MG470 Quan sento una Nadala (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA QUAN SENTO UNA NADALA per a cor infantil (o veu solista) piano, guitarra, baix elèctric i percussió

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA QUAN SENTO UNA NADALA per a cor infantil (o veu solista) piano, guitarra, baix elèctric i percussió


ISBD(PM) Quan sento una nadala [Música impresa] : per a guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Nota de l'editor: Lletra de la mateixa compositora

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-470-9 Dipòsit legal: B-23276-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Quan sento una nadala q = 80

&b C œ

Cor

A Blanca

œ œ œ

œ

Un foc que gus - pi Quan sen - toIu - na na

&b C œ ? C œœœ b

Piano

Baix elèctric

Glockenspiel

˙

œ

œœœ œœœ

&b C Œ

œ

&b ‰ œ

œ œ

œ.

&b œ

œ œ

œ.

C C

 

Hi-hat Cajón

5

-

5

Pno.

? 5

Gtr. 5

5

Glk. 5

Cj.

œœœ

re da

œœœ

˙

-

œ

ja, la

˙

œœœ

œœœ

fred un

œ

œœœ

œ œœ

œ œ œ.

i gar - lan raig d'eny - or

œ

j œ

-

des tra

œ œ. œ œœ œœœ œœ œ œ j œ

œ -

j œ

C1 œ & b C ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ? C ∑ ∑ ∑ b

Guitar

H-h

œ œ œ

-

˙

5

b

œœ œ

?

b

&b

 

œ

j œ

o - lor d'avet, SiIes - col - toIel cant

j œœ œœ & b œœ œ C1

∑ ∑

Œ

Œ

œ

b œœœ œ

œœ œ

j œœ œ b œœœ œ ˙ œ

∑ ∑

œ

de amb

œœ œœ

j œ

œ

∑ ∑

œ

Œ

Œ

œ

∑ ∑

œ

œ œ bœ

œ œ bœ

œ ˙ œœœœ

‰ œœœ

œœ œ

bœ œœœ

œœœ

œ

Œ

mol - saIi rams de vesc, à - ni - ma d'in - fant,

b œœœ

œ

œ b œœ 123

Œ

œ

œœœ œ 1

œ

œ #œ ˙

llums al ca - rrer, ve - ssaIel - meu cor.

j jœ #œ œ œœœ # œœœ œ œ œœ œ # œœ œ œ œ

∑ ∑

œ.

œœœ œœœ

j œ

iIun cant lluny - à en un ins - tant

œ œ bœ œ. œ b œœ

Œ ˙

b œœœ

˙ b ˙˙

Œ

œ

C1

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

∑ ∑

j œ

œ Œ

œ œ bœ œ.

œœ œ

b œœ œ

-

œ Œ œ œ ˙ œ ∑

C1

Œ

œ ˙

Glòria Villanueva

œ

queIem co -

œœ œ

Œ

j œ


3 8

& b œ œ œ œCor˙

Swing e e = q e

.. ‰

fa so - miar des - pert. men - çaIa ser Na - dal.

8

Pno.

&b œ œ b œ ? œœ n œ b

bœ œ &b œ ‰ œ œ nœ J 8 ? ∑ b 8

Glk.

& b œ nœ œ

8

H-h Cj.

 8 

œ b œœœ

B. E.

C1

Œ œ ..

bon ra - ba - dà"

i "Twin - kle,

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b œ œ

12

œ œ ˙ & b ‰ œ œ œ ˙ ˙ 12 œœ œ œ ? œ œ œ b 12

Gtr.

&b

12

Glk.

12

H-h Cj.

 12 

œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

"Je - sús és nat" pot - serI"El di - mo - niIes cu - at",

œ

œ

œ

-

"El

C1 ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙

j j j .. Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ x ‰ Œ x‰ Œ x‰ .. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

∑ ∑

&b œ œ œ œ œ œ œ œ

Pno.

-

œœ .. ‰ j ˙˙˙ œœœ œœ ˙ œ œ œ. J ˙ .. ˙

12

-

Can - ta - rem:

.. ‰ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ b ˙œ œ .. œ œ

8

Gtr.

