MG480 Sis peces per a orgue (Anna Bofill)

Page 1

ANNA

BOFILL LEVI SIS PECES PER A ORGUE

Edicions la mà de guidoANNA

BOFILL LEVI SIS PECES PER A ORGUE per a l'orgue barroc de Cadaqués


ISBD(PM) Sis peces per a orgue [Música impresa] : per a orgue / Música d’Anna Bofill Levi (n.1944). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2018- 1 partitura (20 p.); 29 cm. -

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2018 ISMN: 979069208-480-8 Dipòsit legal: B-10274-2018 Copyright de la música: © 2018 Anna Bofill Levi Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Sis peces per a orgue - Six pièces pour orgue - Seis piezas para órgano per a l'orgue barroc de Cadaqués

1 Ball d’astres – Ballet des astres – Baile de astros 2 Els bartonells enjogassats – Les écrevisses enjouées – Los cangrejos juguetones 3 Tresquem pel fum – Fôlatrons dans le brouillard – Triscamos por el humo 4 El batec del mar – Les battements de la mer – El batir del mar 5 Nit estelada – Nuit étoilée – Noche estrellada 6 Cap a la lluna – Vers la lune – Hacia la luna

NOTA BENE: O.M. = orgue major – grand orgue – órgano mayor P = positiu – positif – positivo B = bordó – bourdon – bordón

Estan indicades algunes anotacions de registres i d'altres elements amb la col·laboració de Anne Marie Rozés-Daric (organista de Santa Maria de Cadaqués) i Neil Cowley (organista de Santa Maria del Mar de Barcelona). Es poden proposar altres registres o fer adaptacions segons l'orgue que s'utilitzi o la acústica de l'espai. L'obra neix de la contemplació del paisatge de Cadaqués, de les seves nits clares en les que es pot observar el cel estelat, del seu mar cristal·lí amb el seu onatge suau i de les meves netes buscant bartonells o crancs peluts de la fauna autòctona en les cavitats de les roques.

Cada una de les composicions posseeix un caràcter propi: La 1 : caràcter alegre una mica esvalotat, basat en un moviment aleatori. La 2 : joc, contrastos, pujada de tensió. La 3 : peça basada en una cançó popular catalana de Nadal en la qual apareix el tema al final (Desembre congelat). La 4 : es tracta d'augmentar la dinàmica progressivament, accelerant la velocitat per a aconseguir una impressió de plenitud. És com l'esclat de les onades contra la riba. Es presta a accelerar el tempo ad libitum. La 5 : mística, màgica, onírica, com irreal. La 6 : inspirada en la música hispànica dels segles XVI i XVII.


Quelques indications de registrations ou autres sont données à la suite de la collaboration avec Anne Marie Rozés-Daric (organiste à Santa Maria de Cadaqués) et Neil Cowley (organiste à Santa Maria del Mar de Barcelone). Ce travail laisse pourtant la porte ouverte à d'autres propositions et adaptations selon les caractéristiques de l'orgue dont on dispose et de l'acoustique du lieu. Le paysage de Cadaqués, avec ses nuits claires, propices à la contemplation du ciel étoilé, sa mer cristalline grâce aux mouvements des vagues contre le rivage ainsi que l'observation de mes petites filles à la pêche effrénée aux écrevisses, dans les creux des rochers, toutes ces expériences ont inspiré ces diverses pièces. Chacune de ces compositions a son caractère propre: La 1 : caractère joyeux, espiègle, basé sur le hasard. La 2 : jeux d'enfants marqués par des contrastes puis des montées en tension. La 3 : pièce construite sur le theme d'un chant populaire catalan de Noël, qui n'apparaît qu'à la fin. (Décembre frigorifiant). La 4 : augmenter progressivement la dynamique, en accélérant la vitesse et accentuant une impression de plénitude. La 5 : mystique, magique, onirique, quasi irréelle. La 6 : inspirée de la musique hispanique du XVIème et du XVIIème siècles.

