El Quijote viaja a Santo Domingo

Page 1

EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–

, 3$57(,9 &HQWHQDULR GH OD SXEOLFDFLyQ GH OD SULPHUD SDUWH GH (O 4XLMRWH

(VWD H[SRVLFLyQ TXH SRGpLV SUHVHQFLDU HQ OD 6DOD 'RPXV $UWLV VLWXDGD HQ OD FLXGDG PDQFKHJD GH (O 7RERVR FRQVWD GH REUDV GH GLEXMR JUDEDGR SLQWXUD IRWRJUDItD H LQVWDODFLyQ FX\R WHPD HVWi EDVDGR HQ FDGD XQR GH ORV FDStWXORV \ HO SUyORJR GH OD SULPHUD SDUWH GH OD VLHPSUH SUHVHQWH REUD GH ' 0LJXHO GH &HUYDQWHV (O LQJHQLRVR KLGDOJR 'RQ 4XLMRWH GH OD 0DQFKD /D PXHVWUD HQ XQ SULQFLSLR IXH FUHDGD FRQ OD $VRFLDFLyQ GH $UWLVWDV 3OiVWLFRV /D &LJ HxD GH OD TXH WXYH HO JXVWR GH VHU XQD GH ODV IXQGDGRUDV \ SULPHUD GLUHFWRUD \ VH EDVy HQ XQD LGHD PtD SDUD FHOHEUDU HO ,9 &HQWHQDULR GH OD SXEOLFDFLyQ GHO 4XLMRWH OODPiQGRVH ´8Q HVFDSDUDWH SDUD HO 4XLMRWHµ 6H OOHYy D FDER HQ $OFDOi GH +HQDUHV FXQD GHO DXWRU HQ OD FDOOH 0D\RU GH GLFKD FLXGDG \ ODV REUDV IXHURQ H[SXHVWDV HQ ORV HVFDSDUDWHV GH ODV WLHQGDV FX\RV SURSLHWDULRV FRQ WRWDO JHQHURVLGDG FHGLHURQ VX HVSDFLR 'H DOOt OD H[SRVLFLyQ LWLQHUy EDMR HO QRPEUH GH ´3RU ORV FDPLQRV GHO 4XLMRWHµ SRU YDULRV SXHEORV GH /D 0DQFKD FDVL ORV PLVPRV TXH DSDUHFHQ HQ OD REUD (O 7RERVR (VTXLYLDV 3XHUWR /ODQR« GRQGH REWXYR XQD H[FHOHQWH DFRJLGD GH S~EOLFR \ YDULDV YHQWDV /D PtD GH KHFKR IXH DGTXLULGD SRU HO 0XVHR *lOOLYDUH GH /DSRQLD 6XHFLD 3HUR OD H[SRVLFLyQ GLR XQ VDOWR FXDQGR HQ VH SXVR HQ FRQWDFWR FRQPLJR -XDQ 0LJXHO 0DGHUD PHFHQDV GRPLQLFDQR TXH KD FUHDGR HQ 6DQWR 'RPLQJR OD )XQGDFLyQ (O 4XLMRWH GH 0DGHUD SDUD FRQPHPRUDU OD REUD PDHVWUD GH OD OLWHUDWXUD GH WRGRV ORV WLHPSRV $OOt IXHURQ QXHVWUDV REUDV VREUH ORV SULPHURV FDStWXORV \ HO SUyORJR VLHQGR VX SULQFLSDO REMHWLYR OOHJDU D IRUPDU SDUWH GHO IXWXUR PXVHR GHO 4XLMRWH GH 0DGHUD FX\R SUR\HFWR \D FXHQWD FRQ HO HGLÀFLR 3DUD DSR\DUOR KH GHFLGLGR FRQ OD LQHVWLPDEOH D\XGD GH /LQGD GH 6RXVD 3LODU $UUDQ] \ $ORQVR GH 6RXVD KDFHU HVWD H[SRVLFLyQ GH UHSURGXFFLRQHV GLJLWDOHV GH ORV RULJLQDOHV \D HQ 6DQWR 'RPLQJR SDUD DVt GDU D FRQRFHU WDQ DXGD] LQLFLDWLYD SDUD LQDXJXUDUOD KHPRV HOHJLGR HO EHOOR SXHEOR GH (O 7RERVR FXQD GH 'XOFLQHD &RQ HO DSR\R GH ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV QRV SXVLPRV HQ PDUFKD \ DTXt WHQpLV OD PXHVWUD HVSHUR TXH OD GLVIUXWpLV 'RQ $ORQVR 4XLMDQR FDEDOJD RWUD YH] KDFLD QXHYDV WLHUUDV 'HVSXpV GH HVWD HVSHUDPRV TXH KD\D PiV SRUTXH FXDQGR HO DUWH WLHQH SDFLHQFLD LQWHOHFWXDO VH FRQYLHUWH HQ XQ FOiVLFR $QWRQLD 'iYDORV 0HVHJXHU &UHDGRUD GHO SUR\HFWR(O 4XLMRWH GH 0DGHUD 8QD PLUDGD XQLYHUVDO«

/D ´)XQGDFLyQ (O 4XLMRWH GH 0DGHUDµ WLHQH FRPR ÀQDOLGDG XWLOL]DU HO SHUVRQDMH GH 'RQ 4XLMRWH GH OD 0DQFKD \ VXV DFFLRQHV TXH SHUPLWDQ FRQWULEXLU FRQ XQD QXHYD JHQHUDFLyQ GH OtGHUHV TXH LPSDFWHQ HQ XQ FDPELR HQ OD PHQWDOLGDG \ VH ORJUH XQD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD VRFLHGDG GRPLQLFDQD KDFLD YDORUHV \ SULQFLSLRV EiVLFRV SDUD OD FRH[LVWHQFLD FLYLOL]DGD (O FRQFHSWR TXH UH~QH HVWD )XQGDFLyQ \ SUHWHQGH OOHYDU D OD UHDOL]DFLyQ GH XQD H[SRVLFLyQ FRQ DUWLVWDV SOiVWLFRV GH WRGD $PpULFD \ SDUWH GH (XURSD HVSHFLDOPHQWH GH (VSDxD SRU VHU HVWH HO SDtV RULJHQ GH 0LJXHO GH &HUYDQWHV 6DDYHGUD VLHQGR OD ~QLFD HQ VX FODVH \ ORJUDU VHU HO HVSDFLR GH UHIHUHQFLD \ GH LGHQWLGDG DFHUFD GH OD ÀJXUD GH GRQ 4XLMRWH KDFLHQGR TXH SHUPDQH]FD GHQWUR GH OD FXOWXUD \ HVStULWX XQLYHUVDO HVWDQGR GH FHUFD DGHFXDGDPHQWH D OD VRFLHGDG \ VX GHVDUUROOR HQ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 7HQHPRV UHSUHVHQWDFLyQ GH *XDWHPDOD +RQGXUDV (O 6DOYDGRU &RVWD 5LFD &XED 0p[LFR (VWDGRV 8QLGRV &RORPELD 9HQH]XHOD 3HU~ $UJHQWLQD %UDVLO &KLOH 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 3XHUWR 5LFR +DLWt %ROLYLD 8UXJXD\ (FXDGRU (VSDxD )UDQFLD ,WDOLD 6XHFLD +XQJUtD 3RUWXJDO HQWUH RWURV \ TXH SUHWHQGHPRV FRPSOHWDU FRQ FDVL WRGRV ORV SDtVHV GHO SODQHWD /D FROHFFLyQ D H[KLELU HVWi FRQIRUPDGD SRU SLQWXUDV HVFXOWXUDV JUDEDGRV GLEXMRV FDULFDWXUDV IRWRJUDItDV \ UHWDEORV FRQ ORV SHUVRQDMHV GHO IDPRVR OLEUR GH OD OLWHUDWXWD XQLYHUVDO 7DPELpQ VH WLHQH GHQWUR GHO LQYHQWDULR RWUR WLSR GH SLH]DV GRQGH HVWi SUHVHQWH OD LPDJHQ GHO 4XLMRWH R &HUYDQWHV 6HOORV 0RQHGDV %LOOHWHV 9LWRODV HQWUH RWURV \ XQD FROHFFLyQ GH PiV GH OLEURV VREUH OD ÀJXUD GH 'RQ 4XLMRWH GH OD 0DQFKD < FRPR HO GHVWLQR HVWi GH QXHVWUR ODGR HQ HVWD OXFKD FRQWUD PROLQRV OD YLGD QRV SXVR HQWUH QXHVWURV JUDQGHV FRODERUDGRUHV D $QWRQLD 'iYDORV 3UHVLGHQWD GHO *UXSR /D &LJ HxD TXLHQ IXH OD TXH WXYR OD LGHD GH RUJDQL]DU XQD H[SRVLFLyQ FRQ DUWLVWDV XQR SDUD FDGD FDStWXOR \ SDUD HO SUyORJR XQD LQVWDODFLyQ GH /LQGD GH 6RXVD 'LUHFWRUD GH $UWH GH OD $VRFLDFLyQ &RQQHFWLQJ &XOWXUHV TXLHQHV GHVGH (VSDxD KDQ VLGR FODYHV SDUD ORJUDU XQD YHUGDGHUD H[SDQVLyQ \ FRODERUDFLyQ HQ OR TXH UHVSHFWD D DUWLVWDV SULQFLSDOPHQWH GH (XURSD D WUDYpV GH OD H[SRVLFLyQ ´(O 4XLMRWH YLDMD D 6DQWR 'RPLQJRµ TXLHQHV WXYLHURQ OD H[FHOHQWH LGHD FUHDWLYD GH LQYLWDU D ORV DUWLVWDV \ VROLFLWDU OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV FDStWXORV GH OD SULPHUD SDUWH GHO OLEUR ´(O ,QJHQLRVR &DEDOOHUR 'RQ 4XLMRWH GH OD 0DQFKDµ &RQ HVWD PXHVWUD ORV DUWLVWDV TXH GHVGH XQ LQLFLR PRVWUDURQ LQWHUpV HQ FRODERUDU \ UHSUHVHQWDU VX SDtV FRQ VXV REUDV GRQGH PX\ SURQWR SRGUHPRV GDU YLGD D OD IUDVH TXH GD LQLFLR DO OLEUR SHUR TXH KHPRV DGDSWDGR D QXHVWUDV FLUFXQVWDQFLDV ´(Q XQ OXJDU GH 6DQWR 'RPLQJR TXH FX\R QRPEUH FDVL SRGUHPRV FRQYHUWLU HQ UHDOLGDG«µ FXDQGR SRGUDPRV DEULU DO S~EOLFR HO IXWXUR ´0XVHR (O 4XLMRWH GH 0DGHUDµ HQ 6DQWR 'RPLQJR LGHD TXH QDFLy \ VH OH GLR IRUPD D WUDYpV GH OD ´)XQGDFLyQ (O 4XLMRWH GH 0DGHUDµ GH OD FXDO VR\ 3UHVLGHQWH (VWH WUDEDMR GH UHFROHFFLyQ GH REUDV DOUHGHGRU GHO &DEDOOHUR GH OD 7ULVWH )LJXUD LQLFLDGR KDFH PiV GH DxRV XQ VXHxR TXH SURQWR YHUi OD OX] \ VHUi FRPSDUWLGR FRQ WRGRV DTXHOORV DPDQWHV GHO DUWH \ OD FXOWXUD FRQYLUWLpQGRVH HQ OD FRQH[LyQ GHO 4XLMRWH FRQ HO S~EOLFR QDFLRQDO \ H[WUDQMHUR HQ OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD -XDQ 0LJXHO 0DGHUD $EULO(O 4XLMRWH VLHPSUH YLYR

$KRUD HQ OD ´)XQGDFLyQ (O 4XLMRWH GH 0DGHUDµ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD +DFH PXFKRV DxRV &HUYDQWHV HPSH]y D HVFULELU (O 4XLMRWH VX JUDQ OLEUR HO JUDQ OLEUR GH OD KLVWRULD XQLYHUVDO GH OD OLWHUDWXUD (O HVFULWRU PDQFKHJR GH /D 0DQFKD HVSDxROD WHUULWRULR H[WHQVR OODQR VLWXDGR HQ HO PiV R PHQRV FHQWUR GH OD 3HQtQVXOD ,EpULFD HQ HO FHQWUR GH (VSDxD (PSH]y D HVFULELUOR tEDPRV GLFLHQGR FRQ DTXHOODV SDODEUDV ´(Q XQ OXJDU GH /D 0DQFKD GH FX\R QRPEUH QR TXLHUR DFRUGDUPH«µ < HQ D $QWRQLD 'iYDORV HVFXOWRUD GH SULPHUD PXMHU GH HPSXMH YHFLQD GH &HUYDQWHV YHFLQD GHO 4XLMRWH VH OH RFXUULy KRPHQDMHDU DO VLHPSUH UHFRQRFLGR HVFULWRU /D FRVD FRQ WUDEDMR FRQ KXPLOGDG UHVXOWy < HO UHVXOWDGR DTXt OR WHQHPRV FLQFXHQWD \ WUHV WUDEDMRV GH RWURV WDQWRV DUWLVWDV SOiVWLFRV GH GLYHUVDV QDFLRQDOLGDGHV \ TXH FRUUHVSRQGHQ D ORV FLQFXHQWD \ GRV FDStWXORV \ VX SUyORJR GH OD SULPHUD SDUWH GHO 4XLMRWH DFRPSDxDGR FDGD XQR GH HOORV GH XQ SHTXHxR HVFULWR HQ HO TXH FDGD DUWLVWD VHxDOD HO SDVDMH GHO OLEUR TXH OH LQVSLUy < DKRUD OR ~QLFR TXH QRV TXHGD HV DGPLUDU OR DTXt H[SXHVWR HQ HO IXWXUR PXVHR GH OD ´)XQGDFLyQ HO 4XLMRWH GH 0DGHUDµ HQ OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 'LVIUXWHPRV FRQ VX YLVLyQ \ DSODXGDPRV D ORV DUWLVWDV D OD )XQGDFLyQ D &HUYDQWHV

-RUJH &HOD 7UXORFN (VFULWRU4XL[RWH

4XHULGR 4XLMRWH GH KDEOD KLVSDQD 'XOFLQHD WH SLHQVD HQ WLHUUD H[WUDxD *UDQGHV FDUDEHODV OOHJDURQ UHSOHWDV GH EUDYRV \ WRVFRV KLGDOJRV TXH VH GHMDURQ VHGXFLU SRU ORV ´&DQWRV GH 6LUHQDµ DO DYLVWDU %UDVLO /RV WRUQDGRV VLOEDEDQ DQXQFLDQGR TXH PXFKRV TXHGDUtDQ HQ DTXHO OXJDU < KHPH DTXt TXHULGR 4XLMDQR GH UHJUHVR D OD WLHUUD GH ORV PROLQRV \ GHO VHFDQR TXH VHJXUR TXH XQR GH DTXHOORV IXH PL SDGUH \ D FDVD UHJUHVy HQ EXVFD GH VX OHJDGR < YLHQGR TXH WDQWR EXHQR WHQJR SRU UHWUDWDU LGHp GH QXHYR D XVWHG LQPRUWDOL]DU $ XVWHG TXH WDQ DPRURVR \ YDOLHQWH IXH FRQ TXLHQ VyOR H[LVWLy HQ HO GHVYiQ GH VX TXHUHU $Vt TXH TXHULGR 4XLMDQR SUHWHQGR IRUPH XVWHG SUHVHQFLD GHO PXVHR GH PLV KDEHUHV \ HQ HO GH HVWD FDVD TXH D WDQ ELHQ WLHQH HQ WHQHUOH

& D P L Q R D G H O D Q W H D Q G D E D \ R PLUDQGR HQ GyQGH SRQHU QXHYRV ]DSDWRV D PL MDPHOJR \ FRQ HOOD PH HQFRQWUp 8QD KHUUHUD TXH FRQ HO \XQTXH \ OD PD]D GD IRUPD D ODV OHWUDV PLHQWUDV HQ HO &DQWDU GH &DQWDUHV EDLOD 'tMRPH TXH VH ORV KDUtD GH VXDYH WDÀOHWH TXH \D KD PXFKR TXH DQGD \ DQGXYR FRQ HVRV KLHUURV FODYDGRV HQ VXV SLHV 0HMRU DWDUORV FRQ XQ QXGR PXFKR PHMRU HV GH PHMRU YHU 1R OXFKHV PiV TXHULGR PtR £QR OXFKHV PiV 4XLMDQR QR YD\DV D KHULUWH OD PDQR FRPR OR KL]R XQ GtD £££HO 0DQFR GH /HSDQWR 4XLHQ KD WDQWRV OXVWURV IRUPy WXV OHWUDV FRQ VXV PDQRV 4 X H U L G R 4 X L M D Q R G H D U P D G X U D PDOWUHFKD \ KDPEUH HVFXOSLGD HQ OD WH] TXH OXFKDV FRQWUD ODV DVSDV GH WX SURSLD DULGH] SHUPtWHPH TXH WH SLQWH \ TXH WH F X H Q W H T X H K D W L H P S R T X H W H DJXDUGDED £0XFKR WDUGy XVWHG -XOLD +HUUHUD GH 6DODV 3RHWD'H FyPR GHVGH /D 0DQFKD (O 4XLMRWH YLDMD D 6DQWR 'RPLQJR

/D SXEOLFDFLyQ GH (O ,QJHQLRVR +LGDOJR 'RQ 4XLMRWH GH /D 0DQFKD WXYR XQ p[LWR LQPHGLDWR SUXHED GH HOOR HV TXH DSDUHFLHURQ GRV HGLFLRQHV IDOVDV HQ /LVERD SRFDV VHPDQDV GHVSXpV GH VX SXEOLFDFLyQ \ WDQ VyOR VLHWH DxRV SDVDURQ KDVWD VX SULPHUD WUDGXFFLyQ DO LQJOpV &LHUWDPHQWH XQ JUDQ ORJUR SXHV QR ROYLGHPRV TXH HVWiEDPRV HQ HO DxR /H KDQ VHJXLGR QXPHURVDV WUDGXFFLRQHV KDELpQGROR FRQYHUWLGR MXQWR FRQ OD %LEOLD HQ HO OLEUR WUDGXFLGR D PiV LGLRPDV HQ HO PXQGR (Q HO DxR IXH HOHJLGR HO PHMRU OLEUR GH ÀFFLyQ GH OD +LVWRULD HQ XQD VHOHFFLyQ RUJDQL]DGD SRU HO &OXE GHO /LEUR GH 1RUXHJD \ OD )XQGDFLyQ 1REHO GH HQWUH HVFULWRUHV GH SDtVHV (Q VH FXPSOLy HO ,9 &HQWHQDULR GH OD SULPHUD HGLFLyQ GH OD REUD 3DUD FRQPHPRUDU HVWD HIHPpULGH $QWRQLD 'iYDORV GHFLGLy SURSRQHU D ORV DUWLVWDV LQWHJUDQWHV GHO *UXSR /D &LJ HxD GHO FXDO HUD SUHVLGHQWH LQWHUSUHWDU FDGD XQR XQ FDStWXOR GHO 4XLMRWH VHJ~Q VX WpFQLFD HQFDUJiQGRPH SDUD HO SUyORJR XQD LQVWDODFLyQ 6yOR DOJXQRV DxRV PiV WDUGH HO SUR\HFWR VH KL]R UHDOLGDG (VWD VH KL]R SDWHQWH XQ FXDWUR GH RFWXEUH GHO DxR SXGLpQGRVH YHU SRU WRGD OD FDOOH 0D\RU GH $OFDOi GH +HQDUHV OXJDU GH QDFLPLHQWR GHO LOXVWUH HVFULWRU XQD H[SRVLFLyQ GRQGH WXYLHURQ FDELGD WRGD FODVH GH PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV SLQWXUD GLEXMR IRWRJUDItD HVFXOWXUD SDVWHO JRXDFKH WLQWD FKLQD DFXDUHOD JUDEDGR DUWH GLJLWDO H LQVWDODFLyQ 6H H[SXVLHURQ REUDV EDMR HO WtWXOR GH ´8Q HVFDSDUDWH SDUD (O 4XLMRWHµ WRGDV ODV WLHQGDV GH $OFDOi GH +HQDUHV GLHURQ VX DSR\R \ HO VXHxR GH $QWRQLD 'iYDORV VH KL]R UHDOLGDG 7XYR WDO p[LWR TXH GHFLGLHURQ SUHVHQWDUOR SRU GLIHUHQWHV SXHEORV GH OD 0DQFKD \ HQ WUHV DxRV OOHJDURQ D H[SRQHU HQ TXLQFH OXJDUHV \ QR VROR GH /D 0DQFKD /XHJR HO SUR\HFWR VH GXUPLy KDVWD TXH OR GHVSHUWy HO EHVR GHO PHFHQDV -XDQ 0LJXHO 0DGHUD XQ HQDPRUDGR GHO SHUVRQDMH GH 'RQ 4XLMRWH \ GH OD REUD GH &HUYDQWHV TXH OOHYD WRGD VX YLGD UHXQLHQGR WUDEDMRV GHGLFDGRV DO PLVPR 7LHQH XQD FROHFFLyQ H[WHQVD SHUR FXHQWD FRQ SRFRV DUWLVWDV HVSDxROHV 3RU FDVXDOLGDG VH HQWHUy GHO GRUPLGR SUR\HFWR LGHDGR SRU $QWRQLD 'iYDORV OD EXVFy \ OH SLGLy YROYHU D UHXQLU D WRGRV ORV DUWLVWDV SDUWLFLSDQWHV \ SURSRQHUOHV TXH KLFLHUDQ GRQDFLyQ GH HVDV REUDV SDUD HO IXWXUR 0XVHR GHO 4XLMRWH GH 0DGHUD HQ 6DQWR 'RPLQJR 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD


3RU PRWLYRV SHUVRQDOHV $QWRQLD QR SXGR KDFHUVH FDUJR GH OOHYDUOR D FDER VROLFLWiQGRPH TXH KLFLHUD OD FXUDGXUtD GHO QXHYR UXPER TXH WRPDED HO PLVPR 'DGR HO p[LWR TXH HVWH KDEtD WHQLGR D OR ODUJR GH H[SRVLFLRQHV OyJLFDPHQWH VH IXHURQ YHQGLHQGR REUDV XQRV DUWLVWDV VLJXLHURQ RWURV VH PDUFKDURQ VH LQFRUSRUDURQ QXHYRV« HUD XQ SUR\HFWR YLYR \ VLJXH VLpQGROR <R PH KH HQFDUJDGR GH VHOHFFLRQDU ORV QXHYRV DUWLVWDV SDUD FRPSOHWDU HO SODQWHO WRGR HO PXQGR UHVSRQGLy ELHQ \ YROYHPRV D WHQHU REUDV $OJXQDV KDQ HVWDGR FRQ QRVRWURV GHVGH HO SULQFLSLR FRPR HV HO FDVR GH PL LQVWDODFLyQ SRU OR TXH HO SUyORJR QR KD FDPELDGR RWUDV WXYLHURQ TXH VHU VXVWLWXLGDV SRU QXHYDV \ HQ RWURV FDVRV WXYLHURQ TXH VHU VXVWLWXLGRV ORV SURSLRV DUWLVWDV TXLHQHV SRU GLIHUHQWHV PRWLYRV QR SXGLHURQ IRUPDU SDUWH GH OD QXHYD DQGDGXUD TXH HPSUHQGtDQ ODV REUDV < DVt HO 4XLMRWH YLDMy D 6DQWR 'RPLQJR \ DOOi HVWi DKRUD \ SDUD TXp SRGiLV FRPSUHQGHU \ DSUHFLDU OD DPSOLWXG GHO SUR\HFWR SUHVHQWDPRV HQ OD 6DOD 'RPXV $UWLV HVWD H[SRVLFLyQ GH UHSURGXFFLRQHV GH ORV RULJLQDOHV TXH \D VH HQFXHQWUDQ HQ OD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 4XLHUR GDU ODV JUDFLDV D ODV DXWRULGDGHV GH (O 7RERVR D VX DOFDOGHVD 3LODU $ULQHUR D OD FRQFHMDO GH FXOWXUD 0DUJDULWD 6DOYDGRU \ DO JDOHULVWD -XDQ $OIRQVR *DUFtD 'RQDV TXLHQHV GHVGH HO SULQFLSLR QRV KDQ GDGR WRGDV ODV IDFLOLGDGHV SDUD TXH SXGLpUDPRV OOHYDU HO SURJUDPD D EXHQ WpUPLQR 3RU ~OWLPR DJUDGHFHU D PL KLMD $ORQVR GH 6RXVD VLQ FX\D D\XGD PH KXELHUD VLGR LPSRVLEOH WHUPLQDU HO FDWiORJR D WLHPSR 'RQ $ORQVR 4XLMDQR FDEDOJD RWUD YH] KDFLD QXHYRV SDUDMHV 7UDV GHVSHGLUVH XQD YH] PiV GH QRVRWURV HQ (O 7RERVR \ HQ $OFDOi GH +HQDUHV SDUWH KDFLD HO 1XHYR 0XQGR GRQGH ÀQDOL]D HVWH YLDMH R GRQGH VHJXUDPHQWH HVWH FOiVLFR FRQWLQXDUi VX SHULSOR SRU QXHYDV WLHUUDV

