__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Legio Ostiensis ry:n opiskelijajulkaisu 1/21


Sisällys 3 Pääkirjoitus PÄÄTOIMITTAJA

4 Ilmoitustaulu

Roosa Ylikoski

6 Puheenjohtajan palsta

manipulus.legio@uef.fi

11 SopotiKopoti

ULKOASU JA TAITTO Roosa Ylikoski

13 Nämä tärkeät kysymykset jakavat hallitusta

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta– ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristiksi opiskelevien ainejärjestö.

15 Hallitus 2021 17 Anagrammit 17 Emojiarvoitus 18 Sanakirja

YHTEYSTIEDOT

20 Pääainehoroskooppi

legio.fi hallitus.legio@uef.fi

22 Valitus Palat

Legio Ostiensis ry

23 Sikanurkka

Itä-Suomen yliopisto

24 Viimeisen sivun vinkit

PL 111 80101 Joensuu

Legio Ostiensis ry

2


Pääkirjoitus Elämme poikkeuksellisia aikoja.

kuten vanhoina konsanaan.

On nimittäin niin, että rakas ainejärjestölehtemme täyttää tänä vuonna pyöreitä. Sen kunniaksi minäkin poseerasin tätä pääkirjoitusta varten oikein juhlahattu päässä.

hyvinä

aikoina

Lisäksi vuoden jokaisessa numerossa pyritään vähän yhdistämään uutta ja vanhaa. Esimerkiksi tästä lehdestä löytyvät sellaiset yleisön (eli minun henkilökohtaiset) suosikit Manipuluksen alkutaipaleelta kuin Valitus Palat ja Sikanurkkaus. Edunvalvontavastaavan palsta kulkee alkuperäisellä nimellään ja kansikuvaankin on haettu inspiraatiota ihan ensimmäisestä Manipuluksesta.

Minun nuppini koristaminen ei ole ainoa tapa, jolla tänä vuonna juhlistamme 10 vuotta vanhaa Manipulusta. Ensinnäkin tänä vuonna lehteä julkaistaan neljä numeroa,

Lehden yleisilme jatkaa kuitenkin edeltäjäni hiomaa siistiä linjaa ja sisällyksen puolella uusiakaan innovaatioita ei ole unohdettu kokonaan! Onhan tänne lehden toimitukseen nimittäin palkattu oma meedio juhlavuoden kunniaksi legiolaisten kolmansia silmiä raottelemaan. Nauttikaa! Juhlatunnelmissa, Roosa Ylikoski Päätoimittaja 3

Manipulus 1/2021


ILMOITUSTAULU

Pistä seurantaan

Ota haltuun Legion uusin somekanava!

Kohta 24-vuotias ainejärjestömme on hip ja cool ja täysin messissä

nuorisokulttuurin aallonharjalla, joten löydymme tietysti nykyään myös TikTokista.

Löydymme sielläkin tutun @legiory nimimerkin takaa.

Legio Ostiensis ry

4


TikTokin lisäksi Legio on valloittanut myös ääniaallot. Legiocast-podcastin ensimmäinen jakso on kuunneltavissa Spotifyssa. Haastattelimme Itä-Suomen yliopiston akateemista rehtoria ja entistä laitosjohtajaamme Tapio Määttää HTK/HTM-erikoisjuristitutkinnon historiasta. Seuraavassa jaksossa puhutaan pääaineista — miten niin monesta vaihtoehdosta voi koskaan valita mieluisimman ja millä perusteella vanhemmat opiskelijat ovat tämän elämää mullistavan päätöksen tehneet? Jos sinulla on ideoita podcastin jaksojen aiheiksi tai jos haluat päästä yhdeksi ainejärjestömme radioäänistä, ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen!

SUHT. KOHT. PALSTA TULOSSA SUHT. KOHT. PIAN 5

Manipulus 1/2021


Puheenjohtajan palsta opiskelijaelämä on kuitenkin joh-

Kirjoittaessani Manipulukseen on tullut kuluneeksi vuosi

tanut

esimerkiksi

opiskelijoiden

siitä, kun koronavirus ajoi

fyysisten kohtaamisten rajoittumi-

Suomen poikkeusoloihin.

seen, mikä osittain heijastuu hyvinvoinnin ja jaksamisen heikentymisenä.

