Page 1

WATERSPORTVERENIGING

os

ix 1 RS

UWERSZEE


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodje garnalen"

Ruime parkeergelegenheid.


WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en Lauwersoog Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 inschrijfnr. Ver. Reg. K.v.K.: V 023570

<4‘74>

Vereniging voor zeil-, motorboot-, kanovaarders en andere watersportbeoefenaren.

43,--

( 1

111;t1P 0114

Aangesloten bij de N.N.W.B. ;5

. 175 111.11 Ereleden: H.J. Bos P. Lap

Winsum Zoutkamp

JAARBOEK 1988

IP°

RSI•

16e jaargang

VAN DE REDACTIE Natuurlijk bieden we u ook dit jaar weer een jaarboek aan en natuurlijk hopen we dat u er veel en nuttig gebruik van zult maken. In het afgelopen jaar bereikten ons enkele klachten over de vindbaarheid van gegevens. Blijkbaar is een register alleen niet voldoende daarvoor. We hebben geprobeerd de overzichtelijkheid wat groter te maken. Vooraan vindt u deze keer alle gegevens over zaken van onze vereniging. Het laatste deel van het jaarboek bestaat uit algemene informatie en daartussen vindt u de bijdragen van leden en medewerkers. De redactie betreurt het, dat er deze keer zo weinig bijdragen van buiten de redactie zijn gekomen. Per slot van rekening hoort dit jaarboek niet alleen voor, maar ook vooral door leden van onze verening geschreven te worden en niet alleen door de redactie. Tenslotte willen we er nog even op wijzen dat wij het bijzonder op prijs stellen als u ons uw op- en aanmerkingen wilt laten horen. Soms hebben we het gevoel in een soort luchtledig te werken. Waardering, kritiek, maar vooral ook suggesties kunt u altijd kwijt bij één van de redacteuren. Dan rest ons nu niets meer dan u een plezierig vaarseizoen te wensen en te hopen dat de weinige regenachtige dagen veraangenaamd mogen worden door de lectuur van HET JAARBOEK 1988. De redactie

REDAKTIE JAARBOEK 1988

REDAKTIEADRES

Janny du Bois Hendrik Jan Bos Christie Koenders Fred Licht Rienk Mulder

Stadsweg 3 9731 CP Groningen tel. 050-415322

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE" Tuindersweg 7b tel. 05968-1570 9912 PG Leermens : mevr. J. du Bois Stadsweg 3 tel. 050-415322 Secretaris 9731 CP Groningen Elzenlaan 36 tel. 050-770429 Penn.meester : P. Kiel 9741 NE Groningen tel. 050-714001 : J.G. v. Meggelen Saffierstraat 19 Vice voorz. 9743 LE Groningen Nederhorstlaan 4 tel. 05908-18430 : A. Katsrnan Lid 9301 WB Roden tel. 05908-17688 Lid M.H. Loos p/a Noordergat 9976 VM Lauwersoog J.P. Santeeweg 43 tel 05945-14905 Lid : mevr. K. Pettinga 9312 PC N ietap Beatrixlaan 18 tel. 050-342034 : S.A. Schuit Lid 9752 LP Haren tel. 050-255786 : L.H. Timmer Kamplaan 14 Lid 9722 SH Groningen De kontributie voor het jaar 1988 bedraagt wederom 30 gulden per lid. Voor huisgenoot-leden 15 gulden per jaar. Gironr. vereniging: 1756950 t.n.v. Penningmeester W.S.V. "Lauwerszee".

Voorzitter

: H.S. Carolus

In het jaarboekje vindt u ingesloten de lidmaatschapskaart van onze vereniging. Slechts diegenen die hun kontributie over het jaar 1987 hebben voldaan staan in de ledenlijst vermeld en ontvangen dit jaarboekje. P.K.

STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Secretariaat Bankrelatie Girorekening

: Postbus 15, 9967 ZG Eenrum. : Rabobank Leens, rek.nr. 33.52.02.799. : 3418104.

Stichtingsbestuur:

Voorzitter Secretaris Penn.meester Lid Lid Havencommissaris

: L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. : N.E. Nieboer, Hildebrandlaan 23, Haren. : H. Dobbe, Zuidlaren. : C. van Wingerden, Haren. : F.B. Bronsema, Ulrum. : J.O. Posthumus, Eenrum.

Havenmeesters:

"Noordergat" L'oog "Hunzegat" Zoutkamp "Oude Binnenhaven" 2

: E.E. Heerma, Noordergat 1, 9976 VM Lauwersoog, tel. 05193-9040 A. Groeneveld (ass. havenmeester) : J. Bartelings, Strandweg, Zoutkamp, tel. 05956-2588 : J. Bij de Ley


COMMISSIES VAN DE WATERSPORTVERENIGING "LAUWERSZEE" Clubschipcommissie:

Jeugdcommissie:

Wedstrijdcommissie:

Tineke Joustra Piet Kiel Harm Jan Klamer, v.z. Hil Krook-Pruys Tet Loos Joop Tijpens

Willem Appelboom Luit Bakker Dick Hukema, v.z. Christie Koenders Joop van Meggelen Eddy Schuiten Jan Wieringa

RenĂŠ Bos Lena Faber Ton Katsman Martin Loos v.z. Joop van Meggelen Bart Mol

Fotocommissie:

Motorbootsektie:

Hendrik Jan Bos, v.z. Trijn Hoving Johan Kamps

Hans Broen Simon Schuit

Zeilmakerij Uilhoorn Usquert Zeilmakerij en Zonweringsbedrijf

Sinds 1954

Tevens mobiele werkplaats tel. 05950 - 2924 3


Watersportcentrum van Ge der Watersportkleding: IMHOFF Off. Dealer - MUSTO HENRI LLOYD - PETER STORM ARMOR - LUX Reddingsvesten! imhoff en Besto. Tevens verhuur: reddingsvesten.

WARMTE ONDERKLEDING BARBAROSSA - FURLEX ENKES - HARKEN - GLEISTEIN - BARLOW SEAFAST - LEWMAR SEA SURE - HOLT-ALLEN HYE - CLAM CLEAT RONSTAN - BARTON

Seldén Spibomen, etc.

R.V.S. verstaging - ook terminals Tuigage reparaties Watersportartikelen Seinpistolen en signaalpatronen Motoren verkoop en reparaties international verf systemen Electronica

WestSystem epoxy Uoyd's goedgekeurd

2IE

BOMBARD BOTEN / ACCESSOIRES EVINRUDE BUITENBOORDMOTOREN

ZODIAK HOGE DER A 33 9712 AE GRONINGEN TEL. 050-123882

4


VAN DE VERENINGINGSVOORZITTER Wie alle verslagen, notities en rapporten van — laten we zeggen — de laatste tien jaren, geschreven over de vaarrecreatie en watersportontwikkeling in onze provincie, heeft bewaard, zal gemerkt hebben dat er een grote kast voor nodig is om deze boekwerken (want dat zijn het doorgaans) allemaal een beetje netjes en ordelijk op te kunnen bergen. En wat een tijd en energie moet er met het samenstellen gemoeid zijn geweest! Het jongste rapport "Vaarrecreatie in Noord-Groningen" is van de hand van mevrouw Anja van Engen, door haar geschreven als afstudeeropdracht. (jan. '88). In een interview zegt ze: "Voor ik aan de opdracht begon, wist ik niet eens dat er vaarrecreatie in onze provincie bestond!" Toch is het juist dit rapport dat ik met meer dan gewone belangstelling heb gelezen. Er worden namelijk (argeloos?) een aantal opmerkelijke uitspraken in gedaan: "Het grootste knelpunt in de verdere ontwikkeling van de vaarrecreatie in Groningen is een gebrek aan functionele samenwerking", en: "Het wiel wordt steeds weer opnieuw uitgevonden". Daarmee wordt bedoeld dat de ene gemeente nauwelijks of niet weet wat de buurgemeente doet en dat de communicatie tussen de WV's op verschillend niveau (provinciaal, regionaal en lokaal) vaak veel te wensen overlaat; kortom, er wordt veel te solistisch gewerkt. Als "georganiseerd" watersporter die al een paar jaartjes als zodanig meedraait en zich door allerlei functies er nauw bij betrokken voelt, durf ik te zeggen dat hier de spijker haarzuiver op de kop is geslagen, en ik hoop van harte dat op het juiste niveau de juiste gevolgtrekkingen worden gemaakt! Van gebrekkige communicatie of solistisch werken is in ons verenigingsbestuur kennelijk geen sprake, getuige het goedbedoelde verwijt uit de mond van wat oudere leden: "De ledenvergaderingen duurden vroeger veel langer en er was veel meer "vuurwerk" dan nu, julllie zijn het veel te goed met elkaar eens en jullie werken veel te efficiënt. Daarom is de opkomst ook niet meer zo groot." Nou, daar zit je dan met je goed gedrag! Wat moeten we dáár nu aan doen? We zijn als bestuur inderdaad een goed team en we werken naar beste kunnen zo efficiënt mogelijk en daar gaan we geen verandering in brengen. Maar misschien kan een ledenvergadering wel aantrekkelijker worden gemaakt door een combinatie van zakelijkheid en informatie. En over "vuurwerk" gesproken dachten we aan de publikatie in de "Legerkoerier" waarin de eerste schietoefeningen in het Lauwersmeergebied werden aangekondigd mèt de verklaring dat naar alle waarschijnlijkheid een deel van het Wad wel in de gevarenzone zou liggen — en dus besloten we Defensie uit te nodigen om ons na het zakelijk deel van de ledenvergadering van maart eens haarfijn te komen vertellen, hoe dat nu allemaal precies in elkaar zit! En als U dit leest, weten we of het een goed besluit was, voor herhaling vatbaar. We staan aan het begin van seizoen '88 — over seizoen '87 zullen we het niet meer hebben en zeker niet over de "Zomer". Ik moge U, uiteraard ook namens mijn mede-bestuursleden, een in alle opzichten geslaagd seizoen '88 en behouden vaart toewensen. U moet maar denken: gelukkig is een schip hol van binnen en ook bij minder goed weer kan het er héél goed toeven zijn! Uw Verenigingsvoorzitter, Henk S. Carolus

5


NOORDELIJK SCHEEPV t 1 RTMUSEUM

Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum Openingstijden : 10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen : 14.00 - 17.00 uur Op maandagen gesloten. Noordelijk Scheepvaartmuseum en Tabacologisch-museum een trekpleister voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis en een vraagbaak voor vele restaurateurs van oude schepen, evenals voor modelbouwers. Gevestigd in een zeer oud gebouw, uniek voor de stad Groningen.

in het GOTISCH HUIS

GRONINGE N

Brugstraat 24 tel.: 050-122202


JAARVERSLAG 1987 Een belangrijk feit dit jaar was voor onze vereniging dat de secretaris, Dhr. L.H. Siertsema, te kennen gaf dat hij met de V.U.T. wenste te gaan: dit voor wat betreft z'n officiële werk maar ook als secretaris van onze vereniging. Verder van organisatorisch groot belang is dat in de voorjaarsvergadering het huishoudelijk reglement van de vereniging werd vastgesteld. Per 1 januari 1987 bestond de vereniging uit 515 leden. 56 mensen bedankten om diverse redenen als lid en we konden in de loop van het jaar 32 gegadigden voor de Watersportvereniging Lauwerszee verwelkomen, zodat we per 31 december 491 leden konden tellen. Op 27 maart vond de ledenvergadering plaats waar Dhr. Siertsema afscheid nam. Dit had tot gevolg dat als nieuw lid tot het bestuur toetrad Dhr. S.A. Schuit. Mw. Du Bois nam het secretariaat over. Ook in de commissies zijn een aantal mutaties te vermelden: Dhr. Koopman trad af als voorzitter van de wedstrijdcommissie, Mw. Faber en Dhr. Katsman kwamen daar de gelederen versterken. Bart Mol, trouw vertegenwoordiger van platbodemzeilers, nam afscheid van de wedstrijdcommissie. Er werd opnieuw een motorbootsektie in het leven geroepen: deelnemers Dhr. Schuit en Dhr. Broen. De Jeugdcommissie, vol met plannen, kreeg extra mankracht middels Dhr. Wieringa. En Mw. Koenders kwam de redaktiecommissie versterken. De Clubschipcommissie moest in de loop van het jaar wegens ziekte afscheid nemen van Mw. Hoving. In het najaar, op 27 november vond de najaarsvergadering plaats. Bestuursvergaderingen werden maandelijks gehouden behoudens de maanden juli en augustus. De gebruikelijke jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en commissies was op 8 maart. Het varen met open boten op vrijdagavond was in de loop van het seizoen 1986 wegens gebrek aan deelname al gestopt. Er werd besloten dit in 1987 definitief te beëindigen, tot er weer enthousiaste mensen zijn die iets dergelijks willen. Wel vond er in het voorjaar een gesprek door het bestuur plaats met een groep jongeren over hun plannen/wensen m.b.t. surfen en eventuele andere aktiviteiten. Er zijn afspraken gemaakt met deze groep over het opbergen van zeilplanken in de kelder van het Clubschip. Vermeldenswaardig is de opening, onder grote belangstelling, van de sluis tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, vernoemd naar onze vroegere voorzitter Dhr. Brons. Uiteraard werd het jaar begonnen met de traditionele Nieuwjaarsvisite, onder het genot van oliebollen, terwijl in maart de veiling, met snert, plaatsvond. In de winter werd weer eens per maand een avond verzorgd: kegelen, Dhr. Van Wingerden vertelde over zijn reis naar Portugal, Dhr. Loos maakte ons het één en ander duidelijk over voorbereidingen van een reis per schip, en er was een avond over gas en oliewinning op de Noordzee. Bovendien volgden een aantal leden een kursus motoronderhoud en anderen spijkerden hun navigatiekennis bij. Als nieuwe gewoonte werd ingevoerd een avond belegd voor nieuwe leden, om hen te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging. In de zomer was ieder uiteraard aktief (of minder aktief) bezig met z'n boot. In verenigingsverband kon er gevaren worden in de Voor- en de Najaarsrace, met Pinksteren naar Delfzijl en werd er meegewerkt aan het 10-jarig bestaan van de Int. Moth-klasseorganisatie Nederland, middels de Open Nederlandse Kampioenschappen. 7


Het Clubschip heeft weer z'n diensten bewezen, en de families hebben er weer hun diensten verricht. De Jeugdcommissie heeft weer een groep kinderen vertrouwd gemaakt met een Optimist en er is weer een lijvig Jaarboekje geproduceerd. De fotocommissie verzamelt verder foto's van nu en hoe het vroeger was. En als afronding van het vaarseizoen was weer de fondueavond in het Clubschip. En verder hebben de veelbesproken buren zich in het Lauwersmeergebied gevestigd, maar we merken nog weinig op de haven van defensie. Nog steeds maken we ons als vereniging zorgen over de verhouding K.N.W.V. â&#x20AC;&#x201D; N.N.W.B.: het lijkt nog aldoor niet tot een definitieve regeling te komen, na twee jaar praten. Gelukkig is er nu wel de erkenning van het K.N.W.V. dat de N.N.W.B. veel werk verricht in Noord Nederland. Groningen, februari 1988, Janny du Bois.

Jan Ozinga's bakkerij ZOUTKAMP

VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART Ook Uw adres voor Levensmiddelen, deze kunnen in Zoutkamp aan boord bezorgd worden.

8


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG De havens waren in 1987 goed bezet, bijna alle boxen waren verhuurd en het aantal passanten bleef gelijk, met dien verstande dat het in de binnenhaven van Zoutkamp iets drukker werd en in de buitenhaven iets minder druk. Een gezonde financiĂŤle positie was het resultaat van de inzet van havenmeesters, havencommissaris, administratrice en bestuursleden. Het grootste probleem waar wij in 1987 mee geconfronteerd werden was de buitenproportionele verhoging van onroerend goed belasting, ons door de gemeente Ulrum opgelegd. Zelfs over de jaren 1984,1985 en 1986 werden ons aanslagen gestuurd. Na vele uren van overleg met burgemeester en wethouders, waarbij veel waardering ontstond voor elkaars standpunt, werd door ons een aanzienlijk resultaat geboekt. Het college kwam tot een andere ziens- en rekenwijze met het gevolg dat de oudste aanslagen vervielen en een aanzienlijke vermindering vanaf 1986 berekend werd. Wij probeerden de haven Hunzegat iets aantrekkelijker te maken door het laten installeren van een wasserette. En dit jaar is ons streven een aantal incourante boxen om te bouwen tot een courantere boxmaat. Er is een duidelijke afspraak gemaakt over een aktiever beleid ten aanzien van vaste liggers en gasten. In de binnenhaven verliep het afgelopen jaar gunstig onder de consequente leiding van onze nieuwe havenmeester. Het aantal betalende gasten nam aanzienlijk toe. Er bestaan vergevorderde plannen om tegenover het Hunzegat het zogenaamde kleine plan Hunzegat uit te voeren, hetwelk inhoudt de bouw van ongeveer dertig recreatiewoningen en als grote attractie een overdekt, verwarmd zwembad: zeer aantrekkelijk voor onze vaste liggers en passanten van de jachthaven. De jachthaven Noordergat heeft zonder medeweten van het bestuur meegedongen naar een onderscheiding die door de Stichting voor Milieueducatie in Europa werd uitgereikt. Door de voorzitter van de watersportvereniging werd alert gereageerd op een aan hem ter hand gesteld enqueteformulier. Nadat hij dit had ingevuld en opgestuurd bleek enige tijd later dat onze jachthaven te Lauwersoog voldoet aan de milieunormen die bovengenoemde Stichting stelt voor havens aan zee gelegen. Met een klein gezelschap, waaronder onze havenmeester Heerma en enkele vertegenwoordigers van de gemeente Ulrum, zijn we naar Den Haag gereisd om aldaar de onderscheiding, een oorkonde en een blauwe milieuvlag, uit handen van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Mr. Patijn in ontvangst te nemen. Wij hopen dat liggers en bestuurders ervoor zorgen dat wij deze onderscheiding mogen behouden. De voorbereidingen voor de bouw van een winterloods gaan door. Grote verschillen in offertes hebben de voortgang vertraagd. Het bestuur wenst allen die in onze havens liggen een goed vaarseizoen 1988 toe. Het Stichtingsbestuur

9


COeP, IN- EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN "LAUWERSZEE" U.A.

HAVEN 6 LAUWERSOOG — TELEFOON 05193-9164

Voor al uw watersportartikelen zoals: * LAMPEN 24 - 110 - 220 volt * ZWEMVESTEN (sailing belt) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * BRANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwa) * OOSTENDER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN 11 kg-FLESSEN * SMEEROLIE * GASOLIE * BENZINE EN DIESEL * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN * enz. enz.

Alle werkdagen geopend van maandag t/m zaterdag van 8.30 - 17.00 uur


VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE Van de vijf in 1987 geplande wedstrijden zijn er twee niet voltooid. — Lauwersoog—Helgoland v.v. is met twee gestarte schepen niet verder gekomen dan Borkum. — de prethardzeilerij is niet eens gestart. Vermoedelijk heeft het slechte weer hierbij een rol gespeeld, maar het gebrek aan belangstelling heeft de wedstrijdcommissie toch tot het besluit gebracht om Helgoland in ieder geval maar van het programma af te voeren. De wel uitgevaren wedstrijden Lauwersoog—DelfzijI en de voorjaars- en najaarsrace hadden duidelijk minder deelnemers dan in voorgaande jaren, respectievelijk startten hierbij 8, 25 en 33 schepen. Naar Delfzijl startten 6 schepen buitenom en 2 (platbodems) over het Wad. De uitslagen waren: N.K.K. (3 gestarte schepen) 1 e prijs: Leda Vrije klasse (2 gestarte schepen) 1 e prijs: Vixen Multihulls (1 starter) Platbodems (2 starters) 1 e prijs: Jonge Jacob Wij hopen dat deze wedstrijden in de toekomst meer deelnemers gaan trekken, anders bestaat het gevaar dat we ze ook van onze kalender moeten afvoeren.

Bij de voorjaarsrace waren de uitslagen als volgt: Multihulls(4 starters)

1 e plaats Quest -- Appelboom 2e plaats Garuda --Tappel

Platbodems (7 starters)

1 e plaats Jafre -- Van Dijk 2e plaats Narwal -- De Lind van Wijngaarden 3e plaats Gulden Willem -- Mol

Vrije klasse A (8 starters)

1 e paats Bruinvis -- Leydsman 2e plaats Cirdan Olsmeyer 3e plaats Neeltje Kobus -- Veldstra

Vrije klasse B (6 starters)

1 e plaats Onedin -- Hoving 2e plaats Calypso -- Bous 3e plaats Wijsant Katsman

Bij de najaarswedstrijden waren de resultatenalsvolgt: Multihulls (7 starters) 1 e plaats Garuda Tappel 2e plaats Silene -- Bakker 3e plaats Duo -- Du Bois N.K.K. (2 starters)

1 e plaats Inter

Platbodems (6 starters)

1 e plaats Jafre -- Van Dijk 2e plaats Weerlicht -- Knol 3e plaats Linquenda -- Baas

Wetzinga

11


Vrije klasse A (8 starters)

1 e plaats Brunhilde Salters 2e plaats Bruinvis -- Leydsman 3e plaats Deinemeid -- Dijkstra

1 e plaats Skirnir Wieringa 2e plaats Incomparable Velema 3e plaats Blue Master -- Sprik In de combinatie: voorjaars-najaarsrace was Bruinvis van Leydsman de winnaar.

Vrije klasse B (9 starters)

De drie uitgezeilde wedstrijden vonden plaats bij goed weer, al woei het tijdens de wedstrijd naar Delfzijl over het Wad wel behoorlijk: 6 en in buien 7. EĂŠn van de deelneemsters heeft het nog lang in haar handen gevoeld. Bij de voorjaarsrace vond er een fikse aanvaring plaats, toen de Tikonda op een ankerkabel en de Silene op de Tikonda voer. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en na afloop hebben de schippers de problemen besproken in het clubschip in goede sfeer. In het algemeen kan gezegd worden, dat de nieuwe formule voor de Vrije Klasse en het splitsen daarvan in 2 groepen een goede greep is geweest. De berekende uitslagen kwamen per groep redelijk dicht bij elkaar. De formule wordt voor 1988 nog weer aangescherpt. Daarvoor hebben we echter wel de volledig ingevulde aanmeldingsformulieren nodig. Voor deze formule zie verderop in dit jaarboek.

METAALBEDRIJF

rade o

Radeko B.V. GrĂĄndijk 3 Postbus 1 9150 AA HOLWERD Tel. 05197-1735

In aluminium, kunststof of staal: Complete gevels Ramen Automatische deuren Winkelpuien

"Radeko" een modern ingericht bedrijf met een uitgebreid machinepark. Een vaste kern van deskundige mensen waarborgen al meer dan 25 jaar, dat "Radeko" kwaliteitsproducten levert. 12


Vooruitblik 1988 Dit jaar worden de volgende wedstrijden gehouden: a. Lauwersoog Borkum (buitenom voor Multihulls en scherpe jachten, via het Wad voor platbodems) b. idem c. voorjaarsrace

(multihulls, N.K.K., platbodems, vrije klasse)

d. najaarsrace

(idem)

e. prethardzeilerij

(alle klassen)

f. Colin Archer Race

(multihulls, 1.0.R., N.K.K., Vrije klasse vanaf 7.50 m.)

De starttijden zijn vermeld op de aanmeldingsformulieren elders in dit jaarboek. Wij hopen dat de wedstrijd naar Borkum over het Wad meer deelnemers zal tellen dan de twee van het afgelopen jaar. Behalve voor platbodems staat deelname aan deze wedstrijd ook open voor scherpe jachten. Intussen hebben al twee Westerly-schippers te kennen gegeven hiervoor te voelen. De wedstrijden a,d en c zullen als in voorgaande jaren worden gevaren, voor de vrije klasse echter met de nieuw te berekenen handicap. Wedstrijd e, op het Lauwersmeer, zonder handicap maar met handigheid, in verschillende klassen. Degenen die meer inlichtingen over de Colin Archer Memorial Race, alweer de vierde, willen hebben, kunnen deze aanvragen bij Martin Loos, tel. 05193 - 9248. Als we de aanvragen die tot nu toe binnen kwamen als graadmeter mogen beschouwen, dan zal dit evenement weer groter zijn dan in 1986 en we hebben weer veel vrijwilligers nodig om alles goed te laten verlopen. Willen diegenen die willen assisteren dit opgeven bij Joop van Meggelen, tel. 050 - 714001 of bij Martin Loos, tel. 05193 - 9248. Natuurlijk kan het ook rechtstreeks. Nog verder vooruit naar 1989

In 1989 bestaat de hsv Larvik, de vereniging die samen met ons de C.A.M.R. organiseert, honderd jaar. Er leven plannen om ter gelegenheid daarvan een toertocht naar Larvik te organiseren. Hieraan kunnen motorboten en zeilboten meedoen, die dan wel aan de daaraan te stellen eisen dienen te voldoen. De tocht zal via de Deense wateren en de Zweedse kust gaan en zoals de plannen nu zijn, zal men vanaf Kiel in ongeveer 9 dagen in Noorwegen kunnen zijn. Data etc. zijn nog niet vastgesteld: deze zijn ook afhankelijk van het tijdstip waarop men in Larvik het jubileum gaat vieren. Wie ge誰nteresseerd is in dit plan, wordt verzocht contact op te nemen met Martin Loos. We zijn zeer benieuwd. M.H.L.