/LQGD GH 6RXVD &XUDGRUD GH OD 0XHVWUD 0LHPEUR GH $,&$


&5 1,&$ (1 ,0 *(1(6 '(/ 352<(&72 (;326,7,92 |81 (6&$3$5$7( 3$5$ (/ 48,-27(} +20(1$-( $ 0,*8(/ '( &(59$17(6 &(/(%5$1'2 (/ ,9 &(17(1$5,2 '( /$ 38%/,&$&, 1 '( /$ 35,0(5$ 3$57( '( (/ 48,-27( < 68 &217,18$&, 1 $ 75$9K6 '( /$ 0$1&+$ %$-2 (/ 7 78/2 '( |325 /26 &$0,126 '( (/ 48,-27(}


5(6

(1$ + ( ' ÂŽ / $/&$


0217,(/


38(572//$12


Exposiciรณn Ex E xpos en el Centro Cultural ultural s Miguel de Cervantes del 12 al 27 de abril de 2014 del Inauguraciรณn I nau el 12 de abril a las 12 horas Plaza de la Constituciรณn s/n

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

EL TOBOSO O

(/ 72%262


Exposición E xposic en Casa Medrano no C Cervantes, 7 C/ del 1 a 4 del al 15 de Mayo de 2014 Inauguración In I naugura na el 1 de mayo a las 13 horas s Telefono: 926 523 234 - Horario: Telef Mañanas: Mañanas 10.00-14.00 horas de martes a domingo (incluido festivos) do

( $/%$

' $5*$0$6,//$


0$'5,'


6

(648,9,$


$=848(&$ '(

+(1$5(6


,7$

( =25 ' ( 7 $ / $ $/%


(

%

0217 / ( ' $ / / , 2$'


0$'5,'


72/('2


,//2

5 9$/'(02


3,&(

ÂŽ 38(572 /


(/ &$6$5


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–

(

57 $ 3 , ,


/LQGD GH 6RXVD /LVERD

/LQGD GH 6RXVD QDFLGD HQ 3RUWXJDO DUWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU SRQHQWH FUtWLFD GH DUWH FRPLVDULD GH H[SRVLFLRQHV SURIHVRUD GH DUWHV SOiVWLFDV GLVHxDGRUD GH FDWiORJRV \ RUJDQL]DGRUD GH H[KLELFLRQHV /LQGD GH 6RXVD KD GHVDUUROODGR XQD ODUJD FDUUHUD HQ HO PXQGR GH ODV DUWHV &RQ H[KLELFLRQHV FRPR 7UDQVSDUHQWHV SDUD /D QRFKH HQ %ODQFR HQ HO 0XVHR 7K\VVHQ %RUQHPLV]D 0DGULG / L Q G D G H 6 R X V D G H V W D F D H Q W U H V X V H[KLELFLRQHV \ UHFRQRFLPLHQWRV 3 U L P H U 3 U H P L R G H , Q V W D O D F L y Q H Q O D 8QLYHUVLGDG GH &KDSLQJR 0pMLFR 3UL[ 5HFRQQDLVVDQFH GHV %p]LHUV )UDQFLD *UDQ 0HGDOOD GH 2UR $UWH 'LJLWDO GHO ;;9,, 6DOyQ $UFHEXUJR 0LQDV *HUDLV 0HGDOOD GH 2UR 7pFQLFD 0L[WD 6DOmR GH $UWHV 3OiVWLFDV :DOGHPDU %HOLViULR ,OKDEHOD %UDVLO 3UHPLR GH 'LEXMR HQ HO ,,, &HUWDPHQ GH 3LQWXUD ´$UWHPLVLDµ -XQWD 0XQLFLSDO GH ZZZ OLQGDGHVRXVD FRP 0RQFORD $\XQWDPLHQWR GH 0DGULG 6X WUDEDMR DUWtVWLFR VH SXHGH HQFRQWUDU HQ PXVHRV LQVWLWXFLRQHV \ FROHFFLRQHV SULYDGDV FRQWDQGR FRQ HVFXOWXUD S~EOLFD HQ HO 0XVHR 0D\WH 6StQROD GH $UWH &RQWHPSRUiQHR 0DUPROHMR -DpQ &DVD 0XVHR GH 'XOFLQHD (O 7RERVR 7ROHGR +LWRV GHO 5RGHQDO HQ 9LOODUHMR GH 0HGLQD \ 0XVHR GH ODV (VFXHODV /X]yQ *XDGDODMDUD (VSDxD 3DUTXH GD /LEHUGDGH \ 4XLQWD GH 5LED )UtD 6LQWUD 3RUWXJDO \ 1 -RKQVRQ 3DUN %XIIDOR 1< 86$ 0LHPEUR GH $0&$ $(&$ \ $,&$ &RRUGLQDGRUD GH H[KLELFLRQHV GHO *UXSR 3$& 'LUHFWRUD GH $UWH GH &RQQHFWLQJ &XOWXUHV

35Ð/2*2 (O QDUUDU OD KLVWRULD GH VX LQWHUSUHWDFLyQ GHVGH KDVWD QXHVWURV GtDV GHQWUR GHO EUHYH iPELWR GH XQ SUyORJR HV SXHV XQD WDUHD TXH H[LJH SRU SDUWH GHO KLVWRULDGRU XQ EUXWDO HVIXHU]R GH VHOHFFLyQ 6RODPHQWH YR\ D WRPDU HQ FXHQWD ODV LQWHUSUHWDFLRQHV TXH ELHQ SRU VX DPSOLD UHSHUFXVLyQ R SRU VX YDORU UHSUHVHQWDWLYR FRQVWLWX\HQ LPSRUWDQWHV KLWRV GH HVD HYROXFLyQ KLVWyULFD


(O 4XLMRWH \ VXV SHUVRQDMHV ,QVWDODFLyQ WLQWD V $FHWDWR [ FP


&OHXVD 5RVVHWWR %UDVLO

6X IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO HQ WHFQRORJtD GH OD FRQVWUXFFLyQ FLYLO \ DUTXLWHFWXUD OH IDFLOLWD DFWXDU HQ XQD GREOH YHUWLHQWH UDFLRQDO \ HPRFLRQDO 6X FDUUHUD D F D G p P L F D \ G H L Q Y H V W L J D F L y Q FLHQWtÀFD HQ HO iPELWR QDFLRQDO H L Q W H U Q D F L R Q D O O H K D S X H V W R H Q F R Q W D F W R F R Q G L Y H U V R V U H F X U V R V LQIRUPiWLFRV PDWHPiWLFRV SDUD OD H[SUHVLyQ JUiÀFD $XQTXH &OHXVD 5RVVHWWR SLQWD GHVGH TXH WHQtD TXLQFH DxRV HQ GHFLGLy FRPHQ]DU XQD QXHYD FDUUHUD DUWtVWLFD DSOLFDQGR VX H[SHULHQFLD HQ HO XVR GH OD FRPSXWDFLyQ JUiÀFD D OD FUHDFLyQ GH LPiJHQHV FRPSOHMDV \ D OD LQQRYDFLyQ GH OD H[SUHVLyQ DUWtVWLFD \ YLVXDO 'HVGH HV FRPLVDULD GH ODV H[SRVLFLRQHV DQXDOHV GHO (VSDFLR &XOWXUDO 7HFQRORJtD \ $UWH GH OD )DFXOGDGH GH 7HFQRORJLD GH 6mR 3DXOR )$7(& 63 +D SDUWLFLSDGR HQ PiV GH RFKHQWD H[SRVLFLRQHV WDQWR QDFLRQDOHV FRPR LQWHUQDFLRQDOHV VLHQGR JDODUGRQDGD FRQ YDULRV SUHPLRV

ZZZ URVVHWWR DUW EU

(Q IXH FRIXQGDGRUD \ WDPELpQ OD UHVSRQVDEOH SRU OD HGLFLyQ \ SXEOLFDFLyQ GH ´)(00(6 $57( Q RV \ +RVWHG HQ ,6688 (V PLHPEUR GH OD 0$9 0XMHUHV HQ ODV $UWHV 9LVXDOHV \ GHO *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD HQ (VSDxD \ DVRFLDGD D ´$879,6µ $VRFLDFLyQ %UDVLOHxD GH ORV 'HUHFKRV GH $XWRUHV 9LVXDOHV 6X REUD VH HQFXHQWUD HQ YDULRV PXVHRV \ FROHFFLRQHV SULYDGDV GH (XURSD \ $PpULFD &$3Ì78/2 , «OD FODULGDG GH VX SURVD \ DTXHOODV LQWULQFDGDV UD]RQHV VX\DV OH SDUHFtDQ GH SHUODV \ PiV FXDQGR OOHJDED D OHHU DTXHOORV UHTXLHEURV \ FDUWDV GH GHVDItRV GRQGH HQ PXFKDV SDUWHV KDOODED HVFULWR /D UD]yQ GH OD VLQUD]yQ TXH D PL UD]yQ VH KDFH GH WDO PDQHUD PL UD]yQ HQÁDTXHFH TXH FRQ UD]yQ PH TXHMR GH YXHVWUD KHUPRVXUD «< WDPELpQ FXDQGR OHtD ORV DOWRV FLHORV TXH GH YXHVWUD GLYLQLGDG GLYLQDPHQWH FRQ ODV HVWUHOODV RV IRUWLÀFDQ \ RV KDFHQ PHUHFHGRUD GHO PHUHFLPLHQWR TXH PHUHFH OD YXHVWUD JUDQGH]D «


/D UD]yQ GH OD VLQUD]yQ 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


3DFRGHFiFHUHV

&iFHUHV

ZZZ SDFRGHFDFHUHV FRP

&RPLHQ]D VX DQGDGXUD DUWtVWLFD GH XQ PRGR DXWRGLGDFWD PiV WDUGH DVLVWH D FODVHV FRQ YDULRV SURIHVRUHV 'HVWDFDQ VXV WUD]RV VXHOWRV \ GHVHQYXHOWRV HQ VXV PRWLYRV LPSDFWD OD OXPLQRVLGDG \ IXHU]D GH VXV FRORUHV GDQGR D VX REUD XQ HVWLOR SHUVRQDO TXH OH FDUDFWHUL]D +D UHDOL]DGR XQD JUDQ FDQWLGDG GH REUDV IXQGDPHQWDOPHQWH HQ yOHR JUDÀWR SDVWHO DFXDUHOD \ DFUtOLFR VLHQGR HVWD ~OWLPD OD WpFQLFD XWLOL]DGD SUHIHUHQWHPHQWH HQ VXV REUDV PiV UHFLHQWHV +D UHDOL]DGR GLYHUVDV H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ YDULDV SURYLQFLDV HVSDxRODV \ KD SDUWLFLSDGR HQ YDULRV FRQFXUVRV GH SLQWXUD 6X REUD PD\RULWDULDPHQWH VH HQFXHQWUD HQ (VSDxD SHUR WDPELpQ UHSDUWLGD HQ GLYHUVRV SDtVHV HQWUH ORV TXH VH GHVWDFDQ $OHPDQLD ,WDOLD ((88 *UDQ %UHWDxD 5HSXEOLFD &KHFD \ %LHORUUXVLD KWWSV SDFRGHFDFHUHV EORJVSRW FRP &$3ÃŒ78/2 ,, ´ \ DVt FRQ H[WUDxR FRQWHQWR OOHJy D OD YHQWD \ D ODV GDPDV ODV FXDOHV FRPR YLHURQ YHQLU XQ KRPEUH GH DTXHOOD VXHUWH DUPDGR \ FRQ ODQ]D \ DGDUJD OOHQDV GH PLHGR VH LEDQ D HQWUDU HQ OD YHQWD SHUR 'RQ 4XLMRWH FROLJLHQGR SRU VX KXLGD VX PLHGR DO]iQGRVH OD YLVHUD GH SDSHOyQ \ GHVFXEULHQGR VX VHFR \ SROYRVR URVWUR FRQ JHQWLO WDODQWH \ YR] UHSRVDGD«


'RQ 4XLMRWH D ODV SXHUWDV GH OD YHQWD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


3LODU $UUDQ] $XQTXH PLV FRPLHQ]RV HQ HO PXQGR GH OD SLQWXUD VRQ PiV UHPRWRV HV D SDUWLU GHO DxR FXDQGR FRPLHQ]R D SUHVHQWDU PLV WUDEDMRV HQ GLIHUHQWHV H[SRVLFLRQHV \ FHUWiPHQHV \ GHÀQLWLYDPHQWH HV HQ HO QXHYR VLJOR FXDQGR VDOJR GH (VSDxD SDUWLHQGR KDFLD 3DULV \ 1L]D %UXVHODV 0p[LFR &XED \ 3HU~ KDVWD OOHJDU D 5XVLD GRQGH HO PRGHUQLVPR GH PL REUD VRUSUHQGH D OD FUtWLFD ORFDO (Q PL UHFRUULGR SRU HO PXQGR TXH PH KD G H S D U D G R S U H P L R V P H Q F L R Q H V \ UHFRQRFLPLHQWRV KH VLWXDGR PL REUD QR VyOR HQ ORV SDtVHV FLWDGRV WDPELpQ HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV $OHPDQLD +RODQGD ,QJODWHUUD H ,UODQGD

ZZZ SLODUDUUDQ] FRP

3UHPLRV 3UHPLR GH 3LQWXUD 6HQLDUWH &iFHUHV 3UHPLR DGTXLVLFLyQ )XQGDFLyQ (PDVDJUD *UDQDGD 2EUDV HQ 0XVHRV &HQWURV \ 3XQWRV GH ,QWHUpV 0XVHR GH OD FLXGDG GH .UDVQR\DUVN 5XVLD )XQGDFLyQ 6HQLDUWH &iFHUHV )XQGDFLyQ (PDVDJUD *UDQDGD &DVD GHO &DULEH 6DQWLDJR GH &XED &XED /DWLQR $UW 0XVHXP &DOLIRUQLD (( 88 %LEOLRWHFD 0XQLFLSDO 0DJGDOHQD GHO 0DU /LPD 3HU~ $UFKLYR +LVWyULFR 6LQDORD 6LQDORD 0p[LFR 3RUWDGD GHO OLEUR ´3DULVJyWLFDµ GHO QRYHOLVWD )HUQDQGR 6RODQD 2OLYDUHV (G 7HUUDFRWD GH 0p[LFR ,PDJHQ FRUSRUDWLYD GH OD DVRFLDFLyQ ´3yUWLFR GH OD &XOWXUDµ 0DGULG 5()(5(1&,$6 (1 38%/,&$&,21(6 5HYLVWD $570263+(5( VHSWLHPEUH *XtD GH $UWH /HRQDUGR *XtD GH $UWH /HRQDUGR 0DHVWURV &RQWHPSRUiQHRV (GLWRULDO 2OLYHUDV *HURQD 0$&$0 0XVHR $LUHV GH &yUGRED GH $UWH 0RGHUQR &yUGRED DzǼǾǼDZǼdzDzǼǾǼDZǼdz ȁDzǼǰǼǹȊǿȀǰǶdz 5HYLVWD 6LEHULDQD .UDVQR\DUVN VHSWLHPEUH 5HYLVWD $LUHV GH &yUGRED Q &UtWLFD GH 'DQLHO $UHQDV &yUGRED &$3Ì78/2 ,,, « \ YLHURQ TXH FRQ VRVHJDGR DGHPiQ XQDV YHFHV VH SDVHDED RWUDV DUULPDGR D VX ODQ]D SRQtD ORV RMRV HQ ODV DUPDV VLQ TXLWDUORV SRU XQ EXHQ HVSDFLR GHOODV $FDEy GH FHUUDU OD QRFKH SHUR FRQ WDQWD FODULGDG GH OD OXQD TXH SRGtD FRPSHWLU FRQ HO TXH VH OD SUHVWDED µ


9HODQGR ODV DUPDV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


/HGD 0DULD

ZZZ OHGDPDULD FRP /HGD 0DULD DUWLVWD YLVXDO YHUViWLO TXH LJXDO WUDEDMD DFXDUHOD yOHR DFUtOLFR WpFQLFD PL[WD TXH HQFiXVWLFD 7DPELpQ KDFH FHUiPLFD HVFXOWXUD H LQVWDODFLRQHV (VWi LQÁXHQFLDGD SRU .DQGLQVN\ \ HO H[SUHVLRQLVPR DEVWUDFWR VREUH WRGR HQ HO FDPSR GHO FRORU DXQTXH QR GHVGHxD OD ÀJXUDFLyQ 6X SDVLyQ ULJRU LQWHOHFWXDO \ VyOLGD WpFQLFD OH SHUPLWHQ FUHDU XQD REUD \ XQ VLVWHPD GH WUDEDMR PX\ RULJLQDO 1DFLy HQ %UDVLO YLYH \ WUDEDMD HQ 1XHYD <RUN *UDGXiQGRVH HQ KLVWRULD GHO DUWH 0)$ HQ )DDS )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV 3HQWHDGR \ HQ %HOODV $UWHV %)$ HQ )DWHD )DFXOWDGHV ,QWHJUDGDV 7HUHVD ' ÉYLOD +LVWRULD GHO $UWH HQ OD 6FXROD /RUHQ]R GH 0HGLFL HQ )ORUHQFLD ,WDOLD (VWXGLy HVFXOWXUD \O JUDEDGR HQ 7KH $UW 6WXGHQW /HDJXH GH 1XHYD <RUN \ HQ OD (VFXHOD GH 1XHYD <RUN (VWXGLR GH 'LMXMR /HGD KD HVWDGR SLQWDQGR GHVGH TXH WHQtD DxRV GH HGDG < KD SDUWLFLSDGR HQ QXPHURVDV H[SRVLFLRQHV HQ (XURSD $VLD (( 88 \ %UDVLO (VWDQGR SUHVHQWH HQ PXFKRV OLEURV \ UHYLVWDV GH DUWH &$3Ì78/2 ,9 7RGR HO PXQGR VH WHQJD VL WRGR HO PXQGR QR FRQÀHVD TXH QR KD\ HQ HO PXQGR WRGR GRQFHOOD PiV KHUPRVD TXH OD (PSHUDWUL] GH OD 0DQFKD OD VLQ SDU 'XOFLQHD GHO 7RERVR 6HxRU FDEDOOHUR QRVRWURV QR FRQRFHPRV TXLpQ VHD HVD EXHQD VHxRUD TXH GHFtV PRVWUiGQRVOD TXH VL HOOD IXHUH GH WDQWD KHUPRVXUD FRPR VLJQLÀFiLV GH EXHQD JDQD \ VLQ DSUHPLR DOJXQR FRQIHVDUHPRV OD YHUGDG TXH SRU SDUWH YXHVWUD QRV HV SHGLGD


7DQ FHUFD QR LPSRUWD TXH WDQ OHMRV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


-XGLWK .OHLQ -XGLWK .OHLQ

$XVWULD

-XGLWK .OHLQ HV XQD VREUHYLYLHQWH GHO +RORFDXVWR GH RULJHQ K~QJDUR MXGtR TXH D OD HGDG GH DxRV \D KDEtD VLGR F L X G D G D Q D G H S D t V H V G L I H U H Q W H V $OHPDQLD $XVWULD +XQJUtD ,VUDHO \ %UDVLO \ KDEODED LGLRPDV WDQ GLIHUHQWHV FRPR HO +~QJDUR HO +HEUHR \ HO 3RUWXJXpV 3URQWR VXSR TXH KDEODU LGLRPDV HUD LPSRUWDQWH HQ OD YLGD GH XQR \ HVWXGLy ,QJOpV )UDQFpV \ (VSDxRO (OOD FUHFLy HVWXGLy YLYLy \ WUDEDMy OD PD\RU SDUWH GH VX YLGD HQ %UDVLO HQ 6mR 3DXOR 63 &DPSLQDV 63 \ ,OKpXV %$ $ SULQFLSLRV GH ORV HVWXGLy %HOODV $UWHV (%$63 VH JUDGXy HQ 6RFLRORJtD 863 HQ V H F R Q Y L U W L y H Q D U T X L W H F W D 3XFFDPS HQ \ HQ DGPLQLVWUDGRU ZZZ IDFHERRN FRP MXGLWK NOHLQ GHO KRVSLWDO 81$(53 HQ 6H WUDVODGy D %XGDSHVW HQ GRQGH SURQWR IXH DGPLWLGD SRU ODV VHOHFWLYDV $VRFLDFLRQHV GH $UWLVWDV 3OiVWLFRV +~QJDURV 0$2( \ 0.,6= (Q VH FRQYLUWLy HQ PLHPEUR GH OD 6RFLpWp 1DWLRQDOH GHV %HDX[ $UWV 61%$ HQ 3DUtV -XGLWK .OHLQ KL]R YDULDV H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV HQ %UDVLO \ HQ +XQJUtD \ WDPELpQ KD SDUWLFLSDGR HQ H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV HQ %UDVLO )UDQFLD (( 88 (VSDxD 6XL]D -DSyQ $XVWULD (VORYDTXLD ,WDOLD \ +XQJUtD 6XV REUDV VH HQFXHQWUDQ HQ FROHFFLRQHV SULYDGDV \ HQ HVSDFLRV S~EOLFRV FXOWXUDOHV (Q OR TXH VH UHÀHUH D VX DUWH DO ÀQDO GHO VLJOR SDVDGR HOOD FRPHQ]y D SUHVHQWDU VXV SUR\HFWRV DUTXLWHFWyQLFRV GH XQD PDQHUD ~QLFD (Q OXJDU GH GLEXMR HPSH]y XWLOL]DQGR OD WpFQLFD GHO FROODJH TXH SURQWR GLR OXJDU D OD DFWXDO IRUPD GH DUWH SUHVHQWy HQ OD ; %LHQDO GH )ORUHQFLD /D XQLyQ GH VXV FRQRFLPLHQWRV GH VRFLRORJtD \ DUTXLWHFWXUD WDO FRPR VH DSOLFD D OD UHDOLGDG XUEDQtVWLFD GH ODV JUDQGHV FLXGDGHV EUDVLOHxDV GLR OXJDU D OD VHULH GH IDYHODV XQD SDODEUD GH %UDVLO SDUD GHVLJQDU ORV EDUULRV SREUHV

&$3ÃŒ78/2 9 ´³6HSD YXHVWUD PHUFHG VHxRU GRQ 5RGULJR GH 1DUYiH] TXH HVWD KHUPRVD -DULID TXH KH GLFKR HV DKRUD OD OLQGD 'XOFLQHD GHO 7RERVR SRU TXLHQ \R KH KHFKR KDJR \ KDUp ORV PiV IDPRVRV KHFKRV GH FDEDOOHUtDV TXH VH KDQ YLVWR YHDQ QL YHUiQ HQ HO PXQGR µ


'RQGH VH SURVLJXH OD QDUUDFLyQ« 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


6DQWLDJR *yPH]

