MG498 Espais lluminosos (Gerard López Boada)

Page 1

GERARD

LÓPEZ BOADA Espais lluminosos per a tenor, cor i orquestra

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Espais lluminosos [Música impresa] : per a tenor solista, cor i orquestra / Música de: Gerard López Boada - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2019 - 1 partitura (52 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2019 ISMN: 979069208-498-3 Dipòsit legal: B-23423-2019 Copyright de la música: © 2019 Gerard López Boada Copyright de l'edició: © 2019 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


GERARD

LÓPEZ BOADA Espais lluminosos per a tenor, cor i orquestra sobre un poema de Víctor Balaguer octet de metalls (2 trompetes, 4 trompes i 2 trombons) tenor, cor SATB arpa percussió (timbales, glockenspiel, triangle i plat suspès) cordes


"PELS ESPAIS LLUMINOSOS S'ESTENEN MES MIRADES" Pels espais lluminosos s'estenen mes mirades sense que entorn obiren més que lo cel i el mar: lo cel amb sa grandesa serena i majestuosa, lo mar amb sa infinita superba majestat. Les ones van i vénen amb son plomall d'escuma: ja s'alcen bullidores, ja cauen gemegant, ja en rims de perles brillen a la claror dels astres, ja estenen per la platja son transparent cristall. Les ones van i vénen per sobre la mar blava: si llestes se'n van totes, més llestes tornaran. No és això lo que passa pels mars en què navego, on les ones que fugen se'n van per no tornar. Víctor Balaguer (1824-1901)


Espais lluminosos q = 112

Gerard López Boada (*1969)

# & # 44

Horn in F 1/2

&

Horn in F 3/4

&

# 4 4

?

44

&

Trumpet in B b 1/2

# 4 4

 #˙ p

2.

˙.

Œ

Œ

44

ww π

?

44

44

triangle

&

44

?

44

Tenor solo

&

44

Soprano

&

Alto

Tenor

Trombone 1/2

Glockenspiel

Timpani

∑ œ œ

3.

œ π

w

ww

∑ !

∑ ∑

!

triangle

œ Œ œ œ

44

&

44

V

44

?

44

Violin I

&

4 4

Violin II

&

Viola

B

Drum Set

Harp

Bass

Cello

Double Bass

? ?

p 4 -̇ 4 p 4 -̇ 4 p 4 4 -̇ p 4 4

w-

!

w

w π 2.

F

˙. ˙.

Œ

b w-

b w-

b w-

b ˙-

Œ

b w-

-̇ # ˙-

b w-

# ˙-

˙.

Œ

b w-

-̇ # ˙-

˙.

Œ

w-

-̇ # ˙-

b ˙-

p

p

˙ # ˙-

˙

˙

˙ # ˙∑

w

π

w

w

w π

w

w π

w

w π w π

w

© Copyright 2019 Gerard López Boada. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

w


Espais lluminosos

4

11

&

Hn.

&

Hn.

&

?

# 2.w #

π

Œ 3. œ œ w 4. œ π

w w

A

T

B

&

p

Œ œ

˙˙ ˙

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

P ˙˙ ˙ f ˙˙

Y

œ œ œ ˙

?

Vla.

? ?

w

œ ˙.

w w

˙

w

˙

F w F

œ

w

w w w

U

U

U

U -̇

˙

˙ ˙

!

triangle

B

˙ ˙

˙ ˙

V

˙ ˙ F ˙ F ˙.

˙ ˙

˙

w

Divisi

F

˙˙ U

&

œ

˙.

˙

Œ œ  π - œœ œ ∑ Œ œ-

˙

w

&

˙ ˙

&

˙˙

 p ∑

U

ww

U

ww w

a tempo

˙

&

&

D.B.

π ˙ ˙

Y

w π w w π ww π

~~~~~~~~~~~

?

Y

plat suspès

U

rit.

ww π

Vln. II

Vc.

?

11

Vln. I

ww

~~~~~~~~~~~~~~~~

S

˙ œ

11

T. sol

˙˙ . F

11

Hp.

wœ ˙ .

˙

11

D. S.

˙

œ

~~~~~~~~~

Timp.

˙. F ˙ F

j œw‰ Œ  p ˙ ˙ ˙ ˙

&

11

Glk.

˙

~~~~~~~~~~~~

Tbn.

˙ p ˙

1.

~~~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

## w

w π

w w π w π w π

w π

U

U

U

U

U̇ U

˙ ˙

U

˙

U̇ U̇

   

π ˙ ˙

Pels

es

π

˙ ˙ es π ˙ ˙

Pels

π ˙ ˙

˙

w

˙

p

-

pais

llu - mi

-

no

˙

-

sos

-

pais

w

llu - mi

˙

˙

no

˙

-

sos

bw

pais

˙

˙

-

w

llu - mi

˙

˙

-

no

-

sos

pais

llu - mi

-

no

-

sos

Pels

es

-

Pels

es

-

˙

˙ ˙ ˙ ˙

˙˙ π

Divisi

Divisi

˙˙ π Divisi  # ˙˙ π Divisi  #˙ ˙ π ∑


Espais lluminosos

##

#

&

?

21

B b Tpt.

&

Hn.

&

Hn.

&

Tbn.

#

? 21

Glk.

Timp.

21

D. S.

!

!

p

˙ w

˙˙ π

˙˙

œ œ

˙

˙ w

œ œ

˙˙

plat suspès

?

˙

&

˙

V

˙

?

˙

   

˙

˙

Pels

es

˙

Pels

˙

es

-

Pels

˙

es

˙

-

Pels

es

-

˙

˙

-

w

˙

pais

llu

w

˙

˙ -

mi

˙

-

˙

no

˙

-

˙

˙

˙

˙

sos

pais

llu

-

mi

˙

-

no

˙

-

sos

pais

w

llu

˙

-

mi

˙

-

no

-

sos

pais

llu

-

mi

-

no

-

sos

bw

˙

˙ ˙

˙ ˙

˙

s'es

˙

˙ -

te

-

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

nen

˙

s'es

-

te

˙

-

nen

s'es

-

te

-

nen

s'es

-

te

-

nen

˙

˙

Vln. I

&

ww

˙˙

˙˙

˙˙

&

˙˙

˙˙

˙˙

ww

˙˙

Vla.

B

ww

w w

Vln. II

w w

21

D.B.

? ?

w w w w

˙ #˙ #˙ ˙

˙ ˙ ˙ ˙

w w π

&

˙ ˙

ww π

S

Vc.

˙

!

rit.

&

B

˙˙

˙˙ π

T. sol

T

triangle

21

A

&

21

Hp.

5

n ˙˙  ∑

˙ ˙

∑ ∑

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

w

œ œ

˙

mes mi - ra

Y

π p

œ œ π -

mes mi - ra

˙

mes mi - ra

˙

œ œ œ œ

-

˙

-

˙

˙

mes mi - ra

-

w w œœ œœ œ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Unis.

˙

˙ ˙ π

˙

˙˙ ∑

w des, π

w des, π w π ww

des,

des,

w w π

w w π w π w w w π

∑ œ œ ∑


Espais lluminosos

6

31

B b Tpt.

&

Hn.

&

Hn.

&

Tbn.

?

## # #

∑ ww ww

Timp.

S

A

T

B

∑ 

 & ?

Y

œ œ œ œ ∑

& & V ? &

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

˙

π

& w w

 

w

ww

w w

˙ ˙

w w

˙ ˙

w

˙

ww w

n ww π

?

31

D.B.

Vln. I

Vc.

31

T. sol

&

31

Hp.

31

D. S.

31

Glk.

a tempo

˙˙ ˙

˙˙

w w π

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ œ œ

˙ ˙ œ œ œ œ

˙ b˙

œ œ ˙

˙ #˙ F ˙ #˙ F

˙˙ p ˙˙

˙ ˙ ˙ ˙

˙˙ F

˙˙

˙ ˙ F

œ˙ œ b œ˙ œ

˙ ˙

π

œ œ

π œ œ mes mi π œ œ mes mi

π œ œ

mes mi

mes mi

˙

-

ra

-

-

-

ra

˙

ra

˙

ra

-

˙

des,

˙

-

˙

˙

des,

˙

-

des,

˙

-

des,

œ œ

mes mi

œ œ

mes mi

˙

bœ œ

˙

œ œ

mes mi

mes mi

  

w bw p ww p

˙. ˙.

Œ ∑

˙

˙

F# C# G#

F œ

˙

-

ra

-

des,

-

ra

˙

-

des,

˙

˙

-

˙

-

œ œ

des,

œ œ œ œ

˙

˙

-

ra

ra

-

des,

Œ

˙˙ ..

˙

ww p

Unis.

˙ p

bw p

-

˙

-

mi

mi

mi

˙ P

˙

œ œ

˙

œ œ œ œ w

Unis.

œ #œ 3

œ

œ #œ 3

œ

œœ œ œ R œ #œ

Œ

-

-

F

3

3

f

F ˙

mi

Unis.

˙

ra

-

-

-

des,

#˙ ra F ˙

-

-

-

des,

-

-

-

des,

-

˙

F ˙ ra

ra

w

F

w #w F w F

w F w

F

-

-

˙ ˙

des,

gliss.


Espais lluminosos

# w & # w

38

B b Tpt.

Hn.

&

# w w

Hn.

&

ww

Tbn.

?

#

w w

Glk.

Timp.

?

38

D. S.

38

Hp.

& ?

T. sol

&

S

&

A

T

B

& V ? 38

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

w w

w w

œ

a2.

w

w

w

˙.

w

w w

π

w

w

w

w

w

bw bw p

w

1.

r œ ≈‰ Œ 

38

w p

&

38

4.

7

Unis.

p -̇

Unis.

p -̇ p -̇ p

∑ ∑

w-

b w-

w

b w-

w

b w-

w ∑

w

π œœ œœ œœ œœ

que en π b œœ œœ œœ œœ sen - se

sen - se

˙ ˙ π Divisi b˙ ˙ π

que

˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑

bw p

pizz.

-

-

b œœ œœ œœ œœ

Œ

torn,

sen - se

Œ

˙˙ ..

π œœ œœ œœ œœ

sen - se

˙. b˙.

˙. ˙. Divisi ˙ ˙ π Divisi b˙ ˙ π

que

en

Œ ˙ ˙

˙ ˙

Œ

que

en

œœ œœ œœ œœ

torn,

sen - se que en bπ œœ œœ œœ œœ

Divisi

en

b ˙˙ ..

sen - se

b ˙˙ ..

que

torn,

-

˙˙ ..

-

torn,

˙ b˙

˙ ˙ ˙. b˙. ˙. ˙.

bw

en

Œ Œ

˙ ˙ ˙ ˙

-

-

b ˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

œœ

torn

torn

Œ

o -

b œœ œœ œœ œœ sen - se

que,

o -

sen - se

que,

o -

œœ œœ œœ œœ

b˙. ˙.

Œ

o -

œ œ

˙. ˙. ˙ b˙

œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ


Espais lluminosos

8

# w & # p # a2. & w p

Hn.

Hn.

Tbn.

&

? 46

Glk.

Timp.

&

#

a2.

w p

w p

Hp.

?

p

S

A

T

B

& & & V ?

p ˙˙

bi

p ˙˙

bi

p ˙ ˙

bi

bi 46

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

ww

w F a2.

w F

a2.

w F

triangle

œ Œ œ œ

œ œ

˙ ˙ ren

-

˙˙

ren

-

ren

˙˙ ˙ ˙

ren

œ

œ

!

œ œ

˙ ˙ ˙˙

F b b ww bw F bw bw bw

 

˙˙

˙ ˙

w w w w

w w-

w w

a2.

w www

arco

-

-

p ˙ ˙

a2.

Œ œ

46

T. sol

w F

~~~~~~~~~~~~~~~~~

46

˙.

w

 &

b wP

w ∑

bw P-

w

?

nw

P

b wP

w

a2.

1.

P

w

46

D. S.

n w-

w

46

B b Tpt.

w w

w

b wbw p

bw b wp b wbw p b b wwp b wp

P b œœ œœ b œœ œœ

sen - se que en P b b œœ œœ œœ œœ sen - se

P b˙ ˙

˙ ˙

∑ pizz.

-

b ˙˙ ..

Œ

torn,

P b œœ œœ b œœ œœ

b œœ œœ b œœ œœ

que

sen - se

que

˙. b˙.

en

Œ

˙. b˙. P b˙ ˙

P b˙ b˙

en

˙ b˙

˙ ˙

Œ

-

-

F b œœ ˙˙

b ˙˙ ..

F b œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ ˙˙ sen - se que en - torn o - bi F ˙ œ œ . b œ œ Œ b˙. b œ œ œ œ ˙˙ sen - se

torn,

sen - se

˙ b˙

en

Œ

P b b œœ œœ œœ œœ

P b˙ b˙

bw F

que

-

b ˙˙ ..

Œ

que

en - torn

torn,

b ˙˙ ..

Œ

torn,

˙ b˙

b˙ ˙ ˙. b˙. ˙. b˙. bw

b˙ ˙ ˙ ˙

Œ

-

bi

F b œœ œœ œœ œœ ˙ ˙

˙ ˙

-

ren

-

˙˙

ren

˙˙

sen - se

que,

o

-

bi

-

ren

sen - se

que,

o

-

bi

-

ren

ww

˙. ˙. ˙ b˙

bœ œ

œ œ bœ œ œ œ

w www

b˙ ˙

œ œ œ œ

ww arco w-

b˙. ˙.

Œ

o

œ œ

œ F

P

˙ ˙


Espais lluminosos

œ œ œ # & # œ

54

Hn.

&

Tbn.

?

#

œ

nœ bœ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

54

Timp.

& ?

54

D. S.

54

?

