MG479 Música groga (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Música groga per a cor mixt

Edicions la mà de guido


Música groga

S

° 2 &4

Llorenç Balsach

q=54

s'o-bri- ri

2 &4

A

mf

B

mf ? 42 œ œ œ. œj œj ‰ ¢ J . . L'a-frós

° & 8

&

mp

a

-

bre

mp

∑ ∑

a

-

Œ Œ

fi-nes-tral

s'o -

l'es - glai

sf

s'o -

bre

glai

fuig fuig

fuig ff

fuig fuig

‰ nœJ œ nœ œ ‰ œ ™ #œ œ #œ œ œ œ‰#œ œ J mp

sf

bre

glai

fuig ff

fuig fuig

els vells

s'o -

bre

glai

fuig

fuig fuig

els vells

mp sf p ‰ œJ œ#œ œj ‰ œ™ #œ œ #œ œ œ œ ‰#œ œ

5 œ œ nœ œ ≈ œ œ ≈ œ ™ #œ œ , 4 p

lliscós p o r t.

vall

fins al bar

5 4 nœ nœ nœporbtœ. ≈ œ œ ≈b˙

j‰ 5 œ œ 4 & #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ‹ o-cells com si fo-ssin pa-per van fu- gint 5 ? j ¢ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰ 4 o-cells com si fo-ssin pa-per van fu- gint

p

s'o -

ca -rrer_a- vall

fuig ff

j j œ œ œ ™ œ#œ ‰#œ œ œ œ ‰ #œ ™ #œ œ #œ #œ œ œ Œ

p

s'o-bri- ri

2 & 4 œ œj œj œj ‰ œ . . . ‹ L'a -frós fi-nes-tral

T

Uj , sf #œ ™ #ffœ œ #œ #œ œ œ Œ œ œ œ ™ œ œ ‰bœJ œ œ œ nœJ

dolce p

p

lliscós

ca -rrer_a- vall

vall

∑ ∑

m

,


° œ œ œ ≈ œ ≈ œ ™™ œ , œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ™™ œ , 3 œ œ œ ≈ œ ≈ 2 nœ œ #œ nœ #œ nœ œ 4 4 &

3

11

tot re-po-sa po-sa dins el bar

ca-rrer a-vall vall

fins al bar

tot re-po-sa po-sa

, ,3 œ œ œ œ 2 ≈ ≈ b œ ≈ œ ≈ & œ œ nœ œ bœ ™™ œ œ œ œ nœ œ bœ ™™ œ œ 4 œ œ nœ ≈ œ ≈ 4

, œ œ n œ œ ™™ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ™™ œ œ œ ≈ ≈ œ œ & œ ‹ tot re-po-sa po-sa dins el bar ca-rrer a-vall vall fins al bar r t. p œ po œ ? nœ œ bœ ≈ œ ≈ œ™™ œ œ , œ bœ œ nœ ≈ œ œ ≈bœ œ ¢ tot re-po-sa po-sa dins el bar p p o r t.

ca-rrer a-vall vall

tot re-po-sa po-sa dins el bar

° 2mfœ œ &4

ca-rrer a-vall vall

s'o - bri-ri p

fi - nes tral

œ 2 &4 œ

s'o - bri- ri

2 œ œ œ. œ. œ. ‰ &4 J ‹ L'a - frós fi - nes tral mf œ œ. œ. œ. œ ? 42 J ‰ ¢ L'a - frós mf

fi - nes tral

L'a - frós

∑ ∑

20

els o-cells de pa per van fu- gint

œ #œ

blau

¢

bla - u

? œ

bla

blau

œ œ œ

& ‹ tot és -

-

tot re-po-sa po-sa

a

s'o mp

bre

con - tem-plem - ho: mf

-

a

s'o mp

-

bre

blau mf

s'o

-

bre

tot mf

és blau

-

bre

tot

és blau

Œ

˙™

œ bœ ˙ ™

blau

blau

‰ nœJ œ nœ œ ‰ c œ œ ˙ J œ œ ‰ œ œ J ‰ c œ œ b˙ J mp

Œ

fi - nes tral

° œ & œ œ œ œ # œ œ œ bœ œ b˙

œ bœ

bar

œ œ ,3 2 4 œ œ bœ ≈ œ ≈ 4 tot re-po-sa po-sa

œ. œ. œ. ‰ ‰ #œj œ œ œj ‰ c nw œ ™ œ œ œ J #œ

L'a - frós mf

tot és

el

,3 2 4 œ œ œ œ≈œ œ≈ 4 tot re-po-sa po-sa

p mp mf j œ. œ. œ. ‰ œ bœ œ c œ ‰ b œ œ ‰ œ ™ œ œ œ œ œ J œ J

14

& œ bœ

fins al bar

s'o

pp

‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ del bar pp

del bar

del bar

del bar

‰ œ œ ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ del bar del bar del bar del bar del bar falset “” Œ Ó Œ p bœ œ (qui pugui)

