MG494 Nadala amb la Mare de Déu (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

NADAL AMB LA MARE DE DÉU per a cor i piano

Edicions la mà de guido


La música d'aquesta cançó dedicada a LLUÍS FORTEZA, director de l' ORFEÓ D'ALARÓ

NADAL AMB LA MARE DE DÉU Poema: Llorenç Moyà

° #3 ¢& 4

{

#3 & 4

Música: Baltasar Bibiloni

Andante

œ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ ˙™ ˙ œ ˙˙ ™

mf

Œ

˙™ œ œ œ

˙™ ˙™

˙™ œ œ œ

° #œ œ œ ™ œJ œ œJ 42 ˙ œ & œ ¢ J JJ no - sa i fins la

# & œœœ œ ˙˙˙ ?# ˙

œœ œ ˙

° # dim. j j & œ œ œ œ™

¢

be - sen els peus.

?#

{

j p˙ œ

# & ˙˙ ? # ˙˙

∑ ∑

Ai

∑ ∑

Ro

-

∑ ∑

Les es - tre

œ ˙˙ ˙

gent,

per - què,_a - ra

2 ˙˙ 4

˙ ˙

˙

œ Œ

sa,

∑ ∑

j ˙œ œ œ ˙œ œ œœ ™™ œJ j œ n˙ œœ™ œ œ # ˙ ˙ ˙

Œ Œ

˙

j œj œj œ

- lles ja_et fan

3 4 œœ œ ˙˙ œ ˙ 3 4˙

œ œ™ œ J

Œ

3 4 ˙˙

3 4

j j 43 œ ™ œ œ

et

j œj œj œ œ

Les es - tre mf

-

lles ja_et fan no - sa

œ œJ J

Les es - tre

-

lles ja_et fan no - sa

i fins

œœ Œ œ

mf

Œ œ œ 43 œ™ J J

œ

l'a -mor i_el vent

œœ œ 42 œœ ™ œ ˙ œJ #˙ ™ œ̇ œ 3 ˙œ ˙ 2 ˙˙ 4 4

2 4 ˙œ œ œ ˙œ œ

œœ œ œœ œœ œ œ œ

14

& ‹

pin -ta d'ar -

j j 43 œ ™ œ œ

cresc. œ œj œ 43 œ™ œ œJ œJ 42 œ œ J J

7

#

Œ Œ

Andante

? # 43

{

mf

Œ

œ œ œJ œJ J

3 4 œ œœ œœ œœ œ œ œ 3 4 ˙˙ ™™

œ œ

i fins

œœ JJ

œ œœ œ œœ œ œ œ ˙˙ ™™

© 2019 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° # œ™ & ‹ la ? # œ™ ¢ 21

{

#

pin - ta d'ar -

gent,

pin - ta d'ar -

gent,

& œ œœ œœ œ œ œœœ ?# ˙ œœ ˙

° # œ™ & ‹ ? # œ™ ¢ 26

{

œ J

# & Π#

¢

& œ™ ‹ ?# œ™

{

#˙ & ˙ ? # ˙˙

mp

œ

et

be - sen els

peus.

œ̇

œ œ

œ œ

œ œœ œ œ™ œ™

sa,

Ro

-

sa,

j œ ˙

-

sa,

œ ˙ J

mp

œ œJ J

-

mp ai, ai,

Ro

ai,

Ro

vent

per - què,_a - ra

l'a -mor i_el

vent

, j œ

Ϫ

peus.

‰ œ ˙ J mp ai, Ro ‰ œj ˙

l'a -mor i_el

˙˙ ˙ ˙

be - sen els dim.

