MG459 Suite americana (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Suite americana per a orquestra

Edicions la mĂ de guidoANNA

CAZURRA Suite americana per a orquestra

I. Norteña II. Caribeña III. Brasileira IV. Porteña


ISBD(PM) Suite americana. [Música impresa] : per a orquestra / Música de: Anna Cazurra Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (144 p.); 29 cm.

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei.

Primera edició: desembre 2016 ISMN: 979069208-459-4 Dipòsit legal: B-26793-2016 Copyright de la música: © 2016 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Suite Americana I. Norteña Con rapimiento Piccolo Flauta 3

&

12 8

Flute 1-2

&

Oboe 1-2

&

Oboe 3 English Horn

&

Clarinet in B b 1-2

Bassoon

Bass Clarinet

Tenor Sax.

Baritone Sax.

Anna Cazurra

q.™

12 8

12 8

# 12 8

# 8 & # 12

12 8

# 8 & # 12

# 8 & # 12

?

## 8 & # 12

Horn in F 1-2

&

# 12 8

Horn in F 3-4

&

# 12 8

Trumpet in B b 1-2

# 8 & # 12

Trumpet in B b 3-4

# 12 & # 8

Trombone 1-2

?

12 8

Trombone 3-4 Bass Trombone

?

12 8

?

12 8

&

12 8

?

12 8

12 8

12 8

12 8

&

12 8

12 8

Tuba

Mallets (Xylophone, Vibraphone)

Timpani

Percussion 1 (Drum Kit, Brushes, Snare Drum, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 (Agogos, Tambourine, Bongo, Tom.Tom, Tam-Tam)

Percussion 3 (Cymbals, Bass Drum, Tam-Tam,Cabassa, Bongo, Susp. Cymbal)

Piano

?

˙ b œ >˙ .. b b # œœœ ... œœœ ... b >œ œ. > . b >œ b œ. > . > >œ b œ. >œ . > # n ˙˙ œœ ˙˙ . bœ. œ. J œ # Jœ J œ œJ n ˙ . J # œJ b œ œJ. b ˙˙˙ .. ‰ J . > f bœ F œ >œ œœ œ œœ œ. œ. b b œœ j œ b b œœ b b œœ œ 12 Œ œ # >œ œ b œ b œ œ œ œ . œ œj b œ . œ j b œ . J œj œj œ . . 8 J J J #œ œ . b œ . œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ # œ # . . b œ n œ . œ œ bœ. bœ. œ œ #œ. bœ œ. œ. œ. œ .

&

Violin II

&

12 8

Viola

B

12 8

t

12 8

Cello

?

12 8

œ. . J œ œJ b >œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ œ b œ > >œ >œ .. œ œœ . b b œœœ œœ J œ. . œ #œ œ

Violin I

Contrabass

bœ . œ # >œ œ. œJ J F b>œ b œœ j œ œ. œ.

© Copyright 2016 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

##

# & #

9

B b Cl.

Bsn.

#

#

# & #

# & #

?

?

?

&

B. Cl.

T. Sx.

## & #

B. Sx.

>œ œ >œ œ œ. . > # >œ Jœ J J Œ œJ œ Jœ F

˙.

F

j . . . œ œ œ. n œ. œ œ œ >

Œ jœ œ F > b˙.

˙.

œ.

>˙ .

F

œ.

œ

˙

n >˙ .

&

?

Perc. 2

Perc. 3

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

9

Pno.

& ?

bœ œ œ b >œ œ . œ b >œ œ . . . œ œ ‰ œ b œ n œ b b œœ n œœ œ. œ œ b œ. œ b œ œ. . f œ. œ œ. œ. œ. œœ .. œ. œ . œœ j # œ œ œ # œJ œ . œ. œ. œ. #œ œ œ œ œ. œ œ . œ œ. ∑

&

B

t

?

Vln. II

Vla.

œ.

œ

j œ

œ œœ

Ride cymbals

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ J J

F

Snare Drum

>œ n œœ . >œ . > > >œ œ # œ. >œ Jœ œ œ œ œ b œ. œ> # œ. >œ n œœ b œœ ‰ J J ‰ ƒ œ. >œœ b œœ .. œ. ‰&œ ‰? œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ œ œ œ. > >œ . œ > ∑ ∑

&

Vc.

œ. œ.

œ œ. b œ. œ. . > œ œ. œ œ. œ. œ #œ œ ‰ J ‰ œ. œ œ. œœ œœ .. œ. œœœ œ b œ j œ. œ. œ bœ œ . #œ #œ ∑

Vln. I

Cb.

√. . œ. œ. œ œ œ.

œ. œ. œ.

œ.

Hn. 1-2

>œ .

˙. F >˙ .

. œ # œ. œ. œ b œ. œ.

F œ. œ.

>˙ . F arco >˙ .

arco

High Timbale

œ œœ

j œ œ. œ.

F arco ˙.

F arco

>˙ .

F

œ. œ.

>. ˙

> b˙.

>. ˙

> b˙.

œ. ∑

> œœ .. œ.

>˙ .

œ.

˙

b >˙ .

œœ œœ

b œœœœ

j œ

œ #œ œ. œ #œ œ.

œ ∑

œ.

œ œœ

œ.

œ œœ

œ.

œ

œ.

œ œœ

œ J


5

Norteña ∑

17

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # # & #

Tba.

Mall.

Timp.

j œ # >œ œ .

œ >.

œ

‰ œ. œ.

œ

œ

œ.

#˙.

# & #

# & #

?

?

?

& ?

Perc. 2

Perc. 3

 &

# ˙˙ .. f

#˙. ˙. f

œ^ œ^ ^ ^ ^ ^ œ œ œ œœ œ > œ^ œ^ œ œœ œ œ ^ œ^ œ œ œ œ œ^ œ^ œ œ œ J Œ Œ. œ f f F ∑

n ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

n ˙˙ ..

# ˙˙ ..

n ˙˙ ..

b˙. ˙.

˙. #˙.

˙. b˙.

∑ .

∑ ∑

œ. œ œ œ # œ. >œ J∑ ƒƒ> œ. œ >œ œ # œ. >œ J ƒ œ. œ >œ œ # œ. >œ œ œ œ J œ œ #œ

œ. >œ # œ. >œ j œ J œ. > J œ. >œ # œ. >œ . >œ œ J J J

# œ. ∑>œ ‰ Œ . J # œ. >œ J ‰ Œ.

œ. >œ # œ. >œ . >œ # œ. >œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ J œ J J J ƒ . œ . > . > œ œ œ # œ œ . >œ # œ. >œ > œ # œ. >œ J œ J J œ J J ƒ > œ. œ œ. >œ # œ. >œ j > # œ. >œ J œ. œ J œ œ #œ œ J J > . ƒ j >j œ œ œ j œ bœ œ œœ . œ # œ œ . œ jœ œ œ œ. #œ. œ œ. œ œ. œ ƒ >. œ œ. œ œ. # œ . >œ . > œ. > >ƒ > > œ œ œ j œ œnœ œ œ œ #œ œ J œ œ œœ Jœ > ƒ > . >œ . >. > œ œ œ. œ œ #œ. >. > > ƒ œœ .. >ƒ

>œœ . . #œ. . >œ

>œ .. œ

>œ . œ.

>œœ . . # œ .. >œœ .. œ > > œ. œ œ. >œ # œ. J œ œ #œ œ J J > . ƒ > œ. œ œ. >œ # œ. J œ œ # œ. œ J J > ƒ j >j œ œ œ œ œ bœ œœ . œ # œ . œ . # œ . œ œ ƒ >œ . > œœ . œ . # œœ .. œœ .. >ƒ. > œœ .. >ƒ

œœ .. >

>œ . œ.

I

F Œ. ˙. F

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

‰ Œ.

∑ # œœœ

œ. œ.

Vln. I

&

œ bœ

œ.

Vln. II

&

œ bœ

œ.

Vla.

B

œ

œ

œ.

t ˙

œ

j œ. #œ œ.

#˙.

œœ .. œ.

œ. œ.

# œœœ

# œ n œ œ # œJ #œ nœ œ

œœ .. œ.

b >œ œ .

f œ œ . # œœ œ.

> œ œ œ b œ œ . # œ œ b œ >œ œ œ. #œ. . . œœ .. œ. # œ . œ . œœ .. j #œ œ œ œ œ œ . #œ œ. œ œ. #œ œ œ œ b >œ œ . œ #œ. #œ œ bœ œ œ œ

.

>œ œ ‰ Œ.

>œ œ ‰ Œ.

œ # œ b >œ œ . œ #œ œ j œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ F f > œ # œ b >œ œ . œ œ œ œ œ bœ œ. #œ bœ œ œ œ # œ #œ. œ #œ œ j œ #œ œ #œ #œ œ œ œ F f œ b˙. œ #œ œ œ. ˙. œ œ œ J #˙. ˙. Œ. J arco

Œ.

œ

pizz.

#œ F

‰ #œ F

j œœ j œœ

œ œ J œ œ J

f

œ arco ˙. J f #divisi ˙. œ ˙. J f

˙.

b˙. ˙.

#˙. ˙. #˙.

b˙. ˙. b˙.

>œ œ œ œ >œ œ > # œ. >œ œ # œ. >œ # Jœ œ J ƒ . œœ .. # œœœ .. œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J œ

ƒ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J

ƒ œ œ >œ œ # œ œ J J ƒ > . >œ . œ œ. j> ƒ>j œ œ œœ . œ # œ œ . œ. ƒ

œ œ bœ

œ

#œ. >

œœœ^ .. . . ^ œ. # œ œ J ‰ œ. œ.

œ. œ ‰ & œ. œ

?

j œ œ œ # œJ ‰ Œ .

.

j œ œ œ # œJ ‰ Œ .

.

.

.

.

œ œ œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J >. œ

.

>œ .

> œ ‰ Œ.

j œj ‰ Œ . œ bœ # œ . œ œ œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ.

œ n œ. œ.

. > . Œ Jœ # œ œJ F a due jbœ. Œ œ œ. œ F œ b œ œ. œ. œœ

‰ Œ.

œ >.

.

.

‰ Œ. œ œ œ> . # >œ . > . >œ . > œ. œ œ. >œ # œ. >œ j # œ. >œ ‰ Œ . J œ. >œ J J œ œ # œ. >œ J > ƒ

œ. ƒ>

j j œ ‰ Œ. œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ. œ. >œ .

œ œ. œ. # >œ œ . œ œ . J

œ. œ œ. j œ. J œ œ œ œ. œ. œ . F

‰ Œ.

j > . >œ œ. œ # œJ ‰ Œ .

>œ .. œ

a due. œ # >œ œ. J Œ J F > . œ œ œ œ. œ œ. œ. J

.

œ œ. œ.

Œ. ˙.

‰ Œ.

>œ . œœ .. œ ‰ Œ > >œ j > # œ. >œ œ. œ J ‰ Œ . >œ

œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J f J J ƒ J J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?

?

# ˙˙ .. f

Xylo.

17

Vc.

œ #œ œ

#

Cb.

œ. >

Perc. 1

Pno.

œ œ >‹œ .

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

## & # ˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

?

&

B b Tpt. 3-4

# > . & # n œ # œ. œ # œ . -

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

^ ^ ^^ œ^ œ œ œ^ ^ ^ œ œ^ œ^ ^ # œ^ œ œ œ #œ

∑ ∑ ∑ F. f > . . . . œ œ b œ œ b œ œ. b œ. # >œ œ . # œ .. > > > > # œ œ. n œ œ œ. # >œ # œ . œ œ œ. œ. œ œ œ #œ œ œ ‰ J f œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . # >œ > > . > . .. . # œ œ n œ œ œ # >œ # œ . œ œ œ œ. œ œ Œ. Œ J f F > > ‰ œ œ #œ ‹œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ. #œ. œ œ œ nœ œ. #œ œ nœ œ œ œ #œ f F œ. n œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ . # >œ j . œ. b œ. # >œ œ # œ œ. n œ. œ. œ. ‹ œ # œ . >œ >œ œ. œ. >œ œ œ > f > b˙. ˙. j> . >œ œ. # ˙˙ .. ˙. ˙. ‰ # œ œ. œ œ #˙. b˙. œ J J > > f n˙. œ #œ #˙. ˙. ‰ œ œ ˙. œ #œ œ #œ ‹œ œ #œ f F œ #˙. j n˙. ˙. Œ. œ œ œ J œ. ˙. F f œ ‰ # œ œj œ œ œ œ ˙ . ˙. #˙. n˙. J J F f

Œ Œ

j j œ. # œ œ. F > j œ. œ F

œ. Œ J F . Œ Jœ F . Œ # Jœ F

# >œ œ. J # >œ œJ. # >œ œJ.

j œ. œ F . Œ j b œœ . œ F Œ


6

Norteña ∑

25

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

n >˙ .

.

##

>˙ .

œ

œ > œ. J #œ J

?

bœ. bœ. œ.

œ .. œ

# & #

œ. œ.

˙.

&

# & #

.

˙ >.

## & # nœ. œ. # #

# & #

>œ . b >œ . >œ .

>œ

> > j j bœ. œ. œ œ # œ œ. >œ . > > f nœ. j œ. nœ. œ œ œ œ. > >f ∑

> > > Œ. nœ œ œ #œ œ œ œ œ n˙. J f

Œ.

Œ.

> ‰

œ ‰ . >œ F > Œ . # œœ ‰  . Œ.

.

# œœ ..

F >œ œ

f

# œœ ..

>œ œ

?

Œ.

>œ œ

?

?

# & #

& ?

> Œ . b œ œj œ # œ œ œ œ œ b ˙ . > > f Xylo.

.

‰ œ F>

.

&

.

?

.

Œ.

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B t ?

Œ

b >œ œ # œ

>˙ .

œ

œ # >œ œ. J J

>˙ .

œ

œ > œ. J #œ J

>œ . b >œ . >œ .

>œ . œ >œ # œ. # >œ œ. #œ œ J J J J

bœ. bœ. œ.

œ. œ.

œ. œœ ..

>œ .

‰ x f

Crash Cymbal

bœ. œ. > >

x. œ.

Œ.

b >œ œœ bœ ‰

f

œ > f bœ. > >œ b œ . œ Jœ f bœ. bœ. œ. Œ j œ >œ > f

‰ Œ.

>œ œ ‰ Œ. f

œœ ‰ Œ . >f œ ‰ œ ‰ œœ œ œ > œ ‰ œ ‰ œœ œ >œ >œ Œ. œ ‰ Œ f >œ Œ. œ ‰ Œ. f ∑ Œ.

> >œ > œ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ œ ‰ Œ . > ƒ

> œ ‰ .

F

œœ ‰  . F> œ # >œœ œ >œ # œ œ. ‰ ‰ œ #œ œ œ ‰ œ F > ‰ # œ ‰ œ . œ # œ œ. > œ > F > Œ. #œ ‰ . F >œ ‰ œ ‰ œ . >œ # œ œ. > F ∑

Œ.

>œ ‰ .

Œ.

œœ > >œœ

‰ .

bœ ‰ œ bœ ‰ œ F f >œ nœ ‰ ‰ œ f F > Œ. œ ‰ . n >œ ‰ nœ ‰ œ > f F

# œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ . > > > ƒ>

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ > > > ƒ> ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œ >œ >œ > ƒ> >œ >œ . >œ ‰ œ ‰ œ ‰œ œ. ƒ >œ >œ > œ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ > >œ

j > x x x. œ. œ.

j x x x. œ. œ.

x ‰ Œ.

∑ Œ.

x.

x ‰ Œ.

œ œ

Œ.

œ œ œ x. œ. œ. f

Ride Bell

x.

j x x x. œ. œ. ∑

j x x x. œ œ œ x. œ. œ. œ. œ. F ∑

x ‰ x ‰ x ‰ Œ. ƒ >œ . >œ . > .œ b œ. . >œ œ # œ. >œ # œ. œ œ œ œ >œ œ. > . b # œœ .. œ . œ œ #œ œ œ J œ Œ. J J . . ƒ . œ œœ .. œ # œœ .. œ œœ œœ œ œœ œ . œ . œ. œ. Œ. œ. œ J œ. œ. œ. œ. œ. > > œ. > ∑ ∑ ∑ x

f

‰ Œ.

j > x x x. œ. œ. ƒ

x ‰ Œ.

j x x x. œ. œ.

j > x x x. œ. œ.

j x x x. œ. œ.

> ‰

> ‰

œ >œ œ œ. œ œ œœ J œ >œ œ œ. J

j œ œ œ œ. >

b >œ œ œ œ œ b>œ b œ œ œ J # œ œ œJ œJ J J f bœ. . œ. # œœœ .. œ . œ # œ œ bb œœ .. œ . œ œ œ #œ œ. œ œ # œ # œ œ # œ œ .. > >œ f >œ

Œ.

b >œ œ œ œ œ b>œ b œ œ . . J œ œ # œ œ œ b œ œ. J # œ œ Jœ œJ J J . . J f

j x x x. œ. œ.

Kick Drum

>œ . b >œ . >œ .

bœ. œ.

>œ œ

>œ œ ‰ .

Œ.

F >œ œ Œ. œ ‰ œ ‰ Œ. F

∑ Œ

Œ.

n œœ ‰  . > j > œ n œ ‰ œ ‰ œ #œ œ ‰ œœ ‰ œ n Jœ œ œ œ > . > . j > œ œ ‰ œ ‰ œ # œ œ n œ ‰ œ ‰ œ n Jœ œ œ œ > . > . >œ œ #œ b ‰ œ ‰ Œ. Œ. œ ‰ œ ‰ Œ.

Low Mid Tom Ride Cymbal Low Tom High Mid Tom

Perc. 3

25

f

.

Vc.

f

œ

Cb.

>œ

f j bœ. bœ. œ . Œ œ œœ >œ > f ∑

Perc. 2

Pno.

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ . b >œ . >œ .

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ # >œ œ. J J

.

&

B b Tpt. 3-4

œ

> b˙.

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>˙ .

œ œœ œ.


7

Norteña ∑ >œ œ œ œ >œ . >œ œ # œ. >œ # œJ œ. >œ .

33

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

‰ ‰

œ

‰ Œ.

n >˙ . ˙. >

n˙. >

Œ

# & #

# & #

?

Œ

?

Œ

?

&

?

Perc. 3

j x x x. œ. œ. ∑ ∑

&

?

&

33

j > x x x. œ. œ. ƒ

Vln. II

&

.

Vla.

B

.

t

?

#˙.

n˙.

n˙.

˙.

n˙.

œ >

n˙.

œ.

˙.

˙. Œ. Œ.

j j œ œ nœ #œ > f j j œ œ nœ #œ > f

> j œ œ bœ. œ œ > j œ œ bœ. œ œ

j œ > œ > >j n œ œ J #œ œ f > œ n œJ # œj œ f

b˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

j œ œ > >

j œ ˙. >

n˙.

˙.

œ.

˙.

#˙.

b˙.

œ.

œ >

j n >œ >˙ .

˙.

b˙.

.

.

œ nœ œ œ nœ œ

œ œ J

œ

œ œ J Œ.

j œ œ œ # œ œJ œ > j œ œ œ # œ œJ œ >

> x œ

‰ Œ. ‰ Œ.

. .

√ œ. œ. F . b œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ ∑ .œ # œ œ. œ b œ. . œ. f > j j œ œ œ. ∑ & œ œ œ b œJ # œ œ œ Œ b œJ > ˙. b˙. b œ >œ b œ. >˙ . J Œ J P b˙. ˙ > #˙. n ˙ .. Œ b œ œ b œ. j ˙˙ .. J> P> b œ >œ b >œ >˙ . ˙. ˙˙ .. Œ J J b˙. P w. >P b > > > ˙. Œ œ œ œJ w J >. P

˙.

n˙. ˙˙ . .

œœœ œ. P

j x x x. œ. œ.

Œ.

.

œ œ b œ>.

Œ.

.

œ œ b œJ # >œ J f

Œ.

œ

Œ.

œ œj # œ n œ n œ

œ

f

bœ.

œ œj # œ n œ n œ

œ œ nœ bœ. > œ œ nœ bœ. >

˙.

Œ.

.

Œ n œj œj œ > f

œ

bœ.

Œ.

œ œ J

œ œ b œJ # >œ J f

œ >. f

œ. œ œ. œ œ n œ. > f F >

œ.

œ.

œ.

bœ j œ bœ j œ

Œ.

.

Œ.

.

b >œ j b œ. œ b œJ > f b >œ Œ b œj œ b œ . > J f

> œœ J > œœ J

j œ bœ. >

j œ bœ. >

Œ.

.

Œ.

.

œ.

Œ

. .

> . œ bœ œ nœ J J

n œ œ. >œ . . b œ n œ. n œ. œ œ. b œ. œ. œ. >œ œ. # >œ b œJ J F f

œ œ œ œ n œ. F . > œ œ œ œ œ œ J nœ #œ nœ nœ bœ nœ œ. Œ. J J

.

˙.

Œ n œj œj œ > f œ œ b œ>. œ œ Œ. J

∑ .

˙.

.

˙.

x. œ. f

b˙.

> ‰ œ ‰ Œ.

˙.

w> .

Vc.

b˙.

#

Perc. 2

Cb.

>˙ .

>˙ .

Œ

Vln. I

b˙.

Perc. 1

Pno.

> > >œ ‰ œ ‰ œ ƒ

˙.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ ‰ Œ. f

.

b œ >œ b œ. J œ J P j Œ b œ œ b œ. J> P >œ n œ >œ b œ. J J P > . œœ n œJ œ b œ >P J > . œ œ œ œJ œ J >P j j œ œœ œ >P > .

#

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

Œ.

>œ # œ œ

œœ ‰ Œ . œœ ‰ œœ ‰ # œœ > >f ƒ> > >œ >œ > > # œ œ œ œ œ ? œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ œf ƒ > > œ > # & # œ ‰œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ >f ƒ> > >œ > > > # ‰ Œ. #œ ‰ œ ‰ œ & # Œ. ƒ f >œ >œ # >œ > ## > ‰ œ ‰ œ & # œ ‰ ‰ ‰ > f ƒ &

B b Tpt. 3-4

#

# & # Œ.

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ

Œ. Œ.

œ. f

œ œ œ x. œ. œ. F f

œ.

Œ.

j x x x. œ. œ.

Œ. j x x œ.

. b œ. . b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. >œ œ. n >œ b œ . . œ . . . œ. b œ. œ. . . .œ œ œ œ œ. œ œ # œ. b œ. b œ. œ œ œœœ œ œ J J .œ .œ f p F œ. œ j j >j j b œ œ œ b œ œ ‰ ? œ œ œ œ b œ >œ . b œœ .. œ . # œœ j > j œ œj œ œ b œ # œ n œ œœ œb œ # œœ œ œ b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ . b œ œ œ œ. œ # œ n œ b œœ œœ J bœ ‰ J œœœ œ J J > > bœ b˙. ˙. b˙ ˙. b˙. œ ˙. œ œ nœ J J b œ. œ. . œ. . œ. œ. œ œ. œ. œ

˙. b˙. bœ œ. j œ œ œ.

œ œ J œ. œ œ.

˙. ˙.

b˙. ˙.

. b ˙˙ .

bœ.

Œ.

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b˙.

œ.

œ

˙. j bœ ˙. ˙.

#˙.

b˙.

œ.

œ.

œ J

˙. #˙.

b˙. b˙.

œ. nœ.

f

Œ.

j œ œ. f> œ.

pizz.

œœ .

j f œ pizz.>œ . f

b >œ . œ. f œ.

pizz.

Œ. Œ.

> Œ . # n œœ .. Œ.

>œ . >œ .

œ. Œ. Œ.


8

Norteña ∑ >œ > .œ œ b œ œ œ b œ J J #œ J J

40

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

? # & # # & #

## & #

Tba.

Mall.

Timp.

œ.

>œ n œ > œ > . œ ˙ J J

œ.

œ.

˙.

œ.

bœ. #œ .

œ. >

>œ .

œ. #œ. > > > #œ . œ . œ . > > œ. #œ œ. . > œ.

# & #

?

?

?

&

> x. œ.

Œ. bœ.

Œ.

j x x x. œ. œ.

œœœ œ.

40

& ? & & B

œ bœ

f

. Œ. bœ

t

bœ.

?

bœ.

Œ. Œ.

Œ.

bœ. bœ.

œ. Œ.

arco

Œ.

arco

ƒ

bw. ƒ bw. ƒ

b œ Jœ œ. ∑

F

b˙. >œ .

œ. >

b >œ .

> bœ nœ #œ œ. ∑

n œ n œ # œ >œ .

œ

œ >

b˙.

œ.

œ.

œ.

>œ

b˙.

œ.

œ.

œ.

>œ

f

œ bœ bœ

bœ Œ œj œ b œ œ œJ J F a due bœ Œ œj œ b œ œ œJ J F a due

œ. >

j œ. œ n œ b œ

œ. b œ. œ.

>œ .

f

F

n œ Jœ œ.

œ. F>

>œ

œ. >

œ J

œ.

œ bœ œ œ œ bœ . œ J œ. . F >œ œ. œ œ n œ œ. J F ‰

œ.

> œ n œJ œ .

n œ # œj

œ. >

œ J

œ.

nœ #œ J œ. >

>œ # œ œ. >. œ œ.

œ.

œ œ.

œ nœ bœ

œ.

>œ # œ œ.

œ œ.

œ nœ bœ

œ.

>œ # œ œ.

œ œ b œJ œ . J

œ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ

œ œ bœ . Jœ J

œ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ œ.

œ F

r œ œœ F> œ >

j œ œ F œ.

œ. > œ. . œ. .

. . . . œ. . œ. œ œ. œ. œ. œ # œ œ # œ . . . . œ. # œ. œ. œ œ. œ. œ. œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. œ. . . . œ nœ œ > ‰œ

œ. >œ J

œ. >œ J

œ nœ J

Œ.

>œ

F >œ >œ J

Œ.

.

Œ.

.

F

j > x x x. œ. œ.

>œ .

œ.

j x x x. œ. œ.

œ œ

n b ˙˙ .. n b ˙˙ .. n˙.

bœ. F

Œ.

Œ.

œ

˙˙ ..

n œœ ..

F

b >˙ .

œœ ..

œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ

œ.

œx x x x x x œx x x x x x œx x ‰Œ ‰ ‰ œ œ J

x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ J

œ.

Œ.

Œ.

œ.

œ.

F

b >˙ .

F

œ. ∑

Œ.

.

>˙ .

œ.

œœ œœ

j bœ

œ. œ.

b œœ œ

j œ. #œ œ.

œœ .. œ.

b >˙ .

œ.

œ bœ bœ nœ œ bœ

œ.

œ œœ

b >˙ .

œ.

œ bœ bœ nœ œ bœ

œ.

œ œœ

b >˙ .

œ. ∑

b >œ œ. œ. J bœ J b œœœ > n œœœ ... œ. bœ nœ œ. œ. bœ nœ œ.

>˙ .

F b˙.

œœ ..

arco >œ ‰œ ‰ ‰ œ œ > pizz > > arco ˙ . œ. œ. œ œ œ. œ ‰ ‰ ‰ arco pizz > > > > pizz.

Œ.

.

œœ ..

Œ.

^ ^ ^^ œ^ œ œ œ^ ^ ^ œ b œ^ œ^ ^ > œ bœ œ œ bœ œ œ F f

b œ^

Xylo.

‰ œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Snare Drum ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ J J F High Timbale ∑ ∑

j> Œ œj œ b œ. œ . > F f ƒ b b œœœ j >œ j œ J Œ œ. ‰ ‰ œj ‰ j . œ œ œ # œ œ # œ œ œ .. œ. œ > ˙˙ .. œœ .. œ. >˙ . b >˙ . bœ. ˙˙ ..

œ.

Ride cymbals

Œ.

bœ.

>œ J

œ œ ‰ œ œ œ ## œœ œ œj œ b œ œ œ n œ œ b œ œ œ nœ œ F

œ. >

>œ >œ J

œ J

œ bœ œ œ nœ œ bœ œ œ nœ œ ‰ œ œ œœ ## œœ œœ œj F

œ.

>œ .

œ. J

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ

ƒ > b b b œœœ ... # >œœ .. b œ >œœ .. œ . œ .. œ . # >œ .

ƒ b˙.

œ b >œ b œ.

nœ bœ.

 ˙.

œ. F>

œ.

. . œ. œ œ œ. . œ œ.

F

œ b >œ b œ.

j x. x x x. œ. œ. œ. ƒ ∑

arco

b >˙ .

œ.

b w . ƒ

. œ œ b œJ œJ œ b œJ b b ˙˙ . J #œ ƒ arco . . œ œ . b œ b Œ. Œ. œ. b ˙˙ ..

>˙ .

œ. œ. b œœ .. b œ . b œœ .. bœ.

b >˙ .

>œ b œ b œ œ b œ œ >œ œ b >œ . b œ . >œ b œ >œ œ >œœ .. J J J J b œ. œ. bœ J œ J bœ.

bœ. b >œ . œ

>˙ .

b˙.

>œ > ‰ œ. ‰œ ‰ œ > >

bœ.

F

‰ ‰ œ. œ ‰ > >œ > œ > ˙. œ. bœ.

?

F b >˙ .

œ.

Perc. 3

Vc.

œ.

# & #

Cb.

> b˙.

Vla.

œ . b >œ . >œ .

Perc. 2

Vln. II

œ.

Vln. I

œ.

bf>˙ .

œ.

>˙ .

#

Perc. 1

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ.

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

f >œ b œ >œ œ >˙ . J J

&

B b Tpt. 3-4

#

ƒ b >œ . œ . b >œ . >œ .

Œ b œ œ b œJ J ƒ f œ b œJ b >œ . n œ Œ J . f ƒ œ bœ > œ nœ bœ œ n >œ . œ œ n œ œ J J J J ƒ bœ. b >œ . . Œ. f ƒ nœ. œ. bœ. bœ. n >œ . > ƒ . n >œ . . Œ. nœ f ƒ nœ. œ. b >œ . . b œ nœ. > ƒ .

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

b >œ . b œ .

œ.

œ

œ J

œ bœ bœ

œ bœ bœ

˙

˙.

œ. ∑

œ. œ. j œ œ F

j œ œ F œ nœ œ œ.

Œ. œ

b œœ œ

œ bœ œ œ bœ œ

œ J

œœ .. œ.

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ Œ. œ

pizz.

bpizz. œ œ bœ J F œœ œ œ J J

Fpizz. ‰ œ œJ œ F

œ œ J

œ J œ J

œdivisi J arco


9

Norteña 47

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

? ?

& ?

Perc. 3

 47

Vla.

Cb.

Vc.

#

& ? & & B t ?

. . > œ œ. b œ b œ œ. # >œ œ . b œ

b˙. ˙.

˙˙ ..

. . œ œ. n œ b œ œ. # œ >

˙. ˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

b˙.

ƒ >œ . ƒ

n b ˙˙ ..

˙˙ ..

b n ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

œœ .. >ƒ

œ œ b >œ œ .

œ

b˙. ˙.

f

ƒ . > bœ œ > >œ n œ b œ œ. œ œ œ n œ # œ. œ J œ. > . > j ƒ>j bœ œ b˙. bœ nœ œ. b œ œ . b ˙. œ. ƒ >œ . ˙. œ. >ƒ >œ . bœ œ > bœ nœ #œ œ J ˙.

˙.

œ bœ œ bœ bœ œ

f ˙. ˙.

œ

> b œ. œ œ b œ n œ. œ J∑ > ƒ b œ. œ b >œ œ. œ. >œ œ >œ b œ n œ. >œ J ƒ b œ. œ b >œ œ. œ. >œ œ >œ b œ n œ. >œ b œ œ œ J b œ n œ œ ƒ b œ. œ b œ œ >œ n œ # œ. >œ J œ b œ œ

b˙.

œ.

œ œ.

œ œ. ˙. ˙.

œ. ƒ>

œ.

Œ.

Œ.

œ.

Œ. bœ.

œ. J œ. J

œ. >œ J œ. >œ J

œ

œ. >œ j >œ œ. ∑>œ ‰ Œ . b œ. J J œ. >œ b œ. >œ œ. >œ J J J ‰ Œ. œ. >œ b œ. >œ œ. œ œ bœ œ œ J J J .œ >œ . >œ œ. bœ J J J

> bœ.

n >œ .

œ

œ bœ

>œ .

œ

Œ.

œ

f b >œ œ . f ˙.

f arco ˙. f ˙. ˙.

divisi

f

œ

œ.

b˙.

˙.

˙.

˙.

b˙. ˙.

˙. ˙.

b˙. b ˙.

bœ œ J

œ

œ œ

œ œ bœ

‰ #œ œ œ

œ >.

b >œœ .. b œœ .. >

>œ ‰ Œ. >œœ ‰ Œ.

I

œ. > F

>œœ ‰ Œ.

œ. >œ b œ. >œ œ. >œ ‰ Œ . J J J

œ >œ œ n œ . >

œ b >œ œ œ . >

œ >œ œ

b >œ .

œ n >œ œ œ . > ∑

‰ Œ.

>œ ‰ Œ.

>œ ‰ Œ.

xœ x x x x x xœ x x x x x ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J

œ. >

œ. > > œ. œ j >œ œ. b œ. J J >œ .

œ bœ

œ bœ œ œ. > >

œ. >

œ >

^ b b œœœ ... . œ. œ^ >œ œJ. œ J ‰ œ. œ.

œ. œ.

œ ‰& œ

œ. œ.

?

œ

j œ ‰ Œ. b œ œ œJ

œ

j œ œ ‰ Œ. bœ œ J

œ œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ. J

>œ . >œ . > œ. œ. œ ‰ Œ. > > j ƒ>j bœ œ œ j j œ œ bœ œ ‰ Œ. b œœ .b œ n œ œ . œ . œ b œœ . œ œœ . œœ œ. ‰ Œ. ƒ

> . ‰ œ. œ. œ # œ œ

. b œ. . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. n œ

œ œ J

> . >œ œ œ œ œ œ >œ b œ œ œ. b œ. >œ b œ œ. >œ b œ n œ J ƒ œ. b œœ .. b œœ .. b œœ .. œ . œ . œœ .. œ. œ. œ. œ . œ. œ. . œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ b œ n œ b œ œ œ bœ œ œ œ J

œ œ b >œ œ .

œ. >

>œ .

ƒ

ƒ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ ƒ b >œ b œ n œ œ ˙. J ƒ >œ . >œ . b˙.

b >œœ ..

œ. œ. > > > b œ. œ œ. >œ J œ bœ nœ œ J > . ƒ œ. Œ. Œ. œ.

n >œœ ..

œ. >œ J

. œ. j n>œ œ. œ œ. j # œ œ. œ œ. n œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ b œ œ. œ J J nœ > > F> I œ œ œ œ œ œ œ œ # œ ‰ œ œ ‰ ‰ Œ. ‰ ‰Œ ‰ F

> œ ‰ Œ.

œ.

b >œœ ..

œ. >œ J

>œ b œ J œ.

œ œ b œ œj œ œJ œ ‰ Œ .

œ œ b >œ œ .

f bœ œ . œœ j œ œ œ. œ œ. œ œœ œ œ. œ œ arco b >œ œ . œ œ b >œ œ. œ

‰ Œ.

j j b >œ œ. œ. # œ œ. J >

b >œ œ œ.

n >œœ ..

œ. >

œ.

‰ Œ.

j œ. >œ F

. œ. b >œ b œ œ. ‰ #œ

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J ƒ J ∑ ∑ ∑

b >œ œ .

>œ

Œ

f

>œ œ

œ. >œ b œ. >œ œ. >œ ‰ Œ . J J J j œ œ bœ j œ ‰ Œ. œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ.

œœ .. > œœ .. >

>œ

œ. >œ œ œ J

œ. >

b >œœ ..

>œ

œ. >œ . >œ œ. >œ bœ ‰ Œ. J J J j ƒ>j bœ œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ œ b œœ .b œ n œ œ . œ . œ b œœ . œ œœ . œœ œ. ‰ Œ. ƒ > > . >œœ >œ . b œœ .. >œ . b œœ . b >œœ .. ‰ Œ. œ. œ. b œœ .. > ƒ

b˙. b ˙.

.

>œ .

b >œœ .. œœ .. >ƒ . > . >œ b œJ œ œ bœ œ bœ œ œ nœ #œ . œ ƒ œ œ œ œ œ > n œ # œ. >œ b œJ œ n b ˙˙ ..

œ J Œ Œ. f f

œ œ b >œ œ .

œ

>œ

˙˙ .. f

œ.

> . . . . œ œ b œ b œ œ # >œ œ . b œ

œ.

?

Perc. 2

Vln. II

#

# & #

Vln. I

f b >œ œ .

f # b >œ œ . & # f

Perc. 1

Pno.

#

>œ

f ## ˙ . & f ## ˙ . & f ### ˙ . & f &

B b Tpt. 3-4

f >œ œ .

f # # >œ œ . & f ˙. ˙. ?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ

>œ œ .

‰ œ

œ #œ œ >


10

Norteña ∑

54

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. f f a due. . . œ b œ œ œ. b œ. œ. b œ. œ. ‰ œ. b œ. œ. f f a due

#

Œ. Œ.

# > & # œœœ

Œ.

a due

‰ œ b œ n .œ b .œ n .œ . F. f . . . . >œ œ œ. œ. b œ œ. œ œ b œ. n œ. œ. b œ

?

œœ ‰ Œ. F œœ ‰ Œ . F

> œœœ

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰Œ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ. nœ œ œ œ > j œ n >œ ‰ Œ . œ œ nœ œ œ n œ œ >œ J J >

œ ‰ Œ. bœ ‰ Œ.

œ œ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

œ bœ ‰ Œ.

œœ ‰ Œ . ∑

œ ‰ Œ. œ œ œ F œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ f F œ Œ.

‰ .œ b.œ n .œ b .œ n .œ

Œ.

œœ

‰ Œ.

œ ‰ Œ. œ

œ œ ‰ b œœ ‰ n œœ ‰ œœ

∑ œ œ

œ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ œ œ

‰ Œ. bœ ‰ bœ

œ ‰ Œ. nœ

œ ‰ œ ‰ # œœ ‰ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ œ

# . . . . œ. b œ. œ ‰ Œ . ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ. ‰Œ ‰ ‰ Œ. & # œ œ œ. œ. b œ. œ. œ œ n œ # œ œ œ nœ > f F F . > > b œ œ. b œ. n œ. œ. # . . . . œ. b œ. . b œ. . & # œ œ œ. œ. b œ. œ. œ œ n œ # œ #œ œ. œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ n œ # œ >œ > > > F f > ### ∑ ∑ ∑ & #

œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ ‰n œ ‰ œ

# & #

# & #

?

?

?

&

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

.

?

.

&

divisi

Vln. I

Vln. II

&

Œ.

Vla.

B

t

?

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

54

Pno.

Cb.

Vc.

#

Œ.

œœ ‰ Œ. F

œœ

œ ‰ Œ. bœ ‰ Œ.

œ œ

‰ Œ.

œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

‰ Œ.

b œœ ‰ Œ .

Œ.

œ œ

œœ œ œ

‰ Œ.

œ bœ ‰ Œ.

‰ œ ‰Œ ‰œ ‰Œ

‰ bœ

‰Œ ‰

pizz.

pizz.

œœ ‰ F pizz. divisi Œ . œœ ‰ F pizz. œ ‰Œ ‰ F pizz. divisi œ ‰ œœ ‰ œ F divisi

√. . . . . bœ œ ‰. œ. œ. b œœ. b œœ. œ . F bœ ‰.

Œ.

œ ‰ Œ

œ œ ‰ œ œ

‰ Œ.

œœ ‰ Œ . œ ‰ Œ. œ

‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ

bœ ‰ bœ

œ

√ b œ. > > b >œ œ . > # >œ œJ œ # œ b œ. œ. b œ. œ. œ. # >œ n œ œ >œ œ. œ. œ. œ. œJ J œ J # œ œ. J œJ F f œ. œœ .. œ. œ. œœ .. >œ . # œœ .. œ. œ . œœ .. œ . œœ .. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ > >. ∑

‰ Œ.

œ ‰ œ ‰ # œœ ‰ œ bœ œ œ

‰ Œ.

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ œ

‰ Œ.

‰ Œ.

œ ‰ b œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ

œ bœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ œ œ

>œ œ J œœ œ. œœ ..


11

Norteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

62

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

?

# & #

# & #

## & #

#

#

# >œ œ .

∑ b œ. . . >œ œ b œ b œ. œ.

F b >œ œ . > œ. œ. b œ. b œ. œ. œ F # >œ œ . >œ . > œ . œ Jœ J F b >œ œ . > > œ . œ œ œ. JJ F œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ F

œ ‰œ ‰œ ‰ œ F Œ. œ ‰ Œ. œ œ F

F ‰œ ‰

œ

‰ œ

bœ >œ œ . >œ b œ œ. œ. . œ. bœ œ œ . >œ b œ œ. œ. . œ. > b >œ œ . >œ œ œ œ œ. œ .. . b >œ œ . >œ

œ œ œ œ. œ .. .

‰œ ‰

œ

œ

# & #

?

?

?

&

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Mall.

Timp.

62

Pno.

& ?

Tba.

‰ Œ. œ ‰ Œ. œ

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tbn. 1-2

# & #

B b Tpt. 3-4

‰ œ ‰œ ‰ ‰œ œ

B b Tpt. 1-2

&

Hn. 3-4

&

œ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ œ œ

Hn. 1-2

‰œ

Œ . n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ n b œœ ‰ b œ ‰ œœ ‰ Œ . œ F

Œ . n b œœ ‰ Œ . F b œ >œ b œ n œ # œ >œ J > f b œ >œ b œ n œ # œ >œ J > f bœ œœ œ bœ ‰ ‰ œ F bœ F bœ F

‰ Œ. ‰ Œ.

œœ ‰ n b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ .

œ nœ œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ ‰ Œ. œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ ‰ Œ. œ

Œ. œ. œ œ bœ œ. œ. > > ∑

œœ œ œœœ

‰ Œ. œ ‰ bœ ‰ nœ ‰ œ ‰ Œ. nœ œ œ œ

Œ.

œœ œ œœ bœ œ ‰ ‰ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. œ œ

‰ Œ. ‰ Œ.

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ

œ œ

œœ ‰œ

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

Œ. f

bœ bœ

Œ.

divisi

b œœ œ ‰

œ b b œœ

divisi

f

> >œ œ œ b œ J

œ œ 9 b >œ # œ ∑>œ Jœ Œ . 4 8 4 J œ œ 9 b >œ # œ >œ Jœ Œ . 4 8 4 J

j> 9 > >œ œ œ œ œ b œ œ œ 8 b œ # Jœ J Œ . > >œ b œJ >œ œ n œ œ 9 n >œ j>œ œ . 8 #œ J Œ

bœ bœ ƒ bœ ƒ bœ ƒ

4 4 44

> œ 98 n >œ # œ œ J Œ . 44 J 98 bb œœ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ 9 4 8 nœ ‰ ‰ Œ. 4 œ 9 8 n œ b œj œ Jœ Œ . > > 9 8 nœ ‰ œ ‰ Œ.

4 4 4 4

9 4 n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ 8 n b œœ ‰ b œœ ‰ Œ . 4 ƒ 9 4 n b œœ ‰ Œ . œœ ‰ 8 n b œœ ‰ œœ ‰ Œ . 4 ƒ bœ ‰ Œ. œ ‰ 9 bœ ‰ œ ‰ Œ. 4 8 bœ nœ 4 nœ bœ ƒ

‰ Œ. n œœ ƒ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ.

œ

‰ Œ.

œ

œ ‰ 98 n b œœ ‰ n œ ‰ Œ . 44 œ œ bœ œœ ‰ 98 b œ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ

‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ ‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ

b œ >œ œ b œ œ 9 b >œ b œ >œ Jœ Œ . 4 b >œ b œ n œ >œ J 8 4 J ƒ ∑

98

44

98

44

98

44

98

44

j œ >œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œœ 98 b œ b œ >œ œ bœ œ J > œœ œ 9 ‰ ‰ ‰ 8 bœ ‰ œ b œ œœ œ uniti > arco bœ œ œ bœ œ 9 b >œ b œ >œ b >œ b œ n œ >œ J 8 J ƒ uniti arco b œ >œ œ b œ œ 9 b >œ b œ >œ b >œ b œ n œ >œ J 8 J ƒ bœ œ Œ . b œ ‰ Œ . œ ‰ 98 b œœ ‰ b œœ

œ œ Œ . 44 J

‰ Œ. ‰

b œœ œ

pizz.

œ œ

œœ œ

b œœ œ

b œœ œ

‰ bœ ‰ ‰ œ bœ œ pizz. bœ nœ b œœ œœ ‰ Œ. ‰ bœ ‰b œ ‰ f

b b œœ ‰ f divisi b pizz. œ b œ ‰ . Œ f bpizz. œ ‰ Œ. divisi f pizz. b œœ bœ ‰ bœ ‰ Œ.

Œ.

Œ.

n œœ

> >œ œ œ b œ ∑J

> > œ œ nœ œ b œ n œ # œ >œ J œ ƒ œ J bb œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ƒ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ J nœ œ ƒ >œ œ n œ b œ œ nœ #œ œ J œ J b >œ > ƒ œ J nœ ‰ Œ. œ ‰ Œ ‰ ƒ

bœ ‰ Œ. œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. nœ bœ bœ nœ œ

&

Vc.

bœ f

œ J

Œ.

Vln. I

Cb.

bœ f

j bœ nœ œ bœ ƒ> œ bœ nœ J bœ ƒ> œ > J bœbœ nœ ƒ œ bœ nœ b J œ ƒ>

n b œœ ‰ Œ . œœ ‰ n b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ . f

œœ ‰œ ‰

Œ.

œœ œœ ‰ Œ. œ ‰ Œ. œ œ œ

n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ n b œœ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ Œ . f

> œ nœ œ n œ b œj œ œJ n œ . Œ ‰ Œ . > > bœ œ bœ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ f

œœ Œ. œ ‰ Œ. f œœœ œ ‰ ‰œ ‰ œ œ

Œ.

j œ œ n >œ . Œ ‰ Œ . nœ bœ > J >

> œ >œ . œ # œ œœ œ œ . Œ . œ # œJ J >

∑ Œ œj œ . f > >œ b œ >œ . >œ b œ œ > > > œ œ œ œ bœbœ nœ œ bœ #œ J J J J f> > > > >œ œ b œ œ. >œ j> œ œ b œ œ b œ # œJ J J b œ b œ n œ >œ œ f > b œ >œ œ n œ œ n >œ j >œ œ >œ œ. >œ bœ bœ nœ œ J J J #œ >f > > > > >œ œ n œ œ. >œ œ œ n œ œ n œ # œJ J J b œ n œ # œ >œ J œ f œ. >œ bœ œ bœ œ œ œ b œ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ J f ‰ œ ‰ ‰œ ‰ ‰ ‰ œj œ nœ nœ œ œ . > œ f > j b œ >œ œ n œ œ n œ b œj œ œJ n œ œ. œ b œ n œ # œ >œ J > > > f> . œ >œ nœ ‰ Œ. œ ‰ Œ ‰ nœ ‰ œ ‰ œ J f .

œœ œ

‰ Œ.

œ ‰ Œ. œ œ œ ‰ Œ.

Œ . œœ ‰ b b œœ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ Œ . œ Œ . œ ‰ b œœ ‰ b œœ ‰ b œœ ‰ Œ .

œ ‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ œ œ ‰ œ ‰ bb œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ Œ . œ œ

> bœ bœ nœ œ bœ bœ nœ œ > ƒ œ b b œœ bœ ‰ bœ

bœ ƒ bœ bœ ƒ

ƒ

‰ Œ . 44 œ J Œ . 44 œ J Œ . 44 ‰ Œ . 44

œ ‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ b œœ œœ b œ ‰ ‰œ ‰ ‰ 98 b œ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ œ ‰ Œ.


12

Norteña

Picc.

&

q 44 ∑

Fl.

&

44

Ob.

&

4 4

# & 44

# & # 44

44

# 4 & # 4

# 4 & # 4

b >œ œ n >œ œ œ œ œ ˘œ ˘ ‰ J bœ œ bœ ≈ ∑

71

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

?

## 4 & # 4

f

q™

∑ ∑

w

P

w P b˙

˙

P w P

>œ œ ˘ ˘ ˘ > > œbœ œ ‰ n Jœ œ œ n œ œ f ∑

∑ ∑

^ j n œ b œ ‰ œ œ- . œ > f

Hn. 1-2

# 4 & 4

Hn. 3-4

&

# 4 4

# & # 44

# & # 44

?

4 4

?

44

?

44

&

44

?

44

Perc. 1

44

Perc. 2

44

44

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 3

> > > -j > j w ˙ ˙ œ. b œœ b œœ Œ b œ œ œ w b œ œJ œ œ ‰ b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b w œb œ b ˙œ œ ‰ b œ ˙œ . ‰ b œ œ b œ œœ n b œœœ b b œœœœ ..b œ œ œœ œœœ œœœ œb œœœ b bb œœœ . œ œ œœ œœœ . œn œ œœ. œ b œ œ . . . ‰ ‰ Œ œ Œ J J J > J p > J J > F > > > >˙ > >œ . b œ œ >œ . >- > > Fb œ . b b œ b˙ b˙ ˙ b˙ œ œ. ˙ b˙. œ bœ œ œ. œœ b b œœœ ... J ∑ J J bœ. J

∑ 

b œœ œœ

a due

> ‰ j X. x œ Œ Œ œœ Kick Drum > F ∑ Ride cymbals

>x

>x Œ  b >œ bœ

Œ

Crash Cymbals

f b >œœ œ b b b œœœ œ œ œ ‰ œ J f œ. b œ b œœ j bœ. œœ œœ œ b œ. J b œœ

>œ b >œœœ œœ

&

44

?

44

Vln. I

&

4 4

Vln. II

&

44

B

44

unite arco

t

44

arco

71

Pno.

Vla.

Cb.

Vc.

?

44

ƒ

œ >œ

Œ 

bœ Œ  b >œ w

P w P w P

uniti arco

P

˙


13

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

œ . b œJ- œ . b œ^ J

E. Hn.

&

œ . œ- œ b œ- œJ J J f

81

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

bw

?

˙

b˙.

# & #

˙

˙

bw

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

b >œ .

˙.

## & #

#

 ‰ jn œ œ b œ Œ bœ -

#

# & #

# & #

?

œ‰ Œ J

j j j j œ . œ- œ œ- œ- œ . œ- œ . ƒ

^j ^j Œ œœ ‰ ‰ œœ Œ F ^ ^ Œ b œj ‰ ‰ œj Œ F ^ ^ Œ j ‰ ‰ jŒ œœ b œœ F ^ ^ Œ b œœ ‰ ‰ œœ Œ J J F ∑

^ j j j j œ- . œ- œ œ- n œ- œ . n œ- œ . b œj f > b œ >œ œ . b ˙ œ œ. b˙ œ^ J J J f ^ œ œ œ . œj œj œ n œj œ . n œj œ . b œj - - - f

^ Œ œ nœ œ ‰ œ œ ‰nœ œ œ œ œ-- - - ->

j‰ Œ œ

œ‰ Œ J

j‰ Œ œ

> bœ œ œ œ nœ œ nœ b˙ œ. n œ. œ. > . . . . > f F ^ ^ > ‰ œ nœ œ bœ œ nœ œ œ Œ  ∑ P F ∑

^ j j‰ Œ œ œ

^j ^j ‰ b b œœŒ b œœ ‰ Œ ^ ‰ b œjŒ ‰

^j œ ‰ Œ

^j ^ Œ j‰ Œ b œœ b œœ

^ ‰ b œœ Œ J

œœ^ ‰ Œ J

∑ ˙ ∑

Œ

f ^ Œ b b œœ ‰ J f ^ Œ bœ ‰ J ^fj Œ œ ‰ nœ f ^ b œ Œ b œJ ‰ f

^ œ b œ œ œ œ>. œ nœ 3 ƒ 3

∑ b >œ

>˙ .

b œ^ ‰b œ Œ J

> b˙.

^ ‰ b Jœ Œ

œ^ œ œ œ J > > ∑

j > œ ˙

œ

œ ^ ‰ œ œ Jœ > >

^ ‰ Jœœ Œ

^ ‰nœ œ œ œ J f > > ∑

?

?

&

?

> x œ >

Œ ‰ Ride j Bell > x xx x ˙ Œ Œ œ œ ˙. > ∑

>x

Œ

> œ œœ >

>x Œ 

> œ X œ Œ > >x Œ

> X. œ Œ >f

Ride cymbals

Œ

œx x

Snare Drum

>x Œ

f

‰ j > Œ x x Œ œœ œ Œ >

‰ Ride j Bell x xx Œ œœ

>j ‰ Œ x œ‰ Œ J >

>x Œ

>x

Œ

 

I

bœ. > F

bœ œ ^ ^ > J œ œ œ bœ

^ ^ ^ > bœ bœ œ œ œ œ bœ f

œ b œ^ œ^ n œ^

œ œ^ œ œ

Œ œ F>

w

&

?

œ . œ- œ b œ- œJ J J

œ . b œJ œ . b œ^ J

81

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

˙

˙

>œ . b œ- ˙ J

˙.

œ b œ-

˙

˙

bw

˙.

œ œ -

˙

t ?

˙

˙.

bw

∑ ˙

b˙.

œ

b >œ .

f

j j œ- . œ- œ œf œ œ- œ- . œ- œ œJ J f b œ >œ œ . b ˙ J f

œ‰ Œ J

^ j j b œ- œ . b œ- œ . b œj œj ‰ Œ b œJ

œ J

œ . b œ- œ . b œ^ J J > œ. b˙

œ^ J

œ‰ Œ J ∑ œ‰ Œ J

œ

^j ‰ nœ Œ œ

> j jn œ œ œ

Perc. 3

Vc.

œ

œ œ -

Cb.

˙.

Perc. 2

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ b œ-

˙.

∑ ˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

∑ ˙

&

B b Tpt. 3-4

#

>œ . b œ- ˙ J

˙

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

˙

q∞


14

Norteña

^ b œ b œ . b œ ∑œ . b œ bœ. œ ƒ^ a due b œ bœ. bœ œ. bœ . bœ œ & ƒ a due ^ bœ bœ. bœ œ. bœ bœ. œ & ƒ^ nœ bœ. bœ œ. bœ bœ. œ # & ƒ a due ^ # nœ bœ. bœ œ. nœ bœ. œ & # ƒ œ a due b œ^ œ . b œ . œ œ . œ ? ƒ # # n œ^ œ . b œ œ . œ œ . œ & ƒ # # n œ^ œ . b œ œ . œ œ . œ & ƒ œ. # # # n œ^ œ . b œ œ œ . œ & ƒ

92

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

&

Tba.

Mall.

Timp.

U > œ . b œ n œ . œ œ . œ œj ‰ > f œ . œ b œ . >œ . jU j œ bœ œ ‰ œ ‰ > f œ. œ nœ. > U œ œ. j‰ j‰ b œ œ > œ f œ ‰ n œ . œ b œ . >œ >œ . n œ œJ U‰ J f F œ . œ œ . >œ >œ . b œ n œJ U >œ . œ œ . >œ >œ . n œ n œ ‰ J ‰ F f

œ. nœ #œ. œ œ. œ >> F> >œ . œ b œ . >œ œ. > bœ F >œ . œ nœ. œ > >œ . b œ F n >œ . œ b œ . >œ >œ . n œ

j‰ œ

.

‰ ‰

# & #

.

‰ ‰

# & #

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

&

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Snare Drum

œ œ œ Œ ƒ

Bass drum

j> œ œ. ‰ œ>.

œ œ F

Œ

Œ ∑

cymbals >Ride j‰ Œ Œ ‰ œ œ xœ >3 > J ‰ Œ Œ >f .

Toms

b >œ

F nœ

U U U U U U U U

U > ‰ ‰ xœ F> U ‰ ‰ U

b >˙

œ œ. J j œ œ.

>œ-

œ œ. J

bœ nœ #œ œ

b œ b >œ . J

‰ œ

b œ b >œ . J

>˙ œ bœ

œ

b˙ >

F  ‰ œ œ œ ‰ œ . f >

U

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

F

q

œ œ . >œ >œ . b œ b œ I >J U‰ œ bœ > F œ b œ . >œ >œ . b œ œ U ‰ J b œ n œF> >

‰ ‰

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

F >œ .

œ b œ . >œ∑ >œ . n œ œJ U‰ œ b œ . >œ >œ . n œ œ J U‰

ritardando

.

&

B b Tpt. 3-4

F >œ .

œ ‰ bœ. J œ bfœ . J ‰ f œ. œ œ . >œ >œ . b œ b œJ ‰ f œ n œ . >œ >œ . b œ œ ‰ œ . J f

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

> >> b œ . œ b œ . œ∑ œ . n œ F> œ b œ . >œ . n œ bœ. >œ

œ J

>œ .

∑  b >œ b œ b œ J > b œ b œj b œ

∑ bœ

b œ^ >œ œ.

f b >œ œ œ ^ J bœ œ œ . f > b >œ œ œ ‰ ‰ b œ ∑

b >œ

œ J

œ

b >œ b œ œ >œ J

b˙ b˙ œ. 

œ J

bœ > œ nœ bœ œ œ œ œ nœ nœ bœ bœ nœ nœ bœ nœ œ nœ œ nœ bœ bœ nœ >  nœ 

j ^ œ œ œ n œj Œ

^ jb œ œ b œ . œ > .

œ. nœ

b >œ . œ œ^ b œ

˙

^ b >œ b œ. œ œ

˙

j j œ œ > n >œ ‰ nœ F>

>œ œ >œ J J

j œ œ. > >œ J

œ bœ #œ œ œ nœ

j j œ œ œ > >

j bœ

j œ œ.

j >œ > bœ J

œ.

œ œ bœ > > > œ bœ nœ œ œ œ Œ

>˙ .

j j bœ œ. bœ œ. >

x. x x œ œ

>> > xx x œ >

> x œ >

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x xx œ. œ

œ.

>> > > xxx x œ œ > > 3

x. x x œ œ

x. x x x. x x œ œ œ œ

.

‰ ‰

&

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

Vln. I

&

.

‰ ‰

Vln. II

&

.

‰ ‰

Vla.

B

.

‰ ‰

t

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

92

Pno.

Cb.

Vc.

U U U U U U U

j nœ >

œ œ. J

x. x x œ œ

‰ j œ F

œ. >

x. x x œ œ

Œ

bœ J

3

>œ .

j j œ œ. bœ œ. >

j b œ œ œj n œ b œj b ˙ œ nœ bœ œ ˙ > bœ > > >œ b œ n œ >œ œ. œ œ^ >œ n œ n œJ œ œ œ œ b œ^ >œ œ. J ‰ ‰ ‰ J J f ∑

bœ j œ >

> >3 > xxx œ >


15

Norteña ∑

101

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

&

& &

? # & # &

Hn. 3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

##

## & # &

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

˙

&

# #

# & #

˙

f f

>œ b œ b œ- >œ J J 3

˙

3

>œ b œ b œ- >œ J J 3

˙

3

3 ^ j j œ ‰ Œ b œJ ‰ b œ- >œ f n œ^ ‰ b œ- b œj ‰ Œ j J > œ 3 f 3 > œ ‰ Œ œ b œ b œ- œJ J J 3 f> 3 3 j j j‰ n >œ œ >œ b œ n œ- >œ f n œ^ ‰ b œ- >œ  J J 3 f n œ^ ‰ b œ- >œ ˙ J J 3 f

˙

˙

˙

˙

˙

f

˙

3 ^ j ‰ Œ b œJ ‰ b œ- œj ˙ œ > f 3 ^j  b œ ‰ b œ- œj ˙ > f

  

# & #

?

?

> > ‰bœ. bœ œ > f

?

& ?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

F

˙

w F bw F

^ ‰ œj Œ F

^ ^ nœ ‰ ‰ bœ

bœ bœ nœ œ œ bœ F bœ ‰ ^ n œ Œ œ^ ‰ ‰ b œ^ J F ^ ^ ^ ‰ b œJ Œ œ ‰ ‰ b œ F ^ ^ n œ^ ‰ J Œ œ ‰ ‰ nœ F

‰ œ^ Œ J F ‰ ^j Œ nœ F ^ ‰ b œj Œ F

˙

˙

Œ

^j ‰  bœ

Œ Œ Œ

^ j‰ œ

^ j‰ nœ ^j œ‰

œ bœ bœ œ

^ ‰ b œJ ‰ œJ

œ^ J‰ 

> x œ > F

œ b˙ J

˙. f

Œ

>>3 > x. x x x. x x x x x œ œ œ œ œ > f ∑

b >œ œ b œ J J

bw f

> x x. x x œ œ œ >

f

^ Œ nœ ‰  J

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

œ bœ bœ nœ œ bœ F bœ

œ.

