MG475 El senyor és el meu pastor (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR per a cor i orgue (o piano)

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) El senyor és el meu pastor [Música impresa] : per a cor mixt i teclat / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (4 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2017 ISMN: 979-0-69208-475-4 Dipòsit legal: B-24640-2017 Copyright de la música: © 2017 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - Sant Pau, 54 E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


A l'Excm. i Rvdm. Mons. Antoni Vadell i Ferrer

El Senyor és el meu Pastor Salm 22

° #2 & 4

{ ¢

Baltasar Bibiloni

Amb íntima joia q = 60

? # 42

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ j U œœ œœ œ œ˙˙ œ œ œ œœ œœ œ ˙œ œ™ œj œ œ œ œ # 2 œ™ ˙˙ ˙œœ œœ œœ Œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ & 4 mp

10 ° # œj œj œj j & J J J œJ œ ™™

?#

tor no_em man-ca

{

?# œ

17

#3 ˙ & 4 ˙™ ? # 3 ˙™ 4 ˙™

˙œ œ ˙

œ œ

˙

em

œ

2 4 œ˙ 2 ˙˙ 4

j œ J mp œj J ˙œ

œ˙ œ œ œ œ

vo

˙œ œ ˙ ˙

‰ Œ

j œj œ œj œ ™™ J J J œ œ

j œ œ œ 43 œ œ ™™ J -

∑ œ

œ œ U œ

ra

l'ai - gua

3 4Ó

3 ˙œ œ 4 ˙œ™ ˙ ˙ ˙

3 ˙™ 4 ˙™

˙˙ ˙

mp

œ

Œ

Em fa des-can - sar

˙ ˙˙

me - na al re - pòs

2 4Ó

˙

res.

˙˙ ˙

˙

˙

j j j j ‰ œ 42 œ œJ œ œj œ™ J J J J

? #3 œ ˙ ¢ 4

o - sos,

no_em man - ca

œ

° #3 & 4Œ Œ

, j œJ œ œ

res,

# & ˙˙˙

{

El Se - nyor_és el meupas

? # 42

¢

mp j j j œj j j Œ œœ œ J œ œ JJ J J J

3 4

j j œj œ œJ œj œj 3 J J J J 4

en pratsde - li - ci -

˙œ œ

˙œ

œ˙ œ

œ

œ˙

œ

‰ j j œ œ œ™ J J i

œ

a - llà

˙œ ™ ˙ ˙™ ˙ œ

© 2017 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

3 4 3 4 2 4

œj œj œj 2 J J J 4

em re - a -

2 4 2 4


° #2 & 4 23

‰ œj œj œj œ œ œ JJJ

em re - a - ni

j ? # 42 œ œ œJ ,œj œj œj œj œ JJJ J ¢

{

em re - a - ni

ni - ma,

#2 & 4 œ˙ œ ˙˙

-

œ ™™

-

{

nom.

œœ ™™ nœœj ‰˙ ˙ œ ™ œ ˙˙ œ™ œ J

œ ˙˙ œ

? # œœ

40 ° #œ j j ,j & œ œœ nœœ œœ œœ J J J

j ‰ œœ œ™ J œ™

{

&

œj œœ , œœj nœœj œ ™ œ J J œ™ ‰ J

Ni que pas-si per la

vall te - ne - bro- sa,

no tenc

Ni que pas-si per la

vall te - ne - bro- sa,

no tenc

Uj j j œœ ‰ œœ œœ J J J p

?#

∑ j œ œJ

j œj œ œ œ œ # œ œ œ œœ ˙˙ ## J J

j j œœj , œœ œœ œœj 3 J JJJ 4

mf

Tu ets de - vo - ra

mi:

mf

Tu ets de - vo - ra

cresc.

mf

### ˙œ œ

∑ -2-

,j j j3 œœ œœ œœ 4 JJJ

### j j œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ J J

œ œ nœœœ œ œœ œ bœœ œ œœ œ # # ˙ œ œ œ # ˙ Œ mp

œœj œœj œœj œœj #œœ œœj œœj œœ œœ œœj œœj œœj J J J J J‰ J J J J

œ œ œ Uj œ ‰Œ œœ J U œœ ‰ Œ J

por de cap mal,de cap mal.

#

˙ ˙

Uj p j j j j j j j j j j j ‰ œ ‰ œœ œJ œJ œJ œJ œJ œJ nœœ œœ œœ nœœ œ œJ œJ œJ J J J

por de cap mal,de cap mal.

j œ œ ? # nœ œ J ¢

˙˙ ˙

œœ Œ

per l'a - mor del seu nom.

œœ ˙˙

Em gui - a per ca -

mf

j j j j j ? # œJ œj œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ J J J J J ¢ # & nœœ

œ œ œœœ œ œ œ œj œ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ œ ˙ œœ Œ

˙˙

per l'a - mor del seu

ma.

31

minsse gurs

j œj j œj j œ œ Œ ‰ œJ J J J J

Em gui - a per ca -

œj œ™ J

° # œj j j j j & J œ œ œ œJ œœ œœ œœj nœœ ˙ J J JJ ˙ mins se gurs

j j j j Œ ‰ œj œ œ œ œ J J JJ J

ma.

˙˙

? # 42 œ˙ œ ˙˙

mf

la te -va

la te -va

mi:

œœ œ œ˙ œ œ œ œj œ œ œ™ œœ œ œ œ œ œ ˙

˙œ

j œœ 43 J

œœ 3 4


° ### 3 & 4

j j j j œœ œœ œœ œ œj J J J œJ œJ

49

va - ra

i

va - ra

i

el teu bas - tó

em

el teubas - tó

em

j j j j œ j œ ? ### 43 œœ œ œ œœ œœ J J J J J ¢

{

### 3 ˙ & 4˙ ? ### 43 ˙˙

° ### & 56

j œ œJ

j œœ 42 œ™ J œ™ œj œœ™™ œ 42 J

œœj J

œ

¢

{

### nœ & nœ

œ ? ### ˙

˙˙

œj œj ˙ œ œJ ˙ J

-

do -nen con - fi - an

-

ça.

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

-

pa.

˙˙ u

#

la me-va

co - pa.

œœ œœ œœ œ nœœ nœ œœ Œ ˙œnœ

p

‰ ˙˙

mp

el

cap

Ó ∑

˙˙

˙ ˙ #

œœ Œ

Da-vant mi pa-res

j j j j œ œ œœœœ J J JJ

om -ples a ves

amb per- fums,

œ ™™ œj œœ œ œœ œ ˙ œ œ œ œ ˙

p

dim.

dim.

ça.

œœj œœ™™ œœj œœ œœ œœj œœj ˙˙ J J J J

˙œ œ ˙˙

n œj œj œœj ˙œnœ ‰JJ J

œ œ ˙˙

j œ Œ J

œœ œœ ˙˙

˙˙

co

e - ne - mics;

mp j œ j j œ œj œj œ‰ œ œ J J J J J

dim.

m'has un - git

˙˙

65 dim. ° ### nœj œj œj œj ˙ & n œJ œJ œ œ œ nœ J J sar la me-va

dels

tau-la tu ma - teix

? ###

œœj J

œœj J

j œœ‰ Œ J

dim.

do -nen con - fi - an

Œ ™ œj œ œj œj œ œ œ™ J JJ

j j j j œ # ? ## J œJ œJ œJ œ ™™ ‰ ‰ ¢

{

œj œœj ˙˙ œJ J

œ™ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œœ œœ 4 ˙ ˙˙ œœ ™™ œœ œ 2 œ˙ œ œ œœ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ™ œ 4

en - front

˙ ? ### ˙

j œœ J

mp

## & # ˙œ

j œœ J

˙ ˙

˙œ

œ

˙

˙

œœ ™ œ œj œ œ œ œ j œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙œ œ œ™ # œ œ ∑ œœ œ œœ œœ œ œ œœ mf U ˙˙ # -3-


° # & 74

,j j j j j j œ ™ œ 43 œ œ œ œJ œ œ 42 œ œ œ

mf

Œ

Ben cert, to

¢

?#

{

œ™ , œ 3 œ œ œ œJ œ œ 2 œ œ J 4JJJ J J 4 Œ œ

Ben cert, to

#œ œ & œœ œ œœœ œ œ˙ œ œ œ ˙˙ œ œœ

?#

° # & œ œ ˙ 83

teu a -

?# œ œ ˙

{ ¢

mor

teu a -

- ta la vi - da m'a - com - pa nyen

˙ ˙

˙ ˙

3 4 ˙˙ ™™

f

,j j ˙ œ œJ œœJ ˙

la

2 ˙˙ 4

, j œ™ œ œ œJ œJ œ ™™ œ J J

i

j j œ ,œJ œJ ˙˙

viu

- ré

3 œœ , œœ œœ 2 ˙˙ 4 4 i

- ré

viu

? # œœ œœ ˙˙

œœ œ

™ 3 ˙˙ ™ 4

˙˙

dim.

° #2 & 4 œœ œœ œœ œ ˙˙ œ

, pj rit.j 2e dim. œœ œœ œœ 4 œœ œ œ JJ

? # 2 œœ œœ œœ œœ ˙˙ ¢ 4

j œœ ,œœj œœ 2 œœ œœ œ œœ œœ ˙ JJ 4

91

ca - sa

{

ca - sa

#2 & 4 ˙˙ ? # 2 ˙˙ 4

del Se

del Se -

nyor,

nyor,

ca - sa p rit. e dim.

a la

a la

œœ œœ œ˙ œ œ œ œ™ ˙ œ˙ œ ˙˙

œ˙ ™

ca - sa

j œ 42 ˙ œœ

p rit. e dim.

œj 2 œ˙ œ 4 -4-

œœ œœ ˙˙

del Se - nyor.

del Se

˙˙

- nyor.

j œœ œœ œœj 3 ˙˙ J J 4

, œœj œœj 2 J J 4

˙˙

anys

a la

mp

anys

a la

3 4 œ˙ ™ œ œ

2 4

˙™ 3 ˙™ 4

2 4

mp

j œœ ‰ Œ J

j œ‰Œ J

œ œœœ œ ˙˙ ˙˙

˙ œ ˙ œ ˙

˙ ˙ ,mp 2 j j œJ œJ 4

anys i més

2 œ˙ œ 4

˙˙

j j œœ œœ œœ 43 ˙˙ J J

# ˙ 3œ 2 & œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ 4 ˙™ œ œ 4 œ˙ œ œ ˙˙ œ f

te - va bon - dat i_el

˙ ˙

anys i més

dim.

i viu - ré

la

˙ ˙

dim. 3 œ ,œ œ 2 4 œ œ œ 4 ˙œ œ

f

te - va bon - dat i_el

j œ œœ 2 ˙˙ 4 œ˙ ™ œ ˙

i viu - ré

mor

j j j œ œ œ œ™ œj œ™ œ J

- ta la vi - da m'a - com - pa nyen

3 ˙™ 4 ˙™

˙˙

,

˙ ˙

œœ U ˙ ˙˙ U ˙ ˙MG475

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.