13


BR. IiiII[11BORG GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

PERFEKT! KWALITEIT en LAAG IN PRIJS BELANGRIJK - U ais verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. - Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen

GEBR.째 WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050- 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur


WEDSTRIJDPROGRAMMA 1988 start a.

21 mei

Lauwersoog — Borkum Multihull's en scherpe jachten Platbodems (Over het Wad) Aanmelden uiterlijk 14 mei.

06.00 10.00 10.00

b.

11 juni

Voorjaarsrace Aanmelden uiterlijk 4 juni.

c.

2 - 3 juli

Combi wedstrijden — Optimisten uit de 4 noordelijke provincies. — Europe's uit de 4 noordelijke provincies.

d.

16 juli

Colin Archer Mem. Race

e.

11 sept.

Prethardzeilerij 11.00 Alles wat zeilt. Aanmelden zondag 11 sept. 10.00 tot 10.30 uur in Clubschip.

f.

16 -17 -18 sept.

Open Ned. Kampioenschap Intern. Moth klasse.

g.

24 sept.

Najaarsrace Aanmelden uiterlijk 17 september.

12.00

10.00

Briefing voor wedstrijden a - b - g op de vrijdagavonden vóór de wedstrijden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Andere wedstrijden in onze regio:

22 mei

Pinksterwedstrijden Delfzijl

23 mei

Paaptocht, Delfzijl

28 - 29 mei

Delfzijl — Borkum — Delfzijl: Borkum Race. Aanmelding: Neptunus Delfzijl.

1 - 2 juli

Schielaurace: zeilen, hardlopen, hardfietsen, windsurfen. Aanmelding: Dhr. H. Boskma, tel. 05114-1722.

15


DIJKSTRA'S SAKKEJ bij de molen telefoon 1302

ANJUM Elke dag komt de bakker in de jachthaven en in bungalowpark „Robbenoord". Van ± 9 uur — ± 12 uur kunt U ons dus vinden op Lauwersoog met een wagen vol verse warmebakkers-produkten. Niet thuis? Dan rijdt U toch even naar de hoek bij de molen in Anjum. In onze winkel willen wij U graag van dienst zijn. Tot ziens bij:

Dijkstra's warme bakkerij bij de molen Anjum (tel. 05193-1302) Al meer dan 50 jaar Uw beste bakker voor het beste brood.


"wanneer zou de zomer beginnen?." "Heel gezellig, maar nat."

"Gered van een grote ellende". "Prima sfeer en een hartelijke ontvangst".

Dit zijn enige opmerkingen die ik tegenkwam bij het doorlezen van het introduktieboek van onze vereniging. Ondanks het slechte weer wisten toch veel mensen de weg naar het ROODE HOOFT te vinden, om daar een paar gezellige uurtjes (droog en warm) door te brengen onder het genot van een kopje koffie, fris of een borreltje. De juiste financiële gegevens over het jaar 1987 zijn bij het opstellen van dit stuk nog niet bekend, maar het ziet er naar uit dat we ook het afgelopen jaar niet slecht gedraaid hebben. Dit is mede te danken aan al die leden die het mogelijk gemaakt hebben het clubschip het afgelopen jaar draaiende te houden. Om onze zeilvrienden uit andere vaargebieden ook gastvrij te kunnen ontvangen, zijn wij genoodzaakt het clubschip gedurende 10 vakantieweken te bemannen. Dit geeft soms problemen. Hebt u nog nooit clubschipdienst gedaan en lijkt het u leuk dit een keer te proberen, aarzel dan niet en neem direkt contact op met Hil Krook, telefoon 050-250572. Zij zal u graag in haar schema inpassen. De leden die de Nieuwjaarsvisite bezocht hebben en genoten hebben van de al jarenlang bekende overheerlijke oliebollen en -flappen van de heren Meggelen en Koopman, zullen ook opgemerkt hebben, dat de buitenkant van het clubschip een ander aanzien gekregen heeft. Verder zult u van de zomer uw drankje tijdens de zonnige dagen kunnen nuttigen op het terras, zittend in een luie stoel onder fleurige parasols. Hoogtepunten in het clubschipgebeuren waren dit jaar: — de voorjaarsverkoop van 2e hands-scheepsartikelen en 1 e klas erwtensoep — de Nederlandse Kampioenschappen International Moth — de Voor- en Najaarswedstrijden — de Jeugdzeilerij — de maandelijkse Klaverjasavonden — het winterprogramma, georganiseerd door het bestuur — de grote schoonmaak — de zeer druk bezochte Nieuwjaarsvisite — de Fondue-avond De clubschipcommissie wil besluiten met: — een ieder die betrokken geweest is met het reilen en zeilen van het clubschip in het afgelopen jaar te bedanken voor hun inzet — een oproep aan allen Hil Krook te bellen — u een goed vaarseizoen toe te wensen — TOT ZIENS IN HET ROODE HOOFT". P.s

OOK IN HET CLUBSCHIP GELDT UW HOND AAN DE LIJNIIIIIIII

T.L.K. 17


FOTOCOMMISSIE Wij menen dat de fotografen onder de lezers van dit jaarboek nog niet voldoende de weg gevonden hebben naar de fotocommissie. Willen we het wel en wee van onze watersportvereniging voor de toekomst vastleggen, dan zullen we nu echt de schoenendozen moeten openen. Zelf is de commissie natuurlijk ook actief. Stuur uw foto's en (of) uw negatieven gerust naar onderstaand adres. We zenden ze desgewenst terug na ze gecopieerd te hebben. We zijn al een heel eind op weg. Ongetwijfeld zult U tijdens uw vaartocht wel eens opmerkelijke zaken zien, die zeker de moeite waard zijn om te fotograferen zoals: foto's op of rond de eilanden wedstrijd- en sfeerfoto's recreatie binnen- en buitendijks activiteiten van de WSV tekeningen jachthavens elders scheepstypen dieren, planten, vogels de vroegere dijkaanleg en Pieren-end de CAM-race bijzondere gebeurtenissen. (Graag met enige tekst erbij.) Uw fotocommissieleden zijn: H. J. Bos — Trijn Hoving — Johan Kamps Namens de fotocommissie H.J. Bos Zijlvesterweg 9 9951 BH Winsum (Gn)

lotus HENGELSPORTARTIKELEN

'

1O

MEER DAN 65 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR DE ZEEVISSERIJ 18

Alle bekende merken voorradig: ABU — Mitchell — DAIWA — DAM — — KUNNAN — BILSTAR BRUCE & WALKER — BROWNING — NORTH WESTERN etc.

Het adres voor uw baars- of snoekbaarshengel.

A-straat 12 — Groningen Tel.: 050 - 121893


DE JEUGDCOMMISSIE Het nieuwe seizoen werd begonnen met de bouw van een onderkomen voor de boten. Alle instrukteurs hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken en dankzij de leiding van Sjabbe(hulde!) was het karwei snel geklaard. Het jeugdzeilen zelf startte half mei met drie volle groepen: 2 beginnersgroepen en ĂŠĂŠn groep voor een gevorderden cursus. Het hele lesseizoen werd gekenmerkt door slecht weer, er moest veel gebruik gemaakt worden van de "knopencursus" en de aanwezigheid van videofilms tijdens het Moth-weekend was een uitkomst. Bij de beginnersgroepen bestond het afsluitend examen uit het varen van een paar baantjes onder het beoordelend oog van de instrukteurs. Bij de gevorderden werden wedstrijden gevaren op het meer, onder toezicht en aanmoediging vanaf de wal en het water. Winnaar van deze serie wedstrijden was Jouke Wieringa. (Het feit dat zijn vader instrukteur is, heeft hier niets mee te maken). Na de laatste wedstrijd werd een gezellige barbeque gehouden op het haventerrein, met tussendoor de prijsuitreiking. Dat het uitgerekend deze zaterdag mooi weer was, was een geschenk uit de hemel. Voor het komende seizoen plannen we weer een aanvang van de cursus omstreeks half mei. Aanmelding tot aan die datum telefonisch op nummer: 050-131204 of op het clubschip. Het lesgeld bedraagt f 50,00 per kind. Een zwemdiploma is verplicht, evenals het dragen van een zwemvest aan boord. We hopen op een goede zeilcursus en vooral op mooi weer het komende seizoen. namens de jeugdcommissie Wim Appelboom

19


KLAVERJASSEN Zoals u waarschijnlijk wel zult weten is er ook een klaverjasgroep binnen de vereniging. Daar wil ik even iets over schrijven in ons clubboekje, want het is volgens mij nog niet bij iedereen bekend. Wij kaarten met twintig tot vierentwintig personen en dat zouden we graag wat meer zien worden. Het is elke derde vrijdag van de maanden oktober tot en met april. De hoofdzaak is gezelligheid en daarbij komt, dat er elke keer een keur aan prijzen is. Met de kerst krijgt zelfs iedereen een prijs. Wie het hoogste aantal punten behaalt van de competitie krijgt de wisselbeker. Dus u ziet dat er wel een wedstrijdelement in zit, dus ook de nodige spanning. Nu is mijn vraag: Wie kan er klaverjassen en komt de wintermaanden naar Lauwersoog om mee te doen? Nieuwe gezichten zijn van harte welkom. Kom het eens proberen en waag een gokje. Christie Koenders

PAUL DINGES b.v. Motorenbedrijf Machinefabriek Engineering Techn. handel

PROOSDIJ 59, DELFZIJL TELEFOON 05960-15010 - verkoop - installatie - service -

LEVERING EN REPARATIE VAN :

MOTOREN ONDERDELEN FILTERS ACCESOIRES SCHEEPSSCHROEVEN SCHROEFASLEIDINGEN

DEALER VAN :

VOLVO PENTA & DAF MOTOREN 20


"OPEN" BRIEF betreft:C.A.M.R.- 1986/1988 Groningen, 1987

aan; Wouter, Carmen, Lena, Wiert, Free, Barry, Peter, Ton, Fred Kunny, Rienk, Irma, Dick, Henk, Annelies, Janny, Johan, Tiba, Henk, John, Herma, Gerard, Henk, Tet, HendrikJan, Peter, Henk, Christie, Wim, Jan, Heino, Paula, Linda, Jan, Het is in de na-dagen van het zeilseizoen 1987. Voor ons op tafel ligt, zakelijk samengevat, alles betreffende de Colin Archer Memorial Race 1986. De C.A.M.R.-1988 moet opgestart worden. De maandelijkse vergadering moet worden voorbereid. Moeten zaaker is.

?

Nee, natuurlijk niet moéten; het is het enthousiasme wat de veroor-

Het draaiboek-1986 herlezende, realiseer je, je nog eens weer, hoe fantastisch het totale gebeuren is verlopen. Je krijgt er een kick van. Nou ja, +n kick; "de Scheveningen" was volgens het draaiboek bijna drie minuten te laat binnengelopen, — maar ja, wie daar op let is een kniesoor. Een echte kick krijg je als je het tijd-schema ziet van onderdelen die door jullie werden ingevuld; over enthousiasme gesproken, in één woord — GEWELDIG —, en eerlijk is eerlijk, er zónder zou de C.A.M.R.-werkgroep het niet aankunnen: — verzorging ontvangsten — surf en optimisten wedstrijden, Marine — zeilers-treffen — startkommissie — clubschipdienst èn niet te vergeten, de kontrole uitrusting deelnemers Zonder deze medewerking van jullie zou de C.A.M.R. niet zijn wat het nu reeds is geworden n.l.: Eén van de gróótste zeezeil-wedstrijden vanuit Nederland. Dit alles overpeinzende, dachten wij, "dat schrijven we op", wetende dat we in '88 wederom op jullie kunnen rekenen. de C.A.M.R.-werkgroep

21


wat kan Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG

Hogedijken 27 - 9101 WV DOKKUM - Telefoon 05190-3716

voor u doen? Overdekte helling â&#x20AC;&#x201D; 's winters verwarmd Schilderwerk in elk systeem Onderwaterbehandeling Betimmeringen Laswerk Onderhoudswerk Motoren-inbouw Scheepsartikelen Scheepsverven voor onder en boven water U kunt bij ons aan Uw eigen schip werken. Eventueel kan Uw schip gehaald en gebracht worden. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Watersport en Schildersbedrijf

F. v.d. ZWAAG


Ledenlijst per 1 januari 19 Ereleden: Bos H.J. Lap P.

Zijlvestweg 9 Julianastraat 1

9951 BH 9974 RP

Winsum Zoutkamp

Kemphaan Lauwerszee

Gewone leden: Agema G. Akker A.J. v.d. Akkerman J.J. Alberts L.R. Aller H. Amens H. Andringa A.J. Appelboom W.

Postbus 13 Postbus 666 Patrijzenlaan 4 Verl. Hereweg 76 Dijkstraat 6 Schuttingalaan 102 Trekweg 4 Grachtstraat 10

Zeekalf 9100 AA Dokkum Blauwe Engel BV 3500 AR Utrecht Hvisker 9801 JL Zuidhorn 9722 AG Groningen Montqui Vrijheid 9141 TJ Wierum 7881 XA Emmercompasuum Tornado Eeltje 9951 TE Winsum Quest 9991 BA Middelstum

Baan J.L. v.d Bakker L. Bakker J.B. Balt L. Banning L. Barendse T.G. Baron G. Barteling J.B. Been P.H. Bel J. Berends L. Berge B.S. ten Berghuis W. Bergsma P.E. Berrelkamp W.A. Beukema M. Beukema M. Beukema KD. Bieckman A.M. Bijer B.F. Bijk A.A. Bijl G.K. Bijl J. v.d. Blecourt P. de Blickman J.R. Boer A.J. de Boer A.D. de Boer P. de Boersma H.J. Bois du F. Bois du G. Bolt B. Boom W. Boom G. Boon N.D. Boonstra K.J. Boonstra A. Bos R. Th. Bos R.

Heresingel 6a Postkade 44 H. Scholtestraat 1 De Groenlanden 7 Friesestraatweg 57a Peizerweg 264 De Schans 11 Postbus 2321 Valgeweg 6 Beyumerweg 15 Parkweg 13a v. Ketw. Verschuurlaan 33 Herestraat 25 Dennelaan 27 Holtstek 34 Hoofdstraat 21 Schouwen 3 Hoornweg 81 Boterdijk 13 Steenbakkerij 22 Framaheerd 1 van Houtenstraat 21 Borgweg 30 Landschaplaan 153 Koningslaan 51a Lewestraat 8 Frenspad 2 Overwinningsplein 51 Molenbuurt 13 Duinkerkenstraat 18 Stadsweg 3 Churchilllweg 35 Turfsingel t.o. nr. 82 Bellingeweer 2 Groningerweg 46 Goeman Borgesiuslaan 64 Johan Clantstraat 1 Oudeweg 123 Koningsweg 3

9711 ES 9643 JT 9971 AW 9771 BT 9718 NC 9744 BD 9101 HR 9704 CH 9892 PD 9737 AB 9725 EA 9721 SE 9953 PH 7822 EJ 9713 DC 9951 AG 9963 TB 9363 EE 9765 EA 9951 KD 9737 NH 9801 KH 9951 BG 7824 BG 1406 KG 9977 PP 9801 NG 9728 GR 9133 MA 9723 BR 9731 CP 9974 PA 9711 VX 9951 AM 9738 AB 9722 RL 9831 PG 9608 PL 9731 AM

Groningen Wildervank Ulrum Sauwerd Groningen Groningen Dokkum Groningen Feerwerd Groningen Groningen Groningen Baflo Emmen Groningen Winsum Warfhuizen Marum Paterswolde Winsum Groningen Zuidhorn Winsum Emmen Bussum Kruisweg Zuidhorn Groningen Anjum Groningen Groningen Zoutkamp Groningen Winsum Groningen Groningen Aduard Westerbroek Groningen

La Vielle New Chapter Japilie Hannibal The rose of Tudor Algea Second life Slempie H inke Kluut Roksand Stromhella Pabar Betelgeuze Brave Hendrik Varuna Zeehond Rust Roest Electra Flamboyant Brandeman Zoltkamp Ain Audacter Aesquare Renardo Finnekin Pollux Duo Indeweer Nordhavet La Coquille Soete Deern Bibi Aterix-Idefix Snubbel Silva Pieter Jan

23


Bos C. Bosveld L. Botjes E. Bottema J.D. Bouma P,M. Bouma D. Bouman J.W. Bouman P.R. Brand D.W. Brands J.T. Brandsma A. Bredman B. Broen J.J. Broer T. Broesder E.H. Brons G.A. Brons-Baan v.d. I. Brouwer J. Brust K. Bruyn C.J. Bueving J. Buining A.A. Buitjes D.J. Bulder K.M. Butter E.J. Buwalda E.

De Laan 119 Borgercompagnie 129b Erasmuslaan 16 Violenstraat 6 Trompstraat 25 Stationsstraat 8 Duinroosplantsoen 14 Zuidveld 13 De Esdoorn 17 Baron van Asbeckweg 22 Allersmaweg 8 Terborgsteeg 11 Savornin Lohmanplein 9 Annemoonstraat 2 S. Veldstraweg 98 Telstar 17 Noorderbinnensingel 120 Stationsweg 5 Kerkstraat 151 Laan v.d. Bork 818 Stationsweg 11 C.F. van Sytzamastraat 24 Beatrixstraat 22 Hondsruglaan 16 Nieuwstraat 46 Hoedemakerweg 16

9981 GN 9631 TG 9752 PG 9951 GK 9711 EB 9974 SK 2015 KE 9755 TK 9781 VE 9963 PC 9891 BC 9751 BN 9722 HR 9581 CA 9833 PC 9602 ZS 9712 XK 9801 BA 9745 CH 7828 RV 9951 BA 9951 AL 9974 RX 9722 SE 9724 KN 9101 BX

Uithuizen Borgercompagnie Haren Winsum Groningen Zoutkamp Haarlem Onnen Bedum Warfhuizen Ezinge Haren Groningen Musselkanaal Den Ham (Gr.) Hoogezand Groningen Zuidhorn Groningen Emmen Winsum Winsum Zoutkamp Groningen Groningen Dokkum

Carolus H.M. Tuinderweg 7b Cats H.E. Strandweg 3-5 Cazemier D.P. Zonnehof 14 Cloo T. Aquamarijnstraat 26 Cornelis R. Pop Dijkemaweg 47 Crouwel W.H. Westzeedijk 200 Cuperus-Beekhuis N. Stelmakerij 14

9912 PG 9976 VS 9301 JC 9743 RA 9731 BD 3016 AM 9932 GL

Leermens Lauwersoog Roden Groningen Groningen Rotterdam DelfzijI

Store Nisse Sanmar Digrande Pepper Hecoru Gili M/S Rojo-N

Dagelet A.J. Datema J.H. Deelman B. Dekker Th. Diepen F. van Diepstra F.E. Dieruff E.A. Dijk J.A. van Dijk G. van Dijken J.I. van Dijkstra P. Dijkstra A. Dijtz P. van Does M. de Dong G.A. v.d. Dorsten vanTimmerman D.S. DrijverJ. Drost J. Duif G.

Dijksweg 17 Wigb.Ripperdastraat 19 Wilbrandusstraat 14 Wierde 14 Verl. Hereweg 111 Gaaikingalaan 2 Oude Dijk 3 Asserstraat 34 Oude Wijk 18 Groendijk 22 Dorpstraat 1 Noordwolderweg 86 Hoendiep 181 van Blankenheimlaan 13 Hoendiep 327

9973 PR 9951 CD 9831 SJ 9965 TB 9721 AJ 9801 EA 9968 TM 9451 AD 9822 AJ 9621 TL 9283 TC 9781 AK 9745 EB 9451 KK 9744 TD

Houwerzijl Winsum Aduard Leens Groningen Zuidhorn Pieterburen Rolde Niekerk Slochteren Surhuizum Bedum Groningen Rolde Groningen

Actitis Struner Seeratt Cheetah Time Out Argos Vrouwe Egberta Kon Tiki Maaike Ramboe Sient Allemanseind Sandettie Martina

Boshuisweg 2 Oosterduinweg 30 Hoge der Aa 3/2 ZijIsterweg 18

7233 SE 1972 NG 9712 AC 9892 TE

Vierakker IJmuiden Groningen Feerwerd

Eeyore II Dageraad Butterfly Ferry Zilte Doffer

Ellens J.G. Ernens B.G. Essink W.

Patrijspoort 104 Boterakker 1 De Pelfinne 10

9733 GN Groningen 9451 GS Rolde 9123 JK Metslawier

24

Omala Laribo Platvoet Veerman Wadvogel Welgelegen Houtrib Mallegat Leda Albertine L'Esperance Eroica Tojaki Johanna Koggeschip Mistral Abigal Lenminkdinen Darijana Jumper Gele Lis

Marell Marblits De Vrouwe Geertrui


- Faber J.P. Feekes A. Feenstra D.F. Flikkema H.

Postbus 2524 Zonnelaan 85 Schipdijk 5 Schoolstraat 60

9704 CM Groningen 9742 BB Groningen 9321 TV Peize 9981 AP Uithuizen

Second to none Dubhe Modalimar Tjitske

Gaaikema C .A. Gabel J.C./ Cramer T.D. Geling J.H. Gort S.J. Graaf L. de GroendijkA.O. Groenendaal S.W. Groenendal J. Groeneveld A. Groningen H.E. van Groot H.E. de Groot R.H. de Groot H.W. de Groot T. de Gulik D.T. van

De Kamp 5

9883 TD Oldehove

Swalve

It Pijpke 38 Du Perronlaan 24 Hoofdweg 239 Tsjerkebuorren 13 Burg.Wiersumstraat 25 Broeklaan 7a Noorderstationstraat 29 Pr. Bernhardstraat 30 ' Nieuwe Dijk 1 Achter 't Hout 1 Korreweg 75a Potgieterlaan 39 Boterdijk 39 MR. P.J.Troelstraweg 56

9074 LG 9721 XE 9765 CK 9123 JT 9967 RC 9405 AL 9716AP 9974 RV 7707 RJ 9301 KR 9714 AC 9752 EW 9765 EB 8917 CP

Helium Groningen Paterswolde Metslawier Eenrum Assen Groningen Zoutkamp Balkbrug Roden Groningen Haren Paterswolde Leeuwarden

Meid Jeannette Brulboei Vrouwe Foskea Meridon

Haak H. Haan F. de Haan R.W. de Haandel A.H. van Hacquebord L. Hagenauw J. Hamersma R.R. Hamming D.R. Hamstra J.A. Hamstra J. Harrenstein G.C. Hartlief R. Heeg S.R. Heering H.C. Heerma E.E. Heidema H. Heideveld J. Hekkema K. Helden L.W. van Hende E.R. van Hesse A. HeuffJ.H. Heystra P. Hibma M.A. Hoekstra 0. Hoeve T. ten Hollander B. Hoving S. Huisman H.G. Huisman J. Hukema J.D.

De Eiken 67 Postbus 645 de Rival 19 Stadsweg 56 Wortelhaven 16 Tjonger 77 Postbus 2160 Viskenij 5 Margrietstraat 16 Margrietstraat 16 Westervalge 78 R. Praediniusstraat 10 Oosterstraat 54 Dr. A. Jacobsstraat 19 Zeedijk 3 Sluisweg 22 Vechtstraat 55 Hoofdstraat 6 Nwe. Kijk in t jatstr. 46 Peizerweg 278 Geerakkers 44 Hoofdweg 93 Vlinderbalg 6 Hoofdstraat 1 Lichtboei 197 Jensemaheerd 102 Veninge 1 C. Altingstraat 46 Kolfstraat 26 Lauwersstraat 1 Pr. Margrietstraat 28

9269 PR 9700 AP 9207 CT 9885 PC 9101 NM 9204 AN 9704 CD 9915 PT 9285 TW 9285 TW 9989 EE 9951 CB 9989 AE 9611 EA 9976 VM 9974 RJ 9725 CT 9982 AG 9712 SJ 9744 BE 9468 EB 9615 AB 9976 VL 9965 PA 9732 JK 9736 CG 9471 BT 9101 VX 9717 GR 9974 RG 9744 CN

Veenwouden Groningen Drachten Lauwerzijl Dokkum Drachten Groningen 't Zandt Buitenpost Buitenpost Warffum Winsum Warffum Sappemeer Lauwersoog Zoutkamp Groningen Uithuizermeeden Groningen Groningen Annen Kolham Lauwersoog Leens Groningen Groningen Zuidlaren Dokkum Groningen Zoutkamp Groningen

Vivere Ebenhaezer Doublet Zeezwaluw The Silent Lady Minos Petronella Christa

9742 CX 9721 WB 9717 KP 1018 PA 9331 JB

Groningen Groningen Groningen Amsterdam Norg

Jager J.A. de Mercuriusstraat 8 Jilderda R.J. F. Timmermanslaan 11 -Jonckers Nieboer R.P Noorderstationstraat 34a Jong H. de Czaar Peterstraat 52 Jong P. de Asserstraat 47

Leugenbank Hoop en Al Marjanneke Mallemok De Brunte

Animo Eureka De Vijf Harten Petroeisa Bornrif Yellow Fun Mazwelkla Orc Electra Delta t Rogsandt Golfe de Lavica Swalve Frodo Amarant Flora Maris Compaan Stern 't Kleine Ding Mire Taifoen Zebulon Breeveertien Palu-Maru

25


Jong de W. Jong W. de Jonge B. de Jonge J. de Joolen J.H. van Jorritsma J. Joustra S.

