MG486 Tres cançons sobre poemes de José Martí (Marcos Bosch)

Page 1

MARCOS

BOSCH TRES CANÇONS sobre poemes de José Martí per a veu i piano

Edicions la mà de guidoMARCOS

BOSCH TRES CANÇONS sobre poemes de José Martí (1853-1895)

per a veu i piano 1. Principe enano 2. Mi caballero 3. Musa traviesa


ISBD(PM) Tres cançons sobre poemes de José Martí [Música impresa] : per a veu i piano / Música de Marcos Bosch (n.1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (12 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-486-0 Dipòsit legal: B-23903-2018 Copyright de la música: © 2018 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Príncipe enano Text: José Martí Música: Marcos Bosch

ritenuto ƒ altanero U j Œ œR Rœ Jœ œJ Jœ œ œ œj œ œ œ œj œ . J J

Quasi fanfarria q = 60

Veu

Piano

5

&

# & 68

Œ.

# & 68

Œ.

? # 68

#

Pa - raIun prín - ci - peIe - na - no seIha - ceIes - ta

ƒ

U

˙˙ .. ˙˙ ..

ggg œœœ ... ggg ggg ggg œ.

œ.

œ bœ bœ œ.

# & Œ.

Tie - ne gue - de - jas

œœ .. œ.

ru - bias, blan - das gue - de - jas,

‰ œœ œœ ... œ œ

? # œ.

Œ.

# j & œ œ

j œ œj œj œ œj œ .

10

blan - co

# & ‰ œœœ ?# œ

luen - gas le

œœ .. œ.

j j œ œ œ

œ

œ

cuel - gan.

Œ. œ.

œœœ ...

œ.

Œ.

œ

œ.

Œ.

œ.

œ.

ritenuto

œ.

œ.

œœœ ...

œ.

œœ ‰ Œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ J œ

j‰ ‰ j‰ ‰ œ . œ œ

œœ .. œœ .. œ

j j Œ œ œ œj j j œ œ œ œ œ œ œ J espress.

‰ œ œœ œ.

œ.

j Œ œj œœ œœ œ F con garbo œ‰ œ‰ œ œ Œ

por so- breIel hom - bro

Sus dos

‰ œœ œ ‰ œœ

œœ .. œ.

Œ œ œ œ œ œ R R J J J

Œ

fies - ta.

œœ .. œ.

F con gracejoj Œ œ œ œ œ œj œj œ œj œj œj œ œj œ . R R J

Danza q. = 80

o - jos

pa - re - cen

es - tre - llas

j œœ ‰ œœ œœ œj œ œ ‰ œœ œœ œœœ œœ œJ œ œ œœ ‰œ

œ.

œ.

© Copyright 2018 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

œ.

œ ‰


16

&

#

œ œj œ .

ne - gras;

# & ‰ œœœ

&

#

vue - lan, bri - llan, pal - pi - tan,

œ.

# œj j œ & œœ œœ œœ œœ œœJ œœœ miIes co - ro - na,

27

& &

œ.

œ.

‰œ

œ.

j j œ œ œ œ Œ

? # œ.

re - lam - pa - gue - an!

j œœ ‰ œœœ œœ œj œj œ œ ‰ œœ œœ œœœ œœ œJ œ œœ œ œœ

œœœ œœj ‰ œœ

? # œ. 22

j j Œ œ œ œj œ j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J

Œ

œ.

œ.

j j j j j œ œ. œ œ œ œ œ

˙.

œ

j œ œœ œœ

j œœ œ œœ

al - moha - da, es - pue - la.

œœ

Œ.

œ.

j œœœ

œ.

#

bri - da

œœ .. œ.

? # œ.

po - tros y

hie - nas, va, man - sa yIo - be - dien - te,

j œœ

œ œœ œœœ œœ Œ œ.

œ.

‰ œ

œ.

# j j & œ œ œj œ œj œ .

œœ œœ œ œ J

œœœ

na - no seIha - ceIes - ta

# ‰ œœ œœ .. œ œ. & ?# œ

jœ œ

fies

-

œ

Œ.

œ.

f indómito Œ Rœ œR Jœ Jœ

œ J

Mi ma - no queIa - síIem -

œœ .. œ.

‰ œ

œ

œ œj œ œj œj œ œ œ œj œj J J R R J œœ œœ .. œ œ. J

don - deIél la

œœ œœœ œ J

‰ œ

lle - va. Pa - raIun prín - ci - peIe -

œ œ œ

œœ .. œ.

œ œ œ

P temeroso j Œ œj œ œ œ œ # œ Jœ Œ œj œ Jœ J

31

œ.

Él pa - ra

j j j œ œœ œ œœ œœ œœ œœ

j œ œ. œœœ œœœ œœœ œœ œœœ ... J f œ œ œ. œ

Œ.

# œ œ œ jœ j j œ œ œ œ œ œ œ J J œ J œ œ R R J J J J

œ

œ

jœ œ œ J

Œ

ta.

SiIel ce - ño frun - ce, te - mo;

si

se

œœœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ œœj œœ œœj ‰ # œœ ‰ œ Œ œœj œœ œœj œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ P œ ‰ œ. œ œ. œ œ ˙. . ˙. j œ. J œ 4


37

& &

# œ # ‰ # œœ œ

?#

j j j œ Œ œ œ œ œ

j bœ nœ

me que - ja,

œ.

‰ œ # œœ œ

# & ˙.

cual de

Œ

&

# #œ J œ œJ #

?# 50

& &

# #

?#

œ.

˙.

mi ros - tro

œ.

j œ ˙.

# œœ œœ œœœ œ œ # œœ œ œ œ ‰ & # œœ œ œ f œ ?# œ œ. œ œ. &

œ œ J

œ œœ

nie - ve

#œ.

e

j j Œ œœ œœ œœ ‰ # œœ œœ ‰ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœœ œ œ # œœ œœ

42

46

mu - jer,

œ #œ J

>œœ œ

f gallardo œ œ œ œ œ #œ œ R R J J J J su san-gre, pues, >œœ œœ >œœ >œœa - ni -#ma œ œ œ œ ‰ ‰

œ

-

ca:

‰ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ #œ œ œ.

œ.

œ œj œj œj j Rœ œR Jœ œJ œ J mis fla - cas ve - nas: !Con su go - zo œœœ >œœœ >œœœ œ œœ œœ ‰ œœ œ œ

œ J œ

œ

true

œ.

œ œ J J œ

œ J

mi

œœ œ

œ

j œ œj œj œj œr œr œj œj œj œj œ j œj œj œj œj œr œr œj œj œj œ san - gre seIhin - chaIo se se - ca! Pa - raIun prín - ci - peIe - na - no seIha - ceIes - ta fies - ta. Pa - raIun prín - ci - peIe œœ œœ œ œ ‰

‰ # œœœ œœœ œ j œ œ

na - no

# œœœ ...

œ.

œ Jœ

œ œ. J

œœ œ

j œj œj œ œj œ . œ

seIha - ceIes - ta

n œœœ ... œ.

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ j j œ œ œ. œ œ

œ

fies - ta.

œœ œ œ.

‰ # œœœ ...

œœ œ ‰

œ

œ. 5

‰ n œœœ œ.

œœœ œœœ œœœ ‰ œ ∑

‰ œœœ œœœ ‰ œœ œœ ‰ œ œ ‰ œ œ œœ œœ œœ œœ œ.

œ

œ

œ

œ


# Œ P œ œ œ œ œ œj œ & R R J J J 55

j j j œ œ œj œ œ œ .

!Ven - ga mi ca - ba - lle - ro

por es - ta

sen - da!

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ j œœœ ‰ Œ œj Œ œœj Œ . œœ ‰ Œ œœ Œ . œ. œ œ. œ. œ. œ. œ.

# & ‰œœ P . ? # Œœ .

j œ œ.

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ # œ œœ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ & œœ j jF j Œ œj Œ . ‰ Œ Œ œ Œ œœ œœ œ ? # œ œœ œ . œ œ. œ. œ. . œ. œ. ra - no

65

&

por es - ta

# Œ œ œ œ J J

suIi - ma - gen

# j j & œœœ œœ œœ œœœ œ œ ?#

œ.

œ

# Œ œ & J œ 71

cue

-

va!

j œ œ œ.

lle - ga

‰ œœœ ‰ œ.

œœ œ œ.

cual siIen

œ.

œ

ló - bre - go ant - tro

‰ œœ œ

j œ œ.

œœ œ

to - do

Tal

vis - tie - ra.

# Œ œjœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœ .. # œœœ œJ & #œ. f ?# œ œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ 6

œœœ ‰ .

j œœ œ

es, cuan - doIa mis o - jos

j œœ œœ œœ œ

‰ œœ œœœ œœj œ œ

j œ œ.

œ.

j œ œ œ.

pá - li - daIes - tre - lla,

j j j œ œ œœœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ.

j j œ j Œ œ œ œ j b œ œ œ. œ œ œ œ J J

con ful - go - res deIó - pa - lo

œ œ œ

œœ ‰ œ œ j œœ Œœ . .

j j j j œ œ œ œ œ Œ Jœ œJ œ

Œ œj œ .

œœœ œ œj œj œ œ œ œ œœ J œ œ œœ

!Én - tre - se mi ti -

F Œ œj œ œj œ œj œ œj

60

# j & œ œ œj œj œj œ

Œ œ œœ œœ R RJ JJ

œ

œ.

j œœ œœœ œ

‰ œ.

œœœ œ œœ J œ.

f Œ œj œ œj œ œj œ œj A

su

pa - so

j œœ œœ œœ œœ œ œJ œœ œ œ œœ œ œ œ

œ

la som - bra

œ œ

j œœœ œœœ œ


77

&

# Œ

œ Jœ œ J

ma - ti - ces

j œ œ.

œ

mues - tra,

j j # & ‰ œœ œœ Œ n N œœœœ œœœ œœœ œœ ?# 82

&

œ

# œ.

j j œ œ œ

œ. Œ

œ.

ne - gras.

Œ œ œ œj œ œj œ j Œ J #œ co - moIal sol

j œœœ œœ œ

‰ œœ b œœœ œ œj œœ œœ bœ #œ.

ƒ intrépido œ œ œ œ œ R R J J J

!He-me ya, pues - toIen

# œ #œ J

# œ œ œj # œj j J J œ na - no queIa lu - char vuel - va: œœ œœœ œ # œ œ œ œ œ œ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ &

? # œ.

œ.

