Page 1

Hrvatski ured za osiguranje

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zagreb, listopad 2007.


IzdavaÄ?: Hrvatski ured za osiguranje Priredila: Tanja Stahuljak, Hrvatski ured za osiguranje Naklada: 500 kom. Tisak:

A. G. MatoĹĄ d.d. Samobor


Sadržaj

Uvod

1

Opći pokazatelji

5

Hrvatsko osiguranje početkom 2007. godine – Makroekonomski pokazatelji za 2006. godinu

7

Pregled zaračunate bruto premije po vrstama osiguranja u 2006.

9

Udjeli hrvatskih društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji u 2006. godini

10

Udjeli društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji – životna i neživotna osiguranja

11

Statistički podaci o osiguranju i štetama za sva društva za osiguranje za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2006. godine

12

Pregled zaračunate bruto premije 1995. – 2006.

13

Udjeli društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji za razdoblje 01. 01. – 30. 09. 2007. godine – životna i neživotna osiguranja

14

Statistički podaci o osiguranju i štetama za sva društva za osiguranje za razdoblje 01. 01. – 30. 09. 2007. godine

15

Agram životno osiguranje d.d.

17

Allianz Zagreb d.d.

21

Allianz Reosiguranje d.d.

25

Basler osiguranje d.d.

27

Basler životno osiguranje d.d.

31

Cardif osiguranje d.d.

35


Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje

37

Croatia osiguranje d.d.

39

Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje

43

Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

45

Erste Sparkassen osiguranje d.d. za Ĺživotno osiguranje

47

Euroherc osiguranje d.d.

49

Generali osiguranje d.d.

53

GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d.

57

Osiguranje Helios d.d.

61

HOK-osiguranje d.d.

65

Jadransko osiguranje d.d.

67

Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje

71

Merkur osiguranje d.d.

75

Sunce osiguranje d.d.

79

Triglav osiguranje d.d.

83

UNIQA osiguranje d.d.

87

Velebit osiguranje d.d.

91

Osiguranje Zagreb d.d.

93

Hrvatski nuklearni pool GIU

97

Hrvatski ured za osiguranje

99


Uvod Ovu publikaciju izdaje Hrvatski ured za osiguranje za potrebe svojih članova – hrvatskih društava za osiguranje te njihovih osiguranika, a također i za potrebe drugih subjekata u gospodarstvu. Publikacija sadrži najosnovnije podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području Republike Hrvatske – podatke o osnivanju društva, o upravi društva, strukturi vlasništva, vrstama osiguranja koje obavlja, adresama podružnica, tel. i fax brojevima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2006. godini. U zbirnom tabelarnom pregledu poslovanja svih društava prikazali smo usporedne podatke o zaračunatoj bruto premiji po vrstama osiguranja i po društvima u ovoj i prethodnoj godini te za prvih 9 mjeseci 2007. godine. U tabelarnim pregledima poslovanja po društvima prikazali smo usporedne podatke o zaračunatoj bruto premiji po vrstama osiguranja, s time da smo vrste osiguranje od požara i elementarnih šteta te ostala osiguranja imovine objedinili i označili kao “imovina”, a ostale vrste koje su manje zastupljene objedinili smo pod “ostalo”. U publikaciji su također navedeni i podaci o promjeni naziva pojedinih društava, pripajanju i sl., te osnovni podaci o novoosnovanim društvima Cardif osiguranje d.d. i Velebit osiguranje d.d. koja su osnovana u drugoj polovici 2007. godine. U Hrvatskoj su u 2006. godini djelovala sljedeća društva za osiguranje i reosiguranje  

Addenda zdravstveno osiguranje d.d. Agram životno osiguranje d.d.Podaci su dobiveni od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te izravno od društava za osiguranje. Obračun financijskih podataka u EUR izvršen je po službeno objavljenom prosječnom srednjem tečaju HNB za euro (EUR) za 2006. godinu:  EUR = 7,322849 HRK.

2

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 24. 0. 2002. godine Alpina osiguranje d.d. je u likvidaciji.

3

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga oduzela je 0. 04. 2006. Addenda zdravstvenom osiguranju odobrenje za obavljanje svih vrsta osiguranja. Portfelj je prenesen na Osiguranje Zagreb.

4

30. 2. 2005. na Trgovačkom sudu u Zagrebu registrirana je promjena tvrtke Euroherc životno osiguranje d.d. u Agram životno osiguranje d.d. 0. 0. 2006. Društvu je pripojen portfelj životnih osiguranja Sunce osiguranja d.d.

1


                

Allianz Zagreb d.d. Allianz Reosiguranje d.d. Basler osiguranje d.d. Basler životno osiguranje d.d. Cosmopolitan Life d.d. za osiguranje Croatia osiguranje d.d. Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje Euroherc osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. Generali životno osiguranje d.d. GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d. Osiguranje Helios d.d. HOK-osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d.0 Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d.

5

Društvo za reosiguranje u vlasništvu Allianz Zagreb d.d. S poslovanjem je započelo početkom 2005.

6

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 29. 06. 2005. u sudski registar je upisano osnivanje društva Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje.

7

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 07. 08. 2003. u sudski registar upisano je osnivanje društva za osiguranje Generali osiguranje d.d. Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 2. 2. 2006. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-06/3543-2 od 29. 2. 2006. Generali osiguranje d.d. pripojeno je društvu Libertas osiguranje d.d. uz istodobnu promjenu tvrtke u Generali osiguranje d.d.

8

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. 09. 2002. u sudski registar upisano je osnivanje društva za osiguranje Generali životno osiguranje d.d. Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 2. 2. 2006. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-06/3543-2 od 29. 2. 2006. Generali životno osiguranje d.d. pripojeno je društvu Libertas osiguranje d.d. uz istodobnu promjenu tvrtke u Generali osiguranje d.d.

9

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 2. 2. 200. godine u sudski registar je upisano pripajanje društava Adria osiguranje d.d. i Slavonija osiguranje d.d. društvu GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d.

0

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 23. 05. 200. godine u sudski registar je upisano pripajanje Mediteran osiguranja d.d. društvu Jadransko osiguranje d.d. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu br. Tt-04/2537-4 od 29. 2. 2004. godine u sudski registar upisano je pripajanje Atlas osiguranja d.d. društvu Jadransko osiguranje d.d.. Portfelj polica životnih osiguranja Atlas osiguranja d.d. prenesen je na Euroherc životno osiguranje d.d.Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 02. 07. 200. u sudski registar je upisano pripajanje društva Kvarner osiguranje d.d. društvu Wiener Städtische osiguranje d.d., a rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 03. 07. 200. promijenjen je naziv društva Wiener Städtische osiguranje d.d. u Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-05/4462-2 od 30. 2. 2005. u sudski registar je upisano pripajanje društva Aurum Wiener Städtische osiguranje d.d. društvu Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-07/306-2 od 26. 06. 2007. promijenjen je naziv društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. u Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje.

2


     

Libertas osiguranje d.d. Merkur osiguranje d.d. Sunce osiguranje d.d.  Triglav osiguranje d.d. UNIQA osiguranje d.d. Osiguranje Zagreb d.d.

Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske, poslove osiguranja može obavljati društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, podružnica stranog društva za osiguranje koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, društvo za osiguranje države članice koje, sukladno Zakonu o osiguranju, ima pravo obavljati poslove osiguranja na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice. Društvo za osiguranje može biti osnovano samo kao dioničko društvo ili kao društvo za uzajamno osiguranje, dok društvo za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja može biti osnovano samo kao dioničko društvo. Sva navedena društva za osiguranje su dionička društva čiji osnivači su uz pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske i pravne osobe iz inozemstva. Većina navedenih društava su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje. Društva za osiguranje koja se bave obveznim osiguranjima u prometu moraju biti članovi Hrvatskog ureda za osiguranje. Pored najosnovnijih pokazatelja o društvima za osiguranje u publikaciji su navedeni i osnovni podaci o hrvatskom Pool-u za osiguranje i reosiguranje nuklearnih rizika. U publikaciji su navedeni i najosnovniji opći pokazatelji.

2

Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 2. 2. 2006. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-06/3543-2 od 29. 2. 2006. društvu Libertas osiguranje d.d. pripojena su društva Generali osiguranje d.d. i Generali životno osiguranje d.d. te je istodobno upisana promjena tvrtke u Generali osiguranje d.d.

3

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 3. 03. 2003. Poslodavac društvo za uzajamno osiguranje je u likvidaciji. Zbog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, portfelj je 0. 0. 2002. godine prenesen u Sunce osiguranje d.d.. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-05/ 6926-2 od 6. . 2005. Društvu je pripojeno Veritas osig uranje d.d.. Portfelj polica životnih osiguranja društva Sunce osiguranje d.d. prenesen je 0. 0. 2006. na Agram životno osiguranje d.d..

4

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 0. 0. 200. godine promijenjen je naziv društva Sava osiguranje d.d. u Triglav osiguranje d.d.

3


4


Opći pokazatelji

I. Opći podaci o Hrvatskoj

Službeni naziv: Republika Hrvatska Površina kopna: 56.542 km2 Površina teritorijalnog mora: 31.067 km2 Broj stanovnika (prema popisu 2001. g.): 4.437.460 (žene 51,84%, muškarci 48,16%) Teritorijalni ustroj: 21 županija (uključujući Grad Zagreb)

II. Osnovni gospodarski pokazatelji (neslužbeni podaci) Osnovni pokazatelji

2006.

Index 06/05

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene, (tekuće), mil. HRK

250.590

108,3

Bruto domaći proizvod, tržišne cijene, (tekuće), mil. USD

42.915

110,4

9.664

110,4

Prosječni godišnji tečaj HRK/USD

5,8392

98,6

Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR

7,3229

99,0

3,2

97,0

1.467.876

103,3

Bruto domaći proizvod po stanovniku, USD

Indeks potrošačkih cijena (% promjene) Broj zaposlenih 

www.vlada.hr

2

Podaci za 2006. godinu su privremeni. Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska gospodarska komora

5


III. Osnovni pokazatelji o osiguranju

% 2005. 70,50 37,75 108,25 3,88

Razmjer šteta1 Razmjer troškova2 Kombinirani razmjer3 Rezultat ulaganja4 

2

3 4

2006. 70,83 39,44 110,28 4,49

odnos zbroja iznosa likvidiranih šteta, promjena pričuve za štete i promjena ostalih tehničkih pričuva i zarađene premije osiguranja odnos zbroja iznosa poslovnih rashoda, ostalih osigurateljno-tehničkih izdataka i zaračunate bruto premije umanjene za dio premije predane u osiguranje zbroj razmjera šteta i razmjera troškova odnos prihoda od ulaganja umanjenih za troškove ulaganja i stanja ulaganja

Broj društava za osiguranje prema vlasništvu i strukturi provođenja poslova osiguranja 2005. domaće5 strano6 ukupno

2 3 4 5 6

životno2 2 3 5

složeno3 4 8 

reosiguranje4 1 1 

1

2

3

4

neživotno 4 1 5

domaće5 strano6 ukupno 

neživotno1 6 2 8

životno 1 3 4

složeno 3 8 

reosiguranje 1 1 

ukupno 13 14 7

2006. ukupno 9 13 

društvo za osiguranje provodi samo neživotno osiguranje društvo za osiguranje provodi samo životno osiguranje društvo za osiguranje provodi i životno i neživotno osiguranje društvo za osiguranje provodi reosiguranje društva za osiguranje koja su u većinskom (preko 50%) vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba društva za osiguranje koja su u većinskom (preko 50%) vlasništvu stranih pravnih osoba

Udio premije u BDP je 3,30% Zaračunata bruto premija po stanovniku RH u 2006. godini

3

u kunama

neživotna

indeks 2006/2005

životna

indeks 2006/2005

ukupno

indeks 2006/2005

1.355

110,3

488

114,3

1.843

111,3

Izvor: HANFA

6


Hrvatsko osiguranje početkom 007. godine

Makroekonomski pokazatelji za 2006. godinu U proteklim godinama bruto društveni proizvod Hrvatske rastao je po stopama višim od onih u Europskoj Uniji ali je u nekim tranzicijskim zemljama porast bio brži. Porast je 2001. godine iznosio 4,4 posto, a u 2002. godini 5,6 posto. U 2003. godini porast je iznosio i dalje vrlo dobrih 5,3 posto, a u 2004. je usporen na 3,8 posto. U 2005. godinu porast je iznosio 4,3 posto, a u 2006. 4,8 posto. U 2004. godini je BDP iznosio 28,3 milijardi EUR, u 2005. godini gotovo 31 milijardu EUR, a u 2006. godini 34,2 milijarde EUR. Tako je povećan i BDP po stanovniku sa 6.397 EUR u 2004. godini na 6.972 EUR u 2005. godini i 7.706 EUR u 2006. godini. U prvom tromjesečju 2007. godine rast BDP-a iznosio je visokih 7 posto. Takav rast bio bi potreban Hrvatskoj dulji niz godina kako bi brže smanjila svoje zaostajanje za Europskom Unijom. Industrijska proizvodnja u 2006. godini bila je za 4,5 posto veća od prethodne godine. Broj noćenja turista povećan je za 3 posto, a prihodi od turizma zabilježili su porast od 5 posto. Prosječna godišnja stopa inflacije u 2003. godini iznosila je 1,8 posto, mjerena novim pokazateljem - indeksom potrošačkih cijena, koji je usklađen s metodologijom Međunarodne organizacije rada i Statističkog ureda Europske unije. U kasnijim godinama inflacija je povećana i iznosila je 2,1 posto u 2004. i čak 3,3 posto u 2005. godini te 3,2 posto u 2006. godini. Kuna je prema euru postupno jačala i dok je prosječan tečaj u 2004. bio oko 7,5 kuna za 1 euro, u 2005. je bio oko 7,4 kuna za 1 euro, a u 2006. svega 7,33 kune. Tečaj kune prema US dolaru je promjenljiviji, uglavnom zbog kolebanja vrijednosti dolara. Tako je tijekom 1998. godine tečaj dolara bio i ispod 6 kuna za 1 dolar, sredinom 2000. godine premašivao je 9 kuna za 1 dolar, a u razdoblju od 2003. do 2005. godine opet se približio iznosu od 6 kuna za 1 dolar. U 2006. godini prosječni srednji tečaj iznosio je 5,84 kuna za 1 dolar. Vrijednost ukupnog izvoza roba i usluga iznosila je u 2004. godini 14,2 milijardi EUR, u 2005. godini 15,3 milijardi EUR, a u 2006. godini 17 milijardi EUR. Vrijednost ukupnog uvoza roba i usluga bila je u 2004. godini 16,2 mlrd. EUR, u 2005. 17,5 milijardi EUR, a u 2006. godini 19,6 milijardi EUR. Koncem 2005. godine inozemni dug premašivao je 25,5 milijardi EUR, a koncem 2006. godine 29 milijardi EUR, pa je počeo ozbiljno zabrinjavati i vlasti, više monetarne (HNB) nego li fiskalne (Ministarstvo financija). Nastavlja se snažni trend rasta plasmana banaka a mjere Hrvatske narodne banke – poduzete s ciljem usporavanja tog rasta – donekle su taj rast usporile, ali ne i zaustavile. Ukupni krediti banaka u 2006. godini dostigli su 181 milijardu kuna, s porastom od 22,8

