Page 1

21

OXFN 2)) ODOX[ 21 HDV\ SHDV\ SURWHFW \RXU OLIH GXULQJ VWXGLHV

!0 0 °° 53 åö°t

­„

2C Ñq¹èßCߐª¤ I ÕCèîpÑ gC¤Õ ™p „ÑCßßp]p™ p¤ }pè

ªŸqgp 2ª¹p ŸCÑ]p gC¤Õ ™pÕ ¹CÕ gp ÕC ŸCŸC¤

ÑCŸp

3OXV G·LQIR SDJH 

Æڟ×m

#j±÷

]ߐª¤

ZZZHDV\'LVFRYHUOX

¤ß"C¤ pß ™C èr¹pd è¤ gèª ÑpgªèßCS™p{

­Ñ

Ú­

6¤p „ѪÕÕp SCßC™™p ¹ªèÑ „CÑgpÑ ÕC ¹pߐßp ™SÑCÑp

îC¤„p™¤p ™™ñ »ª¹p ;C¤ ñ¤pÛ C èr¹p¼ îC Õp SCßßÑp Cîp] /Cè™ 1ègg »2]ªßß C¤„ۤߏ"C¤¼ gC¤Õ è¤p ŸÕՐª¤ gC¤„pÑpèÕp¿

ŅŤ§ũ ƛũ žǔžĖ›Đ›Ėƀũ ũƗŤǔ›ĖƗũ LĖũ îĢóǘ ƀĢƗŤĖ›Ėƀ ĢƗŤƀ ĆĢŤũŕƗ› ĢŅ› DLĖ ǚĖ› ›ƀ ƛ Ť LĖĄ 8ǚĐ ĆƗó ĢĖ½ó›Ėƀ ƗĖ› ĖĢƗǔ›Ćƛ ĐóũũóĢĖŎ ;Ģƀƀ ǔL æ LŅƀLóĖ ЛŤóL‰ óǔóĆ ELŤèŠ ;Ģƀƀ )LĖÝ ĖţLŤŤóǔ› ŅĆƗũ X ĢĖóĆó›Ť ǔó› › ũƗŅ›ŤñĢũ ›ƀ Ť›ũŅĢĖũLróĆóƀžũ › Ť›Ė½óƛŤ ũĢĖ ĢũƀƗЛ ›ƀ rLƀƀŤ›Š LƗǘ Ħƀžũ › )L Ɨ¡Ņ›Š Ņ§Ť›Ŏ +Lóũ ũ›ũ Ťž½Ć›ǘóĢĖũ ũƗŤ ƛũ ĢĖũžŕƗ›Ė›ũ › ũ›ũ ĆL ½óĆƛ Ɨ Ť LĖĄ 8ǚĐ° /2 ±u±¦ 2 #  4&#

/6

   

       

 


­„ “¢qžB

" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

/q„qÕ gC¤Õ ™Î¤]p¤gp gÎè¤p ߪèÑ „ßp] mÚĎ ¾NÏijψćmòžć¿’ İmijڞ /áÂÚĎáÚ •áÆě ĎmĤįžć Ďm ¯m×ÆÑў •ĄĤÚ ¶ćměěžÅˆÆžÑ žÚ ¯žĤ’ žě ĎmĤįžć Ďm òžmĤ’ ěáĤě ˆá×מ Ďm ćŸòĤěměÆáÚ÷ EóĆĆ ĢŤ ňǖLǚĖ› 'ĢîĖũĢĖŊŠ LĖó›Ė ƛL›Ť › ĆšžŕƗóŅ› › Ćóñ ržŤLƀóĢĖ šĢƀLݛũ Ɨ !Š LĖñ ó›Ė ǔžƀžŤLĖ › ÝƗ›ŤŤ›Š ›ũƀ žũñ ĢŤĐLóũ Ť›ũŅĢĖũLrƛ › ĆL ũžƗñ Ťóƀž ›ũ ÝŤLƀƀ›ñó›ĆũŎ ½½›ƀž ›Ė

îóĖ› Lǔ› ũL ½›ĐЛ ›ƀ ũ›ũ ›Ɨǘ ›Ė½LĖƀũŠ óĆ ǚ žĢƗǔŤ› ƛ rPƀóЛĖƀ ƛ ŅĆƗũ ÝŤLĖ ›ƀ ƛ ŅĆƗũ ũƛŤ Ɨ ĐĢĖ›Ŏ )ĢŤũŕƗšƗĖ óĖ›Ėó› ũ› žñ ĆLŤ› LĖũ ĆL ƀĢƗŤŠ EóĆĆ ›ũƀ Lñ Ɨũž › ĆšLǔĢóŤ žĆ›ĖîžŎ

ĢĖũ󏞫ž §ũ ĆĢŤũ ĢĐЛ ƗĖ ½ƗÝóƀó½Š EóĆĆ Ģóƀ ƀŤĢƗǔ›Ť ƛũ ĢƗŅLrƛũŠ ŅĢƗŤ ŅĢƗǔĢóŤ ŤžƀLñ

rĆóŤ ũL ŤžŅƗƀLƀóĢĖ ›ƀ ŤžƗũũóŤ X ũLƗǔ›Ť ũL ½LĐóĆƛ ›ĐŅŤóũĢĖĖž› X ĆšóĖƀžŤó›ƗŤ Ɨ rPƀóЛĖƀŠ LƗñ ›ũũƗũ › ĆL ĆóÝĖ› › ½›ƗŎŎŎ :LǖũĢĖ +LŤũîLĆĆ =îƗŤr›Ť ›ũƀ ƗĖ îLróƀƗž ›ũ ĢОó›ũŎ .Ė ĆƗó Ģóƀ æĢÝ›rLĆĆ ñ +¡Đ› ŅLũ ĐLĆ¸èŠ Lǔ› ›Ė ;ƀóĆƛŤŠ æ)›ũ +óĆƛŤŠ ƗĖ› ½LĐóĆƛ ›Ė r›èŠ Lǔ› 'LũĢĖ ;Ɨ›óĄóũŠ ›ƀ æݛĖƀũ ŅŤ›ũŕƗ› ũ›Ť›ƀũèŠ Lǔ› ǖLǚĖ› 'ĢîĖũĢĖŎ æ;ĄǚũŤLñ Ņ›Ťè ĐLŤŕƗ› ƗĖ ƀĢƗŤĖLĖƀ ŅĆƗũ ĐƗũĆž LĖũ ũL LŤŤó§Ť›Ŏ › ũĢĖ ĦƀžŠ æ=î› :ĢĄè žñ ĐĢĖƀŤ›Š LŅŤ§ũ æ'ƗĐLĖĂóè ›ƀ æ:LĐŅLݛ ñ ĢŤũ › ĢĖƀŤĦĆ›èŠ ŕƗšóĆ ›ũƀ ƗĖ› ĖĢƗǔ›Ćƛ ½Ģóũ ĆšîĢĐЛ › ĆL ũóƀƗLƀóĢĖ¸

0è p¤ îpèß I <™™ ªÑg » ïCñ¤p ª¤Õª¤d I g¿¼ pß I ÕpÕ ¹Ñª]pÕÇ

‰2˜ñÕ]ÑC¹pъ p 1CïÕª¤ "CÑՍC™™ 4èÑSpÑ¿ îp] ïCñ¤p ª¤Õª¤d #pîp CŸ¹Sp™™d

¤ C¤¿ 2ªÑߐp ™p ±± —萙™pß¿

#èß gp }ª™p Cè ]ªŸŸÕÕCѐCß )› ĢĐĐóũũLóŤ› Ɨñ ŤĢĖ ň ›ĖĢøƀ 8Ģ›ĆǔĢĢŤ›Ŋ ›Ėñ ŕƗ¡ƀ› ũƗŤ ƗĖ ЛƗŤƀŤ›Ŏ !Ć ũĢƗŅñ „ĢĖĖ› ƗÝLóĖ ňŤžÝĢóŤ› )Ɨñ óÝŊŎ ĢĐЛĖ› LĆĢŤũ ƗĖ ĆĢĖÝ óĖƀ›ŤŤĢÝLƀĢóŤ› LĖũ ƛũ ĆĢLƗǘ › ĆL ŅĢĆó›Ŏ ƗŤĢĖ ŕƗ›ũƀóĢĖĖ› ƛ ũƗũŅ›ƀ ũƗŤ ĆL ŅŤžũ›Ė› › ũĢĖ ½›Ť X Ť›ŅLũũ›Ť X Ħƀž › ĆL ƀ¡ƀ› ½›ĖƗ› Ɨ ĐĢŤƀŎ Ɨ ½óĆ › ũ›ũ ŤžŅĢĖũ›ũŠ ƗÝLóĖ žǔĢóƛ ƗĖ îĢĐЛ X ĆL ǔó› rLĖLƛ ›ƀ šƗĖ ›ĖĖƗó ĐĢŤƀ›ĆŎ =ĢƗƀ› ĆL ĖƗóƀŠ ǔL ž½óƛŤ ƗĖ› ÝLƛŤó› › Ņ›ŤũĢĖĖLݛũ ŅĆƗũ ĆĢƗ½ĢŕƗ›ũ ƛũ ƗĖũ ŕƗ› ƛũ LƗƀŤ›ũŎ p¤ª’ß /ªp™îªªÑgp ¤ßpѹÑtßp ™p )› ŤžLĆóũLƀ›ƗŤ 9Ɨ›ĖƀóĖ Ɨñ ]ªŸŸÕÕCÑp èѪ¤ gC¤Õ ™p }™Ÿ¿ Ņó›Ɨǘ ĢĖƀóĖƗ› Lǔ› › ½óĆĐ X

&" 

ƀŤL›Ť ƗĖ î›ĐóĖ X ŅLŤƀ LĖũ ƛ óĖžĐL ½ŤLĖ„LóũŎ ;ĢĖ ĪƗǔŤ› Ť›ũƀ› ĢĖ½ó›Ėƀó›ĆƛŠ ›ƀ ŅĢƗŤñ ƀLĖƀŠ › rLŤrƗ › ÖÖ LĖũ ›Ė ›ũƀ žĂX Lǔ› › îƗóũ ĆĢũ X ũĢĖ ũ›Ņƀó§Đ› ĆĢĖÝ ĐžƀŤLݛŎ ǔ› æƗ 8Ģũƀ›¸èŠ ŕƗó ĐLŤŕƗ› ũĢĖ Ť›ƀĢƗŤ ›Ė ŤLĖ› LŅŤ§ũ ũ›Ņƀ LĖũ X )Ģũ ĖݛƛũŠ óĆ Ť›ǔó›Ėƀ X ƗĖ ½óĆĐ ŅĆƗũ æƀŤLóƀóĢĖĖ›Ć ›ƀ ƀŤ§ũ óLĆĢÝƗžèŠ ũƗŤ ½ĢĖ › žñ ĢŤũ LĖĖž›ũ ůǥ ĢĖ„Ɨũ Lǔ› ũL ½›ĐЛ 'ĢLĖ )› ĢŤƗŠ óŤ›ƀŤó› LŤƀóũƀóŕƗ› › ũ›ũ ½óĆĐũŎ ‰è ¹ªÕßp{Š p 0èp¤ß¤ 蹐pèð¿ îp] p¤ª’ß /ªp™îªªÑgpd Ñq„ªÑp èg„d "CÑ] ÑCõp¿ 2ªÑߐp ™p ±± —萙™pß¿