Tämä poikkeuksellinen vuosi on ollut haastava sekä opiskelijoille että

yliopiston

Seuraan puheenjohtajana pitkälti

henkilökunnalle,

edeltäjäni jalanjälkiä. Aloitin opis-

sillä se on vaatinut meiltä kaikilta

kelun UEF:ssa parin välivuoden

uusiin olosuhteisiin sopeutumista.

jälkeen

ohessa toimin Legion tapahtuma-

sen etäopiskelu on kuitenkin kehit-

toimikunnassa ja samalla minulle

tynyt isoin harppauksin lyhyellä

tarjoutui mahdollisuus osallistua

aikavälillä, kun muistelen viime ensimmäisiä

Zoom

ensimmäisen laulukirjamme Com-

tai

manipulariksen suunnitteluun.

Teams-luentoja. Tästä kuuluukin iso kiitos laitoksellemme, joka ak-

Pintakosketuksen

tiivisesti seuraa opiskelijapalautet-

taan

ta ja jatkaa opetuksen kehitystyö-

olen

saanut

yhdistystoiminpitkäaikaisen

joukkueurheilutaustani

tä.

kautta,

mutta hallitustyöskentely on täysin uudenlainen haaste minulle. Aset-

Myöskään ainejärjestötoiminta ei

tuessani syyskokouksessa 2020 eh-

ole lamaantunut olosuhteiden joh-

dolle puheenjohtajaksi, ajattelin,

dosta, vaan Legiossa on opittu jär-

että nyt olisi ainutlaatuinen mah-

jestämään entistä monimuotoisem

dollisuus kehittää ja luoda uusia

pia tapahtumia. Pitkittynyt etäLegio Ostiensis ry

yliopistossa

vuonna 2019. Avoimen opintojen

Mielestäni oikeustieteiden laitok-

kevään

avoimessa

6


toimintatapoja Le-

toimintaa voisi täl-

giolle yhdessä hal-

lä hetkellä kuvailla

lituksen kanssa.

hybridimuotoiseksi.

Kuvailisin

Mielestäni vallitse-

omaa

toimintatapaani ihmisenä ja pu- va tilanne on johtanut siihen, että

heenjohtajana Väinö Linnan Tun- ainejärjestötoiminta on eräänlaitemattoman sotilaan lauseella: ”Ei sessa murrosvaiheessa. Läheskään saa

jäädä

tuleen

makaamaan”. kaikkia vanhoja ja perinteisiä ta-

Olen nimittäin luonteeltani pää- pahtumia ei ole mahdollista toteutmäärätietoinen ja periksiantama- taa sellaisenaan. Samaan aikaan ton.

Tämä

näyttäytyy

tulevalla tiedostan, että ainejärjestötoiminta

hallituskaudella siten, etten anna on pidettävä aktiivisena olosuh-

koronatilanteen lamaannuttaa hal- teista huolimatta. lituksemme ideoita ja suunnitelmia.

Pyrimme kunnioittamaan perinteitä, mutta tällä hetkellä tarvitaan

Onnekseni työskentelen hallituk- myös uutta ja luovaa toimintaa, sen

kanssa,

jossa

on

joukko ennen kaikkea entistä monimuotoi-

idearikkaita, innokkaita ja tarmok- sempaa ainejärjestötoimintaa.

kaita tiimipelaajia. Tämän vuotisesta

hallituksesta

löytyy

sekä Hallituskautemme on alkanut mie-

vanhoja konkareita että täysin uu- lestäni hyvällä asenteella ja jokaisia ainejärjestöaktiiveja. Olemme nen hallituksen jäsen on tehnyt aloittaneet hallituskautemme to- kiitettävää työtä. Legiolaiset ovat teuttamalla tapahtumia fyysisesti päässeet nauttimaan muun muassa ja etäyhteyksin, joten ainejärjestö- talviurheilusta luistelutapahtumas-

7

Manipulus 1/2021


sa,

virittelemään

lemme

paremmin

lauluääniään etäsit-

sellaista toimintaa,

seillä ja kuluneen

jolle on eniten ky-

viikon aikana viet-

syntää ja vastata jä-

tämään

senistömme tarpei-

perin-

teikästä hyvinvointiviikkoa, toki siin. Uuden hallituskauden aikana tällä kertaa etänä.

onkin ehditty aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa luomalla Legi-

On ollut hienoa nähdä, kuinka jä- olle TikTok-tili ja lanseeraamaan senemme ovat taas aktivoituneet oma podcast nimeltä Legiocast. alkuvuoden aikana ja vetäisseet hieman nuhjuiset haalarit yllensä.

Kaiken uuden vastapainoksi perinteistä pidetään kiinni siinä määrin

Keskeinen osa ainejärjestötoimin- kuin mahdollista. Kevään aikana taa on myös tiedotus ja viestintä, järjestetäänkin

esimerkiksi

He-

johon tällä hallituskaudella on py- saexcu etäyhteyksin. ritty erityisesti panostamaan. Tällä tavoin jäsenillämme on saatavilla Moni

varmasti

miettii,

milloin

ajantasainen tieto toiminnastam- pääsemme taas E200:n saliin sitme, ja vastaavasti pystymme ke- saamaan

tau

viettämään

Bar

räämään palautetta ja ideoita esi- Playhin Get Togetheria yhdessä. merkiksi Instagramissa kysymys- Milloin oikein pääsemme takaisin boksien

tai

vastaavien

ominai- pölyttyneisiin luentosaleihin ja pi-

suuksien avulla.

tämään kahvitaukoja ravintola Auraan luentojen välissä.

Annetun

palautteen

perusteella

pystymme kohdentamaan jäsenil- Minä ainakin mietin, ja niin var-

Legio Ostiensis ry

8


masti muutkin hallituksemme jäse- Haluan myös kannustaa kaikkia jänet miettivät. Uskon kuitenkin, että seniämme ottamaan matalalla kynparemmat ajat koittavat vielä. Hal- nyksellä yhteyttä ja kertomaan, lituksena teemme töitä sen eteeen, millaista toimintaa juuri te haluatettä opiskelijabileitä, excuja ja pal- te. jon kaikkea muuta pystytään toteuttamaan vielä lähitulevaisuudes- Pidetään toisistamme ja läheisisa.

tämme huolta. Kukaan meistä ei ole yksin, sillä Legio olen minä ja meitä on monta ! Aurinkoista kevättä toivottaen, Niko Aronen Puheenjohtaja

9

Manipulus 1/2021


Legio Ostiensis ry

10


SopotiKopoti

maan HTK– ja HTM-tutkintojen

Eli edunvalvonnan ajankohtaiset terveiset

nan

arviointiin laitoksen henkilökunkanssa ja ainejärjestömme

puolesta

yhdessä

opiskelijoiden

kanssa.

Alkuvuosi on ollut edunvalvonnallisesti kiireinen ja tuonut muka-

naan uutta sisältöä etäopiskeluar- Karvin lisäksi legiolaisten edunkeen. Vaikka hallitusvuosissa tämä valvonnan saralla helmikuussa toon itselleni kolmas, on tämä kui- teutettiin vuotuinen opintokysely. tenkin ensimmäinen legiolaisten Tämän kyselyn pohjalta esittelimedunvalvonnan parissa. Kieltämät- me OSKU:n eli Oikeustieteiden tä tuntuukin hieman oudolta kir- laitoksen opetuksen kehittämisykjoittaa muutaman sivun myöhem- sikön maaliskuun alun kokouksespänä sijaitsevalle palstalle päätoi- sa tuloksia muun muassa arvioinmittajan palstan sijaan! nista, palautteen saamisesta sekä hyvistä ja kehityksen tarpeessa olevista opintojaksoista. Esitimme

Kuten äsken mainitsin, on alku-

erityisiä nostoja myös maaliskuun

vuosi pitänyt sisällään monia asi-

laitoskokouksessa.