Están indicadas anotaciones de registros y otras, según el trabajo realizado con Anne Marie Rozés (organista de Santa Maria de Cadaqués) y Neil Cowley (organista de Santa Maria del Mar de Barcelona). Se pueden proponer otros registros o hacer adaptaciones según el órgano del que se disponga o la acústica del espacio donde esté situado el órgano. La obra nace de la contemplación del paisaje de Cadaqués, de sus noches claras en las que se puede observar el cielo estrellado, de su mar cristalino con su oleaje y de mis nietas buscando cangrejos peludos en las cavidades de las rocas. Cada una de las composiciones posee su carácter propio: La 1 : carácter alegre, saltarín, basada en lo aleatorio. La 2 : juego, contrastes, subida de tensión. La 3 : pieza basada en una canción popular catalana de Navidad, cuyo tema aparece al final (Diciembre congelado). La 4 : se trata de ir aumentando la dinámica progresivamente, acelerando la velocidad y dando una impresión de plenitud. Tengo la imagen del romper de las olas contra la orilla. Se presta a acelerar el tempo ad libitum. La 5 : mística, mágica, onírica, como irreal. La 6 : inspirada en la música hispánica de los siglos XVI y XVII.


1 - Ball d'astres bœ 4 &4 œ

bœ œ nœ ‰ J ‰ b b œœ b œ

Allegro MM q = c.90

œ œ œ œ ≈ ‰ # œœ œ ‰ b œ J R

bœ œ ? 44 # œ n œœ ≈ ‰ b œœ Jœ ‰ R O.M.

?4 4

5

&

œ 3

9

œ œ J

˙

3

bw

œ n œ # œ n b œœ &Œ œ n œ ‰bœ J bœ bœ ? Œ œ œœœ œJ ‰ b œ ?

œ œ b œœ œ œ ‰ b œœ ‰ J

œœ

3

œ œ œ ˙ ? b œœ # œœ œœ ˙˙ J ?

3

j n œ Jœ Œ œœ ‰ # œœ bœ 3

nœ bœ bœ Œ J ‰ b œ n n œœœ œ J 

Œ

3

b ∫ œœœ ‰ n œœ ˙˙ .. 3

b œ ‰ # n œœ ˙˙ .. 3

3 ‰ ‰ œj ˙ .

œ

œœ n œœ b œ J # œœ n œ

n œœ nœ

Œ

b œœ

w w

3

œ

Œ

Anna Bofill Levi (2012)

Œ

3

œœ œœ œœ J ‰

ww

j œ

w

j ˙. b œ œ b b œœ œœ ‰ b œ ‰ n œœ œ œ b œ ‰ Œ ˙ .

œ bœ bœ bœ œ bœ b œœ œ b œ ‰ Jœ ‰ œ n œ œ ‰ Œ n n ˙˙ .. 3

3

˙

#œ ‰ b b œœ J

3

j bœ Œ

b œœ b œœ # n n œœœ n ‰ J J Œ 3

3

‰ n œœ J ‰ b # œœJ

Copyright 2018. Anna Bofill Levi. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La mà de guido

Œ

˙.

nœ ‰ b œJ n ˙˙ ..

bœ b ˙. ˙ ‰ Jœ . Œ

˙.


1 - Ball d'astres

nœ œ J nœ ‰ Œ . b œ & J

13

œ. œ ? œ . b œJœ œ ‰ Œ J ?

Œ

˙.

bœ bœ & œ b œœ Œ

17

œ œ ? b œœ œ b œœ Œ 3

? 

3

bœ b œœ œJ Œ 3

b b œœ œ bœ Œ J 3

‰ bœ. n œœœ ... b ‰ ‰

j b œ ‰ b b œœ œœœ

˙˙ ˙

bœ œ ‰ œ œ J

‰ b # œœœ œœœ J

bœ œ ‰ J

n œœ b b œœ # ‰ J

j b œ ‰ b œ ≈ n b œœ ≈ œ b œ ≈ n b b œœœ ≈ Œ ‰ n œœ b b ˙˙ &#œ nœ nœ J

bœ nœ ≈ nœ

b˙ bœ nœ ? # œœ ‰ # œ ≈ œ ≈ œ n œœ ≈ b œ ≈ Œ ‰ œœ b ˙ J J 

6

j œ œ

˙

b˙ ≈ œ ‰ ‰ b b œœœ œ Œ b b ˙˙

w

ww w ww w

# œœ ‰ b œ b n œœ œœ ‰ b œJ J j‰ Œ œ

O.M.

œ œ b œ b œ b œ œ b œ b œ ‰b b œœ b # œœ b œ ‰ n n œœ & ‰ œJ œ œœ ≈ J nœ nœ #œ J

?

b˙ ‰ bœ œ ‰ n ˙

˙ œ

‰ b #n œœœ œœœ ‰ b b ˙˙

b œœ b œ b n œœ n œœ b œ ≈ b œ ≈ ‰ ‰ # œ œœ Œ b b b ˙˙˙ œ

26

nœ b œ ? ‰ b œœ œœ œ ≈ n œœ Œ J

œœœ b œ nn œœ b ˙ œ≈ ≈

21

?

3

3

3

œ n œœ ≈ n œ ≈ # n ˙˙ #˙

œ.

3

O.M.

˙

j b œ ‰ bœ bœ

3

b œ œœ œ œ œœ # œœ n œœ œ b œ œ n œ Œ œ Œ Œ

˙ ˙

j œ œ

3 n œ n œ œ œ œ bœ bœ œ b œ b œœ n b œœœ Œ

œ #œ Œ œ bn œœ œ Œ

˙ œ # œœœ

3

œœ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ aœ J

# b œœœ n œœ Œ J 3

w

Œ

b œœ ‰ n œ J


1 - Ball d'astres

œ œ nœ

j & œ ‰ Œ

29

œ œ œ

Œ

b œœ n n œœ J ‰

Œ

b ˙˙

? œœœ œ n œ œ œ œ œ b œ b œœ ?

b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b b œœ b œ J‰ bœ

#œ #œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ bœ & nœ œ

32

?  ?

b œœ n œ n œ œ œ œœ b & ? b b œœ

bœ bœ

œœ ≈ b n œœœ

b œ n n œœ

bœ ≈# œ

œ b œœ œ≈ ≈

Œ

j œ n œ b œ ‰ b œ b b œœ #n œœ ‰ J

#œ #œ #œ bœ œ n œ b n œœ n œ # œ œ œ# œ œ œ # œ œ œ b œœ ‰ b œ # œ n œJ ‰ J œ nœ

j # œœ

œ nœ œ #œ œ ≈ #œ œ n œ ∑

n œœ

#œ nœ

‰ ‰ œ

w

35

?

n b œœ

Œ

b b œœ

˙

˙

b œ n # œœ n b œœ ≈ b n œœ œœ ≈ b œ

˙

bœ b˙ œœ œ # œ œ b œ b ˙

w w

b œœ n œœ ≈ ‰ # n œœ # ˙˙ J bœ

ww

˙

w

˙

(dur. aprox. 1:40)

7


2 - Els bartonells enjogassats Anna Bofill Levi MM q = c.90

4 & 4 bœ œ bœ œ œ #œ nœ bœ œ œ bœ nœ bœ œ nœ œ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ nœ nœ œ bœ bœ bœ œ œ nœ positiu Bordó

? 4 bœ nœ œ bœ œ œ #œ œ œ bœ bœ œ œ bœ nœ nœ 4 MM q = c 80

bœ & ‰ b n œœ ‰ n œœœ Œ

3

Orgue Major

B

b b œœœœ ‰ J

Œ # b œœœ n œ b ˙

? œ ‰ bœ ‰ j ‰ Œ œœ œœœ œœ

bœ œœ

Œ

œ

Œ b b œœ œ ‰ œ

MM q = c.90 O.M. + nasard 15

& œ #œ bœ nœ nœ nœ œ œ œ œ bœ bœ nœ bœ bœ nœ

6

œ bœ bœ œ #œ œ nœ bœ nœ bœ nœ bœ œ œ bœ bœ

œ

œ nœ

bœ œ œœ œ œ ≈ ‰ œœœ ≈ ‰ b b œJœœ œœœ R

j r r œœœœ ≈ ‰ n œœœœ ≈ ‰ b b b œœœœ œœœœ nœ œ #œ

œ œ bœ nœ œ bœ bœ nœ

? bœ nœ nœ œ #œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ nœ nœ œ œ #œ #œ nœ bœ nœ bœ œ œ bœ bœ bœ bœ nœ #œ nœ nœ P B

MM q = c 80

bœ # œœœ

&Œ

8

O.M. + nasard 15

? ‰ b n œjœ Œ bœ MM q = c.90

‰ b œœ J n b œœœœ

œœ Œ

b œœœ

≈ œ ‰ n b œœ

b œœœ

r n b œœœ ≈ ‰

≈ bœ ‰ b n œœ

r b œ b œœ ≈ ‰

‰ ‰

j œ b œ # œœ j b œœœœ

O.M. + nasard 12

& œ nœ bœ œ nœ œ œ #œ bœ œ bœ bœ œ bœ bœ nœ nœ bœ nœ œ bœ œ œ nœ œ #œ #œ nœ nœ œ œ œ

10

? bœ bœ nœ bœ œ #œ œ bœ bœ bœ œ nœ bœ œ bœ nœ P B

8

bœ nœ nœ nœ #œ œ œ œ œ nœ #œ bœ œ nœ œ œ


?

n œ b œ nœ œ # œœœ œœ n œ # b œœœ Œ

nœ bœ b œ # œœœ ≈ n b b œœœ ≈ ≈ ≈ ‰ n œœJœ # n œœ ≈ # œœœ R

MM q = c 80

& Œ

12

Els bartonells enjogassats

O.M. + nasard 12

b œœœ b b œœœœ Œ

Œ

b œœœ n œœ b œ œœœ ≈

MM q = c.90 O.M. + nasard 17

˙˙˙

r ‰ œœ ≈ ‰ n œœœj b œ ≈ A œœ œ œ n œœ

˙ ˙

œ bœ #œ nœ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ œ bœ #œ œ

P B

& #œ œ nœ bœ bœ œ nœ nœ bœ bœ œ nœ nœ #œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ nœ œ œ œ bœ bœ œ bœ

15

? œ œ bœ œ œ bœ bœ nœ nœ œ œ œ œ nœ bœ œ œ œ bœ bœ bœ nœ œ nœ #œ œ nœ bœ bœ #œ œ nœ b b œœœ Œ n œ œ b œ b œ ‰ nœ & œ œ bœ œ J

17

j ? œ nœ bœ œ bœ #œ œ œ ‰ bœ Œ b n œœœ MM q = c.90

b œœ œœ Aœ nœ # œœ ≈ ‰ n # œœœ ≈ ‰ b b œœR ≈ ‰ n œR ≈ ‰ R R

MM q = c 80

b œœœ œ ‰ b b œrœ ≈ n œj j Œ b œœ b œœ n n œœ

r r r r ‰ n # œœœ ≈ ‰ œr ≈ ‰ b n n œœœ ≈ ‰ b b œœœ ≈ b œœœ ‰ b b œœœœ ≈ n œœ n œœ Œ œ œ œ n œ nœ

O.M. + nasard 17

O.M. + Simbalet

& bœ bœ œ bœ œ bœ œ bœ bœ nœ #œ bœ bœ œ nœ œ #œ bœ œ nœ nœ œ bœ nœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ

20

? œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ nœ bœ œ œ bœ bœ P B

&Œ

b b œœœœ

b b œœœ œ

22

MM q = c 60

O.M. + Simbalet Rit.

b n œœœœ n œœœœ

n œœ

œœ

œœ œœ

œ

bœ œ #œ œ bœ œ nœ bœ œ œ #œ bœ œ œ nœ

b œœ b œœ

wwww www w pedal

(dur. aprox. 1:10) Nota: Començar amb un clima lleuger, per aumentar progresivament la intensitat fins al ple/intens. Commencer avec une registration légere, pour en augmenter peu-à-peu l'intensité jusqu'à la fin. Empezar con un clima ligero, para ir aumentando progresivamente la intensidad hasta el pleno intenso.

9


3 - Tresquem pel fum Anna Bofill Levi Allegro {m q = c 90}

4 &4 Œ

Pos 8-4-2 - Petit ple

? 44 œ œ œ œ œ œ m q = c 90

4 &4 Œ

? 4 #œ #œ #œ #œ #œ œ 4 & 44 Œ

7

m q = c 90 - Tremoll

4 œ œ œ œ œ œ &4 œ œ œ œ ≈ ‰

5

5

5

œ œ œ œœœœœœœœ œœœ ?4 œ 4 œ œœ œ O.M.

5

5

10

œœœœ œœœœ 4 œ œ 4

Meno mosso M.M. q = 50

œœœœ œœœœ

2 4 Œ

5

5

œ

œ

O.M.

5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ 4 œ˙ 5

œ œœœ œ œœœ œ œ 4 œ œ & 4 œœœ œœœ œ œ 5 m q = c 96

w w

œœœœ œœœœ

œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ 5

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œ 5

5

5

5

5

3

Œ

5

5

44

2 ‰ n n œœœœœ œœœœœ ‰ 4 ˙ 3

Œ

5

? 44 

3

Meno mosso M.M. q = 50

5

5

5

9

3

œ œ œ bœ œ #œ

5

œœœœ œœœœ 44 3

n n œœœœœ œœœœœ ‰ œœœœœ œœœœœ 2 ‰ œ 4 œ bœ œ #œ 3 3

nœ œ œ œ œ œ

? 4 œ œ œ œ nœ œ 4

‰ ‰ 2 n n œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ 4 4 ˙ 4

5

5

id.

˙

n n œœœœ œœœœ 3

3

Meno mosso M.M. q = 50

5

nœ #œ œ #œ nœ nœ

5

3

O.M - BT - Tremoll

4 4

2 ‰ n n œœœœœ œœœœœ ‰ œœœœœ œœœœœ 4 n œ # œ 4 4 #œ nœ nœ 3 3

#œ #œ œ #œ #œ #œ

m q = c 90

42

5

5

id.

5

5

œ bœ bœ #œ œ œ

5

3

Meno mosso M.M. q = 50

2 ‰ n n œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ œ 4 # œ œ bœ bœ

œ œ œ œ œ œ 5

4 4 44

w w

42 2 4


Tresquem pel fum

œ ≈ œ bœ œ 2 &4

13

MM q = 60

Pos. B + nasard 15

Œ

? 2 ggg b œœœ 4 ˙

O.M.

Tapadet

œ n œ œ &œ

œ

18

? ggg œœœ gg œ ˙

23

&

œ

? gg b œœœ g ˙

Œ

Œ

Œ

ggg b b œœ gg œ˙

≈ bœ bœ

# œggg # b œœœ g ˙

œ-

œŒ

bœ ≈

œ

œ nœ

œ

gg b b œœ ggg œœ ˙

œ-

Œ

gg # œœœ gg œ ˙

œ

Œ

gg b b œœœ gg œ g ˙

≈ bœ œ nœ

bœ bœ œ

œ bœ

b œœœ ˙

ggg œ gg b b œœœ ˙

Œ

Œ

œ œ Œ

ggg b b œœœ gg œ ˙

œ ≈ nœ œ bœ Positiu tot

œ bœ

≈ bœ

œœœ œ ˙

Œ

gg # # # œœœœ gg ˙

œ bœ

œ

Œ

œ- œ- œ œ - ritard.

≈ nœ

gg #b œœœœ gg ˙

œ

œ

œ ˙

œ

bœ Œ

Œ

U

˙ ˙ ˙ ˙

(dur. aprox. 1 min)

11


4 - El batec del mar Anna Bofill Levi

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ 4 œ & 4 œ œœœœœœœœ œœœ œ 5 5 m q = c 96 5

5

5

œ œœœœœœœœ œ œœœ œ œ œœ œ

O.M. Fl.

? 44 4

5

œ

œ ˙.

5

5

5

5

5

œ

œ œ ˙. œ œ œ

œ œ ˙. œ œ œ

œ œ ˙. ? œ œœ

œ œœœœœœœœœœœœœ œ œœœ œ 5

5

5

5

œ

œ œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœœ œœœ œ 5

œ

5

5

5

&

5

5

5

5

5

5

5

5

œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œœœ œœœ 5 5

œ œ ? œ œœœœœœœœ œœ œ œ œœœ œ 5 &

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œœ O.M.

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ ? œœœœœœœœ œœœ œ œ

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

œ ˙. ?œœœœ

5

?

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œœœœœœ œœœ œ œ œ

œ œ ˙. œ œ ?œ 5

7

œ œœ œ

5

5

5

œ

œ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ Pos

5

5

5

œ œ ˙. œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ 5 œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ 5 5 5

5

5

5

5

5

5

Nota : un començament eteri i fràgil cap a un final fort i enèrgic. (Un commencement léger, comme fragile, hésitant, avant progessivement une fin impétueuse. Un inicio etéreo y frágil hacia un final impetuoso y enérgico). S'han d'estudiar els registres per trobar possibles variacions i matisos. (On doit étudier les registrations pour trouver des variations possibles. Se deben estudiar los registros para encontrar posibles variaciones y matices). 12


4 - El batec del mar

13

&

œ œœœœœœœœœœœœœ œ œœœ œ 5

5

5

5

œ

5

œœœ

œ œ ˙.

œ œœœœœœœœœ œœœœ œ œ ? œœœ œœœ œ œ œ œ ˙. & œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ 5 5

œ œ ˙. œ œ ? œ

5 4

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

5

&

œ œ œœœ œ œœœœœœœ œ œœ œ

œ

5

5

5

œœ

w

œ œ œ œ ?œœœœœœœœœ œœœœ œœœ ?

œ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ

5

5

5

œ

œ œœœ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œœ œœ

Œ? 44

5

5

5

5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

5

5

5

5

5

23

& œœœ

&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

5

5

5

w

5

5

œœ

œœ

œœœ 5

5

5

˙ www˙

u

5

œœ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ 5

5

5

5

œ œ œ œ œœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ œ œ œ œœœ œœ 5

œ œœ œœœ œœœ œœœ 5

œ

œœ

5

5

5

&

5

5

5

5

&

œ œ œ œ œ

5

5

21

&

5

œœ œœœœ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ

Œ? 44

œ œœœ œ œ ˙ œ œ œ œœ 5

œ œ œ œ œ 5

5

5

5

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œœ œ œœ œ œ 5 5

&

O.M.

5

5

18

5

5

5

5

5

5

5

m q = c 96

?

16

œ ˙.

5

5

5

5

5

œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œœœ œœœ œ œœœ œ 5

5

5

5

5

œ

œ œœœ 5

œ w

?

wwww uw (dur. aprox. 1:07)

135 - Nit estelada

Anna Bofill Levi Adagio q = 40

& 42 ∑ ? 42

44

44 # # # # ˙˙˙˙ n n n n ˙˙˙˙ w

˙

& # b ˙˙˙˙ # # b b ˙˙˙˙ ?

b˙ & n b ˙˙˙ ?

ww & w

w

# ˙˙˙˙ ˙

# # ˙˙˙˙

b w b www

˙ b ˙˙ ˙˙ # ˙˙

Pos. Tap + nasard 19

n b b ˙˙˙˙ n n ˙˙˙ n˙ ˙ ˙

 n b b ˙˙˙˙

∑ n ˙˙˙ n # n ˙˙˙˙ ˙ ˙

n ˙˙˙ ˙ ∑

b b b ˙˙˙ n ˙˙˙ n˙ ˙ ˙

# n ˙˙˙˙

,

b n ˙˙ n ˙˙ b ˙ n ˙ Pos.

www w w n n n ˙˙˙˙

Pos.

n # n ˙˙˙ ˙ ˙ ∑

O.M.

wwww

20

?

