MG476 Platja (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Platja (estudi frigi) per a cor mixt

Edicions la mà de guido


Platja (estudi frigi) Llorenç Balsach (lletra i música)

° ™6 b œ œ b œ ú ™ & ™8 œ b œ J q. = 45

Soprano

mp

Alto

A (bra

6 & ™™8 œ ™ mp 6 & ™™8 b œ ™ ‹ p A A

Tenor

Bass

? ™™68 œ ™ ¢ p

A

bra - ça mf

el mp

bœ ™ bú ™

bœ ™

bœ ™ bœ ™ bœ ™ œ ™ œ™

bra - ça

-

bra - ça

° bœ œbœ j b œ & bœ ú ™

el - cor ba - tent. mp

& œ™ ‹ el el

¢

? Ϫ el

ú™

-

7

& bœ ™

bra - ça

-

j œ œ bú ™

es

bœ ™

-

el

sol i - xent,

es

-

Es

bœ ™

Ϫ

Es - guar - da

© 2017 Llorenç Balsach / la mà de guido.

bœ ™

bú ™

guar - da

ú™

Es - guar - da

es

œ œ bú ™ J

sol i - xent,

bœ ™ bœ ™ bœ ™ bœ ™ bú ™

bœ bœ bú ™ bœ œbœ J

el - mar ro - genc,

bœ ™

cal - fa

-

poco cresc.

bœ ™ bœ ™ œ ™

cor ba - tent.

bœ œ bú ™ J

sol i - xent,

guar - da

bœ ™

Ϫ

el

bœ ™

cor ba - tent.

j bœ œ bú ™

cal - fa

mf

bœ ™

Ϫ

Ϫ

es -

bœ œ bú ™ J

el

bœ œ ú ™ J

cor ba - tent.

sol i - xent,

bœ œ ú ™ b œ œ bœ J Es -

bœbœ œbœ œ bú ™ J

bœ œbœbœ œ J ú ™

j œ œ ú™

Ϫ

ú™

cal - fa

cal - fa

œ bœ bœ œbœ J

es - col - ta

Ϫ

bœ ™

el

bœ ™

œ œ ú™ J

mar ro - genc

bœ ™ es

bœ ™

-

col -

el

mar ro - genc

es

-

col -

el

mar ro - genc,

œ œ bú ™ J

Ϫ

es

-

Ϫ


14 , p U ° bœ bœ j bœ & b œ b œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ œ ™ œ b œj ™™ œ b œ b œ œ J ú ™

la pau de l'o-na llis-cant so-bre_el peu sor- renc.

& œ bœ bœ œ ™

bœ ™ peu

bœ ™

? bú ™

bœ ™

bœ ™

& bú ™ ‹ ta

- col

¢

bœ ™

ta

20

xent,

& bú ™

& bú ™ ‹ xent, ? bú ™ xent,

xent,

bú™

bœ ™

ú™

bœ ™ œ ™

sor -

renc.

bœ bœ œ bœ œ bú ™ J -

Ϫ

-

bœ ™ es

-

es

-

bœ ™ œ™

cal

-

cal

-

Abraça el sol ixent, escalfa el cor batent. Esguarda el mar rogenc, escolta la pau de l'ona lliscant sobre el peu sorrenc.

el

bœ ™ bœ ™ b œ ™ cal - fa

-

œ bœ bœ

fa

mp

bœ ™

es

bœ ™

cal

p

-

™™ œ ™

sol i -

-

bra - ça el

sol i -

Ϫ

ú™

A - bra - ça

pp

j bœ œ ú ™

ú™

j œ œ bú™

ú™

cor ba - tent. pp

b œ ™ b œ œJ el

Ϫ

sol i -

el

sol i -

œ œ J

U ú™ U ú™

U j œ œ œ ™ œœ ™™ b œ ™ œ ™ ú ™ p cor ba - tent cor ba - tent. pp Uú ™ j œ œ b œ ™ œ ™ b úú ™™ ú™

fa

el

cor ba - tent.

bœ ™

el p

A - bra - ça pp

bœ ™

ú™

ça mp

™™ b œ ™ b œ ™ b ú ™

bú ™

el

-

œ b œJ

j œ ™ bœ ™ bœ ™ bœ ™ œ ™ bœ œ

cor ba - tent.

fa

el

bra p

A pp

sor - renc.

peu

es

™™

sor - renc.

peu

ta

° & ú™

¢

-

A -

œb œb œ

1'55


Primera edició: novembre 2017 ISMN: 979069208-476-1 Dipòsit legal: B-25324-2017 Copyright de la música: © 2017 Llorenç Balsach Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG476


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.