Page 1

Partnercontracten Limburg 31 oktober 2013

Jan-Peter Ruitenberg Senior projectleider


Wat zijn partnercontracten?

Een meerjarige subsidie met hieraan gekoppeld een uitvoeringsovereenkomst (partner verplicht zich tot doelrealisatie).


Voorgeschiedenis December 2006: Bestuursovereenkomst ILG; Instellen gebiedscommissies 2010: veel geprogrammeerd, maar uitvoering onvoldoende van start Advies Twijnstra Gudde over uitvoeringsstructuur


Advies Twijnstra Gudde Samenwerking en commitment Decentraal wat kan, centraal wat moet Organiseren langs vier strategische samenwerkingsvormen Groot gedeelte vastleggen in partnercontracten


Waarom partnercontracten? Flexibelere inzet van middelen per thema; Geen subsidieaanvraag meer per individueel project (=lastenverlichting) Subsidie tot 2016 (meerjarig uitvoeringsprogramma) grotere voorschotten.


2011

Het geld is op!


Herijking pMJP  Openbreken bestaande contracten  Geen nieuwe verplichtingen  Kritisch op hoge voorschotten  2013: jaarschijf


2012: Realisatiestrategie  Betaling ontwikkelopgave rijk via grond-voor-grond-principe  Verschuiving van gebiedenaanpak naar meerjarenovereenkomsten met partners  Invulling geven aan het principe van gelijkberechtiginging.  Provinciale regie op grondvoorraad  15% bijdrage partners


Partnercontracten  Er wordt gewerkt met jaarschijven.  Streven is begin 2014 nieuwe contracten af te sluiten  In overleg met partners uitvoeringsprogramma opstellen  Budget ca. € 10 mln/jaar  Jaarlijkse verantwoording over geleverde prestaties  Provinciale accountmanager


Partnercontracten  DLG: Wettelijke herverkaveling, complexe bestuurlijke context, VSS, onteigening  Waterschappen: Beekherstel en verdrogingsbestrijding  Traditionele terreinbeheerders (SBB, NM, LiLa), ARK, Bosgroep, LPG, Natuurrijk Limburg: ontwikkelopgave  IKL: landschap en beheer


Uitgangspunten  Aangewezen gebieden via openstelling SKNL  Contractduur 5 of 6 jaar o.b.v. beschikbaarheid middelen  Jaarlijks voorschotbeschikkingen o.b.v. te realiseren doelbereik  Verwerving goudgroen (Natuurnetwerk) subsidie maximaal 85% taxatiewaarde


Inhoudelijke opgave  Basisnatuur  Focus op verwerving  PAS maatregelen  Soortenmaatregelen


Slotsom  Minder administratieve rompslomp  Vooraf overeenstemming  Zicht op totaalplaatje  Prestatie staat centraal  Cofinanciering partner  Wederzijds vertrouwen


Vragen?

NAEB Presentatie Provincie Llimburg  
NAEB Presentatie Provincie Llimburg  

Nu al Eenvoudig Beter, bijeenkomst 'Uitbesteden door provincies'.

Advertisement