Page 1

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS

KONKURSO SĄLYGOS


Konkurso perkančioji organizacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, Lietuva www.klaipeda.lt Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka Turgaus g. 8, LT-91247, Klaipėda http://www.biblioteka.lt Konkurso organizatorius Lietuvos architektų sąjunga Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius, Lietuva www.architektusajunga.lt Konkurso koordinatorė arch. Gerda Antanaitytė biblioteka@architektams.lt Konkurso internetinė svetainė www.architektams.lt/biblioteka


TURINYS PIRMA DALIS. TECHNINĖ UŽDUOTIS I. BIBLIOTEKOS VIZIJA II. KONTEKSTAS III. BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS IV. GYVENAMIEJI RAJONAI V. FUNKCINĖS GRETIMYBĖS VI. TERITORIJOS FOTOFIKSACIJA VII. DIZAINO IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI VIII. BENDRIEJI DUOMENYS IX. FUNKCINĖ PROGRAMA 1. BIBLIOTEKA 2. EDUKACIJA 3. BENDRUOMENĖ 4. VIEŠOS PASLAUGOS 5. ADMINISTRACIJA 6. PAGALBINĖS X. NUORODOS IR PRIEDAI ANTRA DALIS. KONKURSO SĄLYGOS I. KONKURSO SĄLYGŲ SANTRAUKA II. KONKURSO SĄLYGOS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2. PROJEKTO KONKURSO OBJEKTAS 3. TIEKĖJŲ/AUTORIŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PROJEKTO KONKURSE 4. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMAS IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 5. PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PASKELBIMAS, PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI, SUSITIKIMAS SU TEIKĖJAIS 6. PROJEKTO PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 7. PROJEKTO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 8. PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTAIS, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA, PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI 9. PROJEKTŲ VIEŠAS EKSPONAVIMAS IR APTARIMAS 10. PROJEKTO PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS 11. SUSIPAŽINIMO SU INFORMACIJA APIE DALYVIUS PROCEDŪROS 12. DALYVIO, JO PATEIKTO PROJEKTO PASIŪLYMO NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PROJEKTO PASIŪLYMO PAŠALINIMO PAGRINDAI 13. PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, PREMIJŲ IŠMOKĖJIMAS (APDOVANOJIMAI) 14. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA. 15. DERYBOS. 16. KITOS NUOSTATOS.

4 6 7 8 9 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25

26 28 28 29 29 29 37 38 41 41 44 45 45 45 46 47 47 47


PIRMA DALIS

I. BIBLIOTEKOS VIZIJA Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka siekia kurti modernias bibliotekas arti klaipėdiečių namų, kur sukurtos lygios galimybės visiems vartotojams patogiai naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir viso gyvenimo mokymosi poreikiams tenkinti. BIBLIOTEKA - BENDRUOMENĖS CENTRAS PIETINĖJE MIESTO DALYJE Nustatyta, kad vartotojų poreikiai bibliotekai pasikeičia per pačių bibliotekų funkcijų kaitą. Planuojant naujos bibliotekos statybą būtina atsižvelgti į bibliotekų kaitos tendencijas, kurios yra labai įvairios ir priklauso nuo miesto tikslų ir finansinių galimybių. Modernus bibliotekos pastatas - modernus miesto atributas. VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ VEIKLOS TENDENCIJŲ APŽVALGA Gausu informacijos apie pokyčius viešųjų bibliotekų sektoriuje. Bibliotekų pokyčius lemia aptarnaujamos bendruomenės poreikių kaita, siejama su sparčiu informacinių technologijų vystymusi. Pagrindinės viešųjų bibliotekų veiklos kryptys:

4|

Tradicinės bibliotekos veiklos kryptys. Bibliotekoje kaupiami universalūs, bendruomenės poreikius atitinkantys informacijos ištekliai - spausdinti ir elektroniniai; užtikrinama galimybė atlikti informacijos paiešką ir konsultuotis su specialistais informacijos paieškos klausimais; sukuriamos patogios spausdintų ir skaitmeninių dokumentų skaitymo sąlygos; sudaromos sąlygos įvairaus amžiaus bendruomenės nariams dalyvauti įvairiose bibliotekos organizuojamose kultūrinėse programose. Bibliotekos aplinka skirtingais principais formuojama suaugusiems, vaikams ir paaugliams. Pasaulinė viešųjų bibliotekų vystymosi tendencija - naujų bibliotekų erdvėse knygos užleidžia vietą naujoms informacinėms technologijoms. Knygos perkeliamos į uždarus fondus, atviruose fonduose paliekami nauji ir nuolat apyvartoje esantys leidiniai.

Biblioteka - erdvė, pritaikyta bendruomenės narių poreikiams visą gyvenimą mokytis,


TECHNINĖ UŽDUOTIS

kuriama žinių įgijimą skatinanti aplinka, organizuojamos informacinio raštingumo programos, kurių tikslas - mažinti bendruomenės narių informacinę atskirtį, suteikiant galimybę išmokti naudotis internetu, įvairiomis taikomosiomis programomis bei e-paslaugomis; pasaulio bibliotekose sudaromos sąlygos gyventojams mokytis užsienio kalbų; vaikams kuriamos patrauklios sąlygos bibliotekoje leisti laisvalaikį po pamokų, žingeidumą skatinti aplinka, pasakų kambariai; kuriamos profesinio orientavimo ir darbo paieškos sąlygos. •

Biblioteka - bendruomenės laisvalaikio, bendravimo ir susitikimų vieta. Šiuo tikslu įrengiamos įvairaus tipo, komfortiškos darbo vietos individualiam ir grupiniam darbui, klubų veiklai. Didesnės bendruomenės dalies suėjimams ir pasitarimams įrengiamos konferencijų ir renginių salės, šalia veikia virtuvėlės. Biblioteka - bendruomenei prieinamų informacinių technologijų centras; vartotojų aptarnavimo, savitarnos sistema - dokumentų išduotis, gražinimas, saugos sistemos, kiti automatizuoti bibliotekiniai procesai; viešo interneto darbo vietos; bevielio interneto erdvė; kūrybinės dirbtuvės, remiančios mokslo, technologijų inžinerijos, meno, švietimo inovacijas ir bendruomenės įsitraukimą į šia veiklą. Biblioteka - patogi erdvė bendruomenės nariams, turintiems specialiųjų poreikių. Viskas pasiekiama žmonėms su judėjimo negalia, pritaikyta žmonėms su regos ir klausos sutrikimais.

partijoms lygiomis teisėmis pristatyti gyventojams savo programas, sudaryti sąlygas bibliotekoje organizuoti politines akcijas, nuotoliniu būdu stebėti miesto tarybos posėdžius, organizuoti renginius, supažindinančius su pasaulio politikos aktualijomis ir kt. Aktyvinant bendruomenės narių socialinę komunikaciją galėtų vykti įvairios akcijos, būtų organizuojami konkursai, susitikimai, pvz. “Draugiškiausio namo rinkimai” ir t.t. Bibliotekoje galėtų veikti bendruomenių informacijos stendai, namų bendrijos salėje galėtų rinktis į susitikimus, nes dabar susirinkimai vyksta prie laiptinių. Didinant bendruomenės narių kūrybiškumą žmonės galėtų burtis į klubus pagal pomėgius, sudaromos sąlygos savarankiškai realizuoti jų kūrybinius sumanymus. Bibliotekoje organizuojamos profesionalaus meno programos į renginius pritrauktų įvairesnių socialinių sluoksnių vartotojus, nes šiuo metu tik nedidelė dalis pietinės miesto dalies gyventojų yra miesto renginių lankytojai. Nuo seno biblioteka palaiko gyventojų individualų mokymąsi ir savišvietą, vis daugiau organizuoja neformaliojo švietimo programų vaikams ir suaugusiems. Siekiant mažinti informacinę atskirtį, pagrindinis mokymų prioritetas - informacinio raštingumo didinimas, siekiant, kad vyresnioji karta neatsiliktų nuo technologinio proceso. Projektuojant modernią biblioteką ir jos dizainą būtina kartu priimti technologinius sprendimus dėl IT naudojimo. IT būtinos užtikrinant gyventojams prieigą prie skaitmeninės informacijos, organizuojant mokymus, automatizuojant bibliotekinius procesus, išlaisvins darbuotojus nuo rutininio darbo, o jų kūrybinį potencialą panaudoti naujų kūrybinių projektų bei programų rengimui ir įgyvendinimui.

BIBLIOTEKOS PROGRAMA Poreikis daugialypės paskirties patalpoms ir jų dydis gali apsiriboti pateiktais funkcinės programos plotais, tačiau biblioteka, veikianti kaip bendruomenės centras ir prisiėmusi daugiau kultūros ir švietimo įstaigoms būdingų funkcijų gali būti svarbi daugeliu aspektų: pvz. skatinti pilietiškumą - sukurti viešą erdvę politinėms diskusijoms, sudaryti sąlygas visoms politinėms

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenės vardu, Bronislava Lauciuvienė direktorė

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 5


PIRMA DALIS

II. KONTEKSTAS Naujas Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastatas numatytas pietinėje miesto dalyje, Statybininkų pr.17A. Vietos parinkimo motyvas - tolygus kultūros objektų paskirstymas mieste. Miesto dalyje, kur yra didelė gyventojų koncentracija, šiuo metu piečiausiai esantis visuomeninis kultūros centras - Žvejų kultūros rūmai (Taikos pr. 70). Naujo modernaus bendruomenės centro - bibliotekos atsiradimas suaktyvintų pietinės miesto dalies gyventojų įsitraukimą į bendruomeninę ir kultūrinę veiklą. GYVENAMIEJI RAJONAI Naujo bendruomenės centro ir bibliotekos sklypas numatytas dviejų pietinės miesto dalies rajonų, Gedminų ir Smeltės, sankirtoje. Remiantis 2011 metų statistikos departamento gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, šie rajonai turi 98 600 gyventojų, kas sudaro 60 % viso miesto gyventojų skaičiaus (schema nr.2). Dauguma rajonus sudarančių mikrorajonų turi išlaikę urbanistinius centrus, kuriuose įsikūrę aptarnavimo, prekybos ir kitos paskirties objektai. KONTEKSTAS Schemoje Nr. 3 nagrinėjamas funkcinis ir susisiekimo kontekstas vieno kilometro spinduliu nuo projektuojamo bendruomenės centrobibliotekos sklypo. Aplinkinėje teritorijoje dominuoja tipinės (masinės) statybos daugiabučiai gyvenamieji namai, tarp jų tolygiai pasiskirstęs ugdymo įstaigų darželių ir mokyklų tinklas. Pagrindiniai aplinkinėje teritorijoje esantys visuomeniniai pastatai - Klaipėdos sveikatos priežiūros centras, Šv.Juozapo darbininko bažnyčia, Mykolo apvaizdos cerkvė. Ugdymo įstaigos - J.Kačinsko muzikos mokykla, Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija, Laivų statybos ir remonto mokykla, Klaipėdos laivininkų mokykla, Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakultetas. Į rytus nuo sklypo yra viena pagrindinių miesto žaliųjų jungčių - “Žaliasis kanalas”, jungiantis miesto viešo naudojimo erdves pietų-šiaurės kryptimis, skirta gyventojų rekreaciniam aktyvumui. Pagrindiniai komerciniai pastatai išsidėstę Taikos prospekte, kuris yra centrinė miesto susisiekimo arterija šiaurės-pietų kryptimis. Taikos prospekte 6|

esančiuose pastatuose dominuoja prekybos paskirtis - prekybos centrai, Naujasis turgus. Dėl dominuojančios monofunkcijos ir tipinės (masinės) statybos pastatų, Gedminų ir Smeltės rajonų architektūrinis charakteris monotoniškas. Įvertinus esamą kontekstą ir gyventojų skaičių, aplinkinėje teritorijoje itin trūksta funkciškai pritaikytų, ženkliškų, kultūrą skleidžiančių ir bendruomenę buriančių centrų. SKLYPAS Sklypo, kuriame numatoma naujo bendruomenės centro - bibliotekos statyba, plotas - 7090 kv.m. (schema nr.4). Šiaurinėje dalyje nagrinėjama teritorija ribojasi su Statybininkų prospektu, pietinėje lopšelio darželio “Pagrandukas” sklypu. Rytų ir vakarų pusėse yra gyvenamieji daugiabučiai namai ir bendro naudojimo teritorijos. Statybininkų prospekte esantys platūs pėsčiųjų takai, želdinių juostos, mažiau nei 100m atstumu nuo projektuojamo sklypo ribos esanti visuomeninio transporto stotelė, netoliese praeinančios dviračių trasos formuoja potencialiai patrauklią, nors šiuo metu gana apleistą, infrastruktūrą. Naujai projektuojamo bendruomenės centro - bibliotekos sklypo sutvarkymo sprendiniuose turi būti betarpiškai integruoti darnaus judumo principai.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

III. BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS Atsižvelgiant į parengtos galimybių studijos rekomendacijas, numatyta optimizuoti esamą Klaipėdos miesto viešųjų bibliotekų tinklą, steigiant modernius filialus Marių ir Baltijos bendruomenėse, ir uždarant dalį Danės bendruomenės padalinių bei IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) rekomendacijų neatitinkančius filialus Marių ir Baltijos bendruomenėse. Ši alternatyva leistų iš esmės

optimizuoti Klaipėdos miesto bibliotekų tinklą pagal IFLA rekomendacijas ir pasaulines kolokavimo (ang. co-location) tendencijas. Siūloma steigti po vieną modernų filialą Marių ir Baltijos bendruomenėse. Baltijos bendruomenėje problema sprendžiama modernizuojant “Kauno atžalyno” filialą, o Marių bendruomenėje pastatant naują bibliotekos pastatą ir į jį perkeliant Klaipėdos miesto savivaldybės viešąją biblioteką arba dalį šios bibliotekos skyrių iš miesto centro.

