 104 F 104 G 104 H 104 J 104 K

893 1038 1210 1007 1315 1038 1268 1024 1564 1251

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

4.23 I


Sammendrag av gjennomgangen av medlemms raport fra USA i forhold til vårt medlemsregister.

Distrikt A. USA angir 892 medl. Våre tall er 895. Det er ingen store avvik. Det er ingen klubber med store avvik. LC Skjervøy er lagt ned i USA, men de har medlemmer i vårt register.(2) Der er også 2 personer som jeg ikke kan legge inn pga. klubben er nedlagt i USA. Distrikt B. USA angir1039 medl. Våre tall er 1036. Ingen store endringer Ingen klubber med store avvik. Distrikt C. USA angir 1192 medl. Våre tall er 1197. LC Måløy har en økning på 7 medl. Ellers ingen store endringer. LC Florø er satt i stopp i USA. Klubben er registrert i Norge med 20 medlemmer. Denne er ikke med i de oppgitte tallene. Distrikt D. USA angir 1008 medl. Våre tall er1007. Det er ingen store endringer i noen av klubbene. Distrikt E. USA angir 1313 medl. Våre tall er 1309. Ingen store endringer i noen av klubbene bortsett fra LC Sola/Tananger som har mistet 6 medl. Distrikt F. USA angir 1047 medl. Våre tall er 1039. LC Hisøy Diamantene er nå registrert med 0 medl. Denne klubben har mistet alle sine 9. Ellers ingen store endringer. Distrikt G. USA angir 1266 medl. Våre tall er 1269. Ingen store endringer i noen av klubbene. Distrikt H. USA angir 1011. Våre tall er 1018. LC Oslo/Ulleren har fått 11 medl. Ellers ingen store endringer i noen av klubbene. Distrikt J. USA angir 1566 medl. Våre tall er 1565. Det er ingen store avvik i noen av klubbene.

Borgar Aasterud. LC Heradsbygda-mail: turiaaa@ online.no. Hjemmeside: www.lions.no Sandaker, 3519 Hønefoss. Mobil: +47 913 85 909.


Distrikt K. USA angir 1254 medl. Våre tall er 1253 medl. Ingen store endringer hos noen av klubbene.

Mine kommentarer. Når en leser dette skal en ha i erindring at disse rapportene ikke er tatt ut på samme tidspunkt.. Skulle dette være en riktig sammenligning, så måtte rapportene bli tatt ut på samme tid. Her er det avvik nesten fra time til time. Personlig er jeg i tvil om hva en kan bruke dette til. MVH Borgar Aasterud

2 Tittel på dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag til endring av praksis ved innsamling fra klubbene til IR-prosjekter og nasjonale prosjekter Møtedato: 16. feb. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

5.13 B

VEDLEGG: Se vedlegg VEDTAK: Fremlegges til diskusjon/uttalelse i Guvernørrådet

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG: Styrke klubbenes interesse og engasjement for å øke bidrag til nevnte prosjekter

SAKSOPPLYSNINGER: Se vedlegg med problemstillingen.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Adm. endrer dagens praksis/rutiner


IR prosjekter og nasjonale prosjekter Problemstilling Lions Norge har mange prosjekter gående samtidig i nasjonal og internasjonal regi. For mange klubber utgjør dette en vesentlig del av samlet omsetning i løpet av et år. Om alle prosjekter skal støttes kommer man fort i et beløp i størrelsesorden 30-40.000 (en klubb hadde regnet ut at det dreide seg om 50.000 for klubben) Samtidig oppleves eierskapet «utvannet» til de ulike prosjektene ettersom årene har gått. Mange klubber følger samvittighetsfullt opp RM-vedtak etter betalingsevne. mens andre klubber ikke gjør det. I sum fører dette til manglende engasjement rundt prosjektene. Og med det også manglende innbetalinger. (Jfr. Øyehelse Afrika) Og da når vi ikke de målene organisasjonen har satt seg. Mitt forslag er derfor at vi reviderer antall prosjekter og bygger noen rammer som regulerer hvor mange prosjektet og eventuelt levetiden på disse.

Forslag /innspill 1) Begrense antall prosjekt til f.eks. maks 5 - inntil 3 nasjonalt og inntil 2 internasjonalt. 2) Eventuelt lage en rulleringsordning sånn at noen prosjekter rullerer og kun får støtte 2.hvert år. 3) Når ett nytt prosjekt skal inn må et annet ut/avsluttes. 4) Listen som sendes ut fra sekretariatet hvert år (om pengebidrag) må være mer konkret med spesifikasjon på hvilke type prosjekt eller støtte dette gjelder.: Forslag til kategorier: a)Nasjonalt / internasjonalt b)Vedtatt på Riksmøte eller ikke c)Hva som er "pliktig" og hva som eventuelt er frivillig. Det burde også vært lagt med, eller gjort tilgjengelig, informasjon om status i de enkelte prosjektene. Eks: Hva ble samlet inn forrige året og hvordan er disse midlene benyttet. Når vi kikker på hjemmesidene våre og slår opp på disse prosjektene er informasjonen veldig generell. Hva brukes ungdomskontoen til? Øyehelse - som tidligere ble benevnt "sight first" - hva er planen med de 2, 3 mill som skal samles inn årlig i 6 år ? Hva er målet med midlene ? Hva er Nordisk Samarbeidsråd ? 5) Tydelige skiller mellom det som er konkrete prosjekter, det som er avsetninger til fond og det som er «driftsmidler» F.eks:. Nordis Samarbeidsråd er ikke et prosjekt ?- men ligger under "fra riksmøtet" 5) Eller at vi sier at alle klubber er pliktige å støtte minimum 5 prosjekt – iflg. en liste på ulike prosjekter. Da vil de prosjektene som får minst støtte kunne fases ut over tid. Dette er felles tanker fra noen i vest. Franzie Lerch DG Distrikt D


Guvernørrådsmøte

Sak: Ny kandidat til Reisefordelingskomiteen Møtedato: 16.2 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

5.14 B

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: PDG Gunnar Ramdahl fra LC Oslo foreslås som nytt medlem i Reisefordelingskomiteen.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): PDG Thore Jan Klever ber om guvernørrådets aksept for at PDG Gunnar Ramdahl fra LC Oslo blir nytt medlem i Reisefordelingskomiteen. Knut Relbo som var medlem av Reisefordelingkomiteen tidligere, har dessverre meldt seg ut av Lions Clubs International. SAKSOPPLYSNINGER: PDG Gunnar Ramdahl fra LC Oslo har sagt seg villig til å være medlem av Reisefordelingskomiteen. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak: Regnskap og status Conventionlotteriet Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

5.16 o

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG

Solgt lodd Utgifter: Lodd L.C. Hobøl Overskudd

kr. 388.500.kr. 11.000,kr 20.000,- kr 31.000,kr. 357.500,-

Saldo 18.12.2012 Saldo 01.09. 2012 Overskudd

Tomter, den 17.12.2012. Martin Veidal kasserer.

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

kr. 380.512," 23.012,kr 357.500,-

Tomter 09.01.2013 Regnskapet gjennomgått Petter Skaar


Guvernørrådsmøte

Sak: Status implementering 2014 Vekst Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

5.17 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG

SAKSOPPLYSNINGER: Prosjektleder ber om status på nedenforstående punkter.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Til Guvernørrådet Riksmøtet 2012 vedtok det omforente forslaget vedrørende Lions2014, hvilket bl.a. innbefattet en rekke forslag og tiltak som skulle implementeres gjennom linjen. Til Riksmøtet 2013 skal prosjektet Lions2014 i tillegg til de forslag som legges frem til avstemming, også avgi en rapport om sin virksomhet det siste året, herunder status på de vedtatte tiltak/forslag. Lions2014 trenger derfor tilbakemelding fra Guvernørrådet snarest og senest i forbindelse med Guvernørrådsmøtet i februar 2013 om status på disse tiltakene. Nedenfor har vi listet opp de aktuelle punktene. Prosjektgruppen ser gjerne at vi får status pr. distrikt der dette er aktuelt.


Prosjektgruppen ber også om at endringer i status meldes tilbake fortløpende frem til Riksmøtet for å gi en best mulig oppdatert rapport. Område

Tiltak

Beskrivelse

Ansv. for gj.føring

Tidsfrist

Organisasjon

Ny distriktsinndeling

Revidert forslag legges frem for GRL 15.12.12 Navn endres fra Riksmøte Gjennomføres hvert 2. år 5 distriktsledere velges for 2 år ad gangen…… Faller bort etter hvert som aktiviteter organiseres som aktiviteter Soneledere velges for 2 år av DM… Funksjonsbeskrivelse utarbeides Titler fornorskes Sentraliseres til Lions Norge Medlemsundersøkelser hvert år Det lages ideer for opprettelse av interesseklubber, temaklubber o.l. Det etableres og gjøres tilgjengelig analyseverktøy for evaluering av klubbene (også intern-evaluering) Det etableres og gjøres tilgjengelig analyseverktøy for evaluering av klubbenes aktiviteter Det utarbeides korte filmsekvenser for bruk i klubbene og for web-sidene

GRL/L2014

01.02.13

Landsmøte (LM)

Landsstyre (LS) Fagsjefer

Soneledelse

Titler Regnskapsfunksjonene i distriktene Organisasjonsanalyser Klubbene

Nye klubber

Klubbutvikling

Opplæring

Kunnskap om Lions

Lovkomiteen

Lovkomiteen

GLT Lovkomiteen GR GR GMT

GMT

GLT

Status


Område

Tiltak

Sonelederopplæring

Beskrivelse inneholdende hhv Lions aktiviteter, historie, resultater og organisasjon Det utarbeides presentasjonsmateriell lett tilgjengelig på web, som f eks soneleder eller klubbene selv kan benytte i klubbmøter Sonelederrollen har i lengre tid vært uklar. Det å styrke denne rollen er viktig også i relasjon til at distriktene blir større og soneleder følgelig må representere DL i større grad enn i dag.

Ansv. for gj.føring

Tidsfrist

Status

GLT

Forts.

Kommunikas jon og media

Kommunikasjon og mediastrategi Beredskapsgruppe Profilartikler og materiell

Nasjonal komite for sponsorer

Det nedsettes en komite for utarbeidelse av en slik Det etableres en beredskapsgrupp e Tilgjengeligheten av slike forbedres med egen presentasjonsside på web Det etableres en felles gruppe for håndtering av sponsorer og

GR

Lionskontoret

GR

28.02.13


Område

Tiltak

PR for klubbene

Lions 2014 Hroar Thorsen Prosjektleder

Beskrivelse samarbeidspartnere samt retningslinjer for å skaffe slike Klubbene trenger retningslinjer og tips for hvordan de kan drive egen PR-virksomhet for og om klubben

Ansv. for gj.føring

Lionskontoret / GLT

Tidsfrist

Status


Guvernørrådsmøte

Sak: Lions Røde Fjær og TV-aksjonen Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

5.18 B

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): DK104K foreslår å forberede søknad om TV-aksjonen, fortrinnsvis i 2015 med et klart definert mål for aksjonen. Lions Røde Fjær-aksjonen, planlagt i 2015, legges inn i TVaksjonen.

SAKSOPPLYSNINGER: Distriktsmøtet 2012 i 104K vedtok å oversende dette forslaget til guvernørrådet.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak: Årshjul 2013-2014 for Lions Norge Møtedato: 16.2 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Årshjulet vedtas.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

5.19 B


Aktivtetskalender 2011/2012

Oppdatert 5.2. 2013

Lionsåret 2013-2014 Nasjonale møter og samlinger Dato 2.8. 24.8.

Arbeidsutvalgsmøte Guvernørrådsmøte Fagsjefmøte Arbeidsutvalgsmøte Guvernørrådsmøte Arbeidsutvalgsmøte Guvernørrådsmøte Distriktsmøter Distriktsmøter Arbeidsutvalgsmøte Guvernørrådsmøte Riksmøtet

18.10.2013 09.11.2013

Sted Lionskontoret Lionskontoret tbd Lionskontoret Lionskontoret

07.02.2014 15.2 2014 tbd tbd 09.05.2014 29.5 2014 30.5 - 1.6. 2014

Lionskontoret Lionskontoret tbd tbd Lionskontoret Oslo Oslo

Rapporter og forslag som ønskes behandlet på GRM, må være Generalsekretæren i hende senest en uke før AU-møte. Nasjonale og internasjonale aktiviteter Lions Internasjonale synsdag Lions FN dag Lions Tulipanaksjon / Lionsdagen 26.4 2014 Leadership Institute tbd Seminar for DG-E 2012/2013 Internasjonale møter 31.10- 2.11 2013 17-19.1 2014 4-8. juli 2014

Europaforum Nordisk Samarbeidsråd (NSR) Convention

Forslagsfrist Riksmøtet 20 Frist for forslag til Riksmøte 2014 01.02.14

Materiellfrist The Lion nr. 1 Materiellfrist The Lion nr. 2 Materiellfrist The Lion nr. 3 Materiellfrist The Lion nr. 4 Materiellfrist The Lion nr. 5 Materiellfrist The Lion nr. 6

Materiellfrister The Lions 16.06.13 08.09.13 03.11.13 12.01.14 02.03.14 18.05.14 Internasjonalt besøk

Besøk av Internasjonal President

tbd

Hele landet tbd Oslo

Istanbul, Tyrkia Jevnaker, Oslo Toronto, Canada 14

post@lions.no

lion@lions.no lion@lions.no lion@lions.no lion@lions.no lion@lions.no lion@lions.no


Guvernørrådsmøte My Sak: Daglig leders orientering Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

5.20 I

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Situasjonen ved Lionskontoret pr februar 2013. Mest av alt er vi glade for den nye studentklubben i Trondheim - det har vi behørlig feiret! Lionskontoret bærer preg av hektiske dager. Uten frivillige medarbeidere hadde det ikke vært mulig å drive god medlemspleie fra Ensjøveien 18. Når det gjelder det nye medlemsregisteret så har antall henvendelser på e-post til Lionskontoret gått betraktelig ned. Det er nå G distriktet, ved Borgar Aasterud som har denne viktige funksjonen ut mot medlemmene. Ny regnskapsmedarbeider tiltrer førstkommende mandag. Hun kommer fra Bemanningsbyrået Bjørg Fjell. Sissel skal ukentlig jobbe 3 korte dager på Lionskontoret. Moms refusjon og reisefordeling fra RM 2012 ble utbetalt i januar måned. Grunnen til at sistnevnte ikke har blitt utbetalt før i januar, er at vi ønsket å få innbetalingene før vi startet på utbetalingene. Vi har sagt opp Mysoft og Idium. Det faktureres nå kun i Hansa. Undertegnede har purret alt vi hadde utestående i Hansa. I disse dager håper vi Modul og Hansa har sine avsluttende samtaler, slik at vi får sendt ut kontingentkrav til klubbene. Førstkommende onsdag skal matrikkelen skal være klar for utsending. Når det gjelder Riksmøtet så har vi fått Eva Brattholm, kommunikasjonsdirektør i Norad til å komme! Dette møtet håper og tror vi medlemmene vil sette stor pris på. Påmeldingsknappen til RM 2013 ligger ute, vi oppfordrer deg til å melde deg på! Lions Norge har meldt seg inn i Transparency International Norge.


Guvernørrådsmøte

Sak: Møtedato: Saksbehandler:

Reglement for leder for ungdomsarbeidet (MD-YCEC) Endringer Saksnr: 16.2. 2013 Sakstype Lovkomitèen

5.21 B

VEDLEGG: REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEIDET (MD-YCEC)

Tillegg: Detaljerte retningslinjer, utdrag av vedtak fra Riksmøtet i Bergen 2010. VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Forslaget støttes.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Betegnelsen på fagsjef MD-YC er endret til MD-YCEC (Youth Camps and Exchange Chairperson). Reglementet et oppdatert for å være i samsvar med hvordan arbeidet med ungdomsutveksling ønskes utført. SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.


3.8

REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013

§ 1

Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, § 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid for MD 104, heretter benevnt som MD-YCEC (Youth Camp and Exhange Chairperson).

§ 2

2

Valg. Funksjonstid. Organisasjon 1.

MD-YCEC velges av Riksmøtet etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Funksjonstiden er 2 år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til 30. juni to år etter valget.

2.

MD-YCEC kan ikke gjenvelges mer enn én gang.

3.

Som MD-YCEC bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har tjenestegjort som distriktsguvernør eller leder for ungdomsutveksling på distriktsplan; Youth Camps and Exchange Chairperson (MD-YCEC), eller som programansvarlig for ungdomsutveksling (MD-YEPC, Youth Exchange Program chairperson – på norsk Programansvarlig (for et arbeidsområde som tildeles av MD-YCEC).

4.

MD-YCEC er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med guvernørrådets leder som sin nærmeste overordnrde. MD-YCEC har et nært samarbeid med distriktsguvernørene, distriktenes ledere for ungdomsarbeid og Lionskontoret. MD-YCEC er ansvarlig for kontakten med ledere for ungdomsarbeid i samarbeidende land.

5.

MD-YCEC avgir en skriftlig rapport over ungdomsarbeidet til guvernørrådets møter. Likeledes skal MD-YCEC lage en årsrapport, som legges frem til guvernørrådets møte i november. Rapporten skal kunne benyttes i forbindelse med multippeldistriktets årsmelding for kommende riksmøte.

6.

Dersom MD-YCEC finner det formålstjenlig, kan det oppnevnes et eget utvalg for arbeidet med ungdomsutveksling. Guvernørrådet oppnevner i så fall medlemmer til utvalget etter innstilling fra MD-YCEC.


MD-YCEC blir leder for et eventuelt slikt utvalg, og skal være ansvarlig overfor Guvernørrådet for utvalgets virksomhet.Medlemmene benevnes MDYEPC. § 3

Arbeidsoppgaver 1.

Arbeidsoppgavene til MD-YCEC er nedfelt i «Arbeidsordning for MD 104», kapittel II, § 6, der det blant annet heter: Internasjonal ungdomsutveksling og Leoarbeidet i Norge ledes av multippeldistriktets leder for ungdomsarbeid. • •

MD-YCEC skal lede og koordinere det internasjonale og nasjonale ungdomsutvekslingsarbeidet. MD-YCEC bistår distriktene i ungdomsutvekslingsarbeidet.

2.

MD-YCEC skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104 og vedtak gjort av Riksmøtet eller Guvernørrådet.

3.

Det er en målsetting å kunne bidra til en økt forståelse mellom ungdom fra ulike nasjoner og med ulik kulturell og religiøs tradisjon gjennom arrangement av ungdomsleirer, samt å sende norsk ungdom til leirer og vertsfamilier i utlandet. • MD-YCEC mottar alle søknader fra utlandet til norske YCE-arrangementer og er ansvarlig for at de er i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale bestemmelser. Det er videre MD-YCEC’s ansvar å fordele slike søknader til norske leirer. MD-YCEC er også ansvarlig for at vedtatte rutiner følges i behandling av slike saker. • MD-YCEC er ansvarlig for at påmelding til utenlandske leirer og andre utvekslingstilbud skjer i henhold til tildelte «kvoter» og at distriktene blir tilgodesett på en mest mulig rettferdig måte. • MD-YCEC er videre ansvarlig for at alle vedtatte rutiner følges ved påmelding til utlandet, herunder planlegging og gjennomføring av slike reiser. • MD-YCEC er ansvarlig for at det for hvert år lages en brosjyre med en samlet oversikt over norske leir- og andre tilbud. Brosjyren skal distribueres til andre lionsland på en hensiktsmessig måte. • Internasjonale ungdomsleirer skal planlegges og utføres på en forsvarlig måte.

4.

Før en leir godkjennes som MD 104’s internasjonale leirtilbud, skal MDYCEC legge frem leirprogram og -budsjett for godkjennelse i guvernørrådet.

5.

MD-YCEC skal sørge for at informasjon om aktivitet innen ungdomsarbeidet når frem til klubbene gjennom distriktsguvernørene og/eller distriktenes ledere for ungdomsarbeid og/eller gjennom E-post og/eller Lionsbladet.

6.

MD-YCEC skal oppfordre klubbene til å innbetale bidrag til «Lions ungdomskonto».

3


7.

MD-YCEC tilrettelegger og gjennomfører et årlig YCE seminar med deltagelse av distriktenes YEC’er i god tid før lionsårets begynnelse. Det ferdige programmet legges frem for behandling på guvernørrådets første møte i lionsåret.

§ 4

§ 5

8.

MD-YCEC skal avgi uttalelse i alle saker som skal behandles i guvernørrådsmøtet, og som vedrører ungdomsutvekslingsarbeidet eller økonomisk bistand fra ungdomskontoen.

9.

MD-YCEC er med i juryen for Lions Ungdomspris.

Møter 1.

MD-YCEC skal møte på riksmøtet og i guvernørrådets møter når Guvernørrådets leder bestemmer det.

2.

MD-YCEC kan delta i møter og aktiviteter i og utenfor Norge - innenfor rammen av MDs budsjett.

Økonomi 1.

All virksomhet som MD-YCEC er ansvarlig for, herunder egen reisevirksomhet skal dekkes innenfor rammen av det budsjett som er vedtatt av Riksmøtet for MD 104.

2.

MD-YCEC har disposisjonsrett for budsjettet i overensstemmelse med MD 104’s lover og arbeidsordning og riksmøtets vedtak. Utover dette kan ikke MD-YCEC foreta disposisjoner som binder MD 104 uten at dette på forhånd er godkjent av guvernørrådet.

3.

MD-YCEC tilkommer godtgjørelse i henhold til det regulativ Riksmøtet har vedtatt for møter i guvernørrådet og andre godkjente møter.

4.

MD-YCEC fremmer hvert år forslag til budsjett for sitt virksomhetsområde.

5.

Det er utarbeidet egne bestemmelser for «Lions ungdomskonto». Disse er gjengitt i «Arbeidsordning for MD 104», kapittel IX, § 21. Distrikter/klubber som skal arrangere leirer, kan søke om tilskudd og/eller garantier fra Lions ungdomskonto. Det påhviler MD-YCEC å forvisse seg om at kriteriene for støtte dekkes av de vedtatte bestemmelsene for ungdomskontoen. * Søknad fra klubb utferdiges på godkjent skjema og oversendes via YCEC distriktsguvernøren for uttalelse.

4


* Distriktsguvernøren sender søknaden med innstilling om støtte til MDYCEC. * Søknad inntil kr. 20.000 avgjøres av DG og MD-YCEC. * Søknad mellom kr. 20.000 og kr. 100.000 godkjennes av Arbeidsutvalget etter uttalelse fra MD-YCEC. * Søknader over kr. 100.000 avgjøres av Guvernørrådet etter uttalelse fra MD-YCEC og Arbeidsutvalg. * Søknader under kr. 5.000 behandles ikke.

§ 6

Gyldighet og endringer Dette reglementet gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan kun endres med Guvernørrådets godkjennelse.

  

5


Tillegg Detaljerte retningslinjer, utdrag av vedtak fra Riksmøtet i Bergen 2010:

Det avholdes 3 ungdomsleire i Norge i tidsrommet primo juli til medio august. Leirene tildeles arrangør, (klubb(er) eller sone), etter søknad til Guvernørrådet (minst 2 år før implementering), som over tid påser en rimelig distriktsfordeling. Dette for å skape nødvendig eierskap og nærhet til lionsklubbene. Tildelingene legges inn i MDs langtidsplan. Alle leirene skal invitere 4-5 norske deltagere (fra lokalmiljøet og/eller fra resten av landet). Man må forsikre seg om at ungdom som inviteres til norske leire er innforstått med program og innhold i leiren og at leiropphold i norske leire (inn- og utland) ikke er en feriereise, men en workshop som krever deltagelse og innsats. Arrangøren velger selv om vertsfamilier (weekend eller ukesopphold) skal inngå i leirkonseptet. – Vertsfamilieoppholdet kvalitetssikres og kostnadene for dette synliggjøres ved at de legges inn i leirbudsjettet. Ingen norske leire skal kreve leiravgift. Leirgjengangere bør unngås i norske leire. Leirarrangør, i samarbeid med distriktet, velger selv om det skal benyttes et fast leirsted i distriktet eller om leiren skal legges lokalt. Profesjonelle leirarrangører bør ikke benyttes. Profesjonelle aktører som f. eks. seminarledere, kunnskapsformidlere, guider, transportører, renholdere, osv. kan naturligvis benyttes. Alle klubber i Norge bør være med på finansieringen av YE-leirprogrammet. NB: Hvordan midlene innhentes fra klubbene/distriktene er det opp til Guvernørråd/Riksmøtet å bestemme. Utsendelse av ungdommer finansieres som i dag av klubben(e) som sender vedkommende til norsk eller utenlandsk leir. b. Som en prøveordning arrangeres 1 norskdrevet ungdomsleir i u-land for ca 25 deltakere, (forsøksvis fra 2013 og i 2 år). Leiren skal fortrinnsvis ha norske ungdommer (minst 10) og ungdommer invitert fra uland. Senere kan eventuelt studenter fra andre land også inviteres. Leiren drives og finansieres av MD104, med ugandisk lionsklubb som teknisk arrangør. c. Ved alle norske leire skal leir-/workshop-program synliggjøres og kvalitetssikres i søknad fra leirarrangør. YES-ene gjøres kjent med program og vilkår for deltagelse i norske leire. d. Ansvarsforhold: Programinnhold, overoppsyn, evaluering og fornyelse, ligger hos MD-YC og Guvernørråd. e. Alle norske leire finansieres arrangementsmessig og innholdsmessig av MD-104 etter bidrag fra klubber og distrikter etter et opplegg som foreslås av Guvernørrådet og godkjennes av Riksmøtet. f. Komiteens foreslår at minst 2-3 av følgende temakomponenter skal inngå i leirprogrammet for enhver norskarrangert ungdomsleir: Miljøansvar, konfliktløsing, forskjeller i levesett, kultur, historie, økonomi, religion, samfunnsstruktur, gjensidig avhengighet og solidaritet. Programmet kan også innholde ekskursjoner og spennende ”events” med lokal og/eller nasjonal tilknytning. Tilnærminger til sosiale prosjekt kan inngå i programmet.