C™™p pÑÑñ ]CŸ¹p è¤p Õè¹pяŸCŸC¤ J7 êÞÞģ’ •mÚĎ ĤÚ üĤmćěƞć òáòĤÑmÆćž •ž 3áĎ Ú¶žÑžĎ÷ 7ÆÑÑƞ ϥለĤòž •ž Ďm ¯m×ÆÑў žě •ĄžÚ¯mÚěĎ üĤĄžÑў mˆˆĤžÆÑў žÚ měěžÚÅ •mÚě ўĤć m•áòěÆáÚ÷ Ñў ĎĄž¯¯á戞 •ž ўĤć mòòáćěžć •žĎ įmўĤćĎ žě ĤÚ ×ÆÚÆÅ ×Ĥ× •ž ˆáÚ¯áćě •mÚĎ ĤÚ üĤáěÆ•ÆžÚ òmć¯áÆĎ •Æ¯¯ÆˆÆў÷ 3ž òćáˆ¤Ď Já•Úžij 1ÆÚ¶ mě ĎáÚ òўÆڒ žě ÑáćĎüĤž ÑžĎ Ÿ×žĤěžĎ ŸˆÑměžÚě’ 7ÆÑÑƞ įm ěáĤě ¯mÆćž òáĤć òćáěŸ¶žć ÑžĎ ĎƞÚĎ žě ў ¯ćm¶Æў ŸüĤÆÑÆćž •ž Ďm ¯m×ÆÑў÷

"™™p »C™™p pÑÑñ¼ }Cß ߪèß ¹ªèÑ ¹Ñªßq„pÑ ÕC }CŸ™™p¿ ‰¤„ÕŠ p p¤õ CŸõp фëîp¤¿ îp] C™™p pÑÑñd C¤p™ ÑC„¿ ¤ ÕC™™p¿


" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

“¢qžB ­

6¤p ŸtÑp Cè SªÑg gp ™C ]ѐÕp gp ¤pÑ}Õ

ÂmćÑÆķž TžćáÚ ˆm×òž Ĥڞ Ɨǘ ĐLĖ›ƀƀ›ũ › æ=ƗĆĆǚèŠ ĢĖ Ť›ƀŤĢƗǔ› ×m×mÚ •ž ěćáÆĎ žÚ¯mÚěϒ •áÚě Ñm įƞ ƛ óĖžLũƀ› 'LũĢĖ :›óƀĐLĖŠ ŤžLĆóũLƀ›ƗŤ › ĆšĢũLŤóũž æ'ƗĖĢèŠ ›Ė ƏǥǥªŎ žĎě áĤўįžćϟž òmć ÑĄmććÆįŸž •ĄĤڞ óLrĆĢ ĢǚŠ ĆL ũžĖLŤóũƀ› › æ=ƗĆĆǚèŠ ÚáĤććƈž’ •mÚĎ ¾TĤÑÑij¿÷ L ›ĆƛñĐ¡Đ› ƀŤĢóũ ›Ė½LĖƀũŠ ›ƀ L ›ĖÝLݞ

ƗĖ› ĖĢƗŤŤó› ŅĢƗŤ ũšĢƗŅ›Ť › ũĢĖ Ņ›ñ +LŤĆĢ ň îLŤĆóǡ› =ĢĖŊŠ ĆL Ņ›ƀóƀ› ƀóƀ ›ŤĖó›Ť ƗŤLĖƀ ƛũ ĖƗóƀũŎ )›ũ ĖĢƗñ ŕƗLŤLĖƀLóĖ›Š ǔó›Ėƀ šLǔĢóŤ ũĢĖ ƀŤĢóñ ĖĢƗũ › ĖƗóƀ ĢĖĖLóũũ›Ėƀ ƗĖ ũƗ§ũ ŤĢóũũLĖƀ ›ŅƗóũ óǘ LĖũŠ ũƗŤƀĢƗƀ ũó§Đ› ›Ė½LĖƀŎ ĖƀŤ› ũĢĖ ĢŤŅũ ĐLĆñ î›ǡ ƛũ ½›ĐЛũ ›Ė ŅŤĢ½›ũũóĢĖ Ćóñ ЛĖž ŅLŤ ƛũ ÝŤĢũũ›ũũ›ũ ŕƗš›Ćƛ ržŤLƛ ǔóǔLĖƀ LĖũ › ÝŤLĖ›ũ Ė› Ť›ĢĖĖLøƀ ŅĆƗũŠ ƛũ ĖƗóƀũ ũLĖũ ũĢĐЛóƊ ƛũ Ť›ŅLũ X ОƀŤĢŅĢƛũŎ

îLŤĆóǡ› =ĢĖŠ ŕƗó LǔLóƀ žĂX ŅŤžŅLŤ›ŤŠ ƛũ ƛũũóǔ›ũ óĖ›ũñ ĢĆĆLrĢŤž Lǔ› ƛ óĖžLũƀ› 'LũĢĖ ũLĖƀ›ũ ›ƀ ũ›ũ ›Ɨǘ LøĖžũ :›óƀĐLĖ ŅĢƗŤ æGĢƗĖÝ ƗĆƀèŠ ›Ė ŕƗó Ė› ĆƗó ĆLóũũ›Ėƀ LƗñ ƏǥİƏŠ L ŅŤóũ ݪ ĄóĆĢũ ŅĢƗŤ ƛũ r›ñ ƗĖ ŤžŅóƀŠ ĆL ŅLƗǔŤ› ũĢóĖũ Ɨ ŤĦƛŎ ?Ė› ОƀLĐĢŤñ ½›ĐЛ ›ũƀ LƗ rĢƗƀ ŅîĢũ› ŕƗš›Ćƛ ĖšLǔLóƀ žĂX ŅLũ Ɨ ŤĢƗƛLƗŎ îžũóƀž X ½LóŤ› ›Ė ƏǥǥƄ ŅĢƗŤ ?Ė ũĢóŤŠ ũĢĖ ½Ť§Ť› æ+ĢĖũƀ›Ťè ›ƀ ŕƗó ĆƗó LǔLóƀ ĆƗó ŅŤĢŅĢũ› › ĆƗó Ģ½ñ ǔLĆƗ Ćš.ũLŤ › ĆL ЛóĆñ ½ŤóŤŠ ĢĐЛ L›LƗ › ƛƗŤ› LƀŤó›Ŏ ĖLóũũLĖ›Š ƗĖ› ĖĢƗĖĢƗ › ĖƗóƀŎ šLrĢŤ Ťžƀóñ ‰4虙ñŠ ›Ėƀ›Š +LŤĆĢ ½óĖóƀ ŅLŤ Lñ p CÕª¤ 1pßŸC¤¿ îp] ›Ņƀ›ŤŎ ;L ǔó› ǔL îLĖݛŤ

Cљõp 4pѪ¤d "C]˜p¤õp Lǔ› ĆšLŤŤóǔž› › =ƗĆĆǚ CîÕd 1ª¤ î¤„Õߪ¤¿ "Cј 蹙CÕÕ¿ 2ªÑߐp ™p ±± —萙™pß¿ ň+LĄ›Ėǡó› LǔóŊŎ

C ]ªŸqgp¤¤p Cљõp 4pѪ¤ C ¹ÑÕ ±u ˜™ªÕ ¹ªèÑ Õª¤ ¹pÑÕª¤¤C„p gp "Cљª¿

/6

   

   

 $,$" ," $))0 %*!+!+  11 /

 %+-1# . (") #' "&"",)       

   


­Ñ “¢qžB

" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

¤ }èßp I ßÑCîpÑÕ è¤ ¹CñÕ ªÕߐ™p <241# LĖũ ƛũ LĖĖž›ũ ƏǥŠ LĖũ ƛ ŤƗ› ĖĢŤ › ĆšƗũƀŤLñ Ćó›Š Ć› ;ǖ››ƀ ĢƗĖƀŤǚŠ ;LĐ ň Lñ ĐóĆƀĢĖ +ĢŤŤóũŊŠ ƗĖ LrĢŤóݧĖ›Š Ť›ĖĢĖƀŤ› LŤŤǚ ňǖ›Ė )›ũĆó›ŊŠ ƗĖ ǔžƀžŤLĖ › ĆL ÝƗ›ŤŤ›Ŏ )›ũ ›Ɨǘ îĢĐЛũ ũ› ĐĢĖƀŤ›Ėƀ › ŅĆƗũ ›Ė ŅĆƗũ îĢũƀóƛũ ĆšƗĖ ›Ėñ ǔ›Ťũ ĆšLƗƀŤ›Š ›ƀ ;LĐ ½óĖóƀ ŅLŤ ƀƗ›Ť LŤŤǚ ŅĢƗŤ ũ› ž½›ĖŤ›Ŏ )šLrĢŤóݧĖ› Ģóƀ LĆĢŤũ ½ƗóŤ ĆL ŅĢĆó› ›ƀ ƀŤLǔ›Ťũ›Ť ƀĢƗƀ ĆšóĖƀžñ Ťó›ƗŤ Ɨ ŅLǚũ ›Ė ĢĐŅLÝĖó› › ũL ½›ĐЛŎ §ũ ĆĢŤũŠ ƗĖ› ǔžŤóƀLñ 2ª¹p »ŸC¤gC 2pñ}ѐpgd Cè ]¿¼ ¹pèß ]ªŸ¹ßpÑ ÕèÑ 4C¤ñC » ÑÕߐ¤p CÑC¤Õ˜d I „¿¼ pß 1ªÕp »虐p <C™ßpÑÕd I g¿¼d ™pÕ CŸpÕ gp ÕC ŸtÑp ª¤¤C¿ rƛ îLũũ› X ĆšîĢĐЛ ũš›Ėñ ÝLݛŠ ›ĐЛĖž› ŅLŤ ƛ ũ›ŤÝ›Ėƀ ƛƀî›Ť ň ŤǚLĖ ŤĢǖĖŊŠ ›ƀ ĆL ĂƗũƀó› ›ĆƛñĐ¡Đ› ›ũƀ Ť›Đóũ› ›Ė LƗũ›Ŏ !ĖũŅóŤž šƗĖ› îóũƀĢóŤ› ǔŤLó›Š æ;ǖ››ƀ ĢƗĖƀŤǚè ›ũƀ Đóũ ›Ė ũ§Ė› ŅLŤ ELŤǖóĄ =îĢŤĖƀĢĖ ňæ;LĐũĢĖ Z ›ĆóĆLîèŊŎ Ė½óĖŠ ƗĖ› ǔóũóƀ› óĖLƀƀ›ĖƗ› ‰2ïppß ªè¤ßÑñŠ rƗƛĖƀ› ›ƀ ĢĐŅĆóŕƗž› Ņ›Ėñ ŤĢũĖLĖŊŠ óĆĆ ň;ƀ›ĆĆLĖ ;ĄLŤũñ ÆIJ <CÑï]˜ 4ªÑ¤ßª¤¿ îp] 2CŸ mÚĎ mòć¤Ď ў òćž×ƞć įáÑžě LĖƀ ƗĖ ĐĢЛĖƀŎ ;ĢŅîó› ũšóĖñ Ý]ŤŊ ›ƀ LŤŤǚ ň ĢĆóĖ óŤƀîŊŠ ›ƀ L ǔL óĖƀ›Ťǔ›ĖóŤ ũƗŤ ĆšøƛŠ ›ƀ ;ĢŅîó› p ǔL LǔĢóŤ ĆšĢLũóĢĖ › Ť›ĖĢĖñ #p™™d ÑñC¤ Ѫï¤d 4ªŸCÕ "¿ ŕƗó§ƀ› › ›ǔĢóŤ ǔóǔŤ› ›ƀƀ› ĢƗŤLݛƗũ›Đ›Ėƀ žĆ›ǔž •ž ¾7m××m 7Æm¿’ ˆž Ϟˆáڕ ĖĢƗǔ›Ćƛ žƀLŅ› ũ›ƗƛŠ ũLĖũ ƀŤ›Ť ƗĖ› Ņ›ŤũĢĖĖ› ŕƗš›Ćƛ <ѐ„ß¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿ ƗĖ› ½óĆƛ ũ›ƗƛŠ ŸòÆĎᕞ Ϟ ˆáڈžÚěćž ĎĤć ĖšLǔLóƀ ›ĖĢŤ› ĂLĐLóũ ǔƗ›‰ ũL ũLĖũ ЧŤ› ›Ė ũL ЧŤ›Ŏ +Lóũ Lǔ› =Lñ ÝŤLĖñЧŤ›Š :Ɨrǚ ;óLĖ ũĢƗƀó›ĖŎ ĖǚL ň îŤóũƀóĖ› Lñ NáòÂƞ’ Ñm ¯ÆÑў •ž áÚÚm÷ ňLĐŅž› ŅLŤ ŊŎ ŤLĖũĄóŊ ›ƀ :Ģũó› ň'ƗĆó› LŅƀž› › ĆL ĢОó› ĐƗũóñ óǘ LĖũ LŅŤ§ũ ƛũ žǔžĖ›ñ ELĆƀ›ŤũŊŠ ›Ćƛ ǔL Lƛ îĢĐĢĖǚЛ rLũž› ũƗŤ ƛũ ЛĖƀũ ŕƗó ĢĖƀ ŤǚƀîО ĆL ŅŤ›ñ ĢĖĖLøƀŤ› ƛ ŅLũũž › îLĖũĢĖũ Ɨ ÝŤĢƗŅ› Š Đ󧫛 ĢОó› ĐƗũóLƛ ĢĖĖLŎ æ+LĐĐL +óL¸è LǔLóƀ ŤLŅŅĢŤƀž ;ĢŅîó› ǔL žĢƗǔŤóŤ æ+LĐĐL +óLèŠ ĖĢƗũ Ť›ƀŤĢƗñ ŅĆƗũ › Ŷǥǥ ĐóĆĆóĢĖũ › ĢĆñ ǔĢĖũ ƛũ Đ¡Đ›ũ ŅŤĢƀLÝĢĖóũƀ›ũ › ŕƗ›Ćƛ ĐLĖ󧫛 ĢĖĖL ĆLŤũ › Ť››ƀƀ›ũ LĖũ ƛ ĐĢĖ› ũƗŤ Ćšøƛ ÝŤ›ŕƗ› › (LĆĢĄLóŤóŎ L ƛ L½½ŤĢĖƀ›Ť =î› ǚĖLñ ™ñ CŸpÕ X ũL ũĢŤƀó›Š óĆ ǚ L óǘ LĖũŎ ;ĢŅîó› ňĐLĖL ;›ǚ½Ťó›ŊŠ ŕƗó ĐĢũŠ ĢĐЛĖƀ ›Ćƛ ›ũƀ LŤñ ¤]CѤp ›ũƀ ›Ė›óĖƀ› › ;Ąǚ ňĢĐóĖó Ťóǔž› ũƗŤ Ćšøƛ Lǔ› ŕƗLũóñ ª¤¤Cd ™C ‰"CŸŸC "C{ pÑp <p ª „C¤Š

ĢĢŅ›ŤŊŠ ݧŤ› ĆL ǔóĆĆL › ũL ЛĖƀ Ťó›ĖŠ ĢĐЛĖƀ ›Ćƛ L ŸtÑp gp Ð&™ /CјpÑ¿ îp] "pÑñ™ 2ßÑpp¹d Ť›ĖĢĖƀŤž ƛũ ó½½žŤ›Ėƀũ Ņ§ñ ЧŤ› ĢĖĖL ň+›ŤǚĆ ;ƀŤ››ŅŊŎ 2ª¹pd /pÑ]p ѪդC¤d ª™¤ Ñߍd ŸC¤gC —pè¤p¿ ;L Ť›ĆLƀóĢĖ Lǔ› ;Ąǚ L žƀž ƀƗŤñ Ť›ũ › ;ĢŅîó›Š ;LĐ ň8󛫁› 2pñ}ѐpg¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿ 2CŸ gªß }èÑ Õΐ™ îpèß ÕèÑîîÑp¿

ª¤Õp™™qp ¹CÑ ™pÕ CŸpÕ gp ÕC ŸtÑpd p™™p ŸCÑ]p gC¤Õ ÕpÕ ¹CÕ

2C Õpè™p Cџp pÕß Õª¤ ßq™q¹ª¤p

1 DóƀóЛ šƗĖ ĄóĖLŅñ ŅóĖ݊ !r›Ė ň'›ũũóL óĖĖLݛŊ ĢĖƀLƀ› ƛũ ƗŤÝ›Ė›ũ › ĆL ŅĢñ Ćó›Ŏ +Lóũ ĆL ĆóÝĖ› ›ũƀ ĢƗŅž› rŤƗƀLƛЛĖƀŎ 8ĢƗŤ ĆL Ť›ƀŤĢƗǔ›ŤŠ

41

ՄpÑ ª™Ÿp »C˜ªS pgpфÑp¤¼ pÕß ™p ¹pÑÕª¤¤C„p ]p¤ßÑC™ gè }™Ÿ¿

ũݛŤ ĢĆЛ ň'LĄĢr ››Ťñ ÝŤ›ĖŊŠ ƛ ŅĢĆóó›Ť ŕƗó L Ť›„Ɨ ĆšLŅŅ›ĆŠ Ė› Ņ›Ɨƀ ũ›ƗƛЛĖƀ ĢĐŅƀ›Ť ŕƗ› ũƗŤ ũĢĖ óĖƀƗóƀóĢĖŠ ũĢĖ óĐLÝóĖLƀóĢĖ ›ƀ ũĢĖ ŅĆƗũ ½óñ §Ć› LĆĆóžŠ ũĢĖ ƀžĆžŅîĢĖ›Ŏ æ=î› ƗóĆƀǚè ›ũƀ ƗĖóŕƗ›Đ›Ėƀ ĢĖũƀŤƗóƀ LƗƀĢƗŤ Ɨ Ņ›ŤũĢĖñ ĖLݛ óĖƀ›ŤŅŤžƀž ŅLŤ 'LĄĢr ›ñ ›ŤÝŤ›ĖŎ +Lóũ óĆ ŅLŤǔó›Ėƀ ĐLĆñ ÝŤž ƀĢƗƀ X ƀ›ĖóŤ ƛ ũŅ›ƀLƀ›ƗŤ ›Ė îLƛóĖ› Ɨ žrƗƀ X ĆL ½óĖŎ )› ½óĆĐ Ɨ LĖĢóũ ƗũƀLǔ +ĨĆñ ƛŤŠ ŕƗó L žÝLƛЛĖƀ ĢñžŤóƀ ƛ ũžĖLŤóĢŠ L žƀž ũžĆ›ƀóĢĖĖž ›ƀ ŅŤĢÛƀž LƗ ›ũƀóǔLĆ Ɨ ½óĆĐ › ;ƗĖLĖ› ›Ė ĂLĖǔó›Ť ›ŤĖó›ŤŎ

pÕ Ÿª¤ÕßÑpÕ p¤ ]ѪÕtÑp

‰4p 萙ßñŠ p èÕßCî "­™™pÑ¿ îp] C˜ªS pgpя „Ñp¤d pÕՐ]C ¤¤C„pd &ŸCÑ 2Cя „C 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿ ÑC] pÕß ÕªèÕ ™p ]Cџp gp ™C ]C¹ßC¤p ѐ]˜C¿