7


posto, dok su ukupni depoziti porasli sa 141,4 na 167 milijardi, za 18,1 posto, a inozemne obveze banaka sa 67 na 76 milijardi, za 13,3 posto. Kamatne stope banaka su u protekle tri godine oscilirale. Prosječne kamate na ukupne kunske depozite kretale su se od 1,83 posto u 2004. godini do 1,58 posto u 2005., pa do 1,91 posto u 2006. godini. Kamatne stope na devizne depozite su pokazivale trend laganog porasta sa 2,65 posto u 2004. na 2,61 posto u 2005. i na 2,94 posto u 2006. godini. Kamatne stope na kunske kredite bez valutne klauzule su opale, sa 11,44 posto u 2004. godini i 9,91 posto u 2005., na 9,07 posto u 2006. godini. Kamatne stope na kunske kredite sa valutnom klauzulom su opale sa 6,89 posto u 2004. na 6,18 posto u 2005. godini, ali su lagano porasle na 6,30 posto u 2006. godini. Osjetno su smanjene razlike između kamata na kredite i onih na depozite. Te su razlike bile i do 10 postotnih bodova, dok se sada kreću oko 5 do 6 bodova. Uočljiva je razlika u visini kamatnih stopa na kratkoročne kredite zaračunate stanovništvu, oko 13 posto i onih trgovačkim društvima, oko 7 posto. Gospodarstvo Hrvatske ima dosta problema ali i pozitivnih kretanja. Broj zaposlenih povećava se, sa 1,421 milijuna u 2005. na 1,468 milijuna u 2006. godini, tako da se i broj nezaposlenih smanjio sa 309 na 292 tisuće. Proračun središnje konsolidirane države je u 2006. godini ostvario manjak od oko 3% BDP, što je nešto manje od prethodne godine kad je bio 4,1%. Ukupan dug države koncem 2006. iznosio je 116,8 milijardi kuna ili 46,6% BDP. Protekla godina bila je ponovno dobra za osiguratelje, jer ostvarenih 8,2 milijardi premije osiguranja predstavlja porast od 10,1 posto što je znatno više od povećanja BDP-a. Ukupna imovina-aktiva hrvatskih osiguratelja iznosila je 2006. godine blizu 19 milijardi kuna, što je oko 4,8 posto od imovine financijskog sektora. Koncem 2006. godine matematička pričuva osiguranja života, koja je glavni dugoročni fond u osiguranju iznosila je 6,8 milijardi kuna i za 21 posto je veća od 5,6 milijardi od prije godinu dana, dok je to povećanje u 2005. godini iznosilo 22,5 posto. Financijski sektor u Hrvatskoj razvija se osjetno brže od realnog sektora, pa je u 2006. godini uz porast od 21 posto dostigao oko 392 milijarde kuna i veći je za oko 60 posto od bruto društvenog proizvoda. Banke imaju aktivu od oko 300 milijardi kuna, što uz aktivu stambenih štedionica od 6 mlrd. kuna čini blizu 80% imovine financijskog sektora. Ipak, uloga banaka se polako smanjuje, naročito u korist fondovske industrije koja se naglo razvija. Ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova, drugog stupa mirovinskog sustava, koncem 2006. godine iznosila je 16 milijardi kuna, ili 4,1% imovine financijskog sektora. Porast je iznosio 36% prema 2005. godini kad je aktiva iznosila oko 11,7 milijardi kuna. U 2005. godini porast je iznosio 46% prema 2004. godini (aktiva od 8 milijardi kuna). Doprinosi u OMF su u 2006. godini prestigli 4 milijarde kuna, pa bi imovina obveznih mirovinskih fondova uskoro mogla dostići imovinu osiguranja imovine i osoba. Imovina investicijskih fondova povećana je na 18,5 milijardi kuna i dostiže 4,7 posto aktive financijskog sektora. Najveći nebankarski segment su leasing društva s aktivom od 27 mlrd. kuna, ili 6,9 posto financijskog sektora. Dinamika porasta osiguranja je brža od realnog sektora ali sporija od financijskog, pa je i udio osiguranja u financijskom sektoru u opadanju. Mr.sc. Vladimir Miletić

8


Pregled zaračunate bruto premije po vrstama osiguranja u 2006. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 0,39%

Ostala osiguranja od odgovornosti 2,74% Osiguranje kredita 1,20%

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 29,96%

Osiguranje raznih financijskih gubitaka 0,60%

Ostala osiguranja imovine 8,35%

Putno osiguranje 0,10%

Osiguranje od požara i elementarnih šteta 5,73%

Životna osiguranja 26,47%

Osiguranje robe u prijevozu 0,88%

Osiguranje od nezgode 6,12% Zdravstveno osiguranje 2,71%

Osiguranje plovila 2,48% Osiguranje zračnih letjelica 0,42%

Šifra

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

Vrsta osiguranja

2005. Zaračunata bruto premija (u 000 kn)

Osiguranje cestovnih vozila 11,72%

Udio %

2006. Zaračunata bruto premija (u 000 kn)

Udio

2006./2005. indeks

%

469.950 187.244 867.882 2.606 35.815 164.576 64.358

6,39 2,55 11,81 0,04 0,49 2,24 0,88

500.316 221.466 959.096 2.351 34.153 203.058 71.613

6,12 2,71 11,72 0,03 0,42 2,48 0,88

106,5 118,3 110,5 90,2 95,4 123,4 111,3

439.882

5,98

469.086

5,73

106,6

601.922

8,19

683.049

8,35

113,5

2.246.038

30,56

2.450.936

29,96

109,1

1.124

0,02

2.063

0,03

183,5

28.680

0,39

32.227

0,39

112,4

193.869 92.364 1.684 46.245 3.098 6.968

2,64 1,26 0,02 0,63 0,04 0,09

224.447 98.529 2.529 48.769 2.864 8.541

2,74 1,20 0,03 0,60 0,04 0,10

115,8 106,7 150,2 105,5 92,4 122,6

Ukupno neživotna osiguranja (vrste osiguranja 1-18)

5.454.05

74,

6.05.09

7,5

0,

Životna osiguranja

1.895.769

25,79

2.165.061

26,47

114,2

SVEUKUPNO (vrste osiguranja 1-19)

7.50.074

00

8.80.56

00

,

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila Osiguranje tračnih vozila Osiguranje zračnih letjelica Osiguranje plovila Osiguranje robe u prijevozu Osiguranje od požara i elementarnih šteta Ostala osiguranja imovine Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranje kredita Osiguranje jamstva Osiguranje raznih financijskih gubitaka Osiguranje troškova pravne zaštite Putno osiguranje

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

9


Udjeli hrvatskih društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji u 2006. godini CROATIA ZDRAVSTVENO 0,72%

CROATIA 36,08%

ERSTE SPARKASSEN 0,63% EUROHERC 11,25% GENERALI 2,64%

COSMOPOLITAN LIFE 0,66%

GRAWE HRVATSKA 4,83%

BASLER ŽIVOTNO 0,51%

HELIOS 1,52%

BASLER 0,26%

HOK 0,06%

ALLIANZ ZAGREB 10,68%

JADRANSKO 7,48%

AGRAM ŽIVOTNO 2,46% ZAGREB 5,41%

ADDENDA1 AGRAM ŽIVOTNO ALLIANZ ZAGREB BASLER BASLER ŽIVOTNO COSMOPOLITAN LIFE CROATIA CROATIA ZDRAVSTVENO ERSTE SPARKASSEN EUROHERC GENERALI2 GENERALI ŽIVOTNO GRAWE HRVATSKA HELIOS HOK JADRANSKO KVARNER WIENER ST. LIBERTAS3 MERKUR SUNCE TRIGLAV UNIQA ZAGREB UKUPNO

KVARNER WIENER ST. 4,90% UNIQA 1,34%

TRIGLAV 3,89%

SUNCE 1,49%

2005. kn % 29.796.698 0,41 114.760.639 1,56 751.529.141 10,22 22.198.663 0,30 14.738.494 0,20 41.471.423 0,56 2.825.083.041 38,44 27.662.821 0,38 10.289.109 0,14 841.349.146 11,45 24.779.952 0,34 56.186.556 0,76 376.470.849 5,12 109.426.813 1,49 4.671.688 0,06 546.181.641 7,43 292.974.559 3,99 57.411.740 0,78 233.685.220 3,18 167.901.438 2,28 273.912.176 3,73 91.383.766 1,24 436.207.932 5,93 7.50.07.505 00

MERKUR 3,17%

2006. 2006./2005. kn % indeks 201.490.960 2,46 175,6 873.534.058 10,68 116,2 21.094.458 0,26 95,0 42.071.579 0,51 285,5 53.822.480 0,66 129,8 2.951.386.338 36,08 104,5 59.144.795 0,72 213,8 51.488.658 0,63 500,4 920.601.130 11,25 109,4 216.179.697 2,64 156,2 395.128.360 4,83 105,0 124.132.501 1,52 113,4 4.965.006 0,06 106,3 612.059.413 7,48 112,1 400.840.206 4,90 136,8 259.250.716 3,17 110,9 122.293.199 1,49 72,8 318.382.222 3,89 116,2 109.656.947 1,34 120,00 442.632.822 5,41 101,5 8.80.55.545 00 ,

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  2

3

Addenda zdravstveno osiguranje d.d. prestalo je s radom u travnju 2006. Podaci za 2006. godinu objedinjuju podatke za Generali osiguranje d.d., Generali životno osiguranje d.d. i Libertas osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. i Generali životno osiguranje d.d. pripojeni su društvu Libertas osiguranje d.d. 29. 2. 2006. Nakon pripajanja promijenjen je naziv tvrtke Libertas osiguranje d.d. u Generali osiguranje d.d.

10


11

920.601 63.417 146.145 69.916 4.965 612.059 232.407 40.896 122.293 258.921 47.710 241.356 6.015.094

841.349 24.780 137.930 56.775 4.672 546.182 144.552 1.410 36.683 100.306 223.034 36.832 216.698 5.454.304

GENERALI GENERALI ŽIVOTNO GRAWE HELIOS HOK JADRANSKO KVARNER WIENER ST. LIBERTAS MERKUR SUNCE TRIGLAV UNIQA ZAGREB UKUPNO

EUROHERC

519.451 21.094 2.654.716 59.145 -

2005.

29.797 452.059 22.199 2.551.386 27.663 -

ADDENDA AGRAM ŽIVOTNO ALLIANZ ZAGREB BASLER BASLER ŽIVOTNO COSMOPOLITAN LIFE CROATIA CROATIA ZDRAVSTVENO ERSTE SPARKASSEN

DRUŠTVO

109,4 255,9 106,0 123,2 106,3 112,1 160,8 111,5 121,9 116,1 129,5 111,4 110,3

114,9 95,0 104,1 213,8 -

Indeks 2006./ 2006. 2005.

15,43 0,45 2,53 1,04 0,09 10,01 2,65 0,03 0,67 1,84 4,09 0,68 3,97 100

0,55 8,29 0,41 46,78 0,51 15,30 1,05 2,43 1,16 0,08 10,18 3,86 0,68 2,03 4,30 0,79 4,01 100

8,64 0,35 44,13 0,98 56.187 238.541 52.652 148.422 56.002 197.002 67.596 50.878 54.552 219.510 1.895.769

114.761 299.470 14.738 41.471 273.697 10.289

2005.

152.763 248.983 54.217 168.433 218.355 59.461 61.947 201.277 2.165.061

201.491 354.083 42.072 53.822 296.670 51.489 104,4 103,0 113,5 110,8 116,9 113,6 91,7 114,2

175,6 118,2 285,5 129,8 108,4 500,4

Indeks 2006./ 2006. 2005.

ŽIVOTNA OSIGURANJA

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA Udio u premiji svih društava u % 2005. 2006.

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

2,96 12,58 2,78 7,83 2,95 10,39 3,57 2,68 2,88 11,58 100

6,05 15,80 0,78 2,19 14,44 0,54 7,06 11,50 2,50 7,78 10,09 2,75 2,86 9,30 100

9,31 16,35 1,94 2,49 13,70 2,38

Udio u premiji svih društava u % 2005. 2006. 2005.

920.601 216.180 395.128 124.133 4.965 612.059 400.840 259.251 122.293 318.382 109.657 442.633 8.180.156

201.491 873.534 21.094 42.072 53.822 2.951.386 59.145 51.489

109,4 872,4 105,0 113,4 106,3 112,1 136,8 110,9 72,8 116,2 120,0 101,5 111,3

175,6 116,2 95,0 285,5 129,8 104,5 213,8 500,4

11,45 0,34 0,76 5,12 1,49 0,06 7,43 3,99 0,78 3,18 2,28 3,73 1,24 5,93 100

0,41 1,56 10,22 0,30 0,20 0,56 38,44 0,38 0,14

11,25 2,64 4,83 1,52 0,06 7,48 4,90 3,17 1,49 3,89 1,34 5,41 100

2,46 10,68 0,26 0,51 0,66 36,08 0,72 0,63

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

841.349 24.780 56.187 376.471 109.427 4.672 546.182 292.975 57.412 233.685 167.901 273.912 91.384 436.208 7.350.074

29.797 114.761 751.529 22.199 14.738 41.471 2.825.083 27.663 10.289

Udio u premiji svih društava u % 2005. 2006.

u tisućama kuna

Indeks 2006./ 2006. 2005.

UKUPNO

Udjeli društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji – životna i neživotna osiguranja


12

Osiguranje od nezgode

Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila Osiguranje tračnih vozila Osiguranje zračnih letjelica Osiguranje plovila Osiguranje robe u prijevozu Osiguranje od požara i elementarnih šteta Ostala osiguranja imovine Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranje kredita Osiguranje jamstava Osiguranje raznih financijskih gubitaka Osiguranje troškova pravne zaštite Putno osiguranje Životna osiguranja UKUPNO (vrste osiguranja 1 - 19)

01

VRSTA OSIGURANJA

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

šifra

140.525 412.688 98 92 10.370 19.736 426.618 523.646 1.868.553 181 16.987 40.962 13.021 382 6.197 7.795 30.760 1.064.308 7.020.596

2.437.677

Broj osiguranja

221.466 959.096 2.351 34.153 203.058 71.613 469.086 683.049 2.450.936 2.063 32.227 224.447 98.529 2.529 48.769 2.864 8.541 2.165.061 8.180.156

500.316

Zaračunata bruto premija

61.518 414.147 1.142 14.877 35.073 5.269 126.265 173.292 1.136.312 603 6.173 55.960 89.212 839 5.659 2.210 406 21.231 2.350.525

200.337

bruto iznos na dan 01. 01. 80.115 459.385 32 9.715 44.337 5.627 137.407 178.860 1.217.906 988 8.678 61.999 100.817 1.385 6.927 2.060 687 26.475 2.558.861

215.462

bruto iznos na dan 31. 12.