-

œ

œ œ ˙

C1

œ

œ

œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

twin - kle,

œ œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œœ

li - ttleIs - tar"

œ

œ

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

œ

Si sen - toIel cant

œ œ œ

Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ x xxx xx x x xxxxxx x x

4

œœ C1

œœ œ

b œœœ œ

amb

œœ œœ

j j œœ œœ œœ œœ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ œ

Œ

Œ xj ‰ Œ xj ‰ x x x x xxx x

-

œ ˙ œ œ bœ

à - ni - ma d'in - fant,

œ ˙ œ œ bœ œ b œœœ œœœœ œœœ œœœ œ 1œ b œœ 123 œœ

∑ ∑

bœ œœ œœ œ œ

Œ xj ‰ Œ xj ‰ xx x x xxx x


& b ‰ œ œ bœ œ œ œ

16

-

co - men - çaIa - ser

-

Na

& b ‰ œ œ bœ œ œ œ

-

16

Pno.

?

b œœ b œ

& b Œ b œœœ ˙

16

Gtr.

?

16

Glk.

C1

b

&b

16

16

H-h Cj.

œ œ b œœ œœ

œœ œ

 16 

œ œœ b œœ œ œ

que

&b œ

œ

"Jin - gle bells" dal.

œ œœ œ ˙ œœ œ œ œ œ

tunc

tan

tunc"

œ

œ œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙ 

œ

?

b œ

&b ‰ ˙ 20 ? œ b 20

Gtr.

&b

20

Glk.

20

H-h Cj.

 

20

C1

œ

œ

œ ∑

C1 ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙

j j j j Œ x ‰ Œ xj ‰ Œ x ‰ Œ xj ‰ Œ x‰ Œ x ‰ xx x x xxx x xx x x x x x x x x x x xxx x

œ

œ

œ

œ

œ

œ

i "Blanc Na

20

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œi tam - bé "La ma - ri - mo - re na"I"A - le - pún" iI"El

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

20

œ

œ

œœ ‰ j ˙˙˙ ˙ œ œ œ œ. J ˙ ˙

j Œ x ‰ Œ xj ‰ xx x x xxx x

œ

œ

C1

&b œ

œœ œ œ ˙

œ

œ

œ

-

i

œ

œ œ œ

"Fum - fum - fum"

˙

dal"

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

˙

œ

œ

œ

œ

j j Œ x ‰ Œ x ‰ x x x x x x x x

œœ œ œ

œ

œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

j j Œ x ‰ Œ x ‰ x x x x x x x x

5

œ Œ œ œ

œ œœ œœ Œ

œ Œ ˙

C1

Œ

œ œœ œ Œ

Œ xj ‰ Œ xj ‰ x x x x x x x x


e = e

&b

23

&b

23

Pno.

œ œ œ œ œ

Su - raIun - ai - reIes

œ œ œ œ œ œ œ ? b œœ œ œ

-

œ œ

pe - cial:

œ œ œ œ

œ œ &b ‰ œ œ œ ‰ œœ œ ˙ ˙

23

Gtr.

?

23

&b

23

Glk.

23

H-h Cj.

 23 

b

Œ

j x ‰ Œ

j x ‰

x x x x xx x x

œ œ œ œ œ

w

œ œ ˙ œ œ œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ œ œ

C1

œœ œ

œœ œœ œ œ

w

co - men - çaIa ser

œ œ

Na - dal.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙˙˙

˙˙

˙˙˙ w

˙˙ ˙

œ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œ ˙ ˙ ∑

j j j j x ‰ Œ x ‰ Œ x ‰ Œ x ‰ xxx x xxx x x x x x xx x x Œ

Un foc que guspireja, fred i garlandes, llums al carrer, olor d'avet, de molsa i rams de vesc, i un cant llunyà que em fa somiar despert.

"El bon rabadà" i "Twinkle, twinkle, little star".

Quan sento una nadala un raig d'enyor travessa el meu cor. Si escolto el cant amb ànima d'infant, en un instant comença a ser Nadal. Cantarem: "Jesús és nat", potser "El dimoni escuat",

Si escolto el cant amb ànima d'infant comença a ser Nadal. "Jingle bells", i també "La marimorena", "Alepún" i el "Tunc que tan tunc" i "Blanc Nadal" i "Fum-fum-fum". Sura un aire especial: comença a ser Nadal-

6

w

∑ ∑

j j Œ x ‰ Œ x@ ‰ xxx xxxxx


Quan sento una nadala (Piano)

&b C œ œœœ œ ˙

œ œ œ œj œ . œj

˙

? b C œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ &b

6

œœ

bœ œ ˙

œœœ œœœœ

‰ œ œ b œ œ . œj œ œ œ œ ˙

j j j œ # œ œ . œ œ œ œ œ . œj œ

œœœœ # œœœœ œœœ œœœ .. ‰ œ œ ˙ œ

bœ œ œœ n œ œœ b ˙œ˙œ .. œ œ

? b œœœ œœœœ œœœœ œœœ b œœœ œœœ b œœœ œœœ b

œ

œœ œœ b œœœ œœœ œ œ œ œ

œ œ

œ

œœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

& b œœœœ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœœœ œœœœœ œœ œ˙ b œ œ œ œ œ œœ b œœœ œœœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

11

& b ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

16

? b b œœœ œœœ b œœœ œœœ

& b œ œ œœœœ ˙

21

œœœ œ

œ

œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ

? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

œœ ˙

œœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ

œœ œ ˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ w


Quan sento una nadala (Guitarra)

&b C ‰œœœ‰œœœ ˙ ˙ j j 5 C1 œœ œœ œœ œœ & b œœ œ œ œ b œ˙ œ C1

& b ‰ œj ˙˙˙ œ ˙ œœœ œ. J

9

C1

œœ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ ˙ œ œ ‰˙ œ œœ œ œœœ œ # œœœ œ Œ œœœ ˙ œ ˙ C1

C1 b œ Œ b œœœ ˙˙ œ 1 œ œ œ œ œ œ œ b œ 23 œ œ œ ˙ b ˙ 1

C1 C1 ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ‰ œ œœ œœ ˙˙ ˙  ˙ ˙ ˙ ˙

j j œœ œœ œœ & b œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ b œœ˙œ œ œœœœ

13

C1

& b ‰ œj ˙˙˙ œ ˙ œœœ œ. J

17

C1

C1 b œ 1 b œœœ œœ œœœ œ Œ 1 œ œ œ œ œ œ œ b œ 23 œ œ œ ˙ b œ œ

C1 C1 ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ‰ œ œœ œœ ˙˙ ˙  ˙ ˙ ˙ ˙

C1 œ œ œ & b œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œœ œœ Œ œœ œ œ œ œ ˙

21

& b ˙˙˙ œ œ

24

C1

b œ œ œœ œ .. œ ‰ œ b œœ œœœ œ nœ J

œœœ œœœ 

‰ œ œœ œ ‰ œ œœ œ ˙ ˙

œ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œ ˙˙˙ ˙ ˙ w

˙˙˙


Quan sento una nadala (Baix elèctric)

?b C

8

.. ˙

˙

?b œœœœœœœœ œ Œ 

13

?b œ œ œ œ œ

19

œ œ ˙ ∑

œ œ œ œ œ ∑

˙

˙

œœœ œœ œ œœ œ œ Œ  œœ œ œœ

œœœœ œ œ œ œ

4

˙


Quan sento una nadala (Percussió)

&b C Œ œ œ Œ  

C

C

œ œ Œ œ b & 

&b

5

9

9

9

5

5

Œ œ œ Œ

Œ

œ

œ œ œ Œ ∑

œ #œ œ Œ ∑

∑ Œ œ

œ

∑ ∑

œ Œ

Œ

œ n œ œ Œ œ .. ..

..

∑ ∑

Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x


&b

13

13

13

&b 

17

 &b 

21

 &b

Œ

24

j x ‰ Œ

j x ‰ Œ

j x ‰ Œ

j x ‰ Œ

j x ‰ Œ

j x ‰

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

24

24

Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x

21

21

Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ Œ xj ‰ xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxx x

17

17

Œ

j x ‰ Œ

j‰ Œ x

j x ‰ Œ

j‰ Œ x

j x ‰ Œ

@xj ‰

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 470