1

SCHEMA NR.1 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (KMSVB) filialų ir skyrių optimizavimo schema

2 3

1 Girulių filialas 2 Melnragės filialas 3 Miško filialas 4 Meno skyrius (perkeliamas į Tilžės g.) 5 Vaikų skyrius 6 Centrinė KMSV biblioteka (perkeliama) 7 Jaunimo skyrius 8 „Pelėdžiuko“ vaikų filialas 9 „Kauno atžalyno“ filialas 10 Debreceno filialas 11 Pempininkų filialas 12 Kalnupės filialas „Ruoniuko“ vaikų filialas 13 Vingio filialas 14 Šiaulių filialas 15 Laukininkų filialas 16„Karlskronos“ vaikų filialas 17 Centrinė KMSV biblioteka (nauja)

4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 17

14

16 15

Paliekami skyriai

Perkeliami skyriai

Naujų filialų vietos

Preliminarios bendruomenių ribos, skirstomos pagal rinkimų apygardas:

Danės rinkimų apygarda Baltijos rinkimų apygarda Marių rinkimų apygarda Pajūrio rinkimų apygarda

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 7


PIRMA DALIS

IV. GYVENAMIEJI RAJONAI

PEMPININKŲ 7200 gyv. ŽVEJYBOS UOSTO 4160 gyv.

NERINGOS 7200 gyv.

PAMARIO 4390 gyv.

GEDMINŲ RAJONAS

ŠIAULIŲ 4 270 gyv.

DEBRECENO 6 200 gyv.

GEDMINŲ 6020 gyv.

POILSIO 6 870 gyv.

REIKJAVIKO 8 110 gyv.

SIMONAITYTĖS 9 660 gyv.

ALKSNYNĖS 5 580 gyv.

SMELTĖS RAJONAS

SCHEMA NR.2 Seniūnaitijos riba su nurodytu gyventojų skaičiumi (2011m Lietuvos statistikos departamento duomenys) Rajono riba Išlikęs urbanistinis mikrorajono centras Naujos bibliotekos - bendruomenės centro vieta

8|

LAUKININKŲ 9 210 gyv. VARPŲ 4 420 gyv.

BANDUŽIŲ 15 690 gyv.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

V. FUNKCINĖS GRETIMYBĖS

4

DRAUGYSTĖS PARKAS

5

.

S PR

O TAIK

STAT

.

Ų PR

INK YBIN

1 I.SIMONAITYTĖS KALNAS

3 SCHEMA NR.3 Vaikų lopšeliai - darželiai Mokyklos Kitos ugdymo įstaigos: 1 J.Kačinsko muzikos mokykla 2 Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija 3 Laivų statybos ir remonto mokykla Pagrindiniai komerciniai centrai Visuomeninės paskirties objektai 1 Mykolo apvaizdos cerkvė 2 Šventojo Juozapo darbininko bažnyčia 3 Vaikų globos namai 4 Pedagoginė psichologinė tarnyba 5 Sveikatos priežiūros centras Besiribojantis viešojo transporto tinklas Pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių trasos Sklypo riba

REIKJAVIKO PARKAS

2 3 1

2

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 9


PIRMA DALIS

VI. TERITORIJOS FOTOFIKSACIJA 1

STATYBININKŲ PR.

10

9

8

STATYBININKŲ PR. 17A SKLYPO PLOTAS 7090 KV.M

SCHEMA NR.4 Sklypo riba Nagrinėjamos teritorijos riba

10 |


TECHNINĖ UŽDUOTIS

2

3

4

5

7

6

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 11


PIRMA DALIS

1

2

3

4

5

12 |


TECHNINĖ UŽDUOTIS

6

7

8

9

10

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 13


PIRMA DALIS

VII. DIZAINO IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI KONTEKSTUALUMAS Projektuojamo pastato ir jo aplinkos sprendinius kokybiškai integruoti aplinkiniame architektūriniame ir urbanistiniame kontekste, įvertinant landšafto savybes ir esamus želdinius. ŽENKLIŠKUMAS Naujas pastatas bus centrinė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Pastato architektūra turi reprezentuoti miestui svarbaus, visuomeninio objekto charakterį. Naujo pastato teigiamas poveikis vietos - masinės statybos gyvenamojo rajono įvaizdžiui ir gyvybingumui. BENDRUOMENIŠKUMAS Bibliotekos tikslas - stiprinti ir plėsti savo, kaip susitikimų ir bendravimo vietos vaidmenį, įtraukiant vis didesnį Klaipėdos miesto gyventojų skaičių. Miesto viešoji biblioteka - saugi, nekomercinė miestiečių erdvė, skirta savišvietai, kūrybai, laisvalaikiui, bendravimui, darbui. Lankytojai ateina ieškodami patirties, pramogų ar tiesiog vedini bendruomeniškumo jausmo diskutuoti, klausytis ar ramiai pabūti. ĮKVĖPIMO ŠALTINIS Biblioteka turi atverti duris ir supažindinti lankytojus su naujais mokymosi ir pažinimo būdais. AKTYVUS NAVIGATORIUS DIDŽIULĖJE INFORMACINĖJE ERDVĖJE Bibliotekos infrastruktūra turi būti pritaikyta kokybiškam ir patogiam žinių teikimui įvairiomis formomis skirtingo amžiaus ir socialinių grupių lankytojams. Erdvės pritaikytos tiek individualiam, tiek grupiniam darbui. LANKSTUMAS IR EFEKTYVUMAS Projektuojamo pastato ir jį supančios aplinkos erdvės turi būti lanksčios ir efektyvios. Lankstumas - erdvių gebėjimas prisitaikyti ilgalaikio naudojimo perspektyvoje, efektyvumas - vienos erdvės daugiafunkcio panaudojimo galimybės. SRAUTŲ JUDĖJIMAS Lankytojai, knygų fondai ir darbuotojai yra trys pagrindiniai veiksniai, kuriantys bibliotekos dizainą. Šie veiksniai formuoja skirtingus srautų judėjimo modelius. Ryšiai tarp šių elementų turi būti atidžiai 14 |

išstudijuoti ir pasiūlyti tinkamiausi jų tarpusavio funkcionavimo principai. FUNKCINIS ZONAVIMAS Sklandus ir intuityvus judėjimas ir orientavimas pastate, funkcionuojantis be papildomų navigacinių ženklų ir nuorodų yra vienas esminių sėkmingo pastato naudojimo veiksnių. Erdviniai sprendiniai turi būti parinkti vengiant srautų judėjimo susikirtimų, vizualinių ir fizinių kliūčių. Srautų judėjimas tarp skirtingų funkcinių zonų turi būti sklandus ir netrikdantis kiekvienos zonos funkcionavimo. Organizuojant pastato planinę struktūrą būtina įvertinti pagrindines funkcines zonas ir jomis besinaudojančių srautų kryptis: • Biblioteka; • Bendruomenė; • Edukacija; • Administracija; • Techninės ir pagalbinės patalpos. INFRASTRUKTŪRA • Pėstieji. Naujai kuriamo kultūrinio ir bendruomeninio centro integravimas į esamą pėsčiųjų takų tinklą. Bibliotekos teritorijos sujungimas su aplinkiniais visuomeniniais objektais, gyvenamosiomis bei rekreacinėmis teritorijomis. Projektuojami saugūs, apšviesti, universalaus dizaino principais pagrįsti pėsčiųjų takai ir erdvės. • Dviračiai. Patogus bibliotekos pasiekimas dviračiais, įvertinant esamas miesto dviračių trasas. Projektuojami saugūs, ergonomiški dviračių takai, netrukdantys kitų eismo dalyvių judėjimui. Dviračių saugojimo vietoje turi būti saugu ir patogu palikti dviračius, aikštelė numatoma sklypo ribose. • Visuomeninis transportas. Projektuojamame pėsčiųjų judėjimo tinkle įvertinami saugūs patekimai iki artimiausių visuomeninio transporto stotelių. • Automobilių judėjimą sklype rekomenduojama projektuoti grindžiant bendros erdvės (ang. shared space) principais, prioritetą teikiant pėsčiųjų judėjimui. • Automobilių aikštelių dizainas integruojamas į bendrą architektūrinę teritorijos viziją. Rekomenduojama vengti masyvaus monolitinio asfaltuoto automobilių aikštelės bloko, aikšteles išskaidant, įvedant skirtingas


TECHNINĖ UŽDUOTIS

dangas ir integruojant apželdinimą. Numatyti automobilių laikino sustojimo vietas, ilgalaikio stovėjimo vietas lankytojams bei darbuotojams, automobilių stovėjimo vietas pritaikytas neįgaliesiems. Numatyti patogų aptarnaujančio transporto patekimą. Kelio danga turi būti pakankamai tvirta atlaikyti aptarnaujančio transporto apkrovas.

UNIVERSALUS DIZAINAS Interjero ir eksterjero sprendiniai projektuojami taip, kad ta pačia aplinka ir produktais galėtų naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, jų neišskiriant iš kitų, o aplinka atrodytų patraukliai ir estetiškai. Rekomenduojama atsižvelgti į neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas rekomendacijas. NAUDOJIMAS Pastato ir sklypo sutvarkymo sprendiniai projektuojami įvertinant eksploatacines, priežiūros ir valymo sąnaudas ilgalaikėje perspektyvoje. Projektiniai sprendiniai turi įvertinti šiuos aspektus: • Tvirti, dėmėms atsparūs, lengvai valomi paviršiai; • Apdailos parinkimas, įvertinant apsaugą nuo kenkėjų (balandžių, pelių, skruzdžių ir pan.); • Ilgalaikiai, tačiau esant poreikiui, lengvai pakeičiami elementai (konstrukciniai, apdailos, inžineriniai ir kt.); • Elementai, atsparūs ekstremaliam atmosferos poveikiui (audroms, temperatūrų skirtumams, karščiui ir kt.); Paprastumas, saugumas ir ilgalaikės eksploatacijos kaštai turi būti įvertinti siūlomuose sprendiniuose. TVARUMAS Projektuojama biblioteka turi būti novatoriškas tvarios architektūros pavyzdys. Rekomenduojama numatyti mažai energijos naudojančius, atsinaujinančius energijos šaltinius. Pasyvios ir aktyvios energinio naudingumo priemonės integruotos į architektūrinius sprendinius: • Mažinamas atliekų kiekis ir skatinamas perdirbimas; • Didinamas energijos naudojimo efektyvumas; • Mažinamas energijos suvartojimas kondicionavimui, šildymui ir apšvietimui; • Didinamas atsinaujinančių ir alternatyvių

• • •

energijos formų naudojimas; Atsakingas vandens, elektros energijos vartojimas; Apsauga nuo triukšmo; Pasyvi patalpų apsauga nuo perkaitimo.

FONDŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMAS Turi būti užtikrinta aukšta ir kokybiška knygų fondų apsauga nuo gaisro, vandens, kenksmingo tiesioginės saulės šviesos poveikio, vagysčių ir kitų žalingų veiksnių. SVEIKATA IR HIGIENA Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias higienos normas. AKUSTIKA IR APŠVIESTUMAS Tinkamai suprojektuota akustinė aplinka ir apšviestumas yra svarbūs sėkmingo pastato naudojimo ir komfortiškos aplinkos kūrimo veiksniai. • Akustika. Bibliotekos pastato vidaus erdvių akustinė aplinka turi būti suprojektuota taip, kad išoriniai ir vidaus triukšmo ir vibracijos šaltiniai netrikdytų darbuotojų ir lankytojų. • Apšviestumas. Pastato sprendiniais turi būti maksimaliai išnaudojamas natūralus apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas projektuojamas funkcionalus, atitinkantis erdvių funkcinius reikalavimus. APSAUGA Siūlomi architektūriniai ir dizaino sprendiniai turi užtikrinti aukšto lygmens, tačiau diskretišką ir nekrentančią į akis teritorijos ir pastato vidaus apsaugos sistemą. Sprendiniai turi įvertinti apsaugą nuo vandalizmo, graffiti, laipiojimo. Vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti tinkamus apžvelgiamumo rakursus padidinto apsaugos lygio erdvėse (knygų fondų, kompiuterinės technikos, saugyklų, pagrindinių lankytojų susibūrimo vietų ir pan.). ATITIKTIS TEISĖS AKTAMS • Projektą rengti vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais. • Tiekėjas gali siūlyti sprendinius, kurie neatitinka detaliojo plano, jeigu sprendinių įgyvendinimui galima atlikti detaliojo plano koregavimą.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 15


PIRMA DALIS

VIII. BENDRIEJI DUOMENYS BIBLIOTEKOS FONDAS 150 000 egzempliorių, iš jų: • Grožinės literatūros fondas; • Mokslinės literatūros fondas; • Vaikų literatūros fondas; • Meno ir muzikos skyrių fondai; • Periodiniai leidiniai; • Garso ir vaizdo įrašų kolekcija.

statyti didesnę nei rekomenduojama, nes pietinėje miesto dalyje tai bus vienintelis kultūros objektas, galintis tenkinti įvairius bendruomenės poreikius.

PRELIMINARŪS LANKYTOJŲ SRAUTAI • 1000 žmonių per dieną

NUORODOS

BIBLIOTEKOS NAUDOTOJO PROFILIS • Besilaukiančios mamos • Pradinukai • Vyresnių klasių moksleiviai • Studentai • Pagyvenę žmonės • Ieškantys darbo • Neįgalieji • Individualiai dirbantys PERSONALAS • Bibliotekininkai, 30 darbuotojų • Valytojai, 3 darbuotojai • Pagalbiniai darbininkai, 2 darbuotojai BENDRAS PLOTAS Numatomas Modernios bibliotekos ir bendruomenės centro pastato bendras plotas 2600 - 2800 kv.m. TARPTAUTINĖS BIBLIOTEKŲ PROJEKTAVIMO REKOMENDACIJOS Lietuviškų normatyvų bibliotekų pastatų dydžiui nėra. Funkcinė programa parengta remiantis IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) rekomendacijomis ir apskaičiuotais optimaliais patalpų plotais pagrindinėms bibliotekos funkcijoms vykdyti. IFLA rekomenduoja, kai aptarnaujamoje bendruomenėje gyvena 30-50 tūkst. gyventojų, bendras pastato dydis turėtų būti nuo 1690 iki 2600 kv.m. Kadangi į naują biblioteką planuojama perkelti dalį viešosios bibliotekos skyrių bei administraciją, rekomenduojamas maksimalus patalpų plotas 2600 kv.m. Pagal galimybes biblioteką tikslinga

16 |

Siektina, kad bibliotekoje veiktų kavinė, suvenyrų parduotuvėlė, kieme būtų įrengta lauko terasa su stogu, scena lauko renginiams, sukurtos sąlygos vasaros lauko skaityklai, įrengti dviračių stovai ir kt.

• •

www.ifla.org/files/assets/library-buildings-andequipment/Publications/key-issues-in-buildingdesign-en.pdf http://www.designinglibraries.org.uk/


TECHNINĖ UŽDUOTIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA FUNKCINIS GRUPAVIMAS KIEKIS KV.M. % BIBLIOTEKA Atviras knygų fondas 150 000 egz. Skaitykla 30 vietų Garso ir vaizdo įrašų fondas 10-15 vietų Skaitytojų darbo vietos 40 vietų Šeimos ir vaikų, jaunimo erdvės Lauko skaitykla 15-30 vietų

1150

EDUKACIJA Informacinių technologijų įsisavinimo erdvė 15 vietų Edukacinių užsiėmimų erdvė 15 vietų

100

44

500 4

BENDRUOMENĖ 260 Renginių erdvė 150 vietų Apvalaus stalo kambarys 20-30 vietų

10

VIEŠOS PASLAUGOS Fojė Kavinė 15-20 vietų Galerija

100 40-60

4

ADMINISTRACIJA Bibliotekininkų darbo vietos 20 vietų Knygų komplektavimas 5 darbo vietos Direktorius 1 darbo vieta Pavaduotojas 1 darbo vieta Projektų skyrius 5 darbo vietos Dizaineris 1 darbo vieta Ūkio dalis 4 darbo vietos Darbuotojų poilsio patalpa 8 vietos

380

15

PAGALBINĖS PATALPOS Baldų sandėliavimas Rezervinių knygų saugyklos Valytojų kambariai 3 vnt. Automobilių stovėjimo aikštelė 30 vietų Dviračių saugykla 30 vietų Techninės patalpos Serverių kambarys

200 40 - 50 100 - 150

8

KITOS PASKIRTIES PLOTAS San.mazgai, laiptinės, holai, techninių įrenginių patalpos ir kt.

410

15

min.30

VISO ~2600 100

Lentelėje nuordomi orientaciniai patalpų plotai KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 17


PIRMA DALIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 1.BIBLIOTEKA APRAŠYMAS Biblioteka - pagrindinė, reprezentacinė pastato erdvė, kurioje talpinamas atviras knygų fondas bei skirtingoms amžiaus, socialinėms grupėms, poreikiams pritaikytos funkcijos - skaityklos, skaitytojų darbo vietos, šeimos ir vaikų, jaunimo erdvės. Tradiciškai bibliotekose fondai dėstomi mokslo šakomis pagal universalią dešimtainę klasifikaciją. Siekiant fonduose išvengti monotoniškumo formuojamos teminės, aktualios informacijos salos. Jose integruojamos įvairaus tipo darbo vietos: nuteikiančios rimtam darbui, relaksacinės, pritaikytos bendravimui. BIBLIOTEKOS ERDVĖ

KIEKIS

FUNKCIJA

ATVIRAS KNYGŲ FONDAS

150 000 egzempliorių

Knygų fondas turi būti lengvai prieinamas ir greitai pasiekiamas. Erdvė greitiems apsilankymams ir knygų išdavimui. Didžiąją dalį knygų fondo sudaro laisvalaikio literatūra, taip pat perkeliami meno ir muzikos skyrių fondai, mokslo populiarioji literatūra (rekomenduojama įrengti 1-ame aukšte).

SKAITYKLA

30 vietų

Numatyti skaitymo vietas periodiniams leidiniams, ramesnes erdves mokslinės literatūros skaitymui, individualias skaitymo vietas.

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠŲ FONDAS

10-15 vietų

Sudaromos galimybės netrikdomai naudotis bibliotekos audio ir vaizdo įrašų kolekcija.

SKAITYTOJŲ DARBO VIETOS

40 vietų

Numatyti atvirus prieigos taškus lankytojams su asmeniniais kompiuteriais: asmenines ir grupinio darbo vietas, ramias, izoliuotas nuo aplinkinio triukšmo darbo vietas.

LAUKO SKAITYKLA

10-30 vietų

Saugios, šiltuoju metų laiku naudojamos lauko erdvės skaitymui, edukaciniams vaikų ir suaugusių užsiėmimams.

ŠEIMOS IR VAIKŲ, JAUNIMO ERDVĖS

500 kv.m.

Atviro tipo, lengvai transformuojamos, šviesios erdvės, su moduliniais, daugiafunkciais baldais. Šeimų ir vaikų erdvėje funkciškai išskirtos: • Besilaukiančių mamų, tėvų su mažais vaikais ar kūdikiais erdvė • Vaikų skaitykla • Vaikų edukacinė erdvė • Žaidimų erdvė • Fantaziją lavinantys pasakų kambariai Paaugliams ir jaunimui skirta erdvė su sustiprinta garso izoliacija.

KITA

18 |

Sanitariniai mazgai, kūdikių priežiūros kambariai.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

FUNKCINĖS JUNGTYS • • • • •

Fojė; Kavinė; Galerija; Lauko erdvė; Edukacinė erdvė.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • •

• •

• • •

Atvira, aiški, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių lankytojams suprantama ir neklaidi planinė struktūra; Lankytojams skirtų erdvių schema suprojektuojama taip, kad pastato aptarnavimo ir logistiniai procesai nekenktų lankytojų veiklai ir kokybiškam buvimui bibliotekoje; Patalpos projektuojamos su aukštu dienos šviesos lygiu, įvertinami vizualiniai ryšiai su aplinka; Taikomi ergonomiški projektiniai sprendiniai: tinkamas baldų išdėstymas, patogūs aukščiai ir pasiekiamumas, komfortišką akustikos lygį užtikrinantys interjero sprendiniai; Patogus ir ergonomiškas techninių elementų išdėstymas, tokių kaip elektros instaliacija, interneto prieigos taškai, audiovizualiniai (garso sistema, multimedija ir pan.) sprendiniai; Gera akustinė izoliacija, atskirianti ramias zonas nuo aktyvių ir triukšmingų; Patogus knygų išdavimo ir priėmimo punktas Projektiniai sprendiniai tokie, kad išoriniai veiksniai (tiesioginė saulės šviesa, kondicionavimo ir vėdinimo sistema) nekenktų knygų fondui; Universalaus dizaino principų taikymas. Projektiniai sprendiniai pritaikyti judėjimo, regos sunkumų turintiems asmenims.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 19


PIRMA DALIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 2.EDUKACIJA APRAŠYMAS Edukacinės erdvės skirtos plataus spektro užsiėmimams, aprūpintos tinkamu apšvietimu, garso izoliacija nuo išorinio ir vidinio triukšmo.

EDUKACINĖ ERDVĖ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮSISAVINIMO ERDVĖ

KIEKIS 15 vietų

FUNKCIJA Šiuolaikinių technologijų ir programų įsisavinimo zona su kompiuteriais, programine įranga, pagrindinės gamybos laboratorijos ir biuro funkcijos - spausdinimo, 3D spausdinimo, maketavimo priemonės.

EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ ERDVĖ 15 vietų

Izoliuota edukacinė erdvė, skirta plataus spektro užsiėmimams, turinti garso ir vaizdo įrangą, lengvai transformuojama, daugiafunkcė.

KITA

Sanitariniai mazgai, personalo patalpa, praustuvai prie edukacinių užsiėmimų erdvės.

FUNKCINĖS JUNGTYS • • •

Knygų fondas; Viešosios paslaugos; Bendruomenės erdvė.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • • •

20 |

Lankstūs, lengvai transformuojami dizaino ir erdviniai sprendiniai; Nuotaikingos ir stimuliuojančios erdvės, skirtos plataus spektro edukaciniams užsiėmimams; Patogus ir ergonomiškas techninių elementų išdėstymas, tokių kaip elektros instaliacija, interneto prieigos taškai, audiovizualiniai sprendiniai.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 3.BENDRUOMENĖ APRAŠYMAS Bendruomenės erdvės turi užtikrinti nevaržomą namų jaukumą, suteikti galimybę naudotis visų rūšių informacijos ištekliais ir naujausiomis technologijomis, bendrauti, kurti klubus ir dalyvauti bendruomeninėje veikloje pagal pomėgius.

BENDRUOMENĖS ERDVĖ

KIEKIS

FUNKCIJA

RENGINIŲ ERDVĖ

150 vietų

Multifunkcinė erdvė, skirta konferencijoms, mokymams, parodoms, bendruomenės susibūrimams ir pan.

APVALAUS STALO KAMBARYS

20-30 vietų

Pasitarimams, jaukiems bendruomenės susibūrimams, su nedidele virtuvėle ir sanitariniu mazgu.

Sanitariniai mazgai.

KITA

FUNKCINĖS JUNGTYS • •

Viešosios paslaugos; Edukacija.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • • •

Erdvės ir patalpos, tenkinančios skirtingo amžiaus ir socialinių grupių bendruomenės poreikius; Lankstūs, lengvai transformuojami dizaino ir erdviniai sprendiniai; Patogus ir ergonomiškas techninių elementų išdėstymas, tokių kaip elektros instaliacija, interneto prieigos taškai, audiovizualiniai sprendiniai.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 21


PIRMA DALIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 4.VIEŠOSIOS PASLAUGOS APRAŠYMAS Reprezentacinės erdvės, sutinkančios bibliotekos lankytoją ir paskirstančios srautus. Šviesios, intuityvios, įėjimo erdvėje paprasta orientuotis ir naviguoti įvairaus amžiaus ir socialinių įgūdžių lankytojams. Viešųjų paslaugų funkcijos gali būti atviroje erdvėje, apjungiamos.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ERDVĖ

KIEKIS

FUNKCIJA

FOJĖ

40-60 kv.m.

Įėjimas, informacinis punktas. Socialinė erdvė, galimai pritaikoma renginiams, laikinoms parodoms ir pan. Numatoma suvenyrų pardavimo vieta.

KAVINĖ

15-20 vietų

Sociali, lankytojams maloni erdvė su tiesioginiu patekimu į lauko erdves (lauko skaityklą, terasas)

GALERIJA

min.30 kv.m.

Eksponavimo erdvė keičiamoms parodoms, galimybė eksponuoti skulptūrinius objektus. Gali būti integruojama į kitas funkcijas, pvz.fojė, bendruomenės erdves ir pan.

KITA

FUNKCINĖS JUNGTYS • • • •

22 |

Knygų fondas; Vaikų, šeimų, jaunimo erdvės; Bendruomenės erdvė; Administracija.

Rūbinė, sanitariniai mazgai.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • • •

Aukštas dienos šviesos lygis, vizualiniai ryšiai į aplinką, rekomenduojama į lauko skaityklą; Lankstūs, lengvai transformuojami dizaino ir erdviniai sprendiniai; Aiški, intuityvi lankytojų srautų paskirstymo schema.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 5.ADMINISTRACIJA APRAŠYMAS Administracinės patalpos turi užtikrinti patogų personalo darbą ir sklandų pastato funkcionavimą.

ADMINISTRACINĖ ERDVĖ

KIEKIS

FUNKCIJA

KNYGŲ KOMPLEKTAVIMAS

5 darbo vietos

Ergonomiškos, su natūraliu apšvietimu, apsaugotos nuo išorinio triukšmo darbo vietos.

DIREKTORIUS PAVADUOTOJAS PROJEKTŲ SKYRIUS DIZAINERIS

1 darbo vieta 1 darbo vieta 5 darbo vietos 1 darbo vieta

Darbo vietos gali būti atviro tipo erdvėje, grupuojamos pagal darbo pobūdį arba numatomi atskiri kabinetai. Darbo vietos turi būti ergonomiškos, su natūraliu apšvietimu, apsaugotos nuo išorinio triukšmo.

DARBUOTOJŲ POILSIO PATALPA

8 poilsio vietos Poilsio patalpa, rūbinė, sanitariniai mazgai su dušinėmis.

ŪKIO DALIS

Ūkio dalies, personalo dalies vedėjų ir personalo 4 darbo vietos darbo vietos. Ergonomiškos, su natūraliu apšvietimu, apsaugotos nuo išorinio triukšmo.

BIBLIOTEKININKŲ DARBO VIETOS

20 vietų

KITA

Sanitariniai mazgai.

FUNKCINĖS JUNGTYS • • •

Darbo su lankytojais vietos, aptarnaujančios bibliotekos erdves.

Pagalbinės patalpos; Knygų fondas; Darbuotojams skirtos automobilių ir dviračių laikymo vietos.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • • •

Aukštas dienos šviesos lygis; Gera akustinė izoliacija nuo aktyvių, triukšmingų erdvių; Rekomenduojamas autonomiškas patekimas į administracines ir pagalbines patalpas.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 23


PIRMA DALIS

IX. FUNKCINĖ PROGRAMA: 6.PAGALBINĖS PATALPOS APRAŠYMAS Pagalbinės patalpos turi būti lengvai pasiekiamos, patogiai ir saugiai eksploatuojamos, užtikrinančios patogų privažiavimą aptarnaujančiam transportui, skirtingų gabaritų inventoriaus transportavimą.

ADMINISTRACINĖ ERDVĖ

KIEKIS

FUNKCIJA

BALDŲ SANDĖLIAVIMAS

40-50 kv.m.

Skirtingų gabaritų baldų sandėliavimas.

REZERVINIŲ KNYGŲ SAUGYKLOS

100-150 kv.m.

Numatomi mobilūs archyvavimo stelažai, saugus ir patogus knygų transportavimas

VALYTOJŲ KAMBARIAI

3 vnt.

Valytojų kambariai numatomi kiekviename pastato aukšte, bet ne mažiau nei 3.

AUTOMOBILIŲ LAIKYMO VIETOS

ne mažiau nei: 10 vt. darbuotojams 20 vt. lankytojams

Numatomos automobilių stovėjimo aikštelės darbuotojams ir lankytojams, neįgaliųjų, laikino sustojimo vietos. Atskirai numatoma dengta aikštelė ar vidinė saugykla bibliotekos tarnybiniam automobiliui.

DVIRAČIŲ SAUGYKLA

ne mažiau nei: 10 vt. darbuotojams 20 vt. lankytojams

Saugus dviračių palikimas darbuotojams ir bibliotekos lankytojams. Dviračiai apsaugoti nuo kritulių.

TECHNINĖS PATALPOS

FUNKCINĖS GRETIMYBĖS • •

Administracija; Ryšys su išorine aplinka.

Ventiliacijos kamera, šilumos mazgas, elektros paskirstymo patalpa, serverių patalpa.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI • • •

24 |

Patogus ir saugus privažiavimas ir patekimas į pagalbines patalpas; Didelių gabaritų objektų (baldų, stelažų ir pan.) įnešimas ir išnešimas iš pastato, sandėliavimas; Rekomenduojamas autonomiškas patekimas į administracines ir pagalbines patalpas.


TECHNINĖ UŽDUOTIS

X. NUORODOS IR PRIEDAI NUORODOS

PRIEDAI

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka | LT http://www.biblioteka.lt/

• • •

Klaipėdos miesto GIS žemėlapis | LT http://kmsa.maps.arcgis.com/ apps/webappviewer/index. html?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0 Statistikos departamento duomenys | LT https://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestietiško kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas | LT http://www.uka.lt/wp-content/uploads/2016/05/KSPleidinys-CD-betq.pdf

• • • • • • • • •

Projekto pasiūlymo forma, docx; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas Teritorijos ribų ir aplinkinės teritorijos schema, dwg; Sklypo Statybininkų pr. 17A, Klaipėda ir gretimybių toponuotrauka, dwg; Žemės sklypo planas, pdf; Teritorijoje galiojančio detalaus plano kopija (2013 m.), pdf; Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo bei veiklos modernizavimo galimybių studija, pdf; Teritorijos aeronuotraukos, jpg, mp4; Teritorijos fotofiksacija, jpg, ; Urbanistinio maketo 3D modelis, skp; Urbanistinio maketo nuotraukos, jpg; Devizo šifro forma, docx.

Rinkimų apygardų ribos | LT http://vrk.maps.arcgis.com Straipsnis apie bibliotekų optimizavimą | LT http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/ klaipeda/klaipedoje-statys-nauja-moderniabiblioteka-1439042/ Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos | LT http://www.ndt.lt/universalus-dizainas/ International Federation of Library Associations and Institutions | EN www.ifla.org/files/assets/library-buildings-andequipment/Publications/key-issues-in-buildingdesign-en.pdf Designing libraries. Atviros bibliotekų projektavimo rekomendacijos | EN http://www.designinglibraries.org.uk/

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 25


ANTRA DALIS

KONKURSO SĄLYGŲ SANTRAUKA REGISTRACIJA Projekto konkurso sąlygų aprašas su priedais skelbiami kartu su skelbimu Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Bet kokia informacija, projekto konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. KALBA Dalyvis Projekto pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus rengia ir pateikia lietuvių kalba. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šio aprašo IV skyriaus 1 lentelėje, turi atitikti 2 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiami: • Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai; • Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai; • Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD). • • •

INFORMACINĖ DALIS (2 PAKUOTĖ) Informacinė dalis (2 pakuotė) su užrašytu projekto devizu ir užrašu DEVIZO ŠIFRAS, kurioje pateikiama: • • • •

Užpildyta pasiūlymo forma (Priedas nr. 1); Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas Jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartis (jei projektą pateikia tiekėjų/autorių grupė arba autorių grupė); Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti dalyvio pateikiamą Projekto pasiūlymą, kai Projekto pasiūlymą pasirašo ne įstaigos vadovas.

Tiekėjas turi turėti teisę verstis projektavimo ir/ar architektūros veikla. Bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą Bent 1 kvalifikuotą statinio projekto architektūrinės dalies vadovą

PASIŪLYMO SUDĖTIS / PATEIKIMAS Projekto pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti užtikrinant jų anonimiškumą. Projekto pasiūlymą sudaro: • Techninė dalis (1 pakuotė) • informacinė dalis (2 pakuotė) Dalyvis privalo 1 ir 2 pakuotes sudėti į bendrą pakuotę, ant kurio nurodomas projekto konkurso pavadinimas ir projekto devizas.

26 |

TECHNINĖ DALIS (1 PAKUOTĖ) Techninė dalis (1 pakuotė) su užrašytu projekto devizu ir užrašu PROJEKTAS, kurioje pateikiama: • Planšetai su projektinius sprendinius perteikiančia grafine medžiaga; • Pastato maketas M1:200; • Urbanistinis maketas M1:500 - baltos spalvos, įstatomas į bendrą situacijos maketą; • Aiškinamasis raštas; • Skaitmeninė laikmena, kurioje įrašyta visa projekto medžiaga internetui ir spaudai; • Papildoma, autorių nuožiūra reikšminga medžiaga.

4 arba 6 A1 formato planšetai (matmenys – 841x594(h) mm). Planšetai komponuojami horizontaliai, dviem stulpeliais (du planšetai viršuje, du per vidurį, du apačioje).


KONKURSO SĄLYGOS

VERTINIMO KOMISIJA • Almantas Mureika. Klaipėdos miesto savivaldybės architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas). • Kastytis Macijauskas. Klaipėdos miesto savivaldybės urbanistinės plėtros departamento direktorius. • Bronislava Lauciuvienė. Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė. • Saulius Juškys. Architektas, Vilniaus dailės akademijos docentas. Alytaus inžinierių namų su technine biblioteka projekto autorius, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijos projekto autorius. Apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija (2006 m.) už šiuolaikinės architektūros ir istorinės aplinkos dermę kuriant bibliotekos rekonstrukciją, interjerus. • Donaldas Trainauskas. Architektas,  architektų firmos 4PLIUS vadovas, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos projekto bendraautorius. 2011 metais išrinktas vienu iš 40 geriausių jaunųjų Europos architektų The European Centre (Architecture Art Design and Urban Studies) ir The Chicago Athenaeum (Museum of Architecture and Design) architektūros ir dizaino apdovanojimuose „Europe 40 under 40“. Utenos biblioteka taip pat pelnė parodos „Lietuvos architektūra 2005-2007. Žvilgsnis į save“ apdovanojimą „Metras 1/5“, 2009 metais nominuota Europos sąjungos šiuolaikinės architektūros premijai „Mies van der Rohe Award“, pelnė LR Aplinkos ministerijos premiją už geriausią 2009 metų architektūros kūrinį

Aurimas Sasnauskas. Architektas, A2SM architektų dirbtuvių partneris, Lietuvos architektų sąjungos tarybos narys. Tarptautinio architektūrinio Bauskes, Latvija, centrinės bibliotekos konkursinio projekto (I vieta) bendraautorius. Neringa Blaževičienė. Architektė, Anykščių rajono bibliotekos rekonstrukcijos projekto autorė, Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos išplėtimo projekto ir realizacijos autorė. 2006 metais parodoje– konkurse “Geriausias metų projektas“ apdovanota už sėkmingą visuomeninio objekto realizaciją (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka).

VERTINIMO KRITERIJAI • Architektūrinės idėjos originalumas • Bibliotekos pastato integravimas į urbanistinį audinį • Bibliotekos funkcionalumas ir funkcinistechnologinis pagrįstumas • Tvarumas

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 27


ANTRA DALIS

KONKURSO SĄLYGOS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 66, faks. (8 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823) (toliau vadinama - perkančioji organizacija) vykdo Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos architektūrinio projekto atvirą projekto konkursą (toliau - projekto konkursas). 1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau vadinama Viešųjų pirkimų įstatymas), Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. D1-671 „Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau vadinama - Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis projekto konkurso sąlygomis (toliau - konkurso sąlygos). 1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. 1.4. Skelbimas apie projekto konkursą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama - PVM) mokėtoja. 1.7. Visos projekto konkurso sąlygos nustatytos projekto konkurso dokumentuose, kuriuos sudaro: 1.7.1. skelbimas apie pirkimą; 1.7.2. projekto konkurso sąlygos (kartu su priedais); 1.7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus); 1.7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 1.8. Bet kokia informacija, projekto konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba. 1.9. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Investicijų ir ekonomikos departamento direktoriaus vyresnysis patarėjas Vytautas Kovaitis, tel. 8 672 30 014, el. p. vytautas.kovaitis@klaipeda.lt; dėl klausimų, susijusių su projekto procedūromis – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Umantaite, tel. (8 46) 39 61 32, el. p. aurelija.umantaite@klaipeda.lt. 1.10. Pagrindinės sąvokos naudojamos projekto konkurso sąlygose: 1.10.1. Tiekėjas - bet kuris suinteresuotas dalyvauti projekto konkurse ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė - galintis (galinti) parengti ir pateikti projekto pasiūlymą; 1.10.2. Projektas - tai tiekėjo parengtas Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos architektūrinis projektas pagal techninėje dokumentacijoje perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus; 1.10.3. Projekto pasiūlymas - pagal šias projekto konkurso sąlygas parengtas ir pateiktas pasiūlymas (kartu su visais nurodytais dokumentais); 1.10.4. Dalyvis - Projekto pasiūlymą pateikęs tiekėjas; 1.10.5. Recenzentas – perkančiosios organizacijos ir Projekto vertinimo komisijos bendru sutarimu paskirtas specialistas, galintis įvertinti profesinius ir kitus specifinius konkursui pateiktų projektų sprendinius, išanalizuoti pateiktus projektus ir parašyti jų recenzijas. 1.10.6. Devizas - konkurso dalyvio pasirinktas žodinis devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas, ne daugiau trijų žodžių), kuris rašomas ant visų pateikiamų pakuočių (bendros, pirmos ir antros) bei ant kiekvieno pirmoje pakuotėje pateikiamo projekto dokumentų lapo, planšetų. Devizas privalo būti nurodomas ir ant maketo. Dalyvis privalo visur rašyti tą patį devizą. Devizas privalo būti parašytas 1,0 cm dydžio „Arial“ šriftu dešiniajame viršutiniame planšeto ir aiškinamojo rašto titulinio lapo kampe. 1.10.7. Devizo šifras - konkurso dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai, 28 |


KONKURSO SĄLYGOS

el. pašto adresas, pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Devizo šifras pateikiamas antroje pakuotėje. 1.10.8. Projekto konkurso laimėtojai - projekto konkurso laimėtojais laikomi keturi (arba mažiau) daugiausiai vertinimo balų surinkę dalyviai, kai kiekvieno dalyvio surinkta balų suma viršija projekto konkurso sąlygų 8.9 punkte nustatytą minimalią vertinimo ribą. Tuo atveju, kai kelių dalyvių Projekto pasiūlymai surenka vienodą balų skaičių, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio Projekto pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 1.10.9. Projekto konkurso koordinatorius – Perkančiosios organizacijos paskirtas asmuo, kuris konsultuoja Perkančiąją organizaciją rengiant Projekto konkurso sąlygas ir atsako už Projekto konkurso organizavimo kokybę, Projekto konkurso sąlygų ir tvarkaraščio laikymąsi, Projekto konkurso dalyvių anonimiškumo užtikrinimą, Projekto konkurso darbų išsaugojimą, konfliktinių situacijų prevenciją ir sprendimą, tinkamą kitų jam numatytų pareigų vykdymą. Šio Projekto konkurso koordinatorius (toliau – Koordinatorius) – architektė Gerda Antanaitytė, el. p. biblioteka@architektams.lt, tel. +370 61706767. 2. PROJEKTO KONKURSO OBJEKTAS 2.1. Projekto konkurso objektas - Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos architektūrinio projekto (toliau – Projektas) sukūrimas. 2.2. Projekto konkurso tikslas - išsirinkti geriausią Projektą. 2.3. Projektas turi būti sukurtas vadovaujantis šio aprašo 3 priedo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais. 2.4. Projekto konkurso objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai turi siūlyti Projektą, apimantį visus techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. 2.5. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. 2.6. Bet kuriuo metu iki projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Šiuo atveju perkančioji organizacija neatlygina dalyvių nuostolių, susijusių su Projekto pasiūlymų rengimu, pateikimu ir pan. 3. TIEKĖJŲ/AUTORIŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PROJEKTO KONKURSE 3.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų/autorių grupė, ji pateikia jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartį ir visus tiekėjų/autorių grupės narius nurodo šio aprašo 1 priede (pateikiamame 2 pakuotėje). Jungtinės veiklos/bendraautorystės. turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą, sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų/autorių grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti Projekto vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su Projekto įvertinimu susijusią informaciją). 3.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų/autorių grupės pateiktą Projektą pripažinus geriausiu, ši grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMAS IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 4.1. Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, kaip tai numato šio aprašo XI skyrius, norėdama išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio konkurso sąlygas, tikrina ar nėra tiekėjų pašalinimo pagrindų ir nustato tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, negali turėti tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šio aprašo IV skyriaus 1 lentelėje, turi atitikti 2 lentelėje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti užpildytą konkurso sąlygų 2 priede pateiktą Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama tik iš to (-ų) tiekėjo (-ų), kurio (-ių) projekto pasiūlymas (-ai) pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas (-i) laimėjusiu (po projektų pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 29


ANTRA DALIS

laikomi priimtinais. Dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos bus priimtini po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 4.2. Perkančioji organizacija, susipažinusi su dalyvių devizų šifrais, kaip tai numato šio aprašo XI skyrius, bet kuriuo metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą konkurso procedūros atlikimą. 1 lentelė. Tiekėjo pašalinimo pagrindai Eil. Nr.

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

1.

Dėl tiekėjo (fizinio asmens), tiekėjo (juridinio asmens), kitos organizacijos ar jos padalinio, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio ar kito asmens, turinčio teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir gali būti išduoti po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

30 |

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.


KONKURSO SĄLYGOS

2.

Tiekėjas turi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) Tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) Įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR; 3) Tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

Pateikiama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (neįskaitant socialinio draudimo įmokų), Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir gali būti išduoti po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinei dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienai pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, todėl projekto vertinimo komisija šiuos duomenis tikrins po dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienos praėjus 2 darbo dienoms. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir gali būti išduoti po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 31


ANTRA DALIS

3.

Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.

Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, VĮ Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms patvirtinti arba paneigti. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir gali būti išduoti po projektų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis po dokumentų pagal EBVPD pateikimo VĮ Registrų centras tinklapyje pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.

4.

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

5.

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Viešųjų pirkimų komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

6.

Dėl tiekėjo buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

32 |


KONKURSO SĄLYGOS

7.

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos;

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Projekto vertinimo komisija šią informaciją taip pat tikrina Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše (http://vpt.lrv. lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas) Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

8.

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 33


ANTRA DALIS

9.

10.

Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo pagrindo taikymo.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Projekto vertinimo komisija šią informaciją taip pat tikrina Nepatikimų tiekėjų sąraše (http://vpt.lrv.lt/lt/kiti-duomenys/ nepatikimu-tiekeju-sarasas)

Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimą tiekėjas nurodo kartu su pasiūlymu pateiktoje EBVPD. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, dar kartą teikti EBVPD nebereikia.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

1.

Tiekėjas turi turėti teisę verstis projektavimo ir/ar architektūros veikla.

Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius teisę verstis nurodyta veikla. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

34 |


KONKURSO SĄLYGOS

2.

Tiekėjas turi pasiūlyti: 1) Bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai), kurio darbo patirtis projekto vadovo srityje (statinių kategorija: ypatingi statiniai) yra ne mažesnė kaip 3 metai. 2) Bent 1 kvalifikuotą statinio projekto architektūrinės dalies vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai). Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį.

Pateikiama: 1) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, darbo patirties trukmė, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas). 2) Kompetentingų institucijų išduoti siūlomų specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys teikti konkurso sąlygų apraše nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją. 3) Specialistų darbinės veiklos aprašymai, kuriuose aiškiai nurodyta specialistų patirtis reikalaujamose pareigose (pateikiama projekto vadovo pozicijai patvirtinti). Pastabos: - Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme. - Jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Tokiu atveju tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Taip pat tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną šio aprašo 1 lentelėje nurodytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui, neatsisakius ar nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. 4.4. Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų/autorių (bendraautorystės sutarties pagrindu) grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų ar autorių grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų/autorių grupės narių padėtis negali atitikti šio aprašo 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų. Šio aprašo 2 lentelėje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų ar autorių grupės arba visi tiekėjų/autorių grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima tiekėjų/autorių grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų ar autorių grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 4.5. Reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams, subtiekėjams) (toliau bendrai KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 35


ANTRA DALIS

2.

Tiekėjas turi pasiūlyti: 1) Bent 1 kvalifikuotą projekto vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai), kurio darbo patirtis projekto vadovo srityje (statinių kategorija: ypatingi statiniai) yra ne mažesnė kaip 3 metai. 2) Bent 1 kvalifikuotą statinio projekto architektūrinės dalies vadovą (statinių kategorija: ypatingi statiniai). Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį.

Pateikiama: 1) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, darbo patirties trukmė, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas). 2) Kompetentingų institucijų išduoti siūlomų specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys teikti konkurso sąlygų apraše nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją. 3) Specialistų darbinės veiklos aprašymai, kuriuose aiškiai nurodyta specialistų patirtis reikalaujamose pareigose (pateikiama projekto vadovo pozicijai patvirtinti). Pastabos: - Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme. - Jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Tokiu atveju tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Taip pat tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną šio aprašo 1 lentelėje nurodytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Tiekėjui, neatsisakius ar nepakeitus tokio ūkio subjekto kitu, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tiekėjas yra atmetamas. 4.4. Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų/autorių (bendraautorystės sutarties pagrindu) grupės nariams: jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų ar autorių grupė, EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai. Nei vieno iš tiekėjų/autorių grupės narių padėtis negali atitikti šio aprašo 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų. Šio aprašo 2 lentelėje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti bent vienas tiekėjų ar autorių grupės arba visi tiekėjų/autorių grupės nariai kartu, atitinkamai pagal tai, kurias prievoles prisiima tiekėjų/autorių grupės narys. Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų tiekėjų ar autorių grupės narių dokumentus, pagrindžiančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 4.5. Reikalavimai tretiesiems asmenims (subrangovams, subteikėjams, subtiekėjams) (toliau bendrai 36 |


KONKURSO SĄLYGOS

– subtiekėjai): pasiūlyme (šio aprašo 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje) tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Subtiekėjų padėtis negali atitikti šio aprašo 1 lentelėje nustatytų pašalinimo pagrindų. Šio aprašo 2 lentelėje papunkčiuose nustatytiems reikalavimams subtiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami tuo atveju, jeigu jiems pagrįsti subtiekėjas yra pasitelkiamas. Taip pat turi būti pateikiamas dvišalis susitarimas ar ketinimų protokolas ar preliminari sutartis su subtiekėju, aiškiai nurodant, kokioms prievolėms vykdyti subtiekėjas yra pasitelkiamas. 4.6. Tiekėjas Projekto vykdymui kaip specialistą gali pasitelkti fizinį asmenį, kuris privalo būti nurodomas tiekėjo projekto pasiūlyme (šio aprašo 1 priedas, pateikiamame 2 pakuotėje): 4.6.1. Jei tiekėjas tokio asmens neketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas nurodomas pasiūlyme (šio aprašo 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje) ir dėl specialisto (fizinio asmens), tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai informaciją apie specialisto neatitikimą atitikimą šio aprašo 1 lentelėje nurodytiems pašalinimo pagrindams ir atitikimą šio aprašo 2 lentelėje nurodytiems reikalavimams, taip pat dvišalę sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu konkurso laimėjimo atveju. 4.6.2. Jeigu tiekėjas tokį asmenį ketina įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) taip pat turi būti nurodomas projekto pasiūlyme (šio aprašo 1 priede, pateikiamame 2 pakuotėje). Šiuo atveju, tiekėjas turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu dvišalį susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad konkurso laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas. 4.7. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 5. PROJEKTO KONKURSO DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PASKELBIMAS, PATIKSLINIMAI, PAAIŠKINIMAI, SUSITIKIMAS SU TEIKĖJAIS 5.1. Projekto konkurso sąlygų aprašas su priedais (taip pat ir paaiškinimai, patikslinimai) skelbiami kartu su skelbimu CVP IS. Tiekėjai, norintys dalyvauti pirkime ir gauti pirkimo dokumentus, jų patikslinimus, paaiškinimus, informaciją apie vokų su tiekėjų dokumentais atplėšimo datą, turi jame registruotis priimdami kvietimą CVP IS. (Nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registruotis gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fizinis asmuo kaip tiekėjas pildydamas registracijos CVP IS formą, langelyje „Organizacijos pavadinimas“ rašo savo vardą ir pavardę, o langelyje „Juridinio asmens kodas“ rašo „nėra numerio“ arba deda brūkšnį. 5.2. Bet kokia informacija, projekto konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis - perkančiosios organizacijos pranešimus (atsakymus į paklausimus) gaus tik prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai (pranešimus gaus tas registruoto tiekėjo CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti kvietimą“). 5.3. Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų projekto konkurso dokumentus. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti projekto konkurso dokumentus per 3 darbo dienas nuo tiekėjo prašymo pateikimo dienos, jeigu prašymas CVP IS gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki projekto konkurso Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija informaciją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija atsakymą į tiekėjo prašymą skelbia CVP IS, bet nenurodo iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. 5.4. Nesibaigus Projektų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) ar papildyti projekto konkurso dokumentus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 5.5. Jeigu perkančioji organizacija projekto konkurso dokumentus paaiškina (patikslina) likus mažiau kaip 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba jei ji negali projekto konkurso dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji turi perkelti Projekto pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami Projektus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie kiekvieną Projekto pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 37


ANTRA DALIS

skelbiami CVP IS, kartu patikslinant skelbimą apie projekto konkursą. 5.6. Jeigu perkančioji organizacija padaro reikšmingų projekto konkurso dokumentų pakeitimų, ji privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi projekto konkurse norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa Projekto pasiūlymui parengti reikalinga informacija. 5.7. Visi tiekėjams kylantys neaiškumai dėl projekto konkurso sąlygų (pirkimo dokumentuose, tarp jų, techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų Projektui) turi būti išsiaiškinti iki Projektų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ir pastabas arba paprašyti paaiškinti projekto konkurso sąlygas iki susipažinimo su Projekto pasiūlymais, atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus Projekto pasiūlymų pateikimo terminui, Projekto pasiūlymo turinio keisti nebus galima. 5.8. Perkančioji organizacija numato organizuoti susitikimą su tiekėjais dėl projekto konkurso techninės dokumentacijos ir sąlygų aptarimo. Apie susitikimo vietą ir preliminarų laiką bus informuota atskiru pranešimu CVP IS. Perkančiajai organizacijai informavus tiekėjus apie susitikimo vietą ir laiką, pageidaujantys dalyvauti susitikime tiekėjai privalo apie tai CVP IS priemonėmis pranešti perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija, kiekvienam pranešimą apie norą dalyvauti susitikime pateikusiam tiekėjui CVP IS priemonėmis nurodys konkretų susitikimo laiką. Tiekėjui CVP IS priemonėmis nepateikus atsakymo apie savo dalyvavimą, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė dalyvauti susitikime. Jeigu susitikimas įvyks, jis bus protokoluojamas. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl projekto konkurso dokumentų ir atsakymai į juos. Po susitikimo parengtas protokolo išrašas paskelbiamas CVP IS. Jeigu perkančioji organizacija nesulauks nė vieno tiekėjo atsakymo apie sutikimą dalyvauti susitikime, susitikimas nevyks ir protokolas nebus sudaromas (atkreipiame dėmesį, kad protokolo išrašai prilyginami projekto konkurso dokumentų patikslinimui). 6. PROJEKTO PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 6.1. Pateikdamas savo Projekto pasiūlymą, dalyvis garantuoja, kad susipažino su šio projekto konkurso dokumentais ir sutinka su visomis jų nuostatomis. 6.2. Dalyvis Projekto pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus (taip pat ir užklausimus, pranešimus, prašymus ir t.t.) rengia ir pateikia lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Tinkamu bus laikomas vertimas, patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro anspaudu. 6.3. Dalyvis gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną Projekto pasiūlymą - individualiai arba kaip tiekėjų grupės dalyvis. Dalyvis, kuris Projekto pasiūlymą pateikė asmeniškai, negali dalyvauti tiekėjų grupėje, teikiančioje kitą Projekto pasiūlymą. Jei dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Projekto pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis Projekto pasiūlymus, visi tokie Projekto pasiūlymai bus atmesti. 6.4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių Projekto pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų Projekto pasiūlymą, jo Projekto pasiūlymas ir alternatyvus Projekto pasiūlymas (alternatyvūs Projekto pasiūlymai) bus atmesti. 6.5. Projekto pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 4 d. 16 val. 00 min. adresu: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius, Bažnyčių g. 6 - 1, LT-91246 Klaipėda. Pasiūlymas turi būti pateikiamas asmeniškai, paštu, per kurjerį. Projektų pasiūlymus priima ir registruoja Lietuvos architektų sąjungos įgaliotas atstovas Darius Raišutis. 6.6. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių projektai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti projektai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku. 6.7. Projekto pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti, užtikrinant jų anonimiškumą. Projektas (išskyrus maketus) turi būti pateikiamas užklijuotoje bendroje pakuotėje (užklijuotoje taip, kad jos nepažeidus nebūtų galima pakuotės atidaryti). 6.8. Projekto pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Projekto pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu Projekto pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Projekto pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta projekto konkurso dokumentuose. Kol nesibaigė Projekto pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų Projekto pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti 38 |


KONKURSO SĄLYGOS

tokį prašymą arba raštu informuoti perkančiąją organizaciją, kad jis sutinka pratęsti savo Projekto pasiūlymo galiojimą. Jeigu dalyvis neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo terminą ir jo nepratęsia laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo Projekto pasiūlymo galiojimo terminą. 6.9. Dalyvis prisiima visus kaštus, susijusius su Projekto pasiūlymo rengimu ir pateikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių kaštų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi projekto konkursas. 6.10. Projekto pasiūlymą sudaro techninė dalis (1 pakuotė) ir informacinė dalis (2 pakuotė), susidedančios iš dalyvio pateiktų duomenų, dokumentų visumos (originalų ar tinkamai patvirtintų jų kopijų. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų). Dalyvis privalo 1 ir 2 pakuotes sudėti į bendrą pakuotę, ant kurios nurodomas projekto konkurso pavadinimas ir projekto devizas. Ant pirmoje pakuotėje esančio projekto ir jo priedų, ant atskirų užklijuotų 1, 2 ir bendros pakuočių negali būti jokios kitos informacijos (dalyvių adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų), leidžiančios identifikuoti konkurso dalyvį, išskyrus pašto žymas ant bendros pakuotės. 6.11. Projekto konkursui pateikiamo Projekto pasiūlymą sudaro: 6.11.1. 1 pakuotė su užrašytu projekto devizu ir užrašu „PROJEKTAS“, kurioje dalyvis privalo pateikti šią medžiagą: 6.11.1.1. Planšetai su projektinius sprendinius perteikiančia grafine medžiaga (žr. 3 lentelę). 3 lentelė. Planšetuose pateikiamos grafinės medžiagos sudėtis Pavadinimas

Mastelis

Priedas

Situacijos schema (-os), apimanti Taikos ir Statybininkų prospektų bei Žardininkų gatvės ribojamą kvartalą, kurioje (-iose) išryškinti siūlomi teritorijos užstatymo pokyčiai, bendro naudojimo (viešųjų) erdvių jungtys, pėsčiųjų, lankytojų ir aptarnaujančio transporto judėjimo srautai.

M1:2000

kvartalo planas, dwg

Statybininkų prospekto išklotinė , apimanti atkarpą tarp Taikos prospekto ir Žardininkų gatvės.

M1:2000

Ryšių schemos, įvertinančios transporto judėjimą kvartale, patekimus į sklypą, dviračių judėjimą, viešojo transporto pasiekiamumą

(pasirinktinai)

Aplinka

Sklypas Sklypo plano brėžinys su teritorijos sutvarkymo sprendiniais (įėjimų į pastatą vietos, landšafto sprendiniai, apželdinimas, dangos, funkcinis teritorijos zonavimas) ant topografinio pagrindo

M1:500

Charakteringas teritorijos pjūvis su siūlomais sprendiniais

M1:500

Topografinis pagrindas, dwg

Pastatas Pastato funkcinės schemos (horizontalūs ir vertikalūs funkciniai ryšiai, funkcinė programos schema su preliminariais plotais)

(pasirinktinai)

Pastato aukštų planai

M1:200

Charakteringi pastato pjūviai

M1:200

Pastato fasadai, ne mažiau kaip 4

M1:200

Sprendinių vizualizavimas Teritorijos erdviniai vaizdai iš charakteringų rakursų, charakteringos interjero vizualizacijos, kitos – pasirinktos autorių nuožiūra