6


6

7


g. Norske deltakere i utenlandske leire skal sikres at programinnholdet er mest mulig i samsvar med intensjonene i LCI’s formålsparagrafer. Dette er MD-YC’s ansvar. h. Norske YES-er skal, så langt det lar seg gjøre, ikke tilbys plass i utenlandske leire som krever leiravgift. Slike avgifter bør ”forhandles bort”. i. ”Vandreleir” (Scan Camp) termineres på multipeldistrikt nivå, men enkeldistrikt/-klubber står fritt til å motta ungdommer utenom leirprogrammet på egen bekostning, men i samarbeid med distriktets YEC og MD-YC. j. Beitoleiren termineres etter 40-årsjubileet dersom Riksmøtet vedtar dette. k. Tana/Nesseby-leiren (norsk handicapleir) inngår ikke i YE’s leirprogram

8


Guvernørrådsmøte

Sak: Møtedato: Saksbehandler:

Reglement for leder for lederutvikling og opplæring ) MDGLT). Endringer Saksnr: 16.2. 2013 Sakstype Lovkomitèen

5.22 B

VEDLEGG: REGLEMENT FOR LEDER FOR LEDERUTVIKLING OG OPPLÆRING (MD-GLT) VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Forslaget støttes.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Reglementet et oppdatert for å være i samsvar med hvordan arbeidet med lederutvikling og opplæring ønskes utført. Hovedendringene i dette reglement er i § 2 Valg. Funksjonstid. Organisasjon pkt. 4, § 3 Arbeidsoppgaver pkt. 1 og pkt. 3, § 4 Møter pkt. 1 § 5 Økonomi pkt. 1. Tidligere henvisninger til ”Komitèen for organisasjonjutvikling” er tatt bort, da dette ikke er en aktiv komite. SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen.


3.6

REGLEMENT FOR LEDER FOR LEDERUTVIKLING OG OPPLÆRING (MD-GLT) Endret av Guvernørrådet i februar 2013.

§ 1

Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, § 17, punkt 4 g), skal det velges en leder for Lederutvikling og opplæring for MD 104, heretter benevnt som MD-GLT.

§ 2

Valg. Funksjonstid. Organisasjon 1.

MD-GLT velges av Riksmøtet etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Funksjonstiden er 3 år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til 30. juni tre år etter valget.

2.

MD-GLT kan ikke gjenvelges etter en funksjonstid på tre år.

3.

MD-GLT må tidligere ha tjenestegjort som distriktsguvernør.

4.

MD-GLT er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med guvernørrådets leder som nærmeste overordnede. MD-GLT leder peker ut et team på 2-3 medlemmer som utgjør det nasjonale GLTeamet, MD-GLT har et nært samarbeid med distriktsguvernørene, distriktenes ledere for opplæring og sekretariatet i MD 104. MD-GLT skal bidra til samarbeid med Leadership Development Department ved Hovedkontoret i Oak Brook, og GLT-områdeleder for Norden.

5.

§ 3

Arbeidsoppgaver 1.

2

MD-GLT avgir en skriftlig rapport over opplæringsarbeidets status til guvernørrådets møter. Likeledes skal MD-GLT straks etter lionsårets utløp lage en årsrapport, som skal kunne benyttes i forbindelse med multippeldistriktets årsmelding for kommende riksmøte.

Arbeidsoppgavene til MD-GLT er nedfelt i «Arbeidsordning for MD 104»,


kapittel XII, § 24 «Organisering av lederopplæringen». Arbeidet skal tilrettelegges innenfor multippeldistriktets policy for lederopplæring, slik det fremgår av «Policy-dokument for MD 104, Kap. V, Policy for vårt ledertreningsarbeid, samt de retningslinjer som er opprettet av LCI for GLT. 2.

Det er en målsetting at all opplæring i MD 104 skal være tilpasset de behov de ulike målgrupper har, sett i forhold til de oppgave disse skal løse. Samtidig skal opplæringen gi lederne motivasjon og nødvendig helhetssyn for deres arbeide. (Jfr. ”Arbeidsordning for MD 104”, Kap. XII § 24).

3.

MD-GLT skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104 og vedtak gjort av Riksmøtet eller Guvernørrådet, samt årlig rullert rammeplan for opplæring i MD 104. MD-GLT skal faglig ajourholde de ulike opplæringsopplegg som MD 104 har til disposisjon for organisasjonens tillitsvalgte. Produksjon og distribusjon av disse skjer fra sekretariatet. MD-GLT er faglig ansvarlig for det årlige korrespondansekurset for visedistriktsguvernører og for DG Elect-skolen som gjennomføres i forbindelse med riksmøtet.

4.

MD-GLT skal i god tid før lionsårets begynnelse arrangere et møte med distriktenes GLT’er for å utarbeide neste års opplæringsprogram. Det ferdige programmet legges frem for behandling på guvernørrådets første møte i lionsåret. MD-GLT skal avholde en eller flere samlinger med distriktenes GLT’er for at disse til enhver tid skal være best mulig skikket til gjennomføringen av kurs og seminarer de skal avholde i henhold til årsprogrammet. Distriktenes GLT’er skal delta aktivt i forbedringen av eksisterende kursopplegg.

5.

§ 4

MD-GLT skal avgi uttalelse i saker som skal behandles i guvernørrådet, og som vedrører opplæringsarbeidet.

Møter 1.

MD-GLT skal møte på riksmøtet og i guvernørrådets møter når Guvernørrådets leder bestemmer det.

2.

MD-GLT kan - etter guvernørrådets godkjennelse eller i samråd med guvernørrådets leder - delta på møter og aktiviteter i og utenfor Norge.

3


§ 5

Økonomi 1.

2.

All virksomhet som MD-GLT er ansvarlig for, herunder egen reisevirksomhet, skal dekkes innenfor rammen av det budsjett som Riksmøtet har vedtatt for MD 104. MD-GLT tilkommer godtgjørelse i henhold til det regulativ Riksmøtet har vedtatt for møter i guvernørrådet og andre godkjente møter.

3.

§ 6

MD-GLT fremmer hvert år forslag til budsjett for sitt virksomhetsområde.

Gyldighet og endringer Dette reglementet gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan kun endres med Guvernørrådets godkjennelse.   

4


Guvernørrådsmøte

Sak:

Oppdatering av utdrag fra internasjonale lover og arbeidsordning Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: hlmo Sakstype

5.23 B

VEDLEGG: • Oppdatering av 4.1 UTDRAG FRA DEN INTERNASJONALE LOVEN ”Constitution” (LA-1) • Oppdatering av 4.2 UTDRAG FRA DEN INTERNASJONALE ARBEIDSORDNING ”Constitution and By-Laws” (LA-1)

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget støttes.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Utdrag fra de internasjonale lover og arbeidsordning er oppdatert for å bringes i samsvar med gjeldende engelske utgave. SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


4.2

UTDRAG FRA

DEN INTERNASJONALE ARBEIDSORDNING ”Constitution and By-Laws” (LA-1) Convention 2008 i Bangkok vedtok å forandre rekkefølgen på de respektive avsnitt og seksjoner i arbeidsordningen. I dette utdraget er dette innarbeidet. De andre forandringene til arbeidsordningen som ble vedtatt i Bangkok, er også innarbeidet her. Denne oversettelsen er ment å dekke de mest presserende behov vi her i Norge vanligvis har fra LA-1. Dersom det skulle oppstå tvil om fortolkningen i denne oversettelsen, vises det til den engelskspråklige utgaven av LA-1.   

ARBEIDSORDNING Vedtatt av Convention 2008 i Bangkok Siste endring er gjort av Convention i Boson, Korea 2012 Àjour per 24. juli 2012Revidert 1. Juli 2012    ARTIKKEL I Navn og emblem Seksjon 1

Navn, emblem og andre logotyper Organisasjonen navn, emblem, "good-will", merker, tegn og klubbnavn tillates ikke benyttet, publisert eller distribuert av verken klubb, medlem, distrikt, stiftelse eller lignende, til annet formål enn det som utrykkelig er nedfelt i Lions lov og arbeidsordning og den "policy" som Det internasjonale styret har trukket opp. (Lovkomiteens anmerkning: I praksis betyr det at det kun er til internt, administrativ bruk at navn og emblem, mm kan benyttes.) Videre er det ikke tillatt for utenforstående personer og/eller foreninger å bruke Lions navn, emblem, merker og tegn uten at Hovedkontoret har gitt skriftlig tillatelse til dette.

ARTIKKEL II Valg til Det internasjonale styret Seksjon 1

Valg under Verdenskongressen (”Convention”) Alle medlemmer til Det internasjonale styret velges av Verdenskongressen (Convention). ….…

Formatert: Skriftfarge: Automatisk


Seksjon 2

Krav til kandidat ved valg av 2. internasjonale visepresident a) En kandidat til funksjonen som 2. internasjonale visepresident skal 1) - være aktivt medlem og være à jour med sine økonomiske og andre forpliktelser overfor klubben. Klubben må også være à jour med sine forpliktelser. 2) - ha vært / eller være medlem av Det internasjonale styret. 3) - ha godkjennelse fra Distriktsmøtet i eget distrikt og fra multippeldistriktets Riksmøte, forutsatt at Distriktsmøtet i et enkeltdistrikt eller et deldistrikt virkelig tilfredsstiller kravene til å kunne godkjenne en kandidat. Det vil si at distriktet må oppfylle minimumskravene til antall medlemmer og antall klubber. 4) - forsikre seg om at det blir sendt skriftlig melding til Hovedkontoret om godkjennelsen fra eget distrikt og multippeldistriktet. b) …..…

Seksjon 3

Krav til kandidat ved valg av styremedlem (”International Director”) En kandidat til funksjonen som medlem av Det internasjonale styret ("International Director") skal – a) - være aktivt medlem og være à jour med sine økonomiske og andre forpliktelser overfor klubben. Klubben må også være à jour med sine forpliktelser. b) 1) - ha vært distriktsguvernør (en hel eller mesteparten av en periode). 2) … c) - ha godkjennelse fra distriktsmøtet i eget distrikt og fra multippeldistriktets Riksmøte, forutsatt at Distriktsmøtet i et enkeltdistrikt eller et deldistrikt virkelig tilfredsstiller kravene til å kunne godkjenne en kandidat. Det vil si at distriktet må oppfylle minimumskravene til antall medlemmer og antall klubber. d) - forsikre seg om at det blir sendt skriftlig melding til Hovedkontoret om godkjennelsen av kandidaturet fra eget distrikt og fra multippeldistriktet.

Seksjon 4

Godkjennelse av kandidatur og sertifisering av kandidater a) Det er distriktsguvernør og distriktssekretær, guvernørrådsleder og sekretær for guvernørrådet som undertegner bekreftelsen på at kandidat til verv i Det internasjonale styret har fått Distriktsmøtet / Riksmøtets godkjennelse. Dette skjer på et eget formular som Hovedkontoret i Oak Brook har laget. Formularet må være på Hovedkontoret senest nitti (90) dager før åpningen av den Convention der kandidaten står på valg – for kandidat til stillingen som 2. internasjonale visepresident. For stillingen som Medlem av Det internasjonale styret (ID) gjelder tretti (30) dager. Bekreftelsen kan sendes som fax eller E-post, forutsatt at originalformularet ettersendes senest tre (3) dager etter at faxen eller E-posten er avsendt. Kandidaturet har ikke gyldighet før bekreftelsen er mottatt ved Hovedkontoret Skulle kandidaturet trekkes, vil bekreftelsen på Riksmøtets godkjennelse ha gyldighet i den påfølgende Convention. …. En kandidat som søker Riksmøtets godkjennelse må på forhånd ha sitt eget Distriktsmøtes godkjennelse.

2


b) Et distrikt kan overfor Riksmøtet bare søke godkjennelse for én kandidat ad gangen til verv i Det internasjonale styret. Og multippeldistriktet kan bare gjennom Riksmøtet gi godkjennelse for én kandidat til én funksjon. Seksjon 5

Seksjon 6

Representasjon a) … b) To eller flere medlemmer fra samme multippeldistrikt kan ikke samtidig være medlemmer i Det internasjonale styret. c) En president eller visepresident og et medlem av Det internasjonale styret (ID) kan velges fra samme område (”Area”) og tjenestegjøre samtidig, men får ikke tilhøre klubber innen samme multippeldistrikt. ……… Internasjonal nomineringskomite … ARTIKKEL III Internasjonale lederes plikter

Seksjon 1

Internasjonale president Presidenten skal lede verdenskongressen og andre møter i Det internasjonale styret. Videre skal presidenten føre tilsyn med arbeid og aktiviteter i Organisasjonen og utføre de plikter som normalt angår et slikt verv.

Seksjon 2

Internasjonale visepresident …

Seksjon 3

Internasjonale ledere i administrasjonen Administrativ leder ved Hovedkontoret i Oak Brook har betegnelsen ”Executive Director”. ARTIKKEL IV Komiteer under Det internasjonale styret

Seksjon 1

Faste komiteer Presidenten skal, med godkjennelse i Det internasjonale styret, utpeke følgende komiteer, som skal bestå av minst tre medlemmer – for langtidsplankomiteen maksimum sju medlemmer: a) Revisjonskomiteen b) Lovkomiteen c) Kongresskomiteen d) Komiteen for distrikt- og klubbservice e) Komiteen for økonomi og hovedkontorets virksomhet f) Komiteen for lederutvikling g) Langtidsplankomiteen h) Komiteen for medlemsutvikling i) Komiteen for presse og informasjon j) Komiteen for aktiviteter k) Eventuelt andre komiteer som er nødvendige for Organisasjonens drift. Komiteene avgir rapport til Det internasjonale styret foran hvert styremøte.

3


Seksjon 2

Akkreditering, prosedyreregler, forslag og valg ….

Seksjon 3

Spesielle eller Ad-hoc komiteer ….

Seksjon 4

Komiteledere. Ubesatte funksjoner ….

Seksjon 5

Begrensninger i retten til utnevnelser Presidenten er bemyndiget til eventuelt å utnevne tidligere medlemmer av Det internasjonale styret til verv i komiteer (”Appointees”) i henhold til bestemmelsene i lov og arbeidsordning (LA-1). Men antallet er begrenset til maksimum 6 medlemmer. …. Minst ett (1) slikt medlem skal komme fra klubb i konstitusjonelle områder enn (2009) det området presidentens klubb tilhører. ARTIKKEL V Møter i Det internasjonale styret

Seksjon 1

Ordinære styremøter Det avholdes 4 ordinære styremøter: Det første møtet avholdes umiddelbart etter avsluttet verdenskongress. Neste møte er i oktober eller november. Møte nummer tre er i mars eller april, og det fjerde møtet avholdes umiddelbart før åpningen av verdenskongressen.

Seksjon 2

Ekstraordinære styremøter …

Seksjon 3

Beslutninger per post …

Seksjon 4

Beslutningsdyktig antall Det må være mer enn halvparten av Det internasjonale styret til stede for at styret skal være beslutningsdyktig med mindre annet er bestemt.

Seksjon 5

Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av verdenspresidenten, de to visepresidentene og et annet medlem av Det internasjonale styret, oppnevnt av presidenten. ………..

ARTIKKEL VI Den årlige verdenskongressen (”Convention”)

4


Seksjon 1

Myndighet Det er Det internasjonale styret som har myndighet og ansvar ved alle faser av Verdenskongressen (”Convention”).

Seksjon 2

Offisiell innkalling ….

Seksjon 3

Ledelse ….

Seksjon 4

Refusjon for distriktsguvernørers deltakelse Neste års distriktsguvernører (DG Elects) som blir innkalt til DG-Elect-seminar under Convention, har krav på rimelig utgiftsdekning i henhold til gjeldende regler. ARTIKKEL VII Regnskaper

Seksjon 1

Revisjon av regnskapene a) Det internasjonale styret skal sørge for halvårlig eller med kortere intervaller, å legge frem organisasjonens regnskaper for organisasjonens autoriserte revisor. b) Det internasjonale styret skal årlig utarbeide et sammendrag av den økonomiske situasjonen, og den skal være tilgjengelig for klubbene på forespørsel. c) Lionsåret er fra 1. juli til 30. juni.

Seksjon 2

Sperrede konti i utlandet … ARTIKKEL VIII Distriktenes organisering

Seksjon 1

Myndighet ved distriktsinndeling Geografiske områder skal deles inn i distrikter og administrative enheter etter Det internasjonale styrets bestemmelser og godkjennelse.

Seksjon 2

Minimumskrav for distrikters størrelse Ved opprettelsen skal et distrikt ha minst 35 lionsklubber ”in good standing” og et medlemstall på minimum 1250, med mindre Det internasjonale styret har vedtatt noe annet med to tredels (2/3) flertall.

Seksjon 3

Forandring av distriktsgrenser Alle enkeltdistrikter som ønsker å danne et multippeldistrikt og alle multippeldistrikter som ønsker å utvide med ett eller flere deldistrikt, eller som ønsker å forandre distriktsgrenser for ett eller flere deldistrikt, skal sende endringsforslag herom til Det internasjonale styret. Forslaget skal være godkjent av Distriktsmøtet i respektive enkeltdistrikt.

5


I tilfeller der multippeldistriktet er involvert, skal Riksmøtet gi forslaget sin godkjennelse etter at de respektive distriktsmøter som omfattes av nyordningen har vedtatt forslaget. Det oversendes et kart som viser de nye grensene og en oversikt med klubbers navn for de nye distrikter. Imidlertid forlanges det ikke godkjennelse av Distriktsmøtet i deldistrikt som ikke oppfyller minimumskravene for distrikt, i henhold til Artikkel VIII, seksjon 2. Forslag må vedtas med minst to tredels (2/3) flertall for å bli godkjent.

Formatert: Utheving

Forslag om forandring av distriktsgrenser vil bli tatt opp til vurdering av Det internasjonale styret forutsatt at hvert foreslått distrikt skal bestå av minimum 35 klubber med et samlet medlemstall på minst 1250 – med mindre forslaget reduserer antall distrikter i multippeldistriktet. (2009). I vurderingen av forslag om forandring av distriktsgrense, kan det internasjonale styret legge vekt på de faktorer de anser relevante og kan kreve det antall ekstra antall klubber og / eller medlemmer per distrikt som de anser nødvendig. Når slike forandringer i antall distrikter godkjennes, skal endringene tre i kraft fra avslutningen av den førstkommende verdenskongressen (Convention). Det er en forutsetning for ikrafttredelsegodkjennelse at delegater fra klubber i hvert av de nye distriktene skal velge distriktsguvernør og ta i brukvedta lov og arbeidsordning. Dette skal skje i et distriktsmøte / riksmøte etter at godkjennelsen fra Det internasjonale styret foreligger, men før den internasjonale Convention. Hvis grensene for et distrikt er vesentlig forandret, kan de tilstedeværende delegatene fra angjeldende distrikt velge distriktsguvernør ved et ekstra møte i forbindelse med Riksmøtet. Seksjon 4

Guvernørrådet Distriktsguvernørene i multippeldistriktet skal danne et guvernørråd. Guvernørrådet skal også ha med en tidligere distriktsguvernør som guvernørrådsleder. Såfremt multippeldistriktets lover gir adgang til det, kan det også velges inn en eller flere av forrige års distriktsguvernører (IPDG) i guvernørrådet. Det er imidlertid en forutsetning at antall tidligere guvernører, inklusiv guvernørrådsleder, ikke må overstige 50 % av antall distriktsguvernører. Hvert medlem av guvernørrådet, inklusiv guvernørrådslederen, har én (1) stemme i alle saker som krever vedtak i guvernørrådet. (Lovkomiteens anmerkning: Dette betyr at ved stemmelikhet er forslag ikke vedtatt. Begrepet ”dobbeltstemme” finnes ikke i de internasjonale lover.)

6

Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt Formatert: Skrift: 12 pkt, Skriftfarge: Automatisk


Et guvernørråd kan også ta inn tidligere eller nåværende medlemmer av Det internasjonale styret, men da som rådgivende medlemmer uten stemmerett. Guvernørrådslederen skal være tidligere distriktsguvernør (PDG) når vedkommende tiltrer funksjonen. En guvernørrådsleder kan bare inneha funksjonen en (1) gang – og da for ett år. Seksjon 5

Guvernørrådets plikter og ansvar I henhold til Lov og arbeidsordning og bestemmelser gitt av Det internasjonale styret skal et guvernørråd ha oppsyn med multippeldistriktets administrasjon. Det kan velge tillitsvalgte, avholde møter, administrere økonomien og utøve annen myndighet som måtte være nedfelt i multippeldistriktets lov og arbeidsordning.

Seksjon 6

Distriktsråd I hvert distrikt skal det opprettes et distriktsråd som skal bestå av distriktsguvernøren som leder, forrige års distriktsguvernør, 1. og 2. visedistriktsguvernør og følgende som skal velges eller utpekes i overensstemmelse med distriktets egne lover: regionleder, soneledere, distriktssekretær og distriktskasserer (de to siste kan være en person) og andre funksjoner som er beskrevet i distriktets lov og arbeidsordning. (Lovkomiteens anmerkning: eksempelvis fagsjefer) Distriktsguvernøren har rett til å bestemme om funksjonen som regionleder skal benyttes i sitt år. Hvis funksjonen ikke benyttes, skal den stå åpen det enkelte året. Distriktets lov og arbeidsordning skal inneholde bestemmelser om 1. og 2. visedistriktsguvernørs plikter slik de er utformet av Det internasjonale styret. Et klubbmedlem skal bare kunne velges eller utpekes som regionleder eller soneleder innen den region / sone som vedkommendes klubb ligger i.

Seksjon 7

Distriktsrådsmøter Møter i distriktsrådet skal avholdes i overensstemmelse med distriktets lov og arbeidsordning. Stemmerett i møtene har distriktsguvernøren, sist avgåtte guvernør, 1. og. 2. visedistriktsguvernør, regionleder (hvis funksjonen er i bruk), soneledere, distriktssekretær og distriktskasserer, samt andre funksjoner som distriktslovene gir stemmerett til.

ARTIKKEL IX Distriktsmøter, riksmøter og valg Seksjon 1

Distriktsmøter og riksmøter Det skal avholdes et årlig distriktsmøte i hvert distrikt. Møtet skal være avsluttet senest 30 dager innen åpningen av Verdenskongressen.

7


Det skal avholdes et årlig riksmøte i hvert multippeldistrikt. Møtet skal være avsluttet senest 15 dager innen åpningen av Verdenskongressen. Distriktsmøtet skal velge distriktsguvernør i henhold til bestemmelsen i denne lov og arbeidsordning. Det er anledning til å avholde distriktsmøte i tilknytning til Riksmøtet, såfremt det ikke er i konflikt med andre bestemmelser i denne lov og arbeidsordningen. Tid og sted for disse møtene skal fastsettes i henhold til lov og arbeidsordning for henholdsvis distrikter og multippeldistrikt. Seksjon 2

Distriktsmøter og riksmøters myndighetsområde Så vel distriktsmøter som riksmøter må innordne seg de bestemmelser som er i samsvar med denne lov og arbeidsordning, og de skal fatte vedtak i saker som Organisasjonen gir pålegg om.

Seksjon 3

Delegatantall Alle lionsklubber som er à jour med sine forpliktelser har rett til å sende delegater til distriktsmøter og riksmøter i forhold til klubbens medlemstall: Klubber med inntil 14 medlemmer, som har vært medlem i minst ett år og en dag, har rett til én delegat. Fra og med 15 til og med 24 medlemmer: 2 delegater. Fra og med 25 til og med 34 medlemmer: 3 delegater. Fra og med 35 til og med 44 medlemmer: 4 delegater. osv. Det er tallene fra Hovedkontoret i Oak Brook som er gjeldende, og de skal være per 1. i måneden forut for den måneden møtet blir avholdt i. I tillegg kan distriktene og multippeldistriktet vedta i sine lover at tidligere distriktsguvernører i distriktet, respektiv multippeldistriktet, kan ha full delegatstatus utenom sin klubbs kvote. Alle godkjente tilstedeværende delegater har én stemme hver i alle saker. Alle nystiftede klubber, eller klubber som har tatt inn nye medlemmer, skal ha delegatantallet bestemt ut fra hvor mange som har vært medlem i minst ett år og en dag i henhold til Hovedkontorets oppgaver. All form for skyldig gjeld skal være gjort opp før klubben får stemmerett i møtene, i henhold til bestemmelser i distriktets og multippeldistriktets lover og arbeidsordninger.