6LHPSUH SUHRFXSDGR SRU HO PHGLR DPELHQWH \D HQ ORV VHWHQWD HO SDLVDMH FRVWXPEULVWD \ OD IRWRJUDItD XUEDQD \ W H V W L P R Q L D O H U D Q P L V S U H I H U L G D V HMHUFLHQGR FRPR IUHHODQFHU FRQ ORV SULQFLSDOHV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ GHO PRPHQWR \ D SDUWLU GH ORV RFKHQWD WDPELpQ FRQ ORV D\XQWDPLHQWRV GHO ´FDPELRµ DFWLYLGDGHV TXH WHQGUiQ VX Pi[LPD H[SUHVLyQ FRQ OD FRIXQGDFLyQ HQ GH OD $JHQFLD GH SUHQVD 3(17$ 35(66 (Q PRQWR PL HVWXGLR HQ HO PDGULOHxR EDUULR GH 0DODVDxD OR TXH VXSRQtD XQ LPSRUWDQWH VDOWR FXDOLWDWLYR D O D G H Q W U D U P H H Q O D V H [ L J H Q W H V WpFQLFDV GHO UHWUDWR HQ HVWXGLR \ OD ZZZ IDFHERRN FRP 6DQWLDJ PH] SXEOLFLGDG 5HSRUWDMHV FXEULHQGR HYHQWRV FRPR H[SRVLFLRQHV \ FRQJUHVRV FRQIHUHQFLDV FRQFLHUWRV IHULDV« PXFKRV SDUD LQVWLWXFLRQHV \ RUJDQLVPRV RÀFLDOHV \ VLHPSUH FRODERUDQGR FRQ UHYLVWDV HVSHFLDOL]DGDV DOJXQDV GHSHQGLHQWHV GH RWUDV HQWLGDGHV (FRVLVWHPDV 4XtPLFD H ,QGXVWULD 0& GH 0DULR &RQGH &ROHJLDO GH (VFULWRUHV *UXSR -& (GLFLRQHV *UXSR $PpULFD ,EpULFD« &RODERUDGRU ÀMR FRQ OD HPSUHVD GH VHUYLFLRV LQIRUPiWLFRV \ PXOWLPHGLD 3XEOLDOFDUULD KDVWD \ FRQ ORV SUHVWLJLRVRV /DERUDWRULRV 60 %ODQFR \ 1HJUR KDVWD VX GHVDSDULFLyQ HQ (Q OD DFWXDOLGDG PLHPEUR GH OD $3*( $VRFLDFLyQ GH 3HULRGLVWDV *UiÀFRV (XURSHRV \ WUDV HO LPSUHVFLQGLEOH UHFLFODMH KDFLD OR GLJLWDO FRQWLQ~R PL DFWLYLGDG PXOWLGLVFLSOLQDU PiV LQPHUVR HQ OR FUHDWLYR FRODERUDQGR \ H[SRQLHQGR VyOR R FRQ GLYHUVRV JUXSRV DUWtVWLFRV GH DYDQ]DGLOOD HQ ORV TXH VH PH]FODQ WHQGHQFLDV \ VLHPSUH D SLH GH FDOOH GLVSXHVWR D VDOWDU VREUH DTXHOOR TXH FRQVLGHUH GLJQR GH VHU IRWRJUDÀDGR VH PXHYD R QR &$3ÃŒ78/2 9, 0DJLVWUDO ViWLUD VREUH OR VXVSLFD] TXH HV OD LJQRUDQFLD \ OD RVDGtD LQTXLVLWRULDO GH DOJXQRV UHSUHVHQWDQWHV UHOLJLRVRV HQ VX DIiQ SRU GHMDU FODUR TXLpQ HMHUFH HO SRGHU


4XHPD GH OLEURV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&DUPHQ 6DQWLDJR

&DUPHQ 6DQWLDJR &DVWDxR $UWLVWD DXWRGLGDFWD QDFLGD HQ &OHUPRQW ) H U U D Q G ) U D Q F L D \ U H V L G H Q W H H Q &yUGRED (VSDxD 6 X V W U D E D M R V V H K D Q H [ K L E L G R H Q QXPHURVDV PXHVWUDV \ IHULDV GH DUWH FHOHEUDGDV HQ (VSDxD 3RUWXJDO ,WDOLD ZZZ IDFHERRN FRP FDUPHQ VDQWLDJRFDVWDQR (VWRFROPR /LWXDQLD \ 7HWXiQ $XQ WHQLHQGR GHVGH WHPSUDQD HGDG LQTXLHWXG SRU WRGR OR TXH URGHDED HO PXQGR GHO DUWH OD SLQWXUD \ HO FRORU QR VH GHGLFy SRU FRPSOHWR GH PDQHUD SURIHVLRQDO KDVWD GHVSXpV GH D YHU VXSHUDGR XQ FiQFHU TXH FDPELR SRU FRPSOHWR VX UXPER \ G H F L G L y G H G L F D U V H S R U H Q W H U R D O P X Q G R G H O D U W H 6XV XOWLPDV VHULHV GHGLFDGDV D OD YLGD UHDOL]DGDV FRQ HO YLYD] FRORU GH ORV DFUtOLFRV \ OD WHQXH RVFXULGDG GH OD WLQWD FKLQD IRUPDQ OD VHULH PiV DPSOLD \ SHUVRQDO GH VX REUD HQ OD FXDO VH VLHQWH PiV FyPRGD \ UHDOL]DGD \ HQ OD FXDO FRQWLQXD VX EXVFD SRU GDU YLGD PRYLPLHQWR \ VREUH WRGR GHVSHUWDU HQ HO HVSHFWDGRU HPRFLRQHV \ VHQVDFLRQHV « )XQGDQGR HO *UXSR $UWH FRQ HO FXDO UHDOL]R H[SRVLFLRQHV SRU WRGD (VSDxD \ (XURSD \ PHQVXDOPHQWH HQ OD VDOD 6RMR 5LEHUD OD FXDO GLULJtD \ FRPLVDULDED VXV H[SRVLFLRQHV ,QWHUHVDGD SRU DSUHQGHU \ HQFRQWUDU QXHYDV IRUPDV GH H[SUHVLyQ SUDFWLFD GLIHUHQWHV WpFQLFDV SLFWyULFDV &RPHQ]DQGR SRU HO UHDOLVPR DO yOHR LQÁXHQFLDGD HQ VXV RUtJHQHV SRU HO JUDQ DUWLVWD FRUGREpV -XOLR 5RPHUR GH 7RUUHV DO TXH GHEH HQ SDUWH VXV REUDV HQ OD TXH OD ÀJXUD HV OD ~QLFD SURWDJRQLVWD (QWUH OD VREULHGDG GH VXV REUDV GHVWDFDQ REUDV WRWDOPHQWH RSXHVWDV HQ ODV TXH HO FRORU PiV SXUR \ ODV WH[WXUDV GH SLQFHODGDV IXHUWHV \ OOHQDV GH HQHUJtD GDQ YLGD D ÀJXUDV OOHQDV GH PRYLPLHQWR \ FRORU TXH QRV FXHQWDQ VX KLVWRULD &DEH GHVWDFDU XQD VHULH GH REUDV GH OXJDUHV OOHQRV GH KLVWRULDV \ WLHPSRV \D SDVDGRV OOHQDV GH SHUVSHFWLYD WH[WXUDV \ OXFHV TXH VH DEUHQ SDVR D WUDYpV GHO WLHPSR

&$3Ì78/2 9,, ´&XDQGR OOHJDURQ D GRQ 4XLMRWH \D pO HVWDED OHYDQWDGR GH OD FDPD \ SURVHJXtD HQ VXV YRFHV \ HQ VXV GHVDWLQRV GDQGR FXFKLOODGDV \ UHYHVHV D WRGDV SDUWHV HVWDQGR WDQ GHVSLHUWR FRPR VL QXQFD KXELHUD GRUPLGR µ


&DStWXOR 9,, 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


6DQJLO

ZZZ DUWH\FDUWHOHUD HV &RPHQFp D SLQWDU DO yOHR HQ HO DxR FXDQGR FRQWDED DxRV VLHQGR PL PDHVWUR HO SLQWRU \ JUDEDGRU PDGULOHxR $QWRQLR =DUFR HQWRQFHV SURIHVRU GH GLEXMR GH OD IDFXOWDG GH %HOODV $UWHV GH OD 8QLYHUVLGDG FRPSOXWHQVH GH 0DGULG +H SDUWLFLSDGR HQ GLYHUVRV FRQFXUVRV \ UHDOL]DGR H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV +DFH DxRV GHGLTXp HQ $OFDOi GH +HQDUHV DxRV D GDU FODVHV GH 'LEXMR \ 3LQWXUD D DOXPQRV HQWUH \ DxRV (VWXYH GDQGR FODVHV SUHVHQFLDOHV HQ 9LOODOELOOD GHVGH KDVWD 0L IRUPDFLyQ DFDGpPLFD IXH HQ OD (VFXHOD GH ,QJHQLHURV 7pFQLFRV GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV GH 0DGULG FDUUHUD SURIHVLRQDO D OD TXH KH GHGLFDGR PL YLGD DGHPiV GH D OD SLQWXUD 3DUD FRPSOHWDU PL IRUPDFLyQ FRPR SURIHVRU GHVGH HO DxR HVWR\ WLWXODGR SRU OD 8 1 ( ' 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ D 'LVWDQFLD FRPR ´([SHUWR 3URIHVLRQDO HQ H OHDUQLQJ (GXFDFLyQ \ )RUPDFLyQ SRU ,QWHUQHWµ 7HQJR REUDV HQ 0DGULG %DUFHORQD =DUDJR]D 6HYLOOD 6DQ 6HEDVWLiQ GH ORV 5H\HV 9LOODOELOOD &RVODGD 6HJRYLD 6DQ 6HEDVWLiQ $OFDOi GH +HQDUHV ,WDOLD +RODQGD )UDQFLD +H GDGR FRQIHUHQFLDV VREUH ´&RPR OHHU XQ FXDGUR FUHDFLyQ \ FUHDWLYLGDG FRPXQLFDFLyQ HQ HO DUWH HO DJXD \ VX UHSUHVHQWDFLyQ SLFWyULFDµ HQ *DOHUtDV GH $UWH $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV &ROHJLRV GH (*% H ,QVWLWXWRV GH (QVHxDQ]D \ &HQWURV &XOWXUDOHV GH 0DGULG &$3ÃŒ78/2 9,,, ´ 1RQ IX\DGHV FREDUGHV \ YLOHV FULDWXUDV TXH XQ VROR FDEDOOHUR HV HO TXH RV DFRPHWH«µ


$WDTXH D ORV JLJDQWHV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


/RX /RX

&XED

ZZZ ODOXQDPXODW ZL[ FRP ORX

/RXUGHV 1HOO\ )LJXHUHGR LOXVWUDGRUD JUDGXDGD HQ OD UHFRQRFLGD (VFXHOD 6XSHULRU GH 'LVHxR GH /D +DEDQD 5HDOL]y VX SULPHUD H[SRVLFLyQ SHUVRQDO D ORV DxRV 6X SDVLyQ HV HO GLEXMR &XHQWD FRQ PiV GH XQD YHLQWHQD GH H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV \ TXLQFH GH FDUiFWHU LQGLYLGXDO +D H[SXHVWR HQ &XED -DSyQ 9HQH]XHOD (VSDxD 0p[LFR \ &RVWD 5LFD 6X XQLYHUVR HV PiJLFR 8Q YLYHUR GH LOXVLRQHV HQ HO TXH ORV VXHxRV VH FRQYLHUWHQ HQ UHDOLGDG /D IDQWDVtD HV HO GHQRPLQDGRU FRP~Q GH VXV GLEXMRV HO UHIXJLR GRQGH VX LPDJLQDFLyQ EULOOD FRQ OX] SURSLD /RV DQLPDOHV FRQ HOHPHQWRV PHFiQLFRV \ HO GHVQXGR IHPHQLQR DOFDQ]DQ VX Pi[LPD H[SUHVLyQ FRQ WpFQLFDV TXH H[LJHQ SUHFLVLyQ HQ VXV WUD]RV SOXPLOOD OiSL] GH FRORU DFXDUHOD FDUERQFLOOR« (O LQÁXMR RULHQWDO \ ORV DUWLOXJLRV PHGLHYDOHV R UHQDFHQWLVWDV WDPELpQ DGTXLHUHQ VX FXRWD GH SURWDJRQLVPR HQ VX SDUWLFXODU SURFHVR FUHDWLYR ,QFOXVR SURIXQGL]D HQ OD UHYROXFLRQDULD REUD GH /HRQDUGR GD 9LQFL SDUD DSOLFDU D VXV WUDEDMRV ORV UHJLVWURV GH ODV HPRFLRQHV \ ODV H[SUHVLRQHV JHVWXDOHV £&RPSDUWH FRQ HOOD VX LPDJLQDULR SDUDtVR &$3Ì78/2 ,; ´'RQGH VH FRQFOX\H \ GD ÀQ D OD HVWXSHQGD EDWDOOD TXH HO JDOODUGR 9L]FDtQR \ HO YDOLHQWH 0DQFKHJR WXYLHURQµ


0DQFKHJR FRQWUD 9L]FDtQR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


)HGHULFR (JXLD &RQ XQD WUD\HFWRULD LPSRUWDQWH GH H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV HQ FLXGDGHV WDQWR HVSDxRODV FRPR HXURSHDV DVt FRPR H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV \ )HULDV GHVGH -DSyQ ((88 (XURSD &RQ REUD HQ FROHFFLRQHV SULYDGDV FRPR HQ LQVWLWXFLRQHV GH WRGR HO PXQGR 6X REUD GH FXLGDGR SODQWHDPLHQWR LQWHOHFWXDO \ SLFWyULFR OOHYD D FDER XQ LQWHOLJHQWH MXHJR TXH RVFLOD HQWUH OD DEVWUDFFLyQ PiV OtULFD \ XQD JHRPHWUtD SRpWLFD HQ HO TXH OD GLVWULEXFLyQ GHO HVSDFLR ORV SODQRV FURPiWLFRV \ XQD FODUD YROXQWDG LQWHJUDGRUD GH PDWHULDOHV H LQYHVWLJDFLRQHV HVWpWLFDV FRQVWLWX\HQ ZZZ OLQNHGLQ FRP LQ IHGHULFR HJXLD E FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDOHV GH VX SHUVRQDO \ ULJXURVR GLVFXUVR 6X OHQJXDMH SOiVWLFR VH HQFXHQWUD OOHQR GH UHYHODGRUHV KDOOD]JRV FRQVHJXLGRV D EDVH GH WUDQVLWDU SRU OD SUHFLVLyQ SRpWLFD \ HO ULJRU WpFQLFR HVWpWLFR \ FRPSRVLWLYR /D REUD GH )HGHULFR (JXLD HV SRU WDQWR IXQGDPHQWDOPHQWH UHÁH[LYD HQ HOOD SRGHPRV GHVFXEULU OD YHUGDG TXH FDUDFWHUL]D OR DXWpQWLFR \ OR PHGLWDGR OHMDQR D FXDOTXLHU UHWRULFLVPR (Q VX REUD LQWURGXFH IUHFXHQWHPHQWH WH[WRV HVFULWRV FRQ LQWHQFLyQ SOiVWLFD LQWHOHFWXDO VLPEyOLFD H LQFOXVR LUyQLFD \D TXH ODV SDODEUDV FDVL LOHJLEOHV FRPR OHYHPHQWH VXVXUUDGDV DO HVSHFWDGRU DFDEDQ FRQÀJXUDQGR XQD GUDPiWLFD GLDOpFWLFD HQ WRUQR D OD FRPXQLFDFLyQ LQFRPXQLFDFLyQ (Q HVH SURFHVR LQFOXVR HO VRSRUWH VH DEUH SDUD PRVWUDUQRV FRQ DEVROXWD QDWXUDOLGDG ORV PDWHULDOHV HVFRQGLGRV R ELHQ HQ GHWHUPLQDGDV RFDVLRQHV VH VREUHSDVD OD ELGLPHQVLRQDOLGDG SURSLD GH OD SLQWXUD SDUD LQGDJDU HQ HO REMHWR WULGLPHQVLRQDO SRU PHGLR GH SLH]DV GH PDGHUD VXSHUSXHVWDV R LQFLVLRQHV UHDOL]DGDV HQ HO PLVPR VRSRUWH GH OD REUD /D PLQXFLRVD WpFQLFD TXH GHVFXEULPRV HQ VX REUD QR DKRJD HO VHQWLPLHQWR TXH WUDVPLWH D VXV FRPSRVLFLRQHV VLQR PiV ELHQ D\XGD D SRWHQFLDU OD IXHU]D FRPXQLFDWLYD GH XQD REUD SOHQD DUPyQLFD \ VDELDPHQWH HTXLOLEUDGD &DGD SLH]D VXSRQH XQD FRQGHQVDFLyQ GH H[SHULHQFLD FRQYLUWLHQGR HO VRSRUWH GH VX REUD HQ HO UHFHSWiFXOR SHUIHFWR GH WRGD OD VDELGXUtD TXH VX WUD\HFWRULD DUWtVWLFD OH KD SURSRUFLRQDGR GHPRVWUDQGR VLHPSUH XQD SRUWHQWRVD FDSDFLGDG GH SHQVDU OD SLQWXUD &DUORV 'HOJDGR (/ 38172 '( /$6 $57(6

&$3Ì78/2 ; ´$O]y OD PDQR \ GLROH VREUH HO FXHOOR XQ IXHUWH JROSH \ WUDV pO FRQ VX PLVPD HVSDGD XQ JHQWLO HVSDOGDUD]R µ


$O]y OD PDQR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


7ULQLGDG 5RPHUR

3LQWRUD QDFLGD HQ 6HYLOOD (VSDxD HVWXGLD %% $UWHV HQ 6HYLOOD 5HVWDXUDFLyQ HQ $OFDOi GH +HQDUHV \ $UWHV (VFpQLFDV HQ HO &RQVHUYDWRULR GH 6HYLOOD + D U H D O L ] D G R Y D U L D V H [ S R V L F L R Q H V LQGLYLGXDOHV HQ HO H[WUDQMHUR \ HQ (VSDxD \ KD SDUWLFLSDGR HQ FDVL XQ FHQWHQDU GH H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV +D\ REUD VX\D HQWUH RWURV OXJDUHV 3DODFLR GH OD =DU]XHOD 0DGULG &ROHFFLyQ WULQLGDG URPHUR EORJVSRW FRP )XQGDFLyQ &DMD 0DGULG 0XVHR 0XQLFLSDO GH 7HUXHO &HQWUR GH $UWH 0RGHUQR GH %XHQRV $LUHV %LEOLRWHFD 1DFLRQDO GH 0DGULG $U]RELVSDGR GH 6HYLOOD $\XQWDPLHQWR GH $OFDOi GH +HQDUHV HWF +DQ HVFULWR VREUH HOOD HQWUH RWURV &DUORV $OYDU $QWRQLR *DOD /XLV $OEHUWR GH &XHQFD 0DULR $QWROtQ -RVp 3pUH] $]RU -XOLD 6iH] $QJXOR -RVp 0 /XFLD 0HMtDV $JXVWtQ 5RPR )UDQFLVFR -DYLHU *DUFtD *XWLpUUH] HWF +DQ VLGR HPLWLGRV SURJUDPDV HVSHFLDOHV VREUH VX REUD HQ OD FDGHQD $5' GH OD 5HS~EOLFD GH $OHPDQLD \ HQ HO SURJUDPD UHJLRQDO GH $QGDOXFtD GH 79( \ HQ HO &DQDO GH OD +,71 86$ (Q OD 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi GH +HQDUHV UHDOL]y XQD HGLFLyQ GH (O ,QJHQLRVR +LGDOJR ' 4XLMRWH GH OD 0DQFKD FRQ VXV LOXVWUDFLRQHV UHDOL]iQGRVH XQD H[SRVLFLyQ FRQ ORV GLEXMRV HQ OD PLVPD 8QLYHUVLGDG (QWUH RWUDV DFWLYLGDGHV KD VLGR LQYLWDGD D OD )XQGDFLyQ *DOD GH MyYHQHV FUHDGRUHV &yUGRED SURQXQFLDGR FRQIHUHQFLDV VREUH /D PXMHU HQ HO DUWH GH OD SLQWXUD \ 3HUVRQDMHV IHPHQLQRV HQ OD QRYHOD GH ' 4XLMRWH +D SXEOLFDGR DUWtFXORV VREUH OD SLQWXUD HQ GLIHUHQWHV PHGLRV GH DUWH (Q 6HYLOOD FRODERUy FRQ GLIHUHQWHV JUXSRV GH WHDWUR LQGHSHQGLHQWH 7 ( 8 7DEDQTXH \ (VSHUSHQWR FRPR HVFHQyJUDID \ DFWUL] HQ QXPHURVRV PRQWDMHV 'HVGH FRODERUD FRPR LOXVWUDGRUD HQ OD 5HYLVWD 7URTXHO GH 3RHVtD \ 5HODWRV (Q \ LQWHUSUHWy HO 0RQRORJR 9LYR VLQ YLYLU HQ PL 6DQWD 7HUHVD (O GH DEULO SUy[LPR SUHVHQWDUi VX SULPHU OLEUR GH 3RHVtD /RV 2MRV GHO 6LOHQFLR

&$3ÃŒ78/2 ;, 'LFH 'RQ 4XLMRWH D 6DQFKR ´&RQ WRGR HVWR WH KDV GH VHQWDU SRUTXH D TXLHQ VH KXPLOOD 'LRV OH HQVDO]Dµ


&DStWXOR ;, 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&DUORWD &RU]R ÉOYDUH]

(VSDxD

$UWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU FHQWUDGD HQ F U H D W L Y L G D G H L Q Q R Y D F L y Q F R P R KHUUDPLHQWDV SDUD HO GHVDUUROOR VRFLDO H L Q W H U Q D F L R Q D O & R P L V D U L D G H O D H[SRVLFLyQ \ SUHVLGHQWD GH 8QLWHG 1DWLRQV 6WXGHQW $VVRFLDWLRQ 6SDLQ 816$ 6SDLQ 'H ODV SULPHUDV GH VX SURPRFLyQ HQ OD FDUUHUD GH %HOODV $UWHV \ HPEDMDGRUD GHO 0DVWHU IRU ,PSDFW 7KURXJK ,QQRYDWLRQ & D U O R W D U H V D O W D S R U V X V P ~ O W L S O H V GRQDFLRQHV GH DUWH D OD FDULGDG \ HQWUH VXV H[KLELFLRQHV SRU ([KLELFLRQHV IRWRJUiÀFDV HQ 6DOyQLFD \ $WHQDV *UHFLD ´9LVWDV &UX]DGDV OD YLGD D DPERV ODGRV GHO $WOiQWLFRµ HQ 4XHW]DOWHQDQJR *XDWHPDOD

ZZZ EHKDQFH QHW FDUORWDFRU]RDOYDUH]

([KLELFLRQHV IRWRJUiÀFDV HQ 6DOyQLFD \ $WHQDV *UHFLD ´9LVWDV &UX]DGDV OD YLGD D DPERV ODGRV GHO $WOiQWLFRµ HQ 4XHW]DOWHQDQJR *XDWHPDOD 3DUWH GHO FROHFWLYR ´SURGXFWR VHOHFWRµ HQ OD H[KLELFLyQ HQ )DUQHUVLR 0DGULG 6HOHFFLRQDGD FRPR XQD GH ODV DUWLVWDV HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH *DOLFLD SRU OD HPSUHVD HQ JHVWLyQ FUHDWLYD ´&HQGiµ SDUD OD SURPRFLyQ GH OD FXOWXUD JDOOHJD HQ (XURSD $UWLVWD PiV MRYHQ HQ OD 6HPDQD &HOD HQ HO &tUFXOR GH %HOODV $UWHV 0DGULG $GHPiV &DUORWD KD GDGR FKDUODV HQ HYHQWRV FRPR ODV ,PSDFW 7DONV GH OD 8QLYHUVLGDG (XURSHD GH 0DGULG FRQ RWURV FRPR 6WHSKHQ :R]QLDN FR FUHDGRU GH $SSOH 7('; 7$/. 5HFUHDUWH \ HQ RWURV HYHQWRV \ XQLYHUVLGDGHV \ UHFLHQWHPHQWH KD UHFLELGR HO SUHPLR +HUH )RU *RRG GH /DXUHDWH