Stanje prijenosne premije

OSIGURANJA

120.015 78.936 45 10 887 6.410 22.138 86.856 116.430 1 110 10.673 4.806 4 765 2 654 25.301 492.605

18.562

Broj šteta

53.731 220.954 34 7.712 60.908 17.967 176.024 160.617 3.171.901 1.823 61.680 287.705 36.687 7.809 37.014 678 815 133.420 4.747.939

310.461

51.519 237.000 39 7.147 58.647 20.175 140.343 162.818 3.375.683 1.359 66.263 331.615 36.169 9.312 23.911 1.070 1.004 138.826 4.982.438

319.537

bruto iznos na dan 31. 12.

Stanje pričuva bruto iznos na dan 01. 01.

27 499 483 3.273 9.441 50.286 3 524 5.118 400 3 162 6 140 3.887 118.741

11.739 18.924

13.826

Broj šteta u pričuvi na dan 31. 12.

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

126.199 655.626 141 6.486 75.837 24.077 200.371 404.052 1.590.194 57 5.841 94.490 149.306 618 18.405 30 3.009 421.048 3.931.111

155.325

Likvidirane štete bruto iznosi

ŠTETE

u tisućama kuna

Statistički podaci o osiguranju i štetama za sva društva za osiguranje – za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2006. godine


Pregled zaračunate bruto premije 1995. – 2006. kn

%

7.000.000

100 90

6.000.000

80 5.000.000

70 60

4.000.000

50 3.000.000

40 30

2.000.000

20 1.000.000

10

0

0 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA NEŽIVOTNA OSIGURANJA GODINA 1995. 1996.

u 000 kn 2.646.391 2.838.841

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Indeks

%

94,38

157.447

107,3

91,69

257.339

u 000 kn

Indeks

UKUPNO %

u 000 kn

Indeks

5,62

2.803.838

163,4

8,31

3.096.180

110,4

1997.

3.095.766

109,1

88,39

406.698

158,0

11,61

3.502.464

113,1

1998.

3.481.439

112,5

85,50

590.193

145,1

14,50

4.071.632

116,3

1999.

3.651.531

104,9

84,21

684.809

116,0

15,79

4.336.340

106,5

2000.

3.771.439

103,3

83,24

759.178

110,9

16,76

4.530.617

104,5

2001.

4.173.518

110,7

81,85

925.179

121,9

18,15

5.098.697

112,5

2002.

4.426.424

106,1

79,34

1.152.384

124,6

20,66

5.578.807

119,4

2003.

4.717.062

106,6

77,75

1.349.981

117,1

22,25

6.067.042

108,8

2004.

5.057.446

107,2

76,32

1.569.421

116,3

23,68

6.626.867

109,2

2005.

5.454.304

107,8

74,21

1.895.769

120,8

25,79

7.350.074

110,9

2006.

6.015.094

110,3

73,53

2.165.061

114,2

26,47

8.180.156

111,3

13


Udjeli društava za osiguranje u ukupnoj zaračunatoj bruto premiji – za razdoblje 01. 01. – 30. 09. 2007. godine CROATIA ZDRAVSTVENO 0,96%

CROATIA 36,27%

ERSTE SPARKASSEN 0,79% EUROHERC 10,94% COSMOPOLITAN LIFE 0,75%

GENERALI 2,98% GRAWE HRVATSKA 4,37%

BASLER ŽIVOTNO 0,64%

HELIOS 1,44%

BASLER 0,20%

HOK 0,24% JADRANSKO 7,05%

ALLIANZ ZAGREB 11,25%

KVARNER VIENNA 5,03%

AGRAM ŽIVOTNO 2,03% ZAGREB 5,00%

UNIQA 1,47%

TRIGLAV 4,22% SUNCE 1,43%

MERKUR 2,93%

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA NEŽIVOTNA OSIGURANJA u 000 HRK udio u %

ŽIVOTNA OSIGURANJA u 000 HRK

udio u %

UKUPNO u 000 HRK

udio u %

AGRAM ŽIVOTNO

-

-

139.854

8,12

139.854

2,03

ALLIANZ ZAGREB

477.582

9,24

297.572

17,28

775.154

11,25

14.024

0,27

-

-

14.024

0,20

BASLER ŽIVOTNO

-

-

44.263

2,57

44.263

0,64

COSMOPOLITAN LIFE

-

-

51.663

3,00

51.663

0,75

2.256.393

43,67

241.989

14,05

2.498.382

36,27

66.129

1,28

-

-

66.129

0,96

-

-

54.168

3,15

54.168

0,79

EUROHERC

753.762

14,59

-

-

753.762

10,94

GENERALI

90.328

1,75

115.187

6,69

205.515

2,98

GRAWE

118.161

2,29

182.693

10,61

300.853

4,37

HELIOS

60.322

1,17

38.687

2,25

99.009

1,44

BASLER

CROATIA CROATIA ZDRAVSTVENO ERSTE SPARKASSEN

HOK

16.716

0,32

-

-

16.716

0,24

JADRANSKO

485.351

9,39

-

-

485.351

7,05

KVARNER VIENNA

212.335

4,11

134.420

7,81

346.754

5,03

MERKUR

31.964

0,62

169.619

9,85

201.583

2,93

SUNCE

98.786

1,91

-

-

98.786

1,43

TRIGLAV

237.140

4,59

53.820

3,13

290.961

4,22

UNIQA

47.989

0,93

53.012

3,08

101.002

1,47

199.523 5.166.505

3,86 100

144.903 1.721.849

8,42 100

344.426 6.888.354

5,00 100

ZAGREB UKUPNO

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

14


Statistički podaci o osiguranju i štetama za sva društva za osiguranje – za razdoblje 01. 01. – 30. 09. 2007. godine u tisućama kuna

OSIGURANJA šifra

VRSTA OSIGURANJA

Broj osiguranja

Zaračunata bruto premija

ŠTETE Broj šteta

Likvidirane štete bruto iznosi

01

Osiguranje od nezgode

1.923.907

407.227

13.676

115.498

02

Zdravstveno osiguranje

59.436

182.256

112.099

94.628

03

Osiguranje cestovnih vozila

333.117

808.403

61.189

505.496

04

Osiguranje tračnih vozila

247

4.421

47

193

05

Osiguranje zračnih letjelica

74

13.473

5

357

06

Osiguranje plovila

10.252

171.206

624

67.493

07

Osiguranje robe u prijevozu

16.476

59.966

6.219

13.394

08

Osiguranje od požara i elementarnih šteta

350.721

450.802

15.094

118.156

09

Ostala osiguranja imovine

420.492

585.373

58.798

287.588

10

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

1.518.503

2.071.674

88.577

1.164.597

11

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

145

2.886

1

250

12

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

18.184

38.414

86

4.364

13

Ostala osiguranja od odgovornosti

40.926

204.257

7.053

70.229

14

Osiguranje kredita

48.047

92.131

3.387

99.801

15

Osiguranje jamstava

263

1.094

6

143

16

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

21.882

47.663

1.296

10.740

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

6.333

2.002

1

56

18

Putno osiguranje

78.188

23.260

1.384

4.979

Neživotna osiguranja (vrste 1 - 18)

4.847.193

5.166.505

369.542

2.557.961

Životna osiguranja (vrste 19 - 25)

1.146.875

1.721.849

22.082

444.653

19 - 25

UKUPNO

5.994.068 6.888.354

391.624 3.002.614

Izvor: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

15


16


Kod 23 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 282 MB 1292463 telefon +385 1/ 60 04 400 telefax +385 1/ 60 04 940 www.agramlife.hr zivotno@agramlife.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Direkcije za nadzor br. 453-02/97-06/03 od 25. 06. 1997. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je pod brojem Tt-98/3667-2. Dana 30. 12. 2005. na Trgovačkom sudu u Zagrebu registrirana je promjena tvrtke Euroherc životno osiguranje d.d. u Agram životno osiguranje d.d., a 01. 01. 2006. Društvu je pripojen portfelj životnih osiguranja Sunce osiguranja d.d. Kod HVB Splitske banke d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 233003-1100325407. Agram životno osiguranje d.d. je dioničko društvo u vlasništvu domaćih fizičkih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće fizičke osobe 100% Društvo je u 2006. provodilo:  životna osiguranja Društvo je otpočelo s radom u prvoj polovici 1997. godine. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 201,5 milijuna kuna (cca. 27,5 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 2,46%, a u portfelju životnih osiguranja sa 9,31%. Društvo se bavi isključivo životnim osiguranjima. Društvom upravlja Uprava koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Božidar Huljev. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Milenko Rajić. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 60 djelatnika.

17


Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

BJELOVAR

Trumbićeva 1b HR-43000 Bjelovar

+385 43/24 38 11

+385 43/24 19 11

ČAKOVEC

Kralja Tomislava 30 HR-40000 Čakovec

+385 40/39 61 66

+385 40/39 61 68

DUBROVNIK

Ante Starčevića 72 HR-20000 Dubrovnik

+385 20/35 27 40

+385 20/35 27 80

OSIJEK

Ul. Hrvatske Republike 45 +385 31/49 30 02 HR-31000 Osijek

+385 31/49 30 50

PULA

Matka Laginje 3 HR-52100 Pula

+385 52/53 09 14

+385 52/22 21 87

RIJEKA

Riva 8 HR-51000 Rijeka

+385 51/20 51 20

+385 51/20 51 29

SPLIT

R. Boškovića 15 HR-21000 Split

+385 21/30 99 24

+385 21/30 99 42

ZADAR

Obala kneza Branimira 5 HR-23000 Zadar

+385 23/39 63 00

+385 23/39 63 09

ZAGREB

Ulica grada Vukovara 282 +385 1/60 04 400 HR-10000 Zagreb

+385 1/60 04 940

18


Agram životno osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

250.000.000

100 90 80

200.000.000

70 60

150.000.000

50 100.000.000

40 30

50.000.000

20 10

0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

NEZGODA

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

UKUPNO NEŽIVOTNA

ŽIVOTNA

114.760.639

100,00

201.490.460

100,00

175,6

SVEUKUPNO

4.760.69 00,00

0.490.460 00,00

75,6

19


20


Kod 04 Allianz Zagreb d.d.

10000 Zagreb, Selska 136-138 MB 3796795 telefon +385 1/ 36 70 367 telefax +385 1/ 36 70 414 www.allianz.hr osiguranje@allianz.hr

Društvo djeluje na temelju Dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-453-02/06-30/50, Ur. Broj: 326-112-07-10 od 11. 10. 2007. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 20. 12. 1991. godine pod brojem Fi-9055/91-2. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/370-2 od 28. 01. 1999. godine Društvo je promijenilo naziv sa Adriatic osiguranje d.d. u Allianz Zagreb d.d. Kod Zagrebačke banke d.d. Društvo ima otvorene žiro-račune broj 2360000-1400131823 za neživotna osiguranja i 2360000-1300000195 za životna osiguranja. Allianz Zagreb d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu njemačkog društva Allianz New Europe Holding GmbH iz Beča. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Allianz New Europe Holding GmbH 80%  Zagrebačka banka d.d. 20% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje zračnih letjelica  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja

21


Društvo ima posebnu službu za obradu i likvidaciju međunarodnih automobilskih šteta sa sjedištem u Zagrebu, Selska 136-138, tel.: 01/36 70 372, fax: 01/36 70 389. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 873,5 milijuna kuna (cca. 119,3 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 10,68%, a u ukupnom portfelju životnih osiguranja sa 16,4%. Društvo je registrirano za sve vrste osiguranja. U ukupnom portfelju Društva životna osiguranja predstavljaju 40,5%, osiguranja od automobilske odgovornosti 17,4%, imovinska osiguranja 15,7%, osiguranje autokaska 13,5%, a osiguranje od nezgode 4,1%. Društvom upravlja Uprava od 2 člana. Predsjednik Uprave je Boris Galić iz Zagreba, a član Uprave je Neven Tišma iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor sastavljen od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je dr. Klaus Junker iz Münchena. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 820 djelatnika (od toga 508 zastupnika) raspoređenih u Središnjici Zagreb, te u podružnicama u Čakovcu, Karlovcu, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

ČAKOVEC

Katarine Zrinski 1/1 HR-40000 Čakovec

+385 40/31 17 17

+385 40/31 43 45

KARLOVAC

Domobranska 11 HR-47000 Karlovac

+385 47/41 48 20

+385 47/41 48 22

OSIJEK

Anina 82b HR-31000 Osijek

+381 31/25 02 22

+385 31/25 02 30

PULA

Matka Laginje 1 HR-52100 Pula

+385 52/21 57 66

+385 52/21 57 67

RIJEKA

A. Starčevića 10-12 HR-51000 Rijeka

+385 51/32 51 50

+385 51/32 51 71

SISAK

A. i S. Radića 12 HR-44000 Sisak

+385 44/52 29 88

+385 44/52 35 75

SPLIT

Domovinskog rata 29 B HR-21000 Split

+385 21/32 10 20

+385 21/48 43 22

VARAŽDIN

Braće Radić 24 HR-42000 Varaždin

+385 42/30 12 40

+385 42/30 12 50

ZADAR

Velebitska 6 HR-23000 Zadar

+385 23/23 94 44

+385 23/23 94 20

ZAGREB

Vodnikova 13 HR-10000 Zagreb

+385 1/46 53 101

+385 1/46 53 134

22


Allianz Zagreb d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

500.000.000

100

450.000.000

90

400.000.000

80

350.000.000

70

300.000.000

60

250.000.000

50

200.000.000

40

150.000.000

30

100.000.000

20

50.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

32.336.766

4,30

35.926.968

4,11

111,1

6.851.933

0,91

8.672.791

0,99

126,6

AUTOKASKO

103.463.203

13,77

117.844.290

13,49

113,9

IMOVINA

120.128.128

15,98

127.141.252

14,55

105,8

AUTOODGOVORNOST

128.986.081

17,16

151.622.507

17,36

117,5

60.293.083

8,02

78.243.651

8,96

129,8

UKUPNO NEŽIVOTNA

45.059.94

60,5

59.45.458

59,47

4,9

ŽIVOTNA

299.469.946

39,85

354.082.600

40,53

118,2

SVEUKUPNO

75.59.40 00,00

87.54.058 00,00

6,

NEZGODA ZDRAVSTVENO

OSTALO

23


24


Kod 34 Allianz Reosiguranje d.d.

10000 Zagreb, Selska 136-138 MB 080509277 telefon +385 1/ 36 70 367 telefax +385 1/ 36 70 414

Društvo obavlja djelatnost temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje br. 453-02/04-03/32 od 30. 12. 2004. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 24. 12. 2004. godine pod brojem Tt-04/11357-4. Kod Zagrebačke banke d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 2360000-1101815211. Allianz Reosiguranje je dioničko društvo u vlasništvu domaćih pravnih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Allianz Zagreb d.d. 100% Prema registraciji Društvo obavlja isključivo poslove reosiguranja. Društvo je započelo s radom u siječnju 2005. godine. Bruto premija u 2006. godini iznosila je 5.946.360 kn. Upravu Društva čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Željka Tomas, a član Uprave Slaven Dobrić. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor sastavljen od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Marijan Kralj. U Društvu su na dan 31. 12. 2006. bila zaposlena 2 djelatnika.