œ.

r r j j j œ œ œ œ œ

œœœ

œœœ œœœ œœœ

!Èl pa - ra

# j j rrj j j j j œj # œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ pue - la! !Èl pa - ra míIes co - ro - na,Ial - moha - da, (√) œ œ œ œ œ œœ œœœ œœœ n # œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # & ‰ ‰

œ œ

œ. œ.

œ.

œ.

œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

&

œ. œ.

#œ ‰

en la pe - le - a! Quie - reIel prín - ci - peIe -

89

?#

j œœœ œœ œ

ar - mas,

œ. œ.

œ.

#œ.

hie - re

œ J las nu - bes œœ œœ # œœ œœœ œ œ œœ œœ # œ #œ œ

œ # œ # œ œ œj j j œ œ œ œ œ J #œ œ R R J J J J J

&

86

j œœ œœ œ œ

œ.

œ.

# # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ J ƒ intrépido ?# œ ‰ œ. œ. œ. œ œ œ.

que las

œ œ J

œ. œ. 7

míIes

co

œ œ œ # œœ œœ œœ

œ. œ.

-

j œ œ ro - na,Ial √ œœœ œœœ œœœ

j œj #œ moha - da, œœœ œœœ

œ. œ.

œ œ

œ j œ es œœœ

œ. œ.

j j ∑ œ œ œ œ. es - pue - la! œœœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ #œ œ œ œ œ 2

œ. œ.

2

œ œ

œ. œ.

œ. œ.


93

& &

#

œœ œœ œœ œœ œœ # # œœœœ œ 2

?# 99

#

˙. ˙.

Œ.

œ.

Co

-

F espress. j j j œ œ œ œ œ œ moIel sol, que - bran - do œœ œœ œ œœ œ œ œœ ‰ ‰ J ‰ ‰ Jœ ‰

œœ œœ œœ 2 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ F p ∑ . ˙ œ. ˙.

cantando il basso

œ.

j j j œ œ œ œ Œ œJ œ œ de co - lo - res las som - bras œœ œ œœœ œœœ œœ ‰ Jœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ ‰ œJ ‰ œœ œ œ œ j œ J œ œ œ œ

œ.

? # œ œj œ œ œ œ. 105

&

#

œ

j œ œ

j œ Œ

œ œJ œ J

j œ œ.

œ

œœ ‰ œ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œ œœ

j œ œ œ œ

Œ œj œ œj ne - gras, œœœ enœœœ banœœ- da œ # ‰ œj ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ œœ œœœ œœ & &

Œ œ œ œj J

œ.

las nu - bes

œ

œ.

él, al

j œ œ

# Π&

110

# ‰ & ?#

œ

œœœ

œ J

œ J

ro - jaIy

œœœ

œ J

‰ œ

en la/on - daIes - pe - sa,

œ vio

œ. -

j œœ ‰ œ œ

œ

-

-

‰ œœœ œ

-

œ.

j œ œ

œœ œ J

le

-

œœœ

œ

œ 8

mi ban - da

œ

ta.

œœœ œ

œœœœ

to -

œœœ œ œ œœ œ œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œœ ‰ œj ‰ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ J J

œœ œ j œ œ # ‰ œ ‰ ‰ œœ œœ ‰ œœ ‰ ‰ œJ ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœ œœ ‰ ‰ ‰ œ œ œœœ œ & œ œœ œœ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ ?# œ œ J car - la, bor - da

œ

Œ œj œ œj

œ œj œ .

true - ca,

Œ

œ‰

œ J

œœœœ

¿Con

œ

de

œ

œœœœ

que

j œ œ

j œ

j œœ ‰ œ ‰ œ œœ œœ œ œ

ba - ta - lla

œœœœ œ

j œ

œœœœ

mi


113

& &

# œ

&

Œ

j œ

# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ due

-

?# œ 116

j œ œ

#

ño

quie

-

re

j œ œ œ œ

? # œ. œ. >

œœ œœ f

& &

#

?#

œ. œ.

œœ œœ

œ. œ. >

œœ œœ

œœ œœ

˙.

œ. œ.

œœœ œ

j œ œ œ œ

œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ

œ

œ

a

œœœ œ

œœœ œœœ œœ œ œ œœ

œ. œ.

œœœ œ

œœœ œœœ œœ

vir

œ

œ

œ

f triunfante œ œ œ œ R R J J

œ J

œœ œœ

œœ œœ

œ

œœœ œ

œ. œ.

œœ œœ

ca - ba

œœ œœ

œœ œœ

Œ.

œ œj œ J J

œœœ œœœ œœœ œœœ

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

por es - ta

œ. œ.

-

œœœ œœœ œœ œ œ œœ

œ. œ.

9

va?

j œ œ œ >

œ J

œ

œœœ œ

œœœ œ

œ. œ.

lle - ro

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œ œ >

œœ œœ

j œ Jœ

œ J

es - ta

œœ œœ

œœ œœ

por

œœœ œ

œœœ œ

œ. œ.

œœ œœ ˙. ˙.

œ œ

œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

-

œœœ œ

- frez

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ

œœœ œœœ œœ œ œ œœ

œ. œ.

-

œœ œœ

œœ œœ

œœœ œ

œœœ œœœ œœ

a

œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ.

œœ œœ

œ.

vi - da

œœ œœ œ œ œœœ œœœ

o -

œœ œœ œœ œœ

-

cue - va! !Dé- je- me que la

œ.

œœ œœ

j œ œ.

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

vuel

œ. œ.

él

œœœ œ

œ

j j j œ œj œ œ œJ œ œj œ œ RR

œ œ

œ.

œ.

él,

œœœ œ

œœœ œ

œ J

-

triunfante

sen - da! !Én- tre - se mi ti - ra - no

#

vi

œœ œœ

# j j œ œœ œ œ œ œ & œ œ R RJ J J J # œœœ œœœ œœœ œœœ & œ œ œ œ

œ

!Ven - ga mi

j bœ œ. bœ œ. > >

bœ bœ >

119

123

queIa

Œ

˙.

# œ œ & œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ

?#

œœ œ

œ J

œ.

ca!

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ.

œœ œœ

œœ œœ


127

& &

# #

˙. œœœ œ

œœœ œ

& &

# œ œ J #

na - no

œœœ .. .

? # œ.

œœœ œœœ œœœ œœœ

œ. œ.

œœ œœ

œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œœ . œ œœ œ œœ .. œœ œ . œœ œ œœ œ . œœ œ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œ .. œ œ . œ œœ .. œœ œœ .. œœ M. s. f strepitoso Œ. Œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. M. d.

? # œ. œ. 131

œ œ J J

œ J

œœœ œœœ œœœ œœœ ...

œ.

Pa - raIun prín - ci - peIe -

œ

œ œ. J

˙.

Œ.

œ.

œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ n b œœœœ œ œœœœ œ œ œ . œœœ n b œœœ .. œœœ œœ .. œ œœ œ œœ .. œ œœ œ œœœ ... œœ œ . œ. œ œ. œ

seIha - ceIes - ta

fies

-

ta.

œ. œ.

# ‰F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ & J J J J J J J J J J

134

Pa - raIun prín - ci - peIe - na - no seIha - ceIes - ta

# œ œ & œœ œœ œ œ F ?# œ. œ. 139

&

#

œ

Œ.

œ œ œ # b œœœ œœœ œœœ & na

-

4

?#

œ.

j 2 œœ œœœ œœœ œ œœ œ œ œœ

œœ œœ

2

œœ œœ

b œœœ bœ

œœœ œ J

seIha - ceIes - ta

j bœ œ

j œœœ

œ.

œ.

j j j j œ œ œ œ œ.

no

f grandilocuente ‰ œJ œJ Jœ Jœ Jœ

fies

œœ œœ

œ.

œœ œœ

4

œœ œœ

-

œœ œœ

fies

œœ œœ

-

2

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

ta.

œ œ > 10

Pj j j j j ‰œ œ œ œ œ

˙.

ta.

œœœ œœœ œœœ œœœ

œœ œœ

œœ b œœœ œœ œ

œœœ œ J

Pa - raIun prín - ci - peIe -

œ. Œ. j œ œ

œ.

œœ œœ

2

œœ œœ

œœ œœ

œ. œ. ˙. œœœ œ

j œ œ. œ > >œ .

œœœ œ

œœœ œ

œœ œœ œ œ >

j œœ œ œœ b b œœœ œœœ œœœ œœ P 4

j œ œ

bœ.

œœ œœ

œœ œœ

œ. œœ œœ

œœ œœ

j j bœ œ bœ bœ œ bœ > >

œœ œœ

Œ.

>œ . œœœ .. .

ƒ

œ. œ >.


Mi caballero Text: José Martí Música: Marcos Bosch

# 4 & 4

Tempo I q = 86

Veu

Piano

# 4 & 4

∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ

p molto delicato U œ œ œ œ # 4 œ œ œ ? œ & 4

P amoroso # & œ œ œ œ

Andantino q = 94

‰ œ œj œj œœ œœ œœ œœ œ P inocente ˙ ˙

5

# ‰ œœ & œ Por

?# ˙

j œœ œ

œ

œ

j j œœ œœ œœ ‰ œœ œ œ œ œ

las ma - ña - nas

mi

˙

œ œ œ j œœ œ

˙

˙

-

lo

me

˙

j œœ œ

œ

j j œœ œœ œœ œ œ œ

des - per - ta -

˙

˙

j N œj œœ œ œ # # œœ

œ œ œ

j ‰ j N œ œœ # # œ œœ œ # œœ œ

pe - que - ñue

‰ œœ œœj œœ

j œœ œ

œ

œ

ba

˙

8

# & œ

# ‰ œœœ & con

?#

˙

œ œ œ j œœœ

un gran

œ

œ

j ‰ j N œ œœœ # œœ œœ ## œ œ

be

˙

-

so.

œ œ œ j œœ œ

œ

j j œœ œœœ œœœ ‰ œœ œ œ

Pues - toIaIhor - ca - ja - das

˙

œ œ œ œ

˙

so - bre mi

˙

j œœœ

œ

pe - cho

j œœœ œœ œœj œ œ œ . œj


2

#

F ˙.