&$3ÃŒ78/2 ;,, ´< HQ YHUGDG TXH WRGR OR PHUHFtD TXH HUD PX\ EXHQ FRPSDxHUR \ FDULWDWLYR \ DPLJR GH ORV EXHQRV \ WHQtD XQD FDUD TXH HUD XQD EHQGLFLyQµ


0DUFHOD WRGR OR PHUHFtD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$OJDUL

ZZZ LQVWDJUDP FRP DOJDULDJL 0DGULG $OJDUL ,OXVWUDGRU \ GLVHxDGRU JUiÀFR UHDOL]D VXV REUDV HQ GLVWLQWDV WpFQLFDV FRPR SLQWXUD \ DFXDUHOD \ WRFD GLVFLSOLQDV FRPR OD IRWRJUDItD R KHUUDPLHQWDV GLJLWDOHV WDQWR GH PDQHUD ~QLFD FRPR FRPELQiQGRODV HQWUH Vt 6XV WUDEDMRV HVWiQ RULHQWDGRV SULQFLSDOPHQWH DO PXQGR HGLWRULDO \ OD SXEOLFLGDG 6XV REUDV KDQ ÀJXUDGR HQ GLYHUVDV H[SRVLFLRQHV GH FLXGDGHV FRPR 0DGULG 0iODJD 7ROHGR $OFDOi GH +HQDUHV 0DWDUy R )HUURO HQ (VSDxD \ 5LR GH -DQHLUR 6mR 3DXOR R (VWDPEXO D QLYHO LQWHUQDFLRQDO )LQDOLVWD GRV DxRV FRQVHFXWLYRV GHO &RQFXUVR 1DFLRQDO GH 6HOORV GH &RUUHRV \ 7HOpJUDIRV \ JDQDGRU GHO 3UHPLR ,QWHUQDFLRQDO 0DUULRWW GH ,OXVWUDFLyQ DGHPiV GH VHU JDODUGRQDGR HQ SUHPLRV GH FDUiFWHU UHJLRQDO R ORFDO

&DStWXOR ;,,, ´/R FXDO YLVWR SRU GRQ 4XLMRWH SDUHFLpQGROH TXH DOOt YHQtD ELHQ XVDU GH VX FDEDOOHUtD VRFRUULHQGR D ODV GRQFHOODV PHQHVWHURVDV SXHVWD OD PDQR HQ HO SXxR GH VX HVSDGD HQ DOWDV H LQWHOLJLEOHV YRFHV GLMR ³1LQJXQD SHUVRQD GH FXDOTXLHU HVWDGR \ FRQGLFLyQ TXH VHD VH DWUHYD D VHJXLU D OD KHUPRVD 0DUFHOD VR SHQD GH FDHU HQ OD IXULRVD LQGLJQDFLyQ PtD«µ


0DUFHOD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$ORQVR GH 6RXVD

0DGULG

ZZZ DORQVRGHVRXVD FRP

'D VXV SULPHURV SDVRV HQ HO DUWH GHVGH WHPSUDQD HGDG GH OD PDQR GH VX PDGUH OD DUWLVWD /LQGD GH 6RXVD $VLVWH D FODVHV GH GLEXMR \ SLQWXUD GHVGH OD LQIDQFLD REWHQLHQGR D OD HGDG GH DxRV HO 3ULPHU 3UHPLR GH 'LEXMR HQ HO ,9 &HUWDPHQ 3URYLQFLDO -XYHQLO GH $UWHV 3OiVWLFDV GH 0DGULG \ UHFLELy YDULRV SUHPLRV GH GLEXMR HQ FDWHJRUtD LQIDQWLO \ MXYHQLO VLHQGR XQR GH VXV GLEXMRV HOHJLGR SDUD IRUPDU SDUWH GH OD H[SRVLFLyQ SHUPDQHQWH HQ XQR GH ORV 0XVHRV GHO 1LxR HQ -DSyQ /LFHQFLDGD HQ %HOODV $UWHV SRU OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG HQ OD UDPD GH GLVHxR KD GHGLFDGR YDULRV DxRV D YLDMDU \ H[SORUDU GLYHUVDV WpFQLFDV JUiÀFDV \ SLFWyULFDV WDQWR WUDGLFLRQDOHV FRPR LQQRYDGRUDV FRPR HO DUWH GLJLWDO (Q HO UHFLEH HO 3UHPLR ([FHOHQFLD DO 'LEXMR GH OD 7HUWXOLD ,OXVWUDGD GH 0DGULG \ HQ HO 7HUFHU 3UHPLR GH 'LEXMR GHO 5HDO -DUGtQ %RWiQLFR -XDQ &DUORV , GH $OFDOi GH +HQDUHV 3DUWLFLSD HQ H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV HQ (VSDxD (XURSD 86$ \ $VLD \ H[SRQH LQGLYLGXDOPHQWH HQ GLIHUHQWHV SURYLQFLDV HVSDxRODV \ HQ 0DGULG 7LHQH REUD SHUPDQHQWH HQ GLYHUVDV FROHFFLRQHV PXVHRV H LQVWLWXFLRQHV HQ YDULRV SDtVHV (Q ORV ~OWLPRV DxRV WDPELpQ UHDOL]D WUDEDMRV GH GLVHxR JUiÀFR LOXVWUDFLyQ GLJLWDO HGLFLyQ GH YtGHR FUHDWLYD \ GLVHxR ZHE H LPSDUWH FODVHV GH SLQWXUD \ GLEXMR \ DUWHV SOiVWLFDV HQ OD ]RQD GH 0DGULG FRPSDJLQDGR ODV FODVHV FRQ VX TXHKDFHU DUWtVWLFR \ HO GLVHxR &DStWXOR ;,9 ´1LQJXQD SHUVRQD GH FXDOTXLHU HVWDGR \ FRQGLFLyQ TXH VHD VH DWUHYD D VHJXLU D OD KHUPRVD 0DUFHOD VR SHQD GH FDHU HQ OD IXULRVD LQGLJQDFLyQ PtD«µ


(Q GHIHQVD GH 0DUFHOD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&KRUGL &RUWpV

&KRUGL &RUWpV QDFH HQ $OFR\ $OLFDQWH (VSDxD 6H PDWULFXOD HQ OD (VFXHOD GH $UWHV \ 2ÀFLRV GH $OFR\ GRQGH HVWXGLD GRV DxRV ,QJUHVD HQ OD (VFXHOD /RWMD GH %DUFHORQD GRQGH HVWXGLD \ VH HVSHFLDOL]D HQ ´3URFHGLPLHQWRV SLFWyULFRV GH SLQWXUD PXUDOµ < 'LVHxR WH[WLO ZZZ FKRUGLFRUWHV FRP (Q 0DGULG (V HOHJLGR 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO *UHPLR GH $UWHVDQRV )XQGD \ GLULJH HO &HQWUR $UWHVDQR GH 0DGULG FRPR &HQWUR &RODERUDGRU GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (PSOHR )XQGD \ GLULJH (FRDUWH HPSUHVD GH DFWLYLGDGHV HFROyJLFDV \ DUWtVWLFDV )XQGD WDPELpQ ´&KRUGL &RUWpV (VWXGLR GH $UWH 6DFURµ \ OD (VFXHOD GH 3LQWXUD GH ,FRQRV TXH OOHYD VX QRPEUH 0DHVWUR GH PDHVWURV SRU VX HVFXHOD KDQ SDVDGR PXFKRV LFRQyJUDIRV TXH DFWXDOPHQWH LPSDUWHQ FODVHV GH SLQWXUD GH LFRQRV HQ 0p[LFR 3XHUWR 5LFR (VWDGRV 8QLGRV \ (VSDxD )XQGD <DURVODY $VRFLDFLyQ (VSDxROD GHO ,FRQR )XQGD WDPELpQ $,&21%,58 $FDGHPLD ,QWHUQDFLRQDO GH ,FRQRJUDItD %L]DQWLQD \ 5XVD ODV FXDOHV SUHVLGH GXUDQWH DOJXQRV DxRV /H FRQFHGHQ YDULRV SUHPLRV \ PHGDOODV HQ (VSDxD \ YDULRV SDtVHV GH (XURSD (V QRPEUDGR $UWHVDQR 0DGULOHxR 7UDGLFLRQDO SRU OD &iPDUD GH &RPHUFLR H ,QGXVWULD GH 0DGULG &XHQWD FRQ H[SRVLFLRQHV HQWUH ODV GH DXWRU \ FROHFWLYDV 1DFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV 2EUDV VX\DV VH HQFXHQWUDQ HQ 0XVHRV ,JOHVLDV EDQFRV \ FROHFFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV &$3Ì78/2 ;9 'RQGH VH FXHQWD OD GHVJUDFLDGD DYHQWXUD TXH VH HQFRQWUy 'RQ 4XLMRWH HQ WRSDU FRQ XQRV GHVDOPDGRV \DQJ HVHV


$SDOHDGRV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


6iQFKH] &DUSLR

3UHPLRV 'LSORPD GH ([FHOHQFLD *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD D 'xD $YHOLQD 6iQFKH] &DUSLR SRU VX WUD\HFWRULD DUWtVWLFD GH (QHUR 0D\R 3ULPHU SUHPLR GH $UWH $EVWUDFWR FRQFHGLGR SRU OD $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV 3ULPHU 3UHPLR ;9, &HUWDPHQ GH 3LQWXUD -RVp 3UDW ODV 5R]DV GH 0DGULG 6HJXQGR 3UHPLR &HUWDPHQ ´/D &LJ HxD %RWiQLFRµ ;9,,, &HUWDPHQ 0HQFLyQ GH +RQRU HQ $FXDUHOD \ 'LEXMR &tUFXOR GH %HOODV $UWHV 0DGULG 3DUWLFLSDFLyQ HQ HO &HUWDPHQ GH 3LQWXUD 0XVHR GH $PpULFD 0DGULG

ZZZ VDQFKH]FDUSLR FRP

2EUD SHUPDQHQWH &DVWLOOR GHO $UFKLGXTXH 6DOYDGRU GH +DEVEXUJR /RUHQD *P QG ² $XVWULD 0XVHR ´/D &HOHVWLQDµ ² 3XHEOD GH 0RQWDOEiQ 7ROHGR &DSLOOD &ULVWR GH OD 1DYD 1RPEHOD ²7ROHGR 0XVHR ´0D\WH 6StQRODµ 0DUPROHMR -DpQ 0XVHRµ (O 9DOOH GH ORV 6XHxRVµ 3XHEOD GH OD 6LHUUD ²0DGULG &DMD &HQWUDO &DVWLOOD OD 0DQFKD ² 7ROHGR &DVD GH &XOWXUD ² 1RPEHOD 7ROHGR $WHQHR GH $OJHFLUDV &iGL] 6$/$ (;326,&,21(6 '2086 $57,6 HO 72%262 7ROHGR 2EUD HQ LPSRUWDQWHV FROHFFLRQHV SULYDGDV &RODERUDGRUD HQ OD UHYLVWD SRpWLFD ´(O &DEDOOR 1HJURµ GHO $WHQHR GH 0DGULG &$3Ì78/2 ;9, « HV PL QRPEUH GRQ 'LHJR GH 0LUDQGD« $WHQWtVLPR HVWXYR 6DQFKR D OD UHODFLyQ GH OD YLGD \ HQWUHWHQLPLHQWRV GH KLGDOJRV VH DUURMy GHO UXFLR \ FRQ JUDQ SULHVD OH IXH D DVLU GHO HVWULER GHUHFKR \ FRQ GHYRWR FRUD]yQ \ FDVL OiJULPDV OH EHVy«µ


'RQ 4XLMRWH 6DQFKR 3DQ]D \ 'RQ 'LHJR GH 0LUDQGD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


* 0RXUHOOH

ZZZ IDFHERRN FRP JXDGDOXSH IGUQDQGH]PRXUHOOH

&RPLHQ]R GH OD IRUPDFLyQ HQ \ GHVGH HO DxR KDVWD HO DxR UHFLELHQGR FODVHV GH SLQWXUD FRQ HO SUHVWLJLRVR DUWLVWD ' -RVp /XLV 0DUWtQ GH 9LGDOHV &XUVRV GH DFXDUHOD FRQ OD SURIHVRUD 'xD &DUPHQ 5DPtUH] 'XUDQWH DxRV ([SRVLFLyQ HQ OD VDOD GH FLUFXOR GH OHFWRUHV GH /XJR ([SRVLFLyQ HQ 0DGULG HQ OD 6DOD 0XVD ([SRVLFLyQ GH WpFQLFDV PL[WDV 0DGULG (Q 6DQWD FUX] GH 7HQHULIH HQ OD 6DOD GH H[SRVLFLRQHV GHO SDUTXH *DUFtD GH 6DQDEULD ([SRVLFLyQ HQ HO D\XQWDPLHQWR GH 0DODJyQ GH &LXGDG 5HDO ([SRVLFLyQ GH SLQWXUD DO ROHR FRQ GLIHUHQWHV SLQWRUHV GH 0DGULG 6DOD DWHQHD GH 0DGULG ([SRVLFLyQ HQ %RDGLOOD GHO 0RQWH 0XHVWUD GH GLIHUHQWHV WpFQLFDV HQ $OLFDQWH ([SRVLFLyQ LWLQHUDQWH GH ´3RU ORV &DPLQRV GH (O 4XLMRWHµ 2EUD HQ &ROHFFLRQHV SULYDGDV GH 0DGULG \ /XJR

&$3Ì78/2 ;9,, (Q PDOD KRUD IXHUD 'RQ 4XLMRWH \ VX ÀHO 6DQFKR D OD YHQWD TXH SRU GHMDU GH SDJDU ELHQ TXH PDQWHDURQ DO EXHQR GH 6DQFKR HVWH JULWDED SHUR QR IXH SRVLEOH OLEHUDUOR GHO VXSOLFLR


(O PDQWHR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$XURUD %R]D

ZZZ DXURUDER]D FRP $XURUD %R]D HV OLFHQFLDGD HQ &LHQFLDV GH OD ,QIRUPDFLyQ VHFFLyQ 3XEOLFLGDG \ 55 33 SRU OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG 'LSORPD GH -yYHQHV &UHDWLYRV SRU OD $VRFLDFLyQ HVSDxROD GH $JHQFLDV GH 3XEOLFLGDG \ *XLRQLVWD GH &LQH \ 79 SRU OD (VFXHOD GH &LQH ´ 6pSWLPD $UVµ 6X DFWLYLGDG DUWtVWLFD FRPHQ]y GLVHxDQGR \ UHGDFWDQGR QXPHURVDV FDPSDxDV GH SXEOLFLGDG HQ GLVWLQWDV $JHQFLDV PXOWLQDFLRQDOHV GH 0DGULG 0iV DGHODQWH YROFy VX WDOHQWR DUWtVWLFR HQ OD SLQWXUD VLHQGR VX HVWLOR ÀJXUDWLYR +D SDUWLFLSDGR HQ GLYHUVDV H[SRVLFLRQHV WDQWR HQ (VSDxD FRPR HQ RWURV SDtVHV ( ( 8 8 1XHYD <RUN 'DOODV \ &DOLIRUQLD )UDQFLD 3DUtV \ &DQQHV ,WDOLD 5RPD 0LOiQ \ OD 7RVFDQD +RODQGD ÉPVWHUGDP 'RHWLQFKHP \ =HGGDP 6XHFLD (VWRFROPR \ /DSRQLD 3RUWXJDO %UDJDQoD /LWXDQLD .DXQDV \ 0pMLFR 0LDFDWODQ &$3ÃŒ78/2 ;9,,, « \ OD SROYDUHGD TXH KDEtD YLVWR OD OHYDQWDEDQ GRV JUDQGHV PDQDGDV GH RYHMDV \ FDUQHURV TXH SRU DTXHO PLVPR FDPLQR GH GRV GLIHUHQWHV SDUWHV YHQtDQ ODV FXDOHV FRQ HO SROYR QR VH HFKDURQ GH YHU KDVWD TXH OOHJDURQ FHUFD \ FRQ WDQWR DKtQFR DÀUPDED GRQ 4XLMRWH TXH HUDQ HMpUFLWRV TXH 6DQFKR OH YLQR D FUHHU«


&RPEDWLHQGR HMpUFLWRV LPDJLQDULRV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&DUPHQ 6iQFKH] %DUHD

FVDQFKH]EDUHD EORJVSRW FRP HV &DUPHQ 6iQFKH] %DUHD QDFH HQ 3ULHJR GH &yUGRED HQ HO DxR 'HVGH SHTXHxD VLHQWH XQD JUDQ DWUDFFLyQ SRU HO DUWH 3HUR HO WLHPSR SDVD \ VHUi HQ FXDQGR GHFLGH FRJHU ORV SLQFHOHV SDUD FXPSOLU VX VXHxR 6H LQLFLD DVt XQ FDPLQR HQ OD 8QLYHUVLGDG 3RSXODU GH )XHQODEUDGD TXH OD OOHYD D SDVDU SRU GLIHUHQWHV WDOOHUHV (YDULVWR 3DODFLRV 0LJXHO 7RXUUXV 3DWULFLD /DQGDEDVR 'HVGH HVRV SULPHURV PRPHQWRV KDVWD QXHVWURV GtDV KD UHFRUULGR XQ ODUJR FDPLQR TXH OD KD OOHYDGR D UHDOL]DU LQFXUVLRQHV HQ GLIHUHQWHV iUHDV \ SDVDU SRU GLYHUVDV FRUULHQWHV VLHQGR HO QH[R FRP~Q HO FRORU GHVWDFDQGR OD DUPRQtD HOHJDQFLD \ YDULHGDG GH VXV PDWLFHV 7RGR HOOR VH WUDGXFH HQ XQD REUD IUHVFD RULJLQDO H LPDJLQDWLYD D YHFHV XQ SRFR FDSULFKRVD H LQFOXVR FRQ XQ WRTXH KXPRUtVWLFR VLHQGR OD ÀQDOLGDG ~OWLPD GH VX WUDEDMR HPRFLRQDU DO REVHUYDGRU \ GLVIUXWDU FRQ HO DUWH +D SDUWLFLSDGR HQ GLIHUHQWHV FRQFXUVRV HQWUH HOORV HO FRQFXUVR DQXDO GH %0: HQ HO FRQFXUVR GH $UWHV 3OiVWLFDV GH 0DMDGDKRQGD 0DGULG GRQGH IXH VX REUD VHOHFFLRQDGD \ HO FRQFXUVR ´0XMHUHV HQ LJXDOGDGµ GH 3R]XHOR GH $ODUFyQ 0DGULG HQ HO TXH UHFLELy OD WHUFHUD PHQFLyQ GH KRQRU $Vt PLVPR KD IRUPDGR SDUWH GH GLYHUVDV H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV HQ &yUGRED 0iODJD 0DGULG =DUDJR]D &RORPELD &$3ÃŒ78/2 ;,; ´<HQGR SXHV GHVWD PDQHUD OD QRFKH RVFXUD HO HVFXGHUR KDPEULHQWR YLHURQ TXH SRU HO PHVPR FDPLQR TXH LEDQ YHQtDQ KDFLD HOORV JUDQ PXOWLWXG GH OXPEUHV TXH QR SDUHFtDQ VL QR HVWUHOODV TXH VH PRYtDQ 3DVPyVH 6DQFKR HQ YLpQGRODV \ GRQ 4XLMRWH QR ODV WXYR WRGDV FRQVLJR 7LUR HO XQR GHO FDEHVWUR D VX DVQR \ HO RWUR GH ODV ULHQGDV D VX URFLQR \ HVWXYLHURQ TXHGRV PLUDQGR µ


/D QRFKH GH ODV DQWRUFKDV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


ÉQJHOHV 0RQGpMDU

ÉQJHOHV 0RQGpMDU QDFLGD HQ 0ROLQD GH 6HJXUD 0XUFLD HQ VH KD LGR GHVDUUROODQGR HQ FODVHV GH DUWLVWDV FRPR 3HSH <DJ HV 3HGUR 6HUQD -RVH 0DQXHO 3HxDOYHU &ULVWyEDO *DEDUUyQ -RQDWKDQ 7DOERW \ $QWRQLR /ySH] OR TXH OH KD OOHYDGR D FRQVHJXLU SUHPLRV FRPR HU 3UHPLR HQ 3XHQWH 7RFLQRV 0XUFLD ZZZ UHJPXUFLD FRP VHUYOHW V 6O"VLW F HU 3UHPLR HQ 0ROLQD GH 6HJXUD 0XUFLD P U 5H3 HU 3UHPLR HQ /HWXU $OEDFHWH 2WUDV YDULDV PHQFLRQHV HQ 0XUFLD $OPHUtD $OLFDQWH HWF« +D H[SXHVWR HQ YDULDV VDODV LQGLYLGXDOPHQWH FRPR HQ 0ROLQD GH 6HJXUD %ODQFD $UFKHQD $OKDPD GH 0XUFLD \ HQ RWUDV GH IRUPD FROHFWLYD IXHUD \ GHQWUR GH OD 5HJLyQ GH 0XUFLD +D SDUWLFLSDGR YDULRV DxRV FRPR MXUDGR GH YDULRV FRQFXUVRV GH SLQWXUD H LOXVWUDGR OD SRUWDGD GH OLEURV FRPR ´*DOHUtD GH $SiWULGDVµ GH 0DQXHO 0R\DQR \ ´6HQGHURVµ GH -RVH 0DQXHO *LO 'HVGH VH GHGLFD D OD JHVWLyQ GH OD 6DODV GH ([SRVLFLRQHV ´(O -DUGtQµ \ ´/D &iUFHOµ GH 0ROLQD GH 6HJXUD H LPSDUWH WDOOHUHV GH SLQWXUD SDUD MyYHQHV D WUDYpV GHO $\WR GH 0ROLQD GHVGH

&$3Ì78/2 ;; ´6HxRU \R QR Vp SRU TXp TXLHUH YXHVWUD PHUFHG DFRPHWHU HVWD WDQ WHPHURVD DYHQWXUD DKRUD HV GH QRFKH DTXt QR QRV YH QDGLH ELHQ SRGHPRV WRUFHU HO FDPLQR \ GHVYLDUQRV GHO SHOLJUR µ


7HPRU HQ OD 1RFKH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


-- &~SHU

¢¢'H GyQGH YHQJR"" 678',2 --&833(5 UHSUHVHQWD XQD QXHYD SURSXHVWD TXH EXVFD KDFHU SDUWtFLSH GH OD SLH]D DUWtVWLFD DO REVHUYDGRU \ R SURSLHWDULR GH OD PLVPD /H HQIUHQWD D XQD REUD SHUVRQDOL]DGD \ FDPELDQWH TXH pO PLVPR SXHGH PRGLÀFDU D OR ODUJR GHO WLHPSR \ TXH VH D U J X P H Q W D G H V G H H O K X P R U \ O D LUUHYHUHQFLD &RQVLJDPRV TXH OR HVWXGLRVR SDUH]FD VLPSOH OR FRPSOHMR QDWXUDO \ HO DUWH XQ SRFR PiV QRUPDO