25


26


Kod 28

osiguranje d.d.

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 269d/I MB 1511297 telefon +385 1/ 48 17 808 telefax +385 1/ 48 16 932 www.basler.hr info@basler.hr

Društvo djeluje temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje klasa 453-04/00-01/171, ur. br. 567-01/00-4 od 20. 07. 2000., odnosno temeljem novog odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijs kih usluga klasa: UP/I-453-02/07-30/23, ur. br.: 326-112-07-7 od 21. 06. 2007. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu društvo je upisano dana 10. 08. 2000. pod brojem 080356936. Kod Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 25000091101192933. Basler osiguranje d.d. je dioničko društvo u većinskom vlasništvu švicarskog društva za osiguranje Basler Versicherungs-Gesellschaft iz Basela. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 6%  strane pravne i fizičke osobe 94% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje raznih financijskih gubitaka  osiguranje troškova pravne zaštite Društvo je otpočelo s radom 10. 08. 2000. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 21,1 milijun kuna (cca. 2,9 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 0,26%. Iako je Društvo registrirano za više vrsta neživotnih osiguranja, u 2006. godini u ukupnoj premijskoj strukturi

27


dominiraju osiguranja raznih financijskih gubitaka (33%) i ostala osiguranja od odgovornosti (32%), a slijede osiguranja od nezgode (20%), osiguranje troškova pravne zaštite (11%) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (3%). Društvom upravlja Uprava koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Igor Đurić, a član Uprave je Günter Fetty. Prokuristi društva su Mirjana Belinić i Ksenija Štor. Nadzorni odbor Društva čini 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je dr. Martin Kampik iz Oberriedena, Švicarska. Društvo je na dan 31. 12. 2006. imalo 37 zaposlenika u sjedištu u Zagrebu, te u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Sjedište Ureda savjetnika URED SAVJETNIKA

ADRESA

TEL.

FAX

OSIJEK

Ribarska 4/II HR-31000 Osijek

+385 31/20 29 39

+385 31/21 35 73

Matije Gupca 13/II HR-51000 Rijeka

+385 51/21 46 92

+385 51/32 15 53

Boktuljin put bb HR-21000 Split

+385 21/44 41 00

+385 21/44 41 11

basler-osijek@basler.hr

RIJEKA basler-rijeka@basler.hr

SPLIT basler-split@basler.hr

28


Basler osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

20.000.000

100

18.000.000

90

16.000.000

80

14.000.000

70

12.000.000

60

10.000.000

50

8.000.000

40

6.000.000

30

4.000.000

20

2.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

4.140.299

18,65

4.159.000

19,72

100,5

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

728.337

3,28

967.000

4,58

132,8

OSTALO

17.330.027

78,07

15.968.000

75,70

92,1

UKUPNO NEŽIVOTNA

.98.66 00,00

.094.000 00,00

95,0

NEZGODA

IMOVINA AUTOODGOVORNOST

ŽIVOTNA SVEUKUPNO

.98.66 00,00

.094.000 00,00

95,0

29


30


Kod 29

životno osiguranje d.d.

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 269d/I MB 1526286 telefon +385 1/ 48 17 808 telefax +385 1/ 48 10 418 www.basler.hr info@basler.hr

Društvo djeluje temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje klasa 453-02/00-28/01, ur. br. 567-01/00-1 od 08. 11. 2000. godine, odnosno temeljem novog odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I-453-02/07-30/22, ur. br.: 326-112-07-7 od 18. 04. 2007. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu društvo je upisano dana 21. 11. 2000. pod brojem 080373222. Kod Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 25000091101192941. Basler životno osiguranje d.d. je dioničko društvo u većinskom vlasništvu švicarskog društva za osiguranje Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft iz Basela. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 6%  strane pravne i fizičke osobe 94% Društvo je u 2006. provodilo:  životna osiguranja Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 42,1 milijun kuna (cca. 5,8 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 0,51%, a u portfelju životnih osiguranja s 1,94%. Prema registraciji društvo provodi isključivo životna osiguranja. Društvom upravlja Uprava koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Monika Brzović, a član Uprave je Kurt Grabler. Prokuristi društva su Mirjana Belinić i Ksenija Štor. Nadzorni odbor Društva čini 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je dr. Martin Kampik iz Oberriedena, Švicarska.

31


Društvo je na dan 31. 12. 2006. imalo 41 zaposlenika u sjedištu u Zagrebu te u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Sjedište Ureda savjetnika URED SAVJETNIKA

ADRESA

TEL.

FAX

OSIJEK

Ribarska 4/II HR-31000 Osijek

+385 31/20 29 39

+385 31/21 35 73

Matije Gupca 13/II HR-51000 Rijeka

+385 51/21 46 92

+385 51/32 15 53

Boktuljin put bb HR-21000 Split

+385 21/44 41 00

+385 21/44 41 11

basler-osijek@basler.hr

RIJEKA basler-rijeka@basler.hr

SPLIT basler-split@basler.hr

32


Basler životno osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

50.000.000

100 90 80

40.000.000

70 60

30.000.000

50 40

20.000.000

30 20

10.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

NEZGODA

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

UKUPNO NEŽIVOTNA

ŽIVOTNA

14.738.494

100,00

42.071.579

100,00

285,5

SVEUKUPNO

4.78.494 00,00

4.07.579 00,00

85,5

33


34


Kod 36 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a MB 2176165 telefon +385 1/ 53 93 100 telefax +385 1/ 53 93 111 www.cardif.com

Društvo obavlja djelatnost osiguranja temeljem odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga br. 453-02/07-30/35 od 19. 07. 2007. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 24. 07. 2007. pod brojem Tt-07/8534-2, MBS 080594187. Kod Zagrebačke banke d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun br. 2340009-1101938609. Cardif osiguranje d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu BNP Paribas Assurance. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  strane pravne i fizičke osobe 100% Društvo ima dozvolu za obavljanje djelatnosti:  osiguranje od nezgode  osiguranje cestovnih vozila  ostala osiguranja imovine  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka  osiguranje troškova pravne zaštite Cardif osiguranje d.d. otpočelo je s radom 10. rujna 2007. godine i bavi se osiguranjem kredita. Upravu Društva čine predsjednica Uprave Ana Ivančić, dipl. iur. iz Zagreba, i član Uprave mr.sc. Žarko Fatović iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Jean – Bertrand Laroche iz Francuske. U Društvu je zaposleno 6 djelatnika.

35


36


Kod 25 10000 Zagreb, Jurišićeva 9 MB 1408593 telefon +385 1/ 48 99 899 telefax +385 1/ 48 99 890 www.cosmopolitanlife.hr uprava@cosmopolitanlife.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje br. 567-01/98-04 od 26. 11. 1998. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 27. 11. 1998. godine pod brojem Tt-98/5215-3. Kod Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 25000091101006100. Dioničko društvo Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group je od 23. 06. 2005. članica Vienna Insurance Group. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Wiener Städtische Allgemeine Vers. AG

100%

Društvo provodi isključivo životno osiguranje, i to doživotno životno osiguranje po američkom modelu, sa štednom komponentom i sudjelovanjem u dobiti. Društvo je otpočelo s radom u prosincu 1998. godine. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 53,8 milijuna kuna (cca. 7,4 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 0,66%, a u portfelju životnih osiguranja s 2,49%. Društvom upravlja Uprava sastavljena od 3 člana. Predsjednik Uprave je mr.oec. Zlatka Čular M.B.A., iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Hans Raumauf, dipl. oec. iz Beča. U Društvu je 31. 12. 2006. godine bilo zaposleno 180 djelatnika (društvo posluje isključivo kroz mrežu agenata koji su u radnom odnosu).

37


Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

60.000.000

100 90

50.000.000

80 70

40.000.000

60 50

30.000.000

40 20.000.000

30 20

10.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

NEZGODA

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

UKUPNO NEŽIVOTNA

ŽIVOTNA

41.471.423

100,00

53.822.480

100,00

129,8

SVEUKUPNO

4.47.4 00,00

5.8.480 00,00

9,8

38


Kod 01 10000 Zagreb, Miramarska 22 MB 3276147 telefon +385 1/ 63 32 000 telefax +385 1/ 63 32 020 www.crosig.hr info@crosig.hr

Croatia osiguranje d.d. najveće je društvo za osiguranje u Hrvatskoj i jedno od najstarijih društava za osiguranje u ovom dijelu Europe (utemeljeno 1884. godine). Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 10. 10. 1990. godine pod brojem Fi-7361/90-2. Kod Privredne banke Zagreb d.d. Društvo ima otvorene žiro-račune broj 23400091100555008 za neživotna osiguranja i 2340009-1319995552 za životna osiguranja. Croatia osiguranje d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Republika Hrvatska (Hrvatski fond za privatizaciju)  domaće pravne i fizičke osobe

80,27% 19,73%

Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje tračnih vozila  osiguranje zračnih letjelica  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava

39


   

osiguranje raznih financijskih gubitaka osiguranje troškova pravne zaštite putno osiguranje životna osiguranja

Društvo je osnovalo Sektor za upravljanje procesima naknade šteta u Generalnoj direkciji u Zagrebu, Miramarska 22, u sklopu kojeg djeluje Odjel međunarodnih automobilskih šteta, sa svojim podružnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 2.951,4 milijuna kuna (cca. 403 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje sa 36,08%, a u ukupnom portfelju životnih osiguranja s 13,70%. Društvo se bavi svim vrstama osiguranja, a naročito osiguranjem od automobilske odgovornosti koje predstavlja 29% ukupnog portfelja Društva. Slijede osiguranja imovine s 24%, osiguranje auto kaska (13%), osiguranje prijevoza i kredita (11%) te životna osiguranja (10%). Društvom upravlja Uprava Društva sastavljena od 3 člana. Predsjednik Uprave je Hrvoje Vojković, a članovi Uprave su Damir Mihanović i Ljerka Šeparović. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Ivan Šuker. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 2.367 zaposlenika raspoređenih u Generalnoj direkciji te u 22 podružnice u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

BJELOVAR

Trg E. Kvaternika 7 HR-43000 Bjelovar

+385 43/22 13 55

+385 43/24 21 57

Matice Hrvatske 12 HR-40000 Čakovec

+385 40/31 45 00

+385 40/31 12 67

Dr. Ante Starčevića 9 HR-20000 Dubrovnik

+385 20/44 88 00

+385 20/44 88 20

Popa F. Biničkog 16 HR-53001 Gospić

+385 53/57 22 18

+385 53/57 22 14

Trg P. Zrinskog 2 HR-47000 Karlovac

+385 47/69 31 11

+385 47/69 31 77

Trg bana J. Jelačića 9 HR-48000 Koprivnica

+385 48/65 83 00

+385 48/62 21 81

bjelovar@crosig.hr

ČAKOVEC cakovec@crosig.hr

DUBROVNIK dubrovnik@crosig.hr

GOSPIĆ gospic@crosig.hr

KARLOVAC karlovac@crosig.hr

KOPRIVNICA koprivnica@crosig.hr

40


PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

KUTINA

Školska ulica 3 HR-44320 Kutina

+385 44/69 11 01

+385 44/69 11 05

Gajev trg 1 HR-31000 Osijek

+385 31/22 35 00

+385 31/21 34 60

Republike Hrvatske 1a HR-34000 Požega

+385 34/28 34 44

+385 34/27 10 34

Marka Marulića 1 HR-52100 Pula

+385 52/21 38 66

+385 52/21 15 06

Korzo 39 HR-51000 Rijeka

+385 51/20 77 77

+385 51/21 48 60

S. i A. Radića 24 HR-44000 Sisak

+385 44/52 23 55

+385 44/52 14 50

sisak@crosig.hr

SLAVONSKI BROD

Mažuranićeva 14 HR-35000 Slavonski Brod

+385 35/21 41 11

+385 35/44 77 84

Trg Hrvatske bratske zajednice 8 +385 21/30 28 88 HR-21000 Split

+385 21/30 28 22

S. Radića 9 HR-22000 Šibenik

+385 22/21 36 33

+385 22/21 44 53

Kapucinski trg 14 HR-42000 Varaždin

+385 42/30 11 00

+385 42/31 36 13

Nazorova 4 HR-32100 Vinkovci

+385 32/33 16 77

+385 32/33 22 39

Trg kralja Tomislava 4 HR-33000 Virovitica

+385 33/84 08 40

+385 33/84 08 41

Matije Gupca 13 HR-49210 Zabok

+385 49/20 02 00

+385 49/20 02 50

Kneza Branimira 20 HR-23000 Zadar

+385 23/20 44 00

+385 23/23 61 11

Trg bana J. Jelačića 13 HR-10000 Zagreb

+385 1/45 60 111

+385 1/48 10 523

Miramarska 22 HR-10000 Zagreb

+385 1/61 70 211

+385 1/61 79 376

kutina@crosig.hr

OSIJEK osijek@crosig.hr

POŽEGA pozega@crosig.hr

PULA pula@crosig.hr

RIJEKA rijeka@crosig.hr

SISAK

slbrod@crosig.hr

SPLIT split@crosig.hr

ŠIBENIK sibenik@crosig.hr

VARAŽDIN varazdin@crosig.hr

VINKOVCI vinkovci@crosig.hr

VIROVITICA virovitica@crosig.hr

ZABOK zabok@crosig.hr

ZADAR zadar@crosig.hr

ZAGREB zagreb@crosig.hr

Filijala za osiguranje prijevoza i kredita Zagreb zagrebPIK@crosig.hr

41


Croatia osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja %

kn

100

1.000.000.000 900.000.000

90

800.000.000

80

700.000.000

70

600.000.000

60

500.000.000

50

400.000.000

40

300.000.000

30

200.000.000

20

100.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

185.893.175

6,58

190.267.737

6,45

102,4

52.302.930

1,85

46.151.631

1,56

88,2

AUTOKASKO

395.779.649

14,01

392.947.585

13,31

99,3

IMOVINA

649.750.256

23,00

697.781.466

23,64

107,4

AUTOODGOVORNOST

821.240.487

29,07

833.488.066

28,24

101,5

OSTALO

446.419.102

15,80

494.079.734

16,74

110,7

90, .654.76.9

89,95

04,0

10,05

108,4

.85.08.0 00,00 .95.86.8 00,00

04,5

NEZGODA ZDRAVSTVENO

UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

42

.55.85.599 273.697.434

9,69

296.670.119


Kod 10 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 62 MB 3276236 telefon +385 1/ 63 08 888 telefax +385 1/ 63 08 800 www.croatialloyd.hr croatia.lloyd@croatialloyd.hr

Croatia Lloyd je utemeljeno 1968. godine. U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 13. 02. 1991. godine pod brojem I-2139. Kod Privredne banke Zagreb d.d. Društvo ima otvoren glavni žiro-račun broj 23400091100012493. Croatia Lloyd je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu domaćih pravnih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Croatia osiguranje d.d. 94,64%  ostale domaće pravne osobe 2,72%  domaće fizičke osobe 1,54%  strane osobe 1,10% Prema registraciji Društvo obavlja isključivo poslove reosiguranja. Bruto premija u 2006. godini (u 000 kuna) 457.614 od koje je predano u reosiguranje – 296.389 Pridržajna premija Društva 161.225 Upravu Društva čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Robert Stude, dipl. iur. iz Zagreba, a član Uprave Marija Brstilo, dipl. ur. iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor sastavljen od 7 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Hrvoje Vojković, dipl. iur. iz Zagreba. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 38 djelatnika.

43


44


Kod 33 10000 Zagreb, Miramarska 22 MB 1808435 telefon +385 1/ 63 32 766 telefax +385 1/ 61 70 373 www.croatia-zdravstveno.hr czo@crosig.hr

Društvo obavlja djelatnost osiguranja temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje br. 567-02/04-4 od 06. 02. 2004. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 03. 03. 2004. godine pod brojem 080484163. Kod Privredne banke Zagreb d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun br. 2340009-1110141001. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. je dioničko društvo u vlasništvu Croatia osiguranja d.d. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 100% Društvo je u 2006. obavljalo djelatnost:  zdravstvenog osiguranja Croatia zdravstveno osiguranje d.d. osnovano je u ožujku 2004. godine kao društvo specijalizirano za privatno zdravstveno osiguranje i izdvojeno kao tvrtka kćer Croatia osiguranja d.d. za provođenje tog tipa osiguranja. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 59,2 milijuna kuna (cca. 8,1 milijun €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo je u 2006. godini sudjelovalo s 0,72%. Upravu Croatia zdravstvenog osiguranja d.d. čine predsjednica Uprave dipl. iur. Vesna Dulibić te članovi Uprave dipl. oec. Ivan Radišić i mr. sc. Josip Kereta. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Hrvoje Vojković, dipl. iur. iz Zagreba. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 74 djelatnika.

45


Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

70.000.000

100 90

60.000.000

80 50.000.000

70 60

40.000.000

50 30.000.000

40 30

20.000.000

20 10.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

27.662.821

100,00

59.144.795

100,00

213,8

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

7.66.8 00,00

59.44.795 00,00

,8

NEZGODA ZDRAVSTVENO

UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

46

7.66.8 00,00

59.44.795 00,00

,8


Kod 35 10000 Zagreb, Miramarska 23 MB 1958631 telefon +385 62 37 2700 telefax +385 62 37 2710 www.s-osiguranje.hr kontakt@s-osiguranje.hr

Društvo obavlja djelatnost osiguranja temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje od 18. 05. 2005. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 29. 06. 2005. godine pod brojem Tt-05/6209-2 / MBS: 080528486. Kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka Društvo ima otvoren žiro-račun br. 24020061300000339. Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu Sparkassen Versicherung AG Wien (74%). U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 26%  strane pravne osobe 74% Društvo je u 2006. obavljalo djelatnost:  životnog osiguranja Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje osnovano je u srpnju 2005. godine kao društvo specijalizirano za bankoosiguranje – prodaju životnih osiguranja putem poslovne mreže Erste & Steiermärkische Bank d.d.. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 51,5 milijuna kuna (cca. 7 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo je u 2006. godini sudjelovalo s 0,63%, a u portfelju životnih osiguranja s 2,38%. Upravu Društva čine predsjednica Uprave Snježana Bertoncelj, dipl. ing. matematike i ovlašteni aktuar iz Zagreba, i član Uprave mr.sc. Luka Matošić iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Zdenko Matak. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 22 djelatnika.

47


Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

60.000.000

100 90

50.000.000

80 70

40.000.000

60 50

30.000.000

40 20.000.000

30 20

10.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

NEZGODA

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

UKUPNO NEŽIVOTNA

ŽIVOTNA

10.289.109

100,00

51.488.658

100,00

500,4

SVEUKUPNO

0.89.09 00,00

5.488.658 00,00

500,4

48


Kod 08 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 282 MB 0140660 telefon +385 1/ 60 04 444 telefax +385 1/ 60 04 999 www.euroherc.hr euroherc@euroherc.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske br. 513-04/92 od 19. 10. 1992. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisano je dana 03. 11. 1992. godine pod brojem I-12488. Kod SG Splitske banke d.d. Split Društvo ima otvoren žiro-račun broj 2330003-1100033890 i kod Kreditne banke Zagreb d.d. Zagreb broj 2481000-1100100492. Euroherc osiguranje d.d. je dioničko društvo u vlasništvu domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće osobe 96,58%  strane osobe 3,42% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje zračnih letjelica  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje

49


Društvo ima posebnu službu za obradu i likvidaciju međunarodnih automobilskih šteta sa sjedištem u Zagrebu, tel. 01/60 04 330 i fax 01/60 04 930. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 920,6 milijuna kuna (cca. 125,7 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 11,25%. Premda je registrirano za više vrsta osiguranja, ovo Društvo se pretežito bavi osiguranjem od automobilske odgovornosti, koja vrsta osiguranja predstavlja 64,51% ukupnog portfelja Društva, osiguranjem auto kaska (17,04%), te osiguranjem od nezgode (9,60%). Društvom upravlja Uprava Društva sastavljena od 3 člana. Predsjednik Uprave je do 15. 01. 2007. bio Radoslav Pavlović, dipl. oec. iz Zagreba, a od tog datuma Zlatko Lerota, dipl. ing. iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 7 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Mladenka Grgić, dipl. iur. iz Zagreba. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposlenih 736 djelatnika raspoređenih u Direkciji, te u podružnicama u Bjelovaru, Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

BJELOVAR

Trumbićeva 1b HR-43000 Bjelovar

+385 43/24 27 30

+385 43/24 37 40

DUBROVNIK

Ante Starčevića 72 HR-20000 Dubrovnik

+385 20/35 27 00

+385 20/35 27 60

OSIJEK

Ul. Hrvatske Republike 45 HR-31000 Osijek

+385 31/49 33 33

+385 31/49 30 50

PULA

Matka Laginje 3 HR-52100 Pula

+385 52/53 09 00

+385 52/53 09 02

RIJEKA

Riva 8 HR-51000 Rijeka

+385 51/20 50 00

+385 51/20 59 50

SPLIT

Ruđera Boškovića 15 HR-21000 Split

+385 21/30 99 00

+385 21/30 99 41

VARAŽDIN

Zagrebačka 63 HR-42000 Varaždin

+385 42/40 91 00

+385 42/40 91 09

ZADAR

Obala kneza Branimira 5 HR-23000 Zadar

+385 23/39 60 00

+385 23/39 60 09

ZAGREB

Ul. grada Vukovara 282 HR-10000 Zagreb

+385 1/60 04 209

+385 1/60 04 920

50


Euroherc osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

600.000.000

100 90

500.000.000

80 70

400.000.000

60 50

300.000.000

40 200.000.000

30 20

100.000.000

10 0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO IMOVINA AUTOODGOVORNOST OSTALO UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

85.221.073

10,13

88.347.163

9,60

103,7

974.573

0,12

1.070.371

0,12

109,8

136.974.829

16,28

156.872.057

17,04

114,5

37.533.667

4,46

44.153.384

4,80

117,6

544.500.044

64,72

593.890.293

64,51

109,1

36.144.960

4,30

36.267.862

3,94

100,3

90.60.0 00,00

09,4

84.49.46 00,00 –

84.49.46 00,00

90.60.0 00,00

09,4

51


52


Kod 32 do 29. 12. 2006. Libertas osiguranje d.d. 10000 Zagreb, Hektorovićeva 2 MB 1251961 telefon +385 1/ 46 00 400 telefax +385 1/ 46 00 600 GENERALI OSIGURANJE d.d.

www.generali.hr info@generali.hr

Libertas osiguranje d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 04. 02. 1997. godine pod brojem Tt-97/331-2 na temelju odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje, Klasa: 453-04/96-01/19, Ur. broj: 567-01/96-3. Temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-453-02/06-30/34, Ur. broj: 326-112-06-16 od 21. 12. 2006. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-06/13543-2 od 29. 12. 2006. društvu Libertas osiguranje d.d. pripojena su društva Generali osiguranje d.d. i Generali životno osiguranje d.d. Istodobno s upisom pripajanja u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisana je i promjena tvrtke Libertas osiguranje d.d. u Generali osiguranje d.d. Društvo ima kod Privredne banke Zagreb d.d. otvoren žiro-račun br. 2340009-1100206757 za životna osiguranja te žiro-račun br. 2340009-1400206762 za neživotna osiguranja. Generali osiguranje je dioničko društvo u vlasništvu Generali Holding Vienna AG iz Beča. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Generali Holding Vienna AG 100% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja

53


Ukupna zaračunata premija u 2006. godini zajedno sa zaračunatom premijom pripojenih društava iznosila je 216,2 milijuna kuna (cca. 29,5 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo je zajedno s portfeljem pripojenih društava sudjelovalo s 2,64%, a u portfelju životnih osiguranja sa 7,06%. Društvo se, zajedno s pripojenim društvima, u 2006. pretežito bavilo životnim osiguranjima (70,7%), te osiguranjem od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (7,4%), osiguranjem od požara i elementarnih šteta (5,0%), osiguranjem cestovnih vozila (4,4%), osiguranjem od nezgode (4,2%) i osiguranjem plovila (3,7%). Društvom je u 2006. upravljala Uprava od 2 člana. Predsjednik Uprave bio je do 31. 08. 2006. mr.sc. Miljenko Javorović, dipl. oec. iz Zagreba, a član Uprave Velimir Urek, dipl. ing. stroj. iz Zagreba. Od 31. 08. 2006. do 29. 12. 2006. umjesto predsjednika Uprave, dužnost zamjenika Uprave obavljao je dotadašnji predsjednik Nadzornog odbora mr.sc. Gojko Ostojić iz Zagreba. Od 29. 12. 2006. predsjednik Uprave je dr. Michele Cirieco iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzirao je Nadzorni odbor od 3 člana, a od 29. 12. 2006. poslovanje društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora do 31. 08. 2006. bio je mr.sc. Gojko Ostojić, dipl. oec. iz Zagreba, a nakon njega je vođenje Nadzornog odbora preuzela Dubravka Ostojić. Od 29. 12. 2006. predsjednik Nadzornog odbora je Werner Moertel iz Beča. U Društvu je do 29. 12. 2006. bilo zaposleno 59 djelatnika, a nakon pripajanja u Društvu je bilo zaposleno 424 djelatnika.

Sjedište regionalnih direkcija REGIONALNA DIREKCIJA

ADRESA

TEL.

FAX

OSIJEK

Šetalište P. Preradovića 8 HR-31000 Osijek

+385 31/22 59 00

+385 31/22 59 20

Put Vele crikve 1 HR-51000 Rijeka

+385 51/35 88 00

+385 51/35 88 88

Vukovarska 148c HR-21000 Split

+385 21/35 08 00

+385 21/35 08 88

Zagrebačka 25 HR-42000 Varaždin

+385 42/63 21 04

+385 42/63 21 50

Radnička 48 HR-10000 Zagreb

+385 1/40 91 900

+385 1/40 91 919

info-osijek@generali.hr

RIJEKA info-rijeka@generali.hr

SPLIT info-split@generali.hr

VARAŽDIN info-split@generali.hr

ZAGREB info@generali.hr

54


Generali osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

160.000.000

100 90

140.000.000

80

120.000.000

70

100.000.000

60 50

80.000.000

40

60.000.000

30

40.000.000

20

20.000.000

10

0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO IMOVINA

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

2.807.168

11,33

9.084.007

4,20

323,6

606.159

2,45

594.861

0,28

98,1

1.836.681

7,41

9.606.334

4,44

523,0

11.203.021

45,21

14.966.561

6,92

133,6

AUTOODGOVORNOST

2.168.742

8,75

15.931.145

7,37

734,6

OSTALO

6.157.476

24,85

13.234.390

6,12

214,9

4.779.47 00,00

6.47.98

9,4

55,9

152.762.619

70,66

6.79.96 00,00

87,4

UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

4.779.47 00,00

55


56


Kod 13 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 5 MB 0409880 telefon +385 1/ 30 34 000 telefax +385 1/ 30 34 500 www.grawe.hr grawe@grawe.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske br. 513-11/93-1 od 17. 06. 1993. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 19. 07. 1993. godine pod brojem Fi-13420/93. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-00/2031-3 od 27. 06. 2000. godine Prima osiguranje d.d. promijenilo je tvrtku u GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d.. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-01/3992-6 od 12. 12. 2001. godine u sudski registar je upisano pripajanje društava Adria osiguranje d.d. i Slavonija osiguranje d.d. društvu GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d. Kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. u Zagrebu Društvo ima otvoren žiro-račun broj 25000091301132621, 2500009-1101007348 i 2500009-1301132664. GRAWE Hrvatska d.d. je dioničko društvo u vlasništvu austrijskog društva za osiguranje Grazer Wechselseitige Versicherung iz Graza. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Grazer Wechselseitige 100 % Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  privatno zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja

57


Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 395,1 milijun kuna (cca. 54 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 4,83%, a u ukupnom portfelju životnih osiguranja s 11,50%. U portfelju Društva najviše su zastupljena životna osiguranja, koja predstavljaju 63,01% ukupnog portfelja Društva, a slijede osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (11,23%), osiguranje od nezgode (9,30%) te osiguranja imovine (9,26%). Upravu Društva čine 3 člana. Predsjednik Uprave je Igor Pureta, MBA, dipl. ing. iz Zagreba, a članovi Uprave su mr.sc. Gerald Gröstenberger iz Zagreba i dr. Gernot Reiter iz Graza. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je dr.sc. Othmar Ederer iz Graza. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 652 djelatnika, i to u Sjedištu u Zagrebu, te u Regionalnim centrima u Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu te 42 Ureda.

Sjedište regionalnih centara REGIONALNI CENTAR

ADRESA

TEL.

FAX

OSIJEK

Ribarska 10 HR-31000 Osijek

+385 31/22 36 00

+385 31/28 31 66

PULA

Mletačka 12 HR-52100 Pula

+385 52/30 00 13

+385 52/21 48 81

RIJEKA

Fiorello La Guardia 25-27 HR-51000 Rijeka

+385 51/32 56 60

+385 51/32 56 78

SPLIT

Sinjska 5 HR-21000 Split

+385 21/36 21 20

+385 21/36 20 04

58


GRAWE Hrvatska d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

250.000.000

100 90 80

200.000.000

70 60

150.000.000

50 100.000.000

40 30

50.000.000

20 10

0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

35.138.469

9,33

36.763.498

9,30

104,6

1.503.558

0,40

2.924.569

0,74

194,5

AUTOKASKO

22.719.669

6,03

21.813.794

5,52

96,0

IMOVINA

34.287.505

9,11

36.596.642

9,26

106,7

AUTOODGOVORNOST

41.075.068

10,91

44.357.786

11,23

108,0

3.205.399

0,85

3.688.829

0,93

115,1

UKUPNO NEŽIVOTNA

7.99.668

6,64

46.45.7

6,99

06,0

ŽIVOTNA

238.541.000

63,36

248.983.242

63,01

104,4

SVEUKUPNO

76.470.668 00,00

95.8.60 00,00

05,0

NEZGODA ZDRAVSTVENO

OSTALO

59


60


Kod 11 10000 Zagreb, Poljička ulica 5 MB 3768309 telefon +385 1/ 61 16 766 telefax +385 1/ 61 16 951 www.helios.hr osiguranje@helios.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske br. 51304/91-2 od 01. 09. 1991. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 09. 09. 1991. godine pod brojem Fi-9351/92, MBS 080003004. Kod Privredne banke Zagreb d.d. Društvo ima otvoren žiro-račune broj 23400091310263111 za životna osiguranja i 2340009-1110044028 za neživotna osiguranja. Osiguranje Helios d.d. je dioničko društvo u potpunom vlasništvu strane pravne osobe. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  strane pravne osobe 100% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 124,1 milijuna kuna (cca. 17 milijuna €).