11

&

œ

# ‰ œœ & œ

œ œ œ j œœ œ

j œœ œœœ œ

bri - das for - ja

?#

˙

˙

# œ œ œ & 14

j œœ œ

# ‰ œœœ &

go - zo

?# 17

&

œ -

œœœ œœœœ J

˙.

sua

?#

œ

le

j œœ œ -

œ

j œœ œœ œ œ œ

œ œ

mis ca - be - llos

j œœ œ

˙

œœ œ

œœœ œœœ ‰ J

œ

# ˙.

# ‰ œœœ &

con

œ œ

# ‰ œœœ œœœ & œ J

&

j œœ œœ œ œ

˙.

po

21

j œœœ ‰ n œœ œ

ba

œ œ œ

j œœ œœ œ œ œ.

j œœ œ

e - brioIél

j œœ ‰ œœœ œ F j œ ˙.

-

a - ba

veIes

œ

œœ œ J

œ

œ ‰ œj ˙ . mi ca œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œ J J J œ

˙.

œ

˙

œ œ œ

j œœœ ‰ œ œœ œ -

pue - la

œ

œ

j œœœ

œœ œ J

-

œœ œœ j œœ œ J œ œœ ba

-

˙

œœœ J

‰ j ˙ œ sus j dos j j œœ œœ œœ œœœœ ‰ œœœ œ œ œ œ

‰ j œ

œ

-

nœ œ

œ

meIes -

j j j j n # œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœœ #œ œ œ lle

œ

12

j œœœ œœœ

‰ j œ

œ œ

w

œ

œ

œ œ ˙. œ

j œœœ œ

j œœ œœ œ œ

de

œ œ

‰ j œ œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ de yo e - brio, j go - zo j j œœœ ‰ œ œ œ œ œœœ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œ n œœ J

œ

# ˙.

?#

-

œ

œ

‰ œ J

extasiado

j œœ œ œ

ro

qué

œ #œ

œ.

œ J

j œœ œœ œ œ œ

pies

œœœ J

œ


# œ œ œ &

24

# ‰ œ & n œœ fres - cos

?# 27

&

#

?#

j œœœ œœœ

j œœœ

œ

œ

œ

˙. ji œ # œœ œœœ & J

œ

œœ œ J

-

œœ œœ œœ Jœ

j œœœ

35

&

#

œœœ J

œ j œœ œœ œ œœ

ne - tue

˙

œ œ

-

j œœœ œ

˙

œ

-

lo

˙

˙

j œœ œœœ œ ˙

j œœ œœœ œ ˙

œ œ œ œ œ j œœœ

dos pies que

‰ œœœ ˙

13

œœ œœ œ œ J œ

j œœœ

˙

j œœ œ

œ

j œœ # œ n œœ œ # œœ J

con un gran be

˙

œœ œ J

mi

j œœ # œœ n œœ œ# œ J

œ œ œ œ ‰ œœœ

‰ j œ

œ

˙

j j œœœ œœ œœ œœ

ca - ben

˙

œœ œ J

j œ œj œœœ ‰ œ œ œ œ

me des - per - ta - ba

˙

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

j œœ # œ n œœ ‰ œœ œœj œ # œœ J œ œ

mi pe - que - ñue

˙

œœœœ

j U ‰ ‰ œœ œœj œœœ œœ œ œ œ œœ P U œ œ ˙

œ œœ œ œ

˙

œœœ œœœ ‰ J

re - i - a

lo!

œ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ y yo be - sa - ba sus pies pe - que - ños, # ‰ œ œj œj œ œj ‰ œ œj œj œ œj œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ & ?#

œœœ J

œ

œ

j j œ œj œœ œœœ œœœ ‰ œœ œœ œ

Por las ma - ña - nas

?# ˙

œ ‰ œœœœ œœ J

!Có - mo

œœ ˙

œ œ œ œ 31 P amoroso # œ œ œ œ & œ # ‰ œ œj & œœ œœ

‰ j ˙. œ

3

-

so

˙

œ œ œ œ œ œ en só - loIun be - so! !Có j jœ œ œ œ ‰ n œœ œœ œœœ œœ œœ J œ œ

œ œ


F contenido # ˙. œœ œ œ œ œ ‰ j & œ mo re - œí - a mi ˙ œ # . œ & legato F ? # j œœœ œœœ œœœ j j œœœ œœœ œœœ j œ œ œ œ

4

˙.

39

# . & ˙ 43

œ

# œ &

˙

#

sua

-

œ

#

∑ œœ œœ œœ œœ œœ # œJ œ œ œ œJ & &

&

# ˙

˙

œ

-

œ

ne - tue - lo!

œ

sus

˙

œœ œ œ œœ

œ

œ

dos

œ ˙

˙

pies

fres

œ

˙ ‰

-

˙

U

cos!

˙˙

∑ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ # œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ # œœ J œ œ œ œJ ‰ J J ‰ œ J J ˙

∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ

14

œ

U œ

?

˙

œ

˙

˙

Tempo I q = 86

œ

U

j j œ œ œœ œœ œ œ ‰ œœ œœ œœœ # œœ J ‰ œ œ J ˙ ˙ & ˙ ˙

p molto delicato œ œ œ œ

œ

U ‰ œ j œ œ œ œj œ œ œ œj w œ œ œ

œœ œ œ

˙

!Qué

œœœ œœ œœœ j n œœœ œœœ œœœ j j œ œ œj œ œ

veIes - pue - la

# ‰ j j œ œj & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ P ?# ˙ ˙ 52

ji

œ œ œ œ ‰ j œ

œ œ œ œ ‰ j œ ˙.

œœ œœ œœ j œœ ? # jb œ œ œ N œ œ j œ œ 47 &

œ ˙

œ

π

U

˙˙ ˙˙

ma sonoro

w

u

∑ ww ww w


5 %7

Veu

%

% œ− œœ −−

Œ œι œ − œ œ œœ −− œ œ− œ Ι − Œ > ι œ− œ − œ œ œ œ ˙− œ 12

%

ι œ œ % œœ œœ œœœ −−− œ− ˙−

% Œ−

Œ − œœ œœ œœ œœœ Œ− œ− œœ œ ˙− ι ι ι œ− œ− œ œ œ

Es un dia - bli - llo

œœ œœœ œœœ −−− œ % Ι >

˙−

œ− œ

œ−

ι œ œ α œœ œœ œœœ −−−

ι Œ œœ œœ− œ œ œ Ι − œ− œ œ Œ̇ − œ −

œ− ˙−

œ œ œ œ œ œ− œœ œœ œœ œÓœ − œœ œœ −− Ι

ι Œ œ œ− œœ œ ι ˙− œ œ− ˙− ∑

œ− ˙−

˙− ˙−

Œ−

ο calmo Œ œι œ −

˙˙ −− ˙−

˙−

ι ι œ œ œ− œ œ œ œ−

œ−

a - las de án - gel.

ι œœ œ œ œ œ − Œ œ− œœ − œœœ −−

Œ̇ − œ − −

Œ

˙−

ι œ œ− ˙−

Mi mu - sa?

˙− ˙−

con las

œœ œ œœ œœ œœ

Œ−

œœœ

ι œœœ œœœ œ œ œ œι œ œ œ œ Œ − œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ − œœœ œœœ œœœ α œœœ œœœ œœœ −−− Ι

φφφ ˙˙ −− φφ ˙ −

Œ−

Text: José Martí Música: Marcos Bosch

Ó−

‰ œ œ œ œ œι œ − ‰ œ œ œ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− Œ œœ œœ œœ Óο− calmo e profondoŒ − ι >5 œ œ œ Œ œ œ− 7 ˙− ˙− ˙−

6

18

≡ϒ∞

Lento contemplativo πϕ

5 %7

Piano

>

Musa traviesa

Œ̇ − −

œ−

œœ −− œ−

œœ −− œ−

œœ œœ œœ œ œœ

˙−

ι θ θ θ œ − œ œ œ œ œθ ¡Ah,

mu - si - lla tra -

œœ −− œœ −− œ œœ œœ œœ Œ̇ − œ − −

œœ œœ


2 ι ι ι 8 , , , 7 7 αœ− − œ œ œ œ œ− ˙− qué vue - lo tra - e! rit.

24

% œ− − œ vie - sa,

a tempo

ι 87 œ˙ −− œ œ œ 27 œ ˙˙ −− œ α œ− α œœ œ ∀ œ α µ ˙˙ −− œ − ∀ µ œœ −− > 2 8 7 7 ˙− œ− ˙− œ− rit.

%

29

5 %7

8 7

accel.

5 œ œ 8 %7 œœ œœ 7 > 5 Œ̇ − 7 −

œ−

34

%

8 7

Œ ‰

Œ ‰œ œ œœœœ œ œ œ œ œ ˙˙ −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙− ο calmo Œ̇ − ˙ − − ˙− œ− œ− a tempo

5 7

8

39

% %

Ÿ œ−

> Œ− ˙−

5 7 5 7

œœœ œœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œœ 5 œ œ œ œ œ œ œ 7 8 poco agitato ε 5 − œ− Œ− ˙− œ− œ− œ− œ− 7 Œ̇ − ˙− œ− ˙− ˙− ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œŸ− œ − œ œ œ œ œ œœœœ œœœ % ο tranquillo con fantasia > œ− œ− ˙− Œ̇ − œ − œ− œ− ˙ − ˙− ˙− rit.

5 7

a tempo

∑ Ÿ œœœ œ− œ œ œ œ œ œ Œ̇ − œ − −

ο evocativo 01 Œ ι ι ι θ θ ι ∑ ∑ ∑ 7 œ œ œ œ œ œ œ− œ Yo sue - lo, ca - ba - lle - ro , Ÿ œ œ, œ, œ, œ, œ, œ œ œ − − − œ œ œ Ÿ œœœœ − œ œœœ 01 Œ̇ − œ œ 7 œ− ˙− Ι œ ˙˙ −− − espress. œ ο etereo − Œ̇ − œ − 01 œ− 7 ˙− ˙− − ˙− 16


43

‰ ι ι ι ι ι œ œι œ − Œ− ι ι ι − − % Œ − œι œι œι œ œι œ − œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ en sue - ños gra - ves, ca - bal - gar ho - ras luen - gas so - bre los ai - res. œ, œ, œ, ˙ − , , œ− œ œ œ, ˙ − ˙− − œ− − Œ % Œ̇ − œ − ˙˙ −− Œ − œœœ −− œœ −− ˙˙˙ −−− ˙− œœœ −−− ˙˙˙ −−− − >

˙−

46

ι %Œ œ

˙−

˙−

>

ba- jo

œ−

8 % 7 œι ι ι œ œ œ−

œ−

ha - go vi - a - jes.

