MG460 Anna Livia (Jesús Rodríguez Picó)

Page 1

JESÚS

RODRÍGUEZ PICÓ ANNA LIVIA (James Joyce) per a flauta, clarinet, piano, veu, violí i violoncel

Edicions la mà de guidoJESÚS

RODRÍGUEZ PICÓ ANNA LIVIA (James Joyce) flauta, clarinet en si b piano veu violí violoncel


ISBD(PM) Anna Livia [Música impresa] : per a flauta, clarinet, piano, veu, violí i violoncel / Música de Jesús Rodríguez Picó (n. 1953).- Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2008 - 1 partitura (32 p.); 29 cm.

Per l'obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l'editorial

Primera edició: abril 2017 ISMN: 979-0-69208-460-0 Dipòsit legal: B-9180-2017 Copyright de la música: © 2017 Jesús Rodríguez Picó Copyright de l'edició: © 2017 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau, 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com www.lamadeguido.com Imprès a La mà de guido - Sabadell


Anna Livia œ J ‰ F #œ œ bœ

q = 54

& 34 Œ

Flute

3 &4 Œ

Clarinet in B b

F

3 &4

Piano

. & 34 # œ ß ? 34 ‰

Violin

Cello

Fl.

& Œ

B b Cl.

& Œ

Pno.

V.

& Π?

pizz.

Vln.

Vc.

& #œ ƒ ? Œ

œ

ƒ

# œ. œ. ƒ

#˙ ƒ dim. bœ œ œ œ 3

˙.

œ ≈ ‰ R

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

pizz.

œ bœ œ

j œ. Œ

j œ.

Œ

Œ

p arco b œ ~~~œ œ ‰ . œr œ F f

≈ Œ

U

U

U

∑ ‰

π

œ œU œ ‰ R ≈ ‰ ≈ R Œ  F f F U j ‰ ∑ œ. ß

œœœœ œ

arco

j œ F

œ #œ ƒ

œ

arco

‰ # œ. ß

bœ œ nœ bœ œ ‰ j œ. Nœ ƒ F #œ œ œ œ Œ

œœœœ ... œ . ∑

&

#œ ≈ J f

bœ œ #œ nœ # œ. # œ n œ Œ 7 ƒ 6

pizz.

b œ. J ß j œ. ß œœ

3

œ R ≈ ‰

q = 54

3 &4

3

? 34

Voice

œ J

I

Jesús Rodríguez Picó

r #œ œ nœ œ œ . œ ˙. pizz. F R arco œ ≈ ≈ ≈ œ. œ œ. œ œ ≈ œ F F ß ß ‰.

©2017 Jesús Rodríguez Picó. Edició autoritzada en exclusiva a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

U

œ

p

U

j ‰ œ p


6

&

Fl.

ƒ

œ.

≈ œ

&

Pno.

?

3

≈ #œ #œ

5

& bœ œ ≈ œ œ ƒ

B b Cl.

ƒ ≈

œ

œ

œ

3

œ J ƒ

10 Fl.

B b Cl.

Pno.

&

&

f

#˙ . #˙ .

- naît

& ?

Vc.

4

œ

œ ‰ J F

# œœ ≈ œ

f

Œ

# œœ

‰ œ

Œ

F j # œ ≈‰ œŒ # œ. ∑

#˙ . F

≈ F

≈ b œJ ≈ ‰ Jœ ß f

≈ j ≈ Œ œ ß

3

Œ

œ œ

˙.

≈œ

œ

3

& J ‰  .    ‰

Vln.

≈ œ œ œ ≈ # œ N œj .

&

?

V.

œ J

œ

œ J

? ≈ j #œ ƒ

Vc.

≈ ‰

f

p

f

#˙ . ˙. #˙ . ˙.  j J  .~ ~ ~ j ‰  ≈   ‰  Bien sûr

& ‰

Vln.

≈‰

#˙ .

&

V.

œ R

∑ œ œ

#œ f

œ

≈ Œ œ R ‰.

U

œ

f

≈ #œ #œ œ #œ Œ œ œ ƒ F 3

24 24 24 24

Œ Œ

U ≈ œj ≈ ß U ≈ ≈ œj ≈ ß

≈ œj ß

Et

Œ

con -

Œ

Œ ∑

le monde

˙.

U

An - na Li - via

F #˙ .

tout

3

U    ~~~~~~~~~ 24 dim.

c'é - tait elle...

U

24 ≈ bœ œ œ œ nœ #œ œ ‰ œj # œ œ œ œ ƒ F cresc. Œ

j #œ ß

U 2

≈ ≈ j ≈ œ ß

4


Fl.

& 24

B b Cl.

& 24

2 &4

13

Pno.

Vln.

Vc.

