MG469 Nou peces per a piano (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA NOU PECES per a piano

Edicions la mà de guidoGLÃ’RIA

VILLANUEVA Omaggio Vintage Market (Vals) Continuum Transition Fantasia fractal Meeting Kay Intermezzo Non sequitur Portraits


ISBD(PM) Nou peces per a piano [Música impresa] : per a piano / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (44 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-469-3 Dipòsit legal: B-23275-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Nou peces per a piano Omaggio e = 90

b 6 &bb 8

? b b 68 nn œœœ bb œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ b 3

&

bbb

œœ b œœ n œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œ b œ œœ b œœ nœ b œ œ Nœ œ Nœ nœ b œ

Glòria Villanueva

œ n œœ b b œœœ N œœœ b œœ œœ œœœ œœœ œ

42

e = e

e = e

68

? b b œœœ.. b œ œ œ œ œ œœ n œœ œœ œœ œœ œ 42 œœ b œ œœ œœœ œœ œ œ ≈ b œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ 68 b bœ œ œ œ bœ œ œ œ marcato il basso 6

b & b b 68

Œ.

rit.

œ ? b b 68 n # œœœœ œœœ œœœ b œ œ œ 9

b & b b œ. ? bb

œœ b œ. œ

b &bb

12

? bb

œ

œ œœ œ

œ œ. œ.

# n œœœ

U

b œ.

œ

œ œ. œ œ

espressivo

œœ œœ œ. œ œ

œ.

œœœ

œ.

j œ

œ

œ

œœ œœ œ. œ œ

n œœœ œœœ ≈

œ

œœœ œœœœœœœ

œœœ œœœ

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

j œ œ œ nœ œ œ œ œœ

œ. F

a tempo

‰ ‰

œœœ œ œ

j œ

q = 84

œœ

œœ œœ n œœœ œœœ œ. œ.

œ œ œ œ nœ œ œ œ. œ.

n œœœ œœ

œ œ. œ # œ œ œ

œœœ œœœ œ. œ œ œ

legmo.

œ J

œ.

œ œ œ œ œ

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ.

œ œ œ œ œ


4

b &bb œ œ œ œ œ œ œ

14

? bb

b œ.

b &bb œ

œ nœ œ œ œ

b œ.

b &bb

19

22

&

? bb 27

&

? bb

œœ

œ. œ

œ.

œœ œœ

œ.

œœ

œ.

q = 70

n œ œ œ. œ œ œ. œ

œ

#œ nœ nœ œ

b nœ

œ

œ

œ

œ

n œœœ œœœ

œ œ

œ œ œ

œ

œ

≈ œ #œ œ œ #œ œ.

œœ # œœœ

j œ

œ.

˙.

œ #œ. nœ œ.

œ œ œ œ nœ œ œ

œ œ nœ

œ

œ œ nœ

œ #œ

œ #œ nœ œ œ

j œ. #œ œ œ

œ œ œ œ n œœ œœ n œ n œœ œœ .

œ.

œ

œ œ

poco riten.

n œœœ œ œ .

U 24 3 bœ œœœ n œ # œœœ œœœ U

42 œ œ

rall.

œ œ

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ nœ

œ

œ

œ

œ

e = 90

œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ n œ . œ

Nœ œ nœ #œ œ œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ

3

n œœ

Più mosso

b œ

bbb

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ #œ #œ nœ.

b œ.

bbb

œœœ œœœ 3

a tempo

? bb

œ œ

œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ

16

? bb

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ œ

œ

œ.

œ œ œ


5

b & b b bœ œœ

31

? bb 33

&

35

&

&

œ

b œ.

bbb

? bb

b œœœ

b œœœ

b œœ ..

b & b b nœ.

40

œœ œ

b œœ ..

bbb

? bb 38

b œœ ..

bbb

? bb

œœ œ

œœœœ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

œœœœ œœœ # n œœœ œœœ œœœ

œœ œ

œ œ

œ œ

œœœ

œ.

œœœ

œ

? b b n œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ b

œ

68 œ

œ

œœ œœ œ œ

œ

n œœ 68 œ.

œ

œ.

2 4 œ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ # œœœ œœœ 42 œ . œ.

œ œ œ œ

œœ .. œ.

œœœ .. .

68 ≈ n œ œ 68 n œœœ

œœ œ

œœ

n œœ œ .

œ œ

e = e

j œ œ œ œ

œ

œ nœ œ nœ œ œ œ. œ œ.

a tempo

œ œ

œ

3

3

e = e

œ œ

bœ J

n œœ œ . œ.

e = e

œœœœ œœœ # n œœœ œœœ œœœ œ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œœ

œœ œ

poco rall.

3

3

œœ œ

n œœ #œ

œ. œ

œœ

œ œ œ œ #œ

œ #œ œ œ

œœ œ

b œœœ

œœœ

œœœ

42 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

e = e

42

œ.

œ

œ

œ


6

b & b b œœ œ . œ

43

? bb

b

b &bb

œ.

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œ . œ.

œ œ œ

œ œ

œ

œ.

47

? bb

b

n œœ œ . œ.

b & b b œ.

œ œ

œ

j œ

œ

50

? bb

b œ

b &bb

54

? bb

œ

b œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

b &bb ≈ œ œ œ œœ œœ œœ # œœœ œœœ n œœœ œœœ

57

? bb œ b

œ

œ

œ œ

œ œ œ

œ #œ

Nœ œ #œ

œ

œ

≈ œ

œ

œ.

œ nœ

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ..

œ œ œ œ

œ œ

n œœ œ œ.

œ œ œ.

œ

œ

œ

a tempo

œ œ

œ

œœ n œœ œœ œœ œ# œ œ œ

q = 70

poco rit.

œ œ

œ

œ

œ. œ.

œœœœ œœœ # n œœœ œœœ œœœ

œœœ

œ œ nœ œ

œ

#œ nœ œ nœ œ.

b nœ

œ. œ.

œœœ

b œœœ œœœ œœœ œœœœ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

e = 90

≈ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ..

≈ œ œ

œœœ œœœ œœœ

œ

≈ œ œ œ n œœœ œœœ œœœ œ


b & b b Œ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œœ œ F deciso œ œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

7

60

bb ≈ b &

65

? bb

œ

b œ

b &bb

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ #œ œ œ #œ œ œ

œ

œ

œ

? bb

b

œ

œœœ œ

œœœ ... œ.

68 œ œ œ œ. œ œ

b &bb œ œ œ œ œ œ œ n œœœ

œœœ

œ.

b œœ œ & b b œ nœ œ œ

œ

b œ.

75

? bb

b œ.

n œœœ œœœ

œœ œœ œ. œ œ

œœ

œ œ

œœ

œ. œ.

œ œ œ œ nœ œ œ œ. œ.

n œœœ œœ

œ

œ bœ. œ œ œ

‰ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œœœ a tempo œœ œœ œœœ œœœ œ œ j œ œ. œ œ.

rit.

73

? bb

œ

j 68 j œœœ œœœ n œœœ œ

69

b n œœœ ... œœœ

œ

j œœœ

b œœœ ...

œ

œ œœ œ

œœ œœ œ. œ œ

œ

œ œ.

œœ œ

œ.

# n œœœ

œ

œ œ œœœ

œ œ œ n œ œ œ œj œ œ.

œœ

œ

j œ œ œ J


8

œ œ œ œ œ œ ≈ œ œœ œ œ bb b ≈ œ œ ≈ n œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ

78

œœ œ

? bb œ . b

œœ œ

œ.

œœœ

œœœ

n œœœ

œ.

œœœ

œœ œ

œ.

œ œ b & b b ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

œ œ œ œ œ nœ œ

? bb

œ.

80

œœ œ

b œ.

œœ œ

œ.

# n œœœ

b &bb œ œ œ nœ œ œ œ

œœœ

n œœœ

œœœ

? bb

œœ

b œ.

bb b & œœœ

84

? bb

b œ.

bbb

œœœ œœœ

œœ

œ œ #œ nœ œ

œœœ œ.

œœœ

≈ œ nœ œ œ #œ œ. œ.

# œœ œœ œ œ

rit.

œ. U

œ

U

n N œœœ œ œ . œ.

œ # œ . n œ œ . b œ œœ œœ œ nœ #œ œœ œœ n œœœ œœœ œ . ? bb n œ œ b nœ. œ. œ.

87

&

#œ #œ nœ.

œ œœ œ

œ.

82

œœ œ

œ

œ #œ œ nœ œ

a tempo

œœ # n œœœ

œœ œ

œ.

œœ œ

œœ œ

j œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ 3

a tempo

œ. œœ ... œ œ. œ.

n œœ

3

œœ

œ.

n œœœ œœœ

nœ œ œ #œ œ œ œ # œ ≈ P dolce n œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ œ œ œ

e = e


bœ J

œ

? b b n œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ b

œœ .. œ.

90

&

bb b n œ .

œ

9

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 J 4 # œ œ œ œ œ œ œœœ .. .

#œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 4 œ. œ.

a tempo

rit.

bb b 2 e≈= 90 ≈ & 4 œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ # œœœ œœœ n œœœ œœœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ .. œ œ .. ? b b 42 œ œ œ œ œ œ b

93

b &bb ≈

Œ ≈ œ œ œ n œœœ œœœ œœœ F

96

œœ œœ œœ œ œ œ

? bb œ b b &bb ˙

œ

œ

q = 70

≈ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ deciso

œ

œ

? bb

b œ

bb b &

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ ≈

99

œ œœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

103

? bb

œ

b œ

œ œ

œ #œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ # œœ œœ œ. œ.

œ œ œ œ

œ œ

n œœ œ . œ.

œ œ œ

œ


10 106

&

bbb

? bb

b œœœ

œ b œ ..

œœœ

b &bb œ

œœœœ œœœ n œœ œœ œœ #œ œ œ

œœœ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ nœ œ

œ

109

? bb 112

&

b nœ

bbb

? bb

œ œ

b nœ

œ

œ

b &bb œ œœ n œ .

œ

œ

#œ nœ nœ œ

œ

115

? bb 118

&

b

bbb

? bb

œ.

œ œ œ

œ. œ.

œ

œ

œ

œ nœ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

e = 90

œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ.

œ œ œ œ

Œ

#œ nœ œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

b œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœ n œœ œœ œœ n œœ œ œ œ œ #œ œ œ .

œ

œ

œ œ œ.

œ.

Nœ œ nœ #œ œ œ

n œ œ œ.

a tempo

œ #œ

œ

a tempo

poco rit.

b

q = 70

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ.

œ œ

œ

q =70

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ


11

b &bb ˙

121

? bb

b œ

bb b &

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœ œ œ œ œ œ e = 90

125

? bb 129

&

œ œ

b œ

bbb

? bb

œ

œœœ ... œ.

b œ.

bb 2 b & 4

œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ

œ

98

U

j œœœ ˙˙ g œ ˙ ggg ggg ggg œ ˙ gg œ œ ˙ gg

œ

b œœœ ...

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

j œœœ b n œœœ .. œœœ œœœ .

bœ. œ œ œ

œ.

b œœœ

? b b 42 b œ œ œ œ poco a poco rall.

œ œ œ

œœ b œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ .b œ œœ œœ œb œ œ œ œ œ œ œœ .

œ œ œ 98 œœ b b œœœ œœœ œœ œœœ œœ œ . œ. œ. œ. n œœ œ

b œœœ

œ œ œ œ

œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ

˙ n ˙˙ Œ

˙ π

42

œœ b œœ œ b œ 42

U

132

n œœ œ

œ

œ

œ œ

n œœ n œœ

U

œœ ˙

Œ


Vintage Market (Vals)

q = 80 œ ∫œ ˙. œ œ #œ œ œ ˙ bb b 3 œ n œ œ œ œ & 4 œ œ. J œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ p cantabile œ œ œœ œœ Œ œœœ œœœ œœ œœ Œ n œœ œœ Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ Œ ? b b 43 ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. b ˙. 7 ˙ œ œ œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ bb b ˙ . nœ ˙ .. & œ J nœ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ œ œ Œ Œ n œ œ ? bb ˙ . ˙. ˙ ˙ . . b ˙. ˙.

b b n œœ .. b & œ.

13

j œœ œœ œœ n ˙˙ œœœ ˙

Œ n œœœ œœœ ? bb b ˙. 19

&

˙ bb b .

Œ ? bb b ˙ . œ. 25 b &bb

œœ œœ œ œ

#œ Œ œœœ ˙.

œ œ œ ˙. J

b & b b C œJ œœ œœj f œ œ ? b b C Più animatoj b œ. œ

31

j œœ œœ œ œ

œœ œ

# œ œ œ .. œj œ œ n œœ . œœ œœ œœ œ œœ Œ n œœ œœ œ œ œ ˙.

j œœ œ

Œ œœœ œœœ ˙. ˙˙ ... ˙

œœ œ

˙˙˙ n˙

œ œ œ.

œœœ ˙ J

Œ œœœ œœœ ˙.

Œ Œ œœ œ

˙˙˙ .. .

Œ n œœœ œœœ Œ œœœ œœœ ˙. ˙.

œ

Œ œœœ œœœ ˙.

œœœ œ n œ œ nœ Œ œœœ ˙.

œœ œ

œ C œ . # œj œ œ # œ œ œ . Jœ ˙ Œ n œœœ œœœ Œ n œœœ œœœ Œ œœœ œœœ C ˙ ˙ . . ˙.

˙.

Œ œœœ œœœ ˙.

˙

˙˙ .. ˙.

Œ n œœœ œœœ Œ œœ œœ ˙. ˙.

œ

œœœ œœœ Œ ? bb b ˙.

œœ œ

, œ œ F Œ Œ

œœ n ˙˙ .. œ ˙˙ ..

j‰ j œ. œ œ œ

œœœ œ

j j œ. œ ‰ œ œ

j œœœ œœœ œ j œ œ.

j œœ œ

j œœ œœ œ œ ‰ j œ

j œœ œ

œ


13

b & b b ˙ .. œœœ ˙˙ . ? bb b œ . œj ‰ œj œ

35

˙˙˙ .. ˙ .. j j œ. œ ‰ œ

œœœ n ˙˙˙ .. œ ˙ .. œ œ . œj ‰ œj

b ˙˙˙ .. & b b ˙˙ .. œœœœ œ . œ n ˙ . . ˙ œ ? bb b œ . œj ‰ œj œ œ . œj ‰ œj œ

j œœœ œœ œ j œ œ.

39

43

&

bbb

? bb

n ˙˙˙˙ ... .

b œ.

3 œ œ œ. 4 œœ p œœ a tempo œ poco ten. œœ Œ 3 j j œ ‰ œ œ 4 ˙.

bb œ n œ œ b œ œ b &

53

? b b Œ˙ . b

œœ

œœ

œ

œ

Œ˙ œœœ .

b b œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ n œœ œœ b & œ œœ œœ œœ œ

Œ œœ œœ ˙.

œ œ ˙˙ .. nœ œ

58

? bb Œ œ b ˙.

œœ œ

Œ œ ˙. œ

œœ œ

œ

j œ ˙

œ.

j j œœ œœ œœ œ œ œ ‰ j œ œ

˙˙˙ ...

Œ œœœ œœœ ˙.

œœœ œœœ œ œ sùb.p ˙. Œ œ

˙

œ

Œ n œœ œœ ˙.

n œœœ ...

œœœ

j‰ j œ. œ œ œ

œ ∫œ ˙. œ œ nœ œ J œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ œ ˙ œ œ ˙. .

œ œ #œ œ œ ˙.

bbb

& œ œ œ #œ œ nœ œ Œ œœœ œœœ Œ œœœ ? bb ˙ . ˙. b

48

j œœ œ

œœœ œ

j œ œj œj œ œj œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ

˙

œœ

Œ n œœ œœ ˙.

œ œ œ.

Œ œœ œœ ˙.

j œœ œœ œœ n ˙˙ œ œ œ ˙

Œ n œœœ œœœ ˙.

œœœ œœœ œ œ n œœœ œœœœ œœ œ rall. Œ œ ˙Œ . ˙. ˙

˙˙ ˙

œ J

Œ œ

œœ œ

Œ n œœœ œœœ ˙. ˙˙ .. ˙. œ œ ˙.Continuum Œ.= 60 & 12 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

p œ. ? 12 8 3

&

? 5

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

cresc.

œ.

#œ.

C

œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ.

œ.

œ.

f œ.

œ.

œ J œ.

œ

poco rit.

q. = h

&C

?C

j œ j bœ œ j j œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ

œ

a tempo

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

C

#œ.

jœ j œ œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœœ j & b œœ œ œ j ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ Nœ œ œ œ bœ œ œ œ œ f p sùb.

10

?

œ

œ

œ

& œœ œœ œœ œœ ˙˙

15

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œœœ # œœ œœ œ œ ˙ # œ œœ œœ ˙˙

œ

œ

œ ˙ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ œ œ

h = q.

˙˙ œ œ 68 ˙ œœ œœ

œ œ œ œ 68 œ œœ œ œ œ œ œ œ œ allarg.


16

6 ˙.œ œ œ œ œ œ & 8 ˙œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

21

F

œ.

?6 8 œ.

a tempo

j œ œ

œ œ J

œ.

œ.

# C

24

&

œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œœ œ # N œœœ œ œœœ œ œœœ œ N œœœ œ œœœ œ œœœ œ

? œ J 26

&

j œ œ

œ

h = 46 # C

?# C

œ

ŒÂ = Œ lj

œ œ œ œœœœ œœœ œ œ a tempo œ

˙

j ≈Œ œ.

˙

˙˙

˙

3 3 # œœ œ œ b œ œ œ œ n œ b œœ œ & b wœœœ œ ˙˙ .. b 3

&b

b œœœ

allarg.

.

œœœ

œœ œ

˙

˙

# ˙˙˙

nb

œ œ œ œ œœœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ #œ œ bœ œ

œ

œ

œ

# C

œ

œœœ n œœœ

œ n#

n#

œœœ b œœ œ

œ bœ œ bœ ˙. œœ œ

a tempo

34

?b

œ

˙˙ ˙

b œ

˙

œ

œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

U nh = 60

30

? # n œœœ

œ J

poco rit.

3

œ

œ

œ

h = 46

œ

œ

3

œœ

œ

ŒÂ = Œ lj

œ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙œ œ œ ˙.