Fotofiksacija, jpg, 3D modelis

Kita vaizdinė medžiaga, padedanti geriau suprasti pateikiamą idėją

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 39


ANTRA DALIS

6.11.1.2. Aiškinamasis raštas (ne daugiau 8 A4 formato lapų), kuriame pristatoma idėja, pagrindiniai siūlymai, jų argumentacija, pateikiami sprendinių techniniai ir ekonominiai rodikliai (remiantis pirmoje dalyje nustatytais reikalavimais). 6.11.1.3. Skaitmeninė laikmena (CD arba USB raktas), kurioje turi būti įrašyta visa Projekto medžiaga. Ant CD arba USB rakto turi būti nurodytas Konkurso pavadinimas ir Projekto devizas. Skaitmeninė medžiaga turi būti išsaugota, įrašyta į laikmeną ir pateikta taip, kad pagal ją nebūtų galima identifikuoti pasiūlymo autoriaus (-ių). Projekto medžiaga turi būti įrašyta į bendrą aplanką, kurio pavadinimas „Projektas – (Projekto devizas)“ ir kuriame turi būti tokie aplankai: 6.11.1.3.1. „Internetui – (Projekto devizas)“. Šiame aplanke pateikiami: planšetų maketai (JPG formatu, kiekvienas planšetas atskiroje laikmenoje, vienos bylos dydis iki 5 Mb), maketo nuotraukos (JPG formatu, raiška – 72 dpi), aiškinamasis raštas (PDF formatu, laikmenos dydis iki 1 Mb), titulinė vizualizacija, tiksliausiai atspindinti Projekto idėją (JPG formatu, kraštinių santykis 1x1, raiška 72 dpi), trumpas projekto idėją pristatantis tekstas (iki 1000 simbolių). 6.11.1.3.2. „Spaudai – (Projekto devizas)“. Šiame aplanke pateikiami: planšetų maketai (originalaus dydžio, PDF formatu, kiekvienas planšetas atskiroje laikmenoje), atskiros vizualizacijos (JPG formatu, raiška – 300 dpi), schemos (JPG arba PDF formatu), brėžiniai (PDF formatu). 6.11.1.3.3. Autoriai savo nuožiūra gali pateikti ir papildomą, reikšmingą siūlymams pagrįsti vaizdinę medžiagą (eskizus, vizualizacijas, schemas ir kt.). 6.11.1.4. Visi brėžiniai ir schemos, nurodyti 6.11.1.1 punkte, turi būti pateikti ant 4 arba 6 planšetų, kurių matmenys – 841x594(h) mm. Planšetai komponuojami horizontaliai, dviem stulpeliais (du planšetai viršuje, du per vidurį, du apačioje). Planšeto storis ne daugiau 2,5 mm. 6.11.1.5. Aiškinamasis raštas pateikiamas spirale susegtoje atskiroje A4 formato byloje. Rekomenduojama rengiant aiškinamąjį raštą laikytis tokios struktūros: titulinis puslapis, turinys, įvadas, projekto idėja/koncepcija, siūlomi architektūriniai sprendiniai, pagrindiniai projekto techniniai ir ekonominiai rodikliai. 6.11.1.6. Visi to paties Konkurso dalyvio pateikiami dokumentai, nurodyti 6.11 punkte turi būti paženklinti vienu ir tuo pačiu Devizu. 6.11.1.7. Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos pastato maketas, M1:200 ir urbanistinis maketas M1:500, įstatomas į bendrą situacijos maketą (žr. 4 lentelę), apimantys šių Sąlygų priede Nr. 1 nurodytas orientacines ribas, pateikiami atskirai. Maketų pakuoti nebūtina, tačiau tokiu atveju perkančioji organizacija neatsako už galimus maketo pažeidimus, atsiradusius jį transportuojant. Tiek maketai, tiek jų pakuotė turi turėti ant jų gerai matomoje vietoje nurodytą projekto Devizą. 4 lentelė. Pateikiami maketai Pavadinimas

Mastelis

Priedas

Įstatomas urbanistinis maketas, baltos spalvos. Pagrindo išmatavimai: 160 x240 mm, įstatomos dalies gylis 2mm

M1:500

Teritorijos ribų ir aplinkinės teritorijos schema, dwg; Urbanistinio maketo 3D modelis, skp;

Pastato ir sklypo sutvarkymo maketas su autorių nuožiūra pasirenkama artima aplinka

M1:200

Maketai

6.11.2. 2 pakuotė su užrašytu projekto devizu ir užrašu “DEVIZO ŠIFRAS“, kurioje pateikiama: 6.11.2.1. Užpildyta Projekto pasiūlymo forma pagal šio aprašo 1 priedą; 6.11.2.2. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, nurodytas šių konkurso sąlygų 4.1 punkte; 6.11.2.3. Jei projektą pateikia tiekėjų/autorių grupė arba autorių grupė, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos/bendraautorystės sutartis (pateikiamas originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija). 6.11.2.4. Įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiantis teisę pasirašyti 40 |


KONKURSO SĄLYGOS

dalyvio pateikiamą Projekto pasiūlymą (taikoma, kai Projekto pasiūlymą pasirašo ne vadovas, o įgaliotas asmuo) (pateikiamas originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija). 6.11.2.5. Pasiūlymo formoje (šio aprašo 1 priedas) tiekėjas turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta informacija yra laikoma konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokiu pagrindu nurodyta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos). Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos, perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Perkančioji organizacija, projekto vertinimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tam kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša). Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą 6.12. Visi dokumentai, patvirtinantys dalyvių atitiktį projekto konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, kiti Projekto pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų rinkmenų formatus (pvz., pdf). 6.13. 2 pakuotėje pateikiami dokumentai ir jų priedai turi būti susiūti siūlu ir sunumeruoti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas dalyvio pasirašytu ir patvirtintu antspaudu (jei yra) popieriaus lapu, nurodomas lapų skaičius, dalyvio (fizinio asmens), dalyvio (juridinio asmens) arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra). 6.14. Kol nepasibaigė Projekto pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo Projekto pasiūlymą. Apie Projekto pasiūlymo pakeitimą ar atšaukimą dalyvis privalo pranešti perkančiajai organizacijai raštu iki Projekto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Projekto pasiūlymas nebus pakeistas ar atšauktas, jei toks dalyvio pranešimas bus gautas vėliau nustatyto termino. 6.15. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti Projektų pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują Projektų pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša CVP IS (atitinkamai patikslinamas skelbimas). 7. PROJEKTO PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja Projekto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 8. PROJEKTO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTO PASIŪLYMAIS, PROJEKTŲ VERTINIMO EIGA, PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI 8.1. Projekto konkursui pateiktus Projektus nagrinėja, aptaria ir vertina Projekto konkurso vertinimo komisija (toliau - komisija). Balsavimo teisę turi tik komisijos nariai. Sprendimus komisija gali priimti tik komisijos posėdyje. Visi komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodomas bendras komisijos sprendimo skirti I-IV vietas pagrindimas, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario nuomonė. Komisija perkančiajai organizacijai protokole gali pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio laimėtojais pripažintų Projektų neesminių korekcijų. Kiekvienas komisijos narys prie skiriamų balų pateikia tokio vertinimo motyvus. 8.2. Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai. Komisijos sekretorius (be balsavimo teisės) dalyvauja komisijos posėdžiuose, protokoluoja komisijos posėdžius. Komisijos pirmininkas, nariai, recenzentai, sekretorius pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 41


ANTRA DALIS

8.3. Vertinimas ir susipažinimas su gautais Projekto pasiūlymais vyksta dviejuose atskiruose komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje komisija įvertina dalyvių pateiktus Projektus (1 pakuotė), antrame posėdyje komisija susipažįsta su informacija apie Projektus pateikusius dalyvius (dalyvių devizų šifrai ir kiti dokumentai) (2 pakuotė). Gautų Projektų įvertinimo posėdis (pirmas posėdis) vyks adresu Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius, Bažnyčių g. 6 - 1, LT-91246 Klaipėda. Abiejų posėdžių datos bus nurodytos atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis. 8.4. Komisija vertina tik tuos Projekto pasiūlymus, kurie atitinka projekto konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Koordinatorius Komisijai pateikia išvadą dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties, pašalinimo pagrindų nebuvimo, duomenis apie tiekėjų atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina), Komisija priima sprendimą. Projektai vertinami nedalyvaujant juos pateikusiems dalyviams. Vertinami tik anonimiškai pateikti Projekto pasiūlymai. 8.5. Projekto konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkančius Projekto pasiūlymus (neatmesti Projekto pasiūlymai) komisija vertina pagal šio aprašo 8.7 punkte nustatytus vertinimo kriterijus. 8.6. Projektus analizuoja recenzentai, galintys nustatyti pateiktų Projektų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Perkančiosios organizacijos pakviesti recenzentai pateikia komisijai Projektų recenziją, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, raštu pagal šių nuostatų 8.9 punkte nustatytus vertinimo kriterijus. Kiekvienas recenzentas privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Recenzijos pateikiamos viena darbo dieną iki Projektų įvertinimo komisijos posėdžio. 8.7. Dalyvių parengti Projektai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: Eil. Nr.

K - vertinimo kriterijus (pagal kiekvieną kriterijų projektas vertinamas atskirai)

Vertinimo kriterijaus aprašymas

Maksimalūs galimi balai* Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (%)

K1

architektūrinės idėjos originalumas

Vientisa ir estetiška architektūrinė idėja. Projekto idėjos (koncepcijos) originalumas, vizualinis ženkliškumas, meninių priemonių darna ir kompozicinis vientisumas.

10

30

K2

Bibliotekos pastato Urbanistinis integravimas į urbanistinį integralumas. audinį Sprendinių, siūlomų objekto integravimui į miesto funkcionavimo sistemas, abipusiai teigiamo poveikio apimtis ir ilgalaikė rekšmė, teigiamas poveikis masinės statybos rajono gyvybingumui ir įvaizdžiui, kokybinis papildymas - su aplinkiniu architektūriniu ir urbanistiniu kontekstu.

10

30

Pagrindiniai kriterijai

42 |


KONKURSO SĄLYGOS

Techniniai kriterijai K3

Bibliotekos funkcionalumas ir funkcinis-technologinis pagrįstumas

Funkcionalios pastato struktūros kūrimas. Bibliotekos pastato racionalus planinis sprendimas ir funkcinis-technologinis pagrįstumas, atitikimas užsakovo vizijai. Statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas. Sprendimų racionalumas. Inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas)

10

20

K4

Tvarumas

Tvarumo principų taikymas socialiniu, aplinkosauginiu ir finansiniu požiūriu. Aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą)

10

20

40

100

Bendra maksimali taškų suma

* Balai skiriami pagal 8.8 p. nurodytus pasiūlymų vertinimo skalės kokybinius intervalus. 8.8. Siekiant palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas 10 balų skalė padalinta į kokybinius intervalus – rekomendacijas: Vertinimas

Aprašymas

Nepatenkinamai (0-2)

Projektas visai arba ženkliai neatitinka kriterijaus reikalavimų. Projektas parengtas neatsižvelgiant į užduotį ir kontekstą arba įvertinus juos tik formaliai. Nepateikti svarbūs architektūriniai ir urbanistiniai sprendimai, reikalavimai tik deklaruojami nepateikiant galimų jų įgyvendinimo būdų. Sprendiniais neatskleidžiamas kontekstas ir neatliepiama konkurso tikslams. Vertinant pasiūlymą kyla pagrįstos abejonės, ar projektas gali būti kokybiškai realizuotas.

Silpnai (3-4)

Projektas tik iš dalies atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateikti tik apibendrinti projektiniai sprendimai, mažai susieti su perkančiosios organizacijos poreikiais. Pateikiami architektūriniai urbanistiniai sprendiniai ir jų esminiai elementai yra nepakankamai pagrįsti, stokoja turinio arba neužtektinai detalūs ir paaiškinti. Pateikiamas pasiūlymas yra bendrojo pobūdžio ir yra visiškai arba iš dalies nesusiejęs su keliama užduotimi. Kontekstas ir konkurso tikslai atskleidžiami tik iš dalies.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 43


ANTRA DALIS

Vidutiniškai (5-6)

Projektas beveik atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateikti numatytų uždavinių sprendimo būdai daugumoje dalių yra pristatyti ir apibūdinti gerai, tačiau kai kuriais aspektais pateikiama nepakankamai detalių. Yra neesminių neaiškumų ir neatitikimų užduoties nuostatoms. Sprendimo koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl projekto atitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams.

Gerai (7-8)

Projektas atitinka kriterijaus reikalavimus. Projekte pateiktas sprendimas atitinka perkančiosios organizacijos lūkesčius, poreikius bei užduotį. Sprendinių koncepcija išbaigta, pateikta argumentacija dėl sprendinių atitikimo užduočiai, architektūriniai urbanistiniai sprendiniai išsamūs, aiškiai pateikti, kontekstualūs. Sprendiniai – originalūs, atitinkantys perkančiosios organizacijos lūkesčius.

Puikiai (9-10)

Projektas yra išskirtinės kokybės, puikiai atitinkantis arba viršijantis kriterijaus reikalavimus. Projektas visiškai atitinka visus svarbiausius vertinimo kriterijus. Siūlomas architektūrinis urbanistinis sprendimas visiškai atitinka užduočiai, perkančiosios organizacijos poreikiams. Sprendiniai pristato išskirtinį rezultatą, koncepcija išbaigta, pateikta labai aiški ir abejonių nekelianti argumentacija, pagrindžianti pateikiamą idėją ir jos atitikimą užduočiai. Pateikiami originalūs sprendimai, papildomai apimantys svarbius aspektus, neįvardintus užduotyje, tačiau visiškai atitinkantys projekto tikslus bei perkančiosios organizacijos lūkesčius. Sprendiniai – originalūs, atitinkantys, o galbūt net ir viršijantys perkančiosios organizacijos lūkesčius.

Jei vertinimo komisijos narys už kriterijus K1, K2, K3, K4 nurodo 0 balų, skaičiuojant vidutinį vertinimo komisijos narių projekto įvertinimą balais (V), nario vertinimas yra įtraukiamas. Jei narys dalyvauja vertinime, tačiau kriterijus K1, K2, K3, K4 iš viso nenurodo balų, tokiu atveju, skaičiuojant vidutinį vertinimo komisijos narių projekto įvertinimą balais (V), nario vertinimas nėra įtraukiamas. 8.9. Tie projektai, kurių galutinis įvertinimo balas bus 6 ar mažiau bus atmesti ir vertinimo procedūrose toliau nebedalyvaus. 8.10. Vidutinis vertinimo komisijos nario įvertinimas (N) apskaičiuojamas tokia tvarka: N = (K1+K2) * 0.3 + (K3+K4) * 0.2

K1, K2, K3, K4 – projekto įvertinimas pagal atitinkamą kriterijų N – vidutinis vertinimo komisijos nario įvertinimas pagal kriterijus balais 0.3 ir 0.2 – kriterijaus sudaroma bendro vertinimo dalis

8.11. Pagal visų vertinimo komisijos narių pateiktų projektų įvertinimą apskaičiuojamas vertinimo komisijos vidutinis kiekvieno projekto įvertinimas balais pagal šią formulę: V – vidutinis Vertinimo komisijos narių projekto įvertinimas balais N1, N2, ir t.t. – kiekvieno Vertinimo komisijos nario įvertinimas balais A – vertinime dalyvavusių Vertinimo komisijos narių skaičius

9. PROJEKTŲ VIEŠAS EKSPONAVIMAS IR APTARIMAS 9.1. Konkursui pateiktų projektų eksponavimo vieta: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius, Bažnyčių g. 6 - 1, Klaipėda. Konkurso darbai viešai eksponuojami ir tinklalapyje www.architektams.lt/ biblioteka. 9.2. Ekspozicijos pradžia, darbo valandos bus nurodyta atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis 9.3. Viešas konkursui pateiktų projektų aptarimas ir recenzijų pristatymas vyks Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus posėdžių salėje (Bažnyčių g. 6 - 1, Klaipėda). Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nepareiškia. Viešo aptarimo data bus nurodyta atskiru pranešimu CVP IS priemonėmis. 44 |


KONKURSO SĄLYGOS

10. PROJEKTO PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS 10.1. Įvertinusi Projektus, komisija sudaro Projektų eilę komisijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų Projektų yra vienodas vertinimo balas, nustatant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio Projektas pateiktas anksčiausiai. 10.2. Jeigu pateiktas tik vienas Projekto pasiūlymas - Projekto pasiūlymų eilė nesudaroma. 10.3. Komisija turi teisę susipažinti su informacija apie Projektus pateikusius dalyvius (dalyvių devizų šifrai) tik sudariusi projektų eilę. 11. SUSIPAŽINIMO SU INFORMACIJA APIE DALYVIUS PROCEDŪROS 11.1. Perkančioji organizacija apie komisijos posėdį, kuriame bus susipažįstama su informacija apie dalyvius (dalyvių devizų šifrai), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems dalyviams ne vėliau nei prieš 2 dienas iki komisijos posėdžio. Pranešime nurodoma susipažinimo su šia informacija vieta, diena, valanda ir minutė. 11.2. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę dalyviai ar jų įgalioti atstovai. 11.3. Vokus su projektų devizų šifrais atplėšia vienas iš komisijos narių projektus pateikusių ir dalyvaujančių tiekėjų ar jų įgaliotų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei tiekėjai ar jų įgalioti asmenys neatvyksta. 11.4. Atplėšus vokus su devizų šifrais, komisija procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams paskelbia preliminarią projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo procedūrą komisija įformina atskiru protokolu. 12. DALYVIŲ, JŲ PATEIKTŲ PROJEKTO PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PROJEKTO PASIŪLYMŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 12.1. Komisija po susipažinimo su informacija apie dalyvius ir šios informacijos paskelbimo pradeda tikrinti dalyvių pateiktą EBVPD. Jei dalyvis kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, komisija šiuos dokumentus tikrina tik po projektų pasiūlymų eilės sudarymo. Jeigu dalyvis nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us) arba jei pateiktoje EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, tuomet komisija turi prašyti dalyvio patikslinti EBVPD per protingą terminą. Tokiu atveju komisija vertina dalyviopasiūlymą tik jam patikslinus EBVPD. Projekto pasiūlymas atmetamas, kai dalyvis, komisijai paprašius, nepatikslino EBVPD arba, patikslinęs joje nurodė, kad atitinka pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie projekto pasiūlymo atmetimą dalyvis informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus. 12.2. Prieš nustatydama Projekto konkurso laimėtojus, komisija reikalauja iš pirmų keturių daugiausiai balų surinkusių dalyvių (kai kiekvieno dalyvio surinkta balų suma viršija projekto konkurso sąlygų 8.9 punkte nustatytą minimalią vertinimo ribą) pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kaip nustatyta projekto konkurso sąlygų IV dalyje. 12.3. Komisija nereikalauja iš pirmų keturių daugiausiai balų surinkusių dalyvių pateikti dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu ji: 12.3.1. Turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis; 12.3.2. Šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų. 12.4. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, komisija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį CVP IS susirašinėjimo priemonėmis šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis. Kiti dalyvio KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 45


ANTRA DALIS

pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi. Jeigu dalyvis komisijos prašymu per nurodytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo pašalinimo pagrindų nebuvimą arba kvalifikaciją, jo projektas atmetamas. 12.5. Komisija atmeta projektą, jeigu: 12.5.1. Projektas išsiųstas ar gautas po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo termino pabaigos. 12.5.2. Projektas pateiktas pažeidžiant anonimiškumą. 12.5.3. Projektas neatitinka projekto konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų. 12.5.4. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir, Komisijai prašant, nepatikslino jų. 12.5.5. Dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį projekto konkurso dokumentų reikalavimams (dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar kaina) ir, Komisijai prašant, nepatikslino jų. 12.5.6. Projekto galutinis įvertinimo balas bus 6 ar mažiau. 12.6. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie dalyvį, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį. 13. PROJEKTO KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, PREMIJŲ IŠMOKĖJIMAS (APDOVANOJIMAI) 13.1. Perkančioji organizacija laimėjusiais nustato 4 Projekto pasiūlymus, surinkusius daugiausiai balų, atsižvelgiant į konkurso sąlygų 8.9 punkte nustatytą minimalią vertinimo ribą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) Pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 2) Pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. 13.2. Perkančioji organizacija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po dalyvių pašalinimo pagrindimų nebuvimo ir kvalifikacijos patikrinimo procedūros įforminimo raštu praneša kiekvienam dalyviui apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusius Projekto pasiūlymus, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą atitinkamą informaciją, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą, kuris negali būti trumpesnis, kaip 10 kalendorinių dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai projekto konkurso laimėtojas yra vienintelis suinteresuotas dalyvis ir nėra suinteresuotų kandidatų. Perkančioji organizacija taip pat kiekvienam dalyviui pateikia jo projekto vertinimo recenziją. 13.3. Galutinė Projekto pasiūlymų eilė nustatoma ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. 13.4. Konkurse pirmąsias 4 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis). Konkurso laimėtojams apdovanoti iš viso skiriama 16 000 eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka: I vietos laimėtojui –7000 eurų; II vietos laimėtojui – 5000 eurų; III vietos laimėtojui – 3000 eurų; IV vietos laimėtojui – 1000 eurų. 13.5. Piniginius prizus nurodytų vietų laimėtojams išmoka perkančioji organizacija, per 30 kalendorinių dienų nuo galutinių projekto konkurso rezultatų patvirtinimo dienos. 13.6. Projekto konkurso rezultatai paskelbiami CVP IS, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos ir konkurso interneto tinklapiuose. 13.7. Tuo atveju, kai Projekto konkurso pasiūlymą, pripažintą laimėjusiu atitinkamą prizinę vietą, pateikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, premija išmokama asmeniui, kuriam įgaliojimu arba jungtinės veiklos sutartimi suteiktas įgaliojimas dalyvauti konkurse visų partnerių (dalyvių) vardu. 46 |


KONKURSO SĄLYGOS

13.8.

Dalyviams, kurių pateikti Projekto pasiūlymai nelaimi prizinių vietų, premijos nemokamos.

14. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 14.1. Pretenzijos teikiamos ir nagrinėjamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. 15. DERYBOS 15.1. Konkursą laimėjęs dalyvis (-iai) bus kviečiamas (-mi) į neskelbiamas derybas dėl Klaipėdos miesto modernaus bendruomenės centro-bibliotekos pietinėje miesto dalyje (Statybininkų pr. 17A, Klaipėdoje) statybos techninio projekto parengimo. Į neskelbiamas derybas laimėtojas (-ai) kviečiamas CVP IS priemonėmis (-mi) eilės tvarka (pagal užimtos vietos eiliškumą) atskiru raštišku pranešimu arba kvietimas nurodomas pranešime apie konkurso laimėtoją. Neskelbiamos derybos bus vykdomos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 15.2. Jeigu dalyvis, kuris buvo pakviestas dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose neskelbiamų derybų būdu, raštu atsisako jose dalyvauti, arba nepateikia pasiūlymo neskelbiamoms deryboms, perkančioji organizacija kviečia dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose neskelbiamų derybų būdu tą dalyvį, kurio projektas pagal projektų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio dalyvauti neskelbiamose derybose. Pakviestam dalyviui atsisakius dalyvauti neskelbiamose derybose, dalyvio piniginis prizas (premija) lieka dalyviui. Dalyviui iki nustatyto termino nepateikus pasiūlymo neskelbiamų derybų pirkimui, perkančioji organizacija laikys, kad šis tiekėjas atsisakė dalyvauti neskelbiamose derybose. 16. KITOS NUOSTATOS 16.1. Konkurso procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Sąlygose, vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Projekto konkurso organizavimo taisyklėmis ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 16.2. Perkančiajai organizacijai nutraukus projekto konkursą, dalyviams kompensacija nebus mokama. 16.3. Premijuotų projektų medžiaga (maketas, planšetai, aiškinamasis raštas ir CD/USB) lieka perkančiosios organizacijos nuosavybe. Perkančioji organizacija taip pat įgauna turtinę teisę publikuoti ir kitaip viešinti šių projektų medžiagą. Kitas turtines teises į keturis premijuotus projektus perkančioji organizacija gali gauti tik atskiros sutarties su projekto autoriais pagrindu. Visos neturtinės teisės lieka šių projektų (kūrinių) autoriams. 16.4. Pirmosios konkursui pateikto darbo publikacijos teisę turi perkančioji organizacija. Be to, perkančioji organizacija, pasibaigus konkursui, turi teisę konkursui pateiktą medžiagą dokumentuoti, eksponuoti ir skelbti (įskaitant eksponavimą ir skelbimą pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis) be papildomo apmokėjimo, tačiau visais atvejais privalo nurodyti projekto (-ų) autorių (-ius). 16.5. Konkurso prizinių vietų nelaimėję dalyviai savo projektus turi teisę atsiimti per 14 kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo šiame konkurse paskelbimo dienos. 16.6. Už gautų projektų sugadinimą arba praradimą perkančioji organizacija atsako tik tais atvejais, kai įrodomas jos kaltumas dėl netinkamo elgesio su projektais. 16.7. Autoriams tenka visa atsakomybė, jeigu rengiant Projektą pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas perkančiosios organizacijos dėl to patirtas išlaidas.

KLAIPĖDOS MIESTO MODERNUS BENDRUOMENĖS CENTRAS + BIBLIOTEKA PIETINĖJE MIESTO DALYJE | 47


Bibliotekos konkursas  
Bibliotekos konkursas  
Advertisement