Y

p

œ b œœœ œ

S

A

T

B

&

œ b œœœ

&

œ œ œ œ œ bœ bœ œ

&

œ œ œ œœ b œ b œ œ

V ?

més que

54

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

lo

œœ b œœ b œœ œœ més que

lo

œ œ œ œ bœ bœ œ œ més que

més que

Vln. I

œ œœœœ

œ b œœ b œœ œœ œ œ œœ

54

T. sol

w> #w f

#w #w f>

~~~~~~~~~~~~~~

Hp.

&

f

plat suspès

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

Glk.

f > # # ww

lo

lo

œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ b œœ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œœ

#w w # # ww f w #w #w

b œœ b œœ œœ

œ bœ bœ œ

f> #w w

f #w #w > cel f # w> w cel

f # w> #w

cel

cel

# w> w f

#w # w> f # w> w f # w> #w f # w> f

# # ˙˙

# ˙˙

˙ #w

˙

w w

∑ # # ˙˙˙ #˙

# # ˙˙ ˙

# >˙˙ i

˙ # ˙˙˙

# ˙˙ ˙

>˙ ˙ el

# >˙˙ # >˙˙ i

legato

4.

legato

legato

#w #w f #w f

Π#w f # w>

el

el

# ww>

ƒ

w

‹˙

w w

# ˙˙

#˙ #˙

Œ ˙

legato

# ww

3.

#œ ˙

# w>

ƒ

# ˙˙ # ˙˙ >i >el # >˙˙ >˙˙ i

#w f

a2.

~~~~~~~~~~~~~~~

&

œœ œœ œœ

w

~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

#

# w>

~~~~~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

9

#œ #œ #œ #œ 3

3

3

#w #˙

#w #˙ #˙

#œ #œ #œ #œ

dim.

#œ √ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ #˙

3

‹˙

#˙ #˙ ∑ ∑ #˙

f #œ #œ #œ ‰ #œ ‰ œ #œ ∑

# # ww >

ww

# # ww > mar

ww

ww

ww

mar

# # ww >

mar

> # # ww

mar

# w> #w

w w

Unis.

F #˙

Unis.

#˙ #˙

# ˙˙ # ˙˙ > > # ww>

# # ww > > # w #w

ww ww

# >˙˙ # >˙˙

> # # ww

ww

#w >

w

>˙

> ˙

F


Espais lluminosos

10

Tbn.

&

? 60

Glk.

Timp.

&

# #

˙ #˙

‹ # ˙˙

# # ˙˙ .

# ˙ ..

Hp.

# # ww F

?

#w F

∑ ∑

 &

#˙.

?

60

# ww F

#˙.

#œ #œ #œ

F

˙ #œ

60

D. S.

# w˙

œ œ #œ

w

# ‹ ww

ww

ww

ww

ww

ww ∑

triangle

!

bœ bœ bœ bœ p b˙ 

# ww # ww π

b b b www F w w

w

˙

b œ b œ b ˙˙˙˙ b˙ ˙

˙

p

www ww

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

&

#w F

~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

‹œ

~~~~~~~~~~~

# & # #˙.

60

B b Tpt.

w w

&

A

&

T

V

#˙ lo π  ˙

?

&

60

T. sol

S

B

60

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B ? ?

#˙.

#˙.

# # œœ

pizz.

Œ

f pizz. #œ #œ Œ f pizz. #œ Œ f

  

#w p

w

#œ ‰ Œ  J p ∑

bœ bœ

arco

Œ œ f

w F

w

bœ bœ

arco

Œ œ F bw

bœ bœ Œ œ p b˙ b˙ arco

w ∑

#w

#w

bw

w

˙

π

˙

w

bw ∑

#w π arco w

arco

w π arco w π w π

arco

˙.

˙. ˙. ˙. ˙.

π ˙ π lo

lo π ˙ lo

Œ Œ Œ Œ Œ


Espais lluminosos

# & #

68

B b Tpt.

&

?

&

?

?

68

68

68

T. sol

S

A

T

B

& & & V ?

˙

˙

˙

˙

cel

amb

sa

gran

˙

˙

˙

cel

˙

amb

˙

sa

gran

˙

-

cel

amb

sa

gran

-

˙

˙

!

triangle

p

!

˙

˙

se

˙

˙

-

se

-

˙

˙

˙

œ #œ œ œ

˙

œ œ œ œ

re - na

re - na

˙

˙

˙

˙

˙

˙ #˙

-

re - na

de - sa

se

-

re - na

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

D.B.

se

#˙ #œ ‹œ #˙ # œ œ

de - sa

&

# ˙ # # ˙˙ #˙

de - sa

# ˙-

˙ # # ˙˙

˙

#œ œ

˙

-

œ π

# # ˙˙. # œ # ‹ œœ

gran

1. legato

#˙ œ̇ # œ # ˙ # ‹ ˙˙ p π

de - sa

˙ #˙

legato

-

sa

˙

amb

Œ

w

˙

cel

w

Vln. I

68

Vc.

w

#

68

Hp.

1. legato

&

D. S.

w π

Hn.

Timp.

&

Glk.

Hn.

Tbn.

#

11

˙˙ π

Divisi

Divisi

˙˙ π Divisi  # ˙˙ π Divisi  #˙ ˙ π ∑

i

i

ma - jes - tu

ma - jes - tu

!

triangle

-

-

o

-

o

-

# œ œ œ œ # ˙-

œ œ œ #œ

p

!

˙

˙

˙

˙

sa,

sa,

˙

œ #œ la

i

ma - jes - tu

-

o

-

sa,

la

˙

˙ #˙

i

ma - jes - tu

-

o

-

sa,

la

˙˙

ww

ww

˙˙

ww

w w

la

˙ #˙

ww

w w

˙

˙ #˙ #˙ ˙

p #˙ #˙ p #˙ #˙ mar

amb

mar amb p #˙ #˙

p #˙ #˙ mar

amb

mar

amb

sa

œ ‹œ

in - fi -

#˙ #œ #œ sa

in - fi -

sa

in - fi -

sa

in - fi -

#˙ #œ #œ #˙ #œ œ w

#w p

w

#w p

w

#w p

#w p

w w w w

w


Espais lluminosos

12

&

Hn.

&

Hn.

&

?

#

#w # ˙ ‹˙

#

Timp.

?

?

&

S

&

T

B

& V ?

ni

ni

-

ni

-

#˙ #˙ #˙ #˙ ni

78

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

π

w

π # # ww ta

ta

w

π

˙ #˙ ˙ #˙ #w

-

#w ta π #w

Divisi

# # ww

# ww

#w p

#w

∑ ∑

 # # # ˙˙˙ π #œ #œ #œ 

 #˙

-

#˙ ˙

per - ba

#w

su

-

#˙ #˙

per - ba

#w

su

-

per - ba

su

 #˙

 #œ #œ su

˙

-

#˙ #˙ #˙ #˙

per - ba

3

##

w

##

##

#w #w # # ww

##

-

# # ww

ww

##

ww

##

w

##

3 4

##

43

tat.

tat.

# # ww

tat.

#w

tat.

#w #w π

#w # œ # œ # # # www

3 4

w

-

p

3 4

#w

-

˙˙ 

!

3 4

##

jes

# # ww π

triangle

3 4

-

jes

### 3 4

ma

-

#œ #œ

-

#w

w w

##

jes

# # ww

### 3 4

-

jes

˙

#w

#### 3 4

1.

##

3

#w π

w w

w π

#œ #œ 

˙˙

#w # w π

# # ww π

#˙  # # # ˙˙˙

˙˙

Divisi

ww

ma

ma

# # ww π

# # ww

#w

-

#w

ww

w #w

#w

ma

‹ ww

# # ww π

Divisi

#w ta π

# ww ∑

legato

ww

#˙  # # ˙œ # œ # # ˙˙ ˙ π

#˙ # # ˙˙  ∑ p π #œ #œ #˙  # # ˙˙ #œ #œ

-

#˙ #˙

˙˙

p

∑ #w

ẇ ‹ ˙

~~~~~~~~~~~~~~

legato

~~~~

&

T. sol

Y

 #˙ #˙ π ˙˙ 

plat suspès

78

A

&

78

Hp.

# # ww π

78

D. S.

# # ww π

# ‹ ˙˙ # # ˙˙

78

Glk.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tbn.

##

~~~~

78

B b Tpt.

w w

ww # # ww π #w w π (ossia: 8a bassa)

# ˙- -̇

w-

Unis.

w-

p

# ˙- -̇ p Unis. # ˙- -̇ p Unis.

# ˙- -̇ p ∑

##

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

43

w-

##

w-

# # 43 ∑

43

# # 43


Espais lluminosos

## & # 43

? ##

# 3 & # 4

? ##

3 4

3 4

Tbn.

3 4

88

Timp.

88

D. S.

Hp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

3 4

 bœ bœ

bœ n b œœ

nœ bœ nœ

˙˙ ..

3.

#˙.

 bœ bœ

bœ n b œœ

p

nœ bœ nœ

œ n œœ

nœ nœ œ

œ

 œ

# 3 V # 4

? ##

##

œ œ 3 & 4 œœœœœœ œ 3 π # 3 & # 4 œ œ œ œ œ π œ B # # 43 œ œ . J π ? ## 3 ‰ j œ œ œ 4 œ π ? ##

3

3 pizz. 4 ˙. p

3

3 3 œ nœ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 π nœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ π b˙ œ nœ J œ œ. π nœ bœ nœ œ œ ‰ œj œ ‰ b œJ π p

b˙. F

˙. p

# œœ # œœ

#œ œ œ œ

3 4

n˙. π

# 3 & # 4

˙˙ .. π

Œ

-̇ p

œœ œ π p œ œ œ œ œ 

Œ

# 3 & # 4

n ˙-

&

88

Vln. I

##

œœ œ p œ

Œ

88

T. sol

##

3 & 4  π ? ## 3 œ œ 4 œ œ

88

~~~~~~~~~~

Glk.

-̇ π

~~~~~~~~~~~

Hn.

## 3 & # 4

2.

~~~~~~~~~~

Hn.

Œ

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

~~~~~~~~~~~

88

~~~~~~~~~~

q = 72

# ## 3 & # 4

13

œ #œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 3

3

nœ b˙ ‰ b œJ p

b˙. F

3

bœ bœ nœ

nœ bœ nœ

p

3

3

3

3

3

3

nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ p 3 œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ 3 3 3 3 p œ j#œ œ #œ ‰ œj œ œ ‰ œ P p

n˙. p

˙.


Espais lluminosos

14

# ## & # Œ

94

Hn.

Tbn.

## & #

˙˙ .. π

# # 3. & # n˙. π

? ##

Timp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

œœ n b ˙˙ π

n ˙˙

j œ π 4.

œœ

˙˙ ..

#œ n˙ œ- ˙P

˙. ˙.

œ- -̇ P

n n ˙˙ .. π

˙.

n ˙˙ .. π

? ##

 &

##

? ## &

##

p nœ

# & #

œ n œœ

nœ nœ œ ∑

œ

 œ

# œœ # œœ

#œ œ œ œ

Œ

‰ p

Œ

nœ œ

œ œ nœ

nœ œ ‰

>œ œ œ œœ Œ Œ

Œ

œœ œ  œ œ b œ n œ œ b >œ œ F π bœ œ 3 œ œ Œ  nœ ‰ œ œ nœ ‰

bœ nœ œ

π

∑ ∑ ∑

3

p ‰ jœ n œ œ nœ ∑

# V #

? ##

bœ nœ œ

# & #

94

Vln. I

œœ p

Œ

# œœ- n ˙˙P

94

T. sol

#˙.

# & #

94

Hp.

94

D. S.

œœ n ˙˙ π

94

Glk.

˙˙ ..

n˙ ˙

œœ

˙ # ˙-

~~~~~~~~~~~

Hn.

Œ

n ˙˙p

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

& &

## ##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ 3 œ #œ #œ 3 3 3 3 3 p nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ p 3 œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ 3 3 3 3 p ‰ jœ œ œ ‰ œj # œ œ # œ œ P p

n˙. p

˙.

œ œ œ bœ J p 3

˙ π j‰ œ- œ- . p non div. j œ ‰ œ. œ- n œ- . p arco œ- ‰ n œ- . J p

>œ

≤ 3 ‰ œj œ œ œ b œ J p j‰ œπ ‰ œj ‰ œπ ‰ œ- ‰ J π

b œ- . . n œœ- . n œ- .

œ >

‰ ‰

# œ- n ˙P

˙.

‰ œ - -̇ P

˙.

œ- -̇ P

˙.

π

n˙. π

˙. π

n˙. π

b˙. π


Espais lluminosos

# ## & #

101

? ##

˙˙ ..

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

˙˙ .. π

n˙. π 3.

# & # ? ##

& & V

##

# & #

nœ bœ

? ##

D.B.

? ##

∑ ∑

? ##

Vc.

œ nœ œ

##

B ##

b˙.

##

# & #

œ

‰ j nœ œ œ nœ

# & #

101

Vln. I

-̇ p

101

T. sol

Œ

? ##

101

Hp.

n ˙-

nœ bœ

101

D. S.

-̇ π

∑ ∑

œœ œ p π œ œ œ œ œ 

p ‰ œj œ p ‰ j œ œ Les o p ‰ œj œ

œ œ

- nes

œ œ

Les o - nes

Les o - nes

œ

b˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

bœ bœ

bœ n b œœ

nœ bœ nœ

Les o - nes

p ‰ œ œ J

∑ œ nœ bœ van

i

ve

bœ bœ œ van

i

ve

bœ bœ bœ

-

-

bœ bœ nœ

-

van

-

van

i

i

ve

ve

nen

nen

nen

nen

3 3 nœ bœ œ œ œ bœ œ bœ œœœœœœœœœ œ 3 3 3 3 π œ œ œ œ œ nœ bœ bœ bœ π œ b˙ nœ J œ œ. π nœ bœ nœ œ ‰ œj œ œ ‰ bœ J π p

˙. p

pizz.

b˙. F

œœ œ π p œ œ œ œ œ 

p ‰ œj œ p ‰ j œ œ Les o p ‰ œj œ

bœ bœ

œ œ

- nes

œ œ

Les o - nes

Les o - nes

bœ n b œœ

nœ bœ nœ

Les o - nes

p ‰ œ œ J

∑ œ nœ bœ van

ve

-

nen,

bœ bœ œ

-

van

i

œ

i

ve

bœ bœ bœ bœ bœ nœ

-

van

-

van

i

i

ve

ve

nen,

nen,

nen,

3 3 nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œœœœœœœœœ œ 3 3 3 3 π œ œ œ œ œ nœ bœ bœ bœ π œ b˙ nœ J œ œ. π nœ bœ nœ œ ‰ œj œ œ ‰ bœ J π p

˙. p

b˙. F

p nœ

œ n œœ

~~~~~~~~~~

Timp.