œ nœ œ

u

bla - u bla

˙™ -

b“œ” œ l'ai -re

bla - u

œ

del bar

u

Œ

Ó

Œ

falset

(qui pugui)

p

l'ai -re


° ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ &

4

23

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

& ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ :“; & bœ œ ‹ lle -pa_el :“; ? bœ œ

del bar

¢

del bar

œ œ

vi - dre

œ œ

lle - pa_el

del bar

œ ‰ J œ J ‰

vi - dre

del bar

œ nœ

œ

cor del

coi

œ nœ

del bar

bœ œ

cor dins

-

del bar

del bar

del bar

œ ‰ J

œ ‰ J

bœ ‰ J

i

œ ‰ J

œ ‰ J i

œ ‰ J i

d'un coi - xí

i

U ° ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ pœ subitoœ b œ œ n œ œ n œ œ & J 25

cresc. poco

del bar del bar del bar del bar

del bar del bar del bar

con - tem plem - ho p subito

& ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œj w

:“; & œJ ‰ ‹ i :“; ? bœJ ‰ ¢

bar p subito

del bar del bar del bar del bar del bar del bar del bar mf

i

Œ Œ

° & œ- œ- œ- nœ 28

f

bœ œ bœ œ bœ œ bœ U œj w J

Ó Œ

mf

bœ œ l'ai re

l'ai re

bœ œ

lle pa

lle pa

œ

l'ai re

bœ œ

l'ai re

-œ ,#-œ -œ -œ #-œ -œ #œ œ #œ

, & œ- bœ- œ- œ- œ bœ œ # œ - - - plou plou plou ca - lent, creix creix creix ,- - f œ n œ bœ œ œ & œ- œ- œ‹ plou plou plou ca - lent, creix creix creix f ? -œ b-œ -œ œ œ , œ œ œ ¢ œ œ œ œ- œ- œ- œ- œplou plou plou ca - lent, creix creix creix f

plou plou plou ca - lent, creix creix creix

molto

el vent es - pi - ral

œ- # ˙ ™ el vent n-œ ˙™

lle - pa

jU j œ œ œ nœ ˙ ™ p subito

lle

2 4 bœ pp

2 4

- molto #œ œ̇ œ œ 42 #œ- ™ fru - gal el vent

el vent

‰ œ ‰ œ bœ œ

plo-ro pp

2 4

pa

-

œ œ

plo-ro

plo - ro

‰ ∑ ∑

œ œ

plo - ro

plo-ro

œ œ

plo-ro

∑ ∑


mf ° ‰ & bœ œ ‰ bœ

5

33

& ‰

plo-ro

œ œ

plo-ro

¢

& ‹ ?

un mf

œ

œ

œ

de

glop

de

ve

-

œœ

˙˙

œ œ œ œ œ ™ #œ ˙

˙

œ

ve - rí

# ˙˙

glop

baix

Œ

fins al

s'o - bri-ri p

œ œ œ™

s'o - bri-ri -

mf

j j j‰ œ œ. œ. œ. œ L'a-frós fi-nes-tral mf . œj j ‰ œ œ œ J . œ.

bar

ca-rrer a-vall fins al

œ œ œ™

p

œ œ œ œ œ œ œ ™ bœ œ#œ œ ˙

un mf

ca-rrer a - vall vall mf

#œ œ œ œœ ˙˙ tat

L'a-frós

bar

∑ ∑

fi-nes-tral

41 mp , mf #œ ° j j j & œ œ ‰bœJ œ œ œ nœJ #œ œ ‰ œJ nœ ‰ ‰ œ #œj ‰ ‰#œj #œj ‰ ‰#œj œj ‰