œ− Œ−

>8 7 ˙−

œ−

de la luz ma- dre:

Œ−

˙−

8 7

˙−

yIen los ta - lle- res huel-go

Œ−

˙˙˙ −−− ˙−

˙−

œ−

˙˙ −−− ˙˙ −

œ− ˙−

œ− , ι œ œ œ œ œ œι Œ œθ œθ œι œι œι œ œ Ι Ι Ι Ι œ− œ−

y con e - llaIes laIos- cu- ra

œ − ˙˙ −−− ˙ ˙œ˙ −−− Ε

œ−

ι œ œ œι œι ι œ − œ − Œ ι ι θ œθ œθ ι œ œ œ œ œ −œ

˙˙˙ −−−

˙− Εθ ι ι % œΙ œ œ œ − œ − Œ œ œΘ œΙ œΙ 53

œ − œ − 87

˙−

A - llíIa- sis- toIa laIin-men - sa bo - daIi - ne - fa - ble,

œœ −− œœ −− Œ −

œ−

yIen los se - nos e - ter - nos

˙−

Œ œθ œθ œι œ œ Ι Ι

8 œœ, −− %7

˙−

œ−

˙−

˙−

49

>

a hon - dos ma - res,

œ− œ− Œ− œ−

˙−

% Œ−

˙−

ι θ θ θ θ 8 œ − œ œ œ œ − œ − Œ œι œι− œθ œ œθ œ œ œι œ − ‰ ι ι ι œι œι œ − œ − 7 œ œ œ

MeIen-troIen nu - bes ro - sa - das,

% Œ−

˙−

˙−

œœ −− œ−

vi - da, ra dian te,

œœ −− œ, − ˙−

œ− 17

˙˙ −− ˙−

yIa mis o - jos los an - tros

Œ− œ− ˙−

˙˙ −− ˙− œ−


ι ι , % œΙ œ œ œ 57

ο dolce ‰ œι œι œι œι œι œ œ Ι

ι œ œ−

son ni - dos deIán - ge les!

% œ −− œœ − , >

˙−

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ο cristallino

œ−

˙−

60

5 7 ι œ

% ‰ ι ι ι ι ι œι œ œ œ œ œ œ

% œ œ œ αœ œ œ œ αœ œ

63

˙−

5 %7 œ

ι œ œ

bra - vo pe

œ−

-

ι œ Œ

cho,

> 5 ‰ ∀œ œ œ œ œ œ œ Œ 7 >5 7 ˙− 66

poco agitato

8 %7Œ

yIan - dar,

8 %7 Œ

œœ −− œ−

> 8 ‰̇ œ 7 − =

ι ι œ œ−

œ α œœ Ι

œ−

poco agitato

¿qué

>

5 œ 7

5 7 ˙

Ε deciso 8 Œ œι =œ − 7

œ Ι

va - ciar

œ

su

œ œ œœœ œ

θ θ θ ι œ œ œ œ œ

an-dar he - ri - dos

ι œ œ œ α œœœ œ œ−

san

%

-

-

œ œ 5 Ι 7 seIel

Œ

18

œœœ œ œ œ œ œ−

θ θ θ ι œ œ œ œ œ ι œ œ œ œœœ−− œ ∀œ−

muy lar - go lar-go va - lle

œœœ œœœ −−−− Μœ œ Ι

‰ œ ˙− =

8 7

gre

œ œ

ι ι œ œ−

Œ

ι œ œ− 9

ι œ œ

œ−

ι œ œ

¡Ras - gar

œ−

œ œ œ œ 5 œ œ œ 87 ‰ œ œ œ α œ œ œ œ 7 œ 4 4 Ε 8 5 7 œ 7 ˙− œ−

ι =œ œ œ Ι

el mun - do frá - gil?

˙−

œ−

ι ι ι œ œ œ œ quéIen - car - go tra - en?

pues ¿no sa - ben los hom- bres

>

œ−

Al via - je - ro del cie - lo

Œ−

˙˙ −−− ˙

ι ι ι œι œ œ œ œ

œ−

œ−

œ œ 87 8 7 04 7 04 7 04 7


ε 04 % 7 œ− 68

04 %7 Œ ε

=œ Ι

has - ta dar son - ri - en - do

Ÿ }}}}}}}}}} 04 Œ − Ó− %7 œ− œ− π œ−

5 œ œι %7 œ Ÿ œ− 5 ˙˙ −− %7

sus

>5 7 ˙− ˙− = 76 % œ− %≈ >

Ó−

Ó−

œ− ˙ œ− −

œ− œ− œ−

Œ−

8 Π7

¿Qué

˙− ˙− ˙− ˙− = = ι œ œ œι 57 œ − Ι

quéIelmun-do

frá

-

-

œ− œ−

Ÿ− }}}}}}}}}}}}}}}} œ ˙− œ−

04 7

04 7 ˙− ˙− ƒ ardente 8 Œ œ œ− œ œ 5 7 Ι Ι 7 YIen- ton

-

ces

œœœ 5 7 Œ− œ− œ−

5 7

œ

œ œ œ Ÿœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ 8 ≈ œœœ 7 8 ε 8 7 ˙− œ− œ− ˙− πvisionario ι ι ι ι ι 01 Œ − 7 œ œ œ œ œ œœ œ− gil?

9 œ œœœ œ œ œ œœ 5 œ 7 œœœœ œœœœ

5 7 ˙− ˙−

04 7

œ−

œœ − œ œ Ÿ̇ − œ − 8 ˙˙ −− 7 ƒsubito Τ = Œ − − 87 ˙− Œ− œ œ− ˙− = ε θ θ θ ι ι ι œ − œ œ œ œ œ

¡NoIen tie rra!Ie - xá - ni - mes!

01 7

œ−

Τ

œ œ œ− Œ− Ι Ι œ− œ−

ι 01 ι œ œ œ− − œ œ 7 Œ œ Ι ta - lle - res Ÿ̇ la luz les a - bre, ˙˙˙− −− ˙˙ −−− œ− œ œ œ 01 7

œ œ œ œŸœ œ œ

˙− ˙−

˙− ˙−

œ− œ−

ο ι ι ι œ œ œ œ−

los pies en car - ne,

01 Œ − 7 ο 01 Œ − 7 ˙−

Œ−

> 04 ‰ = 7 œ œ− ˙− − ˙ ˙− = 70 04 % 7 Œ œι œ œι œ œι œ − œ − œΙ

> 04 Œ − 7 ˙− 73

01 Œ − 7

œ œ œ œ œ− œ− Ι Ι Ι Ι ro - toIel cuer- poIen ha - ra - pos, Ÿœ − }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ˙− œ

intenso

19

Y ven

lo que yo ve - o:

Se-res hay de mon-ta-ña

01 Œ − 7 α œ −− œœ − π 9 œœœœ 01 œœœœ 7 ˙− œ

˙˙ −−− ˙ ˙−


79

ι ι ι œ œ œ œ−

% Œ−

αœ−

se - res de va - lle,

% Œ − Μ œ −− ∀ α œœ − >

Œ

˙−

ο espress. θ θ ι % Œ œ œ œ œΙ œΙ œ − œ −

82

85

5 %7 Π5 %7 >5 7

˙−

88

% Œ− % >

œ−

œ

˙˙ −−− ˙

œ œ œ

œ−

ι ι ι ι œ œ œ œ œ œ−

a

œ−

je

˙− ˙ −− œ œ α œ −− ∀ œ −− µ œœ − ˙−

œ−

œœ −−

˙−

˙− ∀ ˙˙ −− ˙−

5 7 5 7

œ−

Œ ‰ 8 7 − œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ ˙˙ − œ œ œœœ œ œ ˙− Œ− ο œ œ 8 7 ˙− œ− ˙− œ−

œœ œ−

œ

œœ œ−

œ

œœ œ œ−

20

œ

5 Œ− 7

Œ−

con - tán - do - lo meIi- nun - da

œ

˙˙ −− ˙−

yIen pa - pel a - ma - ri - llo

accel.

-

φφ α œœœ −−− φ

5 ‰ ι ι ι ι ι − 7 œ œ œ œ œ œ œ−

vo - lan- do van - se

˙−

-

Œ−

ο calido ‰ ‰ ι œι− œθ œθ œθ œι œ œ

Œ−

œœ

˙˙˙ −−− ˙−

˙œ −− α œ − œ− œ−

˙− ˙−

cuen- toIel vi

pan - ta - nos

ι ι ι œ− œy loœ - daœ - zaœ − - les.

˙−

Œ−

‰ ι ι ι 87 œ œ œ œ−

Μ ˙˙ −− ‰

α α œœœœ −−−−

ι Œ− œ

ι œ œ

ϖ−

De mis sue - ños des - cien - do

Œ− % Œ− ο espress. > Œ− œ− ˙−

ι œ œ

y se - res de

Œ−

˙˙˙ −−−

˙−

ι œ œ

œ œœ œ−

œ

5 Œ œ 7 œœ

5 7 ι œ œ−

ι ι ι œ œ œ

un go - zo

ι œœ œœ œœ œœ ι œ œ−


91

% œι œ

gra - ve

Œ

≡∝≠

Moderato πϕ

‰ Œ

Ε ι ι œ œ− y

cual

ι Œ œœ ι œœ α œœ œœ œœ Ε > ιœ ιœ ι œ œ− œ− œ %Œ

ι %œ œ

œ−

Œ

%

Œ

95

gar - se

ι Œ œœ œœ œœ œœ > œ œ− œ Ι 99 ι ι % œι ι œ œ œ œ œ á - gi - les,

œ Ι

Œ

ι œœ œœ œœ œœ œ œ−

ιœ œ

œ œ− Ι

Œ

al - baIe - na - mo - ran - do

œœ œœ œœ œœ Ι œœ œœ ‰ Œ − œ œ− œ Ι ι œ œι œ œ œ œι

sus hi - li - llos

ε Œ œι œ œ œ > œ œœ œ œ œ œ Ι œ Ι

œ œ œθ œ Θ Θ

œ œ− Ι Ι

y sal - pi - can - do ris - cos

Œ

œ−

espress.

al

œœ œ

Œ

œ−

siIel mon- teIa - le gre,

œœ œ œ œ

œ œ œ Ι = ι œ

ι θ θ œ − œ œœ œ

que - rien - do hol -

ι œœ œœ œœ œœ œ− ι œ œ − œ œ œθ

con vo

œ−

œ−

de

-

ι ι œ œ œι œι œ

Œ

Œ œι œ œœ œ œ œ œ Ι œ œΙ

œ œ

ι œ Œ œ œ œ œ œœ Ι œ œ 21

sa - nu - da - se,

Œ α œι œ œ œ Œ œι œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ Ι Ι Ι = ι ι ι œ œ− œ œ œ œ œ Ι Ι Θ Θ ∑

ces

ι œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œ œ Ι Ι œ œ− œ œ œ Θ Ι

la - bran- doIes mal - tes re - fres - can - do se - dien - tas

-

ι ιœ œ œœ œœ œœ œ œ œ Œ œœ œ œ œ Œ œ œ− œ œ− œ œ Ι Ι

so - no - ros

∑ % œœ œœ œ œ œœ œ œœ Œ œι œ œ − œ œ > ι œ œ œœ œ œ œ Ι 104 ε deciso % Œ œΙ œΙ − œΘ œΘ œΘ œΙ œ œΙ %

θ θ θ œι œ œ œ œ

œ œ œ Ι

ι œ œ œι Ι

cá - li - das

ι œ Œ œœ œœ œœ œœ œ Ι œ œΙ


108

ι ι ι ι θ θ θ ι % œ œ œ œ − œ œ œ œ œ Œ−

Œ−

cau - ces, e - chá - ra-los ri - sue- ños

%

ιœ Œ œ œ >œ œ œ œœ œ Ι œ œ œ Ι

113

ι œ œ−

Œ−

œœ œœœ

al - ma

%‰ > 118

œ

por fal - daIy va - lle,

œ œ œ œ œ

A - síIal al - ba del

‰ ο

ιœ œ ιœ œ ιœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œœ œ œœ œ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ− ˙ œ Ι œ œ− Ι œ œ− œ Ι Ε ι ι ι ι ‰ Œ ι ι θ θ θ œι œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ−

re- go - ci - ján - do - se

me

e

-

MiIes - pí - ri - tuIen - cen - di - do

chaIa rau - da - les

Œ ι > œœ œœ œœ œœ œ œ− œ 122 Ι ι ι θ θ θ Œ % ∀œ œ − œ ∀œ œ œ lá

œ ∀ > œœ œ Ι

œ−

‰œœœ œ œ ‰ Œ− œ αœ œ œ œ œ œ œ ι Ε marcato Œ œ œ Œ− œ œ− ˙ ˙ œ œ ˙ œ Ι espress. θ œι œ œ − ι œ œ − œ œ œθ œ θ Œ œ œ− œ œ œ Ι Ι Θ Θ

%

%

ι ι ι œ œ œ œ−

ο ‰ œι œι œι œι œι

œœ œœ

-

œ Œ œœ œ−

por las

ι ∀ œœ

ι œœ

ι œ œ œ œ Œ œœ œ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ Ι Ι

gri - mas su - a - ves.

Me

œ œ œ œ œœ

œ œœ œ œœ œ œ− œ Ι

22

œ œ− Ι ∑

œ œ œ Œ œι œ œ œ œ œ− œ−

ι ι œ αœ œ œ œ

sien - to

œœ œ œœ Œ œι œ œœ œ œ œ− œ Ι

me - ji - llas se - cas

ι ι œ œ œ œ αœ

cual siIen

ι‰ œœ ι œ Œ œ œ œ ∀ œ œœ œ œ Ι

œ œ œ Ι =

ι œ œ−

mag - no

ι œ œ œ œ œ∀ œ œœ œ œ œ œ Ι Ι = Œ


œ œ œ œ =œΙ œ Ι Ι Ι Ι

126

% α œ − œι œι ι ι ι ‰ ‰ Œ œΙ œ œ œ œ tem - ploIo fi - cia - œ cual si se; ∑

%

‰ œ œœ − −

Œ œι œ œ œ Œ œι œ œ œ > Μœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ− œœ œ Ι Ι œ œ − Ι

131

% œ−

Œ œ Ι

œ−

ai - re;

œ

œ œ Ι Ι

mi

al - ma por mi - rra

œœ œ œœ œ œœ œ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ−

œ−

œ œ =œΙ œ Ι Ι

cual siIen mi hom- bro sur - gie - ran

vir - tie- seIal

œœ œ œ ‰ œ œœ œ œœ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ−

œ œ Ι Ι

Œ−

œ œ œ Ι Ι Ι

Œ−

œ Ι

œ−

œ− œ−

fuer - zas deIAt - lan

œ−

-

te;

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ ‰ œ œœ œ œœ ‰ œ ‰ œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ − œ− œ œ− ι ι œ œ œ − − œ œ = œ œ− œ− œ− 136 con fuoco = , , , , , ,ε =œ − =œ − ι ι œ œ œ œ œ œ ι œ ‰ Œ ι − % Ι Ι Ι Ι Ι Ι œ œ œ œ œ œ ∀œ− Ι œ = ‰ œ œœ % ‰ œœ œ− ‰ − − − œ− œ œ− > œ− œ ι œ− œ

cual siIel sol en mi

% > 141

%

∀ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ

marcato

œ

=œ − vi

-

ι % Œ œœ ∀ œœ = > ιœ œ

œ

∀ =œ −

bro,

œœ −−− œœ −

œ œ œ

se - no

la luz fra - gua - se:

œœ œ œœ œ ε œ− œ−

=œ −

=œ −

œ−

Œ ιœ œ

œ−

œœœ −−− œœ −−

œ œ œ œ œ œ

œ−

œ−

a - las me

23

llo,

hier

marcando il basso

œ œ œ œ− Ι Ι Ι

=œœ −− œœ −−

-

-

=œœ œœ − Œ œœ œœ −−− ι œ œ Ι œ œœ œ œœ

=œœ las =œœ œœ =œœ œœ œœ a

yIes - ta

ιœ œ

-

Œ œι œ ‰ œ œ ∀ œœ œœ =

œ œ œ ιœ œ

œ−

na - cen!

œœ Œ œœœ œœœ œœœ œ Ι ε sempre ˙− ˙− =

vo,

œ

œœ

∑ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ ˙− ˙−


146

%

œœœ œœœ œœœ œ œ œ % œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœrit. œœ œœ œ œ Τœ α œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ α œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ α œœ œœ œœ œ œ œ

> œ œ

˙− ˙−

150

%

˙ ˙ =

≡∝≠

Moderato πϕ

ι % ‰ œœ Œ Œ −

ι ‰ œœ Œ Œ −

ι ‰ œœ Œ Œ −

οœ giocherellone œ > ‰ ‰ œ

‰œ ‰ œ

œ ‰ ‰ œ

> 159

Œ−

œ

‰ ‰

œ

œ ‰ œ ‰

luz, ri - sas,

ι ‰4 Œ œ œœ œœ œœ œ ‰

ι ι ι ι œ œ œ œ θ θ œ ι %Ι œ œ Ι Ι œ œ œ œ ι ‰ œœ Œ

ι % ‰ œœ Œ Œ −

œ ι œ

>

œ

œ

4 ‰ œœι Œ

œ

œ

œ

œ

Œ− ‰

œ

ι œ œ

‰ 24

œ

œ

ι ι œι ι œ œ œ œ

mi dia- blo án - gel!

4

4

œ ‰ œœ œœ œœ œΙ ‰ Œ

Œ−

4

4

œ

al - ma yIen los cris - ta - les: ¡Por la puer - ta meIhaIen - tra - do 4

‰ ι Œ Œ− œœ

ai - re. Al par daIel sol en mi

4

œ

Œ−

θ θ ι ι ι œι ι ι œ œ œ œΙ œΘ œΘ œ œ œ œ

seIa - bre, yIén - tran - se aIél go - zo - sos

ι Œ œœ

ο teneramente ι Œ œθ œθ œι œ œ œ œ œι ι ι ΙΙ œ œ Sua -ve-men-te la puer-ta del cuar-to

ι % œι œι θ θ ι œ œι œι œ œ œ œ 4

˙− ˙−

4 œ ‰ œœ œœ œœ œΙ ‰ Œ ‰ ι Œ 4 œœ 4

156

%‰

˙ ˙ =

4

4

4

œ œ

œ

œ−

Œ−

4

4

œœœœœœ Œ−

œ


Ε ansioso θ θ ι ι ι œ œ œ œ œ œ

163

¿Qué fue deIa - que - llos sue - ños de mi vi - a - je, del pa - pel a - ma - ri - llo,

Ε > ιœ œ 167

ι œœ

œœ œ

sua

œœ œœœ

œ−

-

ve?

ι œœ œœ œœ œœ œ œ−

Œ

ι ι œι œ œ

deIo - ro

por tie - rraIy

œ−

‰ ∑

%

œ− Œ

œœœ œ % œœ œœ œœ œœ ‰ >

œ 4

œ

, ‰ œ ‰ œ − œœ ο

œ−

œœ

œœ

œ−

œœ

ο amoroso θ θ ι œ œ ι œ œ œ Ι Ι œ œ

Ha - laIa - cáIel tra - ve - sue - lo

œœ −− œ− œ−

œœ

ι œ œ

tran - ce.