Seksjon 4

8

Krav til kandidat ved valg av distriktsguvernør En kandidat til vervet som distriktsguvernør skal a) - være aktivt medlem og være à jour med sine økonomiske og andre forpliktelser overfor klubben sin. Klubben må tilhøre det distriktet vervet søkes for og være à jour med sine økonomiske forpliktelser. b) - forsikre seg om at klubben skriftlig godkjenner kandidaturet, alternativt å forsikre seg om godkjennelse fra et flertall av klubbene i eget distrikt.


(Lovkomiteens. anmerkning: I praksis betyr det at klubbens president undertegner forslag til kandidaturet og sender dette til distriktets valgkomité / distriktssekretær, jfr. distriktets egne lover.) c) - være 1.visedistriktsguvernør i samme distrikt det Lionsåret valget på distriktsguvernør finner sted. d) - kun i den situasjon at sittende 1. visedistriktsguvernør ikke makter å stille opp som kandidat - eller at funksjonen som 1. visedistriktsguvernør ikke er besatt på det tidspunktet distriktsmøtet finner sted, kan et lionsmedlem som oppfyller kravene til 2. visedistriktsguvernør, og som er i ferd med å fullføre - eller tidligere har fullført et ekstra år som distriktsrådsmedlem, skulle kunne godskrives kravet under punkt c). Seksjon 5

Prosedyrekrav for distrikter Distriktet har ikke anledning til å stille tilleggskrav ved valg i Distriktsmøtet eller Riksmøtet til kandidater som nomineres til verv i Det internasjonale styret utover det som fremgår av den internasjonale lov og arbeidsordning.

Seksjon 6

Prosedyre ved valg av distriktsguvernør og 1. og 2. visedistriktsguvernør a) Distriktsguvernør Valg av distriktsguvernør skal skje skriftlig. Dersom det er flere kandidater, er den valgt som får flest stemmer fra de tilstedeværende delegater. Blanke stemmer, ikke avgitte stemmer og ugyldige stemmesedler inngår ikke i tallet for avgitte stemmer. For øvrig skal valg av distriktsguvernør skje i henhold til Distriktets lov og arbeidsordning. Det påhviler sittende distriktsguvernør å innrapportere valg av ny guvernør til Hovedkontoret. Valget er ikke gyldig før Det internasjonale styret har gitt sin godkjennelse. Dersom et distrikt ikke er kvalifisert til å velge distriktsguvernør, eller det blir valgt en guvernør som ikke tilfredsstiller de internasjonale kravene eller "ledighet" skulle oppstå på guvernørposten, skal Det internasjonale styret oppnevne distriktsguvernør, slik det fremgår av denne lov og arbeidsordning. b) 1. visedistriktsguvernør Valg av 1. visedistriktsguvernør skal skje skriftlig. Dersom det er flere kandidater, er den valgt som får flest stemmer fra de tilstedeværende delegater. Blanke stemmer, ikke avgitte stemmer og ugyldige stemmesedler inngår ikke i tallet for avgitte stemmer. Funksjonstiden for 1. visedistriktsguvernør er ett år, og begynner ved avslutningen av Convention det året valget har funnet sted og opphører ved avslutningen av neste års Convention. En 1.visedistriktsguvernør kan ikke gjenvelges for å etterfølge seg selv. Skulle det oppstå en gitt situasjon, skal det fremgå av distriktets lover hvordan valg av 1. visedistriktsguvernør skal skje.

9


Det påhviler sittende distriktsguvernør å innrapportere valg av ny 1. visedistriktsguvernør til Hovedkontoret. En kandidat til vervet som 1. visedistriktsguvernør skal – 1. - være aktivt medlem og være à jour med sine økonomiske og andre forpliktelser overfor klubben sin. Klubben må tilhøre det distriktet vervet søkes for og være à jour med sine forpliktelser. 2. - forsikre seg om at klubben godkjenner kandidaturet ved at skriftlig forslag blir innsendt, alternativt å forsikre seg om godkjennelse fra et flertall av klubbene i eget distrikt. 3. - være 2. visedistriktsguvernør i det året kandidatur til valget som 1. visedistriktsguvernør finner sted. 4. - i det tilfellet at 2. visedistriktsguvernør ikke stiller til valg som 1. visedistriktsguvernør – eller at funksjonen som 2. visedistriktsguvernør ikke er besatt når Distriktsmøtet finner sted, kan medlemmer som oppfyller kravene til 2. visedistriktsguvernør stille til valg. c) 2. visedistriktsguvernør Valg av 2. visedistriktsguvernør skal skje skriftlig. Dersom det er flere kandidater, er den valgt som får flest stemmer fra de tilstedeværende delegater. Blanke stemmer, ikke avgitte stemmer og ugyldige stemmesedler inngår ikke i tallet for avgitte stemmer. Funksjonstiden for 2. visedistriktsguvernør er ett år, og begynner ved avslutningen av Convention det året valget har funnet sted og opphører ved avslutningen av neste års Convention. En 2. visedistriktsguvernør kan ikke gjenvelges for å etterfølge seg selv. Skulle det oppstå en gitt situasjon, skal det fremgå av distriktets lover hvordan valg av 2. visedistriktsguvernør skal skje. Det påhviler sittende distriktsguvernør å innrapportere valg av ny 2. visedistriktsguvernør til Hovedkontoret. En kandidat til vervet som 2. visedistriktsguvernør skal – 1. - være aktivt medlem og være à jour med sine økonomiske og andre forpliktelser overfor klubben sin. Klubben må tilhøre det distriktet vervet søkes for og være à jour med sine forpliktelser. 2. - forsikre seg om at klubben godkjenner kandidaturet ved at skriftlig forslag blir innsendt, alternativt å forsikre seg om godkjennelse fra et flertall av klubbene i eget distrikt. 3. - på det tidspunktet funksjonen som 2. visedistriktsguvernør påbegynnes, skal kandidaten ha innehatt følgende tillitsverv: a) President i en Lionsklubb i en periode eller mesteparten av en periode, og styremedlem i en Lionsklubb i ytterligere minst 2 år. b) Soneleder eller regionleder eller distriktssekretær eller distriktskasserer i ett år (eller mesteparten av et år) c) Kun et av de her nevnte verv godskrives det enkelte år, dersom flere

10


av vervene innehas samtidig. (Lovkomiteens anmerkning: I praksis betyr det at en 2.visedistriktsguvernør må ha vært lionsmedlem i minst 4 år.) d) Ledighet i vervet som distriktsguvernør / 1. og 2. visedistriktsguvernør Skulle det skje at funksjonen som distriktsguvernør blir stående ubesatt / ledig, skal 1. visedistriktsguvernør fungere som guvernør utføre guvernørens plikter. Visedistriktsguvernøren skal ha den samme myndighet som guvernøren inntil Det internasjonale styret har funnet frem til en ordning som erstatter den ledige funksjonen for gjenværende del av perioden slik det fremgår av underpunkt (e) i denne seksjonen. Hvis funksjonen som 1. og/eller 2. visedistriktsguvernør skulle bli stående ubesatt / ledig, skal gjenværende funksjonstid erstattes i henhold til bestemmelsene i distriktets egne lover. e) Prosedyre ved erstatning i ubesatt distriktsguvernørfunksjon Det internasjonale styret kan foreta utnevnelsen før perioden for en valgt guvernør er begynt. I så fall blir vedkommende betraktet på samme måten som for en valgt til funksjonen. Forut for en slik utnevnelse skal det innkalles til et møte med følgende tillitsvalgte: Distriktsguvernøren, forrige års distriktsguvernør, 1. og 2. visedistriktsguvernør, regionlederne, sonelederne og distriktssekretær / -kasserer. Videre innkalles tidligere medlemmer i Det internasjonale styret og tidligere distriktsguvernører, som er medlemmer ájour med sine forpliktelser - i klubber innen distriktet som også er ájour med sine forpliktelser. Møtet skal avholdes innen 15 dager etter at Det internasjonale styret har bekjentgjort at møte skal avholdes. Det er foregående års distriktsguvernør som har plikt på seg til å sende ut en slik innkalling. Dersom denne ikke er tilgjengelig, er det den nærmest avgåtte guvernør som er tilgjengelig, som er pliktig til å sende innkalling. Den som sender ut innkallingen, skal også lede møtet. Det er også møtelederens plikt å underrette Det internasjonale styret om resultatet innen 7 dager. Med resultatet skal også medfølge kopi av innkallingen og liste over deltakere i møtet. De som er innkalt til møtet har alle én stemme hver i nominasjonen av ny distriktsguvernør. Det internasjonale styret er ikke bundet av resultatet, men skal ta sterkt hensyn til en anbefaling gitt av et slikt møte. f) Valg av distriktsguvernør ved opprettelsen av et nytt distrikt Et nyopprettet distrikt har rett til å velge distriktsguvernør på det første distriktsmøtet etter at distriktet har oppnådd nødvendig antall klubber og medlemmer. Kriteriene for valg av distriktsguvernør, slik det fremgår av nærværende lov og arbeidsordning, skal ikke brukes før distriktet har fungert i minst 3 år.

11


Vedkommende kandidat skal imidlertid ha vært medlem av distriktsrådet før distriktet ble et fullverdig distrikt. Seksjon 7

Like stemmetall Dersom to kandidater til funksjonen som distriktsguvernør, 1.visedistriktsguvernør eller 2. visedistriktsguvernør oppnår samme stemmetall, skal det foretas loddtrekning, slik det skal fremgå av distriktets lover.

Seksjon 8

Protokoller fra distriktsmøter og riksmøter Distriktsmøtets sekretær(er) skal sende oversende kopi av distriktsmøteprotokollen til Hovedkontoret i Oak Brook innen 60 dager etter distriktsmøtets avslutning. (Lovkomiteens anmerkning: og til lionskontoret i Oslo) Hovedkontoret skal også ha protokollen fra riksmøtet innen 60 dager etter møtet. Det skal også sendes kopi til guvernørrådsmedlemmene Videre sendes en kopi til de klubbene som skriftlig ber om det. …

ARTIKKEL X Plikter for distrikters/multippeldistrikters tillitsvalgte Seksjon 1

Guvernørrådsleder Guvernørrådsleder skal koordinere virksomheten i multippeldistriktet under generelt tilsyn fra Det internasjonale styret, og skal opptre på vegne av og etter fullmakt fra Guvernørrådet. Guvernørrådslederens spesielle ansvarsområde er: a) - videreføre Organisasjonens formål. b) - sørge for lederskap, ledelse og ta initiativ for å fremme internasjonale og nasjonale program, målsettinger og langtidsplanlegging. c) - skaffe til veie og gi næring til harmoni og enhetlig opptreden blant guvernørene og hjelpe dem å bli resultatorienterte. d) - lede Riksmøtet og møter i Guvernørrådet. e) - avgi rapporter og utøve de pliktene som multippeldistriktets lov og arbeidsordning krever. f) - utøve de administrative plikter som Guvernørrådet måtte bestemme, og g) - legge til rette en betimelig presentasjon av multippeldistriktets regnskaper, fonds og dokumenter til sin etterfølger etter endt tjenesteår.

Seksjon 2

12

Distriktenes tillitsvalgte Følgende tillitsvalgte er ledere på distriktsplan a) Distriktsguvernøren Distriktsguvernøren er leder på internasjonalt plan, og under tilsyn av Det internasjonale styret skal guvernøren representere Organisasjonen i sitt distrikt. I tillegg er distriktsguvernøren øverste administrative leder i sitt distrikt og skal ha direkte tilsyn med regionledere, soneledere, distriktssekretæren, distriktskassereren og de fagsjefer som distriktet måtte ha i henhold til


distriktets lov og arbeidsordning. Distriktsguvernøren har som spesielt ansvar: 1. - fremme Organisasjonens formål. 2. – Kontrollere Global Membership Team (GMT) i distriktet og inspirere andre medlemmer av distriktsrådet til å bidra aktivt til medlemsutvikling og stifting av nye klubber. (2011) 3. – Kontrollere Global Leadership Team (GLT) i distriktet og inspirere andre medlemmer av distriktsrådet til å bidra aktivt til lederopplæring på klubb- og distriktsplan. (2011) 4. - støtte og fremme betydningen av Lions Clubs International Foundation (LCIF). 5. - lede distriktsmøtet, distriktsmøter og andre møter på distriktsplan. 6. - utføre andre oppgaver som Det internasjonale styret måtte kreve b)

1. visedistriktsguvernør 1. visedistriktsguvernør, som er underlagt distriktsguvernørens tilsyn og ledelse, skal være distriktsguvernørens nærmeste administrative medhjelper. Det påligger visedistriktsguvernøren følgende spesielle ansvar: 1. - fremme Organisasjonens formål. 2. - fungere som nøkkelperson mellom distriktsguvernørens og det internasjonale Global Membership Team (GMT), og spille en aktiv rolle i medlemsutviklingen, stifting av nye klubber og til fremgang for eksisterende klubber innen distriktet. (2011) 3. - samarbeide med distriktsguvernøren, 2. visedistriktsguvernør og Global Leadership Team (GLT) i å utvikle og gjennomføre planer for lederopplæringen i distriktet. (2011) 4. - gjøre seg kjent med distriktsguvernørens plikter for å være best mulig forberedt i fall 1. visedistriktsguvernør må overta som distriktsguvernør. 5. - utføre de administrative oppgaver som må bli pålagt av guvernøren. 6. - utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Det internasjonale styret og andre direktiver. 7. - delta aktivt i alle distriktsrådsmøter og guvernørrådsmøter, samt å lede møter i distriktsguvernørens fravær. 8. - delta i guvernørrådsmøtene så sant det er mulig. 9. - delta i forberedelsene til utarbeidelse av distriktsbudsjett. 10. - engasjere seg aktivt i alle saker som skal videreføres til neste år. 11. - etter anmodning fra distriktsguvernøren ha tilsyn med distriktets komiteer og delta i vurderinger angående styrke og svakheter i distriktet.

c)

2. visedistriktsguvernør 2. visedistriktsguvernør er underlagt distriktsguvernørens tilsyn og ledelse med følgende spesifikke ansvarsområde: 1. - fremme Organisasjonens formål.

13


2. - fungere som nøkkelperson mellom distriktsguvernørens og det internasjonale Global Leadership Team (GLT), og aktivt delta og inspirere andre medlemmer av distriktsrådet til å bidra til og til fremme av effektiv lederopplæring. (2011) 3. - samarbeide med distriktsguvernøren, 1. visedistriktsguvernør og Global Membership Team (GMT) i å utvikle og gjennomføre planer for medlemsutviklingen i distriktet. (2011) 4. - utføre de administrative oppgaver som pålegges av distriktsguvernørern. (2011) 5. - utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Organisasjonens policy. 6. - delta aktivt i alle distriktsrådsmøter og lede de møtene der distriktsguvernøren eller 1. visedistriktsguvernør er fraværende. 7. - delta i forberedelsene av distriktets budsjett. 8. - engasjere seg aktivt i alle saker som skal ha kontinuitet det påfølgende år. 9. - etter anmodning fra distriktsguvernøren ha tilsyn med distriktets komiteer og delta i vurderinger angående styrke og svakheter i distriktet. d)

Regionlederen Så fremt distriktet har regionledere, er regionlederen underlagt distriktsguvernørens tilsyn og ledelse, og skal være øverste administrative leder i sin region. Det påligger regionlederen følgende spesielle ansvar: 1. - fremme Organisasjonens formål. 2. - føre tilsyn med aktivitetene til sonelederne i sin region og med eventuelle komitéledere som måtte være utpekt av guvernøren. 3. - spille en aktiv rolle i medlemsutvikling, herunder stifting av nye klubber og styrke bestående. 4. - spille en aktiv rolle i lederopplæring på klubbplan. 5. - utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Det internasjonale styret slik det fremgår av ”Regionlederens håndbok” og andre direktiver.

e)

Sonelederen Sonelederen er underlagt distriktsguvernørens og/eller regionlederens tilsyn og ledelse, og skal være øverste administrative leder i sin sone. Det påhviler følgende spesielle ansvar: 1. - fremme Organisasjonens formål. 2. - virke som leder i distriktsguvernørens rådgivende komité i sin sone, og som sådan innkalle til regulære sonemøter. 3. - spille en aktiv rolle i medlemsutvikling, herunder stifting av nye klubber. 4. - spille en aktiv rolle i lederopplæring på klubbplan. 5. - utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Det internasjonale styret slik det fremgår av ”Sonelederens håndbok” og andre

14


direktiver. f)

g)

Distriktssekretæren og distriktskassereren Distriktssekretæren og distriktskassereren (eventuelt distriktssekretær/ kasserer) er underlagt distriktsguvernørens tilsyn. Det spesielle ansvar skal være: 1. - videreføre Organisasjonens formål. 2. - utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Det internasjonale styret slik det fremgår av ”Distriktssekretæren/kassererens håndbok” og andre direktiver. Andre distriktsrådsmedlemmer Disse skal være underlagt distriktsguvernørens tilsyn og utøve de funksjoner og handlinger som kreves av Det internasjonale styret eller bestemmelser gitt i distriktets lov og arbeidsordning.

ARTIKKEL XI Klubbmedlemskap Seksjon 1

Klubbenes organisering Lionsklubber kan stiftes i et hvert geografisk område, inkludert områder der en eller flere klubber allerede er stiftet, med distriktsguvernørens samtykke og godkjennelse av Det internasjonale styret. Den nye klubbens geografiske område skal fastsettes, og de fra før bestående klubbers grenser skal reguleres tilsvarende.

Seksjon 2

Klubbnavn Alle klubber skal ha navn etter det geografiske området den er beliggende i. I kommuner / byer med flere enn en klubb skal hver klubb gis en tilleggsbetegnelse.

Seksjon 3

Søknadsprosedyre Søknad om godkjennelse for en ny lionsklubb skal følge de retningslinjer som Det internasjonale styret har trukket opp i ”Board Policy”.

Seksjon 4

Klubbens forpliktelser Enhver godkjent lionsklubb plikter – a) - å innkassere kontingent fra medlemmene, som er stor nok til å dekke internasjonale kontingenter og kontingent til multippeldistrikt og eget distrikt samt å dekke de administrative utgiftene i klubben, b) - å sende inn de rapportene til Hovedkontoret som Det internasjonal styret har bestemt, c) - å rette seg etter Lov og arbeidsordning og de bestemmelser som Det internasjonale styret har vedtatt, d) - å forsøke å løse eventuelle tvister som måtte oppstå i klubben på en tilfredsstillende måte.

Seksjon 5

Status Quo / tilbakekalling av Charterbrevet

15


Klubber som ikke innfrir sine forpliktelser kan stilles i ”Status Quo” og eventuelt få sitt stiftelsesbrev inndratt etter at distriktsguvernøren har vært konsultert og Hovedkontoret etter skjønn har gitt sin vurdering. Seksjon 6

Nedleggelse av en klubb Enhver klubb kan bli nedlagt etter godkjennelse fra Det internasjonale styret og fra det tidspunkt Styret måtte bestemme. Det internasjonale kan holde tilbake slik godkjennelse inntil all klubbgjeld er betalt, alle gjenværende økonomiske midler og eiendeler for øvrig er forvaltet på betryggende måte. Klubbens stiftelsesbrev skal være returnert og klubbens medlemmer skal ikke lenger ha rett til å bruke organisasjonens navn eller bære lionsmerket. (Lovkomiteens anmerkning: Ingen klubb skal ha mindre enn 10 medlemmer.)

Seksjon 7

Medlemskategorier Hvert enkelt klubbmedlem skal klassifiseres i en av de påfølgende kategorier etter vedtak i klubbens styre: Aktiv – Tilknyttet (”Affiliate”) – Assosiert (Associate”) – Æresmedlem – Livsvarig – Permittert – Privilegert Disse kategoriene skal ha de rettigeter, privilegier og forpliktelser i henhold til bestemmelser vedtatt i Det internasjonale styret. (De tidligere kartene om rettigheter, privilegier og forpliktelser ble vedtatt tatt ut av LA-1 i 2012, men finnes i Board Policy Manual.) Det skal avkreves kontingent til distrikt, multippeldistrikt og internasjonalt fra alle kategorier medlemskap. Det skal dog ikke avkreves internasjonal kontingent for livsvarige medlemmer, da det er innbetalt et engangsbeløp på USD 500 for slik kategori. Status som livsvarig medlem skal godkjennes av Det internasjonale styret.

Seksjon 8

Medlemskap i flere klubber Det er ikke anledning til samtidig å ha medlemskap i mer enn én lionsklubb; unntatt er æresmedlemskap og assosiert medlemskap. (Lovkomiteens anmerkning: Lionsmedlemmer kan nå også være medlemmer i andre organisasjoner, for eksempel i Rotary og Kiwanis.) ARTIKKEL XII Kontingent og avgifter

Seksjon 1

Medlemsrapporter Alle klubber skal innrapportere nye medlemmer til Hovedkontoret innen den tid og på den måten som er foreskrevet av Det internasjonale styret. Klubbene blir også avkrevd en innmeldingsavgift. Beløpets størrelse fastsettes av Det internasjonale styret.

Seksjon 2

Halvårskontingent a) En halvårskontingent på USD 20,50 for hvert medlem faktureres klubbene fra 1/7-2012 basert på henholdsvis juni- og desemberrapporten. Fra 1/7-2013 er halvårskontingenten USD 21,50 for hvert medlem.

16


(Kontingenten innbetales forskuddsvis av hver klubb innen 21. juli og 21. januar.)

b) For det vedtatte familiemedlemsprogarammet gjelder – 1) Det første familiemedlemmet betaler halvårskontingent, slik det fremgår av punkt a) ovenfor. 2) Øvrige familiemedlemmer, dog ikke flere enn fire øvrige medlemmer pr husstand, skal betale en halvårskontingent svarende til halvparten av hva første familiemedlem betaler. [Ref. 2 b) 1) foran]. c) For det vedtatte studentmedlemsprogrammet skal kvalifiserte studenter betale en halv halvårsfkontingent, slik det fremgår av punkt a) ovenfor. d) En årlig avgift for en leoklubb skal betales av den lionsklubben som er fadder for vedkommende leoklubb. Avgiften fastsettes av Det (2011) internasjonale styret. Seksjon 3

Renter Klubber som har gjeld til Hovedkontoret blir avkrevd en rente etter bestemmelser og størrelse som fastsettes av Det internasjonale styret. (Lovkomiteens anmerkning: P.t. beregnes 1% rente hver måned på beløp som er 90 dager gamle eller eldre.) (2010)

ARTIKKEL XIII Fortolkning av lovverket Seksjon 1

a) Nærværende lov og arbeidsordning (LA-l) rangerer over Lov og arbeidsordning for multippeldistriktet, som igjen rangerer over tilsvarende i distrikt og klubb. Skulle det vise seg at spørsmål oppstår, som ikke kan besvares i dette lovverket, skal man kunne finne svar i "Robert's Rules of Order, Newly Revised" slik den til enhver tid blir oppdatert. (Lovkomiteens anmerkning:.: Robert's Rules of order" er en liten bok med parlamentariske regler, utgitt av General Henry M. Robert. Med basis i denne skulle organisasjonen være sikret at demokratiske spilleregler benyttes.) b) Spørsmål om fortolkning og forståelse kan også rettes til Hovedkontorets juridiske avdeling for avgjørelse. c) Avgjørelser i spørsmål som således bringes frem for Det internasjonale styret, er endelige og bindende. d) Alle distrikter skal ha sin lov og arbeidsordning, som til enhver tid skal være i overensstemmelse med den internasjonale lov og arbeidsordning og de bestemmelser som måtte fra Det internasjonale styret. Ved fortolkning av distriktets og multippeldistriktets lov og arbeidsordning er det lovverket i den stat Hovedkontoret ligger (Illinois) som skal legges til grunn.

ARTIKKEL XIV Forandringer Seksjon 1

Prosedyre ved forandring av det internasjonale lovverket

17


Arbeidsordningen kan bare forandres av Verdenskongressen etter forslag innmeldt fra Den internasjonale lovkomiteen og etter at et flertall av de stemmeberettigede i Det internasjonale styret har gitt sin godkjennelse. For at et forslag skal kunne tas opp til votering må det enten: a) - ha blitt godkjent i Det internasjonale styret, eller b) - ha blitt godkjent med alminnelig flertall i multippeldistrikters riksmøter, med stemmeberettigede fra minst 51 % av medlemsmassen i organisasjonen per 1. juli det lionsåret forslaget oversendes Det internasjonale styret for skriftlig avstemning.

Seksjon 2

Forhåndsvarsel Ethvert forslag til votering skal publiseres i ”The Lion” (amerikansk utgave) eller ved annen kunngjøring fra Organisasjonen senest 30 dager før Verdenskongressen.

Seksjon 3

Ikrafttreden Vedtak trer i kraft umiddelbart etter avslutningen av den Convention der vedtakene er fattet, hvis ikke annet er bestemt.   

