MG485 El mestre (Marcos Bosch)

Page 1

MARCOS

BOSCH EL MESTRE per a veu, flauta, clarinet, piano, violí i violoncel

Edicions la mà de guidoMARCOS

BOSCH EL MESTRE per a veu, flauta, clarinet, piano, violĂ­ i violoncel


ISBD(PM) El mestre [Música impresa] : per a conjunt de cambra / Música de Marcos Bosch (n.1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (12 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per l'obtenció del material orquestral, posar-se en contacte amb l'editorial Primera edició: octubre 2018 ISMN: 979069208-485-3 Dipòsit legal: B-23902-2018 Copyright de la música: © 2018 Marcos Bosch Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Dibuix portada: Llorenç Balsach Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: lamadeguido@gmail.com / www.lamadeguido.com


El Mestre Popular

Moderato ca. q.= 50

Veu

Flauta

Clarinet en Si b

Piano

Violí

Cello

b 3 &b 8

Versió: Marcos Bosch

œ̆ œ̆ œ œ œ b 3Œ ‰ œ œ œ. œœ. J J‰‰ J‰‰ b Œ ≈ & 8 R f f P œ̆ 3 j ∑ ‰ & 8 ∑ j œ‰‰ J‰‰ œ œ œ  f f S œ√ ˘œ ˘œ . œ œ œ œ œ. œ œ œ Kr œ œ œ œ . . œ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ b 3 Œ ≈ œ œ œ . . œ œ œ œ œ b & 8 J J œ œ œ. œ œ. f P f ? b b 38

b 3 b & 8

? b b 38

j œ œ

œ œ

∑ ∑

j œ œ œ œ

∑ ∑

j ˘j ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ

˘ j‰ ‰ œ œ

œ œ œJ ‰ ‰ J œ  p f œ j ‰‰ œ œ œj p f 

© Copyright 2018 Marcos Bosch. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

j œ œ J


4

&b

b

Fl.

&b

b

Cl.

&

7

V.

7

7

Pno.

7

Vl.

Vlc.

p j œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ - -

Al pa - re

la ma - re noIem te - nem

b

? bb

&b

i

b & b œ œj œ -

œ. p

si noIa

∑ œ.

∑ ∑

mi

m´en fan a

œ.

∑ œ.

∑ ∑

j j j œ œ- œ œ- œ œ-

œ J

narIa l´es - co - la

œ.

œ œ- œ œ- œ œJ J J

j j œ œ œ- œ- œ œ

œ œj œ œj œ œ nœ œ

j j j œ œ- œ œ- œ œ-

? b b œ Jœ œ

El Mestre

œ- œ n œ- œ A œJ J

œ œJ

∑ œ.

bœ.

∑ ∑

j œ œ -

aIa pren - dre

j j œ œ- œ # œ . œ- œ œ . J

œ J

A

j œœ œ œ œ #œ œ ‰ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. de lle gir Més ai! A - ra tom, pa - ta - tom xi - ri - vi - ri - cle - na, tum - pe - na tum - pí. Més ai! A - ra 18 . b Œ ≈ Kr œ. œ œ œ b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ . & F b & b œ. œ œ

18

V.

Fl.

Cl.

œ N œj

&

b &b Œ

18

Pno.

? bb Π&b

18

Vl.

Vlc.

b

œ.

œ.

œ œ. Kr . œ œ ≈ œ œ œ . F œ œ. œ œ . . ≈ œR œ œ

j œ #œ

? b b œ œJ

loco

œ.

œ.

œ.

œ.

œ π

œ π

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ p

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

‰ œ. j œ œ

‰ j œ. œ œ


28

V.

&

bb

b &b

Cl.

& b &b

Œ j œ œ

œ

Œ

? bb

b & b œ # œj œ

28

Vl.

Vlc.

? bb

40

V.

&

bb

Fl.

&b

Cl.

&

40

œ œ œ. ≈ . R œ œ P j œ œ.

j œ œ

œ

œ.

œ

œ.

œ œ .. ? ≈ . œ œ .. œ œ . œ œ .. R œ œ . œ œ .. œ œ . œ œ œ. œ P œ œ œ œ œ œœ ∑ J Jœ ∑

j #œ œ.

j œ œ.

rat de mi

em diu noIet

œ. P

œ. œ.

∑ ∑

œ.

Vlc.

œ.

œ.

œ.

œ œ J œ

œ.

œ.

mi

j œ œ œœ œœ œ.

œ

œœ œœœ œœœ œœ œœœ b ‰ œ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ œ b ‰ ‰ ‰ œ & œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œ œ ? bb œ .

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ P legato œ. œ. œ. œ. j‰ ‰ œ. œ. œ œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

fa - cis mon - ja queIet ca -sa - rás amb

b ∑

œ. œ. & ∑

j j œ œ œ.œ œ œ œ n œ œ œ œ- œ- œ

œ œj œ .

œœ œœ .. œ œ. J

j œ œ.

œ œ J

b &b ∑

? bb ∑

40

Vl.

