MG510 Mariagneta, per a cor mixt (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Mariagneta (Cançó popular catalana) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Mariagneta [Música impresa] : per a cor mixt Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Primera edició: octubre 2020 ISMN: 979069208-510-2 Dipòsit legal: B-17952-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Mariagneta Llorenç Balsach

q=47

mf 3 ° 2 pj 3 3 œ œ œœœ j j & 4 œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ

S

Ai

2 &4 ‰

A

a

Ai

p

˙

œ

a p

2 &4 ‰ ˙ ‹ a

T

p

B

Œ

˙ a

œ

a- déu, Ma-ri - ag - ne - ta, prin

3 ‰ œj œ œ œ œ œ

Ϫ

j œ ‰ œ œ

œ

Ai mf

œ

a

œ Œ

a

Ai

mf

œ Œ

? 42 ‰ ˙ ¢

a

a- déu, a - déu

œ

A - déu

a

œ ‰ œJ ˙

a

A - dé

-

prin

œ

déu

-

mf

˙

j œ

-

˙

a -

-

3 3 3 ° œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ #œ œ & œ J J

7

ce - sa dels meus sos - pirs!

Tu

3

& œœ œ œ œ œ œ

œ

ce - sa dels meus sos - pirs!

¢

& œ ‹ déu ?

˙

œ a

-

-

-

Ϫ

déu

˙

-

ro-bes el cor als

ro

-

ho mes

i_a mi_em fas pe-nar_i mo -

œ œ ˙

Ϫ

bes

3

œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J

Tu

-

ro-bes el cor als

ho

˙

Ϫ

u

j 43 œ

-

mo -

˙ -

-

-

3 4

3 œ œ œ œ œ œ 43 J

i_a mi_em fas pe-nar_i mo -


2

3 ° 3 3 œ œ™ œ œ œ 3œ œ œ œ 2 j œœ œ œ œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ 4 #œ œ J œ œ &4 œ œ

12

3 &4

rir. Ai a- déu, Ma-ri-ag - ne-ta prin - ci-pi del meu so - frir!

œ œ œ bœ ™

j 42 œ œ™

3

rir. Ai a - dé

3 & 4 ˙™ ‹ mes ? 43 ˙ ™ ¢

u

-

j œ3 nœ œ œ œ œ ˙

‰ œj ˙ œ

prin - ci-pi del meu so - frir!

2 4œ œ

so

2 4˙

nœ œ œ Œ

œ

meu

so

-

-

3 œ œ œ œœ œ ‰ œ J

frir!

-

œ

del

Ton a

˙

del meu

rir.

Ton a-mant és a la

Ton a-mant és a la

˙

frir!

Ton

3 3 3 ° œœ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ #œ œ J & J

18

por-ta queno_es-per-ra si-nó_el sí,

& Ϫ

j œ œ œ œœ œ œ œ

mant

¢

& œ ‹ por ?

no des-con-so-lis tos pa-res

3

œ

queno_es-per-ra si-nó_el sí,

œ

no

œ

œ

œ

ton

ton

3

tos

Ϫ

pa

si-nó_el sí,

œ ˙ œ

ton

no des-con-so-lis tos

œ

si-nó_el sí,

œ

ton

ton

res

-

mi. Ai a - dé

3 &4 ˙ ‹ mi. ? 43 œ ¢ mi.

Ϫ

u

-

œ

2 4œ

ton

œ

Ai

a

Ai

a

2 4˙

œ

-

déu

prin - ci - pi del meu so - frir

déu

a con-so-lar-me_a

Œ

j œ œ œ nœ œ œ ˙

-

a

per

3

œ

j3 œ4

3 ‰ œJ œ œ œ œ œ 43

œ

prin - ci - pi del meu so - frir!