Kamerfoelieweg 17 De Schans 34 De Wolden 23 Boterdiep oz 17 Driemerenweg 2 Koninginnelaan 35 Sleutelbloemweg 45

9765 HH 9101 HR 9468 CA 9785 AB 9617 AG 9717 BN 8935 RN

Kammen F.B. van Kamminga F. Kamps J. Karseboom J.W. Kate F. ten Katsman A. Kemkers J.H. Kest F.R. Keulen E. Kiel P. Kiewiet G. Kiewiet K. Klamer H.J. Klatter E. Klei J.A. v.d Kleine H. de Klompien H. Kneepkens P.E. Knol L.J. Knol J.P. Knol Bruins H. Knollema P.J. Koekoek L.C. Koersen L.H. Kok M.R. Komdeur H.A. Koopman H. Koopman J.H. Kornelis H. Korver T.G. KramerJ.M. Kramer G. Kremer K.E. Krikke J.A. Kroes G.S. Krol D. Krol G Kromme H.F. Krook H.M. Krook-Pruis H. Kroon T.L. Kroon R.J. Kroon R. Kucki R. Kuik Laan L. v.d. Lameris A. Lamers C.J. Landman P.J. Lange H.J. de Lanjouw J.

Kraneweg 9 Paapstilstervveg 22 Groningerweg 6a Hoofdweg 72 Rijksweg 81 Nederhorstlaan 4 Het Gebint 6 Postbus 1370 Arubastraat 47 Elzenlaan 36 Langeweg 5 Ae. Weg 7 Klimop 10 Herestraat 104 Nieuwe Streek 79 Wilgenlaan 9 Snelliusstraat 19 AB ms Nova Cura Valreep 20 Oosterstraat 65 Stadhouderslaan 7 Eenerstraat 9 Meerweg 80 Meraklaan 6 Baanstraat 25 Pr. J. v. Wierdsemastr. 188 Jachtlaan 8 de Ruyterstraat 17 Orchideestraat 16 Narcissenveld 64 Fossemaheerd 81 Nijensteinheerd 211 Noorderstraat 11 van Swinderenstraat 25a Frieseweg 4 Noordwolderweg 43 Torenstraat 6 Hoofdstraat 26 Lange Schoor 4 Helperoostsingel 3 Nieuweweg 25 Kamplaan 15 Hoofdstraat 20 Roodehaansterweg 9 Woerdes 58 Floralaan 77 Noorderhaven zz 12 Hayo Hindriksweg 18 Burg. Kuiperslaan 85 Middelhorsterweg 76 Rijkstraatweg 233a

9718JC Groningen 9986 XR Oldenzijl 9321 AC Peize 9627 PE Helium 9934 PD Delfzijl 9301 WB Roden 9356 CP Tolbert 9701 BJ Groningen 9715 RT Groningen 9741 NE Groningen 9679 HL Scheemda 9946 RH Woldendorp 9301 PK Roden 9711 LM Groningen 9891 AC Ezinge 9363 CS Marum 9727 JK Groningen 9974 ZG Zoutkamp 9732 EE Groningen 9989 AC Warffum 9602 GB Hoogezand 9331 HA Norg 9606 PP Kropswolde 9934 HH Delfzijl 9717 GT Groningen 3151 EH Hoek van Holland 9301 KP Roden 9781 BW Bedum 9731 GB Groningen 1901 LK Castricum 9737 KB Groningen 9736 TP Groningen 9914 PS Zeerijp 9714 HB Groningen 8267 AD Kampen 9785 AP Zuidwolde 9891 AG Ezinge 9977 RD Kloosterburen 9697 SW Blijham 9722 AP Groningen 9603 BG Hoogezand 9722 SG Groningen 9970 M Niekerk 9963 TC Warfhuizen 9407 CH Assen 9521 CS Nieuw Buinen 9712 VK Groningen 9765 GG Paterswolde 8375 BK Oldemarkt 9751 TH Haren 9752 CA Haren

26

Paterswolde Dokkum Annen Zuidwolde Hrkstede Groningen Leeuwarden

Anna Christina Buseplatter Zwoeger Eenhoorn Grietje De Groene Golf Beluga Demi Zephyrus Luwiet Nossa Oosterweeren Wysant Triple Riddle of the Sands Kielzog Nereide Blizzard Bruun F Jarvi Scolblagh Weerlicht Liberte Zeehond De Harmonie m/s Westerhorn Santa Lucia Red Cloud Thisluckt Blinker Dikkop Goejan-Vaarwel Christa Kraggenburg Deja Jan van Gendt Leste Stuver Vrouwe Janna De Vrouwe Janna Schole II Njord Naviculair Simon den danser lphigeneia King size Boemerang Rubaiyat


Laseur W.J. Lasker P. Lazonder N. Ledeboer H. Leest M. v.d. Leijdsman H. Lemstra J. Letsch J.A. Licht A.R. -Licht F.J. Lichtveld R.M. de Lind van Wijngaarden C. Linge A. van LooffJ.J. de Loos M.N. Loots W. Louwes H.J. Ludwig H.H. Luiks R. Luinge W. Luit J.J. Lummel A. van Lutje Spelberg N.C. Luyken B.F.

Hoge Hereweg 11 W.A. Scholtenweg 15a van Panhuyslaan 3 Balloerweg 15 Bunnemaheerd 123 Topaasstraat 26 Goeman Borgesiuslaan 16 Maaslaan 33 Entinge 58 Barthold Entensweg 8 Stenhorstdijk 1

9756 TG Glimmen 9607 PH Foxhol 9351 CA Leek 9409 TN Loon 9773 RM Groningen 9743 LD Groningen 9722 RH Groningen 9725 HV Groningen 9331 LL Norg 9991 CW Middelstum 9321 TG Peize

Simon Vestdijklaan 7 Rijksstraatweg 15 Kamerl. Onnesstraat 134 p/a Jachth. Noordergat 1 Ewer 3 Westpolder 22 Rijksstraatweg 353 St. Jacobsstraat 2b Steenbakkerij 25 A.G. Bellstraat 11 Prakkenstraat 5 Munsterweg 19 Steenhouwerskade 122

2343 KW Oegstgeest 9752 AA Haren 9727 HR Groningen 9976 VM Lauwersoog 9966 VE Zuurdijk 9975 WJ Vierhuizen 9752 CH Haren 8911 HT Leeuwarden 9951 KA Winsum 9989 AS Warffum 9104 HR Damwoude 9951 JA Winsum 9718 DK Groningen

Kloek Hermina Klaasz Arctica Bruinvis Vigilanter Aeolus Siddhartha Theodorus Bottumline Narwal Windroos Anna Maria Zwaluw Marianne Poseidon Zodiak Aranplus Spelevaer

Maar J.H. v.d. Maldegem A. van Mansholt R.L. Marchie du Voorthuizen van Marel W. v.d. Martens K. Martens R.G. Medendorp J.J. Meering J. Meggelen J.G. van Meijer J. MeijerJ.A. Meyer J.K. Meinardi E.K. Mijnlieff H. Moedt S. Moesker A. Mol B. Molen K. v.d. Mollema R. Moller A.G. Monster J.W. Mulder H.C. Mulder R.J. Mulder R.S.

Ommelanderweg 2 Menneweer 1 Westpolder 7

9978 TC Hornhuizen 9975 W Ulrum 9975 WJ Vierhuizen

Ommelander Zwaluw

Nieuwe Kerkhof 30a van Hasseltlaan 332 Mr. P.A. Bergsmastraat 23 Winschoterkade 17a Leeuwstraat 1 Greeden 6 Saffierstraat 19 Rubensstraat 25 Bokum 6 Panserweg 10 Hamrik 61 Postbus 859 Schatsborgerweg 6 Esweg 1 Chrysantenlaan 1 Jac. Wiersumstraat 11 de Kamp 4 Boelemaheerd 115 Karel Doormanlaan 1 Assumburg 8 Elzenlaan 2 Korhoenlaan 6

9712 PW Groningen 2625 HW Delft 9104 HA Damwoude 9711 EA Groningen 9981 CM Uithuizen 9967 PG Eerum 9743 LE Groningen 9718 MB Groningen 9977 TC Kloosterburen 9974 SL Zoutkamp 9951 HK Winsum 9700 AW Groningen 9915 TJ 't Zandt 9462 PC Gasselte 9951 GS Winsum 9981 JH Uithuizen 9886 PD Saaxum 9736 HG Groningen 9801 ED Zuidhorn 9301 VK Roden 9321 GM Peize 9751 GZ Haren

Wadpier Mothesty Stille Wille Lastdrager Diewerke Willem

Nieboer R. Nieboer N.E. Niemeijer H.H. Nienhuis R. Nieuwenhuyzen J. v. Nijborg L.

Alb. Haahnlaan 43 Hildebrandlaan 23 Oude Schoolweg 3 Churchillweg 6 't Zuden 2 Multatulistraat 107

9744 HR 9752 ET 9756 BX 9974 PC 9351 LG 9721 NH

Groningen Haren Glimmen Zoutkamp Leek Groningen

De Gebroeders Oudbokum Jacarovi Fjorgen Doordrijver Silveren man Gulden Willem Ditta Thorshovdi Carocina Grommer Zeerob 't Seewijf Taurus True love Nannie Dalga Zeewolf Clochard Sandetty 27


Nijveen G. Nimwegen F. Nol K. v.d.

Weegschaalstraat 17 Postbus 6160 Buitensingel 61

9742 NB Groningen 9702 HD Groningen 9883 SE Oldehove

Oele J.A. Olsmeijer E.J. Oomkes H. Oostenbrink D.J. Oosterhof L. Oosterhoff H.J. Oostland J. Oostra G. Oterdoom R. Oven C. van Oven van A.A.

H. Schaperlaan 8 Oostervalge 31 Woortmansdijk 9 Mernaweg 33c Zuiderparklaan 6 Groningerweg 7 't Holtstek 3 Hoofdstraat 29 Wierde 38 (Koetshuis) van Ketw. Verschuurlaan 91 Joh. Clantstraat 4

9269 PK Veenwouden 9989 EK Warflum 9608 TA Westerbroek 9964 AP Wehe den Hoorn 9951 TL Winsum 9321 AB Peize 9781 NJ Bedum 9989 AM Warffum 9965 TB Leens 9721 SH Groningen 9831 PG Aduard

Panman R.D Panman E. Pettinga K. Poel E.J. v.d. Poelje H. van Poelman W. Polee H.J. Polee BCR. Poppema T.J. Post G. Post A. Posthumus J.O. Postma G. Postma G. Postmus P. Pothof R.J. Pot F.B./ Zeilsch. de Lauwer Purmer M.C.

Akenveenweg 5 Middelstumerweg 17a J.P. Santeeweg 43 Anreperstraat 192 Hoofdweg 255 Thorbeckelaan 5 Hertendijk 6 Albrondaheerd 48 Rijksstraatweg 51 Kloostermanstraat 13 Jaspisstraat 1 Burg. Wiersumstraat 38 Woerdakkers 23 Churchillweg 7 Woldweg 153 Stationsweg 71

9482 TM Tynaarlo 9959 TC Onderdendam 9312 PC Nietap 9404 LK Assen 9765 CM Paterswolde 9722 NA Groningen 9321 TT Peize 9737 RC Groningen 9752 AC Haren 9286 EP Twijzel 9743 JT Groningen 9967 RD Eenrum 9461 EB Gieten 9974 PA Zoutkamp 9606 PC Kropswolde 9471 GL Zuidlaren

Noordergat 8 Postbus 172

9976 VR Lauwersoog 9300 AD Roden

Rademakers A. Reijners J.M. Reinalda L.M. Reinders C. Reisiger J.H. Rhebergen S.C. Riekerk J. Rolf S.R. Roos G.A. de Roozenburg J.M. Rozema A. Ruiter H. Ruiter J.E. Rutgers A. L. Ruytenberg C.

Drakestein 34 Boerhavehof 10 Mattenesserlaan 87 Baanstraat 13 Schultingastraat 22 Transvaalstraat 55-111 Munsterweg 6 Rijksstraatweg 79 Jachtlaan 36 Spirealaan 13 KI. Luidensstraat 5 Kennemerland 128 Oude Rijksweg 20 L. v.d. Veenstraat 6 Wadwerderweg 3

1121 HC 9752 NG 9967 PK 9717 GT 9781 GB 1092 HC 9951 JA 9254 DB 9751 BV 9741 PA 9971 AN 9405 LM 9798 PB 9798 PL 9988 ST

Salters P. Sangers J. Schaafsma J.S. Scheepens C. Scheepstra L. Scheepstra B. Schenkel J.C.

Kerkpad 3 9884 PD Schouwerzijisterweg boot 5 9951 TG De Schans 42 9101 HR 9796 TB Boersterweg 26 3812 RS Amsterdamseweg 22 9133 DT Oostmahorn 20 van Houtenlaan 208 9722 GZ

28

Landsmeer Haren Eenrum Groningen Bedum Amsterdam Winsum Hardegarijp Haren Groningen Ulrum Assen Garmerwolde Garmerwolde Usquert Niehove Winsum Dokkum Sint Annen Amersfoort Anjum Groningen

Lady Jeanny Rowin Mataranga Cirdan Triantha Lippe Hebbes Langoest Ommelander Groene Engel Scylla Halaman Cyrae Roggebot Daarde Wief Catmarin Steenbock Stern Columbiad Panacee Dorothea Da Capo Quistnix

Narwal Panacea YL-41-80 Deining Katje Tippel Bo'ra Nienke Famalyn Caprice Avratos Dobbel Joetie Grommeldor Everaid Julia Siddhartha Sparks Woelwater Marike De Einder


Schiphouwer F. Schipper A. Schogt R.G. Schraffort Koops H. Schreuder H. Schuit S.A. Schuiten E. Schutter A. de Schuurmans F. Senechal W. Seydell H.B. Sibering A. Siegers H. Siertsema L.H. Sijpkens K.S. Sijtsma W. Silvester J.T. Slik AJH. Snneets J. Smid L. Smit T. Smit W. Smid D. Snakenborg H.R. Snelting G.J. Snieder W. Snoeck Henkemans J.R. Sprik W. Stemerding A. Sterkenburg J. Sterkenburg K. Stoelinga P.W. Strassenburg K. Strating J.E. StroosmaJ.W. Struik K.H. Struyk J.

Onder de Wieken 4 Troelstralaan 15 Westersingel 33 Dilgtweg 18 Baron van Asbeckweg 19 Beatrixlaan 18 Landstraat 5 Westpolder 1 Stelmakerij 9 Tuinbouwstraat 22 Ooievaarslaan 24 Eesterstraat 22 Winschoterkade 18 Floresplein 9a Ommelanderweg 7 De Aek 11 Vaart NZ 16 Oude Dijk 53 Hoornsediep 158 Nieuwe Schoolweg 2a Verbindingsweg 2 Verbindingsweg 2 W.J. Dethmersweg 4 Damsterweg 51 Jac. v. Offwegenlaan 23 Vlinderbalg 4

9774 PV 9722 JA 9831 PC 9751 NG 9963 PA 9752 LP 9714 GP 9975 WJ 9932 GJ 9717 JH 8601 XN 9531 CM 9711 EA 9715 HH 9978 TC 9074 DA 9401 GM 9981 TJ 9725 HP 9756 BB 9974 PG 9974 PG 9994 PC 9911 TB 2282 HN 9976 VL

Adorp Groningen Aduard Haren Warfhuizen Haren Groningen Vierhuizen Delfzijl Groningen Sneek Borger Groningen Groningen Hornhuizen Hallum Assen Uithuizen Groningen Glimmen Zoutkamp Zoutkamp Toornwerd Oosterwijtwerd Rijswijk Lauwersoog

Carolina Baracuda Slof Gouden Hinde

Langewold 19 Uranusstraat 9 Poortkampen 27 Elensterweg 9 Julianastraat 34 haagbeemd 8 Hoofdstraat 6 Rijksstraatweg 30 van Heemskerckstraat 35a Kochstraat 96 Eemskanaal NZ 53a

9642 EL 9742 JR 9801 JB 9971 BA 9974 RR 5641 NC 9968 AE 9756 AG 9726 GC 9728 KG 9934 RE

Veendam Groningen Zuidhorn Ulrum Zoutkamp Eindhoven Pieterburen Glimmen Groningen Groningen Delfzijl

Trylogy Bonito De Opkikker Aragorn Aries Libra Nienke

Tappel H. Tijpens J. Timmer L.H. Timmer H .T. Ton J.L. Toxopeus H. Toxopeus J.A. Treurniet DML. Tromp GHM. Tulner H.R.

Dr. Philipsweg 4 Ereprijs 77 Kamplaan 14 J. van Ruysdaelstraat 6 Voorstraat 9 De Schans 34 De Schans 44 Kanaaldijk 172 Oostumerweg 11 Hereweg 1

9403 AE 8935 JD 9722 SH 9718 SG 9696 XG 9974 PL 9974 PL 1831 BC 9893 TB 9831 PA

Assen Leeuwarden Groningen Groningen Oude Schans Zoutkamp Zoutkamp Koedijk Oostum Aduard

Garuda Yellow Bird Lavica Figaro Prinses Dwarsgat Brakzand Eeyore II Se-falkje lshtar

Valkhof N. Veeneman J. Veenhoff E. Veenstra F.J. Veenwijk J. Veenwijk W. Veer R.E. ter Vegter K. Velde J.J. v.d.

Huygenstraat 20 Wedmanstraat 24 Achterstekamp 28 Nassaustraat 105 Buitensingel 170 Julianastraat 39 Groenendaal 38 Esserlaan 13 Chopinlaan 45

9636 CA 9791 BK 9301 RC 9675 EN 9883 SM 9974 RP 9722 CS 9722 SK 9402 SE

Zuidbroek Ten Boer Roden Winschoten Oldehove Zoutkamp Groningen Groningen Assen

Seal

Xaverius II Linro Stormpie Heiltje 'd Ome Jan Misty Viking Simonszand Neeltje Antares Aldgilles Silvestris Rosa II PMF Uithuizen JofferAnje Carlet Rob Lauwerszee Mar Famke Dandelion Jonas Tuula Banjaerdt Bluemaster Door de wind

Blue Peter Sneeuwgans Janna Wierd Vrouwe Margareta Tikonda

29


Velde N.J. ter Veldman J.J. Veldstra M.O. Velema L. Velterop H. Venema C. Venema K. Venema M.H. Visser C. Visser T. Visser J.H. Visser H. Visser W. Vries J. de Vries W. de Vries E.J. de Vries G.Y. de Vries W.T. de Vries J. de Vries R. de Vries H. de Vries S. de Vries K. de Vries C.F. de Vrijma H.

Oosterbadstraat 11 Spoorlaan 13 C. van Bruggenstraat 5 Keatlingwier 7 Steenbakkerij 9 Raalterveste 2 Dollard 57 Smirnoffstraat 3 Tussen Dijken 8 Kortlandseweg 7 Gelinge 6 Willem de Zwijgerstr. 1 Dorpsstraat 46 Baambrugse zuwe 180 Hoofdkade 27 Lemenweg 3 Wilhelminastraat 3 Eems 20 Borgerspark 1 Haddingestraat 14-1 Verl. Hereweg 165 Esserlaan 6 Essen 20 Hoofdstraat 77 Semmelweisstraat 19

9726 CJ 9774 PC 9422 KM 9295 LB 9951 KA 3432 AA 9642 JB 9716JP 9161 BP 9321 GA 9471 JL 9953 PM 9974 PR 3645 AL 9503 HB 9533 TB 9611 JS 9642 KA 9642 LK 9711 KD 9721 AN 9722 SL 9751 NC 9968 AB 9728 NA

Wagena J.G. Wal R. v.d. Wassenaar J. Weber F.J. Weerden G.J. van Wegman N.B. Westenbrink G.J. Westerik H. Westra G. Westra P. Wetzinga G. Wierda A. Wieringa J.A. Wiersema P.S. Wiersma H. Wiertsema J.P. Wijbenga H.P. Wijbenga H. Wijkstra A. Wijkstra A. Wildeveld J. Windt C. de Wingerden C. van Witkamp R. Wolde P.P. van Wolderingh S. Wolters W. Wolthuis J. Wolthuis J. Wortelboer G.R. Woude G.H. v.d. Woude W.M. v.d. WoudaRoorda H. v.d.

Parkweg 65a Humaldawei 41 Asserbrink 64 W.H. Timmersmastr.3 Postbus 1616 Poortstraat 16 Klimop 14 Emdaborg 6 It Skipperlan 11 Julianastraat 21 Van der Waalspad 17 Asserstraat 135 Verzetstrijder 8 Kromkampen 26 Verzetstrijdersln. 27 Molenweg 114 Pontdijk 30 Dorpsstraat 1 Lindsterlaan 16 Onnerweg 84 Grote Hadderstraat 11 Radijstraat 51c Rijksstraatweg 308 Churchillweg 27 Hemsterhuislaan 31 Goudsbloemweg 14 Florakade 324 Reitdiepskade 3 Stationsstraat 9 Kerkpad 3 Zuiderpark 8 Fivelweg 23

9725 EC Groningen 9131 EN Ee 7812 NL Emmen 9964 AZ Wehe den Hoorn 9701 BP Groningen 9671 EB Winschoten 9301 PK Roden 9751 SJ Haren 9074 BM Hallum 9974 RP Zoutkamp 9406 CJ Assen 9336 TA Huis ter Heide 9102 DN Dokkum 9468 HJ Armen 9727 CA Groningen 9365 PH Niebert 8525 GG Langweer 9974 PN zoutkamp 9363 EB Marum 9751 VG Haren 9982 AIR Uithuizermeeden 9741 BL Groningen 9752 CM Haren 9974 PA Zoutkamp 9752 NA Haren 9765 HS Paterswolde 9713 ZK Gronigen 9718 BP Groningen 9988 RP Usquert 9884 PD N iehove 9724 AE Groningen 9987 SH Zijldijk

Breewei 75a

8406 EC

30

Groningen Adorp Smilde Westergeest Winsum Nieuwegein Veendam Groningen Hollum (Ameland) Peize Zuidlaren Baflo Zoutkamp Vinkeveen Stadskanaal Drouwen Sappemeer Veendam Veendam Groningen Groningen Groningen Groningen Pieterburen Groningen

Tijnje

Mathilde Neeltje Kobus Incomparable Findola Veenjol Animo Boreas Robbengat Vrouwe Clasina Avant Tjeerd Otto Dobber Premier Cru Libra Hadron Newworld Secunda 't Kotterke Njord De Zwalker Shanty Bossa Nova Aeolus II Sam Sam Viking Bruun F Fornojelse Mare Friesicum Hilda Alligator Pamaki Skirnir III Oostermoer Notos Donald Nauplius Fleur Zee eend Leonarda Windtkragt 81 Boekanier Marjet II Omega Zwarte Zwaan Our Pride Dextex Dormelie


Woudstra F. Wubbolts A.J. Wubs H.K.

Gorechtkade 135a Albert Hahnlaan 47 Utrechtselaan 60

9713 BN Groningen 9744 HR Groningen 9501 PV Stadskanaal

Restless Zeearend Njord

Zaagman W.H. Zandt E.J. Zanten J. van Zeinstra W. Zeldenrust P. Zijl W. Zijlstra A. Zijlstra P. Zonderman G.H. Zuidema J. Zwart A.

ten Oeverlaan 43 Jasmijnstraat 6 Zeskampen 4 Ambonstraat 1 b De Leijen 30 Postbus 11 De Poel 5 J.P. Beukemastraat 19 Leensterweg 20 Koningstraat 22 Dorpsstraat 3

9744 GE 9951 GR 9482 RR 9715 HA 8604 CE 9780 AA 9251 AS 9965 RJ 9971 EC 9901 EE 9974 PN

Eclipse

Groningen Winsum Tynaarlo Groningen Sneek Bedum Bergum Leens Ulrum Appingedam Zoutkamp

Hendrika Amphitrite Seefugel Omega Deinemeid Us Wille Wulfer Nadine

Leden buitenland Beiger H. BrĂ rner Buchler KI. Haltenhoff K.H. Kickel F.J. Kirch B. Kurdschildgen K. Ritter W.D. Sulzberg H.

Solingerstrasse 198 D 4018 Bonifaciusstrasse 9 D 436 Burgstrasse 2 D 757 Theaterwall 2 D 2900 D 4150 Aldekerkerstrasse 22 Klemesborn 108 4300 Di sseldorferstrasse 64 D 4018 Leitenweg 8 Barthelmesaur D 8541 Am Fehnkanal 3 D 2980

Langenfeld (WDL) Irene Bochum (WDL) Fairwind Baden-Baden (WDL)Amisu Oldenburg (WDL) Dralle Deern Krefeld (VVDL) Brise Essen 16 (WDL) Karat Langenfeld (WDL) Henne Kammerstein (WDL)Ă Norden (WDL) Suhei

Jeugdleden Fischer H. Harrenstein C.G. Komdeur W. Laseur H.J. Loos B.M. Mol E.T. Mol W.W. Spelberg J. Spelberg C. Veen M. v.d.