œ

œ

œ ˙

˙˙

˙


17 39

&

#

˙

œ œ

˙ ? # # ˙˙

˙˙ ˙

h = 46 bb œ œ &

œ

42

œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ nœ

n œœœ

œœœ

œ

œ œ

œ

œ

œ nœ bœ œ œ

œœœ b œœ œ

n œœœ

œ œ

j œ œ œ œ # œ # œœ

œ.

œœœ

œ œ œ œ ? bb œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ steady tempo

dolce

b & b œ.

j œ œœœœ œœœœ˙

46

# ˙˙˙

ten.

œ œ

œ œ

nbb ˙ ˙

œœ œ œ ˙

œ J œ œ œ nœ nœ

œ.

nb b

œ œ œ.

j œ

œ œ œ œ ? bb œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 50

&

bb

? bb 54

&

#

nn#

œ œ œ œ œ œ

œ

œœœ b œœ œ

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ˙ œ # œ nn œ

œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ nœ

œœœ n œœœ ?#

˙

ŒÂ = Œ lj

3

œ

poco rit.

a tempo

˙˙

˙

3 œ œ œ œ b œ œ œ œ n œ b œœ œ 3

n œœœ

3

b œœœ .

allarg.

œœœ

œœ œ

˙

# ˙˙˙

b b wœœœ œ ˙˙ ..

˙

œ œ

˙˙ ˙

œ œ

U n b b 12 bb

8

˙

n b b b 12 b 8


18

bb b b 12 Œ.= 60 & 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

57

œ. ? b b b 12 b 8

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

nœ.

b n & b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ nœœ œœ n œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ n œ œ n n n b C

59

œ.

? b b œ. bb

ŒÂ = Œ lj

& b Cœ

61

œ.

œ

œ.

œ J œ

œ œ J

j j nœ œ œ

poco rit.

bœ œ bœ ˙ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

nnnnb C

3

? C œ œ b œ œ

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ

a tempo

œ

œ

œœœ

Più calmo

œ #˙

steady tempo

j & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ # ˙œ œ œ œ n 12 8 œœœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 

67

?

b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ. œ n 12 8 œ

œ

œ œ. J

œ.

71

&

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ.

œ.

œ.

œ.

rall. e dim.

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ˙.


Transition # # # q 2= 72 & 4 œœœœ œœ

œœœœ œ œ œ œ

œœœ œ œ ˙

œœœ œ œ

F œœœ œ œ ? # # # 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8

&

###

? ### 14

&

###

? ### 20

&

###

? ###

œ œœ œœœ œ œ œ

œ. œ œ

œ #œ œ œ #œ ˙

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‹œ #œ f

œ œ œ œ œ # œœ

œœ

œ

œœ

œ œ œ

œ œ # œœ œœ .. œœ œœ

˙˙

œ œ œ œ

nnnbb

œœ œœ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‹ # œœ # œ œœ œœ œœ # ˙˙

œ

œ

œ

œ

œœœ œ œœ

‹ # œœ # œ œœ œœ œœ

œ œ #œ œ œ œ #œ œ

œ. œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œœ .. œœ œœ

œœ .. œœ œœ # œœ

#œ œ œ œ œ nnnbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U

q = 50

œ œ. ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ œ œœ œœ œ #˙ P poco rit. dolce e cantabile œ œœ œœ œ U œœ œœ œœ œœ ? bb œ œ œ Œ. œ œœœ ˙ œ

26

bb


20 32

&

bb

œ # œ œ œ œ œ œ œœœ # œ œ # œ œœ œ Œ 3

3

# ? b b œœœ œœœ œœœ œœœ b &b œ

36

Œ

poco a poco rall.

œ œ œ œ œ œ

œœ œ

? b b œœ œœ

œœ

œ# œ œ 3

œ bb ≈ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & b œœ œœœ œœœ œœœ œœœ

q = 72

# œœœ

œ œ.

œ

œœœ œœœ œœœœ œœœœ

8ª b.

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

& b œœ œ œœ œ œœœœ œ œœ > >

œ œœ œ œ œ œ œ

œœ œ

œ

œ

œ

œ

œœœ

œœœ œœ

œ œ œ œ

œœœ œœœ # œœ œœ

œ ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ ˙ œœ œœ œœ œœ

œ

œ

œ œ œ œ œ #œ œ œ œœ œ œœ œ > >

49

6

6

œœ œ

nnbb

œ

n œœœ # œœ ten. œ n œœJœ b 3

œ

≈ œœ œœ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœœ œœœœ œœœœ

œ

œ

œ

œ

œ

nb

ritard.

3

& b ≈œœœœœœœ f

?b

œ œ œ

œœ

bœ œ œ œ

? bb

?b

Œ

6

3

œœ œœ # œœ

40

44

œ

6

6

nbb Œ n œœ # œœ J a tpo. P œ # œ œ Uœ œœœ œœœ

œ œœœ# œ œ œœœœ œ œœ ‰

œ œ œ œ

œ

U U

œ

œ

œ

F œ

œ

œ

œœœœœ œœ

œ

œ #œ œ


21

&b ˙

55

?b

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

œ œ œ œ œ

œ

& b #œ œ œ nœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ

60

?b 63

&

##

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ nœ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ n œ œ œ

œ œ œ #œ

œ

œ

f

œ

Meno mosso

œ œ F

j œ ‰

œ

œ

n##

n##

œ œ ˙

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # & # ≈

67

œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œœœœ œ

? ## œ # œ œ œ œ œ œ œ 71

&

##

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

nœ n œ. ‰ b n œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ q = 50

œ

#œ œ œ œ

(non ritard.) P n œ œ ? ## œ œ œ œ œ œ nnbb Œ .

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœ œ nœ œ œ œ

œ œ œœœ œ œ œ

œœœ

˙


22

b & b œ œ.

œ œ œ

76

? b b œœ œœ œœ œœ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ œœ # œ œ # œœ 3

3

# œœœ œœœ œœœ

œœœ

Œ

œ #œ œ œ œ #œ

œ

ad lib.

b &b œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ

79

6

? b b œœ 82

&

# œœ

bb ˙

&

###

? ### 93

&

###

? ###

˙

œ

œ

œ

rall.

œ

œœœ œ œ

œ

œ

&

nœ J

œ.

U

# nn##

œ

nn # # #

œ

œ

nœ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ 3

œ

œ

œ

nnbb

œ

nnbb

˙

e tranquillo œœ pœœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

sùb.

