MG514 Recordes? (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Recordes? per a orquestra de corda

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Recordes? per a orquestra de corda


ISBD(PM) Recordes? [Música impresa] : per a orquestra de corda/ Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-514-0 Dipòsit legal: B-17962-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Recordes? ° c &

Llorenç Balsach

∑ œ bœ bœ nœ bœw nœ #œ œ b#˙˙ ™™

q=100 (els lligats són d'expressió) mf

Violins I

div

& c œw œ œ bœ w w

Violins II

Bc

Violes

Violoncels

Contrabaix

¢

? ¢

?

˙˙ ™™

Œ

mp

?c

?c

w w

nwœ#œ œ œ

w w

˙ ∑ ∑ ∑

mf ∑ ˙™ œ œ œ bœ œw bœ bœ nœ b˙™

mf

mf

w w

Œ

˙™ ˙™

Œ ∑

mp

div

#œw œ œ nœ w w div

w w

6

B

mf

w w

mp

° ˙w #˙ & & ẇ

mf

Œ nœw #œ œ #œ

#w w mp

∑ ∑ ∑


° & w

w

& nw w

nw w

2

12

∑ #w w

B œ œ nœ nœ #œ œ œ œ œ Œ Ó tutti

? ¢

mf

?

18

ẇ #˙

mp

& #w B

¢

mp

nw w

mf ∑ bœ nœ b˙˙ ™™ œ bœ œ bœ œw bœ

mf

˙˙ ™™

˙˙ ™™

w w

#œw œ œ bœ <#>˙™ ˙™ w w

Œ œw bœ œ bœ ˙™ ˙™

Πbw w

b˙˙ ™™

Œ ẇ n #˙ mp ∑ ˙ b˙ mp

?

& <#>bẇ n˙ B b˙ ? ?

˙ ˙

b˙˙ ˙˙

Ó

˙

˙

œw bœ œ bœ

˙

mf

˙

Ó

mp

mp

˙

˙

˙

˙

bœw nœ nœ œ bnœw œ œ bœ

œw bœ œ bœ 45

œw bœ œ œ

œw bœ œ œ 5 4

mf

œ˙ bœ bœw nœ bœ nœ nœw œ œ œ

mf

mp

Ó

Œ

Œ bẇ b˙

25

Œ

div

?

° <b> b˙ & b ẇ

¢

mf

° & nw˙ #˙

œw œ œ bœ w w

Ó

mf

nœ˙ œ

œw bœ bœ nœ bœw nœ nœ œ ∑

œ bœ œ œ 45 w œ œ nœ bœ 5 w 4 5 ∑ 4


° 5 bw & 4 <b>w

3

30

¢

5 w &4 w bw 5 B 4 <n>w w ? 45 w ? 45

° & b˙ 37

Œ 44 b˙ n˙ tutti

mf tutti

Π44 w

mf tutti

Π44 bw

w

w

œ nœ n˙

w

mf tutti

bw Œ 44 mf 4 bw ∑ 4 ˙

B <b>w

œ bœ ˙

w

œ bœ ˙

w

Œ bœ bœ bœ b˙

nw

Œ bœ ˙ mf

Œ bœ ˙ mp bœ ˙ Œ mp bœ ˙ Œ

43

¢

? nw

6 4 œ œ #œ b ˙ ™ 6˙ 4 ˙ 6 4 ˙ 6 4

˙

˙™

n˙ ™ n˙ ™

œ Œ ∑

Œ Œ Œ Œ Œ

4 4˙ mf

4w 4 mf

4w 4 mf

mf

bw

œ

mp

bw

œ

mp

Œ Œ

mp mp

mp

œ bœ œ bœ œ #œ #œ n œ f f f

œ œ b˙

œ œ #˙

bdivẇ

˙(tutti)n˙

˙

˙

˙

bw

mf

œ œ ˙

œ bœ n˙

mf

mf

Œ ˙

œ Œ b˙

mf

w

4 bœ 4 n˙ 4 4 b˙

œ

mf

mp

° 6 & #œ #œ œ nœ 4 œ œ #œ b˙ ™ & <#>œ #œ ˙

œ Œ

bw

mf

bw

w

œ Œ

œ Œ ˙

mf

w nœ

w

mf

w

mf

? <b>w

? ˙

œ bœ bw

bw

w

? <b>w

B ˙

f

f

f

˙

mf

& w

¢

w

˙ ˙

˙ ˙ œ ˙ œ ˙

cresc.

cresc.

˙

cresc.

˙

˙ ˙

œ w

cresc.

œ w

cresc.

œ ˙


° œ #˙ &

4

œ 46 w™

48

(f)

& ˙ #˙ B <#>˙ #˙ ? #œ ˙

? #œ ˙ ¢ ° n˙˙ ™ & ™ 54

(f)

œ 46 n˙ œ 46 n˙ (f)

w w

mf

Ó div

mf

4˙ 4

Ó

mf

4˙ 4

Œ n#˙˙™™ Œ nœ˙ œ œ œ#œ œ œw #˙ Œ nw w

? #b˙˙ ™™

™ Œ #n˙˙ ™ ∑

nw Πw

w w

˙™ ˙™

Œ

œ œ̇ œ œ œ#œ œ œw #˙ ™ nw w nw w

n#w˙ ˙

mp

& nw w B

¢

mp

n#w˙ ˙ #œwœ œ œ n#w˙ ˙

° tutti & œ bœ nœbœbœ œ bœ b˙ 60

#œwœ œ œ œw œ œ œ

f

f

Œ

n#w˙ ˙

f

˙˙ ™™

∑ œ bœ bœ nœ bœw nœ #œ œ b#˙˙™™ Œ

Ó

f

w w

div

4 œw œ œ bœ w w 4 mf div

mf

(f)

∑ œ bœ bœ nœ bœw nœ #œ œ b#˙˙ ™™ Œ

div

4 4 œ œ œ̇ bœ w w

Œ n#˙˙ ™™ Œ nœ˙™œ œ œœ

B n˙™ ˙™ ¢

6 ™ 4w (f)

Œ #n˙™ ˙™

& #b˙™ ˙™

?

6 4 ˙ nw

4˙ 4

U œ nœ bœ nœbœbœ œ bœ b˙ œ ˙ ™ U w ẇ # ˙ ẇ # ˙ ˙™ w ˙™ ∑

Œ

Œ

œw œ œ bœ

mf

?

?


° div ∑bœ nœ mfbœw nœ #œ œ b#˙˙ ™ ™ & œ bœ

5

66

& w w

¢

w w

?

?

72

& w

˙™ ˙™

B <#>w

<#>˙ ™

? w ¢

˙™

? w

° & bw 79

˙™

n˙ ™

& œw œ œ bœ ˙˙ ™™ mf

B

mf

œw œ œ bœ ˙™ ˙™

mf

? bw

mf

? bw

mf

˙™ ˙™

Œ

B

° & #œ œ œ œ

¢

˙˙ ™™

Œ

˙

tutti mf tutti

w

mf tutti

˙

mf tutti

Œ <n>w Œ

w

Œ

w

Œ

w Œ bw Œ Œ

mf

˙

w

mf

w

mf

œ œ œ bœ ˙ ™

Œ

Œ œ b˙ ™

˙

˙

w

w

˙ #˙

˙

w

#w

w

#w

bw

˙

n˙ ™

œw œ œ bœ ˙˙ ™™

˙™

Œ œ ˙™

˙™

Œ bœ ˙ œ œw œ œ bœ ˙™ ˙™ Œ œ b-˙ œ bw ˙™

˙™ ˙™

Œ œ b-˙ œ bw nœw œ #œ œ f

mf tutti

ww

˙™

nw

œw œ œ bœ w w

#œw œ œ bœ

w w

œw œ œ bœ w w

#œw œ œ bœ

w w

nw

w

mf

mf

Πbw

w

Πbw

w

mf

mf

nw

w

Œ Œ Œ Œ Œ


° & w

U n˙ ™ U f & #œw œ œ bœ <#>˙™ ˙™ U f B #œw œ œ bœ <#>˙˙ ™ ™ U™ ? w ˙

85

? ¢ w

quasi fine

U™ ˙

Œ Œ Œ Œ Œ

solo p

œ bœ œ #œ w

œ bœ nœ #œ w

w

w

solo p

w

solo p

U <#>w U w U <#>w U w

w

nœ bœ œ bœ œ #œ w œ bœ œ #œ ˙ mf w

p

w

solo p

w

w

4'40 aprox.

6catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG514


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.