MG526 Com més cel, més quietud (Gerard López Boada)

Page 1

GERARD

LÓPEZ BOADA Com més cel, més quietud per a orquestra de corda

Edicions la mà de guido


ISBD(PM)Com m'es cel, m'es quietud [Música impresa] : per a orquestra de corda / Música de: Gerard López Boada - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2021 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per l'obtenció del material orquestral posar-se en contacte amb l'editorial

Primera edició: novembre 2021 ISMN: 979069208-526-3 Dipòsit legal: B-20133-2021 Copyright de la música: © 2021 Gerard López Boada Copyright de l'edició: © 2021 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


"Com més cel, més quietud." En memòria de C.B.J.

Com més terra, més cel sobra; com més cel, més quietud. (Joan Maragall)

Gerard López Boada q = 60

Violin I

Violin II

Viola I

Viola II

Cello I

Cello II

## 3 ≤ ≥ & 4 œ ˙ π # 3 ≤ ≥ & # 4 œ ˙ π ≤ ≥ B # # 43 œ ˙ π ≤ ≥ B # # 43 œ ˙ π ? ## 3 ≤ ≥ 4 œ ˙ π ? ## 3 ≤ ≥ 4 œ ˙ π

# & # œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

10

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

Vc. I

Vc. II

# & #

B ## œ ˙ B ##

œ ˙

? ## œ ˙ ? ##

œ ˙

œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙ œ ˙

œ ˙ œ ˙

œ ˙ p

œ ˙

œ p ≤ œ p ≤ œ

œ ˙

œ ˙ p

p

˙

≥ œ œ ≥ œ œ

œ ˙ p

œ ˙

œ ˙

œ ˙ œ ˙

≤ ≤

slentando

œ œ œ ≤ ≤

œ. ˙. π

œ ˙

˙. π

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

˙. π

˙. π ˙. π

≤ ≥

œ ˙ p

œ œ œ

œ ˙ p

œ ˙

œ ˙ p œ ˙ p œ ˙ p

œ ˙

œ ˙ œ ˙

œ ˙

F

œ ˙ F œ ˙ F œ ˙ F œ ˙ F

œ ˙ F

≥ j œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œœ J P ≤ ≥ Œ Œ œ ˙ œ œ ˙ p ≤ ≥˙ œ Œ Œ œ ˙ œ p ≤ ≥ Œ Œ œ œ ˙ œ ˙ p

rit.

œ œ œ

œ ˙ p

≤ ≥ œ œ œ

più mosso

œ Œ Œ

Œ Œ

œ

© Gerard López Boada. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


"Com més cel, més quietud."

2

19

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

&

##

# & # B ## B ##

Vc. I

? ##

Vc. II

? ##

≥œ . œ œ œ œ œ œ œ . j œ œ œ . n Jœ œ œ n œ . œ J j J œ. œ œ œ f F œ. nœ œ œ œ ˙ œ ˙ J œ ˙ œ ˙ P f œ ˙ nœ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ P

œ ˙

Vln. II

Vla. I

Vla. II

Vc. I

Vc. II

œ ˙ P

# & # nœ. F # & # nœ. F bœ B ##

27

Vln. I

&

P

œ ˙

œ ˙

œ œ œ b˙ nœ b˙. J p œ œ œ b˙ nœ b˙. J p ˙ b˙. b˙.

B ## b œ ˙ P œ ? ## b ˙ P œ ? ## b ˙ P

b˙. n˙. n˙.

p

b˙. p b˙. p b˙. p

˙

nœ ˙

bœ ˙

˙

nœ ˙

bœ ˙

œ

œ

˙

œ

œ ˙

œ

œ

˙

œ

œ ˙

F œ ˙ F n˙ F n˙ F

rit.

˙ #œ #˙. π

˙ #œ #˙. π -̇ . œ œ- # œ˙. #˙. #˙.

˙. π

˙. π

˙. π

œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ J ƒ f œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ J ƒ f

˙

Œ

˙

Œ

tempo primo

B

≤ Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙. ˙ π -̇ Œ œ≤ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙. ∏ π ≤ œ ˙ ˙ Œ œ ˙ œ ˙ ˙. ∏ ≤ ˙ Œ ˙. ˙. ˙. ˙. ∏


"Com més cel, més quietud."

≥œ œ≤ ≥œ ≥ ≤ ≥ ≤ ## ‰ ∑ & œ j J œ œ . jœ œ œ. œ œ œ > > f ≥ ≤ ≥œ œ≤ ≥œ ≥ ≤ ## ‰ Œ j œ & ˙ J œ œ . jœ œ œ. œ œ > œ > f ˙. ˙. B ## ˙ Œ ˙ . F B ## ˙ Œ ˙ . ˙. ˙. F ˙. ? ## ˙ Œ ˙ . ˙.

37

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

Vc. I

Vc. II

? ##

F

˙. F

˙.

˙.

≥œ œ≤ ≥œ ≥ ≤ ‰ J œ œ . jœ œ œ > ≤ ≥œ œ ≥œ ≥ ≤ ‰ J œ œ . jœ œ œ >

3

≥œ œ≤ ≥˙

F ≤ ≥œ œ ≥˙ F

˙≤ . ˙≤ .

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙. ˙.

˙.

≥œ . œ≤ ≥œ œ≤ J f ≥œ . œ≤ ≥œ œ≤ J f ≤ ≥ œ ˙ intenso

f ≤ œ f ≤ œ f ≤

≥ ˙ ≥ ˙ ≥

œ ˙ f

≥œ . œ œ œ ≥ j # # ≥œ . œ≤ ≥œ œ≤ œ J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ & œ J œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ ≥œ . œ œ œ ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ## œ . œ œ œ œ œ œ j J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ & œ J œ œ . œ œœœœœœ œœ ƒ ≤ ≥ œ ˙ œ œ œ œ ˙ # œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ B # œ ˙

46

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

B ## œ ˙

œ ˙

Vc. I

? ## œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

? ##

œ ˙

œ ˙

Vc. II

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙


"Com més cel, més quietud."

4

# œ. œ œ œ œ œ œ œ œœ J & #

rit. ≥ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ J F ≤ œ ˙ œ œ œ p

54

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

Vc. I

Vc. II

# œ. œ œ œ œ œ œ œ œœ J & # œ ˙ B ## B ## œ ˙

œ ˙

? ## œ ˙

œ ˙

? ##

œ ˙

62

Vln. I

Vln. II

Vla. I

Vla. II

Vc. I

Vc. II

œ ˙

& &

œ ˙

## ##

˙. F œ ˙ F

œ ˙

œ ˙ œ ˙ p F œ œ œ œ ˙ F p œ ˙ F

? ## ˙ . ∑

∑ œ

˙.

œ 

˙.

˙.

œ 

˙.

˙.

œ 

œ ˙ œ ˙

œ ˙ p

œ œ . œj œ œ . j œ œ ˙ . œ

B ## ˙ .

œ ˙

˙.

a tempo

˙.

œ œ œ

p

rit.

B ## ˙ .

? ##

˙. F

F

œ ˙ F œ ˙ F œ ˙ F œ ˙ F

œ ˙ F

˙.

slentando

∑ ∑ ‰Œ œ. p ≥ ≤ ≥ j œ jœ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ. œ œ π p ˙. ˙. œ Œ Œ ∏ π œ Œ Œ

˙. π ˙. π

œ Œ Œ

˙. π

œ

˙.

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œœ ˙˙

œ ˙

poco più lento

œ ˙

˙.

ƒ

œ ˙ ƒ œ ˙

ƒ

œ ˙ ƒ œ ˙ œ ˙ ƒ œ ˙ œ ˙ ƒ

Œ Œ

˙.

rit.

œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙

˙. ∏ ˙. ∏

U̇.

π

U

˙. π

. π U

˙. π U

˙. ˙. π U

˙. ˙. πcatàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG526


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.