oita. Karvin eli kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen oikeus-

tieteellisen koulutusalan arviointi Kiitos siis sinulle, joka osallistuit on ollut käynnissä jo viime vuo- tänä vuonna Legion opintokydesta ja siihen osallistumista on selyyn. Sen pohjaljatkettu

myös

tä-

ta saamme arvokas-

män vuoden puolel-

ta tietoa, jota voim-

la. Olemme pääs-

me viedä eteenpäin

seet

pu-

laitokselle ja miet-

Nikon

tiä yhdessä henki-

yhdessä

heenjohtaja

kanssa

osallistu-

lökunnan 11

kanssa,

Manipulus 1/2021


mitä kehittämisen tarpeessa olevil- nettisivuilta tai kurssialustalta— le asioille tulisi tehdä. Palautteen otathan yhteyttä edunvalvontavasantaminen auttaa asioiden muutta- taavaan, jotta asia saadaan selvimista!

tykseen.

Näiden lisäksi edunvalvonnan alkuvuoteen on kuulunut myös osallistuminen ISYY:n edunvalvonta-

Alkukevään

jaoston kokouksiin sekä edunval-

aurinkoisin terveisin,

vontakahveille. Näiden kautta pääsemme keskustelemaan edunvalvonnan asioista muiden ainejärjestöjen kanssa, vaikka edunvalvontajaoston toiminta loppuukin tänä keväänä

organisaatiouudistuksen

vuoksi. Sen tilalle tulee edunvalvontatiimi, jonka jäseneksi kuka tahansa halukas voi hakea.

Kaikkein oleellisin edunvalvontavastaavan tehtävä on kuitenkin legiolaisten mielen päällä olevien asioiden selvittäminen ja eteenpäin vieminen. Olipa kyse sitten kurssilla

kohtaamastasi

epäkohIina Sallinen

dasta tai jonkin oleellisen tiedon

puuttuminen

vaikkapa

Legio Ostiensis ry

Edunvalvontavastaava

laitoksen 12


Nämä tärkeät kysymykset jakavat hallitusta 13

Manipulus 1/2021


Aamuihmisiä hallituksessa ovat…

...kun taas iltaa suosivat:

Syksyn valitsivat….

...kevätihmisiä ovat:

Mieluummin jatkoilla bailaavat…

...kun taas etkoja arvostavat:

Valintaan etkojen, jatkojen ja jatkojen jatkojen välillä eivät kyenneet: Legio Ostiensis ry

14


Hallitus 2021 Niko Aronen Puheenjohtaja

Iina Sallinen Varapuheenjohtaja Edunvalvonta

Valtteri Halonen Hankinnat

Anttijuhani Valli Yritys– ja yhteistyö

Emilia Koivunen Sihteeri

Tatu Eloranta Talous

Tytti Sassi Yritys– ja yhteistyö

Annina Palosuo Tapahtumat

Jaana Kessel Tiedotus

Jani Sharma Tiedotus

Nea Hakulinen Liikunta Tapahtumat

Roosa Ylikoski Manipulus

15

Manipulus 1/2021


Legio Ostiensis ry

16


Anagrammit Joukko oikeustieteellisiä termejä on sotkettu anagrammeiksi. Osaatko järjestää kirjaimet takaisin alkuperäiseen järjestykseen vai keksitkö kenties itse hauskempia anagrammeja?

verkkoon aforistinen

niiniluodosta kostettiin

baarit york

kuinka nerokasta

kyselen tulis sahti

rohkea mirri nai

savon luvatut valtuudet

kopiseva pilvisen

serkku on pässi

pikkusanojen nuorisoa pieru ei runo

Emojiarvoitus Mitkä tutut sanat on tällä kertaa kerrottu emojein?

17

Manipulus 1/2021


SANAKIRJA Eli palsta, jolla pyydämme ei-juristeja selittämään oikeustieteellisiä termejä. Tällä kertaa selitettävänä terminä oli valtiosääntöoikeuden kurssilla suurinta osaa yhtä lailla huvittava ja turhauttava kompetenssi-kompetenssi.