œJ

per - què,_a - ra cresc.

j œ œj œ™

dim.

j œ œ

? # œ̇™

31

2 4˙ ˙˙ 2 4œ œ œ œ

et

# œ̇ œ œ œ &

° #Œ &

œ œJ œJ 43 œ œ œ œ œ œ 42 œ J J J

œ œ œ 2˙ J J J 4

la

œ œ œJ 42 œ J J

cresc. œ œj œ 43 œ™ J

œ œ œ 42 ˙ J J J

Ϫ Ϫ

sa,

,

Ai

Ro

œ J

œ

œ̇ ˙ œ

-

sa,

œ œ œ ‰̇

sa,

˙

œ ˙ J j œ ˙

-

p ai

Ro

-

ai

Ro

-

ai

Ro

-

p ai

Ro

œ ˙ J

p

œ ˙ J

œ

˙ -

-

-

#˙ ˙

œ p

˙ Ro

œ

œœ 2 œ̇ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ 4 œ œ œ œ œ 2 ˙˙ 4

3 4 œ œœ 3œ œ 4

Ai

3

˙

œ̇ œ œ œ

n˙ ˙ œ Œ

sa,

˙

œ Œ

3 4

˙

œ

3 4

sa,

sa,

sa,

œ Œ Œ

œ œ œ œ œ ‰̇ œ œ œ œ˙ œ œ œ ˙ # œ̇ œ Œ ˙ œ œ ˙

-

˙

˙

3 4

˙

˙

œ Œ

3 4

3 4 3 4


° # 3 mp & 4 œ œ œ œ œ™

4

j œ œ ˙

37

En - ca - ra mp

no t'has

En - ca - ra mp

no t'has des - clo - sa

#3 & 4œ œ œ œ œ œ

des - clo - sa

# 3 nœ œ œ œ œ œ & 4 ‹ En - ca - ra no t'has des

mp ? # 43 œ œ œ œ œ œ ¢

{

° # ˙™ &

#

?# ˙™ ¢

nyol

œ œ œ ˙

i_et pro - cla

˙

œ

- clo

œ ˙

f

˙

cla

f

˙

cla

f

-

˙

cla

œ

œ

cla - ri

nyol

& ˙™ ‹ nyol

{

œ #œ f

nyol

& ˙™

œ ˙

sa i_et pro - cla

-

œ

ri

-

œ œ œ ˙

-

œ -

-

ri

œ

ri

-

-

i_et pro - cla

œœ œœ œœ ˙

˙

-

ma_el

œ

ma_el

œœ œ œ

ro -sa_en

œ

a -

œ -

-

ma_el

œ œ œ

œ œ™

ros

#œ J

si-

-

cresc.

˙

œ

˙

œ

ros cresc.

ros cresc.

œ

ma_el

ros

œœœœ œ˙ ™œ ˙™ ˙ œ

œ œ œ

a - na,

˙

-

œ

œ œ œ ˙

no t'has des - clo - sa

43

#

i_et pro - cla

œœ œœœ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œœ œ˙™ œ œ œ œ ˙™ ˙™

En - ca - ra

#3 & 4 œœœ œœœ ? # 43 œ œ

œ œ œ ˙

cresc.

si-

si-

œ si-

-

œ #œ˙ ™ œ œ œ œ ˙™ ˙™

˙™

dim.

vol,

dim.

˙™

#˙ ™

tenuto

pits de

,

œ œ œ

˙™

na, ro -sa_en

a -

na, ro -sa_en

vol, dim.

œ,œ œ

na, ro -sa_en

vol,

pits de

˙

a -

œ œ œ

œ

vol,

, mp œ œ œ

dim.

œ œ œ œ ˙™

# œ̇ œ œ œ œ œ̇ #˙ œ˙ œ œ œ œœ œœœ n œ œ ™ & œ ™ œ œœœœ ˙ ? # ˙˙ ™™ œ œ œ œ

œœ œ œ

#œ˙ ™™ œ œ œ ˙™ œ ˙

pits de

, œ œ œ

pits de

œ œœ Œ Œ

tenuto

œ Œ Œ


° # ˙™ & 49

#

mel,

& ˙™

mel,

& ˙™ ‹ mel, #

? # ˙™ ¢

{

mel,

# & Œ ˙˙ ˙ ?# Œ ˙ ˙

° #œ ˙ & 55

#

ne - lla,

˙ mans

de ca - nye

˙

j j œ œ ˙™

mans

de ca - nye

œ œj ˙™ J

˙ mans

de ca - nye

j j œ #œ #˙ ™

˙ mans

de ca - nye

˙ lla,

-

lla,

-

˙

lla,

-

˙

œ Œ œ ˙ cresc.