- a

s'o mp

bre

fic - ció ac-tueu

- a

s'o mp

bre

feu

s'o -

bre

feu

& œ#œ ‰#œj œ œ œj ‰ #˙ & Œ ‹

? Œ ¢

‰ nœJ œ nœ œ ‰ ˙ J ‰ œJ œ#œ œj ‰ ˙ bre

ac-tueu

mf

llums

ac -tueu

ac -tueu

gri-sos

ac -tueu

ac -tueu

ac -tueu

ac -tueu

œ #œ #œ ‰#œj œ ‰ ‰ œ #œj ‰ ‰#œj j ‰ J J #œ

llums

gri-sos

ac-tueu

˙

feu

ac-tueu

‰#œj œj ‰ ‰ j j ‰ ‰ j j‰ # œ #œ œ #œ # œ #œ œ

mf

mp

s'o -

ac-tueu

-

-

mf

œ #œ #œ ‰#œj œj ‰

˙

vos

cors

ba-tent

ac -tueu

48 , ° ‰ j j ‰ ‰ j j ‰ ‰ j j ‰ ‰ sfj > bœ œ œ b-œ ™ œ n-œ ™ œJ 3 #-œ n>˙ 4 & #œ œ J #œ œ #œ œ #œ nœ bœ >, ˙ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ & # œj œj # œj œj # œj œj # œj n œ ˙ ac-tueu ac-tueu ac-tueu ac-tueu a sf sotto voce , > & ‰# œj œj ‰ ‰# œj œj ‰ ‰# œj œj ‰ ‰# œj n œ ˙ n˙ ‹ ac-tueu ac-tueu ac-tueu ac-tueu a sf ? ‰ j j ‰ ‰ j j ‰ ‰ j j ‰ ‰ j > , sotto voce ¢ #œ œ #œ œ #œ œ #œ nœ #˙ #˙ ac-tueu

ac-tueu

ac-tueu

ac-tueu

ac-tueu

ac-tueu

-

3 bœ , ˙ 4- >

-

ra ja

ac-tueu l'a- frós fi - nes - tral s'o - bri - rà ja sf sotto voce

ac-tueu a

-

-

-

-

˙ #˙

-

3 4

,> œ- b˙

ra ja

3 #œ, >˙ 4ra ja


mp ° nœ œ œ œ #œ 3œ œ œ 3œ œ Œ 2mfœ œ œ. œ. œ. ‰ p j‰ œ ‰ b œ œ œ ™ 4 & œ œ œ œ J œ J

6

56

ff

a- ra_ac - tua - rà rà rà rà rà rà

2 œ œ œ. œ. œ. ‰ j j‰ Œ ‰ n œ b œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ 4 & ™ # œ œ œ œ œ œ œ J #œ a tua 3

ff

- ra_ac ff

L'a-frós fi-nes-tral mf

3

- rà rà rà rà rà rà

L'a-frós mf

3 3 œ œ b œ œ n œ œ œ œ œ œŒ 42 œ œ & ‹ a- ra_ac - tua - rà rà rà rà rà rà L'a-frós mf œ ff ? œ œ œ œ #œ 3œ œ œ 3œ œ Œ 42 œ ¢

a- ra_ac - tua - rà rà rà rà rà rà

° mf & œ #œ 63

o - cells mp ( )

& n˙

o (mp )

& #œ œ œ ‹ els o-cells

? Œ ¢ 69

œ œ #œ

vells

mi-reu els

œ œ #œ œ nœ

mi-reu els o-cells

œ J

¢

? œ

ca-uen

cells

œ

vells

bre

a

s'o mp

bre

s'o -

bre

Œ

‰ nœJ œnœ œ ‰ J œœ œ œ ‰J J‰ mp

Œ

fi-nes-tral

s'o -

œ

œ œ

vells

nœ œ nœ nœ œ

vells

mi-reu els

j #œ œ nœ œ ‰ #>œ œ ‰

œ

o - cells

no!

els

o - cells

o-cells

‰ #œj œ ‰ >

no_els re-cu-llis

llís

j œ œ

no!

o - cells

œ

o-cells

œ

ca-uen no_els re-cu-llis

pa - per

œ

& #œ œ ‰ œ œ ‰ & œ œ œ ‹ mi - reu els

œ. œ. œ. J‰

œ

de

no

dant

-

s'o mp

fi-nes-tral

com si fo - sin pa-per van vo - lant

( mp)

° œ &

s'o-bri- ri

a

bre

p > œ œ œ œ nœ #œ œ‰ œ œ ‰ #œ œ nœ œ‰ J b œ b œ ‰ ‰ œ œ # œ J #œ

cells

-

L'a-frós

œ. œ. œ. ‰ J fi-nes-tral

s'o-bri-ri p

no!

mf ‰ j ,nœ œ œ œ >no! van ro (,mp) ‰ j œ> œ œ no!

vells ( mp)

j ‰ >œ œ, œ œ œ J

vells

no!