Toim.huom. Viimeinen selittäjä ei koskaan palannut asiaan tarkentavasta kysymyksestään huolimatta. Toimitus ei tiedä onko tapauksen kannalta relevanttia mainita, että kyseinen selittäjä on humanisti. Legio Ostiensis ry

18


Kuva / PLAY MAINOS

19

Manipulus 1/2021


pääainehoroskooppi Mitä universumin mysteeriset voimat lupailevat kullekin pääainemerkille täksi kevääksi? Lue mitä Manipuluksen ikioma meedio Madam Pùlú on todellisuuden energiavirroista sinulle aistinut.

Eurooppaoikeuden opiskelijoiden kannattaa pakata laukkunsa valmiiksi, ihan vain varmuuden vuoksi. Tähdet (taikka eduskunta) eivät tällä hetkellä lupaile kenellekään yllätysmatkoja bisnes – tai mielihyvämielessä, mutta koskaan ei saa sanoa ei koskaan. Nouseva oppositio saattaa hyvinkin tuoda mukanaan uusia tuulia eurooppaoikeuden opiskelijan elämään.

Finanssioikeuden opiskelija, lopeta jo se rahojesi laskeminen. Matti

on ja pysyy lompakkosi vakivuokralaisena vaikka kuinka räknäisit. On aika muistaa, että elämässä oikeasti merkityksellisiä asioita ei saa rahalla: kaikkien pääaineiden merkissä tällä hetkellä vallassa oleva korona sekoittaa itse kunkin muistua, mutta eihän finanssioikeuden opiskelija ole oikeasti unohtanut ilmaisen viinan bileitä?

Hallinto-oikeuden opiskelija, on aika levätä. Jatkuva ihmisoikeuksien murehtiminen ja valtion– ja kunnallishallinnon virheiden analysoiminen ei ole kenellekään hyväksi. Valmiuslain voimassaolo ei tarkoita ympärivuorokautista valmiustilaa. Sulje sosiaalinen media, lähde kävelylle ja salli itsellesi edes pari perusoikeutta.

Legio Ostiensis ry

20


Lainsäädäntötutkimuksen opiskelijoiden tulisi nyt nostaa nenänsä hallituksen esityksistä ja kääntää katse omaan itseen. Tämä kevät on lainsäädäntötutkimuksen opiskelijoille oivaa itsetutkiskelun aikaa. Muista: et voi ikuisesti vain valmistella asioita, vaan unelmat on joskus myös implementoitava.

Rikos– ja prosessioikeuden opiskelijoiden tulevaisuus näyttää tummalta ja tuliselta. Kannattaa kuitenkin pitää silmät auki ja pää sen ver-

ran selvänä, että huomaa jos pitkällä ja komealla muukalaisella onkin univormu ja kulkupelinä valkean hevosen sijaan sinivilkkuinen taksi.

Siviilioikeuden opiskelija, nyt ovat kaikki planeetat juuri sinulle suotuisassa asennossa! Tänä keväänä pääainemerkissäsi hypnoottisestikin tanssahteleva Venus lupailee sinulle heilaa helluntaiksi ja visiittiä digi – ja väestötietovirastoon juhannukseksi. Ole kuitenkin tarkkana, sillä joskus muuttuva siviilisääty muuttaa myös –oikeutta.

Ympäristöoikeuden opiskelijoille on luvassa kiireinen mutta sitäkin palkitsevampi kevät. Olet koko viime vuoden kylvänyt ja kaavoittanut, ja nyt on viimein aika niittää sato. Ja jos joku tulee kyselemään rakennuslupien perään — ei huolta, sinulta löytyvät kyllä kaikki vaaditut

asiakirjat! 21

Manipulus 1/2021


Anonyymit ammattivalittajat purkavat tuntojaan.

