MG496 Estudi coral núm. 4 (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Estudi coral núm. 4 per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Estudi coral núm. 4 [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2019 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2019 ISMN: 979069208-496-9 Dipòsit legal: B-18666-2019 Copyright de la música: © 2019 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2019 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Estudi coral núm. 4 ° 6 j & 8 œ™ ™ n œ # œ œ œ™

Llorenç Balsach

œ™ #œ ™ j j6 9 8 œ ™ ™ nœj œ #œ œ #œj nœ nœ 8 œ ™ œ ‰ #œ œ mp 6 j 98 8 ™ ‰ ˙™ œ ™ ™ ™ ™ #˙ œ #˙ œ œ œ mp œ™ n œ j9 6 ™ ‰ ˙™ œ ™ ™ 8 # ˙ œ nœ ™ 8 nœ œ œ™ œ ˙™ mp

q.=45 solfejant o amb vocals, o síl·labes

S

mf

6 &8

A

mf

T

B

˙™

6 & 8 ˙™ ‹ mf ? 68 ˙™ ¢ mf

˙™

9 8 ˙™

Ϫ

˙™

Ϫ

6 8 œ™ œ ‰ ˙ ™ mp

° <#>œ nœ œ ™ 9 œ™ #œ ™ œ nœ 6 œ #œ œ j œ œ J J œ # œ œ™ # œ b œ 8 8 J & #œ#œnœ œ ™ œnœbœ J mf per totes les veus: respiracions ad libitum (aleatòris) en els fragments lligats llargs

7

& ˙™

9 ˙™ 8

9 & œ™ œ #œJ 8 ˙™ ‹ 9 ˙™ ? ˙™ 8 ¢ ° & #œ ™ œ ™ #˙ ™ 13

&

˙™

& ˙™ ‹ ? ¢ ˙™

œ™ 68 œ™ #œ ™ mf

œ™ 68 ˙™ mf

œ ™ 68 ˙ ™ mf

#œ ™ nœ ™ #œ ™ #˙ ™

#œ ™

#˙ ™

U œ™ œ ‰ nœ ™ œ™ mp U ‰ ˙™ œ™ œ b ˙ ™ mp U j œ j ‰ j nœ #œ œ œ œ œ mp ˙™ (p) U ‰ ˙™ œ ™ œ mp˙ ™

Ϫ

nœ ™

#œ ™ nœ ™

bœ ™

œ ™ bœ ™

bœ ™

œ ™ bœ ™

j # œ œ œ™

9 6 8 nœ ™ œ™ œ #œj 8

˙™

9 8 ˙™

mf

j 98 œ™ n œ œ # œ ™ ˙™ ˙™

9 8 ˙™

Ϫ Ϫ

6 8 6 8 6 8


° 6 j & 8 #œ nœ #œ#œ œ œ ™ #œ ™

4

˙™

19

6 &8 mf

˙™

6 & 8 #˙ ™ ‹ mf ? 68 ¢ #œ ™ mf

˙™

° & œ ™ #œ ™ 26

mf

˙™

& œ™ #œ ™ & ˙™ ‹ mf ? #˙ ™

œ ™ #œ ™

mf

¢

˙™

#˙ ™

˙™

œ ™ #œ ™ nœ ™ #œ ™ ˙™ ˙™

œ nœJ œ™ œ ™ #œ ™ œ ™ nœ ™ ˙™

&

bœ ™ œ

b˙™ mp

‰ b˙ ™ & ‹ <b> œ ™ œ mp ? ‰ n˙ ™ ¢ œ™ œ mp

˙™

œ™ œ ™ n ˙ ™ ˙™

b˙ ™

mf

˙™ ˙™

œ™ œ ‰

p

œ #œj œ#œ œ ™ #œ ™ ˙™

j b œ n œ œ™ œ nœ ™

b˙ ™

˙™

Ϫ Ϫ

j œœ j œ œ œ™ (p)

