Page 1

tEtSPO RENIGI

0,

2

7,

0,cs èo

BR AKZAND

7

•,;9Aschl;

13*.

7

Ov

0 15 01;t.'

5

09

1,

° .4 019%.,N,

\,‘J,714

0144,

04 ii 080 r t it',51

Ne 1.'8dms1 ,

------\ Zuidwal au,.v}t1- >7 ./4chthaven „Noordergat"

2

ULAUW E R S

•,6,

E EER

4, iis,„ 8

/ 1\ e

Vlinderbalg

E


HOTEL CAFÉ RESTAURANT ANNEX KEGELBAAN

„DE ZEEAREND"

ZOUTKAM P TELEFOON 05956-1647

DINERS

KOFFIETAFELS

PARTIJEN EN

VERGADERINGEN

Komt U eens binnen en proef onze specialiteit "broodjegarnalen"

Ruime parkeergelegenheid.


WATERSPORTVEREN IGI NG "LAUWERSZEE" voor Zoutkamp en Lauwersoog JAARBOEK 1983 11e jaargang Opgericht 26 mei 1966 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 november 1968 - nummer 56 Vereniging voor zeil-, motorboot-, kanovaarders en andere watersporttoeristen. Aangesloten bij de N.N.W.B.

Ereleden: D.K. de Boer, De Lijnbaan 9, Ulrum. P. Lap, Julianastraat 1, Zoutkamp. J. Toxopeus, Reitdiepskade 14, Zoutkamp.

Ook dit jaar wordt u, evenals voorgaande jaren, een jaarboekje aangeboden. De redactie heeft er ook deze keer naar gestreefd om een boekje samen te stellen waarin de leden veel informatie en gegevens voor hun sport kunnen vinden. Zowel voor het gebied rondom de jachthavens als van allerlei zaken die van belang kunnen zijn voor de leden. Wij hopen dat ook deze uitgave veel zal bijdragen tot de veiligheid en het plezier van de watersporters. Wij danken diegenen die een bijdrage, in welke vorm ook, hebben geleverd aan de inhoud van dit boek en wensen u een goed vaarseizoen toe. De redactie

1


SAMENSTELLING BESTUUR W.S.V. "LAUWERSZEE" Voorzitter

: L. Berends, Parkweg 13a 9725 EA Groningen Secretaresse : H.G. Krook-Pruis, Hel peroostsingel 3, 9722 AP Groningen Penn.meester : H.J. Bos, Zijlvestweg 9, 9951 BH Winsum 2e Voorzitter : H.S. Carolus, Tuindersweg 7b 9912 PG Leermens 2e Secretaris : L.H. Siertsema, Floresplein 9a 9715 HH Groningen Lid : L.H. Timmer, Kamplaan 14, 9722 SH Groningen Lid : M.H. Loos, Weth. Deodatusplantsoen 35 9301 BV Roden Lid : H.J. Boersma, Molenbuurt 13 9133 MA Anjum Lid : A. Katsman, Drostlaan 8 9301 CC Roden

tel.

050-260310

tel.

050-250572

tel.

05951-1948

tel.

05968-1570

tel.

050-772208

tel.

050-255786

tel. 05908-17688 tel.

05193-1437

tel. 05908-18430

De kontributie voor het jaar 1983 bedraagt f 30,—, te betalen op gironummer 1756950 t.n.v. de penningmeester van de W.S.V. "Lauwerszee".

BESTUUR V.D. STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG : L.H. Timmer, Kamplaan 14, Groningen. Voorzitter : J.J. v.d. Minne, Vondelstraat 2, Leeuwarden. Secretaris Penn.meester : F.G. Spits, Haren. : C. van Wingerden, Haren. Lid : C. van der Vliet, Ulrum. Lid Secretariaat : Postbus 172, 9750 AD Haren. : Rabobank Leens, rek.nr. 33.52.02.799. Bankrelatie Girorekening : 3418104. : J.O. Posthumus, Eenrum. Havencommissaris : J. Toxopeus, Zoutkamp. Technisch adviseur : E.E. Heerma, Zeedijk 3, 9976 VM Lauwersoog, Havenmeesters tel. 05193-9040. M. Abbas, Panserweg 2, 9974 SL Zoutkamp, tel. 05956-1587. Assist. havenmeester : A. Groeneveld. Ligplaatsen aanvragen — uitsluitend — Postbus 172, 9750 AD Haren. Redactie Jaarboek: H.J. Bos L.H. Siertsema Els Knol R. Mulder Redactie-adres: Zijlvestweg 9, 9951 BH Winsum, tel. 05951-1948. 2


VAN DE VOORZITTER Met het uitkomen van dit nieuwe jaarboekje nadert het nieuwe vaarseizoen met rasse schreden. Wat zal dit ons brengen. Vroegere seizoenen waren zo gemoedelijk en in zekere zin zorgenvrij. Vrij namelijk van de dagelijkse beslommeringen spoedden wij ons naar de boot. Een weekend doen waar je zin in had en daarna — geladen met nieuwe energie — werd de nieuwe werkweek gestart. Zo simpel ligt het nu niet meer. Als watersporter wordt je gedwongen, om — wil je die sport blijven beoefenen — je bezig te houden met de milieuproblemen, de eventuele vaarbelasting, herzieningen streekplannen en nog vele andere zaken. Voor wat betreft de problematiek van het Lauwersmeer en directe omgeving houdt het bestuur regelmatig contacten met de watersportverenigingen, die gevestigd zijn in dit gebied. Daarnaast is het bestuur nog vertegenwoordigd in de "federatie watersportvereniging Noord-Groningen", dat zich ondermeer ten doel stelt de waterrecreatie in het noorden van de provincie te bevorderen. Op breder terrein zijn we natuurlijk aangesloten bij de N.N.W.B. (Noord Nederlandse Watersport Bond), die de belangen in het gehele gebied behartigt. Hieruit valt af te leiden, dat ook in onze vrije tijd veel werk verzet moet worden om onze watersport te kunnen blijven beoefenen. Het bestuur hoopt dat deze watersport niet het kind van de rekening gaat worden en wenst u ondanks de toch wel moeilijker tijden een prettig en veilig vaarseizoen. L. Berends

Wedstrijdcommissie:

Toercommissie:

K.H. Koopman M.H. Loos J.G. v. Meggelen H.J. Boersma B. Mol

H.S. Carolus H.J. Boersma T. Dekker

Jeugdcommissie:

Clubschipcommissie:

A. Katsman J. Huisman W. v.d. Woude Luuk Knol Els Knol J. Tijpens J. Hukema Jan W. de Vries

Mevr. H. Krook-Pruis — inkoop Hr. P. Kiel — financ. administr. Mevr. T. Vrijma — dienstenregeling Mevr. T. Hoving — huish. dienst Mevr. T. Loos — secretariaat Mevr. R. Tijpens — wekel. bestellingen Hr. M. Loos — onderhoud

Getijtafels: De getijtafels ,elders in dit boek vermeld, zijn overgenomen uit "Getijtafels voor Nederland 1983", uitgegeven op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

3


WEDSTRIJDPROGRAMMA 1983 Het volledige wedstrijdprogramma is tevens in het clubschip aanwezig. Alle wedstrijden buitendijks vereisen: zeewaardigheid van schip, bemanning en uitrusting. 7 mei: De jaarlijkse voorjaarszeilwedstrijd op het wad. Start 10.00 uur. Vrije deelname voor kajuitjachten in de volgende klassen: Klassen: N.K.K. — Vrije klasse, Plat- en rondbodemschepen en multihulls. Klasse-indeling: ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Advies: Ga daags tevoren door de sluis! Aanmelding: uiterlijk 10 dagen vóór de wedstrijddatum d.m.v. aanmeldingsformulier Briefing: 's avonds tevoren vanaf 18.30 uur in het clubschip.

20 mei: Zeilwedstrijd Lauwersoog — Borkum. Start: 20.00 uur. Vrije deelname voor de klassen — zie 7 mei. Aanmelding: uiterlijk 10 dagen vóór de wedstrijddatum d.m.v. formulier. Briefing: 's avonds tevoren vanaf 18.30 tot 19.00 uur in het clubschip.

Delfzijl: Pinksterwedstrijd en Delfzijl-Borkum-Delfzijl: informatie en aanmelding bij de heer O.B. Smook, M. Buschstraat 131, Delfzijl, tel. 05960-11596. 4 juni: Zeilwedstrijd Borkum — Lauwersoog. Start 17.30 uur of: 5 juni: Borkum — Lauwersoog. Start 06.30 uur. Aanmelding: uiterlijk vóór 10 mei. Briefing: zaterdag 4 juni havenrestaurant van Borkum van 14.00 — 15.00 uur.

28 augustus: Prethardzeilerij op het Lauwersmeer. Start: 11.00 uur. Vrije deelname met zowel kajuit- als open boten. Aanmelding tot de avond vóór de wedstrijd d.m.v. aanmeldingsformulier. Briefing: de avond voor de wedstrijd in het clubschip van 19.00 tot 20.00 uur.

3 september: Najaars-zeilwedstrijd op het wad. Start: 10.00 uur. Klassen: zie 7 mei. Aanmelding: uiterlijk 10 dagen tevoren d.m.v. aanmeldingsformulier. Briefing: 's avonds 2 september vanaf 18.30 uur. Alle aanmeldingen liefst zo vroeg mogelijk in verband met administratie en organisatie en wel door middel van formulier achter in dit boek. Inschrijfgeld: voor de buitendijkse wedstrijden f 17,50 voor de wedstrijd op 28 augustus f 5,— Deelnemers aan buitendijkse wedstrijden kunnen gratis liggen in de jachthaven van de vrijdagavond vóór de wedstrijd tot zaterdagavond na de wedstrijd.


PROGRAMMA TOERCOMMISSIE 1983 De — inmiddels nieuwe benoemde — toercommissie zal opnieuw trachten weer enkele aantrekkelijke activiteiten voor te bereiden. Naast de toertocht naar Ameland, zal ook de afsluiting van het vaarseizoen in september worden verzorgd. Toertocht Lauwersoog — Ameland v.v. Vertrek: 11 juni — 07.00 uur uit de buitenhaven, 's avonds tevoren schutten! Briefing: 10 juni — 20.30 uur in het clubschip. Aankomst Ameland: ± 12.00 uur. Vertrek Ameland: 12 juni — 09.00 uur. Aanmelding: tot 4 juni, schriftelijk met vermelding: Toertocht 1983, Lauwersoog — Ameland v.v. motor / zeiljacht, met vermelding naam v.h. schip. Lengte over alles, diepgang en naam schipper en datum, te zenden aan H. Boersma, Mounebuorren 13, 9133 MA Anjum.

Laatste nieuws Colin Archer - race 1984. (onder voorbehoud) Zaterdag 7 juli start Larvik naar Lauwersoog. Zondag 15 juli start Lauwersoog naar Larvik. Maandag 23 juli terugreis naar Lauwersoog. Voor verdere mededelingen zie prikbord in het clubschip.

Een nieuwe activiteit in 1983???? Zoals reeds bekend gemaakt is, bestaat het plan om dit jaar te beginnen met een activiteit die (in hoofdzaak) gericht zal zijn op de jeugd, (maar ouderen zijn natuurlijk ook van harte welkom). De bedoeling is om te komen tot het houden van zeilwedstrijden op de vrijdagavonden, eens per veertien dagen, in open bootjes en catamarans. Wij hopen dat zich hiervoor zoveel mensen zullen opgeven, dat er in verschillende klassen gevaren kan worden, waarbij er uiteindelijk een jaarkampioen naar voren moet komen. Er zijn inmiddels al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats voor meer! Voor de aanvang van het seizoen zal er in het clubschip een bijeenkomst zijn, om de organisatie rond te praten, met allen die zich hebben aangemeld. Deelnemers dienen lid te zijn van de W.S.V. Lauwerszee en hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Voor diegenen die lid zijn van een andere watersportvereniging is deelname mogelijk tegen betaling van een inschrijfgeld, gelijk aan de contributie van de W.S.V. Lauwerszee. Wij stellen ons voor dat uit de deelnemers of hun ouders een groep gevormd zal worden die het geheel zal begeleiden. Wij denken dat dit allemaal geregeld kan worden op de hierboven genoemde bijeenkomst. M.L.

5


COOP, IN- EN VERKOOPVERENIGING VAN VISSERIJ-BENODIGDHEDEN "LAUWERSZEE" GA

HAVEN 6 LAUWERSOOG — TELEFOON 05193-9164

Voor al uw watersportartikelen zoals: * LAMPEN 24 - 110 - 220 volt * ZWEMVESTEN (sailing belt) * DIVERSE SOORTEN TOUWWERK * BRANDBLUSSERS, enz. * JACHTLAKKEN (Ruwa) * OOSTENDER KIELEN * ZEILJOPPERS * GAS PROPAAN 11 kg FLESSEN * SMEEROLIE * GASOLIE * KWASTEN * LAARZEN * KLOMPEN * VETTEN * enz. enz.

Alle werkdagen geopend van maandag t/m zaterdag van 8.30 - 17.00 uur

6


Al jaren steunt de wedstrijdcommissie op de zeer welkome medewerking van velen die meestal onopgemerkt "achter de coulissen" blijven. Met het risico, dat er gemakkelijk een enkele vergeten zal worden (waarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen) kunnen we niet nalaten deze enthousiaste medewerkers eens te noemen. Voor de lezers meteen een bewijs dat niet alles "vanzelf" gaat: — H.A.80 schipper Polee en bemanning — controleschepen: schippers ten Cate, Berends, Kamps, Mulder en bemanningen — dienstdoenden op het clubschip — sluispersoneel Deze personen zijn bij al onze wedstrijden behulpzaam. Voor de Colin Archerrace wil ik graag noemen: — Koninklijke Marine — Kustwacht — Dir. Generaal Scheepvaart en maritieme zaken, district Noord — sluispersoneel — W.S.V. Larvik — Grand Hotel Larvik — Henk Jukkema (die o.a. het vignet ontwierp) — "Zeilen- en Motorbootvaren" — K.N.Z.H.R.M. — fa. Heiploeg (telex) — Bertie, Janny, Irma (clubhuis) — Busonderneming Dalstra — familie Polee (startschip) — familie ten Cate en Dubois (controleschepen) — havenmeester Lauwersoog havenmeester Larvik Allen die hebben meegeholpen om de activiteiten van onze vereniging tot een succes te maken: hartelijk dank! PLATBODEMZEILERS Tijdens de laatste wedstrijd kwam meerdere malen de wens naar voren om ook in deze groep te varen met handicap. Daar wij niet meer beschikken over de volledige gegevens van alle platbodemjachten is het noodzakelijk dat u deze opnieuw opgeeft. Wij willen graag de volgende gegevens: Naam, zeilnummer, type, L.O.A. (schip), L.O.A. (incl. boegspriet), L.W.L., waterverplaatsing, oppervlakte en naam van alle zeilen, aanhang- of inbouwmotor, soort schroef en aantal schroefbladen. M.H. Loos

lotus HENGELSPORTARTIKELEN

MEER DAN 60 JAAR SPECIAAL-ADRES VOOR DE ZEEVISSERIJ

Alle bekende merken voorradig: ABU — Mitchell — DAIWA — DAM — SHAKESPEARE — KUNNAN — BRUCE & WALKER enz.

Het adres voor uw baars- of snoekbaarshengel.

A-straat 12 — Groningen Tel.: 050. 121893 7


MEDEDELINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR Het verheugt ons dat we deze mededelingen kunnen aanvangen met positieve zaken. In de eerste plaats had de redaktie van dit jaarboekje zoveel aanbieding van kopij dat er een keuze gemaakt moest worden. We hopen dat de leden voor de volgende aflevering weer zo voortvarend zullen zijn. Verder kunnen we meedelen dat het ledenbestand, merkbaar sterk onderhevig aan konjunktuur, uiteindelijk per 1 januari vrijwel gelijk was gebleven. Terugblikkend over 1982 kunnen we zeggen dat onze aktiviteiten over het algemeen een goede belangstelling hadden. Het begon al met de nieuwjaarsvisite, waar meer dan 600 oliebollen over de toonbank gingen. Een bravo I voor de heren bakkers is hier wel op z'n plaats. Ga er maar eens aanstaan. De kegelavond in Zoutkamp was gezellig, terwijl Pim Salters, de veiling van scheepsartikelen, de twee ledenvergaderingen en de fondue-avond steeds een vol Clubschip konden noteren. De gang van zaken omtrent het Clubschip wordt elders in dit boekje beschreven. Veel drukte gaf de voorbereiding voor de Larvik-race en we mogen voor de wedstrijdleider wel diep onze pet afnemen voor het gigantische werk dat hij en de zijnen hebben verzet. De ervaringen, tijdens deze race opgedaan, worden in dit jaarboek uitvoerig vermeld. Minder succes had de Toercommissie met haar programma, geplaagd door tegenslag met het weer en veelal te geringe belangstelling. Wat de afdeling jeugdzeilen betreft kunnen we spreken van een succesvol seizoen. Grote deelname, enthousiaste instrukteurs en betere instruktie. We hopen dat de zeilinstruktie op Lauwersoog ook een verbetering zal zijn. Andere aktiviteiten zijn het onderhouden van de goede relatie met andere watersportverenigingen welke door regelmatige bijeenkomsten, op bestuursniveau, wordt verstevigd. Een goede band bestaat er ook met het sluispersoneel. De heer v.d. Heuvel is niet ontevreden over zijn sluispassanten. Hij waarschuwt wel, nu de uitbreiding van de openingstijden waarschijnlijk officieel zullen worden, dat geen pardon gegeven wordt voor te laat komers. Als ieder stipt de instruktie van het sluispersoneel opvolgt, dan is herrie en ongemak niet nodig. Om deze bijdrage ook positief te eindigen: we hopen dat het goede jaar 1982 zich zal voortzetten in 1983. Het is immers zo dat de gang van zaken, zowel bij de vereniging als bij de Stichting Jachthavens rust op de verantwoordelijkheid van al onze leden. Zorg dus mee dat ons ledental op peil blijft en denk mee en doe mee waar dat gewenst is. Mocht u nog fouten vinden in de inmiddels bijgewerkte ledenlijst, dan graag even bericht naar de penningmeester. Clubwimpels zijn te verkrijgen in het Clubschip, bij de penningmeester en bij havenmeester Abbas te Zoutkamp. Maat 30/25 cm. á f 5,— en maat 60/90 cm. a f 25,—. Clubinsignes te verkrijgen in het Clubschip á f 3,50. Boekjes over vlagetiquette aanwezig in het Clubschip. Prijs slechts f 1,75.

8


MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACHTHAVENS ZOUTKAMP EN LAUWERSOOG Het jaar 1982 is voor beide jachthavens een goed jaar geweest. De ligplaatsen in Zoutkamp waren op enkele na verhuurd. Het aantal passanten verdubbelde, waarschijnlijk mede als gevolg van het niet frequent draaien van de pontonbrug. Tevens zal ook het fraaie zomerweer hier aan hebben meegewerkt, want ook in de haven van Lauwersoog nam het aantal passanten aanzienlijk toe. In het Noordergat waren alle ligplaatsen verhuurd. Er bestaat daar een beperkte wachtlijst, doch nog niet van zodanige lengte dat wij het verantwoord vinden een vijfde steiger te bouwen. Pas als zich ± 50 nieuwe huurders melden is het mogelijk tot nieuwbouw te besluiten. Het verloop in de haven te Lauwersoog is doorgaans gering, terwijl in Zoutkamp vrij veel huurders het contract in de herfst opzeggen. Blijkbaar is de haven te Lauwersoog aantrekkelijker, een verschil waarvan de oorzaken ons niet geheel duidelijk zijn. Het bestuur belegde daarom in 't voorjaar '82 een inspraakvergadering in café Buitjes waarvoor alle huurders persoonlijk een uitnodiging ontvingen. Hoewel men hier zijn grieven en wensen en nieuwe ideeën kon uiten, kon deze bijeenkomst niet als een succes worden beschouwd. Met de enkele aanwezige vaste liggers werden suggesties besproken maar de verwachte grieven en wensen werden niet gehoord. Voor een clubhuis was nauwelijks belangstelling en tot bouw van een jollenplatform werd door het bestuur nog niet besloten omdat niet duidelijk gemaakt kon worden om hoeveel schepen het gaat. Het bestuur blijft echter van mening dat de haven te Zoutkamp extra aandacht voor verdere uitbouw verdient. Het is immers een bijzonder aantrekkelijke haven gelegen bij een gezellig dorp met alle faciliteiten. Het initiatief tot overleg zou ook door de liggers genomen kunnen worden. Het beheer van het clubschip werd in het voorjaar overgedragen aan de W.S.V. "Lauwerszee" op voor beide partijen aanvaardbare condities. Het belangrijkste argument voor deze, door de vereniging gevraagde, beheerswisseling was: volledige verantwoordelijkheid voor — en daardoor betere motivatie van de clubschipcommissie. Tevens komen haar activiteiten meer direct ten goede aan de verenigingskas hetwelk waarschijnlijk meer aanspreekt dan het versterken van de financiële positie van de Stichting. Verder is inmiddels een ponton aangeschaft met daarop een hijsstelling om masten te kunnen afnemen en te plaatsen. Om in beide havens zelf klein onderhoud te kunnen verrichten werd hierop tevens een heistelling gebouwd. Voor het gebruik van de parkeerterreinen werd besloten een sticker te verstrekken. PLAK DE STICKER OP DE ACHTERRUIT VAN UW AUTO Onterecht gebruik van de terreinen is dan door de havenmeesters te controleren. De aanschaf van het ganzenechtpaar, Hans en Grietje, moet gezien worden in het licht van diefstalpreventie. Rijdt dus met matige snelheid op het haventerrein om niet alleen onze eigen families te sparen maar ook het leven van dit jonge echtpaar. Wij wensen u een goed 1983 toe! Het Stichtingsbestuur.

9


TERUGBLIK LARVIK Larvik schippers, bemanningsleden en aanhang waren in grote getale op komen dagen in Roden, waar eind november 1982 een "evaluatie-bijeenkomst" was georganiseerd door de wedstrijdorganisatie van de race Lauwersoog-Larvik v.v Tijdens die bijeenkomst werden ook winnaars bekend gemaakt, prijzen en herinneringsvaantjes uitgedeeld aan hen die het verdiend hadden. Uiteindelijk is er maar één vaste ligger uit Lauwersoog geweest, die zowel de race heen als terug heeft gevaren, n.l. de catamaran "GARUDA". Het verslag van één van de opvarenden van de "Garuda", Fred Licht, is in dit jaarboekje opgenomen. Het feit, dat aan de winnaars wisselbekers ter beschikking werden gesteld, wijst erop dat de race niet als eenmalig wordt beschouwd. Hoewel niet gedacht wordt aan een jaarlijkse terugkerend evenement, gaan de gedachten wel uit naar een herhaling in 1984. De wedstrijdorganisatie, in de persoon van Martin Loos — wie anders —, maakte van de gelegenheid gebruik al diegenen, met naam en toenaam, te bedanken, die door hun inzet de wedstrijd mogelijk hebben gemaakt. Helaas is door anderen verzuimd de inspirator en drager van de race te bedanken! Martin, bij deze ... zonder jou was er helemaal geen wedstrijd geweest ....!! Aan de hand van een waslijst van vragen en suggesties, welke van te voren waren ingestuurd naar Martin en door hem gerubriceerd tot een tiental hoofdpunten, werd lering getrokken uit het wedstrijdgebeuren. * Zo is men voornemens een volgende keer op zaterdag te starten en meer tijd te nemen om de Zoutkamperlaag uit te komen met afgaand water. * Ten aanzien van het geven van aanwijzingen bijv. m.b.t. het kruisen van de Shipping Lane, was men niet geheel gelijk gestemd. Verwijzen naar het Zeeaanvaringsreglement en afgaan op het "goed zeemanschap" van de schipper zou voldoende moeten zijn. * Ook het aanlopen van een haven tussendoor was een punt van bespreking, waar verschillend over gedacht werd. Uit het oogpunt van "goed zeemanschap" zijn er situaties denkbaar, dat een haven binnenlopen de enige juiste weg is. Zolang er geen contact met de wal is in de vorm van bevoorrading e.d. val je binnen de regels van het wedstrijdreglement. Het voor en tegen van het binnenlopen (in lager wal situaties kan het zelfs erg gevaarlijk zijn) en ankeren ("binnen" of "buiten") werd breed uitgemeten. Eindconclusie: de wedstrijdcommissie zal zich er over buigen. Uitgangspunt: Het is een wedstrijd geen toertocht. * Waarschijnlijk is er tijdens de race minder gebruik gemaakt ván dan er nu gepraat werd óver de marifoon en de wenselijkheid van communicatie en elektronische navigatie apparatuur aan boord. Gevraagd werd naar het doel van uitluisteren en onderling oproepen. Hoewel niet alle problemen voorzien kunnen worden, kan d.m.v. een regelmatig marifooncontact, indien zich nare situaties voordoen, gemakkelijker nagegaan worden, waar het schip zich ongeveer moet bevinden. Door diverse deelnemers werd gesignaleerd, dat het oproepen op kanaal 16 van de grote handelsvaartschepen doorgaans zonder resultaat bleef!!! * Moeten er eisen gesteld worden aan schip en bemanning en zo já, welke, eer men aan een dergelijke race deelneemt? Gebleken is wel, dat er teveel deelnemers zijn geweest, die geen of te weinig ervaring hadden met langere zeetochten: bemanningen die niet met elkaar overweg konden; problemen met zeeziekte; geen vast wacht- en eetritme; ontbreken van duidelijke verdeling van taken tijdens de wacht e.d. 10


Is enerzijds de conclusie, dat elke schipper verantwoordelijk is voor zijn schip en de kwaliteit van zijn bemanning, anderzijds kan geconcludeerd worden, dat er van te voren meer gedaan kan worden aan het gelegenheid geven van voorlichting over en het bespreken van zaken, waar men tijdens zo'n wedstrijd mee geconfronteerd kan worden. * Dat de organisatie altijd beter kan was ook nu te merken aan "de beste stuurlui ...". Welke organisatorische hobbels Martin allemaal heeft moeten nemen, met meer en minder sukses, daar hebben we geen weet van. Een tipje van de sluier werd opgelicht naar aanleiding van vragen over de bus voor aanverwanten en de gebrekkige publiciteit in de dagbladpers. Zelfs opname in de wedstrijdkalender van de K.N.W.V. bleek op tal van hindernissen te stuiten. Een duidelijk advies kregen adspirant deelnemers voor de volgende race mee: zorg zelf in eigen omgeving voor de nodige publiciteit! Het moet al raar gaan, wanneer er in 1984 geen tweede Larvik-race van start zal gaan, nu reeds zijn er al 25 schippers, die in principe verklaard hebben volgende keer weer mee te willen doen. * Met betrekking tot Multi-hulls is afgesproken, dat er gevaren zal worden volgens de Porthmouth-Yardstick regels. De middag werd besloten met een Drentse Koffiemaaltijd onder het muzikaal genot van, tot ieders verrassing, de Ulrummer Boerenkapel, die ook tijdens de start op de dijk acte de presence had gegeven. Na afloop van de maaltijd was er gelegenheid tot napraten en het tonen, danwel bekijken van tijdens de race gemaakte dia's en films, zodat ook nu de aanverwanten weten, wat de meest aantrekkelijke boei was, althans voor de deelnemers..! ik heb wel eens mooiere boeien gezien, maar dat zal aan mij liggen. Els Knol, redaktielid

Op Noorse grond. Wie biedt

Foto: Fred Licht

11


* *

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

„DE ZEEAREND" 4( 4`

'g I{ 4( 4( 4( 4( 4( 1 4( 4(

DORPSPLEIN 1 - ZOUTKAMP TELEFOON 05956-1647

4(

•,, , , _

4(

4( 4( 4( 4( 4(

-_-_-. _--,, --_ Ruime sortering in:

WIJNEN BINNENLANDS GEDISTILLEERD 4( 4( * BUITENLANDS GEDISTILLEERD 4( * LIKEUREN 4( 4( * BIEREN 4( * FRISDRANKEN

4(

*

*

4( *

>1'' ' 7--''' -

4(

4( 4( 4( 4( 4( 4( .4( 4( 4( 4( 4(

4( 4( 4( 4( 4( 4(

4( 4( 4( 4( 4( 4( 4(

4( *********************44( 12


MARIFOONKANALEN IN NOORD NEDERLAND: 16

internationaal NOOD- en oproepkanaal Noodoproep: MAYDAY MAYDAY MAYDAY this is (3 x roepnaam of andere aanduiding van het in nood verkerende schip).