H******n kevät. Tiedättekö, mikä on paskin vuodenaika kaikista? Vinkki: se ei ala T tai Skirjaimella, eikä se pääty vokaaliin. Ding ding ding, sieltähän se vastaus tuli! Kevät on tosiaankin vuodenajoista se, joka aiheuttaa kovimman kroonisen ketutuksen. Kevään vihaajien on viimein aika nousta sorron kevätaamusta ja kovaan ääneen yhteisenä rintamana julistaa totuutta: keväässä ei ole mitään hyvää. Ei niin yhtikäs mitään. ”Mutta lisääntyvä valo! Ja henkiin heräävä luonto! Lämpenevä sää!” kiljuu nyt joku kevään aivopesemä raukka takarivistä. Hiljaa, sanon minä. Lisääntyvä valo sattuu silmiin ja sotkee unirytmin, joten tuplapäänsärky on taattu aina kun erehtyy edes raottamaan pimennysverhoja. Henkiin heräävä luonto ärsyttää, kun itse haluaisi vain käpertyä takaisin peiton alle talviunille. Lopettakaa se jatkuva aikaansaaminen, pikkulinnut ja vuosikurssikaverit! Kyllä me opintopisteissä auttamattomasti jälkeen jääneet tiedämme, että te olette meitä parempia elämässä. Ei teidän tarvitse vielä nauttiakin siitä. Ja se lämpenevä sää — mitä muuta se muka merkitsee kuin loskaisia katuja ja joka-aamuista vaatekriisiä, kun selittämättömästi kaikki asut ovat joko liian lämpimiä tai liian kylmiä kevätsäähän.

Kaamoskakara Legio Ostiensis ry

22


Etäaikanakin voi sikailla! Eräässä etäsitsipöydässä kuultiin mikin ollessa suljettuna muun muassa seuraavanlaista settiä: ”Tuli tehtyä poikain kanssa sillee tymästi, että näytettiin Saarnipuulle kikkeliä-” ”nyt on veden aika eikä minkään muun ku veden”

”-eläkkeellä skumppaa!”

”Lippu ku legiolainen, helvetin vittumainen & koskaan ei tottele” ”Otetaan skoolit väliin ja sitten dokataan!” Sanoitettiinpa pöydässä myös uusi säkeistö Testamentti-kappaleeseen: ”kun mä kuolen lapsi arkkuun laittakaa / se on hiton hyvä diili / jos sä olet kermaviili”

23

Manipulus 1/2021


Kaipaatko lisää luettavaa? Toimitus suosittelee seuraavia juttuja vanhoista Manipuluksen numeroista: Laitoksen johtaja katsoo tulevaisuuteen (MP 1/11, s.11) Jokamiehen genomioikeudet ja julkisen vallan käyttö (MP 2/13, s.22) Vuosijuhlafiiliksiä (MP 4/15, s. 16) Runo: Rakas hallitustoiminta (MP 2/18, s. 6)

- Älä turhaan jäykistele, - Manipulukseen voi kirmutta pidä jutut kuitenkin joittaa omalla nimellä (ja kirjoittaa jutun Manisiisteinä ja asiallisina. kuvalla!) varustettuna tai pulukseen!” - Älä myöskään turhaan anonyyminä — sinä pääHieno homma, paljon kii- jännitä ja nosta kynnystä tät.

”Voi jehna! Taidanpa

toksia! Lehteen tarvitaan aina uusia juttuja, ja etenkin kuvat Legion tapahtumista ovat aina vähissä. Jutttuja tehdessä pidä mielessä pari pientä ohjenuoraa: Legio Ostiensis ry

liian korkeaksi. Otamme mielellämme vastaan ihan kaikenlaisia juttuja, ja toiJuttuja tai juttuideoita voi mitus voi tarvittaessa tehlähettää osoitteeseen: dä myös kielenhuollollisen tsekkauksen valmiille manipulu.legio@uef.fi tekstillesi. 24

Profile for Legio Ostiensis ry

Manipulus 1/21  

Manipulus on Itä-Suomen yliopistossa erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö Legio Ostiensis ry:n julkaisema verkkolehti.

Manipulus 1/21  

Manipulus on Itä-Suomen yliopistossa erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö Legio Ostiensis ry:n julkaisema verkkolehti.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded