MG463 Rondó (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Rondó per a flauta, oboè, clarinet, trompa violí, viola, violoncel piano i percussió

(Edició facsímil)

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Rondó [Música impresa] : per a flautta, oboè, clarinet, trompa, violí, viola, violoncel, piano i percussió / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (24 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per l'obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l'editorial Primera edició: juliol 2017 ISMN: 979069208-463-1 Dipòsit legal: B-18532-2017 Copyright de la música: © 2017 Lloren\ Balsach Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - SabadellcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG463


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.