f

œ Œ cresc. œ #˙

f

{

ne - lla,

#œ ˙ & œœ ˙˙ ?# œ™ œ œ

In - fant,

In - fant,

œ œœ Œ Œ

œ œ Œ Œ

j ‰mf œ œ

œ œ

œ‰ œ J

œ œ

puix que_en la

puix que_en la

mf

f

˙ -

œ In

In - fant,

œ Œ cresc. œ ˙

œ œ

-

œ

œ

In

˙

œ

˙

œ J

go-

œ

œ

te - va

go -

œ

œ

œ

œ

te - va

go -

œ

œ

œ

te - va

go -

œ̇ #œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙™™ ˙˙ ™™

fant,

fant,

Ϫ

te - va

puix que_en la

œ In

#œ ˙

?# œ ˙

mf

j œ ‰ #œ

œ Œ œ ˙

ne - lla,

tempo

puix que_en la

tempo

& œ ˙ & ‹

tempo

œ

œ ‰ œ #œ #œ J mf

œ Œ ‰ œ œ #œœ

In - fant,

cresc.

tempo

lla,

-

Œ ˙ # ˙˙ Œ ˙ ˙

tempo

˙

f

ne - lla,

¢

j j œ œ ˙™

5

In

œ

-

-

œ œ œ

fant

hi

pas -

œ œ œ

fant

hi

pas -

œ œ œ

In

-

fant,

˙

In

-

fant

hi

pas -

In

-

fant,

In

-

fant

hi

pas -

œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ#œ#œ #œ œ˙™ œ œ

œ

œ œ œ

œœœœœ n œ n œ œ œœ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ J J J ˙˙™™ œ œ œ œ


° #˙ &

6

60

tu

#˙ & tu

#˙ & ‹ tu

?# ˙ ¢

{

tu

-

˙™

œ

dim.

ra_el

Sol, dim.

œ

˙ œ œ œ œ ˙

Sol, dim.

-

ra_el

Sol,

œ

˙

Al -le -

U mf œ Œ œj œj

œ ˙™

™ œ œ œ œ œ œ œ ˙

In - fant hi pas - tu - ra_el Sol. p

Al -le -

mf U œŒ j j œœ

In - fant hi pas - tu - ra_el Sol.

˙™

˙ œ œ œ œ ˙

Sol,

Al -le -

œ ˙™

p

dim.

ra_el

œ ˙™

˙ œ œ œ œ ˙

œ #˙ ™

ra_el

U mf œ Œ œj œj

In - fant hi pas - tu - ra_el Sol. p

˙™

-

-

p

In - fant hi pas - tu - ra_el Sol.

# & ˙œ œ œ œ œœ œ #˙œ ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œ ˙œ œ œœ ˙˙ ™ œ ˙™ ˙˙™™ p œ œ œ œ œ œœœœœ œ ˙ ?# ˙ ˙ œ œ ˙™