61


U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 1,52%. Društvo se pretežito bavi životnim osiguranjima, koja predstavljaju 43,68% ukupnog portfelja Društva, a slijede osiguranje od automobilske odgovornosti sa 21,52%, osiguranja imovine s 11,89%, te ostala osiguranja sa 22,92%. Društvom upravlja Uprava Društva koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave je mr.sc. Ivan Pavelić iz Zagreba, a član Uprave je Guy Sadeh, dipl. oec. iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Efraim Naimer. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 246 djelatnika raspoređenih u Središnjici u Zagrebu, u podružnicama u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu, te u poslovnicama i prodajnim mjestima.

Sjedište podružnica: PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

OSIJEK

Stjepana Radića 10 HR-31000 Osijek

+385 31/21 09 56 +385 31/21 09 55

Žrtava fašizma 1 HR-51000 Rijeka

+385 51/21 28 31 +385 51/21 31 69

Poljička cesta 39 HR-21000 Split

+385 21/46 00 07 +385 21/46 10 11

Braće Radić 6 HR-42000 Varaždin

+385 42/21 51 00 +385 42/21 43 23

Vojnovićeva 7 HR-10000 Zagreb

+385 1/46 90 951 +385 1/46 19 107

podruznica-osijek@helios.hr

RIJEKA podruznica-rijeka@helios.hr

SPLIT podruznica-split@helios.hr

VARAŽDIN podruznica-varazdin@helios.hr

ZAGREB podruznica-zagreb@helios.hr

62

FAX


Osiguranje Helios d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

60.000.000

100 90

50.000.000

80 70

40.000.000

60 50

30.000.000

40 20.000.000

30 20

10.000.000

10 0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

5.045.430

4,61

5.347.000

4,31

106,0

9.331.333

8,53

16.587.000

13,36

177,8

IMOVINA

17.253.641

15,77

14.758.000

11,89

85,5

AUTOODGOVORNOST

19.184.864

17,53

26.717.000

21,52

139,3

5.959.487

5,45

6.507.000

5,24

109,2

UKUPNO NEŽIVOTNA

56.774.755

5,88

69.96.000

56,

,

ŽIVOTNA

52.652.058

48,12

54.217.000

43,68

103,0

4..000 00,00

,4

OSTALO

SVEUKUPNO

09.46.8 00,00

63


64


Kod 30 10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a MB 1578740 telefon +385 1/ 53 92 500 telefax +385 1/ 53 92 520 www.hok-osiguranje.hr hok@hok-osiguranje.hr

Društvo djeluje temeljem odobrenja Direkcije za nadzor društava za osiguranje od 10. 07. 2001. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu društvo je upisano dana 18. 07. 2001. pod brojem 080401248. Kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb Društvo ima otvoren žiro-račun broj 23600001101386914. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 100 % Društvo je u 2006. provodilo:  ostala osiguranja od odgovornost Društvo je započelo s osigurateljnom djelatnošću s 01. 01. 2002. godine. Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 5 milijuna kuna (cca. 680.000 €). Društvo se u 2006. godini bavilo isključivo osiguranjem od odgovornosti odvjetničke djelatnosti i u ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja sudjelovalo sa 0,06%. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 15. 03. 2007. Društvo je dobilo odobrenje za proširenje djelatnosti osiguranja na sve vrste neživotnih osiguranja. Društvom upravlja Uprava koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave u 2006. bio je Neven Švenda, dipl. iur. iz Zagreba, a od 04. 04. 2007. predsjednik Uprave je Hrvoje Pezić, dipl. oec. iz Zagreba. Nadzorni odbor Društva čini 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora do 07. 03. 2007. bio je Marijan Hanžeković, odvjetnik iz Zagreba, a od navedenog datuma predsjednik Nadzornog odbora je Marijan Kostrenčić, dipl. oec. iz Zagreba. U Društvu su na dan 31. 12. 2006. bila zaposlena 3 djelatnika.

65


HOK-osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

5.000.000

100 90 80

4.000.000

70 60

3.000.000

50 40

2.000.000

30 1.000.000

20 10

0

0

005. u kn

006./ 005.

006. %

u kn

%

indeks

NEZGODA

ZDRAVSTVENO

AUTOKASKO

IMOVINA

AUTOODGOVORNOST

OSTALO

4.671.688

100,00

4.965.006

100,00

106,3

UKUPNO NEŽIVOTNA

4.67.688 00,00

4.965.006 00,00

06,

ŽIVOTNA SVEUKUPNO

66

4.67.688 00,00

4.965.006 00,00

06,


Kod 06 10000 Zagreb, Listopadska 2 MB 3763536 telefon +385 1/ 30 36 666 telefax +385 1/ 30 36 000 www.jadransko.hr jadransko@jadransko.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 21. 08. 1991. godine pod brojem Fi-3424/9. Kod Kreditne banke Zagreb d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 24810001100105162. Jadransko osiguranje d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu domaćih fizičkih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 1,0%  domaće fizičke osobe 90,5%  strane fizičke osobe 8,5% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka Društvo ima posebnu službu za obradu i likvidaciju međunarodnih automobilskih šteta sa sjedištem u Zagrebu, tel. 01/30 36 223 i fax 01/30 36 920.

67


Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 612,1 milijun kuna (cca. 83,6 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje sa 7,48%. Iako je registrirano za više vrsta osiguranja, ovo Društvo se pretežito bavi osiguranjem od automobilske odgovornosti, koje predstavlja 69,92% ukupnog portfelja Društva, osiguranjem automobilskog kaska (16,80%) te osiguranjem od nezgode (7,18%). Društvom upravlja Uprava Društva sastavljena od 2 člana. Predsjednik Uprave do 30. 06. 2007. bio je Miran Cota, dipl. iur. iz Splita, a nakon tog datuma Sanja Ćorić iz Zagreba. Član Uprave je Ivan Penić, dipl. oec. iz Splita. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora do 17. 07. 2007. bio je Predrag Pupić, dipl. iur. iz Sinja, a nakon tog datuma Radoslav Pavlović, dipl. oec. iz Zagreba. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 538 djelatnika raspoređenih u Direkciji te u podružnicama Splitu, Šibeniku, Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Koprivnici.

Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

KOPRIVNICA

Križevačka 13 HR-48000 Koprivnica

+385 48/25 03 00

+385 48/25 03 33

Gundulićeva 5b HR-31000 Osijek

+385 31/49 44 00

+385 31/49 44 50

Uljarska 4 HR-51000 Rijeka

+385 51/31 34 61

+385 51/31 34 64

Put Supavla 1 HR-21000 Split

+385 21/39 31 11

+385 21/39 31 83

Put Bioca 27 HR-22000 Šibenik

+385 22/34 86 00

+385 22/34 86 39

Listopadska 2 HR-10000 Zagreb

+385 1/30 36 666

+385 1/30 36 000

kc@jadransko.hr

OSIJEK os@jadransko.hr

RIJEKA ri@jadransko.hr

SPLIT st@jadransko.hr

ŠIBENIK ši@jadransko.hr

ZAGREB zg@jadransko.hr

68


Jadransko osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

500.000.000

100

450.000.000

90

400.000.000

80

350.000.000

70

300.000.000

60

250.000.000

50

200.000.000

40

150.000.000

30

100.000.000

20

50.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

40.822.803

7,50

43.950.157

7,18

107,7

4.932.276

0,91

4.203.912

0,69

85,2

AUTOKASKO

83.299.788

15,26

102.817.797

16,80

123,4

IMOVINA

22.789.100

4,18

24.894.370

4,07

109,2

387.813.366

71,01

427.982.114

69,92

110,4

6.524.307

1,14

8.211.064

1,34

125,8

6.059.4 00,00

,

NEZGODA ZDRAVSTVENO

AUTOODGOVORNOST OSTALO UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

546.8.64 00,00 –

546.8.64 00,00

6.059.4 00,00

,

69


70


Kod 21 51000 Rijeka, Osječka 46 MB 1159941 telefon +385 51/ 22 78 96 telefax +385 51/ 22 79 71 www.kvarner-wiener.hr kontakt@kvarner-wiener.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Direkcije za nadzor br. 453-02/99-15/01 od 04. 05. 1999. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 28. 12. 1995. pod brojem Tt-95/8442-2, MBS 080026313. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-01/2227-2 od 02. 07. 2001. u sudski registar je upisano pripajanje društva Kvarner osiguranje d.d. društvu Wiener Städtische osiguranje d.d., a rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-01/3739-2 od 03. 07. 2001. promijenjen je naziv društva u Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-05/4462-2 od 30. 12. 2005. u sudski registar je upisano pripajanje društva Aurum Wiener Städtische osiguranje d.d. društvu Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-07/1306-2 od 26. 06. 2007. promijenjen je naziv društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d. u Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje. Društvo ima otvoren žiro-račun kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. br. 24020061300000187 za poslove životnog osiguranja te br. 2402006-1100291680 za poslove neživotnog osiguranja. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje dioničko je društvo u pretežitom vlasništvu Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG iz Beča. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Wiener Städtische Allgemeine Vers. AG  domaće pravne osobe

98,75% 1,25%

Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

71


     

osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila ostala osiguranja od odgovornosti osiguranje kredita osiguranje jamstava osiguranje raznih financijskih gubitaka životna osiguranja

Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 400,8 milijuna kuna (cca. 54,7 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 4,90%, a u ukupnom portfelju životnih osiguranja sa 7,78%. Društvo se u 2006. godini pretežito bavilo životnim osiguranjima koja predstavljaju 42,02% ukupnog portfelja Društva, potom osiguranjem od automobilske odgovornosti (26,21%), osiguranjima imovine (12,03%) te automobilskog kaska (10,41%). Društvom upravlja Uprava od 3 člana. Do 30. 06. 2007. predsjednik Uprave bio je Mladen Blažević, a od 01. 07. 2007. predsjednik Uprave je Igor Jeličić. Članovi Uprave su Zorislav Stašek i Krešimir Kolar. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 7 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Hans Raumauf iz Beča. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 559 djelatnika. Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

DUBROVNIK

Iva Vojnovića 13 HR-20000 Dubrovnik

+385 20/33 37 77 +385 20/33 37 70

ISTRA

Marulićeva 12 HR-52100 Pula

+385 52/22 34 22 +385 52/22 34 22

OSIJEK

Reisnerova 113a HR-31000 Osijek

+385 31/25 03 60 +385 31/25 03 66

RIJEKA

Osječka 46 HR-51000 Rijeka

+385 51/22 78 96 +385 51/22 79 71

SPLIT

Mažuranićevo šetalište 53a HR-21000 Split

+385 21/54 11 80 +385 21/54 11 90

VARAŽDIN

Vladimira Nazora 2 HR-42000 Varaždin

+385 42/20 16 60 +385 42/20 16 62

ZAGREB

Slovenska 24 HR-10000 Zagreb

+385 1/37 18 685 +385 1/37 18 601

GLAVNA DIREKCIJA

Slovenska 24 HR-10000 Zagreb

+385 1/37 18 600 +385 1/37 18 603

72

FAX


Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

200.000.000

100

180.000.000

90

160.000.000

80

140.000.000

70

120.000.000

60

100.000.000

50

80.000.000

40

60.000.000

30

40.000.000

20

20.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

10.595.680

3,62

18.406.257

4,59

173,7

1.310.837

0,45

1.955.902

0,49

149,2

AUTOKASKO

26.984.411

9,21

41.738.365

10,41

154,7

IMOVINA

27.238.659

9,30

48.223.210

12,03

177,0

AUTOODGOVORNOST

68.638.373

23,43

105.074.107

26,21

153,1

9.784.111

3,34

17.009.527

4,24

173,8

UKUPNO NEŽIVOTNA

44.55.07

49,4

.407.68

57,98

60,8

ŽIVOTNA

148.422.487

50,66

168.432.838

42,02

113,5

SVEUKUPNO

9.974.560 00,00

400.840.06 00,00

6,8

NEZGODA ZDRAVSTVENO

OSTALO

73


74


Kod 15 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 237 MB 1165011 telefon +385 1/ 63 08 333 telefax +385 1/ 61 57 130 www.merkur.hr info@merkur.hr

Društvo djeluje temeljem odobrenja Direkcije za nadzor br. 567-02/95-1 od 12. 12. 1995. godine, a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 11. 01. 1996. godine pod brojem Tt-96/19-2, MBS 080030150. Društvo ima otvoren žiro-račun kod SO-GE Societe Generale - Splitske banke d.d. br. 2330003-1100204992 za životna osiguranja te kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb br. 2484008-1100220511 za neživotna osiguranja. Merkur osiguranje d.d. je dioničko društvo u isključivom vlasništvu austrijskog društva za osiguranje Merkur Versicherung AG iz Graza. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  Merkur Versicherung AG 100 % Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 259,3 milijuna kuna (cca. 35,4 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 3,17%, a u ukupnom portfelju životnih osiguranja s 10,09%. Iako je registrirano za više vrsta osiguranja, Društvo se pretežito bavi životnim osiguranjima koja čine 84,2% ukupnog portfelja Društva te osiguranjem od nezgode (15,8%).

75


Društvom upravlja Uprava od 3 člana. Predsjednik Uprave je mr.sc. Darko Cesar iz Zagreba, a članovi Uprave su Zdenka Rizman, dipl. ing. iz Zagreba, i Milan Krizmanić, dipl. oec. iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Alois Sundl iz Graza, generalni direktor Merkur Versicherung AG Graz. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 105 djelatnika.

Sjedište podružnica – Ureda URED

ADRESA

TEL.

FAX

ČAKOVEC

Matice Hrvatske 6 HR-40000 Čakovec

+385 40/31 48 50

+385 40/31 48 51

J. J. Strossmayera 4 HR-31000 Osijek

+385 31/21 54 44

+385 31/21 54 45

Radnička 12 HR-52100 Pula

+385 52/38 44 34

+385 52/38 44 35

Dolac 7 HR-51000 Rijeka

+385 51/32 28 25

+385 51/21 18 25

Trg hrvatske bratske zajednice 3A/1 HR-21000 Split

+385 21/32 27 97

+385 21/32 27 98

Braće Radić 1 HR-42000 Varaždin

+385 42/30 32 50

+385 42/30 32 51

cakovec@merkur.hr

OSIJEK osijek@merkur.hr

PULA pula@merkur.hr

RIJEKA rijeka@merkur.hr

SPLIT split@merkur.hr

VARAŽDIN varazdin@merkur.hr

76


Merkur osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

250.000.000

100 90 80

200.000.000

70 60

150.000.000

50 100.000.000

40 30

50.000.000

20 10

0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

22.133.565

9,47

22.315.308

8,61

100,8

2.082.950

0,89

2.255.756

0,87

108,3

10.401.106

4,45

13.017.761

5,02

125,2

2.065.389

0,88

3.307.159

1,28

160,2

UKUPNO NEŽIVOTNA

6.68.00

5,70

40.895.985

5,77

,5

ŽIVOTNA

197.002.210

84,30

218.354.731

84,23

110,8

SVEUKUPNO

.685.0 00,00

59.50.76 00,00

0,9

IMOVINA AUTOODGOVORNOST OSTALO

77


78


Kod 19 10000 Zagreb, Trnjanska cesta 108 MB 1220306 telefon +385 1/ 62 92 600 telefax +385 1/ 62 92 869 www.sunce.hr sunce@sunce.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Direkcije za nadzor br. 567-01/96-1 od 23. 08. 1996. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 30. 08. 1996. godine pod brojem Tt-96/2056-2. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-05/6926-2 od 16. 11. 2005. Društvu je pripojeno društvo Veritas osiguranje d.d. Od 01. 01. 2006. portfelj životnih osiguranja prenesen je na Agram životno osiguranje d.d. Kod Kreditne banke Zagreb Društvo ima otvoren vodeći žiro-račun broj 24810001100105120. Sunce osiguranje d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu domaćih pravnih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 99%  domaće fizičke osobe 1% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje

79


Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 122,3 milijuna kuna (cca. 16,7 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 1,49%. U ukupnom portfelju Društva zdravstveno osiguranje zastupljeno je s 48%, a slijede osiguranje od automobilske odgovornosti (22%), te osiguranja imovine (13%) i automobilskog kaska (8%). Društvom upravlja Uprava koju čine 2 člana. Predsjednik Uprave je Svemir Kalinić, dipl. ing. iz Zagreba, a član Uprave dr.sc. Damir Zorić iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 3 člana. Predsjednik Nadzornog odbora je Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 108 djelatnika.

Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

OSIJEK

Šamačka 1 HR-31000 Osijek

+385 31/21 16 78 +385 31/21 13 50

Riva 8 HR-51000 Rijeka

+385 51/20 54 70 +385 51/20 54 90

Poljička cesta 32 HR-21000 Split

+385 21/45 37 40 +385 21/45 37 55

Stjepana Radića 2F HR-23000 Zadar

+385 23/30 90 55 +385 23/30 90 56

sunce-zadar@sunce.hr ZAGREB sunce-zagreb@sunce.hr

Trnjanska cesta 108 HR-10000 Zagreb

+385 1/62 92 600 +385 1/62 92 666

sunce-osijek@sunce.hr

RIJEKA sunce-rijeka@sunce.hr

SPLIT sunce-split@sunce.hr

ZADAR

80

FAX


Sunce osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

80.000.000

100 90

70.000.000

80

60.000.000

70

50.000.000

60 50

40.000.000

40

30.000.000

30

20.000.000

20

10.000.000

10

0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

4.271.790

2,54

4.646.584

3,80

108,8

46.769.474

27,86

59.019.670

48,26

126,2

6.898.136

4,11

9.856.832

8,06

142,9

IMOVINA

14.677.712

8,74

15.485.773

12,66

105,5

AUTOODGOVORNOST

23.765.207

14,15

27.182.746

22,23

114,4

3.923.575

2,34

6.101.594

4,99

155,5

00.05.895

59,74

.9.99 00,00

,9

67.595.543

40,26

OSTALO UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

67.90.48 00,00

.9.99 00,00

7,8

81


82


Kod 02 10000 Zagreb, Republike Austrije 1 MB 0253359 telefon +385 1/ 34 44 105 telefax +385 1/ 34 44 173 www.triglav-osiguranje.hr centrala@triglav-osiguranje.hr

Društvo djeluje na temelju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske br. 513-04/92/3 od 14. 12. 1992. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano je dana 26. 07. 1993. godine pod brojem Fi-1-13780-00. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-01/2183-4 od 01. 10. 2001. godine promijenjen je naziv društva Sava osiguranje d.d. u Triglav osiguranje d.d. Kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun broj 2402006-1100121953. Triglav osiguranje d.d. je dioničko društvo u pretežitom vlasništvu slovenskog društva za osiguranje Zavarovalnica Triglav, d.d. iz Ljubljane. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne i fizičke osobe 4,22%  Zavarovalnica Triglav d.d. 95,78% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje zračnih letjelica  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje jamstava  osiguranje raznih financijskih gubitaka  osiguranje troškova pravne zaštite  putno osiguranje  životna osiguranja

83


Društvo ima organizirane službe za obradu i likvidaciju međunarodnih automobilskih šteta u četiri podružnice (Rijeka, Zagreb, Čakovec i Pula). Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 318,4 milijuna kuna (cca. 43,5 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje sa 3,89%. Struktura portfelja Društva je sljedeća: osiguranje od automobilske odgovornosti 33,08%, životna osiguranja 18,68%, osiguranja imovine 20,27%, osiguranje automobilskog kaska 14,33%, osiguranje od nezgode 5,26%, dok ostala osiguranja čine 8,38% portfelja. Uprava Društva sastoji se od 2 člana. Predsjednik Uprave je Berislav Trogrlić, dipl. oec. iz Zagreba, a član Uprave je Uroš Klenovšek, dipl. oec. iz Trbovlja. Prokurist Društva je Igor Banič, dipl. oec. iz Murske Sobote. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Andrej Kocič iz Ljubljane. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 485 djelatnika raspoređenih u Sjedištu Društva u Zagrebu i podružnicama u Čakovcu, Koprivnici, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu, te u poslovnicama u Varaždinu i Zadru. Sjedište podružnica i poslovnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

ČAKOVEC

Žrtava fašizma 1 HR-40000 Čakovec

+385 40/39 11 11 +385 40/39 11 00

Tarašćice 20 HR-48000 Koprivnica

+385 48/25 05 00 +385 48/25 05 05

Trg Lava Mirskog 3 HR-31000 Osijek

+385 31/25 12 30 +385 31/25 12 33

Trierska 4 HR-52100 Pula

+385 52/52 64 00 +385 52/21 17 52

E. Barčića 3 HR-51000 Rijeka

+385 51/35 83 33 +385 51/33 69 35

Lička 4 HR-21000 Split

+385 21/31 43 33 +385 21/31 43 36

Republike Austrije 1 HR-10000 Zagreb

+385 1/34 44 111 +385 1/37 71 266

Alojzija Stepinca 7 HR-42000 Varaždin

+385 42/21 18 33 +385 42/21 19 33

cakovec@triglav-osiguranje.hr

KOPRIVNICA koprivnica@triglav-osiguranje.hr

OSIJEK osijek@triglav-osiguranje.hr

PULA pula@triglav-osiguranje.hr

RIJEKA rijeka@triglav-osiguranje.hr

SPLIT split@triglav-osiguranje.hr

ZAGREB zagreb@triglav-osiguranje.hr

FAX

POSLOVNICA VARAŽDIN varazdin@triglav-osiguranje.hr

ZADAR zadar@triglav-osiguranje.hr

84

Obala kneza Branimira 9 +385 23/24 41 77 +385 23/24 41 79 HR-23000 Zadar


Triglav osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

120.000.000

100 90

100.000.000

80 70

80.000.000

60 50

60.000.000

40 40.000.000

30 20

20.000.000

10 0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

15.215.306

5,55

16.760.935

5,26

110,2

1.276.345

0,47

2.052.143

0,64

160,8

AUTOKASKO

38.952.105

14,22

45.630.501

14,33

117,1

IMOVINA

48.087.767

17,56

64.543.831

20,27

135,2

AUTOODGOVORNOST

96.803.056

35,34

105.315.902

33,08

108,8

OSTALO

22.699.718

8,29

24.617.821

7,73

106,8

.04.98

8,4

58.9.

8,

6,

50.877.878

18,57

59.461.089

18,68

116,9

8.8. 00,00

6,

NEZGODA ZDRAVSTVENO

UKUPNO NEŽIVOTNA ŽIVOTNA SVEUKUPNO

7.9.76 00,00

85


86


Kod 26 10000 Zagreb, Savska c. 106 MB 1446452 telefon +385 1/ 63 24 200 telefax +385 1/ 63 24 250 www.uniqa.hr info@uniqa.hr

Rješenjem Direkcije za nadzor društava za osiguranje klasa 453-04/99-01/04, ur. br. 56701/99-5 od 11. 05. 1999. Austrija osiguranju d.d. iz Zagreba odobreno je obavljanje poslova životnih i neživotnih osiguranja. U sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu društvo je upisano dana 03. 06. 1999. pod brojem Tt-99/2409-2 MBS: 080297140. Prema rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-00/2063-5 od 26. 05. 2000. godine Austrija osiguranje d.d. promijenilo je ime u UNIQA osiguranje d.d. Kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Društvo ima otvoren žiro-račun broj 24840081300068480 za životna osiguranja i žiro račun broj 2484008-1100716564 za neživotna osiguranja. UNIQA osiguranje d.d. je dioničko društvo u većinskom vlasništvu UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH sa sjedištem u Beču, koji je u sastavu austrijskog osigurateljnog koncerna UNIQA Versicherungen AG, ukupno najveće osigurateljne grupe u Republici Austriji. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH  EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj)

80 % 20 %

Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje raznih financijskih gubitaka

87


 

putno osiguranje životna osiguranja

Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 109,7 milijuna kuna (cca. 15 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje s 1,34%. Premda je registrirano za više vrsta osiguranja, ovo Društvo se u 2006. godini pretežito bavilo životnim osiguranjima koja predstavljaju 56,5% ukupnog portfelja Društva, a slijede osiguranja imovine (21,9%) te osiguranje od automobilske odgovornosti (13,6%) i osiguranje auto kaska (8%). Upravu Društva su u 2006. godini činile 3 članice. Predsjednica Uprave je gđa. Saša Krbavac, dipl. oecc. iz Zagreba, a članica Uprave je Ljilja Vasilj Starčić, dipl. oecc. iz Zagreba (do 30. 06. 2007. godine) i mr.sc. Tatjana Račić Žlibar iz Zagreba (od 29. 11. 2006. godine). Nadzorni odbor Društva čini 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je mr.sc. Hannes Bogner iz Republike Austrije. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. godine bilo zaposleno 208 djelatnika u sjedištu Društva u Zagrebu te u prodajnim uredima i na prodajnim mjestima.

Prodajni uredi PRODAJNI URED

ADRESA

TEL.

FAX

BJELOVAR

Trg hrvatskih branitelja 21 HR-43000 Bjelovar

+385 43/22 10 27

+385 43/22 10 28

BUZET

Sportska 5 HR – 52420 Buzet

+385 52/69 41 63

+385 52/69 41 71

DUBROVNIK

Vukovarska 1 HR - 20000 Dubrovnik

+385 20/31 22 79

+385 20/31 22 80

KARLOVAC

Smičiklasova 5c HR – 47000 Karlovac

+385 47/42 13 46

+385 47/42 13 52

KOPRIVNICA

Ivana Generalića bb HR – 48000 Koprivnica

+385 48/62 49 30

+385 48/62 49 31

KUTINA

Kneza Trpimira 2 HR – 44320 Kutina

+385 44/68 09 71

+385 44/62 90 45

MAKARSKA

Stjepana Radića 7a HR – 21300 Makarska

+385 21/67 80 78

+385 21/67 85 52

OSIJEK

Trg A. Starčevića 5/1 HR-31000 Osijek

+385 31/20 07 77

+385 31/21 57 15

88


PRODAJNI URED

ADRESA

TEL.

FAX

PAZIN

Pristava 24 HR – 52000 Pazin

+385 52/62 18 16

+385 52/62 27 93

POREČ

Trg Joakima Rakovca 6 HR – 52440 Poreč

+385 52/43 33 42

+385 52/43 42 07

PULA

Flanatička 16 HR-52100 Pula

+385 52/21 29 02

+385 52/21 29 12

RIJEKA

Korzo 11 HR-51000 Rijeka

+385 51/33 36 88

+385 51/35 92 09

ROVINJ

Istarska 69 HR – 52210 Rovinj

+385 52/81 23 80

+385 52/81 23 81

SISAK

S.S. Kranjčevića 11 HR – 44000 Sisak

+385 44/54 00 02

+385 44/54 00 03

SLAVONSKI BROD

Đure Basaričeka 5 HR – 35000 Slavonski Brod

+385 35/44 13 27

+385 35/44 13 28

SV. IVAN ZELINA

Zagrebačka ulica 56 HR – 10380 Sv. Ivan Zelina

+385 1/20 61 717

+385 1/20 61 715

SPLIT

Lovretska 27 HR-21000 Split

+385 21/48 52 74

+385 21/48 52 73

VARAŽDIN

Gajeva 17 HR-42000 Varaždin

+385 42/30 16 66

+385 42/30 16 68

VIROVITICA

Gajeva 31 HR – 33000 Virovitica

+385 33/72 17 89

+385 33/72 17 96

ZADAR

Skradinska 30 HR – 23000 Zadar

+385 23/24 01 00

+385 23/24 09 34

ZAPREŠIĆ

Maršala Tita 18 HR-10290 Zaprešić

+385 1/33 12 690

+385 1/33 14 085

ŽMINJ

Matka Laginje bb HR – 52341 Žminj

+385 52/84 63 07

+385 52/84 68 90

ŽUPANJA

Bana Josipa Jelačića 7 HR – 32270 Županja

+385 32/83 00 20

+385 32/83 00 19

89


UNIQA osiguranje d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

70.000.000

100 90

60.000.000

80 50.000.000

70 60

40.000.000

50 30.000.000

40 30

20.000.000

20 10.000.000

10 0

0

005.

NEZGODA ZDRAVSTVENO AUTOKASKO

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

3.836.356

4,20

3.966.554

3,62

103,4

269.061

0,29

63.378

0,06

23,6

6.230.701

6,82

8.753.881

7,98

140,5

IMOVINA

10.925.192

11,96

13.842.484

12,62

126,7

AUTOODGOVORNOST

10.626.645

11,63

14.914.921

13,60

140,4

4.943.649

5,41

6.168.822

5,63

124,8

UKUPNO NEŽIVOTNA

6.8.60

40,0

47.70.040

4,5

9,5

ŽIVOTNA

54.552.164

59,70

61.946.907

56,49

113,6

SVEUKUPNO

9.8.766 00,00

09.656.946 00,00

0,0

OSTALO

90


Velebit osiguranje d.d.