ZZZ VWXGLRMMFXSHU HV

0H JXVWDUtD XQLU DUWH SRHVtD FRQ OR VHQVRULDO 4XH OR LQWHOHFWXDO VHD PiV FHUFDQR \ HO DUWH XQ SRFR PiV FRWLGHDQRµ 6X HVFXOWXUDV GH SHTXHxR IRUPDWR HVWiQ UHDOL]DGDV D EDVH GH PDGHUD QDWXUDO LQFRUSRUDQGR PDWHULDOHV PX\ GLYHUVRV \ REMHWRV GH OD YLGD FRWLGLDQD TXH VH UHGHÀQHQ HQ XQ QXHYR FRQWH[WR GHVGH XQ FOLS R XQ SHQGLHQWH D LPDQHV R PLFUR PRWRUHVVRODUHV $ EDVH GH pVWRV LQJUHGLHQWHV ODV HVFXOWXUDV SXHGHQ ROHU FDPELDU GH FRORU VRQDU \ WHQHU HOHPHQWRV PRYLEOHV H LQWHUFDPELDEOHV TXH WUDQVIRUPDQ OD LPDJHQ JHQHUDO D PHGLGD TXH HO XVXDULR ORV DFFLRQD (Q HVWD OtQHD GH Pi[LPD SHUVRQDOL]DFLyQ GD OD SRVLELOLGDG DO FRPSUDGRU GH LQFRUSRUDU HQ OD TXH YD D VHU VX HVFXOWXUD VXV REMHWRV SUHIHULGRV PLFUR IRWRV PDWHULDOHV LGHQWLÀFDWLYRV R UHFXHUGRV SDUD VLQWRQL]DU OD LGHD FUHDWLYD GHO DXWRU FRQ HO PXQGR GHO XVXDULR UHFHSWRU 7RGDV ODV SLH]DV VRQ ~QLFDV H LUUHSHWLEOHV \ VH UHDOL]DQ HQ EDVH D XQD LGHD R XQD VHQVDFLyQ TXH HO DXWRU TXLHUH WUDQVPLWLU OOHYDQGR FDGD XQD GH HOODV XQ PLFURFKLS TXH LGHQWLÀFD OD SLH]D \ TXH FRQVWLWX\H VX $'1

&$3Ì78/2 ;;, 'H DOOt D SRFR GHVFXEULy GRQ 4XLMRWH XQ KRPEUH D FDEDOOR TXH WUDtD HQ OD FDEH]D XQD FRVD TXH UHOXPEUDED FRPR VL IXHUD GH RUR \ DXQ pO DSHQDV OH KXER YLVWR FXDQGR VH YROYLy D 6DQFKR \ OH GLMR


3URFUHDFLyQ LPDJLQDULD« GH \HOPRV YDULD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


5DIDHO 3LFyQ

ZZZ UDIDHOSLFRQDUW FRP 5DIDHO 3LFyQ QDFH HQ XQ SHTXHxR SXHEOR GH +XHOYD $QGDOXFtD (VSDxD VLHQGR DUWLVWD QDWR D ORV DxRV HPSLH]D KDFLHQGR VXV SULPHUDV HVFXOWXUDV GH JDPERQLWD HQVDPEODGDV FRQ DOÀOHUHV \ VLHQGR TXLMRWHUR SRU QDWXUDOH]D FRPHQ]y KDFLHQGR 4XLMRWHV \ VX HQWUDxDEOH 6DQFKR XVDQGR FODYRV SDUD ODV KHUUDGXUDV GH ORV FDEDOORV D ORV DxRV HQ $OFDOi GH +HQDUHV FRQ PDHVWURV WDOHV FRPR 'RPDUFR \ &LYHUD (VWXGLR HQ (O &ROHJLR &HUYDQWHV ,QVWLWXWR &RPSOXWHQVH (VFXHOD GH 0DHVWUtD (0, HQ $OFDOi \ SRVWHULRUPHQWH HQ (VFXHOD GH $UWHV \ 2ÀFLRV HQ 0DGULG (VSDxD 6H PXGy D YLYLU D (VWDGRV 8QLGRV D ORV DxRV JDQDQGR HO SULPHU SUHPLR HQ 6DQWD )H SRU OD REUD 'RQ 4XLMRWH \ 6DQFKR HVFXOWXUD GH PRYLPLHQWR KHFKD GH KLHUUR $KRUD WLHQH VX HVWXGLR HQ 5RFNOHGJH )ORULGD GRQGH KDFH HVFXOWXUDV GH EURQFH KLHUUR DFHUR \ GLIHUHQWHV WLSRV GH DUWHV SOiVWLFRV +D UHFLELGR SUHPLRV HQ 0LDPL 2UODQGR 0HOERXUQH 0DGULG 9DOHQFLD \ YDULDV RWUDV FLXGDGHV 5DIDHO 3LFyQ HV HO DXWRU \ DUWLVWD HOHJLGR SDUD KDFHU OD REUD HQ EURQFH GH -XDQ 3RQFH GH /HRQ SDUD FHOHEUDU HO 9 &HQWHQDULR GHO GHVFXEULPLHQWR GH OD )ORULGD 3RQFH GH /HRQ /DQGLQJ 3DUN 0HOERXUQH )ORULGD

&$3ÃŒ78/2 ;;,, ´(O <HOPR GH 0DPEULQR KDFH UHIHUHQFLD D XQ ÀFWLFLR \HOPR GH RUR SXUR TXH KDFtD LQYXOQHUDEOH D VX SRUWDGRU SURSLHGDG RULJLQDO GHO OHJHQGDULR UH\ PRUR µ


(O <HOPR GH 0DPEULQR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


-RVH ÉQJHOHV

KWWSV MRVHDQJHOHVHVFXOWRU FRP

-RVH -DYLHU ÉQJHOHV $OHMR /LQDUHV (V 'RFWRU HQ %HOODV $UWHV SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD 'HGLFDGR D OD HVFXOWXUD \ OD SHGDJRJtD GH ODV DUWHV SOiVWLFDV +D H[SXHVWR HQ 3DUtV 5RPD \ 7DLZiQ HQWUH RWUDV FLXGDGHV (QWUH VXV REUDV GHVWDFD HO PRQXPHQWR HQ EURQFH D -RVp 0DUtD HO 7HPSUDQLOOR \ HO PRQXPHQWR HQ EURQFH D %ODV ,QIDQWH LQVWDODGRV HQ OD YtD S~EOLFD GH $ODPHGD 0iODJD +R\ GtD HV SURIHVRU GH FyPLF \ JUiÀFD SXEOLFLWDULD HQ OD (VFXHOD GH $UWHV -RVH 0DUtD &UX] 1RYLOOR GH &XHQFD

&$3ÃŒ78/2 ;;,,, ´6DOLy D QRVRWURV FRQ PXFKD PDQVHGXPEUH \D URWR HO YHVWLGR \ HO URVWUR GHVÀJXUDGR \ WRVWDGR GHO VRO GH WDO VXHUWH TXH DSHQDV OH FRQRFtDPRV VLQR TXH ORV YHVWLGRV DXQTXH URWRV FRQ OD QRWLFLD TXH GH HOORV WHQtDPRV QRV GLHURQ D HQWHQGHU TXH HUD HO TXH EXVFiEDPRV 6DOXGyQRV FRUWpVPHQWH \ HQ SRFDV \ PX\ EXHQDV UD]RQHV QRV GLMR TXH QR QRV PDUDYLOOiVHPRV GH YHUOH DQGDU GH DTXHOOD VXHUWH SRUTXH DVt OH FRQYHQtD SDUD FXPSOLU FLHUWD SHQLWHQFLD TXH SRU VXV PXFKRV SHFDGRV OH KDEtD VLGR LPSXHVWD 5RJiPRVOH TXH QRV GLMHVH TXLpQ HUD PDV QXQFD OR SXGLPRV DFDEDU FRQ pOµ


/D E~VTXHGD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


/LVVD 1HLOH\

ZZZ IDFHERRN FRP OLVVDQGUDQHLOH\ /LVVDQGUD 1HLOH\ 0ROLQD QDFH HQ 6DJXD OD *UDQGH &XED *UDGXDGD GH %LEOLRWHFRORJtD \ FLHQFLDV GH OD LQIRUPDFLyQ GH /D 8QLYHUVLGDG GH /D +DEDQD &XED $UWLVWD SOiVWLFR \ GLVHxDGRUD 'HVGH WHPSUDQD HGDG KD SHUWHQHFLGR DO FROHFWLYR SOiVWLFR PXQLFLSDO 5HQH 3RUWRFDUUHUR \ OD $VRFLDFLyQ &XEDQD +HUPDQRV =DLV (QWUH VXV ORJURV DUWtVWLFRV FXHQWDQ &RQFXUVR 3URYLQFLDO GH $UWHV 3OiVWLFDV PHQFLyQ 6DQWD &ODUD &XED $UWHVDQtD \ $UWH 9LOODFODUHxR SUHPLR 0XVHR 3URYLQFLDO GH 6DQWD &ODUD 9& &XED ([SRVLFLyQ 0XQLFLSDO $UDSRV SUHPLR &DVD 'H &XOWXUD 6DQWR 'RPLQJR 9& &XED ([SRVLFLyQ $EULpQGRVH 3DVR SUHPLR 6DQWD &ODUD 9& &XED (QFXHQWUR $UWtVWLFR 3URYLQFLDO SUHPLR 6DQWD &ODUD 9& &XED +D UHDOL]DGR H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV HQ (VSDxD 0H[LFR &RVWD 5LFD (VWDGRV 8QLGRV \ &XED \ H[SRVLFLRQHV SHUVRQDOHV HQ &XED \ (VWDGRV 8QLGRV +D SDUWLFLSDGR HQ ORV VDORQHV 9 6DORQ 0LUWKD &HUUD /D +DEDQD &XED 6DORQ GH 0DU]R /D +DEDQD &XED 6X REUD SXHGH DSUHFLDUVH HQ GLVHxRV GH WRFDGRV DWUHVRV \ VRPEUHURV SDUD REUDV WHDWUDOHV /D FDVD GH %HUQDOGD $OED $OHOX\D (URWLFD GH 'RQ 3HUOLPSOLQ 6XHxR GH XQD QRFKH GH 9HUDQR \ /D RUJLD FRQ OD TXH JDQDUD HO SUHPLR +ROD D OD PHMRU GLVHxDGRUD HQ 1HZ <RUN 'LVHxR GH FDUWHO SDUD HO IHVWLYDO GHO PRQRORJR +DYDQDIDPD 6X WUDEDMR DUWtVWLFR WDPELpQ SXHGH VHU DSUHFLDGR HQ HO ORE\ GH OD VDOD GH WHDWUR +DYDQDIDPD 0LDPL )ORULGD DVL FRPR HQ OD FROHFFLyQ GH GLEXMRV GHO 0XVHR (O 9DOOH GH ORV 6XHxRV 3XHEOD GH OD &LHUUD (VSDxD

&$3ÃŒ78/2 ;;,9 &DUGHQLR HO URWR QDUUD D 'RQ 4XLMRWH \ 6DQFKR VREUH VX GHVYHQWXUD \ OD GDPD HQ FXHVWLyQ « $ HVWD /XFLQGD DPp TXLVH \ DGRUp GHVGH PLV WLHUQRV \ SULPHURV«


£££2K /XFLQGD /XFLQGD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$VXQFLyQ %DX

ZZZ DVXQFLRQ EDX HV (V /LFHQFLDGD HQ )LORVRItD \ /HWUDV +LVWRULD \ *HRJUDItD SRU OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG +D UHDOL]DGR HVWXGLRV GH %HOODV $UWHV HQ OD (VFXHOD 6XSHULRU GH $UTXLWHFWXUD 8&0 \ GH OD (VFXHOD 6XSHULRU GH $UTXLWHFWXUD &(8 GH 0DGULG < HQ ORV 7DOOHUHV OD HVFXHOD GH %%$$ GH 6WD &UX] GH 7HQHULIH \ GHO &%$ GH 0DGULG +D H[SXHVWR GHQWUR \ IXHUD GH (VSDxD HQ FROHFFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV 6HOHFFLRQDGD HQ YDULRV &HUWiPHQHV HV SRVHHGRUD GH GLVWLQWRV 3UHPLRV GH 3LQWXUD FRPR HO GHO &%$ GH 0DGULG HO GH OD 81(' GH 3ODVHQFLD HO GHO $\XQWDPLHQWR GH 0RUD GH 7ROHGR HQ \ ,QWHUHVDGD SRU OD PXMHU \ FXDQWR OH FRQFLHUQH HQFDPLQD VX REUD KDFLD HVWRV HVWXGLRV VRFLDOHV D WUDYpV GH OD PHWiIRUD \ OD DEVWUDFFLyQ 3HUWHQHFH HQWUH RWUDV $VRFLDFLRQHV D OD $(3( D 0$9 D (P3RGHU$UWH GH OD TXH HV VRFLD IXQGDGRUD \ SHUWHQHFH D VX -XQWD 'LUHFWLYD GHVGH VX IXQGDFLyQ &$3ÃŒ78/2 ;;9 &RQWUD FXHUGRV \ FRQWUD ORFRV HVWi REOLJDGR FXDOTXLHU FDEDOOHUR DQGDQWH D YROYHU SRU OD KRQUD GH ODV PXMHUHV«µ


0HGLWDFLyQ GH (O 4XLMRWH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


(WKHO %HUJPDQ

HWKHOEHUJPDQ ZRUGSUHVV FRP 1DFH HQ *lOOLYDUH /DSRQLD 6XHFLD HQFLPD GHO &tUFXOR 3RODU ÉUWLFR /D REUD GH (WKHO %HUJPDQ DXQTXH IRUPDOPHQWH VH GHQRPLQDUtD ´DEVWUDFFLyQµ WLHQH XQ VHQWLGR PiV SURIXQGR TXH WLHQH TXH YHU FRQ VX SUHRFXSDFLyQ SRU HO PHGLR DPELHQWH H LQVSLUDGD HQ ORV SDLVDMHV GH VX 6XHFLD QDWDO \ VX FRQRFLPLHQWR GHO PXQGR D YLVWD GH SiMDUR SRU KDEHUOR UHFRUULGR HQ LQQXPHUDEOHV RFDVLRQHV HQ DHURSODQR VLHQGR FDSD] GH WUDQVPLWLU XQD GHQXQFLD VRFLDO VX YLVLyQ GH XQ XQLYHUVR FDVL VRxDGR R PiJLFRV SDLVDMHV GH JUDQ EHOOH]D HQ ORV TXH DJXD QLHYH \ IHQyPHQRV DWPRVIpULFRV FRPR ODV $XURUDV %RUHDOHV FREUDQ JUDQ SURWDJRQLVPR \ D WUDYpV GH ORV FXDOHV (WKHO H[SUHVD VXV HPRFLRQHV R YLYHQFLDV (Q ORV ~OWLPRV DxRV KD H[SXHVWR HQ LQQXPHUDEOHV FHUWiPHQHV H[SRVLFLRQHV \ IHULDV GHQWUR \ IXHUD GH QXHVWUDV IURQWHUDV FRPR ODV PX\ QXPHURVDV HQ VX WLHUUD 6XHFLD GHVWDFDQGR ODV UHDOL]DGDV HQ (VWRFROPR .LUXQD \ *lOOLYDUH %UXVHODV 6DOyQ ,QWHUQDWLRQDO GHV $UWV &RQWHPSRUDLQV 1XHYD <RUN 0RQWVHUUDW &RQWHPSRUDU\ $UW *DOOHU\ 0LDPL *DOHUtD 1LQD 7RUUHV )LQH $UW \ 0LDPL 5LYHU $UW )DLU 6LQJDSXU $IIRUGDEOH $UW )DLU 5RPD 'RPXV 7DOHQWL \ 1L]D $UW RI WKH 3URP 6\OW $OHPDQLD $UW6\OW *pQRYD )HULD GH $UWH ,QWHUQDFLRQDO &DVWLOOR GH *PXQG $XVWULD \ 0XMHUHV SDUD HO 4XLMRWH FRQ 3UR $UWH \ &XOWXUD 6X REUD SHUWHQHFH D GLIHUHQWHV FROHFFLRQHV FRPR OD GHO 0XVHR GH *DOOLYDUH HQ 6XHFLD 0XVHR GH OD &HOHVWLQD HQ 3XHEOD GH 0RQWDOEiQ &HQWUR &XOWXUDO *ORULD )XHUWHV \ 7HUHVD GH &DOFXWD HQ 0DGULG \ &ROHFFLyQ GH $UWH GHO &DVWLOOR GH *P QG $XVWULD HQWUH RWUDV $FWXDOPHQWH PLHPEUR GH OD $(3( $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV PLHPEUR GHO 0$9 0XMHUHV HQ HO $UWH 9LVXDO <R H[SRQJR HQ HO 5HLQD \ GHO JUXSR ´3UR $UWH \ &XOWXUDµ \ IRUPD SDUWH GH RWURV &ROHFWLYRV ´&RQQHFWLQJ &XOWXUHµ \ &ROHFWLYR GH $UWLVWDV /LEHUDOLD

&$3Ì78/2 ;;9, $TXt OORUy 'RQ 4XLMRWH OD DXVHQFLD GH 'XOFLQHD


3RHPD GH DPRU D 'XOFLQHD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$OEHUWR /RUFD

1DWXUDO GH 0iODJD LQLFLy VX FDUUHUD FRPR DUWLVWD HQ OD GpFDGD GH ORV OOHYDGR SRU VX SDVLyQ SRU HO DUWH \ OD LQÁXHQFLD UHFLELGD GHO UHFRQRFLGR SLQWRU PDODJXHxR (GXDUGR 0D[LPRII 'XUDQWH HVWRV DxRV FRPHQ]y D DGTXLULU VXV SULPHURV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV \ DGHQWUDUVH HQ HO PDQHMR GH PDWHULDOHV \ HO FRORU SLQWDQGR XQD FROHFFLyQ GH FRQWHQLGR SDLVDMtVWLFR \ H[SUHVLRQLVWD 3RVWHULRUPHQWH FRPSOHWy VX IRUPDFLyQ DFDGpPLFD HQ 6HYLOOD HQ GLEXMR \ SLQWXUD WUDV OR FXDO VH

ZZZ DOEHUWRORUFD FRP

WUDVODGD DO 3XHUWR GH 6DQWD 0DUtD HQ OXJDU GHVGH HO TXH PDQWLHQH XQ IpUWLO LQWHUFDPELR DUWtVWLFR FRQ LPSRUWDQWHV DUWLVWDV GHO SDQRUDPD DQGDOX] FRPR 5RGULJR *URVV -HV~V $OJRYL ,YiQ 7REDU 3HGUR /HDO 0DQXHO 'D]D 3HSH &DQR 3HSH 3DODFLRV 0 /XLVD 3HPiQ 'RPHFT « &RQ XQ HVWLOR OLEUH \ YDQJXDUGLVWD /RUFD FHQWUD VX REUD HQ OD HVHQFLD GH OD PDWHULD GH ORV HOHPHQWRV GH ODV HPRFLRQHV \ GH ORV PDWHULDOHV TXH XWLOL]D 1RPLQDGR SRU OD FUtWLFD FRPR ´DEVROXWR H[SUHVLRQLVPRµ R ´VLPSOHPHQWH /RUFDµ HV FRQVLGHUDGR FRPR ´XQR GH ORV SLQWRUHV H[SUHVLRQLVWDV ÀJXUDWLYRV PiV LQWHUHVDQWHV GHO SDQRUDPD QDFLRQDOµ 6HOHFFLRQDGR SDUD ODV -RUQDGDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH $UWH \ $FFLyQ -,$$3 HQ 6HYLOOD KD UHDOL]DGR H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ JDOHUtDV \ FHQWURV GH DUWH GH UHFRQRFLGR SUHVWLJLR QDFLRQDO (V XQ DUWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU TXH GRPLQD OD SLQWXUD OD UHSUHVHQWDFLyQ HO YLGHR DUWH H LQFOXVR RUJDQL]D KDSSHQLQJV GRQGH XQ UHGXFLGR FtUFXOR GH DUWLVWDV DOFDQ]D OD H[SUHVLyQ HPRWLYD \ OD UHSUHVHQWDFLyQ FROHFWLYD &$3Ì78/2 ;;9,, 'HVSLGLpURQVH GH WRGRV \ GH OD EXHQD GH 0DULWRUQHV TXH SURPHWLy GH UH]DU XQ URVDULR DXQTXH SHFDGRUD SRU TXH 'LRV OHV GLHVH EXHQ VXFHVR HQ WDQ DUGXR \ WDQ FULVWLDQR QHJRFLR FRPR HUD HO TXH KDEtDQ HPSUHQGLGR


1R KD\ DEVXUGR SRVLEOH VL OD FDXVD HV QREOH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


(VWKHU 9LxDOV

ZZZ SLQWHUHVW HV HVWKHUBPFK (Q HO DxR LQLFLD &DOLJUDItD &KLQD IXQGDPHQWDGD HQ OD FXOWXUD WUDGLFLRQDO FKLQD HVWXGLR TXH FRQVWLWXLUi ODV EDVHV GH VX IRUPDFLyQ \ HYROXFLyQ SRVWHULRU FRPR SLQWRUD 3DUWLHQGR GH ODV WpFQLFDV \ PDWHULDOHV SURSLRV GHVDUUROOD XQD FRQFHSFLyQ SLFWyULFD EDVDGD HQ OD REVHUYDFLyQ \ UHÁH[LyQ GH OD QDWXUDOH]D 6X SLQWXUD HV FRQFHELGD FRPR OD H[SUHVLyQ GH XQD FRPXQLyQ HQWUH OR REVHUYDGR \ HO ÁXLU GHO SLQFHO VREUH HO SDSHO FRPR SUR\HFFLyQ GHO HVWDGR LQWHULRU TXH JHQHUD OR FRQWHPSODGR D PRGR GH PHGLWDFLyQ

&$3Ì78/2 ;9,,, £$\ GHVGLFKDGD \ FXDQ PiV DJUDGDEOH FRPSDxtD KDUiQ HVWRV ULVFRV \ PDOH]DV i PL LQWHQFLyQ SXHV PH GDUDQ OXJDU SDUD TXH FRQ TXH[DV FRPXQLTXH PL GHVJUDFLD DO FLHOR \ TXH QR OD GH QLQJ~Q KRPEUH KXPDQR


0HODQFROtD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&DUPHQ (VSLQRVD &DUPHQ (VSLQRVD QDFH HQ 7RPHOORVR &LXGDG 5HDO $FWXDOPHQWH WLHQH REUD HQ HO 3DWURQDWR GH &XOWXUD GH 3R]XHOR GH $ODUFyQ HQ HO 0XVHR ´$GROIR 6XiUH] \ OD 7UDQVLFLyQµ 0$67 &HEUHURV ÉYLOD \ HQ OD GLSXWDFLyQ GH ÉYLOD 0XVHR )ORUHQFLR GH OD )XHQWH +XHWH &XHQFD 0XVHR 0D\WH 6StQRODµ 0DUPROHMR %DGDMR] +D FRQWULEXLGR FRPR PLHPEUR GHO MXUDGR ZZZ FDUPHQHVSLQRVDVRWR FRP GHO FHUWDPHQ ´$UWH SRU OD ,JXDOGDG µ 0LHPEUR MXUDGR &HUWDPHQ ,QWHUQDFLRQDO 3LQWXUD 5iSLGD 1LFROH 1RPEORW 0LHPEUR GH MXUDGR GH IRWRJUDItD GH 0XMHUHV SURJUHVLVWD GH 5HWLUR 0DGULG 6X REUD KD VLGR SUHPLDGD SRU HO ([FHOHQWtVLPR $\XQWDPLHQWR GH 3R]XHOR GH $ODUFyQ \ SRU OD $VRFLDFLyQ GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV GH (VSDxD $(3( FRQ OD 0HGDOOD \ 'LSORPD 0DWHR ,QXUULD VHOHFFLRQDGD HQ )XQGDFLyQ $JXDJUDQDGD *UDQDGD 6HOHFFLRQDGD 6DOyQ GH 2WRxR $(3( 6HOHFFLRQDGD +RPHQDMH D &HUYDQWHV HQ HO DQLYHUVDULR GH VX PXHUWH $(3( 6HOHFFLRQDGD FHUWDPHQ LQWHUQDFLRQDO 6DQ ,VLGUR 6HOHFFLRQDGD $(3( 6HOHFFLRQDGD 0XVHR GH $UWH &RQWHPSRUiQHR )ORUHQFLR GH OD )XHQWH +XHWH &XHQFD 6HOHFFLRQDGD SRU WLHUUDV GH &DVWLOOD 9DOGHSHxDV 6HOHFFLRQDGD &HUWDPHQ 3ULPDYHUD $(3( 9DQJXDUGLD $(3( 0DGULG 6HOHFFLRQDGD 3HTXHxR )RUPDWR $(3( 6HOHFFLRQDGD , \ ,, &HUWDPHQ GH 3R]XHOR GH $ODUFyQ 6HOHFFLRQDGD HQ HO 3UHPLR 5HLQD 6RÀD 6HOHFFLRQDGD HQ +RPHQDMH D )UDQFLVFR /RSH] ,VDEHO 4XLQWDQLOOD \ 9HQDQFLR %ODQFR RUJDQL]DGR SRU OD $(3( \ OD GLSXWDFLyQ GH 7ROHGR 6HOHFFLRQDGD %LHQDO 6DQ /XFDV 2ELVSDGR GH 3ODVHQFLD &iFHUHV 0HQFLyQ GH KRQRU ´6ROR $UWHµ $(3( 0HPHOLVPR HQ &HQWUR &LEHOHV 0DGULG 0HQFLyQ GH +RQRU ´6ROR $UWHµ $(3( )HULDV ,QWHUQDFLRQDOHV $UW %HLMLQJ &KLQD )XQGDFLyQ 'HDUWH 0DGULG 0HGLQDFHOL 6RULD 3DODFLR GH &RQJUHVRV GH 0DGULG &$3ÃŒ78/2 ;;,; 'RURWHD FRQ GLVFUHFLyQ \ XQD UHWyULFD HORFXHQWH OH SHUPLWH VDOLU YHQFHGRUD GHO HQIUHQWDPLHQWR FRQ )HUQDQGR XQ *UDQGH GH (VSDxD ´7~ QR LJQRUDQWHV PL FDOLGDG W~ VDEHV ELHQ GH OD PDQHUD TXH PH HQWUHJXH D WRGD WX YROXQWDG QR WH TXHGD OXJDU QL DFRJLGD GH OODPDUWH D HQJDxR«


/D KHUPRVD 'RURWHD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$QWRQLD 'iYDORV

ZZZ DQWRQLDGDYDORV FRP (VWXGLD EHOODV DUWHV HQ 0XUFLD GH GRQGH HV QDWXUDO +DFH YDULRV FXUVRV VREUH HVSHFLDOLGDGHV FRQ JUDQGHV SURIHVLRQDOHV \ PDHVWURV HQ SLQWXUD HVFXOWXUD DFXDUHOD JUDEDGR UHVWDXUDFLyQ \ VXPL H WpFQLFD MDSRQHVD GH GLEXMR

+D H[SXHVWR GHVGH HO DxR HQ YDULRV SXQWRV GH (VSDxD \ GHO H[WUDQMHUR 7LHQH XQD H[SRVLFLyQ SHUPDQHQWH HQ 1XHYD <RUN GHVGH KDFH FXDWUR DxRV 7LHQH REUD HQ FLQFR PXVHRV WUHV HQ (VSDxD \ GRV HQ 6XHFLD \ 0RVF~ +D UHFLELGR YDULRV SUHPLRV HQ SLQWXUD \ HVFXOWXUD TXHGiQGRVH YDULDV YHFHV FRQ DFFpVLW +D VLGR SUHVLGHQWD \ IXQGDGRUD GH OD DVRFLDFLyQ /D &LJ HxD

&$3Ì78/2 ;;; « OH KDUp FRQRFHU FRQ PL HVSDGD GRQGH PiV ODUJDPHQWH VH FRQWLHQH < HVWR GLMR DÀUPiQGRVH HQ ORV HVWULERV \ FDOiQGRVH HO PRUULyQ SRUTXH OD EDFtD GH EDUEHUR TXH D VX FXHQWD HUD HO \HOPR GH 0DPEULQR OOHYDED FROJDGR GHO DU]yQ GHODQWHUR KDVWD DGREDUOD GHO PDO WUDWDPLHQWR TXH OD KLFLHURQ ORV JDOHRWHV«


$ 'RQ 4XLMRWH OR OOHYDQ SUHVR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


/HWtFLD $ODLPR

ZZZ IDFHERRN FRP OHWLFLD DODLPRSHUSLQD

/HWtFLD $ODLPR 3HUSLxi QDFLGD HQ HQ (QJKHLQ /HV %DLQV )UDQFLD +H WHQLGR IRUPDFLyQ HQ DUWH H KLVWRULD GHO DUWH SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *LURQD HQ WpFQLFDV GH SLQWXUD DO yOHR DFUtOLFR \ DFXDUHOD HQ OD &DVD GH OD &XOWXUD GH *LURQD HQ GLVHxR JUiÀFR FRQ ORV SURJUDPDV GH $GREH ,OOXVWUDWRU 3KRWRVKRS ,Q'HVLJQ )ODVK \ 'UHDPYLHZHU REWHQLHQGR OD WLWXODFLyQ RÀFLDO \ HQ SLQWXUD D]XO DO DLUH OLEUH HQ yOHR VREUH WHOD 0LV WUDEDMRV SDUWLFXODUHV KDQ JLUDGR HQ WRUQR DO GLVHxR GH FDPSDxDV GH FRPXQLFDFLyQ DQXDO SDUD OD HPSUHVD SRU OD FXDO WUDEDMR FRQ OD FRQVLJXLHQWHV GLVHxRV \ PDTXHWDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV YLVXDOHV QHFHVDULRV 0LV H[SRVLFLRQHV KDQ VLGR HQ OD &DVD GH OD &XOWXUD FRQ ODV REUDV FUHDGDV DO ODUJR GHO FXUVR GH WpFQLFDV GH SLQWXUD DVt FRPR OD H[SRVLFLyQ EHQpÀFD SDUD OD 2QFROOLJD 7DPELpQ KH SDUWLFLSDGR GXUDQWH DxRV HQ OD H[SRVLFLyQ LWLQHUDQWH ´3RU ORV FDPLQRV GHO 4XLMRWHµ $ SDUWH GH FRRUGLQDU DFWLYLGDGHV \ FDPSDxDV GH OD 6HPDQD (XURSHD GH OD 0RYLOLGDG GLVHxDU HO FDUWHO GH H[SRVLFLRQHV \ DFWRV ORJRWLSRV SiJLQDV ZHE \ RWURV

&$3Ì78/2 ;;;, ,QVSLUDGR HQ OD FDUWD GH 'RQ 4XLMRWH D 'XOFLQHD GyQGH OH GHFODUD VX DPRU FX\D FDUWD HV GHMDGD \ ROYLGDGD SRU HOOD


&DUWD D 'XOFLQHD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


)UDQ %RUUHJR )UDQFLVFR GH $VtV %RUUHJR GH OD 5XELD 0DGULG *HQHUDFLyQ GHO 0LV SDGUHV PH UHJDODURQ H[SHULHQFLDV \ YLGD 7DPELpQ HO YDORU GHO DUWH \ VX SDVLyQ SRU pO +DFLpQGRVH PL SDVLyQ WDPELpQ 0H LQFXOFDURQ YDORUHV FRPR OD FXULRVLGDG HO SODQWHDPLHQWR GH ORV ´SRUTXpVµ \ GH ORV ´GyQGHVµ \ ODV JDQDV GH VLHPSUH VHU PHMRU 6LHPSUH VXSH TXH HO DUWH IRUPDUtD SDUWH GH PL YLGD 'XUDQWH PXFKRV DxRV DQKHOp VHU XQ SDOHRQWyORJR DUTXHyORJR SHUR QR PH DUUDQTXH D KDFHUOR QR SRU IDOWD GH JDQDV VLQR SRUTXH HQ HVWH SDtV DSHQDV KDEtD S U R \ H F W R V $ V t T X H V H J X t E X V F D Q G R DOWHUQDWLYDV

ZZZ IUDQFLVFRERUUHJR FRP

8Q GtD YL XQ DQXQFLR VREUH XQD 21* 9L DUWH SRU XQ ODGR \ XQD IRUPD GH D\XGDU D RWUDV SHUVRQDV TXH QR VRQ HVFXFKDGDV (OHJt KDFHU SXEOLFLGDG FRQ HO GHVHR GH KDFHU DOJR VLPLODU DOJ~Q GtD 'HVSXpV GHO 'LSORPD HQ 3XEOLFLGDG \ 0DUNHWLQJ OD UHDOLGDG PH DERIHWHy /D FULVLV JROSHy DO VHFWRU \ OXHJR D ORV RWURV VHFWRUHV HQ HVWH PRPHQWR WUDEDMp HQ YDULRV SUR\HFWRV HQ ORV TXH DSRUWp FRQRFLPLHQWRV \ QXHYDV LGHDV 3HUR WRGDYtD VHQWtD TXH DOJR IDOWDED (QWUH PHGLDV HVWXGLp IRWRJUDItD HVFDSDUDWLVPR SHUR D~Q QR PH HQFRQWUDED D Pt < PH VXEt D RWUR EDUFR (O GH ´7pFQLFR GH GLVHxR JUiÀFRµ &RQ HVWD GHFLVLyQ DEVRUEtD WRGRV ORV FRQFHSWRV TXH KDEtD H[SHULPHQWDGR HQ OD FDUUHUD GH SXEOLFLGDG \ ORV DSOLFDED MXQWR FRQ OR TXH KDEtD H[SHULPHQWDGR DQWHV 4XHUtD QXHYRV GHVDItRV \ PH HVFDSp FRPR XQ SROL]yQ HQ RWUR FRPHUFLDQWH (VWR HV DOJR QXHYR \ WRWDOPHQWH GLIHUHQWH SDUD Pt ´*HVWLyQ WpFQLFD GH UHFXUVRV KXPDQRVµ 0H GLR XQD QXHYD SHUVSHFWLYD VREUH OR TXH HV XQD HPSUHVD HVSHFLDOPHQWH XQ HTXLSR \ KHUUDPLHQWDV SDUD FRQHFWDU D DPERV 6REUH PL DUWH GHFLU TXH KDELHQGR HVWXGLDGR SXEOLFLGDG \ DPDGR HO FLQH PL PDQHUD GH SODVPDU XQ FXDGUR R XQD IRWRJUDItD HV FRPR GH XQ IRWRJUDPD GH SHOtFXOD &XDQGR HVWR\ FUHDQGR WUDWR GH LQPRUWDOL]DU XQ VHQWLPLHQWR XQ SHQVDPLHQWR XQD DFFLyQ (Q GHÀQLWLYD EXVFR VHU HO QDUUDGRU GH XQD KLVWRULD 3RU HVWR QR PH OLPLWR D XQD VROD WpFQLFD 3XHGR XVDU WHPSHUDV DFUtOLFDV WLQWDV HVPDOWHV EDUQLFHV URWXODGRUHV SDVWHOHV ODFDV WDUWDV Wp FDIp HWF +H SDUWLFLSDGR HQ PiV GH H[SRVLFLRQHV HQ WRGR HO PXQGR GHVGH HO DxR 5RPD 0LOiQ 3DUtV 2SRUWR ÉPVWHUGDP $OHPDQLD $UJHQWLQD 1XHYD <RUN 'DOODV (FXDGRU &DOLIRUQLD 0DGULG %DUFHORQD -DpQ =DUDJR]D HWF $FWXDOPHQWH GHGLFR PL WLHPSR D FUHDU 3DUD GLVHxDU SLQWDU H[SRQHU PL WUDEDMR 7DPELpQ KDJR WUDEDMRV SRU HQFDUJR $Vt TXH VH SXHGH GHFLU TXH PH GHGLFR DKRUD PLVPR DO DUWH (Q FXHUSR \ DOPD 7DQWR FRPR DUWLVWD FRPR FXUDGRU GH DUWH FUHDQGR XQ SUR\HFWR OODPDGR (;3(5,(1&,$6 GRQGH \D KHPRV H[SXHVWR HQ %DUFHORQD 5RPD 2SRUWR \ &DOLIRUQLD H LUHPRV HVWH DxR D 6LFLOLD \ D 0p[LFR

&$3Ì78/2 ;;;,, \ VLHPSUH KD\ DOJXQRV TXH VDEHQ OHHU HO FXDO FRJH XQR GHVWRV OLEURV HQ ODV PDQRV \ URGHiPRQRV GpO PiV GH WUHLQWD \ HVWiPRVOH HVFXFKDQGR FRQ WDQWR JXVWR TXH QRV TXLWD PLO FDQDV


(VWi WRGR YHQGLGR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$GULDQD =DSLVHN

ZZZ DGULDQD]DSLVHN FRP $GULDQD =DSLVHN SLQWRUD QDFLGD HQ %XHQRV $LUHV $UJHQWLQD UHVLGH \ WUDEDMD HQ HVD FLXGDG FRPR WDPELpQ HQ 0DGULG (VSDxD (Q VXV FRPLHQ]RV OD EDVH GH VXV LQYHVWLJDFLRQHV DUWtVWLFDV HUD UHDOL]DGD FRQ DHUyJUDIR \ IRUPDV JHRPpWULFDV SDUD OXHJR GHVDUUROODU PiV OLEUHPHQWH \ FRQ WpFQLFDV PL[WDV ODV SLQWXUDV GH VXV ~OWLPDV VHULHV 7UDEDMDQGR HQ DFUtOLFR VREUH OLHQ]R =DSLVHN DSRUWD XQD VHQVDFLyQ GH OLEHUWDG D VXV REUDV SHUPLWLHQGR TXH HO HVStULWX GH FUHDWLYLGDG OD OOHYH D GRQGH TXLHUD PLHQWUDV GLEXMD JRWHD UDVSD \ FRQVWUX\H VX SLQWXUD 0RYLpQGRVH OLEUHPHQWH HQWUH OR VyOLGR \ OR HWpUHR =DSLVHN FUHD XQD DUPRQtD VXWLOPHQWH UHODMDQWH HQ VXV REUDV &RQWLQXDQGR FRQ VX LQYHVWLJDFLyQ GH ODV IRUPDV DKRUD $GULDQD =DSLVHN KD HQFRQWUDGR FRQ OD GLJLWDOL]DFLyQ \ FRQ ODV WHFQRORJtDV DFWXDOHV XQD QXHYD IRUPD GH H[SUHVLyQ VLQ WUDLFLRQDU VX HVWLOR FRQ VX VHOOR FDUDFWHUtVWLFR $ OR ODUJR GH VX WUD\HFWRULD =DSLVHN KD GDGR FRQIHUHQFLDV VREUH $UWH DUJHQWLQR \ VREUH VX SURSLD SLQWXUD HQ GLVWLQWDV FLXGDGHV HXURSHDV \ DPHULFDQDV 5HDOL]y PiV GH H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ PiV GH FROHFWLYDV HQ WRGR HO PXQGR 0LHPEUR GHO *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD IXH GHVLJQDGD FRPR 'HOHJDGD GHO *UXSR HQ $UJHQWLQD SRU VX IXQGDGRUD OD PHFHQDV 0D\WH 6StQROD &$3ÃŒ78/2 ;;;,,, (O FXULRVR LPSHUWLQHQWH GRQGH OD QRYHOD FXHQWD OD KLVWRULD GH XQRV DPLJRV PLVyJLQRV HQ OD 7RVFDQD µ


0LVRJLQLD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$LGHH 'H /HyQ

ZZZ DLGHHGHOHRQ FRP $LGHH 'H /HyQ &G GH 0p[LFR 0DHVWUtD \ /LFHQFLDWXUD HQ $UWHV 9LVXDOHV )DFXOWDG HQ $UWHV \ 'LVHxR 81$0 0iVWHU 3URGXFFLyQ $UWtVWLFD H LQYHVWLJDFLyQ )DFXOWDG GH %HOODV $UWHV 8QLYHUVLGDG GH %DUFHORQD 'HVGH KD SDUWLFLSDGR HQ PXHVWUDV FROHFWLYDV HQWUH 0p[LFR (XURSD $UJHQWLQD \ $VLD H LQGLYLGXDOHV HQ 0p[LFR \ (VSDxD 6X WUDEDMR KD VLGR VHOHFFLRQDGR \ SUHPLDGR HQ FHUWiPHQHV GH SLQWXUD 0HGDOOD GH 3ODWD *DELQR %DUUHGD 3UHPLR 5HYHODFLyQ D XQD $UWLVWD ,EHURDPHULFDQD SRU SDUWH GH /D 7HUWXOLD ,OXVWUDGD GH 0DGULG (Q GRV RFDVLRQHV 3URJUDPD -yYHQHV &UHDGRUHV )21&$ 5HVLGHQFLD GH 3URGXFFLyQ .DQD]DZD -DSyQ (VWDQFLD GH 3URGXFFLyQ HQ OD )DFXOWDG GH %HOODV $UWHV 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG 5HVLGHQFLD GH FRODERUDFLyQ SDUD $,&$ 0p[LFR HQ HO &RQJUHVR $,&$ 9DORUDFLyQ FUtWLFD UHYLVDGD 3DUtV &$3ÃŒ78/2 ;;;,9 4XH FXHQWD GH OD QRWLFLD TXH VH WXYR GH FyPR VH KDEtD GH GHVHQFDQWDU OD VLQ SDU 'XOFLQHD GHO 7RERVR TXH HV XQD GH ODV DYHQWXUDV PiV IDPRVDV GHVWH OLEUR «'LpURQOH D GRQ 4XLMRWH XQ YHVWLGR GH PRQWH \ D 6DQFKR RWUR YHUGH GH ÀQtVLPR SDxR SHUR GRQ 4XLMRWH QR VH OH TXLVR SRQHU GLFLHQGR TXH RWUR GtD KDEtD GH YROYHU DO GXUR HMHUFLFLR GH ODV DUPDV \ TXH QR SRGtD OOHYDU FRQVLJR JXDUGDUURSDV QL UHSRVWHUtDV


'XOFLQHD GHO 7RERVR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0DSL3LQWD $PDULOLV 0DUWtQ 5RGUtJXH] FRQRFLGD SRU VX QRPEUH DUWtVWLFR 0DSL3LQWD QDFLGD HQ 0DGULG GH PDGUH GRPLQLFDQD $UWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU FRQ H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO HQ YDULDV iUHDV GH ODV DUWHV SOiVWLFDV 6H IRUPy HQ WDOOHUHV \ HVFXHODV GH SLQWRUHV \ HVFXOWRUHV HQ 7HQHULIH *UDQ &DQDULD \ 0DGULG 4XHGy VHOHFFLRQDGD HQ OXJDU SRU OD 8QLYHUVLGDG 3RSXODU GH /DV 3DOPDV GH *UDQ &DQDULD HQ ´7DOOD HQ PDGHUDµ 'HVWDFy HQ VX IRUPDFLyQ HQ OD (VFXHOD GH $UWH HQ OD HVSHFLDOLGDG GH ´$UWHV $SOLFDGDV DO 0XURµ VLpQGROH RWRUJDGD XQD ZZZ IDFHERRN FRP 0DSLSLQWD $UWLVWD 3OiVWLFD 0HQFLyQ GH +RQRU &XHQWD FRQ YDULDV H[SRVLFLRQHV GH SLQWXUD LQGLYLGXDOHV SDUWLFLSDQGR HQ PXHVWUDV FROHFWLYDV D QLYHO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO +D UHDOL]DGR PXUDOHV GHFRUDWLYRV \ WUDPSDQWRMRV DGHFXDQGR HO WHPD VHOHFFLRQDGR DO HVSDFLR D LQWHUYHQLU HQ &DQDULDV 0DGULG \ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 3DUWLFLSy HQ 0DGULG \ 7RUGHVLOODV HQ HYHQWRV GH ´0XUDOLVPR 3~EOLFRµ 'HVWDFD VX SDUWLFLSDFLyQ FRPR SURPRWRUD \ SLQWRUD GH PXUDOHV PyYLOHV HQ HO HYHQWR ´3LQWDGR ,VOD 0XMHUHVµ 0p[LFR +D KHFKR \ KDFH GHVGH HO DxR WUDEDMRV GH UHVWDXUDFLyQ \ UHQRYDFLyQ GH PXHEOHV GHVWDFDQGR VXV UHVWDXUDFLRQHV HQ PXHEOHV GHO 6 ;; SDUD HO $\XQWDPLHQWR GH 0DGULG ,JXDOPHQWH KD UHDOL]DGR WUDEDMRV GH HVFHQRJUDItD SDUD HPSUHVDV GH 0DGULG KDFLHQGR UHSURGXFFLRQHV HQ PROGHV GH VLOLFRQD HVFXOWXUDV HQ SROLHVSiQ DSOLFDFLyQ GH SLQWXUD D SLVWROD URGLOOR HWF 'DGD VX YHUVDWLOLGDG HQ HO DUWH 0DSL3LQWD WDPELpQ H[SHULPHQWy GLVHxR SLQWXUD \ HVWDPSDFLyQ WH[WLO +D YLDMDGR D SDtVHV \ YLYLGR HQ (( 88 ,UODQGD H ,QJODWHUUD +DEOD GH IRUPD ÁXLGD FXDWUR LGLRPDV 0DSL3LQWD KD WUDEDMDGR \ H[SHULPHQWDGR GLIHUHQWHV WpFQLFDV \ VRSRUWHV GH DSOLFDFLyQ \ VLHPSUH HVWi GLVSXHVWD D QXHYRV UHWRV &$3Ì78/2 ;;;9 ´³4XH PH PDWHQ ³GLMR D HVWD VD]yQ HO YHQWHUR³ VL GRQ 4XLMRWH R GRQ GLDEOR QR KD GDGR DOJXQD FXFKLOODGD HQ DOJXQR GH ORV FXHURV GH YLQR WLQWR TXH D VX FDEHFHUD HVWDEDQ OOHQRV \ HO YLQR GHUUDPDGR GHEH GH VHU OR TXH OH SDUHFH VDQJUH D HVWH EXHQ KRPEUH


/RV &XHURV GH YLQR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$QJHOD 3DORPHTXH

ÉQJHOD 3DORPHTXH 0HVVtD -DpQ

$UWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU 3LQWRUD 3URIHVRUD GH $UWHV 3OiVWLFDV &UtWLFD GH $UWH \ 3HULRGLVWD DFWLYLGDG HQ OD TXH GHVWDFDQ ODV HQWUHYLVWDV UHODFLRQDGDV FRQ SHUVRQDV GHO PXQGR GH OD FXOWXUD \ HO DUWH FRPR -XOLiQ 0DUtDV R SLQWRUDV FRPR &RQFKD GH OD 6HUQD 0D\WH 6StQROD 5RVD *DOOHJR GHO 3HVR HWF &RODERUDGRUD HQ YDULDV SXEOLFDFLRQHV FRPR HO SHULyGLFR ´<Dµ OD UHYLVWD ´7HOYDµ +DFHU )DPLOLDµ \ YDULDV PiV 2ULHQWDGRUD )DPLOLDU SRU HO ,((( GH 0DGULG &RPHQ]y VX DFWLYLGDG SURIHVLRQDO FRPR SLQWRUD HQ HO FRQ XQD H[SRVLFLyQ LQGLYLGXDO HQ /D 6RFLHGDG (FRQyPLFD GH ZZZ ODJDOHULDGHDQJHOD HV $PLJRV GHO 3DtV HQ -DpQ HQ OD TXH WXYR PXFKR p[LWR 6RQ \D PXFKDV ODV H[SRVLFLRQHV HQ ODV TXH KD H[SXHVWR VLHQGR ODV SULQFLSDOHV ODV 7KH $IIRUGDUEOH $UW )DLU HQ %UXVHODV \ ÉPVWHUGDP FRQ OD JDOHUtD *DXGt HQ 0DGULG GRQGH VX ~OWLPD H[SRVLFLyQ KD VLGR HQ OD &DVD GH OD 5LRMD HQ HQ eFLMD 6HYLOOD HQ HO 3DODFLR GH 6DQWDHOOD 7DPELpQ HQ 3R]XHOR GH $ODUFyQ KD SDUWLFLSDGR YDULRV DxRV HQ H[SRVLFLRQHV FRQ PRWLYR GHO GtD GH OD 0XMHU 6X WpFQLFD KD LGR HYROXFLRQDQGR D OR ODUJR GH WRGR HVWH WLHPSR FRPELQDQGR GLYHUVDV WpFQLFDV FRPR HO DFUtOLFR FRQ HO yOHR \ XWLOL]DQGR GLYHUVRV PDWHULDOHV SDUD KDFHU FROODJH HQ DOJXQRV GH VXV FXDGURV 6X HVWLOR D~QD XQ VHQWLGR ´Ã€JXUDWLYR SRpWLFRµ FRQ XQ ´H[SUHVLRQLVPRµ DGDSWDGR \ SHUVRQDO /D 1DWXUDOH]D HV VX JUDQ IXHQWH GH LQVSLUDFLyQ DXQTXH FRQFLEH OD SLQWXUD FRPR XQ PHGLR GH H[SUHVLyQ SDUD XQLU 1DWXUDOH]D \ YLYHQFLDV GH IRUPD TXH HO FXDGUR ´FXHQWHµ DO HVSHFWDGRU XQ SRFR GH VX DOPD D PRGR GH XQ PtQLPR UHSRUWDMH /D DXWRUD GHÀQH VX SLQWXUD FRPR 3RHVtD GHO $OPD ´/D QDWXUDOH]D ODV FDOOHV \ DOJXQRV KHFKRV YLWDOHV GHVSUHQGHQ PXFKD EHOOH]D \ HVWR HV OR TXH LQWHQWR SODVPDU HQ PLV FXDGURV 3DUD Pt OD SRHVtD FRQVLVWH HQ SDUDUVH D FRQWHPSODUOD \ DEVRUEHU OD IXHU]D GH OR EHOORµ (V PLHPEUR GH OD $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH &UtWLFRV GH $UWH $(&$