j 42 œ œ™

a

pa - res

24

mi. Ai a-déu Ma-ri - ag - ne - ta

j 43 œ

j œ œ™

3 ° 3 3œ œ œ ™ œ œ œ œ 2 œœ œ œ œ œ 4 #œ œ ‰ J &4 œ

3œ 3 & 4 œ œ bœ ™

a con-so-lar-me_a

œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ#œ

œ

- ta

per

∑ mp

‰ œj œ œ ‰ œj

˙

˙

˙

œ œ œ œ nœ œ Œ

prin

3

-

Si mf

ci - pi del meu so - frir

Si


° mp & œ

3

29

pa

-

œ

œ

-

-

Ϫ

œ

œ

-

œ œ J

drí

-

si

& œ œœ œ œ œ œ ‰ j œ œ œœ œ œ œ œ tens u na cri - a - tu - ra

¢

?

mp

˙

ma

-

˙

& œ™ œ

¢

dei - xa-me-li ser pa - drí:

-

° & <#>˙

al

& œ ‹ frir!

-

-

œ œ œ œ #œ ‰ œJ œ

no m'ha_es-ti-mat la ma- re,

al -

re,

al-

˙

-

Ϫ

Ϫ

menys

que

m'es - ti - mi el

j 42 œ œ™

fill. Ai a - dé

fill,

3

j œ nœ œ œ œ œ

u

-

œ œ œ œ 43 ˙ ™

-

œ J

j œ 42 œ œ #œ œ #˙

prin - ci - pi del meu so -

fill. Ai a - déu Ma-ri - ag - ne - ta

œ 3œ œ œ œ

prin - ci - pi del meu so -

2 4˙

3

œ

re,

-

3

3

& ˙

frir!

˙

si

ma - re,

œ œ ˙

œ œ œ œ œ 43 œ 3œ œ œ ™ œ œ œ 42 #œ ‰ J œ el

39

so

-

-

3 j 43 œ œ œ œ bœ ™

menys que m'es -ti - mi_el

° & œ

˙

3 4œ

& ‹ menys que m'es-ti - mi_el ? œ

ma

j œ 3œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ

-

35

œ

dei - xa-me-li ser pa - drí:

3 œ œœ œ & œ œœ œ ‹ tens u na cri - a - tu - ra

œ œ œ œ œ œ #œ

no m'ha_es-ti-mat la

3

3

3

fill.

œ

œ

prin

-

j œ œ3 œ œ œ œ œ œ j œ œ3 œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œ œ œ mp

frir

œ Œ

Ai

a- déu, Ma-ri - ag - ne - ta, prin - ce sa dels meus sos - pirs!

Œ

? œ œ3 œ œ œ œ ‰ œJ œ ¢ - ci-pi del meu so - frir

mp

A - déu

∑ œ

œ a

-

déu

∑ mp

∑ œ

œ

a - déu

Tu

Œ ‰ œ J œ a

œ Œ -

déu

Tu


4

° œ 3œ œ œ œ ‰ œ & #œ œ J

œ 3œ œ œ œ 3 œ 3œ œ œ ™ œ œ œ 2 4 4

45

ro -bes el cor als

&

ho - mes

3

& œ œ œ œ ‹ ro-bes el cor ? ∑ ¢ ° 2 & 4 #œ 49

œ

ho

-

-

‰ œJ

Œ

j 42 œ u

-

3 4 ˙™

˙

3 œ nœ œ œ œ 43 ˙ ™

-

œ J

œ 3œ œ œ

œ

prin - ci - pi del meu

2 & 4 Ϫ

del

‰ œj 43 œ œ œ bœ ™

Œ

-

mes

j œ

œ meu

nœ œ œ œ

œ

prin - ci - pi del meu

œ

meu

œ prin

˙

˙

˙

˙

so - frir!

#˙ -

so - frir!

3

so

Ϫ

frir!

-

-

2 4 2 4

i_a mi_em fas pe-nar_i mo - rir.

ne - ta

2 &4 œ ‹ del ? 42 ˙ ¢

mo - rir. Ai a - dé

œ als

i_a mi_em fas pe-nar_i mo - rir. Ai a- déu, Ma -ri - ag mp 3

œ 3œ œ œ

œ

ci - pi del meu

so - frir

˙catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG510


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.