F 2 &4 ˙

~~~

V.

?2 4

2 &4 ˙ ? 24

19

f œ.

œ. œ œ

Elle

œ œ

c'é - tait

An - na Li

œ. f

œ bœ

œ . œ #œ œ œ

pizz.

&

B b Cl.

&

Pno.

V.

&

? &œ

cihl

Vln.

Vc.

˙ œ œ

dim.

Œ

œ. œ œ. œ

Œ

34

34 œ f

b œœ. J f 34 ‰ 34

p

q = 80

Œ

œ

p

n'o - dait

#œ œ #œ

. # œœ J

œ ≈ #œ j ‰ # œœ . j œœ ‰ .

. # œœ J ‰

nœ ≈ Œ

j œœ .

Œ

34 34 ‰

be - bé

∑ j # œ. f

arco

j œ. ‰

j œ.

œ

œ œ.

œœ

Œ

≈ œj .

Œ ∑

f 3 bœ . œ bœ ≈ œ . œ œ ≈ œ . bœ œ ≈ 4

œ

un

œ.

Œ

ƒ

chi - per

∑ œ≈ œ

pas

bœ ≈ œ

Ga - zoui - llant comme un bout de

j œ. œ . œ œ . œ ˙ Œ

Elle

q = 80

de som - meil

j &œ œ ?œ

˙

via

Œ

F

Fl.

-

œ œ.

œ.

œ . #œ #œ

œ. # ‰ . # œœ R ƒ

∑ bœ ≈ œ œ œ

ƒ

œ œœ . œ .

œœ ≈ œœ

≈ # œ# œ ≈ ≈ ≈# œ œ nœ f

ƒ 5


#œ .œ ≈ œ œ J

molto rit.

24 Fl.

& Œ

B b Cl.

. & # œJ ß

Œ

ƒ œ. ‰ J ‰ œj . ß ß

Pno.

? # œœ œœ ≈ Œ œ. œ &

V.

& Œ

Vln.

27

&

Fl.

ƒ

≈ œ

‰ œœœœ

∑ ‰

œ œ

ƒ

œ

œ.

#œ J

r œ ß

œ œ R

bœ ƒ

˙  F

œ

Œ

?

F bœ . ∑

œ

F

Œ ≈

œ œ ≈ R J ‰

≈‰

œ

œ œ.

œ œ

ƒ

molto rit.

r j #œ œ ‰ ‰ . ßß

q = 54

œœœœ

Œ

Œ

? ‰.

Vc.

œ. J

&

˙ ‰  F

F

cresc. 3

Œ

3 ≈ b œj # œ bœ œ œ œ

#œ . #œ œ œ & Œ

b œœ ≈ œ œ

ƒ

œœ œœ . .

œœ œœ

# œ. J Œ f

Œ

Œ

Œ

# œ. J

3 œ ∑ ≈ ∑ & bœ œ ≈ œ œ #œ #œ ≈ ‰ J ƒ bœ œ œ œ 3 œ #œ œ bœ œ ≈ b œ œ ≈ # œœ ≈ & œ # œœ .. œ # œœ œ œ # œœ 3 œ ƒ 3 3 3 3 Nœ . ? ≈ 3 œ # œ bœ Œ œ bœ œ #œ œ bœ # # œœœ bœ œ

B b Cl.

Pno.

&

V.

q = 54

& ‰

Vln.

5

6

j 

Trib!

œ J ƒ

? ≈ j #œ ƒ

Vc.

Œ

œ J

≈ œ œ œ ≈ #œ 3

œ Nœ

≈œ

œ

j œ

œ

j #œ

F

œ F f

j œ f

˙ ˙

j ‰ œ F

j ‰ #œ F


30 Fl.

&

B b Cl.

&

Pno.

V.

Vln.

Vc.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

j #œ œ 3 ‰ ‰ œ # œ b œ ≈ œ œ # œœ œœ œ . # œœ œ Œ 3 3 œ 3 œ œœœ j b œ j ‰ J nœ # œ # # # # œœœ # # # œœœ ‰ 3 . . ∑ ∑

& ‰ Œ ? œ œ &

& ‰ œj œ . f ? ˙ f

&

b b bb ˙˙˙˙

&

?

-

& ?

Œ b˙ a

b˙ b˙

a tempo

U

j‰ Œ œ. F

Œ

Œ

Œ

Œ

U

U

. j ≈ # Jœ œ. f

Œ

‰ œ

f #œ

p U a tempo j Œ œ ‰ Œ U

f

œ.

œ. J

#œ .

œ

œ. œœ J fj œ œ. œ

œ œ

ß

j #œ

œ.

3

œ

œ

Œ

Œ

5

Œ

Pil - co - ma - yo!

b˙ b b ˙˙˙

‰ Œ

rit.

œ.

-

j nœ œ #œ

ve - rre Ma

œ. œœ J j œ œ. œ

dim.

-

f

‰ Œ

p

‰ #œ

nœ œ #œ

F

5

œ

-

3 cresc.

r≈ ‰ œ F

Œ

Œ

F cresc. 3    #œ nœ œ #œ

5

Such - caugh - ta - wan! A

œ

p

≈ 

˙ ˙

‰ Œ

œ. J œ œ

bœ b b b œœœ

p Œ

j œ

# œ. J

≈   

Œ Œ #œ œ.. Nœ œ p cresc. ƒ pizz. U #œ Œ Œ œ Œ F

œ. f

j œ f

œ #œ F

Œ Œ #œ p Œ Œ

Œ

j œ F

U

&

&

œœ .. œ.

A

34 Fl.

rit.

-

ve - rre Ma -

œ. œ ≈ # œ. œ. # œ. œ ≈ œ œ F œ Œ ß 5

7


37

&

Fl.

˙

œ œ

f

‰ œ.

& Œ

B b Cl.

Œ œ

3

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. F

Œ

œ

˙.

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. F # œœœ. Œ Œ ‰ . # œœR ∑ ∑ ∑ & ß j ? ∑ ∑ ∑ # œ # œœœ ‰ Œ Œ 3 f solenne ß3 3 3 3 œ œ  ≈ ‰Œ ‰  .  ‰ ‰   J  . ~~~~ Œ & œ      ~~~~     - ré An - na Li - via? E - lave la voix, bette la me - sure a C'est bien ça Qui elle? #˙ . œœ. œ. j b ‰ ≈ R ≈ œ ‰ #œ ‰ & œ ≈ ≈ #œ ‰ #œ œ œ nœ ˙ . R œ. œ p f ƒ f ß pizz. arco 3 ? Œ Œ # œJ ‰ Œ œ ∑ ∑ . œ. œ. œ. œ. f F

Pno.

f

~~

V.

Vln.

Vc.

41 Fl.

& Œ

B b Cl.

& Œ & Œ

Pno.

?

b œ. œ œ. œ. ‰

œ R ≈‰

#œ ‰b œ œ. . . œ ƒ .

#œ #œ . f

ƒ

‰ œb œ

ƒ

& ≈  Œ

V.

? 5

bœ œ

œ

≈#œœ ≈ .. f

œ Œ

Pi - a -no

j j & # œœ ‰ œœ ‰ . . ß ß ? # œJ ‰ œ ‰ J

Vln.

Vc.

8

œ. œj # œ. b œ. œ. b œ. . n œ. . . b œ b œ . œ. . œ. œ. œ. œ J‰ Œ œ œ b œ. F ß F

Œ

œ ≈ b œ ≈ ‰ œ . F &

œ. 

f

Œ

≈  Œ Œ Pi - e - na

j œœ ‰ . ß œ J ‰

. . . .œ n œ œ b œ. œ

grazioso

3

‰ j   

At - ta-que donc l'aar!

j j j j # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ Œ . . . . ß ßß ß #œ ‰ œ ‰œ ‰ #œ ‰ Œ J J J J

F 3 ‰ j    j ‰ É - coute main-te-nant.

Œ Œ

∑ Œ

Œ

œ F


b œ. œ. b œ. . n œ. œ œ.

b œ.

45

N œ. œ. b œ. œ. b˙

Fl.

&

B b Cl.

&

&

∑ ∑

Pno.

V.

? & ‰ j  .

 J ‰

Té - coutes

Vln.

Vc.

B b Cl.

Pno.

? ‰

rit.

œ

œ

&

&

&

?

j & ‰    

voi - cée la can - çon.

Vc.

&

Voui,

# œ œ œ ≈ b œ ≈ n œJ . ≈ f ƒ

j ‰ œ. ƒ

q = 72

œ

π

ƒ

Œ

œ

œ

˙.

?

ben

q = 72

∑ 3

Vln.

Voui,

F j  ~~~~ ~ ‰ ‰ j  ~

sûr...

J'é - goutte;

rit.

V.

pas?

&

49 Fl.

n'est - ce

p 

p

arco

#œ ≈ œ

ƒ

Œ

œ

‰ œ

j‰ bœ

3

Œ

3

∑ œ bœ 3

œ œ

≈ j≈ ≈ j ≈ Œ n œ. b œ. f

œ. J ≈ F Œ

#œ .

œ

œ

œ

# œ ≈ ≈ n œ. œ. ≈ j ‰ œ. œ œ

j  

Re - tarne ton ouitre;

œ ≈ bœ œ œ #œ œ

ƒ

‰ j 

œ œ #œ . œ œ œ #œ œ œ œ #œ F 3 Œ ‰ . œr œj ‰ Œ œ. ‰ œ . . f F 3

9


53 Fl.

&

B b Cl.

&

∑ j‰ N œ.

?

ƒ

Œ

&

V.

&

Vln.

?

Vc.

œ

ƒ

F

˙

# œœ. & ≈ # Jœ

Pno.

? &

V.

œ œ

Vc.

10

œ. J ≈ F

3

œ. # œœ ≈ ≈ J ‰ ∑

Œ

j #œ # œ.

≈ ‰.

‰. ∑

j ≈ #œ # œ.

# œœ. #œ R ≈

œ

bœ bœ

œ

Œ

3

‰.

∑ 3

r  # œ. ˙ F

q = 54

œ ≈

≈ # œj . # œ. F ƒ œ #œ

F ≈ œ

‰ #˙

‰ #œ

#œ .

# œœ

œ. J

F

. . ≈œœ≈

∑ ∑

p

∑ ∑

‰ œ.

espress. e legato

q = 54

œ.œ

A

j œ .. œ

œ

œ

Œ

# # # # ˙˙˙˙ .... Œ

œ

œ J

œ

# œ # # œœ

≈ ƒ

œ œ.

Œ

‰ r # # # # œœœœ œœœœ

œ. J

5

Œ

rit.

j & ‰ œ œ ƒ #œ ? ≈ #œ

Vln.

œ

j œ ‰

œ. # œ n œ œ # œ œ R

5

j & œ

Œ

bœ œ œ nœ ƒ

. . 56 œ. # œ. # œ. œ œ ‰. &

B b Cl.

j œ ‰ œ

3

j œ.

Œ

r bœ bœ

#œ #œ œ J

rit.

Fl.

ƒ

‰.

Œ

f

‰ ≈ # œ œ œR ≈ ‰

Œ

œœ œœ œœ J ‰ Œ ‰ ≈

&

Pno.

Œ

Œ

#œ œ. œ œ œ ≈ œ #œ . ≈ ≈ ≈ J ≈ J ƒ f ƒ

œ. J

œ œ. R ≈ #œ Œ ƒ œ œ F

j3 œ bœ #œ œ

œ J #œ 3

∑ œ

œ œ #œ œ œ p


59 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

Œ

&

œ bœ œ p F

&

? &

&

j #œ

œ

œ. . j œ œ Nœ j œ œ #œ ∑

∑ bœ

&

?

œ œ. œ

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

˙

& Œ

p

&

? ≈

p cresc. 5

& ˙. & Œ ?

f ƒ

˙.

œ #œ

3

œ

3

N œœ

œœ

˙ F

ƒ

3

5

bœ œ ≈ œ 3

œ

≈ œ

œ

≈‰

œ œ bœ ƒ #œ F

œ

œ #œ œ bœ nœ bœ 3

ƒ

œ

Œ

˙.

Œ

. . b œ. b œ b œ

ƒ

œ J

. .. ≈ œ . œ œ œ œ #œ ≈ #œ œ bœ œ

# œœ ≈ œ

j ‰ j b œœ ‰ Œ # # # # œœœœ . . f j ‰ Œ Œ # # œ # # œ. œœ

3

∑ œ p

œ œ R

œ.

≈ œ

≈ ≈ #œ bœ #œ 3

Œ

bœ œ ≈ œ œ ≈ #œ #œ ≈ ‰ f ƒ œ

j œ. ≈Œ

3

œ ˙ & ‰ @J  p

Œ

#œ œ p

#œ œ . œ œ bœ œ nœ œ

∑ Œ π

5

œ. #œ RÔ J ‰ Œ

#œ nœ œ

63 Fl.

π

‰ ≈

3

œ

‰ ‰..

F

œ.

3

œ

‰ ≈

œ. #œ œ J

3

œ

3

œ J

œ

≈ j ≈ œ œ œ ≈ #œ #œ Nœ 3 ƒ

≈œ ≈œ

˙.

p

œ œ . œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3

3

3

11


œ. œ. . œ ≈ . b œ. œ Œ

66

&

Fl.

&

Pno.

? &

V.

Vln.

Vc.

?

j œ. ß

&

B b Cl.

&

Pno.

? &

V.

Vln.

12

#œ J

œ

‰ ‰.

‰ ‰ œ. J f

j œ. ß

r n n œœœœ

ce

œ. # œ ≈ œ ≈Œ J

r ≈‰ Œ œœœœ

#œ R

‰.

nœ .

Œ

Œ

Œ

Œ

œ.

œ #œ œ

Œ

Œ

Œ

œ J j œ F

œ.

F

Œ

œ

# œ. J ß

5

‰ 3

‰  

Œ

pizz.

Œ

# œ.

ß f

Œ

‰ bœ #œ

j œ ≈ œ ≈ ‰ œ ‰ . # œr # œ. 5 Nœ œ . œ #œ nœ ou phare

Œ

ouest 3

≈ œ #œ œ œ .

Œ

accel.

Œ

r‰ . œ. f

#˙  F

r‰ œ. œ. ‰ .

œ. œ.

#œ ≈ œ. ≈ ≈ j ‰ ≈ b œ. . œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ß 3

Œ

#œ nœ J

Œ

Œ

F ‰ j œ œ

œ

Poul - berg

≈ j≈ Œ œ. ß

Œ

Œ

# # # œœœ .

# œ. œ

gris - naze

œ

Œ

œ J

j #œ F

#œ œ ≈ R #œ F f .

r œ ≈ ‰ Nœ

-

& #œ Nœ . ƒ ?

Vc.

‰.

j œ@

n œ.

Œ

Est

Œ

&

Fl.

Œ

#œ # œ. . ≈ ≈. œ. n œ. . b œ. # œ N œ b œ. F 6 6

j œœœœ .

Œ

# œ. œ.

F

F j # œ # # # œ. œœ

&

69

# œ.

Œ

&

B b Cl.

F

6

œ. # œ n œ # œ # œ ≈ ≈ #œ . œ ‰ #œ J F f

Œ

accel.

œ.

∑ f