&$3Ì78/2 ;;;9, (Q WRGR HVWH WLHPSR QL HOOD QL HOORV VH KDEtDQ TXLWDGR ORV DQWLIDFHV QL KDEODGR SDODEUD DOJXQD VROR TXH DO VHQWDUVH OD PXMHU HQ OD VLOOD GLR XQ SURIXQGR VXVSLUR \ GHMy FDHU ORV EUD]RV FRPR SHUVRQD HQIHUPD \ GHVPD\DGD


(O VHFXHVWUR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


$UDFHO\ $ODUFyQ

ZZZ DUDFHO\DODUFRQ FRP $UDFHO\ $ODUFyQ HV XQD DUWLVWD YLVXDO H LQYHVWLJDGRUD FURPiWLFD 6X REUD KD VLGR UHSURGXFLGD SRU OD )iEULFD 1DFLRQDO GH /D 0RQHGD \ 7LPEUH ² 5HDO &DVD GH OD 0RQHGD HQ XQ VHOOR HPLWLGR SRU &RUUHRV FRQ PRWLYR GHO $QLYHUVDULR GH OD &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD (VWi UHSUHVHQWDGD HQ LPSRUWDQWHV FROHFFLRQHV D QLYHO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO HQ 0XVHRV *DOHUtDV H LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV FRPR HQ OD FROHFFLyQ GH GLEXMRV GHO 0XVHR GH /D 5HDO $FDGHPLD GH %HOODV $UWHV 'H 6DQ )HUQDQGR GH 0DGULG +D REWHQLGR QXPHURVRV SUHPLRV GH SLQWXUD QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV 5HJLVWUDGD HQ HO 'LFFLRQDULR GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV (VSDxROHV GHO 6LJOR ;; (G )RUXP $UWLV 6 $ 4XLpQ \ SRU TXp $QDOHV GH ODV $UWHV 3OiVWLFDV 6LJOR ;; (G $UWH \ 3DWULPRQLR 6 $ /D 8QLYHUVLGDG GH 0DQFKHVWHU UHSURGXFH XQD REUD VX\D HQ OD SRUWDGD GH OD SXEOLFDFLyQ SDUD ORV &XUVRV (XURSHRV DxR &ROHFFLyQ 7HPDV 3LFWyULFRV 3XEOLFDFLRQHV GH OD *DOHUtD %HQHGLWR 3LQWXUD HQ 9HUVR (GLWDGR SRU OD *DOHUtD 6RNRD &RUUHR GHO $UWH %ODQFR \ 1HJUR GRPLQLFDO $%& &XOWXUDO &$3ÃŒ78/2 ;;;9,, ³(VWR\ LQIRUPDGR KHUPRVD VHxRUD GHVWH PL HVFXGHUR TXH OD YXHVWUD JUDQGH]D VH KD DQLTXLODGR \ YXHVWUR VHU VH KD GHVKHFKR SRUTXH GH UHLQD \ JUDQ VHxRUD TXH VROtDGHV VHU RV KDEpLV YXHOWR HQ XQD SDUWLFXODU GRQFHOOD


¢3ULQFHVD R $OGHDQD" 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


*UD]LH *UD

ZZZ LQVWDJUDP FRP JUD]LHB $UWLVWD YLVXDO SDXOLVWD IRUPDGD SRU OD )DFXOWDG GH %HOODV $UWHV GH 6mR 3DXOR YLYH \ WUDEDMD HQ 6mR 3DXOR %UDVLO %UDVLO 6H LQVSLUD HQ HO ÁXMR GHO YDLYpQ GH OD YLGD \ $ WUDYpV GH VX WUD]R VXDYH \ DO PLVPR WLHPSR IXHUWH HOOD WUDQVLWD HQWUH OR HVSRQWiQHR \ OR QDWXUDO ODV FDXVDV VRFLDOHV IHPLQLVWDV \ KXPDQLWDULDV /RV PXURV VRQ HO VRSRUWH SULQFLSDO GH VXV FUHDFLRQHV 8WLOL]DQGR OD PH]FOD GH WpFQLFDV GH SLQWXUD FRQ OiWH[ VSD\ \ HVWDUFLGR 6XV REUDV LJXDO FRQWUDVWDQ TXH DUPRQL]DQ FRQ HO JULV \ HO FDRV XUEDQR \ GH HVD IRUPD GLVSXWDQ OD PLUDGD GHO WUDQVH~QWH SDUD XQD UHÁH[LyQ GH DOJXQRV VHJXQGRV 6XV WUDEDMRV VH SXHGHQ HQFRQWUDU HQ RWUDV FLXGDGHV EUDVLOHxDV \ WDPELpQ HQ JUDQGHV PHWUySROLV FRPR %HUOtQ \ %DUFHORQD $GHPiV GHO JUDIÀWL \ GHO DUWH XUEDQR *UD]LH WUDEDMD FRQ GLEXMR SLQWXUD VREUH WHOD [LORJUDItD JUDEDGR HQ PHWDO HVFXOWXUD \ SHUIRUPDQFH YLVXDO &$3Ì78/2 ;;;9,,, 3HUR KDJD HO FLHOR OR TXH IXHUH VHUYLGR TXH WDQWR VHUp PiV HVWLPDGR VL VDOJR FRQ OR TXH SUHWHQGR FXDQWR D PD\RUHV SHOLJURV PH KH SXHVWR TXH VH SXVLHURQ ORV FDEDOOHURV DQGDQWHV GH ORV SDVDGRV VLJORV


/DV DUPDV \ ODV OHWUDV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


*LPHQR

ZZZ SHGURSJLPHQR FRP )RUPDFLyQ \ &XUVRV (VFXHOD SLQWXUD ´+RUW GHO ;RFRODWHUµ (OFKH &ODVHV SDUWLFXODUHV FRQ GLYHUVRV SLQWRUHV \ SURIHVRUHV &XUVRV ´([SUHVLyQ JUiÀFD DUWtVWLFD GLEXMRµ ´,OXVWUDFLyQ LQIDQWLO \ MXYHQLOµ ´7pFQLFDV OtTXLGDVµ \ ´([SUHVLyQ JUiÀFD DEVWUDFWDµ HQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH 7DOOHUHV ´(O FROODJH L OHV WH[WXUHVµ \ ´/D VXJHVWLyQ GHO FRORU \ OD SOHQLWXG GH ODV IRUPDVµ HQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH ´5HFRUWDU FRQ 6HDQ 0DFNDRXLµ ,QVW $OLFDQWLQR &XOWXUD *LO $OEHUW $OLFDQWH 2WURV WDOOHUHV ´3DVDMHV FUX]DGRVµ FRQ HO SLQWRU 'DUtR 8U]D\ ´&RQYHUVDFLRQHV HQ WRUQR DO PXQGR GHO REMHWRµ FRQ OD SLQWRUD &DUPHQ &DOYR ´5HVLGXRVµ $UWH PXOWLGLVFLSOLQDU FRQ HO DUWLVWD 'DQLHO &DQRJDU $XOD &$0 $OLFDQWH 0~OWLSOHV H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV GHVGH

&$3ÃŒ78/2 ;;;L; ´«PH KDOOp VROR HQWUH PLV HQHPLJRV D TXLHQ QR SXGH UHVLVWLU SRU VHU WDQWRV HQ ÀQ PH ULQGLHURQ OOHQR GH KHULGDV < FRPR \D KDEUpLV VHxRUHV RtGR GHFLU TXH HO 8FKDOt VH VDOYy FRQ WRGD VX HVFXDGUD YLQH \R D TXHGDU FDXWLYR HQ VX SRGHU \ VROR IXL HO WULVWH HQWUH WDQWRV DOHJUHV«µ


6HxDO &ODUD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


,VDEHO 0RQIRUW

ZZZ ROHRVPRQIRUW FRP 1DFLGD HQ 0RQ]yQ +XHVFD UHVLGHQWH HQ 0RQ]yQ 0XUFLD \ %DUFHORQD &LXGDGDQD GHO 0XQGR ,QLFLDQGR PL LQWHUpV SRU HO DUWH GHVGH PX\ MRYHQ IRUPiQGRPH HQ OD (VFXHOD GH $UWH /XMiQ 3pUH] HQ ODV 3DOPDV GH *UDQ &DQDULD HQ 'HOLQHDQWH LQGXVWULDO GH SURIHVLyQ $VLVWLHQGR D GLIHUHQWHV WDOOHUHV D OR ODUJR GH PL FDUUHUD TXH PH KDQ KHFKR HYROXFLRQDU HQ PL FDPLQR FRQ XQD LQTXLHWXG FRQVWDQWH TXH VH WUDGXFH HQ XQD UHDOLGDG SLFWyULFD YLWDO 6LQWLHQGR OD QHFHVLGDG GH H[SUHVDUPH D WUDYpV GH HOOD OLEHUDQGR DVt PLV HPRFLRQHV H[SUHVDQGR OR TXH VLHQWR PLV PLHGRV PLV GXGDV PLV DOHJUtDV PLV WULVWH]DV ,QWHQWDQGR SODVPDU VLHPSUH HO DOPD GH OD REUD SDUD TXH HOOD SRU VL VROD OR WUDQVPLWD PH JXVWD H[SHULPHQWDU H LQYHVWLJDU 8WLOL]R yOHR DFUtOLFR WLQWD DFXDUHOD SLQWXUD LQGXVWULDO SLJPHQWRV QDWXUDOHV WH[WXUDV HWF ([SRVLFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV (XURSD 5XPDQLD /LWXDQLD )LQODQGLD ,WDOLD %XOJDULD )UDQFLD 3RUWXJDO 6XHFLD \ $QGRUUD (( 88 1HZ <RUN 'DOODV &DOLIRUQLD +RXVWRQ \ 7H[DV ,EHURDPpULFD 0p[LFR $UJHQWLQD %UDVLO \ 0DUUXHFRV )(5,$6 =DUDJR]D *UDQDGD 7HWXiQ 0HOLOOD \ 0iODJD ([SRVLFLyQ WHPiWLFD LWLQHUDQWH LQGLYLGXDO ),%520,$/*,$ ´&219,9,(1'2 &21 (//$µ UHFRUULHQGR (VSDxD \ $QGRUUD \D HQ HGLFLyQ &RQVXOWDU ZHE )DFHERRN ÀEURPLDOJLD FRQYLYLHQGR FRQ HOOD DUWHWHUDSLD ,VDEHO 0RQIRUW 6LVR 6LHQGR HQ WRWDO DSUR[LPDGDPHQWH GH XQDV ,QWHUQDFLRQDOHV LQGLYLGXDOHV QDFLRQDOHV FROHFWLYDV )HULDV FRQFXUVRV \ EHQpÀFDV &$3Ì78/2 ;/ ´³5HQGLGRV SXHV OD *ROHWD \ HO IXHUWH ORV WXUFRV GLHURQ RUGHQ HQ GHVPDQWHODU OD *ROHWD SRUTXH HO IXHUWH TXHGy WDO TXH QR KXER TXp SRQHU SRU WLHUUD \ SDUD KDFHUOR FRQ PiV EUHYHGDG \ PHQRV WUDEDMR OD PLQDURQ SRU WUHV SDUWHV SHUR FRQ QLQJXQD VH SXGR YRODU OR TXH SDUHFtD PHQRV IXHUWH µ


(O &DXWLYR HQ HO 3XHUWR GH $UJHO 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


(VWDUW~V

ZZZ HVWDUWXV LQIR (VWDUW~V %DUFHORQD KD H[SXHVWR HQ 0DGULG %DUFHORQD 0iODJD 0XUFLD $OLFDQWH R 3DOPD GH 0DOORUFD \ HQ ODV SULQFLSDOHV IHULDV GH DUWH FRQWHPSRUiQHR HVSDxRODV FRPR OD GH *UDQGHV 0DHVWURV HVSDxROHV HQ $UW0DGULG 6HOHFFLRQDGR SDUD LPSRUWDQWHV PXHVWUDV LQWHUQDFLRQDOHV 0LDPL 5HG 'RW $UW )DLU 6ORFK 0HURGH &DVWOH $OHPDQLD )XQGDFLyQ 9LFHQWH )HUUHU HQ 0LDPL \ &KLFDJR 7KH )ORULGD 0XVHXP RI +LVSDQLF DQG /DWLQ $PHULFDQ $UW (( 88 PDHVWURV HVSDxROHV HQ 0yQDFR FRQ HO SDWURFLQLR GH OD 8QHVFR« &XHQWD FRQ SUHVHQFLD HQ LPSRUWDQWHV PXVHRV FROHFFLRQHV \ IXQGDFLRQHV HVSDxRODV H LQWHUQDFLRQDOHV &ROHFFLyQ 7K\VVHQ %RUQHPLV]D HO 0($0 0XVHX (XURSHX ' $UW 0RGHUQ GH %DUFHORQD HO & $ & &HQWUR GH $UWH &RQWHPSRUiQHR GH 0iODJD HO &tUFXOR GH %HOODV $UWHV 5 $ GH 6DQ )HUQDQGR 0DGULG HO 0XVHR .DQDVDZD -DSyQ &DVD 5HDO (VSDxROD 3DODFLR 0DULYHQW &DVD ÉUDEH HQ 0DGULG &ROHFFLyQ GH 'LEXMRV \ *UDEDGRV GH OD %LEOLRWHFD 1DFLRQDO 08%$0 GH 0XUFLD 0XVHR *lOOLYDUH GH 6XHFLD \ 0XVHR 3ORLHVWL GH 5XPDQLD

&$3Ì78/2 ;/, \ D Pt PH KXELHUD SHVDGR TXH pO OD KXELHUD KDEODGR TXH TXL]i OD DOERURWDUD YLHQGR TXH VX QHJRFLR DQGDED HQ ERFD GH UHQHJDGRV 3HUR 'LRV TXH OR RUGHQDED GH RWUD PDQHUD QR GLR OXJDU DO EXHQ GHVHR TXH QXHVWUR UHQHJDGR WHQtD HO FXDO YLHQGR FXiQ VHJXUDPHQWH LED \ YHQtD D 6DUJHO \ TXH GDED IRQGR FXDQGR \ FRPR \ DGRQGH TXHUtD \ TXH HO WDJDULQR VX FRPSDxHUR QR WHQtD PiV YROXQWDG GH OR TXH OD VX\D RUGHQDED \ TXH \R HVWDED \D UHVFDWDGR \ TXH VROR IDOWDED EXVFDU DOJXQRV FULVWLDQRV TXH ERJDVHQ HO UHPR PH GLMR TXH PLUDVH \R FXiOHV TXHUtD WUDHU FRQPLJR


'RQ 4XLMRWH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0DULFDUPHQ

FDUPHQ #DWW QHW

0DULFDUPHQ *XWLpUUH] 0DURWR QDFH HQ ´/D 0DQFKDµ 9LOODUUREOHGR $OEDFHWH \ UHVLGHQWH HQ /D )ORULGD (VWDGRV 8QLGRV 6X FDUUHUD SURIHVLRQDO FRPLHQ]D FRQ XQD H[SRVLFLyQ FROHFWLYD HQ HQ /DQFDVWHU 3HQQV\OYDQLD GHVGH HQWRQFHV KD LQWHUYHQLGR HQ PiV GH XQ FHQWHQDU GH H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ 2KLR 3HQQV\OYDQLD &DOLIRUQLD \ )ORULGD $ OR ODUJR GH VX FDUUHUD KD WUDEDMDGR FRQ XQD JUDQ YDULHGDG GH PHGLRV LQFOX\HQGR SLQWXUD DLUEUXVK FROODJHV HVFXOWXUD MXJXHWHV LQVWDODFLRQHV WpFQLFD PL[WD \ GLVHxRV GH PRGD 2WUDV H[SHULHQFLDV SURIHVLRQDOHV 5HDOL]DFLyQ GH PRQXPHQWDOHV WDSLFHV SDUD HO 0XVHR GH OD /X] $\XQWDPLHQWR GH 6W $XJXVWLQH

,OXVWUDFLRQHV SDUD OLEURV GH HVFULWRUHV \ FROHJLRV 0XUDOHV 'LVHxRV \ FROHFFLRQHV GH PRGD HQ VHGD \ HQ KLOR SLQWDGDV D PDQR 5HDOL]DGRUD \ GLVHxDGRUD GH FROHFFLRQHV FRQ PDWHULDOHV UHFLFODEOHV ´0RGD \ 'LVHxR 0HGLRDPELHQWDOµ 6DNV )LIWK $YHQXH 2II WK

&$3ÃŒ78/2 /;,, ´$OOt GRQ 4XLMRWH HVWDED DWHQWR VLQ KDEODU SDODEUD FRQVLGHUDQGR HVWRV WDQ HVWUDxRV VXFHVRV DWULEX\pQGRORV WRGRV D TXLPHUDV GH OD DQGDQWH FDEDOOHUtD $OOt FRQFHUWDURQ TXH HO FDSLWiQ \ =RUDLGD VH YROYLHVHQ FRQ VX KHUPDQR D 6HYLOOD \ DYLVDVHQ D VX SDGUH GH VX KDOOD]JR \ OLEHUWDG SDUD TXH FRPR SXGLHVH YLQLHVH D KDOODUVH HQ ODV ERGDV \ EDXWLVPR GH =RUDLGD «µ


&DPLQRV GHO 4XLMRWH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&DUPHQ GH OD /DVWUD

ZZZ IDFHERRN FRP FDUPHQ GHODODVWUD &DUPHQ GH OD /DVWUD (VSDxROD QDFLGD HQ 0DGULG 'HVGH OD LQIDQFLD VH KD GHGLFDGR D IRUPDUVH HQ WRGDV ODV IDFHWDV GHO PXQGR DUWtVWLFR IXQGDPHQWDOPHQWH HQ HO FDPSR SLFWyULFR 7LHQH XQD SUROLMD FUHDFLyQ GH yOHRV DFXDUHODV \ SDVWHOHV $GHPiV FRPSOHWD VX GRPLQLR GH OD WpFQLFD FRQ P~OWLSOHV JUDEDGRV \ VHULJUDItDV FRQ OD FXOPLQDFLyQ GH ODV FDUSHWDV /X] GH &REUH R GH %DUUR &DQWDEULD +D SUHVHQWDGR VXV REUDV HQ QXPHURVDV H[SRVLFLRQHV JDOHUtDV PXVHRV $OJXQRV GH VXV WUDEDMRV VH FRQVHUYDQ HQ ORV IRQGRV GH OD %LEOLRWHFD 1DFLRQDO HQ 0DGULG 0XVHR GH %HOODV $UWHV GH 6DQ )HUQDQGR HQ 0DGULG 0XVHR GH /RJURxR 0XVHR GH 6DQWDQGHU \ HQ LPSRUWDQWHV FROHFFLRQHV SULYDGDV +D LOXVWUDGR OLEURV FRPR &OiVLFRV GH OD /LWHUDWXUD HGLWDGR SRU $IDQLDV (Q UHFLEH HO 'LSORPD GH ([FHOHQFLD SRU VX 7UD\HFWRULD $UWtVWLFD \ +XPDQD GHO *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD GHO FXDO HV PLHPEUR

&$3ÃŒ78/2 ;/,,, $Vt FRPR 0DULWRUQHV OH DWR VH IXHURQ PXHUWDV GH ULVD KD VLGR GH OD PDQHUD LPSRVLEOH GH VROWDUµ


(O 4XLMRWH H[WUDxRV DFDHFLPLHQWRV HQ OD YHQWD VXFHGLGRV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0D\WH 6StQROD

0D\WH 6StQROD DUWLVWD PXOWLGLVFLSOLQDU SLQWRUD GH DEVWUDFFLyQ PDWpULFD \ JHVWXDO FRPHQ]y VX WUD\HFWRULD SURIHVLRQDO HQ OD GpFDGD GH ORV FRQ H[SRVLFLRQHV HQ 0DGULG 3DUtV 1XHYD <RUN 7HKHUiQ \ RWUDV FLXGDGHV $UWLVWD JDODUGRQDGD VX WUDEDMR VH WUDGXFH HQ GLVWLQWDV VHULHV SLFWyULFDV (VSDFLR &RVPRV $UHQDV $PDSRODV *ROI &RUD]RQHV 0DULQDV (QFRQFKDGRV« $PLJD GH -RDQ 0LUy SLQWy MXQWR D pO HQ VX HVWXGLR ZZZ PD\WHVSLQROD FRP GH 0DOORUFD /D FLXGDG GH 0DUPROHMR -DpQ FUHy FRQ VX QRPEUH HO 0XVHR 0D\WH 6StQROD GH $UWH &RQWHPSRUiQHR \ HQ $]XDJD %DGDMR] HO 0XVHR &DVD 6StQROD GH $UWH &RQWHPSRUiQHR )XQGDGRUD GHO *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD 3$& D SULQFLSLRV GH ORV FRQ pO KD FUHDGR GLYHUVDV FROHFFLRQHV HQ HQWLGDGHV SULYDGDV \ HQ PXVHRV GH DUWH FRQWHPSRUiQHR HQ (VSDxD %XOJDULD $UJHQWLQD $OHPDQLD \ $XVWULD 3Uy[LPDPHQWH HQ *HRUJLD 7DPELpQ VRVWLHQH MXQWR DO *UXSR 3$& XQD DFWLYLGDG VROLGDULD D IDYRU GH GLVWLQWDV FDXVDV \ HQWLGDGHV VRFLDOHV 0D\WH 6StQROD UHFLELy HO 3ULPHU 3UHPLR GH 0HFHQD]JR ,EHURDPHULFDQR HQ QRPEUH GHO *UXSR SUR $UWH \ &XOWXUD HQ &XHQWD FRQ GLYHUVRV JDODUGRQHV \ HVWi HQ SRVHVLyQ GH ODV /ODYHV GH 0DGULG HQWUHJDGDV SRU HO DOFDOGH GH 0DGULG HQ FRPR UHFRQRFLPLHQWR GHO $\XQWDPLHQWR GH OD 9LOOD \ &RUWH (Q 0D\WH 6StQROD SUHVHQWy XQD H[SRVLFLyQ UHWURVSHFWLYD GH VX REUD HQ OD &DVD GH 9DFDV GHO 3DUTXH GHO 5HWLUR HQ 0DGULG (Q 3DUtV KD VLGR OD ~OWLPD FLXGDG GRQGH KD SUHVHQWDGR VX WUDEDMR DUWtVWLFR \ DOOt VH OD GLVWLQJXLy FRQ HO 3UHPLR GHO 3~EOLFR DO FXDGUR PiV YRWDGR 6X REUD VH HQFXHQWUD HQ GLYHUVRV PXVHRV \ FROHFFLRQHV SULYDGDV