#"4&# ,ĢƀŤ› ½LĐóĆƛ › ĐĢĖũƀŤ›ũ ŅŤž½žŤž› ›ĐrLŤŕƗ› ŅĢƗŤ ƗĖ› ŤĢóũ󧫛 › Ť¡ǔ› L½óĖ ŕƗ› ŤL ŅƗóũũ› ›Ė½óĖ ũĢƗ½½Ć›Ť ƗĖ Ņ›Ɨ ›ƀ ũLǔĢƗŤ›Ť ›ũ ǔLLĖ›ũ LƗ Ćó›Ɨ › ũšĢƗŅ›Ť › ƀĢƗƀ ƛ ĐĢĖ› X ĆšîĦƀ›ĆŎ =ĢƗƀ ũšLĖĖĢĖ› X ЛŤǔ›óĆƛ ŅĢƗŤ ĆL Ņ›ƀóƀ› ½LĐóĆƛŠ ›ĖƀŤ› ĐLƀî›ũ › ǔĢĆƛǚ ĐĢĖũƀŤ›ũŠ ›ǘƗŤũóĢĖũ ›ǘĢƀóŕƗ›ũ ›ƀ ũžLĖ›ũ › rŤĢĖǡ›ƀƀ› LƗ ĆLóŤ › ĆƗĖ›Ŏ +Lóũ ƛũ ǔLLĖ›ũ óžLƛũ ŅŤ›ĖĖ›Ėƀ ƗĖ ƀĢƗŤ óĖLƀƀ›ĖƗ ĆĢŤũŕƗ› +Lñ ǔóũ ũ› Ť›Ė ĢĐŅƀ› ŕƗ› ŤL ›ũƀ ƀĢĐrž ũĢƗũ ƛ îLŤĐ› › ĆL ĐǚũƀžŤó›Ɨũ› ŤóĄLŠ ĆL LŅóƀLóĖ› îƗĐLóĖ› Ɨ ĖLǔ󫛊 ĢĖƀ ƛ ũ›Ť›ƀ ƛũ ЛĖL› ƀĢƗũŎ LĖũ ĆL ǔ›ŤũóĢĖ ĢŤóÝóĖLƛ › › ƀŤĢóũó§Đ› ǔĢƛƀ ›ũ Lǔ›ĖƀƗŤ›ũ › ĆL ½LĐóĆƛ › ĐĢĖũƀŤ›ũŠ ŅĆƗũó›ƗŤũ ũƀLŤũŠ ĢĐЛ LĐ ;LĖĆ›ŤŠ ;›Ć›ĖL ĢЛǡ ĢƗ (LƀîŤǚĖ LîĖŠ ŅŤ¡ƀ›Ėƀ ƛƗŤ ǔĢóǘ LƗǘ Ņ›ŤũĢĖĖLݛũ Ɨ ½óĆĐŎ

‰ªßp™ 4ÑC¤Õ™îC¤C አp p¤¤gñ 4CÑßC˜ªî՘ñ¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿


" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

6¤ gèª gp }¤Õ ™ŸpÑÕ C™™qÕ ]ª¤ßÑp ™p ]ѐŸp ¾NÂáİ á¶Ď¿ ×žě žÚ Ďˆ¤Úž ĤÚ Âá×מ žě ĤÚ ˆÂÆžÚ òmćÑmÚě üĤÆ m¯¯ćáÚěžÚě Ĥڞ žÚěćžòćÆϞ ˆćÆ×ÆڞÑў÷ LĖũ ƗĖ ĐĢĖ› ĢƟ ƛũ ¡ƀŤ›ũ îƗĐLóĖũ ›ƀ ƛũ îó›Ėũ ŅLŤĆLĖƀũ ĢîLróƀ›ĖƀŠ +LǘŠ ƗĖ îó›Ė ŅĢñ Ćóó›Ť ŤĢƀƀǖ›óƛŤ ĐLîĢ ›ƀ ũĢĆóñ ƀL󫛊 Ť›„Ģóƀ ĆšĢŤŤ› › ũ› ½LóŤ› ŅLũũ›Ť ŅĢƗŤ ƗĖ æũîĢǖ ĢÝè ŅŤóО ĆĢŤũ šƗĖ› ŅŤ›ũƀóÝó›Ɨũ› ›ǘŅĢũóƀóĢĖ LĖóĖ›Š ŅĢƗŤŠ Lǔ› ũĢĖ ŅLŤƀ›ĖLóŤ› îƗĐLóĖ ŤLĖĄ ňEóĆĆ ŤĖ›ƀƀŊŠ ũƀĢŅŅ›Ť ƗĖ ŅŤĢÛƀ › ƀŤL½ó šLĖóĐLƗǘ › ĢĖƀŤ›ñ rLĖ›Š ƗƀóĆóũLĖƀ ĆšžǔžĖ›Đ›Ėƀ ĢĐЛ ƗĖ› ĢƗǔ›ŤƀƗŤ›Ŏ

š›ũƀ ĆĢŤũŕƗ› +Lǘ žĢƗǔŤ› ŕƗ› ƛũ ĐLĆ½Lóƀ›ƗŤũ ĢĖƀ ĆšóĖƀ›Ėñ ƀóĢĖ › ǔ›ĖŤ› )óĖÝñ)óŠ ƗĖ ržrž ŅLĖL ݞLĖƀŠ ĆĢŤũ › ĆL

“¢qžB ­Ï ÑC¤]˜ »<™™ Ѥpßß¼ ¹pèß ]ªŸ¹ßpÑ ÕèÑ Õª¤ ]p¤ ¹ª™]pÑd "Cð¿

ŅŤĢîLóĖ› ›ǘŅĢũóƀóĢĖ Lñ ĖóĖ› óĖƀ›ŤĖLƀóĢĖLƛ › )Lũ D›ÝLũŠ ŕƗšóĆ ǔL ¡ƀŤ› ĢĖƀŤLóĖƀ › ũ› ½LóŤ› ŅLũũ›Ť ŅĢƗŤ ƗĖ ŅLŤƀóóŅLĖƀŠ Lñ ĢĐŅLÝĖž ŅLŤ ŤLĖĄ ŕƗó ũ› ½Lóƀ ŅLũũ›ŤŠ ĆƗóŠ ŅĢƗŤ ũĢĖ ›Ėñ ƀŤLøĖ›ƗŤŎ Ɨǘ Ħƀžũ ›ũ ĢОó›Ėũ æîƗĐLóĖũèŠ ĢĖ Ť›ƀŤĢƗǔ› LĖũ æ;îĢǖ ĢÝũè › ĖĢĐrŤ›Ɨǘ îó›ĖũŎ ›ũ Lƀ›ƗŤũ ƛƗŤ ŅŤ¡ñ ƀ›Ėƀ ƛƗŤ ǔĢóǘŠ ›ƀŠ ŅLŤĐó ›ƗǘŠ ŕƗ›ĆŕƗ›ũ žĆžrŤóƀžũŎ š›ũƀ ƛ ŤLŅŅ›ƗŤ )ƗLŤóũŠ ŕƗó ĢĖĖ› ũL ǔĢóǘ LƗ Ģũ +LǘŠ ƀLĖóũ ŕƗ› ;îLŕƗóĆƛ .š,›LĆ ň(LŤĐLŊ ĢƗ :Ɨ8LƗĆ ň8›Ťũ›ŅîĢĖ›Ŋ ũĢĖƀ žÝLƛЛĖƀ › ĆL ŅLŤƀó›Ŏ ‰2ªï ª„ÕŠ p 1C—C ªÕ¤p™™¿ îp] <™™ Ѥpßßd #C ßCՍC ñª¤¤pd ¤gñ p]˜ïßd &ŸCÑ 2C¹CÑѪ¿ 2ªÑߐp ™p ±± —萙™pß¿

/6

>5@DVVXUHU OHV pWXGLDQWV $XMRXUG·KXL IDLUH VHV pWXGHV j O·pWUDQJHU Q·HVW SOXV YUDLPHQW XQ OX[H UpVHUYp DX[ pOLWHV HW IDPLOOHV SOXV DLVpHV &KDTXH DQQpH GH SOXV HQ SOXV GH MHXQHV pWXGLDQWV OX[HP ERXUJHRLV TXLWWHQW OHXU IR\HU ID PLOLDO SRXU OD SUHPLqUH IRLV DÀQ GH UHOHYHU OH GpÀ G·XQ FKDQJHPHQW G·HQYLURQQHPHQW G·pFROH G·HQ WRXUDJH VRFLDO VRXYHQW GH ODQJXH SDUIRLV PrPH GH FRXWXPHV /·H[ SpULHQFH G·XQ VpMRXU DFDGpPLTXH SURORQJp j O·pWUDQJHU HVW JpQpUD OHPHQW FRQVLGpUpH FRPPH DWRXW PDMHXU SDU OD SOXSDUW GHV UHFUX WHXUV HW HPSOR\HXUV &HSHQGDQW XQ VpMRXU j O·pWUDQJHU GRLW rWUH SODQLÀp DVVH] PpWLFXOHXVHPHQW DÀQ G·pYLWHU OHV PDXYDLVHV VXUSULVHV

$X FRXUV GHV SUHPLqUHV VHPDLQHV G·pWXGHV OHV PLVVLRQV VRQW QRP EUHXVHV WURXYHU OH ERQ ORJHPHQW RUJDQLVHU XQH FRQQH[LRQ ,QWHUQHW HW pYHQWXHOOHPHQW XQ DERQQHPHQW SRXU OH 6PDUWSKRQH V·RFFXSHU GHV DXWUHV WkFKHV DGPLQLVWUDWLYHV FRPPH O·RXYHUWXUH G·XQ FRPSWH EDQFDLUH RX OD VRXVFULSWLRQ G·XQ FRQWUDW G·DVVXUDQFH DSSURSULp

SUHQWLV TXL VpMRXUQHQW SDVVDJqUH PHQW j O·pWUDQJHU FRPSUHQDQW XQH JDUDQWLH UHVSRQVDELOLWp FLYLOH XQH JDUDQWLH GX ORJHPHQW pWXGLDQW HW GX PRELOLHU FRQWUH OHV LQFHQ GLHV GpJkWV GHV HDX[ HW EULV GH JODFHV XQH FRXYHUWXUH ©,7 0RELOH HW $XGLRª TXL DVVXUH OH EULV HW OH YRO GH VRQ PDWpULHO LQIRUPDWLTXH HW DXGLRYLVXHO GDQV OH PRQGH HQWLHU K VXU DLQVL TX·XQH JDUDQWLH ©8UJHQFHV PpGLFDOHVª SURSRVDQW OH UHPERXUVHPHQW GHV IUDLV Pp GLFDX[ KRVSLWDOLHUV RX GHQWDLUHV j O·pWUDQJHU HW OH UDSDWULHPHQW HQ FDV GH PDODGLH RX GH GpFqV GH O·DVVXUp RX GH VHV SDUHQWV 2SWLRQQHOOHPHQW FH FRQWUDW SHXW SURSRVHU pJDOHPHQW OH UHPERXUVHPHQW GHV IUDLV GH VFR ODULWp HW G·DSSUHQWLVVDJH HQ FDV G·DUUrW GHV pWXGHV SRXU FDXVH GH PDODGLH DFFLGHQW RX GpFqV DLQVL TXH FHOXL GHV IUDLV GH UHWRXU HQ FDV G·XUJHQFH

0rPH VL FHFL HVW UDUHPHQW XQH SULRULWp SRXU OHV pWXGLDQWV OH FRQWUDW GH EDLO UHYHQGLTXH VRX YHQW OD VRXVFULSWLRQ G·XQH FRXYHU WXUH GH ©ULVTXHV ORFDWLIVª 'DQV FHUWDLQV FDV OHV pWXGLDQWV VRQW DVVXUpV SDU H[WHQVLRQ GX FRQWUDW PXOWLULVTXH KDELWDWLRQ GH OHXUV SDUHQWV PDLV FHFL Q·HVW SDV WRX MRXUV OH FDV 4XRLTX·LO HQ VRLW OHV pYHQWXHOOHV OLPLWHV GHV FRXYHU WXUHV HW GLIIpUHQWHV FODXVHV GH FHV FRQWUDWV PpULWHQW G·rWUH YpULÀpHV LPSUpYXV UXLQHQW ÀQDQFLqUHPHQW O·pWXGLDQW ,GHP SRXU OHV GRP 1H SDV VH ODLVVHU VXUSUHQGUH PDJHV DX[ RXWLOV LQIRUPDWLTXHV HW SDU GHV LPSUpYXV GH FRPPXQLFDWLRQ LQFRQWRXUQDEOH (Q JpQpUDO O·pWXGLDQW Q·HVW SDV SRXU OD SOXSDUW GH GHV pWXGLDQWV WRXMRXUV FRQVFLHQW TXH OHV FRP 4XH IDLUH VL O·RUGLQDWHXU SRUWDEOH PRGLWpV GX SD\V G·RULJLQH HW GX VXU OHTXHO O·pWXGLDQW HVW HQ GRPLFLOH SDUHQWDO QH V·DSSOLTXHQW WUDLQ GH UpGLJHU VRQ PpPRLUH SDV VL IDFLOHPHQW DX SD\V GHV RX VD WKqVH UHQG O·kPH VXLWH j pWXGHV 4XH IDLUH HQ FDV GH PDX[ XQ UHQYHUVHPHQW GH FDIp VXU OH GHQWDLUHV VRXGDLQV GH PDODGLH RX FODYLHU " &RPPHQW V·HQ VRUWLU VL 3OXV G·LQIR HW EOHVVXUH LQRSLQpH FRPPHQW Up OH 6PDUWSKRQH HVW YROp ORUV G·XQH VLPXODWLRQ WDULIDLUH JOHU GHV IDFWXUHV GH FRQVXOWDWLRQ VRUWLH " GH PpGLFDPHQWV YRLUH G·KRVSLWD 8QH QRXYHDXWp H[FOXVLYH VXU OLVDWLRQ VL OHV IUDJLOHV ÀQDQFHV HV OH PDUFKp WXGLDQWLQHV YLHQQHQW GH FRQQDvWUH XQH QRXYHOOH KpPRUUDJLH " 8QH /$/8; SURSRVH XQH VROXWLRQ G·DV FRXYHUWXUH G·DVVXUDQFH PDODGLH VXUDQFH WRXWHQXQ VSpFLDOHPHQW FRPSOpPHQWDLUH pYLWH TXH FHV FRQoXH SRXU OHV pWXGLDQWV HW DS


­u “¢qžB

" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

΍ªŸŸp}ªèџ C ßѪèîq è¤p C ÚěÅ7mÚ •áÆě ćžÚ¯Æўć ĎáÚ ˆáĎěĤמ òáĤć Ϟ měěćž •mÚĎ ˆž Ϟˆáڕ įáÑžě •ž Ñm ¯ćmڈÂÆϞ mĤIJ ˆãěŸĎ •ĄĤڞ ĎĤòžćŶĤ¡òž÷ ŅŤ§ũ ƛũ žǔžĖ›Đ›Ėƀũ ũƗŤǔ›ñ ĖƗũ LĖũ æ LŅƀLóĖ ЛŤóL‰

óǔóĆ ELŤèŠ ;Ģƀƀ )LĖÝ ň8LƗĆ :ƗŊ L ró›Ė Ɨ ĐLĆ X ĢĖóñ Ćó›Ť ũL ǔó› › ũƗŅ›ŤñĢũ Lǔ› ũ›ũ Ť›ũŅĢĖũLróĆóƀžũ › Ņ§Ť› › ½LĐóĆƛŎ +Lóũ ũ›ũ Ťž½Ć›ǘóĢĖũ ũƗŤ ƛũ ĢĖũžŕƗ›Ė›ũ › ũ›ũ îĢóǘ ƀĢƗŤĖ›Ėƀ ĢƗŤƀ ĆĢŤũŕƗ› ĢŅ› DLĖ ǚĖ› ňǔLĖݛĆóĖ› )óĆĆǚŊ ›ƀ ƛ Ť LĖĄ 8ǚĐ ň+óîL›Ć ĢƗÝĆLũŊ ĆƗó ĢĖ½ó›Ėƀ ƗĖ› ĖĢƗǔ›Ćƛ ĐóũũóĢĖ ƗŤÝ›Ėƀ›Ŏ ;Ģƀƀ ǔL ›ǔĢóŤ ›Ė½óƛŤ › ĖĢƗǔ›LƗ ũĢĖ Ģũñ ƀƗЛ ›ƀ LŅŅŤ›ĖŤ› X ũ› rLƀƀŤ› LƗǘ Ħñ ƀžũ › )L Ɨ¡Ņ› ňóĖƀ›ŤŅŤžƀž› ŅLŤ ǔLĖݛĆóĖ› )óĆĆǚŊ L½óĖ › ½LóŤ› ĆL ĆƗñ Đ󧫛 ũƗŤ ›ũ ũ›Ť›ƀũ ›Ėñ ½ĢƗóũ › ĆĢĖñ ÝƗ› Lƀ›Ŏ æĖƀñ+LĖ LĖ ƀî› ELũŅè ›ũƀ ĆL ũƗóƀ› šƗĖ ŅŤ›ñ Đó›Ť ĢŅƗũ ũƗŤ ĆšîĢĐЛñ½ĢƗŤĐó ũĢŤƀó ›Ė ƏǥİÌŎ š›ũƀ žÝLƛЛĖƀ ƛ ŅŤ›Đó›Ť ĆĢĖÝ ĐžƀŤLݛ › ĆšƗĖóǔ›Ťũ óĖžĐLƀĢÝŤLŅîóŕƗ› › +LŤǔ›Ć ň+ ?Ŋ X ½LóŤ› ½óÝƗŤ›Ť ƗĖ› ½›ĐЛ LĖũ ũĢĖ ƀóƀŤ›Ŏ

4p <CÕ¹ »îC¤„p™¤p ™™ñ¼ ÕÎC™™p I ¤ß"C¤ »/Cè™ 1ègg¼ gC¤Õ ™p }™Ÿ gp ™Î褐îpÑÕ "CÑîp™¿

p Õp]ª¤g q¹Õªgp gΉ¤ß"C¤Š ÕÎCŸèÕp

ǔ› 8LƗĆ :Ɨ ›ƀ ǔLĖݛñ ĆóĖ› )óĆĆǚ LĖũ ƛũ ŤĦƛũ ŅŤóĖóñ ŅLƗǘŠ š›ũƀ LƗũũó ƛ ũ›ĢĖ ½óĆĐ › + ? Lǔ› ƗĖ› ½›ĐЛ LĐñ ŅLĖƀ ƗĖ Ņ›ŤũĢĖĖLݛ › Оñ îLĖƀ ňîĢũƀŊŠ LŅŤ§ũ Lƀ› ĆLĖñ î›ƀƀ LĖũ æ=îĢŤ‰ :LÝĖLŤĢĄèŠ ĆšLĖĖž› ›ŤĖ󧫛Ŏ )› ũŅ›ƀLĆ› Ɨ ½óĆĐ Ťžñ ũó› LĖũ ƛũ îLĖݛЛĖƀũ › ƀLóĆƛ ›ũ Ņ›ŤũĢĖñ ĖLݛũŎ æĖƀñ+LĖ Ņ›Ɨƀ žũĢŤĐLóũ ŅŤ›ĖŤ› ĖšóĐñ ŅĢŤƀ› ŕƗ›Ćƛ ƀLóĆƛ ›ĖƀŤ› Ŷǥ ›Ėñ ƀóЧƀŤ›ũ ›ƀ ƏÖ Đ§ƀŤ›ũèŠ ›ǘŅĆóñ ŕƗ› ;ƀ›Ņî›Ė ŤĢƗũũLŤŠ ƛ ŅŤĢñ Ɨƀ›ƗŤ Ɨ ½óĆĐŎ ‰¤ß"C¤ C¤g ߍp <CÕ¹Š p /pñߪ¤ 1ppg¿ îp] /Cè™ 1èggd îC¤„p™¤p ™™ñd "]Cp™ ªè„™CÕ¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿

6¤p „èpÑÑp ÕC¤Õ ¹ßq p¤ßÑp ™pÕ ]CÑßp™Õ 41 1 )›ũ LŤƀ›Ćũ ЛǘóLóĖũ ½ĢĖƀ ŤžÝĖ›Ť ĆL ƀ›ŤŤ›ƗŤ X ĆL ½ŤĢĖñ ƀ󧫛 ›ĖƀŤ› ƛ +›ǘóŕƗ› ›ƀ ƛũ ƀLƀũñ?ĖóũŎ ƀ Ťó›Ė Ėó Ņ›ŤũĢĖĖ› Ė› ũ›Đrƛ ŅĢƗǔĢóŤ ƛũ ĢĖƀŤ›ŤŎ )šLݛĖƀ ½žžŤLĆ +Lƀƀ ŤLǔ›Ť ň'Ģũî ŤĢĆóĖŊ ½Lóƀ › ĖĢƗǔ›LƗ LŅŅ›Ć LƗ ĐǚũƀžŤó›Ɨǘ ƛĂLĖŤĢ ň ›ĖóóĢ ›Ć =ĢŤĢŊ ŅĢƗŤ ›Ėƛñ ǔ›Ť ĆL ÛƗĖ› !ũLr›ĆL :›ǚ›ũ ň!ũLñ r›ĆL +ĢĖ›ŤŊŠ ½óĆƛ Ɨ rLŤĢĖ šƗĖ ›ũ ŅĆƗũ ÝŤĢũ LŤƀ›Ćũ L½óĖ › žĆ›Ėî›Ť ƗĖ› ÝƗ›ŤŤ› ½ŤLñ ƀŤóó› ›ĖƀŤ› ƛũ ÝLĖÝũŎ +Lóũ ĆL ũóƀƗLƀóĢĖ žÝžĖ§Ť› ›ƀ ĆL ÛƗĖ›

