MG488 Sopra Altenbai (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Sopra Altenbai per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Sopra Altenbai [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-488-4 Dipòsit legal: B-23904-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Sopra Altenbai (estudi coral) Llorenç Balsach

° cŒ & œ #œ ™ q=50

SOPRANO

mf solfejant o amb vocal(s)

mf

TENOR

BASS

j œ ˙

& c Œ œ #œ ™

ALTO

¢

j œ ™ bœj bw w œœ™œbœœ ˙

j œœ ™œ œj ˙ œ œ

& c Œ ˙™ ˙ ‹ mf solfejant o amb vocal(s) ? c Œ ˙™ w

solfejant o amb vocal(s)

j ™ n œ œœ œ œ ˙ mf

œ œbœ bœ ™ œj œbœbœ œ

˙

(tutti)

f

˙

f

bw

mf

˙

j ™ b œ œœ œb œ

˙

solfejant o amb vocal(s)

° (tutti) & œ™ ‰bœ œ b˙ 5

& œ™ ‰ nœ bœ mf

œ œ

œ ˙™

& bœ ™ ‰bœ bœnœ ˙ ‹ (tutti)

? bœ ™ ‰ œ nœ b˙ ¢

- j j Œ ™ œ bœ ™ œ b˙ f

w w

> bœ ™ bœJ w >

œ ™ ‰ b˙

mf

œ™ ‰ œœ™bœbbœœj b˙

œbœbœ œbœœ ™™ ‰ bw mf

f

mf

˙

œ™ ‰ b˙

mf

j œœ ™bœbbœœ


° bœ bœ nœ œ ˙ &

2

& <b>b˙˙ ™™

& <b>b˙œ ˙™ n˙ ‹ ? bœ ¢ b œ b˙ ™

mf

Ó

nœœ b˙

˙

‰ œj œ œ ‰ œj ˙

nw

,

(tutti)

mf

mf

j œ bœ™ œ bœ bb˙˙

j & bœ ™ œ œbœbœ œ w mf

j œœ ™ œbbœœ b˙ (tutti) b˙

& ˙ ‹ ? ¢ ˙

° & <#>˙

Œ #œ œ #˙ > >

21

& ˙ ¢

& ˙ ‹ ? n>˙

Œ

#œ ˙ ™ mp

Œ nœ ˙™ mp

Œ #œ ˙ ™ mp

mp

˙

w

mp

mp

mp

n˙ >œ œ >

œ ˙™

Œ

˙

˙

bw

˙ b˙ n˙ >Algun tenor˙ o contralt œ ˙ potb>œajudarnw >amb el do-reb

œ œ

p

˙

mp

˙

mp

Œ

nœ œ ˙

Œ Ó̇

p

˙

Œ œœœœ˙ mp

p

œ œ #˙ > >

, ˙ #œ >œ

œ w

œ œ ˙ nœ b˙ ™ > nœ œ n˙˙ œ ˙™ œ ˙™

mf

b˙ ™

f

bw

bœ n˙ ™

œ nœnœ ˙

(tutti)

˙

bw

mf

j (tutti) œ œbœ œœ ™œnœœ ˙

mf

‰ œj œ œ ‰ œj ˙

15

f

Œ ‰ œj #œ ™ œj n˙

n˙˙

° bw & w

j œ ™ bœj œœ™œbœœ ˙

j ‰ œj œ œ ‰ œj #œ ™ œj nœœ ™nœ œœ ˙

10

œ ™ bœJ

mf

j˙ œœ™œbœœ ˙ mf

œ œbœ

˙

mf

mp

mf

j (tutti) œœ™œ œœ ˙ b˙ mf


° b˙ ™ & 27

(tutti)

& ˙

¢

Œ bœ bœ nœ ˙ Œ nœ

mf

œ bœ b˙

j b œ œœ™bœb œ b˙

& bw w ‹ ? b<b>˙˙

bw ˙

& ˙ ‹ mf ? w mf

f

˙

˙ bw

,

œ bœ

f j bœ ™ œj ˙ ™ Œ œ œ œ f

bw

˙

f

œ bœ bœ œ

˙

bœ bœ bœ bœ nb˙˙

j ‰bœœ œœ œ ™ #œj œ™ œj

bb˙™ ˙™

n˙˙

‰ j œ œ w p j ‰ nœœ œœ w w

bœ b˙

‰ nœj œ w

bb˙œ ˙™n˙

j œœ ™bœbbœœ bbœœ b˙

j œ ™ bœj bw w œœ™œbœœ ˙

(tutti)

˙

œ œ w

f

j ™ œ œœ œ œ ˙ mf

bœ ™ bœJ ˙

f

f

37 ° nœœ ™ œj & œœ˙

mf

œ bœ

& w

& n˙

œ nœ b˙

˙ bœ Œ bœ œ b˙

f

° b˙ &

¢

Œ

j & bœ ™ œ œ bœ bœ œ b˙ ™ ‹ j œœ™ œbbœœ ˙ ™™ ? ˙

32

¢

b˙ ™

œ

3

nœœ b˙

(tutti)

p

p

p

œ™ ‰ bœ œ

œ œ

bœ ™ ‰ œ nœ

> bœ ™ bœJ

(tutti)

œ œbœ bœ ™ œj œbœbœ œ œ™ ‰ nœ bœ œ ˙™ f mf j b˙ ™ b œ ˙ œ œ œb œ bœ ™ ‰ bœ bœnœ ˙ b˙ (tutti) ˙


4

° & Œ™ 42

f

j bœ ™ œ

& w

<b>w & ‹ ? w ¢ >

j œ b˙

Ϫ

Ϫ

f

œ bœ bœ œ bœ ™ œ™ ˙

° & bœ bœ ™ œJ œ nœ ™ ‰ œ œ 46

& œ ˙

& <b>œ ˙ ‹ ? œ b˙ ¢

œ bœ œ

œ™ ‰ ˙ œ™ ‰ n˙ œ™ ‰ ˙

Ϫ

‰ ‰

œ nœ ™

‰ œ

œ œ™

‰ œ

mp

mp

‰ nœ

‰ bœ œ™ mp

‰ bœ œ ™

‰ œ

mp

Ϫ Ϫ

‰ œ œ ‰

Ϫ

‰ b˙

Ϫ

‰ ˙

U œ ‰ œ œ bœ b˙ b˙ w J p molto rit. j (quasi negres) œ ‰ ˙™ ˙ ˙œ bœ bœ bw w p molto rit. mf j U j ‰ b˙ ™ b œ œ œ™ b œ ˙ bœ bw œ

(a tempo)

molto rit.

j œ ‰ ˙™

mf molto rit.

bw

p

p

U w w

4'15catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG488