MG490 Estudi coral núm. 2 (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Estudi coral núm. 2 per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Estudi coral núm. 2 [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-490-7 Dipòsit legal: B-23906-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Estudi coral núm. 2 ° 3 mf & 4 ˙™

q=50

S

b˙ ™

solfejant

Llorenç Balsach

˙™

bœ Œ Œ œ #œ nœ œ nœ œ ˙™ >

3 & 4 œ œ bœ œ œ bœ ˙ ™ > solfejant mf

A

3 T &4 ‹ ?3 B ¢ 4

∑ ∑

° & œ œ Œ 9

& ˙

¢

& ˙ ‹ ? b˙

° & #˙ ™

Œ

mf

˙™

n˙ ™

œ Œ Œ ˙™

solfejant

bœ œ nœ œ #>œ œ ˙

mf

Œ b˙ ™ mf

Œ

˙

Œ

n˙ ™

mf

piu mosso

<b> œ >œ b œ ˙

& #˙ ™ n˙ ‹ > ? <b>œ œ bœ ˙ ¢

‰‰

q=100 (e=q)

Œ Œ

Œ

œ Œ Œ bœ œ #œ œ Œ #œ ˙

Œ bœ œ bœ œ Œ Œ b˙ ™

∑ Ó

œ ˙ ™‰ œr

Ó

f (ma non troppo)

˙™

Œ

œ œ bœ

˙

Œ n˙ ™

˙

Œ œ œ bœ

f (ma non troppo)

f (ma non troppo)

˙ bœ

˙

‰ bœj bœ ˙

‰ j bœ ˙ bœ f (ma non troppo) ˙ bœ ‰ œj œ ˙ Ó

˙™

Œ bœ Œ œ ˙™

œ Œ œ ˙

œ #œ nœ œ >œ œ ˙™

œ Œ Œ

˙™

> nœ Œ Œ œ #œ œ œ nœ œ

˙™

b œ bœ nœ œ n>œ œ ˙ ™ solfejant

b˙ ™

mf

17

&

b˙ ™

mf

˙™

nœ Œ Œ ˙™

œ Œ Œ

˙ bœ

˙ bœ b˙ ™ ˙™

œ b˙

œ b˙

˙

‰ œj


° b˙ ™ &

2

œ b˙

24

& <b>œ b˙ <b>˙

¢

& ‹ ? œ n˙

˙™

˙

‰ œj œ n˙

˙

˙™

° 4 œ œ bœ bœ n˙ ™ &4 poco

31

˙

™ 4 œ ˙™ ˙ 4 & ‹ poco ? 44 œ œ #œ œ ˙™ ¢ ° 3mf & 4 ˙™

b˙ ™

˙

˙

œ n˙ j ‰œ

˙

piu f

#œ ˙™

mf

‰ j bœ n˙ bœ ‰ œj œ ˙

Œ

˙™

˙

Œ

3 & 4 œ œ bœ œ œ bœ ˙ ™ > ∑

‰ j bœ n˙ bœ piu f ‰ œj œ ˙

piu f

œ œ #˙

˙™

n˙ ™

‰#œj #œ œ #œ œ n˙ ™

q=50 (q=e)

3 &4 ‹ ? 43 ¢

˙

decresc natural

tempo primo

37

‰ j bœ ˙ bœ

‰ j nœ bœ œ bœ n˙ ™ bœ

˙™

poco

˙

‰ j 44 bœ ‰ j 44 bœ

˙

œ ˙ j ‰œ

‰ œj 44

˙

‰ œj 44

U ‰ j #œ nœ œ #œ #œ n˙ ™ U Œ #œ œ n˙ ˙™ U Œ bœ ˙ ™ b˙ ™

decresc natural (però si cal f perquè se sentin les sopranos)

poco

4 & 4 œ œ b˙

˙

‰ j bœ ˙ bœ

piu f

mf

mf

b˙ ™

U ‰ #œj #œ #œ #œ #œ n˙ ™

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

U U mf ™ n ˙ ˙ œ n ˙ ™ J ‰ œ œ #œ b œ #œ Œ Œ pp U >œ œ ˙ U mf œ œ b œ n œ œ J‰ nœ Œ Œ œ œ œ pp

n˙ ™

˙™

b œ bœ nœ œ n>œ œ ˙ ™

nœ Œ Œ

p

œ Œ Œ

mp

œ ˙ œ œ œ


f (ma non troppo) ° r bœ 4 ™ ‰ ‰ œ b œ ˙ œ ≈ œ œ ˙ & #œ nœ ™ œ bœ œ bœn œ 4 œr J j≈ r 4 Œ ‰ ™ r bœ ‰ 4 & œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ n œ œ bœ ™ f (ma non troppo) œ nœ ˙ œ ≈#œ œ œ 4Ó r ™ ‰ ‰ œ ™ ™ 4 & œ ˙ J R œ f (ma non troppo) ‹ œ#œ ˙ œ r j 4 ? œ œ™ œ ™ J ≈#œ Œ ‰ œ œ 4Ó ¢ œ™ ‰ R

3

45

f (ma non troppo)

° j≈ r œ & #œ œ œ 49

& <#>œ

¢

& <#>˙ ‹ ? # œ #œ

˙

j r œ ≈nœ #œ nœ œ

˙™

˙

œ ≈nœ#œ nœ J R

œ

˙™

w

2 4

j œ ≈ œr <n>>œ œ ˙

2 4

œ ≈ œ bœ œ J R

œ ≈ œbœ œ œ 42 J R

œ nœ n œ nœ œ œ bœ nœbœ bw J ≈R J ≈R

mf ° 2 4 & 4 œ Œ 4 ˙™ 52

bœ w

2 4mf Œ 4 œ œ b˙ &4 œ 2 4 &4 œ Œ 4 ‹ ? 42<b>œ Œ 44 ¢

j r œ ≈nœ #œ nœ

∑ ∑

˙

≈bœr œ ™

œ> bœ >œ œ œ™ bœj ˙ > mf œ b œ n œ œ ∑ ∑

2 4

˙

≈bœr œ ™

˙

≈bœr œ ™

> œ œ œ œ™

œ˙ J > mf œbœ œ nœ

> œœœ


1 4œ

& <b>w

1 ˙ 4œ & ˙ ‹ > > ? bœ œ bœ bœ bœ œ œ 41 œ ¢ ° & b>œ bœ b˙ 62

& ˙

¢

> nœ n & œ ‹ <b> w ?

4 4 œ nœ b˙ ff

4 b˙ ™ 4

œ bœ

œ n˙ bœ

Œ bœ nœ b˙

b˙ >œ

Œ b˙ ™

b >œ n ˙

˙™

˙™

,(ff) bœ bœ nœ nœ ,(ff) bœ bœ n˙ , bw

totes les veus:

p

mf

66

& œ n œ nœ b œ

¢

& <b>w ‹ ? ˙™

w w nœ

w

w

w

œ

œ

el la que no sobresurti respecte les dones

œ L ˙

˙

Ó

˙

œ

œ bœ n˙

Œ Œ

, bw

w

° & œ n œ nœ b œ

˙™

§re= ºmi

bœ œ b˙ 4 4

f

w œ

f

w

b˙ b˙

meno f

Œ Œ

meno f

meno f

˙

Œ bœ

˙

meno f

U w U w

Œ

œ ppp

perdendosi

perdendosi

U perdendosi œ #˙ ™

U w

4'00 aprox.

57

perdendosi

Sabadell, 20/7/18

ff 1 œ ≈4 4 4 ˙™

° & <b>œ nœ bœ bœ œ œ œ

4catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG490


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.