Klaipėdos architektūra 2016

Page 1

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŪRA KLAIPĖDA ARCHITECTURE

2016 Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

1NR16 KLAIPĖDOS ARCHITEKTŪRA KLAIPĖDA ARCHITECTURE


Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016 (Nr. 16) Leidinį nuo 2001 m. leidžia / Published since 2001 by: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) / Lithuanian architect union’s Klaipėda county organization (LASKAO) Bažnyčių g. 6-1, LT-91246 Klaipėda www.architektams.lt Leidinio sudarytojas / Editor Vaidotas Dapkevičius Teksto redaktorė / Language editor Romualda Nikžentaitienė Dizainas ir parengimas spaudai / Design Aurimas Baužys Spaustuvė / Printing house UAB „BALTO print“ Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius Leidėjų ir autorių nuomonės gali nesutapti Už pateiktų projektų, tekstų turinį ir kokybę leidėjai neatsako © Aurimas Baužys, 2017 © LASKAO, 2017 © Autoriai, 2017 ISSN 2029-9559 Klaipėdos architektų registras / Klaipėda architect registry www.architektams.lt/registras

4

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016TURINYS / TABLE OF CONTENTS Įžanga / Foreword 8 Vaidotas Dapkevičius, LASKAO valdybos pirmininkas Žvilgsniai, nuomonės / Views, opinions 10 Almantas Mureika. Klaipėdos miesto ir uosto bendrieji planai. Kaip suderinti koncepcijas? Procesai, aktualijos / Processes, Current issues 14 EASA 2016. Europos architektūros studentų asamblėja Nidoje, 2016 m. Tyrimai, analizės / Research, analysis 20 Gerda Antanaitytė. „Karklės atlasas“. Karklės kaimo raidos galimybių studijos apžvalga 22 Mantas Daukšys. Meninių akcentų, žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo schema Mokslo darbai / Research studies 24 Andrius Laurinaitis. Konstruojant ekologinę sistemą: Žiedas Studijų projektai / Studies projects Laimonas Grauslys. Kultūros ir meno centras Herkaus Manto gatvėje Klaipėdoje 28 Konkursiniai projektai / Competition projects Kavinės pastato Šaulių g. 40A idėjos architektūrinis konkursas Afternoon atelier, I vieta AEXN, II vieta Ekotektonika, III vieta

30 34 36

Atgimimo aikštės sutvarkymo techninio projekto atviras konkursas M. Daukšio projektavimo firma

38

Dangės upės krantinės nuo Biržos tilto iki Bastionų tilto ir Dangės skvero rekonstravimo konkursas E. Andrijausko projektavimo firma, II vieta

40

Konkursas skvero tarp Bokštų ir Puodžių gatvių Klaipėdoje su paminklu Vydūnui koncepcijai sukurti Petras Džervus, I vieta

42

Projektai / Projects

A405. Gyvenamasis namas Archbalt. Alaus darykla Arches. Teritorijos prie Kuršių marių detalusis planas Progresyvūs projektai. „Liepų parkas“ – prekybos ir verslo centras Progresyvūs projektai. 8 kotedžai Giruliuose Pupa. „Ąžuolyno žiedas“. Ąžuolų giraitės parko projektiniai pasiūlymai Klaipėdos projektas. Smiltynės kurhauzas Tadas Sviderskas. Vasarnamiai Kunigiškiuose Uostamiesčio projektas. Druskininkų daugiafunkcis kultūros centras

44 46 48 50 52 54 56 58 60

Realizuoti projektai / Built projects

Andrius Skiezgelas Architecture. Poilsio namai Palangoje Nebrau. Gyvenamasis namas pajūryje A405. „Mercedes-Benz“ automobilių salonas A405. Gamybinis pastatas – siuvykla A405. Administracinis pastatas Andrijauskas ir partneriai. Parduotuvė su teniso kortais Progresyvūs projektai. 4 daugiabučiai gyvenamieji namai Neoforma. Dviejų butų namai Lietuvos kalvių sąjunga. Skulptūra „Angelas“

62 66 70 72 74 76 78 80 82

Įvykiai / Events

2016 metų architektūros įvykių kronika

84

6

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

7


ĮŽANGA / FOREWORD Atsinaujinimas. Lygiai prieš penkerius metus 2011-ųjų Klaipėdos architektūros apžvalgą pateikęs leidinys tuomet įgavo naują, kiek mažesnį, formatą, tačiau gerokai papildytą struktūrą ir naują išvaizdą. Tai įpareigojo nesustoti, ieškoti Klaipėdos miestui ir regionui aktualių, ne visuomet malonių temų, įdomių pašnekovų, darbų ir tekstų autorių. Šiais metais išleidžiamas jau šešioliktasis „Klaipėdos architektūros“ numeris. Siūlydami panašią leidinio struktūrą, šį numerį papildėme mokslo darbų, tyrimų ir analizių apžvalgų skyriais ir grįžome prie didesnio formato. Būtent į pastarąsias rubrikas pateko Gerdos Antanaitytės tekstas apie Algimanto Zavišos fondo parengtą projekto „Karklės atlasas“ eigą bei rezultatus ir Andriaus Laurinaičio architektūros magistro studijų darbo, skirto savireguliacinėms, mobilioms ir savaime pasistatančioms architektūrinėms sistemoms, rezultatų pristatymas. Klaipėdai šiuo metu ypač aktuali miesto ir uosto bendrųjų planų rengimo eiga aptariama miesto vyriausiojo architekto straipsnyje. Turbūt daugelio Klaipėdos architektų tik epizodiškai anonsuose šmėstelėjęs Europos architektūros studentų asamblėjos renginys EASA yra bene pačios didžiausios architektūros studentų kūrybinės dirbtuvės senajame žemyne. Leidinyje – šio renginio, vykusio 2016 metų rugpjūčio mėnesį Nidoje, darbų iliustracijos. Vis dėlto svarbiausiais pokyčiais mūsų bendruomenėje šiais metais nenuginčijamai tapo architektų profesinės savivaldos įteisinimas ir naujojo architektūros įstatymo priėmimas parlamente. Belieka palinkėti kolegoms tinkamai suvokti, įvertinti ir savo asmeninėmis pastangomis prisidėti įtvirtinant architektūros profesijos prestižą mūsų visuomenėje.

Renewal. Precisely five years ago the publication of 2011 Klaipėda’s architecture received a new and leaner format packed with a well enriched structure and a new design. This motivated to continue in search of new and not always pleasant topics relevant for Klaipėda city and its region, interesting interviews, projects and text authors. This year marks the 16th edition of „Klaipėda architecture“. We complemented the existing structure with research studies, research and analysis, overview sections and returned to a larger A4 format. The latter sections saw the texts by Gerda Antanaitytė about the process and results of Algimantas Zaviša fund project “Karklės atlas“ and a paper by Andrius Laurinaitis presenting the results of his architecture master studies about selfregulating, mobile and self-building architectural systems. The progress of the preparation of Klaipėda city and harbour masterplans, both vital to the city, is discussed in an article by Klaipėda’s chief architect. European student assembly event EASA is the largest architecture student workshop in the old continent. The publication presents images of the projects from the 2016 august event which took place in Nida. Undoubtedly, one of the main changes to our community this year was the validation of architect professional self-governance and the passing of the new Architecture law in the parliament. I am left with a wish to all the colleagues to properly comprehend, appreciate and with their personal efforts to contribute to the strengthening of the architectural professions prestige in our society.

Vaidotas Dapkevičius LASKAO valdybos pirmininkas

Vaidotas Dapkevičius Chairman of LASKAO board

8

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

9


ALMANTAS MUREIKA

Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiasis architektas

Klaipėdos miesto ir uosto bendrieji planai. Kaip suderinti koncepcijas?

VIEWS, OPINIONS / ŽVILGSNIAI, NUOMONĖS

Klaipėda city and harbour masterplans. How to match their conceptions?

Vienu metu rengiami du Klaipėdos miesto bendrieji planai: Uosto planas[1], Miesto planas[2]. Planų rengėjai UAB „Sweco Lietuva“ ir „Urbanistika“, sudarę Jungtinės veiklos sutartį, laimėjo konkursus – iš pradžių Uosto bendrojam planui, paskui – Miesto bendrojam planui (toliau – BP) 2015-12-14 rengti. Šiuo metu abu planai, pagal Teritorijų planavimo įstatymą (toliau – TPĮ), yra tos pačios stadijos ir tame pačiame etape. Rengiami koncepcijų variantai, plačiai diskutuojama dėl siūlomų alternatyvų. Daugiau kaip metus buvo rengta esamos būklės analizė. Ji atskleidė, kad plano rengėjai daro labai daug klaidų, vertindami esamą būklę, nesiremia naujausiais statistiniais duomenimis, neanalizuoja žemės naudojimo, žemėtvarkos politikos ir negali įvardyti svarbiausių problemų, kurias turėtų spręsti savivalda miesto struktūros planavimo srityje. Plano rengėjai neturi miesto ir priemiesčių teritorijų balanso, nežino problemų ir nesiūlo konceptualių sprendinių, kaip savivalda turėtų derinti specialiuosius planus. Klausimai, kaip integruoti galiojančius teritorijų planavimo dokumentus į naująjį planą, kaip atrinkti tai, kas geriausia, iš esamo BP ir kodėl neįgyvendinami kai kurie galiojantys (dėl aplinkos oro kokybės stebėsenos) ir kiti sprendiniai 10 metų, taip ir liko neatsakyti. Savivaldybės administracija keturis kartus rašė pastabas dėl esamos būklės, paskui tris mėnesius laukė, kada plano rengėjai pateiks brėžinius, už kurių rengimą jau buvo sumokėta. Nenuostabu, kad, taip dirbant, Miesto BP nuo Uosto plano nuolat atsilieka vis labiau, nesprendžiamas abiejų planų integralumo klausimas, plano rengėjai skuba rengti tik Uosto koncepcijas, o suderinamumo klausimas nerūpi. Susidarė įspūdis, kad rengėjus tokios pozicijos verčia laikytis užsakovai, nusprendę, kad parinks uosto planui geriausią koncepciją, o savivalda turės prie jos prisiderinti. Tokia idėja ne tik ignoruoja savivaldą, bet ir teisinę bazę. Pagal TPĮ 23 str. 7 p., planuojant vals-

tybei svarbius projektus, kai institucija, išdavusi sąlygas, motyvuotai atsisako derinti sprendinius, planavimo organizatorius gali teikti Vyriausybei tvirtinti planavimo dokumentą ir nesuderintą. Planavimo organizatoriui pakanka pagrįstai manyti, kad institucijos nurodyti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių pakeitimai nereikalingi, ir pateikti motyvuotą paaiškinimą. Naujausia TPĮ redakcija dažnai vadinama „neplanavimo įstatymu“, nes jame rasime labai daug išimčių, kurios leidžia kompleksiškai neplanuoti teritorijų, nors įstatymo rengėjų buvo deklaruota, kad siekiama būtent integralaus kompleksinio planavimo. Savivaldos paniekinimo straipsnis Teritorijų planavimo įstatyme ir leido dalį miesto – tik uostą – pradėti planuoti atskirai. Bet pasirodė, kad realiai to atlikti neįmanoma. Toks planas, neišnagrinėjus miesto infrastruktūros ir socialinių pasekmių, rekreacinių teritorijų, gamtinio karkaso ir bendros miesto erdvinės struktūros pokyčių, pagal atskiras koncepcijų alternatyvas yra nerealus ir nebus įgyvendintas. O parengta Strateginių pasekmių vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita neparodė realaus neigiamo poveikio visiems gamtos, miesto erdvinės struktūros elementams. 2016 m. gruodžio mėn. aplinkos ministrui A. Navickui ir Seimo aplinkos komiteto pirmininkui pristatėme šią problemą. Pasiūliau, kad Uosto ir Miesto planų koncepcijos būtų rengiamos ir svarstomos kartu. Ministras A. Navickas iš esmės sutiko, nurodydamas, kad uosto planas turi būti integralus. Susisiekimo ministras ir Valstybinio jūrų uosto atstovai žadėjo atsižvelgti į savivaldos interesus, t. y. pripažino, kad koncepcijas tarpusavyje reikia derinti, bet realiai tai nebuvo daroma. 2017-01-10 vykęs SPAV ataskaitos pristatymas visuomenei Uosto direkcijoje parodė, kad plano rengėjas nesiruošia reaguoti į daugumą savivaldybės administracijos, suinteresuotosios visuomenės ir bendruomenės pastabų. Visomis išgalėmis

[1] Uosto bendrasis planas pradėtas rengti Letuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimu Nr. 720 [2] Miesto bendrasis planas pradėtas rengti Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2015-02-19 sprendimu Nr. T2-16