œ œ J

‰ #œJ œ

œ J œ

œ # œ œ #œ

no mp

no

no

oh mi - reu els o - cells

els o-

mf

‰ #œJ i

œ

vells

‰ #œj œ #,œ #œ ‰ œ #œ ‰ #œ #œ œ bœ œ œ ‰ > no!

mf

pu-jen ( mp)

> ‰ œJ œ #,œ no!

els

bai-xen com si

œ œ

o - cells

vells

fo - sin pa-per

#œ œ

mi-reu els

œ o-


>œ œ , >œ ° nœ œ œ ‰ œ ‰ n œ n œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ & #œ #œ œ #œ œ #œ J J ( mf )

74

van vo-lant

& nœ

ca-uen no_els re-cu-llis

ca - uen p

¢

ca

cells

uen

-

& œ œ nœ œ #œ ‹ mi-reu els o - cells ? #œ

#œ œ

vells

œ

œœ

œ

vells

mi - reu mi - reu

no!

pu-gen (mp )

, ‰ j >œno!œ elsœ ,( p ) j ‰ #œ œ œ > no!

els ( mp)

no!

els

ba-ixen

#œ o

œ

-

no_els re-cu-llis

cells

œ #œ

œ

vells

o - cells vells

> , ‰ œJ œ œ

œ œ

œ

o cells

vells

no!

‰ j œ

no!

‰ œj

no!

‰ #œJ

no!

> > > ° œ , œ‰ œ ‰ & #œ #œ œ œ nœ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 79

( mf)

pu-gen p

,

& œ œ

¢

& <#>œ ‹

els (p )

bai-xen

no_els re-cu-llis

œ #œ

œ

o - cells

? <#>œ ,#œ

els

o

els p

œ œ

o - cells vells

œ

cells

-

no!

no! no no no_a-rri va - ran al bar

> > > ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

vells

œ

no!

> > > ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ bœ

mf

mf

no!

no!

no! no no no_a-rri va - ran al bar

> > > mf œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ bœ œ bœ œ ‰ J vells

no!

no!

no! no no no_a-rri va - ran al bar

no!

no!

no! no no no_a-rri va - ran al bar

,mp ° p j j - - & nœ bœ nœ #œ nœ ‰ bœJ œ nœ œ ‰ bœ nœ ‰ bœJ œ œ œ ‰ bœ œ bœ bœ œ fic - ció sou tan cruel tan - ca ta - ca tan - ca tan - ca_el fi - nes-tral p ,mp j j j j ‰ bœ œ bœ œ ‰ bœ bœ ‰ bœ œ bœ œ ‰ bœ bœ bœ bœ œ & b˙ b œ - - ˙ 85

sou

¢

& ‹ ?

∑ ∑

tan

∑ ∑

cruel

∑ ∑

tan -

ca

∑ ∑

ta - ca

∑ ∑

tan - ca

7

tan - ca_el fi - nes-tral


° b-œ &

8

94

& bœfi mf

¢

& ‹

-

nes

-

œ-

nes

b-œ

-

tral

-

bœ-

œ-

bœ œ bœ œ

b œ œ bœ œ ?

mf

tral

b-œ

-

nes

-

bœ-

nes

œ bœ œ ‰ J

-œ -

tral

-

œ-

c b-œ

fi - nes - tral mf

del

œ-

fi - nes - tral

del

fi - nes - tral

del

fi - nes - tral

del

mf

c bœ -

tral

œ-

c -œ

œ nœ œ

l'ai - re

lle - pa_el

vi - dre

œ bœ œ J ‰

és mes - tral

œ nœ bœ œ

l'ai - re

lle - pa_el

vi - dre

és mes - tral del

c bœ

œ-œ -œ

° bpœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ & 98

bar del bar p

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

& œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ del bar del bar bar del bar del bar del bar ” falset “ Œ p bœ œ bœ œ œ œ & Ó ‹ l'ai - re lle - pa_el vi - dre ” “ falset b œ œ bœ œ œ œ ? Ó p Œ ¢ l'ai - re

lle - pa_el

del bar

del bar

‰ œ œ ‰ œ œ del bar

œ ‰ J

del bar

œ nœ

cor del

œ nœ

œ J ‰

vi - dre

cor dins

° ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ & 100

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

del bar

& ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

:“; œ ‰ & œ J ‹ coi - xí :“; ? bœ œ bœJ ‰ ¢ del bar

d'un coi - xí

del bar

del bar

del bar

del bar

œ ‰ J

œ ‰ J

œ ‰ J

œ ‰ J

œ ‰ J

bœ ‰ J

i

i

i

i

del bar

Œ

del bar

Ó

i

i

Œ

del bar

Œ

mf

bœ œ l'ai - re


cresc. poco f ,- - ° ‰ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ pœ subitoœ nœ œ bœ U œ œ #œ œ œ n œ nœ œ œ- œ- œ& J

9

102

del bar del bar del bar

con - tem - plem -ho p subito

del bar del bar del bar

bar p subito

& ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œj w bœ œ bœ œ bœ œ bœ U œj w & J ‹ l'ai-re lle-pa l'ai-re lle - pa mf

¢

? bœ

œ

lle- pa

bœ œ

œ

l'ai- re

plou plou plou ca - lent, creix creix creix f

jU j ™ œ œ œœ˙

-œ b-œ -œ œ ,œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ- œ- œ-

p subito

lle

pa

-

, œ- bœ- œ œ œ bœ œ - - - - - # œplou plou plou ca - lent, creix creix creix ,- - f œ n œ bœ œ œ œ- œ- œplou plou plou ca - lent, creix creix creix f

plou plou plou ca - lent, creix creix creix

pp mf ° #-œ -œ #œ 2 œ #œ 4 bœ ‰ œ ‰bœ ‰bœ ‰ bœ & nœ œ œ œ molto

106

el vent es-pi-ral

& & ‹

œ- # ˙ ™ el vent n-œ ˙™

plo-ro plo - ro plo-ro pp

2 4 2 4

œ œ œ œ œ œ

plo-ro plo - ro plo-ro

- molto ? #œ œ̇ œ œ 42 ¢ #œ- ™ fru - gal el vent

∑ ∑

∑ ∑

plo-ro

un mf

œ œ œ

plo-ro

∑ ∑

113

& <#> ˙ ˙ ¢

& <#>˙ ‹ ? ˙

œ

de

glop

de

œ

ve-rí ve

œœ

-

# ˙˙

œ œ œ œ œ œ œ ™ bœ œ#œ œ

un mf

glop

baix

ca-rrer a - vall vall mf

Œ

fins al bar

œ œ œ œ œ ™#œ ˙

ca-rrer a-vall fins al bar

el vent

° & ˙˙

œ

tat œ #œ œ œ œ

piu lento

j ≈ 3 œ bœ 9 Œ œ bœ œ œ #œ œ b œ b œ œ™ 4 8 œ n œ œ œ œ pp q=40

Œ

el pp

glò -bul

és com plom lle - ne - ga

fins el

fons

del cor sol

el pp

glò -bul

és com plom lle - ne - ga

fins el

fons

del cor sol

el pp

glò -bul

és com plom lle - ne - ga

fins el

fons

del cor sol

el

glò -bul

és com plom lle - ne - ga

fins el

fons

del cor sol

3 9 j ≈ 4 bœ œ œ 8 nœ œ œ œ bœ œ n œ œ b œ œ œ œ œ™

Œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œj™ ≈ 43 œ œ œ 98 Œ œ œ œ œ bœ bœ nœ œ #œ œ œ œ œj™ ≈ 43 bœ œ œ 98


° 9 j j j & 8 bœ œ œ œ œ œ bœ

10

122

Animat q.=63 mf

blau és blau és blau és blau mf

9 &8

¢

9 &8 ‹

j œ œ

és blau

és blau

Ϊ

tot

re po - sa tot mf

Ϊ

tot

blau

j œ œ

l'o -cell

tot

j œ nœ

j œ œ

l'o -cell

ja

re po - sa tot

re

& nœ bœ n œ

l'o - cell

re

re po - sa mf

l'o -cell és blau crescendo

j œ és

po - sa tot re crescendo

po - sa

tot

tot

fuig

re po - sa crescendo

re

bœ œ bœ œ bœ nœ bœ œ bœ œ œ nœ tot

125

j crescendo j bœ œ nœ œ

œ bœ œ nœ œ #œ nœ bœ nœ œ œ #œ nœ bœ nœ

Ϊ

° & bœ

j œ œ

œ bœ œ n œ œ # œ nœ bœ n œ n œ œ # œ nœ bœ n œ n œ œ # œ

? 98

j œ œ

j œ œ

re

po - sa tot

re

po - sa

j j j 5 j bœj b œ œ œ 4 œ œ œ œ œ

ja fuig

ja vés - hi

vés - hi vés - hi vés - hi

po - sa tot

re - po - sa

vés - hi vés - hi vés - hi

5 j j j j 4 n œ œ # œ nœ bœ n œ n œ œ # œ nœ bœ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ

5 & œ œ #œ nœ bœ nœ œ œ #œ nœ bœ nœ œ œ #œ nœ #œj œ #œj œ #œj œ #œj 4 ‹ po - sa tot re po - sa tot re po - sa po - sa vés - hi vés - hi vés - hi

5 ? ¢ bœ œ bœ œ œ nœ bœ œ bœ œ bœ nœ bœ œ bœ œ #œj œ #œj œ œj œ œj 4 tot

re po - sa tot

re

po - sa tot

° 5 & 4 nœ œ nœ œ ≈ œ œ ≈ œ ™ #œ œ 128

5 &4

q=54 (tempo primo)

p

ca - rrer a - vall p

œ œ nœ œ

ca - rrer a - vall p

vall

œ œ vall

fins

œ™ # œ œ

fins

5 & 4 nœ nœ nœ bœ ≈ œ œ ≈ b˙ ‹ ca - rrer a - vall vall m p ? 45 ¢ nœ nœ nœ bœ ≈ œ œ ≈ b˙ ca - rrer a - vall

vall

al bar

m

al bar

, ,

re po - sa

vés - hi vés - hi vés - hi

œ œ nœ œ ≈ œ œ ≈ œ ™™ #œ œ

,

el bar

,

, ,

tot re - po - sa

po - sa

dins

œ ≈ œ œ ≈ bœ ™™ œ œ œ œ nœ

tot re - po - sa

po - sa

dins

el bar

nœ nœ nœ œ ≈ œ œ ≈ œ ™™ œ œ

,

tot re - po -. sa rt po

œ

po -. sa rt po

œ

dins

el bar

,

dins

el bar

nœ œ bœ

tot re - po - sa

≈ œ

po - sa

≈ œ™™ œ œ


mf , ° œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ ≈ ≈ œ #œ œ œ nœ ≈ œ ≈ Œ œ ≈ c & nœ œ œ œ œ œ

11

130

vall

fins al bar

,

tot re - po - sa

œ œ nœ

po - sa

po - sa

dol - ces mf

a - ca -

œ≈œ œ≈Œ œ œ≈c œ œ œ œ

& œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ™™ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ Œ œ œ ≈ c œ œ œ œ ‹ ca-rrer a - vall vall fins al bar tot re - po - sa po - sa po - sa dol - ces a - ca œ œ œ ? œ bœ œ nœ ≈ œ œ ≈bœ œ , œ œ bœ ≈ œ ≈ Œ œ ≈ cmfœ nœ œ œ ¢ ca-rrer a - vall

vall

ca-rrer a - vall

vall

° ˙ & 133

ba

& ˙

ba

¢

& ˙ ‹ ba ? ˙ ba

fins al bar

el

bar

,

tot re - po - sa

po - sa

po - sa

dol - ces mf

a - ca -

tot re - po - sa

po - sa

po - sa

dol - ces

a - ca -

6'50

œ#œ ‰ œ #œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ c ˙ #˙ -

-

-

-

lles

ba - lles

ba-lles

ba-lles

ma - re

œ#œ ‰ œ #œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ c n˙ b˙

-

lles

ba - lles

ba-lles

ba-lles

ma - re

-

lles

ba - lles

ba-lles

ba-lles

ma - re

-

œ#œ ‰ œ #œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ c n˙ n˙ œ#œ œ #œ œ #œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ c n˙ n˙ lles

ba - lles

ba-lles

ba-lles

ma - re

nw

w

w

w

w

w

w

w

w

w

( f )

jat

jat

jat mp

mf

˙ b˙

-

jat

ma

- re

-

w > jat

Sabadell, estiu de 1980 i dedicat a la Coral Belles Arts de sabadell

& œ œ nœ bœ ≈ œ œ ≈bœ ™™ œ œ ca-rrer a - vall


Primera edició: abril 2018 ISMN: 979069208-479-2 Dipòsit legal: B-10274-2018 Copyright de la música: © 2018 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2018 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG479


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.