½óĆƛ ›ǔó›Ėƀ ƗĖ ŤóũŕƗ› ŅĢƀ›Ėƀó›Ć ĢĖƀ óĆ ½LƗƀ LrũĢĆƗЛĖƀ ũ› žñ rLŤŤLũũ›ŤŎ L› X › îĢóǘ óĖñ ½PЛŠ ƛĂLĖŤĢ ›Ė ǔó›Ėƀ X Ť›ñ ЛƀƀŤ› ›Ė ŕƗ›ũƀóĢĖ ƀĢƗƀ › ŅĢƗŤ ŕƗĢó óĆ ũ› rLƀ ›ŅƗóũ ›ũ LĖĖž›ũŎ ;ó ƛ ŅŤ›Đó›Ť æ;óLŤóĢè LǔLóƀ ŅĢƗŤ Ņ›ŤũĢĖĖLݛ ŅŤóĖóñ ŅLĆ ĆL ÛƗĖ› Ť›ŤƗ› óžLĆóũƀ› Ɨ ! (Lƀ› +L›ŤŠ óĖƀ›ŤŅŤžƀž› ŅLŤ ĐóĆǚ ĆƗĖƀŠ ĆL ĢОó›ĖĖ› ›ũƀ Lrũ›Ėƀ› › › ũ›ĢĖ ǔĢƛƀŠ ŕƗó ũ› ›ĖƀŤ› ũƗŤ ĆšLݛĖƀ LÝƗ›ŤŤó +Lƀƀ ŤLǔ›Ť ň'Ģũî ŤĢĆóĖŊ ›ƀ ũƗŤƀĢƗƀ ƛĂLĖŤĢ ň ›ĖóóĢ ›Ć

=ĢŤĢŊŠ ƗĖ óĖóǔóƗ LƗũũó ½ŤĢó ŕƗ› ĐǚũƀžŤó›Ɨǘ ŕƗó Ė› ǔóƀ ŕƗ› ŅĢƗŤ ũšLƀƀLŕƗ›Ť LƗǘ LŤƀ›ĆũŎ .ƗŅž X ƀŤLǔLóĆƛŤ ũƗŤ æ8Ť›ñ Đó›Ť ĢĖƀLƀè ňƏǥİŶŊ ŅƗóũ æ ĆL› :ƗĖĖ›Ť ƏǥÖĘè ňƏǥİůŊŠ ƛ ŤžLĆóũLƀ›ƗŤ ›Ėóũ DóĆƛĖ›Ɨǔ› ĖšL ŅLũ ŅƗ óŤóݛŤ ›ƀƀ› ũƗóƀ›Ŏ

š›ũƀ ;ƀ›½LĖĢ ;ĢĆĆóĐL ŕƗó ũƗñ §› óó LƗ óĖžLũƀ› LĖLó›ĖŎ )› Лƀƀ›ƗŤ ›Ė ũ§Ė› óƀLĆó›Ė ›ũƀ ƗĖ îLróƀƗž Ɨ ŅĢĆLŤ ƗŤrLóĖ ŤžLĆóũƀ›Š ĢĐЛ æ èŠ ŕƗó ũƗóǔLóƀ ƗĖ› rŤóÝL› ŅĢĆóó§Ť› LĖƀóñžĐ›Ɨƀ›Š ĐLóũ LƗũũó ƛ ½óĆĐ

æ;ƗrƗŤŤLè ›ƀ ›ũ žŅóũĢ›ũ › ĆL ũžŤó› æĢĐĢŤŤLèŎ ĆšžŤóñ ƀƗŤ›Š ĢĖ Ť›ƀŤĢƗǔ› ƛ ũžĖLŤóũƀ› Ɨ ŅŤ›Đó›Ť æ;óLŤóĢèŠ =LǚĆĢŤ ;óLĖŠ ŕƗó L Ťž›ĐЛĖƀ ŤžLĆóũž ƛ ½óĆĐ æEóĖ :óǔ›ŤèŎ æ;óLŤóĢè žƀLóƀ šLóĆƛƗŤũ ƛ ŅŤ›ñ Đó›Ť ǔĢƛƀ › ũL ƀŤóĆĢÝó› ũƗŤ ƛ ,ĢƗǔ›Ć .Ɨ›ũƀŠ žÝLƛЛĖƀ ĢĐñ ŅĢũž› › æ ĢĐLĖî›ŤóLè ňƏǥİŶŊ ›ƀ æEóĖ :óǔ›Ťè ňƏǥİůŊŎ ‰2]Cѐª æŠ p 2ßp}C¤ª 2ª™™ŸC¿ îp] p¤]ª p™ 4ªÑªd ªÕ Ѫ™¤d ÕCSp™C "ª¤pÑd p} }Ñpñ ª¤ªîC¤¿ ¤ ÕC™™p¿

ÎC„p¤ß }qgqÑC™ "Cßß ÑCîpÑ »ªÕ Ѫ™¤


" 0 0 ­­ 5

“¢qžB ­£

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

C™™qp gp ßC™™p

p Cîp] ™C ßC™™p gpÕ Õè¹pяqѪÕd ߪèÑ I ߪèÑ Ÿ¤èÕ]è™pÕ ªè „„C¤ßpÕÆèpÕ¿

C ¤ªèîp™™p Õè¹pяŸq]C¤ßp gp "CÑîp™ C¤¤C ª¤CŸp¤ C}}]Cß gq—I è¤ ; I }CÑp ¹E™Ñ gÎp¤îp ™p ߪèߏª™™ñ着gc p™™p C —ªèq Cîp] 2ßpîp¤ 2¹p™Spф gC¤Õ ‰1pCgñ /™CñpÑ &¤pŠ pß gC¤Õ ™pÕ ÕqѐpÕ ßq™q ]è™ßpÕ ‰CŸp ª} 4Ñª¤pՊ ªè ‰ ™C]˜ "Ñ Ѫъ¿ C¤Õ ‰¤ß"C¤ C¤g ߍp <CÕ¹Šd ™C ѐßC¤¤Æèp ¤ ]CѤp ªÕßd ™C ¤ªè îp™™p Õè¹pяŸq]C¤ßp gpÕ }™ŸÕ "CÑîp™d pß ÕÎC¹¹Ñrßp I p¤ßÑpÑ gC¤Õ ™C „C™Cðp gpÕ Ÿq„CÕßCÑÕ ¹™C¤qßCÑpÕ¿ ªÕß pÕß è¤p C¤CÑ]Õßp C¤ß]C¹ßC ™Õßp Æè C]ÆèpÑß è¤p ¹èÕ ÕC¤]p ŸC™}CÕC¤ßp C¹ÑtÕ è¤ C] ]gp¤ß gp ™CSªÑCߪÑp Æè Ñp¤g ÕpÕ ]p™™è™pÕ ¤ßC¤„S™pÕ¿ C¤Õ ™pÕ gp "CÑîp™d ]ÎpÕß è¤ ªŸŸp¿ C¤¤C ª¤CŸp¤ Õp gß ª¤ªÑqp gp ™è CÑ

¤¼ pÕß Cè ]®èÑ gÎè¤p „èpÑÑp gpÕ ]CÑßp™Õ¿

ªè¹ gp }ªègÑp I ™C ¤èß ߪŸSqp J=78 1měƞ Hćƈž’ êĖ mÚϒ žĎě Ĥڞ m•á ˆá×מ ÑžĎ mĤěćžĎ’ áĤ òćžĎüĤž÷ Ñў ڞ òžĤě žÚ mĤˆĤÚ ˆmĎ ¡ěćž žIJòáϟž t Ñm ÑĤ×Æ¤ćž •Ĥ ÍáĤć’ ĎáĤĎ òžÆڞ •ĄžÚ ×áĤćÆć÷ 3m ÍáĤćŠڟž’ žÑў ˆá×òáϞ žě ÍáĤž •ž Ñm ¶ĤÆěmćž žě áϞćįž ў ×áڕž •žòĤÆĎ Ďm ˆÂm×Å 枒 Úáěm×מÚě ÂmćÑƞ’ ĎáÚ įáÆĎÆÚ÷ 3ž ĎáÆć’ žÑў Ďáćě ˆÂmÚěžć òć¤Ď •ž ˆÂžķ žÑў÷ XÚ ĎáÆć’ žÑў ćžÚˆáÚÅ ěćž ÂmćÑƞ’ üĤÆ ěáמ ĎáĤĎ ĎáÚ ˆÂmćמ÷ ‰"g¤„ß 2褊 p 2]ªßß 2¹ppÑ¿ îp] p™™C 4ªÑ¤pd /Cßѐ]˜ 2]ïCÑõp¤p„„pÑd 1ªS 1„ „™pd 0萤¤ 2p¹CÑg¿ ¤ ÕC™™p¿

4CŸ »2C™p¤p <ªªg™pñ¼ ¤p ¹pèß ]ªŸ¹ßpÑ Æèp ÕèÑ p™™pŸrŸp¿

/ÑÕ Cè ¹t„p gÎè¤ ßpÑѐS™p ªèÑC„C¤

1" :óîLŤ ;îLŤŅ ň;LĐ

ĆL½ĆóĖŊ ›ũƀ ƗĖ ĖLǔóÝLƀ›ƗŤ ũĢĆóñ ƀLóŤ›Ŏ 'ƗũŕƗšLƗ ĂĢƗŤ ĢƟ óĆ Ť›Ėñ ĢĖƀŤ› ƗĖ› ÛƗĖ› ĖLǔóÝLƀŤó›Š =LĐó .ƏîLĐ ň;îLóƛĖ› EĢĢñ ƛǚŊŎ Ėũ›ĐrƛŠ óĆũ žó›Ėƀ › ĢĖǔĢǚ›Ť ƗĖ rLƀ›LƗ X ƀŤLǔ›Ťũ ƛ 8Ló½óŕƗ›Š ĐLóũ ǔĢĖƀ ũ› Ť›ñ ƀŤĢƗǔ›Ť ŅŤóũ LƗ Ņó§Ý› LĖũ ƗĖ ƀ›ŤŤórƛ ĢƗŤLÝLĖŎ ŅŤ§ũ ƛ ŅLũñ ũLݛ žǔLũƀLƀ›ƗŤ › ĆL ƀ›Đñ Ņ¡ƀ›Š =LĐó Ť›ŅŤ›Ė ĢĖĖLóũñ ũLĖ› ›ƀ žĢƗǔŤ› ƛƗŤ rLƀ›LƗ

ĢĐŅƧƀ›Đ›Ėƀ žƀŤƗóƀ ›ƀ :óñ îLŤ ÝŤó§ǔ›Đ›Ėƀ rƛũũžŎ ĆL žŤóǔ›Š ũLĖũ ›ũŅĢóŤ š¡ƀŤ› ũ›ñ ĢƗŤƗ›Š =LĐó Ė› ŅĢƗŤŤL ĢĐŅñ ƀ›Ť ŕƗ› ũƗŤ ›ĆƛñĐ¡Đ› ŅĢƗŤ ũƗŤǔóǔŤ› ›ƀ ũLƗǔ›Ť ›ĆƗó ŕƗš›Ćƛ LóЛŎ æŤó½ƀè ›ũƀ ƛ Ť›ĐLĄ› › æĆĆ !ũ )Ģũƀè ňƏǥİƄŊŠ › 'Ŏ Ŏ