10

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


įrodinėjama, kad ketvirta maksimalios plėtros su nauju išoriniu uostu jūroje alternatyva yra pati geriausia ir darys mažiausią neigiamą poveikį. Sužinojome, kad SPAV ataskaita yra pateikta ministerijoms antrą kartą, neištaisius klaidų ir nereaguojant į esmines savivaldybės pastabas. 2017-03-03 teko kreiptis į susisiekimo ministrą, kitas ministerijas, nurodant ataskaitoje esančius įstatymų, teisės aktų pažeidimus, prieštaringą medžiagą, teikiamą visuomenei, ir prašant nepritarti koncepcijai, SPAV ataskaitai. Parengti penki Miesto BP koncepcijų alternatyvų (planavimo organizatoriaus funkcijas atlieka savivaldybės Urbanistikos skyrius) variantai. Administracija nusprendė svarstyti keturis, kaip atskleidžiančius uosto plėtros alternatyvas, nurodant, kokį realų poveikį darys kiekviena iš jų miesto struktūrai. Pagrindinis koncepcijų kūrėjas ekspertas architektas M. Pakalnis pratęsė savo urbanistines idėjas, kurios jau matėsi 2016 metų plano stebėsenos pagrindu parengtuose brėžiniuose. Vertindami Uosto ir Miesto planų koncepcijas, aiškiai pamatėme, kad planuojant tik uostą, be miesto, neįmanoma pasiekti TPĮ 3 str. nurodytų tikslų, o ypač 7 p.: „derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų“. Tapo akivaizdu, kad tokių tikslų uosto koncepcijų kūrėjai ir neturėjo, nes nuo jų pristatymo 2016 m. liepos mėn. iki 2017 m. gegužės mėn. iš esmės jos nebuvo tobulintos nei pagal visuomenės, nei pagal SPAV ataskaitų vertintojų, savivaldybės prašymus. Priešingai – ketvirtame uosto plėtros variante neliko net anksčiau uoste, prie marių, planuotos konversinės teritorijos (Žiemos uosto). Koncepcijų ir SPAV ataskaitos rengėjai kartoja klaidas, kurias prof. habil. dr. Pranciškus Juškevičius įvardijo savo straipsnyje[3]: „Šiandien šalies BP tapo dogma. Jo sprendiniai privalomai be grįžtamojo ryšio tiražuojami bendruosiuose apskričių planuose iš šių tie sprendiniai (nepriklausomai nuo jų pagrįstumo ir aktualumo) keliauja į miestų ir rajonų bendruosius planus. Su savitu priedu – strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu (SPAV). O kur tada ekonominių, socialinių, migracinių ir kitokių pasekmių vertinimas?.. Paskui pasirodė subalansuoto vystymo idėja, netiksliai įvardyta „darniąja plėtra“. Geriausiu atveju ji turėtų sukurti miestą, turintį keturis svarbiausius darniai susietus dėmenis: gyvybingą ekonomiką, socialinę gerovę, sveiką aplinką, aktyvų ir konstruktyvų bendruomenės dalyvavimą.“ Klaipėdos uosto koncepcijų atveju ir SPAV ataskaitos vertinimuose nerandame tų išvardytų

dėmenų, o apie darnų susiejimą to, ko nėra plane, negalima ir kalbėti. Vadinasi, plano rengėjas nepasimokė iš urbanistų autoritetų patirties, nekokybiškai atliko darbą. Apie tai byloja ir Aplinkos ministerijos 2017-04-20 išvados, kur teigiama: „Pažymime, kad visų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros alternatyvų pasekmės krantams būtų tiesioginės, ilgalaikės, neigiamos ir reikšmingos.“ „Net ir pritaikius siūlomas prevencines priemones, neaišku, iki kiek bus sumažintos galimos neigiamos pasekmės. Įgyvendinus uosto plėtros 4-ą alternatyvą, didžiausias išplovimas būtų tarp I ir II Melnragių, kas leidžia manyti, kad ši teritorija bus prarasta kaip rekreacinė.“ „Neišsamiai ir nekompleksiškai išnagrinėtos plano sprendinių įgyvendinimo pasekmės augmenijai ir gyvūnijai, ypač numatomų sunaikinti miško ekosistemų.“ „...svarbu įvertinti šių priemiestinių miškų sunaikinimo poveikį vietos kraštovaizdžio pokyčiams, ypač atkreipti dėmesį į šių miškų ypatingą socialinę ir apsauginę vertę.“ „...turi būti rasti aplinkai palankiausi sprendimai ir apsieiti be didelio miško ploto iškirtimo.“ „...būtina atlikti Baltijos jūros ir Kuršių marių nerijos krantų modeliavimą.“ „...rengiamus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano sprendinius derinti su rengiamais Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.“ Uosto koncepcijų svarstymo procesas 2016 m. antrojoje pusėje iki 2017 m. gegužės mėn. ne tik parodė netobulą santykį tarp valstybės ir savivaldos, bet ir stebėtiną „specialistų“ planų rengėjų, vertintojų bedvasį požiūrį. Pateikiu ištrauką iš SPAV ataskaitos[4]: „Bendras visoje KVJU planuojamoje teritorijoje mišku ir medelynais apaugęs plotas sudaro apie 246 ha, kurį visą (100 %) numatoma iškirsti / pašalinti visų plėtros alternatyvų atvejais. Įgyvendinant 3-ią ir 4-ą plėtros alternatyvų sprendinius (tiesiant privažiuojamąjį geležinkelį ir kelią į naujai planuojamą uosto teritoriją Baltijos jūroje), už planuojamos teritorijos ribų Girulių miške papildomai reikėtų iškirsti dar apie 14 ha valstybinio II grupės rekreacinio miško plotą.“ Tai yra gamtinis karkasas, bet ataskaitoje rašoma (240 lapas): „Pasekmės augmenijai, įgyvendinus sprendinius, būtų nereikšmingos, kadangi planuojamoje teritorijoje po sprendinių įgyvendinimo etapo sausumoje beveik nebeliktų poveikio objekto, t. y. miško.“ Technokratinis vertybių suvokimas, visa milžiniška nevertybių sistema su gigantomanijos, cinizmo apraiškomis tiesiog pritrenkia, bet įpareigoja stebėti atidžiau.

[3] Juškevičius, Pranciškus. Urbanizacija ir urbanistikos interpretacijos. ACTA Academiae artium Vilnensis, Terra urbana: urbanistinės kaitos žemėlapiai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. T. 71. [4] Sweco parengtos SPAV ataskaitos byla BTP.SPAV-1. 2017-02-14.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

11


VIEWS, OPINIONS / ŽVILGSNIAI, NUOMONĖS

Vykųsį procesą reikia iliustruoti istorikų pavyzdžiais: 1. Štai Prūsijos karalius Frydrichas II „...atsisakė minties pertvarkyti Sansusi parką, nes malūnininkas nesutiko parduoti savo sklypo ir grasino paduosiąs karalių į teismą...“. Nors karalius – absoliutus vadovas, jis nėra legibus solutus, nepavaldus įstatymams, – visai priešingai“[5]. Žiūrėsime, kaip elgsis mūsų „karaliai“ su miesto turtu. Savivaldybės turto (gatvių, miško, paplūdimių, rekreacinės ir inžinerinės infrastruktūros) pokyčiai uosto koncepcijų alternatyvose aiškiai neparodomi, realios ir veiksmingos neigiamą poveikį mažinančios priemonės nenumatomos, nors ir buvo prašyta. Ar tai nerodo viršenybės pozicijos ir nepagarbos? 2. Siekiant suvokti Klaipėdos m. savitumą ir vystymosi perspektyvas, tiesiog būtina priminti ir pacituoti miesto epą: „...1855 m. magistratas skubos tvarka patvirtino pirmą istorijoje miesto generalinį planą. Senamiesčio išplanavimas <...> numatė daug naujienų. Pirma, iš miesto buvo išguiti kaimietiški medinukai; antra, nauji namai privalėjo būti statomi laikantis griežtos gatvių linijos, grupuojami stačiakampiais kvartalais, <...> namus įsakyta dažyti vengiant tamsių spalvų.“[6]. Įžangoje apie miestą autorius rašo: „Ne „vakarietiškumas“ čia svarbiausia, o kitoks nei Lietuvoje civilizacijos ciklas. Klaipėda – ne provincija, o ir ne miestas nieko sau ir ne liberalizmas. Čia svarbiausia – girdėti praeities gausmą. Išgirdus jį, dabartis tampa švaresnė.“ Tai cituodamas, noriu pabrėžti, kad uosto koncepcijų rengėjai nejaučia miesto identiteto, nevertina istorinės miesto struktūros, nesistengia atkurti jos elementų prie vandens erdvių miesto centre. Apie kultūros paveldą, gamtinį karkasą, uosto koncepcijos aiškinamajame rašte ir keturiuose koncepcijų alternatyvų brėžiniuose nėra nė vieno žodžio. Tai nerūpi planų rengėjams, nėra ir konceptualių sprendinių. 3. Visiškai natūralu, kad gigantiški intervenciniai projektai jautriose pajūrio teritorijose mums atrodo nepatraukliai, juo labiau kad nesistengiama išsaugoti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos. Nesistengiama efektyviau naudoti esamų uosto teritorijų, kai uosto 27 ha yra naudojami nesusijusiai su uostu veiklai. „Baltai gal pirmieji postkurganinėje Europoje sukūrė produktyvaus gyvenimo būdo kultūrą. Ne rūmų statybos, o pats žmogus ir jo gyvenimo sąlygos buvo labai pastovios baltų kultūros pagrindinis rūpestis“[7]. 4. Dėl paplūdimių ir kopų pajūryje išsaugojimo, gamtinio karkaso, želdinių ir miško naikinimo. Istorija rodo, kad 1809-05-10 Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas įsaku perleido miesto nuosavybei ir apželdinimui smėlio plotą prie švyturio nuo Bomelsvitės, pradedant netoli jūros. „...apželdinimo darbai prasidėjo

[5] [6] [7] [8]

1810 metais. Apželdinimo darbus vykdė Pirklių gildija, kuriai realiai valdyti buvo perduoti nauji plotai. Jos nuosavybė buvo visi uosto įrenginiai ir uosto kasa. Tad lėšų apželdinimui buvo gaunama ir iš uosto veiklos. Ypač pagyvėjo kurortinė veikla 1905 m. nutiesus tramvajaus liniją iš miesto iki švyturio. Prie jo pastatytas restoranas. XXa. 3-iajame dešimtmetyje visa restorano „Strandvilla“ aplinka jau buvo tapusi sodu-parku...“[8] Matome, kad sovietmečiu šios rekreacinės teritorijos, miestiečių naudotos šimtus metų, buvo paimtos uosto krovai, terminalams statyti ir dabar šią tradiciją norima pratęsti Melnragėje. Ataskaitose neigiamas bet koks poveikis krantams dėl uosto įplaukos molų statybos. Bet Lietuvos mokslų akademijos leidinyje studijoje „Baltijos jūros krantų erozijos problemų analizė ir sprendimo būdai“ (sud. A. Grigelis, 2015) teigiama: „...pagrindinės Klaipėdos miesto jūros krantų būklės problemos yra susijusios su Klaipėdos uosto įplaukos kanalo ir hidrotechninių įrenginių keliamu poveikiu. Šis poveikis dabartiniu metu intensyviausiai pasireiškia apie 600 m ilgio kranto ruože tarp šiaurinio uosto molo ir I Melnragės, kur krantas intensyviai ardomas. Neigiamos krantodaros tendencijos stebėtos 1993–2004 m. atkarpoje I Melnragė – Giruliai...“. Apibendrindamas išsakytas mintis, kviečiu planų organizatorius, rengėjus sujungti koncepcijas ir teikiu pagrindinius siūlymus Miesto ir Uosto koncepcijų kūrėjams: 1. Pirmiausia įvardyti ir pajausti Klaipėdos miesto identitetą, jūrinį, kultūrinį savitumą per istorinę erdvinę miesto raidą, atkuriant vertingą istorinę urbanistinę struktūrą prie vandens erdvių. 2. Neformaliai vertinti kraštovaizdžio, rekreacinės ir gyvenamosios aplinkos pokyčius, planuojant jų pagerinimą ir išsaugojimą ateities kartoms. 3. Didžiausią proveržį planuoti Klaipėdos universiteto vystymo pagrindu. Kuo plačiau panaudoti naujausius tyrimus ir nuolat atnaujinamas duomenų bazes, deleguojant universiteto ekspertams nepriklausomą SPAV ir PAV vertinimą, stebėseną, krantotvarkos priemonių parinkimą. 4. Iš galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, rengiamų spec. planų atrinkti vertingiausius sprendinius, integruoti į naujo bendrojo plano koncepciją. 5. Siūlyti sukurti naujus želdynų plotus, rekreacinius miškus ir poilsio zonas, kokybiškai įrengti ir išsaugoti esamas. 6. Planuoti senamiestį kaip pėsčiųjų zoną,

Kerautret, Michel. Prūsijos istorija. Vilnius: Žara, 2013. Juozaitis, Arvydas. Klaipėda – Mėmelio paslaptis. Miesto epas. Vilnius: Alma littera, 2016. Statkutė de Rosales, Jūratė. Europos šaknys ir mes, lietuviai. Vilnius: Knygų kelias, 2011. Demereckas, Kęstutis. Klaipėdos istoriniai parkai ir želdynai. Klaipėda: Libra Memelensis, 2014.

12

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


7.

8. 9.

išsaugant vertingą erdvinę struktūrą, atvirą į vandens erdves su išryškintais gynybiniais įtvirtinimais, piliavietės tūriais. Surasti būdą, kaip įgyvendinti prof. P. Juškevičiaus nurodytą svarbiausią planavimo tikslą – pasiekti sisteminį kompromisą, suprantant, kad suplanuoti ir palaikyti miesto sistemą be prieštaravimų neįmanoma. Planuoti miesto centrinę dalį atvirą į vandens erdves su viešųjų erdvių sistema, numatant daugiau konversinių plotų. Miesto erdvinę struktūrą planuoti išnagrinėjus priemiesčio plėtrą, ieškant būdų valdyti suburbanizacijos procesus, modeliuoti scenarijus, kaip organizuoti reurbanizaciją.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

13


EASA 2016 Europos architektūros studentų asamblėja Nidoje, 2016 m.

PROCESSES, CURRENT ISSUES / PROCESAI, AKTUALIJOS

European architecture student assembly in Nida, 2016

Europos architektūros studentų asamblėja – vienas didžiausių Europoje architektūros renginių. Ji organizuojama nuo 1981 m., kiekvienais metais vis kitoje Europos šalyje. Asamblėja suburia daugiau kaip 500 architektų ir architektūros studentų iš viso pasaulio. Dvi savaites bendraminčių grupės dirba išvien ir kuria mažosios architektūros bei kitų meno sričių kūrinius. 2016 m. liepos 22 – rugpjūčio 7 d. EASA pirmą vyko Lietuvoje, Nidoje. Jos metu 556 dalyviai iš 56 pasaulio šalių įgyvendino 34 projektus įvairių tipų kūrybinėse dirbtuvėse.

14

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Pavadinimas / Kekäle Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Leena Salo, Jenni Salomaa, Anni Nokkonen, Venla Keskinen

Pavadinimas / Collector Gatherer Tipas / Konstrukcinės dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Rory Rankin, Brett Mahon

Pavadinimas / The Living Boom Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Miguel Angel, Maure Blesa, Carlotta Franco, Arian Lehner

Pavadinimas / A.Maze.Ing Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Elena Sofia Congiu, Metteo de Francesco, Marco A. Noli

Pavadinimas / Highlight Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Cesar Bazin, Matthieu Bordreuil, Octave Giaume, Thibault Kantok

Pavadinimas / Hacking Nature Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Andy Yu, Karolis Platakis

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

15


PROCESSES, CURRENT ISSUES / PROCESAI, AKTUALIJOS

Pavadinimas / Other Tipas / Kita Dirbtuvių vadovai / Teodor Uzunov, Rosina Shatarova

Pavadinimas / The Flying Gap Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Mattia Pretolani, Gregoire Geux-Crosier

Pavadinimas / Dune Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Ciara Geary, Zak Pulis

Pavadinimas / 5 m/s Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Simon Docekal, Ondřej Blaha, Matyas Svejdik

Pavadinimas / Atmosphere Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Matas Šiupšinskas, Ieva Cicėnaitė, Jūratė Cirtautaitė

Pavadinimas / Sun Order Tipas / Kita Dirbtuvių vadovai / Algimantas Grigas, Polina Philippova, Rasa Chmieliauskaitė

16

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Pavadinimas / SandBoat Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Malgorzata Mader, Michal Suskiewicz

Pavadinimas / Resosseous Tipas / Technologinis dizainas Dirbtuvių vadovai / Ramin Shambayati, Mehran Davari

Pavadinimas / Nocturne Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Reinis Sokolovs, Bláthmhac Ó Muirí

Pavadinimas / BluePrint Tipas / Amatai Dirbtuvių vadovai / Nikolay Staykov, Julian Vassallo

Pavadinimas / The Next Step Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Louis Koseda, Chloe MacaryCarney, Dora Dixon

Pavadinimas / Bring Nida Full Circle Tipas / Bendruomenės dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Donatas Baltrušaitis, Viacheslav Ivanov, Elena Archipovaitė

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

17


PROCESSES, CURRENT ISSUES / PROCESAI, AKTUALIJOS

Pavadinimas / Schelp Tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Nicolas van Drunen, Kaegh Joshua Allen

Pavadinimas / Hangout Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Klara Prošek, Nina Šavc, Katja Hamler

Pavadinimas / Dream Dune Tipas / Statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Eoin McCooey, Robert Mannion, Dobrin Petkov

Pavadinimas / 36 Views of Nida Tipas / Analitinės dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Pauli Rikaniemi, Ermioni Garramone, Thea Orderud

Pavadinimas / Gifting Environments tipas / Dizaino ir statybos dirbtuvės Dirbtuvių vadovai / Josep Garriga Tarrés, Anton Shramkov

18

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

19


GERDA ANTANAITYTĖ „Karklės atlasas“. Karklės kaimo raidos galimybių studijos apžvalga

RESEARCH, ANALYSIS / TYRIMAI, ANALIZĖS

„Karklė Atlas“. Overview of Karklė village development study

„Karklės atlasas“ – tai dizaino per tyrimus (design through research) projektas, kurio metu, vykdant daugiaaspektę analizę, nuomonės tyrimus, reflektuojant procesą per tarpdisciplininį bendravimą, kuriami ateities scenarijai ir pilotiniai projektai Lietuvos pajūrio apsnūdusios vietovės kultūrinei raiškai pagyvinti, formuojamas visuomenės estetinis pojūtis. Įgyvendinant projektą buvo dirbama skirtingomis kryptimis: pasitelkiant mokslinį potencialą atliktas tyrimas, apimantis skirtingas mokslines sritis. Lygiagrečiai, pristatant vykdomus tyrimus, į procesą (susitikimus, apklausas, kūrybines dirbtuves) buvo įtraukta iniciatyvi vietos bendruomenė, valdininkai, institucijų atstovai, padėję išgryninti interesų laukus. Tyrimų ir darbo su bendruomenėmis rezultatai interpretuoti ir pateikti kaip rekomendacijos bei architektūriniai eskizai, skirti konkrečioms kaimo vietoms modeliuoti. Svarbus išsikeltas tikslas rengiant atlasą buvo įtaigi ir šiuolaikiška medžiagos pateikimo forma, leidžianti raiškiau supažindinti su Karklės kaimo raidos galimybių studijos rezultatais. Be tekstinio formato, medžiaga pateikta vaizdo ir garso įrašų forma, fotofiksacijomis, įrašytais pokalbiais su mokslininkais, senaisiais kaimo gyventojais. Grafiškai ir schemiškai aktualizuota informacija leido tiesiogiai suvokti projekto medžiagą. Parengto „Karklės atlaso“ turinį sudaro trys pagrindinės dalys: tyrimas, koncepcija, rekomendacijos + eskizai. Tiriamojoje dalyje skirtingų sričių mokslininkai kuria daugiabriaunį Karklės kaimo paveikslą, apimantį gamtinius, urbanistinius, architektūrinius, istorinius-kultūrinius elementus. Atlikta gyventojų ir kaimo svečių apklausa leidžia pamatyti aktualų šiandieninio kaimo vaizdinį ir jo problemas. Tiriamosios dalies išvadose išskiriamos minėtų elementų vertybės, problemos ir rekomendacijos. Taip formuojamas stiprus pamatas tolesniam kūrybiniam procesui. Koncepcijos vystymo stadijoje buvo vertinama tyrimo metu surinkta informacija, gryninama problematika bei siūlomi Karklės vystymo scenarijai ir analizuojami įvairių panašių objektų jau įgyvendintų projektų analogai. Ši medžiaga pristatyta Karklės bendruomenei kūrybinių dirb-

20

tuvių metu ir susitikimuose su įvairių institucijų atstovais. Kūrybinėse dirbtuvėse buvo modeliuojami Karklės vystymo scenarijai ir fiksuojamos gyventojų nuomonės bei pasiūlymai. Susisteminta medžiaga ir surinktos nuomonės pakoreguotos, papildytos įvairiomis nuomonėmis ir nustatyti prioritetai, kurie ir tapo Karklės atlaso koncepcijos pagrindu. Trečioje atlaso dalyje pateikiamos tiriamojoje dalyje grindžiamos rekomendacijos medžiagiškumui, bendrai vizualinės informacijos sistemai, mažosios architektūros elementams ir kitiems aspektams pagal koncepcijos išvadas. Eskiziniuose projektuose detaliau analizuojamos konkrečios probleminės kaimo erdvės, pateikiami eskiziniai siūlymai su galimais tvarkymo scenarijais ir praktinis koncepcijos bei rekomendacijų taikymas.

Kas toliau (vietoje išvadų)

„Karklės atlaso“ rezultatai buvo teigiamai priimti tiek Karklės bendruomenės, tiek Klaipėdos rajono savivaldybės atstovų. Pasiūlyti sprendiniai, besiremiantys tvirtu istoriniu, gamtiniu ir kultūriniu pamatu, tapo svarbus elementas, padėjęs aiškiau pajausti kaimo dvasią ir leidžiantis tikėti, kad bendruomenė yra pagrindinė savo aplinkos kūrėja. Palankus vertinimas paskatino tolesnį projekto vystymą – šiuo metu rengiama Olandų Kepurės darnaus naudojimo koncepcija, kuri yra nuoseklus „Karklės atlaso“ tęsinys. Projekto „Karklės atlasas“ iniciatyvinė grupė: Pajūrio regioninio parko bendruomenė „Karklės senbuviai“, Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Pajūrio regioninio parko direkcija. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. www.karklesatlasas.lt

Projekto tikslas

Bendradarbiaujant skirtingų tikslinių sričių profesionalams, išanalizavus Karklės gyvenvietės kultūrinę raidą ir šiandieninę situaciją, parengti galimybių raidos studiją, skirtą vietos potencialui išryškinti ir patrauklumui didinti.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Kūrybinių dirbtuvių su Karklės bendruomene procesas

Projekto uždaviniai: •

• • • • • •

Skatinti kompleksinį darbo modelį, įtraukiant teorinio bei praktinio sektorių atstovus ir visuomenę. Remiantis kultūrinių-architektūrinių, istorinių, gamtinių, socialinių tyrimų duomenimis, atskleisti Karklės kaimo kultūrinio kraštovaizdžio potencialą tarpdalykinėje erdvėje. Identifikuoti vertinguosius Karklės elementus, savybes ir problemines situacijas, tendencijas. Suformulavus koncepcijos rengimo užduotį, sukurti Karklės kaimo viešųjų erdvių sistemos, lokalių struktūrų ir jos elementų koncepciją. Nustačius vystymo prioritetus, pasiūlyti galimus problemų sprendimo scenarijus; Parengti viešosioms erdvėms taikomų sprendimų rekomendacijas. Pasiūlyti pilotinius projektus konkrečios vietos potencialui, socialiniam aktyvumui ir patrauklumui, turistinei traukai didinti. Didinti kultūros prieinamumą visuomenei, viešinant projekto eigą ir rezultatą – „Karklės atlasą“.

Atlaso tikslingumas: • • • • •

Karklės probleminių situacijų aktualizavimas ir savitumų išryškinimas. Teritorijos lankytojų lūkesčių identifikavimas. Bendro Karklės viešųjų erdvių vizualinio identiteto formavimas. Konsoliduota bendruomenės ir institucijų nuomonė. Galimybė bendruomenei vykdyti kokybišką projektinę veiklą.

• • •

Priemonė konkursų, techninių projektų ir planavimo dokumentų užduotims formuluoti. Rekomendacijos architektams ir projektuotojams. Metodologinė priemonė vietos bendruomenėms, siekiančioms tvarios, kokybiškos raidos.

Kodėl Karklė? • • • •

Karklės gyvenvietės išskirtinumo paieškos Lietuvos pajūrio kontekste. Senoji Karklė – etnokultūrinis draustinis šiandienos kontekste. Naujų turistų srautų problemos ir galimybės saugomoje rekreacinėje teritorijoje. Karklės bendruomenės iniciatyva; vietos identiteto paieškos, tarpinstitucinio bendravimo poreikis.

Apibendrinta koncepcija

Karklės vystymo scenarijai ir prognozuojama plėtra yra susijusi su rekreacinio vietovės potencialo kokybišku naudojimu ir gamtinės aplinkos saugojimu. Būtina vystyti Karklės kaimo jungtis – takus ir greta jų kurti kokybišką viešąją aplinką, pagrįstą minimaliomis intervencijomis į svarbiausius taškus -– takų susikirtimo vietas. Svarbu užtikrinti sklandų takų tinklą ir jungtis, kurios leidžia sukurti žiedinę sistemą. Tradicinėje aplinkoje labai svarbu vystyti kokybišką architektūrą, kuri mezga dialogą su vietos medžiagomis, tradicijomis, statybos technologijomis, aplinkos kūrimo metodais. Nuosaikus ir paprastas, tačiau originalus ir modernus tradicijos interpretavimas sukurs sąlygas kokybiškai ir darniai vystyti Karklės kaimą.

Susitikimai su institucijų atstovais

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

21


MANTAS DAUKŠYS Meninių akcentų, žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo schema

RESEARCH, ANALYSIS / TYRIMAI, ANALIZĖS

Public art, playground and outdoor sport equipment placement scheme

Pagrindinė informacija. Darbas „Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schema“ buvo atliekamas 2016 m. Adresas – Klaipėdos miesto istorinė dalis ir senamiestis, Klaipėda. Autoriai: Mantas Daukšys, Gerda Antanaitytė, Alma Čepienė, Inga Daukšienė, Eglė Vainoriūtė. Užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Teritorijos plotas 55 000 000 kv. m. Projekto aprašymas. Projektu išnagrinėta, kokiose vietose ir kokiais pagrindiniais principais vadovaujantis Klaipėdos miesto centrinėje dalyje būtų įrengiami meniniai akcentai, vaikų žaidimo aikštelės ir sporto įrenginiai. Inventorizuota šių objektų esama būklė, pateiktos analizės išvados. Suformuluota koncepcija, kad šių objektų išdėstymas turi būti pagrįstas hierarchinės miesto erdvių sistemos formavimu. Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų schema ir Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu miesto teritorija padalinta rajonais ir mikrorajonais, nustatyta, kad mieste formuojamos aktyvios pagrindinės gatvės ir ramios mikrorajonų gilumos teritorijos prie vietinių želdynų. Schemoje nagrinėjamų objektų išdėstymas ir raiška turi sustiprinti tokios miesto struktūros supratimą, padėti orientuotis mieste. Žaidimo ir sporto aikštelių skaičius ir plotas turi būti proporcingi konkrečios teritorijos gyventojų skaičiui. Mažiausiems (iki 7 m.) vaikams žaidimų aikštelių reikia arčiausiai namų, šių sklypuose, pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus. Vyresniems vaikams skirtų įrenginių vietos siūlytos atsižvelgiant į rekomenduojamo pasiekiamumo gyventojams pėsčiomis ribas. Įrenginių išraiška stiprinamas aplinkos, kurioje jie statomi, charakteris (miestiškas arba gamtiškas). Visoje Klaipėdos senamiesčio teritorijoje numatomos individualios, pagal konkrečiai vietai parengtą projektą žaidimo aikštelės, o įrenginiai tokie, kad tenkintų meniniam akcentui keliamus lūkesčius. Suformuluotos gairės meniniams akcentams statyti tose viešose miesto vietose, kurios teritorijų planavimo dokumentais nepriskirtos užstatymo ir susisiekimo ar inžinerinės infrastruktūros sklypams. Pasiūlyti vienas arba keli šių vietų naudojimo scenarijai:

22

A.

reprezentuojama vietos istorija (su vieta susiję įvykiai, buvę objektai ir asmenybės); B. ženklinama vieša istorinė atmintis (plačiai žinomi istoriniai įvykiai ir asmenybės); C. ženklinama šiuolaikinių įvykių ir asmenybių atmintis (reikšmingi dabarties įvykiai, reiškiniai ir asmenybės); D. ženklinamos universalios visuotinai pripažįstamos idėjos; E. pildoma puošybos, meniškai išreikštais kasdienės aplinkos elementais; F. laikino meninių akcentų eksponavimo (renginių, švenčių laikotarpiu) vieta. Laikinas meninis akcentas – konkrečiam renginiui, šventei, meninei akcijai jų vyksmo metu eksponuojamas meninis akcentas, kuris pasibaigus renginiui, šventei ar meninei akcijai pašalinamas. Scenarijai orientaciniai, t. y. neįrengtai erdvei parinkus kurį nors vieną scenarijų, kitų tai vietai pasiūlytų alternatyvių scenarijų taikymą reikėtų persvarstyti. Schemoje pasiūlytos metodinės rekomendacijos meninių akcentų eksponavimo kokybei įvertinti. Darbo rezultatai buvo pristatyti Klaipėdos architektų klube.

Palankiausi vertikalūs objektų stebėjimo kampai žmogiško mastelio erdvėje

Palankiausi horizontalūs objektų stebėjimo kampai. A – eksponuojamas akcentas, B – optimalus horizontalus kampas panoraminei kompozicijai aprėpti (70o), C – palankiausio stebėjimo zona (tarp 80 – 90o, apskaičiuota pagal stebimo objekto aukštį ir atstumą nuo jo vertikaliam 45 – 18o stebėjimo kampui realizuoti), D – reikalinga papildoma eksponavimo erdvė judantiems trasa E (kinta nuo nustatyto judėjimo greičio).

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Principinė mikrorajono tvarkymo schema A – Mikrorajono vidurys – teritorijos, skirtos ramioms veikloms (prie pagrindinių vietinių želdynų) B – Žaliasistemė – teritorijos, skirtos rekreacinėms jungtims (tarp visų svarbesnių želdynų) C – Mikrorajono pakraštys – teritorijos, skirtos aktyviai veiklai, viešosios paskirties pastatams (prie pagrindinių miesto gatvių) D – Centrai – teritorijos, skirtos svarbiausiems pastatams, paslaugų ir prekybos santalkai (prie pagrindinių gatvių ir sankryžų) E – Mikrorajonų ribos pagrindinėms miesto gatvėms (A, B, C kategorijų) F – Teritorijos, skirtos ordinariam (eiliniam, paprastam) užstatymui. Esamų meninių akcentų schema

Erdvių tipologijos schema

Erdvių audinio schema

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

23


ANDRIUS LAURINAITIS Konstruojant ekologinę sistemą: Žiedas

RESEARCH PAPERS / MOKSLO DARBAI

Constructing a ecologic system: The Loop

Šiame straipsnyje aptariamas atviros architektūrinės strategijos vystymas, siejant generuojamą įvairovę su pačia strategija, jos aplinka ir sistemos naudotoju, gebančia adaptuotis ir dinamiškai atsakyti į situaciją per tarpusavio konfigūraciją, savaiminį surinkimą, judrumą ir autonomiją. „Mūsų laikmečio tikroji architektūra turės iš naujo apibrėžti save ir praplėsti savo prasmę. Daugybė sričių už tradicinės architektūros įžengs į architektūros karalystę, kai architektūra ir architektai patys turės žengti į naujus laukus. Visi yra architektai. Viskas yra architektūra.“ Hans Hollein, 1968 Architektūra besiplečiančiam eksperimentų lauke šiandien vis labiau rezonuoja, kai mokslinė fantastika tampa faktais. Dabartis yra kaip niekad radikali, pokyčiui ir neužtikrintumui tampant nauja nerašyta norma. Architektūrą suprantant kaip sąveikaujančių sistemų ekologiją, fiksuotos ir baigtinės architektūros tendencijos yra perkeliamos į priekį, kur erdvė ir aplinka tampa adaptyvios. Šiame diskurse architektūra suvokiama kaip atvira strategija, sąveikos ekologijai ir erdvinei aplinkai tampant dalyvavimo ir bendrininkavimo stimulu. Dalyvavimo modeliai įgalina dinamiškus ir intuityvius santykius tarp aplinkos, stebėtojo ir dalyvio. Šis tyrimas apima savireguliacines, mobilias ir savaime pasistatančias architektūrines sistemas, siekiant sukurti naujas interakcijos galimybes tarp gyventojo, aplinkos ir pačios sistemos. Revoliuciniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje, grįsti naujosiomis komunikacijos medijomis ir technologine pažanga, iškėlė naujas paradigmas visose dizaino praktikos srityse. Tai yra pastebima iš visuomenės vartojamų produktų poreikio – produktų, suteikiančių masinio pritaikymo, gyvenimo kokybės ir našumo galimybių.

Eksperimentavimas ir stebėjimai

Strategijai yra parenkama bottom-up (iš apačios į viršų) formos generacijos metodologija, kai forma ir elgesys yra generuojami per sistemos smulkiausias ląsteles – agentus ir jų tarpusavio ryšį. Taip traktuoti yra būtina, siekiant užtikrinti formacijų įvairovę.

24

1 pav. Eksperimentai su magnetinių sferų konfigūracijomis.

Saviorganizaciniai principai, pastebimi iš metalo dulkių elgesio elektromagnetiniame lauke, ir sferinių magnetų tarpusavio konfigūracijų principai (1 pav.) tampa abstrakčiu raktu, tiriant organizacines ir struktūrines strategijas. Bendrasis sistemos ryšys apima tris skales: 1) sisteminį vienetą – agentą, 2) agentų tarpusavio ryšį, 3) agentų grupės elgesį. Kiekvienam individualiam agentui yra nustatomos bazinės elgesio taisyklės ir vertės generatyviam algoritmui simuliuoti. Sąveika vyksta uždaroje homogeninėje sistemoje pagal nustatytus parametrus. Sistemos kintamieji parametrai yra tarpusavio dalelių trauka (teigiama arba neigiama), skaičius, pozicija (fiksuota arba laisva), įvesties taškai. Kintant vertėms, išgaunamos skirtingos struktūros ir išsidėstymas (2 pav.). Kadangi galutinis tikslas yra turėti ilgainiui nusistovinčią ir subalansuotą sistemą, individualių agentų parametrai kinta pagal kaimyninių agentų skaičių, t. y. esant per dideliam tankumui (agentų skaičiui spindulio atstumu), traukos vertės kinta. Siekiant kontroliuoti didžiulį kiekį agentų (per 80 000 vnt.), įvedami papildomi rezoliuciniai sluoksniai – agentai grupuojami specifinėms užduotims atlikti. Atsiranda kontroliuojančių / pagrindinių klasterių, palaikančių struktūrą, ir laisvųjų klasterių. Šiuo atveju rekonfigūracija, nepažeidžiant sistemos struktūrinio integralumo, tampa įmanoma.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


3 pav. Žiedas ir jo rekonfigūracija

sferoje, galima pasiekti bazinį tarpusavio sferų elgesį – sferų kėlimą viena kitos atžvilgiu (4 pav.). Kintančios pozicijos magnetai sudaro lanksčias jungtis – įgalina žiedą keisti formą (tapti standžia struktūra) ir užtikrinti žiedo judėjimą, riedėjimą vikšrinės važiuoklės principu. Kol kas buvo kalbėta tik apie elgesį ir metodikas, kurių reikia pačiai sistemai, bet tik kontekstas (naudotojas ir aplinka) įgalina simbiozę ir užtikrina prasmingas transformacijas.

2 pav. Generatyvus procesas

Agentas

Vienas svarbiausių magnetinio elgesio bruožų sferiniuose magnetuose – linearizacijos tendencija – tapo svarbiu atspirties tašku formuojant agentą. Kai tiesinė sferinių magnetų seka yra formuojama į žiedą, susijungus galams, suformuojamas idealus apskritimas, kurio geometrija išlaikoma dėl kiekvieno magneto individualių elektromagnetinių laukų vektorių identiško lygiavimosi su kaimyniniais vektoriais. Manipuliuojant vektorių kampais, struktūra gali įgauti įvairių konfigūracijų. Agentai, veikdami grupėmis, įgauna naujų elgesio galimybių, o individualiai tai būtų neįmanoma. Būtent šie magnetinių savybių, elgesio ir geometrijos ryšiai tapo tolesnio vystymo pagrindu. Du gretimai sujungti 8 vienetų žiedai formuoja 16 agentų grupę. 16 vienetų grupėje yra minimalus skaičius, užtikrinantis transformacijos galimybes pačioje grupėje, judėjimo, grupių tarpusavio interakcijos srityje. Ši grupė tampa naujuoju mobiliu agentu – žiedu (3 pav.) Verčiant magnetinėse sferose pastebėtas transformacijos galimybes mechaniniu prototipu, buvo suformuota elektromagnetų konfigūracija – trys laisvai judantys elektromagnetai XY plokštumos perimetre ir du Z ašies viršutiniame bei apatiniame taškuose. Kontroliuojant elektromagnetų būseną ir poziciją Arduino mikrovaldikliu, įmontuotu pačioje

1 situacija:

Sistemai stebint situaciją aplinkoje, pavyzdžiui, esant keturiems žmonėms, suformuojama antropometrinio interjero konfigūracija, t. y. paviršių konfigūracijos atitinkamuose aukščiuose, pavyzdžiui, patogūs atsisėsti paviršiai. Situacijai keičiantis, kintant žmonių skaičiui, sistema atitinkamai reaguoja (esamos formacijos rekonfigūracija arba papildomų agentų kvietimas), suteikdama daugiau arba mažiau reikalingų paviršių (5 pav.).

4 pav. Mechaninis kėlimas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

25


RESEARCH PAPERS / MOKSLO DARBAI

5 pav. Sistemos formacija

2 situacija: Rekonfigūracija kaip šviesos kontrolės sistema.

Naudojant žiedo ypatybę išplėsti savo geometriją, t. y. keisti agregacijos tankumą ir permatomumą, kartu su šviesos bei temperatūros jutikliais sistema gali elgtis kaip adaptyvios žaliuzės, sekančios saulės judėjimą, idant reguliuotų vidaus temperatūrą.

3 situacija: Tiesioginė reakcija į individą.

Formacijos adaptacija iš plokščio paviršiaus į prisitaikantį prie žmogaus kūno (6 pav.).

Apšvietimo strategijos

Kiekvienas agentas turi integruotus LED diodus, skirtus aplinkai apšviesti, kurie įsijungia pagal atitinkamas sąlygas. Formuojamos trys apšvietimo strategijos: foninis, funkcinis, navigacinis apšvietimas. Foninis apšvietimas yra sistemos vidinės komunikacijos išraiška. Funkcinis apšvieti-

26

mas formuojamas pagal sistemos juntamą poreikį suteikti žmogui tikslinį apšvietimą. Navigacinis apšvietimas leidžia tamsiuoju paros metu lengvai naviguoti nuolat besikeičiančiose konfigūracijose, kai žemųjų sluoksnių perimetras nurodo sistemos ribas, leidžiančias išvengti susidūrimo. Šio evoliucinio dizaino modelio procesas nagrinėja didelės populiacijos sąveikaujančius agentus, kurie yra pajėgūs būti savarankiški, savaime judėti ir konfigūruotis. Aplinkos įtaka, mokymosi procesas ir kolektyvinis elgesys išplečia baigtinės architektūros suvokimą link adaptyvaus modelio, besikeičiančio kartu su žmogumi. Įgalintas per programuojamas medijas, robotikos principus ir sensorines technologijas elgesys kaip principas atveria naujas sąlygas ir galimybes architektūrai. Ši architektūra mes mums iššūkį, domins, skatins smalsumą ir taps nauja prototipinės žmogaus-mašinos ekologija. Ir tai tėra tik paviršius.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


“A true architecture of our time will have to redefine itself and expand its means. Many areas outside of traditional Building will enter realm of architecture, as architecture and ‘architects’ will have to enter new fields. All are architects. Everything is architecture.” Hans Hollein

6pav. Adaptyvi transformacija

Mokslo įstaiga / Education institution Architectural Association School of Architecture, Londonas Skyrius / Unit Dizaino Tyrimų Laboratorija (DRL) Programa / Programme Architektūros ir urbanizmo magistras (March in Architecture and Urbanism) Vadovas / Supervisor Theodore Spyropoulos Komanda / Team Andrius Laurinaitis, Chen Hu, Yigit Isik Pilnas tyrimas / Full research https://goo.gl/6yI6q9

The research is influenced by the argument that the revolutionary changes in contemporary society brought about by new communications media and new technological developments drive paradigm shifts in all fields of design practice. We observe these in the means of a demand of the society for mass customization, quality and efficiency from the most products it consumes.We aim to respond these issues with a system, that adopts an ever-transforming dynamically adaptive machinic ecology. Interplay of autonomous behavioural units leads to the emergence of a dynamic landscape through goal oriented communication patterns. The responsive and dynamic interaction may yield new possibilities of interaction in between the inhabitant and its environment. Each individual unit is embedded with basic behaviours which we simulate via generative algorithms. The interactions occur within a closed homogenous system, utilizing only the embedded information. The behaviour of the single intelligent unit is projected onto large populations in order to simulate the emerging formations.Such equilibrium consists of states of non-fixed polarities of individual units, informed by the states of temporary densities. The ability of each individual to change their states of attraction to repulsion based on the density led to 3 states of each unit. Attraction when scarce, repulsion when dense and stable states result a system that is always trying to reach the dynamic equilibrium. The most important abilities that may be achieved via formation of loop includes transformation of horizontal configurations into vertical ones, introducing formations of varying porosity conditions, enables a pliant formation of units and lastly a group locomotion as an enhanced variation of mobility strategy. As the reconfiguration is one of the main qualities of the system, together with the sensing abilities, the decision of behaving in certain way can be achieved. As in this case, under set of condition, the formation of seating landscape for number of people. However, on the condition change, that is, the number of people, reconfiguration takes place, providing necessary landscape for inhabitant activities. Reconfiguration can also be a part of light control system, taking advantage of the ability of loop to transform, therefore creating space within a morphology and enabling the transformation, altering density and translucency of the aggregation therefore allowing light to pass through. In a way, system behavior changes the living conditions within the house for the comfort of the inhabitant. Over time, the system learns the features and needs of the environment.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

27


LAIMONAS GRAUSLYS Kultūros ir meno centras Herkaus Manto gatvėje, Klaipėdoje

STUDIES PROJECTS / STUDIJŲ PROJEKTAI

Culture and arts centre

Autorius / Author Laimonas Grauslys Darbo vadovas / Tutor Prof. Jūras Balkevičius, lekt. Laimonas Bogušas Darbo pobūdis / Project Bakalauro studijų baigiamasis darbas Mokslo įstaiga / University Vilniaus dailės akademija (www.vda.lt)

28

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


H. Manto g. fasadas

ALT. = +4.50 m

54 32 1

12 34 5

Šaulių g.

A TEK IBLIO OJI B VIEŠ

ALT. = +4.50 m

54 32 1

. nto g us Ma Herka

ALĖ

TŲ S

CER

KON

13

12 34 5

12

Schema

Aukšto planas

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Individualaus darbo studijos Piešimo studijos Tapybos studijos Plokščiaspaudės grafikos dirbtuvės Prototipavimo studijos Keramikos studijos

5A

Fotografijos studijos Šokių mokyklos salės Mokomosios patalpos Administracija Kavinė Baras Galerija Meno biblioteka

4A

Žiūrovinės salės Dirbtuvės Nuomojamos patalpos

Laiptai/Liftai 3A

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje – Naujamiestyje, šalia judrios Herkaus Manto gatvės. Pastato paskirtį diktuoja greta esanti biblioteka ir koncertų salė. Tarp jų įsikomponavęs projektuojamas objektas galėtų tapti visą kultūrinės paskirties kompleksą jungiančiu elementu, visus vienaip ar kitaip kultūra susidomėjusius žmones kviečiančia erdve – vieta, kur įvairių amžiaus grupių žmonės galėtų ieškoti ir vystyti savo talentus ir sugebėjimus. Pastato išraiškai didelę įtaką daro kontekstas. Didžiausias dėmesys skiriamas gatvių fasadams. Fasadų apdailai naudojamos natūralios ir su gretimais pastatais nekontrastuojančios medžiagos – šviesiai ir tamsiai pilko atspalvio tinkas, medinė apdaila ir stiklas.

Bendrosios erdvės/Koridoriai

2A

Rūbinės/Persirengimo patalpos Techninės patalpos Komunikacijų šachtos Pagalbinės patalpos 1A

Požeminė automobilių parkavimo aikštelė

-1 A

Funkcinė schema

The designed building is located in Klaipėda city center – New Town district, next to a busy Herkus Mantas street. The function of the building is dictated by the adjacent library and concert hall. This new building could become a connecting element of this complex of cultural facilities – an inviting place for all people interested in culture in one way or another – a building where people of all kinds can explore and develop their abilities and talents. The context plays an important part in the expression of this object. The main focus is set to the street facades, which are finished using natural and non-contrasting with the adjacent building materials – light and dark shades of grey plaster, timber cladding and glass.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

29


AFTERNOON ATELIER Maža kavinė Small cafe

30

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

I vieta


Objekto adresas / Address Šaulių g. 40A, Klaipėda Architektės / Architects Ieva Baranauskaitė, Yang Wang Projektavimo firma / Office „Afternoon atelier“ (www.afternoonatelier.com) Užsakovas / Client UAB „Segosta” Plotas / Area 290 m2

Projektuojamas pastatas – kavinė – yra istorinėje Klaipėdos miesto dalyje, tarp miestui svarbios viešosios erdvės – Lietuvininkų aikštės ir lokalaus skvero. Dėl unikalios vietos ir esamo viešųjų erdvių tinklo, kavinė projektuojama tarsi miesto svetainė – vieša erdvė, turinti privačios, uždaros erdvės ypatybių. Todėl pastatas yra gana uždaras ir santūrus iš Šaulių gatvės pusės, o rekreacinės erdvės atveriamos į vidinį „kiemą” – skverą. Šlaitinis stogas, matomas nuo Lietuvininkų aikštės, tampa pagalbiniu elementu, kuriančiu unikalų kavinės charakterį: maži stoglangiai interpretuoja ir atkartoja aplinkinių namų stogus ir tampa tarsi ornamentas. Pastato apdailai numatomas betonas padeda išlaikyti vientiso tūrio įvaizdį. The designed building – a cafe – is in the historical part of Klaipeda city, in between of the public Lietuvininų square and the more local inner square. Because of the unique location and the existing public network, the cafe is designed as a city’s living room – the space has not only public, but also private features. That is the main reason, why the recreational space is opened up towards the inner court yard and Šaulių street facade is kept more enclosed. The big roof plane, visible from Lietuvininkų square, helps to create the specific character: small skylights are designed as if it was an ornament, which becomes an interpretation of the neighbourhood roofs’ detailing. The proposed finishing material is concrete to sustain the image of a solid volume.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

31


32

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

PROCESSES, CURRENT ISSUES / PROCESAI, AKTUALIJOS

RESEARCH, ANALYSIS / TYRIMAI, ANALIZĖS

RESEARCH PAPERS / MOKSLO DARBAI

STUDIES PROJECTS / STUDIJŲ PROJEKTAI

VIEWS, OPINIONS / ŽVILGSNIAI, NUOMONĖS


Fasdai

Pjūviai

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

33


AEXN

II vieta

Projektas „Laivelis“

PROJECTS / PROJEKTAI

Project “Ship“

Objekto adresas / Address Šaulių g. 40A, Klaipėda Architektai / Architects Tomas Grunskis, Martynas Mankus, Tomas Rimkus Projektavimo firma / Office UAB „AEXN“ (www.aexn.lt) Užsakovas / Client UAB „Segosta” Plotas / Area 449 m2

34

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Pastato maketas

Rūsio, 1A, 2A, mansardos planai

Fasadas

Pastato įvaizdis kuriamas, remiantis pagrindine „popierinio laivelio” metafora ir urbanistinio – architektūrinio konteksto savybių atkartojimu bei interpretacija. Naujasis pastatas yra formuojamas kaip foninis objektas Lietuvininkų aikštei, tačiau tuo pat metu ir kaip naujasis skvero vietoženklis bei traukos objektas jame, kuris nulems šios viešosios erdvės gyvybingumą bei tapatybės formavimą. Tuo pat metu tipologiniu požiūriu naujasis pastatas, atkartodamas šalia esančio sutankinto miesto vilų morfotipo mastelį ir pastatų formas, yra formuojamas kaip paviljonas, kuriam būtų būdingos lengvumo ir maksimalaus socialumo savybės.

Pjūvis

35


EKOTEKTONIKA Kavinės pastatas

PROJECTS / PROJEKTAI

Cafe building

Objekto adresas / Address Šaulių g. 40A, Klaipėda Architektai / Architects Arūnas Kilišauskas, Andrius Pakulis, Saulius Druskis, Tomas Medzelas Projektavimo firma / Office UAB „Ekotektonika“ (www.ekotektonika.lt) Užsakovas / Client UAB „Segosta”

36

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

III vieta


Rūsio, 1A, 2A planai

Lamelės

Šaulių gatvėje, skvere šalia Lietuvininkų aikštės, projektuojama kavinė. Dviejų aukštų su rūsiu, stačiakampio plano, paprastų geometrinių formų tūris, kurio išorė – stiklo vitrinos bei vertikalios keramikinės lamelės – sukuria skvere stovinčio lengvo, pusiau skaidraus paviljono įspūdį, nekontrastuodamas įsilieja į Klaipėdos Naujamiesčio aplinką. Vitrinos

Karkasas

The cafe building is situated in a public square in Šaulių street. Lietuvininkų square is nearby. It is a two storey (plus basement), a simplistic form volume, which blends in with the surroundings of Klaipėda‘s New Town urban structure. The building is designed as partially transparent pavilion. Cafe‘s exterior design combines curtain walls and vertical ceramic lamellas, with just one solid wall structure in the north side of the building.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

37


M. DAUKŠIO PROJEKTAVIMO FIRMA Atgimimo aikštės vizija

PROJECTS / PROJEKTAI

Atgimimas square vision

Objekto adresas / Address Atgimimo aikštė, Klaipėda Architektai / Architects Mantas Daukšys, Inga Daukšienė, Aurimas Baužys, Laima Šliogerienė Projektavimo firma / Office M. Daukšio projektavimo firma Užsakovas / Client Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aikštės plotas / Sąuare area 8 500 m2

38

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Vizualizacija

Vizualizacija

Projektu siekiama atskleisti istorinį urbanistinį kontekstą, paženklinti Atgimimo atmintį, suformuoti darnaus judumo mazgą. Istorinės raidos tęstinumas pabrėžiamas grąžinant šiai miesto daliai jos buvusią reikšmę pirminėje ir svarbiausioje – Klaipėdos miesto-tvirtovės – kompozicijoje. Buvusio ravelino pylimo vietą siūlyta pažymėti reljefiškai išryškinant įėjimą į požeminę dalį, kurioje pasiūlytas aikštės turizmo, istorijos ir kultūros centras su automobilių ir dviračių statymo vietomis, požemiu jungiantis aikštę su Muzikiniu teatru kitoje Herkaus Manto gatvės pusėje. Aikštės erdvinė orientacija numatyta pietų kryptimi, išnaudojant žemėjantį reljefą upės link, numatytas skvero buvusios Biržos vietoje sutvarkymas, dangomis ir reljefiškai pažymint buvusio Biržos pastato erdvinę struktūrą. Aikštės dalyje prie Klaipėdos viešbučio pasiūlyta galimybė grindinyje paslėptais vandens ir garų purkštukais bei meniniu apšvietimu norimu metu suformuoti unikalias vandens architektūros formas. Atgimimo įvykiams įamžinti pasiūlyti tūriniai meniniai simboliai ašyje, jungiančioje istorinę rotušę ir Muzikinį teatrą, ant kurio 1988 m. buvo iškelta Sąjūdžio vėliava, tuo siekiant susieti artėjantį 1918 m. paminėjimą ir kitus svarbiausius XX a. pilietinius įvykius. Pasiūlyta įvairių žaidimo ir poilsio aikštėje būdų, mažosios architektūros ir dizaino sprendimų. Proposed main idea is the return of the meaning of a place in the original composition of Klaipeda‘s old town and it‘s historical fortifications. Returning city to the water, orientating square to the Danes river bank.

Vizualizacija naktį

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

39


E. ANDRIJAUSKO PROJEKTAVIMO FIRMA Dangės upės krantinė ir skveras

PROJECTS / PROJEKTAI

Dangė river embankment and square

Objekto adresas / Address Danės g., Klaipėda Architektai / Architects Edmundas Andrijauskas, Aivaras Janulaitis, Maksim Povstugar, Mantas Indriliūnas, Laimonas Grauslys Projektavimo firma / Office E. Andrijausko projektavimo firma (www.partneriai.com), UAB „Kelprojektas“, SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti” Užsakovas / Client Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

40

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

II vieta


Sklypo planas

Idėja – Klaipėdos miesto centre sukurti aktyviam ir pasyviam poilsiui pritaikytą rekreacinę erdvę. Tai siūloma įgyvendinti Danės skverą išskaidant į tris aktyvumo zonas. Vakarinėje skvero dalyje formuojama renginiams skirta erdvė. Centrinėje dalyje išlaikoma ramaus poilsio zona sutvarkant esamą fontaną. Rytinėje dalyje formuojama aktyvaus poilsio zona, kurioje siūloma įrengti vaikų žaidimų, šeimos laisvalaikio prie vandens ir kavinės erdves bei pramoginių laivelių prieplauką. Visas šias zonas jungtų pietiniu teritorijos perimetru besidriekianti Danės krantinių erdvė. Krantinės tvarkomos įrengiant dviejų lygių terasas, suteikiančias galimybę skvero lankytojams būti arčiau vandens, ir kuriant jaukias pasisėdėjimo erdves, iš kurių atsiveria Klaipėdos senamiesčio panorama. Idea – to create a public space for both active and passive recreational activities in the center of Klaipėda city. The suggestion for the implementation of this task would be by dividing the square into three activity areas. The western part of the square is designated as a space for public events. The central part of the square, which contains a refurbished existing fountain, should be kept as a place for passive recreation. The eastern part of the sqaure is shaped as an active recreational area with dedicated children playground, family leisure and café zones. The small recreational boat marina is also proposed in easternmost corner of the square. All of these areas are embraced by a Dange river quay, which stretches along the southern perimeter of the square. The proposed two-level quay would attract visitors closer the water and create cozy sitting spaces with a view to Klaipėda‘s old town. Vizualizacijos

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

41


PETRAS DŽERVUS, BORIS KRYLOV, OLES SIDARUK Versmė PROJECTS / PROJEKTAI

Source Objekto adresas / Address Puodžių g., Bokštų g., Klaipėda Architektas / Architect Petras Džervus (www.petrasdzervus.com) Skulptoriai / Sculptors Boris Krylov, Oles Sidaruk Užsakovas / Client VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“

Teritorijos maketas

42

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

I vieta


Sklypo planas

Skulptūros maketas

Projektas apima teritoriją, kurios ribos sutampa su detaliajame plane suformuotu skvero sklypu. Projektuojama originalaus piešinio dangų kompozicija iš skirtingų skelto bazalto, pjauto granito, betoninių trinkelių, bortų, specialiu teritorijos apšvietimu, aplinkos elementais, apželdinimu. Maksimaliai išlaikoma esama dangų konfigūracija plane, koreguojama tose vietose, kur netrukdo esami inžineriniai tinklai ir išsaugomi vertingi želdiniai. Skvero aikštelė grįsta kieta granitinių ir betoninių trinkelių danga. Aikštelėje numatoma skulptūra Vydūnui su integruotu fontanu. Takai projektuojami daugiausia esamų takų plotuose. Skulptūros aukštis 2,70 m: 2 m aukščio žmogaus figūra ir sferinis 5 m skersmens, 0,7 m aukščio pjedestalas, kurio paviršiumi fontanas tekina vandenį. Fontaną įrėmina apvali plokštė, ant jos įmontuoti figūros bronziniai batai. Grindinyje aplink pjedestalą – bronzos užrašai, pagal „Visatos ir žmogaus sąrangos schemą”.

The design project of public urban square with a memorial figure of great thinker Vydūnas is presented. This suggestion is based on replacing old infrastructure elements with new contemporary ones.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

43


A405 Gyvenamasis namas

PROJECTS / PROJEKTAI

House

Objekto adresas / Address S. Daukanto g. 40A, Klaipėda Architektai / Architects Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė Konstruktoriai / Structural engineers Virginija Miniotienė, Mindaugas Bliudžius Projektavimo firma / Office UAB „A405“ (www.a405.lt) Užsakovas / Client UAB „Ferteksos transportas“, UAB „Pajūrio kargas“ Plotas / Area 1 087 m2 Tūris / Volume 6 014 m3

44

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Pietinis fasadas

Šiaurinis fasadas

KANTO

S.DAU

KANTO

S.DAU

PIETŲ FASADAS PIETŲ FASADAS

ŠIAURĖS FASADAS ŠIAURĖS FASADAS

G. 40A

G. 40B

PIRMO AUKŠTO PLANAS

Pirmo aukšto planas

KANTO

S.DAU

KANTO

S.DAU

G. 40A

G. 40B

ANTRO AUKŠTO PLANAS

Antro aukšto planas

KANTO

S.DAU

KANTO

S.DAU

G. 40A

G. 40B

TREČIO AUKŠTO PLANAS

Trečio aukšto planas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

45


ARCHBALT Alaus darykla

PROJECTS / PROJEKTAI

Brewery

Objekto adresas / Address Kūlių Vartų g. 7, Klaipėda Architektai / Architects Vida Mureikienė, Vytautas Mureika Projektavimo firma / Office UAB „Archbalt“ Užsakovas / Client UAB „Švyturys – Utenos alus” Plotas / Area 2 620 m2 Tūris / Volume 24 085 m3

46

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


KŪLIŲ VARTŲ GATVĖS FASADAS. PIRMAS VARIANTAS KŪLIŲ VARTŲ GATVĖS FASADAS. PIRMAS VARIANTAS

KŪLIŲ VARTŲ GATVĖS FASADAS. ANTRAS VARIANTAS KŪLIŲ VARTŲ GATVĖS FASADAS. ANTRAS VARIANTAS

Kūlių Vartų g. fasadas. I variantas

Kūlių Vartų g. fasadas. II variantas

Pastatas suprojektuotas vietoje nugriautų administracinės ir sandėlių paskirties pastatų palei Kūlių Vartų gatvę. Fasadų architektūrinės išraiškos sprendiniai parengti remiantis teritorijos istoriniais-urbanistiniais tyrimais ir užsakovo reikalavimais: raudonos plytos, arkiniai langai, bokštas – švyturys, pramoninio pastato įvaizdis. Projektinių siūlymų fasadams sprendiniai rengti interpretuojant XIX a. – XX a. pradžios pramoninės paskirties pastatų Klaipėdoje „plytų stiliaus“, Materialstil ir Rundbogenstil elementus. A design for a new craft brewery with a restaurant in Kūlių Vartų Street was proposed to replace old office buildings and warehouses. The client desired an image of an industrial building with red brick, arched windows, and a vertical accent in the style of a lighthouse. The conclusions of an urban-historical research done in the site were also taken into account. Two proposed versions of exterior design interpret the elements of the 19th and early 20th century industrial buildings in Klaipėda.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

47


ARCHES Teritorijos prie Kuršių marių detalusis planas

PROJECTS / PROJEKTAI

Masterplan of Curonian lagoon embankment area

Objekto adresas / Address Danės g., Naujoji Uosto g., Naujojo Sodo g., Klaipėda Architektai / Architects dr. Edgaras Neniškis, Arūnas Kazickas, Mindaugas Pakalnis Projektavimo firma / Office UAB „Arches” (www.arches.lt), UAB „SWECO Lietuva“ (www.sweco.lt) Užsakovas / Client UAB „Litectus III” Teritorijos plotas / Site area 15,56 ha Užstatymo plotas / Built-up area 70 000 m2

48

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Genplanas

Erdvinio karkaso schema

Kvartalų kompozicijos schema

Planuojama teritorija yra buvusioje uosto teritorijoje, kurią atidavus miesto funkcijoms miestas gavo priėjimą prie vandens. Kilo uždavinys, kaip konvertuoti ir toliau vystyti ilgą laiką buvusią uždarą teritoriją, pritaikant ją miesto reikmėms. Buvusi pramoninio uosto funkcija nepaliko vertingų užstatymo fragmentų, o intensyvaus eismo gatvė atskyrė teritoriją nuo miesto, suformuodama „salos“ fenomeną. Detaliuoju planu siekiama sukurti unikalią urbanistinę struktūrą prie vandens su stipriu tapatumu ir didele pridėtine verte, praplečiant centrinę miesto dalį iki Kuršių marių. Ryšiai su aplinkiniu urbanistiniu audiniu vystomi per viešąsias erdves išilgai Dangės upės ašies. Lokali teritorijos viešųjų erdvių sistema veikia kaip žiedas, srautus paskirstantis tolygiai. Erdvinio karkaso kulminacija – mažajai laivybai pritaikytas uostas. Į užstatymą integruojami išlikę istoriniai ženklai – medžių alėja, saugomi pavieniai statiniai. Šalia Žiemos uosto projektuojamas naujas kruizinių laivų terminalas. Designed territory is located in former harbour area, which is considered to become functional part of the city in that way giving the city access to the water. Therefore, the main question is how to convert and develop the territory, which was enclosed for a long time by adapting it to city needs. Former industrial city function did not formed valuable built up areas and intensive traffic street formed a boundary between territory and city creating an effect of ‘’island’’. Detailed plan is aimed to create unique urban structure in the coastline with strong identity and high value extending the central part of the city to Curonian lagoon. Connection with urban fabric is formed by system of urban spaces along Danė river axis. In the area, local system of urban spaces acts as a ring distributing flows evenly. The culmination point of spatial structure is a port of small ships. Historical signs: tree alley and valuable buildings are integrated into designed built up area. New terminal of cruise ships is designed near Winter port.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

49


PROGRESYVŪS PROJEKTAI „Liepų parkas“ – prekybos ir verslo centras

PROJECTS / PROJEKTAI

„Liepų park“ – commercial center

Objekto adresas / Address Liepų g. 80, Klaipėda Architektai / Architects Danutė Zubavičienė, Viktorija Vizgintaitė, Ana Belousova Projektavimo firma / Office UAB „Progresyvūs projektai“ (www.pprojektai.lt) Užsakovas / Client UAB „L80” Sklypo plotas / Site area 36 070 m2 Plotas / Area 8 870 m2

50

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Vizualizacija

Pietvakarių fasadas

„Architektūra – tai sustingusi muzika“, – rašė vokiečių filosofas F. V. Šelingas. Klaipėdoje naujai vystomas šiuolaikiškas ir inovacinis „A“ klasės prekybos ir verslo „Liepų parkas“ yra gyvas to įrodymas – tai melodija, kuriama dviejų spalvų (vario ir pilkos) blizgančio ir matinio paviršių ritmingas plokštumas, pasuktas skirtingais kampais, palietus saulės spinduliams. Ritmą dar labiau pabrėžia smulkesnis vertikalus plokščių ir langų padalijimas priekinėje pastato dalyje, tarsi įsiliejantis į bendrą pasikartojančių pastato fasado modulių kompoziciją. Prieš pagrindinį fasadą numatomos medžių eilės suminkština vertikales, sukurdamos bendrą ramią kompoziciją, neprarandant santykio tarp pastato, gamtos ir miesto. Labiausiai besivystančioje miesto dalyje suprojektuotas prekybos ir verslo parkas jungs centrinę Klaipėdos miesto dalį su sparčiai besiplečiančiais rytų ir šiaurės kryptimis kvartalais; jo plotas sieks iki 20 000 m2, jame bus įrengta 360 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su elektromobilių įkrovimo vietomis, dviračių saugykla, žaidimo, poilsio ir laisvalaikio zonos. „Liepų parkas“ – sustingusi melodija, kuriai natas užduoda natūralus saulės šviesos ir naktinės Klaipėdos dirbtinis apšvietimas.

Šiaurės rytų fasadas

Šiaurės vakarų fasadas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

51


PROGRESYVŪS PROJEKTAI 8 kotedžai Giruliuose

PROJECTS / PROJEKTAI

8 terraced houses in Giruliai

Objekto adresas / Address Stoties g. 10A, Klaipėda Architektės / Architects Danutė Zubavičienė, Viktorija Vizgintaitė, Ana Belousova, Reda Bulsytė Konstruktoriai / Structural engineers Gytis Zubavičius, Robertas Čerlinskas Projektavimo firma / Office UAB „Progresyvūs projektai“ (www.pprojektai.lt) Užsakovas / Client UAB „SolarTech” Sklypo plotas / Site area 1 842 m2 Plotas / Area 523 m2

52

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Fasadai

Vizualizacijos

Tapyba yra menas, į kurį galima žiūrėti, skulptūra – menas, aplink kurį galima apeiti, o architektūra yra menas, pro kurį galima pereiti kiaurai. Aštuoni blokuotieji vieno buto gyvenamieji namai Giruliuose – tai menas, kuris apima visas minėtas sąvokas. Pagrindinės pasikartojančios geometrinės formos jungiamos į vieną bendrą siluetą, išsaugant esamus medžius ir architektūrai įsiliejant į natūraliai susiformavusią gamtinę aplinką. Formų erdvinės padėties dinamiką ir ritmą pabrėžia skirtingo aukščio namų proporcijos, asimetriški dvišlaičiai stogai ir gamtą atspindinčios vertikalios stiklo vitrinos. Pastato medžiagos – namus-tvirtovę simbolizuojantis klinkeris ir šilumos suteikiantis medis – leidžia matyti fasadus kaip peizažo dalį. Namai Giruliuose – tai menas, kuriame galima gyventi.

Planas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

53


PUPA Ąžuolyno žiedas

PROJECTS / PROJEKTAI

Oak park loop

Objekto adresas / Address Kvartale tarp Paryžiaus komunos ir Kauno g., Klaipėda Architektai / Architects Tadas Jonauskis, Justina Muliuolytė Projektavimo firma / Office MB „PUPA – strateginė urbanistika“, UAB „Ademo grupė“, UAB „Terra Firma LT“ Užsakovas / Client Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Plotas / Area 9 ha

54

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Vizualizacijos

Ąžuolų giraitė – pagrindinė žalioji erdvė ir gyvenamojo kvartalo Kauno gatvėje vertybė, todėl atnaujinant giraitę siūlome ją pritaikyti gyventojų kasdieniam ir savaitgalio poilsiui, kurti erdves įvairaus amžiaus, poreikių ir pomėgių miestiečiams. Projekto ašis yra „Ąžuolyno žiedas“ – tai pagrindinis pėsčiųjų ir dviračių takas, jungiantis gyvenamuosius kvartalus, parko funkcines zonas, traukos objektus, aktyvias ir pasyvias poilsio zonas, vaikų žaidimų aikšteles, tvenkinį, vingiuojantis per atviras pievas bei tankesnius parko medžių masyvus. Šis takas tampa pagrindine ąžuolyno ir kvartalo ašimi, juo lengva orientuotis. Kiti pėsčiųjų takai jungia pagrindinius maršrutus į bendrą ir lengvai pereinamą takų sistemą. Parkas turi kelias išskirtines funkcines zonas. Tai Vaidilos aikštės prieigos, esančios tarsi parko vartai, atvira pieva su paplatintu tvenkiniu, parko centre – senoji Ąžuolų giraitė, kurioje įrengiamas medinis pažintinis-sveikatingumo takas, ir aktyvaus poilsio, jaunimo zona su sporto aikštynais, riedučių parku ir žaidimų erdve parko rytuose.

Objektų pjūvių schemos

55


KLAIPĖDOS PROJEKTAS Smiltynės kurhauzas

PROJECTS / PROJEKTAI

Smiltynė Kurhaus

Objekto adresas / Address Smiltynės g. 17, Klaipėda Architektai / Architects Laima Šliogerienė, Rimgaudas Laužikas Projektavimo firma / Office UAB „Klaipėdos projektas“ Užsakovas / Client UAB „TVB“ Sklypo plotas / Site area 1 340 m2 Plotas / Area Kurhauzas –1 325 m2, Naujas pastatas – 597 m2 Tūris / Volume Kurhauzas – 5 363 m3, Naujas pastatas – 2 070 m3

56

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Sklypo vizualizacijos

Smiltynės kurhauzas restauruojamas kaip Smiltynės gyvenvietės vilų XX a. pradžios užstatymo dominantė. Pritaikant pastatą buvusiai istorinei funkcijai – viešbučiui su kavine, saugomi ir restauruojami fasadai, vertingi interjero elementai. Nedideli planinės struktūros pakeitimai planuojami pritaikant objektą 50 vietų viešbučiui su kavine ir konferencijų sale. Esamas menkavertės architektūros 1979 m. statytas katilinės pastatas pritaikomas svečių namams su „Wellness“ centru. Projektuojamo pastato antrame ir mansardiniame aukštuose projektuojami šeši poilsio apartamentai. Pastato architektūra derinama prie pagrindinio Smiltynės kurhauzo pastato ir kitų Smiltynės vilų stilistikos.