18


Vedlegg A

Medlemskategorier Fra ”Board Policy Manual”, kapittel XVIII – Medlemskap, paragraf B.3 Siste gang rettet i 2007   

Medlemskap i en Lionsklubb skal være som følger: a) AKTIV (Active – Aktiv) Et medlem som har alle de rettigheter og plikter som medlemskap i en Lionsklubb innebærer. Uten å fastlegge begrensninger for rettigheter og plikter skal rettighetene innebære muligheten for å stille til valg til alle tillitsverv i klubb, distrikt og i organisasjonen for øvrig, som vedkommende er kvalifisert for; samt retten til å avgi stemme i alle saker som krever avstemning blant medlemmene. Pliktene omfatter regelmessig fremmøte, betaling av kontingent i rett tid, deltakelse i klubbens aktiviteter og en opptreden som gir et positivt inntrykk av Lions og klubben i lokalsamfunnet. Det fremgår av ”Familiemedlemskapsprogrammet” at kvalifiserte familiemedlemmer skal være aktive medlemmer og således inneha de rettigheter og plikter som denne kategorien definerer. Det fremgår av ”Studentmedlemskapsprogrammet” at kvalifiserte studenter, tidligere Leomedlemmer og Unge voksne medlemmer skal være aktive medlemmer og således inneha de rettigheter og plikter som denne kategorien definerer. b) PERMITTERT (Member-at-Large – allmän medlem) Et medlem som på grunn av flytting, helse eller andre legitime årsaker ikke har mulighet for regelmessig deltakelse i klubbmøtene; men som fortsatt ønsker å være medlem i klubben – og der klubbstyret ønsker at vedkommende fortsetter. Permisjonen vurderes av klubbstyret hvert halvår. Et permittert medlem har ikke anledning til å bli valgt til tillitsverv i organisasjonen. Vedkommende har heller ikke retten til å avgi stemme ved møter utenfor egen klubb. Permitterte medlemmer betaler den kontingenten som klubben fastsetter. Beløpet skal dekke kontingent til eget distrikt, til multippeldistriktet og til den internasjonale delen av vår organisasjon. c) ÆRESMEDLEM (Honorary – Hedersmedlem) En person som ikke direkte er medlem i klubben, men som har utvist spesiell stor innsats for samfunnet eller i klubbens nærmiljø – og som klubben derfor ønsker å hedre.

19


Klubben betaler innmeldingsavgift, internasjonal kontingent og kontingent til eget distrikt og til multippeldistriktet for slikt medlemskap. Et æresmedlem kan delta i møter, men har ingen privilegier, slikt aktivt medlemskap medfører. d) PRIVILEGERT (Privileged – Privilegierad medlem) Et medlem som har vært Lionsmedlem i minst 15 år; men som på grunn av sykdom, nedsatt helse, høy alder eller andre årsaker som klubbstyret finne legitime, ikke lenger greier å fortsette som Aktivt medlem. Privilegerte medlemmer betaler den kontingenten som klubben fastsetter. Beløpet skal dekke kontingent til eget distrikt, til multippeldistriktet og til den internasjonale delen av vår organisasjon. Privilegert medlemskap innbefatter stemmerett og andre rettigheter medlemskap medfører, men har ikke anledning til å bli valgt til tillitsverv i organisasjonen. e) LIVSVARIG (Life Member – Ständig medlem) Et medlem som enten – - har vært Aktivt medlem i minst 20 år og som har utvist stor innsats for klubben, samfunnet eller organisasjonen – eller - som er alvorlig syk – eller - som har vært Aktivt medlem i minst 15 år og som har fylt 70 år. Livsvarig medlemskap oppnås ved at klubben – - gir sin anbefaling overfor organisasjonen (dvs. Hovedkontoret), - innbetaler USD 500 (eller tilsvarende omregnet til NOK) som et engangsbeløp for all fremtidig kontingent til den internasjonale delen av vår organisasjon. - Og at Det internasjonale styret godkjenner medlemskapet. Et livsvarig medlem skal ha de samme rettigheter og privilegier som Aktivt medlemskap fører med seg. Skulle et livsvarig medlem flytte og motta invitasjon til medlemskap i annen klubb, skal vedkommende automatisk inneha Livsvarige medlemskap i den nye klubben. Den nye klubben har rett til å avkreve en rimelig andel kontingent av vedkommende. Tidligere medlemmer i Lionesseklubber, og som nå er Aktive medlemmer i en Lionsklubb - eller som ble Aktive medlemmer i Lionsklubber senest 30. juni 2007, vil få godskrevet årene som medlem i Lionesseklubb på linje med Lionsmedlemmer når det gjelder kravene til Livsvarig medlemskap. Tidligere medlemmer i Lionesseklubber, og som er blitt Aktive medlemmer i en Lionsklubb etter 30. juni 2007 vil ikke få godskrevet årene som medlem i Lionesseklubben. f) ASSOSIERT MEDLEM (Associate Member – Associerad medlem Et medlem som har sitt primærmedlemskap i en klubb, men som er bosatt eller arbeider på et annet sted med Lionsklubb, kan inviteres til Assosiert medlemskap i denne sekundærklubben / gjesteklubben.

20


Assosiert medlemskap skal imidlertid revurderes årlig. Assosiert medlemskap skal ikke innberettes på rapporter fra sekundærklubben. Et assosiert medlem har stemmerett i de klubbmøter vedkommende er til stede, men kan ikke representere sekundærklubben som delegat på møter i distrikt, multippeldistrikt eller internasjonalt. Assosierte medlemmer har ikke anledning til å motta tillitsverv i sekundærklubben, distriktet, multippeldistriktet eller internasjonalt. Vedkommende kan heller ikke sitte i komiteer utenfor sekundærklubben. Assosierte medlemmer skal ikke avkreves kontingent til distriktet, multippeldistriktet eller nasjonalt av sekundærklubben. Dog kan en rimelig andel til dekning av klubbens utgifter avkreves. g) TILKNYTTET MEDLEM ( Affiliate Member – Ansluten medlem) En person med godt renommé som for tiden ikke er i stand til å delta som Aktiv medlem i klubben, men som ønsker å støtte klubben og dens aktiviteter og således få tilknytning til klubben. Det er klubbstyret som inviterer til Tilknyttet medlemskap. Et Tilknyttet medlem har stemmerett i klubbmøter der vedkommende er til stede, men kan ikke representere klubben som delegat på møter i distriktet, multippeldistriktet eller internasjonalt. Et Tilknyttet medlem har ikke anledning til å motta tillitsverv i klubben, distriktet, multippeldistriktet eller internasjonalt. Vedkommende kan heller ikke sitte i komiteer utenfor klubben. Et Tilknyttet medlem betaler kontingent til distriktet, multippeldistriktet og til den internasjonale delen av organisasjonen. For øvrig bestemmer klubben om beløp til dekning av andre utgifter skal avkreves.

21


4.1

UTDRAG FRA

DEN INTERNASJONALE LOVEN ”Constitution” (LA-1) Convention i Bangkok i 2008 vedtok å forandre rekkefølgen på de respektive avsnitt og seksjoner i loven. I dette utdraget er dette innarbeidet. De andre forandringene til loven som ble vedtatt i Bangkok er også innarbeidet her. Denne oversettelsen er ment å dekke de mest presserende behov vi her i Norge vanligvis har fra LA-l. Dersom det skulle oppstå tvil om fortolkningen i denne oversettelsen, vises det til den engelskspråklige utgaven av LA-l.   

LOV Vedtatt av Convention 2008 i Bangkok Siste endring er gjort av Convention i Sydney 2010 À jour per 1. juli 2012Revidert 1. Juli 2012    ARTIKKEL I Navn Seksjon 1

Navn Organisasjonens navn er: "The International Association of Lions Clubs". (Lovkomiteens anmerkning.: Eller: "Lions Clubs International» , ofte forkortet «LCI»).

ARTIKKEL II Hensikt Hensikten med denne organisasjonen er: a) å organisere, stifte og føre tilsyn med serviceklubber benevnt som Llionsklubber b) å samordne virksomheten og standardisere administrasjonen av Lionsklubbene. c) å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer. d) å fremme et godt styresett og en god borgerånd. e) å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød. f) å forene klubbenemedlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. g) å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.


h) å oppfordre serviceinnstilte personer til å tjene samfunnet uten personlig vinning, oppmuntre til effektivitet og fremme avå arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker. ARTIKKEL III Medlemskap Seksjon 1

Medlemskap består av klubber Organisasjonens medlemmer skal bestå av Lionsklubber, som er behørig stiftet og godkjent etter denne loven.

ARTIKKEL IV Emblem, farger, slagord og motto Seksjon 1

Emblem Organisasjonen og dermed også klubbenes emblem skal se slik ut: Formatert: Skrift: (Standard) Helvetica, 12 pkt

Seksjon 2

Bruken av Lions navn og emblem Det er retningslinjene i Arbeidsordningen som legges til grunn når det gjelder bruk av Lions navn, goodwill, emblemer og andre logos og merker.

Seksjon 3

Farger Organisasjonen og dermed også klubbenes farger er purpur og gull (Lovkomiteens anmerkning: Fargekode for purpur er PMS-293 og for gull er PMS-124)

Seksjon 4

Slagord OrganisasjonensDens slagord er: "Liberty, Intelligence, our Nation's Safety". (Lovkomiteens anmerkning: Uoffisiell oversettelse: "Frihet og kunnskap er sikkerhet for landet vårt"). Motto Dens motto er: "We Serve". (Lovkomiteens anmerkning: Norsk oversettelse er: "Til tjeneste".)

Seksjon 5

ARTIKKEL V Den internasjonale ledelse Seksjon 1

2

Ledere Organisasjonens øverste ledere er den internasjonale presidenten, forrige års internasjonale president, 1. og 2. internasjonale visepresident, andre medlemmer av Det internasjonale styret ("International Directors"), distriktsguvernører, Administrasjonssjefen (”Executive Director”) ved Hovedkontoret i


Oak Brook, Hovedkontorets kasserer og sekretær, og andre personer som Det inter-nasjonale styret måtte utpeke.

Seksjon 2

Om krav til medlemskap / Delegatstatus De her nevnte ledere, med unntak av administrativt personell, skal være aktive medlemmer i en lionsklubb. De skal i kraft av sin stilling, være akkrediterte delegater ved Verdenskongressen ("International Convention") og ved distriktsmøtet i eget distrikt og multippeldistriktets riksmøte. De skal kunne delta utenom den delegatkvoten hver klubb har.

Seksjon 3

Sammensetningen av Det internasjonale styret Det internasjonale styret skal bestå av: Verdenspresidenten, sist avgåtte verdenspresident, 1. og 2. visepresident og 34 styremedlemmer (International Directors) som velges slik:. I partallsår som ender på 0, 2, 4, osv velges 17 medlemmer bestående av,

såleds: 2 fra klubber i India, Syd-Asia, Afrika og Midtøsten, 1 fra klubber i Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia og Stillehavsøyene, 3 fra klubber i Europa, 3 fra klubber i Orienten og Sydøst-Asia, 1 fra klubber i Syd-Amerika, Mellom-Amerika, Mexico og de karibiske øyer. 7 fra klubber i USA, Bermuda og Bahamas I oddetallsår som ender på 1, 3, 5, osv velges 17 medlemmer bestående av:, hvorav 3 fra Europa. 2 fra klubber i India, Syd-Asia, Afrika og Midtøsten, 1 fra klubber i Canada 3 fra klubber i Europa, 3 fra klubber i Orienten og Sydøst-Asia, 1 fra klubber i Syd-Amerika, Mellom-Amerika, Mexico og de karibiske øyer. 7 fra klubber i USA, Bermuda og Bahamas Seksjon 4.

Valg. Funksjonstid. Ledighet a) Den internasjonale presidenten, 1. og 2. internasjonale visepresident og de andre medlemmene av Det internasjonale styret velges gjennom skriftlig avstemning under Verdenskongressen (”Convention”). b) Administrativt personell ved Hovedkontoret ansettes av det internasjonale

styret. c) Distriktsguvernører skal velges slik det fremgår av arbeidsordningen d) Verdenspresidenten og visepresidentene velges for ett år. e) Distriktsguvernører velges for ett år. Funksjonstiden starter ved avslutningen av Convention det året de er valgt og opphører ved avslutningen av neste års Convention. f) International Directors velges for to år.

3

Formatert: Engelsk (USA)


g) ……. h) Distriktsguvernører og International Directors kan ikke etterfølge seg selv i funksjonen uten godkjennelse fra Det internasjonale styret. i) Dersom en distriktsguvernør eller internasjonalt styremedlem ikke lenger er i stand til å ivareta funksjonen, skal Det internasjonale styret bestemme hvem som skal inneha vervet ut funksjonstiden, med mindre annet er bestemt i lovverket. j) – o) ………………… Seksjon 5 Seksjon 6 Seksjon 7

Myndighetsområde …………. Styremøter …………. Stemmerett Hvert medlem av Det internasjonale styret har en (1) stemme i alle saker som er opp til votering.

Seksjon 8

Refusjon Alle tillitsvalgte, unntatt administrativt personell, er ulønnede. De har imidlertid krav på å få dekket påløpne utgifter i forbindelse med sin lionsfunksjon innenfor de til enhver tid fastsatte regler for godtgjørelse.

Seksjon 9

Opphør av funksjon Distriktsguvernører og ledere i Det internasjonale styre kan løses fra sine verv med et to tredels (2/3) flertall i Det internasjonale styret.

ARTIKKEL VI Verdenskongresser (Conventions) og delegater Seksjon 1

Tid og sted Det avholdes årlig en verdenskongress på tid og sted som er bestemt av Det internasjonale styret.

Seksjon 2

Delegatkvote Alle godkjente lionsklubber, à jour med sine forpliktelser, har rett til å sende delegater til Convention. Klubber med inntil 37 medlemmer har rett til å sende 1 delegat. Klubber med 38 medlemmer til og med 62 medlemmer har rett til 2 delegater, Klubbene blir tilsendt et formular fra Hovedkontoret i Oak Brook hvert år (”Legitimationsbevis”) som skal fylles ut med delegatens navn og underskrift. Formularet må være undertegnet av klubbens president eller sekretær eller av distriktsguvernøren eller påtroppende distriktsguvernør (DG Elect). Tidligere medlemmer av Det internasjonale styret har stemmerett ved Convention utover sin klubbs kvote. Guvernørrådsleder skal ha rett til fulle delegatprivlegier ved den internasjonale kongressen (Convention) i løpet av sin tjenestetid. Delegatstatus og stemmerett skal ikke gå på bekostning av den delegatkvoten klubben til vedkommende har.

4


Seksjon 3

Stemmerett Hver delegat har en (1) stemme hver i alle saker som er opp til votering.

Seksjon 4

Beslutningsdyktig antall De registrerte, personlig tilstedeværende delegater utgjør det beslutningsdyktige antall.

Seksjon 5

Votering ved fullmakt Votering ved fullmakt er strengt forbudt på alle plan i organisasjonen

ARTIKKEL VII Distriktsorganisering Alle godkjente lionsklubbers geografiske område skal innpasses i et distrikt og i andre administrative inndelinger, slik det måtte fremgå av lovverket. ARTIKKEL VIII Klubber Seksjon 1

Stifting av klubber Det internasjonale styret er bemyndiget til å godkjenne lionsklubber etter de foreskrevne regler, med mindre annet er bestemt i denne loven. Alle lionsklubber skal ha rett til å bestemme over sin egen virksomhet så lenge det skjer innenfor de bestemmelser som er gitt i den internasjonale lov og arbeidsordning (LA-1) og til de vedtak som fattes av Det internasjonale styret fra tid til annen. En lionsklubb anses for stiftet når stiftelsesbrevet (Charter) er utstedt i henhold til de reglene som Det internasjonale styret vedtar fra tid til annen. (Lovkomiteens anmerkning: Klubbens offisielle stiftelsesdato ["Charterdato"] er den datoen klubben er godkjent av Det internasjonale styret.) Når en lionsklubb mottar stiftelsesbrevet, er dette en bekreftelse på at klubben forplikter seg til å følge den internasjonale lov og arbeidsordning. Klubben er bundet av de bestemmelser og forpliktelser som medlemskapet innebærer i henhold til de lover som gjelder i den delstaten der Lions Clubs International er registrert. (Lovkomiteens anmerkning: Illinois, USA)

Seksjon 2

Kriterier for personlig medlemskap En hver person med god vandel, som har nådd myndighetsalderen og som nyter god anseelse i samfunnet, kan bli medlem i en lionsklubb. Medlemskap oppnås bare gjennom invitasjon.

Formatert: Skrift: 12 pkt

5


(Oprinnelig Artikkel IX om Kontingent og avgift er flyttet til Arbeidsordningen - med nytt artikkel nummer XII) 2010

ARTIKKEL IX Nødreservefond Seksjon 1

Øremerking Organisasjonen skal øremerke et særskilt fond som benevnes som nødreservefond. Fondet skal holdes og administreres adskilt fra organisasjonens øvrige fond.

Seksjon 2

Finansiering Ingen del av den årlige internasjonale medlemskontingenten skal avsettes til nødreservefondet. Fondets fårlige avkastning skal tilføres kapitalen.

Seksjon 3.

Fondets administrasjon Fondets skal administreres som følger: a) Inntektene i fondet skal investeres og reinvesteres overensstemmende med en investeringspolitikk utformet av Komiteen for finanser og Hovedkontorets virksomhet. Hensikten med investeringspolitikken er å maksimere nødreservefondets avkastning, dog med rimelig og akseptabelt risikonivå for organisasjonen. b)-d) ……..

Formatert: Utheving

Formatert: Utheving

Formatert: Skrift: Ikke Fet Formatert: Innrykk: Venstre: 2,5 cm

ARTIKKEL X Endringer Seksjon 1

Endringsprosedyre Endringer til denne loven kan bare foretas av Verdenskongressen (Convention) etter at endringsforslaget er lagt frem av Den internasjonale lovkomiteen og fått minst to tredels (2/3) flertall av de stemmeberettigede delegatene ved samme Convention. For at et endringsforslag skal kunne behandles må det først ha fått aksept på en av disse måtene: a) ha blitt godkjent av Det internasjonale styret, eller b) ha blitt vedtatt av Riksmøter, der representanter for mer enn 50% av medlemsmassen i Organisasjonen per 1. juli i lionsåret har vedtatt forslaget.

Seksjon 2

Kunngjøring Enhver foreslått forandring skal kunngjøres i ”The Lion” minst 30 dager før åpningen av den Convention forslaget skal behandles i.   

6


Guvernørrådsmøte

Sak: Halvårsrapport for Lions Norge Møtedato: 16.2. 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

6.06 B

VEDLEGG: 2 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Halvårsregnskapet pr 31.12 2012 godkjennes.

Noen kommentarer til regnskapet for de første seks månedene: Regnskapet viser et overskudd på kr 67 254,-mot et budsjettert overskudd på 122 000,-. Inntektene er noe høyere enn budsjettert, men kostnadene i tilknytning til økonomifunksjonen gjør at resultatet til tross for dette blir noe dårligere enn budsjett. Personalkostnader er kroner 967 509,- for perioden. Dette er ca. 110 000,- bedre enn budsjettert. Salg av rekvisita er lavere enn budsjettert, da matrikkelen ikke ennå er lagt ut for salg.

Hovedårsaken til resultatavviket er kostnader til regnskapsfører og revisor. Dette ser vi under postene revisjon og kontor- og administrasjonskostnader i resultatet. Balansen er ikke komplett før 2011/2012 er endelig avklart og resultatet på aktiviteter og administrasjon er disponert.


Lions Clubs International MD 104 RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2012 - foreløpig Regnskap

Budsjett

Ubrukt

Oppf. Grad

2012 - 2013

2012 - 2013

regnsk./budsj

i%

3 490 450 251 909 107 366 85 292 3 935 017

3 450 000 204 000 96 000 94 000 3 844 000

40 450 47 909 11 366 (8 708) 91 017

Lions ulykkesforsikring Kjøp rekvisita, matrikkel, E-post SUM PROD. KOSTNADER NETTO DRIFTSINNTEKTER

54 285 54 177 108 462 3 826 555

54 000 86 000 140 000 3 704 000

(285) 31 823 31 538 122 555

101 63 77 103

DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Lokalkostnader Revisjon Kontor- og adm.kostn. The Lion - trykk og porto Reiser, møter Andre driftskostnader Reklame, PR, Infoprosjektet Avskrivninger Overført til distriktene SUM DRIFTSKOSTNADER

967 509 158 164 150 813 746 975 323 982 654 736 50 206 30 966 86 203 600 000 3 769 554

1 077 000 171 000 75 000 423 000 345 000 671 000 43 000 115 000 100 000 600 000 3 620 000

109 491 12 836 (75 813) (323 975) 21 018 16 264 (7 206) 84 034 13 797 (149 554)

90 92 201 177 94 98 117 27 86 100 104

57 001

84 000

68

10 253 67 254

38 000 122 000

(26 999) (27 747) (54 746)

Administrasjon og drift INNTEKTER Innbetalt som kontingent Tilskudd The Lion, annonser Salg rekvisita, matrikkel, E-post Andre inntekter SUM INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER Overført til Riksmøteadministrasjon

DRIFTSRESULTAT Netto effekt ref. moms og mulig krav om momsbetaling Finansresultat RESULTAT

101 123 112 91 102

-

55

I budsjettet var regnskapshonorar opprinnelig lagt under personalkostnader, dette er juster til å ligge under kontor- og adm. kost. i tallene over. Dette harmonerer dermed med regnskapstallene.


Lions Clubs Int. MD 104

Aktivitetsregnskapet pr. 31.12.2012

Aktiviteter Narkoarbeid Katastrofeberedskapen Lion Mints Nasjonalt hjelpefond LCIF Lions Lys Lions Ungdomskonto Lions Leokonto Beitoleiren Beito forprosjekt YE Miniprosjekter Nordiske prosjekter Orkester Norden Ungdom til Uganda - AIM Generell bistand Campaign Sight first II Haiti Ungdomsleire Ny ungdomsaktivitet Gaven til barn og unge i Bærum Sum Aktivitetsresultat i regnskapet Differanse

Beholdning 01.07.2005 577 702 3 420 233 1 122 821 115 761 516 572 329 489 141 843 99 153 (30 980) 263 622 58 711 19 006 14 804 -

6 648 736

Beholdning Beholdning 01.07.2006 01.07.2007 2 496 881 3 181 609 3 011 423 3 720 464 1 212 158 442 856 134 085 159 263 10 711 304 221 319 932 268 709 132 510 133 397 58 391 125 002 (49 902) (12 863) 28 913 60 414 42 250 17 453 37 217

7 512 436

(87 244) 62 344 48 624 13 869 12 192

8 372 443

Beholdning 30.06.2008 3 606 464 2 185 377 301 374 167 585 20 440 263 958 107 557 230 993 (11 813) (237 648) 65 299 33 917 (13 899) (11 262) 82 713

6 791 055

Beholdning 30.06.2009 2 915 900 2 963 298 197 621 413 595 25 619 403 263 (35 707) (23 321) 32 036 39 836 242 925 95 108

7 270 171

Beholdning 30.06.2010 2 357 789 1 947 846 257 417 249 284 12 915 345 827 (9 800) (94 522) 2 853 430 410 443 408 19 650 0

Beholdning 30.06.2011 2 504 150 1 766 212 377 141 191 054 15 851 358 188 (29 194) 229 261 (59 137) (46 169) 7 810 677 707 0 50 000 0

5 963 076

6 042 874

Beholdning 30.06.2012 2 442 262 2 230 466 449 612 146 845 34 629 500 314 15 428 229 261 (266 415) (73 384) 233 344 681 892 2 190 868 623 810 540 10 024 302 19 463 775

Innbetalt 2012/2013 167 046 722 765 60 851 6 586 354 719

Utbetalt 2012/2013 1 102 035 510 000 75 000

227 857

23 019

170 2 527 44 213 150 098 366 179 13 391 455 577 668 389 410 918 369 168 3 976 242

15 634

1 329 074

3 098 975

Beholdning 31.12.2012 1 507 273 2 443 231 435 463 153 431 389 348 705 152 15 598 231 788 (310 628) 76 714 583 889 695 283 1 317 371 1 292 199 411 458 10 393 471 20 341 042

Endring 934 989 -212 765 14 149 -6 586 -354 719 0 -204 838 0 -170 -2 527 44 213 0 -150 098 0 -350 545 -13 391 0 873 497 -668 389 -410 918 -369 168 -877 267

-877267 0

Overført NHJELP Overført UNGD

Overført BISTAND Overført UNGD


Guvernørrådsmøte

Sak: Forslag til budsjett for 2013/2014 Møtedato: 16.2 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

VEDLEGG: 1 Utkast til budsjett for neste Lionsår VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

6.07 B


Forslag 2013/2014 Inntektsområdet Medlemskontingent (11.400 medlemmer) Refusjon distrikter og distriktsråd Kollektiv ulykkesforsikring medlemmer Avsatt riksmøteadministrasjon Netto medlemskontingent Avgift Leo og lionesser Salg rekvisita Bruk av avsetning riksmøte (er dette fortsatt tilgjengelige midler) Diverse inntekter Matrikkel 700 stk Hjemmesider etc DMV Tilskudd The Lion Hjemmesider klubb og distrikt Avgift e-post Renter netto Annonseinntekter The Lion netto

6 840 000,00 -1 200 000,00 -113 000,00 -165 000,00 5 362 000,00

100 000,00 165 000,00 25 000,00 112 000,00 375 000,00 200 000,00 112 800,00 50 000,00 100 000,00

Sum inntekter (tulipan ut/inn fjernet)

6 601 800,00

Kjøp rekvisita Kostnader annonsering Matrikkelkostnad Kostnader hjemmesider/medlemsregister/serverleie Vitnett e-post Sum kostnader Dekningsbidrag

-30 000,00 -30 000,00 -97 500,00 -200 000,00 -40 000,00 -397 500,00 6 204 300,00

Personalområdet Generalsekretær Regnskap/fakturering - andel stilling Informasjonskonsulent andel stilling Ekstra diverse Utenlandssjef Lønnstillegg 4 % innarbeidet i stillingene Engasjement "utenlandssjef" (evt. som konsekvens av endringer) Lønnstillegg (innarbeidet i stillingene 2013/2014) Sum stillinger Fradrag for ferie Feriepenger Trukket egenandel pensjon SUM Arbeidsgiveravgift Yrkesskade - og gruppelivsforsikring Andre sosiale kostnader

-780 000,00 -300 000,00 -265 000,00 -20 000,00

-350 000,00 -1 715 000,00 -131 250,00 -163 800,00 30 014,00 -1 980 036,00 -229 835,08 -10 000,00 -10 000,00


Telefon, avis Rekruttering Sum personalkostnader kontor Honorarer og diverse Redaktør The Lion 12 % feriegodtgjørelse 14,1 % arbeidsgiveravgift Forsikringer Sum The Lion Refusjon LAN SUM personalkostnader

-2 229 871,08 0,00 -176 000,00 -21 120,00 -27 794,00 -224 914,00 50 000,00 -2 404 785,08

Avskrivning kontor (sjekkes mot hva som virkelig avskrives)

-200 000,00

Lokalområdet Husleie, lager, parkering Lys og varme Renhold, diverse Husleierefusjon LAN og DMV (tatt hensyn til LAN-reduksjon) Sum lokalutgifter

-384 000,00 -62 400,00 -38 000,00 75 000,00 -409 400,00

Driftsområdet Maskinvare/programvare/service Revisjon (lagt inn for mulig utvikling) Kontor-rekvisita IT-honorarer Kopimaskin Riksmøtevedlegget Trykksaker, visittkort etc Kurs, opplæring, faglitteratur etc. Forsikringer Andre kontorkostnader Mellomsum kontor

-60 000,00 -70 000,00 -40 000,00 -100 000,00 -42 000,00 -31 200,00 -12 000,00 -21 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -396 200,00

Telefon E-post, internett, bredbånd Porto Andre honorarer Regnskapshonorar Refusjon LAN og DMV porto Mellomsum kommunikasjon Gaver, kontingenter, representasjon, bevertning Bank- og kortgebyrer Tap fordringer Diverse kostnader Mellomsum kommunikasjon Sum driftsområdet Reise- og møteområdet

-70 000,00 -20 000,00 -83 000,00

25 000,00 -148 000,00 -60 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -85 000,00 -629 200,00


AU-møter 4 dagmøter Guvernørrådsmøte august Guvernørrådsmøte november Guvernørrådsmøte februar inkl. valgkomiteen Guvernørrådsmøte mai Ut i det blå (aktivitet kveld før RM m/gjester) RM-deltagelse adm og GRL,AGRL, Lovkomite, Møteleder Fagsjefområdene (samme beløp, bruk drøftes) GMT xtra GLT xtra VDGene guvernørråd 2 ganger m/overnatting VDGene til Riksmøtet Leadership Institute (netto) og Lions Faculty Lions 2014 Div. komiteer Lions Røde Fjær GS div reiser Andre møter Norge Mellomsum Europaforum NSR - Norges andel Nordisk Samarbeidsråd GRL, AGRL, 2 Dger, 10 VDG Convention GRL x 2 Convention 10 ledsagere Kostnader ved valg av ID Internasjonale møter (delt. Nordiske RM og int. pres. Mellomsum internasjonale møter Sum møteområdet Reklame/PR: Opoint (klipptjeneste fra norske aviser/nett) Støtte nye klubber (nytt tiltak som tas inn i budsjett) Reklame/PR-informasjon GRL representasjon

-42 000,00 -31 000,00 -26 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -10 000,00 -60 000,00 -450 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -60 000,00 -90 000,00 -60 000,00 0,00 -30 000,00 -25 000,00 -20 000,00 -30 000,00 -1 084 000,00 -60 000,00 -52 000,00 -125 000,00 -25 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -70 000,00 -432 000,00 -1 516 000,00

-35 000,00 -60 000,00 -200 000,00 -26 000,00

GRL ledsagers representasjonsoppgaver: Deltakelse NSR Deltakelse RM AGRLs representasjonsoppgaver AGRLS ledsager RM SUM reklame/PR/representasjonsområdet

-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -341 000,00

The Lion Produksjon 6 nummer Bladporto - inkl PDF-tilbud og fjerne dobbeltab. Og presidenteks.

-300 000,00 -240 000,00


Riksmøtet Div. møter/reiser redaktør NSR SUM kostnader The Lion eks personal (Personalkostnader - allerede inntektsført) (Refusjon fra LCI - allerede inntektsført) (Annonseinntekter - allerede inntektsført) Underskudd The Lion (Inkl. effekt oprydning/PDF)

Sum alle kostnadsområder Resultat MVA Netto resultat

-9 000,00 -20 000,00 -8 000,00 -577 000,00 -224 914,00 375 000,00 100 000,00 -326 914,00 6 204 300,00 -6 140 185,00 64 115,00 250 000,00 314 115,00


Forslag 2012/2013 6 900 000,00 -1 200 000,00 -108 000,00 -161 000,00 5 431 000,00

100 000,00 161 000,00 25 000,00 0,00 379 500,00 201 000,00 112 800,00 76 000,00 90 000,00 6 576 300,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 -42 000,00 -100 000,00 -202 000,00 6 556 300,00

-750 000,00 0,00 -254 880,00 -20 000,00 -550 000,00

-139 584,00 1 714 464,00 -181 191,00 -204 383,00 37 688,00 1 869 889,00 -263 654,00


-2 153 543

-330 000,00 -169 920,00 -20 390,00 -26 834,00 -217 144,00 100 000,00 -2 428 543

-200 000,00

-370 000,00 -60 000,00 -36 000,00 125 000,00 -341 000,00

-150 000,00 -75 000,00 -45 000,00 -75 000,00 -40 000,00 -30 000,00 -10 000,00 -20 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -465 000,00 -65 000,00 -20 000,00 -80 000,00

35 000,00 -130 000,00 -60 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -85 000,00 -680 000,00


-40 000,00 -30 000,00 -25 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -10 000,00 -57 820,00 -441 572,00 -30 000,00 -30 000,00 -60 000,00 -82 600,00 -55 000,00 -80 000,00 -30 000,00 -20 000,00 -15 000,00 -30 000,00 -1 116 992,00 -53 620,00 -51 400,00 -120 750,00 -51 500,00 -100 000,00 -50 000,00 -70 000,00 -497 270,00 -1 614 262,00

-30 000,00 0,00 -230 000,00 -25 000,00

-4 550,00 -4 000,00 -5 000,00 -4 000,00 -302 550,00

-330 000,00 -360 000,00


-8 260,00 -20 000,00 -7 050,00 -725 310,00 -217 144,00 379 500,00 60 000,00 -502 954,00 6 556 300,00 -6 473 665,00 82 635,00 250 000,00 332 635,00


Guvernørrådsmøte

Sak:

Foreløpig resultatregnskap og balanse pr 30.6. 2012 Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

6.08A B


Lions Clubs International MD 104 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2012 Administrasjon og drift INNTEKTER Innbetalt som kontingent Tilskudd The Lion, annonser Salg rekvisita, matrikkel, E-post Andre inntekter SUM INNTEKTER

Regnskap

Budsjett

Ubrukt

Oppf. Grad

Regnskap hele

2011 - 2012

2011 - 2012

regnsk./budsj

i%

2010 - 2011

7 152 875 463 843 287 303 255 580 8 159 601

7 200 000 466 800 518 800 352 000 8 537 600

108 570 249 261 357 831 7 801 770

108 000 325 000 433 000 8 104 600

(570) 75 740 75 170 (302 830)

101 77 83 96

93 670 403 903 632 660 6 656 039

2 726 926 25 081 278 451 162 938 650 000 920 725 690 074 1 510 379 74 493 191 667

3 077 550 291 000 70 000 575 000 690 000 1 757 540 96 000 465 000 125 000 1 405 000 8 552 090

350 624 (25 081) 12 549 (92 938) (650 000) (345 725) (74) 247 161 21 507 273 333 (51 673) (260 316)

89

160 100 86 78 41

2 620 432 213 617 246 908 57 768 635 687 735 355 1 671 303 121 792 210 578

141 100 103

21 804 (170 000) 184 489 1 405 000 7 954 733

PRODUKSJONSKOSTNADER Overført til Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Kjøp rekvisita, matrikkel, E-post SUM PROD. KOSTNADER NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Rekruttering Lokalkostnader Revisjon Nye økonomiske rutiner/opprydning Kontor- og adm.kostn. The Lion - trykk og porto Reiser, møter Andre driftskostnader Reklame, PR, Infoprosjektet Avsatt til mulig ny info. kampanje Endring avsetning for ubetalte fakturaer klubber Endring avsetn Riksmøtefond Avskrivninger Overført til distriktene SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto effekt ref. moms og mulig krav om momsbetaling Finansresultat RESULTAT

-

176 673 1 405 000 8 812 406 (1 010 636) 334 092 22 554 (653 990)

(447 490) 350 000 100 000 2 510

(47 125) (2 957) (231 497) (96 420) (377 999)

99 99 55 73 96

-

(563 146) (15 908) (77 446) (656 500)

6 026 480 525 484 445 488 291 247 7 288 699

135 087

96 233

226

(26 055)

(1 298 694) 390 866 65 678 (842 150)


Guvernørrådsmøte

Sak: Samarbeidet med WMC Møtedato: 16.2 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

8.14 B

VEDLEGG: 2 VEDTAK

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Salgsstart fra Lionskontoret mandag den 15. april 2013.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Realisering av helsepasskampanjen har beklageligvis stoppet opp. Partene må bli enige om en fremdriftsplan, herunder kampanjestart, for videre samarbeid.

SAKSOPPLYSNINGER: GR vedtok den 1.6. 2012 at WMC gis anledning til å gi klubbene tilbud om å selge helsepass. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

NOTAT Til: GRL og GS Lions Norge Kopi: AGRL Fra: Lars Skjold Wilhelmsen Dato: 06.01.2013 SAK: SAMARBEIDET MED WORLD MEDICAL CARD Vedlagt følger en orientering om fremdriften i samarbeidet med WMC


1. GR-møtet i Kristiansand 1.juni 2012 vedtok at «WMC gis anledning til å gi klubbene tilbud om å selge «helsepass». Helsepasset koster kr 325,- pr år. Tilbudet fra WMC – sendt GS pr mail 12.5.2012 – var 14% rabatt til Lions. Dvs kr 290,- pr år, og med en fortjeneste til klubben med kr 100,- for første året og kr 50,- ved fornyelse neste år. Overfor bedrifter skulle bindingstiden være 2 år, altså kr 150,- til klubben pr helsepass bedriften tegnet avtale for. 2. I GR-møtet påtok jeg meg sammen med Christopher Knag å følge opp tilbudet fra WMC ut fra GRs vedtak. 3. Den 24.6.2012 laget jeg et notat til WMC som basert på at distrikt 104D blir pilotdistrikt for å prøve ut «salgsopplegget».(se vedlegg 1). Bl.a. at vi har to målgrupper: 1) klubbens medlemmer m/fam + venner 2) de firma klubbens medlemmer arbeider i/eier/har annen kontakt med. 4. Videre hvordan man skulle registrere hvilken klubb som skulle ha oppgjør for hva. Her ble vi enig om at overfor bedrifter skulle det brukes en skriftlig avtale (vedlegg 2) som WMC skulle følge opp med alt det praktiske. Overfor klubbens medlemmer/fam/venner skal inngangen være via Lions hjemmeside og hvor man først må velge klubb før man kom inn på WMC sin side for å starte sin registrering. (se det forslaget WMC har laget og som følger som vedlegg til denne mailen). Vi diskuterte at det måtte være ok med ½-årlig eller årlig oppgjør til klubbene for individuelle kjøp, mens bedriftsavtaler ble gjort opp etter hvert. 5. Med utgangspunkt i notatet – vedlegg 1 – hadde jeg møte 21.september med WMC – hvor vi diskuterte de ulike delene. Til dette møtet forelå synspunkt fra Bjørn S. om å løfte hele prosjektet opp på nasjonalt nivå med en gang. For å få med Bjørn ble nytt møte berammet til 3.oktober (se vedlegg 3) 6. På møtet 3.oktober lanserte Bjørn at han ville kjøre helsepass som en julekampanje overfør klubbene. Bjørn skulle ha klar en markedsføringskampanje gjennom alle lions-kanalene i oktober (vedlegg 4). Samt at han skulle få behandlet grunnlagsavtalen mellom WMC og Lions enten i GRAU eller GR (se vedlegg 5). Min oppgave var å finne lions-medlemmer i LC Laksevåg og LC Bergen Vest som kunne virke som veiledere overfor klubbene som trengte oppfølging etter eget initiativ. Bjørn forslag var en valgmulighet vi hovedkontorets telefon (5 = WMC) og så med overføring av samtalen til en av veiledernes mobiltelefoner. 7. Den 20.november var det samling hos WMC av veilederne, meg og Bjørn. Victor Carlsen, LC Skånevik som allerede under GR- møtet 1.juni, hadde tent på ideen, redegjorde for de fremstøt hadde gjort overfor næringslivet i Sunnhordland for å selge helsepass, samt brukt fremgangsmåte. Dette ga grunnlag for mange gode innspill. Samtlige veiledere hadde med egen laptop og fikk trening i å legge inn opplysninger i WMC-kortet. Nyttig treningskveld. MEN det beklagelige var at det som skulle vært på plass fra Lions sin side ikke var det. (se vedlegg 6)


8. I mail av 11.desember til Bjørn etterlyste jeg når tilgang til WMC siden via Lions hjemmeside er klar. Svar ikke mottatt. Etterord: Arbeidet med både nytt medlemsregister og hjemmeside har vært en formidabel jobb, noe jeg har brukt som argument overfor WMC om svikten fra vår side. Nå er vi på full fart mot sommersesongen med stor reisevirksomhet. Vi må prøve få til en realisering av helsepass-kampanje innen utgangen av februar måned, og prosjektet må få en presentasjon på RM-2013.


Guvernørrådsmøte

Sak:

Nominasjon av møteledere på Riksmøte 2013 i Stryn Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.01 B

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Følgende nomineres som møteledere på Riksmøte 2013 i Stryn: Tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen LC Laksevåg, møteleder og Assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, LC Luster, bisitter.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER: Guvernørrådet skal i henhold til love for MD 104 nominere møteledelse på Riksmøte. Det foreslås at følgende nomineres: tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen LC Laksevåg, møteleder assisterende guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, LC Luster, bisitter. Endelig valg skjer på Riksmøte. Vedtak krever alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


1

Guvernørrådsmøte

Sak: Endring av lov for MD104, § 12 lovkomiteen Møtedato: 16.2.2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.02 B

VEDLEGG: 1. Lovkomiteens tilrådning 2. Forslag til ny lovtekst § 12 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget støttes.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Etter vedtak i RM i Ålesund ble reglene for valg og fullmakter for Lovkomiteen endret. Lovkomiteen ligger i dag etter § 12 nr.2 under GR som oppnevner medlemmene . Lovkomiteen vil etter alminnelige habilitetsregler i Norge være inhabil ved vurderingen av lovmessigheten av vedtak i GR eller beslutninger tatt av GRL. For å løse dette flyttes valget til RM og komiteen konstituerer seg selv. Komiteen rapporterer mellom to riksmøter til GR, tilsvarende Intern. by-laws. Art. IV section 4

SAKSOPPLYSNINGER: Endringene i lovforslaget er vesentlige og ny behandling av RM hindres ikke av § 16 nr. 3, 2 ledd Vedtak fattes med 2/3 flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Valget av medlemmer flyttes fra GR til RM etter innstilling fra Valgkomiteen. Lovkomiteen blir et selvstendig kontrollorgan rettet mot lover og arbeidsordning. Ingen økonomiske konsekvenser.


2

Vedlegg 1. Lovkomiteens tilrådning og begrunnelse for endring av § 12. Det er fra valgkomiteen kommet forslag om endringer i lovens § 12 Lovkomiteen. Lovkomiteen er enig i at dette bør gjøres. Det ble vedtatt endringer i § 12 i RM i 2012. Den nå foreslåtte endring er vesentlige i det endrer kompetansen til å velge/ oppnevne lovkomiteen og faller utenfor begrensningen til å fremme endringsforslag etter loven § 16 nr. 3,2 ledd. i neste RM Lovkomiteen er et organ som skal gi uttale vedrørende forståelsen av lov og arbeidsordning samt tilknyttede reglement. For at dette skal kunne skje må lovkomiteen være selvstendig og ha nødvendig habilitet. Nåværende § 12 tilkjennegir at vi ikke er et selvstendig organ i organisasjonen idet komiteen oppnevnes av GR, jf. § 12 nr.2 Innenfor alminnelig juridisk forståelse av et regelverk er hierarkiet i Lions bygd opp slik at lovkomiteen ikke er selvstendig idet vi oppnevnes av et organ som skal kontrolleres. Etter de alminnelige juridiske prinsipper vi bygger på, er Lovkomiteen inhabil i forhold til vurdering av vedtak i GR eller av GRL, idet komiteen er underlagt det organ som oppnevner denne. Lovkomiteen har etter nåværende § 12 nr. 4 – 6 ansvar for å kontrollere lovregler, mv. og gi uttale til GR, RM eller andre organer som har rett til å kreve Lovkomiteens uttale i en sak. Dette krever selvstendighet. Lovkomiteen har samtidig vurdert funksjonstid og gjenvalgs mulighet. Komiteen finner at samlet funksjonstid ikke bør overstige seks år og at man kun kan gjenvelges en gang. I praksis betyr som eksempel at i nåværende lovkomite hvor juristen er valgt for et år vil hans samlede funksjonstid ikke kunne bli mer enn 4 år. Den valgte funksjonstid og valg er begrunnet i ønsket om kontinuitet i lovkomiteen samt behov for å få inn friskt blod etter en periode. Lovkomiteen har meddelt GR at komiteen ønsker å gjennomgå og forenkle regelverket. Dette arbeid vil bli gjennomført ved implementering av kontrollkomite om den besluttes oppnevnt og gjennomføring av Lions 2014. Som en begynnelse på dette arbeid har lovkomiteen ved utforming av § 12 overført de bestemmelser fra Lovkomiteens Reglement som det er behov for, direkte til loven. Den foreslåtte tekst overflødiggjør reglementet som foreslås opphevet.


3

Vedlegg 2. Lovkomiteens forslag til ny § 12: 1. Multippeldistriktet skal ha en lovkomite, som skal bestå av tre personer, hvorav en skal være jurist. Lovkomiteen er kun ansvarlig overfor Riksmøtet, men rapporterer mellom to riksmøter til Guvernørrådet. Lovkomiteens leder eller den han gir fullmakt møter i GR etter innkalling. 2. Lovkomiteens leder skal være kjent med multippeldistriktets og det internasjonale lovverket. Lederen skal ha vært distriktsguvernør. 3. Komiteens medlemmer har en funksjonstid på tre år. Komiteen konstituerer seg selv. Et medlem trer ut hvert år. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Maksimum funksjonstid er 6 år. 4. Lovkomiteens medlemmer velges av Riksmøte etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling med begrunnelse for prioritering om det foreligger flere kandidater. 5. I tiden mellom to riksmøter kan komiteen kreve bistand fra sekretariatet for gjennomføring av sitt verv. 6. Lovkomiteen har ansvaret for at multipeldistriktets lover og arbeidsordning til enhver tid er i overensstemmelse med det internasjonale lovverket. 7. Lovkomiteen fremlegger for RM en kortfattet rapport om arbeidet siste år med oversikt over vedtatte endringer i lov og arbeidsordning eller med hjemmel i disse, vedtatt av GR og GRL 8. Alle forslag om endring i lov og arbeidsordning som ønskes fremmet for Riksmøtet, skal forelegges lovkomiteen på forhånd for vurdering av forslagets lovmessige side. Komiteen gir en begrunnet vurdering av forelagte saker. 9. Lovkomiteen skal behandle og gi uttale i andre saker som forelegges av Guvernørrådet , distrikter eller klubber, samt komiteer og utvalg under disse. 10. Lovkomiteen har forslagsrett til Riksmøtet i saker innfor sitt ansvarsområde.

11. Lovkomiteens leder eller det medlem han gir fullmakt, skal innkalles til Riksmøtet.


Guvernørrådsmøte

Sak: Endring av lovens § 17 nr. 7 Møtedato: 16.2 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

9.03 B

VEDLEGG: Lovkomiteens tilrådning VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget støttes.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Det er reist spørsmål om rekkevidden av eksisterende lovs §17 nr. 7. For å hindre uklarhet vedrørende oppnevnelse av medlemmer i tyngre tillitsverv, omformuleres bestemmelsen for å presisere formålet med bestemmelsen. Formuleringene er valgt for i fremtiden å slippe å måtte endre § 17 nr.7 dersom man endrer § 17 nr. 4, ved nye verv eller endring av betegnelser på ulike verv Forslag til ny § 17 nr. 7: Et medlem i utvalg, råd, prosjekt, ad hoch utvalg eller som fagansvarlig, valgt eller utnevnt av Riksmøtet eller Guvernørrådet for en bestemt periode, eller for et spesielt arbeid, har ikke anledning til å tiltre i ny funksjon valgt eller utnevnt av de samme før den opprinnelige periode er utløpt. Det samme gjelder hvis valg eller utnevnelse er delegert fra Riksmøtet eller Guvernørrådet til annet organ. SAKSOPPLYSNINGER: Vedtak fattes med 2/3 flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Ingen


Valg til flere sentrale verv.

Det er reist spørsmål om forståelsen av lovens § 17 nr. 7, medlemmers adgang til å tre inn i ny funksjon mens man fortsatt har verv valgt eller oppnevnt av RM. Det reises og spørsmål om utvidelse av typer tunge verv i listen inntatt i § 17 nr.4. Blant annet har valgkomiteen foreslått endringer. Lovkomiteen er enig i at lovbestemmelsen bør oppdateres og fremmer selvforslag til endrin: Oppbyggingen i lovverket for tyngre tillitsverv må etter § 17 nr. 7 forstås slik at lovverket forutsetter at har man påtatt seg et av de tyngre vervene skal arbeidsinnsatsen legges dit og ikke deles mellom flere av de verv som er nevnt i § 17 nr. 4. Lovkomiteen forstår regelverket slik at det alt ligger en begrensning i å ta flere verv. Oppregningen fremstår som kasuistisk, det er eksempler men listen kan ikke forstås som uttømmende. Vi ser av praksis at noen ønsker flere verv og det er spørsmål om vi kan finne en formulering som dekker alt. Lovkomiteen foreslår en omformulering som i fremtiden gjør det unødvendig å foreta endringer i § 17 nr. 7 dersom man endrer § 17 nr. 4. Avgjørende blir hvem som oppnevner eller velger et medlem og tyngden av tillitsvervet. Vi vil fange opp de ulike verv som måtte dukke opp dersom valg/utnevnelse skjer i RM eller GR, jf. og delegering. Det er umulig å vite hvordan utviklingen går, det kan skapes tillitsverv eller faglig ansvar over tid, bestemmelsen slik lovkomiteen formulerer den hindrer flere oppnevnelser fra de nevnte organer RM og GR.

Forslag til ny § 17 nr 7: Et medlem i utvalg, råd, prosjekt, ad hoch utvalg eller som fagansvarlig, valgt eller utnevnt av Riksmøtet eller Guvernørrådet for en bestemt periode, eller for et spesielt arbeid, har ikke anledning til å tiltre i ny funksjon valgt eller utnevnt av de samme før den opprinnelige periode er utløpt. Det samme gjelder hvis valg eller utnevnelse er delegert fra Riksmøtet eller Guvernørrådet til annet organ.


Guvernørrådsmøte

Sak: Møtedato: Saksbehandler:

Endring av Lov og Arbeidsordning for MD 104 – Fullmakt Saksnr: 16.2. 2013 Sakstype HLMO

9.04 B

VEDLEGG: Ingen

VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Riksmøtet bes gi Guvernørrådet fullmakt til å oppdatere multippeldistriktets lov og arbeidsordning med korrekte navnebetegnelser.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Betegnelse på tidligere fagsjef for ungdomsarbeid, MD-YC er endret til MD-YCEC (Youth Camps and Exchange Chairperson eller på norsk; fagsjef for ungdomsutveksling). MD-LDC er endret til MD-GLT. Riksmøtet bes gi Guvernørrådet fullmakt til å oppdatere multippeldistriktets lov og arbeidsordning med korrekte navnebetegnelser. Dette omfatter lovens § 17 pkt. 4e) og § 17 nr.5 I Arbeidsordningen gjelder dette § 6, §21 og § 24.

SAKSOPPLYSNINGER: Endring av loven krever 2/3 flertall. Endring av arbeidsordningen krever alminnelig flertall.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Ingen.

***


Guvernørrådsmøte

Sak: Forslag om å etablere en kontrollkomite for MD 104 Møtedato: 16.2 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.05 B

VEDLEGG: Ingen VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): RM 2012 vedtok at beslutning om opprettelse av kontrollkomite skal foretas under RM 2013. Kontrollkomiteen er underlagt og oppnevnt av Riksmøtet og er MD 104s kontrollorgan og skal føre kontroll med MDs styrende organer og den daglige ledelse. Komiteen er selvstendig i forhold til Guvernørrådet (GR) og alle ledd av organisasjonen. Komiteen skal være uavhengig av andre sentrale funksjoner i Lions Norge, for å kunne utføre sin funksjon på en uhildet og fri måte. Det er viktig for administrasjon og ledelse i Lions Norge å benytte andre organer enn komiteen som rådgivere og ”sparringspartnere”. Komiteen skal utøve sin funksjon i ettertid av handlinger i Lions. Funksjonen skal derved være til hjelp for ettertida, enten som støtte for løpende rutiner eller som påpeking av behov for endringer for ettertida. Det er andre organer som beslutter evt. endringer etter at komiteen har påpekt endringsbehov.

SAKSOPPLYSNINGER:

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag til vedtekter for en kontrollkomité i Lions Norge. Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.06 B

VEDLEGG: Utvalgsinnstilling, med forslag til vedtekter for Kontrollkomite (KK), datert 12.12.12. VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Riksmøtet 2013 vedtar forslag til vedtekter for Lions Norges Kontrollkomite. Arbeidsoppgavene tillegges Lovkomiteen.

SAMMENDRAG; Innstillingen har 15 ”kulepunkter”, hvor utvalget foreslår hvilke funksjoner KK skal ha, hvordan komiteen skal sammensettes og velges, mandat for hvordan KK skal arbeide og hvor viktig det er at den er fri i sitt virke. Videre foreslår utvalget møtefrekvens og rapporteringsrutiner og behov for å kunne ha tilgang til aktuell informasjon i tillegg til å kunne trekke veksler på ulike funksjoner i Lions. Utvalget peker også på at en KK vil utløse visse kostnader. SAKSOPPLYSNINGER: Innstillingen fra utvalget er enstemmig. Utvalget har hatt ett møte og ellers arbeidet individuelt med godt samarbeid via e-post. Utvalget har innhentet erfaringer fra andre organisasjoner. For valg de to første årene foreslår utvalget følgende løsning: Første leder sitter i tre år, men de to andre er på valg etter leddtrekning etter henholdsvis ett og to år. Disse kan gjenvelges. Saken fremmes for RM dersom det blir vedtatt å opprette en KK. Vedtak krever alminnelig flertall. Som om opprettelse av en KK må fremmes av GR som en egen sak. Et vedtak her vil kreve 2/3 flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Disse forholdene er berørt for en evt. KK uten at de er konkretisert på dette stadiet. En KK vil måtte bruke av tiden til de som har andre funksjoner i administrasjonen, revisor og ellers i ledelsen. I tillegg vil møter m.v. medføre kostnader, som utvalget har indikert mulig størrelse på.


Forslag til vedtekter for Kontrollkomité (KK) for Lions Norge, MD 104, fra utvalg, oppnevnt i Guvernørrådet, august 2012.

Bergen/Odda/Sandnes/Hamar, 12.12.12.


Bakgrunn for utvalgsarbeidet. Riksmøtet 2012 gjorde følgende vedtak: 4.4 FORSLAG OM Å ETABLERE EN KONTROLLKOMITE Forslag fra LC Skånevik, med endringer i pkt. 3 og 4 fremsatt under behandlingen. Forslag til vedtak: 1. Riksmøte 2012 vedtar at Lions Clubs International MD 104 oppretter kontrollkomité med funksjonstid fra og med Lionsåret 2012/13. 2. Inntil endelige vedtekter for kontrollkomiteen kan vedtas av Riksmøte 2013, gir riksmøtet den nyopprettede kontrollkomiteen fullmakt til å fungere i samsvar med intensjonene i saken fremlagt av LC Skånevik. 3. Lovkomiteen utarbeider, i samsvar med intensjonene i denne saken, og i samarbeid med GR, og nyvalgt leder av kontrollkomiteen, forslag til vedtekter og tilpassing av reglement for valgene knyttet til Lovkomiteen og Kontrollkomiteen. Disse forslagene legges innen 1. november fem for Guvernørrådet som fremmer saken til endelig godkjenning av Riksmøte 2013. 4. Følgende kandidater til riksmøtevalgte medlemmer av kontrollkomiteen fra og med 2012/2013: • Jan Salve Torgersen, LC Sandnes/Gandal • Bjørn Sætrom, LC Oppdal • Tiltredende IPDG etter innstilling fra GR • Som leder av Kontrollkomiteen velges Kåre Rise, LC Brumunddal

Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøte støtter forslaget fra LC Skånevik om å starte arbeidet med å utrede retningslinjer og mandat for en eventuell Kontrollkomité. Retningslinjer og mandat legges frem for Riksmøte 2013. Guvernørrådet gis fullmakt til å utpeke medlemmer til utredningskomitéen. Guvernørrådet uttaler: Guvernørrådet ser positivt på forslaget fra LC Skånevik. Vi står midt i en fornyelsesprosess gjennom Lions 2014. Guvernørrådet vil kunne støtte seg til en kontrollkomite for å kunne sikre seg mot unødige uklarheter og usikkerheter i forhold til vedtak. En kontrollkomite vil dessuten kunne hjelpe organisasjonen med å påse at vedtak blir fulgt opp etter intensjon. Dette vil bli særlig nyttig nå som vi står overfor eventuelle vedtak om endringer i vår organisasjonsstruktur. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Victor Carlsen jr., LC Skånevik presenterte forslaget. Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 8 stemmer.

Guvernørrådsmøtet i august 2012 gjorde følgende vedtak: UTVALG SOM SKAL ETABLERE VEDTEKTER FOR KONTROLLKOMITEEN. Leder PDG Kåre Rise LC Brumunddal, sammen med PDG Sven Senstad LC Sandnes/Riska, PDG Atle Lerøy LC Fana og Lion (jurist) Tom Berge LC Odda. Komiteen konstituerer seg selv. Rapporterer til AU/GRM i februar møtet


1. Innledning. I henhold til Riksmøtevedtaket skal komiteen (utvalget) utrede retningslinjer og mandat for en evt. kontrollkomité (senere kalt KK). Guvernørrådet (RM) oppnevnte utvalget i august, med oppgaven å etablere vedtekter for KK. Utvalget definerer sin oppgave til å fremme vedtekter for KK, til behandling dersom RM 2013 vedtar å opprette en KK. Utvalget belyser imidlertid innledningsvis noen sider/konsekvenser med og uten KK i MD 104. Funksjon for og hensikt med KK. Utvalget understreker at KK skal være uavhengig av andre sentrale funksjoner i Lions Norge, for å kunne utføre sin funksjon på en uhildet og fri måte. Derfor mener utvalget at det er viktig for administrasjon og ledelse i Lions Norge å benytte andre organer enn KK som rådgivere og ”sparringspartnere”. Dersom KK har medvirket i saksbehandling eller som rådgiver kan det stilles spørsmål ved deres uavhengighet i senere vurderinger og derved holdbarheten i senere avgjørelser. Utvalget mener derfor at Guvernørrådets uttalelse: ” Guvernørrådet vil kunne støtte seg til en kontrollkomite for å kunne sikre seg mot unødige uklarheter og usikkerheter i forhold til vedtak.” ikke vil være relevant. Slike forhåndskonsultasjoner må finne sin løsning i andre organer. Utvalget mener KK skal utøve sin funksjon i ettertid av handlinger i Lions. Funksjonen skal derved være til hjelp for ettertida, enten som støtte for løpende rutiner eller som påpeking av behov for endringer for ettertida. Det er andre organer som beslutter evt. endringer etter at KK har påpekt endringsbehov. Dessuten er det viktig å se KKs funksjon som ”utvalgskontroll”. Det vil ikke være hverken mulig eller hensiktsmessig å forvente en totalkontroll av virksomheten ved KKs forføyning. Dersom Lions til en hver tid har gode lover og arbeidsordninger og organisasjonen praktiserer i henhold til disse vil KK kunne være overflødig. Ved å bruke lovkomiteen og ellers benytte ”adhoc”- utvalg kan det være et alternativ til egen KK. På den andre sida er virksomheten i Lions så omfattende og mangfoldig at en KK kan og bør være et godt korrektiv for å medvirke til en korrekt virksomhet. Kostnader for KK. KK vil naturlig måtte bruke noe tid på sitt arbeid, både til innhenting av fakta og til sine vurderinger og rapporteringer. I tillegg vil KK måtte ha bistand fra administrasjon og ledelse, samt ha muligheter for å trekke veksler på revisor. Disse faktorene betyr kostnader, både til reiser, tilleggstjenester fra revisor, arbeidstid for Lions og evt. underbringelse for engasjerte personer. Utenom revisorkostnader prøver utvalget seg med et estimat slik: 4 rapporteringer (en til hvert GR-møte), d.v.s. 12 møtereiser for tre medlemmer, kr. 12.000 + 4 GR, kr. 4.000 + 4 dagsverk i ledelsen, d.v.s. kr. 10.000. Inkludert noe rekvisitta/forbruk har vi kostnadsestimat på ca. kr. 30.000 med korte reiser. Dersom komitémedlemmene er spredd i Norge vil dette bli


større beløp, og dersom vi finner løsning i nabolaget til Lionskontoret kan det bli mindre beløp. Avtale om mulige tillegg hos revisor må framforhandles. Utvalget har ikke mandat til å anbefale den ene eller den andre løsningen. Vi ønsker kun å peke på enkelte konsekvenser/forskjeller, både rutinemessig, betingelse av at ledelsen bruker arbeidstid på KKs faktabehov og at KK vil medføre variable kostnader, påvirket av flere faktorer.


2. Forslag til vedtekter for KK i Lions Norge. Kontrollkomité for MD104. • •

Kontrollkomiteen (senere kalt KK) er underlagt og oppnevnt av Riksmøtet. KK er MD 104s kontrollorgan og skal føre kontroll med MDs styrende organer og den daglige ledelse. • Komiteen er selvstendig i forhold til Guvernørrådet (GR) og alle ledd av organisasjonen. • Leder innkalles til Riksmøtet (RM) og har tale- og forslagsrett innenfor KKs arbeidsområde. • KK består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Alle har 3 års funksjonstid og ordinært går maksimum en av de faste ut av KK samme år. Et medlem kan maksimalt ha 6 års sammenhengende funksjonstid. • Som medlem kan ikke velges personer som er tilsatt i administrasjonen eller har sentrale verv i organisasjonen inneværende år, jf. Lovens § 17.7 jf. § 17.4 a- j, eller har hatt slike funksjoner / verv i de 3 siste år. • Det er ingen formelle kompetansekrav. Medlemmene må til sammen ha en viss innsikt i og kjenne organisasjonen, beslutningsrutiner, virksomhetene, planer, regnskap og budsjettrutiner, samt kjenne til regelverket. KK kan søke kompetanse hos andre, bl.a. hos revisor, der det trengs. • KK skal ved utvalgskontroll kontrollere at organisering og gjennomføring av vedtak i GR og RM, herunder bevilgninger, blir gjennomført/benyttet som forutsatt. På samme måte skal KK kontrollere at aktiviteter/tiltak er forankret i vedtak. • KK har krav på alle dokumenter og regnskap de ønsker innsyn i. • KK kan ta opp et hvert forhold innenfor MD 104 og kreve innsyn i all foreliggende informasjon og saksdokumentasjon. KK bestemmer selv, ut fra egne planer eller etter anbefalinger, hvilke områder som skal kontrolleres. Nødvendige opplysninger kan kreves fra alle ansatte og

• • •

• •

medlemmer av de styrende organer. KK er uavhengig av revisor, men utøver sin funksjon i tett samarbeid med revisor. Det skal føres protokoll fra samtlige møter. Minimum 3 møter årlig. Rapport, signert av tre medlemmer i KK, over utført kontrollarbeid sendes til alle møter i GR og årsrapport til RM. Rapport skal refereres men ikke behandles i RM. Innholdet kan imidlertid medføre oppfølging, som RM ønsker å behandle. Rapportinnhold fra KK som omtaler enkeltpersoner behandles i henhold til Personopplysningslovens prinsipper. KK`s medlemmer får vederlag/kostnadsdekning i h.t. Regulativ for tillitsvalgte. KK har taushetsplikt i forhold til interne forhold.

Utvalgsinnstillingen er enstemmig, og er resultatet av erfaringer blant medlemmene i komiteen og innsamlede erfaringer og vedtekter i andre organisasjoner. Odda/Bergen/Sandnes/Hamar., 12.12.12. Tom Berge, LC Odda. Sign.

Atle Lerøy, LC Fana. Sign.

Sven Senstad, LC Sign.

Kåre Rise, LC Brumunddal.Sign.


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag til prosedyre ved valg av lovkomite og kontrollutvalg fra LC Skånevik Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.07 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslag til RM 2013: Lovkomiteen gis i oppdrag å revidere lovene for MD 104 slik at alle personvalg til faste komiteer og utvalg vedtas av Riksmøtet, etter foregående behandling og innstilling fra valgkomiteen. Endringsforslagene legges fram til godkjenning av RM 2014.

SAMMENDRAG LC Skånevik foreslår at alle personvalg knyttet til representasjon i faste utvalg/komiteer bør vedtas av organisasjonens høyeste myndighet, Riksmøtet, etter innstilling fra den sentrale valgkomiteen. Forslag til RM 2013: Lovkomiteen gis i oppdrag å revidere lovene for MD 104 slik at alle personvalg til faste komiteer og utvalg vedtas av Riksmøtet, etter foregående behandling og innstilling fra valgkomiteen. Endringsforslagene legges fram til godkjenning av RM 2014.

SAKSOPPLYSNINGER: Begrunnelsen for forslaget er at komiteer som f.eks lovkomite og Kontrollutvalget må jobbe tett inntil Guvernørrådets og administrasjonens arbeid, vedtak o.l. Derfor må slike utvalg ha en best mulig fristilt posisjon i forhold til organisasjonens øverste politiske ledelse og administrasjon. Det vil være svært lite gunstig, og ikke særlig demokratisk korrekt at GR da skal være det organet som oppnevner representanter til slike utvalg. Lovkomiteen viser til sak nr 9.06 og sak nr 9.02 som overlapper disse saker. Saken kan fremmes for RM. Vedtak krever alminnelig flertall.


Lions Club Skånevik Riksmøtet 2013 Lions Club International MD 104 v/Guvernørrådet Ensjøveien 18 0661 Oslo

Skånevik 08.01.13

PROSEDYRE VED VALG AV LOVKOMITE OG KONTROLLUTVALG Lions Club Skånevik har registrert at det, i forbindelse med Lions 2014-prosjektet, legges til rette for at Lions MD 104 skal videreutvikles til en moderne,åpen, lett tilgjengelig og demokratisk medlemsorganisasjon. I den forbindelse vil LC Skånevik peke på at det bør sørges for at alle personvalg knyttet til representasjon i faste utvalg/komiteer bør vedtas av organisasjonens høyeste myndighet, Riksmøtet, etter instilling fra den sentrale valgkomiteen. Begrunnelse for forslaget:

Komiteer, som for eksempel Lovkomiteen og Kontrollutvalget, må oftest arbeide tett inntil Guvernørrådets og administrasjonens arbeid, vedtak og lignende. Derfor må slike utvalg ha en best mulig fristilt posisjon i forhold til organisasjonens øverste politiske ledelse og administrasjon. Det vil være lite gunstig, og ikke særlig demokratisk korrekt, at Guvernørrådet da skal være det organet som oppnevner representanter til slike utvalg.

FORSLAG TIL RM 2013 Lovkomiteen gis i oppdrag å revidere lovene for MD 104 slik at alle personvalg til faste komiteer og utvalg vedtas av Riksmøtet, etter foregående behandling og innstilling fra valgkomiteen. Endringsforslagene legges fram til godkjenning av RM 2014. Med hilsen


Lions Club Skånevik Torbjørn Åsheim -president-DG 2005/06-

Fritz Nordskog -DG 1994/95-

Victor Carlsen jr. -DG 2009/10-


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag fra LC Skånevik til Riksmøtet om valg av kontrollkomite Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.08 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG Under henvisning til sak som var innsendt og referert i saksdokumentene for RM 2012, og som var prinsipielt tiltrådt av riksmøte, gjentar LC Skånevik sitt forslag om oppnevning av medlemmer til MDs nye kontrollkomite. Det har kommet inn følgende forslag på personer som medlemmer av kontrollutvalget: Jan Salve Torgersen, LC Sandnes/Gandal Bjørn Sætrom, LC Oppdal Tiltredende IPDG, etter innstilliung fra GR Som leder av kontollkomiteen foreslås Kåre Rise, LC Brumunddal.

SAKSOPPLYSNINGER: RM 2012 vedtok at valg av kontollkomite skal foretas under RM 2013, etter at nye vedtekter er lagt frem og godkjent av riksmøtet. Under forutsetning av at RM 2013 vedtar å opprette en kontrollkomite kan forslaget fremmes for riksmøtet. Vedtak krever alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak: Lions 2014 Møtedato: 16.2 2013 Saksbehandler: HLMO

Saksnr: Sakstype

9.09 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Riksmøtet 2013 vedtar at MD104 skal redusere antallet distrikter fra dagens 10 til 5 slik foreslått i rapport fra Prosjekt Lions 2014.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer):

SAKSOPPLYSNINGER: Lovkomiteen påpeker at beskrevet fremgangsmåte ikke følger int. lov Art. VIII section 3. Saken kan fremmes for Riksmøtet, vedtak krever alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Prosjekt Lions 2014 Forslag til vedtak på Riksmøte 2013

Prosjekt Lions 2014 ønsker følgende forslag til vedtak fremmet på Riksmøte i Stryn 2013: Riksmøtet 2013 vedtar at MD104 skal redusere antallet distrikter fra dagens 10 til 5 slik foreslått i rapport fra Prosjekt Lions 2014.

Prosjektet la til Riksmøte i 2012 frem forslag til en rammeplan. Denne ble vedtatt med unntak av forslagene som omhandlet de organisatoriske endringene. Dette med den begrunnelse at forslagene krevde noe mer utredning og muligheter for kommentarer og innspill fra distrikter og klubber. Riksmøtet 2012 i Kristiansand gjorde følgende vedtak: ”Riksmøte 2012 viser til Rammeplan fra Lions 2014. Riksmøtet gir Distriktsguvernørene frist til 1. november med å komme med innspill fra sitt råd på de organisatoriske forandinger som er skissert i planen. Forslagene må begrunnes. Lions 2014 skal med utgangspunkt i denne høringsrunden fremme endelig forslag til Distriktsmøtene og Riksmøtet 2013.” Som følge av dette vedtaket, har distriktene fortatt interne diskusjoner og vurdering som så er oversendt prosjektet. Prosjektets mandat har følgelig vært å vurdere de fremkomne innspillene og utarbeide et omforent forslag til organisatoriske forandringer. Forslaget til antall og inndeling av distrikter er i prosjektets rapport begrunnet bl.a. som følger: · · ·

·

·

Økonomiske besparelser i størrelsesorden kr 900.000 for Lions Norge. Disse midlene kan benyttes på en bedre måte for å støtte klubbene og disses aktiviteter. Størrelsen på de fleste distriktene tilfredsstiller kravet om fullverdige distrikter og at de forblir robuste over tid. Det er lagt vekt på kommunikasjonsmessige forhold. Hvis det i noen tilfeller skulle vise seg at lokale eller andre forhold tilsier at klubber eller soner burde tilhøre et annet distrikt enn foreslått, tas det hensyn til det. Dette vurderes separat i hvert tilfelle. Slike justeringer kan gjøres etter at prinsippbeslutningen er vedtatt. Størrelsen på distriktene anses å være funksjonelle med hensyn til administrative gjøremål og organisatorisk struktur. Det vil innebære en mer oversiktlig og planmessig organisering av arbeidsoppgaver. Arbeidet vil også kunne bli mer inspirerende og interessant samt bedre mulighet for samarbeid for felles mål. Antallet soner blir ikke for stort i forhold til at Distriktsguvernør skal kunne ha relasjoner til alle disse.


·

Sonelederfunksjonen tydeliggjøres i den nye organisasjonen. Det er forutsatt betydelige budsjettmidler avsatt til sonelederne. Opplæring av soneledere er forutsatt dekket av MD. Høringsrunden fra distriktene viser at det gjennomgående er en stor grad av enighet om reduksjon i antall distrikter og at antallet på 5 synes fornuftig. Dette vil gi en effektiv organisasjon for Lions og at klubbens behov settes i sentrum samt at det vil være en optimal økonomisk løsning. Når det gjelder grensene for de foreslåtte distriktene, henvises det til prosjektets rapport. Samtidig henvises det spesielt til kulepunkt 3 i overstående begrunnelse for reduksjonen av antallet distrikter.

2


RAPPORT Prosjekt 2014 Ny organisasjonsstruktur MD104

MANDAT: Riksmøtet 2012 i Kristiansand gjorde følgende vedtak: ”Riksmøte 2012 viser til Rammeplan fra Lions 2014. Riksmøtet gir Distriktsguvernørene frist til 1. november med å komme med innspill fra sitt råd på de organisatoriske forandinger som er skissert i planen. Forslagene må begrunnes. Lions 2014 skal med utgangspunkt i denne høringsrunden fremme endelig forslag til Distriktsmøtene og Riksmøtet 2013.” Arbeidsgruppens mandat er følgelig å vurdere de innkomne innspillene og utarbeide et omforent forslag til organisatoriske forandringer. ARBEIDSGRUPPE: Arbeidsgruppen har bestått av: Hroar Thorsen, LC Heradsbygd Brynly Ballari, LC Tana-Nesseby PID Per K Christensen, Danmark Rolf Norgren, LC Eiksmarka-Hosle

leder

Arbeidsgruppen har foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av de innkomne kommentarer og forslag til Rammeplan for Lions 2014. En oppsummering av hvordan disse kommentarene er behandlet og eventuelt implementert i denne rapporten, er lagt inn under pkt. 5.3. Rapporten er redigert i 5 hovedområder: 1. 2. 3. 4. 5.

Distriktsinndeling Organisering av Multippeldistriktet Økonomiske forhold Organisering av aktiviteter Annet

Følgende vedlegg er å anse som en del av rapporten: 1. Oversikt over distrikter med tilhørende klubber 2. Budsjett for distriktene 3. Innkomne kommentarer til Rammeplan for Lions 2014


1.

DISTRIKTSINNDELING:

1.1. Antall distrikter Arbeidsgruppen foreslår at MD104 blir bestående av 5 distrikter.

Distrikt

Område

Antall klubber

Medlemmer

1

Troms, Finnmark, Nordland (nord for Saltfjellet)

50

1153

2

Nordland (sør for Saltfjellet), Trøndelag, Møre og Romsdal

62

1489

3

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

127

3205

4

Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark

118

3060

5

Akershus, Oslo, Østfold

119 476

3269 12176

2


Kartskisse forslag ny distriktsinndeling

1.2. Begrunnelse Forslaget til antall og inndeling av distrikter er begrunnet som følger: · · · ·

·

· ·

Som det fremgår av Rammeplan for Lions 2014, er en vesentlig grunn for å redusere antallet distrikter, økonomiske besparelser. Dette forholdet anser arbeidsgruppen fortsatt som meget relevant. Størrelsen på distriktene tilfredsstiller kravet om fullverdige distrikter og at de forblir robuste over tid. Dette gjelder dog ikke det nordligste distriktet. Det er lagt vekt på kommunikasjonsmessige forhold. Hvis det i noen tilfeller skulle vise seg at lokale eller andre forhold tilsier at klubber eller soner burde tilhøre et annet distrikt enn foreslått, mener arbeidsgruppen at det bør tas hensyn til det og at dette kan vurderes separat i hvert tilfelle. Slike justeringer kan gjøres etter at prinsipp-beslutningene er vedtatt. Størrelsen på distriktene anses å være funksjonelle med hensyn til administrative gjøremål og organisatorisk struktur. Det vil innebære en mer oversiktlig og planmessig organisering av arbeidsoppgaver. Arbeidet vil også kunne bli mer inspirerende og interessant samt bedre mulighet for samarbeid for felles mål. Antallet soner blir ikke for stort i forhold til at Distriktsguvernør skal kunne ha relasjoner til alle disse. Høringsrunden fra distriktene viser at det gjennomgående er en stor grad av enighet om reduksjon i antall distrikter og at antallet på 5 synes fornuftig. Dette vil gi en effektiv organisasjon for Lions og at klubbenes behov settes i sentrum samt 3


·

at det vil være en optimal økonomisk løsning. En reduksjon i antallet distrikter og soner vil redusere behovet for antallet tillitspersoner på disse nivåene til bort i mot halvparten av dagens nivå.