˙ ˙ n b n ˙˙ ˙˙ b ˙

# b ˙˙˙ # n ˙˙˙ b b ˙˙˙ # # n ˙˙˙˙ # ˙˙ # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

O.M.

n b ˙˙ b n b b ˙˙˙˙ n ˙ ˙ ˙

U

∑ ∑

# # wwww w

www w

14

O.M. B + Fl

Pedal

8

wwww

Pos.

O.M.

b n n ˙˙ ˙˙ ˙

n b ˙˙˙˙ ˙

wwww w

O.M.

(dur. aprox. 2:18)

Nota: probar d'utilitzar trèmolo (o ondulant, o veu humana) a algun punt. Utilisatioin possible du trémolo (ou ondulant, ou voix humaine) en quelques endroits. Intentar utilizar trémolo (o ondulante, o voz humana) en algun punto. 15


6 - Cap a la lluna Anna Bofill Levi MM : suggeriment q = c. 96 (però desigual, inégal)

œ & 41 œ ≈ œ ≈ ≈ # œ n œ b œ œ ≈ n œ .  b œ n œ b œ œ b œ n œ œ # œ œ ≈ œ œ ≈ b œ œ œ # œ n œ b œ œ n œ n œ .  Pos. Tapadet

? 41

O.M. 15

œ

œ

manual

œ

œ

œ

œ

#œ nœ nœ œ #œ nœ œ œ ≈ bœ bœ bœ nœ bœ.  & #œ

10

?

œ

œ

œ

# œ nœ . & ≈bœœnœ #œ Pos.

manual

&

n œ b œ b œ n œ b œ n œ œ b œ œ # œ b œ n œ ≈ # œ n œ n œ . b œ n œ # œ œ n œ ≈ nœ Pos.

œ

Ped.

O.M.

  #œ. nœ œ œbœnœ. œ œ œ

œ

œ

Ped.

O.M.

29

œ

nœ bœ œ nœ ≈ bœ œ nœ œ bœ œ ≈ œ œ # œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ

œ

19

œ

œ

œ ∑

œ ∑

œ ∑

O.M.

‰ nœ ≈ n œ ? nœ nœ œ bœ œ nœ nœ œ nœ nœ œ #œ nœ œ nœ œ œ bœ nœ n œ ≈ œ œ œ b œ ≈ b œ #œ nœ nœ œ nœ bœ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ n œ b œ ≈ n œ # œ n œ # œ œ b œ n œ n œ œ b œ n œ n œ œ œ # œ . b œ & n œ œ ≈ b œ b œ . œ n œ œ ≈ # œ # œ n œ œ # œ œ n œ # œ

39

? œ

manual

16

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


Cap a la lluna

49

&

U b œ n œ n œ œ n œ ≈ œ

O.M.

? œ

≈ b œ n œ n œ n œ . n œ œ œ n œ . n œ  œ nœ nœ #œ nœ œ ≈ bœ nœ nœ bœ nœ œ ≈ #œ. œ œ œ œ œ œ œ

œ

Ped.

b œ # œ n œ n œ n œ # œ n œ n œ # œ œ b œ b œ œ n œ b œ n œ œ # œ # œ . n œ b œ n œ œ n œ # œ œ n œ b œ n œ n œ ≈ &

58

œ

manual

66

&

? ≈ œ bœ œ œ

œ

œ

bœ œ bœ œ œ

œ œ œ bœ œ œ bœ & #œ

72

? #œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

œ ≈ œ #œ œ

œ bœ nœ bœ œ bœ nœ bœ œ

œ

œ

œ

≈ œ œ bœ

œ œ œ œ

œ œ œ #œ œ

≈O.M. œ œ bœ œ

œ œ œ œ œ

O.M.

Ped.

œ

nœ bœ œ œ nœ bœ œ œ œ

Pos.

4 ≈ n œ U . œ œ œ œ 4 œ

U 4 œ œ œ œ 4 œ ≈ n œœ ˙˙ . . œ

(dur. aprox. 52")

17


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG480


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.