îLĖĢŤŠ Lǔ› :Ģr›Ťƀ :›½ĢŤŎ

‰gѐ}ߊ p C™ßCÕCÑ ªÑŸD˜èÑ¿ îp] 2C™p¤p <ªªg™pñd 2CŸ ™C}™¤d p}}Ñpñ 4ª ŸCÕd ™õCSpߍ CïߍªÑ¤p¿ ¤ ÕC™™p¿

pÕ „ÑC¤gÕ pèð ]CфqÕ gÎp¤—pèð

#"4&# +LǚL ǔL ›Ė½óĖ ŅLŤƀóñ

C¤¤C ª¤CŸp¤ pÕß ªÕß¿

gª¤¤q îp I ™Îq]ÑC¤d pß gp ™è CîªÑ }Cß ]C¤„pÑ gp Õpðp¿ C SÑè¤p Cèð ñpèð gp —Cgpd q„C™p Ÿp¤ß îèp gC¤Õ ‰2ßCÑ <CÑÕc p Ñqîp™ gp ™C ªÑ]pŠ pß gC¤Õ ‰4ªŸS 1Cgpъd p𹙐Æèp ÆèÎp™™p ¤p îªè™Cß ¹CÕ }CÑp gp ªÕß è¤p Ÿq]C¤ßp ßÑCgßª¤¤p™™p¿

óŅ›Ť LƗǘ ÝŤLĖũ '›Ɨǘ Ɨ Đó›Ć¸ )š›ĖÛƗ ›ũƀ › ƀLóĆƛ‰ ›Ćƛ Ģóƀ LrũĢĆƗЛĖƀ ÝLÝĖ›ŤŠ ũóĖĢĖ ›Ćƛ ›ǔŤL ĆóǔŤ›Ť ƀĢƗƀ ƛ Đó›Ć › ũL ŤƗî› X Ćš!ĐŅžŤLƀŤó› ›ũ Lr›óĆñ ƛũŎ +LǚLŠ EóĆĆǚ ›ƀ ƛƗŤũ LĐóũ ǔĢĖƀ ›ǔĢóŤ ũ› ũƗŤŅLũũ›Ť ŅĢƗŤ rLƀƀŤ› ĆšžŕƗóŅ› › DóĢƛƀƀ›Š ƗĖ› Lǔ›ŤũLóŤ› LƗũũó ŤƗũž› ›ƀ ĐLĆóñ ÝĖ› ŕƗ› ĐLƗǔLóũ› ĂĢƗ›Ɨũ›Ŏ LĖũ › ũ›ĢĖ ǔĢƛƀ ›ũ Lǔ›ĖƀƗŤ›ũ › ĆL žĆ§rŤ› Lr›óĆƛŠ ĢĖ Ť›ƀŤĢƗǔ› ƛũ ǔĢóǘ › '›Ėó½›Ť LŤƀĢĆóŠ )ĢƗ ›ƀ =›ũL J›ŤƀLĖóŎ ‰"CñC ™ÎCSp™™p æc ™pÕ —pèð gè Ÿp™Š p #ªp™ ™pCÑñ pß 2pфª p™}¤ª¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿

"CñC pß ÕpÕ CŸÕ Õª¤ß ¹ÑrßÕ I Õp ÕèѹCÕÕpÑ ¹ªèÑ „C„¤pÑ ™pÕ pèð¿

C }CŸ™™p gªß gq—ªèpÑ è¤ ¹™C¤ ŸC]Cîq™Æèp

;îÑp ™pèÑ CŸªèÑ I ]p¤ß I ™ÎpèÑp

#"4&# )L žĆ§rŤ› ½LĐóĆƛ › ũƗŅ›ŤñĢũ ›ũƀ › Ť›ƀĢƗŤ¸ ›ƀƀ› ½ĢóũŠ žĆ§Ė› ũ› Ť›ƀŤĢƗǔ› ũƗŤ ƛ ›ǔLĖƀ › ĆL ũ§Ė›Š ĆLóũũLĖƀ X Ģr ƛ ũĢóĖ › ЛĖ›Ť X ró›Ė ƛũ ĐóĆƛ ›ƀ ƗĖ› Đóũñ ũóĢĖũ › ĆL ǔó› ŕƗĢƀóó›ĖĖ› ›ƀ › ũšĢƗŅ›Ť › DóĢƛƀƀ›Š Ƨî› ›ƀ › ržrž 'LĄñ'LĄŎ

š›ũƀ ƗĖ îLĖݛЛĖƀ › ŤǚƀîЛ ó½½óóƛ ŅĢƗŤ ĆL ½LĐóĆƛŠ šLƗƀLĖƀ ŕƗ› Ņ›ŤũĢĖĖ› Ė› ЛũƗŤ› Ćšžƀ›ĖƗ› ›ũ óĖŤĢǚLrƛũ ŅĢƗǔĢóŤũ Ɨ Ņ›ƀóƀ ›ŤĖ󛫰 9ƗLĖ ƗĖ ĖĢƗǔ›Ć ›ĖĖ›Đó LŅŅLñ ŤLøƀŠ ĆL ½LĐóĆƛ ›ƀ ŤĢǡĢĖ› ǔĢĖƀ ›ǔĢóŤ ũšLĆĆó›Ť ĢĐЛ ĂLĐLóũ ŅĢƗŤ ŅLŤǔ›ĖóŤ X žĂĢƗ›Ť ũĢĖ ŅĆLĖ ĐLîóLǔžĆóŕƗ›Ŏ

1" ŤƀîƗŤ ňDóĖ›Ėƀ )Lñ Ģũƀ›Ŋ L Əǥ LĖũ ›ƀ óĆ ›ũƀ žƀƗóLĖƀ X :›ĖĖ›ũŎ ;L ǔó› rLũƗƛ ƛ ĂĢƗŤ ĢƟ óĆ Ť›ĖĢĖƀŤ› 'LŕƗ›ũ ň8󛫫› ›ĆLĢĖîLĐŅũŊŠ ƗĖ žŤóǔLóĖ ŕƗó îLróƀ› X 8LŤóũ Lǔ› ũĢĖ ÛƗĖ› ½óĆũŎ )› ƀ›ĐŅũ šƗĖ žƀžŠ ŤƀîƗŤ ›ƀ 'LŕƗ›ũ ǔĢĖƀ ũ› ŅĆLóŤ› ›ƀ ũšLóЛŤŎ +Lóũ ›ƀ LĐĢƗŤŠ 'LŕƗ›ũ ũLóƀ ŕƗšóĆ ǔL ĆƗó ½LĆĆĢóŤ ƛ ǔóǔŤ› ǔóƀ›Ŏ

‰¤]ÑpgS™pÕ æŠ p ÑCg Ñg¿ ¤ ÕC™™p¿

pÕ ¤gpÕßÑè]ߐS™pÕ ]CÑߪ¤¤p¤ß Cè Sªðª}}]p¿

‰/™CÑpd CŸpÑ pß ]ªèÑÑ îßpŠ p ÑÕߪ¹p ª¤ªÑq¿ îp] ;¤]p¤ß C]ªÕßpd /pÑÑp p™Cgª¤]CŸ¹Õd p ¤Õ /ªgC™ñgtÕ¿ ¤ ÕC™™p¿


       

 

  

 

  

  

   

(QTXDQWR D 6UD ,QFU¯YHO LQWHJUD XPD PLVV¥R SDW WUD]HU RV 6XSHU+HUµLV GH YROWD R 6U ,QFU¯YHO Y¬VH REULJDGR D JHULU D YLGD IDPLOLDU RV WUDEDOKRV GH FDVD GR )OHFKD R FUHVFXPHQWR GD 9LROHWD H QR FDVR EHE« =H]«

6FRWW /DQJ D ELHQ GX PDO ¢ FRQFLOLHU VD YLH GH VXSHUK«URV HW VHV UHVSRQVDELOLW«V GH SªUH 0DLV VHV U«εH[LRQV VXU OHV FRQV«TXHQFHV GH VHV FKRL[ WRXUQHQW FRXUW ORUVTXH +RSH YDQ '\QH HW OH 'U +DQN 3\P OXL FRQδHQW XQH QRXYHOOH PLVVLRQ XUJHQWH 

NLQHSROLVOX

   

 

  

   

 

  

     

1RWUH IDPLOOH GH PRQVWUHV SU«I«U«H VɰHPEDUTXH SRXU XQH FURLVLªUH GH U¬YH DδQ TXH 'UDF SXLVVH HQδQ VRXηHU XQ SHX HW VDYRXUHU GHV YDFDQFHV DX OLHX GH VɰRFFXSHU GH WRXW OH PRQGH ¢ OɰK¶WHO

6XU Oɰ°OH SDUDGLVLDTXH GH .DORNDLUL 6RSKLH TXL D GX PDO ¢ J«UHU VD JURVVHVVH YD WURXYHU OH U«FRQIRUW DXSUªV GHV DPLHV GH VD PªUH 'RQQD TXL YRQW OXL FRQVHLOOHU GH SUHQGUH H[HPSOH VXU OH SDUFRXUV GH FHWWH GHUQLªUH

3URJUDPPDWLRQ GRQQ«H VRXV U«VHUYH GH PRGLδFDWLRQV


" 0 0 ­­ 5

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

“¢qžB Ú­

™™p îC Õp SCßßÑp ¹ªèÑ ÕC ™SÑCÑp ¾•mòěŸ •Ĥ ÑÆįćž •Ĥ סמ Úáג ¾Tž ááÏĎÂáò¿ ćmˆáÚěž Ñž •Æ¯¯ÆˆÆў ˆá×mě •ĄĤڞ ÑÆćmÆćž ÆĎáџž •ž Ñm ˆãěž žĎě •ž ÑĄڶўěžććž÷ İĘÌĘŎ ĆĢŤ›Ė› Ť››Ė ňóĖLŤñ Ėž› ŅLŤ ĐóĆǚ +ĢŤƀóЛŤŊŠ ƗĖ› ǔ›Ɨǔ› šPݛ ĐĢǚ›ĖŠ žó› šĢƗǔŤóŤ ƗĖ› ĆórŤLóŤó› LĖũ ĆL Ņ›ƀóƀ› ǔóĆƛ Ħƀ󧫛 ½óƀóǔ› › LŤrĢŤĢƗÝîŠ LĖũ ƛ ;Ɨ½½ĢĆĄŎ )› Ćó›Ɨ îĢóũó ›ũƀ ƗĖ› ǔó›óĆƛ ĐLóũĢĖ LrLĖĢĖĖž› ›ƀ îƗñ Đ󏛊 ŕƗó ũ›ŤLóƀ îLróƀž› ŅLŤ ›ũ ½LĖƀĦЛũŎ ŅŤ§ũ › ĖĢĐrŤ›Ɨǘ ũLŤó½óñ ›ũŠ ĆĢŤ›Ė› ŅLŤǔó›Ėƀ X ĆLĖ›Ť ũĢĖ ĢĐЛŤ›Š ŕƗó ũ› žǔ›ñ ĆĢŅŅ› Ņ›ĖLĖƀ ƗĖ› LĖĖž›Š LǔLĖƀ ŕƗ› ƛũ ǔ›Ėƀ›ũ Ė› ½óĖóũñ ũ›Ėƀ ŅLŤ ũš›½½ĢĖŤ›ŤŎ