10

veiligheidskanaal voor de binnenvaart; aanroepen aanbevolen op één van de openbare kanalen 23 t/m 28. Als dit niet lukt op kanaal 10. DRINGENDE GEVALLEN als er behoefte is aan MEDISCHE ASSISTENTIE: PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN Scheveningen Radio hier is (roepnaam) Ik wil radio medisch gesprek

23 t/m 28, 82 t/m 88

13, 18, 20, 22

Openbaar verkeer in Noord Nederland Van west naar oost: Continentaal Plat Huisduinen Wieringerwerf West Terschelling Tjerkgaast Schiermonnikoog Smilde Spijk

16 en 28 16 27 en 87 16 en 25 (78 ?) 28 16 en 27 24 16 en 23

Verkeer met bruggen en sluizen: Lauwersoog sluis Harlingen Kornwerderzand sluis den Oever sluis DelfzijI zeesluis brug Weiwerd Eemskanaal Groningen sluis Gaarkeuken sluis

22 22 18 20 11 22 20 18

KOMPENSEERPAAL LAUWERSOOG

Positie: 53.24.30,53 N 6.11.35,36 0

Ware peiling stormseinmast Oostmahorn: 210 Ware peiling toren van Kollum: 191

13


WEERBERICHTEN (in plaatselijke zomertijd) Hilversum I

: 298 M (1008 Kc.) Ma. t/m za. 01.00 t/m 24.00 elk vol uur.

Hilversum II

: 402 M (747 Kc.) Ma. t/m za. 05.45 - 06.45 - 07.00 - 07.30 - 08.00 08.30-09.30- 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.00 17.30 - 22.30 - 23.55 Zon- en feestdagen 06.45 - 08.00 - 13.00 - 22.30 23.55

Hilversum III

: 444 M (675 Kc.) 07.00 t/m 24.00 uur, elk vol uur.

Scheveningen Radio : 1862 Kc. (161 M), 1939 Kc. (156 M), 2600 Kc. (115 M) 05.40 - 11.40 - 17.40 - 23.40 Nordeich Radio

: 2614 Kc. (114 M) 10.10 - 22.10. Bestemd voor Duitse Bocht, Noordzee, IJsland, Groenland, Noorwegen tot Spitsbergen.

Kiel Radio

: 2775 Kc. (108 M) 09.40 - 21.40. Voor Skagerak, Kattegat en Oostzee.

%gen Radio

: 1719 Kc. (169 M) 10.10 - 22.10

Deutschlandfunk

: 1269 Kc. (236 M) 01.05 - 06.40 - 12.40

Radio Bremen

: 936 Kc. (320 M) 07.00 - 13.00 - 19.00

N.D.R. I en II

: 702, 828, 972 Kc., 18.00 - 06.00 en na nieuwsberichten.

B.B.C. Radio 4

: 200 Kc. (1500 M) 00.15 - 06.25 - 13.55 - 17.50 Stormwaarschuwingen elk vol uur van 07.00 tot 19.00 uur.

Zomertijd: 27 maart 02.00 uur tot 25 september 02.00 uur.

14


Scheveningen

0

Norddeich Radio

15


zeilschool

e Lauwer

Als uw nieuwe buren willen wij in alle opzichten zorgdragen voor een goede relatie. Ons dienstenpakket zal bestaan uit: — het verzorgen van zeil- en surflessen * — het organiseren van watersportvakantie programma's voor jongeren (v.a. 7 jaar) met keuze uit zeilen, surfen, roeien, kanoën, een dag naar Schiermonnikoog " — zeilles voor kinderen v.a. 7 jaar in Optimisten * — verhuur van zeil- en roeiboten, kano's en surfplanken — verkoop van surfartikelen in onze surfshop Kom eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden informeren; alleen dat al is de moeite waard. Wij ontmoeten u graag op ons centrum.

Tot ziens bij: Watersportcentrum `de Lauwer' Noordergat 8, Lauwersoog Frans en Yvonne Pot Tel.: 05193-9000 b.g.g. 9033 * zowel intern als extern mogelijk

DATEMA - DELFZIJL b.v. Oude Schans 11 - [)elfzijl - tel. 05960-13810

Nautische Instrumenten Zeekaarten en Boeken

Instrumentmakerij Communicatie apparatuur

NAUTISCHE UNIE b.v. Seendweg 16 - Farmsum - tel. 05960-14404

Keuringsstation van Reddingvlotten en Brandblusapparatuur

Vertegenwoordiger voor

LAUWERSOOG.

de heer T. Snieder - Vlinderbalg 4 - tel. 05193-407

Zee- en Wadkaarten uit voorraad leverbaar

16


OPENINGSTIJDEN BRUGGEN EN SLUIZEN Alleen voor de periode 1 mei tot 1 oktober. Zoutkamp - Reitdiep : ma. t/m za. van 6.00 - 12.00 uur en 13.00 - 18.00 uur. (juni, juli en augustus van 13.00 - 19.00 uur) tel.: 05956 - 1305 's Zondags gesloten. De hoogte van de brug over de openstaande sluis is bij normale waterstand plm. 3.40 mtr. Lauwersoog tel.: 05193 - 9043

: ma. t/m vr. van 7.00 - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags van 7.00 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur. `s Zondags van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur.

Dokk. nw. Zijlen

: ma. t/m vr. van 7.00 - 8.00 uur en 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur. 's Zaterdags idem doch dan tot 19.00 uur. 's Zondags van 8.30 - 12.00 uur, 14.00 - 17.30 en 18.00 - 20.00 uur.

Hunsingobrug Zoutkamp

: ma. t/m vr. van 8.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur. : 's Zaterdags (vanaf 14 mei t/m 18 sept.) van 8.30 - 9.00 en 17.30 - 18.30 uur. 's Zondags (vanaf 14 mei t/m 18 sept.) van 8.30 - 9.00 en 15.00 - 15.30 en 18.30 - 19.30 uur.

De Friese kokersluis in de Lauwers bij Zoutkamp heeft een doorvaarthoogte van 2.40 mtr. bij normale waterstand. Schutlengte is maximaal 10 mtr.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Sluis te Lauwersoog Kustwacht Schiermonnikoog (tevens alarmering K.N.Z.H.R.M.) Jachthaven Schiermonnikoog Jachthaven `Noordergat' Lauwersoog Jachthaven 'Hunzegat' te Zoutkamp Jachthaven `Lunegat' te Dokk. Nw. Zijlen Jachthaven 'Bootsgat' te Oostmahorn Jachthaven Oude binnenhaven Zoutkamp Clubschip te Lauwersoog Alarmnummer politie b.g.g. Centrale meldkamer Groningen Rijkspolitie te Water - 3 Noordel. Prov. - (Leeuwarden)

VHF kanaal 22 VHF kanalen 6 en 16 05195-247 05195 - 544 05193 - 9040 05956 - 1587 05112 - 303 05193 - 445 05956 - 1686 05193 - 9154 05957 - 1777 050 - 131313 05100 - 23044

17


Jan Ozinga's bakkerij ZOUTKAMP

VOOR DAGELIJKS VERS BROOD EN BANKET UIT EIGEN BAKKERIJ PROBEERT U EENS ONZE CHIPOLATA WADDENTAART

Ook Uw adres voor Levensmiddelen

handen-accu's-accessoires tegen hoge korting

KLAAS WOLTERS ZOUTKAMP 05956-1417

18


GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT IN ZOUTKAMP Aanlegplaatsen

: Oude binnenhaven. Jachthaven "Hunzegat". Jachtwerf "Gruno". Buitenhaven "Lange hoofd".

Drinkwater

Oude binnenhaven, Jachthaven Hunzegat en Jachtwerf Gruno.

Brandstof

Jachtwerf "Gruno".

Gas

Deknatel b.v., tevens vulstation. J.J. Zijlstra

Telefooncel

Dorpsplein.

Geneeskundige hulp

R. Witkamp, arts, Churchillweg 27, Zoutkamp, tel.: 05956 - 1300. Spreekuur 8.30 — 10.30 uur, behalve woensdags. Richting Groningen uurdienst. N.H. Kerk, diensten 10.30 uur. Ger. Kerk, diensten 9.30 en 14.30 uur.

Busdiensten Kerkdiensten

GEGEVENS VOOR DE WATERSPORT TE LAUWERSOOG Aanlegplaatsen

Drinkwater Brandstof

Jachthaven "Noordergat". Aan remmingswek voor de sluis (alleen als deze gesloten is). Op de steigers van de jachthaven. Jachthaven "Noordergat".

Telefooncel

Op jachthaven-terrein.

Bus / Bootdiensten :

Groningen, Leeuwarden, Dokkuur, Schiermonnikoog, zie dienstregeling achterin. T. Snieder, Vlinderbalg 4, Lauwersoog, tel. 05193-9007. Interkerkelijke diensten in het Expogebouw.

Zeekaarten Kerkdiensten

In de haven van Schier ligt u met veel plezier uw vakantie wordt helemaal oké door te kopen bij de

SRV

P. V. DUINEN BADWEG 5 — SCHIERMONNIKOOG — TELEFOON 1222

19


Tot uw dienst met alles waar u maar ooit 'n bank voor nodig hebt.

SPAREN • PRIVÉREKENING VAKANTIEREIZEN • BUITENLANDS GELD • VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • PERSOONLIJKE LENINGEN • FINANCIERINGEN • BELEGGINGEN • BEWAARGEVING •

20


21


FEDERATIE WATERSPORTVERENIGINGEN NOORD-GRONINGEN Een achttal watersportverenigingen uit onze regio hebben in oktober 1980 het initiatief genomen om gezamenlijk diverse activiteiten te ontplooïen in het belang van de steeds toenemende pleziervaart in de noordelijke wateren van de provincie Groningen. Het belangrijkste doel van de Federatie is het promoten van de Groninger maren. Op dit moment wordt uitgewerkt: — Brug- en sluisopeningen 's zomers in de weekeinden. — Regelingen aanvragen en treffen voor betaling van deze openstelling. — Uitbreiding aanlegmogelijkheden en voorzieningen in diverse routes. Een deputatie heeft deze zaken onlangs bepleit bij gedeputeerde Beukema. De heer Beukema toonde zich zeer geïnteresseerd. Wij herinneren ons nog de woorden van zijn voorgangster mevrouw Hut: "wat één keer open is gaat niet meer dicht". Geadviseerd werd om bestaande knelpunten t.a.v. aánlegmogelijkheden in de kanalen en openstelling bruggen te inventariseren door de betreffende w.s. verenigingen, ieder in zijn omgeving. In een gezamenlijke bijeenkomst kunnen deze gegevens nader worden uitgewerkt. Veel zal afhangen van de goede wil van gemeentebesturen, provincie, waterschappen en .. financiën. Het blijkt, dat de recreatievaart in ons gebied zich heeft verdubbeld in vergelijking met het vorig jaar. De schuttijden van de sluis te Lauwersoog zijn aanzienlijk verruimd: 's Zondags van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 18.30 uur. Een afvaardiging heeft ook de inspraakavond van 10 november 1982 te Warffum bezocht i.v.m. Nota Uitgangspunten inzake herziening Streekplan provincie Groningen. Het secretariaat van de Federatie is nu gevestigd bij: Mevrouw Leny Huneman-Mulder, Postbus 11, 9974 ZG Zoutkamp, tel. 059562309/2433. De nieuwe voorzitter is de heer Jan Huizenga te Ulrum. Noemden wij in jaarboek 1982 een aantal kenmerken en activiteiten van een drietal leden van de Federatie, hier volgt: Watersportvereniging "De Watergeuzen" te Ulrum. Ledenbestand plm. 50 en plm. 30 donateurs. Ligplaatsen voor passanten aan de Trekweg, ook voor overnachtingen. Vervoegen bij de havenmeester, ook voor drinkwater. Havenmeester is de heer W. Jager, Trekweg 28 te Ulrum, alwaar tevens waterkaarten Lauwersmeer en verdere informaties zijn te verkrijgen. Fietsen huren is tevens mogelijk. Verdere inlichtingen verstrekt het secretariaat van de "Watergeuzen" K. Jansen, Trekweg 7, 9971 CT Ulrum, tel. 05956-1797. B.


23


Ledenlijst per 1 januari 1983 Aartsen F. Abbas B.J. Abbas E. Akkerman J.J.H. Alberts L.R. Aling A. Alssema J.H.G. Appelboom W.

Zeeweg 35 Julianastraat 35 Julianastraat 35 Mernaweg 24a Verl. Hereweg 76 Westpolder 3 Stelmakerij 8 Grachtstraat 10

9142 VR 9974 RP 9974 RP 9964 AS 9722 AG 9975 WJ 9932 GL 9991 BA

Baan J.L. v.d. Baar A. Bakker J.B. Bakker L Bakker b.v. Balt T. Bardewee H.J. Barendse Th.G. Barteling J.B. Beek H. Been P.H. Beernink J.W. Bel J. Berends L Berge B.S. ten Berhold E.

Heresingel 6a Wolterbeekweg 25 H. Scholtestraat 1 Hoofdstraat 25 Nieuwstraat 1 Slinge 32 Dukdalf 114 Peizerweg 264 Oosterzoom 5 Pr. Bernhardlaan 2 Valgeweg 11 Kustweg 557 Beyemerweg 15 Parkweg 13a Verl. Hereweg 182 Bodelschwingherstr. 178 Herestraat 25 Holtstek 34 Dennenlaan 27 Meerkoetlaan 19 Schouwen 3 Ged. Zuiderdiep 101a Boterdijk 13 Uiterdijk 5 Jasmijnstraat 2

9711 ES Groningen 6862 BE Oosterbeek 9971 AW Ulrum 9967 RJ Eenrum 9971 AT Ulrum 9204 KL Drachten 9732 BN Groningen 9744 BD Groningen 9321 EG Peize 9751 BJ Haren 9892 PD Feerwerd 9933 AZ Delfzijl 9737 AB Groningen 9725 EA Groningen 9722 AM Groningen D 4600 Dortmund 15 (B.R.D.) 9953 PH Baflo 9713 DC Groningen 7822 EJ Emmen 9765 TC Paterswolde 9963 TB Warfhuizen 9711 HD Groningen 9765 EA Paterswolde 9959 PK Onderdendam 9951 GR Winsum

S. Veldstraweg 64 Landschaplaan 153 Verl. Hereweg 179 Oldenoert 122 De Lijnbaan 9 Stationsweg 7 De Schans 24 Beatrixstraat 23 Molenbuurt 13 Zijlsterweg 6 Solingerstrasse 198 Stadsweg 3 Churchillweg 35 De Sav. Lohmanln 89 Bellingeweer 2 Groningerweg 46 Johan Clantstraat 1 Rohelsterweg 2 G. Borgesiuslaan 64 Terborchlaan 23 Pomonaweg 4 Zijlvestweg 9 Koningsweg 3

9833 PB Den Ham (Gn.) 7824 BG Emmen 9721 AR Groningen 9351 KS Leek 9971 BL Ulrum 9989 BT Warffum 9974 PL Zoutkamp 9974 RW Zoutkamp 9133 MA Anjum 9133 DH Anjum D 4018 Langenfeld (B.R.D.) 9731 CP Groningen 9974 PA Zoutkamp 9722 HE Groningen 9951 AM Winsum 9738 AB Groningen 9831 PG Aduard 9285 XB Buitenpost 9722 RL Groningen 9766 TV Eelderwolde 9919 HV Loppersum 9951 BH Winsum 9731 AM Groningen

Berghuis W. Berrelkamp W.A. Bergsma P.E. Bergsma S.J. Beukema M. Beute N.L. Bieckman A.M. Biermasz R.K.S. Biessum R.H. van BlauwwiekelWieringa Mevr. B BlĂŠcourt P. de Blickman J.R. Boer A.J.F. de Boer D.K. de Boer J.I.L. de Boer L.P. Boersma H. Boersma H.J. Boersma J. Beger H. Bois du G. Bolt B. Bontekoning R. Boom G. Boon N.D. Boonstra A. Boonstra A. Boonstra K.J. Borger J. Bos A.H.W. Bos H.J. Bos R. 24

Moddergat Zoutkamp Zoutkamp Wehe-Den Hoorn Gronirigen Vierhuizen DelfzijI Middelstum

"Rog" Westrak Noorman Hvisker Squantina Alma II Quest La Vielle Noordhorn Japilie Waarschip Jump 43 Hewodi Algea Slempie Noordergat Dindel Kluut Roksand Stromhella

Pabar Shamrock Zeehond Black Jack 100 Johanna Zoltkamp Ain Audacter Aesquare Alie Z.K. 26 Boreas Z.K. 54 Pol lux Irene In de weer Nordhavet Orm Seute Deern Bibi Snubbel Antje Sietske Asterix-Idefix Krambamboeli Kemphaan


Bos R.Th. Bos B.W. Bottema J.D.F. Botjes E. Bouma D. Bouma P.M. Bouman J.W. Bouman P.R. Bous R. Bout J.G.T. Bramer U. Brand D.W. Brandsma A. Bredman B. Brink H.L. Brinksma H. Broekmans H. Broen J.J. Broesder E.H.P. Brons J.B. Brouwer J. Brouwer-Nolle M. Brugma D. Brust K. Bruyne P.E. de Buchler K. Buikema J. Buitjes D.J. Bulder K.M.H. Bij de Ley J. Bijl G.K. Bijl J. v.d. Bijk A.A. Bijsterveld J.

Oudeweg 123 Rembrandtlaan 4 Violenstraat 6 Erasmuslaan 16 Stationsstraat 8 Trompstraat 25 Duinroosplantsoen 14 Zuidveld 13 Alb. Coendersstraat 2 Overwinningsplein 98 Bonifatiusstrasse 9 H.W. Mesdagstraat 22 Allersmaweg 8 Terborgsteeg 11 Gorechtkade 160 v. Brakelplein 23a Hamweg 122 Sav. Lohmanplein 8b S. Veldstraweg 98 N. Binnensingel 120 Stationsweg 5 Celebesstraat 43a Juffer Marthastraat 1 Kerkstraat 151 Aquamarijnstraat 725 Burgstrasse 2 Marijkelaan 23 Beatrixstraat 22 Hondsruglaan 16 Prins Bernhardstr. 35 v. Houtenstraat 21 Borgweg 30 Framaheerd 1 Simonszand 103

9608 PL Westerbroek 9671 CM Winschoten 9951 GK Winsum 9752 PG Haren 9974 SK Zoutkamp 9711 EB Groningen 2015 KE Haarlem 9755 TK Onnen 9831 PJ Aduard 9728 GW Groningen D 436 Bochum (B.R.D.) 9718 HH Groningen 9891 BC Ezinge 9751 BN Haren 9713 CM Groningen 9726 HD Groningen 9617 AV Harkstede 9722 HP Groningen 9833 PC Den Ham (Gn.) 9712 XK Groningen 9801 BA Zuidhorn 9715 JB Groningen 9989 EG Warffum 9745 CH Groningen 9743 PT Groningen D 757 Baden-Baden (B.R.D.) 9953 SB Baflo 9974 RX Zoutkamp 9722 SE Groningen 9974 RS Zoutkamp 9801 KH Zuidhorn 9951 BG Winsum (Gn.) 9737 NH Groningen 9931 AR DelfzijI

Flamboyant Brandeman Electra Sirius

CarlĂŠe J.B. Carolus H.S. Cazemier D.P. Cederquist B. Cloo T. Cornelis R. Coster A.

Burgem. Renkenln 1 Tuindersweg 7b Zonnehof 14 Furumovagen 27b Aquamarijnstraat 26 Pop Dijkemaweg 47 Het Want 44

8162 CW Epe 9912 PG Leermens 9301 JC Roden 80358 Gavle Zweden 9743 RA Groningen 9731 BD Groningen 9733 BC Groningen

Happy Go Lucky Store Nisse Digrande Pearl Sea Pepper Hecoru Drammer

Dagelet A.J. Dam M. Deelman B. Deen R. Dekker Th. Diepen F. v. Diepstra F.E. Dong G.A. v.d. Dormael Th.J.C. v. Dorsten J.A. van Douma M.A. Drenth H.D. Dresselhuys D.J. Drewes H. Drijver J. Dubois F. Duif G. Duyn E. van Dijk J.A. v.

Dijksweg 17 Methardusstraat 1 Wibrandusstraat 14 Zonnelaan 245 Wierde 14 Vert Hereweg 111 Gaaikingalaan 2 Hoendiep 327 Noordwijkweg 6 Schelpenkade 10 Chopinweg 16 Technicumstraat 8 Pr. W. Alexanderstr. 2 Botanicuslaan 1 Oosterduinweg 30 Duinkerkenstraat 18 ZijIsterweg 18 Noorderkeerkring 159 Turfsingel 35

9973 PR 9853 PC 9831 SJ 9742 BE 9965 TB 9721 AJ 9801 EA 9744 TD 9804 RB 2313 ZT 9761 JK 9581 BA 1396 KC 9751 AA 1972 NG 9723 BR 9892 TE 7891 TW 9712 KJ

Houwerszijl (Gn.) Munnikezijl Aduard Groningen Leens Groningen Zuidhorn Groningen Noordhorn Leiden Eelde Musselkanaal Baambrugge Haren IJmuiden Groningen Feerwerd (Gn.) Klazinaveen Groningen

Silva Veerman Platvoet Wadvogel Houtrib Mallegat Sunkisst Joris P Fairwind Leda Albertine Stormvogel Doordouwer Eemshorn Erolca Johanna Koggeschip Deleste Karaboudjan Mistral Amisu Anreja Darijana Jumper

Ferdinand - P Swallow Cheetah Time Out Martina Eeyore Kereweer Vr. Elisabeth Katharina Auger III Dageraad Duo Zilte Doffer Vrouwe Egberta

25


Dijk G. v. Dij' W. v. Dijkstra A. Dijkstra H.A.

Kamerf. Onnesstr. 120 Helperesweg 19 Mernaweg 19 Molenweg 16

9727 HR Groningen 9722 RP Groningen 9964 AP Wehe-Den Hoorn 9781 GM Bedum

Eekels H.G. Ellens J.G. Ernens B.G.J. Essink W. Evenhuis T.J.

De Houtmanstraat 2 Patrijspoort 104 Boterakker 1 de Pelfinne 10 Hofstede de Grootkade 5a

9601 GH Hoogezand 9733 GN Groningen 9451 GS Roldè 9123 JK Metslawier

Kon-Tiki

Marèll Marblits Vrouwe Geertrui

9718 KA Groningen

Faber J.P. Faber W. Feekes A. Feenstra D.F. Frieling D. Flikkema H. Fuchs G.

Goudlaan 533 Acacialaan 24 Zonnelaan 85 Schipdijk 5 Spoorlaan 6 Schoolstraat 60 Drosselstrasse 11

9743 CP Groningen 9741 KX Groningen 9742 BB Groningen 9321 TV Peize 9967 PH Eenrum 9981 AP Uithuizen D 4443 Schtittorf Kreis Bentheim (B.R.D.)

Gelder S. van Geling J.H. Geling-Schmidt M. Gerrits W. Gort S.J.J. Graaf L. de Greiner L.W. Groendijk A.O. Groenendaal S.W.G. Groenendal J. Groningen H.E.M. v. Groot H.W. de Groot R.H. de Groot T. de Grouve J. Gulik D.T. van

Hoge der A 33 du Perronlaan 24 Rijksstraatweg 68a Oude Middelhorst 5 Meerkoetlaan 22 Tsjerkebuorren 13 Meidoornlaan 6 Burg. Wiersumstr. 25

9712 AE Groningen 9721 XE Groningen 9752 AH Haren 9751 TK Haren 9765 TD Paterswolde 9123 JT Metslawier 9756 BP Glimmen 9967 RC Eenrum

Broeklaan 7a Noorderstationstr. 29

9405 AL Assen 9716 AP Groningen

Leugenbank Harrewar

Nieuwe Dijk 1 Potgieterlaan 39 Korreweg 75a Boterdijk 39 Bleijenbeek 37 Mr.P.J. Troelstraw. 56

7707 RJ Balkbrug 9752 EW Haren 9714 AC Groningen 9765 EB Paterswolde 9301 XP Roden 8917 CP Leeuwarden

Hoop en Al

Haack P.J. Haak H. Haan E. de Haan F.G. de Haandel A.H. v. Hacquebord L Hafkamp W. Hagenauw J. Hamersma R.R. Hamminga H. Hart A. v.d. Harrenstein G.C. Hartlief R. Heering H.C. Heerma E.E. Heidekamp B. Heidema H. Hekkema K. Helden L van Hende E.R.J. v.d. Heuff J.H. Heystra P. Hibma M.A.

Alsumerweg 26 De Eiken 67 Beemdgras 40 Postbus 645 Stadsweg 56 Hantumerweg 11 Kamplaan 13 Tjonger 77 Postbus 2160 Brink z.z. 4 Nassaustraat 24 Westervalge 80 Regn. Praediniusstr. 10 Dr. A. Jacobstr. 19 Zeedijk 3 De Schans 17 Sluisweg 22 Hoofdstraat 6 Nw Kijk in 't Jatstr. 46 Peizerweg 278 Schaepmanlaan 9 Vlinderbalg 6 Hoofdstraat 1

9883 PA Oldehove 9269 PR Veenwouden 8935 BL Leeuwarden 9700 AP Groningen 9885 PC Lauwer-zijl (Gn.) 9101 AA Dokkum 9722 SG Groningen 9204 AN Drachten 9704 CD Groningen 9471 AB Zuidlaren 3583 XG Utrecht 9989 EE Warffum 9951 CB Winsum (Gn.) 9611 EA Sappemeer 9976 VM Lauwersoog 9974 PK Zoutkamp 9974 RJ Zoutkamp 9982 AG Uithuizermeeden 9712 SJ Groningen 9744 BE Groningen 9722 N P Groningen 9976 VL Lauwersoog 9965 PA Leens

26

Aluconnet Maanje Klop Dubhe Jean Marie III Rietje Tjitske Mariann F.

Brulboei L'Esperance Vrouwe Foskea Meridon Canteclaer

Marjanneke Pepper De Brunte Schicht Vivere Toddler Ebenhaëzer Zeezwaluw The Silent Lady Resultaat Minos Petronella De Jonge Dirk Viking Savicta Eureka "De Vijf Harten" Pteroeisa Bornrif De Tijd II Mazwelka Orc Groote Siege 't Rogsandt "Golfe de Lavica" Margrieta J


Hilbolling H. Hoeve T. ten Hoffman W. van Hofman W. Hofstee J.H. Hollander B. Horn A. v.d. Hoving S. Huisman H.G. Huisman J. Huitema H.C. Hukema J.D.

Boslaan 5 Boelensheerd 23 Burg. Wiersumstr. 16 Camstraburen 37 Korreweg 193 Veninge 1 Ereprijs 111 C. Altingstraat 46 Grote Rozenstraat 43 Lauwersstraat 3 Reigerskamp 371 Pr. Margrietstr. 28

7875 AR Exloo 9736 HA Groningen 9963 PK Warf huizen 8917 AG Leeuwarden 9714 AK Groningen 9471 BT Zuidlaren 8935 JE Leeuwarden 9101 VX Dokkum 9712 TG Groningen 9974 RG Zoutkamp 3607 HW Maarssen 9744 CN Groningen

Harmanna Amarant Ravelijn Togearre Tuimelaar Flora Maris Aegir Onedin II Compaan Stern Multiple Choice Vrouwe Aaltje

Jager W. Jansen J. Jelijs J.D. Jonckers Nieboer R.P.W.C. Jong de Heino Jong P. de Jonge J. de Jonge-v.d. Halen J.A. de Jongsma B. Jorritsma J. Joustra S.

Trekweg 28 Leeuwerikstraat 8 Landauerlaan 21

9971 CV Ulrum 9331 KN Norg 9351 PN Leek

Orca Lutje Paddeltje

Noorderstationsstr. 34a Czaar Peterstr. 52 Asserstraat 47 Boterdiep O.Z. 17

9716 AP 1018 PP 9331 JB 9785 AB

Zebulon Breeveertien Palu Maru Eenhoorn

Stationsstraat 3 St. Jansstraat 17b Koninginnelaan 35 De Wiek 50

9974 SK Zoutkamp 9712 JM Groningen 9717 BN Groningen 9285 VZ Buitenpost

Ster Lille Baelt De Groene Golf Beluga

Kammen F.B. van Kamps J. Kamps Mej. J.M. Karels G.H. Kate F. ten Katsman A. Kemkers J.H. Keijser C.R. Kiel P. Kiewiet H.H. Klaibeda J. Klamer H.J. Klei J.A. v.d. Kleine H. de Kneepkens P.E.J.J. Knol L.J. Knol-Bruins H. Knollema P.J. Koersen L.H. Komdeur H.A. Kornelis H. Korver T.G. Kooi B. Kooistra H. Koopman H. Koopman J.H. Koops R.A. Koornstra J. Kramer J.M. Krikke J.A. Kroes G.S. Krol D. Krol J. Kromme H.Fr. Krook Marjan

Kenwerderlaan 32 Groningerweg 8 Roderweg 12 Sabastraat 53 Weereweg 23 Drost laan 8 Het Gebint 6 Toornwerderweg 8 Cremersrijge 19 Kalkweg 64 Frederikstraat 51 Klimop 10 Nieuwe Streek 79 Wilgenlaan 9 a/b m.s. Nova Cura Valreep 20 Dorpsstraat 110 Eenerstraat 9 Meraklaan 6 Bleeksteen 3 Orchideestraat 16 Halewijnplein 15 Illigaliteitslaan 156 Oude Middelhorst 7 Jachtlaan 10 De Ruyterstraat 17 Maria Stuartlaan 5 Borgweg 91 Fossemaheerd 81 v. Swinderenstraat 25a Frieseweg 4 Noordwolderweg 43 Hoofdstraat 78 Hoofdstraat 26 Spaanse Aakstraat 47

9883 RJ Oldehove 9321 AC Peize 9321 TS Peize 9715 PL Groningen 9939 TC Tjuchem 9301 CC Roden 9356 CP Tolbert 9994 PB Toornwerd 9781 NH Bedum 9603 TD Hoogezand 9724 KB Groningen 9301 PK Roden 9891 AC Ezinge (Gn.) 9363 CS Marum 9974 ZG Zoutkamp 9732 EE Groningen 9605 PC Kielwindeweer 9331 HA Norg 9934 H H Delfzijl 9934 LS Delfzijl 9731 GB Groningen 2274 VB Voorburg 9727 EG Groningen 9751 TK Haren 9301 KP Roden 9781 BW Bedum 3832 CP Leusden 9951 BC Winsum 9737 KB Groningen 9714 HB Groningen 8267 AD Kampen 9785 AP Zuidwolde 9531 AJ Borger 9977 RD Kloosterburen 9741 CV Groningen

Demi Luwiet Thalassa Manuhari Oosterweeren Wijsant Bolmert Suzanne Kielzog Dweller Nordwind Bruun F

Groningen Amsterdam Norg Zuidwolde

Weerlicht Zeehond De HarmonieSanta Lucia Red Cloud Op Roakeldais Panta Rhei Scamander This Luckt Heron Alpha Dikkop Kraggenburg Deja Apollonia Leste Stuver

27


Krook-Pruis H.G. Kroon G.T. Kroon R. Kroon R.J. Kroon T.L.H. Kubbenga J.H.H. Kucki R. K. Kurschildgen Kuypens H.

Helperoostsingel 3 Hoofdstraat 20 Hoofdstraat 20 Postbus 55 Nieuwe weg 25 Kraaienest 40 Roodehaanserweg 9 Dusseldorferstr. 64 Koninginnelaan 14c

Zuiderbolwerk 59-b Lalkens E. Talmaweg 69 Lambeek A. Hayo Hindriksweg 18 Lamers C.J. Lameijer-Sterenberg Burg. Kruisingalaan 14 Mevr. B. Noorderhaven zz 12 Lameris A. Rijksstraatweg 233a Lanjouw J. Middelhorsterweg 76 Lange H.J. de Beatrixlaan 3 Lange I. de Julianastraat 1 Lap P. Hoge Herenweg 11 Laseur W.J.J. W.A. Scholtenweg 15a Lasker P. Verzetstrijdersln 55 Leeman W.B. Maaslaan 33 Letsch J.A. BalloĂŤrweg 15 Ledeboer H. Berthold Entensweg 8 Licht F.J. Linge A.-van Rijksstraatweg 15 Lind van WijnBreitnerlaan 45 gaarden C.C. de Ewer 3 Loots W. W. Deodatuspl.soen 35 Loos B.M. W. Deodatuspl.soen 35 Loos M.H. Westpolder 22 Louwes H.J. Dilgtweg 30 Ludwig H.H.H. St. Jacobsstraat 2b Luiks R. A.G. Belistraat 11 Luit J.J. Schoolstraat 9 Lukkien V. Lutje Spelberg Munsterweg 19 H.C. Hoofdweg 23 Lijke A.J. v.d. Maar J.H. v.d. Maldegem A. v. Mansholt G.H. Mansholt R.L.J. Mansholt S.L. Martens R.G.E.G. Medendorp J.J. Meggelen J.G. v. Mei J.G. v.d. Meinardi E.K. Meinders J. Meijer J. Meijer J.A. Middelbos J. Minne J.J. v.d. Moesker A. Moesker J.A. Moesker-de Vries H.R. Mol B. Mol S.J. Mollema R.

28

De Vrouwe Janna Najade Njord ScholĂŠ II

9722 AP Groningen 9970 AA Niekerk 9970 AA Niekerk 9800 AB Zuidhorn 9603 BG Hoogezand 9733 HC Groningen 9963 TC Warfhuizen D 4018 Langenfeld (B.R.D.) 9717 BT Groningen

Owtiona Naviculair Henne Tijmee

9101 NE Dokkum 9981 CX Uithuizen 9765 GG Paterswolde

Helle The Eagle King Size

9801 BH Zuidhorn 9712 VK Groningen 9752 CA Haren 9751 TH Haren 9744 CZ Groningen 9974 RP Zoutkamp 9756 TG Glimmen 9607 PH Foxhol 9727 CB Groningen 9725 HV Groningen 9403 TN Assen 9991 CW Middelstum 9752 AA Haren

lphigeneia Rubayat Dorade Lauwerszee Kloek Animseh Aeolus Klaasz Theodorus

2596 GW Den Haag 9966 VE Zuurdijk 9301 BV Roden 9301 BV Roden 9975 WJ Vierhuizen 9751 NH Haren 8911 HT Leeuwarden 9989 AS Warffum 9974 RL Zoutkamp

Narwal Zwaluw "Kameleon" Ran

9951 JA Winsum 9684 CA Finsterwolde

Spelevaer

Ommelanderweg 2 Menneweer 1 Termijen 118 Westpolder 8 Oosteinde 18 Winschoterkade 17a Leeuwstraat 1 Provincialeweg 18 Menkema's Uiterdijk 2 Hamrik 61 Postbus 65 Rubensstraat 25 Bokum 6 lemstukken 110 Vondelstraat 2 Esweg 1 Hoendiep 5

9978 TC Hornhuizen 9975 VV Ulrum 1852 TH Heiloo 9975 WJ Vierhuizen 8351 HB Wapserveen 9711 EA Groningen 9981 CM Uithuizen 9774 TB Adorp 9981 TN Uithuizen 9951 HK Winsum (Gn.) 9950 AB Winsum 9718 MB Groningen 9977 TC Kloosterburen 9407 KP Assen 8913 HP Leeuwarden 9462 PC Gasselte 9811 PD Enumatil

Ommelander Zwaluw

Mondsteen 2 Chrysantenlaan 1 Bornensisstrjitte 18 De Kamp 4

9934 LW Delfziji 9951 GS Winsum (Gn.) 9138 TB Niawier 9886 PD Saaxum

Marianne Poseidon Zodiak Dolfijn

Atalante II Lastdrager Diewerke Bona Orca Fjorgen Eenje Roelfina De Gebroeders Oud Bokum Rense-Job Silveren Man "Kim" Gulden Willem Thorshoycli


Molen K. v.d. Mulder H.C. Mulder R.J.M. Mijnlieff H. Nansink A. Nieboer N.E. Nieboer R. Niemeyer H.H.F. Nienhuis K. Nienhuis R. Nieuwenhuyzen J. van Nimwegen van F. Nijborg L Nijdam H. Nijveen G.

Jac. Wiersumstraat 11 Assumburg 8 Elzenlaan 2 Hereweg 33 De Buorren 1 Hildebrandlaan 23 Clausstraat 18 Oude Schoolweg 3 Hunenborg 2 Churchillweg 6

9981 JH Uithuizen 9301 VK Roden 9321 GM Peize 9831 PA Aduard 9155 AN Raard 9752 ET Haren 9744 EM Groningen 9756 BX Glimmen 7556 MR Hengelo 9974 PC Zoutkamp

Ditta Blue Bird 't Seewijf Doordrijver Isis Nannic True Love Dalga Furie Zeewolf

't Zuden 2 Floresplein 7a Multatulistraat 107 Peizerweg 99 Weegschaalstraat 17

9351 LG Leek 9715 HH Groningen 9721 NH Groningen 9727 AP Groningen 9742 NB Groningen

Clochard Rowin Sandetty Henlie Lady Jeanny

Olsmeijer E.J. Oppenhuizen C. Oomkes H. Oostland J. Oven A.A.W. v. Oven C. v. Overbeek W.J.

Oostervalge 31 J.C. Kapteynlaan 20a Woortmansdijk 9 't Holstek 3 Joh. Clanstraat 4 Ketwich Verschuurin 91 Terborgsteeg 15

9989 EK Warffum 9714 CR Groningen 9608 TA Westerbroek 9781 NJ Bedum 9831 PG Aduard 9721 SH Groningen 9751 BN Haren

Sirdan Comme ca II

Panman E. Panman R.D. Pettinga K. Ploeg R.A. v.d. Poel E.J. v.d. Poléé H.J. Pols E. Poppema T.J. Post A. Post G. Posthumus J.O. Postma G. Postma G. Postmus P. Pot F.B. Pothof R.J. Pronk M. Purmer M.C.

Middelstumerweg 17a Akenveenweg 5 J.P. Santeeweg 43 Nittersweg 7 Ereprijsstraat 4 Groningerweg 1 Huygensstraat 20 Rijksstraatweg 51 Jaspisstraat 1 Kloostermanstr. 13 Burg. Wiersumstr. 38 Woerdakkers 23 Churchillweg 7 Woldweg 153 Stationsstraat 5b Stationsweg 71 Singel 1 Hoofdstraat 63

9959 TC Onderdendam 9482 TM Tynaarlo 9312 PC Nietap 9974 ZG Zoutkamp 9404 KH Assen 9321 AB Peize 9636 CA Zuidbroek 9752 AC Haren 9743 JT Groningen 9286 EP Twijzel 9967 RD Eenrum 9461 EB Gieten 9974 PA Zoutkamp 9606 PC Kropswolde 9974 SK Zoutkamp 9471 GL Zuidlaren 9601 BX Hoogezand 9342 TA Een

Scylla Groene Engel

Rademakers A. Rademakerv. Hoorn Mevr. T. Ramkema M.H. Ramtour H.R. Reinders H. Reisiger J.H. Reukema M.J. Rigtering J. Ritter W.D.

Drakestein 34

1121 HC Landsmeer

Narwal

Badweg 11 Bareldsburglaan 1 de Rochefortstr. 33 Coronastraat 16 Boterdiep w.z. 40 Noorderstraat 14 Sluisweg 2 Sepp Manger Strasse 3a VIII Emmalaan 68 Jachtlaan 36 Spirealaan 13 KI. Luidensstraat 5 Wilhelminalaan 20 Veenweg 8a Wadwerderweg 3

9166 NC Schiermonnikoog 8431 AM Oosterwolde 9964 AJ Wehe-Den Hoorn 9742 EG Groningen 9781 EK Bedum 9971 AC Ulrum 9974 RJ Zoutkamp

Rawi 't Ros Beiaert

Roepel G.N. Roos G.A.B. de Roozenburg J.M. Rozema A. Rozemond S.A. Rust J.P. Ruytenberg C.

8056 Neufahrn (B.R.D.) 9752 KV Haren 9751 BV Haren 9741 PA Groningen 9971 AN Ulrum 9752 LM Haren 9728 NL Groningen 9988 ST Usquert

Ommelander Langoest Cleone

De Soltcamp Halaman Darde Wief Ra Catmarin Stern Elisabeth Columbiad Panacee Dorothea De Capo Quistnix Savoir Fivre

Lotus

Vrouwe Mechteld Famalyn Caprice Scheba Everaid

29


Salters P. Sangers J. Schaafsma J.S. Schaik L. van Scheepstra B. Scheepstra L. Schenkel J.C.K. Schipper A. Schogt R.G. Scholte Th. Schraffordt Koops H. Schreuder H. Schuit S.A. Schuiten E. Schutter Ant. de Schuurmans F. Sellmeyer G.A. Siegers H. Siertsema L.H. Silvester J.Th. Slangenberg R.U. Slotegraaf F.B. Smeets J. Smid L. Smit D. Smit H. Smit R.H. Smit S. Smit T. Smit Waalke Snakenborg H. Snelting G.J.L. Sneyder E.J.B. Snieder W. Sol J.N.G.H. Spanninga L. Sparenberg J.A. Sprik W. Staal A.J. Stavast F.H. Steendam L Stempher A.W.J. Streppel Sterkenburg J. Sterkenburg K. Sterringa G.J. Steunenberg F.H. Struik K.H. Struyk J. Sulzberg H. Sijpkens K.S. Sijtsma W. Tappel H. Terpstra I. Timmer H.K.J. Timmer L.H. Torringa H. Torringa R. Toxopeus H. Toxopeus J. Toxopeus J.A. 30

Kerkpad 3 Maarhuizen 10 De Schans 42 Mr. de Muinckln 14 Oostmahorn 20 Amsterdamseweg 22 Mr. S. v. Houtenlaan 208 Troelstralaan 15 Westersingel 33 Poelestraat 45

9884 PD Niehove (Gn.) 9951 TB Winsum 9101 HR Dokkum 9843 EN Grijpskerk 9133 DT Anjum 3812 RS Amersfoort 9722 GZ Groningen 9722 JA Groningen 9831 PC Aduard 9711 PK Groningen

Dilgtweg 18 Baron v. Asbeckw. 19 Beatrixlaan 18 Landstraat 5 De Lijnbaan 42 Stelmakerij 9 Esakkers 5 Winschoterkade 18 Floresplein 9a Bremstraat 77 Schepperijlaan 52 Delfland 11 Hoornsediep 158 Nieuwe Schoolweg 2a W.J. Dethmersweg 4 Sweelincklaan 29 Parklaan 10 Churchillweg 46 Verbindingsweg 2 Verbindingsweg 2 Damsterweg 51 Jac. v. Offwegenln 23 Zuiderkerkstr. 5a Vlinderbalg 4 Maarhuizen 10 Julianastraat 18 Meerkoetlaan 7 Uranusstraat 9 Valreep 105 Rijksstr.weg 21 Bonenakker 15 Hyacinthstraat 51 Hooilandseweg 69 Elensterweg 9 Julianastraat 34 Leensterweg 37 Tolhekslaan 44 Kochstraat 96 Eemskanaal N.Z. 53a Am Fehnkanal 3 Ommelanderweg 7 De Aek 11

9751 NG Haren 9963 PA Warfhuizen 9752 LP Haren 9714 G P Groningen 9971 AM Ulrum 9932 GJ Delfzijl 9481 CG Vries (Dr.) 9711 EA Groningen 9715 HH Groningen 9421 RW Bovensmilde 9951 BL Winsum 9405 NJ Assen 9725 HP Groningen 9756 BB Glimmen 9994 PC Toornwerd 9722 JT Groningen 9601 AN Hoogezand 9974 PC Zoutkamp 9974 PG Zoutkamp 9974 PG Zoutkamp 9911 TB Oosterwijtwerd 2282 H N Rijswijk (Zh.) 9712 PZ Groningen 9976 VL Lauwersoog 9951 TB Winsum (Gn.) 9974 RR Zoutkamp 9765 TC Paterswolde 9742 J R Groningen 9732 EK Groningen 9752 AA Haren 9932 JC Delfzijl 9713 H B Groningen 9983 PB Roodeschool 9971 BA Ulrum 9974 RR Zoutkamp 9971 EB Ulrum 9242 NV Frieschepalen 9728 KG Groningen 9934 RE Delfzijl Norden (B.R.D.) 9978 TC Hornhuizen 9074 DA Hallum

Dr. Philipsweg 4 Bonnikestraat 20 Stationsstr. 18 Kamplaan 14 Schouwen 4 Kruisstraat 16 De Schans 34 Reitdiepskade 14 De Schans 44

9403 AE Assen 1222 EL Hilversum 9951 BA Winsum 9722 SH Groningen 9963 TB Warfhuizen 9953 PL Baflo 9974 PL Zoutkamp 9974 PJ Zoutkamp 9974 PL Zoutkamp

Julia Siddharta Sparks De Viking Manke De Einder Baracuda Slof De drie gebroeders Xaverius II Linro Stormpie Heiltje Bever Simonszand Neeltje Silvestris Rosa II Mobidik Joffer Anje StOrtenbeker Mar Famke Flamingo Den Banjaard Rob Lauwerszee Dandelion Jonas Blauwe Kat Tuula Kapitein Christiaan Marcari Kraanvogel Bluemaster Mallejan Troel Lady Jane The Rose of Tudor

De Hendriks Aries Libra Martine Suhei Antares Aldgilles Garuda Clochard Zeehond Lavica Dikdoun Dwarsgat De Eersteling Brakzand


Toxopeus J.M. Trenning H. Tulner H.R. Tijpens J.

Merellaan 141 Oosterstraat 14 Hereweg 39 Ereprijs 77

3145 EE Maassluis 9771 AS Sauwerd 9831 PA Aduard 8935 JD Leeuwarden

't SĂŠwiff Kanoet lshtar Yellow Bird

Ubels J.R.

Meerkoetlaan 9

9765 TD Paterswolde

Janine

Varwijk K.

7891 AG Klazienaveen 9675 EN Winschoten 8491 GV Akkrum 9700 AP Groningen 9791 BK Ten Boer 9722 CS Groningen 9883 SM Oldehove 9974 RP Zoutkamp 9933 GG DelfzijI 9722 SK Groningen

Swankebast Sneeuwgans Grinde Vahl Onderneming

Veldstra M.O. Velterop H. Venema C. Venema E.W. Vermeulen R Visser E. Visser H. Visser J.H. Visser T. Visser Tom Vlieg P. Vogelzang W. Vries C.F. Vries E. de Vries E.J. de Vries E.J. de Vries F.R. de Vries G.H. de Vries G.Y.A. de Vries H. de Vries J. de Vries K. de Vries W. de Vrijma H. Vijver M.

v. Echtenskanaal N.Z. 127 Nassaustraat 105 Himdijk 48 Postbus 619 Wedmanstraat 24 Groenendaal 38 Buitensingel 170 Julianastraat 39 Grote Belt 14 Esserlaan 13 Van Echtenskanaal N.Z. 164 Cleveringastraat 18 Delleweg 13 Naarderveste 4 Groningerstraat 15 Wibrandusstraat 12 Panserweg 3 Willem de Zwijgerstr. 1 Gelinge 6 Sophiastraat 7 Kortlandseweg 7 0. van Ewsumlaan 7 De Zwaan 1 Hoofdstraat 77 Cort v.d. Lindenstr. 19 Lemenweg 3 Bergstr. 71 Eemskanaal Z.Z. 62 Tureluur 1 Wilhelminastraat 3 Verl. Hereweg 165 Baambrugse Zuwe 180 Vechtstraat 39 Hoofdkade 27 Semmelweisstraat 19 Sav. Lohmanstraat 1

7891 AJ Klazienaveen 9964 BB Wehe-Den Hoorn 9991 CG Middelstum 3432 RG Nieuwegein 9471 AP Zuidlaren 9831 SJ Aduard 9974 SL Zoutkamp 9953 PM Baflo 9471 JL Zuidlaren 9724 AT Groningen 9321 GA Peize 9991 H E Middelstum 9781 JX Bedum 9968 AB Pieterburen 9801 KN Zuidhorn 9533 TB Drouwen 9717 LS Groningen 9936 AP Farmsum 9843 GJ Grijpskerk 9611 JS Sappemeer 9721 AN Groningen 3645 AL Vinkeveen 9725 CT Groningen 9503 H B Stadskanaal 9728 NA Groningen 9801 KE Zuidhorn

Wagena J.G. Wagter F. Wagteveld A.R. Wassenaar J. Weber F.J. Weerden G.J. v. Wegman H.B. Wernsen J. Westenbrink G.J. Westerdijk R.W. Westerhoff J. Westra G. Westra P. Wetzinga G. Wiegersma P.H. Wierda A. Wierda C.H.

Parkweg 65a Wagenaarlaan 41 De Kluft 11 Postbus 451 W.H. Timersmastr. 3 Postbus 1616 Poortstraat 16 de Ranitzstraat 12a Klimop 14 Vliedorp'sterweg 6 Rijksweg 4 5e Saskiadwarsstr. 1 Julianastraat 21 Van der Waalspad 17 Langestraat 15 Asserstraat 135 Postbus 3

9725 EC Groningen 3741 GE Baarn 9909 CA Spijk 7800 AL Emmen 9964 AZ Wehe-Den Hoorn 9701 BP Groningen 9671 EB Winschoten 9721 GH Groningen 9301 PK Roden 9973 TA Houwerzijl 9731 AA Groningen 8921 CR Leeuwarden 9974 RP Zoutkamp 9406 CJ Assen 9804 PE Noordhorn 9336 TA Huis ter Heide 9965 ZG Leens

Veenstra F.J. Veenstra F. Veenstra N. Veeneman J. Veer R.E. ter Veenwijk J. Veenwijk W. Vegter Jac. Vegter K. Veldman K.

Janna Wierd Mercator Vrouwe Margaret( Nixe Neeltje Kobus Findola Veenjol Witte Raaf Liki - Tiki Vrouwe Clasina Anna Maria Barka Robbengat Pourquoi Pas Shanty Seahawk Tuula Porpoise Tureluur Libra 't Kotterke Tjeerd Otto Zwalker Dobber Bossa Nova Rizzel Dizzel Aeolus Flevo 4 Woelwater Viking Flying Lizard Bruun - F II Antares Dracon Mare Friesicum Hilda Alligator Pamaki 31


Wieringa J.A.J. Wiersema P.S. Wiersma H. Wiertsema J.P. Wildeveld J. Wingerden C. van Winter J. Witkamp R. Wortelboer G.R.H. Wolters E. Wolters K. Wolters W. Wolthuis J. Wolthuis J. Woude v.d. A., M.D.

Verzetstrijder 8 Bartelaar 7 Verzetstrijderslaan 27 Molenweg 114 Grote Hadderstraat 11 Rijksstraatweg 308 Schapenweg 19 Churchillweg 27 Dorpsweg 38 M.D. Teenstraweg 6 De Schans 1 Florakade 324 Stationsstraat 9 Reitdiepskade 3 "Molly's Wood" Derry Demesne

9102 DN Dokkum 9468 CJ Annen (Dr.) 9727 CA Groningen 9365 PH Niebert 9982 AR Uithuizermeeden 9752 CM Haren 9971 AN Ulrum 9974 PA Zoutkamp 9755 PE Onnen 9956 TC Den Andel 9974 PK Zoutkamp 9713 ZK Groningen 9988 RP Usquert 9718 BP Groningen

Skirnir III Oostermoer Notos Katje Leonarda Boekanier Marjet II Dextex Dai Gracia Our Pride Vr. Hillegonda

Woude G.H. v.d. Woude W.M. v.d. Woudstra F. Wubbolts A.J. Wubs H.K. Wijbenga H. Wijbenga H.P. Wijkstra A. Wijkstra A.

Zuiderpark 8 Fivelweg 23 Gorechtkade 135a Albert Hahnlaan 47 Utrechtselaan 60 Dorpsstraat 1 Euterpestraat 26 Lindsterlaan 16 Onnerweg 84

Ballina near Killaloe c/o Tipperary Ireland 9724 AE Groningen 9987 SH Zijldijk 9713 BN Groningen 9744 HR Groningen 9501 PV Stadskanaal 9974 PN Zoutkamp 8915 BB Leeuwarden 9363 EB Marum 9751 VG Haren

IJpes A.J.