Œ ‰

œœ œœ œœ œœ œ œ œœ ‰

œ−

œ−

œ

‰ œ ‰

ι ι ι ι θ θ ι œ œ œι œ œ œ œθ œθ œι œ œ

mi pa - ño

, ‰ œœ œœ −− œ œ− œ− œ− 25

4

œ−

ι ι ι œ œ œ œ œι ho - jas do cuen-toIel œœ œœ œœ œœ Ι Ι œ−

œœ œœ œœ

4

∀ œ−

vo - la - ran a - las

œœ œœ œœ

4

ai re, a - sí vue - lan las

>

œ−

tras gran com - ba - te

ι ι θ θ ι ι ι œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ

4

œ−

œœ % œœ œœ œœ œœ œœ 4

ι ι ι ι œ œ œι œι œι œθ œθ œι œ œ

4

4

del llan - to

œ−

αœ−

ιœ œ

œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ

171

% œι œ

ι∀ œ ∀œ

Cual si de ma - ri - po - sas

% œ œ œ α œœ −œ œ ‰ œœΙ œœ œœ œœ œœ α œœ −− 4 πleggiero > œ− αœ− œ ‰ −

œ œ αœ Ι Ι Ι

ι œ œ œ ∀ œœ µ œœ œœœ œœ α œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœ œ

Œ

œ Ι πdelicato ι θ θ ι œ œ œ œΙ œΙ œ œ

Œ

% œ œ œ œ−

175

=œ œ Ι

œ œ œΘ œΘ œΙ œΙ œΙ Ι Ι

œ œ œ œ Ι Ι Ι Ι

á - ra - be;

œ−

, œœœ

A - llá mon- taIen el

œœœ −− œ− −


179

% œι œ

ι θ θ θ θ ι ι ι ι œι œι ι œ œ œ œΙ œΙ œΙ œ œΙ œΙ œ œ œ œι θ θ ι œ œι œ œ œ œ œ œ

%

lo - mo deIun in - cu - na - ble; un car - cax con mis plu - mas fa - bri - caIy

, ‰ œœ œ œ−

, ‰ œœ œœ −− > œ œ− œ− œ−

183

% œι œ

guien - do

% > 187

œ−

, œœœ

vuel - caIun es - tan- te;

œ œ œ œ œ % œΘ œΘ œΙ Θ Θ Ι Ι Ι

=œ œ Ι

frá - gi - les, bru - mo - sos pen - sa - do - res,

% Π> 191

ι ∀œ ∀œ

% ∀ œΙ œ

nu - tas

‰ Œ Œ

, œœœ

œ−

Ε θ θ ι ι ι œ œ œ œ œ œ

Ε , ‰ œœ œœ −− œ œ− œ ιœ œ œ œœ Ι œ

œœœ −−− œ−

ι œ ∀ œœ

, ‰ œœ œœ −− œ œ− œ− œ−

œœ −− œ− œ−

Œ ι ι œι ι œ œ œ œ ∑

á - ta- se; un sí - lex per - si -

yI¡a - llá rue - dan por

ι œœ

œœ œ

œœ

œœ œ

œ−

-

œœœ −− œ− −

œ œ œ œ Ι Ι Ι Ι

tie - rra ver - si - llos

Œ

œ Ι

ι œœ œœ œœ œœ œ œ−

ο Œ Μ œ œ œ œΙ ∀ œΙ Θ Θ Ι

œ œ αœ œ Ι Ι Ι œ œ œ−

ló - peos ga - la

nes!

DeIá - gui - las di - mi -

Ÿ }}}}}}}} Ÿ }}} ι œ œ µ œœ œœœ œœ α œœœ œœ œœœ œœœ œ œœœ œ œ œ α œœ −œ œ ‰ ∀ œ œ œ œ œœ œœ œœ α œœ −− ο leggiero Μ œ, − ∀ œ, − αœ− œ− œ− ι œ αœ− œ

ι ι ι ι ι œ ∀ œ ∀ œι ∀ œ œ œθ œθ œι œ

pué - bla- seIel

ι œ

ι ι ι ι ∀ œ œ ∀ œι œ œ œ œ œ −

Ÿ ˙ − }}}}}}}}}}

ai - re: ¡Son las i - deas queIas - cien - den, ro - tas sus cár - ce - les!

Ÿ }}}} Ÿ }}}}}}}}} Ÿ }}}}}}}}}} Ÿ }}}}}}} Ÿ ι ∀œ œ œ œ ∀œ % œ œ œΙ ∀ œ Ι Ι ,− ,− ,− ∀ œ , œ œ ∀ œ − > ∀œ− 26

Ÿ œ

Ÿ ∀œ

œ−

œ ∀œ ∀œ œ


ε intrepido œ œ− Ι Ι

195

del

œ œΘ ∀ œΘ Θ

mu - roIa- rran - ca,Iy

% ‰ − œ œ œ œι œ œœ œœ œœ œœ œœ ε marcato e ben articolato > œ− œ− œ 198

%

œ ma

-

œ Ι

œ

œ

je:

œ

ε sempre œ œ Ι

201

∀œ Ι

deIo - ro

-

œ Ι

œ

ñe - se

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œ−

Œ

∀œ− ∀œ ∀œ œ

∀œ−

‰−

% ‰ − œ œ œ œι œ œœ œœ œœ œœ œœ >

œ

Œ

ι œœ œ

‰−

œ ∀œ œ œ œ ∀œ−

œ Ι

œ œΘ ∀ œΘ Θ

œ− Ι

die

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ ∀œ−

œ

bri - llan

-

∀œ Ι

œ

te

Œ

∀œ Ι

in - dio

plu -

ι œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœœœ

œ

a - que - lla que me

œ

œ Ι

œ Ι

-

ron

œ

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀œ œ œ œ œ œ

œ ∀œ œ œ œ

œ Θ

œ Θ

œ œΙ − ∀ œΘ Ι

plu - ma,Ia mar - car

ι ‰ − œœœ œœœ œœœ œœœ % œ œ œ œ œ œ œι œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ε sempre > − œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ− œ− œ− œ

204

œ œ Ι

‰ œ

∀ œœ œœ œœ œœ − ‰ % œœœœ

œœ œ Ι

‰−

%

œ

ci - da

> œ−

fren

œ ∀œ œ œ œ ∀œ−

œ

-

tes

∀ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Ι

∀œ Ι

in

œ

-

œ œ Ι

fa - mes,

∀œ œ œ œ œ ‰ − œœ œœ œœ œœ œœ Ι

œ œ œ œ œ ∀œ− 27

na -

œ œœ

œœ œ

ι ι ιι ι ‰ œ œ œœ œ de su ca-ja

‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Ι

Μœ− ∀œ ∀œ œ

de

œ œœœœ


208

ι œ œ

% Μœ

se - da

Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœœœœ œ % Ι > Μœ−

œ Ι

œ

sa - ca,Iy

blan

del sol

œ Ι

-

œ

de:

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ θ θ θ œ œ œ

ι ι ι ι œ œ œ ∀œ −

ι ι ι ι œ ∀œ œ œ

molto

a los re - quie - bros bri- llaIel plu - ma - je

que

ba - ñaIen áu - reas

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ ∀ œœœ œœœ œ œ œ œ − − ‰ œ œ œ œ œ œ œ − − % Μœ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ molto ο > Μ˙− œ− œ− ∀œ− µœ− 214

% œΙ œ

tin - tas

œœ −− % œœ −−

œ Ι

œ Ι

œ Ι

suIau - daz sem -

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ α œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

> − œ

αœ−

ι ι θ θ ι ι ι ι % œ œ αœ œ œ αœ œ œ αœ

ai - re, a mí sú - bi - to vie - ne

%‰

>œ Œ Ι

œ−

ƒ

αœ

œ− α œ−

œ Ι Œ

œœ œ

ο subito ι Œ α œ œ œ α œΙ œΙ œ α œ α œ œι œι Ι Θ Θ Ι blan te. DeIam - bos la - dos el ru - bio ca - be- lloIal − œ− œ− α œ α œ− œ− α œ− œ− − α œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ α œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ ‰ ‰ ƒ œ−

218

α œ− α œ−

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ι

œœœœœœ

ο ι ι θ θ θ Μœ œ − œ œ œ œ

% Œ

la

œœœœœœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ι

œ œ œ œ œ œ−

211

∀œ

œ Ι

œ

ο subito œŒ Ι

αœ

œ Ι Œ

ι ι œι ι ι α œ œ − œ α œΘ œΘ αœ œ Ι Ι Θ œ œ espress.

a que loIa

α œ− œ− œ− α œ− − œ ‰ œ Œ α œΙ Œ Ι

αœ αœ Ι Œ Ι Œ

œ œ œι Ι Ι

œ Μœ Ι

bra ce. De be - soIen be - soIes - ca - la

œ− α œ− α œ− ‰ œι Œ œ

28

œ

4 ι ι ‰ œœ Œ ‰ œœ Œ 4

4

αœ Ι Œ

mi me - sa

œ

œ


Ε θ ι ι θ θ ι œι œι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Œ ‰ Œ œ %œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

222

frá - gil: ¡Oh, Ja - cob, ma - ri - po - sa, Is - mäe - li - llo,

% ‰ œœΙ Œ > 226

œ

4

4

4

œ

œ

œ

œ

œ œ œ Ι Ι Ι

œ œ Ι Ι

œ œ œ œ œ Θ Θ Ι Ι Ι

co - mo mi - rar - le deIen- tre pol - vo de

%

Œ

ι œœ

> 230

Œ

œ Ι

ι œœ œœ œœ œœ œ œ−

y,Ien vez deIa - ce - ro, ver - le

ι œœ œ

234

ι

œ

œ

ι %œ œ

bra - zos

%Π>

ι œ œ

ι ι œ œ œι œι œ

tre - guaIal com - ba- te?

ι œœ œœ

œœ

ι œ ι ∀œ œ ∀œ

œ œ

‰ œ

li - bros

Œ

ι ∀œ ∀œ

∀ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œ œ œ œ ∀ œœ œ œœ œœ œœ ƒ œ

œ

œ−

œ−

ι œ

œ

œ œ œ Θ Θ Ι

œ Ι

œ Ι

œœœ

œœ œ

œœ œ

œœ Ι œ

29

ι œ

œ

œ

y bus- car en mis

ι œ

œ

œ

œ œ œ œ œι Θ Θ Ι Ι

Œ

ι œ œœ œ

œ œ Ι

Ven-ga, ven - ga,IIs- mae - li - llo:

œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœœ œ µœ

œ

œœœœœœ Œ œœœœœœ œ

‰ Œ

œ−

sur - gir ra - dian - te,

de plu - maIar - mar - se,

ι œœœ ∀ œœœœ œœœ œœœœ

œœ œ œ Œ œœ œœ œœ ι œ œ

œ Ι

œ œ Ι Ι

œœ œ œœ œ œ œ

ƒtriumfante œ œ œ œ − ∀œ− Ι Ι Ι

œ œ Ι

œ

œ−

θ θ ι œ œ œ œ œ Ι Ι œΙ œ

%Π>

œ œ œ œ œ œ

ι œ œ

ι Œ œœ Ε ι ιœ œ œ œœ œ

4

% œΙ œ

gus - te

¿QuéIha deIha - ber que me

œ œœ œœ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œ ‰ ‰ Ι Œ Œ−

‰ œœ Œ Ι

4

á - ra - be!

θ ι ι ι œ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ œ−

œ œ œΙ Ι Ι

la me - saIa -

œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ι œ

œ

ι œ

œ


238

% œ

œŒ Ι

œœ œœ œœœ œ‰ œœ sal - te.