Vizualizacijos

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

57


TADAS SVIDERSKAS Vasarnamiai Kunigiškiuose

PROJECTS / PROJEKTAI

Holiday houses in Kunigiškiai

Objekto adresas / Address Kunigiškių g. 24, Palanga Architektas / Architect Tadas Sviderskas Projektavimo firma / Office Tadas Sviderskas Užsakovas / Client Raimondas Kudžma Plotas / Area 170 m2

58

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Vizualizacijos

Pjūviai

Kompleksas projektuojamas pajūrio kurortiniame ruože Kunigiškiuose (Palanga). Aplinkinės teritorijos užstatymo pobūdis eklektiškas – nuo vieno aukšto poilsio namelių dvišlaičiais stogais iki trijų aukštų viešbučių sutapdintais stogais. Sklypo šiaurės vakarų pusėje yra pajūrio pušynas. Įkvėpimo pastatų išraiškai semtasi iš vietos tradicinės architektūros formų. Stiklo fasadai ir lauko terasos orientuojamos šiaurės vakarų kryptimi, kad būtų galima mėgautis ilgais vasaros vakarais.

The complex is designed in a seaside resort Kunigiškiai (Palanga). The character of the surrounding urbanscape is quite eclectic – from one-storey guest houses with pitched roofs to tree-storey hotels with flat roofs. The northwest side of the plot faces the coastal pine forest. Inspirations for the building’s expression were imported from the local traditional architectural forms. Glass facades and outdoor terraces are oriented in a northwesterly direction so that holidaymakers could enjoy long summer evenings. Sklypo ir aukštų planai

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

59


UOSTAMIESČIO PROJEKTAS Druskininkų daugiafunkcis kultūros centras

PROJECTS / PROJEKTAI

Druskininkai multifunctional culture centre

Objekto adresas / Address T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, Druskininkai Architektas / Architect Algirdas Stripinis, Kristina Jurkutė, Snieguolė Stripinienė Projektavimo firma / Office UAB „Uostamiesčio projektas“ (www.uostamiescioprojektas.lt) Užsakovas / Client Druskininkų savivaldybės administracija Plotas / Area 6 500 m2

60

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Vizualizacija

Aukšto planas

Projektuojamas Druskininkų kultūros centro pastatas išdėstomas šiaurinėje sklypo dalyje palei Maironio g., taip formuojant gatvės išklotinę ir paliekant atvirą erdvę prieš pagrindinį įėjimą iš Laisvės a. pusės. Derinantis prie gretimo užstatymo, pastatas formuojamas iš dviejų ovalių tūrių (pagrindinės koncertų ir kamerinės salių), ant kurių „pakabinama“ reljefo plokštė. Taip pirmojo aukšto lygmenyje formuojamas griežtas perimetrinis kvartalo užstatymas, virš kurio iškyla du ovalūs, organiškai į miesto kontekstą įsiliejantys ažūriniai tūriai. Pirmasis aukštas paliekamas maksimaliai skaidrus, panaudojant šiltas berėmes stiklo konstrukcijas, taip išsaugant Maironio g. ir Laisvės a. vizualinį ryšį.

Sklypo vizualizacija

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

61


ANDRIUS SKIEZGELAS ARCHITECTURE Poilsio namai Palangoje

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Holiday house in Palanga

Objekto adresas / Address Eglių g. 13 / Kankorėžių g. 17, Palanga Architektai / Architects Andrius Skiezgelas Konstruktorius / Structural engineer Artūras Savickas Projektavimo firma / Office Andrius Skiezgelas Architecture Užsakovas / Client Andrius Skiezgelas Statytojas / Contractor UAB „Archicechas“ Plotas / Area 260 m2 Sklypas / Site 1 000 m2

62

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Poilsio namai Palangoje (PnP) yra ypač retas ir kartu išskirtinis atvejis Lietuvos architektūroje, kai architektas, siekdamas bekompromisės kūrybos galimybių ir visiškos statybų kontrolės, prisiima ir administracines racionalizuojančias užsakovo funkcijas. Šiuo atveju tokios drąsios ir ambicingos veiklos rezultatas – išskirtinai organiška laukinės aplinkos ir rekreacinės architektūros sintezė, kurią galima patirti per sklype stichiškai užžėlusio jaunuolyno subtilų integravimą į architektūrinę aplinkos viziją. Dėmesingumas organikai čia gali būti patiriamas ir kaip tam tikra abstrakcijos apoteozė, patvirtina ir pastato betoninių konstrukcijų bei medienos tekstūros morfologija, ir poilsio namų centrine ašimi tapusi natūraliai auganti pušis. Įvertinus gamtinę ir urbanistinę situaciją, buvo pasirinktas skaidrus, peršviečiamas vieno aukšto poilsio pastatas, kuriame suprojektuoti keturi apartamentai su privačiomis terasomis. Pastato tūris suskaidytas į modulius (6 x 6 m), kurie komponuojami aplink augančią pušį, sukuriant vidinį kiemą. Kiemas skirtas patekti į apartamentus ir kaip susitikimų, bendravimo vieta kaimynams. Pastato forma, mastelis ir konfigūracija sukomponuoti taip, kad leistų maksimaliai mėgautis gamta jaukiose terasose skirtingose pastato pusėse ir kartu užtikrintų pageidaujamą privatumą. Pastato konstrukcinį ir interjero pagrindą sudaro atviras betonas (nuo lygaus ir poliruoto iki grubaus, su medžio lentų faktūra) ir fasadinės anoduoto aliuminio konstrukcijos su skaidraus stiklo paketais.

Holiday House in Palanga (HHP) is extremely rear and therefore exceptional case in architecture in Lithuania. Its particularity lies in practice when architect tends to combine both creative and client’s functions to achieve maximum freedom for creativity and maximum control in construction. In this case, the result of such a brave and uncompromising practise is exceptionally organic synthesis of wild nature and recreational architecture. This synthesis can be experienced through subtle integration of undergrowth (which grew on the site before start of the construction) into architectural vision of environment. Thoughtfulness for organic vision in this project, beside preserved undergrowth (which might be understood as an apotheosis to an abstraction), can be experienced in other elements: like morphology of wooden fibre and concrete structures and naturally growing pine tree as a central axis of the building. By making evaluation of local natural and urban environments, decision was made to build transparent, single story house with 4 apartments and private terraces. The volume of the building is split into modules of 6 x 6 m, which are placed around courtyard with naturally growing pine tree in the middle. The courtyard has an access to the apartments function and also is social space for interaction between neighbours. The shape, size and configuration of the building are planed with the aim to give maximum possibilities for the enjoyment of the nature and at the same time to provide desirable privacy. The main materials of structure and interior of the building are open concrete (from flat and polished up to rough with texture of wooden planks), anodized aluminium and clear glass packages for facades.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

63


64

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Aukšto planas

Pjūvis

Medžiagiškumas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

65


NEBRAU Gyvenamasis namas pajūryje

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

House near the seaside

Objekto adresas / Address Ringelio al. 1, Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Architektai / Architects Andrius Gabrys, Laurynas Avyžius, Mantas Jankauskas Landšafto architektai / Landscape architects Artūras Poškus, Domas Timinskas Konstruktorius / Structural engineer Valentinas Vaicekauskas Stiklo menas / Glass art Ieva Žilytė Projektavimo firma / Office „Nebrau“ (www.nebrau.com) Užsakovas / Client Privatus asmuo Plotas / Area 360 m2 Sklypas / Site 3 000 m2

66

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Sukurti aiškų, unikalų, su aplinka derantį namo architektūrinį charakterį, išsaugoti ir pabrėžti aplinkos natūralumą. Namo vieta kvartale: kampinis kvartalo sklypas, pradedantis vilų eilę, pradžia akcentuojama nedideliu tūrio pasukimu, išlaikoma gatvės užstatymo linija. Sklypo sutvarkymas ir apželdinimas spręsti jautriai, atsižvelgiant į esamą situaciją: išsaugoti medžiai, pabrėžta natūrali gamta – esamos ir projektuojamos žydinčios pievos, reljefo paaukštėjimai, kurie kartu su naujais pylimais kuria sklypo privatumą; projektuojamos natūralios, su aplinka derančios dangos: skaldos danga, natūralus akmuo, skirtingų rūšių ir dydžių granito dangos. Projektuojamos dvi glaudų ryšį su namo vidumi ir kiemo aplinka turinčios lauko terasos. Pastato tūris masteliu, proporcijomis, medžiagiškumu gerai įsikomponuoja esamoje aplinkoje. Solidi, skulptūriška betono apdailatūriškai ištraukiama į pirmą planą, šešėlio linijos stiprina kontrastą tarp tūrių ir medžiagų. Iš pagrindinės gatvės pusės matoma aiški horizontali fasado linija, efektingai atrodo SPA ir gyvenamosios dalies tūrių sankirta. Fasado apdailos medžiagos: betono plokštės, besiūlės klinkerio plytos.

To create such an architectural character, which is clear, unique, in harmony to the landscape, preserves and highlights the natural surroundings, and the nature itself. The place of the house in the quarter: the angular, square-shaped land plot which starts the row of villas emphasised with a small-volume turning, it maintains the line of the built-up area. The management and landscaping of this land plot was a delicate solution: the already growing trees were preserved, a lot of emphasis was put to the natural landscape – the existing blossoming meadows were maintained as well as new ones were projected, a lot of attention was paid to the terrain gradual growth in height which, in combination with the newly made mounds creates privacy for the land plot; natural and environment integrating covers were projected, such as wood chip covers, natural stone, various types and sizes granite covers. Two exterior terraces were projected with a close relationship between themselves as well as to the interior and yard environment of the house itself. The building by its volume, proportions, and the selection of materials has a good integration into its surroundings. The solid-looking, sculptural concrete decoration of the building outlines the volume if the building on the first perspective, and shade lines emphasise the contrast between the volumes and materials. Clear horizontal facade lines can be seen from the side of the main street, the intersection of the SPA and living zones appears impressive. Facade decoration materials: concrete slabs, seamless clinker blocks.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

67


PROJECTS / PROJEKTAI

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI Fasadai ir pjūvis

Sklypo planas

68

Aukšto planas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

69


A405 „Mercedes-Benz“ automobilių salonas

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

„Mercedes-Benz“ dealership

Objekto adresas / Address Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Klaipėdos raj. Architektai / Architects Valdas Janulis, Saulius Plungė, Andrius Laurinaitis, Gintaras Čičiurka Konstruktoriai / Structural engineers Svetlana Sidorkina, Virginija Miniotienė, Mindaugas Bliudžius Projektavimo firma / Office UAB „A405“ (www.a405.lt) Užsakovas / Client UAB „Silberauto“ Statytojas / Contractor UAB „Aldasta“ Plotas / Area 3 631 m2 Tūris / Volume 26 350 m3

70

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Suprojektuotas UAB ,,Silberauto“ atstovybės pastatas yra šalia magistralinio A1 kelio Vilnius– Klaipėda. Pastatas suprojektuotas vadovaujantis „Mercedes-Benz“ korporacijos tapatybės reikalavimais. Pastatas – dviejų tarpusavyje sujungtų tūrių kompozicija: tai automobilių salono su lengvųjų automobilių servisu tūris ir šalia prijungtas sunkvežimių serviso tūris. Jiuos vienija lengva konsulinė stogo karnizo linija. Suprojektuoto pastato fasadų medžiaginis spalvinis sprendimas numatytas laikantis „Mercedes-Benz“ stiliaus standartų.

The new JSC “Silberauto“ branch building is located by the A1 motorway Vilnius–Klaipėda. The building is designed in accordance with “Mercedes-Benz“ corporation identity requirements. It is composed of a two inter-connected volume composition – a car showroom with a garage volume and a truck service volume joined by a light cantilevered roof cornice line. The façade colour scheme acknowledges “Mercedes-Benz“ identity standards.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

71


A405 Gamybinis pastatas – siuvykla

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Sewing factory

Objekto adresas / Address Pramonės g. 27, Klaipėda Architektai / Architects Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė Konstruktoriai / Structural engineers Virginija Miniotienė, Mindaugas Bliudžius Projektavimo firma / Office UAB „A405“ (www.a405.lt) Užsakovas / Client UAB „Be-Ge Baltic NT“ Plotas / Area 3 794 m2 Tūris / Volume 26 510 m3

72

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Aukšto planas

PIRMO AUKŠTO PLANAS

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

73


A405 Administracinis pastatas

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Office building

Objekto adresas / Address Nemuno g.163, Klaipėda Architektai / Architects Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė Konstruktoriai / Structural engineers Virginija Miniotienė, Mindaugas Bliudžius Projektavimo firma / Office UAB „A405“ (www.a405.lt) Užsakovas / Client UAB Birių krovinių terminalas Rangovas / Contractor UAB „Aldasta“ Plotas / Area 143 m2 Tūris / Volume 6 710 m3

74


Pirmo aukšto planas

Šešto aukšto planas

Administracinis pastatas yra uosto teritorijoje. Sklypas – gamybinėje teritorijoje, kurią supa geležinkelio atšakos, pilki gamybiniai pastatai ir banguojančios Kuršių marios. Šešių aukštų pastate įsikūrė BKT – UAB Birių krovinių terminalas – administracijos darbuotojai. Plane statinys trikampio formos, su lenktomis kraštinėmis. Pastato architektūra plastiškos formos, dinamiškų trijų „sparnų“, su skirtingos spalvos veidrodiniais stiklais. The new office building is designed in Klaipėda port territory. The plot is in an industrial area surrounded by railway tracks, dull industrial buildings and the waves of the Curonian lagoon. JSC “Birių krovinių terminalas” administration will move into the six floor building. The plan of the building is triangular with curved edges. The architecture hosts a plastic form with a composition of three “wings” with different colour mirrored glass.

75


ANDRIJAUSKAS IR PARTNERIAI Parduotuvė su teniso kortais

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Shop with tennis courts

Objekto adresas / Address Tauralaukio g. 1, Klaipeda Architektai / Architects Edmundas Andrijauskas, Algimantas Varpučanskis, Aurimas Baužys Projektavimo firma / Office UAB „Andrijauskas ir partneriai“ (www.partneriai.com) Konstruktorius / Structural engineer UAB „Struktūra ir forma“ Užsakovas / Client UAB „RBC Klaipėda“ Statytojas / Contractor UAB „Deglas“ Plotas / Area 3 198 m2 Tūris / Volume 21 700 m3

76

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


g. io

rala

up

ukio

Vandens rezervuaras

Tau

g.

Pastato architektūrinė išraiška pasirinkta atsižvelgiant į jo funkcinę paskirtį ir sklypo parametrus. Tūrinė kompozicija sudaryta iš dviejų vienas kitą kertančių tūrių – apatinio prekybos salės tūrio ir viršutinio dvejus teniso kortus talpinančio tūrio. Apatinis, tamsaus klinkerio plokštėmis dengtas, tūris kontrastuoja su šviesiai pilkos spalvos viršutiniu tūriu, kuris savo ruožtu yra pagyvinamas termomedienos dailylenčių intarpais.

Klaipėdo

s g.

Sklypo planas

Pjūvis

The architecture of the building was chosen considering the function of the building and plot parameters. The spatial composition of the building is composed of two interconnected volumes – the lower trade hall volume and the upper one, which contains two tennis courts. The lower volume, cladded by dark brown clinker is in contrast to the light grey upper volume, which in turn is livened by thermowood panelling inserts.

Fasadas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

77


PROGRESYVŪS PROJEKTAI 4 daugiabučiai gyvenamieji namai

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

4 houses of flats

Objekto adresas / Address Klemiškės g. 42, Klaipėda Architektės / Architects Danutė Zubavičienė, Viktorija Vizgintaitė Konstruktoriai / Structural engineers Gytis Zubavičius, Vilius Bruzdeilinas Projektavimo firma / Office UAB „Progresyvūs projektai“ (www.pprojektai.lt) Užsakovas / Client UAB „La Energy“ Sklypo plotas / Site area 7 001 m2 Plotas / Area 1 468 m2

78

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Aksonometrija

Keturių kartotinio projekto daugiabučių gyvenamųjų namų Klemiškės g. 42 architektūra tik patvirtina amerikiečių architekto L. G. Salivano nuomonę, kad pastato funkcija diktuoja pastato formą. Projektuojamų butų kambariai kiekviename aukšte lemia prie pastatų fasadų pritaikytą ritmišką vertikalų langų išdėstymą, dominuojantį horizontalioje pastato formoje, kurią dar labiau pabrėžia horizontalios turėklų juostos. 15 butų trijų aukštų pastatui išraiškingumo suteikia fasadų apdailai naudojamos dvi medžiagos – antrojo ir trečiojo aukštų bendros formos su konsole lengvumą pabrėžiantis balkšvos spalvos tinkas bei langus ir pirmą aukštą sujungiantis rudai raudonos spalvos klinkeris. Pastato funkcija ir racionalus suplanavimas diktuoja ritmišką paprastų pasikartojančių formų architektūrą, lengvai įsiliejančią į bendrą Klaipėdos miesto kontekstą.

Fasdai

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

79


NEOFORMA Dviejų butų namai

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Two flat houses

Objekto adresas / Address Pamario g. 13, Klaipėda Architektai / Architects Lauras Ruseckas, Lina Jurevičiūtė-Šernauskienė, Henrikas Jočys Projektavimo firma / Office UAB „Neoforma” (www.neoforma.lt) Užsakovas / Client UAB „Kopų žuvėdra“ Plotas / Area 152 m2

80

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Pirmo aukšto planas

Planuojama teritorija yra šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, sklypo ribos iš trijų pusių sutampa su Klaipėdos miesto administracinėmis ribomis ir Pajūrio regioninio parko ribomis. Planuojamos teritorijos rytinėje pusėje yra C2 kategorijos Pamario gatvė – kelias nuo Melnragės pro Girulius į Karklę. Vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su kopomis. Šalia yra akmenuotas Karklės paplūdimys. Einant nuo rytinės teritorijos pusės jūros link jaučiamas reljefo žemėjimas: vienoje vietoje daugiau, kitoje mažiau. Stebint tokį reljefo kitimą, norisi sukurti riedėjimo, kitimo, keitimosi įspūdį. Įsivaizduojame, kad aukščiausioje sklypo dalyje sukrauname didelius akmenis, o pastūmus jie riedėtų reljefu žemyn jūros link. Riedėdami ir daužydamiesi akmenys skiltų į atskirus – smulkesnius, jų formos keistųsi ir barstytųsi po teritoriją.

Antro aukšto planas

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

81


LIETUVOS KALVIŲ SĄJUNGA Skulptūra „Angelas“

BUILT PROJECTS / REALIZUOTI PROJEKTAI

Sculpture „Angel“

Objekto adresas / Address J.Janonio g., Gintaro g., Pievų tako g., Klaipėda Kalviai / Blacksmiths Tarptautinio kalvystės plenero „Keturi vėjai“ dalyviai Organizatorius / Organizer Lietuvos kalvių sąjunga (www.lietuvoskalviusajunga.lt), Linas Leščiauskas

82

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Kiekvienas žmogus, o šiais laikais ir miestas, turi savo „angelą sargą“. Skulptūra sukurta jau dešimtus metus organizuojamo Tarptautinio kalvystės plenero „Keturi vėjai 2016“ dalyvių. Plenero dalyviai ir organizatoriai, dėkodami miestui už ilgametę globą, sukūrė kalvišką skulptūrą „Angelas“, ir tikisi, kad jis taps tikru Klaipėdos miesto sergėtoju. Profesionalūs kalviai ir metalo meistrai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos nukaldino plunksnas skulptūrai. Plunksna simbolizuoja protą, mokslą, taip pat siejama su laisve, likimu, tiesa ir drąsa. Šiuolaikiniai kalviai nestokoja šių savybių, o pasakymas, kad „kiekvienas yra savo likimo kalvis“, aktualus ir šiandien. Plenero dalyviai į kalamas plunksnas sudėjo geriausias emocijas ir simbolių stiprybę. Skulptūra ir jos pagrindas (kolona) sukurti iš patvarios ir ilgaamžės medžiagos – plieno. Visa skulptūra padengta karštu cinku (saugant metalą nuo korozijos). Po cinkavimo padengta specialiu cinkuotiems paviršiams skirtu gruntu ir nudažyta tokiai dangai skirtais dažais. Visos skulptūros aukštis 5,4 m. Vieta kūriniui pasirinkta neatsitiktinai. Suformuotame J.Janonio ir Gintaro g. skvere, skulptūra „Angelas“ sukuria naują ir nestandartinę erdvę, kuri pritrauks naujus miestelėnų ir turistų srautus į šią miesto dalį. Plenero organizatoriai ir dalyviai tikisi, kad jų kūrinys ne tik puoš Klaipėdos miestą, bet ir suteiks miestelėnams naujų emocijų ir „magiškų“ galių.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

83


EVENTS / ĮVYKIAI

2016 METŲ ARCHITEKTŪRINIŲ ĮVYKIŲ KRONIKA / 2016 ARCHITECTURAL EVENT LIST

Projektas / Project 01.11

Fachverkinės architektūros pastatų komplekso tvarkyba. Rengėjas – UAB „Uostamiesčio projektas“

Projektas / Project 01.15

Pamario g. 13 – vienbučių, dvibučių namų statyba. Rengėjas – UAB „Neoforma“

Įvykis / Event 01.18

Karaliaučiaus centro ir pilies atstatymo projekto pristatymas Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje

Projektas / Project 01.18

Klemiškės g. 32, 32A, 42 blokuotų gyvenamųjų namų statyba. Rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“

Projektas / Project 02.03

Jono kalnelio sutvarkymo techninis projektas. Rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“

Knyga / Book 02.19

Vilniaus knygų mugėje pristatoma knyga apie Klaipėdos urbanistiką sovietmečiu

Įvykis / Event 03.20

Kultūros fabrike vyko forumas „Kūryba ir industrija“

Projektas / Project 04.19

Futbolo mokyklos techninio projekto konkursas. Rengėjas – UAB „Eksploit“ jungtinė veikla su SIA „Nams“

Renginys / Event 04.21

Įvyko LASKAO visuotinis susirinkimas ir pakartotinė LAS Klaipėdos skyriaus konferencija

Projektas / Project 04.27

Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8, Klaipėda) modernizavimas. Rengėjas – UAB „Akiro projects“

Renginys / Event 05.02-08

Klaipėdoje vyko dizaino savaitės renginiai tema – „Dėmesys grafiniam dizainui“.

Irklavimas / Rowing 06.26

Vyko ketvirtoji architektų irklavimo regata. Regatos organizatoriai: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, Irklavimo klubas „Gigas“. Regatos partneris ir prizų steigėjas UAB VELUX Lietuva.

Renginys / Event 07.01

Vyko tradiciniai architektų dienos renginiai

Renginys / Event 07.04

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės ir visuotinės gyventojų apklausos pristatymas

Projektas / Project 07.25

Klaipėdos miesto skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymo projektas. Rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“

Konkursas / Competion 09.23

Išrinkti konkurso skvero tarp Bokštų ir Puodžių gatvių Klaipėdoje su paminklu Vydūnui koncepcijai sukurti nugalėtojai

Konkursas / Competion 11.18

Paskelbtas Kristijono Donelaičio aikštės Klaipėdoje sutvarkymo kraštovaizdžio architektūrinės idėjos projekto atviras konkursas

84

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016


Įvykis / Event 12.01

Instaliacija „Kalėdinis burbulas“ – Taravos Anikę apgaubęs sniego rutulys

Projektas / Project 12.02

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo (Kauno g. 49, Klaipėda) modernizavimas. Rengėjas – UAB „Urbon design“

Projektas / Project 12.02

Parengta Senamiesčio, Naujamiesčio vaikų žaidimo aikštelių ir mažosios achitektūros išdėstymo schema. Rengėjai – UAB „Nemuno deltos projektai“ jungtinėje veiklos sutartyje su M. Daukšio projektavimo įmone.

Konkursas / Competion 12.06

Dangės skvero sutvarkymo techninio projekto konkursas. Laimėtojas – UAB „Hidrostatybos projektai“.

Konkursas / Competion 12.09

Ąžuolų giraitės techninio projekto konkursas. Laimėtojas – MB „PUPA“.

Projektas / Project 12.02

Parengta Kultūros paveldo strategija. Rengėjai – MB „PUPA“; UAB „Civita“.

Įvykis / Event 12.20

Gražiausios vitrinos rinkimai. Laimėtojas – UAB „Aidos studija“.

Klaipėdos architektūra 2016 / Klaipėda architecture 2016

85


PAROC SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS „Paroc“ parengė naujausius pastatų konstrukcinių mazgų sprendinius A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams. Pagrindiniai atitvarų šiltinimo sprendimai detalizuoti trims pagrindinėms pastatų grupėms: gyvenamiesiems, viešosios paskirties ir pramonės pastatams. „Paroc“ CAD brėžiniuose rasite reikalingus šilumos izoliacijos storius visoms trims energiškai efektyvių pastatų klasėms.

Naudodami šį kodą rasite mūsų CAD brėžinius ir mazgus. Taip pat visą informaciją rasite ir mūsų tinklapyje PAROC .LTBENDERS LANDŠAFTAS

Benders - tai viena pirmaujančių įmonių Skandinavijos šalyse, kuri gamina ir tiekia aukštos kokybės gaminius, skirtus aplinkos tvarkymui ir infrastuktūros įrengimui. Troja Antik Tai populiariausios, puikių savybių, analogų neturinčios grindinio trinkelės, kurios pasižymi rifliuotu ir sendintu paviršiumi, primenančiu natūralų skalūno akmenį. Galite rinktis iš penkių asortimente esančių spalvų ir keturių skirtingų dydžių, pasirenkant tinkamiausią arba maišant juos tarpusavyje.

Pilka

Grafito

Pilka marga

Raudona marga

Ruda marga

PILKA MARGA

RUDA MARGA TRYS DYDŽIAI

Fantasi Antik ir Ocala antik Tai dviejų sluoksnių grindinio trinkelės, pasižyminčios ypatingai sutankintu paviršiumi, kas suteikia trinkelėm padidintą atsparumą dilimui, vandens nepralaidumui, samanų ir kerpių atsiradimui. Benders siūlo ir skirtingo dydžio trinkeles vienoje paletėje! Tokiu būdu jūsų erdvės turės unikalų, įvairų ir charakteringą paviršių.

Pilka

Grafito

Pilka marga

Kaštono

FANTASI

UAB Benders Lietuva I Pamiškės g.13 I Švepelia I Klaipėdos raj. I LT-95102 Tel.: +370 646 73731 I info@benders.lt I www.benders.lt

Savanos

OCALA

Daugiau apie Benders www.benders.lt


BENDERS LANDŠAFTAS

Landšaftui skirtų gaminių pasirinkimas atveria daugybę galimybių. Benders siūlo didžiausią atraminėms ir pertvarinėms sienelėms skirtų pilnavidurių blokų asortimentą, kurios gali būti montuojamos net iki 12 metrų aukščio, o dėka specialiai sukurtos fiksavimo sistemos, nereikalingi mūro cementiniai mišiniai, montavimas paprastas ir greitas. Priežiūra viso eksploatavimo metu minimali, o vaizdas natūralus ir nepakartojamas.

Pilka

Grafito

Pilka marga

Ruda marga

Raudona marga

BOSTON ANTIK

MAXI

MEGASTONE kirsti

MEGASTONE tiesūs

MEGASTEP – laiptų blokai

UAB Benders Lietuva I Pamiškės g.13 I Švepelia I Klaipėdos raj. I LT-95102 Tel.: +370 646 73731 I info@benders.lt I www.benders.lt

MEGALOC

Daugiau apie Benders www.benders.lt


Leidėjas / Publisher

Leidinį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija / Publication is part funded by Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and Lithuanian council for culture, Klaipėda municipality admnistration

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Partneriai / Partners

KLAIPĖDOS K U L T Ū R Ų KOMUNIKACIJŲ C E N T R A S

Rėmėjai / Sponsorsw w w. a r c h i t e k t a m s . l t


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.