5

El mes-tre que m´en - sen - ya s´haIe na-mo-

40

Pno.

B

tom, pa -ta - tom chi-ri- vi- ri - clom.

28

Pno.

œNœ œ œ œ œ œ œ œ .

28

Fl.

P j œ œ ∑ œ œ œ œ œj œ- œ- œ

El Mestre

, ,

C

F œ œ œ œ œj œ œj - -

Jo li'n faig de

∑ ∑

œœœ ... , ∑ œ.

œœœ œ

res - pos - ta

œœœ P ∑

∑ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj‰ œ œ œ œ F œ œ œ pizz. œ ∑ œ J œ J œ J œ J F pizz.


6

El Mestre

b & b œ œ œ œ œj œ .

j œ

53

V.

&b

53

Fl.

Cl.

&

&b

53

Pno.

b

b

que noIel sa - bré

∑ œ

? bb

∑ ∑

ser - vir

œœ œ P

j œ œ.

Vlc.

V.

&

Cl.

œ.

nir

6 p legato ∑

la

j œ œ- œ œ

œ.

tau - la

‰ œœœ œ

‰ œœœ œ ‰ œœ œ ‰ œœœ œ œ œ

? bb

œ.

œ.

? bb œ ‰ œ œ œ j ‰ ‰ œ œ F

ràs

œ. ∑

el

j ‰ ‰ œj ‰ ‰ j ‰ ‰ œ œ

ve

6

-

3

Ÿ œ.

œ J

j œ ‰

j œ

œ

les es - to - va - lles

∑ œ.

F

j œœ

j œœ ‰

œ œ nœ

vi

œœ œ ‰ œœœ œ ‰ œ œ œ b œœ n œœ b œœ œ.

3

j œ œ.

œ

œ.

œ J

m'hi po - sa - ràs

œœ

j œ œ

j œœ ‰

œ J

b j &b œ ‰ ‰

-

œ.

œ

j b & b ‰ œœ ‰

veu

6

3

j œœ ‰

em

j œ

œ J

j œ œ -

Ÿ œ.

6

j œœ ‰

œ J œ

œ

3

&

F espress.

quan

œ

œ

œ.

tres

œ

œ.

‰ œj ‰ ‰ œ

F

œ

œ.

(pizz.)

Vlc.

-

b & b œ.

61

Vl.

j œ-

j j œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ

Me'n pa - ra - ràs

61

Pno.

F espress. œ œ œ

al

œ.

D

61

Fl.

œ œ œ J œ J nœ J Aœ

? bb œ bb

‰ œj ‰ œ

les

œ.

j #œ œ œ.

b j j & b ‰ œœ ‰ ‰ œœ ‰

61

Tu fa - ràs com

œ œj œ .

53

Vl.

œ œ nœ œ

œ-

œ.

œ. ∑

j ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ

j œœ œ

œ. ∑

j‰ ‰ œ

j‰ ‰ œ


El Mestre

b & b œ-

j œ- œ œ œ œ . œ œ

71

&b

71

Fl.

Cl.

b

∑ ∑

& b &b ‰

71

Pno.

? bb

Vl.

Vlc.

Ÿ œ.

més

Ÿ œ.

(arco)

? bb j ‰ ‰ œ

œ.

Cl.

&

bb

& b &b

œ ‰ œ œ œ œ

pe - na tum - pí. Mes

Vlc.

œ.

œ ‰ ‰ J

Œ

&

bb

∑ œ.

∑ œ.

? bb œ .

ai! A - ra

rit.

œ.

∑ ∑

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ œ. œ œ œ. ∑

rit.

∑ ∑

rit.

œ œ œ. œ œ œ. rit.

œ œ œ. œ œ œ.

œ.

œ. π dolce ∑ ∑

œ. p dolce

j œ œ p dolce

arco

œ.

j œ œ.

œ.

œ F accel.

Œ

accel.

∑ œ.

œ

œ

œ.

œ œ .. œ œ ≈ . R 

j œ œ. √ œ accel. œ œ œ œ . . .. .. œ œ œ œ œ U Œ ≈ . œ œ .. œ œ . œ œ .. œ œ . R p œ œ molto œ ∑ œ œ œœ J Jœ

œ œ œ. œ .

œ.

œ.

œ.

U ‰ œ œ œ œ œ.

U

tom - pa - ta - tom chi- ri - vi - ri - clom.

rit.

œ.

? bb 80

Vl.

œ.

tom pa - ta - tom chi - ri - vi - ri - cle - na, tum -

rit.

80

Pno.

ai! A - ra

j b & b œ œ œ œ œ œ #œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ

80

Fl.

œ.

#œ.

80

V.

Més

# œœ .. ‰ # œœ œœœ œœ .. œ

œ. Ÿ œ.

œ.

fi

œ.