&$3ÃŒ78/2 /;,9 ³(VR VHUi FRPR \R TXLVLHUH R FRPR HO FLHOR OR RUGHQDUH ³UHVSRQGLy GRQ /XLV ³¢4Xp KDEpLV GH TXHUHU R TXp KD GH RUGHQDU HO FLHOR IXHUD GH FRQVHQWLU HQ YROYHURV" 3RUTXH QR KD GH VHU SRVLEOH RWUD FRVD


/D HVWUHOOD TXH LOXPLQD HO 4XLMRWH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0LJXHO /LVERQD

ZZZ OLVERQDVDUW ZHEQRGH HV 'LEXMDQWH 3LQWRU (VFXOWRU )RUPDFLyQ HQ %HOODV $UWH +XPDQLGDGHV 4XtPLFDV 'LEXMDQWH GHVGH OD LQIDQFLD GRPLQLR GHO &RORU 3ROtPHURV 3URFHVRV HQ WDOOHU FRQ PHWRGRORJtD SURSLD ([SRVLFLRQHV RFDVLRQDOHV $(3( &RQGH 'XTXH &HQWURV &XOWXUDOHV ,EHUFDMD ([SRVLFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV 1HZ <RUN 3DULV« «(Q QXHVWUR WLHPSR WRGR SDUHFH SRU KDFHU FRQ RSFLRQHV GLIHUHQWHV HQ HVD SXJQD HQWUH OD WHQGHQFLD RULJLQDO D OD GLVROXFLyQ \ OD FRQWUDULD GH FRQVWUXLU FLHUWR RUGHQ \ DUPRQtD « (O $57( HV OLEUH HQ OD HMHFXFLyQ HQ GLDORJR FRQ HO 8QLYHUVR FRPR WDPELpQ GHEH VHUOR HQ VX LQWHUSUHWDFLyQ«8QD REUD VLHPSUH VH HVWi KDFLHQGR« +D\ TXH PLUDU VLQ PLHGR H LQWHUSUHWDU FRQ OLEHUWDG

&$3ÃŒ78/2 /;9 « (O QDUUDGRU SLGH DO VRO «\ VL QR OD KDOOR OD LUp D EXVFDU DO FLHOR TXH OH DOXPEUH HQ VX LQJHQLR SDUD FRQWDU RUGHQDGDPHQWH HO JRELHUQR GH 6DQFKR GH VX ÃŒQVXOD


'XGD UD]RQDEOH 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


6RQVROHV 'RPLQJXH]

ZZZ IDFHERRN FRP VRQVROHV GRPLQJXH] )RUPDFLyQ $FDGHPLFD )DFXOWDG )DUPDFLD GH *UDQDGD (VFXHOD GH %HOODV $UWHV 6DODPDQFD (VFXHOD $UWHV < 2ÀFLRV GH 6DODPDQFD &XUVRV $FXDUHOD (VSDFLR 0DQGDOD 7DOOHU ´0DQJD ´ (VSDFLR &XOWXUDO /DV &ODUDV &XUVRV GH 3DVWHO 8QLYHUVLGDG 6DODPDQFD ,GLRPDV (VSDxRO \ )UDQFpV ([SRVLFLRQHV ,QGLYLGXDOHV &HQWUR $UWH 6DODPDQFD \ +RWHO ,ELV 6DODPDQFD +RWHO $OIRQVR 9,,, 3ODVHQFLD $WHQHR GH 6DODPDQFD \ ´/D $OEHUFDµ HQ 6DODPDQFD 3DODFLR *DUFLJUDQGH 6DODPDQFD &HQWUR &XOWXUDO 6DQWD $QD 3ODVHQFLD ([SRVLFLRQHV &ROHFWLYDV ,QWHUQDFLRQDOHV $OHPDQLD %HUOtQ )UDQFLD 3DUtV < %UHWDxD 3RUWXJDO &RLPEUD

(VSDxD 0DGULG %DUFHORQD =DUDJR]D 6HYLOOD 7ROHGR &iFHUHV 0iODJD &$3ÃŒ78/2 /;9, ³£2K W~ TXLHQTXLHUD TXH VHDV TXH WDQWR ELHQ PH KDV SURQRVWLFDGR 5XpJRWH TXH SLGDV GH PL SDUWH DO VDELR HQFDQWDGRU TXH PLV FRVDV WLHQH D FDUJR TXH QR PH GHMH SHUHFHU HQ HVWD SULVLyQ GRQGH DJRUD PH OOHYDQ KDVWD YHU FXPSOLGDV WDQ DOHJUHV H LQFRPSDUDEOHV SURPHVDV FRPR VRQ ODV TXH DTXt VH PH KDQ KHFKR TXH FRPR HVWR VHD WHQGUp SRU JORULD ODV SHQDV GH PL FiUFHO


(O FDEDOOHUR HQMDXODGR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0DQX 3DUUD

ZZZ PDQXSDUUD LQIR (VWXGLRV GH GLEXMR SLQWXUD \ JUDEDGR FRQ OD /LFHQFLDGD HQ %HOODV $UWHV 0DLWH %HQHW \ FRQ HO 0DHVWUR GH SLQWXUD PXUDO DO IUHVFR \ WpFQLFDV DQWLJXDV &DUPHOR 9LXGH] 9DULRV SUHPLRV GH SLQWXUD \ VHOHFFLRQDGR ÀQDOLVWD HQ FHUWiPHQHV HVSDxROHV \ H[WUDQMHURV ž 3UHPLR 1DFLRQDO GH SLQWXUD HQ *DOHULD $UWLV 9DOHQFLD ÀQDOLVWD HQ &HUWDPHQ 1DFLRQDO GH 3LQWXUD 7RUUHMyQ GH $UGR] 0DGULG ÀQDOLVWD HQ /HFFH ,WDOLD VHOHFFLRQDGR SDUD H[SRQHU HQ &DUURXVHO GX /RXYUH 0XVHR GHO /RXYUH 3DULV )UDQFLD FRQ OD 6RFLHGDG 1DFLRQDO GH %HOODV $UWHV GH 3DULV ([SRVLFLRQHV HQ *DOHUtDV &HQWURV GH $UWH 0XVHRV 6DODV GH H[SRVLFLRQHV &HQWURV &XOWXUDOHV HQ SDtVHV FRPR (VSDxD 3RUWXJDO )UDQFLD ,WDOLD $UJHQWLQD 0p[LFR (( 88 R &RORPELD

&$3Ì78/2 /;9,, (O FXUD \ HO EDUEHUR FRQ VXV DQWLIDFHV SRUTXH QR IXHVHQ OXHJR FRQRFLGRV GH 'RQ 4XLMRWH 'RQ 4XLMRWH LED VHQWDGR HQ OD MDXOD ODV PDQRV DWDGDV WHQGLGRV ORV SLHV \ DUULPDGR D ODV YHUMDV FRQ WDQWR VLOHQFLR \ WDQWD SDFLHQFLD FRPR VL QR IXHUD KRPEUH GH FDUQH VLQR HVWDWXD GH SLHGUD


3ULVLRQHUR GH EXHQDV YROXQWDGHV 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


&RQFKD 7HMHGD

+D VLGR JDODUGRQDGD FRQ SUHPLRV FRPR HO 3ULPHU 3UHPLR 1DFLRQDO GH 3LQWXUD 08)$&( 3ULPHU 3UHPLR 0XMHUHV HQ ,JXDOGDG 3ULPHU 3UHPLR &HSD 3UHPLR 6DPRO 3UHPLR $JXD GH *UDQDGD 0HGDOOD $QWRQLR &DVHUR GH OD $VRFLDFLyQ GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV 0HQFLRQHV GH + R Q R U H Q & H U W D P H Q 1 D F L R Q D O $FDGpPLFRV $UJDPDVLOOD GH $OED *HVWXDOLGDG $EVWUDFWD HQ OD 8QLYHUVLGDG GH &XHQFD 6HOHFFLRQDGD HQ HO 6DOyQ GH 2WRxR 3UR\HFWR *UXSR .UyQLFD FRQWUD OD YLROHQFLD GH JpQHUR HQ HO 0XVHR GH $UWH &RQWHPSRUiQHR GH +XHWH &XHQFD 'LUHFFLyQ $UWtVWLFD GH OD H[SRVLFLyQ GH SLQWXUD IRWRJUDItD HVFXOWXUD H LQVWDODFLyQ ZZZ IDFHERRN FRP FRQFKD WHMHGD &DPELRGHLVPR +D SDUWLFLSDGR HQ OD H[SRVLFLyQ GH DUWH VREUH UHFLFODMH ´(O DPDULOOR \ W~µ HQ && 'DRL] \ 9HODUGH GH 'LVWULWR 5HWLUR \ WDPELpQ HQ GLVWLQWDV IHULDV GH DUWH FRPR -XVW 0DGULG (VSDxD \ HQ 6HW8S &RQWHPSRUDU\ $UW )DLU HQ %RORQLD ,WDOLD 6XV REUDV IRUPDQ SDUWH GH &ROHFFLRQHV GH 0XVHRV H ,QVWLWXFLRQHV )XQGDFLyQ $JXD GH *UDQDGD %0( %ROVDV \ 0HUFDGRV (VSDxROHV 0XVHR 0 (VStQROD GH 0DUPROHMR $\XQWDPLHQWRV GH &DOYLi 0DOORUFD 3R]XHOR GH $ODUFyQ *DOHUtD 2UÀOD GH 0DGULG 'LSXWDFLyQ GH ÉYLOD *DOHUtD +HUUiL] GH 0DGULG FROHFFLyQ $UWH DO /tPLWH HQ &KLOH \ )XQGDFLyQ (O 4XLMRWH GH 0DGHUD 6X REUD KD VLGR SXEOLFDGD \ VH KD HVFULWR VREUH HOOD HQ GLIHUHQWHV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ $%& (O ,GHDO GH *UDQDGD 5HYLVWDV 08)$&( 9LYH 3R]XHOR /D 7ULEXQD GH &XHQFD 3UHQVD GLJLWDO GH 3R]XHOR /D 7ULEXQD GH 7ROHGR 5HYLVWD GH GLIXVLyQ LQWHUQDFLRQDO $UWH DO /tPLWH GLIHUHQWHV UHGHV VRFLDOHV HWF &$3ÃŒ78/2 ;/9,,, 0H KH FHQWUDGR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH OD REUD HQ HO FRQWHQLGR GHO GLiORJR GRQGH HO FXUD \ HO FDQyQLJR FRPHQWDQ OD VLPLOLWXG HQWUH ODV QRYHODV GH FDEDOOHUtDV \ ODV FRPHGLDV GH OD pSRFD TXH QR JXDUGDQ ODV UHJODV DULVWRWpOLFDV FULWLFiQGRODV SRU WDQWR \ SUHJXQWiQGRVH VREUH ODV PRWLYDFLRQHV GH ORV DXWRUHV TXH ODV HVFULEHQ ORV DFWRUHV TXH ODV UHSUHVHQWDQ \ ORV S~EOLFRV TXH ODV DSODXGHQ


'LiORJR (QWUH HO &XUD \ HO &DQyQLJR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


ÉQJHO 5DSRVR

ZZZ DQJHOUDSRVR FRP /LFHQFLDGR HQ %HOODV $UWHV SRU OD 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG REWHQLHQGR 3UHPLR ([WUDRUGLQDULR GH /LFHQFLDWXUD +D FXUVDGR HO 0iVWHU GH $UWH &UHDFLyQ H ,QYHVWLJDFLyQ HQ OD PLVPD XQLYHUVLGDG GRQGH KD VLGR FRODERUDGRU KRQRUtÀFR HQ HO 'HSDUWDPHQWR GH 3LQWXUD 5HVWDXUDFLyQ HQ YDULDV RFDVLRQHV GHVHPSHxDQGR WDUHDV GRFHQWHV +D REWHQLGR GLIHUHQWHV EHFDV GH SLQWXUD GHVWDFDQGR OD %HFD GH OD )XQGDFLyQ $QWRQLR *DOD SDUD MyYHQHV FUHDGRUHV HQ &yUGRED \ OD EHFD GH OD )XQGDFLyQ 5RGUtJXH] $FRVWD HQ *UDQDGD ÉQJHO 5DSRVR KD VLGR SUHPLDGR HQ QXPHURVRV FRQFXUVRV GH SLQWXUD GH QLYHO QDFLRQDO FX\DV REUDV IRUPDQ SDUWH GH ORV IRQGRV DUWtVWLFRV GH ORV GLVWLQWRV RUJDQL]DGRUHV FRPR OD )XQGDFLyQ $PLJRV GH 0DGULG OD )XQGDFLyQ 9DOSDUDtVR OD $VRFLDFLyQ GH 3LQWRUHV \ (VFXOWRUHV GH 0DGULG HO $\WR GH *UDQDGD HO $\WR GH 0DUDFHQD HO $\WR GH $OPHQGUDOHMR $\WR GH 6LJ HQ]D )RUXP GRV 3RUWXJXHVHV \ 8QLYHUVLGDG &RPSOXWHQVH GH 0DGULG HQWUH RWURV

&$3Ì78/2 ;/,; FXDQGR W~ YHDV FR\XQWXUD GH SRQHU HQ REUD PL OLEHUWDG \R WH REHGHFHUp HQ WRGR \ SRU WRGR SHUR W~ 6DQFKR YHUiV FRPR WH HQJDxDV HQ HO FRQRFL PLHQWR GH PL GHVJUDFLD


4XLMRWH HQFDUFHODGR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


-XDQ *yPH] $FHER

0DGULG )RUPDFLyQ $FDGpPLFD %HOODV $UWHV HQ OD 8QLYHUVLGDG 5ROOLQV )ORULGD (VWDGRV 8QLGRV &XUVR 3RVJUDGR HQ OD (VFXHOD 3DUVRQV SHUWHQHFLHQWH D OD 8QLYHUVLGDG $PHULFDQD GH 3DUtV &RPSRVLWRU PXVLFDO 3DUWLFLSD HQ H[SRVLFLRQHV EHQpÀFDV SDUD )XQGDFLyQ (GXFDFLyQ \ )DPLOLD &HQWUR &XOWXUDO &RQGH 5RGH]QR HQ 3DPSORQD FROHFWLYD 3UR +DLWt 0XVHR 7K\VVHQ %RUQHPLV]D \ FROHFWLYD )XQGDFLyQ SUR 0HQLQJLWLV &DMD 1DYDUUD HQ 0DGULG 3DUWLFLSD HQ YDULDV H[SRVLFLRQHV FROHFWLYDV GHO *UXSR 3UR $UWH \ &XOWXUD GHVWDFDQGR OD GHO &DVWLOOR GH 0HURGH HQ $OHPDQLD $Vt FRPR OD GHO &HQWUR GH $UWH +HUPDQRV *DUFtD 1REOHMDV \ OD GH OD *DOHUtD 3D] )HOL] HQ 0DGULG 2EUD HQ 0XVHRV ,QVWLWXFLRQHV \ &ROHFFLRQHV SULYDGDV GHQWUR \ IXHUD GH (VSDxD

&$3Ì78/2 / (VWH FDStWXOR KDEOD GH OD FRQYHUVDFLyQ HQWUH 'RQ 4XLMRWH \ HO &DQyQLJR \ ORV OLEURV GH FDEDOOHUtD VHJ~Q OD KLVWRULD HV GH XQ YDOLHQWH &DEDOOHUR TXH VDOWR D XQ SR]R GH DJXDV EXUEXMHDQWHV OOHQR GH VHUSLHQWHV ODJDUWRV \ TXH GH XQ VDOWR SDVR D RWUR HQ IRUPD GH SDUDtVR FRQ KHUPRVR ODJR SDMDULWRV ÁRUHV HWF


/RV PRQVWUXRV VDOLHQGR GH XQ ODJR GH SH] 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


0DUFR *UHSSL

0DUFR *UHSSL QDFLy HQ /HFFR HQ 6XV HVWXGLRV \ IRUPDFLyQ VH GHVDUUROODQ HQWRUQR GH OD SLQWXUD DXWRGLGDFWD SRU HOHFFLyQ ÀORVRItD /LFHQFLDGR HQ &LHQFLDV )LORVyÀFDV HQ \ HGXFDFLyQ /LFHQFLDGR HQ &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ HQ SHUVLJXLHQGR VX LQYHVWLJDFLyQ HVWpWLFD D WUDYpV GHO HQWUHOD]DPLHQWR GH HVWRV WUHV DVSHFWRV 6X DUWH VH H[SUHVD DGRSWDQGR HO PRGR LQGLUHFWR \ VLPEyOLFR GHO SUHVHQWH SHUVRQDO WUDWDQGR GH GLULJLU OD UHÁH[LyQ GH ORV HVSHFWDGRUHV VREUH OD VRFLHGDG FRQWHPSRUiQHD GRQGH XQD LQWLPLGDG H[WUHPDGDPHQWH EXVFDGD \ GHIHQGLGD VH FRQIXQGH FRQ OD RVWHQWDFLyQ \ OD PDQLIHVWDFLyQ FRQWLQXD GHO \R

PDUFRJUHSSLDUW EORJVSRW FRP

(Q VXV REUDV KD\ XQD IDOVD WHRORJtD \ XQD LUyQLFD PLWRORJtD TXH DSXQWD D OD UXSWXUD GHO HJR FRQ OR UHDO GRQGH HO PLWR \ HO EDJDMH FXOWXUDO VH DQXGDQ HQ OD YLGD FRWLGLDQD *UHSSL WHVWLPRQLD XQD SHUWHQHQFLD D OD FXOWXUD RFFLGHQWDO TXH HQ HVWH VLJOR VH SURSRQH \ VH DEUH D OD FRQWHPSRUDQHLGDG \ D OD SUR[LPLGDG UDGLFDO FRQ RWUDV FXOWXUDV 3URSRQH UHDOLGDGHV RFXOWDV TXH LQWHUSUHWDQ OD PRGHUQLGDG D WUDYpV GHO XVR GH DUTXHWLSRV SUHÀULHQGR OD IRUPD SHUR WUDWDQGR GH GHVFDUWDU HO WLHPSR \ OD LGHDOL]DFLyQ \ SURSRQLHQGR XQD UHÁH[LyQ VREUH ODV VLWXDFLRQHV VRFLDOHV FRQWHPSRUiQHDV &RODERUD FRQ OD SURIHVLyQ GH SLQWRU HQ OD SURIHVLyQ GH HGXFDGRU \ HQ OD LQYHVWLJDFLyQ ÀORVyÀFD FRODERUDQGR FRQ GLYHUVDV DVRFLDFLRQHV \ UHYLVWDV

&$3Ì78/2 /, ´,QVSLUDGR SRU HO PRPHQWR HQ TXH /HDQGUD DEDQGRQDWD SRU 9LQFHQ]R GHOOD 5RFFD VH HQFXHQWUD YHVWLGD VROR FRQ XQD FDPLVDµ


/HDQGUD HQFRQWUDGD HQ OD &XHYD 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


-XDQ -LPpQH] 0DGULG (V XQ GLEXMDQWH SUHFR] TXH HVWXGLy OD GLVFLSOLQD DUWtVWLFD FRQ $QWRQLR 3pUH] GH &DVWUR 'HVSXpV KL]R 3LQWXUD \ 'LEXMR HQ HO WDOOHU GHO DUWLVWD PDGULOHxR (GXDUGR &KLFKDUUR %ULRQHV 6LHPSUH KD SUDFWLFDGR HO GLEXMR GH PRGHOR HQ HO &tUFXOR GH %HOODV $UWHV GH 0DGULG GHO TXH HV VRFLR (Q OD GpFDGD GH UHDOL]y HVWXGLRV YLDMHV \ H[SRVLFLRQHV SRU GLVWLQWRV SDtVHV GH (XURSD (Q VXV GLEXMRV GHVWDFD IXQGDPHQWDOPHQWH HO GHVQXGR OD WDXURPDTXLD HO SDLVDMH« +D VLGR VHOHFFLRQDGR HQ YDULRV FHUWiPHQHV GHO 3UHPLR 3HQDJRV GH 'LEXMR GH OD )XQGDFLyQ 0DSIUH \ KD FRQVHJXLGR G L Y H U V R V J D O D U G R Q H V Q D F L R Q D O H V H LQWHUQDFLRQDOHV HQWUH HOORV OD 0pGDLOOH ZZZ GLEXMDQWHMXDQMLPHQH] FRP G 2UR GDQV OH 'HVVLQ 0DVWHU V GH 6DLQW 5RFK 0RQWEODQF 0pGDLOOH GH 3ODWD HQ $FXDUHOD ,,, 6DORQ GH 3HLQWXUH )UDQFR (VSDxROD %H]LHUV \ OD 0pGDLOOH GH %URQ]H j O $TXDUHOOH GDQV OD *UDQGH 0RWWH HQ )UDQFLD DVt FRPR HO 3UHPLR ([FHOHQFLD HQ 'LEXMR GH OD 7HUWXOLD ,OXVWUDGD GH 0DGULG (QWUH VXV H[SRVLFLRQHV LQGLYLGXDOHV GHVWDFDQ ODV GH 7DXURPDTXLD VREUH WRURV WRUHURV UHMRQHDGRUHV \ PRQRVDELRV DVt FRPR ODV GH 'HVQXGRV IHPHQLQRV 6X REUD H[SXHVWD HQ IHULDV \ H[SRVLFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV ÀJXUD HQ GLYHUVDV LQVWLWXFLRQHV \ PXVHRV HVSDxROHV \ SRUWXJXHVHV HQ HO &DVWLOOR GH 0qURGH $OHPDQLD \ HQ QXPHURVDV FROHFFLRQHV SULYDGDV (V UHSRUWHUR JUiÀFR GH OD $(&$ $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH &UtWLFRV GH $UWH -XOLD 6iH] $QJXOR 0LHPEUR GH $,&$

&$3ÃŒ78/2 /,, ³6RLV XQ JUDQGtVLPR EHOODFR ³GLMR D HVWD VD]yQ GRQ 4XLMRWH³ \ YRV VRLV HO YDFtR \ HO PHQJXDGR TXH \R HVWR\ PiV OOHQR TXH MDPiV OR HVWXYR OD PX\ KLGHSXWD SXWD TXH RV SDULy


/XFKDQGR FRQ HO FDEUHUR 'LJLWRJUDItD SURWHFFLyQ 89 V 39& [ FP


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–


&$7É/2*2

(;326,&,Ð1

',6(f2 < 0$48(7$&,Ð1 , 3$57(

6$/$ '2086 $57,6

$ORQVR GH 6RXVD

GHO GH DEULO DO GH 0D\R

',6(f2 < 0$48(7$&,Ð1 ,, 3$57(

&20,6$5,$ /LQGD GH 6RXVD

/LQGD GH 6RXVD 3257$'$ < &2175$3257$'$ $ORQVR GH 6RXVD

',5(&&,Ð1 & 0ROLQRV GH 9LHQWR (O 7RERVR 7ROHGR ',6(f2 '( 0217$-( /LQGD GH 6RXVD

(6&5,726 $QWRQLD 'iYDORV 0HVHJXHU -XDQ 0LJXHO 0DGHUD

',6(f2 '( &$57(/$6 /LQGD GH 6RXVD

-RUJH &HOD 7UXORF -XOLD +HUUHUD GH 6DODV /LQGD GH 6RXVD

,035,0( &$57(/$6 )RWRFRSLDV 0DUSH

,035,0( &$7É/2*2

,035,0( 5(352'8&,21(6 5HSURJUDItD 0RQWH (VTXLQ]D

$UWHV *UiILFDV &DPSLOOR 1HYDGR 'HSyVLWR /HJDO 0 &2/$%25$1

ZZZ UHSURJUD¿DPRQWHHVTXLQ]D FRP

(;&02 $<817$0,(172 '(

(/ 72%262


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–


EL QUIJOTE DE MADERA –FUNDACIÓN–


ó

/

­

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

EL TOBOSO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.