%

> ˙ ˙ %œ

œ Ι

plie - gues

> œ−

zo

%‰ >

œ−

250

5 7

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 2 Ι Ι 7 œ œ

œ−

˙ ˙ Œ

ι œ

del

2 œ− 7 œ− œ

œ œ œ œ œ œ−

-

ι œ œ−

œ œ

œ œ Ι

œ Ι

pa - ño

ι œ

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœ œ

mis

ε ι ι θœ œ œ œ œ− œ Θ Θ y

œ

li

ι œ œ œ œ − ‰ % œœ œœ œœ œœ ε > œ− œ−

œ Ι

bros

œœœœœœ Œ−

sién - te - se mag - ní - fi - co

œœ œ

‰ − œœœ œœœ œœœ œœœ

œ œ œ œ−

Y

‰−

œ−

los an - chos

œœ œ

œ œ œ

ι ι θ œ œ − œ œΘ œΘ

Œ

œ

lan

-

en

ro - ta ver - gon -

œ œ œ œ œ œ−

œ œœ œ œ

œ Ι

œ−

ce,

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ−

œ œ Ι Ι

œ Ι

œ

œ

œœœœœ ι œ œ−

so-breIel de - sas - tre,

œœ ‰ − œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ Ι Ι

30

por

œ œ œœ −

-

œ œ− Ι

ι θ œ − œ œΘ œΘ

‰ ι ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœœœœ œ

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ−

Œ

á - ra - be

‰−

Ε ι œ

ι œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ Ε marcato œ− œ œ− œ− œ œ−

5 œ 7 œ

œ œ œ œ œ œ−

Œ

sa

œœ œœ œœ œœ œœ 5 œ œ œ œΙ œ 7

ι ‰− ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

247

œ œ

243

% ‰−

œœ œœ

2 ∑ 7

‰ − œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Ι

œ œ œ œ œ œ−

œœœ


254

θ θ θ œ œ œ œ−

ι ι œ œ−

y

mués - tre - me ri - en

ι œ œ œ œ œ % ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ >

œ−

ca

œ œ œ œ œ œ−

-

-

-

Œ

œ−

je

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ι % >

œ

% œ− ba

Œ

œ−

-

te!

ι œ

ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œ

ο ι ι θ θ θ œ œ − œ œ œ œ−

¡QuéIen - ca - je no se rom

‰ − α œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ο

‰− œ−

œ− œ œ œ

ι œ œ

ι œ œ

Su cue - llo,Ien que

en -

œ œ œ œ œ œ

-

œ−

pe

ι ι œ œι œ

œ

en

el com -

‰ − α œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œ œ œœœœœ œ

œ œ Ι

la

ι œ

ro - toIel

œ œ œ œ œ œ−

œ œ œ œ œ œ œ œ œ−

261

do,

‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Ι

257

% œ−

-

ι œ

Œ−

œ−

œ œœœœ

œ−

œ− œ œ œ

ι œ œ

ι œ Œ

ri - sa

la

ri

-

œ Ι

sa

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ % ‰ − œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > œ−

œ œœœœ

ε % œ

ι œ œ

265

grue

-

sa

œ−

on -

œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ι œ œ−

da ha

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− % œœ œœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− ε > œœœ œ œ œ

œ−

-

œ−

œ−

ce!

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ −−− œœœœ

œ− œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ∑

rit.

œœ œœ œœ ˙ − œ œ œ ˙˙˙ −−−

œ− œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ 31

œ

œœ œœ

œ


≡∝≠

Moderato πϕ

ε ι θ θ θ %Œ ι œ− œ œ œ œ Ven - ga,Iy por cau - ce œœ −− œœ −− œœ −− % œ −− œœ − ε brillante > ˙− ˙−

270

ι ι ι ∀œ− œ− Œ− œ œ œ œ− œ−

∀ ˙˙˙ −− ∀ ˙˙˙ −−− −

α œœœ −−− Œ − α œœœ −−−

nue - vo

mi vi - da

˙− ˙−

276

% α ˙ −− α ˙˙˙ −− >

˙−

281

%

œ−

˙− œ−

ci - e!

α˙−

% Π%

α œœ

α α ˙˙˙˙ −−−

˙−

α˙−

≡∞≠

Lento πϕ

¡Va - so pu - ro de

es - ta sed de pu - re

‰ œœ œœ > α α œœ œœ œœ œœ α˙−

del

ι œ œœ œ

œ−

α ˙˙˙ −−− ο legato ˙−

α α ˙˙˙˙ −−−−

˙−

˙−

-

Œ

ná - car:

˙− rit.

za

los la

ι αœ αœ ‰ α α œœ œœ œœ œœ œœ ‰ α œœ œœ œœ œœ œœ α œ − α œ œ α œœ − œ œ ˙ −α œ œ œ œ œ 32

tin - ta

Μ ˙˙˙ −−−− µ ˙

˙−

Μ˙−

va -

Μ˙− œ−

Œ−

α œœ œœ œœ

‰ œœœœœ ˙ −α œ œ œ œ œ

œœ

α œ œ − œ α œ œθ œ ι ι œ œ αœ œ Ι œ œ α œœ α œœ œ œ Ι

œ αœ œ œ

la

da - me da - meIa que har - te

‰αœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ α ˙− ˙− Œ

˙−

˙−

œ α œ Μ œ œι Ι

ι ι θ θ θ αœ− œ αœ − œ œ œ

œ œ œ œ œ œ− Œ − α œ œ œ œ œΙ œ −

αœ œ− Ι

vie - ja

Μ ˙˙˙ −−−

va - so man - cha - do

ο affettuoso Œ ι œι− θ θ θ œ − αœ œ œ œ αœ−

αœ œ− œ œ œ αœ Ι Ι Θ Θ Θ œœ œœ Ι

˙ −− φφφ αα ˙˙˙˙ −−− φφ ˙ − ˙− ˙−

y

Œ− % α œ œι ι Œ − α α ˙˙ −− œ œ ο espress. e legato ‰ α œœ œœ œœ œœ œœ > α˙− α˙− α˙−

286

yIa mis ma- nos la

ι Œ œι α œ − œθ œθ θ α œ − œ − Μœ

laIa - rran - que,

α ˙˙ −− ˙−

lan - ce,

˙− ˙−

% Œ α œι œ − œ œ œθ œ − α œ − pe - ño

ο espress. Œ ι ι θ θ θ − œ œ − œ œ œ αœ œ−

bios cán - sa - me! ¿Son

ι œ œ œœ −− œ œ αœ ‰ µ œœœ œœœ α œœœ œœœ œœœ ˙−

α œœ


accel.

290

% œ

és

-

ι ι ι œι αœ œ œ

œ

ι αœ œ−

ι œ œ œ

αœ

ι œ œ−

œ

=œ Ι

tas

% αœ

que loIen - vuel - ven

œ

≡∝≠

Moderato πϕ

ε œ œ Ι La

œ Ι

ri - sa,

œ Ι

% > 302

‰ œ−

œ œ− Ι

En suIin

-

œ

-

nes, o

ná - ca - res?

Œ−

œ

có - lu - me se - no

œ−

œ œ œ Ι Ι Ι

deIó - ni - ce

ι ι ι œ œ œ œ

á - ra - be,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− œœ œœ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œœœ œ− œ − = œ− œ œ− ‰ ‰ œ− œ− œ œ− œ

œ œ œ =œΙ Ι Ι Ι

ι œœ œœ œœ −− œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ−œ œ œ œ œ = = ‰

œ

co - moIen ta - za

ι œ œ œ œ œ œ œ − % œœ œœ œœ −− œœ œœ œœ œœ œœœ = = ε marcato e ben articolato > ‰ œ− œ− œ 298 %Œ

car

ι ι œ œ α œι α œι ι ι Œ αœ œ

α˙− α˙− µ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ α œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ α α œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ α˙− α˙− ˙−

œ œ œ œ œ > ‰ α œœ œœ œœ œœ œœ ˙−

294

œ−

œ œ œ Ι Ι Ι

Œ−

œ−

œ−

bu - lle trium - fan - te:

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− œœ œœ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œœ − = − œ− œ œ− ‰ œ− ‰ œ œ œ = œ œ

, , , , , = ι ι ι ι œ ‰ % Ι œΙ œΙ œΙ œΙ œΙ œ œ œ œ œι œ ι Œ − œ ¡He- teIa- quí, hue - so pá - li do, vi - voIy du - ra - ble!

=œ −

ardente

Hi

-

œœ ‰ œ œ ‰ œ œ Œ ι % αœ œ œ œ œ œ =œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ marcato marcando il basso = − > ι ι ιœ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ = 33

= œ−

jo

œœ −− œœ −−

= ∀œ−

soy

ι œ Œ ∀ α œœ œœ =

ια œ = œ œ œ αœ

=œ =œ Ι

de mi

œœ ‰ œœœ œœœ


307

%

=œ − hi

-

jo!

ι % Œ œœ ∀ œœ = > ι œ œ = 312

% %

> 316

%

œœ −−

319

%

œ

él me re - ha

œœœœ −−−− ∀ œœœœ −−−− œ− œ−

œœœ œœœ −−− Ι

ι œ œ

œ−

œœ œ

œœ œ

Œ

œ œ Ι

œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ

œ−

ι ∀ œœœ œ œ− œ− œ−

œœœ œ

ce!