Salverderweg 27

8801 AZ Franeker

lpharra

Zaagman W.H. Zanten J. van Zeldenrust M. Zeldenrust P. Zeinstra W. Zwart A. Zijl W.T. Zijlstra P. Zijpp Tj. v.d.

Ten Oeverlaan 43 Zeskampen 4 Englumstraat 27 J.C. van Markenstr. 30 Ambonstraat 1b Dorpsstraat 3 Postbus 11 J.P. Beukemastraat 19 Stationsweg 15

9744 GE Groningen 9482 RR Tynaarlo 9883 PD Oldehove (Gn.) 9403 AS Assen 9715 HA Groningen 9974 PN Zoutkamp 9780 AA Bedum 9965 RJ Leens 9751 CA Haren

Eclipse Hendrika

32

Dormelie Restless Zeearend Tournesol Zeearend Nauplius Fleur Zee-eend

Seefugel Amphitrite Omega Us Wille


JEUGDZEILEN 1982 De deelnemers: Eelco W. Daniels Eduard W. Daniels Eizo Schuur Enrico Schuur Godert v.d. Noort Arjette v.d. Noort Roeland Biemans Niels Biemans Klaas Beukema Jan Harm Beukema Leo v.d. Vliet Silvia v.d Vliet Allice v.d. Vliet Stefan Beuving Rinze Zijlstra Jasper Steendam Johan Steendam Rinske Knol Joske Knol Marjan Reukema Pieter Reukema Nienke Stavast Annemiek Poppenra

Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Winsum Vierhuizen Vierhuizen Ulrum Ulrum Ulrum Winsum Assen Delfzijl DelfzijI Groningen Groningen Ulrum Ulrum Haren Haren

Foto: Els Knol

Paula Blauw Barbara Blauw Alex Sloot Bert Sterkenburg Chris Spelberg Caroline Katsman Gerlof de Vries Marloes de Vries Marjam Rienks Heilco Feenstra Anke Staal Lienke Staal Esther Moesker Tom Moesker Yvonne Soesbeek Martin Soesbeek Hiske de Vries Edward Roozenburg Baptiest Mol Job Mol Jennifer Coster Gwendolyn Coster

Haren Haren Zoutkamp Zoutkamp Winsum Roden Grijpskerk Grijpskerk Zoutkamp Grijpskerk Groningen Groningen Gasselte Gasselte Groningen Groningen Stadskanaal Groningen Winsum Winsum Groningen Groningen

Ook omslaan moet geleerd worden

HET ZEILSEIZOEN Het zeilles-seizoen begon onder zodanige, onstuimige, omstandigheden dat er op de eerste zaterdag — 1 mei 1982 — eigenlijk niet gevaren kon worden. De grote toeloop kwam dan ook een week later, nl. 46 aanmeldingen. Dank zij de goede verstandhouding en de goede sfeer kon dat grote aantal op redelijke wijze worden "verwerkt". In de loop van het seizoen kreeg iedere leerling de kans om bij zowel goede - als bij slechtere zeilomstandigheden te varen. Regelmatige opkomst is dan ook steeds gewenst. Om de taak van de instructeurs, die dit werk vrijwillig en in hun vrije tijd verrich33


ten, iets te verlichten is wel eens op drukke momenten een beroep gedaan op de aanwezige ouders. Ook in 1983 zal soms enige assistentie worden gevraagd. Op zaterdag 18 september had de onderlinge wedstrijd plaats in de jachthaven te Zoutkamp. Gezeild werd in vier groepen bij mooi zonnig weer met weinig wind. "De wind is er bij gaan liggen" werd door één van de jongens opgemerkt. De belangstelling vanaf de wal was bijzonder groot, ouders, grootouders, vriendjes. Hoewel dus van "woelige baren" geen sprake was werd er toch met animo gezeild. Van de 46 leerlingen waren er 28 aan de start. Gestart werd er vanaf de volgboot door starter Hukema. De uitslag van de wedstrijd was als volgt:

11 jaar en ouder:

6 tot 10 jaar:

1 Gerlof de Vries 2 Enrico Schuur 3 Hiske de Vries

1 Godert v.d. Noort 2 Chris Spelberg 3 Caroline Katsman

Van de "halfwinders":

6 tot 8 jaar:

9 jaar en ouder:

1 Nienke Stavast 2 Steven Beuving 3 Barbara Blauw

1 Klaas Beukema 2 Johan Steendam 3 Jan Harm Beukema

Daarna werd door de ouders nog een wedstrijd gezeild, waarbij zowel de heer als mevrouw Spelberg als eersten eindigden. De heren Stavast en Soesbeek werden respectievelijk tweede en derde. De prijzen werden uitgereikt door de secretaresse van W.S.V. "Lauwerszee" mevrouw H.G. Krook-Pruis. Het zeilonderricht aan jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar wordt al gegeven vanaf 1977. Tot vorig jaar had dit steeds plaats in de jachthaven Hunzegat te Zoutkamp, één van de havens die de Stichting Jachthavens in exploitatie heeft. In 1983 echter worden de zeillessen verplaatst naar Lauwersoog! In goed overleg met de Stichting kunnen we gebruik maken van de jachthaven aldaar. Eén van de voordelen van deze haven is de aanwezigheid van het Clubschip waar theorie-les gegeven kan worden en dat tevens onderdak biedt bij slecht weer. We hopen hier verder op de oude voet door te kunnen gaan met onze zes lesboten. Er wordt weer geoefend op de zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, elke groep 1 uur. Het lesschema hadden we ons als volgt gedacht: 14 mei 1983, de eerste zeilles. 9 juli, de laatste les vaar de grote vakantie. 20 augustus, de eerste les na de vakantie. 17 september, deze laatste lesdag is bestemd voor onderlinge wedstrijden waar we alle leerlingen van dit seizoen, met hun ouders, verwachten. Hoewel niet noodzakelijk, is toch een regelmatige opkomst elke zaterdag wel het prettigst. Het wordt aanbevolen het boekje "Kinderen leren zeilen" aan te schaffen, omdat aan de hand van dit boekje de lessen worden gegeven. Aanmelding: weekend 30 april / 1 mei in het clubschip bij de heer Katsman (tel. clubschip 05193-9154) en zondag 8 mei vanaf 10.00 uur voor inschrijving, afspreken lestijden en betaling lesgeld. Het lesgeld is weer bepaald op f 35,— per persoon. HJB 34


S. VAN GELDER WATERSPORT ZEILMAKERIJ

HOGE DER A 23

jr".,,_ *

9712 AE GRONINGEN

Tel. 050 • 123882

R.V.S. Verstaging - ook terminals Tuigage reparaties Watersportartikelen Seinpistolen en signaalpatronen Motoren verkoop en repaties INTERNATIONAL VERF SYSTEMEN ENKES — HARKEN — GIBB. BARLOW — MARINA — GIBB.Off. Dealer LEWMAR SEA SURE — FICO — HOLT-ALLEN — H. SPRENGER IYE — HYE — CLAM CLEAT — NICRO — MARINE Reddingsvesten! Imhoff en Regatta Tevens verhuur: reddingsvesten WATERSPORTKLEDING: IMHOFF Off. Dealer MUSTO en HYDE HENRI LLOYD Warmte onderkleding 35


WEDSTRIJDUITSLAGEN 1982

Voorjaarsrace 22 mei Platbodems: 1. Weerlicht 2. Vr. Geertrui 3. Gulden Willem

Multihulls: Knol Essink Mol

1. Ra 2. Liki Tiki

v.d. Woude Boonstra Veldman Komdeur Olsmeijer

1. 2. 3. 4. 5.

Vrije klasse: 1. Dormelie 2. Antje Sietske 3. Nixe 4. Red Cloud 5. Cirdan

Pols Vermeulen

Ned. Kruiser kl.: Fjorgyn Orc Linro Beatrice Leda

Meinardi v. Helden Schuiten v. Duyn Brand

Najaarsrace 4 september Platbodems 1. Weerlicht 2. Leugenbank 3. Narwal 4. Silveren Man

Multihulls Knol Groenendaal de L.v. Wijngaarden Moesker

1. Liki Tiki 2. Duo 3. Quest

v.d. Woude Grouve Olsmeijer ten Hoeve Oele

1. Fjorgyn 2. Calypso 3. Beatrice 4. Swankebast 5. Linro

Vrije klasse: 1. Dormelie 2. Pepper 3. Cirdan 4. Amarant 5. N.N.

Vermeulen du Bois Appelboom

Ned. Kruiser kl.: Meinardi Bous v. Duyn Varwijk Schuiten

Hierdoor kwam de wisselbeker - Vrije klasse - voor 1982 in bezit van W.M. v.d. Woude met de Dormelie.

Een goede koers vaart u met een komplete drukwerkverzorging door Grafisch Bedrijf Letsch b.v. Oosterhamrikkade 82 Groningen - Telefoon 050-772605

36


37

... ."

,

'4"ksp

.... .

'', .., t, " '-

*

,'"'""'- g"'"4. , * . 44'

5#"

.

.

-

t..

',,.el',. t i. .t4,:,

-

**,

,,

. , ..

•1

», .

'''''t .. it. ''''

', '47

• '" -:'''''''Ï . g-' „ • .,•

Ik„ ., •

.•, . t.""'r*;1 1,,..*' . -, '

'.". -.t,±. k '.. '41...f•

,

.5 ' 4.•e''''''W'gt

/ - ` -

''' ' r,,, .' '.. -

, ,

Y't**' "'''

, 45gt„

*

.kom

›:

54:

,.

.. .

, ""y : ,-",'.., ',,-',4-•,*•.t.-",..t . :-;;;:f.„ ,-' _. ,,, . ,, '' . '.I,'''',''-.*,:- ,1:eil • --1:k.I.,-''' :-t,,`- '.'•-r .,i,,200'''

''''' ' ,• ''.

lt,‘,,t, ' '' •• ,'" t'kr , t„.,. gg'r. ' .'''cls ..ig'' ; ' ',', ■ '/,'•gf:„.,

.

.,

Jachthaven "Noordergat"Lauwersoog Vanu it delucht zo klein maar voor ons Fo to: JanHeuff De t huishaven vanveel onzer leden. n voor hen d ie van v e èr komen ozobelangrijk

,

._

...,

.. .. ,, . -

J


UITSLAG VAN DE COLIN ARCHER RACE 1982 Lauwersoog — Larvik: Groep B 1 (tot 111/2 meter)

Multihulls: H. Tappel 0. Eerelman

1. Garuda 2. Blauwe Gans

P. de Kort H. Komdeur F. Woudstra

Groep A 2 (tot 10 meter) 1. Galemaster 2. Onedin 2

L. v. Helden J. Hagenouw

Groep B 2 (tot 121/2 meter)

Groep A 1 (tot 9 meter) 1. Matjas 2. Red Cloud 3. Rest less

1. Orc 2. Minos

C. Oudhof Sj. Hoving

1. Nina 2. Klieuw 3. Jantje

E. Looman H. Becker L. Birkner

Groep B 3 (vanaf 121/2 meter) 1. Diana 2. Tulla

H. Bultjer E. Troost

I.O.R. klasse: le werd de Nina van E. Looman N.K.K. klasse: le werd de Orc van L v. Helden Larvik — Lauwersoog: Vrije klasse:

Multihulls: 1. Blauwe Gans 2. Garuda

0. Eerelman H. Tappel

1. Galemaster

C. Oudhof

Lauwersoog — Larvik — Lauwersoog: Vrije klasse:

Multihulls: 1. Blauwe Gans

0. Eerelman

1. Galemaster

C. Oudhof

COLIN ARCHER-RACE 1984 In 1984 zal er wederom een wedstrijd onder bovenstaande naam worden georganiseerd. Wij hopen dat deze keer onze Noorse mede-organisatoren ook een aantal schepen uit Noorwegen, Denemarken en Zweden in de wedstrijd kunnen krijgen. We weten dat er reeds nu hard gewerkt wordt om dat te bereiken. Onafhankelijk van het succes dat de W.S.V. Larvik boekt in de werving voor 1984, zijn wij ook al weer hard aan het werk en binnenkort zullen al weer de eerste mededelingen in "Zeilen en Motorbootvaren" verschijnen. De tweede uitvoering van de Colin Archer-race zal niet veel verschillen van de eerste: Bemanning: minimaal drie personen Uitrusting: toevoegen noodantenne Schepen: minimaal 7,50 meter, plus klassen als b.v. Waarschip 7,20 meter. Op dit moment hebben wij al een toezegging (onder voorbehoud) van 36 schepen, zodat het aantal deelnemers wel eens aanzienlijk boven de 40 van 1982 zou kunnen komen. Voor diegenen die erover denken in 1984 ook (voor het eerst) mee te doen, kunnen de ervaringen van de mensen van vorig jaar misschien wel erg waardevol zijn. Zie verder de verslagen in dit jaarboek en in het blad "Zeilen en Motorvaren", welk blad u verder ook op hoogte houdt. 38


JACHTHAVEN H UNZEGAT

Deze haven ligt beschut in een insnijding van het Zoutkamper Ril. Slechts enkele minuten lopen van het oude vissersdorp Zoutkamp. Voor al Uw benodigdheden kunt U daar terecht.

De komende jaren wordt het aantal ligplaatsen uitgebreid. Vraag inlichtingen aan de

Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog Postbus 172, Haren (Gr.).

39


Uitslag zeilwedstrijd Lauwersoog — DelfzijI Multihulls: 1/2 Garuda 1/2 Quest 3 Sparks

Tappel Appelboom Schaafsma

Ned. Kruiser klasse: 1. Leda 2. Sidharta 3. Orc

Brand Sangers v. Helden

Vrije klasse: 1. Red Cloud 2. Alligator

Koordeur Wetzinga

De zeilwedstrijd Delfziji — Lauwersoog werd afgelast. Uitslag "Prethardzeilerij " Lauwersoog — Zoutkamp v.v. Multihulls: 1. H. 896

Sprik

Kajuitjachten: 1. Leda 2. Onedin 2 3. Alligator

Brand Hoving Wetzinga

Platbodems: 1. Gulden Willem 2. Notos

Mol Wiersma

Open boten: 1. Slenk 2. Vlinderbalg 3. Iphigea

Eleveld Herlé Lameris

Prijs voor doorzetters: Mol met Duppie

Zijlstra's

EEN KLEINE ZAAK EEN GROTE SORTERING

TWEEWIELERBEDRIJF

■ Bromfietsen, o.a. Yamaha, Kreidler, Mobylette, Suzuki

ZOUTKAMP — Churchillweg 26 RUIME KEUZE IN: ■ Huishoudelijke artikelen ■ Tuingereedschap ■ Speelgoed ■ Rijwielen, o.a. Gazelle, Batavus, Motobecane (U hebt bij ons al een compleet merkrijwiel voor f 297,50)

40

■ Verhuur van fietsen, tandems, haakseslijpmachine, kettingzagen, ladders, tuinf rezen enz. ■ Buitenboord motoren: TOMOS de meest geruisloze ■ Tweetakt-oliën: OMC, QUAKER-STATE ■ Campinggas, Essogas, Benegas ■ Ansichtkaarten


DOKKUM EN FONDUE Georganiseerd door de toercommissie, werd op 25 september weer de jaarlijkse vaartocht naar Dokkum gemaakt als symbolische afsluiting van het vaarseizoen '82. Het was de zevende achtereenvolgende keer. Een achttal schepen startte om Âą 09.00 uur. Zowel de tocht en verblijf in Dokkum als het bezoek aan het bowlingcentrum aldaar zijn vlot verlopen. De daar op aansluitende Fondue-avond werd door 52 leden en huisgenoten bezocht. Ook dit eetfestijn was weer, tot aller tevredenheid, voortreffelijk voorbereid door het bekende dames-team, zodat we op een goed geslaagde dag (en nacht) konden terug zien.

ZOUTKAMP - BINNENHAVEN Vanaf 1971 is de binnenzijde van de dam in gebruik geweest bij de W.S.V. "Lauwerszee". In dat jaar werd de steiger gebouwd, de haven uitgebaggerd en de wateraansluiting aangelegd. Sindsdien is de haven bezocht door vele passanten uit binnen- en buitenland. De laatste jaren bestond steeds meer de behoefte om de voorzieningen in de haven te verbeteren. Kon men vroeger gebruik maken van douche en toilet in de woning van onze havenmeester, nu moesten we deze voorzieningen voor de passanten al weer een aantal jaren missen. Ook ligplaats-uitbreiding werd overwogen, daar het gebruik door de beroepsvaart verminderde en de pleziervaart intussen toenam. Na enkele vergaderingen ten Gemeentehuize, waar steeds alle betrokkenen aanwezig waren, werd besloten dat Prov. Waterstaat de dampier zou verbeteren en dat de Gemeente, waarvan B. & W. welwillend staan t.a.v. de plannen, zal trachten de douche- en toiletvoorzieningen mede te realiseren. Inmiddels is reeds een deel van de steiger, in opdracht van Prov. Waterstaat, grondig verbeterd d.m.v. een constructie die nu wel onverwoestbaar lijkt. De W.S.V. "Lauwerszee" deed, op eigen verzoek, afstand van de exploitatie. Een nieuw-gevormde vertegenwoordiging van het verenigingsleven in Zoutkamp zal de pacht van de dampier overnemen en tevens de, door ons indertijd aangevraagde, uitbreiding van de ligplaatsen verder uitwerken en exploiteren. We wensen de nieuwe exploitanten met deze onderneming veel succes toe. De kansen lijken daartoe wel aanwezig en we hopen dat deze verandering door het hele dorp "gedragen" zal worden. Temeer nu overheidsinstanties hun medewerking hebben laten blijken. De binnenhaven werd in 1883 aangelegd ten behoeve van de vissersvloot, dat is dus dit jaar juist 100 jaar geleden. B

41


SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

„Welgelegen"

B.V.

Voor al uw ijzerwerken, ook R.V.S. Scheeps- en stationaire motoren Winterberging voor jachten: zowel binnen als buiten. Mobiele kraan aanwezig.

Ons adres: REITDI EPKADE 21 - ZOUTKAMP

Tel. 05956-2182-1828

42


PLEZIERVAARTUIGENBELASTING ? In 1979 deed de ministerraad een beginseluitspraak over de wenselijkheid van een heffing op pleziervaartuigen waarvan de inkomsten ten goede zouden moeten komen aan publiekrechtelijke lichamen. Een Werkgroep Pleziervaartuigenbelasting heeft onlangs een rapport aangeboden. De werkgroep vindt dat voorkeur moet worden gegeven aan een gedifferentieerde provinciale bestemmingsbelasting, steunende op het profijtbeginsel. De bedoeling is dus om provincies een bestemmingsheffing te laten heffen om de kosten die de lagere overheden dragen als gevolg van de pleziervaart te dekken. Heel kort zullen we nagaan wat de gevolgen van een eventuele invoering van die belasting kunnen zijn. Uitgangspunt voor het basistarief van de heffing zijn lengte én motorvermogen. Voor een jacht van 4 meter betaalt men vijftig gulden, voor een jacht langer dan 10 meter honderdvijftig. Deze basistarieven worden verhoogd met een toeslag voor motorvermogen voor een motor van 0-5 KW moet vijftig gulden worden betaald, voor een vermogen van meer dan 90 KW vierhonderd gulden. Voorbeeld: een jacht van 8 meter met een motor van 40 KW kost f 300,— Met dit bedrag zijn de gemiddelde lasten van de overheden niet gedekt. Men heeft berekend dat in 1982 de lagere overheden per pleziervaartuig een last hebben van f 315,— en het rijk van f 150,— Maar het doel van de belasting: een bijdrage te vragen in de kosten welke door de overheid in ruime zin worden gemaakt, wordt wel bereikt. Men heeft ook uitgerekend wat de kosten per boot per provincie in 1976 waren. In Groningen was dat bij een aantal van 2.665 jachten f 681,—; in Friesland bij 22.826 jachten f 355,— De verschillen in kosten per provincie rechtvaardigen volgens vele mensen verschillen in provinciale tarieven. Welke zijn nu de kosten die de overheden ten behoeve van de pleziervaart maakt? Voorbeelden hiervan zijn kosten van openbare ligplaatsen, vuilverwijdering, kosten van bebakening, bediening van bruggen en sluizen, kosten van voorkoming en herstel van oeverschade. Wij onthouden ons van commentaar. Spreekbuizen van belanghebbenden zullen dit vermoedelijk nog in ruime mate geven. B.B.

ovevklooles Leesvan ookonze de phen, zakenlieden. ze 'nebben

vee` te bleden. Ga veel 43


Uw adres voor:

Scheepselektronika Marifoons: Navacom 80, Sailor, Sailtron RT 80,

Amcom 88D. Nieuw: Icom 80H. S.S.B. ontvangers: Century, Yeasu FRG 7700, Kenwood R 600, Lokata S.S.B. / RX. Nieuw: Medio RX 12. (Kristal ontvanger)

Scheepsaccessoires Een greep uit 't van A t/m Z assortiment Accu's: Vetus, Hagen. Geluidsisolatie: dealer Heybroek isolatiemat. Baryfol. Kooktoestellen: Origo, Optimus. Pompen: dealer R & M pompen en toiletten + onderdelen! Verwarming: Taylor, Ebenspracher, Wallas Wad- en zeekaarten en Cassens en Plath kompassen.

"De Ebenhaëzer", Rabenhauptstraat 391, 9725 CB Groningen. Tel. 050 - 264447. Voormalig exploitant van de klipperaak "Ebenhaëzer". Levering uit voorraad.

DE EBENHAEZER RABENHAUPTSTRAAT 3 9 i 9725 CB GRONINGEN TELEFOON 050 -264447

44


45

-

'S,...'4,0,.

.,

, ,. .. ,:„. .

,. •-. -, „... - .i. m. , , .

,

1,1r..**-. ' -

-v‘

»

. •.

.■

... >

..... .,

,.

.,.,,Ï,. ‘.. ,....

. ,

ri , ,.. .„,

.. ,-

.

, ..

.....,„,1...

, .. ..,

Foto: Jan Heuff

, ...

;t.i,,,..',0:-:.-i,., ,,l, :,,„,,,,.,.,,, ,,„,,,,,,,ffl , . ' . Ïi :,-,.,:i919 01 -g', ii:.: .',.'4';,-..' . .,, . ••.., .. - . ..... , , ,,, • , . . ..1

Ook een tochtdoor de Groninger maren heeft z ijn bekor ing

Mensi ngeweer

',.

.

, , ,,,, ,

; I:i. -' .".,.`P' ',2›' '...1., '''''' ',. ,'',,,'-',... ,:i i ' , " -'. ' . .,.-' :zi',. ;,', ', -• , '1. .1.:,...: ?.'. ": ,-t-4.i', r, g ', . "' g ' '0: ,, . , ,,:' , ',. , ' ,)..t . . :.?' ., „ ': ,,, l,',:^."` $.; . ' ,, ,,,: =I . 4 I ' . i7. . .. , ,..: '' 4 ..v'':'' ( " , , = ' ' ' ' " g ,3 '4,:"' 2-.J _ ,..... ,,,. .. :.. ..,.. ,... . ,.. 'i` ,,..s.,.. .. „ . _ ,,, 2.:,17 -17 ,i . : ....,. .,i:

„-it;iktgm -. it 'i l,r. ...,..«•.:..:'1!.' ,.6,% . '4 , %. ., , , . ' . ., ' " ' '• ,k . " ›,4 k---‹ t ;

>'

C.''.,,''',>.'''' -,,,.;,--;- -,. '''"..,., 3"ktik, ' ' "*••S '<." .. '-'; .kkco ',:•;`. '..„, ' ',;,,!,,I. K,"4:'"..:It. 4 . ... -•tj ''' .,t ' ' • '' ‘'.,1'!. '.',.' ii , ''''' ,,..«.;.*.,› " ..J '.:' :,. •'' Ik " "'".. '',4, ; .,. Af,' '. 't .. 4.,*%.. ,,,,. 4,,,,.,, •,..t.z,(7z.',..,,,• '-‘, •,-,, ,\ „

'f :.''''-'.,k

,,a.-:. Y';', --. ', ''';''', *' ''''.


LAUWERSMEERJOURNAAL Het Lauwersmeer zal ingaande 1983 een ingrijpende betonningswijziging ondergaan overeenkomstig het nieuwe SIGNI-systeem. Dit systeem wordt ingevoerd in alle Europese binnenwateren. In Nederland dus ook het IJsselmeer en de meeste Hollandse en Zeeuwse wateren. Het sluit aan op het IALA-systeem dat 5 jaar geleden op zee werd ingevoerd. De grens tussen beide systemen ligt bij havens over de koppen van de havenhoofden. Waar de IALA tonnen liggen, geldt het Zeeaanvaringsreglement en het SIGNIsysteem valt onder het Binnenvaart Politie Reglement. Ook het Lauwersmeer zal daardoor een ander aanzien krijgen. Vele blezen (prikken) zullen vervangen worden door drijfbakens met driehoekig topteken b.v.: punt naar boven en groene kleur = de tot heden bekende samengebonden prik, punt naar beneden en rode kleur = de open prik. Bolton, rood - groen horizontaal gestreept is een scheidingston (Dokkumer DiepSlenk). Bolton, rood - wit vertikaal gestreept is een verkenningston (Dokkumer Diep). Gele ton met rood-wit-rood bord betekent in-uit-of doorvaart verboden (vogeleiland). Een aantal groene tonnen onder de Friese kust zullen verdwijnen, behalve de noordelijke VO 1 t/m VO 11. Beschrijving van het hele systeem is hier ondoenlijk. Wij zullen de lezers moeten verwijzen naar de nieuwe waterkaart van de A.N.W.B. of die van de Hydrografische Dienst. Bovendien geeft Waterkampioen no. 4 (25-2-'83) duidelijke informatie, terwijl in het Clubschip een kaart van het Lauwersmeer met de nieuwe bebakening ter inzage zal liggen. Wat de plannen van Rijkswaterstaat betreft: de aanlegmogelijkheid op Senneroog, het nieuw gecreĂŤerde eilandje in het Dokkumer Diep ter hoogte van Ezumakeeg wordt verruimd. De helft van de damwand wordt nu insteekhaven d.m.v. meerpalen. De eilandjes in de doorgraving van de Zuidel. Ballastplaat worden evenzo voor de helft voorzien van insteekhavens. Voor de rekreant minder fraai, op- en af het schip wordt moeilijker, maar het vergroot het aantal ligplaatsen. Uitgangspunt is, het ontlasten van natuurgebieden in het Lauwersmeer. Het betreden er van is weliswaar verboden, maar toch is verstoring geconstateerd o.a. bij de lepelaars. De Raskes voor Ezurnazip krijgt bij de uitloop een gebogen strekdam van stortsteen t.b.v. de oeverbescherming. Een snelheidsbeperking op het Meer is in voorbereiding. Er bestaan verder nog steeds plannen om tegenover Oostmahorn een eilandje op te spuiten, lengte plm. 900 m., en te voorzien van twee haventjes N.O. en Z.O. van het eiland d.m.v. plm. 300 m. damwand. Ook tussen Zoutkamperril en de doorgraving Zuidl. Ballastplaat zal een eilandje opgespoten worden ter markering van de vaart vanaf de Zoutkamperril en bovendien om de rekreatieve funktie. De oever van de Zoutkamperril bij Zoutkamp zal aan de zuidzijde beter worden beschermd en verfraaid. Hunsingosluis: in de toegangsgeul naar de sluis, waar velen een vaste stek hadden, zal binnenkort niet meer mogen worden afgemeerd. De aanlegmogelijkheid bij het rekreatieterrein aan het Nieuwe Robbengat zal worden uitgebreid voor kleinere schepen. Vogeleiland: achter dit eiland langs mag, dit seizoen al, niet meer gevaren worden. Dit zal duidelijk d.m.v. de nieuwe betonning worden aangegeven. Daarentegen ondergaat de scheepvaartgeul tussen het vogeleiland en De Rug 46


(t.o. de sluis te Lauwersoog) een grote verbetering. Van de zuidzijde van de geul zal 50 tot 180 m. breedte worden weggebaggerd, zodat een doorvaartbreedte ontstaat van op zijn smalst 100 m. en op zijn breedst 200 meter. Zoals u ziet, plannen genoeg en gedachtig aan de regel: "een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst", zullen we hopen dat de huidige omstandigheden de mogelijkheid bieden om "ons Meer" en wijde omgeving verder te vervolmaken.

B.

VOGELS IN HET LAUWERSMEER Na de afsluiting van de Lauwerszee heeft dit gebied bekendheid gekregen als pleisterplaats van vele vogelsoorten zoals de brandganzen, de smienten en de wintertalingen. In de herfstmaanden neemt het aantal soorten in dit gebied sterk toe. Men ziet er dan de bergeenden, de slobeenden, de wilde eenden, de pijlstaarten, de kleine zwanen en de grauwe ganzen in grote getale. In de nazomer zijn een groot aantal lepelaars in dit gebied anwezig. De steltlopers, zoals de kleine strandloper, de bontbekplevier, de kr rnbekstrandloper, de kemphaan, de grutto en de kluiten ziet men in de herfst, rr ,ar ook in de zomer ervoor. Zij komen in grote aantallen voor in dit vogelrijke gebied. 's Nachts komen er veel vogels overnachten, die overdag op andere gebieden hun voedsel zoeken. Zoals de regenwulpen, de grutto's, de kemphanen en de scholeksters, verder de kok- en de zeemeeuwen. De flamingo's die al een aantal jaren in dit gebied voorkomen zijn waarschijnlijk uit een dierentuin ontsnapt, zij vormen een aparte verschijning in dit gebied. Wanneer er zo'n honderdduizend watervogels in dit gebied aanwezig zijn kan het niet anders of er komen roofvogels op af, zoals de slechtvalken. Verder worden dan de buizerd, de ruigpootbuizerd, de grauwe-, de blauwe- en de bruinekiekendief-soorten waargenomen. Behalve in de zomer vindt u ook in de winter specifieke vogelsoorten zoals het fratertje, de sneeuwgors en de strandleeuwerik, deze vogels zijn zangvogels. L.S. 47


HISTORIE VAN HET KUSTGEBIED Bekend is dat reeds ver voor onze jaartelling grote delen van wat wij nu Groningen en Friesland noemen, onderhevig waren aan eb en vloed. De schaarse bevolking kon zich in die tijd slechts handhaven door het opwerpen van hoogten die, gedwongen door zeespiegelrijzing, steeds hoger en groter gemaakt moesten worden. Herhaaldelijk veranderde het gebied van gedaante. Enerzijds werden de door de zee opgeworpen schoorwallen vaak door stormvloeden doorbroken, anderzijds had door aanslibbing natuurlijke ophoging plaats. Het was voor de bewoners op deze hoogten dan ook een hard bestaan. De geschiedschrijver Plinius die omstreeks het begin van onze jaartelling dit gebied bezocht, schrijft hierover: "Een erbarmelijk land, waar tweemaal per etmaal de vloed overheen stroomt zodat de bewoners genoodzaakt zijn te wonen op zelf gemaakte hoogten waar zij in hun hutten hun door de noordelijke winden verstijfde ledematen warmen aan een vuur van gedroogde slik en mest". Men hield zich in leven door het houden van vee en door visvangst. Het benodigde drinkwater werd verzameld in z.g. dobben. In het noorden van ons land bevinden zich nog ruim duizend van deze kunstmatige hoogten die in Groningen meestal wierden en in Friesland terpen worden genoemd. Ze worden van overheidswege beschermd. Vroeger heeft namelijk wel afgraving plaats gehad voor grondverbeteringsdoeleinden. Deze wierden getuigen nog steeds van de moeizame strijd tegen het zeewater in oude tijden. Met een tikkeltje chauvinisme zou men kunnen zeggen dat die voorouders een monument hebben achtergelaten, dat zijn gelijke in de wereld niet kent. Men zou de volgende vergelijking kunnen maken: De grootste piramide van Egypte, die van Cheops, heeft een oppervlakte van 5,4 ha. EĂŠn van onze grootste terpen biedt plaats aan vier van dergelijke bouwwerken. Genoemde piramide heeft een inhoud van 31/2 miljoen m3. Voor de terpen moest zeker 100 miljoen m3klei verwerkt worden. Omstreeks 1000 jaar na Christus ging men over tot de aanleg van dijken. Zo werden in de loop der eeuwen het hele boezemgebied en een groot deel van het ver-

GRONINGEN L. FRIESLAND = TERPEN OUDE KUSTLIJN

= HOGE GRONDEN

48


zonken kustgebied weer heroverd, een strijd die voortduurt tot op de huidige dag. De geschiedenis van de dijken is er één van voorspoed en ondergang, van eb en vloed in de menselijke worsteling om het bestaan. Tegenwoordig is er van natuurlijke aanwas vrijwel geen sprake meer, mede als gevolg van het feit dat het gemiddelde zeeniveau ten opzichte van het land (sedert de middeleeuwen) 20 à 25 cm is gerezen. Wel werd door de oevereigenaren — de aan het wad zwettende landbouwers — kunstmatige landaanwinning toegepast door middel van een greppelsysteem. Dit werk is in later stadium, onder bepaalde voorwaarden, door het rijk overgenomen. Tegenwoordig gebeurt dit geheel door speciaal daarvoor ontwikkelde graafmachines. Interessant is het te weten dat het slib, dat vanuit zee wordt aangevoerd juist zijn waarde krijgt door middel van dierlijke organismen. Het zeewater met het daarin, in zeer fijne toestand, voorkomende slib passeert in grote hoeveelheden het darmkanaal van deze dieren, o.a. de mosselen en wormen. Daardoor ontstaat een produkt dat gemakkelijk tot bezinking komt en aldus een dun sliblaagje vormt. Bij gunstige bezinkingsvoorwaarden en jarenlange gestadige ophoging, gevolgd door begroeiing door o.a. zeekraal en kweldergras werd uiteindelijk het kwelderland rijp voor indijking. De laatste inpolderingen waren de Linthorst Homanpolder — ca 400 ha — en de Emmapolder in 1943 — ca 800 ha — en het Lauwersmeer — 9100 ha — in 1969. Of men nu landinwaarts kijkt vanaf de polderdijken of rijdt door de Groninger en Friese kleigebieden, altijd wordt men weer geboeid door de aanwezigheid van de wierden en terpen. Ze dragen in grote mate bij tot de schoonheid van het landschap en het is vooral in voorjaar en zomer een lust om het unieke en kleurrijke "toch niet geheel platte" land door te trekken. B

'

1) 7 WATERSPORTBEDRIJF

K. DE BROCK EELDERSINGEL 22 GRONINGEN — TEL. 050 - 129600

ALLES VOOR UW WATERSPORT

SCHEEPSMOTOREN KEERKOPPELINGEN BUITENBOORDMOTOREN ACCESSOIRES

49


MET EEN MOTORBOOT NAAR DENEMARKEN Zaterdag 17 juli zijn wij met onze motorboten "Algea" en "Vossenjacht" vanuit Lauwersoog, via het wad naar Borkum gevaren. Met het spoortreintje zijn wij van de haven naar het centrum gereden en hebben daar de vuurtoren beklommen. Door het prachtige weer hadden wij daarboven een ruim uitzicht op de omgeving. 19 juli voeren we langs het eiland Juist naar Nordeney. Nieuwsgierig geworden door het lezen van aanplakbiljetten aldaar, maakten wij een tocht met de veerboot naar Helgoland. Voor jong en oud was dit een onvergetelijk mooie tocht. Het weer was zonnig met windkracht N. 4. Het was ons nu duidelijk dat zo'n tocht met eigen boot, knikspant 10 m. en 11 m. niet aan te bevelen is. Daar wij alle Duitse waddeneilanden al eens aangedaan hadden, zijn wij, 21 juli, gestimuleerd door het nog steeds prachtige weer, in één ruk van Nordeney naar Wangeroog waddenhaven gevaren. De buitenhaven vinden wij onaantrekkelijk en ver van de bewoonde wereld. Omdat het weer nog steeds rustig was, vertrokken wij 23 juli via de Jade naar Hooksiel. De buitenhaven is niet ingericht voor sportboten. Daarom zijn wij langs een grote olieboot gaan liggen. Deze boot ligt dag en nacht gereed om, bij olierampen op de Jade of op zee, ingezet te worden. De kapitein van deze boot wilde ons over zee naar de ingang van de Wezer laten varen, om zo in Bremerhaven te komen. Wij hebben uit veiligheidsoverwegingen gekozen voor de route via de Kaiserbalje naar de Wezer en verder. De tocht over de Wezer was onze eerste kennismaking met de grote zeeschepen. die een iets grotere hekgolf hebben dan de ons zo bekende beruchte Urker vissersschepen. In Bremerhaven moesten wij onder verschillende bruggen door om ons te laten schutten naar de Geeste. Achter de sluis hebben wij een ligplaats gekozen voor de nacht. De eerste week van de vakantie zat er op. De volgende dag, 24 juli, vertrokken wij via de Geeste naar de tweede sluis, waar de Geeste overgaat in het Hadelnerkanaal. Een half uur varen na de sluis komt men in Bederkesa. Dit is een soort Kalverstraat op het water. Wij werden met luid getoeter ontvangen door Onkel "Heini", de havenmeester, die ons de volgende morgen via luidsprekers toesprak en een goede reis toewenste. Via het Hadelnerkanaal kwamen wij 26 juli in Otterndorf aan de Elbe aan. Via een sluis en een koker in de dijk kwamen wij 27 juli op de Elde en voeren, met ebstroom tegen, naar de sluis van Brunsbuttel. Het begin van het Kielerkanaal was bereikt. Na rijp beraad besloten wij in Brunsbuttel de vaarkaarten aan te schaffen voor een tocht naar Denemarken. Ze waren echter uitverkocht. Dan maar verder varen zonder kaarten en verderop nog eens proberen. 's Avonds kwamen wij aan in Rendsburg. De volgende dag 28 juli vertrokken wij naar Holtenau. De tocht over het Kielerkanaal was zeer afwisselend, gezien het landschap en ook zeer imponerend vanwege de grote zeeschepen, die we passeerden. Op de sluis van Holtenau konden wij alle benodigde vaarkaarten aanschaffen. Buiten de sluis van Holtenau maakten wij kennis met het glasheldere water van de Oostzee en zochten een ligplaats aan de Oostkust van Duitsland bij de plaats Lande. Dezelfde avond besloten wij om de volgende dag, 29 juli, de oversteek te maken naar Bagenkop op het Deense eiland Langeland. Bij aanvang van de tocht was de wind Oost 4 en de temp. 23°C. Na korte tijd was er geen land meer in zicht vanwege een lichte nevel. Allerlei soorten schepen kruisten onze koers en na ± 4 uur varen kwamen wij de 50


veerboot Langeland - Kiel tegen. Dus wij voeren nog op de juiste koers en na ongeveer een uur liepen wij de haven van Bagenkop binnen. Denemarken was bereikt. In Bagenkop was weinig te beleven, dus de volgende dag, 30 juli, gingen wij op weg naar Macstal op het eiland Aero. Wij gingen daar voor anker en voeren met de bijboot naar de wal, want de Deense havens die wij aangedaan hebben, liepen 's avonds stampvol met sportboten. Op 31 juli vertrokken wij voor een tocht naar Svendborg op het eiland Fyn. Wij gingen aan de oostkant van de stad dicht bij een stukje strand voor anker. Bij het voor anker gaan is onze aandacht waarschijnlijk afgeleid door de dames in "topless', op het strand. Onze boot liep aan de grond en moest verhaald worden, waarbij het anker bleef haken en verspeeld werd. Gelukkig hebben wij altijd twee reserve-ankers bij ons, dus konden wij opnieuw voor anker gaan. Later zagen wij in het heldere water ons verspeelde anker liggen, zodat het nog geborgen kon worden. De tweede week van de vakantie was voorbij. Van Svendborg vertrokken wij 2 augustus naar Fynshav op het eiland Als. Vanwege de wind, Oost 5, zij wij daar een paar dagen in de jachthaven blijven liggen. Ondanks de harde wind zijn wij 5 augustus verder gevaren naar Maasholm aan de Duitse oostkust. Onderweg zijn wij vanwege de harde wind binnengelopen in Mommark. 's Middags zijn wij verder gegaan naar Maasholm en daar overnachtten wij in een grote jachthaven. Holtenau bereikten wij op 6 augustus. De derde week van de vakantie zat er nu op en Denemarken lag weer achter ons. 7 augustus vertrokken wij en overnachtten wij in een zijkanaal van het Kielerkanaal bij Oldenbuttel. Onderweg liep de fam. Timmer met de "Lavica" ons voorbij. Via Brunsbuttel en de Elbe voeren wij 8 augustus naar Otterndorf, maar moesten in de jachthaven tot de volgende dag wachten om geschut te worden naar het Hadelnerkanaal. Na het schutten op 9 augustus zijn wij vanwege het regenachtige weer doorgevaren naar Bremerhaven, waar we o.a. het enorme scheepvaart museum bezochten. Vanaf Bremerhaven voeren wij op 12 augustus via de Unter Weser en de Hunte naar Oldenburg en verderop bij km paal 28 in het Kustekanaal hebben wij overnacht. Dit is een vrij eentonige tocht. Na een zeer rustige nacht kozen wij op 13 augustus voor een tocht door het Elizabeth-Fehnkanaal. Het varen op dit kanaal bracht ons in een andere wereld. De tijd was hier kennelijk stil blijven staan. Om dit kanaal te bevaren moet men vergezeld worden door een brugwachter. Deze sympatieke man had alle tijd, zelfs om te wachten totdat de dames onderweg inkopen hadden gedaan. Wij vertrokken om ongeveer half 10 en waren om Âą 14.00 uur de laatste brug gepasseerd. Een onvergetelijke tocht door een oud veengebied. Via de Leda kwamen wij 's avonds in Leer en zijn daar afgemeerd, voor het stadshuis met zijn prachtige carillon, aan de beurtvaartboot Leer - Borkum. Het mooie weer was overgegaan in nat en winderig weer. Hoewel de weersverwachting Z.W. 6 - 7 was, zijn wij 16 augustus gevaren naar de Eemshaven. Daar is een mooie drijvende stijger van de Waterstaat, waar wij konden afmeren. De volgende dag, 17 augustus, zijn wij met dezelfde weersverwachting via het wad naar Lauwersoog gevaren en lagen daar Âą 12 uur weer in de box. Een prachtige vakantie met veel zon en hoge temperaturen zat er weer op. T.B. 51


52


BESCHUTTE ANKERPLAATSEN OP DE WADDEN VAN AMELAND TOT DE OUDE WESTER-EEMS 1. Een goed beschutte ankerplaats, bij winden uit W.-N.-N.O., is te vinden in het Brandgat onder Ameland. Bij slecht weer uit Z.- tot N. Westelijke richtingen is het aan te bevelen om de Ballumerbocht in te gaan en daar dicht onder de dam te ankeren. Dit echter alleen voor platbodems omdat de Ballumerbocht op veel plaatsen droog valt.

2. Vanaf ZSA5 tot aan het wantij van Ameland bevindt zich een gebied met kabel- en pijpleidingen. Voorzichtigheid is hier dus geboden m.b.t. het ankeren. Het is echter wèl mogelijk, indien men goed let op de ligging van de kabel- en leidingtonnen. Vrij beschutte ankerplaatsen voor overnachting of tijstop zijn: le nabij ZSA6 (onrustig bij W. tot Z. winden) 2e in de top van het ZSA nabij de struikbakens. Iv.m. het drukke veerboorverkeer gedurende de zomermaanden tussen Ameland en Holwerd wordt het ankeren in deze vaarroute ontraden.

3. Tussen HB2 en begin steekbakens wantij Ameland.

o)werdetipa), Dit is een geschikte ankerplaats voor overnachting en tijstop. Onrustig echter bij N.O. tot 0. winden. 53


4. Toegangsgeul van Holwerder balg naar het Friese wad, tussen FW1 en de steekbakens naar het Friese wad.

Holw.b

4 is geschikt voor overnachting en tijstop. Onrustig bij N.W. tot N.O. winden.

5. Benoorden Engelsmanplaat in het Smerig Gat, onder het z.g. Rif, in de nabijheid van de SG 15 en SG 17.

A

V

e

Dit is een zeer goed beschutte ankerplaats. Het Rif benoorden Engelsmanplaat is de laatste jaren steeds hoger geworden. De ankerplaats is beschut bij praktisch alle windrichtingen, behalve bij een sterke 0. wind. Aangeraden wordt, om bij verschillende weersomstandigheden, beschutting te zoeken onder Schiermonnikoog of in de haven van Lauwersoog. Bij een aanzienlijke verhoging van het hoogwater-getij komt het Rif nl. onder water en ontstaat zeegang door het zeer nabij gelegen zeegat.

6. Onder Schiermonnikoog. Hier bevindt zich echter, evenals onder Ameland, een kabel- en buizengebied. Dit gebied is duidelijk door boeien aangegeven. Ankerplaatsen zijn: le voor platbodems, in de Reegeul. (toegangsgeul naar jachthaven) 2e voor kielschepen, in de Grote Siege plm. 300 meter beoosten de veerbootsteiger, i.v.m. zwaaien v.d. veerboten.

54


Bij veel wind uit N.W. tot N.O. richtingen beschutte ankerplaatsen. 7. Op het Lutje Wad nabij LW 12 en LW 16.

Vrij beschutte ankerplaatsen, geschikt voor overnachting en tijstop. Onrustig bij veel wind uit W. tot N. richtingen. 8. In de top van het Spruit nabij Sp 1 - Sp 3.

Zeer geschikte en beschutte ankerplaats bij Z.O. over W. tot Noord. Bij harde wind uit richtingen N.O. tot 0. onrustig. â&#x20AC;˘

9. In het Robbengat, beoosten het Pieterburen wad nabij de RG 2.

55


Geschikte ankerplaats voor overnachting en tijstop bij Z.W. tot N.W. winden. Bij veel wind uit N.W. tot 0. zeer onrustig. 10. In de Z.O. Lauwers nabij de ZOL 24.

Geschikte en vrij beschutte ankerplaats voor overnachting of tijstop bij N.W. tot N.O. winden. 11. Een meer beschutte ankerplaats vindt men bij het Uith. wad in de top van de ZO. Lauwers nabij de ZOL 46.

Zeer beschut bij Z.O. over W. tot N.O. wind. Bij verslechterende weersomstandigheden is het aan te bevelen N. Polderzijl binnen te lopen. (droogvallend bij laag water) 12. Eind struikbakens Uith. wad en het Ra nabij de R 2.

Geschikt voor tijstop en overnachting bij Z.W. tot N.W. wind. Bij veel wind uit N.W. tot 0. onrustig. Indien men bestemming Eems heeft en het is afgaand tij dan is het aan te bevelen om bij krachtige wind uit het N.W. in het Ra te wachten op laag water. Bij afgaand tij ontstaat er nl. bij deze windrichting een stijle en hoge zeegang. (wind en tij tegengesteld) E.A. 56


WATERSPORTARTIKELEN

fa. Wegman & Geerlings Dealer voor Johnson b.b. motoren Gloeilampen 12 en 14 Volt Bootbeslag en petroleumverlichting Berlo reddingsvesten All Mer zeilbekleding Reparatie b.b. motoren Seafarer Mk VI dieptemeters Waterkaarten, getijtafels en Reed's Almanak

GRONINGEN Folkingestraat 25 Tel. 050-180524

*

Lid van de

Nauticring

Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum

1

— — — — — — —

winterberging binnen en buiten reparaties en schilderwerk sleepboot aanwezig voor transport zomerligplaatsen hijsinstallatie tot ca. 12 ton 's zomers korting gelegen aan Winsumerdiep

• •

Onderdendamsterweg 52, Winsum post: Dobvenne 8; tel.: 05951-233212424 57


* VERSLAG COLIN ARCHER RACE

k0 .S>^4-'

4.,. '...

'cp 1982 3 .0 ... .„.

1982 ..

■ •.,....-

,,., • n • Schip: Garuda, thuishaven Lauwersoog M->“)LINARCI11:11 '. een catamaran type Iroquois II •, a RACE tfil,s'` Bemanning: Henk Tappel (schipper/eigenaar) 'eg>, Hans Klijn "/ IIZILSZEftri°' Leon Bart Fred Licht Deze ploeg ontstond omstreeks de Hiswa '82 en bestond uit leden van de C.T.C. (catamaran en trimaran club), die allen zelfstandige zeilervaring hadden en bovendien elk hun eigen specialiteit hadden; behalve die van kok. De voorbereiding voor de wedstrijd was gedegen, Henk en Hans hebben het hele winterseizoen besteed aan het geven van een uitgebreide onderhoudsbeurt en controle van alles wat los en vast zat — alles zag er dan ook pico bello uit en er is geen schade geweest. Een week voor de wedstrijd hebben we voor het eerst een weekend met z'n allen gevaren en gelijk maar alles gedaan wat zoal met een catamaran kan, inclusief droogvallen en mosselen zoeken en eten.

Zondag 18-7-1982 De dag van de start begon al veelbelovend, er was vrijwel geen spat wind en dat wat er nog was kwam uit het N.W., met als gevolg dat we in het uitgaand tij voor de start (12.00 h.) voor anker zijn gegaan en vlak ervoor weer opgehaald hebben en zo netjes de startlijn overgezet werden. Na de schermutselingen van de start en alle uitzwaaierijen van het supportersfront aan boord van onder andere de "Weerlicht" hebben we een poging gedaan om voor het kenteren van het tij, kruisend, de uiterton te bereiken. Die poging eindigde ten Noorden van de Engelsmanplaat. Enkele goed hoog en snel lopende monohullers presteerden het om de uiterton te ronden; de rest ging ten anker om te wachten op een zuchtje wind en/of minder stroom tegen. Op dat moment lagen we al (stil) in eerste positie. De enige werkelijke concurrent (de Blauwe Gans) bevond zich een paar mijlen terug. In de namiddag kwam er wat bries en na een mislukte eerste poging kwam er eindelijk gang in en werd de uiterton om 20.07 gerond — acht uur na de start, afgelegde afstand 11 mijl. Omstandigheden op dat moment: wind N-NO, 3 beaufort, goed zicht. Aangezien Henk en Hans beide goed thuis waren aan boord werd de wacht zo ingedeeld, eerste wacht Hans en Leon, tweede wacht Henk en Fred. Zo gingen we de eerste nacht in met een 6 mijls vaart, een slag langs de kust over stuurboord met de Genua 1 welke na elven werd verwisseld met de Genua 2. Tegen 23.00 over bakboord de Noordzee op, na de Rifgatboei zat de eerste dag erop.

Maandag 19.7 's Morgens na zevenen over stuurboord gaan liggen, 30 mijl gevaren met een 59


constante wind uit N-NO eerst toenemend doch in de morgen weer wat afzakkend en schiftend, ondanks dat toch een 5 à 6 mips vaart lopend. Even voor 12.00 signaleerden we een meeligger, ogenschijnlijk de "Scamander" en we verkenden het boorplatform GNSC-H7 dat ruwweg 60 mijl ten Noorden van de oostpunt van Ameland ligt. Om 14.00 overstag op 55° langs het platform, met als bedoeling om een slag te maken in de richting van de Deense kust en voor middernacht weer de wal uit te lopen om vrij te zeilen van het Horns Rev. In de namiddag wakkerde de wind geleidelijk aan en kwam er een langere deining; met als gevolg dat we het lijzwaard ophaalden en het loefzwaard lieten zakken, de genua voor de fok verwisselen, klaar om de avond in te gaan. Tot die tijd verliep alles gladjes en nauwelijks voorstelbaar dat toen al verscheidene schepen het voor gezien hielden. Enfin na 23.00 weer N.W. gegaan; de wind toenemend, barometer 1041 (was 1044 om 14.20) en een rif in het grootzeil gelegd, Henk door zeeziekte geheel buitenspel gezet. Dinsdag 20.7 Vroeg in de morgen 05.25 terug op N.O. koers, nu noordelijker daar de wind kromp en iets afvlakte. Ondertussen radiopeilingen nemend op Blaavondshuk en de dieptemeter in de gaten houdend i.v.m. het Horns Rev. Na twaalven werd de zee duidelijk ongemakkelijker, de wind nam toe Bf 6 en de diepte liep snel terug; we waren duidelijk een flink eind naar binnen gezet door het tij en zeilden het Horns Rev aan. Verkenning van de boei om 13.00 verschafte zekerheid (het lichtschip was vervangen door een boei, helaas) en om redenen van zeebeweging zochten we over de andere boeg dieper water op, met een slag van ± 18 mijl nu bijna westelijk koersend. 's Middags in N.O. richting varend ging het wat makkelijker; inmiddels waren de wachten al veranderd, nu met 3 man lopend, 4 uur op en 2 uur af met Henk als lijdende vierde in de bakboordsromp achteronder, waar hij al die tijd ook gebleven is. Tegen middernacht zagen we zoveel lichtpunten aan de landzijde over SB dat we ondanks het goede zicht deze niet thuis konden brengen. Daar we èn vanwege de wachtverdeling èn vanwege de ruimte voor de kop van Jutland toch nog zeewaarts moesten, keerden we om 23.00 de beide stevens op 265°; de wind nu echt N.W. en toenemend, de barometer gevallen naar 1038. Woensdag 21.7 De moeilijkste dag, helder weer, stevige bries en een behoorlijke deining; de stampbewegingen en de geringe voedselbehoefte eisen hun tol en enigszins afwachtend gaan we de dag in. Om 4.00 bij het wisselen van de wacht gaan we overstag (25°), de barometer staat nu op 1036 en de wind 5 à 6 Bf. Het vrachtschip dat we zien roepen we op, voor verificatie van ons gegist bestek, het bleef ook deze keer stil; er is niet één handelsvaartschip geweest dat enige reactie gaf op onze oproepen op kanaal 16, ondanks het feit dat we hen met eigen naam opriepen, toch wel opmerkelijk. Tegen zessen werd het echt afzien, ruwe flinke deining, gemeten wind 7 Bf. bij 6 knoop, het werd ons iets teveel en we haalden het grootzeil neer. Weliswaar liep de vaart terug naar 3 à 4 knoop, maar we konden hoogte houden en de beweging was stukken rustiger. Even na het wisselen van de wacht smeet een dwarsinkomende breker ons met een enorme klap, die alles deed kraken, zeker 15 à 20 meter opzij, alles op zij gekwakt maar er bleek niets loos, enkele verplaatsingen binnenboord daargelaten. Toen tegen 9.00 ontdekten we een oploper, het bleek onze feitelijke concurrent te zijn, de Blauwe Gans (een catamaran van het type Snowgoose 35) die meer zeil voerde en ons in korte tijd voorbij liep. Over de marifoon hebben we onze posities vergeleken en de situatie doorgenomen. Dit moment was voor ons een flinke opkikker; niet alleen gaf het contact een positieve impuls maar ook het weer was (afgezien van de wind) verder prima. De positie was onder controle en de weerstations boden uitzicht op afnemende wind en dat was van 60


- -.

.L

19E32 Colin OrAer ca Lorvik 26_ Loulwersoos 29Ot

• G72(cl:Z•UDA" i

kr;atiOn • .' . len" ....••• •••

/ / /..

••

/ / /

, ,

...th, L

—roufe 4,9 --vc...44-e keen

AIO

mi

t„,„, •

Aa"

ah

.

r e.

th

G

...

1 4

b0 s...

..._

..

APF 41

.11

D

61


belang gezien de ogenschijnlijk teruglopende conditie van Henk en zo geschiedde het uiteindelijk. In de namiddag schoot Leon een zonnetje en nam de deining wat af, het grootzeil werd weer gezet, het electrisch log liet het afweten en dit alles kort na elkaar. 's Avonds rond 21.00 gaat het weer prima; Henk weer op de been, wind N.W. 4 en alles uitgereefd. We lopen 6 knoop, de stemming zat er weer in, evenals de eetlust en zo gingen we met een steeds verder afzwakkende wind de nacht in om de kop van Jutland heen. Donderdag 22-7 Voor middernacht werd zelfs de fok 1 voor genua 2 verruild, welke snel werd opgevolgd door de lichtweer genua want het was om 1.00 windstil! Een hele ommekeer maar zeer welkom na het voorgaande, alleen voortgang was er niet meer bij. Met het gloren van de zon kwam er een rimpeltje uit het oosten maar het bleef zwak tot aan de middag. Onder deze omstandigheden was een prima bestek te maken om onze juiste positie na te gaan, mede gezien de toenemende diepte. Het weerbericht beloofde N.W. 5; de wind kwam er, maar dan wel uit het Z-Z.W. kracht 3. Ideaal voor de spinnaker en een kans om de "Gans" in te halen, daar wij bij licht weer beter liepen en dat vond dezelfde dag nog plaats. De Garuda bood een wat chaotische aanblik, matrassen en slaapzakken op dek en opbouw te drogen, Hans en Henk enthousiast makrelen vissend en vangend, welke meteen werden schoongemaakt en dezelfde dag nog in onze magen verdwenen — prima smakend. In de middag doemden vele bloopers en spinnakers op, aanvankelijk dachten we met koplopers te doen te hebben van onze race, gezien een paar karakteristieken, maar door de koers die zij volgden (richting Oslofjord) was dat niet waarschijnlijk, ook al niet door de grootte van het veld. Inmiddels stond er een aardige bries en het schoot lekker op naar de Noorse kust, welke we 's middags al in zicht kregen. Het laatste stuk in de nacht vloog het er over onder spinnaker, prachtig weer, het werd amper donker de spinnakerkleuren waren nog te onderscheiden. Vrijdag 23-7 Tegen 01.30 moest de spi er toch af, koers verleggen betekende gijpen en het blies inmiddels weer pittig, dus verder op dubbele genua's, nadat we ook het grootzeil hadden neegehaald vanwege de koersstabiliteit, surfend op de achteropkomende golven. Tegen het ochtendgloren kwam nog net het licht van de Svenner vuurtoren Lighthouse (finish) in zicht, voordat zij er mee stopte bij het doorbreken van de dag. Even voor de finish kwam de zon op achter de vuurtoren, een fantastisch mooie gewaarwording. In prima, maar gespannen stemming scheerden we de finish over om half zes 's ochtends, richting Larvik. Een prachtige aankomst, rustig windje, wolkenloos, rotskust in de morgenzon en een bladstille fjord spiegelend voor ons. Dwars van Stavern passeerde ons de ferry aan SB, waarop mogelijk vrouwen en bemanning voor de volgende etappe van de schepen aan boord konden zijn. Dat bleek ook het geval, maar dan aan de zonzijde van het schip; toen we er achterlangs motorden stond het thuisfront enthousiast te zwaaien — voor hun ook een onvergetelijke aankomst. Larvik naderend bleken de eerst niet ontdekte schepen aan de andere pier te liggen, half verscholen achter een loods, maar de Blauwe Gans was er nog niet. Die verscheen tegen elven aan de horizon en dat betekende in ieder geval een prijsje voor de eerst aankomende multihull. Het verblijf in Larvik kenmerkte zich door ideaal vakantieweer, de vrijdag werd besteed aan schoon schip maken, uitgebreid napraten met iedereen, een flinke spoelbeurt in het hotel en het volgen van de perikelen van de uitvallers en de nog komenden. Voor de Colin Archer activiteiten bleken we te laat; de rëunie van deze schepen had een paar weken eerder plaatsgevonden, zodat wij ons beperkt heb62


ben tot het bezoeken van het museum op de oorspronkelijke plaats van de Archerwerf in Larvik. In Stavern kwamen we toevallig naast een Colin Archer in aanbouw terecht, onze belangstelling bleek zo duidelijk dat ze ons het schip en de plannen hebben laten zien. Een bijzondere bouwwijze: men stelle zich voor een klassiek Colin Archer model, gebouwd volgens de "Bulthuis" methode met latten van 4 x 4 cm. en geheel gelijmd en gecoat met epoxy. Vooral het laatste boeide mij buitengewoon gezien mijn eigen bouwervaring met epoxy.

Larvik zelf als stad was minder de moeite waard dan Stavern, dit haventje met haar omgeving bood ieder zijn plezier â&#x20AC;&#x201D; bootjes kijken, ankeren in beschut water, zwemmen, wandelen enz. De ankerplaats bij de Citadel, waarin de prijsuitreiking was, was geknipt voor de gelegenheid; een geheel omsloten natuurlijke haven met een nauwe ingang geflankeerd door rotsen. Vanuit de Citadel een panorama over de wijde omgeving en de lucht van geteerd hout in de neus, echt sfeertje. Barbecuen op het jachtterrein was de bedoeling die zondagmiddag, wij waren van plan om er vers gevangen vis te roosteren, maar de vissers arriveerden pas toen het vuur al gedoofd was â&#x20AC;&#x201D; wel met vis en zelfs zandhaaien, welke onder grote publieke belangstelling zeer bedreven onder het mes (scalpel) gingen. Wij hadden 's middags maar uit onze ruime voorraad blikken vlees een passend exemplaar gehaald en dat ter plaatse klaargemaakt boven het vuur. Zo zijn we toch wel aan onze trekken gekomen en van de vis hebben we op de terugweg gesmuld. De wedstrijdorganisator Martin Loos veilde tijdens deze smulpartij herinneringsplakken; staande bij de barbecue in een wedijver daarmee voorzover het de belangstelling betrof.

Maandag 26-7 Nu lichaam en ziel bijgespijkerd waren (en Henk voorzien van stugeron, op doktersadvies afkomstig van de "Matjas") verschenen we 's middags voor de start van de terugreis met een zestal schepen. De start was perfect, meteen op kop, spi omhoog en met de doorzettende noordelijke bries half achter stoof het vooruit; met af en toe 12 knoop op haren en snaren, de rest achter ons latend met inklappende spinnakers worstelend. Buiten stond iets minder wind en zo gingen we met alles bij, de nacht weer in. 63


Dinsdag 27-7 De steeds minderende N.Nwester draaide 's morgens naar het oosten, de "Gans" was allang verdwenen onder de Noorse kust en de begeleiders waren omgekeerd. De route die we volgden was dezelfde als de heenweg: de zo mogelijk kortste weg langs Jutland, ondanks de nadelen van de stroming. Rond de middag zakte de wind steeds verder weg, uiteindelijk werd het bakken en braden onder een wolkenloze hemel terwijl de "Galemaster" (een Victoire 933) langzaam naderbij dreef en uiteindelijk voorbij kroop. Dit feit werd met een zeker genoegen gememoreerd in het marifooncontact tussen de "Robijn" en haar zusterschip de "Karimata", dat we oppikten — bovendien konden we daaruit opmaken dat zij de nachtwind wilden opzoeken onder de wal uit tactische overwegingen. De westenwind in de namiddag bracht ten lange leste weer wat gang en draaide 's nachts door naar het N.N.W. met windkracht 2. Woensdag 28-7 De "Galemaster" was weer achter de spiegels, nu SB achter, en bleef ons hardnekkig op de hielen zitten. Overdag was het een uitgelezen weertje: kalm briesje, spi als parasol, tafeltje in de kuip, menu van chili con carne voor 4 personen, een glaasje Lambrusco en een dessert — het goede leven. 's Middags verzeilden we in het N-Z visstraatje van de Urkers, die omzichtig gemeden werden, het gaf wel het gevoel in thuiswateren te zijn. De avond bracht wind en lichtende zee, plat voor het laken schoof het met toenemende snelheid richting finish. Een mystiek gebeuren: aardedonker, geen horizon, lichtende groene schuimkoppen rondom en tussen de rompen de fluorescerende boeggolven, die we om beurten bewonderd hebben — ondertussen de lichten van de "Galemaster" in de gaten houdend. Donderdag 29-7 Constant onder spinnaker voortstuivend brak de dag aan met nog steeds de "Galemaster" achter ons verwoede pogingen doend om ons in te lopen. 's Nachts hadden we onze positie kunnen controleren op het boorplatvorm GNSC-H7, zodat we het laatste stuk bij het aanlopen van de wal niet voor verrassingen kwamen te staan. De steeds meer N.O. trekkende wind kwam ons nu goed te pas daat zij meer dwars achterin kwam en met maximum snelheid het voordeel van de catamaran konden uitbuiten (met snelheden boven de 10 knoop). Het passeren van de TE-route leverde de laatste juiste positiegegevens op. Drie kwartier voor de "Galemaster" finishten we uiteindelijk bij de uiterton van het Westgat om 10.45, een enerverend duel. Binnenlopend bleef de vraag over — zijn we de eerste of heeft de "Gans" een streek uitgehaald? En ja hoor, toen we vastmaakten in de visserijhaven werden we meteen al verwelkomd, maar met de mededeling dat de "Gans" 's morgens rond vijven al was gefinisht. Teleurstelling maar ook grote waardering voor hun prestatie. Het clubschip in Lauwersoog was al in rep en roer (sinds de vorige avond) — het koud buffet stond klaar toen we aankwamen en we kregen een hartverwarmend onthaal. Voor ons was meteen de vraag "hoe heeft de "Gans" ons afgetroefd". Zij hadden geprofiteerd van de Z.W.-stroming onder de Noorse kust en hadden daardoor de windstilte gemist, waar de rest in is blijven dobberen, weerberichten ten spijt. Fred Licht

64


.111CHTSERVICE JOS STRUYK -

Eemskanaal nz. dok 53 9934 RE DelfzijI Telefoon 05960 - 18162

DE BEST GESORTEERDE WATERSPORTZAAK in het noorden

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

aluminium en houten masten rvs-verstaging van 2 tlm 10 mm rvs-relingdraad met pvc-bekleed aanwalzen terminals (klaar terwijl u wacht) zeilen (SU de Vries Grouw) zeilenwasserij (f 6,50 per m2) uit voorraad leverbaar spi-bomen en jockeypoles reddingsvesten: o.a. RUKKA (de allerbeste en natuurlijk volautomatische (KD-matic) poolkleding: Helly Hansen, RUKKA, equinoxe en LAVIS (warmte jack f 85,—) RUKKA drijfjack en bodywarmen tegelijk voor t 239,—

■ waterdichte kleding: van fietspakken (kompleet vanaf f 77,—) tot RUKKA jack met veiligheidsgordel en drijfvermogen voor f 495,— bijpassende hoge broek f 206,■ RUKKA blauw-rood windjack f 175,— ■ originele zeeduffelse joppers f 155,— ■ magnifieke franse truien kollektie ■ schipperspetten vanaf f 35,— ■ nieuw: de kinderbootschoenen met klitterband sluiting ■ leren bootschoenen vanaf f 69,90 p.p. ■ koperen dekoratie artikelen ■ klok en barometer samen f 79,— anwb watersportkaarten, waddenkaarten, ■ zeekaarten ■ nederlandse en duitse getijtafels

NIEUW dit jaar is onze overdekte showroom, waar u terecht kunt voor gebruikte schepen van optimist tot aan kajuitboot toe. RUIME PARKEERGELEGENHEID EIGEN LIGPLAATSEN VOOR DE ZAAK OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 18.00 uur vrijdagavond — koopavond van 19.00 - 21.00 uur zaterdag van 8.30 - 13.00 uur maandag gesloten

65


VAN HET "CLUBSCHIP" Nu het Clubschip voor het eerst een vol jaar geheel door de vereniging geëxploiteerd is willen wij graag laten weten hoe één en ander verlopen is en wat eventueel de plannen zijn voor 1983. Wat de financiële resultaten over 1982 betreft kunnen we op dit moment (januari '83) nog niets definitief meedelen, maar we hebben goede verwachtingen. Het Clubschip is, evenals de voorgaande jaren, weer geopend geweest op de weekenden en gedurende de gehele vakantieperiode. Dit was alleen mogelijk door de inzet van de vrijwilligers, die dienst hebben gedaan, en daarbij soms voor onaangename verrassingen stonden, zoals een wedstrijd, waarvan zij niet van te voren op de hoogte bleken te zijn, en waardoor zij soms met een grote drukte werden geconfronteerd. Gelukkig werden de probleempjes die daardoor ontstonden steeds op een prettige manier opgelost. Wij danken deze dienstdoende families zeer voor hun inzet en hopen ook in de toekomst van hun vrijwillige diensten gebruik te kunnen blijven maken.

Nu 1983. De Clubschipcommissie bestaat thans uit de volgende personen: H. Krook-Pruis (inkoop) P. Kiel (financiële adm.) T. Vrijma (regelt de diensten) T. Hoving (huish. dienst) T. Loos (secretariaat) R. Tijpens (regelt de wekelijkse bestellingen) M.H. Loos (onderhoud, reparatie etc.) Voor de in de toekomst dienstdoenden is het belangrijk te weten, wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het bedrijf, vandaar de toegevoegde functies. Daar de Clubschipcommissie zoekt naar nieuwe mogelijkheden om het Clubschip te gebruiken, zouden zij het op prijs stellen uw voorstellen en ideeën daaromtrent te horen, zij zien dan ook uw reacties hieromtrent met belangstelling tegemoet.

Openingstijden: Zoals gewoon, zal het Clubschip na de nieuwjaarsreceptie elke eerste zondag van de maand geopend zijn van ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur, met uitzondering van de eerste zondag in april (eerste paasdag). Inplaats van zondag zijn we dan op maandag open, en we zijn van plan, om dan voor de allerjongsten van onze vereniging een echt eierzoeken te organiseren. Op het haventerrein zullen dan 100 eieren verstopt worden, en wij hopen veel zoekertjes te ontmoeten. Voor de ouderen maken wij het minder moeilijk. Zij kunnen, indien ze er zin in hebben bij de koffie en (eventueel) paasbrood, eieren bekomen in het Clubschip. Vanaf begin mei zal het Clubschip weer alle weekenden geopend zijn, waarbij wij streven, in overleg met hen die dienst doen, om vanaf vrijdagavond 19.00 uur open te zijn, terwijl op de zaterdagen en zondagen de openingstijden vanaf 10.00 uur zijn. Wij proberen om op deze vaste tijden te werken, zodat ook alle leden weten wanneer de koffie bruin is, en zij niet voor een gesloten deur komen. Vanaf 1 juli is het Clubschip weer de gehele week geopend, en wel van 10.00 uur, tot minimaal 24.00 uur. Deze periode van constante opening zal zijn tot eind augustus, waarna tot de sluitingstocht weer overgeschakeld zal worden op weekenddiensten. 66


Uiteraard is dit alleen maar mogelijk, als wij voldoende mensen bereid kunnen vinden deze diensten te draaien. Mocht ook u zich daarvoor willen opgeven, wacht dan niet tot u gevraagd wordt, maar neem zelf contact op met Trijn Vrijma (tel. 050-251754). Door dat zelf te doen, maakt u het haar veel makkelijker en bovendien kunt u zichzelf op deze manier van een misschien geheel nieuwe maar wel leuke ervaring verzekeren. De bedoeling van de Clubschipcommissie is om eind april, begin mei een bijeenkomst met de mensen die dienst gaan doen te organiseren, teneinde ook op die manier, door overleg, te proberen tot een nog betere organisatie te komen. Voor de aanvang van het seizoen willen wij weer een grote schoonmaak en opruim zaterdag organiseren, waarbij zowel onder- als bovendeks een hoop te doen is. Ook dit zal eind april moeten gebeuren, en wij hopen, dat wij op de ledenvergadering daarvoor een behoorlijke groep mannen en vrouwen mogen noteren. Mocht u niet op die vergadering geweest zijn, bel dan alsnog met Trijn Hoving, (tel. 05190-3119). Daar ook het ruim onder het voordek opgeruimd moet worden, hopen wij, dat ook de sterke mannen deze keer van de partij zijn. Door de Clubschipcommissie zal die zaterdag voor snert worden gezorgd.

Honden: Bij het schoonmaken na het seizoen 1982 hebben wij onder andere in de keuken erg veel hondenhaar gevonden. Teneinde in de toekomst deze toch wat onhygiënische toestanden te voorkomen, zijn wij verplicht vanaf nu te stellen, dat huisdieren, welke eventueel meegenomen worden naar het Clubschip, ook daarbinnen aan de lijn moeten blijven en bij de eigenaar aan de stoel horen vast te zitten. De keuken is dus taboe. Mocht u voor uw hond eten of drinken nodig hebben, dan zijn daarvoor vanaf nu voerbakken aanwezig. Dit jaar zijn er inmiddels al twee klaverjas avonden in het Clubschip geweest, erg gezellig. Het sjoelen ging door gebrek aan deelname jammer genoeg niet door. Als u de prikborden in het Clubschip in de gaten houdt, zult u ook dat soort activiteiten daar in de toekomst zien aangekondigd. Hiermede heb ik al weer een nieuwe mogelijkheid van het Clubschip aangegeven. Het ligt in de bedoeling, om bij de toiletten in het Clubschip twee prikborden te hangen. Hierop kunt u uw mededelingen, zoals schepen welke te koop zijn etc., kwijt. Het bestuur en de verschillende commissies zullen hierop in het vervolg hun activiteiten kunnen bekend maken, terwijl daar ook ruimte zal zijn voor het ophangen van bekendmakingen door andere watersportverenigingen met betrekking tot hun activiteiten op en rond het Lauwersmeer. U ziet, al weer een reden om af en toe eens binnen te wippen. Een ander plan voor dit jaar is het veranderen van de tafelopstelling. Van vele zijden hoorden wij, dat de huidige opstelling een aantal nadelen had, dus gaan wij iets anders proberen. Mocht u met een grote groep komen, overleg dan even met de mensen achter de bar, maar ga niet direct zelf aan het slepen met tafels en stoelen. Verder hopen wij door middel van een iets andere verlichting en wat planten, welke aan het eind van het seizoen op één of andere manier naar de leden zullen gaan, wat sfeervoller te maken. In overleg met het stichtingsbestuur zal verder worden overgegaan tot een geleidelijke vervanging van het meubilair, waarmede wij ook hopen het geheel gezelliger te maken. Als laatste ligt het in de bedoeling, om te kijken op welke manier het terras beter benut kan gaan worden. Al met al ziet u, dat we met elkaar proberen, om ons Clubschip zo optimaal te la67


ten draaien. Wij hopen, dat ook u spontaan zult reageren op eventuele oproepen om assistentie; alleen op die manier zijn wij in staat om de service naar u toe nog beter te laten worden.

P.S. Mocht u ergens in een kast of op zolder boeken, tijdschriften of andere publikaties op watersport- of scheepvaart gebied hebben, waar u niets meer mee doet, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als wij die mochten hebben. De bedoeling hiervan is om een op scheepvaart gericht informatiecentrum in te gaan richten, waarvan alle leden dan in het Clubschip gebruik kunnen maken. Hierbij denken wij ook aan officiĂŤle publikaties, zoals Pilots, zeemansgidsen, niet meer gebruikte zeekaarten, lichtenlijsten enz. enz. Verder kunnen wij ons voorstellen, dat u, door u niet meer gebruikte, spulletjes hebt waarvan u denkt, dat zij het geheel op kunnen fleuren, ook die zijn uiteraard van harte welkom.

rr

METAALBEDRIJF

teldek

Radeko B.V. GrĂĄndijk 3 Postbus 1 9150 AA HOLWERD Tel. 05197-1735

In aluminium, kunstof of staal:

Complete gevels Ramen Automatische deuren Winkelpuien "Radeko" een modern ingericht bedrijf met een uitgebreid machinepark. Een vaste kern van deskundige mensen waarborgen al meer dan 20 jaar, dat "Radeko" kwaliteitsproducten levert. 68


BAKKER'S HANDWERK

b

DIJKSTRA'S BAKKERIJ bij de molen telefoon 1302

ANJUM Elke dag de bakker in de haven, dat wist U al. Als het even kan nu ook elke dag de bakker in bungalowpark Robbenoort. Is dat niet een plezierige mededeling? Treffen wij U niet thuis? Dan rijdt U toch even naar de hoek bij de molen in Anjum? Daar vindt U onze nieuwe bakkerswinkel en willen wij U graag lekker van dienst zijn. Bovendien kunt U ook voor een lekker kopje koffie bij ons terecht. Tot ziens bij:

• DIJ KSTRA's • •

Warme bakkerij bij de molen in Anjum

Al 50 jaar Uw BESTE BAKKER voor het BESTE BROOD 69


ALLERLEI: Clubschip: gestimuleerd door de goede gang van zaken in ons clubcentrum (zie

verslag) zal dit jaar veel gedaan worden om de "huiselijke sfeer" nog meer te verbeteren. Ook voor allerlei informatie kan men er nu terecht. Stickers: de N.N.W.B.-stickers zijn weer (gratis) te bekomen in het Clubschip. Clubinsignes: te verkrijgen in het Clubschip in twee uitvoeringen à f 3,50. Clubwimpels: maat 30/25 cm à f 5,— en maat 60/90 cm as f 25,— te verkrijgen bij

de penningmeester, in het Clubschip en bij de havenmeester Abbas te Zoutkamp. Ansichtkaarten: van Jan Heuff, met onderwerp onze waddeneilanden, zijn in de ei-

landwinkels te verkrijgen. Jachtetiquette: een goede beschrijving met illustraties in een handzaam boekje

over vlagvoering, pavoiseren, seinvlaggen en gedragsregels. Te verkrijgen tegen geringe betaling in het Clubschip. Zomertijd 1983: gaat in zondag 27 maart om 02.00 uur, klok op 03.00 uur zetten, tot

zondag 25 september om 03.00 uur. Wist u dat bij Expozee in Lauwersoog diverse folders verkrijgbaar zijn o.a. natuur-

pad "Lauwersoog"?

VAKANTIES SCHOOLJAAR 1983 Regio A = Noord- en Zuid-Holland + Zuidelijke IJsselmeerpolder. Regio B = Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Regio C = Overige provincies + gem. Lelystad en Dronten. Zomervakantie voortgezet onderwijs 1983:

Regio A .. . zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus. Regio B. B . . zaterdag 2 juli t/m zondag 14 augustus. Regio C . . zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus. Zomervakantie kleuter- en lager-onderwijs:

Regio A A. . . zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september. Regio B . . . zaterdag 25 juni t/m zondag 7 augustus. Regio C C. . zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus. Als u buiten de vakantieperiode uw kinderen van school wilt halen, mag het hoofd van de school — in belangrijke omstandigheden — schoolverlof verlenen, maar niet langer dan voor tien schooltijden. Een schooltijd is een halve dag, een normale schoolweek telt 9 schooltijden. Voor schoolverlof is goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de school gevestigd is.

70


QUO VADIS Waar gaan we samen toch naar toe. Wanneer zal 't tij eens keren. Ons "aardse ruimteschip" lijkt moe en slecht te manoeuvreren.

Men ging dan nooit meer bij een sluis vèèr een ander binnen varen. Men maakte nooit meer een abuis om tijd of geld te sparen.

Dit klinkt, vertaald in schipperstaal, uit radio, krant en televisie. Welnu, hier volgt, in dichtverhaal ons Basje's eigen levensvisie.

De Natuur ging dan zijn eigen gang. Geen bloem ging men meer plukken. Men was voor zorg noch oorlog bang. Niets zou er meer mislukken.

Wij hebben vele kapiteins. Ook vrouwen gaan zich roeren. Ze zijn het zelden samen eens, al zit de duivel soms te loeren.

Elk voer zijn scheepje "Weltevree" van d'een naar d'andre haven. Met vrouw aan 't stuur en 't windje mee, wijl pa zijn dorst met melk ging laven.

De wereld is een speeltoneel, met vele duellisten. Elk waant zich 'n intellectueel maar 't ontbreekt aan realisten.

Verbannen was ook elke sport. Elk zou maar zitten te genieten van namaak-biefstuk op zijn bord, omringd door kuise grieten.

Wie grijpen kan die grijpt maar door. De gemeenschapszin vermindert. De misdaad bloeit als nooit te voor en straf noch bajes die 't verhindert. Ga nu eens even nuchter na: De onvree wordt verslaving. Elk zit een ander achterna na eeuwen van beschaving.

Als ooit eens 't Eerste Mensenpaar dit resultaat nog kon aanschouwen dan zou hun huwelijk met elkaar hen nu wel erg berouwen. Of ... denk eens, dat in Noach's Ark een béter stel was uitverkoren, dan was in 's werelds "zoogdierpark" een beter mensenras geboren. Het land zou dan bevolkt zijn door uitsluitend lieve mensen. En moord en diefstal kwam niet voor, Niets was er meer te wensen.

Och ... lieve mensen, wees gerust. k Werd zeeziek van ellende. 'k Was reeds met twintig uitgeblust.... Dan toch maar liever . . . dèze "bende". Zó dwaas is 't leven hier nog niet al-is tegenspoed niet te voorkeomen. Maar stel-u-niet-aan als Zwarte Piet! Zit niet uw toekomst te verdromen! Be-vaar slechts dát schip dat u past, van huifboot, sloep, tot zeilschip. Dan wordt u niet met schrik verrast op een budgetair slecht tijdstip. Buig 't hoofd niet voor wat tegenwind, Nèèm af en toe een zeetje. Hou 't schip op koers met vrouw en vrind en reef het zeil — als 't moet — een beetje. En dwingt de koers een enkle streek iets stuur - of bakboord bij te draaien doe dan wat moèt, en niet wat leek en laat je niet met praatjes paaien.

Ik wens u zon en soms een wolk. De zee werd dan bevaren door Blijf moed en hoop vergaren. slechts zeer bevoegde lieden. Omdat de aarde èn haar volk Geen scheepsramp kwam dan ooit meer voor. vooreerst toch zeker door blijft varen. Men hoefd' ook nooit iets te verbieden. Bas

71


KAMPEERCENTRUM

hflUWERSOOG

in •

ONS SFEERVOLLE

CAFE-RESTAURANT

• ONZE GEZELLIGE BAR MET OPEN HAARD • ONZE SUPERMARKT *Nonmale p/Lijzen* • ONZE MODERNE WASSERETTE • ONZE MIDGETGOLFBAAN

is Vanze/4ptekend

IedefLe Watet4poittet

VAN HARTE WELKOM

Tel. 05193-9133 72


SCHEEPSETIQUETTE, ZIN OF ONZIN? Watersport is een oude sport, een sport bovendien die is ontstaan uit de nog veel oudere beroepsvaart. Bij zulke zaken behoren tradities: bepaalde handelingen worden altijd op dezelfde manier verricht. Niet omdat die manier beter is dan een andere, maar omdat het nu eenmaal altijd zo gedaan wordt. Daarbij speelt natuurlijk ook een zeker snobisme een rol. Door zich aan tradities te houden, laat men zien dat men "weet hoe het hoort". Men is insider en onderscheidt zich van de "domme" massa, die dat niet weet. Twee oorzaken hebben gemaakt dat er in deze tradities een beetje de klad is gekomen: De ene is de snelle groei van de watersport in de laatste 25 jaar, waardoor velen die niet met deze tradities zijn opgegroeid, ook aan boord zijn gestapt. In het gunstigste geval hebben ze het vaarreglement bestudeerd en wat vaar- en navigatielessen genomen, en daarmee dachten ze klaar te zijn, de stakkers. Niets vermoedend varen ze rond, met stootwillen buiten boord hangend, een clubvlag in het bak- of stuurboordwant, een reclamevlag voor pepsi cola in de vlaggestok, of ze stappen vrolijk bij buurman aan boord voor een praatje, zonder acht te slaan op de kleine blauwe vlag in het stuurboordswant. De tweede oorzaak ligt in de tendens van onze tijd om in het algemeen lak te hebben aan tradities. Overgeleverde waarden zijn niet populair in onze samenleving en velen hebben er een onheilig plezier in heilige huisjes omver te schoppen, niet omdat ze in de weg staan, maar omdat ze heilig zijn. En dus zien we mensen op jachten die een natievlag ondersteboven hangen of hem afwisselend als vlag en als poetsdoek gebruiken, de vlag vroeg in het voorjaar hijsen om hem pas in het najaar weer te strijken, of andere gruwelijke dingen doen waarmee ze hun medewatersporters woedeaanvallen en hartinfarcten bezorgen. Wat moeten we hier nu mee? Het is duidelijk dat er tegen de tweede categorie niets te beginnen valt. Het is nu eenmaal niet verboden om je handen te drogen aan de nationale driekleur of om een fantasievlag in top te voeren. Het enige wat erop zit is je niet te ergeren en laten we wel zijn, het is soms best wel handig om je stootwillen buiten boord te laten hangen, dan zie je ze tenminste zelf niet en waar moet je die krengen anders laten? Wat de eerste groep betreft liggen de zaken anders. Het is niet nodig om uit onwetendheid te zondigen en het is ook niet leuk. Vrijwel ieder watersportboek heeft een hoofdstuk over jachtetiquette en er is een voortreffelijk boekje met die titel, uitgegeven door het K.N.W.V. (Van Eeghenstraat 94, Amsterdam). Behalve deze etiquetteregels zijn er natuurlijk nog vele andere, die je zou kunnen samenvatten met: hinder andere mensen niet met je aanwezigheid. Ga dus niet liggen stroomdraaien op een mooie zomeravond in de jachthaven, zet de radio niet knalhard aan en loop niet met spijkerschoenen over buurmans glanzende dek. Wat mij betreft mag buurman zijn stootwillen permanent aan zijn berghout bevestigen, als hij maar niet met zijn complete bemanning, 's nachts om twee uur, met een lading drank in, over mijn voordek struikelt. M.

73


SPECIAAL STOFFEERDERIJ VOOR JACHTEN EN CARAVANS Gezocht: Jacht- en caravanbezitters of toekomstige bezitters. Laat uw jacht of caravan bij KOERSEN bekleden en u bent zeer tevreden. Kussens worden gemaakt van polyester S.G. 35 en bekleed met hoogwaardige dralon stof naar keuze.

H.H. Jachtbouwers scherpe prijzen en stalenboeken beschikbaar. Verkoop van schuimrubber.

ZEILMAKERIJ Dekkleden verhuur - verkoop Gereedschap - machines - verhuur Autokleden enz. Tenten - Luifels Bootkappen - Spat kleedjes Kuip- en Giekkleedjes enz. Stoffeerwerk van markiezen en zonwering Tent- Markiezen Dacron canvas doek ..m.

OOK VOOR SPOED BELT U EVEN: Het juiste adres

Koersen - Delfzip ZEILMAKERIJ-STOFFEERDERIJ AFWATERINGSKANAAL 37b Telefoon 05960-15585, na 5 uur 30243.

74


GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN HW MET HARLINGEN

fAer.

46/ HOLWERD au

TERSELLING - 121

1~_t_t59575 4N1

cas

~AU .0.24

VLIELAND HAVEN NIEUWE $TATENZUL

,

•Lot

(HARLINGEN mol

AANVULLING:

KORNWEROERZANO -0.14

BORKUM (steiger) + 1.30 + 1.45 HELGOLAND + 2.55 EMDEN

— = VROEGER = LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

GEMIDDELDE TIJDSVERSCHILLEN VAN LW MET HARLINGEN

RNO

11E1 0.6t

ERSCHELLING

HOMER()

-nol

IALAVER$000 - rol

P92" 1

J IVIPLIELAND HAVEN - SDf

!HARLINGEN OOG)

— = VROEGER = LATER

DAN HARLINGEN IN UREN EN MINUTEN

75


DELFZIJL

juni 1983

mei 1983 datum

I zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do LK 4.43 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 0 di 11 wo 12 do N M 20.25 13 vr 14 za IS zo 16 ma 17 di 18 wo !9 do EK 15.17 20 vr 21 za 22 zo 23 ma 24 di 25 wo 26 do VM 19.48 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31. di

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

2.17 14.24 2.49 14.56 3.20 15.32 3.59 16.15 4.54 17.13

112 132 103 127 92 120 84 113 78 110

8.48 21.14 9.14 21.42 9.38 22.14 10.11 22.55 10.59 23.54

87 87 77 76 64 69 52 65 47 63

6.01 18.24 7.15 19.37 8.27 20.48 9.33 21.46 10.27 22.38

76 09 78 II 83 14 91 19 00 23

12.04

43

6 ma

1.07 13.21 2.22 14.39 3.34 15.53 4.33 16.55

66 47 71 54 79 67 84 76

7 di

11.07 23.23 11.42 0.02 12.19 0.41 13.00 1.20 13.42

10 28 21 31 32 33 39 31 42

5.25 17.45 6.06 18.26 6.45 19.06 7.20 19.43 7.57 20.28

89 86 93 93 94 97 94 98 93 200

1 I za

2.04 14.11 2.52 14.53 3.47 15.45 4.43 16.42 5.44 17.50

24 40 16 36 04 31 94 28 91 26

8.35 21.08 9.17 21.50 9.59 22.37 10.47 23.35 11.48

88 99 80 91 7i 82 61 74 56

16 do

6.54 19.10 8.10 20.26 9.22 21.34 10.21 22.31 11.06 23.19

90 24 96 23 04 24 12 23 21 23

0.45 13.05 2.05 14.27 3.20 15.45 4.28 16.50 5.22 17.43

70 52 69 55 72 61 78 69 82 77

11.42 0.03 12.14 0.46 12.54 1.24 13.31 1.57 14.03 2.29 14.35

28 21 35 20 38 16 38 10 38 05 34

6.04 18.30 6.43 19.09 7.18 19.44 7.51 20.20 8.24 20.55 8.56 21.28

87 87 91 92 91 93

LLWS= NAP-203 cm

76

1 wo 2 do 3 vr

5 zo

8 wo 9 do 10 vr NM 5.38

12 zo 13 ma 14 di 15 wo

EK 20.46

18 za 19 zo 20 ma 21 di 22 wo 23 do 24 vr 25 za 26 zo 27 ma 28 di 29 wo

88 80 80 72 73

LK 22.07

4 za

17 vr

30 do

laagwater

hoogwater

datum

h min MET

NAP + cm

h min MET

NAP -cm

3.02 15.14 3.44 15.57 4.34 16.45 5.34 17.44 6.35 18.50

97 129 91 123 85 120 85 118 85 118

9.25 22.03 10.00 22.42 10.44 23.32 11.41 0.31 12.43

163 69 55 64 51 63 51 64 52

7.35 19.56 8.38 20.57 9.39 21.54 10.34 22.46 11.19 23.33

87 17 92 19 00 21 11 24 22 28

1.35 13.49 2.39 14.57 3.39 16.02 4.34 17.04 5.26 17.56

67 59 72 65 75 72 80 79 83 88

11.55 0.20 12.33 1.10 13.21 2.01 14.04 2.50 14.51

35 30 46 28 51 22 48 15 46

6.13 18.47 7.00 19.33 7.45 20.22 8.31 21.06 9.15 21.52

85 95 88 200 190 200 85 96 78 87

3.39 15.43 4.30 16.36 5.31 17.37 6.32 18.45 7.39 19.56

09 44 04 39 03 34 04 29 07 25

9.59 22.41 10.47 23.32 11.43

70 77 60 68 54

0.28 12.45 1.32 13.56

63 49 59 47

8.45 21.03 9.42 22.01 10.35 22.52 11.20 23.39

1! 23 16 20 23 18 30 19 35 -

2.42 15.07 3.46 16.12 4.44 17.13 5.32 18.04 6.15 18.46

59 49 62 54 66 62 70 70 73 75

0.22 12.34 1.04 13.09 1.41 13.41 2.15 14.18 2.50 14.57

17 40 16 44 13 46 10 46 06 dl

6.55 19.26 7.32 20.02 8.06 20.39 8.41 21.16 9.14 21.52

74 78 75 77 72 75 66 69 62 65

VM 9.32


DELFZIJL

augustus 1983

juli 1983 datum

laagwater

hoogwater h min MET

NAP +cm

3.29 15.37 4.11 16.18 4.57 17.07 5.44 18.01 6.38 19.00

03 38 99 34 97 30 97 25 98 22

9.50 22.28 10.28 23.06 11.10 23.50 12.00

59 63 55 60 53 57 52

0.41 12.59

57 51

5 vr

7.35 20.03 8.37 21.05 9.37 22.09 10.37 23.09 11.29 -

01 21 08 21 16 23 27 26 39 -

1.39 14.03 2.42 15.15 3.45 16.23 4.51 17.29 5.51 18.25

57 54 60 57 62 64 66 73 73 84

6 za

0.06 12.16 1.01 13.07 1.55 13.58 2.45 14.47 3.32 15.41

29 49 26 54 23 56 19 54 15 49

6.44 19.20 7.34 20.16 8.22 21.01 9.11 21.46 9.58 22.34

80 93 82 95 83 91 79 83 74 76

4.16 16.28 5.02 17.11 5.52 18.05 6.53 19.11 7.59 20.24

II 40 09 32 08 22 08 18 09 14

10.41 23,17 11.24 23.57 12.14

67 67 59 59 52

16 di

0.48 13.14 1.50 14.23

52 48 50 47

19 vr

14 13 21 12 30 14 140 -

25 ma VM 0.27

0.06 12.10

47

2.59 15.35 4.07 16.47 5.06 17.43 5.53 18.22 6.32 19.00

49 49 52 53 54 56 .58 62 62 65

21 zo

24 zo

9.04 21.36 10.05 '2.37 10.55 23.25 11.34

26 di

0.42 12.50 1.22 13.27 2.00 14.02 2.36 14.39 3.11 15.16 3.42 15.53

17 52 18 55 20 55 18 52 13 45 II 37

7.09 19.47 7.49 20.28 8.28 20.59 9.04 21.31 9.38 22.04 10.07 22.75

63 68 66 69 63 64 63 62 62 61 58 55

26 vr

i vr 2 za 3 zo LK 13.12 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo NM 13.18 11 ma 12 di i3 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo EK 3.50 IR ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za

27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo

h min MET

datum

NAP -cm

1 ma 2 di

LK 1.52

3 wo 4 do

7 zo 8 ma NM 20.18 9 di 10 wo II do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma EK 13.47

17 wo 18 do

20 za

22 ma 23 di

VM 15.59

24 wo 25 do

27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 wo LK 12.22

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

4.15 16.31 4.53 17.16 5.40 18.05 6.38 19.08 7.47 20.25

07 31 04 24 03 15 02 12 05 13

10.39 23.10 11.18 23.51 12.06

56 52 52 48 50

0.42 13.07 1.47 14.25

48 52 48 55

9.04 21.47 10,16 23.02 11.16 0.00 12.04 0.49 12.56

14 14 26 19 38 21 49 23 56

3.05, 15.50 4.24 17.09 5.32 18.13 6.29 19.07 7.23 20.06

52 61 59 71 67 80 77 89 83 91

1,39 13.48 2.31 14.37 3.15 15.20 3.49 15.58 4.19 16.34

25 57 25 54 24 50 22 43 18 34

8.15 20.53 9.04 21.37 9.43 22.11 10.13 22.38 10.45 23.08

84 90 82 84 74 73 64 58 51 44

4.59 17.22 5.50 18.25 6.59 19.41 8.15 20.58 9.29 22.10

14 23 13 15 14 I1 16 07 22 07

11.29 23.51 12.26

39 34 31

0.54 13.42 2.10 15.01 3.27 16.18

28 27 27 28 29 34

10.28 23.07 11.14 23.52 11.56 0.28 12.33 1.01 13.10

29 08 37 II 44 16 51 21 54

4.36 17.20 5.31 18.07 6.16 18.50 6.54 19.29 7.30 20.05

37 44 46 54 56 67 67 72 71 74

1.36 13.46 2.09 14.15 2.42 14.46 3,13 15.19 3.42 15.57 4.15 16.41

20 51 20 47 17 41 16 33 12 24 08 IS

8.08 20.39 8.43 21.08 9.13 21.37 9.41 22.03 10.10 22.31 10.43 23.06

76 76 75 70 7! 65 67 57 61 50 55 45

NAP -cm

LLWS = NAP-207 cm

77


DELFZIJL

september 1983 datum

oktober 1983

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

4.55 17.32 5.52 18.38 7.09 20.05 8.39 21.34 10.07 22.51

07 08 07 05 10 05 18 OR 28 16

11.28 23.55 12.33

51 38 49

1.04 13.56 2.32 15.30 4.05 16.56

36 49 39 55 47 65

11.09 23.50 11.58 0.37 12.53 1.19 13.42 2.02 14.12

39 24 49 31 56 35 58 38 56

5.25 18.07 6.23 19.03 7.09 19.48 7.54 20.29 8.39 21.05

59 74 71 78 76 78 78 74 77 74

2.38 14.45 3.12 15.26 3.43 16.07 4.20 16.50 5.10 17.45

37 49 34 37 26 23 21 10 15 99

9.19 21.40 9.49 22.10 10.14 22.30 10.44 22.58 11.36 23.52

71 64 62 52 52 39 41 28 34 20

6.13 19.00 7.30 20.23 8.50 21.42 9.59 22.42 10.50 23.27

12 95 14 94 21 99 30 07 39 14

12.49

29

16 zo

1.15 14.20 2.46 15.46 4.11 16.55 5.13 17.44

17 27 21 32 28 38 40 49

17 ma

21 wo

11.29

22 do VM 7.36 23 vr

0.03 12.04 0.36 12.38 1.08 13.17 1.44 13.55

47 22 51 27 52 29 49 30 45

5.58 18.26 6.36 19.06 7.09 19.39 7.44 20.06 8.18 20.32

52 60 62 68 69 72 72 74 73 70

29

8.49 21.02 9.16 21.29 9.43 21.55 10.18 22.30 11.06 23.23

71 62 66 53 60 42 52 33 45 27

1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo NM 3.35 8 do 9 vr 10 za II zo 12 ma 13 di 14 wo EK 3.24 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di

24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do LK 2 I .05 30 vr

2.16 14.26 2.47 14.53 3.15 15.25 3.47 16.10 4.26 17.13

42

26 34 24 23 21 13 18 05

1 Za

2 zo 3 ma 4 di 5 wo 6 do NM 12.16 7 vr 8 Za 9 zo 10 ma 11 di 12 wo 13 do EK 20.42 14 vr 15 za

18 di 19 wo 20 do 21 vr

23 zo

25 di 26 wo 27 do 28 vr 29 za

78

LK 4.37

NAP -cm

h min MET

NAP +cm

h min MET

5.27 18.32 6.47 19.58 8.22 21.23 9.48 22.36 10.56 23.36

18 98 22 98 26 04 34 14 40 28

12.19

40

0.39 13.50 2.13 15.24 3.52 16.48 5.09 17.50

25 42 30 48 60 52 71

11.44 0.21 12.27 0.58 13.15 1.33 13.48 2.06 14.19

45 38 50 45 55 48 54 46 44

6.08 18.40 6.53 19.27 7.35 20.10 8.15 20.36 8.52 21.03

63 78 71 80 77 76 79 73 77 70

2.37 14.50 3.06 15.20 3.36 16.01 4.21 17.07 5.27 18.31

41 28 30 10 19 95 II 85 09 84

9.22 21.33 9.46 21.57 10.16 22.24 11.03 23.15 12.17

71 60 60 47 48 34 37 23 29

6.49 19.55 8.11 21.06 9.19 22.00 10.13 22.42 10.55 23.18

11 87 19 96 28 OS 37 i6 45 24

0.30 13.43 1.59 15.08 3.24 16.16 4.31 17.07 5.23 17.45

18 26 20 25 25 32 36 41 47

11.31 23.53 12.04

48 29 49 33 46 36 42 36 41

6.02 18.23 6.38 19.00 7.13 19.33 7.47 20.05 8.22 20.37

58 62 68 69 74 71 77 73 77 64

34 37 32 28 30 15 26 03 28 98

8.56 21.11 9.28 21.44 10.06 22.23 10.58 23.20 12.13

71 53 64 41 54 31 43 24 36

31

0.35 13.41

25 35

0.29 12.34 1.06 13.16 1.40 14.01

24 ma

31 ma

LLWS= NAP-203 cm

VM 22.53

22 za

30 zo

laagwater

hoogwater

datum

2.12 14.37 2.44 15.10 3.22 15.58 4.16 17.05 5.25 18.24 6.46 19.46

00

40

SI


HARLINGEN juni 1983

mei 1983 datum

I zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do LK 4.43 6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di II wo 12 do NM 20.25 13 vr 14 za 15 zo 16 ma 17 di 18 wo 19 do EK 15.17 20 vr 21 za 22 zo 23 ma 24 di 25 wo 26 do VM 19.48 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 di

h min MET

h min MET

NAP -cm

h min MET

NAP +cm

0.08 12.18 0.34 12.50 0.53 13.15 1.18 13.51 2.05 14.45

74 99 65 98 56 91 46 85 39 82

7.30 20.01 7.55 20.23 8.16 20.53 8.43 21.40 9.32 22.47

109 106 104 104 99 101 98 101 98 101

3.18 16.00 4.48 17.20 6.14 18.38 7.28 19.40 8.23 20.32

38 80 38 80 41 81 46 84 56 88

10.42

97

6 ma

0.07 12.05 1.23 13.28 2.32 14.42 3.27 15.39

02 00 05 03 08 09 10 12

7 di

9.07 21.17 9.46 21.59 10.28 22.41 11.01 23.25 11.34

65 89 76 90 86 90 94 86 98 -

4.14 16.25 4.54 17.07 5.30 17.52 6.06 18.31 6.43 19.13

II 15 12 16 12 17 12 15 12 15

0.08 12.07 0.50 12.46 1.35 13.34 2.23 14.29 3.21 15.37

79 98 69 97 58 96 50 95 46 94

7.22 20.00 8.01 20.44 8.41 21.33 9.27 22.33 10.29 23.46

10 16 08 13 06 08 03 04 00 02

4.32 16.56 5.54 18.16 7.13 19.30 8.21 20.32 9.08 21.20

48 93 55 90 62 90 69 88 78 87

11.46

98

21 di

1.01 13.08 2.12 14.24 3.15 15.27 4.05 16.23

02 97 04 00 07 04 10 08

22 wo

9.41 22.03 10.12 22.41 10.54 23.16 11.29 23.48 11.53

85 84 91 81 97 76 102 71 104 64 102

4.49 17.12 5.26 17.53 6.01 18.27 6.33 18.58 7.04 19.37 7.33 20.12

12 II 14 14 14 13 13 10 12 03 08 00

26 zo

0.16 12.25

1 wo 2 do 3 vr

LK 22.07

4 za 5 zo

8 wo 9 do 10 vr II za

NM 5.38

12 zo 13 ma 14 di 15 wo 16 do 17 vr

EK 20.46

18 za 19 zo 20 ma

23 do 24 vr 25 za

27 ma 28 di 29 wo 30 do

laagwater

hoogwater

datum

laagwater

hoogwater

VM 9.32

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

0.42 13.03 1.12 13.42 1.53 14.30 2.50 15.26 3.55 16.31

56 97 50 94 45 90 42 88 42 86

8.01 20.46 8.35 21.25 9.20 22.18 10.20 23.19 11.24 -

105 100 101 99 100 99 100 100 101 -

5.05 17.39 6.17 18.44 7.26 19.45 8.28 20.42 9.13 21.30

44 85 49 84 85 67 86 79 86

0.25 12.31 1.30 13.40 2.30 14.45 3.26 15.45 4.15 16.37

01 05 04 07 05 I0 08 13 09 14

9.52 22.19 10.35 23.10 11.23 0.02 12.00 0.53 12.46

92 85 103 81 107 75 109 67 109

4.58 17.26 5.42 18.17 6.27 19.09 7.11 19.50 7.56 20.39

10 15 10 15 11 15 12 13 10 07

1.39 13.35 2.20 14.29 3.08 15.30 4.06 16.35 5.18 17.44

61 108 59 106 59 102 61 96 65 90

8.41 21.29 9.27 22.17 10.2123.12 11.23

07 02 02 97 98 96 95

0.18 12.33

95 94

6.31 18.47 7.35 19.47 8.27 20.40 9.08 21.29 9.45 22.12

72 87 77 85 84 80 91 78 98 77

1.26 13.46 2.33 14.53 3.31 15.52 4.19 16.42 4.57 17.24

97 94 98 95 101 98 104 101 106 103

10.27 22.51 11.05 23.25 11.32 23.58 12.09

104 75 108 70 109 67 111 64 108

5.33 18.04 '6.07 18.42 6.40 19.14 7.14 19.54 7.51 20.35

107 104 108 101 107 99 104 95 103 93

0.32 12.51

57

LLWS.--NAP-126 cm

79


HARLINGEN augustus 1983

juli 1983 datum

I vr 2 za 3 zo LK 13.12 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo NM 13.18 II ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo EK 3.50 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma VM 0.27 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo

hoogwater h min MET

NAP +cm

1.07 13.30 1.43 14.08 2.21 14.49 3.05 15.39 4.00 16.35

60 104 56 100 54 98 55 92 56 89

8.30 21.14 9.09 21.52 9.52 22.36 10.39 23.26 11.37 -

101 93 99 93 99 97 97 94 97 -

5.06 17.42 6.22 18.49 7.31 20.01 8.32 21.07 9.24 22.06

60 85 66 84 75 83 86 83 97 80

0,24 12.43 1.29 13.56 2.32 15.08 3.36 16.13 4.35 17.10

95 99 97 101 98 102 102 105 104 108

10.13 22.59 11.07 23.53 11.57 0.45 12.43 1.29 13.29

109 77 114 74 118 69 118 69 115

5.25 18.02 6.13 18.57 7.02 19.45 7.51 20.32 8.35 21.15

107 110 109 109 109 103 106 98 105 96

2.01 14.17 2.32 15.01 3.14 15.50 4.13 16.46 5.25 17.52

67 108 66 99 66 91 68 85 73 81

9.15 21.55 10.00 22.38 10.52 23.30 11.53 0.33 13.06

101 93 97 92 95 90 93

16 di

91 92

20 za

6.36 19.04 7.45 20.14 8.40 21.11 9.26 21.57 10.08 22.34

78 77 87 76 97 76 106 76 113 76

1.43 14.18 2.50 15.28 3.48 16.23 4.33 17.06 5.11 17.40

92 92 94 92 96 93 97 93 99 92

21 zo

10.48 23.10 11.22 23.47 11.59

118 76 120 77 120 75 116 70 110 68 104

5.44 18.21 6.24 19.03 7.02 19.35 7.39 20.06 8.14 20.40 8.43 21.12

99 92 100 91 98 88 97 87 99 90 97 88

26 vr

0.23 12.35 0.55 13.08 1.21 13.40

LLWS=NAP-126 cm

80

datum

laagwater h min MET

NAP -cm

1 ma 2 di

LK 1.52

3 wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma NM 20.18 9 di 10 wo II do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma EK 13.47

17 wo 18 do 19 vr

22 ma 23 di

VM 15.59

24 wo 25 do

27 za 28 zo 29 ma 30 di 31 wo LK 12.22

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

1.48 14.13 2.19 14.54 3.03 15.44 4.05 16.50 5.24 18.10

65 97 64 91 63 82 63 78 68 76

9.16 21.48 9.55 22.30 10.46 23.22 11.53 0.31 13.12

97 89 97 90 97 92 98 93 100

6.50 19.40 8.09 21.00 9.10 22.03 10.02 22.55 10.58 23.43

77 74 87 75 101 76 113 77 120 79

1.50 14.39 3.10 15.58 4.17 16.59 5.12 17.52 6.04 18.51

95 101 99 103 104 106 108 107 109 103

11.47 0.30 12.32 1.07 13.16 1.35 13.57 1.58 14.30

121 81 118 82 116 81 109 81 100

6.55 19.34 7.42 20.13 8.20 20.53 8.51 21.19 9.23 21.42

107 101 103 98 100 92 95 86 89 80

2.28 15.08 3.16 16.00 4.25 17.11 5.47 18.31 7.12 19.51

79 93 80 84 83 78 87 74 93 72

10.03 22.17 11.00 23.18 12.13 0.42 13.36 2.05 14.58

84 77 80 76 79 78 81 83 83

8.22 20.57 9.09 21.45 9.48 22.23 10.28 22.54 11.09 23.27

98 71 105 71 111 73 117 77 119 76

3.18 16.03 4.11 16.47 4.51 17.26 5.29 18.01 6.05 18.38

87 88 93 91 99 96 103 95 103 93

11.41 23.59 12.11 0.28 12.43 0.54 13.11 1.17 13.40 1.42 14.18

115 77 113 76 105 74 98 73 89 71 81

6.45 19.12 7.20 19.43 7.49 20.12 8.14 20.33 8.42 20.59 9.17 21.35

106 95 106 91 103 91 103 88 101 88 99 87

NAP -cm


HARLINGEN oktober 1983

september 1983 datum

1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo NM 3.35 8 do 9 vr 10 za II zo 12 ma 13 di 14 wo EK 3.24 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do VM 7.36 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do LK 21.05 30 vr

datum

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

2.19 15.08 3.16 16.20 4.39 17.56 6.18 19.31 7.55 20.52

70 73 72 69 75 65 84 66 95 73

10.07 22.26 11.18 23.41 12.46 1.09 14.17 2.44 15.41

98 87 97 88 98 91 99 96 101

8.59 21.50 9.50 22.36 10.52 23.15 11.40 23.53 12.04 -

108 80 119 87 125 92 127 96 123 -

4.05 16.47 5.00 17.39 5.41 18.19 6.24 19.00 7.14 19.43

100 102 103 99 102 93 101 91 99 93

0.29 12.44 0.58 13.20 1.21 13.44 1.45 14.07 2.26 14.52

97 114 93 104 90 90 86 78 85 67

7.58 20.17 8.29 20.41 R.48 20.55 9.10 21.20 9.57 22.16

96 89 91 84 87 80 84 76 81 76

1 I di

3.30 16.10 4.56 17.51 6.29 19.23 7.48 20.30 8.42 21.17

86 61 89 59 96 62 104 68 112 74

11.15 23.39 12.55 1.15 14.25 2.41 15.29 3.45 16.14

79 77 80

16 zo

82 82 86 84 92 88

18 di

9.22 21.51 9.59 22.25 10.37 23.02 11.11 23.38 11.45 -

116 79 118 84 117 89 113 89 110 -

4.31 16.58 5.08 17.43 5.45 18.19 6.20 18.40 6.56 19.02

98 93 101 96 102 96 102 95 103 90

21 vr

0.11 12.20 0.39 12.46 0.58 13.05 1.19 13.38 1.52 14.41

90 106 89 99 89 88 88 76 86 66

7.27 19.27 7.53 19.54 8.19 20.19 8.53 20.54 9.45 21.48

102 85 100 82 96 79 92 79 90 80

26 wo

NAP -cm

1 za 2 zo 3 ma 4 di 5 wo 6 do NM 12.16 7 vr 8 za 9 zo 10 ma

12 wo 13 do EK 20.42 14 vr 15 za

17 ma

19 wo 20 do VM 22.53

22 za 23 zo 24 ma 25 di

27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

LK 4.37

hoogwater

laagwater

h min MET

h min MET

NAP +cm

NAP -cm

2.49 16.09 4.19 17.48 6.03 19.19 7.37 20.34 8.48 21.34

87 57 91 57 97 61 106 73 113 86

11.01 23.05 12.35 0.44 14.08 2.29 15.32 3.46 16.27

90 83 90

9.40 22.19 10.23 22.56 11.07 23.30 11,44 0.01 12.12

18 96 21 02 25 03 19 02 06

4.38 17.10 5.20 17.53 6.03 18.34 6.49 19.05 7.30 19.37

97 99 99 97 100 93 100 93 99 96

0.29 12.41 0.52 13.03 1.15 13.31 1.51 14.24 2.58 15.45

97 90 90 72 85 58 83 49 84 47

8.05 20.12 8.31 20.36 9.01 20.59 9.46 21.45 10.55 23.00

97 95 94 93 91 90 87 88 83 85

4.23 17.19 5.50 18.45 7.00 19.48 7.55 20.36 8.40 21.12

89 50 97 59 105 67 111 76 115 84

12.16 0.34 13.38 2.01 14.47 3.09 15.41 3.58 16.24

80 86 77 86 78 89 80 93 R4

9.25 21.47 10.03 22.21 10.33 22.56 11.06 23.28 11.48 23.56

116 89 115 94 113 96 108 98 109 99

4.35 17.01 5.09 17.36 5.45 18.05 6.21 18.33 6.57 19.00

95 89 99 94 101 95 101 94 99 88

12.24 0.21 12.54 0.52 13.37 1.46 14.45 3.01 16.06 4.27 17.30

103 99 90 98 75 99 61 101 56 105 59

7.31 19.38 8.04 20.13 8.41 20.46 9.34 21.34 10.51 22.54 12.22 -

96 81 92 78 88 78 84 80 81 83 80

88 93 92 96 95 98

LLWS = NAP-I 26 cm

81


LAUWERSOOG mei 1983 datum

1 zo 2 ma 3 di 4 wo 5 do

LK 4.43

6 vr 7 za 8 zo 9 ma 10 di II wo 12 do NM 20.25 13 vr 14 za 15 zo 16 ma 17 di 18 wo 19 do EK 15.17 20 vr 21 za 22 zo 23 ma 24 di 25 wo 26 do VM 19.48 27 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 di

juni 1983

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

0.28 12.28 0.57 13.05 1.27 13.45 2.15 14.27 3.15 15.19

86 103 75 97 65 88 55 82 50 81

6.13 18.36 6.46 19.08 7.15 19.45 7.49 20.34 8.42 21.37

151 152 141 143 129 135 119 128 113 126

4.26 16.28 5.41 17.43 6.51 18.54 7.53 19.53 8.44 20.43

48 80 50 82 55 85 62 90 72 94

9.53 22.50 11.15

III 128 115

6 ma

0.01 12.33 1.07 13.39 2.03 14.29

133 121 140 132 145 141

8 wo

9.25 21.26 9.57 22.09 10.31 22.51 11.11 23.34 11.50

81 99 92 102 103 103 109 102 110

-

2.49 15.11 3.28 15.52 4.02 16.30 4.36 17.01 5.16 17.41

151 151 157 157 160 163 162 165 161 168

0.16 12.20 1.02 13.11 1.54 14.02 2.57 14.49 4.06 15.52

95 110 87 105 76 101 67 99 64 96

5.59 18.25 6.45 19.09 7.33 20.03 8.25 21.10 9.29 22.22

157 167 149 158 139 148 127 140 120 135

5.16 17.14 6.26 18.38 7.33 19.47 8.35 20.39 9.23 71.25

63 96 69 93 76 94 85 94 91 94

10.50 23.36 12.13

116 134 117

21 di

0.49 13.28 1.54 14.24 2.49 15.09

137 123 142 131 147 139

23 do

9.57 22.07 10.26 22.51 11.00 23.31 11.39

99 94 105 91 108 88 108 82 109 75 104

152 148 154 154 154 158 152 153 147 147 139 139

26 zo

0.08 12.07 0.40 12.40

3.32 15.53 4.07 16.34 4.41 17.09 5.16 17.39 5.50 18.15 6.25 18.55

-

LLWS=NAP-I68 cm

82

-

-

-

datum

1 wo 2 do 3 vr

LK 22.07

4 za 5 zo

7 di

9 do 10 vr II za NM 5.38 12 zo 13 ma

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

1.15 13.23 1.57 14.08 2.50 14.57 3.51 15.56 5.00 17.00

67 98 61 94 57 92 55 90 56 89

6.58 19.32 7.33 20.15 8.19 21.06 9.22 22.08 10.30 23.13

30 35 23 31 20 31 19 31 20 33

6.02 18.05 7.02 19.06 7.55 20.04 8.45 20.58 9.29 21.47

57 89 62 89 70 92 81 95 93 98

11.38

24

0.17 12.44 1.14 13.41 2.08 14.33 2.55 15.19

36 30 40 37 43 44 47 52

10.10 22.35 10.46 23.21 11.30

106 99 117 99 119

0.09 12.14 0.59 13.02

94 118 86 116

3.38 16.07 4.20 16.47 5.04 17.28 5.50 18.20 6.38 19.11

52 61 56 67 58 67 54 62 48 54

1.50 13.56 2.47 14.47 3.50 15.47 4.55 16.56 6.00 18.06

80 114 76 109 75 106 75 99 77 96

7.29 20.04 8.21 20.59 9.19 21.56 10.23 23.03 11.35

40 45 30 37 22 32 16 27 14

7.00 19.12 7.53 20.10 8.42 21.00 9.27 21.48 10.08 22.32

82 94 87 91 94 90 100 89 106 88

0.14 12.48 1.22 13.53 2.22 14.51 3.11 15.36 3.49 16.12

26 15 29 19 31 26 35 34

10.43 23.16 11.19 23.56 11.52

III 87 113 84 115

0.30 12.27 1.02 13.05

81 114 77 111

4.22 16.47 4.54 17.22 5.311 17.55 6.06 18.35 6.43 19.15

-

14 di 15 wo 16 do 17 vr

EK 20.46

18 za 19 zo 20 ma

22 wo

24 vr 25 za

27 ma 28 di 29 wo 30 do

VM 9.32

-

-

ao 42

41 47 42 45 40

43 35 38 32 15


LA UWERSOOG juli 1983 datum

1 vr 2 za 3 zo LK 13.12 4 ma 5 di 6 wo 7 do 8 vr 9 za 10 zo NM 13.18 II ma 12 di 13 wo 14 do 15 vr 16 za 17 zo EK 3.50 18 ma 19 di 20 wo 21 do 22 vr 23 za 24 zo 25 ma VM 0.27 26 di 27 wo 28 do 29 vr 30 za 31 zo

augustus 1983

hoogwater

laagwater

h min MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

1.37 13.46 2.19 14.28 3.08 15.14 4.01 16.07 4.56 17.06

73 106 70 103 68 100 68 94 68 92

7.23 19.57 8.05 20.38 8.52 21.29 9.48 22.22 10.47 23.19

29 32 24 29 21 25 18 25 18 25

5.54 18.12 6.56 19.16 7.55 20.21 8.52 21.18 9.42 22.15

71 92 77 91 87 93 97 96 110 98

11.50

19

6 za

0.20 12.57 1.22 14.00 2.24 14.58 3.20 15.51

27 21 29 29 35 40 42 51

7 zo

10.28 23.12 11.14

120 96 124

0.09 12.12 1.00 13.02 1.45 13.45

93 125 89 124 86 119

4.08 16.40 4.54 17.27 5.43 18.17 6.34 19.01 7.23 19.51

50 61 52 63 54 59 49 52 45 46

2.27 14.28 3.14 15.20 4.08 16.22 5.08 17.29 6.15 18.40

83 112 80 103 78 93 79 88 80 85

8.05 20.40 8.51 21.26 9.48 22.21 10.56 23.28 12.10

37 35 28 28 20 20 15 18 13 -

7.17 19.48 8.16 20.49 9.02 21.38 9.39 22.19 10.16 22.55

86 84 93 82 101 85 109 86 117 89

0.40 13.23 1.49 14.27 2.47 15.17 3.30 15.59 4.06 16.36

15 14 19 19 23 25 27 30 32 34

11.01 23.31 11.36

122 89 124 89 123 88 119 84 113 81 106

4.37 17.12 5.12 17.43 5.50 18.17 6.28 18.54 7.04 19.33 7.38 20.09

33 37 37 39 36 36 34 33 33 32 28 26

0.11 12.10 0.49 12.54 1.24 13.31 1.58 14.06

datum

hoogwater

laagwater

h mm MET

NAP +cm

h min MET

NAP -cm

2.32 14.40 3.09 15.23 3.56 16.18 4.53 17.27 6.02 18.46

76 100 74 93 74 86 73 83 78 83

8.17 20.46 8.58 21.28 9.52 22.16 10.56 23.25 12.13

24 22 19 18 18 18 19 16 21

7.15 20.05 8.28 21.14 9.31 22.12 10.19 23.05 11.03 23.53

87 86 98 89 110 92 121 94 127 96

0.43 13.33 2.05 14.42 3.09 15.40 3.56 16.28 4.41 17.13

20 28 27 37 36 47 45 56 52 59

II do

11.57

12 vr

0.38 12.46 1.20 13.29 2.00 14.11 2.42 14.56

127 96 125 96 120 95 112 90 102

5.31 17.59 6.22 18.44 7.05 19.29 7.39 20.09 8.17 20.49

54 59 52 53 45 42 35 29 21 16

3.29 15.46 4.21 16.49 5.22 18.03 6.26 19.16 7.36 20.24

87 93 86 86 87 81 88 78 94 77

9.08 21.39 10.14 22.47 11.34 0.05 12.54 1.19 14.03

09 05 00 00 97

8.39 21.20 9.26 22.02 10.03 22.40 10.42 23.15 11.25 23.48

100 80 108 84 114 88 120 91 123 92

2.23 14.57 3.10 15.35 3.46 16.12 4.20 16.49 4.56 17.26

10 14 18 25 29 38 39 44 42 45

26 vr

12.01

27 za

0.20 12.29 0.50 12.59 1.18 13.33 1.47 14.09 2.22 14.54

122 91 119 90 111 86 103 83 95 80 87

5.32 17.58 6.07 18.26 6.36 18.59 7.03 19.30 7.32 20.00 8.11 20.39

47 47 45 42 40 37 37 29 31 23 25 16

1 ma 2 di

LK 1.52

3 wo 4 do 5 vr

8 ma NM 20.18 9 di 10 wo

13 za 14 zo 15 ma EK 13.47 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di

VM 15.59

24 wo 25 do

28 zo 29 ma 30 di 31 wo LK 12.22

99 98

03 04

LLWS=NAP-168 cm

83


LAUWERSOOG september 1983 datum

I do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma

oktober 1983

hoogwater

laagwater

h min MET

h min MET

NAP +cm

datum

NAP -cm

3.07 15.49 4.07 16.59 5.22 18.25 6.50 19.50 8.12 21.04

79 81 80 76 81 76 90 79 101 87

9.06 21.31 10.18 22.47 11.47 0.22 13.14 1.47 14.28

109 125 118 134

4 di

9.14 22.01 10.05 22.46 11.01 23.28 11.50

114 96 123 102 129 108 133

129 143 141 150 147 149 149 145 148 144

6 do NM 12.16 7 vr

119 109 117 109 118

1 za 2 zo 3 ma

-

5 wo

10 za

0.08 12.16

110 130

2.55 15.25 3.43 16.13 4.27 17.00 5.11 17.43 5.59 18.19

II zo

0.40 12.52 1.12 13.35 1.43 14.15 2.19 14.58 3.09 16.00

109 120 106 109 99 94 93 81 87 71

6.41 19.01 7.16 19.39 7.47 20,06 8.24 20.38 9.21 21.37

142 134 133 122 121 109 III 97 103 91

4.16 17.21 5.38 18.49 7.01 20.02 8.08 20.51 8.55 21.29

86 66 88 66 94 72 104 79 113 87

10.35 23.00 12.04

99 89 98

16 zo

0.32 13.28 1.51 14.32 2.46 15.16

92 103 100 109 III 120

18 di

9.32 22.02 10.09 22.37 10.49 23.14 11.29 23.51 12.06

118 94 123 99 123 102 120 102 117

3.26 15.51 3.57 16.25 4.28 16.59 5.00 17.28 5.34 17.53

124 131 133 139 140 143 143 145 145 142

6.05 18.26 6.35 18.58 7.08 19.27 7.50 20.06 8.50 21.05

143 136 137 127 130 117 122 106 115 100

6 di 7 wo NM 3.35 8 do 9 vr

-

12 ma 13 di 14 wo EK 3.24 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do VM 7.36 23 vr 24 za 25 zo

-

26 ma 27 di 28 wo 29 do LK 21.05 30 vr

0.25 12.37 0.55 13.08 .1.22 13.41 1.54 14.27 2.35 15.30

-

-

100 114 98 105 96 96 93 85 92 76

84

laagwater

h min MET

h min MET

NAP +cm

NAP -cm

3.36 16.49 4.58 18.17 6.30 19.41 7.55 20.50 9.01 21.46

91 70 96 69 102 75 III 87 117 100

10.11 22.33 11.43

109 97 111

0.11 13.07 1.40 14.16 2.38 15.06

101 117 III 129 123 141

9.48 22.30 10.32 23.05 11.18 23.37 11.53

122 112 125 118 128 119 126

135 149 142 152 147 148 148 144 144 140

-

10 ma

0.08 12.25

117 114

3.21 15.51 4.07 16.41 4.56 17.28 5.41 18.02 6.18 18.31

II di

0.37 12.57 1.06 13.31 1.40 14.19 2.30 15.34 3.43 17.01

III 99 101 79 92 65 84 55 84 55

6.48 19.02 7.16 19.33 7.56 20.08 8.55 21.04 10.14 22.25

136 130 126 117 114 104 105 94 99 89

5.05 18.22 6.25 19.29 7.31 20.18 8.23 20.59 9.06 21.33

87 59 94 70 104 80 113 92 120 100

11.40 23.55 12.58

97 91 98

1.15 14.04 2.16 14.53 2.58 15.26

97 105 107 113 118 122

9.44 22.07 10.19 22.41 10.49 23.15 11.23 23.47 12.08

121 104 122 107 119 109 115 109 113 -

3.30 15.54 4.00 16.23 4.31 16.57 5.07 17.30 5.42 18.00

127 131 137 138 143 141 147 143 146 137

106 109 102 98 100 84 99 73 102 68 106 72

6.16 18.37 6.50 19.20 7.32 20.02 8.37 20.57 10.03 22.21 11.36 23.54

140 126 133 114 122 103 112 95 105 94 103 99

8 za 9 zo

-

12 wo 13 do EK 20.42 14 vr 15 za

17 ma

-

19 wo 20 do 21 vr

VM 22.53

22 za 23 zo 24 ma 25 di

-

26 wo 27 do 28 vr 29 za 30 zo 31 ma

LLWS=NAP-168 cm

hoogwater

LK 4.37

0.20 12.53 0.54 13.34 1.34 14.21 2.26 15.27 3.34 16.48 4.52 18.09

-

-

-


om

E E0 CO

c. — 03

0) C

o c (5

N

0000

oosoo oc2000

O csi cci d d aS d 0 co (Ó c‘i

cE (0(0(0(0 MOCOM CO 0 CD CD CD

cn

2 -1C

ca 2

LO

TTTT

ai ai

r-:

O Csi

1... 1—

C 0, Cj3 0 0 0000 0000 0000 0 «1«c!

0

oS

cci ci tri cd tD

TTT

0)

8R388 es --,« , os es

•••• 0

001

oo

0 8838

0 0J

NE o O

b:cies>:

00000

CD

CO > 7 ›' 03 CO

r- r- r, r000 dood N cd cS d c.> cci

1, 1 ,

- CN N •-•-.

0000 C3 esi O N

CO

cE rn

co 0 O

000) 00CID CO CD 00 MMMW . . . CD CD Y-A CO 1- N O CO

Cm 00 0000000 0000 O 0! 0 0 aq 0 0000

gRulect ▪ ce os o

1 Y- 1 /N N NNNN NNNNN

(0 ai cri cci

cri (ooi c9c0c6

c c -o CP

ro

ci33

co

1 41) 1 111

CV CV • LCS

1000 1OLOWL0 NNN NNNN

tri

csi tri

c

c a) CO 0) >o to E O

03

t oio •cr A tri

1 000

100010

us

1'N t0A

m. N

0 • 0 0 >

LAUWERSOOG-SCHIERMONNIKOOG

LAUWERSOOG-SCHIERMONNIKOOG

CO

c

0 in co as d to cci U

dddd 1-1-N

CD

C

c

> ey, 0

C

u) C) C3 C) UI C) C) 01.000 113 v ,rt 113 LOIC4 , 4. r- OS CP /- CP O).-tri—

•nr

0

00 03 0

•1C

co

c oc co 2

8 ' 8 8838 c.s

CO

,c E o› 0-1C

70 COO

0000 0000

oi AOf

ca 1- 1

CV IN N N CI

oS cc> aS cd os co

NNNN

aS ca cla

02

t 1 us

N

LCS

i t0 ta ta NNN A

csitri

1000 NNN 1, tri

o0 to

1 mmel-

N

13 H 0

an c° .0

0 -he O

'

• ch C•

CD

CD2 c9 a0 N

G 0

2 E

vaartijdboot ± 50à60 minuten.

c .E

gen in juli en augustus 1982.

a>

dood dodo doodt>) to.—crca to.crtoa r-: oi oir: ai oi cci

SCHIERMONNIKOOG-LAUWERSOOG

E

SCHIERMONNIKOOG-LAUWERSOOG

co 0)

Geldig van 1 oktober 1983thn 31 maart1984.

• •

' 4 0.0.0. O 00 C C C 00 0 000

0) 03

0)

0

01

0 CP

TO TO T3 II II Ct CO C)

85


» ,9 97 0 frIYAFIr/r1,10"»,"~"P"),"1

Ik

iht

vereniging

■ c-

é LN

re

tel

è è ir" '41 et4‘ i,"I rgii pr

mmaplein 6-groningen dag en nacht 's weekends ook!

,"" r IIP,JP: r Oi Pri trififdi fifi"

tt

sinds1905 onderlinge verzekering van schepe

86

i e ,---.


NAVIGEREN MET CIJFERS 1. De cijfers in de binnenste 4 cirkels geven elk het totaal aan van een kwadrant, resp. N., 0., Z., en West. (Tussen N.W. en N.O. ligt b.v. het Noord kwadrant). 2. De cijfers in de buitenste 4 cirkels geven elk het totaal aan van een ander kwadrant, resp. N.W., N.O., Z.O. en Z.W. (Tussen N. en W. ligt b.v. het N.W. kwadrant). 3. Gelijke letters vertegenwoordigen gelijke cijfers van 1 t/m 9. Drie cijfers zijn reeds ingevuld. 4. Met een beetje rekenkundig vernuft kunt u de rest van de cijfers invullen tot alles klopt. Als u meent de ontbrekende cijfers in het goede vakje te hebben geplaatst, stuur dan het cijfer dat X vertegenwoordigt op aan de redactie. U maakt dan een kans op een prijs.

87


voor nog beter vlees en vleeswaren

0111•■ ••

Vlees mee op vakantie? Laat ons Uw vlees in blik verzorgen! Heerlijk gebraden en direkt ingeblikt (hygiëne). Bestel tijdig zodat Uw blikken klaar staan wanneer U komt. VOORDELEN: GEEN gesjouw met blikken en vlees GEEN risico van te lang onderweg zijn van gebraden vlees (hygiëne) GEEN extra werk

SCHREIBER's Slagerijen ANJUM, tel. 05193 - 1707 EE, tel. 05194 - 255

88


NOTITIES

Verkoop & Service

VOLVO PENTA / DAF MOTOREN Levering van: Onderdelen -- Filters en Accessoires Het Adres voor: Schroefasleidingen en Reparatie van Scheepsschroeven

Motorenbedrijf en Machinefabriek Paul Dinges B.V. Zijlvest 14 — DelfzijI tel. 05960-15010 — toestel 23 89


INHOUDSOPGAVE pagina Wedstrijdprogramma '83 Programma Toercommissie Nieuwe activiteiten Mededelingen v.h. Bestuur Mededelingen v.d. Stichting Jachthavens Terugblik Larvik Marifoonkanalen Weerbericht-uitzendingen Openingstijden bruggen en sluizen Telefoonnummers Federatienieuws Ledenlijst Jeugdafdeling Wedstrijdverslagen Lauwersmeerjournaal Historie kustgebied Per motorboot naar Denemarken Ankerplaatsen op het wad Colin Archerrace, een deelnemer vertelt Clubschip-verslag Getijden Bus- en bootdiensten Aanmeldingsformulier

90

4 5 5 8 9 10 13 14 17 17 22 24 33 36 46 48 50 53 59 66 76/84 85 91


C

92 ce>

C as as

C> 0.

c >: .

'S 0

aS

?

7) 3

o EL.

72. co

aa

a>

8. E gi 8 .2 '8 ut) . a> 75 >2 oxcl> 74 ca N T — ce 0 a) cc c 3 ri"D 3 Si .

,c,Es • -

cr)

o 3 1:1 g2 ca •0 0c o. a>E a> > U co

-o „

'Es E E "3 C C

13 as ca E E co ca

-C1)

d c

a, C C

Na) N g g) _ca)

Handtekening:

Q> 0 CD0 as "0 '0 C > <T> CD a)

3 to s al "3 " _ ca cc c o T.) 'S g)5» > as E E as ca • O r, c> Lo 00 M y o N C\I N N

Ti;

o 6 .6 =,5 .0 .0 .0 .0 > > > > >

Z a5 0'D 0.CD 0. 0

w M cc co

—i cc

tai >— E co

z

Code/woonp laats:

z 0W Z

Ondergetekende:

0 CD 11 1—

Geeft zich op voordevolgende wedstri

a> c a a) co á> E (D 0

-0 E

0

"0

cT) °) E E .° ir)

E 0 U0 ° P_

°> co c, >

N- C>

N N

C pi

3

0E E

g>

Eg. a) a> 3

u)

m

OÓ cn

3 :` o

r" a)

o N as co o ■ -• co 12 C‘`) E as E ° 3 _c ca

O 7 ■ -• •••—• O MI 0 b.. CO > —I CO CL Z

cL -2 0 c E CD) (1 c J7 CD

cT_

91


92

zeilnummer:

N.K.K. meting:

N.K.K. meting:

Gegevens schip:

d J '-"; N

N

o

j 0

2

o

C C C6 CIS «Cr N

3 co m

"E É

i2

c as

E c6 c‘i

2 -c 0 cn

a> Cl)

.

C O C7) ClJ CO (tS

f,

ca

N toC1) .c>

a ci) CO

> (doorhalen wat niet van toepassing is.)

m2 Grootste andere fok of genua

m (zonder aangeh. roer,boegspriet, preekstoel)

Zeilnummer

E

E

c2

°

2.

O E .2 o> — c -0

ai at 7, C—


NOORDELIJK SCHEEPVAARTMUSEUM

Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum

t

Openingstijden :10.00 - 17.00 uur Zon- en feestdagen : 14.00 - 17.00 uur Op maandagen gesloten.

Min Ann nn "r"

-"*.\

Noordelijk Scheepvaartmuseum en Tabacologischeen trekpleister voor allen die belangmuseum stelling hebben voor de geschiedenis en een vraagbaak voor vele retaurateurs van oude schepen, evenals voor modelbouwers. Gevestigd in een zeer oud gebouw, uniek voorde stad Groningen.

EMME

in het GOTISCH HUIS

GRONINGEN

Brugstraat 24

'

tel.: 050-122202


JACHTHAVEN

POSTBUS 172 -9750AD NAREN

Jaarboek1983compleet  
Jaarboek1983compleet  
Advertisement