Tichelwerk 3 Westervalge 78 Pr. J.v. Wierdsemastr. 188 Westerhavenstraat 37a Robbenoord 26 Chrysantenlaan 1 Chrysantenlaan 1 Munsterweg 19 Munsterweg 19 Robbegat 5

9951 JG 9989 EE 3151 EH 9718 AK 9976 VB 9951 GS 9951 GS 9951 JA 9951 Ja 9976 VK

Winsum Warffum Hoek van Holland Groningen Lauwersoog Winsum Winsum Winsum Winsum Lauwersoog

Cinderella Total Loss Stem 982 Kameleon Stampertje Zaza

Gezinsleden Bois duMinholts J. BoomOortwijn F.I. Boom P. Bueving S.D. Buttersfield J. Carolus-Reijer T. Faber Lena Kiel-Mulder G. Knol-Licht E.A. Koenders C. Loos T. Ritter I. Schuiten L. Smid-Benes T.H. Smit G.H. Strassenburg E.

Stadsweg 3

9731 CP Groningen

Bellingeweer 2 Turfsingel t.o. nr. 82 Stationsweg 11 Frieseweg 4 Tuindersweg 7b Postbus 2524 Elzenlaan 36 Valreep 20 Zaagmuldersweg 75a p/a Jachth. Noordergat 1 Leitenweg 8 Barthelmesaur Landstraat 5 Nw. Schoolweg 2a Helperoostersingel 3 Hoofdstraat 6

9951 AM 9711 VX 9951 BA 8267 AD 9912 PG 9704 CM 9741 NE 9732 EE 9713 LG 9976 VM D 8541 9714 GP 9756 BB 9722 AP 9968 AE

Indeweer

Winsum Soete Deem La Coquille Groningen Winsum Kampen Store Nisse Leermens Second to none Groningen Kielzog Groningen Achterlicht Groningen 't Kleine Ding Groningen Anna Maria Lauwersoog Kammerstein (WDL)/k Speedhog Groningen Glimmen De Vrouwe Janna Groningen Pieterburen

31


BESCHUTTE ANKERPLAATSEN OP DE WADDEN VAN AMELAND TOT DE OUDE WESTER-EEMS 1. Een goed beschutte ankerplaats, bij winden uit W.-N.-N.O., is te vinden in het Brandgat onder Ameland. Bij slecht weer uit Z.- tot N. Westelijke richtingen is het aan te bevelen om de Ballumerbocht in te gaan en daar dicht onder de dam te ankeren. Dit echter alleen voor platbodems omdat de Ballumerbocht op veel plaatsen droogvalt. \rel.

all. toch+

2. Vanaf ZSA5 tot aan het wantij van Ameland bevindt zich een gebied met kabel- en pijpleidingen. Voorzichtigheid is hier dus geboden m.b.t. tot het ankeren. Het is echter wal mogelijk, indien men goed let op de ligging van de kabel- en leidingtonnen. Vrij beschutte ankerplaatsen voor overnachting of tijstop zijn: 1 e nabij ZSA6 (onrustig bij W. tot Z. winden) 2e in de top van het ZSA nabij de struikbakens. I.v.m. het drukke veerbootverkeer gedurende de zomermaanden tussen Ameland en Holwerd wordt het ankeren in deze vaarroute ontraden.

3. Tussen HB2 en begin steekbakens wantij Ameland.

Icâ&#x20AC;ş?â&#x20AC;&#x2DC;,.,erclerkiaiff Dit is een geschikte ankerplaats voor overnachting en tijstop. Onrustig echter bij N.O. tot 0. winden. 32


4. Toegangsgeul van Holwerder balg naar het Friese wad, tussen FW1 en de steekbakens naar het Friese wad.

4. Geschikt voor overnachting en tijstop. Onrustig bij N.W. tot N.O. winden.

5. Benoorden Engelsmanplaat in het Smerig Gat, onder het z.g. Rif, in de nabijheid van de SG 15 en SG 17.

Dit is een zeer goed beschutte ankerplaats. Het Rif benoorden Engelsmanplaat is de laatste jaren steeds hoger geworden. De ankerplaats is beschut bij praktisch alle windrichtingen, behalve bij een sterke 0. wind. Aangeraden wordt, om bij verschillende weersomstandigheden, beschutting te zoeken onder Schiermonnikoog of in de haven van Lauwersoog. Bij een aanzienlijke verhoging van het hoogwater-getij komt het Rif nl. onder water en ontstaat zeegang door het zeer nabij gelegen zeegat.

33


6. Onder Schiermonnikoog. Hier bevindt zich echter, evenals onderAmeland, een kabel- en buizengebied. Dit gebied is duidelijk door boeien aangegeven. Ankerplaatsen zijn: 1 e voor platbodems, in de Reegeul. (toegangsgeul naar jachthaven) 2e voor kielschepen, in de Grote Siege plm. 300 meter beoosten de veerbootsteiger, i.v.m. zwaaien van de veerboten.

Bij veel wind uit N.W. tot N.O. richtingen beschutte ankerplaatsen. 7. Op het Lutje Wad nabij LW 12 en LW 16.

Vrij beschutte ankerplaatsen, geschikt voor overnachting en tijstop. Onrustig bij veel wind uit W. tot N. richtingen. 8. in de top van het Spruit nabij Sp 1 - Sp 3.

Hornh

wad

Zeer geschikte en beschutte ankerplaats bij Z.O. over W. tot Noord. Bij harde wind uit richtingen N.O. tot 0. onrustig.

34


9. In het Robbengat, beoosten het Pieterburen wad nabij de RG 2.

Pietofb, Geschikte ankerplaats voor overnachting en tijstop bij Z.W. tot N.W. winden. Bij veel wind uit N.W. tot O. zeer onrustig. 10.In de Z.O. Lauwers nabij de ZOL 24.

7

20124ÂŤ

P

? zoL2

Geschikte en vrij beschutte ankerplaatsen voor overnachting of tijstop bij N.W. tot N.O. winden. 11.Een meer beschutte ankerplaats vindt men bij het Uith. wad in de top van de Z.O. Lauwers nabij de ZOL 46. zeug,

iz`â&#x20AC;&#x2DC;

Zeer beschut bij Z.O. over W. tot N.O. wind. Bij verslechterende weersomstandigheden is het aan te bevelen N. Polderzijl binnen te lopen. (droogvallend bij laag water) 12.Eind struikbakens Uith. wad en het Ra nabij de R 2.

R 2. lN \/

uit.b.wad.

Geschikt voor tijstop en overnachting bij Z.W. tot N.W. wind. Bij veel wind uit N.W. tot 0. onrustig. Indien men bestemming Eems heeft en het is afgaand tij dan is het aan te bevelen om bij krachtige wind uit het N.W. in het Ra te wachten op laag water. Bij afgaand tij ontstaat er nl. bij deze windrichting een stijle en hoge zeegang (wind en tij tegengesteld). E.A. 35


SPRAVHOODS BOOTKAPPEN DEKKLEDEN KUIPKLEDEN ENZ.

Wil anA

SCHUIMRUBBER JACHT EN CARAVANKUSSENS

• BEKLEDINGSSTOF ENZ

4

.

15 6

LH. KOERSEN dekkledenverhuur en-verkoop ZELFZIJL tel. 05960 - 15585


VEILIGHEID AAN BOORD Regelmatig zult U in de achtereenvolgende afleveringen van ons jaarboek onderwerpen hebben aangetroffen over de veiligheid aan boord. De meeste van onze schippers zullen het veiligheidsaspect in al zijn onderdelen wel zorgvuldig nakomen, vooral zij die lange vacantietochten en zeereizen ondernemen. Toch menen wij er goed aan te doen, er regelmatig aandacht aan te besteden, is het niet voor kersverse nieuwe leden van de club dan wel voor leden, die het niet zo nauw nemen? Zowel onder- als bovendeks kan men met wat goede wil en een matige investering de veiligheid soms belangrijk bevorderen. Bovendien geeft het de opvarenden een gerust en veilig gevoel. Onder invloed van wind, weer en water kan er tijdens een tocht nog wel wat mis gaan, maar u start geruster als bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Orde en netheid spelen een belangrijke rol. Elk voorwerp een vaste plaats geven. Na gebruik schoonmaken. Gasten aan boord informatie en instructie geven. Voorzichtigheid bij olie en benzine laden. Overstorten en aftappen in ongeventileerde ruimten vermijden. Controle op lekkages van gas- en electrische leidingen en accu's. Deze keer gaat één van onze deskundige leden dieper in op: GASINSTALLATIE AAN BOORD — Geruststellend goed ! — — Of verontrustend slecht ? — Naar aanleiding van diverse ongelukken elders zijn de verzekeringsmaatschappijen strenger geworden en gaan strenger controleren. Bij eventuele brand of andere ongelukken aan boord, zijn ze minder snel bereid om de schade te vergoeden. Mede naar aanleiding hiervan hebben we een controlelijst opgesteld met 10 belangrijke punten. 1. gasflessen behoren in een bun. 2. afvoer onderzijde van de bun naar buiten. 3. werking gasdrukregelaar + gaskraan. 4. leidingen van voldoende diameter. 5. gaskraan voor elk toestel. 6. elk toestel thermisch beveiligd. 7. hoge druk gasslangen, maximaal 2 jaar oud en max. 1 meter. (het jaartal staat op de slang.) 8. geyser rookafvoer. 9. voldoende lucht-toevoer 10. leidingen goed toegankelijk; door schotten ommanteld en goed bestand tegen trillingen, het liefst uit één stuk uitgevoerd. Eddy Schuiten is bereid om uw gasinstallatie aan boord volgens een uitgebreide controlelijst te checken. Als u uw installatie wilt laten controleren, kunt u dit opgeven in het clubschip waar vanaf mei een lijst aanwezig is: controle vindt plaats in de week van 6-13 juni. De kosten zijn f20,00 per boot. De folders: Veiligheid aan boord en Veilig varen, liggen voor u klaar in het Clubschip.

E.S. 37


NACHTELIJKE GEDACHTEN Laatst op een nacht, toen de wind om het huis bulderde en een fikse hagelbui tegen mijn slaapkamerraam kletterde, kreeg ik opeens heimwee naar Lauwersoog. Ik stelde me voor hoe het was als ik nu op de boot zou zijn. Dan ging ik, net als nu liggen luisteren naar de wind en vooral naar de golven, die voor tegen de punt van de boot klotsten. Mijn hond naast me op het voeteneind van mijn bed, zo nu en dan een zucht van gelukzaligheid slakend, omdat hij zo lekker bij het vrouwtje lag, zo knus met zijn kopje op het kussentje. Misschien was er wel het geluid van een meeuw te horen of een stel eenden, die van de algen, groeiend aan de boot, snoepten. Ik besefte opeens, dat het Lauwersmeergebied voor mij van heel veel belang is geweest en â&#x20AC;&#x201D; naar ik hoop â&#x20AC;&#x201D; ook heel lang zal blijven. Wat heb ik daar veel gevonden, wat ik hier thuis nooit zou heb, '.1> ben gehad. Met mijn zoon heb ik daar gelopen, we hebben bloemen en planten gevonden. Ik heb toen zijn liefde voor de natuur leren kennen, maar vooral waarderen. We hebben Teunisbloemen uit gestoken om die thuis in de tuin t poten, niet vermoedend, dat die bloemen in de zeeklei een ware ramp zouden worden. Op Lauwersoog staan ze stil en beteunisbloem scheiden de zonnestralen op te vangen, maar in mijn tuin werden de stengels rare kromme gedrochten, die het liefst bezit van de hele tuin hadden genomen. Ze bloeiden wel uitbundig, maar zo'n woeste schoonheid was in mijn tuin toch te veel van het goede. Na 8 jaar moet ik trouwens nog steeds zaailingen verwijderen! We hebben naar de goudgele pracht van de Muurpeper gekeken, die tussen de treden van het trapje, dat naar de bovenkant van de dijk voert, groeien en ons afgevraagd, waarom ze zo schitterend konden bloeien, genoegen nemend met zo'n klein beetje grond. Ware schoonheden! Elk jaar word ik weer helemaal blij, als ik die juweeltjes terug zie. Wat een dank voor zo weinig! Ik heb op Lauwersoog zo veel planten gevonden, die ik vroeger op school heb moeten leren, maar in werkelijkheid nog nooit Muurpeper gezien had. Elke nieuwe vondst was voor mij een belevenis. Het eerste voorjaar, dat we met de boot op Lauwersoog lagen, ontdekte ik, dat de dijk geel was. Ik dacht, dat er allemaal paardebloemen zouden bloeien, maar vond dat toch wel erg vroeg. Dus de hond van boord getild voor een 0",i> wandeling naar en over de dijk. En toen zag ik voor het eerst in mijn leven het Klein Hoefblad. Prachtige kleine zonnetjes op een kille lentedag! Mijn man vindt lopen een vrij primitieve manier van voortbewegen. Voeten moet je gebruiken om de pedalen van de auto te bedienen. De hond uitlaten is mijn taak. Maar als we op de boot zijn, doet hij dat dan nog wel eens, vooral 's avonds als het donker is. Toch hebben we op Lauwersoog lange wandelingen gemaakt, waar hij ook van heeft kunKlein hoefblad nen genieten. Ik wees hem dan op de verschillende bloemen, 38


die we onderweg tegen kwamen. De orchideetjes vindt hij toch wel mooi en de wilde cichorei weet hij nu ook te vinden. Maar wie zou die prachtige blauwe bloemen over het hoofd kunnen zien? Soms krijgt die man van mij zo'n wazige blik in zijn ogen. Dan gaan de hond en ik de wal op voor een "struintocht", ik weet dan dat hij "het" weer heeft. Hij duikt de "machinekamer" in en is de eerste uren niet aanspreekbaar. Schroefjes worden in- en Wilde cichorei uitgedraaid, koperen leidingen gepoetst, alles gesmeerd en schoongemaakt en weet ik veel, wat voor onderaardse dingen hij daar uitspookt. Hij heeft eens beweerd, dat men van de vloer daar kon eten. Toen ik daarop voorstelde om de pannekoek daar te serveren, hoefde dat nu ook weer niet. Ik ben er nog niet achter, of dat nu jammer was van de pannekoek of van de vloer. â&#x20AC;˘,,

Op zulke tochten heb ik buizerds gezien en kiekendieven en de een of andere gans met zo'n 16 jonkies en diverse bloemen. De laatste ontdekking was de Paranassia. De eilandjes in het meer hebben mij een aparte betekenis. De hond vindt het er prachtig. Hij mag daar los rondlopen en geniet met volle teugen, pootjebadend, gravend naar woelmuist(4,1â&#x20AC;&#x2DC;4. jes, die aan de achterkant het hol uitvluchten. Onze kleinkindea ,r ito ren noemen de eilandjes "De Bere-eilandjes" omdat er zoveel gereklu,wbereklauwen groeien. De jongste hoopt nog steeds op een ontmoeting met een heuse beer! Ik vind die kleine gele bloemetjes, die daar in de herfst aan het water staan zo mooi. Hoe ze heten weet ik nog steeds niet. Vogels, bloemen, de weidsheid van het meer, de tochten met de boot, de kleine uitstapjes met mijn "Eerdmietje", allemaal fijne herinneringen aan een uniek gebied op een koude winderige nacht in de winter! De hagelbui is opgehouden. Door mijn raam komt een poes naar binnen. Op de gang hoor ik mijn hond zich omdraaien in zijn slaap. Lekker warm is het hier onder de dekens. Ik moet nog maar eens proberen wat te slapen. Wie weet, misschien wordt het nog wel eens weer zomer en heel misschien krijgen we ook nog wel eens een stralende zomer, waarin ik weer kan genieten van het mij zo dierbare Lauwersmeergebied. T.Carolus-Reijer

Lees ook de advertenties van onze zakenlieden. Ga dus naar hen, ze hebben veel te bieden.

39


SLIJTERd - WIJNHANDEL

„DE ZEEAREND" DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

41(

Ruime sortering in:

WIJNEN 411( -* BINNENLANDS GEDISTILLEERD * BUITENLANDS 40 GEDISTILLEERD 'g 4K fr LIKEUREN * * BIEREN 4( * FRISDRANKEN *

4r.

4(

1—**Iouppmr


GRIP Bij de winterse voorbereiding van onze tocht naar Trondheim viel Grip onmiddelijk op. Ten eerste omdat het een geschikte plaats is om vanaf zee de kust aan te lopen dankzij de 44 m. hoge vuurtoren en het radiobaken. En verder waarborgt de aanwezigheid van de loodsboot in ieder geval een veel gebruikte toegangsroute. Naast de genoemde nautische voordelen heeft Grip een kleine staafkerk en vooral daarom zat ze bij ons in de planning. Omdat het weer vrij rustig was, zijn we al bij de Fugleleia naar binnen gegaan, hoewel we geen detailkaarten hadden van dit gebied, maar volgens verwachting zijn de 100 zm tot Trondheim prima verlopen. Zodoende zijn we onder Grip doorgezeild en zagen we alleen de rode vuurtoren met z'n witte voeten in het water staan, want zoals in de pilot vermeld staat, zijn de eilanden op afstand niet te zien, omdat ze zoals zovele in het nw van de Noorse kust laag en rotsachtig zijn.

Grip Fyr ten noorden van de eilandengroep 41


2 jachten, een veerbootje en veel vissers in de haven van Grip

Toen we na vijf dagen Grip daadwerkelijk aanliepen, zagen we dan ook pas de meerdere eilanden liggen toen we al vrij dichtbij waren. Het liep tegen elven toen we na een schitterende zeildag, waarin we ook nog drie arenden zagen, het Silhouet van Grip ontwaarden. De zon kleurde de lucht nog enigszins en versterkte daardoor het rood, geel en wit van de huizen die schouder aan schouder de aanblik van het eiland bepalen. Het aanlopen lijkt problemen te geven, want de kaart ziet er nogal chaotisch uit. Er zijn 卤 80 eilandjes en scheren, maar met behulp van jerns en kompaskoersjes lopen we zonder brokken de vissershaven binnen. Redelijk groot voor zo'n klein eiland, maar vol met vissersschepen. Gelukkig konden we afmeren tegen het enige andere jacht. Ondertussen was het gaan regenen en dat bleef het doen tot de volgende morgen elf uur. Grip wordt in de Noorse folders beschreven als een juweel.

Grip, het Marken van Noorwegen, net het Gr贸nningen lijkt op de voorgrond

42


Nu dat blijkt deze keer te kloppen. Het eiland is volledig volgebouwd met huizen, zodat het duidelijk is dat de visserij de enige bron van inkomsten kan zijn. Er is geen mm vrij voor enige landbouwactiviteit, zelfs het kerkhof ligt op een ander eiland. Wel is er dus een kerkje, een piepklein staafkerkje, prachtig beschilderd met uiteraard een hangend scheepsmodel (zoals in werkelijk iedere skandinavische kustkerk). Bij een staafkerk wordt het geraamte gevormd door de staven of staanders, die ook het dak dragen. Eerst werd er gebouwd met slechts 4 staanders later werd dat soms wel uitgebreid tot 20. Deze op Grip is van het einde van de 14 ' eeuw en heel eenvoudig. De buitenkant zit volledig in de teer en is dan ook prachtig gekrakkeleerd. Daardoor en waarschijnlijk doordat de kerk beschermd ligt midden tussen de huizen is ze nog zo goed bewaard gebleven. .‘rtarane ic Hot

7 °3

'4.3: ykt h

;kl ' '-.- 3;

Lyntg nv 3

'‘ p *6+ 15r/' --, \ / :"1- 2 ■ ' 7-20 4 .... 7 24 .3... . / ,, , ,

rS*,

+449'; ;>.17' lilingki'

.3.

. T..+4' ''''')

'3

.-. 4P' 'fl . ps

.I71

/ -\ `•.. !

,,

'9 .7.5 ir9.

A

Indre

7

5

4

9'6,2 '.

4—

-- — --- ' \ ''7.' ---" ..)

,

•* 0. 3 '••••••.( V 7. 9 9 % 3, ' " ,e,Sekken

,?`,59 0 k (s rzs + ki r:.:4 2+ 26 ,-- '`, 21 ' 5.5, 7,5.

t"'

\

,- :•-9:° ,9si.

I

( 257: ''''

/ '''' t Sekke n,, —..4 ., 178 1.. s ' ',ij .b. ;, . .,. t ,. ,3 ,... . ,,,+, ... ,7 2 5

'- ---

..2. 6. " ...zhIáho 1 men. 1:

1P

. mie

1 8 ''• 2

7

'''.7

....<".1 0P

1.:6i Z

9 •&3 LCIAili, . -

Seiskj 1. . .4 7 -1 .

,,

......„ ....,,..,i> ...8--4—.,3.__ ' .. . ....,..6:4.16.

. ';, 4. _2/ 1_..,7..„.., ..----3a Langtaren

13 g._.. '33 .;.442'' 2. 5t0 re wij 7,7 . 11 1 .

''i l,1

a

t

ft f:

,

ig:«r:„'..:'

,,

In de winter is het echter geen pretje op het eiland, zware stormen beuken over de huizen en de verbinding met de vaste wal is vaak onmogelijk. Dat zal ook de reden zijn dat het eiland sinds 1964 niet meer permanent bewoond is, de wintermaanden zijn te bar en te duur. 's Zomers is er genoeg te beleven, alle huizen bewoond, iedere dag een bootverbinding met Kristiansund, veel toeristen,soms een kamerkonsert in de kerk, er wordt gevist en het postkantoor anex café en winkeltje is dan ook geopend. Het aantrekklijke van Grip is de rust, de eenzaamheid, het verbonden zijn met de natuur en de eindeloze kleurschakeringen in allerlei kleine details. Dit alles is niet veranderd sinds het in 1964 bij Kristiansund kwam en het de unieke zelfstandigheid verloor en daardoor tevens geen aanspraak meer kon maken op het feit dat het de kleinste parochie van Noorwegen was. Toen we om 1200 uur tevreden wegvoeren, wisten we dat onze Noorse buren in mei in Breda geweest waren voor het jazzfestival en dat we na het bekijken van de staafkerk in Kverness zouden afmeren op een ander nog kleiner eilandje, Háholmen. Een tip van de buren.

HAHOLMEN Op 63 gr 1' en 80" N en 7 gr 23' en 80" 0, dwz iets ten westen van Kristiansund en zuid-oostelijk in de rug gesteund door het grote eiland Averoya ligt een piepklein eilandje genaamd Háholmen. 43


Het is van oudsher een visserseiland waar in de zomer honderden vissers werk konden vinden. Het overgrote deel van de vissershutten en de botenhuizen staan nog steeds op het eiland. Ze zijn volledig gerenoveerd met toevoeging van moderne keukens, badkamers en wasruimtes. Dit is gebeurd, omdat de huidige bestemming veranderd is in een alternatief vakantieoord. Enkele jaren geleden kochten 4 enthousiaste jonge Noren dit eiland. Drie van hen waren toen net teruggekeerd van een wereldreis met hun 58 voet lange Framstig, een colin-archer schip.