Kod 37 10000 Zagreb, Savska 144a MB 2269937 telefon +385 1/ 66 66 300 telefax +385 1/ 66 66 299 info@velebit-osiguranje.hr

Društvo obavlja djelatnost osiguranja temeljem odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-453-02/07-30/36, Ur. broj: 326-07-112-22 od 23. 08. 2007. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je dana 10. 09. 2007. pod brojem Tt-07/3074-5, MBS 080623108. Kod Podravske banke d.d. Društvo ima otvoren žiro-račun br. 2386002-1110063443. Velebit osiguranje d.d. za neživotno osiguranje je dioničko društvo u vlasništvu Velebit usluge d.o.o. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 100 % Društvo ima dozvolu za obavljanje djelatnosti:  osiguranja od nezgode  osiguranje cestovnih vozila  osiguranja plovila  osiguranja robe u prijevozu  osiguranja od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  putna osiguranja Velebit osiguranje d.d. otpočelo je s radom 10. 09. 2007. godine. Upravu Društva čine predsjednik Uprave Dražen Kulić, dipl. ing. iz Sesveta i član Uprave Krešimir Vrbić, dipl. ing. iz Zagreba. Poslovanje Društva nadzire Nadzorni odbor od 5 članova. Predsjednik Nadzornog odbora je Drago Cotar iz Maribora. U Društvu je zaposleno 22 djelatnika.

91


92


Kod 12

OSIGURANJE

ZAGREB DD

10000 Zagreb, Ožegovićeva 16 MB 3710696 telefon +385 1/ 23 92 999 telefax +385 1/ 23 92 992 www.osiguranje-zagreb.hr osiguranje-zagreb@osiguranje-zagreb.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080024555 s podatkom prve prijave od dana 25. 03. 1991. godine pod brojem Fi-3811/91-2, kao društvo za uzajamno osiguranje. Promjena statusa u dioničko društvo zaprimljena na Trgovačkom sudu pod brojem Fi-9182/91 izvršena je Rješenjem Okružnog privrednog suda u Zagrebu od dana 29. 08. 1991. godine. Društvo ima otvorene žiro-račune u Privrednoj banci Zagreb d.d. br. 2340009-1100171761 za neživotna osiguranja te u Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100067945 za životna osiguranja. Osiguranje Zagreb d.d. je dioničko društvo u vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih osoba. U strukturi vlasništva u % sudjeluju:  domaće pravne osobe 33%  domaće fizičke osobe 67% Društvo je u 2006. provodilo:  osiguranje od nezgode  zdravstveno osiguranje  osiguranje cestovnih vozila  osiguranje plovila  osiguranje robe u prijevozu  osiguranje od požara i elementarnih šteta  ostala osiguranja imovine  osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila  osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica  osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila  ostala osiguranja od odgovornosti  osiguranje kredita  osiguranje raznih financijskih gubitaka  putno osiguranje  životna osiguranja

93


Ukupna zaračunata premija u 2006. godini iznosila je 442,6 milijuna kuna (cca. 60,5 milijuna €). U ukupnom portfelju hrvatskog osiguranja ovo Društvo sudjeluje sa 5,41%. Iako je registrirano za više vrsta osiguranja, ovo Društvo se pretežito bavi životnim osiguranjima (45,47%), a slijede osiguranje od automobilske odgovornosti (23,60%), osiguranja imovine (10,05%), osiguranje auto kaska (7,82%), zdravstveno osiguranje (7,47%), te osiguranje od nezgode (4,60%). Društvo je do 17. 07. 2007. zastupala Uprava od 3 člana, kojom je predsjedala Petra Tarle, dipl. iur. iz Zagreba. Današnju Upravu čine dr. Lothar Mayrhofer, predsjednik Uprave, te Damir Rovis, član Uprave. Nadzorni odbor društva sastavljen je od 3 člana. Do 17. 07. 2007. predsjednik Nadzornog odbora bio je dr. Bože-Borko Žaja, a od tog datuma Martin Georg Kampik. U Društvu je na dan 31. 12. 2006. bilo zaposleno 224 djelatnika, i to u Generalnoj direkciji u Zagrebu, te u podružnicama u Čakovcu, Dubrovniku, Karlovcu, Koprivnici, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Sjedište podružnica PODRUŽNICA

ADRESA

TEL.

FAX

ČAKOVEC

Matice hrvatske 10 HR-40000 Čakovec

+385 40/31 11 20

+385 40/31 11 30

DUBROVNIK

Put od Republike 12 HR-20000 Dubrovnik

+385 20/31 21 99

+385 20/31 21 80

KARLOVAC

P. R. Vitezovića 8 HR-47000 Karlovac

+385 47/60 93 80

+385 47/61 17 88

KOPRIVNICA

Trg bana J. Jelačića 13 HR-48000 Koprivnica

+385 48/24 04 20

+385 48/64 43 30

OSIJEK

Županijska 19 HR-31000 Osijek

+385 31/20 55 20

+385 31/20 08 30

PULA

Ciscuttijeva 15 HR-52100 Pula

+385 52/21 55 64

+385 52/21 56 27

RIJEKA

J. Trdine 2 HR-51000 Rijeka

+385 51/35 69 50

+385 51/31 59 98

SPLIT

Ulica Domovinskog rata 29 A HR-21000 Split

+385 21/32 33 80

+385 21/48 52 47

VUKOVAR

K. A. Stepinca 6 HR-32000 Vukovar

+385 32/44 15 82

+385 32/44 15 83

ZADAR

Veslačka 2 HR-23000 Zadar

+385 23/23 98 60

+385 23/23 98 70

ZAGREB

Maksimirska 111 HR-10000 Zagreb

+385 1/23 87 555

+385 1/23 87 539

94


Osiguranje Zagreb d.d. Zaračunata bruto premija po vrstama osiguranja kn

%

240.000.000

100

220.000.000

90

200.000.000

80

180.000.000

70

160.000.000 140.000.000

60

120.000.000

50

100.000.000

40

80.000.000

30

60.000.000

20

40.000.000

10

20.000.000

0

0

005.

006./ 005.

006.

u kn

%

u kn

%

indeks

NEZGODA

21.219.000

4,86

20.374.400

4,60

96,0

ZDRAVSTVENO

10.767.000

2,47

33.062.295

7,47

307,1

AUTOKASKO

35.411.000

8,12

34.627.178

7,82

97,8

IMOVINA

37.140.000

8,51

35.764.188

8,08

96,3

101.236.000

23,21

104.459.532

23,60

103,2

10.925.000

2,50

13.068.380

2,95

119,6

UKUPNO NEŽIVOTNA

6.698.000

49,68

4.55.97

54,5

,4

ŽIVOTNA

219.510.000

50,32

201.276.851

45,47

91,7

SVEUKUPNO

46.08.000 00,00

44.6.8 00,00

0,5

AUTOODGOVORNOST OSTALO

95


96


HRVATSKI NUKLEARNI POOL G.I.U.

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 62 MB 3249549 telefon +385 1/ 61 70 275 telefax +385 1/ 61 71 029 hrnukpool@hrnukpool.hr

Hrvatski POOL za osiguranje i reosiguranje nuklearnih rizika (u nastavku: POOL) djeluje na temelju Ugovora o osnivanju POOL-a. Upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Fi-7198/94, registriran je kao d.o.o., sa oznakom MBS 080096836. Rješenjem istog Suda upisana je promjena temeljem Odluke o preoblikovanju POOL-a d.o.o. u POOL GIU, pod brojem Tt-98/5532-2, od 16. 12. 1998. godine, tako da je od 01. 01. 1999. godine nastavio svoju djelatnost kao Gospodarsko Interesno Udruženje. Sjedište POOL-a je u Zagrebu, u zgradi Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Ulica grada Vukovara 62. Kod Privredne banke Zagreb d.d. POOL ima otvoren žiro-račun pod brojem 23400091100018818. Članovi POOL-a su:  Allianz Zagreb d.d.  Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje  Croatia osiguranje d.d.  Osiguranje Helios d.d.  Triglav osiguranje d.d. Temeljem Ugovora o osnivanju, članovi putem POOL-a zajednički preuzimlju izvanredne rizike koji se odnose na osiguranje, suosiguranje i reosiguranje nuklearnih postrojenja, odnosno rizika, u zemlji i iz inozemstva, u vezi s uporabom nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Pored te osnovne djelatnosti, POOL se bavi i nuklearnom prevencijom, te deponiranjem i oročavanjem novčanih sredstava koja ostvaruje svojim poslovanjem, kao i ostalim sporednim poslovima u vezi s osnovnom djelatnošću. POOL ispostavlja osiguravajuća i reosiguravajuća pokrića, u svoje ime i za račun svojih članova. Sredstva koja ostvaruje poslovanjem su sredstva članova, a služe za podmirenje obveza po osnovu tih pokrića, troškova POOL-a i drugih obveza, sukladno važećim zakonskim propisima i općim aktima POOL-a.

97


POOL provodi suosiguranje imovine Nuklearne Elektrane Krško od nuklearnih, požarnih i drugih šteta, te od šteta loma strojeva [tzv. Material Damage (MD) Insurance Policy i Machinery Breakdown Insurance (MBD)] zajedno sa slovenskim nuklearnim pool-om, tako da svaki preuzima 50% rizika, a višak iznad samopridržaja (hrvatskog i slovenskog pool-a) plasira se u jednakim postotcima na inozemne nuklearne pool-ove. U polici osiguranja od odgovornosti korisnika nuklearnog postrojenja za štete trećim osobama [Third Party Liability (TPL) Policy] NE Krško, te u osiguranjima od odgovornosti za štete nastale trećim osobama tijekom prijevoza nuklearnog goriva u NE Krško [Transit Liability (TL) Insurance Policy], police osiguranja ispostavlja slovenski Pool, a hrvatski Pool u njima sudjeluje kao reosiguravatelj. Ostvarujući djelatnost aktivnog reosiguranja rizika iz inozemstva, POOL sudjeluje u pokrićima nuklearnih rizika iz 24 države svijeta, pa je po toj osnovi u 2006. godini ostvaren bruto premijski prihod od 12.078.624 kuna (oko 2.165.248 USD). Prema računu dobiti i gubitka za 2006. godinu POOL je ostvario (u 000 kuna): Ukupno prihoda Ukupno rashoda

17.501 17.465

Ostvarena dobit

36

Upravu sačinjava direktor POOL-a Bruno Sladonja, dipl. pravnik iz Zagreba. Poslovanje POOL-a nadzire Nadzorni odbor od tri člana, kojim je do 12. 07. 2006. godine predsjedavao mr.sc. Vlado Ošust, a od tada, nadalje, Davorin Prpić. Pored Nadzornog odbora POOL ima Skupštinu, u čijem radu sudjeluju predstavnici svih 5 članova. U POOL-u su na dan 31. 12. 2006. godine bila zaposlena 4 djelatnika. Kapaciteti POOL-a za 2006. godinu ČLANOVI

Osiguranje - zemlja EUR %

Reosiguranje - Inozemstvo EUR %

CROATIA

4.500.000

66,46

4.500.000

65,69

CROATIA LLOYD

1.100.000

16,25

1.100.000

16,06

HELIOS

450.000

6,65

450.000

6,57

TRIGLAV - Rijeka

400.000

5,91

400.000

5,84

ALLIANZ ZAGREB

320.000

4,73

400.000

5,84

6.770.000

00,00

6.850.000

00,00

UKUPNO

98


HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE HR-10000 ZAGREB, MARTIĆEVA 73

10000 Zagreb, Martićeva 73 MB 3879585 telefon +385 1/ 46 96 600 telefax +385 1/ 46 96 660 www.huo.hr huo@huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje je osnovan 18. 03. 1992. godine Ugovorom o osnivanju kojega su potpisnici bila tada četiri postojeća hrvatska društva za osiguranje odnosno reosiguranje. Prema spomenutom Ugovoru svrha i cilj osnivanja Hrvatskog ureda za osiguranje bio je da postane hrvatski nacionalni ured zelene karte osiguranja, te je njegovo osnivanje predstavljalo ispunjenje jednog od uvjeta za prijem Republike Hrvatske u Sustav zelene karte osiguranja. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju (Narodne novine 9/94, 46/97) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Narodne novine 20/97, 116/99) djelatnost Ureda znatno je proširena. Uz svoju osnovnu funkciju (nacionalnog Ureda zelene karte), Hrvatski ured za osiguranje sada preuzima i poslove vođenja Garancijskog fonda (obrada i likvidacija šteta nastalih od nepoznatih i neosiguranih motornih vozila, brodica na motorni pogon i zrakoplova kao i šteta koje oštećena osoba nije mogla naplatiti zbog prestanka društva za osiguranje odnosno izvršavanja obveza iz osnove osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja i dr.). Djelatnost Ureda je također i organizacija i vođenje graničnih osiguranja od automobilske odgovornosti te koordinacija rada svojih članova koji se bave obveznim osiguranjima u prometu na donošenju zajedničkih uvjeta i temeljnog premijskog sustava. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine 151/2005) djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje je dodatno proširena. Od 01. 01. 2006. Hrvatski ured za osiguranje u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te uz naprijed navedene poslove nacionalnog Ureda zelene karte, Garancijskog fonda, graničnih osiguranja od automobilske odgovornosti te koordinacije rada pri donošenju zajedničkih uvjeta i temeljnog premijskog sustava, obavlja i poslove vođenja statistike, poslove vođenja Informacijskog centra, poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba te poslove izvansudskog rješavanja sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona između osiguranika, oštećenih osoba i društva za osiguranje, kao i sporove između društava za osiguranje, putem Centra za mirenje koji je osnovan i djeluje u okviru Ureda, te putem Pravobraniteljstva kao neovisnog i samostalnog tijela.

99


Hrvatski ured za osiguranje je neprofitna pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Hrvatski ured za osiguranje obavlja poslove utvrđene Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te drugim propisima:  

      

poslove Udruženja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, poslove predstavljanja i zastupanja interesa društva za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, poslove vođenja Garancijskog fonda, poslove provođenja graničnog osiguranja od automobilske odgovornosti, poslove vođenja Informacijskog centra, poslove vezane uz uvjete i cjenike obveznih osiguranja u prometu, poslove statistike osiguranja, poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba, poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja.

Ured obavlja i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja. Ured, osim što je član Savjeta ureda zelene karte osiguranja, predstavlja i zastupa hrvatska društva za osiguranje i u ostalim međunarodnim institucijama osiguranja u svim vrstama osiguranja te je član CEA i IUMI. Tijela upravljanja Hrvatskog ureda za osiguranje su Skupština koju čine predstavnici svih članova Ureda, Upravni odbor kojeg čine članovi Ureda sukladno odredbama Statuta Ureda te direktor Ureda. Predsjednik Upravnog odbora je dr.sc. Marijan Ćurković, dipl. iur. iz Rijeke. Direktor Ureda je Hrvoje Pauković, dipl. iur. iz Zagreba.

100

DRUŠTVA ZA OSIGURANJEI REOSIGURANJEU REPUBLICI HRVATSKOJ - 2006.  

Ovu publikaciju izdaje Hrvatski ured za osiguranje za potrebe svojih članova – hrvatskih društava za osiguranje te njihovih osiguranika, a t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you