∑ ‰

˙

b œ. >œ n œ

f b œ. >œ œ f b œ. >œ œ

f . > >œ b œ- n >œ œ b œ œ œ J ‰ f

bœ > ˘ b ˘œ bœ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ n œ b œ b œ b œ >œ b œ œ b œ b œ bœ f n ˘œ ^ ^ Œ œj ‰   ‰ œj ‰ n œj j ‰ œ n œ œ ‰ J bœ - > >

˙

^ Œ b œj ‰ 

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ^ bœ ‰ ‰ bœ

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ‰ n œJ Œ F

> > ^ ‰ n œ ‰ œ b œ ‰ œ- n œ œ . J J J f ^ > - > ‰ b œJ ‰ n œ b œ ‰ œ n œ œ . J J f

b˙ b˙

œ b >˙

œ œ. >œ œ

œ b >˙

œ œ. >œ œ

œ œ. >œ œ

œ b >˙ œ b >˙

œ

œ

œ

œ

bœ bœ œ bœ bœ œ

bœ œ œ bœ nœ #œ œ nœ

œ œ bœ bœ nœ œ œ >œ > > œ œ bœ > > > œ bœ nœ œ œ

j j œ œ .. b œ œ .. >œ œ >œ œ

j œœ n œœ >

Œ

j œ nœ œ œ >

j n œœ >

j j œœ œœ .. b œœj œœ .. n œ bœ > > >

j œœ œœ >

j j œœ œœ .. b œœ œœ .. > > j j œœ œœ .. œœ œœ .. > >

œ œ bœ

j œœ n œœ >

∑ 

bœ œ œ bœ bœ nœ œ bœ

j ‰ b œj œ . œœ œ œ. > > f j  ∑  Œ ‰ œj œ . œ œ œ. œ > > f ^ j   ‰ j‰ j j ‰ j œ n œ œ b œ œ- n œ œ . b œœ œœ .. > > > >œ f ^j j j   ‰ b œ ‰ n œj b œj ‰ œ n œ œ . # œœ œœ .. œœ - > > > > f ˘ bœ œ bœ > ˘ bœ bœ bœ nœ bœ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ bœ bœ > œ bœ bœ bœ nœ œ f ∑

œ œ. >œ œ

j n œœ > j b œœ >

bœ œ œ œ œ >œ b >œ n >œ

bœ > n >œ

bœ bœ œ nœ bœ œ

j j œ . b b œœ œœ . n œ œ. > . b œ >

bœ >

œ> œ œ‰Œ J ∑

j œœ .. b œœj œœ .. b œœ > >

j bœ œœ .. œ > œœ .. b œœj >

j œœ .. b œœ > j œœ .. n b œœ >

> j bœ œ œ œ ‰ Œ

bœ bœ œ bœ bœ œ

Œ. œ f> ˙ ˙

j œ‰Œ œ

˙ ˙

j œ‰Œ œ j œ‰Œ œ

˙ ˙

˙˙

j œ. œ œ >

j œœ ‰ Œ

œ > j‰ Œ œ œ

x. x x x. x x œ œ œ œ ∑

>> > x. x x x x x œ œ œ > 3

> x œ >f

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x. x x œ œ

> >3 > > xx x x œ œ > F>

x. x x œ œ ∑

> >3 > > x. x x x. x x x x x x x. x x œ œ œ œ œ œ œ œ > f ƒ> ∑ ∑

Œ x x x œ. œ Œ

ŒRide cymbals œx .xœ Œ Snare Drum F ∑

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

101

Pno.

Cb.

Vc.


16

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

111

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

& &

#

# & # ? # & #

f f

˙

˙

˙

œ œ #œ œ œ #œ nœ œ # œ # >œ # œ œ œ ƒ ∑ ∑

^ ^ ^ ‰ ‹ œj Œ # œ ‰ ‰ #œ P # # > # œ^ n œ^ ‰ ‰ # œ^ & # ‹œ Œ P

&

# #

# & #

f f

˙

# & #

&

˙

˙

˙

˙

Œ

^j ‰ Œ œ

‹ >œ # >œ # >œ ‰  J f #˙ #˙

#œ #œ

?

?

?

&

>x x œ

> œx œ xx xœ œ xx œ

Perc. 2

Perc. 3

111

& ?

Bass Drum

w # # www F

Floor Tom 1

> > œx . xœ >

œx . œ xx ∑ ∑

˙˙ ˙˙

>x x œ

œx . œ xx ∑

> > œx . xœ > >

∑ j#œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ # œœ J > #œ œ œ #œ œ #œ #œ #œ #œ #œ œ

j œ #œ. œ # œ. >

œ œ #œ œ œ #œ nœ œ # œ # >œ # œ œ œ

F #˙ F

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t ?

>x x œ

˙

˙

∑ ∑

^ ^ ^ ‰ # œj Œ œ ‰ ‰ œ #œ nœ œ P

# # œœ^ œœ^ ‰ ‰ œœ^ J Œ P

œ^ # œ^ œ^ ‰ # œ Œ nœ ‰ ‰ œ J P ^ ^ ^ ‰ jŒ #œ œ ‰ ‰ œ P

>x x œ >

f #˙

# œ^ ‰ œ # >œ ‰ # œ- >œ œ . J J J

^ ‰ Jœ ‰ œJ

f

>œ œ- >œ œ . J ‰

> - > ^ ‰ # œJ ‰ œJ # œ ‰ œ œ œ . J

˙ f

^ ‰ j‰ j j ‰ œ œ œ œ- # œ œ . > >

‹˙ f

# œ # >œ œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ >  f ^ #˙ ˙ ˙ ‰ œ ‰ œ ‹ œj ‰ œ- œ œ . J J > > f ^ #˙ ˙ ˙ ‰ œ ‰ œ ‹ œj ‰ œ- œ œ . J J > > f > ‹ œ ‹ œ œ #œ œ #œ œ œ # œ œ‹ œ œ œ ‹œ œ ‹œ œ #œ œ ‹œ #œ œ > ‹ œ f ^ Œ # # œjœ ‰  ∑ ∑ œ # œ œ # œ‹ œ œ #œ

^ Œ # œj ‰  #œ

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 > >3 >

˙

Low Mid Tom High Mid Tom

#w F

˙

# œ^ œ # >œ # œ- # >œ œ .. ‰ ‹ œJ ‰ œJ # œJ ‰ œ ‹ œ œ ‰ #w F f # œ >œ # œ #œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ >  #œ #œ #œ #œ œ #œ œ  F - > >œ >œ > ^ ˙ ‰ #˙ # œ ‰ ‰ œJ ‰ œ # œj ‰ œ # œ œ . J > F f ‹ >œ # >œ # >œ ‰ Œ ‰ ‹ œ^ ‰ œ # >œ ‰ œ- ‹ >œ œ . ˙ ‰ #˙ J J J J f F f >œ >œ ‹ >œ ^ ‹œ #œ ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‹ œj j ‰ œ- ‹ œ œ . #œ #œ #œ #œ œ ‹œ # œ > > f F ^ ^ ^  ‰ # # œœj Œ œœ ‰ ‰ œœ nœ #˙ #˙ P #˙

# & #

Vc.

?

Perc. 1

Cb.

# œ^ œ > # œ- # >œ œ . ‰ # œJ ‰ œJ # # œœJ ‰ œ # œ œ . f

Crash Cymbal

Pno.

‹ ˙˙ f

Œ

‹˙ ˙ f

# # œœ^ J‰ 

^j ‰ # œœ ‰ œœj ‹ œj ‰ œœ œ œ > - # >œ ^j j j œœ ‰ œœ # œœ ‰ ‹ œœ- n œœ > >

‰ j #œ ‰ œ  ‰ ‰ œ 

Œ

nœ.

F œ

nœ. Œ

#œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ F ^ ^ ^ ‰ # œj Œ œ ‰ ‰ œ P

w F #w F #˙

w F

nœ.

# œ^ J

^j #œ

#˙ F

nœ.

œœ ..

#˙ F

nœ.

#œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ F ∑

>x x œ >

# >œ # œ # œ # œ # œJ # œ

œ j œ # œœ ww # # œœ ww > F # œ >œ # œ #œ œ œ #œ #œ #œ >  #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ 

xœ œ xx

œx œ

>x > >x x œx œ x œ >f > ∑

∑ ˙˙ ˙˙

#˙ #˙ >

œ # œ œ # œ‹ œ œ #œ

> œx œ > >

#w #w f> #œ

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ

>x x œ >

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 >>3 > ∑ ∑

^j #œ

#w F

> œx œ > >

# œ^ J

^ ^ ^ ‰ jŒ #œ nœ ‰ ‰ #œ P

œx œ xx

# œ^ J

œ. œ.

F

F

# œ^ Œ #œ ‰  J ^ j‰  #œ

> x œ F>

œx œ xx ∑

> xœ œ >>

œ # œ n œ œj œ # ## œœœœ wwww J F # œ # >œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ >  œ #œ #œ  ∑


17

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

# œ^ . f

# œ^ œ œ # œ # œ # ˙ J J J

Œ

^j ‰  Œ #œ

œ.

#

#œ nœ #˙

#

> œ ‰Œ J

j‰ j >œ œ # œ œ # œ . #œ #œ œ #œ œ #œ œ

# œ^ œ œ ‹ œ # œ J J J

˙.

œ.

#œ f

œ ‹œ œ #œ. J Œ

^ ‰ # œj ‰ œj œj ‰ Œ > # œ^ œ ‰ J ‰ J

>œ J ‰Œ

œ #œ J œ # œJ œ #œ

&

?

Perc. 2

Perc. 3

 120

& ?

> x œ >

œx œ x ∑ ∑

xœ œ

> x œ >

œx œ x ∑ ∑

œx œ

>x x œ > f

˙

˙ ˙

˙

∑ œJ ‰ Œ

#w

˙

#w

˙

œ ‰Œ J

œ ‰Œ J

#w

#w

#w

˙

œ ‰Œ J

w ƒ

#w

#w

˙

j‰ Œ œ

ƒ

‹w ƒ

˙

#œ œ

ƒ

‰‹œ œ ‹œ ƒ

œ

Œ

˙ ƒ ‰

w

˙

#w

#w #œ œ

#œ œ

œ‹œ Œ

œ J ‰Œ j œ ‰Œ

˙ ˙

#w p w p ‰

#œ œ ‹œ F

#w p

#œ œ #˙ F >> Œ #œ œ #œ #œ œ ‹œ #œ j‰ Œ > > > > # >œ > >œ œ w

w ƒ

#w

#w

˙

j œ ‰Œ

#w

˙

j œ ‰Œ

#w

˙

j œ ‰Œ

#˙ ƒ

˙

˙

˙

˙

˙

#w ƒ

‰ #œ œ #œ ƒ

#w ƒ

>j ‰ Œ x œ ‰Œ J >

œ

#œ œ

ƒ Œ

‰ #œ œ œ

Œ

#w #œ œ

œ #œ œ œ

∑ ˙ >

#œ w ‰

>˙ ∑

#˙ >

# >œ # >œ >œ # >œ # >œ > > œ #œ F

∑ ˙ F

∑ ∑

#œ œ

˙.