˙˙ ..

Œ

2.

# & #

101

Glk.

˙˙ ..

Œ

~~~~~~~~~~

Tbn.

## & #

˙˙ ..

~~~~~~~~~~

Hn.

## & #

~~~~~~~~~~~

Hn.

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

15

nœ nœ œ

œ

P ‰ bœ nœ J les o P ‰ jœ œ

œ

P ‰ œj b œ les

o

les o P ‰ n œj œ les

o

-

nes

-

nes

œ

-

-

nes

nes

œ œœœœœœœœ

p

3

3

3

nœ œ œ œ œ œ p œnœ œ œ œ œ œ œ œ

3 p3 ‰ jœ œ œ œ p

n˙. p

3


Espais lluminosos

16

Œ

Tbn.

˙˙ ..

## & # #˙.

Timp.

? ##

? ##

? ##

S

A

T

B

& & & V

Vln. II

Vla.

##

##

van

& &

##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

p nœ

œ œ #œ van

##

# œœ # œœ

#œ œ œ œ

œ

##

? ## 108

Vln. I

##

~~~~~~~~~~~

# & #

108

T. sol

108

Hp.

i

ve

-

œ #œ #œ i

ve

-

œ œ #œ

#œ #œ œ

-

van

-

van

i

i

ve

ve

nen,

œ œ

les o P j ‰ nœ œ

nen,

œ

nen,

3

œ #œ œ

3

œ

œ #œ œ œ #œ œ œ œ 3

3

j #œ œ #œ ‰ œ P ˙.

-

les

-

o

-

nes

3

3

nes

van

-

i

ve

-

œ œ #œ

#œ #œ œ

-

nes

van

-

nes

van

œ

3

i

i

ve

ve

nen,

œ

nen,

˙.

F b˙. ˙˙ ..

F ‰ bœ œ œ œ œ J amb son

amb son

nen,

3

j #œ œ #œ œ P

Œ

˙ -

œ

ma,

˙

F ‰ œ œ œ œ œ J

plu - mall d'es - cu

œ œ b œ œ œJ P 3 j bœ œ œ œ œ P3 bœ œ œ œ œ œ œ P 3 bœ œ œ ‰ œ J P bœ œ œ P 3

œ

plo - mall d'es - cu

3

œ œœ œœ œ œ œ

œœŒ œ œ

F ‰ Jœ n œ b œ œ œ

œ

#œ œ œ œ œ œ

Œ

nen,

œ

!.

F b ˙˙ .. b ˙˙ ..

3

œ œ

œ

#œ œ #œ 3 œ #œ œ #œ #œ 3

nœ œ œ œ #œ œ œ p œn œ œ œ œ œ œ œ œ #œ 3 3 3 p œ ‰ œj œ œ ‰ p

n˙. p

ve

Œ

œ

œ #œ #œ

œ

œœœœœœœœœ

p

# œœ # œœ

i

˙

!.

#œ œ œ œ

van

triangle

œ œ #œ

œ -

 œ

les o P ‰ œj b œ

nen,

#œ œ #œ œ œ œ œ œ œ 3

nœ œ œ nœ

P ‰ bœ nœ J les o P ‰ œj œ

œ

b˙. ˙. p

n œœœ

#˙.

Œ

˙ p-̇

# & #

108

D. S.

n˙. π

˙˙ ..

3.

108

Glk.

˙˙ .. π

˙ # ˙-

~~~~~~~~~~~

Hn.

## & #

Œ

n ˙˙p

~~~~~~~~~~

Hn.

~~~~~~~~~~~~~~~

# ## & # Œ

108

B b Tpt.

-

ma,

F ‰ œJ œ œ œ œ œ J œ J

amb son

plu - mall d'es -

amb son

plu - mall d'es -

3 œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 3

œ

3

3

œ œ œ œ œ œ œ #œ 3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ 3 œ œ œ 3

œ œ œ œ ‰ J œ


Espais lluminosos

## & ##

113

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & # &

? ## # & #

113

Glk.

Timp.

? ## 113

D. S.

# & #

π

!.

S

A

T

B

? ## # & # & & V

Vln. II

Vla.

## ## ##

? ## 113

Vln. I

!.

p ˙. b ˙˙˙ ...

p b˙. ˙˙ ..

&

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

p ‰ bœ œ œ œ œ J amb son plu - mall d'es p ‰ œj œ bœ œ œ œ

amb

son

cu

-

ma,

cu

-

ma,

plu - mall d'es

˙

3 œ b œ J œ œ œJ œ π 3 j bœ œ œ J œ œ œ P3 bœ œ œ œ œ œ œ P 3 bœ œ œ ‰ œ J P bœ œ œ p

bœ bœ

-

cu

-

-

‰ ‰

amb

bœ Œ

3

Œ

ma,

ma,

son

π œ J d'es π j œ

˙ ˙

Œ

œ

-

plu - mall

d'es

-

œ

3

3

bœ nœ œ bœ œ œ œ bœ 3

bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ 3 bœ 3 bœ bœ 3

bœ J

-

d'es

3

3

- mall

œ

bœ bœ bœ bœ

1

1

cu

œ

π nœ cu

π Œ

π bœ

-

cu

-

˙

ma,

cu

-

ma,

b˙. π

3

Œ

œ Œ

-

œ nœ bœ bœ π

˙

ma,

Œ

!.

ma,

Œ

π b˙ π

-

œ

œ

bœ π

d'es

3 bœ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ

˙ b n ˙ .. π

bœ bœ nœ bœ bœ œ nœ bœ bœ nœ bœ bœ p

bœ bœ bœ bœ bœ

p bœ bœ bœ J amb p son - plu bœ nœ bœ J

cu

Œ

n˙. p

bœ -

b ˙˙

1

Œ

113

T. sol

Œ

Œ

Œ ∑

π

n˙. π n b ˙˙ ..

1.

b b ˙˙

b ˙˙ ..

~~~~~~~~~~~~~~

113

Hp.

###

Œ

n b ˙˙π

17

Œ Œ

˙

Œ

˙

Œ

˙

Œ Œ

˙. π

b˙ ˙

Œ

b˙. π

˙

Œ

b˙ p

Œ

b˙. π ∑

pizz.


Espais lluminosos

18

## & ## Œ

117

Hn.

Tbn.

& &

###

? ##

˙˙ .. π

˙. ˙ π.

Timp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

b œœ

b œœ

# & # ? ## & & & V

##

 π

œœ

## ## ##

? ## 117

Vln. I

b n œœ

? ##

117

T. sol

b b œœ

117

Hp.

b n œœ

117

D. S.

b n œœ

# & #

117

Glk.

nœ œ

b œœ

&

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

œœ œ

œ œœ

3

bœ bœ bœ

F j bœ ja F j bœ ja

œ n œ b œ œ œ œ b œ œ œ bœ 3 3 3 F bœ

bœ bœ

nœ bœ ‰ bœ J F bœ bœ bœ bœ

F

bœ bœ bœ bœ

nœ nœ bœ

b œ F bœ  F ‰

bœ f

.3 œœ

. œœ

3

.3 œœ

. œœ

3

. .3 . œœ b œœ œ bœ

. .3 . œœ b œœ œ bœ 3

3

bœ J f

bœ J ‰

Œ

F

Œ

bœ bœ

bœ bœ

s'al

-

-

œ

nœ œ

cen

bu - lli

œ

bœ œ

cen

bu - lli

-

do

bœ -

do

‰ ‰

nœ œ  

bœ 

bœ 

bœ œ  

bœ 

bœ  bœ

bœ 

œ bœ  

bœ  ‰ bœ

F bœ bœ bœ

bœ bœ J ‰

3

3

Œ

3

bœ 

b˙ 

bœ bœ bœ

3

s'al

bœ bœ

Œ

3

. . œœ b b œœ

F

3

3

3

bœ bœ

bœ bœ

F

.3 ‰ n b œœ

F

b˙. 

Œ

. . œœ b b œœ

F b b ˙˙ ..

