MG504 Paisatge amb tritons (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Paisatge amb tritons (estudi coral núm. 7) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Paisatge amb tritons. Estudi coral núm. 7 [Música impresa] : per a cor mixt/ Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2020 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

Primera edició: setembre 2020 ISMN: 979069208-504-1 Dipòsit legal: B-15356-2020 Copyright de la música: © 2020 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2020 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Paisatge amb tritons (Estudi coral núm. 7) q.=40

° 6 &8 Œ

solfejant o cantant amb vocals

j #>œ œ bœ j j #œ œ J > œ bœ n œj #˙ œ > > mf j 6 & 8 Œ j #œ œ nœ ™ œ™ bœ œj b˙ # œ œ mf 6 ˙ & 8 Œ œJ bœ ™ œ™ bœ ™ œ ™ ‹ mf ? 68 Œ œJ ˙ ™ œ ™ bœ ™ ˙ ¢

S

A

T

B

mf

° & ˙ 6

& n˙

& b˙ ‹ ? ˙ ¢

‰ j #œ œj œ j #œ œj œ™ nœ > œ > ‰ j #œ œj nœ ™ ˙™ nœ ‰ œJ bœ ™

Ϫ

‰ œJ ˙ ™

12

¢

& ˙™ ‹ ? ˙™

>œ œ n>œ œ > j j # ‰ j #œ œ J bœ œ J nœ > ‰ j #œ œj nœ ™ bœ ™ œ ™ nœ ‰ œJ bœ ™

‰ œJ ˙ ™

Ϫ

bœ ™

Ϫ

œ ™ nœ ™

solfejant o cantant amb vocals

bœ ™

˙™

f

˙™

#œ ™

> Œ œj nœ #œJ œ œ #œ ™ J f

˙™

f

Œ #œj j nœ # œ f Œ j nœ #œj #œ > f > Œ #œj nœ #œJ œ ™ f

#˙ ™

œ œj n>œ

° & nœ ™ œj ‰ œj #>œ œJ œ ™ & ˙™

Llorenç Balsach

˙

#œ ™

j œ nœ ˙ ™ j j #œ œ ˙ ™ œ œ > f j n>œ œ œ œ œ œ ‰ Œ™ Œ n œ J J J >œ œ n > > œ œ œ ‰ œ #œ J œ #œ J J J f J

3 n>œ bœJ nœ j j 4 # œ œ™ # œ ™ > >œ # œ œ ™ j j 43 #œ ™ œ #œ nœ # œj œ™ œ ™ f #œ nœ > #œ ™ œ ™ #œ #œJ nœ #œj œ™ #œ ™ 43 > ˙™

Ϫ

Œ #œJ nœ œj nœ ™ >

3 4


° 3 ( q=q ) Œ &4 œ œ nœ nœ ˙ <#> ˙

2

respiracions "ad libitum" a totes les veus

18

3 &4

¢

Œ

˙

3 & 4 <#>˙ ‹ ? 43 ˙

mp

mp

˙™

Œ ˙™ Œ ˙™ mp

° & ˙

( q=q )

26

‰ j 68 #œ œ > mf ‰ j 68 #œ & ˙ mf œ

¢

& <b>˙ ‹ ? ˙

° & ˙ 32

& n˙

¢

& b˙ ‹ ? ˙

‰ œJ 68 bœ ™

mf

‰ œJ 68 ˙ ™

œ bœ bœ nœ n œ œ ˙™

˙™

˙™

˙™

nœ ˙ ™

b˙ ™

œ b˙

˙™

˙™

˙™

˙™

œ b˙

nœ ™

bœ ™

b˙ ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

bœ ™

˙™

˙

bœ ™

‰ j #œ œj œ j #œ œj œ™ nœ > œ > ‰ j #œ œj nœ ™ ˙™ nœ ‰ œJ ˙ ™

bœ n˙

œ n˙

b˙ ™

˙™

>œ œ n>œ œ > j j #>œ œ bœ j j # J bœ œ œ J > œ bœ n œj #˙ ‰ n œj #>œ œ J > j j œ nœ ™ œ™ bœ j b˙ ‰ j #œ œ nœ ™ bœ ™ œ ™ œ #œ nœ

mf

‰ œJ bœ ™

bœ ˙

˙

˙™

mp

nœ ˙

˙

#˙ ™ ˙™

‰ œJ bœ ™

‰ œJ ˙ ™

#œ ™

bœ ™

f

Ϫ

œ ™ nœ ™

j œ nœ ˙ ™

j j #œ œ ˙ ™ œ œ

œ œj n>œ œJ œ ‰ Œ ™ f ˙

Ϫ

Œ nœj n>œ œJ œ œ J >œ œ œ #>œ œn>œ œ # ‰ œ œ J J J J J f


& ˙™

¢

& ˙™ ‹ ? ˙™

jœ œ 3 j j j j6 œ™ œ >œ œ œ œ ™ œ #œ œ J nœ 8 œ œ 8 #œ ™ mp 3 6 j 8 8 ˙™ ™ ™ ˙ œ œ #œ ˙™ #œ ™

45

˙™

mp

œ #œ œ™ J

Ϫ

& ˙™

¢

˙™

& #˙ ™ ‹ ? #˙ ™

° & ™ œ

& ™ ˙ & bœ ™ ‹ ? œ™

nœ ™

nœ ™

œ

˙™

˙™

j nœ

#œ bœ ™ bœ ™

j œ

˙™

bœ ™

˙™

j œ #œ

œ

6 #˙ ™ 8

3 Ϫ 8

6 ˙™ 8

nœ ™

Ϫ

bœ ™

œ bœ J > œ™

nœ ™

j œ

œ™ ˙™

j b˙ ™ œ ˙™

nœ ™ œ œj

#œ ™ # œ ™

j œ bœ >

j nœ

b>œ bœ ™

j œ

bœ ™

bœ ™

nœœ ™™

˙™

<#>˙ ™

Ϫ

nœ ™

nœ ™

œ

3 8 Ϫ

j #>œ œ

j n œ #>œ

˙™

49

¢

œ™ œ œ ˙ ™ J

mp

mp

° & #œ ™

3

U ˙˙ ™™

U ˙™ U ˙™

2'40 aprox

(el fa un pelet més fort, sense passar-se)

U™ ˙

Sabadell, abril 2020

° & nœ ™ œ ™ 38
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG504


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.