De huizen van Haholmen De vierde is hier geboren en getogen. Maar allemaal hadden ze dezelfde drijfveer, dicht bij de natuur blijven leven en proberen zoveel mogelijk andere mensen de gelegenheid te bieden om daar ook van te kunnen genieten. Om aan alle verlangens te gemoet te komen, wordt er een uitgebreid pakket mogelijkheden aangeboden. Allereerst het vissen. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dat te doen, gewoon zitten op een steen met je hengel, in een bootje je laten drijven tussen de ontelbare scheren, of je buiten op zee begeven. Hoe dan ook, je zult altijd wat vangen en daarna moet je (alles opeten is onmogelijk) de vis conserveren door te roken, te zouten of in te vriezen. Als je lang genoeg blijft, kun je de vis evt. nog drogen, want volgens Káre (hij is één van die vier) is de klipvis door de Nederlanders daar geintroduceerd. Zeilen kan uiteraard ook, bijv. met een traditioneel scheepje tussen de scheren door, of met één van de twee vikingschepen, waar je een groter gebied mee kunt bestrijken (wij kwamen ze tegen boven het eiland Hitra) en je echt in vroegere tijden wanen, zeker als je last van blaren op je handen krijgt Ook een mogelijkheid biedt nog de veel beproefde Framstig. De Framstig maakt weektochten langs de kust om er vissersplaatsjes, loodstations, vuurtorens of broedplaatsen aan te lopen en af en toe staat er ook nog een stevige bergwandeling op het programma. 44


De twee vikingschepen, overleggen en uitrusten Tijdens een dagtocht kun je een bezoek brengen aan een groter of kleiner eiland, met of zonder een visserdorpje en éénmaal per seizoen vaart ze naar de overkant, naar de Fardereilanden om de viering van St. Olaf's day mee te maken. De vloot wordt nog aangevuld met roei- en motorbootjes. De laatste mogelijkheid is gewoon niets doen, genieten van de rust en de afzondering, een beetje lezen, dromen, zwemmen of genieten van de plantengroei, de natuur, de zeehonden etc. Behalve dat het een uniek vakantiegebeuren is op en om het eiland is de streek opzich ook heel bijzonder. Dit gedeelte van Noorwegen ligt zo dat de depressies boven of onder langs gaan, waardoor het weer hier over het algemeen vrij goed is (wij hebben inderdaad in deze streek twee weken goed weer gehad). Bovendien komt de warme golfstroom ahw in dit gedeelte van Noorwegen aan land, waardoor na de ijstijd het één van de eerste bewoonbare gebieden werd. Dat is dan ook de reden dat je hier vele bloemsoorten aantreft die én noordelijker én zuidelijker voorkomen, ze zijn in dit scheidingsgebied verenigd. Dat wij hier terecht kwamen, is dankzij de Noor naast wie we op Grip lagen, hij vertelde het ons en streepte het aan op de zeekaart. Maar behalve met je eigen boot kun je er natuurlijk ook op andere manieren komen, bijv. met het vliegtuig naar Kristiansund of Molde en dan met de bus en de ferrie tot Kárvág vanwaar je per boot naar het eiland wordt gebracht. 45


En als je dan 's avonds rond het vuur zit, net genoten hebt van ĂŠĂŠn van de vele zonsondergangen, je te goed doet aan "graved lacks", koolraap, aardappelen, flatbrod en bier, een stukje afsnijdt van een gerookte schapebout, het mes met z'n punt in de tafel laten sidderen en als er dan ook nog op een gitaar wordt gespeeld, dan is het echt volmaakt. Ankie Salters

46


47


LAUWERSMEERJOURNAAL Het wel en wee van het gebied dat ons allen zo na aan het hart ligt, wordt voornamelijk bepaald door vele overheidsinstanties. Die zitten natuurlijk niet stil, integendeel ze nemen de ene beslissing na de andere, al krijg je soms de indruk dat die beslissingen soms nogal strijdig met elkaar zijn. Allereerst kijken we even over de dijk. Daar heerste de afgelopen tijd spanning over het lot van de kustwacht, die zoals u allen weet een oogje houdt op de scheepsvaart voor onze kusten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil hierop bezuinigen door o.a. de posten Texel, Ameland en Schiermonnikoog qua bezetting te halveren. Hun taak zou dan gedeeltelijk worden overgenomen door IJmuiden. Technisch levert dit, volgens het ministerie geen problemen op, want radarbeelden kunnen gewoon worden overgeseind van deze posten naar de centrale post in IJmuiden. Tegenstanders voeren echter aan, dat de radar niet in staat is kleine scheepjes onder de kust in de gaten te houden, iets wat de kustwachter in zijn vuurtoren wel kan. Jachtjes in problemen en uit de koers geraakte windsurfers zouden dus wel eens niet zo blij kunnen zijn met deze bezuinigingen. Gelukkig lijkt de situatie op dit ogenblik zo, dat de bezetting van het station Schiermonnikoog voorlopig intact blijft. Wat er met Ameland gebeurt, is nog steeds niet geheel duidelijk. Het ziet er dus naar uit dat we ook dit seizoen weer kunnen profiteren van de vorig jaar gestarte service van de kustwacht Schiermonnikoog die op marifoonkanaal vijf een weerbericht en voor de navigatie belangrijke informatie doorgeeft: uitzendtijden: 7.20 - 13.20 - 19.20 en 01.20 uur. De havenmeester van de jachthaven op Schiermonnikoog verzekerde ons dat de toegangsgeul tot de haven in elk geval met een schip met een diepgang van 1.40 meter goed te bereiken is (behoudens dood tij en oostenwind, zoals begrijpelijk). De haven is in februari weer uitgebaggerd, dus we kunnen er ook liggen zonder scheef te zakken bij laag water. De heer Rickal zei dat zijn ervaring van het vorige seizoen is, dat grotere jachten goed in de haven kunnen liggen, eventueel naast elkaar in het hoogseizoen. Kennelijk is het de gemeente nog steeds een doorn in het oog dat er zo veel jachten in de buurt van de jachthaven ten anker gaan, daarmee de drukte in de haven maar ook het havengeld omzeilend. Ze zijn ijverig bezig middels een politieverordening te regelen dat schepen op de rede ook havengeld verschuldigd zijn Binnensdijks is er van alles aan de hand, al is het niet erg spectaculair en gedeelteijk ook al oud nieuws. U weet al, dat er een snelheidsbeperking van 12 kilometer per uur is vastgesteld voor het hele Lauwersmeer, met uitzondering van een strook bij Bantswal, die met gele tonnen is gemarkeerd. Als u over een snel zeiljacht beschikt, hoeft u zich echter geen zorgen te maken, want de snelheidsbeperking geldt alleen voor motorvaartuigen. Misschien maakt u zich meer zorgen over het feit, dat sinds vorig jaar het in- en doorvaarverbod van het oostelijk en zuidoostelijk deel van het Nieuwe Robbengat nu ook van 1 oktober tot 1 mei geldt. Het doorgraven van de Ballastplaat, zodat er een beschutte vaarweg van Lauwersoog naar Zoutkamp tot stand komt, lijkt nu definitief van de baan. De commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer heeft zich tegen een dergelijke doorgraving fel verzet. 48


Merkwaardig genoeg blijkt echter dat het recreatieplan Ballastplaat wel doorgaat. Men verwacht, dat al in juni van dit jaar de voorzieningen die inmiddels als "low-budget-plan" zijn aangemerkt, opengesteld zullen worden. Dit plan voorziet in de bouw van 175 bungalows, een dienstencentrum met restaurant, kindercrĂŞche, kiosken, een strand, tennisbanen en een sportveld. Dat wordt dus genieten. Ten noorden van Zoutkamp is er nog meer verblijfsrecreatie op komst. In een gebied van 7 ha., grenzend aan de jachthaven Hunzegat moeten 30 bungalows, een kampeerterrein, een overdekt zwembad en een aantal tennisbanen komen. Beide plannen zijn ontworpen door de Grontmij en zullen worden geĂŤxploiteerd door "Creatief Vakantieparken b.v." Het wordt dus druk in het Lauwersmeer. Behalve tennissers en kampeerders komen er immers ook nog militairen. De bouwwerken van defensie rijzen als paddestoelen uit de grond: schietbanen met daarbij horende voorzieningen bij de dijk en richting Vierhuizen een kazerne. Er wordt beweerd dat er al geschoten wordt, maar zo zachtjes dat het op Lauwersoog niet te horen is. Om al deze drukte het hoofd te bieden heeft de marechaussee in februari een post geopend te Zoutkamp. In tegenstelling tot al deze ijver baart de ontwikkeling van het aantal ligplaatsen in het Lauwersmeer grote zorgen. Volgens ingewikkelde berekeningen zouden dat er zo'n 200 moeten zijn maar zelfs de meest optimistische tellers komen tot niet meer dan 120. Dat aantal neemt bovendien door het verloren gaan van steigers e.d. eerder af dan toe. Voor degenen onder u die Friesland tot hun vaargebied rekenen, is verder misschien nog van belang dat sinds 1 december 1987 een nieuwe ligplaatsenverordening in deze provincie van kracht is. Deze verordening komt er in het kort op neer, dat aanleggen voortaan overal is toegestaan, behalve daar waar het verboden is en dat stallen overal verboden is, behalve waar het is toegestaan. Onder stallen verstaat men, zoals u al zult vermoeden het onbeheerd achterlaten van een vaartuig voor zomer- of winterligging. Dat mag dus niet, maar, verder gaat u uw gang maar behalve in het riet, want dat blijft verboden! Als u op de Groninger binnenwateren wilt varen, is het volgend misschien interessant voor u: De sluizen Toornwerd in het Boterdiep en Helwerd in het Helwerdermaar moeten door de gebruiker zelf bediend worden. Dit moet gebeuren met behulp van drukknoppen en het kan het hele jaar van 8 tot 22 uur. Als u komt aanvaren, staan de lichten op rood. Voor de sluis is een drukknop en als u die gebruikt, gaat hopelijk het licht op rood-groen staan. Als alles klaar is, gaat het rode licht uit en kunt u naar binnen. Vergeet niet om in de sluis op de 2e drukknop te drukken, want anders kunt u wachten tot u een ons weegt. U hoeft de deuren niet achter u dicht te doen bij het uitvaren, dat gaat vanzelf. Mocht u klem komen te zitten, dan drukt u op de rode noodstopknop bij de deuren, maar niet te lang, want dan gaat de zaak op tilt staan. Als de invaarlichten op dubbel rood staan, hoeft u niet te drukken, want er gebeurt toch niets. Volgens het waterschap Hunsingo komt er dan echter automatisch bevoegd personeel naar de sluis gesneld. Niet naar de telefoon rennen dus! De redactie van het jaarboek staat nergens voor in, maar overweegt wel om dit technisch wonder te gaan testen. Het wachten is nog slechts op een redactievaartuig. 49


Pastel of olieverf van Uw favoriete schip en natuurlijk al Uw inlijstwerk

BLEEKER Kunsthandel Lijstenmakerij A straat 14 9718 CR Groningen Tel. 050 - 130862 50


BENT U ZE WELEENS TEGENGEKOMEN? Bent u ze weleens tegengekomen, de natuurlijke bewoners van de Waddenzee, de zeehonden. Voor velen van ons is de Waddenzee een geliefkoosd vaarwater. Menigeen verblijft jaarlijks vele weekenden en soms weken op de Waddenzee. Velen zullen dan ook weleens een zeehond in zijn natuurlijke leefomstandigheden hebben waargenomen. Alhoewel het eind jaren zeventig begin jaren tachtig wel een zeldzaam verschijnsel was geworden. De laatste jaren echter is het aantal zeehonden in de Waddenzee weer dusdanig toegenomen, dat de kans op een ontmoeting met deze zeldzaam mooie dieren ook weer is toegenomen. Uit het feit dat er de laatste jaren weer meer zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee leven, mag men echter nog niet concluderen dat het lot van deze dieren weer een rooskleurig aanzien heeft gekregen. Onze Nederlandse Waddenzee maakt deel uit van een waddenkust welke reikt van Texel tot aan Esjberg. De in deze totale Waddenzee aanwezige zeehondenpopulatie moet men dan ook als een grote familie beschouwen. Toen in de zestiger jaren de populatie sterk afnam, werd als eerste maatregel de jacht verboden. Na een kleine korte opleving van het aantal dieren stortte de populatie echter verder in. Van overheidswege werden toen de belangrijkste gebieden waar jongen geboren werden tot verboden gebied verklaard gedurende de werp- en zoogtijd in de zomer. Op de ons bekende hydrografische kaarten zijn deze gebieden met groene lijnen aangegeven. De grootste boosdoener van het teruglopen van het aantal zeehonden bleek de vervuiling te zijn. Met name de P.C.B. (polichloorbivenylen) bleek een stof te zijn met desastreuze gevolgen voor het zeehonden bestand. Het aantal geboorten in een gezonde populatie behoort n.l. ongeveer 30% per jaar te zijn van het totaal aantal aanwezige dieren.

51


Op het Nederlandse Wad lag dit percentage op minder dan de helft. De vervuiling heeft op het Duitse en Deense deel van de Waddenzee veel minder hard toegeslagen. Hier zijn de geboorte percentages ook wel iets verlaagd, maar liggen dan toch nog wel tussen de 25 en 29%. En aangezien het een familie is zwemt een deel van de buitenlandse aanwas ook het Nederlandse Wad binnen. Dit kan mede verklaren dat, ondanks de vervuiling in onze Waddenzee, de populatie toch weer toeneemt. Dat het natuurlijk niet zo gezond vertoeven is in een vervuilde Waddenzee blijft natuurlijk wel een bedreiging. Ruim 90% van de geboorten in de Waddenzee vinden plaats op het Groninger Wad. Daar vindt de zeehond in ruime mate de meest geschikte zandbanken voor werpen en zogen. Vandaar ook dat daar grote gebieden voor ons "watersporters" des zomers verboden gebied zijn. Naar het westen toe neemt de vervuiling van het Wad toe en vindt men ook vooral 's zomers minder zeehonden. Een uitzondering lijkt de laatste jaren een bepaalde plaats bij Terschelling te vormen waar een groep van tientallen zeehonden zich 's zomers erg gelukkig schijnt te voelen. Grote delen van het westelijk wad zijn echter ook om andere redenen niet meer geschikt voor zeehonden. De daar aangelegde mosselcultures lijken om twee redenen de oorzaak vormen. Mosselen produceren veel slib en hierdoor verdwijnen de mooie harde gele zandbanken. Waar mosselen zijn verdwijnen de garnalen en hiermee de garnalen etende vissen. Hierdoor is de voedselketen verstoord en moet de zeehond zijn voedsel elders zoeken. Uit al het vorengeschrevene moge blijken dat de situatie voor de zeehond ondanks hoopgevende signalen nog verre van ideaal is. Watersporters worden nogal eens aangewezen als verstoorders van de zeehonden rust. De relativiteit hiervan moge blijken uit een gezonde kolonie onder de aanvliegroute van straaljagers bij Terscheling. Natuurlijk is het verstoren van de rust, nodig voor het werpen en zogen, door een ieder een kwalijke zaak. Wanneer wij echter de verboden gebieden mijden en daar waar we elders zeehonden zien er alleen maar van genieten en ze verder met rust laten, behandelen we de natuurlijke bewoners van de Waddenzee met respect. Albert Moesker

Volgens besluit najaarsvergadering november 1987:

IN HET CLUBSCHIP HONDEN AAN DE LIJN, ALTIJD! 52


53

...

b. -.". c.

'

L' 1 7 , 4.11111....

'»"». ."..." i

--

JACHTSERVICEMASTEN --- •-STRUYKZEI LEN -r. .„.„,..-. .. . ,T. ,,,,,, «It , — EEMSKANAAL N..53TUIGAGES -..s. .... ., 0,4 ._. DELFZIJLKLEDING »"*. 05 960 - 18162 - «'2' 1' ---- ----.------------........

;

Waar ga jij naar toe? I I Naar JACHTSERVICESTRUYK natuurlijk ) waar ik alles vind voor mijn boot • 1 / -g oede service I /._•"4._ , •...„. 4%,-. li pr. ... ... rima know how p ...., , '. ..... .........__ 4. , 4›... e n ...aanleggen voor dewal .. -.. ....„— ---01".

,


Honda-Mariner-Suzuki-Yamaha buitenboordmotoren

77 DT200C / Oil lnjection

/1

B RAN DS WARFHUIZEN Tel. 05957 - 1773 's Maandags gesloten

2-200 kW tweetakt-viertakt 2 jaar garantie reparatie-inruil

SU UKI

Lriul OUTBOARDS

GrNERATOREN Overal en altijd stroom bij de hand.

Vanaf: 220 Volt - 500 A 12 Volt - 8,3 A

B RAN US Baron van Asbeckweg 22 - 9963 PC Warfhuizen Telefoon: 05957-1773

Groningen

54

's Maandags gesloten


PECH? Lang geleden had ik het allemaal geleerd op de cursus. Van Martin Loos persoonlijk! Goede zeilers bereiden ieder tochtje voor, ze houden rekening met alle omstandigheden en als het nodig is, passen ze hun plannen aan. Je moet het nooit beter willen weten dan het weer en de zee en het boekje. U ziet, ik weet het allemaal wel maar als het me niet uitkomt, heb ik de neiging te denken dat dat allemaal niet geldt voor mij. Dat lukt dan vaak ook nog wel, want de natuur is vaak erg geduldig met eigenwijze mensen, maar soms De vakantie was voorbij en we lagen in Delfzijl. We moesten naar Lauwersoog en volgens het weerbericht kon dat net tussen twee van die rotdepressies van de vorige zomer door. Als we om 8 uur vertrokken, konden we mooi met de eb naar het Eemswad en dan met de vloed naar huis. De wind zou zuid-west zijn en niet meer dan 5. Natuurlijk had ik 's avonds tevoren moeten tanken, maar we hadden een rottocht gehad, het regende oude wijven en we waren koud en moe De volgende morgen bleek de pomp pas om 9 uur open te zijn. Dat is ie altijd natuurlijk, maar ik had er even niet aan gedacht. We vertrokken dus een uur te laat, maar ach misschien had ik het wel wat te krap berekend. Toen we de havenmond uitvoeren lag er iemand op de loer met een dik pak watten. Weg zicht! Natuurlijk hadden we toen terug moeten gaan en door de sluis en dat zei de bemanning ook wel, maar dan moest die rotmast weer naar beneden of we moesten heel Groningen door en het weerbericht was toch goed. Een uurtje later klaarde het weer op en werd het stralend weer. We waren nu wel twee uur te laat, maar misschien kwam de vloed wel wat later en misschien voeren we wel heel erg hard 55


Nee dus, om 12 uur lagen we op de motor te klappen tegen wind en stroom (hoe zo zuid-west). We hadden de Eemshaven bijna dwars en vanuit Borkum kwam er een hele sliert jachten met alles bij voor wind en stroom. Als we keren, kunnen we dat ook doen maar het weerbericht belooft voor vannacht 7 en veel regen en we zijn al zover Om vier uur zeilen we eindelijk op het wad en het is net vloed geweest. Halen we het of halen we het niet? Met windkracht 7 op het wad in de nacht is ook niet alles en eindelijk word ik toch verstandig. We lopen Noordpolderzijl binnen. Je kunt daar best langszij van een visserman liggen, maar dan moet je wel wat klauteren en achterin de haven is een plekje vrij en een aardige jongen verzekert ons dat de visser die daar ligt, niet terugkomt. Hij is aan het dreggen naar een verspeeld net en dat duurt beslist de hele nacht nog. Om een uur of drie wordt er op het dek gebonkt. De visser komt terug door het slechte weer. Verhalen dus... Hartstikke donker is het en regenen, dat het doet en waaien.... Na een uur martelen liggen we eindelijk weer vast, koud en nat. De volgende dag varen we met windkracht 6 op kop stampend en klappend naar Lauwersoog. Je moet het nooit beter willen weten dan het weer en het boekje. R.J.M.M.

56


DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE ALS BESCHERMER VAN HET GEZAG OP HET WAD De Koninklijke Marechaussee, een militaire organisatie onder militaire tucht is, sedert haar oprichting op 26 oktober 1814, een politiekorps temidden van de samenleving. Direkt na de bezetting op 10 mei 1940 ging het Wapen der Koninklijke Marechaussee over naar de burgerlijke politie en verloor haar militaire status. Tevens werd op 25 mei 1940 door de bezetter bepaald dat het predikaat "Koninklijke" niet langer mocht worden gevoerd. Na de bevrijding handhaafde de regering één politiekorps op het platteland — het huidige Korps Rijkspolitie — en werd de Koninklijke Marechaussee weer een militair politiekorps met militaire en civiele taken, zoals persoonscontrole aan de grenzen, bijstand verlenen aan de politie, beveiliging van de waardetransporten van de Nederlandse Bank, het verrichten van politiediensten voor Marine, Land- en Luchtmacht en niet te vergeten de eervolle taak, de zorg voor de veiligheid van Hare Majesteit de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis. Het Wad is mooi, maar ga niet spelevaren in de onveilige zone's als de F-16's van de Vliegbasis Leeuwarden of militairen vanaf de schietbaan Marnewaard er hun schietoefeningen houden. De schipper die tussen Vlieland en Terschelling ooit een veerdienst voor toeristen begon, en zonder overleg te plegen met de op het Wad patrouillerende instanties de onveilige zone invoer, heeft dat geweten. Niet alleen hem, maar ook zijn passagiers vlogen de kogels om de oren. In het Fries-Gronings kustgebied vaart al sinds jaar en dag een patrouillevaartuig van de Koninklijke Marechaussee. Bij schietoefeningen wordt de vracht-, zeil- en recreatievaart gewaarschuwd uit de buurt te blijven. Maar de Marechausse op zee doet meer... Bijvoorbeeld als er een vliegtuig in de vaargeul "Zoutkamperlaag" neerstort of als men toevalligerwijze stuit op een schip vol met haschisch ofsprake is van grensoverschrijdend verkeer. Wie zijn eigenlijk deze blauwgejaste jongens die optreden als beschermers van het gezag?

Op het water Niet alleen op het land, ook op het water is de Koninklijke Marechaussee actief. In de binnenhaven van Lauwersoog is de RV 166 gestationeerd. De letters RV staan voor Rijks Vaartuig, onze patrouilleboot, die beurtelings door de Marechausseebrigades van Leeuwarden en Zoutkamp wordt bemand. Sedert de tijd dat het in Delfzijl was gestationeerd heet de boot "De Drie Zijlen". Deze boot vervult een belangrijke taak, nu al, maar vooral ook wanneer het schieterrein "Marnewaard" maart 1988 in gebruik wordt gesteld. Gewezen wordt op de zogenaamde "onveilige zone", die in het Waddengebied op de zeekaarten staat aangetekend. Hoewel kogels opgevangen worden inde speciale kogelvanger op het schietterrein, moet er rekening mee worden gehouden dat een kogel afzwaait, dus vandaar de onveilige zone. Er zal tijdens dergelijke oefeningen, en zeker in het begin, zeer intensief worden gepatrouilleerd rond het gebied, dat overigens ook afgebakend is met merktekens. Hoewel de militaire oefeningen tijdig in diverse publicaties worden aangekondigd, leert de ervaring dat zo'n zeventig procent deze publicaties niet (goed) leest. Het Rijksvaartuig van de Marechaussee poogt de zich in de onveilige zones bevindende vaartuigen/personen dan ook te onderscheppen en te wijzen op de (gevaarlijke) gevolgen van hun aanwezigheid. Voorkomen is nog steeds altijd beter dan genezen. Dan heeft de boot nog een belangrijke taak. Niet alleen de Kustwacht, Douane, Rijkspolitie te Water en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat houden het milieu in de gaten, ook wij 57


en dat zoveel mogelijk in samenwerking met voornoemde instanties. Wij hebben een monsterkist aan boord voor het verrichten van metingen. Ik kan U garanderen, dat wij behoorlijk fel zijn gebrand op dit soort overtredingen. Een ieder weet dat de vervuiling van de Waddenzee te erg is geworden. Er wordt werkelijk van alles van boord gegooid en zelfs olie geloosd. Wij hopen dat wij met het patrouilleren ook preventief werken, want dat doen wij liever dan bekeuringen uitschrijven. In dit geval kunnen wij trouwens ook particulieren aanpakken, omdat, wanneer de Marechaussee bezig is met de uitoefening van de grensbewaking, bevoegd is wanneer het op strafbare feiten stuit. De RV 166 was overigens het vaartuig dat als eerste werd ingezet bij de redding van de vliegers van de twee straaljagers die kort geleden verongelukten in de Waddenzee, en waarbij helaas ĂŠĂŠn vlieger omkwam. De boot was toevallig in de buurt en zag de parachutes neerkomen. Nog voordat de Vliegbasis zelf was gewaarschuwd, wist de Marechaussee in Leeuwarden al van het drama. Omdat de Marechaussee verder belast is met de grensbewaking, zal ook op het Wad werk genoeg zijn. Wij zullen dan ook de pleziervaart op het Wad in de gaten houden. Er kan namelijk sprake zijn van grensoverschrijdend verkeer. Dan denken wij ook aan mensen die via een haven illegaal ons land kunnen binnenkomen en het transport van drugs. Een nauwe samenwerking met de Rijkspolitie en Douane is dan zeker zinvol. Voor de grensformaliteiten moet men zich echter vervoegen bij de Douane te Lauwersoog. Bezetting De zeventien man sterke brigade is sedert 1 juli 1987 in Zoutkamp gevestigd in verband met de oefenterreinen in de Marnewaard en straks ook in de Kollumerwaard. De Koninklijke Marechaussee moet in het aan hun toegewezen gebied zorgen dat de aanwezigheid van de militairen in dit gebied de burgerij zo weinig mogelijk overlast zal berokkenen (Marechaussee-politiezorg in het leger). Daarnaast heeft het nog een taak in de grensbewaking. Lang geleden had Zoutkamp, samen met 39 andere plaatsen in het Noorden, ook een brigade van de Marechaussee, die toen volgens opdracht met zeer harde hand optrad om sociale woelingen de kop in te drukken. Tegenwoordig gaat het er gelukkig vriendelijker aan toe. De brigade der Koninklijke Marechaussee Zoutkamp is dag en nacht bezet. Wanneer de RV 166 in Lauwersoog is gestationeerd, dan vindt de coordinatie vanuit debrigade Zoutkamp plaats. Ook het personeel wordt dan geleverd vanuit Zoutkamp.

Ledenlijst Een goed adres- en scheepsbestand staat - zo u weet - in nauw verband met uw verhuis- of doopbericht. Zie 't als een kleine ledenplicht. Weet, dat u dan een dienst bewijst aan de bewakers van de ledenlijst

58


DE HALL1GEN Een voor Nederlanders, maar ook voor Duitsers buiten de eigen regio, onbekend en tamelijk ongerept Waddengebied. Globaal is het gelegen in de streek benoorden de Elbe en Denemarken. Duidelijker aangegeven gaat het om de groep eilandjes benoorden de Eider en zuid van het eiland Sylt. Veel Nederlanders hebben er wel van gehoord, maar denken dat het heel ontoegankelijk en moeilijk bevaarbaar is. In onze ogen lijkt dit wel op de angst die bijvoorbeeld Fransen en Scandinaviërs hebben voor "ons" Waddengebied. Terwijl onze ervaring van een aantal weken rondvaren in dit prachtige waddengebied ons heeft geleerd dat, als je één keer achter de eilanden bent je daar zelfs met stevige wind (behoudens pal west) kunt blijven varen, mits het schip niet te diep steekt, en je niet bij de buitenste eilanden komt. Maar ook diepgaande jachten kunnen van een gedeelte van de schoonheid van dit gebied meegenieten, alhoewel de echte Halligen voor hen slecht te bereiken zijn. De eilanden Sylt, Amrum en Fohr (jachthaven met drijvende steigers en op de boulevard waan je je in de subtropen) zijn goed aan te varen, door geulen evenzo diep als de Zoutkamperlaag. De waterstand kan ook daar variëren; bij oostenwind, dus verlaging, kan er bijvoorbeeld op Amrum bij laag water heel weinig water staan. Dat betekent vastzitten in het slib. Maar dat levert geen problemen op want het slib is zo week dat je niet merkt dat je vastzit, behalve als je weg zou willen varen.