b ˙. π

n bb œœœ  f b œ bb œœ b œ n œ b œ bœ bœ bœ œ

.3 bn œœ

œ œ œœœ π œ J œ œ. π œ ‰ œj œ œ π ˙. p

œœœœœœœœœ 3 π 3

b b ˙˙ .. p

~~~~~~~~~~~~

Hn.

###

n n œœ-

-̇˙ π

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

Œ ∑

b˙ -

F j bœ

F bœ J

res,

b˙ bœ

œ

res,

ja

s'al

œ

-

cen

ja

s'al

-

cen

b˙ 

œ

bœ bœ bu - lli -

bœ bœ

bu - lli -

b ˙ bœ J

bœ  bœ  bœ

bœ 

b œ

œ bœ   œ


Espais lluminosos

## & ##

121

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

& &

### ###

? ## # & #

121

Glk.

Timp.

? ## 121

D. S.

# & #

121

Hp.

? ## 121

T. sol

S

A

T

B

& & & V

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

## ## ##

? ## ? ##

bœ bœ bœ

do

do

f j bœ f j bœ ja

ja

-

-

b œ f bœ  f ‰

bœ ƒ

bœ bœ

bœ J ƒ

bœ bœ bœ bœ

. œœ .

. œœ .

. .3 . œœ œœ œœ . 3. . . œœ .

.3 œœ 3.

bœ J

Œ

F

Œ

Œ

bœ bœ

œ

bœ s'al

-

cen

s'al

-

cen

ƒ b b œœ

œ

bu - lli

-

bu - lli

-

b b œœ b œœ

bu - lli

-

nœ bœ

bu - lli

-

œ

res,

res,

œ

bœ 

nœ 

œ 

bœ 

bœ 

œ 

b˙  bœ  bœ

bœ 

œ bœ  

ƒ b b œœ do

ƒ b b œœ

do

ƒdo b b œœ bœ 

do

. œœ .

-

-

-

-

‰ bœ

bœ bœ bœ

bœ bœ J

Œ ∑

‰ œj œ œ œ n œ - - - - f a2.

ja ca - uen ge - me - gant,

b b ˙˙

F ‰ œJ œ œ œ œ ˙ .

b b ˙˙

res,

ja ca - uen ge - me - gant,

F ‰ œJ œ œ œ œ ˙ .

b ˙˙

res,

ja ca - uen ge - me - gant,

res,

˙.

ja ca - uen ge - me - gant,

˙.

ƒ

b˙ 

F ‰ œj œ œ œ œ ˙.

res,

bœ 

F ‰ œ œ œ œ œ ˙. J

bœ J

3

Œ

bœ 

˙.

f

3

b b ˙˙

bœ  bœ 

bœ bœ

3

3

bœ bœ bœ

ƒ

3

3

3

3

bœ  f

B ##

bœ bœ

.3 œœ 3.

b˙. 

F

f

˙.

a2.

.3 œœ 3.

b ˙˙

Œ

. . b œ œœ b œ . .

.3 b b œœ F.

b b œœ

b ˙. p

##

# & #

Œ

b b ˙˙ .. P

&

Œ

b b ˙˙ P

? ## 121

Vln. I

##

b b ˙˙ P

. . œœ b b œœ . .

.3 b œ ‰ bœ . F

19

bœ 

œ

˙. ƒ

˙. F

ƒ ˙.

F ˙.

˙.

˙.

b œ œ 

F

bœ 

ƒ

F


Espais lluminosos

20

## & # # n˙. F ### &

˙. p

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & # n ˙- . F

? ##

Timp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

n ˙˙ .. π

˙˙ ..

˙˙ ..

? ##

##

? ##

&

# & # & & V

## ## ##

? ## 125

Vln. I

-̇ .

˙˙ .. π

125

T. sol

‰ œj œ œ œ - - - # œF

n˙. ˙.

125

Hp.

˙. ˙. p a2.

& &

## ##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

p ‰ bœ œ œ bœ bœ ˙. J

p ‰ j œ œ œ bœ œ ˙. ja ca - uen ge - me - gant, p ‰ n œj œ œ b œ œ ˙ .

b˙.

ja ca - uen ge - me - gant,

˙.

œ

p

˙

œ œ bœ

˙.

bœ ∑

˙. p ˙. p

nœ œ

n˙.

œ œ nœ

˙. p

nœ œ œ ∑

˙. π

œ

ja ca - uen

n˙. π ˙.

œ œ

π ˙.

π

ge

œ ∑

∑ b œœ œœ b n œœ œœ œœ

ja ca - uen

˙

‰ Jœ œ œ

∑ π œ

π

œ ˙

ge

ge - me

ja ca - uen

˙

# œœ œœ œœ œœ œœ π

œ Œ Œ œ

ge

ja ca - uen

‰ n Jœ œ œ

˙.

p ‰ n œJ œ œ b œ œ ˙ .

‰ œj œ œ

n˙.

ja ca - uen ge - me - gant,

˙. ˙.

j ‰ œ œ œ

˙.

ja ca - uen ge - me - gant,

π

più mosso

˙. π

125

D. S.

nœ œ

# & #

125

Glk.

œ

1.

125

-

π

gant,

-

-

œ

me - gant,

-

œ

˙. gant, π #˙. π ˙.

# œ- œ- œ- œ- œ-

me - gant,

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑

3

˙.

me -

œ œ #œ

œ

p- œ œ œ- œ- œp

bœ bœ nœ œ n œ œ œ n œ bœ 3

3

bœ nœ œ bœ bœ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ- œ- n œ- œ- b œb œ- œ- b œ- œ- œ-

˙ œ # œ ˙   p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ Ÿ~~~~~~~~~~~ œ œ # œ n œ J J ‰ ‰œ p bœ œ pizz. bœ œ #˙ p


Espais lluminosos

## & ##

132

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

## & #

? ## # & #

132

Glk.

Timp.

? ##

˙˙ . . π

D. S.

132

Hp.

&

##

? ## # & #

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

# œœ œœ œœ œœ œ œ π

b œœ

œœ b n œœ

œœ

œ J‰ Œ

π œ

Œ

œ bœ nœ œ bœ nœ b œ n œ bœ nœ œ œ 3

3

œ œ #œ

œ

œœ

3

1

bœ bœ œ J ‰ Œ P

Œ

p

œœ p

##

# & #

p ‰ Jœ œ # œ

de

per

œ

&

# V #

? ##

& &

## ##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

# œ- œ- œ- œ- œp œ- œ- œ- œ- œp

p ‰ # œj œ

jaIen rims

jaIen rims

œ-

œ- n œ-

œ- b œ-

b œ-

œ- b œ-

œ-

œ-

˙

œ 

de

1.

˙. π

!

œ œ œ nœ œ nœ œ bœ bœ nœ ∑

˙  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ œ # œ n œ J ‰ œ J ‰ p bœ œ pizz. bœ œ #˙ p

# œ p

1

triangle

132

Vln. I

132

T. sol

n b ˙˙ ..

132

21

π ‰ # œj œ

˙

per

p b ‰ Jœ œ de

per

-

de

per

-

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ # Jœ ‰ Jœ ‰ p Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ‰ # œj ‰ œj ‰ œj ‰ b œ ‰ J p ˙

œ 

œ

jaIen rims

de

jaIen rims

de

les

les

Ÿ Ÿ œ ‰ b œj J Ÿ œ ‰ J

Ÿ j œ

˙  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nœ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ œ # œ n œ J ‰ œ J ‰ p bœ œ bœ œ #˙ p

# œ p

Œ

π ‰ j œ œ #œ

les,

p- les ‰ n Jœ œ

œ J ‰ Œ π

˙ -

∑ œ

Ÿ Ÿ Ÿ ‰ # œj ‰ œj ‰ œ J π Ÿ Ÿ Ÿ ‰ j ‰ j‰ j œ œ #œ π #œ œ œ   π Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ œ # œJ ‰ p œ #˙ π


Espais lluminosos

22

137

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

&

####

## & #

Timp.

˙. ∑

## & #

? ##

# & #

? ##

137

Hp.

1

triangle

&

##

? ##

p

1

!

œ œ bœ bœ nœ œ n œ b œ œ bœ bœ nœ p ∑

# & #

137

T. sol

S

A

T

B

&

Vln. II

##

# & #

per

œ

# V # ? ##

π bœ J de π bœ J

##

##

Ÿ j nœ

& &

B ##

bœ 

Vc.

? ##

D.B.

? ##

Vla.

-

per

137

Vln. I

˙˙ .. π

137

D. S.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙. π

a2.

137

Glk.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n n ˙˙ .. #˙. p ˙˙ .. ˙. #˙. p

-

de

Ÿ j œ

F ‰ œJ œ

˙

les,

-

per

-

Ÿ j œ

Ÿ j œ

∑ #œ

œ

de

per

œ

de

per

-

Fœ J -

de F bœ J

les,

les,

‰ ‰

Ÿ j œ

Ÿ j bœ

Ÿ ‰ œJ ‰ F Ÿ ‰ # œj ‰ F

Ÿœ # Ÿœ J ‰ J

Ÿ j Ÿj œ ‰ œ

˙  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ œ #œ J ‰ œ F #œ œ œ F

# œ F

‰ œ  ‰ nœ

œ J ‰ Œ π

Œ ∑ ∑ œ

p ‰ œj œ

les,

˙

les,

œ

per

-

les,

Ÿœ J

Ÿœ J

œ

de

œ

jaIen rims

œ

-

Ÿ œ J

de

œ

jaIen rims

per

Ÿ nœ J

p ‰ # œj œ

˙

œ n œ  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ bœ œ J bœ

5

jaIen rims

œ

œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ bœ nœ

jaIen rims

˙

per

Œ

F ‰ # œj œ

les,

œ

œ J ‰ Œ π

# ˙˙ .. π

les,

Ÿ bœ J

Ÿ j œ

nœ œ   Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ J bœ

de

Ÿ Ÿ Ÿ ‰ # œj ‰ œj ‰ œ J p Ÿ Ÿ Ÿ ‰ œj ‰ œj ‰ j #œ p œ #œ œ    p Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ #œ # œ J ‰ p œ #œ œ p


Espais lluminosos

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

## & #

? ##

rit.

Timp.

˙˙ .. F

n ˙˙ .. n ˙˙ ..

&

##

? ##

œ œ bœ nœ œ bœ nœ œ œ œ p

# & #

S

A

T

B

&

# & # # V # ? ## 141

Vln. I

Vln. II

##

& &

F

6

∑ œ

per

œ

-

les,

˙

-

de

##

##

bœ 

Vc.

? ##

D.B.

? ##

les,

per

Ÿ j œ ‰ Ÿ j ‰ œ

-

les,

Ÿ j œ ‰

Ÿ j ‰ œ

Ÿ j œ

Ÿ j bœ

œ b œ  Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ nœ œ J

nœ bœ œ

les,

œ

œ

B

œ

œ

de

per

œ

de

per

Ÿ Ÿ Ÿ ‰ # œj ‰ œ ‰ œJ J F Ÿ Ÿ Ÿ ‰ œj ‰ # œj ‰ # œJ F #œ œ œ   F Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ # œJ ‰ #œ F œ #œ œ F

œ nœ œ œ œ R

F# Bb

jaIen rims

-

Œ

b˙. b ˙.

f œ

F ‰ œ œ J jaIen rims F ‰ # œj œ

˙

p ‰ nœ œ J de per p bœ œ ‰ J

per

B ##

Vla.

œ œ œ œ #œ J ‰ Œ

141

T. sol

b n ˙˙ ..

b ˙˙ ..

n˙. ˙.

? ##

141

Hp.

˙˙ . . p

n ˙˙- ..

b˙. b ˙- . f

n ˙˙ ..

&

141

D. S.

n ˙˙ ..

# ˙˙ .. F

a tempo

##

141

Glk.

˙- . ˙. f ˙. n ˙- . f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ n n ˙˙ .. #˙. F

# ## n ˙ . & # n˙.

141

23

Fœ œ ‰ J -

f bœ

bri

˙

les

de per nF œ œ ‰ J

nœ -

les

œf

bri

f bœ

bri

. Ÿœ n Ÿœ ˙ Ÿœ ‰ J ‰ J ‰ J f Ÿ Ÿ b Ÿœ b ˙ . ‰ œj ‰ Jœ ‰ J f bœ œ nœ b˙.    f Ÿ~~~~~~~~~~~~ bœ œ J b˙. ‰ œ f œ n œ b œ œ nœ œ de per

-

les

3

3

œf

les

∑ ∑ √ œ bœ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ bœ œ œ bœ bœ

ƒ

˙ -

˙

f

gliss.

b b ˙˙- ..

bri

˙ -

-

-

-

3

3

3

llen

˙

llen

˙ ˙

llen

Œ

bœ a

la

Œ

bœ a

la

cla -

a

la

cla -

a

la

cla -

Œ

Œ

b˙.

llen

œ œ

cla -

œ œ œ œ œ œ

˙. ˙. ˙. ∑

3


Espais lluminosos

24

# # # ˙˙- .. & # F # # & # ˙˙ .. F

˙˙- ..

˙. ˙.

˙. n˙.

146

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

? ## 146

Glk.

Timp.

&

##

? ## 146

D. S.

146

Hp.

&

##

? ## # & #

S

A

T

B

& &

Vln. II

Vla.

##

# V # ? ## 146

Vln. I

##

&

##

# & # B ##

Vc.

B ##

D.B.

? ##

n ˙˙- ..

F. ˙

F ˙.

F ˙. ror

F ˙. ror

ror

˙. F ˙. F

˙

bœ p

˙

F bœ ‰ b œj n œ b œ

dels

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

p b˙.

œ

dels

π

˙ .. ˙

œ

œ

bœ bœ ‰ b œj n œ π n ˙œ-

√ bœ bœ ‰ b œj n œ œ

n ˙-

p n˙.

-

as

-

b˙.

b˙.

-

tres

tres

n˙. tres

˙.

˙.

π n˙.

˙.

n ˙-

π b˙.

˙.

˙.

as

?

œ

b˙.

π n˙.

˙.

b˙. b ˙. π

œ

b p˙ .

œ

dels

n˙ p

as

œ

2.

tres

p b˙.

dels

b˙.

˙˙- ..

-

as

˙.

‰ jn œ b œ bœ bœ p ∑

Œ

˙.

Œ

F ˙.

˙˙- ..

3

n˙.

˙˙- ..

3

˙.

F

F

œœ œ œ nœ œ œ

ror

œœ œ œ œœœœ œ 3 3 3 F ∑

146

T. sol

n ˙˙ ..

F ˙ .. -̇ F ˙.

F

b ˙˙- .. p

π

œ-

n ˙-

˙.

˙.

œ-

œ œ

n ˙n ˙∑

&


Espais lluminosos

## & ##

152

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

Timp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

4.

j bœ p

˙.

# & #

? ##

& & &

## ##

bœ bœ bœ

∏ ‰

3

##

Œ

# & #

Œ

V

##

Œ

? ##

Œ

&

# & # &

##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

œœœ

3

nœ bœ 3

##

152

Vln. I

152

T. sol

? ##

152

Hp.

152

D. S.

## & #

152

Glk.

25

b˙. π b˙. π

n˙. π

Div.

b˙ b ˙ .. π pizz. b˙. p

π bœ ja

π nœ ja

ja π bœ ja

3

œœ ‰ œ

bœ ‰ π bœ

œœœ

bœ bœ bœ

3

œœ

3

3

œ ‰

œœœ

3

nœ bœ 3

3

œœ ‰ œ

bœ ‰

œœœ

3

bœ bœ bœ

3

œœ 3

œ ‰

œœœ ‰

3

bœ bœ bœ ‰

es

œ

es

œ

nœ -

te

-

œ

-

es

-

es

te

te

˙.

te

˙ -

nen

-

˙

-

-

nen

˙ ˙

nen

Œ

per

la

Œ

per

la

per

la

per

la

Œ

Œ

˙.

˙.

˙.

b ˙- .

˙. ˙.

˙. ˙.

3

˙.

nen

3

œœœ‰

3

∑ œ

œœœ

b˙.

œ œ œ œ

‰ œœœ 3


Espais lluminosos

26

## & ##

Hn.

Hn.

Tbn.

# # n˙ & # ˙ &

###

? ##

œœ

π

n˙. ˙. π

j œ p

1.

# & #

155

Glk.

Timp.

? ## 

155

Hp.

& &

155

T. sol

S

A

T

B

&

Vln. II

Vla.

##

nœ œ œ 3

##

# & # # & #

plat

˙

plat

? ##

˙

&

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

plat

˙.

plat

˙. -̇ . . n ˙˙- . n˙.

-

-

-

nœ -

44 ˙

44

44

3

œ nœ ‰ œ

-

44 w œ

œ œ nœ

3

œœ ‰ œ 3

∑ n˙

œ bœ

44 Œ

œœœ

44 œœ

3

# V #

155

Vln. I

##

œ

œ

œ

155

D. S.

44

155

B b Tpt.

œ œ œ 44 ‰ 44

-

ja

44 Œ

-

œ

44 Œ

-

-

œ

44 Œ

œ

44 Œ

ja

ja

44

w

44 œ 44 œ

44 ww 44

3

œœœ‰ 3

nœ -

>œ

>œ

43 ˙ . ˙.

43

>œ 43 J

>œ .

43

œ nœ ‰ œ

3

3

œ bœ

œ nœ œ

œ

són

trans

œ

3 3

pa

-

rent

-

rent

-

són

trans

œ œ

-

pa

œ

pa

œ

nœ œ œ

3

œ œ œ ‰ nœ œ œ ‰ 3

3

‰ œœ 3

œ

43 n ˙ .

trans

43

-

trans

œ

43 ˙ .

-

són

œ bœ

43 ‰

3

3

3

-

pa

œœœ

œ œ nœ ‰ 43

œ‰

43 ˙ .

œ

-

són

-̇ 34 ˙ ..

43

œ‰ œ bœ

œ

ja

œ bœ

3

3

œ -

p

43

œ bœ

n œœ

>œ

44 œ œ n œ ‰

rent

rent

43 n ˙ . ˙.

43 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -̇ œœœ34 .

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 . b œn œb œ-̇

43 ˙ . ˙. 43


Espais lluminosos

158

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

& &

&

#### ### ###

? ## # & #

158

Glk.

Timp.

rit.

-̇ ˙ ..

b˙. ˙.

>œ J

>œ .

? ## 

158

Hp.

& &

## ##

bœ nœ

œ

3

œ bœ nœ

3

# & #

S

A

T

B

&

# & #

Vln. II

Vla.

˙.

cris

˙.

cris

b˙.

? ##

n˙.

& &

## ##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

#˙ ˙π

œ

Œ

cris

˙.

cris

-

-

-

-

Œ

3

œœ œ

œœœ

3

nœ œ œ ?

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b ˙- .

nœ p

p ‰ j#œ œ #œ œ π ˙.

Œ ∑ ∑

Œ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -̇ .

˙ .. ˙

# V #

158

Vln. I

##

Œ

∑ œœ œ

158

T. sol

π-̇

158

D. S.

a tempo 1.

27

# ˙˙ Œ

Œ

Œ

˙#˙

œ

Œ

π ˙.

tall.

π ˙.

tall.

π Ÿ~~~~~~ ˙ b œ-

π # Ÿ~~~~~~ ˙ n œπ

# ˙˙ .. π

˙˙ ..

4 4

4 4

œ #˙

4 4

> Œ œ #œ

4 4

4 4

œ #œ ‰ œj # œ

Œ

œ

# >œ

œ #˙

44

44

44

4 4

4 4

4 4

4 4

˙. ˙. ˙.

Ÿ~~~~~~~~~~ #˙ nœ

Ÿ~~~~~~~~~~ ˙ b œ-

Ÿ~~~~~~ ˙ n œ-

Ÿ~~~~~~ #˙ nœ

Ÿ~~~~~~ ˙ b œ-

Ÿ~~~~~~ ˙ nœ

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. π

˙.

˙.

arco

4 4

Divisi

#˙. ˙. π

˙.

π Œ

Œ

˙. 1.

4 4

tall.

Ÿ~~~~~~~~~~ ˙ n œ-

tall.

π ˙.

Œ

‰ j œ #œ #œ œ

˙.

rit.

Divisi

# ˙˙ ..

Divisi

˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙˙ ..

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. #˙.

Divisi

˙.

4 4 4 4

˙. ˙.

4 4

˙.

4 4

4 4


Espais lluminosos

28

## & # # 44

q = 112

## & # 44

43

Hn.

? # # 44

43 b ˙˙ .. p

Tbn.

# & # 44

? # # 44

44

# & # 44

? # # 44

43

43

# V # 44

43

43

? # # 44

43

## & # 44

164

Glk.

Timp.

164

D. S.

164

Hp.

# & # 44

164

T. sol

S

A

T

B

# & # 44 # & # 44

# 4 & # 4

164

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

Unis.

p

# 4 Unis. & # 4 n˙ p Unis. B # # 44 n ˙p Unis. ? ## 4 4 -̇ p ? ## 4 4

n w-

b w-

b w-

b w-

n˙ π

b ˙-

œ n œ n œ œ œ œ b œJ p 3

3

j nœ bœ p 1.

43 b b ˙˙ .. p 43

b˙. 43  π 43

3 4

3

3

j nœ bœ

˙. ˙. ∑

˙. 

˙.

n œ n œ œ œ œ œ b œJ

˙˙ ..

n bb œœœ f bœ b œ b œ n œ bœ bœ bœ 43 b œ œ b œ 43

p

 bœ œ

n bb œœœ f bœ b œ b œ n œ bœ bœ bœ bœ

˙.

