MG466 Quattro Divertimenti (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA Quattro Divertimenti per a guitarra

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Quattro Divertimenti [Música impresa] : fantasia concertant per a guitarra i orquestra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: setembre 2017 ISMN: 979-0-69208-466-2 Dipòsit legal: B-23272-2017 Copyright de la música: © 2017 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Divertimento I œ

Glòria Villanueva

œ

œ œ œ œ ˙ œ œ œ Œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙ ˙ 3 3 ˙. 3 œ 3 3 3 3 3 3 3 3 C5 4 œ # w Œ œ œ œ œ V ‰ œ œ œ4 œ0 œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ‰ w w3 w 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 # c Œ œ V ‰œ w 3 q = 96

œœ

œœ

C3

C7 # Œ œ œ œ œ œ œ œ C3œ œ ˙œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V ‰w œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ 3 ˙ 3 3 3 3 3 3 3

7

3

3

3

3

3

3

3

# Œ 4œ 0œ œ 2œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œœ œ V ‰œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ w w ˙ ˙ #œ

10

3

3

3

3

3

3

3

#  O Fine n# # # # C4œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ V œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ w 3 ˙ 3 ˙ 3 w 3 3 3 3 3 3 3 3

3

harm. 7

13

C2 # # # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ C4œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ V œ œ œ w w 3 ˙ 3 ˙ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ # œ œ œ V œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ w 3 w 3 3 3 3 3 3 3 16

3

3

3

3

œ œ œ # # # # C4œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V œ œ w 3 ˙ 3 ˙ 3 w 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22

C2 œ œ # # # # œ œ œ œ œ œ œ œ C4œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V œ œ œ œ œ œ œ œ w ˙ 3 ˙ 3 w 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25

# # # # C2œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ V œ ˙ ˙

28

3

3

3

3

w ‰ œ œ œ œ œ ˙ 3 ˙ 3

© 2017 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

D.C. al Fine


Divertimento II e = 176

V

##

œ C œ

œ ˙œ œ ‰ œ œ ‰ œ # œœ ˙ ˙

˙ œ œ ‰ œ œ ˙ ˙

œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ‰ œ œ Jœ J ˙ œ C2

3 œ b n ˙˙˙ # # œ œ Œ C6 œ œ n œ œ œ œ œ n œœœ œ œ œ ‰ œœ œ œœ œ ‰ V œœ œ œœ œ ‰ œ # œ b˙ œ nœ ˙ ˙ #˙ 0 ˙ ˙ ˙ 4 8 j # # 12 Œ . j Œ jœ j œ n œ œ œ V 8 ‰ œ œ œ œ œ n œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ. . ˙. œ. œ. n˙. nœ

C6

4

j ## Œ . j n œ œ V ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. œ.

10

œœ .. œ.

j œœ 12 8 nœ œœœœ

j œ ‰ œ nœ nœ

1 bn œœœ4 œœœ œœœ b nb œœœ œœœ œœœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ b œ 3.2 b œ. œ. œ.

C3 # # b œ1 œ œ . Œ b œœœ 2 n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n ˙˙˙ ... . V 2 œœ 3 œœ œœ n œœœ œœœ œœœ œ œ œ . œ œ œ œ œ4 . 3 ˙ nœ.œ œ.œ œ œ œ œ . . n œ . ˙. œ.

12

# # b œœ œœ œœ œœ œœ V œ n œ œ œœ . œ œ. 19 # V # ˙‰ œ œ œ ˙ 15

œœ n ˙˙˙ ... œ ˙. œ ˙

œœ œœ œœ b œœ œœ œœœ œœ œ. œ.

œ œ

Œ œ œ œ‰ œ ˙œ œ ‰ b œ œ œ Ó ˙ ˙

Œ œœ œ œœ œœ œœ n œ œ # œ œœ œœ b œ ‰ œ J ˙œ œ œ œ b ˙ n œ ‰˙ œ Jœ 0 œ C2

# œ œ œœ œœ œ # œœ œ V # ‰ œ ˙ n œ . œJ J

22

# œœ .. V # n b ˙˙˙ œ bœ œ œ œ œ. œ œ

25

œœ œœ . ‰ ‰ ‚j C ·4 œ œ .. 6 ˙. ˙ harm. 7

4

˙ b ˙˙ ˙

j a œœ œ

œœ œ œ n œœ œ œ 4 0 ˙

˙˙ .. ˙. œ œ œ œ œ œ

C2

œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ b œœ # œœ ˙ ˙

U

˙˙˙ ... ˙.

œœ œ œ œ

Œ Œ


Divertimento III C2 q. = 96 C2 # 6 œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙. V 8 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ . œ œ œ . œ œ œ .# œ œ œ . œ œ œ ˙. ˙. 3 4 0 ˙. 3 4 ˙. 1˙. 2

6

# j j V œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ 0œ œ3 2œj œ œ œj œ œ œj œ œ œj ˙. 4 ˙. ˙. ˙. ˙. 1 4

12

V

#

Œ j j œ jœ j Œ œj b œ œj n œ œj b œ œj 5 œ ‰ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ ‰ nœ n˙. n˙. ˙. ˙.

j # Œ. N œ œ V ‰ nœ œ œ œ n˙.

23

C2 j œ. œ. œ. œ. Œ. ‰˙ a œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ œ œ œ # œ .œ œ œ .œ œ . ˙. ˙. ˙. ˙.

jœ j œ ‰ œ œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ . . . . V œ j‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. œ. œ J

29

#

œ œ œj œ œ. œ Jœ

C2 . Œ Œ. . œ œ œj œ ‰ œ5 œ œ œ œ Œ . # œœ .. œ œ œj œ œ œ œj œ ‰ œ œ œ . œ œ œ ˙. # œ. œ œ œ. œ J ˙. œ. œ J œ. œ J ˙.

C5 # Œ . # # œœœ ... V œ. ˙.

18

1


Divertimento IV e = 92

b ˙ V b 42 œ œ ˙˙ œ. œ œ œ 6

V

#

œœ œœ .. œœ œœ # œœ œœ 3 œœ œœ œœ œ œœ # œœ œ 41˙œ œ œ œ. œ œ œ 3 4 #œ œ 3 5 œœ œ œ œ œ œ C2

2 4

3

4 0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ≈ 1 œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ 4 œ. ˙ œ. œ œ

# ≈ V 4 ˙5 0œ œœ œœ # œœœ 2 œœœ 3˙ C3

10

œœ œ œœ œ ≈ œœ œœ # œœœ œœ œ œ œ œ œ ˙˙ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ œ œ œ 1

3 2

#

œ. 1 V ≈ 2œ 0œ œ œ œ œ œ œ . œœœ œœœ œœœ ≈ œ œ œ œ œ œ œ 2 n 3œ 0œ œ œ b˙ ˙ 1˙ p i a m p i a ˙ p

15

20

V

25

V

#

#

nœ œ

œ œ

œ b œœœ

2

1

˙

3 0

œœ

œœ 0 3œœ œ œ2 œ 1

œ œ

œœœœ œ œœœœœœ œ ≈ œ œ œ œ ˙ œ œ . œ œ œ œœ œ œ ˙

œœ .. œ œ . œ . œœ œœ .. œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ b œ n b b ˙˙˙ b œ œ œ b œ œ œ œ n œ œ n œ œ œ b œ œ N œ œ œ œ b œœ œœ # œœ œ n œ œ œ œ œ œ b œœ œ œ œœ œ œ œ œœ 1 # œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ 30 œ œ C1

nn# ≈ œ œ œ ˙œœ œœ

b V b ˙œœœ œ œ n œ œœœ œ b œ b ˙˙˙ œ œ œ b œœ œœ n œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ # œœ nœ œ œ. œ œ œ

30

5 # œœ .. œœ œœ œœ ≈ œ œ œ œ V œ œ œ œ n œ œœ œ œ b˙ œ ˙ ˙

35

# ≈ œ œ œ bœ . V b œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ N œœœ .. œ œ œ œ

40

# œœ œœ . n n œ œ .. œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

# œœœ œ

N œœ .. œ œ. œ

˙œ œ œœ œ œ

œœ œ œ

# œœœ œ

œ œ

b˙ nœ œ

œ œ U

≈ œœ œœ # œœœ œœ 34˙˙˙ 0 œ ˙˙ œ u˙catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 466


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.