1.3. Antall klubber i sonene Arbeidsgruppen følger anbefalingen fra Rammeplanen for Lions 2014 om at antall klubber i sonene bør være mellom 8-14. I høringsrunden fra distriktene er det flere som påpeker at maksimumsantall for antall klubber bør være 10 for hver sone. Arbeidsgruppen mener dette ligger innenfor denne anbefalingen, og at det er lokale og geografiske forhold som må være avgjørende. Det viktigste er at sonene generelt blir større enn i dag. Erfaringer har vist at et større antall klubber i sonene resulterer i bedre sonesamarbeide. Det oppnås mer spennende president-/sonemøter som følge av at flere deltar og klubbene deltar i et større erfaringsmiljø. Dette resulterer igjen i et mer inspirerende og interessant samarbeide samt bedre mulighet for samarbeid for felles mål. Dette er også erfaringer fra andre land. Eksempelvis har Distrikt 106C 84 klubber fordelt på 5 soner, og Ålborg by vurderer å redusere til 1 sone for de 17 klubbene.

2.

ORGANISERING AV ORGANISASJONEN:

2.1. Multippeldistrikt Forslaget til ny distriktsorganisasjon vil innebære at Guvernørrådet for MD104 blir bestående av 5 distriktsguvernører. Det anbefales at Riksmøtet fortsatt velger Assisterende Guvernørrådsleder og at denne overtar som Guvernørrådsleder året etter slik som i dag. Guvernørrådets Arbeidsutvalg (AU) som vi har i dag, vil utgå som følge av at Guvernørrådet i den nye ordningen vil ha en hensikts- og tidsmessig størrelse til å ivareta funksjonen som et styre.

4


Organisering av MD104: GRL

AGRL

Generalsekretær

Fagansvarlige Prosjektansvarlige

DG1

DG2

DG3

DG4

Arbeidsgruppen anbefaler at prinsippet om å prosjektorganisere aktivitetene i Lions Norge, slik forslått i Rammeplan for Lions 2014, gjennomføres. Dette er nærmere beskrevet under pkt 4. Arbeidsgruppen anbefaler at Lovkomiteen får i oppdrag å foreslå nødvendige endringer i Lov og Arbeidsordning for Lions Norge til at alle forslag til organisatoriske endringer som er foreslått i dette pkt. 2, kan gjennomføres (ref pkt. 5.2). 2.2. Distrikt Arbeidsgruppen anbefaler at distriktene organiseres etter samme prinsipp som i dag. Imidlertid bør det legges sterkere vekt på linjeansvaret. Dette innebærer at soneleder skal inngå i strukturen slik at denne rollen blir tydeliggjort. Videre bør det tydeliggjøres at fagsjefer ikke er en del av linjen. De vil inneha støttefunksjoner. Det må ikke misforståes dithen at ikke disse funksjonene vil bli minst like viktige i fremtiden som de er i dag.

Det vises til nedenstående skisse.

5


Organisering av distriktene i MD104

DG

VDG 1 VDG 2 IPDG

Distriktssekretariat

ERFA

Fagansvarlige

Sone 1

Sone 2

Klubb C

DS DK Kommunikasjon GMT GLT NAC YCEC IRC

Sone 3

Klubb A

Soneleder Past soneleder Visesoneleder

Klubb B

Figuren angir Arbeidsgruppens forslag til distriktsorganisering. På distrikts- og sonenivå markeres ERFA gruppe. Denne består på DG nivå av IPDG, VDG 1 og VDG 2. Tilsvarende bør det etableres fast rutine for at det på sonenivåene forefinnes slike grupper (sonerådet) bestående av avgått soneleder og visesoneleder som bistår soneleder (ref. pkt 2.3). Dette vil medføre betydelig økt kontinuitet og gir en god opplæringsperiode for visesoneleder. Som følge av at det etableres nye distrikter, må alle disse utarbeide nye distriktsvedtekter. I disse bør det inngå hvordan beslutningsprosesser skal skje. I prinsippet skal beslutninger fattes gjennom linjen. Det henvises i denne sammenheng til LCIs arbeidsordning artikkel 8, seksjon 7 der stemmerettsbeskrivelser for Distriktsråd fremgår. Arbeidsgruppen anbefaler at stemmerett følger linjeansvar. Distriktsmøter bør fortsatt avholdes årlig.

6


2.3. Soner I denne nye organiseringen vil sonelederfunksjonen bli betydelig viktigere enn det som praktiseres i dag. Det er viktig at funksjon blir klargjort og at roller og ansvar blir entydige. I høringskommentarene fra distriktene gis det uttrykk for bekymring for at det kan bli vanskelig å finne kandidater til denne funksjonen. Arbeidsgruppen ser denne utfordringen, men gruppen mener at en slik tydeliggjøring av funksjonen samt fokus på opplæring, vil kompensere for dette. Arbeidsgruppen har tro på at disse tiltakene vil gjøre funksjonen mer interessant og utfordrende samt gi den større status i organisasjonen. Dette bør i seg selv være rekrutterings-fremmende. Det kan også legges til at reduksjonen i antall soner også reduserer behovet for antall soneledere. Arbeidsgruppen har i sine økonomiske beregninger tatt hensyn til at soneleder må få tilført tilstrekkelige økonomiske ressurser til å kunne utføre sin rolle. Soneleder vil sammen med forrige års soneleder og visesoneleder danne sonerådet. Sonerådet fordeler arbeidet i sonen seg i mellom for derigjennom å kunne bistå klubbene best mulig. Det er forutsatt at kostnader knyttet til opplæring av soneleder, dekkes av MD. 2.4. Annet 2.4.1. Funksjonstid Rammeplanen for Lions 2014 har foreslått generelt 2 årig funksjonstid for tillitsvalgte. Høringsrunden i distriktene har vist at det er mange som er skeptiske til dette. Begrunnelsen er hovedsakelig at det kan resultere i at flere vil vegre seg for å ta valg. Motivet for å foreslå 2 årig funksjonstid, har vært behovet for større kontinuitet i vervene. Arbeidsgruppen har undersøkt internasjonalt og bragt i erfaring at internasjonalt regelverk bygger på ett års funksjonstid. Arbeidsgruppen anbefaler derfor totalt sett at det internasjonale regelverket følges og at vi avventer eventuelle endringer i dette. For å kompensere for ulempen ved den korte funksjonstiden anbefaler arbeidsgruppen at det arbeides for å styrke praksisen med at det på alle nivå (klubb, sone, distrikt og multippeldistrikt) er en ledergruppe bestående av vise-, sittende og sist avgåtte (”ledertrio”, ref. pkt 1.2). En god praksis her vil medføre en styrket kontinuitet som vil kompensere godt for 2 års funksjonstid. Samlet tjenestetid vil ved dette heller ikke bli så lang at det bør hemme rekruttering. Det kan tilføyes at klubber som måtte ønske det, står fritt til å ha lengre funksjonstid for klubbtillittsmenn. Dette skal i så fall fremgå i klubbenes egne lover. 7


2.4.2. Stillingsbeskrivelser Arbeidsgruppen anbefaler at det nedsettes en komite som får i oppgave å utarbeide stillingsbeskrivelser for alle funksjoner (ref. pkt. 5.2). 3. ØKONOMI: 3.1. Generelt En viktig begrunnelsen for å redusere antallet distrikter i Lions Norge, har vært og vil fortsatt være økonomi. Det betyr ikke at det også er andre argumenter, som for eksempel en mer tidsriktig og hensiktsmessig organisatorisk struktur (ref pkt 2.1). For å tydeliggjøre de økonomiske besparelsene har arbeidsgruppen foretatt følgende: o beregnet faste kostnader for drift av et distrikt o beregnet kostnader som vil variere for distriktene som følge av geografiske og kommunikasjonsmessige forhold o beregnet hvor meget de enkelte distriktene vil få refundert fra Oak Brook o foreslått en fordelingsnøkkel for overføring av midler fra MD til distriktene Resultatene av disse beregningene fremkommer i vedlegg 2, budsjetter for distriktene. 3.1.1. Faste kostnader for distriktene I beregning av faste kostnader for distriktene har Arbeidsgruppen lagt inn reisekostnader for Distriktsguvernør, VDGer, soneledere og fagsjefer. Det er lagt inn kostnader knyttet til møter og opplæring. Videre er inkludert etablering av nye klubber, jubileer og diverse administrative kostnader. Klubbesøk for distriktsledelsen inngår ikke i de faste kostnadene. I utgangspunktet vil de faste kostnadene være de samme for alle distrikter, men som følge av at 2 distrikter vil få et betydelig lavere medlemstall enn de øvrige 3, er det tatt hensyn til dette i budsjettoverslagene. Likevel er det vært å bemerke at når det gjelder faste kostnader for distriktene, så er disse relativt uavhengige av antallet medlemmer. Det nevnes spesielt at det er budsjettert med totalt kr 80.000 til soneledere i distriktsbudsjettene som følge av denne funksjonens økte rolle. Det bør derfor spesielt bemerkes at dersom ett eller flere distrikter skulle velge å gå mot reduksjonen av distrikter fra 10 til 5, så vil dette få direkte økonomiske konsekvenser. Det vil da ikke være mulig med såpass store tildelinger til soneleddet uten vesentlige økninger i distriktskontingentene.

8


3.1.2. Variable kostnader knyttet til transport Arbeidsgruppen har foretatt gjennomsnittsberegninger på hva det vil koste å foreta reiser innen hvert nye distrikt. Reisene skal nødvendigvis ikke utføres av DG selv, men de som reiser, er forutsatt å gjøre disse på dennes vegne. 3.1.3. Refusjoner fra Oak Brook Basert på gjennomsnittsberegningene foretatt som angitt i pkt 3.2.2, har Arbeidsgruppen beregnet hvor meget hvert enkelt distrikt vil motta i refusjoner fra Oak Brook. Dette gjelder for reiser DG, eller den som representerer DG, foretar ved klubbesøk, distriktsrådsmøter etc. 3.1.4. Overføring fra MD og foreslått fordelingsnøkkel Det foretas i dag en overføring fra MD til hvert distrikt. For inneværende Lions år beløper dette seg til 1.2 MNOK. Dette beløpet fordeles i henhold til sedvane uten at det foreligger noen reell vurdering av riktigheten. Arbeidsgruppen foreslår at fordelingen fremkommer som en faktor basert på de variable kostnadene som angitt i pkt 3.1.2. Det vil gi en rimelig begrunnelse for hvorfor fordelingen er som den er. Arbeidsgruppen vil anbefale at det innføres som et prinsipp at det ikke foretas noen á konto overføring til distriktene etter at Riksmøtet har vedtatt totalbeløp for overføring (som en del av budsjettet som vedtas der). Overføringen bør først skje når distriktene kan dokumentere at reiser som er forutsatt, virkelig er foretatt og at kravet om refusjon er oversendt Oak Brook. Dette fordi det vil motivere distriktene til å sende sine refusjonskrav, noe Arbeidsgruppen har en fornemmelse av ikke gjøres fullt ut i dag, samt for å sikre at overføringene skjer ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for disse. Dette vil bety at det totale refusjonsbeløpet som vedtas av Riksmøtet, blir å anse som et maksimumsbeløp. Arbeidsgruppen har foreslått en reduksjon av de totale overføringene fra MD på dagens nivå på 1,2 MNOK til 600 KNOK. Dette vil være mulig som følge av det reduserte antall distrikter (ref tabell i pkt. 3.2). Det vises også til kommentarer i pkt 3.1.1. 3.1.5. Beregning av medlemskontingent Arbeidsgruppen hadde i utgangspunktet sett det som en målsetning at de faste kostnadene som medgår for drift av distriktene, skal dekkes i sin helhet av medlemskontingenten. Dette ville resultere i en forsterket motivasjon for alle distrikter til å øke medlemstallet da det også vil bidra til at kontingenten til distriktet kan reduseres. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre da de to nordligste distriktene får et vesentlig mindre antall medlemmer enn de tre øvrige. Ikke desto mindre vil det alltid være slik at et høyere medlemstall innebærer at medlemskontingenten kan reduseres. 9


3.2. Kostnader for drift av distriktene Nedenstående tabell viser kostnader og inntekter for de nye distriktene basert på prinsippene angitt i pkt 3.1 (det henvises for øvrig til vedlegg 2):

Drift av distriktene i MD104: Distrikt Variable kostnader Faste kostnader Sum kostnader Refusjon fra Oak Brook Refusjon fra MD Netto kostnader Medlemskontingent Ekstra overføring Resultat

1 140326 273000 413326 59046 211377 142903 149890

2 127579 273000 400579 31866 180016 188697 193570

3 164105 288000 452105 50630 74576 326899 336525

4 152476 288000 440476 44767 83273 312436 321300

5 122 312 288 000 410312 26 981 50 757 332574 343 245

6987

4873

9626

8864

10671

3.3. Regnskapsfunksjonen i distriktene Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et felles online regnskapssystem som skal benyttes av alle distrikter. Dette vil gjøre funksjonen enklere og mer rasjonell. I tillegg vil dette gjøre det mulig å fremskaffe samlede oversikter over Lions Norges totale aktiviteter. Ikke minst av hensyn til Innsamlingskontrollens oversikter og analyser er dette en nødvendighet. 3.4. Kostnadseffektiviserende tiltak Av generelle kostnadsbesparende tiltak innenfor vår organisasjon er det viktig å utnytte alle teknologiske muligheter. Det tenkes som eksempel på at bruk av videokonferanser som erstatning for fysiske møter, i større grad bør tas i bruk. En del av DGs rutiner ved begynnelse av året og når møteplaner foreligger, bør være at det foretas bestillinger av fly oa. Dette vil medføre vesentlig lavere transportutgifter enn ved bestilling kort tid før reisetidspunkt. 3.5. Budsjettkomite Arbeidsgruppen vil foreslå at det blir nedsatt en egen komite hvis oppgave skal være å sette opp er revidert budsjett som må sendes Oak Brook for å argumentere for økte refusjoner (ref pkt 5.2). 10


4. ORGANISERING AV AKTIVITETER:

Fremtidig prosjektorganisering av Lions Norge

Aktiviteter i Lions Norge organisereres som vist i ovenstående figur. Dette innebærer at alle aktiviteter organiseres innen noen hovedområder. Noen av disse områdene er etablert i dag, så som Informasjon, LAN og Det er mitt valg. Øvrige funksjoner er ment å være funksjoner som ansettes eller utpekes av Guvernørrådet. Funksjonene kan være heltids- eller deltidsansettelser eller basert på frivillighet avhengig av omfang og ikke minst Lions Norges fremtidige økonomi. Prosjektledere innen de enkelte områdene utpekes for hvert prosjekt/aktivitet for en begrenset tidsperiode, maksimalt 5 år. Disse prosjektlederne vil i prinsippet utføre oppgaver som i dag, men det blir større fokus. Og de vil rapportere til de områdeansvarlige, som igjen rapporterer til GR. Denne modellen innebærer at fagsjefer, som i dag velges av Riksmøtet, blir ansatt eller utpekt av Guvernørrådet. Disses rapporteringslinjer vil med dette bli mer entydige og klarere enn hva som er tilfelle i dag.

11


5. ANDRE PUNKTER: 5.1. Endring av navn på funksjoner: Det foreslås at det nedsettes en egen gruppe som skal vurdere forslagene i Rammeplan for Lions 2014 om endring av titler og betegnelser (Riksmøte til Landsmøte, Distriktsguvernør til Distriktsleder etc). Denne gruppen skal fremlegge sitt forslag til Riksmøtet 2014. 5.2. Nedsettelse av komiteer: Arbeidsgruppen har i denne rapporten foreslått etablering av noen komiteer. Arbeidsgruppen oppfordrer følgelig til at følgende komiteer med tilhørende ledere nedsettes for å sørge for gjennomføring av Arbeidsgruppens forslag: o Komite for å fremme forslag til nødvendige lovendringer: Leder: Lovkomiteen, formann Tom Berge, LC Odda o Komite for utarbeidelse av generelt budsjett for distriktene: Leder: Utpekes av prosjektet på et senere tidspunkt o Komite for etablering av nye funksjonsbeskrivelser samt vurdering av navneforandringer: Leder: Hroar Thorsen, LC Heradsbygd

5.3. Distriktenes kommentarer: I vedlegg 3 til denne rapporten er distriktenes kommentarer oppsummert. Arbeidsgruppen har i vedlegget oppsummert hvordan og på hvilken måte de enkelte kommentarene er tatt hensyn til. I tillegg til at distriktene har gitt sine kommentarer, har Arbeidsgruppen også mottatt kommentarer fra enkeltklubber og soner. Alle disse innspillene er behandlet og vurdert av gruppen. I vedlegget er det foretatt en oppstilling av alle klubber og soner som har bidratt til Arbeidsgruppens arbeid ved innsendelse av egne kommentarer. 6. Annet: Arbeidsgruppen finner det riktig å påpeke at når endringene er iverksatt, må disse få fungere over noe tid før det eventuelt gjøres nye endringer, f eks i størrelsesorden 3 år. Dette fordi vi må forvente at noen tiltak nok vil kreve noe tid før de blir tilstrekkelig implementert og at organisasjonen har fått innarbeidet de nye rutiner og arbeidsprosesser. I den sammenheng er det også viktig å være klar over at planlagte økonomiske gevinster ikke kan forventes å bli tatt fullt ut fra dag én.

12


Drift av distriktene i MD104: Distrikt Variable kostnader Faste kostnader Sum kostnader Refusjon fra Oak Brook Refusjon fra MD Netto kostnader Medlemskontingent Ekstra overføring Resultat

Medlemskontingent:

1 140326 273000 413326 59046 211377 142903 149890

2 127579 273000 400579 31866 180016 188697 193570

3 164105 288000 452105 50630 74576 326899 336525

4 152476 288000 440476 44767 83273 312436 321300

5 122 312 288 000 410312 26 981 50 757 332574 343 245

6987

4873

9626

8864

10671

Distrikt 1 130

Distrikt 2 130

Distrikt 3 105

Distrikt 4 105

Distrikt 5 105


LIONS DISTRIKT 104: 1 FORSLAGTIL BUDSJETT INNTEKTER: Konto:

3111 3120 3130 3140 3220 3320 3520 3990

Post xx 31.01.2013

Kontonavn:

Kommentarer

REFUSJON FRA HK REFUSJON FRA MD KONTINGENT AVGIFT TIL DISTRIKTSMØTE RENTER SPONSORMIDLER ORGANISASJONSUTVIKLING ANDRE INNTEKTER

59 046 211 377 149 890 0 0 0 0 0

SUM BUDSJETTERTE INNTEKTER:

420 313

Dette rekun refusjon for reise beregnet på gj.snitt km. Ink overnatting og mnd brev Total overføring fra MD 1153 medlemmer a kr 130

Her kan det søkes om midler fra Oak Brook

UTGIFTER: Konto:

5211 5212 5213 5214 5215

DG'S MØTE OG REISEUTGIFTER: GUVERNØRRÅDSMØTE-DG DISTR.RÅDSMØTE-DG NORDISK RÅDS MØTET RIKSMØTET DISTRIKTSMØTET

13 000 10 000 5 000 7 000 9 000 DELSUM

5111 5112 5113 5114

VDG 1 CONVENTIONREISEN (DG-elect+led.) RIKSMØTET DGelect+led. DISTR.RÅDSMØTE-DG DISTRIKTSMØTET

30 000 0 Dekkes av MD 10 000 8 000 DELSUM

5310 5311-5312

VARIABLE FELLESKOSTNADDER DEKNING AV KM VED KLUBBESØK DM / DRM

5331 5341 5411 5421 5430 5431

ØVRIGE UTGIFTER FOR DISTRIKT 104 1: IRC NAC GLT GMT SONELEDERE PRC PR / KOMMUNIKASJONSGRUPPE MARKEDSFØRING SONEMØTER LEDEROPPLÆRING TELEFON, PORTO BREV, KONVOLUTTER M.M. GAVER OG BLOMSTER JUBILEUM, BANNER OG UTMERKELSER DELSUM Faste kost SUM UTGIFTER: RESULTAT

48 000

60 326 80 000 Gjester, foredragsholdere, Opphold/ reise for rådsmedlemmer. DELSUM

5321 5322 5323 5324 5325 5327

44 000

140 326

20 000 20 000 Dekker fagsjefenes deltagelse på DM, DRM og anne reisevirksomhet 20 000 20 000 50 000 Dekker DM, DRM og reise til sonemøter. 0 iht. handlingsplan Hvordan markedsføre distriktet og Lions/ betinger støtte fra HK Øke markedsføringen av Lions i distriktet / betinger støtte fra HK 30 000 0 Nytt opplegg kostes av MD 5 000 E-post må brukes mer 1 000 E-post må brukes 7 500 Distriktsmøte etc. 7 500 181 000 273 000 413 326 6 987


LIONS DISTRIKT 104: 2 FORSLAGTIL BUDSJETT INNTEKTER: Konto:

3111 3120 3130 3140 3220 3320 3520 3990

Post xx 31.01.2013

Kontonavn:

Kommentarer

REFUSJON FRA HK REFUSJON FRA MD KONTINGENT AVGIFT TIL DISTRIKTSMØTE RENTER SPONSORMIDLER ORGANISASJONSUTVIKLING ANDRE INNTEKTER

31 866 180 016 193 570 0 0 0 0 0

SUM BUDSJETTERTE INNTEKTER:

405 452

Dette rekun refusjon for reise beregnet på gj.snitt km. Total overføring fra MD 1489 medlemmer a kr 130

Her kan det søkes om midler fra Oak Brook

UTGIFTER: Konto:

5211 5212 5213 5214 5215

DG'S MØTE OG REISEUTGIFTER: GUVERNØRRÅDSMØTE-DG DISTR.RÅDSMØTE-DG NORDISK RÅDS MØTET RIKSMØTET DISTRIKTSMØTET

13 000 10 000 5 000 7 000 9 000 DELSUM

5111 5112 5113 5114

44 000

VDG 1 CONVENTIONREISEN (DG-elect+led.) RIKSMØTET DGelect+led. DISTR.RÅDSMØTE-DG DISTRIKTSMØTET

30 000 0 Dekkes av MD 10 000 8 000 DELSUM

5310 5311-5312

48 000

VARIABLE FELLESKOSTNADDER DEKNING AV KM VED KLUBBESØK DM / DRM

57 579 70 000 Gjester, foredragsholdere, Opphold for rådsmedlemmer. DELSUM

5321 5322 5323 5324 5325 5327

5331 5341 5411 5421 5430 5431

ØVRIGE UTGIFTER FOR DISTRIKT 104 2: IRC NAC GLT GMT SONELEDERE PRC PR / KOMMUNIKASJONSGRUPPE MARKEDSFØRING SONEMØTER LEDEROPPLÆRING TELEFON, PORTO BREV, KONVOLUTTER M.M. GAVER OG BLOMSTER JUBILEUM, BANNER OG UTMERKELSER DELSUM Faste kost SUM UTGIFTER: RESULTAT Ekstra overføring fra MD Endelig resulat

127 579

,

20 000 20 000 Dekker fagsjefenes deltagelse på DM, DRM og anne reisevirksomhet 20 000 20 000 50 000 Dekker DM, DRM og reise til sonemøter. iht. handlingsplan Hvordan markedsføre distriktet og Lions/ betinger støtte fra HK Øke markedsføringen av Lions i distriktet / betinger støtte fra HK 30 000 0 Nytt opplegg kostes av MD 5 000 E-post må brukes mer 1 000 E-post må brukes 7 500 Distriktsmøte etc. 7 500 181 000 273 000 400 579 4 873 30 000 34 873


LIONS DISTRIKT 104: 3 FORSLAGTIL BUDSJETT INNTEKTER: Konto:

3111 3120 3130 3140 3220 3320 3520 3990

Post xx 31.01.2013

Kontonavn:

Kommentarer

REFUSJON FRA HK REFUSJON FRA MD KONTINGENT AVGIFT TIL DISTRIKTSMØTE RENTER SPONSORMIDLER ORGANISASJONSUTVIKLING ANDRE INNTEKTER

50 630 74 576 336 525 0 0 0 0 0

SUM BUDSJETTERTE INNTEKTER:

461 731

Dette rekun refusjon for reise beregnet på gj.snitt km. Total overføring fra MD 3205 medlemmer a kr 105

Her kan det søkes om midler fra Oak Brook

UTGIFTER: Konto:

5211 5212 5213 5214 5215

DG'S MØTE OG REISEUTGIFTER: GUVERNØRRÅDSMØTE-DG DISTR.RÅDSMØTE-DG NORDISK RÅDS MØTET RIKSMØTET DISTRIKTSMØTET

13 000 10 000 5 000 7 000 9 000 DELSUM

5111 5112 5113 5114

VDG 1 CONVENTIONREISEN (DG-elect+led.) RIKSMØTET DGelect+led. DISTR.RÅDSMØTE-DG DISTRIKTSMØTET