Kirch und Schulwarft

Ook op de Halligen zelf kan een kieljacht in het slib liggen. Dan moet het schip wel geschoord worden met een lijn uit de mast o.i.d. Maar er zijn meestal ervaren helpende handen genoeg. Op het eiland Hooge werden wij direkt door plaatselijk bekenden geholpen om een goede ligplek te vinden. Toen we daar waren raakte de havenmeester bijna in paniek: hij had nog nooit zoveel jachten moeten bergen: wel tweeëntwintig! Het aanvaren van Hooge lijkt heel bijzonder en vergt enige stuurkunst: Uit de diepe, altijd bevaarbare vaargeul ga je langs een ton aan stuurboord en dan door een keersluis in de dijk ('s zomers altijd open). Gelijk daarachter, binnen de dijk dus, splitst het geultje zich: rechtdoor liggen de eilander jachten en stuurboord uit, wel om een dukdalf heen, i.p.v. wat gemakkelijker lijkt er binnendoor, maar dan loop je vast, is een steiger voor gasten. Het stroomt in het dijkgat geweldig! Dus is het nogal lastig om door de nauwe ingang, met betonnen wanden te sturen, want ervoor langs 60


staat een stevige dwarsstroom, maar je weet immers niet wat je binnen te wachten staat, dus ben je geneigd langzaam te varen. Ook door het dijkgat staat een stroom. Dat heeft te maken met de struktuur van de eilandjes: Als je er langs vaart dan zie je een aantal "molshopen" uit het water omhoog steken. Er omheen water. En als je dichterbij komt, dan zie je een dijk(je) om het eiland. In de zomer is het hele eiland bruikbaar, lopen er ook koeien achter de dijk. In de herfst en in de winter gaat men er van uit dat bij hoge tijen de zomerdijken onderlopen, dus verdwijnt dan het eiland en blijven de molshopen over. Het zijn een soort terpen, officieël Warften genoemd. Dus over het hele eiland kan het zoute water vloeien en men doet dan ook geen moeite om dat tegen te houden. Bij elk tij stroomt het zoute water daarom heen en terug door de geultjes op het eiland zelf.

De afmeting van een eiland, zoals Hooge is ongeveer 2 km2. Op het eiland zijn diverse "molshopen": de Kirch und Schulwarft, Postwarft, Backerswarft. Op de grootste Warft is zelfs een tweetal cafeetjes en een winkeltje; dit is de Hanswarft. Deze winkel (ongeveer een grote huiskamer), verkoopt wat vers fruit en ook brood: ongeveer om 12.00 uur komt de veerboot van het vasteland, dus na de middagsluiting van de winkel konden we vers brood en verse melk gaan halen. De bewoners van het eiland zijn helemaal ingesteld op zelf-verzorging, brood zelf bakken etc. In het plaatselijke restaurantje kwamen de dranken wel van het vasteland, maar gebak maakten ze zelf. Wij hadden de indruk dat ieder kind op het eiland een fanatiek Opti-zeiler was. Toevallig was er een Opti-feest tijdens onze aanwezigheid, maar het bleek dat de kinderen in de zomer, bij goed weer zeker drie keer per week met de verenigingsoptimisten zeilden.

Op de meeste Warften heeft men veel moeite gedaan om bomen en planten te kweken. En in de vijvers, Fething genoemd, waarvan er op elke Warft één is, zwemmen eenden. Deze vijvers vormden vroeger de voorraad drinkwater voor mensen en vee. De grootste ramp op een Hallig was vroeger niet eens dat een 61


huis beschadigd werd tijdens een stormvloed, maar dat de Fething volliep met zout water. De grotere eilanden, waar meer gezinnen wonen, zoals Hooge, hebben tegenwoordig waterleiding en electriciteit van de vaste wal. De kleine Halligen zoals Si deroog doen het nog wel met water uit de Fething.

â&#x20AC;&#x17E;Backerswarft"

Het is stil op een Hallig: vervoer geschiedt per paard en wagen en ook per tractor en auto. En doordat een eiland zo klein en kaal is kun je een auto die vertrekt van de haven volgen tot ie thuis is op z'n Warft, want behalve die bulten zo her en der in het landschap zijn er geen hindernissen. Grappig, maar zeker nuttig vonden we dat de lantarenpalen niet zoals hier, beneden een inspektieluikje hebben, maar bijna bovenaan. Wel logisch natuurljk, als je bedenkt dat die lantarenpalen een aantal keren per jaar stevig met de voeten in het water staan. Het is dus een kaal landschap, met hier en daar een heuvel. Bomen en struiken zie je niet, alleen op de Warften. Wel groeit er, tot onze verbazing, ondanks het zout, gras en uiteraard andere zoutwatervegetatie. We hebben er veel vogels gezien en op de buitenbanken bij de eilanden heel veel zeehonden. Zoveel hebben we in ons leven in totaal nog niet eerder gezien! Voor ons gevoel waren het er honderden! In de winter lijkt het me op de Halligen een winderig onherbergzaam oord, niet bepaald aantrekkelijk. In de zomer, zoals eerder gezegd, is het tamelijk rustig, mooi groen, soms met slecht weer ook onherbergzaam, maar voor een vakantie heel aantrekkelijk. Natuurlijk is er wel een reden waarom zo weinig mensen van buiten de streek naar het Halligengebied gaan. Het voornaamste struikelblok voor jachten is dat er altijd een stuk over zee gevaren moet worden; het gebied is niet te bereiken via een kanaal of achter de beschutting van eilanden langs. Bovendien zijn deze eilanden niet zoals de eilanden in het bij ons beter bekende Waddengebied langgerekt, maar ronder. 62


Dit heeft tot gevolg dat, als er een sterke westenwind waait, er weinig beschutting is van de voorste eilanden, dan kun je nog altijd varen achter de laatste eilanden, maar daar kunnen alleen minder diepgaande jachten komen, die zijn meestal kleiner, dus vaak niet zo geschikt voor ruig weer. Er is dus een risico dat je, als je eenmaal in het gebied verzeild geraakt bent en terug wilt of verder wilt wippen naar het volgende eiland, er niet gevaren kan worden vanwege de, ook daar overheersende, westenwinden. Want ook van "onze" zeegaten kennen we immers maar al te goed dat de doorvaart lastig kan zijn bij harde wind. Maar toch is onze indruk dat de zeegaten in het Halligengebied beter bevaarbaar zijn dan die bij ons. Tja, een enthousiast verhaal schrijven over het Halligengebied is heel onverstandig. Want als anderen dit vaargebied ook gaan ontdekken zal het er gauw heel druk zijn en rust is juist een van de aantrekkelijkheden. Wij hebben er in al die tijd dat we er waren vier Nederlanders gezien. Eén keer hebben we, op Amrum, een werkelijk volle haven gezien; we lagen toen vier à vijf schepen dik. Soms waren we ergens met drie à vier andere jachten. Een voordeel vonden wij ook dat op de Halligen (waartoe Amrum, Fohr en Sylt niet gerekend kunnen worden, want het zijn geen "molshopen"-eilanden) weinig toerisme is. Op Hooge kwamen tussen 11.00 en 14.00 uur wel een aantal rondvaartboten van bijvoorbeeld Sylt en verbleven er op de boerderijen een aantal gasten, maar veel merkten we er niet van.

Silhouet Langeness

Komfort hoef je er niet te verwachten, maar het is er nog rustig en je proeft de natuur. Misschien wel het meest aantrekklijke leek ons het eiland Langeness; een langgerekt eiland, bijna 10 kilometer lang en ongeveer één kilometer breed. Als je er langs vaart zie je de diverse molshopen eop een rijtje liggen. Helaas konden we er niet blijven aangezien de enige ligplaats aan de westkant is. In een uitsparing van de zomerdijk is een soort schuthaventje, wel droogvallend. Het leek ons niet aantrekkelijk met windkracht zeven en alleen de mogelijkheid daar ten anker te gaan, in het slib te liggen en door regenbuien naar de wal te waden, terwijl we misschien ook scheef zouden vallen. Iets voor een volgende keer dus. Dan hopelijk met beter weer. Want dat we er weer naar toe gaan is zeker, weer een tijd rondzwerven in de Halligen. Janny du Bois 63


JACHTHAVEN H UNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuton lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 15, Eenrum (Gr.)


WEDSTRIJDZEILEN OP HANDICAP Zoals waarschijnlijk weinigen van de aktieve wedstrijdzeilers uit onze vereniging ontgaan is, heeft de wedstrijdcommissie gemeend op bescheiden wijze te moeten experimenteren met handicap formules. Mocht u na deze eerste zin al de neiging krijgen deze bladzijde uit het splinternieuwe jaarboek te verwijderen, dan raad ik u dringend aan dit verhaal verder niet te lezen. De kans bestaat dat u onverantwoord geëmotioneerd raakt. Voor de geestelijk wat stabieleren volgt hier dan toch een soort van motivering. Het is algemeen bekend dat wedstrijden op handicap op stromend water altijd een element van oneerlijkheid bevatten. De manier waarop wij in Lauwersoog onze wedstrijden varen vormt hierop zeker geen uitzondering. Vooral bij weinig wind kan met name de uiterton een erg storende factor zijn als men daar niet precies op het kenteren van het getij arriveert. Is men er te vroeg, dan verdwijnt een zorgvuldig opgebouwde voorsprong omdat de hele zwik in elkaar schuift. Arriveert men pas na het keren van het tij, dan kan het zelfs voorkomen dat de ton tegen de stroom in niet meer te bereiken is. Van een eerlijke wedstrijd is dan al lang geen sprake meer. Toen er nog gevaren werd volgens de formule die we jaren gehanteerd hebben (laten we die gemakshalve de L.O.R. — de Lauwersoog Onderlinge Rekenmethode — noemen) zijn achteraf een aantal wedstrijden nagerekend: hoe snel zou iedereen gevaren moeten hebben om op handicap gelijk met de winnaar te arriveren. De resultaten van die berekeningen waren verrassend. Vooral bij licht weer, wanneer de wat kleinere boten nog rompsnelheid halen, waren de verschillen tussen gevaren tijd en "berekende tijd" onwijs groot. Op zich natuurlijk niet zo verbazend, maar op zulke grote afwijkingen hadden we niet gerekend. Goed beschouwd waren de verschillen in handicap dermate groot dat de grootste en de kleinste deelnemer nooit in elkaars buurt zouden kunnen finishen. Een schip van 12 meter is gewoon niet twee tot drie maal zo snel als een van 7 meter. Dit nu bracht de wedstrijdcommissie in grote gewetensnood. Op deze wijze was het onmogelijk ooit bij enig weer een eerlijke wedstrijd te varen. Interessant detail is wellicht dat het KNWV in zijn wijsheid dergelijke problemen voorzien heeft: volgens hun definities kan er bij ongemeten schepen van enige wedstrijd domweg geen sprake zijn. Van het KNWV mag dat gewoon geen wedstrijd heten. Van ons echter wel, en daaroom hadden we een probleem. Vanaf dat moment van dieper besef dateren ook de experimenten. Eerst is de stricte L.O.R. formule losgelaten; de handicap werd nog steeds volgens de L.O.R. berekend, maar na iedere gevaren wedstrijd aangepast aan het behaalde resultaat. Wie hoog eindigde kreeg de volgende keer een zwaardere handicap. Dit vooral tot genoegen van de mensen die regelmatig achterin eindigden. Of dit nu wel een eerlijke systeem was valt te betwijfelen, feit is wel dat de laatste wedstrijd die volgens dit systeem gevaren werd een uitslag opleverde die uniek in de geschiedenis van onze vereniging mag worden genoemd. Het verschil tussen de winnaar en de nummer tien bedroeg op handicap niet meer dan 4,8% (en dat is echt heel weinig). Toch beviel ook dat eigenlijk niet. Niet helemaal ongevoelig voor de geuite kritiek zag de wedstrijdcommissie om naar een andere formule. 65


Deze werd gevonden op de Azoren door een van onze leden, en speciaal voor onze voor- en najaarsrace geimporteerd. Als ik mij goed herinner is ook deze formule niet geheel zonder protest aanvaard. Toch was dit experiment niet zo onbezonnen als het misschien op het eerste gezicht leek. Op hetzelfde moment werd namelijk de vrije klasse in stukken gehakt, gebaseerd op de lengte over alles. Vervolgens werden twee wedstrijden gevaren volgens deze uiterst eenvoudige formule. Vast staat dat de formule niet deugt, maar dat verbaasde ons niet zo, daar ging het in dit geval ook niet om. De gedachte om de klasse te splitsen, en grote en kleine schepen niet meer tegen elkaar te laten varen bleek wel een goede greep. Misschien is het dan nu tijd de plannen voor het voor ons liggende seizoen te ontvouwen. Het zou kunnen zijn dat u intussen nieuwsgierig was geworden. 1. De handicaps zullen weer worden berekend volgens de beproefde doch aangevulde L.O.R. formule Deze formule zal openbaar worden, en een ieder krijgt een afschrift van de berekening van zijn handicap met de daarbij gebruikte getallen (een soort meetbrief dus). 2. De formule bevat nu correctiefactoren voor de leeftijd van het schip(niet die van de schipper), de schroef(klap, 2, 3 of 4 blads) en een spinaker, bollejan of een dergelijk zeil. 3. De vrije klasse blijft gesplitst in minstens twee delen, gebaseerd op de lengte over alles. De splitsing ligt voor dit jaar bij 9.50m.

Van vrijwel alle regelmatig deelnemende schepen zijn de vitale maten bij de wedstrijdcommissie bekend. Op een zo vroeg mogelijk tijdstip, maar in ieder geval op de briefing van onze eerste wedstrijd (21 mei naar Borkum) zal in het clubschip een lijst gepubliceerd worden van bekende maten en daarbij behorende handicaps. Iedereen die verandering wenst aan te brengen in de voor berekening belangrijke gegevens wordt verzocht dat persoonlijk en alstublieft schriftelijk te melden bij Ton Katsman of Martin Loos. Het wijzigen van de gepubliceerde lijst heeft geen zin, daar letten we toch niet op. Dergelijke wijzigingen zouden ook door de vijand kunnen worden aangebracht, dus dit is voor uw eigen bescherming. Voor het berekenen van de uitslag van de wedstrijd naar Borkum zullen indien nodig tijdig nieuwe handicaps worden vastgesteld. Tijdens de briefing van de voorjaarsrace, op vrijdag 10 juni, zullen de "meetbrieven" aan de deelnemers worden uitgereikt. Dit geldt algemeen: wie een "meetbrief" wil moet minstens aan een wedstrijd deelnemen, of andersom: wie niet vaart zal ook niet meten(=weten). We gaan er vanuit dat iedereen voor de 10e juni de lijst in het clubschip heeft gecontroleerd en eventuele wijzigingen heeft doorgegeven. Tot slot nog dit: ook met deze nieuwe methode zijn door de natuur opgelegde oneerlijkheden niet te ontlopen. Toch zijn we overtuigd dat we door de gewijzigde formule en de splitsing van de klasse het principe van een eerlijke strijd tamelijk dicht benaderen, in ieder geval dichter dan ooit tevoren. Laat het bekend zijn dat we daar naar streven; iedere deelnemer moet een(zij het misschien kleine) kans hebben om ooit nummer een te worden. Ton Katsman 66


AUTOMATISCHE ZENDERIDENTIFICATIE (ATIS) VOOR MARIFOONS (samenvatting circulaire KSR 12/1987) Door de telecommunicatie-administraties van de Rijnoeverstaten en van België is een systeem ontwikkeld om uitzendingen van VHF-radio-installaties (marifoons) van een signaal te voorzien, dat automatische zenderidentificatie ATIS =Automatic Transmitter ldentification System mogelijk maakt. Dit houdt in dat — per 1 januari 1990 alle nieuw te plaatsen marifoons en — per 1 januari 1994 alle bestaande marifoons met het ATIS-signaal moeten zijn uitgerust. Nadere informatie volgt. N.B.: de regeling zal niet worden toegepast op marifoons op schepen waarvoor uitsluitend de bepalingen voor de internationale zeescheepvaart gelden. Voorts is besloten dat VHF-kanaal 70 niet meer gebruikt mag worden voor Schip— schip —verkeer of enig ander radiotelefonieverkeer. Voor typekeuring aangeboden marifoons mogen niet meer zijn voorzien van kanaal 70 als ze niet zijn uitgerust met DSC = Digital Selective Calling-system — faciliteiten. HSC

Garage Veenwijk AUTOMOBIEL- en GARAGEBEDRIJF

Levering van: Gebruikte- en nieuwe auto's Benzine-, diesel- en scheepsmotoren Keerkoppelingen, onderdelen enz.

scheepsmotor

Geef uw bij ons in onderhoud en laat deze door ons repareren!!

HET adres:

Garage Veenwijk Hoofdstraat 29, Houwerz, I Tel 05957-1333. 67


Wie zich verdiept in de geschiedenis van het Groninger wad- en kustgebied zal zeker onder de indruk komen van de eeuwenlange strijd tegen het water. Enerzijds het gigantisch spel der natuurkrachten, anderzijds het menselijk vernuft en doorzettingsvermogen, welke tenslotte hebben geleid tot het schijnbaar rustige landschap dat we nu kennen. Schijnbaar, want toch blijkt steeds weer dat we op onze hoede moeten zijn. Ongeveer 1000 jaar geleden eindigde de terpentijd en begon men eenvoudige dijkjes aan te leggen. Dit indijken is eeuwenlang doorgegaan, niet alleen om het binnenland tegen overstroming te behoeden maar ook om vruchtbare grond te verwerven. Wie meent dat deze grond aan de aan — het — wad — zwettende eigenaren zo maar in de schoot werd geworpen, dient te weten dat inpoldering het uiteindelijke resultaat was van jarenlange, soms levenslange, gestage arbeid nl. de bevordering van de landaanwinning. Deze landaanwas die voorheen door de kweldereigenaren zelf werd uitgeoefend, wordt nu sinds 1936 door het rijk gedaan, zij het op mechanische wijze. Dit ter bescherming van de zeewering. Ondanks de natuurlijke bodemdaling — of rijzing van de zeespiegel — van naar schatting 22cm per eeuw en de daling tengevolge van gaswinning kunnen we nu aannemen dat we in wat rustiger vaarwater zijn beland, omdat we vooral technisch beter zijn uitgerust. De zeedijk is de laatste jaren op 9.25 meter + NAP gebracht en behoort kwalitatief tot de beste ter wereld. Zelf geboren zijnde op een kustboerderij kan de lezer begrijpen dat zowel vrees als respect, ja zelfs liefde voor kust en wad uw schrijver niet vreemd is. Opvallend is dat vanaf de dijk landinwaarts gezien het landschap minder kleurig is dan jaren geleden. Oorzaak hiervan is het geringer gewassenassortiment. Naast het goudgele koolzaad en de kleurig golvende tarwevelden waren er toen de witte blokken karwij en weideklaver, de rode maaiklaver, de blauw- en witbloeiende vlaspercelen, de witpaarse stukken maanzaad de zilvergolvende gerstzeeën en de wit- of blauwbloeiende erwten en veidboongewassen. In de oogsttijd stonden de gewassen op volbeladen ruiters en schelven en hokken te drogen. Is dit voorgoed verleden tijd? Keek je naar het noorden, dan lag daar het wad, al naar omstandigheden soms uitdagend mooi of vreesaanjagend. Maar altijd overkoepeld door prachtige lucht en wolkenpartijen, die pasten bij de weersomstandigheden. Kijk, hoe de vloed doorkomt telkens iedere 12 uur met 3 miljard m3 water het wad overvloeiend en bij afgaand tij de gedekte tafel achterlatend voor fouragerende vogels. Dat is in ieder geval gebleven! 68


Op de zeedijk en kwelder liepen de schapen die in de gaten werden gehouden door de "Huider" die "'t huidershoeske" aan de binnenkant van de zeedijk woonde. Meer dan eens gebeurde het, dat een vroegtijdig opkomend springtij te laat werd opgemerkt, zodat soms een aantal verdronk. Het was in 1918, tegen het einde van 1e wereldoorlog, dat mijn vader me mee nam naar de zeedijk. Hij was een goed verteller. Is toen mijn ontzag en tegelijk liefde voor het wad ontstaan? Voor het water dat steeds weer terugkomt, soms veel schade aanricht, maar ook ontzettend mooi kan zijn. Ook in die tijd werd het wad druk, zo niet drukker bevaren door veel soorten vracht- en visserschepen, waaronder nog veel zeilende. Sommige kustbewoners bezaten een schip dat gewoon op het wad voor anker lag en als bijverdienste gebruikt werd voor de vangst op platvis en garnaal. De echte garnalenvissers lagen in Zoutkamp en N. Polderzijl. Sommigen maakten wel gebruik van een z.g. "Bottaim" die bij eb op het wad werd uitgezet.

Dat was een rieten schuttinkje van ± 40 cm hoog die in V-vorm in het wad gestoken werd waar achter met vallend water bot en scharretjes bleven liggen. Ook kon men gaan botprikken die toen nog in ruime mate voorkwamen, maar dan kon je beter met de boot gaan naar de zandplaten Bosplaat en Simonszand. En op zekere dag wàs er dan iets dat op een boot leek. Het was namelijk in de strenge winter van 1928-'29 dat het wad geheel dichtgevroren lag. Men ging toen te voet en per auto over het ijs naar Schier. Wij gingen, als jongens, echter zeilen met een zelfgemaakte zeilslee. Indachtig aan deze constructie maakten we 's zomers van 2 lange balken, die met kruislatten op ± 11/2 meter afstand aan elkaar verbonden waren, een zeilend vaartuig. Ziedaar de eerste catamaran. Later werd deze van eenvoudige zwaarden en een roer voorzien en het zeilde echt. Met schoorvoetende toestemming van het thuisfront kreeg ik later een echte boot. Een motor was te kostbaar en een zeil was zelf te maken. De eerste tocht via het afwateringskanaal in de Noorpolder achter Warffum, dan door het toenmalig sluisje van Noordpolderzijl en verder buitendijks door het smalle, ondiepe geultje naar buiten tot aan de rieten korf aan een lange staak. Daarna ging het westwaarts tot achter de kwelder waar de boot zijn ankerplaats kreeg. 69


Pleziervaart was er in 1930 nog maar weinig. Daar er een vergunning nodig was werd de boot tot "Zeemeeuw" gedoopt. robben van het wad gehaald. In die tijd Heel wat botjes zijn er gevangen en werden zeehonden nog als schadelijk wild beschouwd en sommigen verdienden zelfs de kost met het afschieten van zeehonden. Heden ten dage kan men zich maar nauwelijks meer voorstellen dat de jacht op zeehonden zo'n spannende bezigheid was. Wij stellen nu met genoegen vast dat voor de redding van een zieke zeehond desnoods de hele Koninklijke luchtmacht in actie komt. Het lost de zaak zeker niet op, hoogstens vertraagt men hiermee het uitsterven. Wel zal de "welstand" van de zeehond een indicatie geven van de wadvervuiling. Die was er toen nog niet en daarom neem ik u even mee op zo'n robbejacht, in dit geval met een motorboot van een echte robbejager. Varend door een diepe geul onder Simonszand bij vallend water zag je ze liggen. Door het merkwaardig lichteffect op het wad schijnen ze de afmetingen van koeien te hebben, bij tientallen tegelijk. Bij nadering van het schip duiken ze allen het water in. Door nieuwsgierigheid gedreven koersen ze naar het schip waarvan de bemanning inmiddels al de jonge exemplaren heeft uitgezocht. Deze blijven namelijk drijven als ze geschoten zijn vanwege de dikke speklaag. Oudere robben zinken al na enkele minuten en daarom stond altijd iemand klaar om deze per bijboot of zwemmend te bereiken. De beloning was een fikse premie van f 2,50, de opbrengst van het vel ±-ƒ 45,00 en de opbrengst van het spek waar traanolie van werd gemaakt. Het ging mij met mijn zeilbootje niet altijd voor de wind. Eens, met ruw weer omgeslagen, leek het einde nabij. Het was vallend water en ±11/2 km uit de kust. Rechtopstaand kon ik het hoofd ruim boven water houden en dus ging direct het anker uit en daar sta je dan, alleen en door het woelige water geen land te zien. 't Was zomer maar ijskoud. De boot moest leeggeschept en toen alles geborgen was, was het bijna eb geworden. Lopend en af en toe zwemmend werd de naastbijgelegen kwelder bereikt. Na nog 21/2 km lopen werd het ouderlijk huis bereikt. Het wad leek een eldorado voor allerlei vrijbuiters. Dit was maar schijn. Per slot waren de dertiger jaren niet de welvarendste en de bevolking meest goede en hardwerkende mensen. Velen zochten dan ook een bijverdienste op en aan het wad. Op de legaliteit werd niet zo gelet en een echte "struner" lapte de voorschriften aan zijn laars. Ieder schip moest geregistreerd zijn bij "accijnzen" en inderdaad werd je boot wel eens gecontroleerd door plotseliing opduikende politie te water. Dat was wel nodig want er werd gesmokkeld, naar men zegt vaten spiritus. Ook kon men af en toe stropers waarnemen op de toen lange en ruime kwelders, zelfs op Schiermonnikoog met lichtbakken. Mossels halen van de banken was voor velen een uitje. Veel schuurtjes zijn er indertijd getimmerd van aangespoeld strandhout. Vooral na een fikse storm uit het noordwesten kwamen veel kustbewoners in 't geweer. Deklasten hout, vaten olie en kisten vol kleren of spek dreven naar de dijk en het was een ware sport om deze artikelen "ongezien" weg te werken. Eens was onze "huider" zelfs 's nachts bezig een partij aangespoeld hout onder te ploegen. 70


Ook werd de zeedijk zelf meer malen door zeer hoog zeewater gevaarlijk beschadigd, maar doortastend ingrijpen voorkwam erger. Tijdens een hevige westerstorm — herfst '35 — waarbij het zeewater af en toe over de zeedijk sloeg, zagen we de "Zeemeeuw" voor het laatst. Van zijn ankers losgeslagen zagen we hem verdwijnen in de kolkende zee en hij is nooit teruggevonden. Dat was — voorlopig — het einde van een gerealiseerde jongensdroom, een tijd die nog niet verpest werd door allerlei vuiligheid te land en ter zee. Waar je in elke sloot door het heldere water heen de bodem kon zien en er in kon gaan zwemmen. Een levensperiode waar je gevormd werd door eigen ervaringen in de vrije natuur. Die natuur die zowel lieflijk als woest kon zijn, maar zowel de boer als de zeeman zich naar richt en ieder mens van afhankelijk is. H.J.B. 71


Butjadingen Foto: Jan Heuff

72


BUTJADINGEN Zo heet het schiereiland tussen Jade en Weser, tussen Eckwarden in het westen en Fedderwardersiel in het oosten. Het gebied bestaat gedeeltelijk uit een oude pleistocene zandrug, die in zee doorloopt tot het eiland Alte Mellum en Mellum Plate. Het wantij tussen Butjadingen en Alte Mellum is daardoor droog en hard en over deze Hohe Weg voert eigenlijk maar één ondiepe prikkengeul, die de Kaiserbalje in het westen verbindt met de Fedderwarderpriel in het oosten en daarmee een onderdeel is van Waddenroute van Borkum tot de Elbe. Zo is het niet altijd geweest, want de Jadeboezem is een van die diepe inhammen, te vergelijken met de Dollard en de Leybucht, die voortdurend van grootte veranderen. Zo'n zestienhonderd jaar geleden was Butjadingen zelfs een eiland, doordat twee diepe geulen, de Ahne in het zuiden en de Heete in het noorden een verbinding vormden tussen Jade en Weser. De tocht van west naar oost moet toen veel korter zijn geweest en minder afhankelijk van het tij dan nu, maar het plezier van het varen werd toen vergald door zeerovers zoals de beruchte en beroemde Stortebeker, die de drankzucht onder zeelui bevorderde door zijn gevangenen te dwingen een gigantische beker in één teug leeg te drinken. Een oude Zuiderzeevisser zei het al: "Een visserman heeft altijd wat. Het ene jaar geen haring, het andere jaar geen vat." In dit gebied ligt eigenlijk maar één bruikbare haven: Fedderwardersiel. Mijn kennismaking met dit schilderachtige vissershaventje dateert uit 1980 en het was geen vrijwillige kennismaking. Op een van de weinige mooie dagen van die slechte zomer waren we onzacht aan de grond gelopen op de Hohe Weg en onze anders zo betrouwbare voortstuwing had het begeven. Vrijwel zonder wind en met het allerlaatste stukje vloedstroom dreven we tot voor de haveningang, waar we behulpzaam binnengesleept werden. F'wardersiel is de thuishaven van een stuk of twaalf van de mooiste en best onderhouden houten viskotters die ik ooit gezien heb. Ze zijn smetteloos wit, rood en bruin geschilderd en ze dragen romantische namen als: "Weisse Rose". Ze varen bij opkomend water uit en bij afgaand tij schuiven ze op hun buik door het slik om de vangst aan garnalen af te leveren bij de visafslag. De vissers houden blijkbaar tijd genoeg over om hun kottertjes te vertroetelen. In de haven is het slecht liggen, want er zijn steil aflopende, hoge slikwallen. Alleen achter in de haven is een drijvende steiger van de W.S.V. "Bremerhaven". Daar ligt het prima, maar kijk uit als het lang en hard regent. Dan gaan bij laag water de Sieldeuren open en stort zich al het regenwater van Butjadingen naar buiten door het smalle Sieltief om het slik uit de haven weg te spoelen. Het is een van de weinige plaatsen waar ik ooit het gevoel heb gehad, dat we zouden kunnen vergaan, terwijl we stevig afgemeerd lagen. Even verder naar het zuiden is een jachthaven, zonder veel sfeer of smaak maar met alle comfort. De ingang is echter doodeng, niet meer dan een meter of vier breed en alleen bij hoog water te bevaren. Pas op voor de stroom! Gelukkig is het ook mogelijk om ten zuiden van de haveningang te ankeren. Je ligt er goed beschut tegen practisch alle winden en de ankergrond is er goed. F'derwardersiel is een geschikte tussenhaven op de reis van en naar de Oostzee. Met een beetje geluk is het in één dag te bereiken vanaf Brunsbuttel of Cuxhaven. Vanuit het westen is het echter bijna altijd nodig een nacht te ankeren onder Neuwerk, tenzij je de stroom op de Elbe wilt trotseren. 73


Het is overigens ook best de moeite waard om een dagje in F'derwardersiel over te blijven. Butjadingen is een typisch Oostfries landschap, dat bijna ideaal is voor fietstochtjes langs slingerende weggetjes en oude terpen. Oostfriezen zijn aardige mensen, die het op prijs stellen als je ze in het Gronings aanspreekt. De Nedersaksische dialecten lijken zo veel op elkaar, dat je probleemloos tot in Denemarken toe, je eigen dialect kunt spreken. In het hele waddengebied vinden we dezelfde ontwikkelingen. Achter de hoge strandwallen, waarvan de waddeneilanden de overblijfselen zijn, werd een uitgestrekt hoogveengebied gevormd van vele meters dikte. Als de strandwal doorbrak en de zee in dit gebied doordrong werd het veen weggeslagen. Daarna kon het hele proces opnieuw beginnen. Zo bereikte Butjadingen zijn grootste uitgestrektheid voor 1300, toen er een zeedijk liep vanaf het huidige Wilhelmshaven ten noorden van de tegenwoordige zeedijk naar de Weser. In de tijd na 1300 is er een aantal grote overstromingen geweest en breidde de Jadeboezem zich weer uit. In het uiterste zuidwesten van Butjadingen vinden we nog een van de laatste resten van het oude veenlandschap, het "Schwimmendes Moor", een stukje buitendijks gebied van ca 17 ha. dat bij hoge vloeden niet onderloopt, maar als het ware gaat drijven. Op het ogenblik is Butjadingen nog een zeer rustig gebied met langs de dijken nogal wat toeristenindustrie: bungalowparken en campings, waarvan de bewoners een of twee maal per dag door het slik wadend in zee kunnen zwemmen en met rubberbootjes kunnen spelen. Of dit in de toekomst zo blijft? Er schijnen plannen te bestaan om de hele oostkust te industrialiseren, zoals dat ook met de westoever van de Jade aan de gang is. Het hele gebied zou dan een soort Europoort moeten worden. De grote olietankers op de Jade geven al aan, hoe het gebied er dan uit gaat zien. Wacht dus maar niet te lang met een bezoek. R.J.M.M.

74


GEACHTE LEZER, 1987 is ook voor de surfende jeugd van de vereniging ook een belangrijk jaar geweest. In '87 zijn de eerste stappen ondernomen om een onafhankelijke commissie voor de surfende mensen van de vereniging op te zetten. Op zaterdag 2 mei 1987 was er een bijeenkomst op het Clubschip. Deze bijeenkomst was georganiseerd omdat al meer de vraag opkwam bij een grote groep van surfende mensen. Of er niet een kleine "commissie" zou kunnen worden gevormd om de belangen van deze groep in verenigingsverband te behartigen. Er waren 2 afgevaardigden van de vereniging aanwezig, namelijk dhr. J. van Meggelen en dhr. Loos. Het grootste deel van de surfende mensen was dan ook aanwezig om zijn of haar problemen, ideeën of gedachten op tafel te leggen. Het werd toen wel duidelijk dat het grootste probleem, het clubschip was met name de opbergfaciliteit in de kelder voor de surfplanken. Nou was het in die tijd ook wel slecht gesteld met de opbergfaciliteit. Surfplanken lagen her en der verspreid door de kelder en het was bijna onmogelijk om met name de langere planken, zonder beschadigingen de kelder in te krijgen. En dan was het altijd maar weer de vraag of je, je surfplank wel weer op je oude plaats kon neerleggen want het was ook vaak genoeg zo, dat daar dan allang weer een andere plank lag. Na lang en breed overleg werd eindelijk overeengekomen, dat hier verandering in moest komen. Andere ideeën over het opbergen van de surfplanken, zoals een container op de vastewal of een speciaal hok, werden om financiële redenen verworpen. Aan het begin van de zomervakantie zijn een aantal vrijwilligers, onder leiding van de heer Loos aan het werk gegaan. De eerste fase was direkt ook de zwaarste: het opruimen van de kelder. Dit was een aardig zwaar karwei, omdat er ook een stel zware stutten van staal lagen, die er ook uitmoesten. Afijn na een dag aanpakken was dat gebeurd. Later zijn door de surfers zelf(!) dwarsliggers aangebracht voor hun eigen surfplank. Het grootste aantal surfplanken is dus nu van de vloer. Aan de bescherming tegen beschadigingen is nog weinig gedaan. Dat is nog steeds een punt waarover men het niet eens is. Dit zal waarschijnlijk dit jaar opgelost worden. Wat de surfgroep betreft hoop ik, dat deze dit jaar en in toekomst nog meer daadwerkelijk een rolzal gaan spelen in verenigingsverband. Ik denk nl. dat surfen de laatste jaren ook een volwaardige tak van de watersport is geworden en dat men deze ook leert waarderen. Er is ook al over evt. wedstrijden gesproken, maar deze staan voorlopig alleen nog maar in gedachten. Met vriendelijke groet, Carlo Hulsema 75


ALLERLEI Zomertijd 1988 begint: 26-27 maart en de wintertijd begint weer in de nacht van 24-

25 september. Zomervakanties 1988: Voor onze regio: van.27 juli t/m 12 september. Jaarboek 1988 is op het Clubschip in voorraad, ook voor niet-leden of voor een 2e exemplaar thuis. Prijs f 7,50. "Berichten Aan Zeevarenden" kunt u afhalen van het Clubschip.

Als de vlag op het Clubschip wappert is het geopend. Ook u bent van harte welkom. En er zijn vaak sterke verhalen te horen (en te vertellen). Zeilplank-opberg-tip: Voor f 45,00 in de kelder van het Clubschip.

Een kreet, gehoord van mede-bootgenieters: Zeilen is de duurste wijze om onkomfortabel te reizen en Zeilen is de duurste manier om energie te besparen

Volgens besluit najaarsvergadering november 1987:

IN HET CLUBSCHIP HONDEN AAN DE LIJN, ALTIJD! Copy voor jaarboek 1989 is van harte welkom. Een verhaal van een tocht door de kanalen, belevenissen op zee of in een haven, anderen genieten er graag van mee. Wat is toch de oorzaak, dat nog steeds niet alle vaste liggers in Zoutkamp en Lauwersoog lid zijn van onze vereniging? Wel één daarvan is: dat u, geacht medelid, verzuimt om uw buurman-vaste ligger te overtuigen van het nut en het genoegen daarvan.

Iets aanschaffen? Een uitje

Denk aan onze adverteerders!

Clubschipdienst doen? Eventueel zelfs een hele week in de zomer of één van de

weekends of een gedeelte van een zomerweek. Aanmelden bij MW. H.G. Krook-Pruis, tel. 050-250572. Sinds vorig jaar juni zendt de Kustwacht Schiermonnikoog dagelijks op kanaal 5 van de marifoon nood en veiligheidsberichten en algemene nautische informatieberichten uit om 7.20 uur, 13.20 uur, 19.20 uur en 01.20 uur. Handig en nuttig! Eddy Schuiten is bereid uw gasinstallatie te controleren op deugdelijkheid: kosten f 20,—. Zie artikel Veiligheid blz. 76


Zeillessen: op10 zaterdagochtenden voor maximaal drie groepen Ă 12 deelnemers leeftijd: 7 t/m 12 jaar. Opgave tel. 050-131204 of 1e zaterdag in mei in het Clubschip. Kosten totaal f 50,00. Al donateur van de K N Z H R M "Redder aan de wal"? Gauw doen! Spinozastraat 1, 1018 HD Amsterdam giro: 263663. Minimaal f 10,00. u steunt zo het reddingswerk en blijft op de hoogte van aktiviteiten door toezending van "De Reddingboot". De eerste zondag in januari 1989 is er weer een Nieuwjaarsvisite. Tijdens de 1 e zondag in februari, maart en april is de koffie ook bruin op het Clubschip. In het Clubschip hangt een mededelingenbord, waar, ook in de loop van een zomer nieuwe mededelingen m.b.t. het varen in het Lauwersmeergebied vermeld worden. Ga er eens kijken Tijdens de maanden oktober tot en met april kunt U elke derde vrijdag van de maand klaverjassen in het Clubschip. Gezellig, samen met andere boot-overwinteraars. En een pessimist beweerde: Soms is zeilen niet beter dan werken Als U uw boot te koop wilt aanbieden kan dit ook middels een â&#x20AC;&#x17E;supermarktadvertentie" in het Clubschip. Denkt U er ook aan om de advertentie weg te halen na de verkoop?

77


MARIFOON-KANALEN

Appingedam 27 + 16

12111114. Goes 23/25/ 78/84+ 16

5111fr i;

Marifoonkanalen met specifiek verkeer. Kustwacht Schiermonnikoog: kanaal 5: verkeerbegeleidingskanaal kan. 67: opsporings- en reddingsaktiviteiten ter plaatse bij ongeval op zee Schip-Schipâ&#x20AC;˘Verkeer: (navigatie-verkeer) kanaal 6 (en 8) op zee kanaal 10 (en 13) op binnen water Sociaal Verkeer. Kanaal 77 (hĂŠt kanaal voor de beroeps-binnenvaart)

Verkeer met bruggen en sluizen: Lauwersoog sluis 22 22 Harlingen Kornwerderzand sluis 18 20 den Oever sluis 11 Delfzijl zeesluis brug Weiwerd Eemskanaal 22 20 Groningen sluis Gaarkeuken sluis 18 Grouw, spoorbrug 18 brug Eemskan. Driebonds 18

79


WEERBERICHTGEVuAG VIA BUITENLANDSE STATIONS: Nordeich Radio Kiel Radio Ragen Radio Deutschlandfunk Radio Bremen N.D.R. I en II B.B.C. Radio 4

2614 Kc. (114 m) 10.10 - 22.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, IJsland, Groenland, Noorwegen tot Spitsbergen. 2775 Kc. (108 m) 09.40 - 21.40. Voor Skagerrak, Kattegat en Oostzee. 1719 Kc. (169 m) 10.10 -22.10 1269 Kc. (236 m) 01.05 - 06.40 - 12.30 936 Kc. (320 m) 07.00 -13.00 -19.00 702,828, 972 Kc., 18.00 - 06.00 en na nieuwsberichten. 200 Kc. (1500 m) 00.15 - 06.25 - 13.55 - 17.50 Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00 uur.

Vorhersagegebiete des Seewetterdienstes Norddeich Radio (Gebiete, fur die Wind- und Sturmwarnungen herausgegeben werden, sind fett gedruckt)

NORDSEE N1 N2 N3 N4 N8 N9 N10 N11 N12

Viking

Utsira Forties Dogger Fischer Deutsche Bucht sudwestliche Nordsee

OSTZEE B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

80

Nordliche Ostsee Zentrale Ostsee SudOstliche Ostsee Sudliche Ostsee Westfiche Ostsee Belte und Sund Kattegat Skagerrak


WEERBERICHTGEVING KNMI lokale tijden ma/za.

lokale tijden station zondag radio

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00 12.56

05.45 06.45 08.00 10.00 12.00

3 en 5 3 en 5 1 1, 2 en 3 5 1 5 1, 2 en 3 1 5 5 1, 2 en 3 1

13.00 15.00 17.00 16.55 18.00 20.00 23.00

15.00 17.00 17.55 18.00 20.00 23.00

frekwenties in Nrd. Nederl. Radio 1: 90.8 (Smilde) 88.6 (Irnsum) Radio 2: 88.0 (Smilde) Radio 3: 91.8 (Smilde) Radio 4: 94.8 (Smilde) Radio 5: 1008, middengolf

SCHEVENEIGE1 :1ADIO OP DE MIDDENGOLF (voor marifoon zie blz. 13) 05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40 op frekwenties 1862, 1890, en 's nachts tevens 2824 kHz. (SSB)

Districts-indeling Nederlandse kustwateren

4"

Districts indeling Noordzee -

54°

4'

54'

60' 60' 53°

53°

58'

52'

52'

56'

51'

58°

56°

51: 54'

6'

52°

52'

81


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN ROND HET LAUWERSMEER Alleen voor de periode van 1 mei tot 1 oktober. Zoutkamp - Reitdiep tel.: 05956 - 1305

: 's Zondags gesloten. De hoogte van de brug over de openstaande sluis is bij normale waterstand plm. 3.40 mtr. ma. t/m za. 7.00 - 12.00 en 13.00 - 18.00 uur. (in juni, juli, aug. tot 19.00 uur).

Lauwersoog tel.: 05193 - 9043

: ma. t/m vr. van 7.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur. : 's Zaterdags van 7.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur. 's Zondags van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur. Winterbediening: ma. t/m vr. idem, maar tot 18.00 uur. za. idem maar tot 17.00 uur.

Dokk. nw. Zijlen

: ma. t/m vr. van 7.00 - 8.00 uur en 8.30 -12.00 uur en 13.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags idem doch dan tot 19.00 uur. 's Zondags 8.30 - 12.00 uur, 14.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur.

Hunsingobrug Zoutkamp tel.: 05956 - 1587

: ma. t/m vr. van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. 's Zaterdags (vanaf half mei tot half sept.) 8.30 - 9.00,13.00 -13.30 en 17.30 -18.30 uur. 's Zondags (eveneens van half mei tot half sept.) van 8.30 - 9.00 en 15.00 - 15.30 en 18.30 - 19.30 uur.

De Friese Kokersluis in de : Doorvaarthoogte 2.40 mtr. bij normale waterstand. Lauwers bij Zoutkamp Schutlengte is maximaal 10 meter.

82


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en overige informatie Artsen voor spoedgevallen

05956 - 1300 05193 - 1286 05194- 202

dr. Witkamp (Gron. kant Lauw. geb.) dr. Leusink (Oostmahorn, Enumazijl) dr. Bruinsma (Dokk. Nwe. Zijlen) Centraal alarmnummer (voor politie, brandweer en ziekentransport) in Provincie Groningen in Provincie Friesland

050 - 131313 058 - 155555 05193 - 9154 05193 - 9142

Clubschip Lauwersoog Douane Lauwersoog Jachthavens

05960 - 15004 05112 - 303 05193 - 9040 05193 - 1445 05195 - 1544 05956 - 2588 05956 - 1686 05960 - 13127 05195 - 1247 05956 - 2717 058 - 123044 - 0104 (gratis) 06 05193 - 9043 05960 - 13293 / 10248

Delfzijl Dokk. Nwe. Zijlen "Lunegat" Lauwersoog "Noordergat" Oostmahorn "Bootsgat" Schiermonnikoog Zoutkamp "Hunzegat" Zoutkamp "Oude Binnenhaven" Kompassteller (Roukema Delfzijl) Kustwacht Schiermonnikoog Marechaussee Zoutkamp Rijkspolitie te water Scheveningen Radio Sluis Lauwersoog Sluis Delfzijl

SCHEVENINGEN RAD:0 OP VHF-KANALEN (MARIFOON) Tijden van uitzending: Na de verkeerslijsten van Scheveningen Radio van 07.05; 13.05; 19.05 en 00.05 uur lokale tijd.

Goes Rotterdam Scheveningen Haarlem Wieringerwerf L7 Continentaal plat West-Terschelling Nes Appingedam Lelystad Borkum

Marifoonkanalen: 23 87 83 25 27 28 25 23

27 83 18-20 (tijd: H + 50)

Kustwacht Schiermonnikoog marifbon kanaal 5

Weerbericht etc.: 7.20 - 13.20 - 19.20 - 01.20 uur. Het weerbericht is bedoeld om de veiligheid van de scheepvaart langs de Nederlandse kust, op de Waddenzee en het IJsselmeer te vergroten. 83


Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum — — — — — — —

winterberging binnen en buiten reparaties en schilderwerk sleepboot aanwezig voor transport zomerligplaatsen hijsinstallatie tot ca. 12 ton 's zomers korting gelegen aan Winsumerdiep

Onderdendamsterweg 51, Winsum post: Dobvenne 8; tel. 05951-233212424

STICHTING WATIERRECRFAT1E

Winsum en Omgeving

In de gemeente Winsum kunt u gebruik maken van onze

DOE-He -ZELF DWARSHELLING: Platbodems en dus ook woonschepen tot een lengte van 20 m. en een gewicht van maximaal 48 ton kunnen hier op de helling. Faciliteiten voor reparatie en onderhoud zijn aanwezig. Tarief: t 300,— excl. BTW voor maximaal 5 ligdagen. Per extra dag 10% van dit bedrag. Vraag vrijblijvend nadere documentatie bij de beheerder B. Kamphuis telefoon: 05951-2957-2332 DWARSHELLING WINSUM - DE WERF 7 - 9951 EZ WINSUM 84


GETIJVERSCHILLEN Gemiddelde tijdsverschillen voor Hoog en Laag water ten opzichte van Lauwersâ&#x20AC;˘ oog. Men dient rekening te houden met de mogelijkheid van aanzienlijke tijdsverschillen, afwijkingen.

Ameland (Nes) Baltrum Borkum Bremerhaven Brunsbuttel Cuxhaven Delfzijl Den Helder Den Oever Dover Eemshaven Emden Harlingen Hoek van Holland Holwerd Kornwerderzand Langeoog Noordpolderzijl Norderney Oude Schild (Texel) Schiermonnikoog Spiekeroog Terschelling Vlieland Wangeroog Wilhelmshaven

H.W.

L.W.

+ 0.07 + 1.08 + 1.03 + 2.58 + 3.48 + 2.43 + 1.48 - 2.36 - 1.39 + 1.38 + 1.08 + 2.28 - 0.27 + 4.17 + 0.15 - 0.44 + 1.13 + 0.53 + 0.58 - 1.53 + 0.11 + 1.23 - 0.49 - 1.23 + 1.23 + 2.28

+ 0.14 + 1.29 + 1.09 + 3.25 + 4.41 + 3.21 + 2.24 - 2.11 - 0.49 + 1.38 + 2.14 + 1.04 + 4.21 + 1.00 + 0.08 + 1.49 + 1.29 - 1.37 + 0.05 + 1.49 - 0.42 - 1.04 + 1.49 + 2.39

GETIJTAFELS: De getijtafels (blz. 86-90) zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1987.", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 85


DELFZIJL juli 1988

juni 1988 datum

I wo 2 do 3 vr 4 za 5 zo 6 ma 7 di

LK 7.21

8 wo 9 do 10 vr II za 12 zo 13 ma 14 di

NM 10.14

15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo EK 11.23 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo VM 20.46 30 do

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

1 vr

0.09 12.36 0.53 13.11 1.35 13.45 2.19 14.26 3.07 15.15

39 43 35 47 30 51 26 55 21 58

6.34 19.01 7.17 19.47 7.59 20.31 8.39 21.16 9.21 22.02

83 84 78 86 73 85 68 84 64 83

4.00 16.10 4.59 17.09 6.04 18.16 7.13 19.29 8.23 20.38

16 57 1I 54 07 50 07 48 II 47

10.08 22.52 11.00 23.48 11.58

61 82 59 82 56

0.49 13.05 1.55 14.18

81 55 81 60

9.27 21.41 10.22 22.37 11.10 23.29 11.51 0.16 12.29

18 46 25 43 32 38 40 33 47

3.02 15.28 4.06 16.34 5.05 17.33 5.57 18.25 6.41 19.09

82 68 81 75 78 80 73 81 67 79

11 ma

0.59 13.07 1.39 13.44 2.17 14.22 2.53 15.00 3.31 15.39

27 53 22 56 17 55 14 52 11 47

7.20 19.49 7.54 20.25 8.27 20.59 8.59 21.33 9.34 22.08

62 75 60 71 60 67 59 63 57 60

16 za

4.13 16.22 4.59 17.07 5.50 17.57 6.45 18.55 7.44 19.59

09 41 07 34 04 29 04 25 06 25

10.11 22.47 10.51 23.29 11.37

53 58 49 56 42

21 do

0.18 12.30 1.15 13.35

54 35 52 31

24 zo

8.44 20.59 9.43 21.58 10.39 22.56 11.31 23.52 12.18

13 28 23 32 34 36 44 37 53 -

2.20 14.49 3.23 15.53 4.21 16.52 5.16 17.50 6.11 18.47

54

26 di

36 60 49 66 61 69 70 70 79

LLWS 1985.0 NAP -207 cm

86

datum

2 za 3 zo 4 ma 5 di 6 wo LK 12.36 7 do 8 vr 9 za 10 zo

12 di 13 wo NM 22.53 14 do 15 vr

17 zo 18 ma 19 di 20 wo

22 vr

EK 3.14

23 za

25 ma

27 wo 28 do 29 vr VM 4.25 30 za 31 zo

0.45 13.02 1.35 13.43 2.23 14.27 3.10 15.13 4.00 16.04

137 159 135 165 132 170 129 173 126 171

7.04 19.40 7.54 20.30 8.40 21.16 9.24 22.01 10.08 22.45

170 187 171 194 174 199 176 200 178 198

4.52 1639 5.49 18.00 6.48 19.05 7.49 20.12 8.54 21.20

121 165 116 156 113 147 112 139 117 134

10.53 23.31 11.41 0.21 12.36 1.19 13.43 2.26 14.58

177 190 171 179 162 166 153 157 153

9.56 22.26 10.51 23.23 11.38 0.11 12.19 0.51 12.56

126 132 137 131 146 128 153 125 157

3.35 16.11 4.41 17.17 5.38 18.12 6.25 18.58 7.06 19.37

155 160 158 169 160 174 160 172 158 169

1.26 13.30 1.58 14.04 2.30 14.39 3.06 15.15 3.43 15.51

123 160 123 162 126 162 127 159 125 152

7.41 20.11 8.14 20.43 8.45 21.14 9.17 21.45 9.48 22.16

159 167 162 168 166 170 166 169 164 166

4.20 16.26 4.55 17.02 5.30 17.44 6.17 18.42 7.32 20.03

119 144 112 135 106 127 104 121 105 118

10.21 22.50 10.58 23.28 11.41 0.16 12.35 1.16 13.49

159 162 152 155 143

8.55 21.23 10.08 22.36 11.09 23.40 12.02

116 123 133 132 151 140 165 144 174 144 180

2.33 15.14 3.47 16.25 4.54 17.35 5.58 18.38 6.56 19.32 7.46 20.19

130 130 140 147 150 163 159 179 167 193 176 203

0.36 12.50 1.28 13.35

145 130 133 121


DELFZIJL

september 1988

augustus 1988 datum

1 ma 2 di 3 wo 4 do LK 19.22 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr

NM 13.31

13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za EK 16.51 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 wo

VM 11.56

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

datum

2.16 14.19 3.02 15.04 3.47 15.52 4.32 16.41 5.19 17.35

142 183 139 183 135 178 129 167 122 151

8.31 21.03 9.14 21.45 9.54 22.25 10.34 23.05 11.16 23.48

185 208 190 206 190 196 184 179 172 159

6.09 18.34 7.05 19.39 8.13 20.58 9.30 22.15 10.34 23.15

115 135 112 122 114 117 125 122 141 129

12.03 0.38 13.06 1.47 14.29 3.08 15.53 4.22 17.04

154 137 135 121 129 123 140 137 158

11.25 0.01 12.05 0.36 12.39 1.06 13.10 1.33 13.40

153 131 159 130 161 130 163 133 166

5.22 17.58 6.09 18.41 6.49 19.18 7.24 19.50 7.55 20.19

152 170 159 171 160 167 160 166 164 169

11 zo NM 5.49 12 ma

2.02 14.11 2.35 14.44 3.08 15.16 3.37 15.47 4.04 16.19

138 167 139 163 135 155 126 146 119 137

8.24 20.48 8.54 21.16 9.22 21.43 9.49 22.10 10.20 22.43

168 171 168 169 163 162 158 156 154 150

16 vr

4.35 17.00 5.21 17.57 6.30 19.22 8.08 21.00 9.42 22.20

116 128 112 117 109 110 116 116 137 131

10.59 23.26 11.50 0.24 13.02 1.46 14.44 3.22 16.09

146 137 130 118 112 104 115 115 140

21 wo

10.47 23.25 11.42 0.20 12.30 1.10 13.16 1.55 14.00 2.37 14.44

159 144 176 150 185 150 188 148 188 145 184

4.39 17.23 5.45 18.24 6.41 19.15 7.29 20.00 8.13 20.42 8.53 21.21

136 163 154 183 168 196 180 202 188' 201 192 193

26 ma

1 do 2 vr 3 za LK 4.50 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za

13 di 14 wo 15 do

17 za 18 zo 19 ma EK 4.18 20 di

22 do 23 vr 24 za 25 zo VM 20.07

27 di 28 wo 29 do 30 vr

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

3.17 15.29 3.57 16.15 4.38 17.03 5.22 17.56 6.16 19.00

14! 174 135 158 127 138 119 118 113 104

9.32 21.58 10.09 22.33 10.46 23.09 11.28 23.52 12.26 -

190 177 179 156 161 133 138 109 114 -

7.25 20.28 9.00 21.58 10.12 22.56 11.03 23.39 11.42 -

112 100 122 113 142 128 157 136 163 -

1.00 14.00 2.42 15.33 4.00 16.43 4.59 17.34 5.45 18.15

90 104 94 121 120 148 144 164 157 168

0.12 12.15 0.39 12.43 1.05 13.12 1.33 13.41 2.03 14.11

138 163 139 163 142 165 145 164 145 159

6.24 18.50 6.58 19.21 7.29 19.50 7.59 20.19 8.28 20.46

159 165 159 164 161 166 164 166 162 160

2.31 14.41 2.56 15.11 3.23 15.45 3.59 16.30 4.52 17.35

139 151 133 142 129 133 127 122 122 109

8.54 21.09 9.19 21.34 9.48 22.05 10.27 22.49 11.19 23.48

156 152 152 147 149 142 143 129 126 106

6.06 19.06 7.43 20.43 9.16 22.01 10.22 23.04 11.16 23.56

117 103 123 113 144 130 166 144 180 149

12.36 1.14 14.25 3.02 15.52 4.20 17.03 5.24 18.02

107

12.04 0.42 12.49 1.24 13.33 2.02 14.17 2.39 15.00

186 150 186 149 182 149 175 147 161

6.18 18.51 7.06 19.35 7.49 20.15 8.29 20.52 9.06 21.26

167 188 176 187 182 180 184 169 179 153

89 112 104 142 132 166 153 182

LLWS 1985.0 - NAP -207 cm

87


LAUWERSOOG mei 1988 datum

1 zo 2 ma VM 0.41 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 ma LK 2.23 10 di II wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo

NM 23.10

16 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 ma EK 17.49 24 di 25 wo 26 do 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 di

VM 11.53

juni 1988

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

9.58 00 22.01 09 10.32 02 22.34 08 11.01 03 23.07 04 04 11.27 23.43 â&#x20AC;˘ 99 11.59 06

3.38 15.57 4.13 16.33 4.47 17.08 5.21 17A2 5 54 18.16

58

1 wo

59 52 58 56 56 57 52 56

2 do

0.24 12.39 1.13 13.26 2.13 14.23 3.21 15.30 4.35 16.44

92 107 83 106 73 102 65 100 62 100

6.29 18.54 7.08 19.39 7.54 20.35 8.53 21.52 10.12 23.16

46 54 39 47 28 37 15 30 07 33

5.51 18.00 7.06 19.12 8.11 20.14 9.03 21.06 9.46 21.53

66 106 75 114 84 119 91 119 96 116

11.37

II

II za

0.32 12.55 1.35 13.59 2.31 14.53 3.21 15.43

46 26 57 41 60 51 58 56

12 zo

10.21 22.37 10.54 23.21 11.30 0.04 12.08 0.44 12.45

101 110 107 103 112 93 114 83 III

4.06 16.26 4.45 17.06 5.21 17.45 5.57 18.24 6.33 19.03

52 58 48 60 45 58 42 53 37 44

1.23 13.24 2.04 14.07 2.53 14.59 3.49 15.59 4.51 17.05

72 105 63 98 57 91 56 86 59 86

7.09 19.43 7.46 20.27 8.30 21.19 9.24 22.20 10.29 23.26

29 32 20 21 II 12 02 10 98 16

5.54 18.10 6.55 19.08 7.51 20.00 8.40 20.46 9.24 21.29 10.02 22.11

66 90 75 96 85 101 93 104 98 104 103 103

11.41

01

26 zo

0.30 12.51 1.25 13.48 2.13 14.37 2.57 15.22 3.38 16.04

27 11 39 24 47 34 52 42 53 48

27 ma

LLWS 1985.0 = NAP -170 cm

88

datum

4 za 5 zo 6 ma LK 7.21

8 wo 9 do 10 vr

13 ma 14 di

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

10.35 22.54 11.07 23.38 11.45

3 vr

7 di

hoogwater

NM 10.14

15 wo 16 do 17 vr 18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo EK 11.23 23 do 24 vr 25 za

28 di 29 wo VM 20.46 30 do

0.29 12.30 1.24 13.23

107 100 112 95 117 90 120 84 121

4.19 16.46 4.58 17.26 5.38 18.09 6.20 18.54 7.05 19.46

52 53 50 55 47 56 43 55 39 52

2.23 14.22 3.23 15.24 4.26 16.30 5.31 17.38 6.37 18.47

79 120 74 118 72 115 73 114 77 113

7.57 20.45 8.55 21.48 9.59 22.52 11.07 23.58 12.19 -

33 48 28 46 25 44 25 45 29

7.39 19.51 8.34 20.48 9.20 21.40 9.58 22.26 10.34 23.09

83 III 90 108 97 103 104 97 III 92

1.02 13.28 2.00 14.28 2.54 15.23 3.43 16.12 4.27 16.55

45 36 45 43 43 47 39 48 37 47

11.11 23.49 11.50 0.28 12.28 1.06 13.07 1.45 13.47

116 86 119 81 118 78 115 75 III

5.05 17.35 5.42 18.13 6.18 18.51 6.55 19.30 7.32 20.08

35 45 35 43 35 40 33 35 30 30

2.28 14.30 3.15 15.17 4.05 16.07 5.00 17.02 6.01 18.04

72 105 70 100 .69 95 69 92 72 91

8.10 20.49 8.52 21.33 9.41 22.25 10.38 23.23 11.43

24 26 18 23 12 20 06 20 04

7.01 19.08 7.58 20.07 8.48 21.03 9,34 21.57 10.16 22.52

78 93 87 97 97 100 107 101 115 101

0.26 12.54 1.26 13.57 2.20 14.51 3.10 15.41 3.57 16.29

23 10 29 21 36 33 40 42 42 48


LAUWERSOOG juli 1988

augustus 1988

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min MET

NAP - cm

0.39 12.31 1.30 13.24 2.21 14.18

123 99 130 97 135 95 137 91 136

4.43 17.19 5.30 18.10 6.18 19.02 7.07 19.51 7.56 20.39

42 53 43 57 44 60 45 60 45 57

3.12 15.13 4.05 16.11 5.01 17.13 6.01 18.20 7.02 19.29

87 130 82 122 79 112 79 104 84 99

8.45 21.28 9.36 22.21 10.32 23.19 11.40

43 50 37 40 30 29 22

6 za

0.26 12.59

22 22

10 Wo

8.04 20.37 8.59 21.35 9.46 22.23 10.25 23.02 11.01 23.35

92 96 102 94 110 92 116 89 121 88

1.34 14.09 2.35 15.11 3.31 16.06 4.18 16.51 4.58 17.29

21 28 24 35 27 38 28 38 29 37

11 do

16 za

11.36 0.08 12.11 0.43 12.46 1.20 13.22 1.57 13.58

124 89 125 90 125 90 122 88 117

5.32 18.03 6.06 18.36 6.39 19.09 7.12 19.41 744 20.12

31 38 35 39 37 39 37 37 33 33

16 di

17 zo

2.34 14.35 3.11 15.16 3.51 16.03 4.41 17.02 5.52 18.16

83 110 78 102 73 94 71 88 73 86

8.17 20.45 8.53 21.26 9.38 22.17 10.38 23.22 11.57 -

27 28 20 21 II 12 00 104 95 -

21 zo

7.10 19.35 8.15 20.46 9.12 21.51 10.04 22.49 10.53 23.42 11.41

84 90 99 97 114 104 127 108 137 109 144 -

0.39 13.22 1.50 14.28 2.49 15.25 3.42 16.20 4.35 17.17 5.27 18.11

04 05 13 21 23 36 31 45 36. 53 42 59

26 vr

datum

1 vr

10.56 23.46 11.41

2 za 3 zo 4 ma 5 di ' 6 wo LK 12.36 7 do 8 vr 9 za 10 zo II ma 12 di 13 wo NM 22.53 14 do 15 vr

18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr

EK 3.14

23 za 24 zo 25 ma 26 di 27 wo '28 do 29 vr VM 4.25 10 za 31 zo

r datum

1 ma 2 di 3 wo 4 do LE 19.22 5 \r

7 zo 8 ma 9 di

12 vr

NM 13.31

13 za 14 zo 15 ma

17 wo 18 do 19 vr 20 za

OK 16.51

22 ma 23 di 24 wo 25 do

27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 wo

VM 11.56

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

031 12.29 1.18 13.17 2.03 14.05 2.47 14.54 3.33 15.46

09 49 07 49 03 43 97 33 90 18

6.16 15.57 7.00 19.38 7.42 20.18 8.22 20.58 9.06 21.43

47 62 51 60 52 53 48 39 38 23

4.23 16.44 5.19 17.51 6.24 19.09 7.36 20.30 8.44 21.31

84 102 81 90 85 85 94 88 107 93

9.56 22.37 11.02 23.48 12.33

123 105 107 93 101

1.12 13.55 7 .23

95 11 07 24

9.35 22.16 10.13 22.49 10.46 23.15 11.16 23.43 11.46

117 95 123 95 126 96 128 100 130 -

3.20 15.55 4.07 16.38 4.45 17.13 5.17 17.43 5.47 18.12

IS 32 24 33 27 33 29 35 34 38

0.14 12.18 0.48 12.49 1.20 13.21 1.49 13.54 2.16 14.29

03 30 03 27 00 21 93 13 87 03

6.16 18.41 6.46 19.08 7.13 19.33 7 .40 20.01 8.11 20.36

37 39 37 36 34 32 29 126 124 118

2.49 15.16 3.40 16.20 4.53 17.42 6.26 19.15 7.48 20.35

83 93 79 83 78 79 86 85 105 97

8.50 21.22 9.44 22.24 11.05 23 54 12.56

114 105 99 98 85 80 92 92 15

8.54 21.41 9.49 22.36 10.38 23.25 11.26

124 108 139 115 149 i 17 154 117 155 114 150

2.35 15.13 3.32 16.11 4.25 17.06 5.15 17.53 5.59 18.34 6.39 19.11

0.10 12.12 0.52 12.58

1.28 14.12

10 34 24 45 34 52 41

55 48 154 152 148

LLWS 1985.0 = NAP -1 70 cm

89


LAUWERSOOG

september 1988 datum

1 do

oktober 1988

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

datum

1.33 13.43 2.12 14.29 2.52 15.16 3.38 16.12 4.35 17.20

110 140 104 124 97 105 90 87 85 75

7.17 19.46 7.54 20.21 8.34 21.01 9.22 21.51 10.27 23.04

51 37 43 21 29 03 10 83 89 67

5.46 18.44 7.07 20.17 8.23 21.15 9.14 21.56 9.52 22.25

86 72 95 83 110 95 122 101 127 104

12.10 0.53 13.39 2.06 14.42 3.00 15.31 3.45 16.11

81 72 97 93 15 11 27 20 30

10.22 22.48 10.50 23.14 11.17 23.44 11.44

129 106 130 110 131 112 130

15 do

0.13 12.13

III 126

4.21 16.45 4.52 17.14 5.21 17.41 5.49 18.07 6.16 18.32

24 30 26 31 29 33 32 33 31 30

16 vr

0.38 12.43 1.03 13.14 1.32 13.49 2.08 14.40 3.07 15.58

107 119 102 110 98 99 94 87 89 76

6.42 18.57 7.08 19.25 7.39 20.00 8.18 20.43 9.12 21.44

28 25 25 20 21 12 12 97 95 77

4.26 17.29 6.00 19.04 7.25 20.22 8.32 21.23 9.26 22.14

87 73 95 83 114 99 133 III 146 117

10.38 23.23 12.40 1.10 13.56 2.18 14.55 3.14 15.49

79 65 89 81 116 105 135 121 143

10.15 22.58 11.01 23.39 11.47

153 119 154 120 150 119 142 117 128

4.05 16.39 4.51 17.23 5.32 18.01 6.11 18.36 6.48 19.10

132 145 138 143 144 139 146 131 143 121

2 vr

3 .za

LK 4.50

4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo NM 5.49 12 ma 13 di 14 wo

17 za 18 zo 19 ma EK 4.18 20 di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo VM 20.07 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr

0.18 12.32 0.55 13.17

1 za 2 zo LK 17.58 3 ma 4 di 5 wo 6 do 7 vr 8 za 9 zo 10 ma NM 22.49 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 ma 18 di

20 do 21 vr 22 za 23 zo 24 ma 25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

LLWS 1985.0 = NAP -170 cm

90

EK 14.01

19 wo

VM 5.35

hoogwater

laagwater

h min NAP MET + cm

h min NAP MET - cm

1.31 14.00 2.08 14.45 2.51 15.39 3.51 16.46 5.07 18.05

112 110 106 90 98 74 90 64 88 65

7.26 19.45 8.06 20.22 8.54 21.09 9.58 22.18 11.38 -

133 106 117 89 96 71 75 56 69 -

6.29 19.40 7.45 20.40 8.38 21.20 9.17 21.49 9.50 22.17

96 78 10 94 21 04 27 10 29 13

0.16 13.06 1.34 14.04 2.26 14.51 3.09 15.32 3.47 16.07

58 86 81 106 101 120 113 126 118 127

10.19 22.45 10.45 23.13 11.11 23.36 11.39 23.59 12.10

28 15 27 16 25 15 20 13 13 -

4.19 16.38 4.50 17.06 5.19 17.33 5.48 18.00 6.15 18.28

120 128 123 128 125 126 124 123 123 118

0.30 12.46 1.06 13.27 1.52 14.32 2.55 15.55 4.14 17.23

112 104 110 93 106 81 101 72 99 73

6.45 18.59 7.19 19.36 8.03 20.22 9.02 21.28 10.38 23.08

120 113 116 104 107 90 92 72 82 66

5.40 18.48 7.00 20.00 8.05 20.59 9.00 21.46 9.48 22.27

107 84 122 98 136 108 145 114 147 117

12.20 0.45 13.31 1.53 14.28 2.48 15.19 3.38 16.07

97 82 119 104 133 120 137 129 134

10.35 23.04 11.21 23.40 12.06 0.17 12.51 0.53 13.34 1.30 14.17

144 120 137 123 127 124 113 121 96 115 80

4.23 16.49 5.04 17.27 5.44 18.03 6.24 18.39 7.04 19.15 7.46 19.53

134 130 137 124 138 119 134 110 123 99 107 87


2 0 n

2

1-cs4

E

o c =0

N

Nits. 7, Ma 70

o 5 Mg 0 0 0 ,1' MM rr LC) LO

L00

000

00

000 CV CV LO

00 0 9:1'

00 0,r MM rr

NMM LO r0 MMO rrN

00 010 MM

cmmeo up,m —

oo mm m,

mo

00 .4—d-

,1' rr

0 - o

mom

CVN,f M ,S,1rrr

,r,t 00

-4—d-

om

mon om

IEEE me)

00 -1-1-

mor) cmcm ,dm00

MOM NN,P M 000

" C‘i QUI 017 MM 00

CO ON C

§m 0

rr

LO O ') ,—

100

..4-e)

r.-m, 00

.....

.-...-

boot vertrek van Schiermonnikoog boot aankomst teLauwersoog

bus lij n 51 van Leeuwarden bus lij n 51 van Dokkum bus lijn51 teLauwersoog

bus ijn l 63van Groningen bus lij n 63teLauwersoog

LO

CV r r

188 80 --. I

Ln—o

0 LOLO O 0 r NN

,dd-

C> C) CO

COCO

(.0 (.0 CO

0 0 LO LO CV e, rr

,1' 1— 0

01 CO ,I' rrr

CV CV

VAN SCHIERMONNIKOOG

I

I

..-.,..-.-

10

C> C>

g

011) 0.7

0,--.-

NM M LOr 0 O rN NCLIN

cs,mm co m—o mw min ,- mm, — mm

0 ,/'

rr

boot vertrek van Lauwersoog boot aankomst teSchiermonnikoog

I

I

8

,P,r

r)r)

00 ,fc> r---M 00

w mmw .-.44om 0.*

0,1' 00 rr

NO1,1NMM rrr

mo .-

NAAR SCHIERMONNIKOOG

,-.-

NM rr

0

NN

E 5 -0 2 E 0),c7 0 171 21 1CU> '2 CCI 0 9 0C

OM«) =Ca E .0

`0 51> co

_-0. = 0 -0 a CbmOt.,

> ogot,E c>,ag o o 0oo- = 000 mm 0

(MeV

co co co o 0 r CV

o o Ln LU

rrr

0 r rr

mmm a.-o mmo

mo -4-u) mm

oso,-

00

bus lij n 63 van Lauwersoog bus lij n 63teGroningen

LO LO 00 ,l' "I-

00 0. ..t 00

cmEa o o= = o OC%1 > rsNLOL.,

5 g° a co 8 .30=, °CI S-

oEco ,- ° cpc%imEt

ch rtIfJer n ma;> ,-cm mm -ag2

IrERRoco 2 2 :51 21) NIN>

2.

EEEE1-.E° (cong'

gici E 42 :5

1:5) ccee00co 0 0 co0co0 -á R co ca

-0-012-00c

EEEE,92.k, aai:La a f:la 0000000

De aankomsttijden van de boot zijn bijeen g emiddelde vaartijd aangegeven.

0) 00 NNLO NMM rrr

bus lij n 51 vanLauwersoog bus lij n 51teDokkum bus lij n 51 te Leeuwarden

00 ,t,l' 1,-00 rr

E

91


INHOUDSOPGAVE JAARBOEK 1988

2 3 5 7 9 11 15 17 21 23 32 37 38 41 48 51 55 57 60 65 67 68 73 75 76 79 80 82 83 85 91

92

Samenstelling bestuur en stichting Commissies Van de verenigingsvoorzitter Jaarverslag Mededelingen van de stichting Van de wedstrijdcommissie Wedstrijdprogramma 1988 Commissieverslagen Open brief Ledenlijst Beschutte ankerplaatsen Veiligheid aan boord Nachtelijke gedachten Grip Lauwersmeerjournaal Bent u ze weleens tegengekomen Pech ? De koninklijke marechaussee De Halligen Wedstrijdzeilen op handicap Automatische zenderidentificatie Herinneringen Butjadingen Surfen Allerlei Marifoonkanalen Weerberichtgeving Openingstijden bruggen en sluizen Belangrijke telefoonnummers Getijdetafels Dienstregeling


Ondergetekende:

10 september 1988

AANMELDINGSFORMULIER - FONDUE â&#x20AC;&#x201D; AVOND -

ca as z

isi ai 13 o c)

-o <

o ri

ED.

Sluitingsdatum aanmelding 1 september 1988.

Kosten f 15,00 p.p., tevoldoen bij aanmelding.

Zal deelnemen aan de fondue-avond met

r

93

Handtekening:


d c co co co o 00 co d d 0 O

r

GI

+d>

N Z W

_0

2N Z

0

c

iri

rn

9) mc9— === 1- I..

(1) (L) (1)

w

_ IW Z O Lu

C U) CO Z (7) W cn < O cc J0 0 W >

0.

To co 0. c o _ o

Lw

< 2 Z

(D-

OPGEVEN.

ct

til .5

Handtekening:

O O

Cl) G) G) 0

> > > >

romco ro

0) 0) D) CD 0. 0- 0. O 0 0 0

d a) ±-_ a> ±..

EEDE

1.7. 0

al a)

c a) a) > O > a) -o ‘._ o

E o -it

o ._ co i a) z,,, cmo 2... - a) 0 E •a3 c.,

O

> a

0

-C c.)

-1c?)' <,2 (cg 0:1 ti3 3.._ d 5.... U) <i) -0 o crs 0 ).-

:, .= .0 Ctl

Wi

t)

a.) O

E . 111E113111

3 a> Ir:, c 0

-o

9) cl) u)

co

_C

a) .-0

o

co 2 c cc _ a> . co

:0 E g 0 -■ :-. 2 ta. > a,:=

Cs-

°

-... Ea.,G) 2, „., 8-(-) 0 Es 1 ....,.

-C co 5. .0 .... e I..

0 C 12

g .'2,-9 .' 80_2 1rna, -0 >

25 "0 17). --1

0

cri _d ai

a (5>3 88d2 95


JACHTHAVEN

โ€ข

57c27

1lรก; ,d7 z7

MET HET 00G OP: BORKUM . SCHIERMONNIKOOG. AMELAND s TERSCHELLING.

FRIESE MEREN EN GRONINGSE MAREN POSTBUS 15 9967 ZG

EENRUM (GN)


WATERBORG GRONINGEN SCHEEPSARTIKELEN en ZEILMAKERIJ

151.T iT_~s7

WEKTE KWALITEIT en LAAG IN PRIJS

1

o

BELANGRIJK U als verenigingslid koopt op aantrekkelijke voorwaarden. - Mochten wij een artikel niet in ons standaardpakket hebben dan kunt u, door bestelling via ons bedrijf, een extra korting verkrijgen

GEBR. WATERBORG LAGE DER A 2 - GRONINGEN Tel. 050- 125077 Ook geopend op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Jaarboek1988compleet  
Jaarboek1988compleet  
Advertisement