˙™

Ϫ

œbœbœnœ bœj

œ™ b œ ™ bœ ™

b˙ ™

#œ ™ œ ™ #˙ ™

33

mp

œ™ œ ‰ #˙ ™

˙™

mf

° & œ™ œ ‰ œ™ bœ ™

p

#œ œJ #œ ™ œ ™ nœ ™ œ ‰ œ™ nœ ™ œ ™ œ ‰ # œ œ #œ p

˙™

œ nœJ œ™

nœ ™ œ ‰

œ ™ œ ‰ n˙ ™

œ ™ #œ ™ # œ ™ œ ‰ # œ ™ œ™ nœ ™ œ ‰ p

˙™

˙™

#œ ™

˙™

bœ ™

Ϫ

bœ ™ œ™

œ ‰ nœ ™ œ™ œ œ

‰ ‰

œ ‰

(mp)

<n> ˙ ™

(mp)

˙™

(mp)

˙™

(mp)


° & œ #œj œ™ 40

&

respirar aleatòriament en aquest fragment per fer-ho tot lligat

9 6 #œ nœj 9 6 9 j 8 nœ ™ œ™ œ #œ 8 #œ#œ œ œ ™ #œ ™ 8 œ™ ‹œ ™ #œ ™ 8 œ ™ #œ ™ 8

j 98 b œ ™ n œ œ # œ ™ ˙™

9 8 ˙™

& ˙™ ‹ ? ¢ ˙™

6 8

Ϫ

9 8 ˙™

Ϫ

° 9 6 & 8<#>œ ™ ‹œ ™ #œ ™ 8 œ ™ #œ ™ ˙™

Ϫ

9 & 8 nœ ™ œ ™ œ ™ ‹ ?9 ¢ 8<#>˙ ™ œ™

˙™

9 8

˙™

6 8 #˙ ™

6 8 #œ ™ #œ ™

˙™

Ϫ

˙™

9 8

˙™

6 9 8 8 ™ œ œ™ <#>œ ™

9 8 ˙™

˙™

6 8

9 8 ˙™

un poco

6 ™ œ 8 ˙™

9 8

œ™ ‹œ ™

9 6 j œ™ #œ ™ 8 œ ™ œ ™ # œ ™ 8 œ nœ œ™

˙™

˙™

˙™

6 8 ˙™

(poco)

46

9 &8

5

6 8

6 8 #œ ™ œ ™ nœ ™ œ ™

˙™

˙™

˙™

9 8

mf

9 8

6 8

j 98 œ™ n œ œ j9 6 œ 8 œ™ œ 8

œ™ ˙™

9 8 œ™ ˙™ mf

mf

9 8 <#>œ ™ ˙™

6 8 ˙™

9 8

° 9 j j & 8 œ ™ ™ nœj œ #œ œ #œj nœ nœ ˙ ™ #œ œ

j™ ‰ ™ œ #œj œ #œj nœ nœj ™ œ ˙

j™ ‰ ™ 68 œ

9 & 8 #˙ ™ ‹ ? 98 ˙™ ¢

j œ ™ ‰™ ˙ ™

j 6 œ ™ ‰™ 8

52

9 &8 ™ #˙

Ϫ Ϫ Ϫ

#˙ ™

Ϫ

˙™

˙™

nœ ™

n˙ ™

˙™

Ϫ

˙™

mf

j j™ ‰ ™ ™ œ œ # œ œ œ™ meno mf

meno mf

j œ™ ‰ ™ ˙™

meno mf

meno mf

<n>œ ™ œ™

n˙ ™ ˙™ ˙™

j™ ‰ ™ 68 œ j 6 œ™ ‰ ™ 8


° 6 j & 8 œ #œ œ #œj n˙ ™ 57

6 j &8 ™ œ ˙™ nœ #œ

6 & 8 ˙™ ‹ ?6 ¢ 8 ˙™

n˙ ™ ˙™

j ˙™ œ n œ nœ ™ ˙™

˙™

U ˙™

U Ϫ

œ ™ #œ ™ 98 œ nœJ œ™ œ ™ #˙ ™

Ϫ

˙™

n˙ ™

9 8 ˙™ 9 8 ™ ˙

Ϫ Ϫ

˙™

mf (només una mica per sobre de les altres veus)

˙™

9 8 ˙™

Ϫ

˙™

Ϫ

Ϫ

Sabadell, 4/4/19

3'08 aprox.

6catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG496


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.