9

# n œœ œœ œœ œœ n # ˙˙˙

? b b œœ œœ œœ œœœ 88

œœ

œœ Œ

œ

œœœ

œ

Tempo Iº

œ

œ

œœœœ œ œ

œ

œ

œœœ œ œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ

œ.

œ

œ

œ #œ œ œ #œ

œ œ œ œ œ

?

œ

œ

œ

œ

œ

œœœ œ œœ

˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


23 98

&

###

œ

? ### 102

&

œ

###

# ˙˙

? ###

œ

b & b œœ

106

œ

œ

œ

œ

œ œœ

œ

œ

? bb œ œ œ œ b &b

110

œ

‹œ #œ f

œ

œ

œ. œ.

œ

œœ

œ

œ œ œ ˙ b n œœœ œœœ œœœ # ˙˙œ n œ œ

œ œ ? bb n œ œ nœ nœ œ

œ

# œœ

œ œ œ

œ

œœ œœ

œ

œ

œœ

œ

œœ œœ

˙˙

œ

œ

#œ œ ‹ # œœ œ

œ œ

œ œ. œ œ.

œ n ˙˙

œ

œ œœ

œ

‹ # œœ

œ

œ # œœ œœ ..

œ œœ œœ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

œ

œ

œ

œœ

#œ œ œ

œ

œ # œœ

œœ

œ œœ œœœ

œ

# # œœœ # n œœœ œœœ nœ œ

œ nnnbb

œ

nnnbb

œ œœ

œœ œ

œ

œ

˙˙˙ ˙

j rall. œ nœ. œ œœ ˙ ˙


Fantasía fractal b 4 & b 4 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ π q = 52

? b b 44 ˙ ˙

˙ ˙

misterioso

4

b & b 42

b˙ b˙

3 ˙. 4 œ b˙. œ bœ œ œ œ 3

&

?

j ≈ bœ . œ œ bœ œ œ œ.

œ

œ

˙ ˙

œ

nn

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ- œ

œ

œ

œ

œ

œ

42

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

˙œœœœœœœ œ œ œ #œ œ œ œ ≈ F

˙ ˙

2 4

˙≈ œ œ œ œ œ b œ -

j #œ

#œœœœ œ œ œ œœœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ f

œ

Nœ œ œ œ œ œ

r q = 69 j œ nn œ b œ œ œ. œ œ œœ œ œœ œœ .. f

bœ œ œ 2 œ œ bœ œ œ 4 œ œ

j . œ ≈ b œ & œ bœ œ œ œ bœ -

20

bœ œ œ œ œ œ

34 b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

15

˙ ˙

poco a poco cresc.

b & b b b b œœœ œœœ œœœ 42 œœœ œœ nœ

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ

Più mosso

10

?

bœ œ œ œ bœ œ œ n˙

3

? b b 42 b ˙ b˙

? bb

œ œ œ ≈ œ œ œ œ œœ b œ œ

œ

œ

˙œœœœœœœ ≈ F

j #œ

œ

œ

œ

œ

œ

b œ œ œ œ œ-

œ

œ

œ

œ


24

& œ

?

œ

Nœ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ 4 # œ œ œ œ œ œ # œ 4 œ œ œ Œ œ œ œœ œ œ sùb. p q = 52

bœ œ œ œ œ.

œ bœ

e=e j œ œ œ ≈ & œ œ œ œ œ œ œ 68 b b œœ b œœ b œœ œ œœ œ œ F

28

?

b˙ b˙

˙ ˙

68 b œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ

& 42 œ œ œ bœ œ œ œ œ f

32

? 42

q = 69

a tempo

œ

œ

œ

œ

?

# œœ œœ

œ

œ

œœ œ œœ

œœ

œ

œ

œ

˙ ˙

2 b b b œœœ b œœœ œœ œœœ œœœ œœœ N b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 4 rit.

bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ ∑

b œœ b œ œœ

œœ

j œ

œ

œ

2 4 œ œ œ

œ bœ bœ

p ≈ œ b˙ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ b˙

œ

44 ˙ ˙

œ

œ œ bœ œ œ

36

& œ œ

œ

œ

œ #œ

25

œ

cresc.

œ #œ œ œ #œ

œ œ œ œ œ

bœ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ

40

& ˙ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b ˙ b œ b b ˙œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ b ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ

?

œ

œ

œ

œ

b œœ b œ œœ œ œœ œ œœ œ

bœ bœ œ bœ b œ

œ

44

&

?

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙œ b œ œ œ œ œ œ œ ˙ rall. e dim.

œ

œ

œ

U

œ œ ˙ œ œ π U

˙

œ œ

œMeeting Kay e = ca. 110 j 3 & b 8 œ œ .. œ . œ œ œ œ #œ.

P ? b 38 Π.. 9

œœ .. œ.

j œ # œ &b œ œ J

œœ .. œ.

. œœ . œ œ

œœœ .. .

. œœ œœœ œ

œœœ .. .

œœœ ...

j œ œ œ œ #œ

#œ œ œ œ. œ œ J

œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ

# œœœ ...

j œ œ

œ œ œ

œ

œ 42 œ œ œ . #œ œ œ > F ? b œœœ œœœ œœœ 24 œœ .. œ #>œœ œœ œ &b ≈

œ

&b

œ . .

21

˙

? b # œœ œ .

œ œœœ œ œ œ.

.

œ .

& b œ œ œ œ œ œ bœ

26

P

œ ? b b œ œ b œœ œ œ œ œ bœ œ

œ . .

œ

œ œ

œœœ

œ . .

œ . .

œ .

œ # œœ œ œœ œœ œœœ

œ œ œ. œ œ œ > œ œœ ..œ #>œœ œœ œ # œœ œ œœ œœ œœœ

œ ..

œ . .

œ œ . . . .

b œœ b œœ œœ œœ œœ œœ b œœ

bœ bœ

œ

œ

œ œ - - --

bœ bœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œœ œœœ œœœ ... >

œ œ

œ- n œ- œ- œ- œ œ- œœ- œ- œœ- œœ

œ.

œœ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ

œ œ œ œœœ ? b œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ . œœ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ 17

. œœ . œ œ

œ v

œ .

œ œ

œ- œ- œ- œ- œ b œ- œœ- œ- œœ- œœ

bœ œ ---œ

œœœ

œœ œœ

œ v

rall. e dim. f bb œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ N œ œ # œœœ œœ œ œ œ


28

&b

30

≈ œ œ bb # œ œ œ œœ œ F

? # œœœ b 34

&

bb

Meno mosso

Œ

#œ œ.

bb

≈ œ ? b b œ œœ œœ œœ œœœ b &b

œ œ

œ.

œ

b &b c

œ œ œ œ œ.

≈ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ # œœœ œ œ.

œ œ

œ

j œ ‰˙ œ œœ œœ

≈ ? b b œœ œœ œœ œœœ# œ œœ œ 42

œœ

œœ

≈ œœ œ œœ ≈ œœ œœ # œœ ≈ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œœœœ œ

38

œ œ œ œ œ.

œ

,

œ

œ

œ

≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

# œ a tempo

œ

œœœ œ

œœœœœ œœœ œœ œœ

≈ œœ œ œœ ≈ œœ œœ œ #œ œ œ

œ œ.

œ œ.

poco rit.

œ

‰ œœj œœ œœ ˙

œ

‰ œjœ œ œ #œ œ ˙

c

c

q = 90

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f ? b c b œ

œ

œ

œ

œ

œ U

b & b bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ.

43

? bb œ

œ

poco rall.

œ

œ

œ œ

œ

n n 38

n n 38


29

3 & 8 œ. P

44

? 38 œ œ œ a tempo

stacc.

œ

?

œ

bœ œ

j ‰ œ

50

& #œ.

bœ œ œ œ bœ œ œ.

bœ œ œ œ œ œœ

œ œœ

œ ‰

œœ ..

poco ten.

42

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?

œ

œ

œ

œ.

f

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

& œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

55

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

& œ

54

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

a tempo

53

&

œ œ œ #œ œ œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


30

& # œj

œ.

56

?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

57

&

?

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ U

1

58

œ

& #œ

rall.

U

œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ &b œ. F a tempo ? œœ ..

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

.. œ œ #˙

œ

œ

.. b

2

3

a tempo

ritard.

.. œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. b

60

b

œ

œ œ ˙ > >œ œ # œ œ œ œ # œœ œ œœœ œ œ

œ

œ

& b œœ # œœ œœ ..

œ

œ

œb œ-

œ- œ- œ- œ

˙

œ- œ- œœ- œœ œ bœ œ œ - - --

# œœ œ œœœ œ œ

œ

œ

64

?b

œ

œ œ

˙˙

œ

# œœ œ œœœ œ œ

œ

œ

œ

rall. e dim..

œ

≈ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

U

˙

˙

u

œ


Intermezzo &

# 3 4 œ ˙ œ ˙ œ œ œ #œ œ #œ ˙ q =84

P ? # 43 œ œ 7

&

#

?# 13

&

#

?#

˙˙ .. ˙.

œ œ

œ

# œœ œœ œœ

œ #œ

bb & b b 12 8 ˙.

17

œ

P

? b b b 12 b 8 œœ

œœœ ˙ . œ ˙.

œ œ

œ

œ œ

œ >œ œ

j œ

œ.

#œ œ œ #œ

œ œœœœ œœ œœ

bb b b q3=84‰ œj œ œ œ œ & 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

20

? b b b 43 œ œ b œ

j œœœ

n œœœ b œœœ ...

œ

œ œœ

œ

œ

˙˙

œœœ

œ œ

œ

F

b œœœœ œœœœ ... .

œ

ritard.

œœ œ

n j b b b b 12 8 œœœœ

œ n 12 œ bbbb 8

˙. ˙. œ œJ œ œ œ œJ œ . J

43

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œœ œœ œ œ 4 œ

n œœ œœ œœ n n ˙˙

œ œ œ œ œ œ

œ

œ #œ #œ œ œ #œ ‰ J # œœ œœ œ #œ

#œ #œ

œ œ œ œj ˙ . J

œ.

œ

. # ## ˙˙˙˙ ...

œ Nœ

œ

# œœœ ‹ œœ œœ ‹#œ œ

b b n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

q. =56

˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ # œœœ œœœ

œ

œ œœœ œœœ œœ

œ #œ œ œ œ #œ ‰ J œœ œœ œ j œ # . œ œ . œœ œœ œœ

œœ

œœ # 44 n b b b 12 œœ œœ 8 # œ œ œ n œ œ œ œ #œ rit.

44 œ

F

œ œ œnœ œ œ œ

œ n b b 12 b 8


32 3 j j ‰ ‰ œ œœ œ œ. œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

b & b b 12 8 ‰ ‰ j œ. œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ œ. œ P

25

q. =56

legmo.

? b b 12 b 8 w. w.

b j & b b œ. œ‰ œ . œ œ. œ œ n œ œ œ œ œ œ œ

27

? bb

˙. ˙.

˙. ˙.

b ˙. ˙.

˙. ˙.

j jœ œ ˙‰ . œ œ œ œ œ œ‰ œœ œ œ œ

˙. ˙.

˙. ˙.

j , jœ œ bb œ b œ nœ & œ‰ œœ œœ œœ œœ œ œ . œ n œ œ‰ œ œj œ‰ œ n œœ œœ œ œœ ‰ œ œœ b œ œ œ œ

29

? bb ˙ . b ˙.

œ.

œ.

˙. ˙.

q =84 bb b œ œ œ n œ œj j 3 & œ œ œ œj 4 œ . œj œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

31

? b b b ˙.

b &bb œ ˙ œ n˙

34 œ œ œ

˙.

35

? bb

œ œ b œ

œœœ œœœ œœœ n ˙˙˙ ...

œ œ nœ

˙. b b b ˙˙ .. œ b œ & œ œ œœ˙ œ œ

41

f bœ ? bb b œ œ b

œ œ œ

œ œ œ

˙˙˙

œ nœ ˙ œœ n œ œ œ b œ n œ

F

œ nœ

œ

Aœ ˙ œ n œ œ œ b œ A œ A œ A ˙˙

P œ œ

‰ œœj œœ œœ œœ œœ œœ ˙ bœ œ œ œ œ ˙

œ

˙. ˙.

cresc.

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

˙˙

œ

œ

œœœ œœœ œœœ

œ œ nœ

œœ œœ œœ ˙ n˙

œ œ œ

44

œ œ œ œ 44


b & b b 44

47

œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ

bbbb

˙˙ # œ œ œ œ œ œœ ˙

œ œ œ bb ? b b 44 # œ œ œ œ bb b œ œ Più calmo

œ

b & b b 12 8 ‰ ‰ œj œ . œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ. œ. P

? b 12 w . bb 8 w.

legmo.

b j & b b œ. œ œ . œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ nœ œ

51

? bb

˙. ˙.

b ˙. ˙.

œ

rit.

œœ n œœ

œ œ œ nœ œ

n b b b 12 8

n b b b 12 8

3 j j ‰ ‰ œœ œœ œœ œ . œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

q. =56

49

œ

33

˙. ˙.

˙. ˙.

j jœ œ ˙‰ . œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ

˙. ˙.

˙. ˙.

, j 6 bb œ n œ b œ œ n œ j & œ‰ œœ œœ œœ œœ œ œ . œ n œ œ‰ œ œj œ‰ œ n œœ œœ œ œ ‰ œ n œœ n œ œ œ 8 œ

53

? b ˙. b b ˙.

œ.

œ.

cresc.

˙. ˙.

b n# & b b 68 œ #n œœ # œ n œœ # œ œ n n 43 œ ˙ œ˙ nœ œ œ œ œ #œ œ #œ ˙ J

55

? b b 68 n ˙ . b n˙.

ritard.

61

&

#

?#

j # œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ .. ˙.

œ œ œ

œ œ œ

F a tempo n n n # 43 œ œ œ œ # œœœ œœœ œœœœ ˙˙ ..

œ

œ œ

œ œ œ

n˙. n˙.

œœœ œœœ œœœ ˙˙ ..

68

œ # œœ œ ‰ J œœœ # œœœ œ œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ U

œ # œœœ œœœ œœœœ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ ˙˙˙

œ

œ œ

œ œ œ

rall. e dim.

œ.

U

j œœ


Non sequitur œ # # # 6 # œœ œ & 8 J

j # œœ œœ

e =88

π

# œœ . œ J

œ # # # 6 # œj œ ? # œœ œ & 8 œ œ J 6

&

###

œ œ œ œ.

j œ

? ### œ œ œ œ œ œ

œ

### ‰ ‰ # œœ œœ œœ & . œ œ œ œ œ #œ # œœ œœ œœ ..

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

œ

q = 76

? b b 42 b

f

œ

poco più calmo

œ œ

œ #œ. #œ œ ‹ œ œ œ œ. œ œ œ œ J

j j œ œ œœ œœ œœœ # œœœ .. .

œ

œœœœ œ œœ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

b & bb œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

20

? bb œ b

œ

œ

œ

P œ œ

œ

œ

˙

nnn bb 2 . ‰ Œ b 4 œœœ

j n . œ œœ œœœ nN œœœ .. rall.

n n n b b 42 b

n œ # œ œ nn ˙˙ ..

œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ nœ œ

œ œ

(senza pedale)

‰ #œ œ j # œœ ‹ œœ # œœœ œœœ

œœ œœ œœ ... œ œ œ

#œ. #œ‹œœ œ œ #œ‹œœ œ ‹ œ œ œ. œ œ œ# œ œ ‹ œ ‹œ œ J

b & b b 42

15

p

œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ

œ œ

‰ œ œ œj œ

œ J œ.

j j œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ n œ #œ J affabile q. = 60

œ œ j Uœ œ œ

10

? ###

U

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ œ œ cresc.

œ

œ

œ

œ

œ

œ


35

b & b b œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ nœ œ f

œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ

25

? bb œ b 31

&

bbb

œ

œ

œ

œ œ œ œ

bb U b & œœ

36

b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ # œœ √ œœ œœ œ. bœ œœ # œœ œœ œœ œ œ b œ œ n œ œœ œ œ œœ n œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ ◊ rit.

bœ œ ? b b b bœ œ

? bb

œ

U

˙

œ

œ

œ

œ

q = 76

œ œœ # œ œ œ œ œ n œ

P

a tempo

œ œœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ œ œ œ œ œ nœ œ

œ œ œ œ

b & b b n œ œ œ œ œ œ œ # œ # œœ œ œ nœ œ œ

42

œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ n œ n œ˙ œ œ œ œ

b & b b œ œ . œ œ œ œ œœ œœ œœ œ

49

œ œ ? b bb œ œ cresc.

œ

œœ

œ

j œ

˙

œ

j œ

œ

rit.

œ œœ œ

œœœ œ œ œ œ œ

p sùb. cresc. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? bb œ œ b œ œ nœ œ nœ œ œ œ a tempo

poco rit.

œ

œ œ œ œ

œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œœœ œ f a tempo

œ œ œ œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œœ


36

, œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ & b œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

56

? bb 60

&

,

bb

œ

b œ

bbb

œ U

œ

œ œ œ œ

6 œœœ œ 8 œ œj œ # œ œ # œ p a tempo U œ œ

œ n œœ rit.

q. = 60

bb q =376 ‰ j œ œ & 4 œ œ œ #œ œ ˙

65

œœœ.

œœœ.

a tempo dolce

? b b 43 œ

b &b œ ˙

71

? b b œœœ # ˙˙˙ smorz.

77

&

###

? ###

˙

œ œ œ œ

œœ. œ œ

œ

. œ # œœ

42

˙

œ 24 œ œ œ œ œ

f

f

a tempo

œ

rall. e dim.

œ

n b b 43

poco rit.

œœœ.

œ

œœ œ œ œœœ

œ œj œ . œ œ # œ œ œ # œœ œœ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

‰ œ n œ œj œ œ œ œ nœ.

œ J œ.

œœœ ˙ œ # œ œ

œ j œ

œœ. œ

œ

œ

#œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b 3 œ œ b 4 nœ œ œ n

68 œ œ œ œ

? b œ #œ œ œ œ bb œ œ

œ

œœ

œ

œ

j œ

œ #œ ˙

œœœ. œ. # œœ ˙

œœ ˙˙ #œ œ

nn##

#

œ œ œ œ

˙

œœœ # ˙˙˙

œ

œ #œ #œ œ œ œ œ F

œ œ n# # œ œ n # œ

œ œj œ

P

œœ

œ

œ

œ

# # œœœ œ n œœœ œ œœ ‹ œ œœ œ # ˙˙ π

j j œ œ œ Œ œ

˙ ˙ ˙


Portraits # & # 43 œ œ œ œ œ œ ˙ . q = 80

Œ ? # # 43 ˙ œ . 6

9

Œ œœ œ œ ˙.

œ

# & # œ œ ˙ œ œ

? ##

Œ ˙.

j œ

Œ œ ˙. œ œ

# œ œ # œ œ œ # œ œ œœ œ

Œ ˙.

œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

œ

˙. Œ œ ≈

Œ ˙

Œ ˙.

œ

œ. œ

œ œ

œ # œ œ 44 œ # œ œ œ # œ œ œ #œ poco rit.

œ œ

œ

44

œ

  ## 4 ˙ œ & 4 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ F Meno mosso

? # # 44 œ 11

&

##

? ## 14

&

##

œ

œ

a tempo

œœœœœ œ ˙

œ

œ

œ

œ

#œ œ œ œ œ œ ˙

œ

œ

œ U

# ˙œœ œ œ œ n œœ œ œ œ œœœ œœœ

œ

œ q = 72

Œ

œ

œ œœœ œœœœœ œœ

œ œ œ œœ œ

œ

œ

œœœœœœ œœœ œœœœ œ

U ? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ ritard.

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œœ

œ

œ

œœ n œœ

œœœœœ œ


38

17

&

##

? ## 20

&

##

œ ≈ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œœœ œ œœ

œ œ œ œ

? ## œ

a

œ

œ œ

poco

œ

œ

rall.

œ

œ

# # q3= 80 & 4 œ œ œ œ œ œ ˙. F

23

? ## 3 Œ œ 4 ˙. &

##

&

##

? ##

Œ œœ œ œ ˙.

œ

j œ

œ

œ œ œ

Œ œ ˙. œ œ

œ

œœœœœ œ

œ

œ

œ

œ œ œ ten. œ ‰ 43 œ œ J 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

˙. Œ œ

œ

Œ ˙.

œ. œ

œ œ

 4 # ˙ ≈ œ œ 4 ≈ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ #œ œ #œ

œ œœ

Œ ˙.

œ

œ

F 44 œ

œ

œ

œ

 nnbb b œ bœ œ œ œ œ ˙ # ˙≈ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ œ

3 4 œœ # œ a tpo.

# # œœ .. œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

œ

œ

Meno mosso

œœœœ˙

Œ ? ## ˙. 31

œ œ

# œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œœœ b b b œœœ .. œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ . . poco

28

œ œ œœ

œœ œ œœ œ œœ œœ œœ

œ

nnbb œ b

œ

œ

œ

œ

œ


39

b & b b œ œ œ œ œ bœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

33

? b bœ bb

œ œ œ œ œ

b œ & b b Aœ œ œ

36

? b bb ˙ 38

&

####

&

####

&

####

œ

œ

œ

œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ

poco rubato

˙

œœ # œœ œœ œœ œœ n œœ

n # œœ ..

œ œ œ œ œ n # ## œ œ œ n œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ nn# # œ œ œ œ œ ˙ œœœ œœœ # œœ œ

œ œ œ œ œ œ # œ nœ œ

œ

n œœœ

œ

œœœ

œ

N œœœ

œ

œ œ

œ

œ ˙ ˙

œ ˙ œ ˙

# œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ œ œ œ œ œ œ œ > > > >

? #### œ . # 42

œœœœ

# nnn## ## œ œ

œ œ œœœ œ

# n œœ œ œ œœ # œœœ œ œ

? #### 40

œ œ œ

œ

œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ

q = 54

œ.

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ œ œ

œ.

œ œ œ

n n n n bq =œ54 œ b œ œ. # n n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > espressivo >

? ####

Poco più animato

#

œ.

(q = 58)

œ œ

œ

nœ.

œ œ

œ

j œ

œ œ #œ œ n nn n œ œœ œ bn


40

& b œœœœœ œ

44

?b œ

œ œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n## œ œ œ œ

## ≈ œ œ œ œ & œ œ œ œ #œ

48

? ##

˙

œ œ

œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ

# & # œœ

50

Nœ œ

œ œ

nn##

œœ .. œœ œœ œœ ˙˙ œ .œ œœ ˙

œ

œ œ

œœœœœ œ ˙œ

œ

œ

œ œ nn## œ œ

œ œœœ œ

˙

œ œœœœ œ œ

nn## 3 œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ 4 # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ # œœ n œœ œœ b œœ œ # œœ #œ œ

œœ # œœ œœ œœ œœ n œœ

n # œœ ..

# j n# œ

œ. œœ œœ œœ œ #œ œ #œ

œ œ œ œ œ œ #œ n # 3 ? ## œ œ œ œ n œ # œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ n# 4 œ œ œ œ œ œ œ # # q3= 80 & 4 œ œ œ œ œ œ ˙.

poco rit.

52

F ? # # 43 Œ˙ œ .

œ

a tpo.

57

&

##

œ œ œ œ ˙

? ## Œ ˙.

œ

Œ œœ œ œ ˙. ≈

œœ

Œ ˙.

j œ

œ œ œ

Œ œ ˙. œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙. Œ œ

œ

# œ œ # œ œ œ # œ œ œœ

œ

œ

P Œ ˙. œ

œ. œ

œ œ

, n## n # # # 44

n n # # # # 44 #


41

# # # # q4= 58 & # 4 œ œ œœ n œœ

59

? # # # # 44 . # œ 60

&

####

&

####

œœ œ

œœ œ

œ œ

œœ œ

œœ n œœœ œ

œœ œ

œœ œœ œ nœ

œ.

œ

œœœ

œœœ

œ œ

œœœ

œœœ

œ

œœœ

# œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ œ œ œ œ œ œ œ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? #### 62

œœ œ

# œ.

œ.

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ.

œ œ œ

œ œ œ

nn ## U # œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œ œ œ œ œ œ œ œ # # ˙œ œ œ ˙ .

? ####

# œ.

œ œ

œ

œ.

œ œ

œ

p

nn # U n# w


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 469


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.