~~~~~~~~~~~~

Hn.

43

2.

~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

q = 72

164

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 nw . 4 œ̇ . n œ b œ œ œ œ b œJ ‰  b˙ b œ̇ n œ œ œ œ œ b œJ ‰ 3 3 3 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 ˙. nw 4 ˙. Div.

b ˙b˙ p

 Div. 3 ‰ b œj n œ 4 b˙. 3 4

˙.

b œ

n œ

j n œ ‰˙ b œ . ˙.

b œ

n œ


Espais lluminosos

## & #

? ##

# & #

? ##

Timp.

169

# & #

169

Hp.

? ##

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

n bb œœœ

nœ bœ nœ

˙˙ ..

3.

#˙.

 bœ

n bb œœœ

p

nœ bœ nœ

n œœœ

œ nœ

œ

 œ

# V #

? ##

3 3 nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ & 3 3 3 3 3 π π ## nœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ π π œ b˙ œ B ## œ œ . nœ J J œ œ. π π nœ b œ n œ œ œ ? ## ‰ j œ œ œ ‰ œj œ ‰ b œJ œ π π p

##

? ##

3

˙. p

pizz.

3

b˙. F

˙. p

# œœ # œœ

#œ œ œ œ

# & #

n˙. π

# & #

˙˙ .. π

Œ

-̇ p

œœ œ π p œ œ œ œ œ 

Œ

&

169

Vln. I

n ˙-

169

T. sol

##

œœ œ p π œ œ œ œ œ 

~~~~~~~~~~

D. S.

Œ

~~~~~~~~~~~

169

Glk.

-̇ π

~~~~~~~~~~

Tbn.

2.

~~~~~~~~~~

Hn.

## & #

~~~~~~~~~~~

Hn.

Œ

~~~~~~~~~~

## & ##

169

B b Tpt.

29

œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

nœ b˙ ‰ b œJ p

b˙. F

3

bœ bœ nœ

nœ bœ nœ

p

3

3

3

3

3

3

nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ p 3 œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ 3 3 3 p3 œ j #œ œ #œ ‰ œj œ œ ‰ œ P p

n˙. p

˙.


Espais lluminosos

30

# ## & # Œ

175

Hn.

Tbn.

## & #

˙˙ .. π

# # 3. & # n˙. π

Timp.

? ##

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

œœ n b ˙˙ π

n ˙˙

∑ j œ π 4.

œ œ

# œœ- n ˙˙P

˙˙ ..

#œ n˙ œ- ˙P

˙. ˙.

˙.

œ- -̇ P

? ##

&

##

? ## # & #

p nœ

# & #

œ n œœ

œ œ nœ ∑

 œ

# œœ # œœ

#œ œ œ œ

Œ

‰ p

Œ

nœ nœ œ

œ œ nœ

œ‰

>œ œ œ Œ œœ Œ

Œ

œ n œ b b œœ œ œ > π bœ 3 Œ nœ ‰ nœ œ 3

œ

F œ

œ œ œ œ

# V #

? ##

# & #

175

Vln. I

Œ

# & #

175

T. sol

œœ p

n ˙˙

175

Hp.

œœ π

175

D. S.

#˙.

175

Glk.

˙˙ ..

n˙ ˙

œœ

˙ # ˙-

~~~~~~~~~~~

Hn.

Œ

n ˙˙p

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

& &

## ##

B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ 3 œ #œ #œ 3 3 3 3 3 p nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ p 3 œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ 3 3 3 3 p ‰ jœ œ œ ‰ œj # œ œ # œ œ P p

n˙. p

˙.

œ œ œ b œJ p 3

˙ π j‰ œœ- . p non div. j œ ‰ œ. œ- n œ- . p arco œ- ‰ n œ- . J p

>œ

3 ≤ ‰ œj œ œ œ b œ J p

j‰ œπ ‰ œj ‰ œπ ‰ œ- ‰ J π

b œ- . . n œœ- . n œ- .

œ >

‰ ‰ ‰ ‰

# œ- n ˙P

˙.

œ- -̇ P

˙.

œ- -̇ P

˙.

œ œ


Espais lluminosos

? ## # & #

181

Glk.

Timp.

? ##

n ˙˙ .. π

bœ nœ

π

181

D. S.

# & #

181

Hp.

? ## # & #

S

A

T

B

& & V

## ##

Vln. II

Vla.

? ##

D.B.

? ##

b˙.

n ˙-

‰ j nœ œ œ nœ

œ nœ œ

bœ nœ

Vc.

œ

-̇ π

# & #

B ##

nœ bœ

π

Œ

2.

&

˙˙ ..

Œ

? ##

##

˙˙ ..

##

181

Vln. I

œ

p ‰ j œ nœ œ nœ

181

T. sol

˙˙ ..

∑ œ

nœ bœ

∑ œ

b˙.

n˙. π

˙.

˙.

˙. π

˙.

˙.

n˙. π

˙.

˙.

b˙. π

˙.

˙.

œœ œ p π œ œ œ œ œ 

p ‰ œj œ p ‰ jœ œ Les o p j ‰ œ œ Les o

p ‰ œ œ J

 bœ bœ

nœ bœ nœ ∑

œ -

-

œ nœ bœ

nes

van

œ

bœ bœ œ

nes

œ œ

Les o

-

nes

Les o

-

nes

bœ n b œœ

van

i

i

ve

ve

bœ bœ bœ

-

-

bœ bœ nœ van

i

ve

-

van

i

ve

-

nen

nen

nen

nen

3 3 nœ bœ œ œ œ bœ œ bœ œœœœœœœœœ œ 3 3 3 3 π nœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ π œ b˙ nœ J œ œ. π nœ bœ nœ œ ‰ œj œ œ ‰ bœ J π p

˙. p

pizz.

b˙. F

œœ œ π p œ œ œ œ œ 

p ‰ œj œ p ‰ jœ œ Les o p j ‰ œ œ

bœ bœ

œ

-

bœ n b œœ

nœ bœ nœ ∑

Les o -

p ‰ œ œ J

~~~~~~~~~~

Tbn.

## & #

˙˙ ..

~~~~~~~~~~

Hn.

## & # n n ˙˙ .. π

~~~~~~~~~~~

Hn.

~~~~~~~~~~

# ## & #

181

B b Tpt.

31

œ nœ bœ

nes

van

ve

-

nen,

œ

bœ bœ œ

-

nes

œ œ

Les o -

nes

Les o -

nes

van

i

œ

i

ve

bœ bœ bœ bœ bœ nœ van

i

ve

-

van

i

ve

-

nen,

nen,

nen,

3 3 nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œœœœœœœœœ œ 3 3 3 3 π nœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ π œ b˙ nœ J œ œ. π nœ bœ nœ œ ‰ œj œ œ ‰ bœ J π p

˙. p

b˙. F


Espais lluminosos

Hn.

Tbn.

## & #

˙˙ .. π

# # 3. & # n˙. π

? ##

Timp.

# & #

? ##

∑ ∑

# & #

188

Hp.

? ## 188

T. sol

S

A

T

B

& &

Vln. II

Vla.

##

# & # V

##

? ## 188

Vln. I

##

&

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

p nœ

œ n œœ

nœ œ nœ œ

P ‰ bœ nœ J les o P ‰ j œ œ P ‰ œj b œ les

-

o

P ‰ n œj œ les

les

o

-

o

-

nes

3

3

i

ve

œ #œ #œ

œ

nes

van

i

ve

œ œ #œ

p nœ

nen,

-

œ

-

nes

van

-

van

i

i

ve

ve

les

œ

nen,

nen,

#œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

3

3

˙.

3

œ œ

3

œ

#œ œ œ œ œ œ œ 3

3

j #œ œ #œ œ P

-

o

P ‰ n œj œ les

œ

les

o

-

o

-

œ

œ

nes

van

nes

van

3

3

i

œ

-

œ #œ

#œ #œ

ve

nes

van

ve

van

3

œ

œ

ve

nes

# œœ # œœ

i

i

œ

nen

œ

˙.

F ‰ œJ n œ b œ œ œ F ‰ bœ œ œ œ œ J per

so - bre

la mar

per

so - bre

la mar

nen

-

œ

œ

-

nen

nen

3

nœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ p 3 œ #œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ 3 3 3 3 p œ j #œ œ ‰ œj œ œ ‰ œ #œ P p

n˙. p

F b˙. ˙ .. ˙

-

#œ 3 œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ 3

F b ˙˙ .. b ˙˙ ..

œ #œ ve

!.

i

triangle

œ #œ

œ #œ #œ

œ

œœœœœœœœœ

p

œ

œ

P ‰ œj b œ

nen,

œ n œœ

-

b˙. ˙. p

nœ œ nœ œ

P ‰ bœ nœ J les o P ‰ j œ œ

œ

-

#œ #œ œ

nes

# œœ # œœ

nœ œ œ œ #œ œ œ p œnœ œ œ œ œ œ œ œ #œ 3 3 3 p œ ‰ œj œ œ ‰ p

n˙. p

van

œœœœœœœœœ

p

œ œ #œ

œ

#˙.

#œ œ œ œ

œ

-

~~~~~~~~~~

D. S.

n˙. π

˙ # ˙-

˙˙ ..

3.

188

Œ

n ˙˙p

˙˙ .. π

#˙.

188

Glk.

˙˙ ..

~~~~~~~~~~~

Hn.

Œ

~~~~~~~~~~~

Œ

-̇ p

~~~~~~~~~~

# ## & # Œ

188

B b Tpt.

~~~~~~~~~~~~~~~

32

œ œ b œ œ œJ P 3 j bœ œ œ œ œ P3 bœ œ œ œ œ œ œ P 3 bœ œ œ ‰ œ J P bœ œ œ P 3

œ J œ J


Espais lluminosos

# ## & # ˙ p-̇ # # & #

Œ

193

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

? ## 193

Glk.

Timp.

&

##

? ## 193

D. S.

193

Hp.

&

##

? ## # & #

S

A

T

B

& & V

193

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& &

œ

œ œŒ

œœ

bla

##

bla

B ## ? ## ? ##

π

œœ

!.

œœœ Œ

œœ

-

œ

va,

˙

F ‰ œ œ œ œ œ J -

va,

F ‰ œJ œ œ œ œ per

per

so - bre

so - bre

la

la

mar

mar

3 œ œ œ œ œ#œ œ œ œ 3

œ

3

œ œ œ

œ œ œ œ œ

3

œ

œ œ ‰ J

!.

bœ bœ

p ‰ bœ œ œ œ œ bœ J per so - bre la mar bla p j ‰ œ œ bœ œ œ bœ œ

per so - bre la mar

bla

-

bla

-

˙

va,

va,

œ b œ œ œJ œ π 3 3 3 3 j œ œ œ œ œ#œ œ œ œ bœ P3 3 œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ P 3 3 bœ œ œ œ œ œ ‰ œ J P bœ œ œ œ œ œ p 3

bla

œ J œ J

bœ bœ Œ

3

bœ bœ

-

Œ

va,

Œ

π œ œ π œ œ la

mar

p bœ bœ bœ œ œ J per so - bre la mar p bœ nœ bœ œ œ J -

per

va,

so - bre

la

la

mar

mar

œ

bœ π

n˙. p

bœ bœ

Œ

p b˙. ˙ .. ˙

b n ˙˙ .. π

Œ

bœ bœ nœ bœ p

Œ

˙˙

Œ

bla

œ

π nœ bla

π bœ bla

bœ œ nœ bœ bœ nœ bœ bœ ∑

π b˙ π

bla

π

œ nœ bœ bœ œ π 3

Œ

-

-

va:

va:

va:

˙

Œ Œ

˙

Œ

˙

Œ

˙

Œ

va:

Œ Œ

∑ ˙

-

Œ

-

Œ

3 bœ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ b˙. 3 π 3 3 3 3 bœ bœ nœ œ bœ œ œ œ bœ ˙. π 3 bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ b˙. π 3 bœ 3 bœ bœ b˙.

bœ bœ bœ bœ J bœ

b ˙˙

∑ bœ

Œ

n˙. π n b ˙˙ .. π

p ˙. b ˙˙˙ ...

1.

b ˙b˙

˙

Œ

n b ˙˙π

b ˙˙ ..

Œ

##

##

!.

œ

##

Œ

##

? ##

˙

193

T. sol

~~~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

33

Œ

˙

Œ

˙

Œ

b˙ p

Œ

pizz.


Espais lluminosos

34

## & ## Œ

198

Hn.

Hn.

Tbn.

## & # ˙ .. ˙ π

## & #

? ##

˙. ˙ π.

Timp.

b b œœ

b n œœ

b œœ

b œœ

∑ ∑

? ##

&

##

? ## ##

œœ œ

 π

œ œ

∑ ∑ ∑

b b ˙˙ .. p

œ œ œ

b ˙. π

n bb œœœ  f b œ b œ bb œœ n œ b œ bœ bœ bœ œ

~~~~~~~~~~

198

Hp.

b n œœ

198

D. S.

b n œœ

# & #

198

Glk.

nœ œ

b œœ

n n œœ-

-̇˙ π

bœ bœ bœ bœ b œ J bœ bœ

Œ

~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

F

bœ bœ bœ bœ Œ b œ bœ 3

3

3

Œ

##

# & #

T

V

##

B

? ##

198

T. sol

S

A

& &

198

Vln. I

Vln. II

Vla.

&

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

œ œ œ œœ œœ œœ 3 π 3

œ π

œ π

3

œ œ œ œ œ.

œ œ ‰ œj œ π

˙. p

œ J

œ bœ œ œ

œ nœ bœ

œ

3

3

‰ bœ

F

bœ J F bœ

œ

3

si

si

bœ f

∑ bœ lles

-

bœ lles

bœ 

-

œ

œ

tes

se'n

van

œ

œ

tes

se'n

van

nœ 

œ 

bœ 

œ 

œ 

bœ 

bœ 

b œ F ‰

F j bœ

bœ  F bœ  F

F j bœ

bœ J f

3

b˙  bœ  bœ

bœ 


Espais lluminosos

# ## & #

∑ .3 œœ

201

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

## & #

&

? ## 201

Glk.

Timp.

###

&

##

? ##

.3 bn œœ

. œœ

F

.3 n b œœ

. œœ

F

b b ˙˙ ..

. bb œœ

3

. bb œœ

.3 œœ

T. sol

? ##

S

A

T

B

&

F

Vln. I

Vln. II

Vla.

. b œœ

##

bœ bœ bœ b œ Œ bœ bœ

to

# V #

to

? ##

##

# & # B ##

Vc.

? ##

D.B.

? ##

bœ 

-

F j bœ -

F bœ J si

si

‰ bœ

Œ

bœ J

b b ˙˙ P b b ˙˙ P

-

lles

-

b˙ 

bœ  bœ  bœ

bœ bœ bœ b œ bœ J bœ bœ

bœ bœ bœ b œ Œ b œ bœ

tes,

œ

F

lles

Œ

Œ

b b ˙˙ .. P

tes,

Œ

3

3

œ

tes

se'n

van

to

œ

tes

se'n

van

to

b ˙

bœ  bœ 

3

3

3

3

b ˙. F p

bœ bœ bœ b œ bœ J bœ bœ

F

# & #

&

.3 b œœ 3

Œ

201

. œœ

b˙. 

##

&

. œœ

. b œœ

# & #

201

.3 b œœ

3

201

Hp.

. œœ

3

201

D. S.

. œœ

35

bœ 

œ

f j bœ si

si

-

-

b œ f

b œ œ 

bœ  f

f j bœ

bœ 

bœ  f ‰

bœ ƒ

bœ J ƒ

3

3

Œ ∑

bœ lles

-

bœ lles

-

œ

œ

tes

se'n

van

œ

tes

se'n

œ van

b b œœ

b œœ

tes,

se'n

van

bœ 

nœ 

se'n

van

bœ 

bœ 

œ 

œ 

bœ 

tes,

b˙  bœ  bœ

bœ 

œ 


Espais lluminosos

36

203

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

&

## & # &

Timp.

###

? ## 203

Glk.

####

&

. . œœ b b œœ . .

.3 b œ ‰ bœ . F

. . œœ b b œœ . .

.3 b b œœ F.

b b œœ

f

D. S.

# & #

Hp.

? ## 203

T. sol

S

A

T

B

& & &

## ## ##

# V # ? ## # & #

203

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

# & # B ## ? ## ? ##

. œœ . . œœ .

. œœ .

.3 œœ 3.

. œœ .

Œ

F

bœ bœ

bœ bœ bœ bœ

ƒ b b œœ ƒ b b œœ to

ƒ b b œœ

to

ƒ b b œœ to

bœ 

to

. .3 . œœ œœ œœ . 3. .

-

-

-

-

‰ bœ

bœ bœ bœ

bœ bœ J Œ

‰ œj œ œ œ n œ n ˙ . - - - - - F f

˙. p

1.

œ

˙. ˙. p a2.

˙. ˙.

‰ œj œ œ œ - - - # œ- -̇ . F

a2.

œ œ

F ˙.

b b ˙˙

tes,

més lles - tes tor - na - ran,

més lles - tes tor - na - ran,

més lles - tes tor - na - ran,

‰ œJ œ œ œ œ

F ˙.

tes,

˙.

ƒ

b˙  bœ 

b œ

œ bœ   œ

b˙.

˙. F

˙

œ œ bœ

F ˙.

ƒ ˙.

ƒ

˙.

#˙.

˙.

F

˙.

més lles - tes tor - na - ran,

F

#˙. ƒ

˙.

p ‰ n Jœ œ œ b œ œ ˙ .

F ‰ œJ œ œ œ œ ˙ .

tes,

˙.

més lles - tes tor - na - ran,

més lles - tes tor - na - ran,

b ˙˙

p ‰ bœ œ œ bœ bœ ˙. J

p ‰ j œ œ œ bœ œ ˙. més lles - tes tor - na - ran, p ‰ n œj œ œ b œ œ ˙ .

F ‰ œj œ œ œ œ #˙.

més lles - tes tor - na - ran,

b b ˙˙

‰ œ œ œ #œ #œ J

tes,

bœ 

bœ J

n˙. F

3

Œ

bœ 

˙.

f

3

b b ˙˙

bœ  bœ 

bœ bœ

3

3

ƒ

203

.3 œœ 3.

b˙. 

203

˙.

a2.

.3 œœ 3.

b ˙˙

##

? ##

n˙ ∑

˙.

˙.

œ

˙. p

˙.

p

bœ ∑

œ œ œ

˙. p

˙. p

œ œ

œ œ œ ∑


Espais lluminosos

209

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

&

####

## & #

## & #

? ##

˙. π

˙˙ .. π

˙˙ .. π

Timp.

S

A

T

B

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

b œœ- # ˙˙p

˙ -̇

n œœ -

œœ

b n ˙˙-

˙ -̇

n œœ -

œœ

b n ˙˙-

b˙ b˙ π

Œ

œ- n ˙ ˙˙ ..

nn# 4 # 4

n n # 44 n n # 44

˙˙ ..

˙. ˙.

nn 4 4

nn 4 4

? ##

nn 4 4

&

##

? ## # & # &

##

# & # V

##

? ## # & #

209

Vln. I

œ- n œ π

209

T. sol

˙˙ ..

# œœ n ˙˙ - -

1.

Œ

209

Hp.

# # ˙˙- .. p

˙˙ ..

209

D. S.

rit.

# & #

209

Glk.

37

# & # B ## ? ## ? ##

π ˙. ˙.

!.

p

∑ œ Œ Œ œ ∑

j ‰ œ œ œ #œ ˙ més lles - tes

‰ œj œ œ

més lles - tes

‰ œJ œ œ

tor - na

˙

tor

˙

més lles - tes

tor

‰ œJ œ œ

˙

més lles tes

˙. π

œ

˙. π ˙.

œ œ

π ˙.

π

tor

œ ∑

œ

-

-

œ

na

-

-

œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑

π

na

Œ Œ

p ‰ # œj # œ # œ

ran.

-

na

-

1 !

Œ ‰ jœ œ œ #œ Œ Œ

π #˙.

-

1 !

˙. ran. π #˙. π ˙.

ran.

ran.

!

1

œ #˙ œ ‰ œj # œ

nœ ‰ J

œ n ˙-

# ˙- . p

œ- -̇

‰ j#œ #œ #œ p

˙. p

œ nœ œ œ

!.

œ n˙

4 4

nn 4 4 nn 4 4

nn 4 4

nn 4 4

œ -̇

b œ- # ˙œ œ œ #œ ‰ œ Œ J p p œ n˙

!

nœ 3 3 3 3 œ œœœ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ œ #œ œ œ œ ˙ 3 3 p p p p 3 # ˙- . p

1

œ ˙

Œ

nn 4 4 nn 4 4 nn 4 4

nn 4 4

˙.

nœ œ œ œ nœ œ b˙ p

n œ-

œ

n ˙-

˙.

œb œ-

œ œ

b ˙b ˙-

˙.

nn 4 4

œ

˙.

nn 4 4

œ #œ œ #œ œ œ

p

˙

3

3

3

3

p

˙.

nn 4 4

nn 4 4


Espais lluminosos

38

q = 112

# & # 44

Hn.

&

Hn.

&

# 4 4

?

44

&

44

?

44

217

B b Tpt.

Tbn.

217

Glk.

Timp.

Hp.

Œ

Œ

ww π

triangle

&

44

?

44

2.

!

w

w π

217

˙.

#˙ p

44

217

D. S.

# 4 4

2.

∑ œ œ

3.

œ π

ww

∑ !

œ Œ œ œ

p

p

∑ ∑

!

triangle

F

w

w

T. sol

&

44

S

&

44

A

&

44

T

V

44

?

44

217

B

217

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

44

p 44 -̇ p 44 -̇ p 44 -̇ p 44

w-

# ˙-

˙.

Œ

w-

b ˙-

b w-

# ˙-

˙.

Œ

b w-

b w-

# ˙-

˙.

Œ

b w-

b w-

# ˙-

˙.

Œ

b w-

b ˙-

˙

˙

˙

˙

# ˙-

w

w

w π

w

w π

w

# ˙-

w π w π

w

π

w


Espais lluminosos

# & # w

˙ p ˙

227

Hn.

&

Hn.

&

?

π

Œ 3. w œ œ 4. œ π

ww

&

?

227

Timp.

A

T

B

π ˙ ˙

&

&

V

?

œ Œ œ œ

&

&

w

˙˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

&

Vla.

B

w

œ ˙.

w

˙

? ?

w

w

˙ ˙

Divisi

˙

˙.

˙ ˙ ˙ ˙ F ˙ ˙ F ˙. œ

˙ ˙

F

F w F

w w w

˙˙ U

U

˙˙

π ˙ œ œ

U̇ U

˙ ˙

U

˙

U̇ U̇

!

triangle

p

˙

˙

lo

que

pas - sa,

˙ œ œ w π és ai - xò ˙ œ œ bw

lo

˙

que

˙

pas - sa,

pas - sa,

π

és

ai

-

No

π ˙ œ œ

w

No

w π

w w π w π w π

˙ ˙

w π

˙ ˙

∑ w

U

U-̇ Œ œ  π - œœ œ ∑ Œ œ-

œ

˙

a tempo

 p

ww

∑ ˙

w π w w π ww π

ww w

Vln. II

D.B.

Y

p

w

Vc.

Y

?

227

Vln. I

U

rit.

ww π

~~~~~~~~~~~~~~~~

S

Y

ww

&

227

T. sol

˙ œ

P ˙˙ œ ˙ œœ f ˙˙ ˙

227

Hp.

˙˙ . F

~~~~~~~~~~~~~~

D. S.

wœ ˙ .

plat suspès

227

˙

j‰ Œ  œw p ˙ ˙ ˙ ˙

~~~~~~~~~~~

Glk.

˙. œ F ˙ ˙ F

~~~~~~~~~

Tbn.

# 2.w #

˙

~~~~~~~~~~~~

B b Tpt.

1.

39

˙

˙

No

és

ai

-

w

lo

˙

que

No

és

ai

-

lo

que

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙ ˙

pas - sa,

˙˙ π

Divisi

Divisi

˙˙ π Divisi  # ˙˙ π Divisi  #˙ ˙ π ∑


Espais lluminosos

40

##

#

&

?

237

B b Tpt.

&

Hn.

&

Hn.

&

Tbn.

#

? 237

Glk.

Timp.

237

D. S.

!

S

A

T

B

p

˙ ˙ π

œ œ

˙

˙ w

œ œ

˙˙

?

&

˙

&

˙

V

˙

?

˙

   

˙

œ œ

no

és

˙

no

œ œ

és

ai

-

no

˙

és

ai

œ œ

-

no

és

-

˙

ai

œ œ

ai

-

w

˙

˙

lo

que

w

˙

˙

˙

pas -

˙

˙

˙

˙

sa

˙

lo

que

pas -

sa

w

lo

que

pas -

sa

lo

bw

˙ ˙

˙ ˙

que

˙

˙

˙

pas -

˙ ˙

sa

˙

˙

˙

˙

pels

pels

˙

pels

pels

&

˙˙

˙˙

Vln. II

&

˙˙

 # ˙˙

˙˙ ˙˙

Vla.

B

ww

? ?

w w w w

 #˙ ˙ ∑

˙ ˙ ˙ ˙

ww π

&

˙˙

ww π

!

˙

D.B.

˙˙

ww

Vc.

˙ w

237

Vln. I

˙˙

237

T. sol

!

triangle

˙˙ π

&

237

Hp.

rit.

˙˙

n ˙˙ 

mars

mars

˙

˙

œ œ œ œ

w

˙

œ œ œ œ

˙

˙

mars

w

en què na - ve

ww

˙˙

˙ ˙

∑ ∑

˙ ˙

˙ ˙

p

œ œ π -

en què na - ve

˙

-

˙

-

˙

˙

en què na - ve

w w

π

˙

œ œ œ œ

w w

plat suspès

en què na - ve

œ œ œ œ

mars

Y

-

w w

œœ œœ

∑ ∑

œ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Unis.

˙

˙ ˙ π

˙

˙˙ ∑

w go, π

w go, π w

π ww go,

go,

w w π

w w π w π ww w π

∑ œ œ ∑


Espais lluminosos

247

B b Tpt.

&

Hn.

&

Hn.

&

Tbn.

?

## # #

∑ ww w w

Timp.

S

A

T

B

& ?

Y

œ œ œ œ ∑

& & V ? &

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

π

w w w w w

Œ

˙ ˙

w w π

˙ ˙

˙˙

˙˙

˙œ œ

˙ ˙ œ œ œ œ

œ œ ˙

˙ ˙

˙ ˙ F

˙ ˙

˙ ˙

˙˙ F

œ˙ œ b œ˙ œ

˙˙

#œ œœ

π

œ œ œ

en què na

π Œ œ œ œ

en què na

-

˙

œ œ œ

-

ve

˙

-

go,

-

˙

-

-

go,

go,

˙

œ bœ œ œ

en què na

œ œ œ œ ∑

w w

˙ ˙

w

˙

 

go,

en què na

b ww p w w p

en què na

˙˙ . .

Œ ∑

-

ve

ve

Œ

˙ .. ˙ ∑

˙

œ

˙

-

˙

˙

ve

go,

go,

go,

-

œ œ œ œ

-

-

ve

œ œ

ve

-

˙

-

-

˙

˙

en què na

-

w w p

Unis.

˙ p

bw p

FF# C# G# 3 œ #œ œ Œ # œ œ 3 œ

˙

go,

ve

na

-

˙

-

na

na

na

˙ P

˙

˙ w

œ œ

˙

œ œ œ œ w

Unis.

F ˙

˙

Unis.

3

˙

œ œ œ œ

-

ve

˙

˙

˙

˙ ˙

˙

˙˙

˙ #˙ F ˙ #˙ F

w w

w

˙˙

˙˙ p ˙˙

π Œ œ œ œ en què na π Œ œ œ œ

˙˙

˙ b˙

en què na

ww

˙

&

n ww π

?

247

D.B.

Vln. I

Vc.

247

T. sol

&

247

Hp.

247

D. S.

247

Glk.

a tempo

41

-

-

F ve

œœ 3

œœ R f

∑ ˙

-

-

-

go,

-

-

-

go,

ve

-

-

-

go,

ve

-

-

-

go,

#˙ ve F ˙ F ˙ w

F

w #w F w F

w F w

F

˙ ˙ ˙

gliss.


Espais lluminosos

42

# w & # w

254

B b Tpt.

Hn.

&

# w w

Hn.

&

ww

Tbn.

?

#

w w

Timp.

?

S

A

T

B

& & V ? 254

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

π les o - nes3 que b œœ œœ œœ œœ œœ

w

w

&

&

w w

r œ ≈‰ Œ  ∑

254

T. sol

w

œ

a2.

?

π

˙.

w

254

Hp.

bw bw p

w

254

D. S.

w p

&

254

Glk.

4.

w

1.

w w

w w w w w w

Unis.

p -̇

Unis.

p -̇ p -̇ p

w-

b w-

w

b w-

w

b w-

w ∑

w

π œœ œœ œœ 3œœ œœ b ˙˙ on

fu

on

˙˙

˙ ˙ π Divisi b˙ ˙ π

les

Divisi

o - nes que

˙ ˙ ˙ ˙

∑ ∑

bw p

pizz.

-

œœ Œ

b œœ œœ œœ œœ œœ b ˙˙

œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

gen,

3

on

-

gen,

on

π b œœ œœ œœ 3œœ œœ ˙˙ on

on

˙. b˙.

˙. ˙. Divisi ˙ ˙ π Divisi b˙ ˙ π

les

o - nes que

les

o - nes que

Œ ˙ ˙ ˙ ˙

Œ

o - nes que

fu

-

gen,

-

gen,

3

π œœ œœ œœ 3œœ œœ b ˙˙ fu

les

fu

fu

˙ b˙

˙ ˙ ˙. b˙. ˙. ˙.

bw

les

-

-

o - nes que

fu

œœ

œœ

que

œœ œœ que

œœ

Œ

b œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

Œ

œœ œœ œœ œ3œ œœ

gen,

gen,

˙ ˙ ˙ ˙

3

on

les

o - nes que

on

les

o - nes que

b˙. ˙.

Œ Œ

œ œ

˙. ˙. ˙ b˙

œ œ

˙ ˙

œ œ

œ œ œ œ œ œ


Espais lluminosos

# w & # p # a2. & w p

Hn.

Hn.

Tbn.

&

? 262

Glk.

Timp.

&

#

a2.

w p

w

w p

w

a2.

? 

Hp.

& ?

p

T. sol

S

A

T

B

& & & V ?

p ˙ ˙

p ˙˙

fu

p ˙˙

fu

p ˙ ˙

fu

ww

fu 262

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

-

-

-

bw P-

w F

a2.

w F a2.

w F

a2.

w F

triangle

œ œ œ F œ œ Œ œ

œ œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

˙˙

˙˙

gen,

gen,

˙˙

gen,

˙ ˙

gen,

œ

!

œ œ

F b b ww bw F bw bw bw

P b œœ œœ b œœ œœ3 œœ

˙˙

˙ ˙

w w w w

ww -

ww

a2.

b wP

b wP

w www

arco

P

˙.

w

-

w

Œ œ

262

nw

~~~~~~~~~~~~~~~~~

262

1.

P

w

262

D. S.

n w-

w

262

B b Tpt.

43

w w

w

b wbw p

bw b wp b wbw p b b wwp b wp

b ˙˙

on les o - nes que fu P 3 b b œœ œœ œœ œœ œœ b ˙˙ on

P b˙ ˙

P b˙ b˙

les

o - nes que

pizz.

bw F

œœ Œ

P b œœ œœ b œœ œœ3 œœ fu

on

˙ ˙

gen,

gen,

-

b œœ œœ b œœ œœ œœ b ˙˙ 3

on

˙. b˙.

˙. b˙. P b˙ ˙

P b˙ b˙

o - nes que

les

les

o - nes que

Œ

˙ b˙

˙ ˙

Œ

Œ

œœ b œœ

F ˙ ˙

F b œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ on les o - nes que fu - gen, que fu 3 F œœ Œ b œœ œœ b œœ œœ œœ ˙˙ b ˙˙ on

les

o - nes que

fu

-

gen,

que

fu

-

fu

fu

˙ b˙

b˙ ˙ ˙. b˙. ˙. b˙.

bw

-

-

gen,

œœ

gen,

Œ

b˙ ˙ ˙ ˙

fu F b œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ on

Œ

o - nes que

on

les

o - nes que

bœ œ

˙. ˙. ˙ b˙

bœ œ

b˙ ˙

œ œ

ww

fu

œ œ

w www

œ œ

w warco w-

œ œ

P

gen,

˙˙

-

gen,

3

b˙. ˙.

Œ

les

˙ ˙

-

3

P 3 b b œœ œœ œœ œœ œœ b ˙˙

˙ b˙

-

œœ Œ

-

gen,

˙˙ ˙ ˙

gen,


Espais lluminosos

44

&

Hn.

&

Tbn.

?

# #

œ

nœ bœ œ œ œ œ

œ œ œ œ

&

?

270

Timp.

270

D. S.

270

?

p

œ b œœœ œ

~~~~~~~~~~~~~~

Hp.

&

Y

S

A

T

B

&

œ b œœœ

œœœœœ

œ b œœ b œœ œœ œ œ œœ ∑

270

T. sol

&

œ b œœ œ œ œ bœ œ

&

œœ b œœ b œœ œœ

V ?

o - nes que

œœ b œœ b œœ œœ

o - nes que

œ b œœ b œœ œœ œ

o - nes que

o - nes que

270

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

f # w> #w f w> #w f

# # ww f>

plat suspès

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

Glk.

œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ b œœ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œœ

w

#w w # # ww f w #w #w

b œœ b œœ œœ

œ bœ bœ œ

f> #w w

f # # ww > fu f # w> w fu

f # fuw> #w fu

# w> w f

# # ww > f # w> w f # w> #w f # w> f

#˙ #˙

# ˙˙

˙ #w

˙

ww

∑ # ## ˙˙˙˙

-

-

-

-

Π#w f # w>

# ˙˙

-

ƒ

-

# ˙˙

# ˙˙

-

-

-

-

# ww>

#œ #œ 3

w

‹˙

w w

˙ #˙

#˙ #˙

Œ ˙

legato

# ˙˙ ˙

-

# ww

legato

#w f

# ˙˙˙˙

-

4.

#w w

3.

#œ ˙

# w>

ƒ

# ww # ˙˙

legato

legato

#w #w f

# # ˙˙ ˙

#w f

a2.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

œ œ œ œ œ œ

# w>

~~~~~~~~~~~~~~~

&

## œ œ œ œ

~~~~~~~~~~~~~~~~

270

B b Tpt.

#œ #œ #œ 3

#œ #œ

3

#w #˙

#w #˙ #˙

#œ #œ #œ

dim.

#œ √ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ #˙

3

‹˙

#˙ #˙ ∑ ∑ #˙

f #œ #œ ‰ #œ #œ ‰ œ #œ ∑

# # ww >

ww

# # ww > gen,

ww

> # # ww

ww

ww

gen,

# # ww >

gen,

# w> #w

gen,

w w

∑ ∑

Unis.

F #˙

Unis.

#˙ #˙

# ˙˙ # ˙˙ > > # ww>

# # ww > > # w #w

ww ww

# >˙˙ # >˙˙

> # # ww

ww

#w >

w

>˙

> ˙

F


Espais lluminosos

Tbn.

&

? 276

Glk.

Timp.

&

# #

˙ #˙

‹ # ˙˙

# # ˙˙ .

# ˙ ..

Hp.

# # ww F

?

#w F

∑ ∑

&

#˙.

?

276

# ww F

#˙.

#œ #œ #œ

F

˙ #œ

276

D. S.

# w˙

œ œ #œ

w

# ‹ ww

ww

ww

ww

ww

ww ∑

triangle

!

bœ bœ bœ bœ p b˙ 

# ww # ww π

b b b www F w w

w

˙

b œ b œ b ˙˙˙˙ b˙ ˙

˙

p

www ww

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

&

#w F

~~~~~~~~~~~~~~~

Hn.

‹œ

~~~~~~~~~~~

# & # #˙.

276

B b Tpt.

45

w w

&

A

&

T

V

#˙ no π  ˙

?

&

276

T. sol

S

B

276

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B ? ?

#˙.

#˙. # # œœ

pizz.

#œ Œ

f #œ #œ Œ f pizz. #œ Œ f pizz.

  

#w p

w

#œ ‰ Œ  J p ∑

bœ Œ œ bœ f arco

w F

w

bœ bœ

arco

Œ œ F bw

bœ bœ Œ œ p b˙ b˙ arco

w ∑

#w

#w

bw

w

˙

bw ∑

#w π arco w π

˙

w

arco

w π arco w π w π

arco

π ˙ π no

π ˙ no

˙.

˙. ˙. ˙. ˙.

no

Œ Œ Œ Œ Œ


Espais lluminosos

46

284

B b Tpt.

&

#

&

?

&

?

?

284

284

S

A

T

B

& ˙

˙

és

ai

&

˙

V

˙

&

?

és

ai

˙

˙ ˙ ˙ 3

lo

lo

˙

ai

˙

-

és

ai

-

lo

lo

p

˙

˙

˙

pas

# ˙-

-

sa

que

pas

-

sa

#˙ ˙ ˙ 3

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

!

˙

que

&

D.B.

˙ ˙ #˙

sa

3

és

!

pas

˙

˙

˙

œ #œ œ π

œ œ œ π 3

˙ #˙ π

, , , ,

˙

pels

Divisi

mars

en

pels

˙

mars

˙

˙

en

˙

pels

mars

en

˙

pels

˙

ww π

Divisi

ww π

#œ œ œ w ˙ w π π ∑ ∑ 3

˙

en

Divisi

w w

˙

mars

˙ #˙ 3

Divisi

#˙ #˙ #˙ # ˙

-

que

˙ # # ˙˙

-

3

œ

# # ˙˙ # ‹ ˙˙ p

sa

˙ ˙ ˙

1. legato

œ π

œ̇ # œ π

-

que

legato

Œ

w

pas

-

w

triangle

Vln. I

284

Vc.

w

#

284

T. sol

legato

284

Hp.

1.

&

D. S.

w π

Hn.

Timp.

&

Glk.

Hn.

Tbn.

##

˙

w

p

!

triangle

œ #œ œ œ

p

˙

˙

˙

˙

què

na

-

ve

-

go,

˙

na

˙

-

ve

-̇ -̇

-

go,

què

na

˙

-

# ˙-

-

go,

què

na

-

ve Divisi

go,

què

œ œ œ #œ

w

ve

π

˙

Unis.

, , ,

œ œ

on les

œ #œ

on les

˙ #œ œ ,

˙

!

on les

˙ #œ œ

w œ #œ œ w 3 π

on les

Divisi

œ œ œ ww π π

˙ #˙ π

3

w w

#œ œ œ w ˙ w π π ∑ ∑ 3

p #˙ #˙ p #˙ #˙ o

-

p #˙ #˙ o

-

p #˙ #˙ o

-

o

-

#w

Unis.

p

Unis.

#w p Unis. #w p

Unis.

#w p


Espais lluminosos

Tbn.

# #w & # ˙ #˙ &

?

#

#˙ #˙ #˙ # ˙

Timp.

&

#˙ #˙

nes

˙

que

nes

que

nes

que

nes

que

V

#˙ #˙

?

#˙ #˙

293

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? ?

w w

fu

#˙ #˙ fu

-

fu

-

fu

-

#˙ #˙ #˙ #˙ w

∑ ∑

#w gen, π

gen,

w

#œ #œ œ œ œ œ π

Divisi

# # ww π #w #w π

Divisi

3

#w π

˙.

#œ #œ 3

se'n

#˙ p

œ

# # ˙˙

Œ

per

no

se'n

van

 #˙

se'n

van

#w

 #˙

per

#w

van

per

no

Œ

per

#w

˙

no

Unis.

Œ

#w

˙

Unis.

#w

˙

˙. ˙.

Œ

Unis.

#w

˙

#w

Divisi

ww

˙˙ ..

w

˙.

w w

Œ

n ˙-

#w

Œ

3

n ˙-

no

#œ œ œ œ œ œ # # ˙˙ .. π P 3

#w

#w

se'n

œ ∑

#w

œ

 #˙

van

# # ˙w

# # ˙˙

#w

 #œ #œ

w 3

 #˙

gen,

π #˙ #˙ #˙

π # # ww

#˙ # # ˙˙

 #˙

#w gen, π #w

π

˙ #˙ #w

π -

˙ #˙

w w

#w

#œ œ #œ #œ F #˙ # ˙ # ˙˙

~~~~~~~~~~

&

D.B.

?

˙˙

#œ #œ

# ww

p

legato

&

 # # ˙œ # œ π

#˙ ∑

p

‹ # w˙

Y

˙˙

plat suspès

ww

˙˙

S

Vc.

?

&

B

ww

T. sol

T

# # ww π

293

A

# ‹ ˙˙ # # ˙˙

legato

# w‹w P

# # ww π

‹˙

293

Hp.

293

D. S.

#

 #˙ #˙ π  # # ˙˙ π

&

293

Glk.

~~~~~~~~~~~

Hn.

~~~~~~~~~~

Hn.

&

##

~~~~~~~~~~~~~~~~

293

B b Tpt.

47

n ˙n ˙-

œ œ 3


Espais lluminosos

48

# & #

301

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

& &

? 301

Glk.

Timp.

&

#

‹ ww ∑

#

#w

? 

301

S

&

w

&

#w

V

#w

A

T

B

? 301

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

#w

#w # w π

w w

Π#w

#w #w

#w

#œ #œ

2.

w w

3.

#w

#œ #œ

4.

∑ ∑

π #œ , , , ,

w

#w

tor

# # ww # # ww

tor

∑ #œ

#œ #œ 3

-

-

-

w

-

# # ww

tor

-

-

#w

B

# # ww

#w

?

w

# # ww

# # ww

Div.

-

-

# # ww

ww

nar.

nar.

# # ww

nar.

#w #w

nar.

w w ww

# # ww

ww

#w #w

w w

#w

(ossia: 8a bassa)

w w

w

w Πw w

1.

œ

˙-̇

π ˙

˙

p

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ 3 3 3 3 3 3 π p 3 œ ˙ ∑ œ œ

ww

# # ww

#w #w

w #w

Div.

#w # # # www

ww

Div.

# # ww

# ww

#œ #œ

# # ww

-

# # ww

# # ww # # ww

-

w #w w

Div.

#œ #œ

-

&

#w #w

-

#w

# # ww # # ww

tor

#w

w

?

ww

# # ww π

~~~~~~~~~~~~~~

&

T. sol

#w #w

301

ww

~~~~~~~~~~~~~~~

?

#w # # # www

‹ # ww

˙˙π œ œ

ww

# ww

~~~~~~~~~~~~~~~

Hp.

&

# # ww π

# ww

301

D. S.

# # ww π

42 ˙˙ ˙ 42 ˙ ˙ 42 ˙

44 44 44

42 ˙˙

44

42

44

˙

42

44

42

44

˙ 24 ˙ ˙ 42

44 44

42

44

42

44

42

44

42

44

42

44

-̇ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ          3 3 p 3 Unis. Ÿ Ÿ Ÿ Œ #œ Œ œ Œ œ -̇ π Unis. ˙ ˙ #w   π Unis. -̇ -̇ # ˙-̇ π

Unison

42

˙

44

42 ˙

44

42 ˙

44

42

44

˙ 42

44


Espais lluminosos

# 4 & # 4

309

B b Tpt.

Hn.

Hn.

Tbn.

# 4 & 4

Timp.

?

2.

&

4 4

?

4 4

˙ p

4 4

-̇˙ π

2 œ œ 4 ˙˙

1.

œ

ww

4 4

309

D. S.

#w

2 4 4 ˙ 4 w ˙ w

a tempo

Πw

4. # & 44 Œ #œ #w #œ #œ 3.

309

Glk.

rit.

49

˙-̇

π ˙

42 ˙ ˙

2 ˙ 4 ˙ 2 4 ˙

ww

4 4 ww

-

p

U -

# ˙ # ˙

 # ˙œ ‹ œ p 1. U #œ #œ

ww

4 ww 4

ww

4 œ œ #œ œ ˙ 4 π

œ œœœ˙

p

# ˙ #˙

U #˙ # ˙

ww

44 ww

-̇ ˙

# # ww P

˙œ # œ

# # ww P

œ #œ

#w P

2 4 4 ∑ 4

2 4 4 ∑ 4

2 4 ˙ ˙

4 4

4 4

2 4 4 ∑ 4

# œ œ œ # œ œ # # ww # # ww

U #œ #œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ œ 

&

S

&

4 4

2 4 4 ∑ 4

A

&

4 4

2 4 4 ∑ 4

T

V

4 4

2 4 4 ∑ 4

?

4 4

2 4 4 ∑ 4

œœ. œœ. œœ. œœ. ˙-̇

U #œ #œ œ 

Hp.

& ?

309

B

309

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

& & B ? ?

3

44

3

3

3

3

3

˙˙ π 3 3 3 44 # œ   -̇ # œ œ œ œ œ œ œ œ p Unis. Ÿ Ÿ Ÿ 44 Œ Œ Œ œ -̇ #œ œ π 44 # ˙-̇ -̇ -̇ π 44 ∑ ∑ ∑

Div.

2 4 ˙

. . œœ œœ # œœ. œœ. ˙-̇

42 ˙˙

44

42 ˙

44 Div. ww π

42 ˙ 42

F

44 Œ

44 Div. ww ˙ π 24 ∑ 44 pizz. w p

ww

œ p

œ œ w ww w

π

3

3

3

3

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T. sol

4 4 #œ#œ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ π p 3 4 ∑ 4 œ ˙ œ œ 4 ∑ ∑ 4

309

3

# ## www

Unis.

U

   π 3

Unis.

 # œ  œ #œ π ∑ ∑ ∑

3

#œ œ #œ # œ œ #œ     3 3 p 3 # #œ  œ œ  # œ   œ 3 #œ p pizz. Œ #œ #œ #œ p pizz. Œ #œ #œ #œ p ∑

&

w w #w

F #w

F #w F

?


Espais lluminosos

50

# & #

Hn.

&

Hn.

&

Timp.

T

B

Vln. II

Vla.

Vc.

D.B.

&

?

&

?

&

F  #˙

&

π  #˙

&

V ? 317

Vln. I

& &

se'n

˙ ˙

van

, f #œ

#˙.

#œ #œ

# # ˙˙

per

# # ˙˙

b.c.

˙

˙

b.c.

w

˙

#w

˙

#w

π  #œ #œ b.c.

B

? ?

w

w

3

3

œ

# # # www

‹œ œ

w n ˙n ˙-

,

#w

,

w

w

#œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ nœ œ œ J ‰ Œ 

π3

3

3

, ,

#w

w

3

# # # www

# # ww

w

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J‰Œ 

π3

n ˙˙

# # ww

no

w

π

n ˙˙

#˙.

w

π  #˙

π

˙˙

w

b.c.

w

# # ww π #w #w

~~~~~~~~~

A

~~~~~~~~~

S

317

T. sol

317

Hp.

w ∑

?

#

j œw ‰ Œ

ww ∑

317

D. S.

# w˙

317

Glk.

˙

1.

~~~~~~~~~

Tbn.

#

#w π

~~~~~~~~~~

B b Tpt.

~~~~~~~~~

317

3

Œ

F #œ ‹œ œ

!

p # w> #w > #˙.

no

tor -

#w

w

# # ww

# # ww

# # ww

# # ww

# ww #œ #œ # œ # œ #œ #œ œ   3 π # œ # œ #œ  # œ   # œ   #œ #œ 3 π ∑

w #w

#œ #œ #œ #œ     #œ #œ #œ #œ     ∑ ∑ pizz.

#w p


Espais lluminosos

324

B b Tpt.

&

Hn.

&

Hn.

&

Tbn.

? 324

Glk.

Timp.

& ?

##

meno mosso

# #

S

&

A

&

T

V

Hp.

& ?

324

T. sol

B

? 324

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

~~~~~~~~~~~~~~~

&

#˙ # # # ˙˙˙ p #˙ # # ˙˙ p #w

324

∑ 4.

 w

#œ p

#w #w π #œ œ ‹œ œ #˙ p

324

D. S.

∑  3.

#œ p

w w

#w #w Œ

˙

œ

œ

˙

œ

2.

œ

#œ p

&‰

œ

œ

œ

œ

3

3

3

œ œ œ

√# œ # œ #œ 3

3

# # ww

# ww

# # ww

ww

#w #w

w w

œ œ œ

œ œœ ‰

‰ ∑

# # ww

œ

œ

3

√# œ #œ #œ ∏

œ

w

nar.

#œ p

# ww

#œ œ #˙.

œ

51

3

œ œœ

3

3

∑ ∑

ww

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ. œ. ‹ œ. œ. # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ ˙# œ. œ. # ˙- .

# œ.

œ. #Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙- .

P. . P P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ œ # œ. œ. # Ÿ~~~~~~~~~~~~~ ˙. . . . Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ‹ # œœ œœ # # ˙˙- .. # ‹ œœ œœ # # ˙˙- .. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P

#w #˙ π

Div. arco

? non div. arco #˙ # ˙π arco ? #w π

œ #œ œ œ œ œ 3

3

w #œ π

œ #œ œ œ œ œ #œ # œπ w 3

3

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

w œ π

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ # œπ w 3

3

3

œ œ

#œ #œ

œ

3

3

œ

œ

œ

œ

œ

3

œ

3

œ œ

œ

3 3

œ

œ œ


Espais lluminosos

52

Hn.

Hn.

Tbn.

& &

? 327

Glk.

Timp.

&

# #

 w

#œ p

ww

Œ

œ

Hp.

ww π

p

3

&

Œ

&

Œ

(√) #œ #œ #œ ∏

3

œ

3

œ

(√) #œ #œ 3

œ

œ

œ

,

w

w

# # ww π

ww

# # ww π

ww

#w π

# # ww, p # # wwp

w

a2.

3

3

œ œœ

3

œœ ‰ œ

#œ ‰

3

œœ œ

3

#w #w # # ww π #w #w

?

w ww w

#w p>

∑ ww

ww

w

∑ #w #w p

(non arp.)

#w #w

∑ ∑

w w w w

&

S

&

A

&

T

V

?

B

327

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

D.B.

? ?

# œ.

P

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. # ˙- .

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ œ # ˙ ‹ œ. œ. # ˙- .. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P w œ π

#œ # œπ w

œ œ

#œ #œ

œ

3

3

œ

œ

œ

3

œ

œ

3

œ

œ œ

œ

3 3

œ

œ œ

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Div.

# # ww

ww

# # ww

ww

# # ww

ww

#w #w

w w

#w

w

T. sol

327

w w

,

œ œœ

œ

,

w #w π

w w

?

327

#w π

1.

327

D. S.

1.

~~~~~~~~~~~~~~~~

# & #

327

B b Tpt.

# # ww π

ww

# # ww π

ww

# # ww π

ww

#w #w π #w π

w w wcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG498


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.