MG491 Dos epigrames daurats (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH El primer amor Cama vestida sobre poemes de Josep Palau i Fabre (Epigrames daurats) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) El primer amor - Cama vestida, sobre poemes de Josep Palau i Fabre [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Escrits i dedicats per/a la mezzo Montserrat Bertral

Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-491-4 Dipòsit legal: B-23907-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


El primer amor

S

° 6 &8

q.=60

f j Œ ™ Œ œj ™™ œ bœ bœ Es - tic

mf 6 Œ œ bœbœj j j ‰‰ ™™ Œ &8 J œ™ œ bœ nœ

A

Es - tic e - na mo -rat

T

B

¢

6 &8 ‹

? 68

° nœ ™ &

œ ‰‰ Œ ™ J

6

mer

& œ

mer

∑ ∑

Œ

œ nœ ™ J

j œ ‰ œj œ bœ bœ œJ J

j œ œ™

j‰‰ Œ œ

e - na - mo - rat

j œ œ

e - na - mo - rat

™™bœ œj bœ

j œ œ

mp

mp

? nœ œ ¢ J

dum dum dum

a - mor pri

j j œ bœ œ

dum dum dum dum dum dum dum

dum dum dum dum

j j j œ œ œ œ œ œ™

cor,

fi - dels al

cor,

bœ bœ nœ œ™ œ œ bœ œ bœ bœ ™ J j œ nœ œ œ bœ ™ œ

Els ulls

j j œ œ œ

™™bœJ œ œJ œ nœ œ nœ ™ J

a - mor pri - mer

Ϫ

j œ œ™

a - mor pri

dum dum dum dum

Els ulls,fi - dels al

Els ulls fi - dels

del meu

dum dum dum dum dum dum dum

j j œ œ œ bœ bœJ œJ ‰ ‰ Œ œj bœ œj œ ™

j ™ œ & œ œ ‹ dum dum dum

Llorenç Balsach

al cor

fi dels al cor

al

Ϊ

j‰ j œ œ œ

j œ bœ

j œ

j nœ bœ

j œ

œ bœ J

nœ J

flors d'e - lla hi_han bru

œ

œ

d'e - lla hi_han bru

œ ‰ œ

cor,

œ

bœ œ J œ J œ

dum

dum dum

bœ œ bœ ‰ bœ J œ

fi dels al cor,

dum dum

dum

bœ nœ J

dum dum


4

° & nœ ™ 11

j ‰ ‰ Œ œ

nyit.

j & œ™ œJ ‰ bœ bœ ™ ‹ dum dum dum ? bœ ™

° & œ 15

dut

bœ ™

j œ nœ

dum dum

Œ

j œ ‰ ‰ bœ

j œ bœ

dum

Les plu - ges dels

œ bœ ™ J

nœ ‰ j J nœ

j bœ œ ™

j œ ‰ ‰

hi - verns

bru - nyit.

dum

j bœ bœ

a_a - quell

dum dum

œ ‰ ‰ bœJ œ J

dum dum

j œ œ

dum dum

j œ bœ

œœ™™

dum dum

dum dum

dum

a_a - quell

dum dum

re - cer.

œ ‰bœJ nœ ™ J

que és en l'es clat del cel,

UU j bœ ™ œj ‰ ‰ œ

U œ œ nU œ ™ œ‰‰ J J

j œ bœ

dum dum

? bœJ œ ¢

j U Uj ‰ j œ œ ™ œ œ œ œ bœ bœ œJ bœ ™

del cel,

dum dum

dum dum

dum

,

dum dum

j œ nœ

que és en l'es clat del cel,

a tempo mf

j œ bœ ™

œ œ J

a tempo f U U œ œ™ œ ‰ ‰ Œ ™ œ bœ œ bœ j Œ J J J bœ nœ œ™

re - cer.

m'han

hi - verns

poco rit.

& Œ & bœ ‹ dum

j nœ œ™

flors d'e - lla hi_han

nyit.

dum

j bœ bœ

j j ‰ œJ bœ bœ bœ œ

& ™ œ

¢

j œ œ

‰ Œ

poco rit.

j œ ‰nœJ

un

œ ‰‰ J

bœ œ œ œ

j bœ

dum dum dum dum

dum

nœ œ n œ œ J

dum dum dum dum dum


5

meno f

U Uj ° 1. j j n œ & œ nœ nœ œ™ œ ‰ ‰ 20

9 Ó™ 8

meno f rit.

U Œ œj ™™ 68 nœ œj nœj ˙™ nœ 2.

j bœ j U Uj ‰ j 9 bœ j U ‰ ™™ 6 Œ j bœ œj j j 8 œ & nœ œ bœ œ ™ œ nœ œ œ œ œ 8 œ nœ ™ œ bell ra - có de nit. oh oh ra - có de U Uj 9 ™™ 68 œ ™ Œ ™ ∑ ∑ 8 & œ ™ Œ ™ bœœ ™™ œœ ‰ ‰ ‹ dum dum nit. 9 ? nœ ™ Œ ™ bU œœ ™™ U œœ ‰ ‰ ™™ 68 nœ ™ Œ ™ ∑ ∑ 8 ¢ J bell ra - có de meno mf

dum

nit.

a tempo

nit.

Es

bell ra - có de nit. meno mf

dum

El primer amor Estic enamorat del meu amor primer. Els ulls, fidels al cor, flors d’ella hi han brunyit. Les pluges dels hiverns m’han dut a aquell recer que és, en l’esclat del cel, un bell racó de nit. Josep Palau i Fabre (d'Epigrames daurats)

U ˙™

U b˙ ™

nit.

U ˙˙™™

nit.

nit.


Cama vestida

S

A

T

B

° c &

q=50

™™ Œ ™

j ™™#˙ ™ œ

la melodia principal la fan les contralts f

&c Ó

Œ

La

∑ &c ‹ mp ? c œ™ œ œ œ™ nœ ™ œ #œ ¢

° <#>œ &

mp

La

™™

teu

& ##œœ ™™ œœ #œ œœ ™™ ‹ dum dum dum dum ? ##œœ ™™ œœ #œ œœ ™™ dum dum dum dum

Œ

se

-

-

-

da vo - ra

-

dum dum du rum du rum

dum dum dum dum

dum dum dum

nœ ˙ J

m'es - quin

nnœœ ™™ œœ œœ. J

j œ

m'es

œ œ œ #œ

dum dum dum dum

Œ™ ‰

-

œœ ™™ œœ œœ ™™ #œœ ™™ œœ <#>œ œ œ œ œ

se

da vo - ra teu

& #˙

¢

œ #˙ J

™™#œœ ™™ œœ œ œœ™™ ##œœ ™™ œœ œœ J

œ œ #œ #œ n˙ -

mf (sotto voce)

#sol brillant (quasi alt)

dum dum dum dum dum dum dum

3

Llorenç Balsach

-

œœ™™ œœ œ œœ™™ #œœ ™™ œœ œœ. J

quin

-

œ œ #œ #œ

˙™ -

-

-

-

ça_el brot dels

nœœ ™™ œœ œœ nœ œ œ nœœ ™™ œœ œ œ ™ œ ™ œ œ #œœ œ œ nœ œ™ œ ™ œ œ

dum dum dum

dum dum dum dum dum dum dum

dum dum du rum du -rum dum dum dum dum dum dum du rum

du

- rum


7

° œ & 5

œ œ œ œ j ‰ œ n>œ > #œ œ

-

ça_el brot dels dits, dels dits

Œ

& #˙

¢

que

œ & #œ nœ ‹ dum dum ? œœ œœ dum

7

& #˙ ™

p

Œ

œ >

s'o

nœœ ™™ œœ

& #nœœ ™™ œœ #œ œœ ™™ ‹ dum dum dum dum

? nœœ ™™ œœ œ œœ ™™ ¢

dum dum dum dum

-

-

œ #œ œ œ

bren dei-xon

œœ ™™ œ ™ œ <n>œ œ œ œ

œ

dum

dum dum dum dum

Œ™ ‰

j œ

n˙ ™

dum dum du-rum du - rum

dum dum dum

œ n˙ J

per a

-

-

œ œ #œ nœ

œ nœ #œ œ #œœ ™™ œœ nœ œœ ™™ œœ ™™ œœ œ. J per

Œ

-

-

œœ™™ œœ œœ™™ nœœ ™™ œœ œœ œ J

bren dei xon dits

dits

-

(ara més aviat fosc)

œ nœ œ bœ ˙ -

que s'o

>œ #œ

p

Œ

œ #˙ J

dum dum dum dum

dum

dum

° <#>œ &

j n˙ ™ œ

meno f

dits

Ϊ

meno mf

. œ #œ nœ #œ œJ

a

-

nœœ ™™ œœ

-

-

do rar llur

œœ ™™ œœ ™™ œœ œ œ œ œ

du-rum du rum dum dum dum dum dum dum dum

du rum du rum dum

dum dum dum dum dum dum du rum du-rum


8

° 1. & œ

rit.

9

& ˙™ & #˙˙ ™™ ‹ du ? ˙˙™™

-

œ #œ œ œ #œ ™

do - rar - llur déu.

déu

¢

f

j œ

La

Œ

™™ œ 2.

™™ U w

U œ œ œ #œ #˙ do - rar - llur

™™ #U w w

déu

U ™™ w w du

Œ

du

du

Cama vestida La seda, vora teu, m'esquinça el brot dels dits, que s'obren, deixondits, per adorar llur déu. Josep Palau i Fabre (d'Epigrames daurats)

MG491

déu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.