∀œ

œ

œœœœœœœœœ

œ−

∀ ∀ œœœ

œœ œ

œœ œ

œ ∑

ι œœœ œœœ −−− œ œ−

∀œ œ œ ∀ œœ œœ œœ ∀ ∀ œœœœ

Œ− œœœ

-

4

agitato

œœœ

œ−

œ ∀ œœ − ‰ ‰ ι ‰ ‰ ∀ œι ‰ œœ− œœ− ∀ œœ− œœ− ∀ œ− œ ∀ œ− œœ

œœœœœœœœœ

a piacere

œœ œœ

œ œ œ ∀œ− Ι Ι Ι

œ œ œ œ− ∀œ œ œ ∀ œ µ œ µ œ œ

œ ∀ œœ

% Œ− >

œœ œœ

œœ ∀ ‰ œœ

œœ œœ

ι œ œ− œ

œ−

œ−

Él

œ œ œ œ ∀ œœ œœ œœ œœ

% Œ− >

=˙ −

∀ =œ −

œœ œ

œ−

œœœ ∑

œ−

œœœ

ι œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œœœ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

œ− œ−

œ− œ−

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ œ 34


322

%

∀œ− % ∀œ− > 325

% %

∀œ

œ− œ−

œ ∀œ œ ∀œ œ œ ∀ œ œ œ œ ∀œ

œ ∀œ ∀œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ

%

> œ 331

% %

œ œ

œœ −−− œœ −

˙− ˙−

œ œ

∀œ

∀ œœ −− œ−

∀œ

œœ œœ

œœ œœ

œœœœœœ œ œ Μœ œ

Μ œœ −− œœ −− œ

∀œ œ œ œ œ œ ∀œ ∀ œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ ∑ œœ −− œœ −−

œ

Œ−

œœ −− œœ −−

œœ − œ −−

Π>

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ %œ œ œ œ œ œ œΜœ œ œ œ

%œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ∀œ œ œ ∀œ

œœ −− œ−

∑ œœ œœ

œ

œ œ

∑ œ− Μ œœœ −−−

œ ∀œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ ∀œ œ ∀œ

œ ∀œ œ œ ∀œ œ− œ ∀ œ œ œ ∀ œ ∀ œœ −−

328

%

œ− œ−

œ− œ−

> ∀œ

œ

œ Ι

œ ∀ œ œ =œœœ œ

= œœœœ œ

=œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 35


334

%

% Œ − œ œ œ œ œι œœ œœ œœ œœ œœ ο > œ œ ˙− œ− œ =

340

%Œ % Œ−

ι ι ι % œΙ œ œι œ œΙ œ

345

ι œ œ

Œ

œ Ι

œ œ œ œ % œ œ

Ÿ ˙−

œ œ œ

œœœœ

œœœœ

œœœœ

ƒ œ−

subito

œœ œœ œœ ‰ > œœ œœ œœ ˙−

œœ œœ

œ Ι

la

vi - daIaho - rrar

œœ œœ

œœ œœœ

>

˙− ˙−

œœ œœ

œ Ι

œ œ ι ι Œ Ι Ι œ œ

α˙−

œ Ι

œœ œœ

‰ œ œ œ œ α œœœ œœœ œœœ œœœ

œœœœ

œ

-

-

œœ −− œ− ƒ

α˙− α˙−

-

œœ − œ−

œ Ι

-

œ−

œ Ι

œœœ œœœ

mu - rien - do

œœ œœ

œœ œœ

œ œ Ι

œœ œœ

œ Ι

la vi

-

da

œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ ˙− ˙−

te

œ Ι

la

ι œ œ −− œœ −

œ Ι

œ Ι

vi - daIaho -

œœ œœ œœ œ œ œ

intenso

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 36

œ œ

œœ œœ

con sentimento tragico

en - ve - je - cer - te sú bi - to

œ ˙ −α œœœ ‰

œ œ Ι

œ œ œ αœ ‰̇ ∀ œœœ œœœ œœ œœ œœ ‰ œœœ − ˙−

Μ œ œ œΙ α œ Ι Ι

,

œœ œœ

ι ιœ ι Œ œ œ Ι œ

œ

que - bran - doIel ar - teIu - ni - ver - sal

Œ−

Œ−

mis a - ños dán - do - te,

œœ œœ

œ œ œ Ÿ̇−

Œ− ι œœœ −− ∀ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ −−− Ο sostenuto − ‰̇ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ µ œœ œœ ∀ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ− ˙− œ− œ œ− − œ− Ι

œœ œ œ œ > ‰̇ − œœ œœ œœ œœ œœ ‰ − œœ œœ œœ œœ œœ ‰̇ œœ œœ œœ œœ œœ α˙ −

% œœœœ

ι œ œι œ

Pu - die - ra yo,Ihi - jo mí-o,

Œ−

ι ι ι œ œ œ œ œ pu - die - ra yoIhi - jo mí - o, œ œ œ Ÿ̇−

Ο contenuto Œ ι ι œ œ œ œ

rit.

ι œ œ

349

≡∞≠

Lento πϕ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ


352

%

œ− rrar

-

œœ −− % œ− >

αœ Μœ Ι -

œ−

-

-

ι α œœ − Μ œ œ − œ− α ˙˙˙ −−−

αœ

-

ι œ ˙−

-

-

te

ι œ œ− α œœ −−

αœ

∑ ι œœ œœ œœ œœ œœ œœ −− œ œ œ œ œ œ−

Œ−

œ− œ−

œ

˙− ˙−

αœ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ 357 α œ œ œ œ œ œ Ο rassegnato ι ι ι ιœ Œ ι − % Œ− œ œ œ œ œ αœ Mas

no:

œ−

2 5 % 7 ι ι œι 7 α œ − αœ œ en - trar el

sol

œ œ α œœ

5 , 7 α ˙ −− α ˙˙ −

2 %7

>2 7 œ−

366

% − ˙

les!

> >

œœ ˙− ˙−

que no ve - ri - as

ι 8 œ œ 7 œ− al

>

5 α˙− 7 − α ˙,

sostenuto

˙− ˙−

˙− ˙−

œ−

al - ma

˙, − 8 α ˙˙ −− 7 8 α˙− 7 α ˙, −

œ œœœœ œœ œ œ œœœ œœœœ %

ο molto legato

ι ι 8 œ α œ œι 7 œ −

en ho - ras

ι œ œ−

2 7

α˙−

gra - ves

œ œ œ

361

œ œ œ

α α œœœ œœœ œœœ

8 2 œ 7 œ 7 œ αœ œ œ œ œ œ α œ α œ œ α œ œ œ œ œ œ αœ œ ο tranquillo 8 2 7 7 − − ˙ œ ˙ − − ˙

% œ œι œ − α œœ œœ œœ −− >

ι ι ι 5 œ œ œ 7 αœ− œ−

yIa los cris

-

ta

œœ, −−− œ

˙, − 5 µ ˙˙˙ −−− 7

œ− œ, −

5 7 ˙− ,̇ −

πϕ≡∞≠ οLento sereno 4 Œ ι ι ι ι ι − œ œ œ œ œ œ

-

œ−

Hier- vaIen tu se - no pu - ro

œ œ œ ˙− ˙−

37

œ

œ œ

-

α˙− -

α ˙˙˙, −− ˙ −−

-

˙− ,̇ − 2 ι ι ι5 7 œ œ œ 7 ri - sa so -

2 5 7 œ œ 7 œ œœ œœ œ œ 2 5 7 œ− 7 ˙− ˙− œ−


372

5 % 7 œ−

œ−

nan - te:

5 %7

377

rue - den plie - gues a - ba

œ œ œœœ œœ œ œ œ

>5 7 ˙− ˙− %Œ

4 ι ι ι ι ι œ− œ œ œ œ œ

Œ

˙− ˙−

ι ι4 ι ι œ − œ œ œ œ œ Ι

su - be, Ja - cob a - le

œ % œœ œœœ œœ œ œœ œœœ œ œœ œ >

œ

˙− ˙−

-

˙− ˙− ε 2 œ 7 Ι

œ−

gre,

œœ œœ œœ œœ œœ 27 œœœ œœœœœ œ

ε 2 7 œ− œ−

˙− ˙−

2 ι ι ι 5 7œ œ œ 7 − œ œ

% œœœ −−−

2 œœ −− 7 œ−

de be- soIen be - so

œœ −− œ−

> œ−

œ−

mi me- saIa

5 % 7 Œ − œœ œœ œœ œœœ ο calmo e profondo >5 7 ˙−

˙−

œ œœœ

ι œœœ œœœ œœœ −− −

Œ−

œ−

˙−

5 7

œœ −−− œœ −

xan - gües:

Ven,

œœ œ

ι œ y

œœ −−− œœ −

˙˙ −− ˙˙ −− Ε− sostenuto œ œ− œ 5 ‰œ œ œ œ 7 ˙− ˙−

œœ −− œ−

œœ −−− œ

œ−

œ−

2 5 7 ι ι œι 7 œ œ mi dia- blo

2 7 œ− œœ −− 2 7 œ−

5 7 5 7

ι θ θ θ œ œ œ œ œθ œ − − ∀œ mu - si - lla tra - vie - sa,

œ œ œ α œœ œœ œœ œœ œ

ι œœ œœ −− œ œ−

œ−

œ−

38

-

ve:

θ θ ι œι œι ι œ œ œ œ œ

œ−

¡Ah,

œœœ

sua -

sal tes: ¡Pues é - saIes mi mu - si - lla

π

án - gel!

œ œœœ

5 œ− − 7 œ

387

li - bros e

œ−

2 5 œœœœœ 7 œ œ œ œ œ œ œ 7 œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ 2 5 7 œ− 7 ˙− œ− ˙− Ε calido œ œ 5 œ− œ− œ− œ Ι Ι 7

5 7 ˙ −− ˙˙ −

2 œ− 7

5 %7 ι œ œ œ−

jo

laIes - ca - la

ι ι % œ œΙ œΙ œ œ

382

-

œœ

œ

2 œ œ œ 5 œ− 7 Ι Ι Ι 7

œ−

Œ − ∀ œœœœ œœœœ œœœœ ˙−


392

ι ι œι œ − ∀œ œ

% Œ−

qué vue- lo

œœœœ % ∀ œœœœœœ œœœ œœœ

tra

-

Μœ− e

œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ ∀ œœœ œœœ œœœ α µ œœœ œœœ œœœ sostenuto

>

œ−

œ œ œ

œ−

ι ι œι œ − − œ œ œ

qué vue - lo tra - e!

œ œ œ œ− α œœœ œœœ œœœ œœœ −−−

˙−

œ−

˙˙ −− − Œ̇ − Ε

œ œ˙ −

œ−

>

œ œ− Ι

Œ

œœœ

398

% > œ− >

œ−

œ−

œ−

œ 8 7

∑ œ−

œ œ œ œ−

˙−

œœœ

8 7

œ−

œ−

œœœ

œ œ œ œ œ αœ ‰ œ œ œ˙ − œ˙ − 5 7

∑ ˙−

Œ−

%

5 7

œœœœœœ α œ œ œ œ 8 5 œœ œ œ œ αœ œ œ œ 7 Μœ 7 α œ α œ œ α œ œ œ œ œ ‰ α œ œ˙ − œ˙ − œ˙ − ˙− ˙− œ−

403

5 %7

œœœœœœ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ Τ̇ œœœ œœœ œ œ œ œ 5 − %7 œœœœœœ œ ο malinconico delicato Τ̇ œ œ œ ˙− œ œ œ ˙− − − − ˙ ˙ >5 7 ˙− œ− œ− ˙− œ− œ− œ− œ− ˙− ˙− rit.

39

15'15
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG486