Page 1

BALTASAR

BIBILONI

EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR per a cor i orgue (o piano)

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) El senyor és el meu pastor [Música impresa] : per a cor mixt i teclat / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2017 ISMN: 979-0-69208-475-4 Dipòsit legal: B-24640-2017 Copyright de la música: © 2017 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - Sant Pau, 54 E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


A l'Excm. i Rvdm. Mons. Antoni Vadell i Ferrer

El Senyor és el meu Pastor Salm 22

° #2 & 4

{ ¢

Baltasar Bibiloni

Amb íntima joia q = 60

? # 42

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ j U œœ œœ œ œ˙˙ œ œ œ œœ œœ œ ˙œ œ™ œj œ œ œ œ # 2 œ™ ˙˙ ˙œœ œœ œœ Œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ & 4 mp

10 ° # œj œj œj j & J J J œJ œ ™™

?#

tor no_em man-ca

{

?# œ

17

#3 ˙ & 4 ˙™ ? # 3 ˙™ 4 ˙™

˙œ œ ˙

œ œ

˙

em

œ

2 4 œ˙ 2 ˙˙ 4

j œ J mp œj J ˙œ

œ˙ œ œ œ œ

vo

˙œ œ ˙ ˙

‰ Œ

j œj œ œj œ ™™ J J J œ œ

j œ œ œ 43 œ œ ™™ J -

∑ œ

œ œ U œ

ra

l'ai - gua

3 4Ó

3 ˙œ œ 4 ˙œ™ ˙ ˙ ˙

3 ˙™ 4 ˙™

˙˙ ˙

mp

œ

Œ

Em fa des-can - sar

˙ ˙˙

me - na al re - pòs

2 4Ó

˙

res.

˙˙ ˙

˙

˙

j j j j ‰ œ 42 œ œJ œ œj œ™ J J J J

? #3 œ ˙ ¢ 4

o - sos,

no_em man - ca

œ

° #3 & 4Œ Œ

, j œJ œ œ

res,

# & ˙˙˙

{

El Se - nyor_és el meupas

? # 42

¢

mp j j j œj j j Œ œœ œ J œ œ JJ J J J

3 4

j j œj œ œJ œj œj 3 J J J J 4

en pratsde - li - ci -

˙œ œ

˙œ

œ˙ œ

œ

œ˙

œ

‰ j j œ œ œ™ J J i

œ

a - llà

˙œ ™ ˙ ˙™ ˙ œ

© 2017 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

3 4 3 4 2 4

œj œj œj 2 J J J 4

em re - a -

2 4 2 4


° #2 & 4 23

‰ œj œj œj œ œ œ JJJ

em re - a - ni

j ? # 42 œ œ œJ ,œj œj œj œj œ JJJ J ¢

{

em re - a - ni

ni - ma,

#2 & 4 œ˙ œ ˙˙

-

œ ™™

-

{

nom.

œœ ™™ nœœj ‰˙ ˙ œ ™ œ ˙˙ œ™ œ J

œ ˙˙ œ

? # œœ

40 ° #œ j j ,j & œ œœ nœœ œœ œœ J J J

j ‰ œœ œ™ J œ™

{

&

œj œœ , œœj nœœj œ ™ œ J J œ™ ‰ J

Ni que pas-si per la

vall te - ne - bro- sa,

no tenc

Ni que pas-si per la

vall te - ne - bro- sa,

no tenc

Uj j j œœ ‰ œœ œœ J J J p

?#

∑ j œ œJ

j œj œ œ œ œ # œ œ œ œœ ˙˙ ## J J

j j œœj , œœ œœ œœj 3 J JJJ 4

mf

Tu ets de - vo - ra

mi:

mf

Tu ets de - vo - ra

cresc.

mf

### ˙œ œ

∑ -2-

,j j j3 œœ œœ œœ 4 JJJ

### j j œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ J J

œ œ nœœœ œ œœ œ bœœ œ œœ œ # # ˙ œ œ œ # ˙ Œ mp

œœj œœj œœj œœj #œœ œœj œœj œœ œœ œœj œœj œœj J J J J J‰ J J J J

œ œ œ Uj œ ‰Œ œœ J U œœ ‰ Œ J

por de cap mal,de cap mal.

#

˙ ˙

Uj p j j j j j j j j j j j ‰ œ ‰ œœ œJ œJ œJ œJ œJ œJ nœœ œœ œœ nœœ œ œJ œJ œJ J J J

por de cap mal,de cap mal.

j œ œ ? # nœ œ J ¢

˙˙ ˙

œœ Œ

per l'a - mor del seu nom.

œœ ˙˙

Em gui - a per ca -

mf

j j j j j ? # œJ œj œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ J J J J J ¢ # & nœœ

œ œ œœœ œ œ œ œj œ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ œ ˙ œœ Œ

˙˙

per l'a - mor del seu

ma.

31

minsse gurs

j œj j œj j œ œ Œ ‰ œJ J J J J

Em gui - a per ca -

œj œ™ J

° # œj j j j j & J œ œ œ œJ œœ œœ œœj nœœ ˙ J J JJ ˙ mins se gurs

j j j j Œ ‰ œj œ œ œ œ J J JJ J

ma.

˙˙

? # 42 œ˙ œ ˙˙

mf

la te -va

la te -va

mi:

œœ œ œ˙ œ œ œ œj œ œ œ™ œœ œ œ œ œ œ ˙

˙œ

j œœ 43 J

œœ 3 4


° ### 3 & 4

j j j j œœ œœ œœ œ œj J J J œJ œJ

49

va - ra

i

va - ra

i

el teu bas - tó

em

el teubas - tó

em

j j j j œ j œ ? ### 43 œœ œ œ œœ œœ J J J J J ¢

{

### 3 ˙ & 4˙ ? ### 43 ˙˙

° ### & 56

j œ œJ

j œœ 42 œ™ J œ™ œj œœ™™ œ 42 J

œœj J

œ

¢

{

### nœ & nœ

œ ? ### ˙

˙˙

œj œj ˙ œ œJ ˙ J

-

do -nen con - fi - an

-

ça.

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

-

pa.

˙˙ u

#

la me-va

co - pa.

œœ œœ œœ œ nœœ nœ œœ Œ ˙œnœ

p

‰ ˙˙

mp

el

cap

Ó ∑

˙˙

˙ ˙ #

œœ Œ

Da-vant mi pa-res

j j j j œ œ œœœœ J J JJ

om -ples a ves

amb per- fums,

œ ™™ œj œœ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ ˙

p

dim.

dim.

ça.

œœj œœ™™ œœj œœ œœ œœj œœj ˙˙ J J J J

˙œ œ ˙˙

n œj œj œœj ˙œnœ ‰JJ J

œ œ ˙˙

j œ Œ J

œœ œœ ˙˙

˙˙

co

e - ne - mics;

mp j œ j j œ œj œj œ‰ œ œ J J J J J

dim.

m'has un - git

˙˙

65 dim. ° ### nœj œj œj œj ˙ & n œJ œJ œ œ œ nœ J J sar la me-va

dels

tau-la tu ma - teix

? ###

œœj J

œœj J

j œœ‰ Œ J

dim.

do -nen con - fi - an

Œ ™ œj œ œj œj œ œ œ™ J JJ

j j j j œ # ? ## J œJ œJ œJ œ ™™ ‰ ‰ ¢

{

œj œœj ˙˙ œJ J

œ™ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œœ œœ 4 ˙ ˙˙ œœ ™™ œœ œ 2 œ˙ œ œ œœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ™ œ 4

en - front

˙ ? ### ˙

j œœ J

mp

## & # ˙œ

j œœ J

˙ ˙

˙œ

œ

˙

˙

œœ ™ œ œj œ œ œ œ j œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙œ œ œ™ # œ œ ∑ œœ œ œœ œœ œ œ œœ mf U ˙˙ # -3-


° # & 74

,j j j j j j œ ™ œ 43 œ œ œ œJ œ œ 42 œ œ œ

mf

Œ

Ben cert, to

¢

?#

{

œ™ , œ 3 œ œ œ œJ œ œ 2 œ œ J 4JJJ J J 4 Œ œ

Ben cert, to

#œ œ & œœ œ œœœ œ œ˙ œ œ œ ˙˙ œ œœ

?#

° # & œ œ ˙ 83

teu a -

?# œ œ ˙

{ ¢

mor

teu a -

- ta la vi - da m'a - com - pa nyen

˙ ˙

˙ ˙

3 4 ˙˙ ™™

f

,j j ˙ œ œJ œœJ ˙

la

2 ˙˙ 4

, j œ™ œ œ œJ œJ œ ™™ œ J J

i

j j œ ,œJ œJ ˙˙

viu

- ré

3 œœ , œœ œœ 2 ˙˙ 4 4 i

- ré

viu

? # œœ œœ ˙˙

œœ œ

™ 3 ˙˙ ™ 4

˙˙

dim.

° #2 & 4 œœ œœ œœ œ ˙˙ œ

, pj rit.j 2e dim. œœ œœ œœ 4 œœ œ œ JJ

? # 2 œœ œœ œœ œœ ˙˙ ¢ 4

j œœ ,œœj œœ 2 œœ œœ œ œœ œœ ˙ JJ 4

91

ca - sa

{

ca - sa

#2 & 4 ˙˙ ? # 2 ˙˙ 4

del Se

del Se -

nyor,

nyor,

ca - sa p rit. e dim.

a la

a la

œœ œœ œ˙ œ œ œ œ™ ˙ œ˙ œ ˙˙

œ˙ ™

ca - sa

j œ 42 ˙ œœ

p rit. e dim.

œj 2 œ˙ œ 4 -4-

œœ œœ ˙˙

del Se - nyor.

del Se

˙˙

- nyor.

j œœ œœ œœj 3 ˙˙ J J 4

, œœj œœj 2 J J 4

˙˙

anys

a la

mp

anys

a la

3 4 œ˙ ™ œ œ

2 4

˙™ 3 ˙™ 4

2 4

mp

j œœ ‰ Œ J

j œ‰Œ J

œ œœœ œ ˙˙ ˙˙

˙ œ ˙ œ ˙

˙ ˙ ,mp 2 j j œJ œJ 4

anys i més

2 œ˙ œ 4

˙˙

j j œœ œœ œœ 43 ˙˙ J J

# ˙ 3œ 2 & œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ 4 ˙™ œ œ 4 œ˙ œ œ ˙˙ œ f

te - va bon - dat i_el

˙ ˙

anys i més

dim.

i viu - ré

la

˙ ˙

dim. 3 œ ,œ œ 2 4 œ œ œ 4 ˙œ œ

f

te - va bon - dat i_el

j œ œœ 2 ˙˙ 4 œ˙ ™ œ ˙

i viu - ré

mor

j j j œ œ œ œ™ œj œ™ œ J

- ta la vi - da m'a - com - pa nyen

3 ˙™ 4 ˙™

˙˙

,

˙ ˙

œœ U ˙ ˙˙ U ˙ ˙


MG475

catĂ leg complet a: la mĂ  de guido www.lamadeguido.com

MG475 El senyor és el meu pastor (Baltasar Bibiloni)  
MG475 El senyor és el meu pastor (Baltasar Bibiloni)  

MG475 El senyor és el meu pastor de Baltasar Bibiloni, per a cor i orgue (o piano)

Advertisement