30 000 0 Dekkes av MD 10 000 8 000 DELSUM

5310 5311-5312

VARIABLE FELLESKOSTNADDER DEKNING AV KM VED KLUBBESØK DM / DRM

5331 5341 5411 5421 5430 5431

ØVRIGE UTGIFTER FOR DISTRIKT 104 3: IRC NAC GLT GMT SONELEDERE PRC PR / KOMMUNIKASJONSGRUPPE MARKEDSFØRING SONEMØTER LEDEROPPLÆRING TELEFON, PORTO BREV, KONVOLUTTER M.M. GAVER OG BLOMSTER JUBILEUM, BANNER OG UTMERKELSER DELSUM Faste kost SUM UTGIFTER: RESULTAT

48 000

94 105 70 000 Gjester, foredragsholdere, Opphold for rådsmedlemmer. DELSUM

5321 5322 5323 5324 5325 5327

44 000

164 105

20 000 20 000 Dekker fagsjefenes deltagelse på DM, DRM og anne reisevirksomhet 20 000 20 000 50 000 Dekker DM, DRM og reise til sonemøter. 0 iht. handlingsplan Hvordan markedsføre distriktet og Lions/ betinger støtte fra HK Øke markedsføringen av Lions i distriktet / betinger støtte fra HK 30 000 0 Nytt opplegg kostes av MD 5 000 E-post må brukes mer 1 000 E-post må brukes 15 000 Distriktsmøte etc. 15 000 196 000 288 000 452 105 9 626


LIONS DISTRIKT 104: 4 FORSLAGTIL BUDSJETT INNTEKTER: Konto:

3111 3120 3130 3140 3220 3320 3520 3990

Post xx 31.01.2013

Kontonavn:

Kommentarer

REFUSJON FRA HK REFUSJON FRA MD KONTINGENT AVGIFT TIL DISTRIKTSMØTE RENTER SPONSORMIDLER ORGANISASJONSUTVIKLING ANDRE INNTEKTER

44 767 83 273 321 300 0 0 0 0 0

SUM BUDSJETTERTE INNTEKTER:

449 340

Dette rekun refusjon for reise beregnet på gj.snitt km. Total overføring fra MD 3060medlemmer a kr 105

Her kan det søkes om midler fra Oak Brook

UTGIFTER: Konto:

5211 5212 5213 5214 5215

DG'S MØTE OG REISEUTGIFTER: GUVERNØRRÅDSMØTE-DG DISTR.RÅDSMØTE-DG NORDISK RÅDS MØTET RIKSMØTET DISTRIKTSMØTET

13 000 10 000 5 000 7 000 9 000 DELSUM

5111 5112 5113 5114

VDG 1 CONVENTIONREISEN (DG-elect+led.) RIKSMØTET DGelect+led. DISTR.RÅDSMØTE-DG DISTRIKTSMØTET

30 000 0 Dekkes av MD 10 000 8 000 DELSUM

5310 5311-5312

VARIABLE FELLESKOSTNADDER DEKNING AV KM VED KLUBBESØK DM / DRM

5331 5341 5411 5421 5430 5431

ØVRIGE UTGIFTER FOR DISTRIKT 104 4: IRC NAC GLT GMT SONELEDERE PRC PR / KOMMUNIKASJONSGRUPPE MARKEDSFØRING SONEMØTER LEDEROPPLÆRING TELEFON, PORTO BREV, KONVOLUTTER M.M. GAVER OG BLOMSTER JUBILEUM, BANNER OG UTMERKELSER DELSUM Faste kost SUM UTGIFTER: RESULTAT

48 000

82 476 70 000 Gjester, foredragsholdere, Opphold for rådsmedlemmer. DELSUM

5321 5322 5323 5324 5325 5327

44 000

152 476

20 000 20 000 Dekker fagsjefenes deltagelse på DM, DRM og anne reisevirksomhet 20 000 20 000 50 000 Dekker DM, DRM og reise til sonemøter. 0 iht. handlingsplan Hvordan markedsføre distriktet og Lions/ betinger støtte fra HK Øke markedsføringen av Lions i distriktet / betinger støtte fra HK 30 000 0 Nytt opplegg kostes av MD 5 000 E-post må brukes mest mulig 1 000 E-post må brukes 15 000 Distriktsmøte etc. 15 000 196 000 288 000 440 476 8 864


LIONS DISTRIKT 104: 5 FORSLAGTIL BUDSJETT INNTEKTER: Konto:

3111 3120 3130 3140 3220 3320 3520 3990

Post xx 31.01.2013

Kontonavn:

Kommentarer

REFUSJON FRA HK REFUSJON FRA MD KONTINGENT AVGIFT TIL DISTRIKTSMØTE RENTER SPONSORMIDLER ORGANISASJONSUTVIKLING ANDRE INNTEKTER

26 981 50 757 343 245 0 0 0 0 0

SUM BUDSJETTERTE INNTEKTER:

420 983

Dette rekun refusjon for reise beregnet på gj.snitt km. Total overføring fra MD 3269medlemmer a kr 105

Her kan det søkes om midler fra Oak Brook

UTGIFTER: Konto:

5211 5212 5213 5214 5215

DG'S MØTE OG REISEUTGIFTER: GUVERNØRRÅDSMØTE-DG DISTR.RÅDSMØTE-DG NORDISK RÅDS MØTET RIKSMØTET DISTRIKTSMØTET

13 000 10 000 5 000 7 000 9 000 DELSUM

5111 5112 5113 5114

VDG 1 CONVENTIONREISEN (DG-elect+led.) RIKSMØTET DGelect+led. DISTR.RÅDSMØTE-DG DISTRIKTSMØTET

30 000 0 Dekkes av MD 10 000 8 000 DELSUM

5310 5311-5312

VARIABLE FELLESKOSTNADDER DEKNING AV KM VED KLUBBESØK DM / DRM

5331 5341 5411 5421 5430 5431

ØVRIGE UTGIFTER FOR DISTRIKT 104 4: IRC NAC GLT GMT SONELEDERE PRC PR / KOMMUNIKASJONSGRUPPE MARKEDSFØRING SONEMØTER LEDEROPPLÆRING TELEFON, PORTO BREV, KONVOLUTTER M.M. GAVER OG BLOMSTER JUBILEUM, BANNER OG UTMERKELSER DELSUM Faste kost SUM UTGIFTER: RESULTAT

48 000

52 312 70 000 Gjester, foredragsholdere, Opphold for rådsmedlemmer. DELSUM

5321 5322 5323 5324 5325 5327

44 000

122 312

20 000 20 000 Dekker fagsjefenes deltagelse på DM, DRM og anne reisevirksomhet 20 000 20 000 50 000 Dekker DM, DRM og reise til sonemøter. 0 iht. handlingsplan Hvordan markedsføre distriktet og Lions/ betinger støtte fra HK Øke markedsføringen av Lions i distriktet / betinger støtte fra HK 30 000 0 Nytt opplegg kostes av MD 5 000 E-post må brukes mest mulig 1 000 E-post må brukes 15 000 Distriktsmøte etc. 15 000 196 000 288 000 410 312 10 671


Lions 201 - Distriktenes innspill pr 1.11.2012: Distrikt A

Ant Soner distrikter 5 med Som i dag forbehold

B

5-10 klubber, med lokal tilpasning

C

2

D

5 (men revurder grensene) 5 Soneleddet styrkes 5 Maks 10 klubber

E F

G

H

styrkes

Vedlegg 3 Prosjekt organisering

7-10 Maks 14 klubber

Styrkes

Soneleder

Riksmøte

2 årige

Rolle styrkes

2 årige

Det vil bli Hvert 2. år vanskelig å få kandidater

Som i dag, men la Støttes det være mulighet for gjenvalg 2 årige Støttes 2 årige

5-14 ok, men med lokale tilpasninger 5 (eller 2) Støttes Styrkes

8

Verv

Vil medføre sentralisering hvilket ikke er ønskelig

5

J K

Service senter Styrkes

Støttes, men basert på frivillighet Støttes. Antallet fagsjefer reduseres Støttes

Støtter ikke generelt 2 årige verv DG 2 år, men da må Støttes VDG2 utgå Som i dag. Vanskelig å rekruttere for 2 år

Distr møte

Soneledere samles 2-3 ggr årlig i faglige fora Rollen styrkes Hvert 2. år (opplæring!)

Økonomi

Hva er tatt hen syn til i rapporten

Samme kontingent i hele MD. Ikke flat overføring til distriktene Tror ikke på besparelser Ønsker at Trøndelagfylkene skal tilhøre samme distrikt

Økonomi, ikke 2 årige verv,

Ikke flat overføring

Klubbene trenger mer tid til å behandle forslagene. I tillegg til klubbenes innspill har AU gitt sitt eget Funksjonsbeskrivelser for alle verv

Ikke 2 distrikter, prosjektorganisering, MD overføringer ikke flat

Arbeidsbeskrivelser

Ikke 2 årige verv

Hvert år

Hvert 2. år

Rollen styrkes Hvert 2. år (opplæring!)

Annet

Ikke 2 årige verv, RM hvert år, nye økonomiske beregninger, Trøndelag samme distyrikt

Grenser for distriktsinndeling revurdert, RM hvert år

Ikke 2 årige verv

Hvert 2. år

Besparelsene må tydeliggjøres bedre. Dist. kont bør variere - et distriktsansvar

G bør kanskje tilhøre Øst RM hvert år. Økonomisk underlag tydeliggjort. Varierende distriktskontingent

Rollen styrkes (opplæring!) Hvert år Det vil bli vanskelig å rekruttere (Mini DG)

Ikke 2 årige verv Hedmark, Oppland, Øvre Ikke 2 årige verv, ikke 8 distrikter og Nedre Romerike)


Guvernørrådsmøte

Sak:

LC Skånevik, fremtidig struktur for Lions International 104 Møtedato: 16.2 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.10 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Saken avvises. Vi viser til at beslutning om Lions distriktsinndeling skal foretas på Riksmøtet 2013.

SAMMENDRAG: Med utgangspunkt i en generell positiv støtte til behovet for omfattende strukturelle endringer i organisasjonen Lions Norge sin oppbygging og fremtidige strukturer vil LC Skånevik forslå følgende:

MD 104 skal i framtida ha 1 distrikt (evnt.2). MD 104 deles inn i 19 soner hvor sonegrensene følger de 19 fylkene våre Sonelederne vil utgjøre en bedriftsforsamling som bl.a tillegges ansvar for valg av distriktsleder(e) (DL), landsstyrets leder, landsstyret (tidl. Guvernørrådsleder og Guvernørråd) og fagsjefer. Landsstyret skal bestå av organisasjonens leder, forrige års leder, påtroppende leder og to soneledere valgt av bedriftsforsamlingen, hvorav den ene skal representere de nordligste sonene i MD 104. Valgterminer for landsstyret skal ikke overstige 2 år og 3 år for fagsjefer og faste utvalg. Årsmøtet (tidl. Riksmøte) avholdes hvert annet år, f.eks på høveleg sted i umiddelbar nærhet av flyplass.

SAKSOPPLYSNINGER: Forslagsstiller mener at en slik struktur vil gi sonelederne nye og spennende oppgaver i organisasjonen og bidra til at kontakten mellom klubbene og organisasjonens ledelse blir


kort, effektiv og medlemssentrert, med gode muligheter for demokratisk, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Lovkomiteen sier at forslaget kan forstås som et forslag til utredning. Forslaget krysser det arbeidet som Lions 2014 foretar. Forslaget kan fremmes for RM. Vedtak krever alminnelig flertall.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Lions Club Skånevik Riksmøtet 2013 Lions Club International MD 104 v/Guvernørrådet Ensjøveien 18 0661 Oslo

Skånevik 15.01.13

FRAMTIDIG STRUKTUR FOR LIONS INTERNATIONAL MD 104 Med utgangspunkt i en generell positiv støtte til behovet for omfattende strukturelle endringer i organisasjonen Lions Norges oppbygging og framtidige strukturer vil LC Skånevik foreslå følgende: • • • • • •

MD104 skal i framtida ha 1 distrikt,(evnt.2). MD 104 deles inn i 19 soner hvor sonegrensene følger de 19 fylkene våre. Sonelederne vil utgjøre en bedriftsforsamling som bl.a. tillegges ansvar for valg av distriktslederleder(e) (DL), landsstyrets leder, landsstyret (tidligere Guvernørrådsleder og Guvernørråd) og fagsjefer. Landsstyret skal bestå av organisasjonens leder, forrige års leder, påtroppende leder, og 2 soneledere valgt av bedriftsforsamlingen, hvorav den ene skal representere de nordligste sonene i MD104. Valgterminer for landsstyret skal ikke overstige 2 år og 3 år for fagsjefer og faste utvalg. Årsmøtet (tidl. Riksmøte) avholdes hvert annet år, f. eks. på høvelg sted i umiddelbar nærhet av flyplass.


En slik struktur vil gi sonelederne nye og spennende oppgaver i organisasjonen og bidrar til at kontakten mellom klubbene og organisasjonens ledelse blir kort, effektiv og medlemssentrert, med gode muligheter for demokratisk, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Vi håper Riksmøtet ser positivt på våre tanker om hvordan vi ønsker å bygge en ny, effektiv, bedre og moderne organisasjon. Med hilsen

Lions Club Skånevik Torbjørn Åsheim -president-DG 2005/06-

Fritz Nordskog -DG 1994/95-

Victor Carlsen jr. -DG 2009/10-


Guvernørrådsmøte

Sak: LRF 2015 Prioritering av forslag Møtedato: 16. februar 2013 Saksbehandler: GS

Saksnr: Sakstype

9.11 B

VEDLEGG: 2 Diverse digitale informasjoner samt sammendragene som ligger på LRF 2015 hjemmeside. VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): I forbindelse med ny LRF aksjon i 2015 må der fremkomme en prioritert liste fra Guvernørrådet, en liste som skal presenteres på Riksmøtet 2013. Der er innkommet 10 forslag på aktivitet. Disse er vurdert av hovedkomitéen og sortert i 2 avdelinger: Anbefalt og ikke anbefalt. Det tilligger derfor GR å gi den endelige prioritering, enten av et forkortet utvalg blant de 10 forslagene, eller blant samtlige 10 forslag.

SAKSOPPLYSNINGER: Lovkomiteen opplyser om vedtak ved alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


INNSTILLING TIL GUVERNØRRÅDET OVER INNKOMNE FORSLAG TIL LIONS RØDE FJÆR 2015 Hovedkomitéen (komitéen) for Lions Røde Fjær 2015 består av: Reidar Elnan, PDG, LC Nesodden, Leder av komitéen Borgar Aasterud, PDG, LC Heradsbygd Arne Martin Prestrud, PDG, LC Bø Hanne Holgersen, PDG, LC Stavanger/Jåtten Hans O. Reykdal, PDG, LC Oslo/Christiania, Sekretær Det vises til Reglement for Lions Røde Fjær, § 2 Formål - som definerer Virksomheten, Formålet og Innsamlingen. Fra Invitasjon til å komme med forslag nevnes: Ønskemål: Det er kommet mange meldinger fra medlemmene om at formålet denne gang bør være et rent Lionsformål og ikke et formål der de innsamlede midlene gis videre til andre organisasjoner. Alle er imidlertid velkomne til å søke og å presentere andre formål, men komiteen vil forsøke å fremskaffe et godt, rent Lionsprosjekt. Om aksjonens formål refereres fra reglementet for Lions Røde Fjær (LRF):  

Formålet skal være et humanitært, veldedig eller samfunnsnyttig formål. Det skal også være klart definert og konkret. Hjelpen som gis skal ha varig verdi. Innsamlingsformål kan foreslås av enhver Lionsklubb i Norge innen en av Guvernørrådet på forhånd fastsatt frist. Forslagene skal ”høres” i klubbene før Guvernørrådet avgir sin innstilling.

Forslag som sendes inn må bl.a. inneholde:    

Detaljert prosjektbeskrivelse Komplett kostnadsoverslag Finansieringsplan spesifisert på innsamlede midler i LRF og ev. andre finansieringskilder Årlig driftsbudsjett og finansiering av dette i fall Lions skal drifte formålet

Det tilligger komitéen, forut for avgjørelse på Riksmøtet, å invitere til forslag, vurdere innkomne forslag og å avgi en innstilling til Guvernørrådet (GR) for at GR skal kunne avgi sin innstilling til Riksmøtet. Der er innkommet 10 forslag fra klubbene i Norge, noen bedre dokumentert enn andre, alle er gode forslag med stor hensyntagen til humanitære og samfunnsnyttige formål. Der er innkommet, innen fristen, 140 svar fra klubbene, hvor de gir sin tilslutning til sin favoritt blant de 10 forslagene. Tabell over høringsresultatet følger vedlagt. Komitéen har vurdert alle innkomne forslag grundig. Som en konklusjon kan trekkes fram at komitéens medlemmer mener at:

LIONS RØDE FJÆR, 2015 Lions Clubs International. E-post: post@lions.no. Hjemmeside: www.lions.no


   

ingen av forslagene kan betegnes som et Fyrtårn, flere av forslagene vil være relativt vanskelige å «selge» til publikum, ønsket om et landsdekkende prosjekt er bare delvis oppfylt slik de er beskrevet i flere av søknadene komitéen kan vanskelig se at forslagene fyller oppgaven med å ta vare på merkevaren LIONS RØDE FJÆR på en tilfredsstillende måte.

Da en prøveavstemning viste at komitéens medlemmer ikke hadde noen felles oppfatning av en prioriteringsrekkefølge, ble det besluttet å anbefale 5 forslag i alfabetisk rekkefølge etter forslagsklubbens navn og overlate prioriteringen til Guvernørrådet. Disse 5 forslagene er: LC Bodø/LC Fauske: Valnesfjord Helsesportsenter Søknaden er godt begrunnet med de opplysninger som invitasjonen ber om. Forslaget oppfyller ikke kriteriet om å være landsdekkende, noe den bør være. LC Drammen/Konnerud: Eikholt Ressurssenter for døvblinde Eikholt er nesten å regne for et Lionsprosjekt. Oppfyller de krav som stilles i invitasjonen. Startet for 30 år siden med betydelig tilskudd fra Lions. Hovedansvar for de nasjonale tjenestene på dette feltet, og er derved å anses for landsdekkende. LC Fjaler: Lions ressurssenter for barn og unge – Haugland Helsesportsenter Søknaden er godt begrunnet med de opplysninger som invitasjonen ber om. Den oppfyller dog ikke ønsket om å være landsdekkende. LC Grimstad: Stine Sofie Senteret Et meget godt forslag og godt dokumentert på alle krav som invitasjonen ba om. Senteret er kjent i store deler av landet for sitt arbeide for voldsutsatte barn. Delvis landsdekkende. LC Oslo/Nordstrand: Det er mitt valg (DMV). Det eneste forslaget som kan defineres som et rent Lionsprosjekt. Oppfyller de krav som stilles i invitasjonen. Der stilles dog spørsmålstegn ved hvor godt kjent aktiviteten er rundt om i landet. Komitéen har dessuten fått innspill på at en sammenslåing av forslagene fra LC Bodø/LC Fauske og LC Fjaler (Valnesfjord og Haugland) vil gjøre løsningen landsdekkende. De resterende 5 forslagene listes opp i alfabetisk rekkefølge: LC Eidsvold Sør SOS-barnebyer Isolert sett et godt forslag. Driften er 100 % statlig barnevern + innsamlede gaver og sponsorer. Søknaden inneholder ikke de kriteria som invitasjonen ber om, bl.a. mangler kostnadsoversikt og budsjett. Veldig lokalt østlands orientert. LC Lier og LC Lier Øst HLF Briskeby kompetansesenter Et godt forslag. Hovedfokus på hørselsproblem av ulike arter. Staten er allerede tungt inne med driftsmidler. Det er uklart om driftsmidlene vil øke etter nybygg og oppgradering. Kan ikke ses å være landsdekkende. LC Oslo/Lilleaker Kirkens bymisjon Et godt forslag. Det pekes på mange ulike prosjekt, uklar hvor i landet, og hva som blir resultatet. Det antydes at lokale klubber fortsatt kan samle inn penger, eller jobbe som frivillige, men dette er ikke spesielt presist. Uklart om årlige bidrag pr. medlem, etter Riksmøtevedtak, er det vi søker. Kan ikke ses å være landsdekkende. 2 LIONS RØDE FJÆR 2015


LC Ringsaker Nord Strandenga Klubben har fremmet et forslag for Lions Strandenga. Forslaget fyller ikke de krav som invitasjonen krever, og må derfor anses som mangelfull. Komitéen er også skeptisk til driftsselskapet som består av 4 Lionsklubber. Dette forslaget er ikke godt nok fundert og sannsynliggjort. LC Tynset Lions Folkehøyskole/Mitt valg-veien videre. Visjonene er meget gode, ønskemålet om å forbedre livene til en utsatt gruppe er prisverdig, men forslaget mangler kriteriene for LRF 2015 ihht invitasjonen. Driften og finansieringen fremstår som uklar.

Kortversjonene av forslagene ligger ute på Lions hjemmeside, http://www.lions.no/Medlemssenter/Roede-Fjaer

Oslo, 28. januar 2013 Reidar Elnan Leder Hovedkomitéen (sign).

Borgar Aasterud Arne Martin Prestrud (sign) (sign)

Hanne Holgersen Hans O. Reykdal (sign) Sekretær (sign)

Vedlegg: Høringsresultat fra klubbene i MD 104 Diverse oppgraderingsinnkast fra enkelte klubber (kommer i tillegg til det som ligger på nett.)

Oslo/28.1.13/Rey/HS

3 LIONS RØDE FJÆR 2015


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag til Riksmøtet 2013 om et felles regnskapsprogram til klubbene Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

9.12 B

VEDLEGG: 1 VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke. Se tidligere lignende vedtak.

SAMMENDRAG (saken gjelder – max 10 linjer): Forslag fra LC Kristiansund og LC Kristiansund/Kringsjå om et felles regnskapsprogram for klubbene. Begrunnelsen er at det med et enkelt og greit regnskapssystem vil være enklere å rekruttere kasserer til klubbene. Regnskapsprogrammet sammen med en generell informasjon om hvilken post div. skal føres på oversendes automatisk den nyinnmeldte kasserer. Ansvaret for redigering skal ligge hos Lions Norge. SAKSOPPLYSNINGER: Vedtak krever alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak:

Forslag til Riksmøte fra LC Kristiansund og LC Kristiansund/Kringsjå om opprettelse av en huskeliste ifm arrangering av distriktsmøter Møtedato: 16.2. 2013 Saksnr: Saksbehandler: HLMO Sakstype

B 9.13

VEDLEGG: VEDTAK:

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke, da dette er opp til hvert distrikt å beslutte.

SAMMENDRAG: Hvert år avholdes det 10 distriktsmøter. Ofte arrangert av klubber som ikke har erfaring med det å avholde distriktsmøter. LC Kristiansund og LC Kristiansund/Kringsjå ber Riksmøtet 2013 ta stilling til om det er ønskelig med en mal/huskeliste til bruk for potensielle arrangører. Huskelisten må oppdateres av Linskontoret. Huskelisten må være lett tilgjengelig. Ansvar for redigering av listen tillegges Lionskontoret.

SAKSOPPLYSNINGER: Vedtak krever alminnelig flertall. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER:


Guvernørrådsmøte

Sak:

Møt edat o: Saksbehandler :

Forslag til vedtak på Riksmøte 2013 om nytt leirsted for evt. fremtidig internasjonal leir for ungdom med fysiske handikap, til avløsning for Beitoleiren. 16.2.2013 Saksnr : MD YCEC Ole B. Andersen Sakst ype

9.14 B

Forslag til Riksmøtevedtak til vertsted for en eventuell fremtidig nasjonal aktivitet: 1. Røde Kors Nordisk

United World College i Flekke i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane

2. Røde Kors Eidene Senter, Tjøme i Vestfold 3. Honne Kurs- og Konferansesenter, Biri i Gjøvik kommune i Oppland. VEDLEGG: VEDT A K: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

SA MMEN DRA G (saken gjelder – max 10 linjer): Riksmøte 2012 vedtok flg.: Til og med sommeren 2012 har MD 104 invitert til internasjonal ungdomsleir på Beito i 40 år. MD YCEC bes utrede en eventuell alternativ fremtidig nasjonal aktivitet, som presenteres for Riksmøtet 2013. Riksmøte anmoder klubbene om innbetaling uten opphold for å sikre økonomisk forutsigbarhet for aktiviteten.

SA KSO PPLYSN IN GER:

Vedtak krever alminnelig flertall. GEN ERA LSEKRET ÆREN S IN N ST ILLIN G:

Lions Clubs International – MD 104 Norge. E-post: post@ lions.no. Hjemmeside: www.lions.no Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: 23 24 46 30. Telefax: 23 24 46 39.

Sakspapirer til guvernørrådsmøte 16. februar 2013  

Sakspairer til guvernørrådsmøte Lions Norge 16. februar 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you