MG465 Dau (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Dau per a cor femení

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Osculetur me [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: agost 2017 ISMN: 979069208-465-5 Dipòsit legal: B-18533-2017 Copyright de la música: © 2017 Lloren\ Balsach Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Dau (es pot pujar 1/2 o 1 to si les contrals tenen dificultats)

° mf ™ #œ œ œ œ œ nœ ™ nœ œ œ œ œ 5 œ c 4˙ & J J q=75

Sopranos

mf Da - u da -u da -u

& c ˙™

Mezzos

œ

mf Da

Contralts

Da

œœ bw w

bla - u

mar - cit

bla

¢& ˙

-

-

° & <#>˙ ™ 11

& ˙™

¢& # ˙ ™

sol

n˙ a

b˙ ™

da - u da -u da -u

œ

da

œ

u

-

˙™

u

-

° œ ˙ & œ ˙ & w w

u

-

c ¢& ˙™

5

Llorenç Balsach

leg.(sempre)

da

œ

b˙˙ ™™ ˙˙ ™™

w w

u

mà - gic

j œ ‰ c ˙™

mà - gic

di

5 4˙

mà - gic

5 4

u

-

di

Œ Œ b˙

Œ

Œ #˙ ™ mp

œ n˙

j mf œ ‰ ˙™ da

j ‰ mf ™ œ n˙ da

-

-

œ u

œ u

da - u da -u da -u

b˙ ™ da

-

da

-

˙™

œ u

œ u

bœ ˙ #˙

#œ w

nw

sol

mà - gic

5 4˙ 5 4

-

n˙ ™

sol

j ‰ mf j 5 œ œ™ #œ œ œ œ œ nœ ™ #œj œ œ œ œ 4 ˙ #˙ da - u da -u da -u

a

w

el

el

el

##œœ

-

j‰ c ˙ # ˙˙ œœ w

Œ

Œ j bœ ™ œ œ œ œ œ b˙ # œ n˙ ™

di - a di - a di - a

˙

mp

mp

di - a di - a di - a bla - u

j œœ ‰ c œ ™ #œj œ œ œ œœ

˙˙

˙

mà - gic

˙ b˙

mà - gic

tan

sol

œ

sol

sol

j ‰ c #œ n˙ œ

la

sort

la

sort

j ‰ c œ b˙ œ j ‰ c b˙ œ la

œ ˙

sort

© 2017 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° <b>˙ &

˙™ bœ ˙ ™

2

16

bœ œ

˙ ™ bœ ˙ ™

es- guar

& ˙

la

es-guar-da la

° ˙™ &

Œ bœ ™

& b˙ ™ vel

Œ

¢& ˙™ vel

œ ˙™

sort

a di - a di - a

-

Œ

(leg.) ° nmf ˙ & n ˙ ˙˙ 27

& n˙˙

˙˙

sol

¢& n˙

˙˙

sol

° & œ™ nœj b˙

a

-

ww

¢& <b> ˙

˙

-

u

-

w

p

w

˙™ bœ

vel

Œ

to

˙™

cel

to

˙™

œ u

-

bb˙˙ ™™

nœ ™ #œj œ nœ œ #œ

u

u

-

Œ

b˙˙ ™™

Œ

˙™

u

œ

meno f

bw w

b˙ ™

p

Œ

di - a di - a blau mar - cit

U 5(p) Œ 4˙

U U mp j c Œ ™ b œ œ ˙ ˙

tan (p)

sol

tan (p)

sol

de mp

Œ 45 b˙ b˙ Œ 45

˙

Πc

sol

bw

to mp

-

to

-

Πc

˙

sob - te

bw

c bœ bœ ˙ ™ Œ c nœ ™ #œ œ œ œ œ nœ ™ nœ œ œ œ œ 45 J ˙ J mf

p

bw

j œ™ n œ w

w

bww

-

˙™

œœ bbw w

˙™

p

bww

34

ca - u la nit

bla

bww

u

-

-

˙

˙™

œ

bla

ww

mf (leg.)

˙™

mar - cit

nw

nww

sol mf (leg.)

f

Œ

to - u to -u to - u

meno f

cel

u

bla - u

œbœ œ nœ œ #nœœ

di

#˙ ™

œ

-

to

di - a blau mar cit (leg.)

vel

& <b>˙

Œ

to

j œ œ œ œ œ œœ bœ b˙˙

di (leg.)

Œ nœ ™ œ œ œ œ œ J meno f

to - u to - u to -u cel f

sort

˙™

¢& œ bœ œ nœ

Œ n˙ ™

da

-

22

Œ nœ ™ #œJ œ œ œ œ ˙ ™ f

c c

u vel

(si el fa se sent poc no passa res)

bœ ˙ ™ Œ c ˙™ œ ˙ tou tel p

˙™

tou tel p

mf

Da

œ ˙™ Œ c ˙™

tel

mf

œ b˙ ™

5 œ 4

Da - u da-u da-u da - u da-u da-u

Da

-

-

u

da

œ

˙™

u

da

-

-

u

5 œ 4 u


° 5 &4 ˙ 40

j œœ ‰ c œ ™ #œj œ œ œ œœ œœ ˙˙

˙˙

5 &4 ˙

j œ ‰ c ˙™

mà - gic

5 4 & ¢

˙

mà - gic

mar - cit

di

bla

-

˙

-

j‰ c # ˙ œ ˙ ˙ œ w

mà - gic

° Ó &

di

Ϫ

45

& Œ bœ ™

mp (leg.)

¢& œ ™

da mp (leg.)

da

-

da

u

-

da - u da

u da - u da - u

48

da - u da - u da

da - u da

da

-

da

-

u

u da - u da - u

œ œ b˙ ™

da - u da - u da (f)

da - u da (f)

nw ¢& da

-

-

˙™

-

˙™ ˙™

-

fan - ta - si - ós da - u da - u

-

bœ bœ œ j bœ b œ b œ œ œ bœ œ b œ

- - cresc. natural œ nœ œ j œ œ n œ #œ œ œ #œ nœ u

da u da u fan ta si ós

u da - u da - u fan - ta - si - ós da - u cresc. natural

u da - u da - u

tan sol (f)

sol

cresc. natural j œ #œ #œ # œ œ #œ #œ œ nœ

#œ nœ œ œ œ j œ œ # œ #œ œ œ œ nœ -

Œ 45 bœ b˙ ™ (u) (u)

j œ œ œ œ œ nœ œ œ bœ cresc.

u da - u da - u

tan sol (f)

nw

bla - u

j œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ bœ

U Œ 45 nœ n˙ ™ Œ 45

Œ

da - u fan - ta - si - ós da - u cresc.

(f)

(u)

di - a di - a di - a

œ

u da - u

-

da - u da

da

bœ ™ œj œ œ œ œ b˙

da - u da - u fan - ta - si - ós cresc.

da - u da - u da

j œ #œ œ œ œ nœ ™

u

Œ

u

j #œ œ œ œ #œ nœ ™ u da - u

-

° n œ #œ œ œ n˙ & &

-

Œ

˙˙ ™™

w w

a

-

#œ #œ #œ œ œ nœ ™ J

(f)=f ma non troppo (f)

51

-

da - u da - u da

u da - u

° bœ œ œ œ #œ ™ & ¢& #œ ™

-

j nœ œ œ œ œ bœ ™

& bœ bœ nœ ™

a

j nœ œ œ bœ œ bœ ™

-

w w

j #œ œ #œ œ œ nœ ™

mp (leg.)

b˙˙ ™™

œœ bw w

di - a di - a di - a bla - u

##œœ

3

fan - ta - si - ós da - u da - u

U Œ c œ œ nœ œ meno f

to - u meno f

Œ c bœ b˙ ™ to - u meno f

Πc

nœ b˙ ™ to - u

cel

œ œ œ œ

to - u

œ b˙ ™

vel

to - u

nœ bœ n˙ to - u

vel


56

#œ ™ #œ œ œ œ œ ##ww J

to - u

tel

to - u

tel

∑ mf

#w da

& b˙ b˙ b ˙ ™ Œ Ó n˙ ˙™

¢&

bw

tou

b˙™

Œ

tel

mf

f(leg.)

mf

da

bw

˙

da

da - u da-u da-u

œ w

f

f

da

w

-

da

mp

tan sol

&mpw

tan sol

w

to - u to-u to-u

w

sol mp

¢& w

sol

to

w

w

sol

sol

tou

-

da

-

w -

œ ˙™ u

˙ n>˙

˙ œ ‰Œ J

œ ˙˙ ™™ ˙˙ œœ ‰Œ J

u cresc. natural

da

° & œ ˙ Œ œ b˙ Œ bœ ™ œj œ œ œ œ bw 64

-

œœn˙˙ ™™ ˙˙ œœJ ‰Œ cresc. natural

-

u

perdenDoSi

U bw bw bw vel U ˙ œ ™ n œj œ œ œ œ ˙ ˙ <n> ˙ w u to - u to-u to-u vel U w w w w vel

poco rit.

4'01

Sabadell, abril de 2017

UU ° & œ ˙™ b˙ ™ Œ

4catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG465


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.