° # & œ™ 67

lu

# & œ™ & œ™ ‹ lu #

¢

lu

? # Ϫ

{

lu

-

-

-

-

j œj œj œ œ

ia, al - le - lu

j œj œj œ œ

ia, al - le - lu

j œj œj œ œ

ia, al - le - lu

œ œ œJ œJ J

ia, al - le - lu

#

& œœ œ ˙˙ œ ˙ ?# ˙

œ

-

-

-

-

™ œ œJ œJ œ

ia,

™ œ œJ œJ œ

ia,

ia,

al - le - lu

al - le - lu

-

al - le - lu

-

ia, al - le

lu

-

lu

œ œJ œ 42 ˙ J J

Ϫ

ia, al - le

˙

-

lu

-

-

-

œ 2œ œ J 4

ia,

œœ œ œœ œ œ

œ œ œ

-

j j j 2 œ œ œ 4˙

-

œ œJ œJ œ

ia,

ia, al - le

-

j œ œJ œ œ ™

œœ œ ˙˙ œ ˙ ˙

al - le - lu

œ œ œJ 42 ˙ J J

al

œœ œ

Al -le -

U œœœ Œ Œ U œŒ Œ

œ œj œ 43 J

ia,

al - le -

j j 3 œ œ œ 4

ia,

al - le -

œ œ œ 43 J J

ia,

al - le -

œ œ œ 43 J J

- le - lu - ia,

2 4 ˙œ œ 2 ˙˙ 4

U mf œŒ œœ JJ

al - le -

œœ Œ œ Œ œ

3 4 3 4


° # 3 œ™ & 4 72

lu

#3 & 4 Ϫ lu

¢

# 3 œ™ & 4 ‹ lu

ia, al - le

-

-

-

f

ia, al - le

ia, al - le

Ϫ

#

el

& ˙ el

#˙ & ‹ el

?# ˙ ¢

{

el

#

& n ˙˙œ œ ?# ˙

-

lu

j œ #œ ™

-

al

- le - lu

hi pas - tu

Ϫ

In - fant dim.

hi pas - tu

Ϫ

In - fant dim.

hi pas - tu

ia,

In - fant

hi pas - tu

j œ œj j œ nœ œ ™ j œ œ œJ œJ ˙

ia,

-

œ 42 œ œ J

In - fant dim.

ia,

-

lu

œ œ œj œj J œ™

-

˙

˙

˙

j j œ œ œ œj œ œ J J J œ

˙

˙

œ œj œ œJ œJ œJ œJ J

Sol.

p rit.

Sol. p rit.

Sol. p rit.

˙

˙

Sol.

˙œ œ ˙ p rit. ˙ ˙

˙˙˙ ˙ ˙

f tempo

Al - le - lu - ia,

al - le -

f

Al - le - lu - ia,

al - le -

f

Al - le - lu - ia, f

al - le -

Al - le - lu - ia,

al - le -

œ œ œ œ œ œj j J J J J œ œœ Œ œ tempo œ Œ œ

œœœ^ œ f œ^ œ œ œ œ^ œœœ œœœ^

œœ ™™ œœ™

˙˙ ˙˙

j œ œ œ œ œJ œ œ J J J J

˙

ra

-

-

j œ ˙ ra

#˙ -

œ œ œJ œJ œ œ œ J

œœ œ 42 œœ ™ œ œJ #œ˙ œ ˙˙ 2 ˙˙ 4 p rit.

j œ ˙

dim.

ia,

f

#3 & 4 ˙˙ ™ ? # 43 ˙œ ˙

78

-

Ϫ

lu

œ œ œ 42 ˙ J J J

lu - ia,

° # & ˙

-

j 2 œ œj œj 4 œ ™

f

? # 43 œ

{

œ œ œJ 42 œ œ J J

f

7

-

ra

˙

ra

j œœ # ˙˙œ œ Jj œ œœ ˙

˙

˙

U ˙

lu

-

ia.

˙

˙

U ˙

lu

-

ia.

˙

˙

U ˙

lu

-

ia.

˙

˙

lu

-

˙˙˙˙^ ^ ˙ ˙

˙˙˙˙^ ^ ˙ ˙

U ˙ ia.

U ˙˙^ ˙˙ U ^æ ˙æ ˙


ISBD(PM) Nadal amb la Mare de Déu [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2019 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: abril 2019 ISMN: 979-0-69208-494-5 Dipòsit legal: B-8629-2019 Copyright de la música: © 2019 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2019 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - Sant Pau, 54 E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

MG494

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.