œ. œ.

 3  j ‰

Œ

Œ

‰ Jœ F

En voi - là d'ar - ti - feux!

j œ ‰ . ß

Œ

Œ ˙

ƒ

arco


Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

q = 60

. . . & Nœ œ œ ‰ f3

72

& &

œ. ‰ F

œ.

&

œ

Tim

œ J

&

œ J

?

75

3

≈ r‰ ≈ œ. œ. ≈ œ.

? q = 60

# œ. œ. œ. ‰

Œ

∑ œ. œ œ.

#œ l'a

l'a

l'a

Œ

˙.

B b Cl.

&

&

V.

Vln.

Vc.

Œ

p F  3  j ‰  ≈ ≈ ~~~  ~~ &  ~ Tan - ta - ler

&

˙.

Flip - flop

pizz. . ? œ œ œ #œ #œ #œ f

œ. œ

Œ

f ≈    Œ

boîte

deciso

Œ

≈

Tim

˙. f

. œ. ≈ œ

j œ. ‰

¨ ≈ j #œ ß

f

le

œ. ≈ œ. œ. # œ. j ‰

Œ

Œ

. . . ≈ bœ œ . œ f

Œ

Œ

‰.

r≈ ‰ œ

Flop

#˙ .

˙.

Œ

Flop - pe - ta!

œ J

œ

˙.

&

?

œ œ ≈ R F

˙.

Fl.

Pno.

œ

en

j œ.

œ. œ. . œ. # œ # œ ≈ ≈. œ. œ. œ. ƒ ∑

de butte

j œ. ‰ F

‰.

˙.

œ

j œ œ

j œ

#œ Œ

l'a

œ R f

‰ r≈ œ. ≈ œ. œ. ∑

Tim - mi - can

‰ F

≈ r‰ œ.

3

œ . œ #œ

Œ

œ. œ. œ. ‰

arco

≈ œ ~. ~~ œ œ ≈ # œ F f ß

-

#œ #œ f

‰ b œr ≈ r ‰ . œ pe - ta

≈ œj ≈ œj ‰ . . F

Π13


78

&

Fl.

˙. 5

& œ .

B b Cl.

œ. b œ .

# œ.

. # œ. # œ œ. . # œ. n œ œ. 5

6

. ‰ œJ œ F

p 5

œ. œ. . œ. œ.

6

V.

≈ Œ

3

&

Vln.

? ≈ j œ. F

Vc.

œ ƒ

≈œ œ F

#œ & ≈ ≈ R ≈ ≈ ‰ œ. 5 3 ß F #œ 3 & ≈ ≈ ≈ ≈ R ‰ œ. 5 ß F

81 Fl.

B b Cl.

& Œ

Œ

? ≈ # œr ≈ ≈ ≈ Œ ß

Pno.

5

&

V.

Vln.

Vc.

14

œ œ. J

j œ œ.

‰ ‰

j œœ œ Fj œœ œœ

Œ ‰

˙. F

ƒ ≈# # # œœœ œœœ œœœ œœœ . # œ œ œ œ ...

Œ

Œ

U

U

œœœœ

U Uj

j  

Howm - ment?

U

∑ ∑ ∑

q = 54 rit. dolcissimo

F

b œ. œ. ‰ œ. ƒ3

˙˙ .. ˙. ˙˙ .. ˙˙ ..

œ

U

f

q = 54 rit.

Dans

œ

Œ

œ

U

pizz.

Œ

Œ

ƒ

œ Œ & R ≈ ≈ ≈ ≈ Œ 5 ß ? ≈ ≈ ≈ Rœ ≈ # œ . ~~~~~~~~~~~~~~~~ œ J 5 f ß arco

Œ

p

. # œ. . # œ. œ ≈ ≈ œ ≈ # œ. œ. 3 f ƒ

& #œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ nœ ? r . œ œ #œ #œ ˙ œ #œ ‰ #œ #œ ˙ ß f œ. # œ ∑ ≈ & #œ Flip - pe - leau! ˙.

Pno.

U

œ

tes

œ

œ yeux

œ

œ bœ œ bœ

on

˙.

œ voit

œ

œ

le

œ

œ

œ

pa - ra -

œ

œ


œ #œ #œ

a tempo 84 Fl.

B b Cl.

Pno.

& ‰

œ.

# œ.

œ.

œ.

ƒ 5 5 œ ® œ œ ‰ b œ & Nœ ≈ Œ #œ ƒ &

?

Œ

Œ

& b˙ . b˙ .

œ

- dieu

Vln.

Vc.

&

Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

& ‰.

f . & ‰ # Jœ f &Œ

œ. œ œ

5

# œ. ≈ J

≈ ‰. j œ œœ fj ‰ œ œ

Œ

Œ

& j ‰

j3  

arco

Vc.

# œ.

& ‰ #œ F œ ?≈ J ≈ ‰ f

œ œœ

œ œ. R J ≈

#œ # œœ

œ #œ œ #œ f   

est,

F

Plu - ra - belle

j œ

œ ≈

œ

bœ œ .

r  ≈

et

≈ j # œ. œ

œ. œ.

‰ -

œ ≈ ‰

Œ

5

Vi - ri - cor - do

j bœ

œ. J ‰ Œ ƒ

j #œ

œ. œ. b œ . Nœ ‰ .

F . 

An - na

Œ

j‰ Œ œ. ¨j œ ‰ Œ œœ ߨ j œ ‰ Œ œ

Œ

œ ƒ

j œ. ‰ Œ

Œ

j œ. ‰ Œ ƒ

Œ

nœ n œœ

œ œ

se

≈ Œ

3 œ œ œ nœ Œ #œ œ . œ œ #œ f j j j ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ Œ ß ß ß

œ œœ

 J

Œ

≈   Œ

nœ b œ.

≈ Œ

#œ .

r r ≈ ‰ œ. œ. œ. ƒ

j  ‰

Li - via

≈ #œ œ

# œ. ≈ J

Or - di - vi - co pizz.

f . . . œ ≈ œ œ # œ œj . F f3 ß

#œ œ #œ œ œ ≈ #œ ‰ J

fut,

Vln.

b œ. œ.

? bœ ≈ œ F ƒ 87

# œ. ≈ J ≈ Œ f ≈ j ≈ Œ # œ. œ f 5 ≈ ≈   ‰

p j œ.

a tempo V.

Œ

≈ Œ

œ ≈ J ≈Œ F

nœ nœ

j œ

Œ Œ

ra.

j œ. ‰

j œ

j œ.

j bœ

15


II Flute

Clarinet in B b

Piano

Voice

& 44 Ó

& 44 Œ

Œ

& 44 ?4 4

Cello

Fl.

3 &4 Œ

B b Cl.

3 &4 Œ

3

3 &4 Œ

Pno.

? 34 Π3 &4

V.

q = 60

& 44

œ & 44 ƒ ?4 ‰ 4

pizz. 3

3 œ & 4 #œ ‰ œ . #œ ƒ f#œ .

Vln.

? 34 Œ

Vc.

16

arco

#œ . f

7

#œ #œ nœ ƒ

6

#œ nœ œ œ ƒ œ

Œ

œ

#œ ≈ J ≈ 34 f

œ #œ Œ

œ #œ ‰ 3 j j ≈ 4 œ œ. F 3 Ó 4 34

bœ œ

3 4

arco

#˙ . f b œ œ n œ. œ œ . # œ. œ. ƒ

b œ. J ‰Œ f Œ j‰ œ. f œ œ Œ J ‰ ƒ Œ ‰ j # # # œœœœ ∑

ƒ

pizz.

Violin

œ J‰ Œ Œ F #œ œ œ J‰ Œ #œ #œ œ œ F3 œ ∑

q = 60

F

44 ‰ œ. Œ J

Ó

4 ‰ j Œ 4 œ. 44 44 4 4

Ó ∑

www w

˙. Œ

j œ F

œ. J ‰ Œ Ó j‰ Œ Ó œ. ∑ ∑

34

Œ

44 ‰ œj œ Ó #˙ nœ œ # œ œ # w p p F f f r œ ‰ 44 Œ ‰ . œ b œ . œ œ . œ œ. ≈ ‰ œj ‰ ‰ j ‰ œ. . œ. œ. p f F

34

œ ƒ

≈œ

j 3 œ. ≈ 4

œ

œ

œ œ J

3 œ 5 ≈‰ 3 4 #œ œ œ œ #œ ƒ œ bœ œ 34 œ ƒ 3 34 ≈ bœ ≈ œ œ 3 ∑ 4 34 ‰ œ J ƒ pizz. 34 œ ƒ

‰ œ

œ J

œ. J

‰ #œ œ œ . ≈

œ

œ

j œ

≈ #œ œ. ‰


7 Fl.

&

B b Cl.

&

&

Pno.

V.

?

f

#˙ . #˙ .

˙. ˙.

& Œ J  ~~~~ j

Yes, of course,

Vln.

Vc.

& ?

#˙ . F

f #˙ . #˙ .

Œ  ‰ j   we

all

˙. ∑

≈ j≈ ‰ j œ # œ. nœ f

Œ

œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

know An - na Li - via.

Tell

œ ≈

Œ

#œ œ œ œ #œ œ Œ 3 ƒ F

arco

f

Œ

Œ

.   

#˙ . F

œ

≈ b œj ≈ Œ . f

œ. J

b œ œ œ œn œ .

ƒ

Œ

me

œ œœœ œ

&

24

34

B b Cl.

&

24

34

&

24 ‰ j ‰ œ ‰ œ # # œœ n n œœ F œ 24 œœ œ œœ œœ

Pno.

? j    &  3

V.

∑ ‰

Œ

Tell me now.

Vln.

Vc.

& œ ? Œ

2 œj œ 4

And there

œ œ . œ 24 œ . œ . œœœœ f F Œ

j ‰ # œ.

24

j œ œ

she

was,

j œ œ ∑

dim.

‰ # œj . f

Œ

Fl.

12

all.

34 ‰ j ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ ‰ œ œ œ œ #œ #œ #œ 34 œ # œœ # œ œ œ # # œœ # œœ œ

œ . œ 34 œ

An - na

˙

Li - via,

œ.

3 ˙ œ 4 .

34

she

#œ ∑

œ

œ

darent catch

∑ 17


Fl.

B b Cl.

accel.

&

24

&

24

17

j j œ j & ‰ œœ ‰ œœ ‰ # # œœ œ ? œ #œ #œ œ œ

Pno.

accel.

&œ

V.

a

&œ

Vln.

?

Vc.

j 2 #œ 4 #˙

œ.

j 2 #œ 4 #˙

of

B b Cl.

Pno.

18

p ∑

œ. # œ . J

Œ

# œ. ‰ J ƒ . . ? Jœ ‰ ‰ # œJ œ ƒ

Vc.

3 4

œ. ‰ J

# œ. & J ‰ Œ

Vln.

q = 80

# œ. & J ‰ Œ

&

V.

3 4

# œ. & J ‰ Œ

œœ & ‰ J Œ ƒ ? Œ # # # ˙˙˙˙

f

b œ. J

j œ

j œ

œ. J

f bœ œ bœ œ

f ‰

Œ Œ

œ. J

. . . ‰ œœ œ ≈œœ ƒ . . . ‰ œœ œ ≈œœ ƒ

∑ œ bœ œ bœ œ

a-round like a chit

pizz.

34

Œ

fsub. bœ œ bœ œ pur-ling

3 4

j œ

j œ

j œ.

œ bœ œ

of

j œ

a

j œ ‰

Œ

Œ

œ œ

œ. œ. œ. œ.

Œ

child,

j œ.

≈≈ œ œ

cresc.

œ bœ

œ ‰ arco ≈ ≈ # œ J #œ œ #œ cresc.

. œ . . œ. œ. # œ. J ‰ œ œ ≈œœ

Œ

Œ

œ. J

Œ

Œ

. œ . . œ. œ. ‰ œ œ ≈œœ

œœœ œ

Œ

Œ ∑

œ œ# œœ .. œ œ œ # œœ ƒ 3 #œ 3 #œ nœ œj œ œ ‰ œ 3 œ J 3 3

∑ ˙˙˙ ... ˙ .

œ. J

3 4

. œ œ #œ œ . J ‰ ‰.

21 Fl.

34

sleep,

24

34

2 ˙ 4 # ˙˙˙ œ. œ 2 œ . # œœ œœ 4

œ.

winkle

q = 80 j œ

œ. # œ œ J ‰ œ. #œ œ œ≈≈ ƒ f œ. # œ œ #œ . nœ œ ‰ œ J œ ≈≈ J J ƒ f

Œ

Œ

Œ

Œ


25

rit.

Fl.

&

B b Cl.

&

Pno.

V.

Vln.

Vc.

&

? &

b œœ 3

œ

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

œ œ œ œ #œ œ œ . #˙ f F ‰

j œ œ

bœ bœ

Œ

œ nœ

U

Œ

q = 60

œ #œ f # pizz. œ nœ pizz.

?

œ.

. & # œœ J ? œj # œ.

& Œ

& œ

œ

œœ. J

œ œ

Œ

Œ

œ

f 5 ≈     Œ

œœ

œœ

œ

r #œ œ œ F

‰.

œ

.œ œœ. # œ ‰. R J . œœ. # œ . ‰ œJ R ≈

≈ #œ F

œœ

Œ

Œ

œ œ.

-

œ f œ

j # œ. œ ‰ f j‰ œ # œ.

U

œœ .. œ œ œ œ œ b œ #œ œ ƒ arco

U

œ œ

˙ ˙

Œ

Œ

5

  Œ

# œœ ∑

Œ

a,

Such - caught - a - wan!

nœ #œ œ# œ

Œ

œ J ‰Œ Œ

œ œ #œ œ

Pil - co -ma-yo!

# œœ

j œ ‰Œ Œ

œ #œ

œ

Π3

Œ

Œ

F j #œ . j U j ‰ Œ #œ #œ œ #œ œ . nœ

Œ ≈

œ. ‰ # œJ ‰

U

f ∑

&

?

3

j‰ Œ œ p U j‰ Œ œ . # œj # œ œ p

Ha - vem - ma - re

&

&

œ #œ

30 Fl.

# œœ

3

U

œ # œ # œ . œj œ

≈ bœ œ œ œ ≈ œ œ œ. ˙ F f

œœ

œ

rit.

q = 60

œ

œ #˙

œ

#œ #˙ f

24

24

#œ ˙

2 4

F 3 œ œ œ œ

Ha - vem - ma - re

j‰ Œ œœ œ. œ. # œ. N œœ f. ∑

f

Œ

-

a,

24

24

24

24 19


q = 80

œ 2 &4 J

34 Fl.

& 24 # œj f

B b Cl.

‰ œ

& 24

Pno.

Œ

?2 4

∑ j œ

j œ

∑ 

? 24 œ # œ # œ Œ ƒ 3 arco

Vc.

& 34 Œ

Œ

& 34 Œ

Œ

38 Fl.

B b Cl.

œ ‰ J f œ

f . #œ #œ 3 &4 J ‰ Œ Œ f ?3 ∑ 4

Pno.

~ & 34 ≈ J ~. ~ J ‰ Œ

V.

Rise it,

& 34

Vln.

f

?3 j‰ Œ 4 œ

Vc.

20

j œ

œ J

34

Œ

˙ œ J

F

F

Œ

