MG505 Miniatura coral (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Miniatura (estudi coral núm. 8) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Miniatura (Estudi coral núm. 8) [Música impresa] : per a cor mixt/ Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

Primera edició: setembre 2020 ISMN: 979069208-505-8 Dipòsit legal: B-15357-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Miniatura (Estudi coral núm. 8) rubato i expressiu (tota la peça). Cantar solfejant o amb vocals/síl·labes. q=ca. 50 tots els tresets retinguts (més lents)

Sopranos

Mezzos

Mezzos

Contralts

3 &4

p

3 ¢& 4

3 &4

b˙ ™

& ˙

œ

& ˙

Œ

¢& <b>˙

˙™ p b˙˙ ™™

,

mf

œ b˙

œ b˙

bœ b˙

c b˙

n˙ ™

c bw

p

pp

bœ Ó

c

p

c

˙™

p

bœ ™ œ œ #˙ #˙ ™ p ™ nœœ ˙˙ ™ ˙˙ ™™ ø ø ø ø

c ø

mf

˙

˙ nœ

mp

b˙ bœ

Œ œ œ œ œ ˙ œ nœ b œ b ˙ œ mf œ b#œœ #n˙œ œ b˙ bb˙˙ ™™ Œ n˙ ø ø ø ø ø

b˙ ™ #˙˙ ™™

p

˙™

˙™

ø

œ

bbœœ b˙

b˙ ™

˙™

°

bœ nœ bœ œ ˙

U ˙ ™™

bœ bœ <n> b˙˙ œœ ˙ ø ˙

n˙ ™™

˙Œ ™ ™™ #U ˙

c nw #w ww

ø

˙™

b˙ ™

p

‰ 43 ‰ b˙ ™

b˙ ™

p

U

n ˙ ™™ U Œ ™ #˙ ˙ # ˙˙ ™™™™™™

‰ 43 ˙™ ppp

˙™™

bw

œœ˙

‰ 43 ‰ b˙ ™

( )

<n> w

‰ 43 œ ˙ p

(tutti) (div)

nww

,

poco piu mosso

‰ 43 ø

˙™ ‰ 43 b˙ ™ ˙™ ‰

˙™

p

∏∏∏∏

{

& <b>œ Œ <b> ˙ ? ˙˙

b˙ ™

p

,

b˙ ™

p

ppp

8

mf

b˙ ™

b˙ ™

° <b>œ b-œ 3-œ -œ œ ™ œ œ b˙ &

b˙ ™

˙™

œbœ

∏∏∏∏

˙™

-œ 3-œ -œ œ œ œ œ bœnœ œ ˙

∏∏∏∏

? 43

p

∏∏∏∏

{

mf

3 &4

q=ca. 50

œœ˙ , œ ˙

-œ 3-œ -œ œ ˙

∏∏∏∏∏

Piano (opcional)

° 3˙ &4

Llorenç Balsach

ø

b˙ ™ #˙˙ ™™

ø


2

œ

œ bœ nœ œ

˙

œ bœ

3 œ b-œ -œ -œ œ ™ œ

nœ bœ

œ

˙

˙

œ

˙

œ

pp

bbœœ

Ó

˙

mp

˙

Œ

mf

œ

œ b˙

˙

Œ bb#œœœœ

œ

œ œœ

˙

bœ <n>b œœœ

œ ˙˙ ˙

-œ 3-œ -œ œ

˙

mf

& b˙ ™ mf

& b˙ ™

mf

¢ & b˙ ™

ø

° & œ b˙

,

20

¢& ˙™

{

,

&

MG505

ø

ø

Œ

bœ b˙

c b˙

n˙ ™

c #˙

p

œ #˙ ? ˙™ ˙™ ø

ø

p

& ˙™ &

b˙ #n˙œ

œ

∏∏∏∏

? b˙ ™ b ˙™ mf

˙

∏∏∏∏∏

{

& œ

c

p

c

˙™

b˙ n˙

b˙ ˙˙

ø

b˙ #˙

(tutti)

nww

w™

(Π)

w

bw w c #ww w

nw #w nϪ w w

ø

Œ

(div)

#œJ ˙

j #œ ˙

nœ bœ ™ œ

ø U w

nw

c ø

ø

w

<n> w

p

#˙ ™ p ˙˙ ™™

œ

∏∏∏∏

œ

15

nœœ

ø

ca. 1'30

U w U ww U w nw #w nw w w

ø

Sabadell, maig 2020

° œ &


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.