‰ œœ œœ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ

œ. b œŸ. b & F

71

Ÿœ .

blan - ques com el pa - per

œ.

p j œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

~~~~

V.

Œ

7

E dolce

U

Œ

accel.

accel.

œ œ œ. œ . U

œ œ œ. œ .

œ. 

accel.

œ ‰œ œ 

œ

œ J

œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œœ .. œ. œ ≈. œ R f


8 V.

f intenso 90 bb & œ œ œ

El Mestre

Tempo I

b œ œ œ b & f intenso & œ. f intenso œ 90 loco œ œ .. œ b & b ‰ ≈ œ œ œ El

mes - tre

vaIa

Cl.

Pno.

Vlc.

. b & b ≈ . œ. œ . œ œ f intenso intenso

b &b œ

97

V.

tor

b &b œ

97

Fl.

Cl.

& &b

97

Pno.

-

j œ

na

œ J

-

œ.

œ

‰ ≈. œ

b & b ≈ .œ œ . œ œ

97

Vl.

Vlc.

? bb

œ

‰ ≈œ

œri

œ

-

j œa

œ J

œœ ≈ .œ œ . œœ œœ œœ œœ .. œœ ‰ ≈. œ

≈ .œ œ .œœ œ

‰ ≈œ

j œ-

œ œ œ œ

rra

a

œJ

œ. œœ œ œ ≈ œœ œœ .. œœ ≈.

œ œ œ œ œ œ

quan se - ràIel

œ.

œœ ≈ .œ œ . œœ œœ œœ œœ .. œœ #œ

‰ ≈. œ

≈ .œ œ .œœ

‰ ≈œ

œ œ

rei

œ

œ. œ œ

œ J

-

œ. œœ œ œ ≈ œœ œœ .. œœ

œ œ ‰

≈.

œ

œ.

œ œ nœ

lip

m'ha dit

œ.

que

œ œ nœ

#œ. œ. œ œ. œ. n œœ .. œ œ . œ œ ≈ . œœœ œœœ ... œœœœ nœ

‰ ≈.œ

œ

≈. œ

≈. œ

œ. œ . œ œ . œ . . œ œ ≈ . œ. œ . œ. œ .œ œ. œ œ œ

. ≈ . œ. œ . œ œ

≈. œ

Fe

œ

œ. œœ œ œ ≈ œœ œœ .. œœ ≈.

j œ

œ

ser - virIel

œ œ ‰

. ≈ . œ. œ . œ œ

≈. œ œ ‰

œ.

œ

-

œ œ ‰

. ≈ . œ. œ . œ œ

b œ ≈. œ œœœ œœœ œœœ ... œœœ

? bb

≈.

≈. œ œ ‰

œ ‰

œ-

œ J

f intenso œ ? bb œ ‰ ≈ . œ ‰

? bb

gue

œ. œœ œ œ ≈ œœ œœ .. œœ

90

Vl.

œ-

la

œ

90

Fl.

j œ

œ

≈. œ

œ

≈. œ

j‰ ‰ œ

œ.

‰ ≈.œ

œ

G

œ. œ œ

œ . œ œ .œ œ œ ‰ ‰ œ. J

œ.

œ.

j‰ ‰ œ

bruc

flo - rit

œœ ≈ .œ œ . œ œ œœ œœ œœ .. œœ œœœ ... œ .œ œ j‰ ‰ œ. œ #œ

‰ ≈. œ

œ

‰ ≈. œ

œ

≈ .œ

œ œ œ œ. œ. œ œ.

j‰ ‰ ∑ œ

œ

≈ .œ

œ œ .œ œ . œ œ œ .

j‰ ‰ ∑ œ

œ j ≈ .œ œ . œ œ . œ œ . œ .œ ≈. œ . œ œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ œ. œ. p estatico

‰ ≈œ

œ

‰ ≈œ


p desolato j œ œ œ œ œ œ œ .œ j & œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ nœ - -

107

V.

bb

&b

b

Cl.

&b

Vlc.

b

? bb

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

bœ. 

œ. 

œ. 

œ. 

œ.

nœ. 

œ. 

&

b & b œ. ? bb &

bb b

œ. #œ.   π estatico

Nœ. 

œ. 

œ. 

# œ.

œ. 

# œ.

a niente π rit. U œ j œ œ #œ œNœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

H

ai! A - ra - tom, pa -ta - tom, xi -ri- bi-ri - cle-na, tum - pe-na, tum

pí.

Mes ai! A - ra tom, pa -tan - tom, xi-ri - bi-ri - clom

b

? bb

œa .niente 

&b

Cl.

& &b

120

b œ. &b 

120

Vlc.

? bb

9

Mes

Fl.

Vl.

ta - ron - gí.

120

Pno.

que n'hiIha un

120

V.

a l'hor-ta del meu pa - re

107

Vl.

a l'hor-ta jo n'a - ní

107

Pno.

Me'n veIu-na gran-tris - te - sa

107

Fl.

El Mestre

-œ. π

œ. 

œ.  ∑

œ-. π

œ. 

œ.  ∑

œ-. π

rit.

œ-. π

œ-. ∏


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG485


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.