 ~~~~~~~~~~ J

flut

3

œ œ œ œ

j3    

An - na

p

Œ

œœ œœ

34

œœ œœ

3 4

3 4

‰ Œ

2 4

3 4

œ

24

Œ

Œ

Œ

Œ

3 œ. œ. œ. œ. œ 4 3

œ. œ. œ œ œ œ R ≈ ‰ œ

ƒ

6

œ œ œ œ #œ nœ #œ R ≈ ‰

ƒ

Œ

6

œ#œ nœ

f ƒ Œ #œ # œ. ‰ j Œ

ye,

œ œ œ œ œ

2 4

j3 œ œ œ œ . . . F

Œ

34

3

Œ

Li - via?

œ.

24

24 œœ œœ œœ œœ # # œœ 3 œœ # œœ œœ œœ 24 œœ

# œ œ œR ≈ ‰ œ #œ

Œ

Œ

pian

∑ Œ

œ œ œ œ œ 34 3

3

solenne

3 Œ ≈ œ. ≈ # œ ≈ œ . . # œ. n œ. # œ . F Œ œ. ≈ œ œ ≈ . . # œ.

Œ Œ

3 4

Œ

3 œ # œ œ. # œ. œ . œ 4 .

≈ #œ œ œ nœ

Œ

2 œ œ œ œ œ 4 F 3

34 j ‰ N œ. œ F 34 Œ œœ F 3 Œ œœ 4

Who?

so he was!

2 &4 œ ƒ

#œ ∑

q = 80

Vln.

j œ

3 2 &4    Œ

V.

34

# œ n œ. œ # œ . . œ #œ . . f 6

Œ

j œ # œ. ƒ

∑ ‰

j œ œ.


œ œ # œ. œ œ# œ œ# œ J

41 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

& Œ & Œ & Œ f ? #œ # œ. & ‰

# œ. ≈ J

Œ

œ œ #œ nœ œ œ #œ #œ œ #œ

# œ. œ # œ J œ

Œ

œ #œ œ &

6

j œ œ. Œ

Œ

?

Œ 

How

pie - na!

‰ 3

does

it

 J

6

6

3

j œ. 

q = 60

j œ # œ.

œ

œ œ œ

œ

œ. œ

# œ.

tum - mel?

∑ ‰

j œ œ.

Œ

œ #œ œ

œ. #œ

Œ

3

&

&

? q = 60

& Œ

 

Lis - ten

now.

3

B b Cl.

Vc.

&

Vln.

3

Œ

? Œ

Fl.

V.

#œ nœ ƒ

≈ œ.

&

43

Pno.

œ.

œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ # œ œ #œ

j j ‰   ‰ Are

you

 3  lis - ten - ing?

grazioso b œ. œ. b œ. . n œ œ. œ. b œ. œ. j ‰ b œ. œ. b œ. . n œ b œ. œ . œ. œ . & f . . . ? œ # œ. ‰ œ œ œ ‰ Jœ # œj ‰ ‰ Jœ ‰ œ. œ 3 f

œ.

œ. J

Œ

Yes,

yes!

b œ. œ. b œ. œ. b˙ j # œœ ‰ .

‰ 

Idneed

˙

‰ œœœŒ 3

œ.

‰  

I am!

p

Œ

. . # œœ. ‰ œJ ‰ Jœ 21


47

rit.

Fl.

&

B b Cl.

&

&

Pno.

?

j ‰ 

&Œ

V.

Tarn

your

&

Vln.

3

51

&

Fl.

œ

≈ #œ œ

& j‰ bœ

B b Cl.

f

V.

22

˙.

œœ œ .

3 ƒ ‰ . œr ‰ j Œ . b œ.

&

f

Œ

œ 3

œ

œ.

‰ . œr œj . .

œ

œ

œ

. ≈ # œ n œJ

#œ œ œ œ R≈‰ Œ ‰ ƒ œ ƒ

3

#œ nœ

œœ œœ œœ J ‰ Œ ‰ ƒ Œ Œ ‰ b œj bœ

bœ #œ œ œ œ œ F ‰ Œ œ. ≈ œ ˙ F

≈ œ

≈ œ

∑ #˙ F

œ J

#œ .

#œ ƒ

œ.

œ

inne!

Œ

q = 72

Œ

ƒ

‰ F

?

œ

Es - sonne

j j # œœ ‰ œœ ‰ Œ . . œ

j œ. ƒ

œ œ œ ≈ bœ

F

? œj ‰ .

Vc.

œ

˙

œ

≈ ƒ

‰ j 

‰ Œ

&

Vln.

3

Œ

&

Pno.

œ #œ

rit.

ore ourse!

Œ

. . ? œ. œ ‰ # œ œ œ œJ ‰ œ

Vc.

  J

q = 72

œ

j œ ‰ œ

Π3

#œ œ nœ #œ ƒ

œ.

j œ

∑ Œ

Œ

œ.

ƒ

œ.

‰ j nœ


œ & ≈

55 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

B b Cl.

Pno.

# œœ.

‰.

? &

œ # œœ.

Vln.

Vc.

œ #œ nœ

‰.

& Œ

œ. œ.

& Œ

œ. œ ‰. œ J F

#œ #œ & œ #œ F

? b˙

Œ

‰ 3

∑ #œ œ œ œ

A

24

œ #œ œ

œ œ œ 3

j œ

œ . #œ œ

œ #œ œ

œ. œ. œ 3

34 34

˙

34

34

3

bœ #œ œ

3 4

34

rit.

2 œ # 3œ œ œ 4

24 œ

œ

3

24

œ #œ . #œ

24 # œ # œ œ #œ

24 #œ

p

rit.

œ #œ #œ

œ . #œ œ œ

F

3

œ J

œ # œj œ

œ

3

24

3

œ.

œ p

Œ

∑ œ

q = 60

œœ

Œ

#œ œ #œ #œ nœ #œ

‰ œ.

œ œ ˙

Œ

Œ

∑ Œ

œ J ‰ Œ F

p

espress. e legato

& bœ œ #œ œ &

˙˙˙˙

3

3

?

F r # œœœœ

#œ ˙

œ #œ nœ

Œ

&

œ

#œ . œ #œ R

? j œ #œ .

q = 60

∑ 3

3

V.

Œ

& œj # œ . dim. . # œœ. # œ # # œœ ‰ ≈ R &

59 Fl.

œ œ J ‰

œ

∑ œ œ.

34 23


œ

œ ˙ 3 J ‰ &4 p

63 Fl.

q = 80

& 34

Pno.

? 34

‰ œ.

q = 80

& 34 ˙

V.

3 &4

Vln.

œ

pizz.

Œ

œ J ƒ

ƒ

6

dim.

Pno.

V.

&

&

? œœœ # œ.

F œœœ œ.

& Œ

& Œ

Vln.

?

Vc.

24

3

6

œ J

≈ # œ ‰ œ. j œ.

œ. 

#œ J

f

œ.

œ

that

the

œ.

œ

‰ Œ

F

#œ . F

Œ

˙

œ

Pool - berg

œ

#œ J

‰ # œj # œj ‰ . œ

œ

œ

Œ

œ

Is

œ

œ. œ. œ. b œ. œ. . b œ. . ≈ œ œ œ. . . ≈ ≈ b œ. œ. œ. b œ œ. # œ & 6

B b Cl.

Œ

66 Fl.

Œ

5

Œ

? 34 ˙

Vc.

œ

. .b œ b œ. b œ ‰

3 œ. œ. œ . œ œ ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ ‰ ‰ ≈ œ#œ œ œ # œ J œ J ƒ F 3 œ bœ œ Œ ‰ bœ œ œ #œ œ œ . œ œ œ ≈ # œ ƒ dim. 3 p cresc. 3 3 ≈ ≈ #œ nœ ‰ j œ ≈ ≈ œ # # œœj ‰ bœ œ œ bœ œ œ #œ . œ œ œ #œ

& 34 Œ

B b Cl.

ƒ

≈ œ

œ œ ≈ J

flasher

#œ #œ Œ f

œ ‰

Nœ #œ nœ j J Œ J ‰ œ œ #œ œ F #œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ f

Œ #œ œ

œ #œ

j œ #œ

be - yant,

Œ Œ


69 Fl.

&

B b Cl.

&

&

Pno.

V.

?

F

. .œ œ. œ. œ. # œ. # œ ‰ ≈R f 3

& ˙

accel.

Œ

œ

# œœ. J œœ f j œ ‰ œ

? ˙. #˙ . F

arco

Vc.

. œ # œ œJ ‰

Œ

‰ J

Theirs

Œ

œœœ . œ ‰ J 3 f

& ˙

‰ . Rœ # ˙ f œ. œ . œ ‰ j & œ ‰ œ œj ‰ œ. . . . f F

73 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

&

?

deef

Vln.

Vc.

Œ

Œ

Œ

Œ

old deary!

j #œ & œ ? # œJ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. R

Yare on - ly teas - ing!

‰ # œ ≈ œ œ ≈ œ œj ‰ Œ œ. œ. # œ. œ. œ. ˙ # œ. Œ œ J p

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. œ œ Œ

Go

œ

away!

œ J ‰ F

f

œ. . œ. œ. . œ. ˙

˙.

#œ œ #˙

˙.

ƒ dim.

ƒ

Poor

œ #œ J

œ. f œ. œ

‰.

Œ

Œ

q = 92 3

por - por patches!

# # # œœœ fœ #œ

#œ œ œ œ œ Œ

j œœœ ‰ œœ ‰ œ J

f ‰ . œrœ # # œœœ œ.

 j ‰

‰ F

‰ ≈ r ‰ Œ œ. œ. œ.

# œœœ

≈ j ≈ j œ. œ.

Œ

œ. 

œ. ‰ œ.

Œ

‰.

& œ . #œ œ

j ‰ œ. F

Œ

Œ

q = 92

‰ @œJ

Œ

Œ

&

Œ

f

phar - phar,

Vln.

‰.

Œ

Œ

˙

œ. ‰ J

accel.

#œ Œ

Œ

F F

dim.

˙˙˙ #œ œ .

Œ

‰Œ

 ‰ ‰ j  3   ~ ~ ~ ~ ~ J  ~~~ ~~ 

Anna

liv?

Œ

As chalk is my judge!

∑ ∑

j œ

∑ ‰.

r œ ≈ ‰ œJ # œ. œ. f 25


77 Fl.

B b Cl.

& Œ

˙

& Œ

œ#œ œ

&

Pno.

F

? Œ

˙

&   

V.

You don't say,

˘ ? #œ

Vc.

81 Fl.

&

B b Cl.

& &

?U ˙˙˙ ...

Pno.

&

V.

&

Vln.

?

Vc.

26

˙. Œ

‰  J

the

Œ

˙.

Œ

  

sil - ly - post?

∑ Œ

5

#œ œ Œ œ #œ f #œ .. . ≈ b œ œ . œ # œœ # œœ ≈ œ # œœ f # œœ # œ # œœ œ œ #œ ≈

Œ

&

Vln.

œ

3

#œ .

#œ #œ œ œ œ œ f 5

Œ

˙.

Œ

. ≈ œœœ ‰ J œ. ≈ # œœ ‰ J

Œ ∑

F j‰ œœœ œœœ

∑ ‰ j œœœ

3  j ‰    

Be - douix but I do!

j #œ nœ f

j Œ n œœ # œ œ. #œ nœ ß # œ œ ‰ Œ œ J

Œ

# # œœ

‰ . œr œ ≈ œ. # œ . f

Œ

j œ ‰ Œ F

œ

Œ

U

q = 60

˙

œ œ

œ

œ.

œ J

œ

œ

U

44 ˙ F

˙

œ œ

œ

œ.

œ J

œ

œ

œ

œ

Œ

œœ ‰ ≈ œ œJ ‰ Œ R

∑ ∑

U

U

U

U

44 ˙ F

#œ œ œ œ 44 ‰ ≈ # œ œ ‰ œ œ ‰ Œ R J F 44 ˙˙ ˙˙ ˙ ˙

#œ œ œ œ ‰ ≈ # Rœ œ ‰ œ œ ‰ Œ J

44 ˙ F

œ œ

4 4

q = 60

4 j ‰ ˙. 4 #œ . p F

˙

www

w ww

∑ œ

j #œ ‰ #˙ . p F

œ.

œ J Œ F

bœ œ

œ

œ

#œ œ

˙

3


œ . bœ ˙ J &

85 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

Vln.

Vc.

& œ.

? &

B b Cl.

Pno.

b ww w

Vc.

˙

˙

œ.

œJ

œ

nœ J

˙

˙

˙

œ.

œJ

˙˙ ˙ f œœ . .

˙˙ ˙

f

∑ ∑

œ

œ œ œ œ. f

œ œ. bœ #œ œ

? w

p F

f

œ

œ

œ.

b œ U˙

œ

œ

œ

œ

œ.

jU œ ˙

& # b œœ

n ˙˙

? b œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ .. œ.

j œœ b ˙˙

& &

rit.

& bœ &

j œ œ # œ œœœ ... j œ #œ nœ œœ œ # # œœ n œ # œ

j œœ œœ .. ∑

& # œ . n Jœ ˙

see

Vln.

˙

˙˙ ˙

n ˙˙ ‰ œj

Œ

Ó

We

rit.

V.

nœ J

#œ . œ œ f œ #œ œ #œ .

bœ nœ ‰ ≈ bœ nœ ‰ R J

& Ó

89 Fl.

j œ ˙

œ #œ

œ

that

˙

? œ

œ

won - der

bœ ˙

œ œ œ

œœœ .. . œ.

in

U

w

bœ .

J

U

œœ b ˙U˙˙ J U

j œ ˙

j # œ œ . # œj œ . #œ J

q = 80

p p p p

your eye.

œ U˙ J

˙

p

34 Π34 Π34 Π3 Π4

q = 80

j œ œj œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ n˙

œ

œ œ œ œ

œ œ.

#œ #œ œ

ƒ œ ≈ œ œ #œ #œ œ #œ #œ 5

ƒ

5

œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ 5 ƒ œ nœ œ œ # œ ≈ œ #œ 5

34

3 4

34 b œ p f

j œ

≈ œ œ

≈ #œ

œ 27


92 Fl.

&

B b Cl.

&

& Œ

Pno.

? Œ

V.

Vln.

# œœœœ.

Œ

Œ # # # œœœ # œ.

&

&

95 Fl.

B b Cl.

28

j œ. œ

j œ. œ ‰

œ #œ nœ œ #œ nœ œ F ˙ F

&

Œ

Œ ∑ Œ

.  

Œ

j # œ.

Œ

j # œ. œ

j 

j œ.

œ

. œ. œ

#œ #œ

Nœ œ

f

# œ. n œ. œ # œ. n œ. . f Œ

Œ

˙

œœ œ Œ

j œ. œ

    Œ

œ #œ œ #œ nœ œ œ nœ # œ. # œ œ F f

Œ

. N œ . # œ œ. # œ . . ‰ . #œ œ

Œ

Œ

rit.

Œ

j # œœ œ.

Œ

vi - ri - cor - do.

5

Œ

Œ

#œ nœ œ #œ # œ. # œ nœ

Œ

#. œ # œ n # œœœ J ‰ f Œ ‰

An - na was,

œ ˙

#œ ≈ R f

œ.

or

sul pont.

? . ˙

Vc.

j œ.

    Œ

& œ# œ

Vln.

j # œ. œ

& Œ

V.

˙˙ ˙ ‰

f

&

& ˙ ˙˙ ?

Pno.

j œ.

Or - do - vi - co

. œ œ œ. œ œ ?

Vc.

j # œ. f

ΠΠrit.

˙.

˙.

˙. F

˙.

. œ. œ. # œ. œ. œ

f . œ # # œœœ œ ‰ J f j Œ # œœœ .

  

Li - via

f

is,

Œ

5

‰ ‰


98 Fl.

B b Cl.

Pno.

V.

&

&

&

? 3

&

Œ

Plur - a - belle's

Vln.

Vc.

&Œ

Œ

Œ

to

œ. f

B b Cl.

&

# œ. f

&

j #œ

#œ #œ

V.

&

Vln.

&

Vc.

?

˙. #˙ .

cresc.

cresc.

j # œ.

# œœœ ...

Œ

#œ #œ

# œœ # œœ

œ.

# œ. J

œ. 3

# œ. nœ

# œ. # œ. ≈ R J ‰

?

Pno.

Œ

be.

#˙ .

# # œœœ ...

œœ

j œ

ƒ j œ #œ

˙.

5

œ. J

j œ. ƒ j œ

œ #œ œ

3

# œ. œ. # œ. . . œ #œ ‰ & j #œ

ƒ

5

loco

101 Fl.

Œ

œ #œ nœ

n n œœœ

œ.

œ

œ

œ

œ

# œ. œ. n œ. # œ œ

˙

3

# œ. ‰ œ œ # œ ‰ ≈ # œ œ ≈ œ. ≈ 3

# ˙˙˙ # # ˙˙˙

˙. #˙ .

Œ Œ ∑

œ. J ‰ Œ Œ œ. ‰ Œ Œ J # # # # œœœœ . ß # œœ œ.

Œ Œ Œ Œ ∑

j‰ Œ Œ œ ƒ j‰ Œ Œ œ gener 1978 ƒ Barcelona, Rev. agost 2016 29


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG460


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.