MG461 Osculetur me (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Osculetur me per a cor femení

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Osculetur me [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2017 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juliol 2017 ISMN: 979069208-461-7 Dipòsit legal: B-9179-2017 Copyright de la música: © 2017 Lloren\ Balsach Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Osculetur me ° c & œ

q=120

Sopranos

mp

&c œ

Mezzos

Os - cu Que m'ompli

Contralts

c ¢& œ

˙

mp

Os - cu Que m'ompli

° #˙ ™ & 6

-

tur pe

œ œ™ œJ ˙

˙

mp

le de

-

le de

-

qui - a que els

& ˙™

j œ‰ w

-i - ca

qui teus

tur pe

-

¢& #˙ ™

sui - ca

° & #œ nœ œ œ 13

-

˙

¢& n˙

gan fum

nœ nœ

˙

˙˙

gan - ti - a fum més suau

-

-

tia més

me tons

a a

w a a

Ϫ

-

op - ti teus un -

b ˙˙

sunt mors

op - ti suau teus un -

˙˙ mis güents

b ˙˙

ris -

-

j œ œ™ œ ˙

o la

-

rus bo

su -

mis güents

Œ

os - cu - lo o la te - va bo

#œ nœ œ #˙

ris -

-

˙

˙

˙

˙

mf

Œ

mf

Œ

˙

˙

œ ‰ J œ #œ œ œ œ

˙

j‰ œœ œ

˙

œ œ

˙

j‰ œœ œ

œ bœ nœœ œœ

˙˙

O - le - um e - ffu - sum Un bàl - sam que flu - eix

O Un bàlsam

œ

Fra Oh

œ

Fra Per

u - be - ra vi - no més dol-ços que_el vi

O Un

-

j j œ ‰ œ œ #œ nœ œ™ œ ˙

u - be - ra vi - no més dol-ços que_el vi

œ ˙ J

œ œ

j‰ œ ˙™

Œ #œ œ œ #˙

sunt mors

bw

os - cu - lo o la te - va bo

u - be - ra vi - no més dol-ços que_el vi

(són)

w -

œ ‰ œ œ nœ #œ œ™ œJ ˙ J

Œ œ nœ œ ˙

gan - tia un -guen - tis op - ti - mis quin per-fum més suau (els) teus un güents

& ˙

#˙ ™

me - lio - ra sunt teus a - mors

-

qui teus

me tons

nw

w

j œ ‰ nw

˙™ -

j œ ˙ #œ œ™

me tons

-

tur pe

œ ‰ œ #˙ nœ b˙ n˙ J

sui - ca

#˙ ™

œ œ #œ œ™ œJ ˙

Os - cu - le Que m'om-pli de

Llorenç Balsach

le - um que flu - eix

le - um bàl - sam que flu - eix

mf

Œ œ

Fra Per -

œ™ œ J

no - men el teu

œ œ no - men el teu

b ˙˙

no el

-


° œ ˙™ mp Ó œ œ ˙™ œ œ œ ˙ &

2

18

dolce

tu - um. nom.

mp dolce

& bœ ˙™ Ó œ œ nw tu - um. nom.

˙

Ni - gra sum Ne-gra sóc

Œ

w

for - mo - sa, for -mos - sa,

Ni - gra sum, sed Ne-gra sóc i

Œ

Ni - gra sum Ne-gra sóc

˙

oh oh

œ

si - cut ta - ber - na - cu - la com les ten - des del de - sert

6 4 & ¢

-

-

j cw œ™ œ w œ™ b œJ cu -

-

la sert

j œ ™ œj bœ ™ œj c bw œ ™ bœ

30

mo te

& c ww ¢

mo te

&c

w -

-

bw mo te

-

nis. les.

w

nis. les.

bw

nis. les.

Œ 46 ˙˙ ™™

Ó

mp

fi - liae Je - ru - sa- lem, no-ies (de)Je - ru - sa- lem,

,6 j 4 œ™ bœJ œ™ œ œ™ œJ c

œ œ ˙

si - cut pe - lles Sa - lo o de Sa - lo - mó les

Ce - dar, Que- dar

,6 4 bw w

œ œ œ ˙

Ce - dar, Que- dar

Sa o

,6 4

œ #œ œ ˙

si - cut ta - ber - na - cu - la com les ten - des del de - sert

° c & w

Œ

w

26

na de

œ œ ™ n œj œ™ œj ˙˙

mf

° 6 œ™ j & 4 bœJ œ™ œ œ™ œJ c w

6 &4 w w

6 Œ 4 ™ ˙

fi - liae Je - ru - sa- lem, no-ies (de)Je - ru - sa- lem,

mp dolce

tu - um. nom.

j œ ™ œj b˙ œ œ™ œ œ ™ œ

mf

for - mo - sa, for - mo - sa

¢& b œœ ˙˙ ™™ Ó n œœ b œ w

6 ˙™ Œ 4

fi - liae Je - ru - sa- lem, no-ies (de)Je - ru - sa- lem,

w

j j œ™ œ ˙ œ œ™ œ

mf

∑ ∑

mp

si - cut pe - lles Sa - lo o de Sa - lo - mó les

bœ œ œ bœ œ

#˙ -

me u

con - si - de - ra - re tan ma - la-ment que cresc

œ nœ b˙

No - li - te No_em mi re

Ó

lo les

cresc

˙

No - li - te No_em mi - re

-

j œ ™ bœj bœ ™ bœj c œ ™ bœ

Ce - dar, Que- dar

bœ œ

-

j c œ™ œ œ™ b œJ

mp

bœ œ œ

˙

-

me u

no - li - te tan ma - la -

bœ œ b˙

No - li - te No_em mi - re

˙

-

me u


f

quod sóc

Œ bœ œ bœ ˙™

œ œ w

mf

fus - ca sim, tan ne - gra f

qui - a de - co per-què el sol

Œ ˙™ mf

œœ œœ bw w

& ˙ quod ment

fus - ca sim, soc ne - gra

f

Œ

no - li - te fus - ca sim, tan ma-la-ment ne - gra

° & ww 41

& ˙˙ ˙ #˙ ¢&

˙˙ Ó ™™ œ

ww

mf

b˙ ™

˙™

™ ˙˙ Ó ™ œ

˙

Ó ™™ œ

˙

Os - cu Que m'ompli

˙˙

Os - cu Que m'ompli

-i - ca

qui teus

j ¢& #˙ ™ œ ‰ nw sui - ca

qui teus

-

-

a a

lo - ra - vit me m'ha em-bru - nit

˙

˙

lo.. m'ha_em

me bru

˙

me bru

lo.. m'ha_em

˙˙ sol.

˙

˙˙

-

sol. nit

˙

n ˙˙

-

sol. nit

-

os - cu - lo o la te - va bo

ris -

su -

j ˙™ œ ‰ ˙™

j œ œ™ œ ˙

me tons

o la

le de

tur pe -

me tons

os - cu - lo o la te - va bo

-

rus bo

j j j œ #œ œ™ ˙ #˙ ™ œ ‰ œ œ #œ nœ œ™ œ ˙

sunt mors

#w bœ

-

me tons

tur pe -

w

w a a

˙

le de

qui - a me - lio - ra sunt que els teus a - mors

w

tur pe -

œ œ™ œJ ˙

48

j ‰ w ˙™ œ &

œ bœ ˙

nœ œ #œ œ™ œJ ˙ #˙ ™ œJ ‰ œ œ nœ #œ œ™ œJ ˙

° #˙ ™ œ œ #˙ ‰ nœ b˙ n˙ nw & J sui - ca

co sol

Os - cu - le Que m'om-pli de mp

mp

-

co sol

qui.. el

mp

œ

˙™

qui.. el

¢ & b œ œ œ bœ œ bw w cresc

3

sunt mors

Œ œ nœ œ w (són)

u - be - ra vi més dol-ços que_el

Œ #œ œ œ nw Œ

w

U w

3'30

no vi

U ˙ #˙˙ ww

u - be - ra vi més dol-ços que_el

no vi

#œ nœ œ w

w

u - be - ra vi més dol-ços que_el

ris -

no vi

U w

Sabadell, juliol 2017

° ˙ & 35


Del càntic dels càntics Osculetur me osculo oris sui, quia meliora sunt ubera vino. Fragantia unguentis optimis. Oleum effusum nomen tuum.

Que m'ompli de petons la teva boca, que els teus amors són més dolços que el vi. Quin perfum més suau els teus ungüents, un bàlsam que s'escampa és el teu nom.

Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis Nolite me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol.

Sóc negre i sóc bonica, noies de Jerusalem! Com les tendes del desert de Quedar, com les cortines de les tendes de Salomó. No em mireu malament, que sóc tan negra perquè el sol m'ha embrunit.

Osculetur me osculo oris sui, quia meliora sunt ubera vino.

Que m'ompli de petons la teva boca, que els teus amors són més dolços que el vi.

(traducció al llatí)

(traducció de l'hebreu de Narcís Comadira i Joan Ferrer)catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG461


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.