Page 1

Van visie naar praktijk

DaniĂŤlle van den Berg Gesine Faken 23 mei 2013


Alphen aan den Rijn

Stad in het Groene Hart


Spelers in het buitengebied veranderen‌..de interactie verandert

Op zoek naar de juiste balans landschap en gebruik


Procedure

Structuurvisie De burger blijft aan zet, gemeente ondersteunt


Structuurvisie Buitengebied: ’Behoud door ontwikkeling’

Doelen per polder


Kiezen

Ontwikkelingsplanologie


Kernkwaliteiten

Economisch, sociaal en ruimtelijk


2 voorbeelden

Polders Vierambacht en Steekt


Polder Vierambacht

Economische functie voor akkerbouw en veeteelt, agrarisch gebruik staat centraal.


Doelen polder Vierambacht

Agrarisch, betrokkenheid, behoud Ridderbuurt


Doelen polder Steekt

Ruimte voor nieuw wonen, nieuw werken en zorg in het groen


Doelen polder Steekt

Zorg, Limes, diversiteit


Behoud door ontwikkeling!

Sturen op kwaliteit en verbinden van doelen, uitproberen via pilots


Procedure

Methode Alphen aan den De burger blijft aan zet, gemeente ondersteunt


Zoektocht volgens protocol

Inspireren


Procedure

De burger is aan zet, gemeente ondersteunt


Kwaliteit

…begint bij het proces


Nieuw denken, anders doen

loslaten


Procedure

Bestemmingspla n De burger blijft aan zet, gemeente ondersteunt


Bestemmingsplannen

Buitengebied Aarlanderveen – Buitengebied Alphen Noord - Buitengebied Alphen Zuid


Flexibiliteit

Kansen voor een gastvrij platteland


Gebiedsgericht bestemmen

• Per polder is gekeken naar de specifieke kenmerken en waarden die we willen behouden en versterken. • De gewenste ontwikkelingen en bijbehorende kwaliteitseisen verschillen per polder. • Bij het toestaan van nieuwe ontwikkelingen moet getoetst kunnen worden op kwaliteitseisen (sociaal / economisch / ruimtelijk), wat uitgewerkt is in de kwaliteitsgidsen.


Gebiedsgericht denken

doorvertalen


Ontwikkelen systematiek

• Continueren huidige bestemmingen; wijzigingsbevoegdheden wijzigingen in gebruik en bestemming • langdurige procedures - te weinig flexibiliteit; • Eén verzamelbestemming met alle mogelijke vormen van gebruik en bestemming die voortvloeien uit de structuurvisie positief bestemd • bestemmingen onderling vrijelijk omzetten zonder kwaliteitstoets vooraf; • Per polder: onder voorwaarden uitbreiding in omvang & soort (neven)activiteiten + wisseling functie (afhankelijk per polder).


EĂŠn verzamelbestemming per polder

• Hoofdbestemming: agrarische of recreatie functie(s) & karakteristieken per polder • Medebestemming: overige activiteiten (zoals wonen en bedrijven) en ruimte voor andere activiteiten

Uitgangspunt = bestaande situatie


Eén verzamelbestemming per polder

• Per polder specifieke gebruiksbepaling dat het bestaand gebruik (aangegeven op inventarisatiekaart) niet mag worden gewijzigd ten behoeve van ander gebruik. – Bij recht bepaalde activiteiten & voorzieningen wel toegestaan • Per polder afwijkingenregime. – Zwaarte regime afhankelijk van gewenste ontwikkelingen per polder. – Aan het afwijkingenregime is o.a. een kwaliteitsgids gekoppeld.

Uitgangspunt = bestaande situatie


Voorwaarden afwijkingenregime

Toetsen aan: •kwaliteitsgids; •milieuregelgeving; •verkeerskundige situatie; •parkeren; •geurbeleid; •paardenbeleid; •eventuele overige regelgeving.

Voorwaarden voor extra flexibiliteit


Nieuwe systematiek

geurbeleid

Stimuleren kwaliteit Basis bestemming

kwaliteitsplan

100 m2 nevenactiviteiten Afwijking

Flexibiliteit, toch een kwestie van maatwerk?


Polder Nieuwkoop (Buitengebied Aarlanderveen)

Bij recht: 100 m2 per bouwvlak binnen bestaande gebouwen voor verbrede landbouw als ondergeschikte nevenactiviteit, ruimere bouwregels

Via afwijking: – vergroten van bouwvlak agrarische bedrijven tot 1,5 ha; – vergroten van bouwvlak voor woningen; – woningsplitsing; – woongelegenheid rustende boer/inwonende ouders/mantelzorg.

Via afwijking: gebruik wijzigen naar plattelandswoning.

Economische functie voor akkerbouw en veeteelt


Polder DANZ (Buitengebied Aarlanderveen)

Bij recht: 100 m2 per bouwvlak binnen bestaande gebouwen en bijbehorende gronden voor verbrede landbouw, kleinschalige recreatie, ondersteunende horeca, welzijn, zorg & gezondheid t.b.v. medegebruik, ruimere bouwregels

Via afwijking: – vergroten van bouwvlak agrarische bedrijven tot 1,5 ha; – vergroten van bouwvlak voor woningen; – woningsplitsing; – woongelegenheid rustende boer/inwonende ouders/mantelzorg. Via afwijking: – medegebruik groter dan 100 m2; – agrarisch gebruik wijzigen naar wonen; – gebruik wijzigen naar plattelandswoning.

Economische ontwikkeling van en voor de weidebouw


Kortsteekterweg (Buitengebied Aarlanderveen)

Bij recht: verbrede landbouw, kleinschalige recreatie, welzijn, zorg & gezondheid, ruimere bouwregels

Via afwijking: – vergroten van bouwvlak agrarische bedrijven tot 1,5 ha; – vergroten van bouwvlak voor woningen; – woningsplitsing; – woongelegenheid rustende boer/inwonende ouders/mantelzorg.

Via afwijking: – agrarisch gebruik wijzigen naar wonen; – wijzigen gebruik (breder dan alleen Wonen).

Verkleuring in gang gezet


Kwaliteitsgids

Inspiratiekader


Doelen en uitgangspunten kwaliteitsgids

Doelen: •een communicatie-instrument voor initiatiefnemers in buitengebied; •hulpmiddel om te ontwikkelen met: – economische kwaliteiten – sociale kwaliteiten – ruimtelijke kwaliteiten

•maakt abstracte structuurvisie concreet; •biedt instrument om beslissingen mee te motiveren voor gemeente. Uitgangspunten: de Alphense methode en de structuurvisie buitengebied

Kwaliteitseisen


Opzet kwaliteitsgids

1. Ambities voor de polder •Wat? •Wat de gemeente nastreeft voor de toekomst 2. Inspiratie voor de polder •Wat > Hoe? •Hoe een initiatief kan bijdragen 3. Het verhaal van de polder •Wat > Hoe > Waarom? •De onderbouwing

Kwaliteitseisen


Kwaliteitsgids Polder Nieuwkoop

Ambities


Kwaliteitsgids Polder Nieuwkoop

Inspiraties


Tips & trucs

Weet wat in je gebied speelt, betrek de mensen uit je gebied hierbij. –

Betrek bij de planontwikkeling ook vroegtijdig (bijvoorbeeld) het gemeentebestuur en de provincie. –

Cultuuromslag: niet denken in trant van ‘initiatief past niet’ maar in ‘hoe kan het initiatief bijdragen aan de kwaliteiten van de polder?’

Laat de invulling van het initiatief verder aan de mensen zelf over. –

Neem hierbij de tijd om je gebied te inventariseren.

Stel geen limieten of lijstjes op.

Leg afspraken van uitvoering van het initiatief ook goed privaatrechtelijk vast!

Om over na te denken…


Planning bestemmingsplannen

Buitengebied Aarlanderveen, vaststelling 11 juli 2013 – identificatienummer NL.IMRO.0484.B085buitengeboost-003 – 48 zienswijzen Buitengebied Alphen Noord, ontwerp ter inzage 20 juni t/m 31 juli – identificatienummer NL.IMRO.0484.B084buitengebalpnd-0002 – 6 inspraakreacties Buitengebied Alphen Zuid, ontwerp ter inzage 20 juni t/m 31 juli – identificatienummer NL.IMRO.0484.B087buitengebalpzd-0002 – 10 inspraakreacties

Kwaliteitsgidsen http://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners/Wonen_en_leefomgeving/Wonen_en_vergunninge

Raadplegen kwaliteitsgidsen


The End.

NAEB Presentatie Alphen aan den Rijn  

Nu al Eenvoudig Beter, bijeenkomst 'Bestemmingsplannen nieuwe stijl'.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you