+Ŏ ŤƗĖóũî ň óĆĆ ,óÝîǚŊŠ ĆšîLróƀLĖƀ ũĢĆóƀLóŤ› ›ƀ Đǚũƀžñ Ťó›Ɨǘ › ĆL ĐLóũĢĖ LƗ ũĢĐЛƀ › ĆL ĢĆĆóĖ›Š ›ũƀ ƛ ЛóĆƛƗŤ Ćó›Ėƀ › ĆĢŤ›Ė›Ŏ › ũĢĖ ĦƀžŠ ĆšóĖ½ĆƗ›Ėƀ› ›ƀ LĐróƀó›Ɨũ› +Л LĐLŤƀ ň8LƀŤóóL ĆLŤĄũĢĖŊ L ĆšóĖƀ›ĖƀóĢĖ › Ťž›Ť ƗĖ ›ĖƀŤ› šLŤƀ LĖũ ĆL ǔó›óĆƛ ĐLóũĢĖŎ )› Ė›ǔ›Ɨ › ›ĆƛñóŠ ƗĖ žñ ŅƗƀžŠ ŅLŤŤLóĖ› ƗĖ ŅŤĢÛƀ › ĆĢó LƗƀĢŤóũLĖƀ ƛũ ĢĖũ›óĆũ ĆĢLƗǘ X Lî›ƀ›Ť ƀĢƗƀ rPƀóЛĖƀ îóũƀĢŤóñ ŕƗ› óĖîLróƀž ›ŅƗóũ óĖŕ LĖũŎ )› ŅŤĢÛƀ › ĆĢó ›ũƀ LĢŅƀžŠ ĆL ǔó›óĆƛ ĐLóũĢĖ ›ũƀ ŤLî›ƀž›Š ›ƀ ĆĢŤ›Ė› ›ũƀ ›ǘŅƗĆũž›Ŏ )› ½óĆĐ ›ũƀ rLũž ũƗŤ ĆL ĖĢƗñ ǔ›Ćƛ › 8›Ė›ĆĢŅ› óƀǡݛŤLƏŎ ‰4p ªª˜Õª¹Š ÎÕCSp™ ªðpß¿ îp] Ÿ™ñ "ªÑߐŸpÑd ™™ #„ñd /Cßѐ]C ™Cјժ¤¿ 2ªÑߐp ™p ±u —萙™pß¿

C ¹CÕՐª¤ gp ™ªÑp¤]p Ñpp¤ »Ÿ™ñ "ªÑߐŸpѼ ¹ªèÑ ™C ™ßßqÑCßèÑp ™C ¹ªèÕÕp I ªèîÑÑ è¤p ™SÑCÑp¿

/6

    

  

     

 


ÚÚ “¢qžB /&& æ

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ;LĆLż ›Ė ũLĆƛŊ 2& # 

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ 2 & 1

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

" 0 0 ­­ 5 6122 <&1 c # # &"2

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ .ŤóĢĖŠ ;ƗŤLŠ ;LĆLŠ óĖžĐLLî›Ťż ›Ė ũLĆƛŊ 624 ¿#4

Ù >2 # #4 

/11 /#

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

66 Î#

ň;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ ;LĆLż ›Ė ũLĆƛŊ

21 & #&"2

64 #

2&< &2

ň?ƀĢŅóLŠ ;ƗŤLż›Ė ũLĆƛŊ

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝż›Ė ũLĆƛŊ

1 41>

2 1& æc > & 4 2& &

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝż ›Ė ũLĆƛŊ

 14

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ

"&616= " ""

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ ;ƗŤLŠ ;LĆLż›Ė ũLĆƛŊ

ň;ƀLŤĆóÝîƀŠ ;ƗŤLŠ ;LĆLŠ

óĖžĐLLî›Ťż›Ė ũLĆƛŊ

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

ň;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ .ŤóĢĖŠ ›Ė ũLĆƛŊ

ň;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ .ŤóĢĖŠ ;ƗŤLŠ ;LĆLŠ óĖžĐLLî›ŤŠ )› 8LŤóũż›Ė ũLĆƛŊ ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝŠ ;LĆLż ›Ė ũLĆƛŊ

/ 1d "1 4 &611 ;4

/&/ 1# 2c "# & 2 <&1 2

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ á 4 # 06 1&#

.ŤóĢĖŠ ;ƗŤLŠ óĖžĐLLî›ŤŠ )› 8LŤóũż›Ė ũLĆƛŊ

ň?ƀĢŅóLŠ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ ;ƗŤLŠ ;LĆLŠ ň8ŤLrr›Ćóż›Ė ũLĆƛŊ )› 8LŤóũż ›Ė ũLĆƛŊ

9# 16# 6# 2 4 1 #&2611

ň?ƀĢŅóLŠ ;LĆLż›Ė ũLĆƛŊ

&4 41#2 ;# á # 1 2 æ

#4"# # 4 <2/

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ 6 /&24{

?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

3 Úê­u Ò 11 #3 · 5

#2

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ ## 262<#

ň?ƀĢŅóLŠ ;LĆLż›Ė ũLĆƛŊ """ "c 1 < & #

2<4 &6#41>

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ

4"1 æc ; ==

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝż›Ė ũLĆƛŊ

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝż›Ė ũLĆƛŊ

2& &c 241 <12 24&1>

4 &&2&/

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝŠ 8ŤLrr›ĆóŠ ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ .ŤóĢĖŠ ;ƗŤLż ›Ė ũLĆƛŊ

4 124 /61

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›Ćñ ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ǔLĆż›Ė ũLĆƛŊ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ .ŤóĢĖŠ ;ƗŤLŠ óĖžĐLLî›ŤŠ 4 61#2> 411> )› 8LŤóũż›Ė ũLĆƛŊ # /&44& / 2& 4> ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ 2>2 1/1

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ

4 6 4>

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ

"> Î  æc 2 6= 6 "

4& &2 & 2 #

24

ň;ĢŤƀó› ƛ ݪżǥůŊ

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

6

" J 2 24#c Î;#461  /&1

ň(óĖ›ŅĢĆóũ ›ĆǔLĆż›Ė ũLĆƛŊ

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ ;ƗŤLŠ óĖžñ ĐLLî›Ťż›Ė ũLĆƛŊ

,= ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

&& 6

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝ ›ƀ ›ĆǔLƊ ;ƀLŤĆóÝîƀŠ 8ŤLrr›ĆóŠ

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

4164 &1 1 46

& #Î2 u

1pߪèÑ Cè gqSèß gè ]Cè]pŸCÑ

&1161 8ĢƗŤ ½LóŤ› ŅLũũ›Ť ƛ ƀLƗǘ › ŤóĐóĖLĆóƀž

ũĢƗũ ƛũ İ ō ƛ Ť›ũƀ› › ĆšLĖĖž›Š ƛũ æ,ĢƗǔ›LƗǘ 8§Ť›ũ ĢĖLƀ›ƗŤũè ƀ›ũƀ›Ėƀ ƗĖ› ƀîžĢŤó› ũĢóLƛ Ņ›ŤĐ›ƀƀLĖƀ šžǔLƗ›Ť ĆL ǔóĢƛĖ› ƗŤLĖƀ ƗĖ› ĖƗóƀ LĖũ ƗĖ› ǔóĆƛ óũĢƞ›Ŏ +Lóũ ĆĢŤũŕƗ› ĆšLÝŤ›ũñ ũóǔóƀž ›ũ ƀǚŤLĖũ Ť›ĖĢĖƀŤ› ĆL ŤLݛ › ĢĐĐƗñ ĖLƗƀžũ ĐLŤÝóĖLĆóũž›ũŠ ƛ ŅîžĖĢЧĖ› ǔL ũšžƀ›Ėñ Ť› LƗñ›ĆX ›ũ ½ŤĢĖƀ󧫛ũ › ĆL ǔóĆƛŠ ĂƗũŕƗšX Lƀñ ƀ›óĖŤ› ĆL ĖLƀóĢĖ ›Ėƀ󧫛Ŏ › ŕƗLƀŤó§Đ› ǔĢƛƀ › ĆL ũLÝL æЛŤóLĖ ,óÝîƀĐLŤ›è Ť›ǔó›Ėƀ ũƗŤ ĆL ŅŤ›Đ󧫛 ›ǘŅžŤó›Ė› ŤžLĆóũž› ŅLŤ ƛ ÝĢƗǔ›ŤĖ›ñ ЛĖƀ LОŤóLóĖ ŅĢƗŤ ŤžƗóŤ› ĆL ŤóĐóĖLĆóƀžŎ

‰4p ÑÕß /èфpŠ p pÑCÑg "]"èÑÑCñ¿ îp] >ΙC¤ #ªp™d pð 2]ªßß CîÕd ªîC¤ <Cgp¿ ¤ ÕC™™p¿

p ÆèCßѐtŸp pß pÕß ™p ¹ÑqÆèp™ gp ™C }ÑC¤]Õp¿

>

ň(óĖ›ŅĢĆóũ (óŤîr›ŤÝż›Ė ũLĆƛŊ <4 <

/&/ 2>

ň?ƀĢŅóLż›Ė ũLĆƛŊ

p ߪ¹ ±÷ gpÕ }™ŸÕ ¤p¹ª™Õ ê÷ ¾'ڈ枕ÆÑžĎ ģ¿ ģ÷ ¾/ĤćmĎĎƈ cáćѕ‘ mÑÑžÚ 1ÆÚ¶•á׿ Ğ÷ ¾=ˆžmÚĄĎ ¥¿ ´÷ ¾žm•òááÑ ģ¿ ±÷ ¾NmÚÍĤ¿ ė÷ ¾TćĤě áć mćž¿ Ė÷ ¾%žćž•Æěmćij¿ ¥÷ ¾3áįž’ NÆ×áÚ¿ Þ÷ ¾NáÑá Å Němć cmćĎ Něáćij¿ êĻ÷ ¾7ƕÚƶÂě NĤÚ¿


 $ < 

 #   @ Ä&#x2039;# Ä&#x2039;«

! " ! (  ! %"    

 % !  ' + ) % !  "  +  " (#

"  * *

! ( " %" " % 

,,  ,, 

% "  "" %& % "  " % %"  "' $ %& % %& % #(    

« ! # !  U


 

Lessentiel_Cinema_20180711  
Lessentiel_Cinema_20180711