œ J ‰Œ

>> Œ # œ œ # œ # œ œ # œ # œ # œ œ œj ‰ Œ > >> > > >>

w

˙

#w

#w

#w

#˙ ƒ

#w

#w

#œ œ #œ #œ #œ

ƒ

˙

œ ‰Œ J

 

#œ #œ j # œ # œ œœ # œ # >œ # œ # œ œ j œ #œ #œ #œ œœ # œœ œ # œœ # ˙˙ # ## œœœ J J #œ ˙ œ œ > > > f ƒ> > # œ # œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ ‰ #œ œ #œ #œ nœ #œ œ #œ œ #œ œ #œ ˙˙˙ ˙

#w

œ ‰Œ J

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 >>3 > ∑

˙

˙

˙

ƒ

#w

œ #œ œ #œ. J

ƒ #˙

˙

#w

ƒ #˙

#˙ ∑

#w

œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ f

?

œ œ

f > ^ ‰ œ ‰ œ #œ ‰ J J J f

# œ n >œ # œ >œ # œ w J f # œ^ . > #œ. œ J f

œ

#˙ # œ^ œ œ # œj # œ J J

# œ n >œ # œ œ # œ w J > f >œ # œ #>œ œ # ‹œ ‰ & # ‹ œ # œ # œj ‰ Œ > f >œ # œ > # #œ ‹œ œ ‰ & # ‹ œ # œ # œj ‰ Œ > f # œ^ . # œ^ > #œ. ? J ˙ œ J f #œ œ #œ #œ œ #œ ? #œ œ #œ œ #œ œ

Perc. 1

Pno.

f

# >œ n œ # œ ‰  J

## & # ˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

# >œ n œ # œ ‰  J

# & #

&

B b Tpt. 3-4

f # œ^ .

# œ^ œ œ # œ # œ # ˙ J∑ J J

^ œ # œ # œ ‹ œ œ ‰ ‰ # Jœ ‰ œJ >f > ^ #  ‰ j‰ j & # ‹ œ # œ # œj ‰ ‰ # œ . #œ #œ >f > > f #œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ ? œ #œ #œ œ

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

# œ^ .

120

Picc.

j # œ # œœ .. #œ >

˙˙˙ ˙ >

# ˙˙˙ ˙ >

# # ˙˙˙ # # ˙˙˙ ˙˙˙ > > > > > # œ œ # œ œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ > > > # >œ # >œ > >œ #œ

j œœ ‰ Œ œ j œ ‰Œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

Cb.

Vc.


18

Norteña

Fl.

&

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

&

Ob.

130

Picc.

˙ #

œ ‰Œ J

j œ ‰Œ

˙

# & #

∑ ˙

?

œ J‰Œ

# & # #œ #œ > > #œ œ > ## ∑ &

Œ

U q8 46 Œ  ∑ .

44

b >œ

U bœ œ. #œ 4 J 4 46 Œ  p I

U 6 4 Œ 

∑ œ œ

œ J

>œ œ J

∑ œ J b˙

œ J

.

4 4

b >œ

œœ

F

œ

> œ b œ œ >œ Œ  J J

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

. ‰ œ >œ œ p I

nœ œ bœ J b œ n œj œ œ

œ

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 6 4 Œ 

.

4 4

b >œ œ œ >œ œ Œ ‰ J F I

nœ Œ

n œ œ . b œJ

 ∑

> > > ‰ b œ œ Jœ œ œ F

œ Œ

∑ ∑

## & #

U 6 4 Œ 

.

4 4

#

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

# & #

U 46 Œ 

.

44

?

U 6 4 Œ 

.

4 4

?

U 46 Œ 

.

44

?

U 46 Œ 

.

44

&

U 46 Œ 

.

44

?

U 46 Œ 

.

44

Perc. 1

U 46 Œ 

.

44

Perc. 2

.

Perc. 3

U 46 Œ 

44

.

44

# >œ œ # œ. œ. # œ. # œ. . 6 Œ #U˙ œ # œ. 4 # œ ˙ π u

. .

44

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

# & #

130

Pno.

#

&

j‰ Œ œ

Œ

U 46 Œ 

&

B

t

?

?

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

Cb.

Vc.

U 46 Œ 

.

44

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 46 Œ 

.

U 46 Œ  U 46 Œ  U 46 Œ 

 High Bongo 3

œœ J p

œœœ

œ Œ

Snare Drum

œ

p

œœœ J

Œ œ

Bass drum

˙ p

œœ

œ

œ

‰ œJ œ

˙

Œ

44

.

44

.

44

.

44

‰ œJ Œ

> j ‰ b œ b œ . b œœ ‰ œ b œ œ Œ œ œ œ > j j p > bœ œ œ b œ b œ b œ œj b œœ œ œ œ œ œ b œj œ . œ bœ œ ∑

.

Œ ∑

œ 3

œ J P

œœœ

˙ P

œœ

œ

Œ

œ œ œ œœœ œ J p Œ œ ˙ p

‰ bœ œ œ bœ Œ F œ œ b b œœ œœ bœ j J œ œ ∑

p œ

œ œ

p ‰ Jœ œJ ‰ œ œ œœ b œ œ∑ œ.

. .

3

œœœ

œœ

œ œ œ J ˙

œ bœ

œ Œ

œœ œ J œ œ

˙ b b ˙˙

œœ œ

‰ Ib œ> œ œ œ J >#œ F ∑

œ œ

œ ‰œœ‰œ JJ

œ Œ

œ œ œœœœ œ J J P Œ œ œ œ œ œœ˙ P

˙ w b b ww

œ ˙˙ œ

œ

3

œœœ

ww F b ww w


19

Norteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

140

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

?

# & # # & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

## & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

# #

.> ‰ œ œ bœ F

nœ œ. >œ

∑ j œ bœ œ

b œ >œ œ J bœ œ J œ f

˙ ∑

œ J

n >œ . b œ œ n œ b œ J œ nœ. f

# & #

# & #

?

˙. f

f

∑ bœ Œ

> n œ. >œ b œ œ ‰ f

˙. f a due bœ. f

w f

˙ f n˙. 

f

b œ œ œ b œ œ œ >œ œ

a due

j Œ œ œ

> ‰ bœ œ œ bœ Œ f a due b >˙ . Œ œ bœ

œ J bœ

Π>

b >œ J b >œ

˙

> ‰bœ œ œ b˙ bœ

œ

bœ œ nœ œ bœ œ ˙. ˙ >.

œ bœ

j œ œ œ bœ

œ bœ ˙ œ

œ.

∑ . œ œ

œ

˙

œ

œ

˙.

œ

b˙.

œ

œ ‰ bœ œ b˙ J F

œ œ œ

I

ƒ

˙. > ƒ

œ ˙. > ƒ> > b œ >œ n >œ ˙ ƒ

∑ Œ

ƒ >˙

bœ œ b˙. > > ƒ> > >œ b >œ ˙ .

œ > n >œ

ƒ > ‰ b œJ b ˙ ƒ

n >œ b œ >

˙.

>˙ .

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

?

?

&

?

œ

Perc. 2

œ

‰ Jœ œJ ‰ œ

œœœ

Perc. 3

˙

œ

œœ

140

& ?

w w˙

gg w gggb w ggb w

bœ.

œ 3

œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œœ œ œ J J ˙

œ œ

˙

œ b œ b œ˙ ‰ bœ œ œ . bœ

b˙ ˙ j > bœ b˙ ggg b ˙ gg b ˙

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

˙. gg b ˙˙ .. ggg b ˙ . g

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Œ

œ œ œ œ œ œ œx x x x x x x x xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x   f F F f 3 High Agogo œœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ ‰ œJ œJ ‰ œ j j j J J œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œœ J J f F f J F LowJ Agogo Cabassa j j j j j œ œ œ œœ˙ œ œ ˙ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ f F f F j > > b œ œ . œ b >œ . b œ œ b œ b œ j b >œ b œœ b œœœ ggg b >˙˙˙ œ J œ bœ. œ j‰ Œ œ ggg ˙ ∑  ∑ ‰ J ˙ ‰ œ ƒ f F >˙ b˙ œœ œ >œ b >œ g b ˙ b ww gg b ww b b ˙˙ b˙ g ˙ ˙ g ˙ g g œ ˙ Œ œ b œ ggg ˙ g ggg w gg w b˙ g œ ‰ gggg b ˙ gg w >j ggg >˙ J b œ >˙ . œ. divisi uniti œ bœ œ bœ bœ b˙. bœ b˙ b˙. ∑ ∑ ∑ b œœ œœ ˙ Œ > > ƒ f uniti > > ∑ ∑ ∑ œœ b œ œ b œ ˙ bœ œ b˙. œ bœ ˙ ˙. > >œ f ƒ >˙ . bœ. ∑ ∑ ∑ œ bœ œ bœ œ nœ œ bœ œ ˙. b œ œ J > > ƒ f b >œ >œ b >˙ . w ˙. ∑ ∑ ∑ ˙. œ œ œ

œ

f ˙ f

˙

œ

œ

b˙.

ƒ divisi > > b œœ b œœ n >˙˙ .. ƒ

Vc.

Cb.

j > nœ j jb œ œ b œ b œ œ œ J œ œ œ œ> œ

j œ

œ

b >œ b œ

bœ œ bœ nœ bœ œ. J >

Perc. 1

Pno.

bœ bœ ˙. >

b˙. ∑

&

B b Tpt. 3-4

#

j œ

bœ œ bœ J J ∑

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ.

x x x x x xœ x x x x x x x œ

j œ œœ

j œ œ œ œ

P

j œ œœœ œ œ œ P J j j œ œ œ œ œ œ P

œœœ > œ b œJ œ œ b ˙ J ˙ π p j œ œ bœ œ œ œ ‰ J œ Œ Œ Œ Œ Œ

œ œ œ œ bœ œ bœ œ

œ œ œ J bœ

b˙ bw P

‰ bœ œ œ

b ww P #w P bw P


20

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

150

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

# & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

& ?

## & #

Perc. 2

Perc. 3

 150

&

ww

Vla.

B

bw

t ?

œ J

> bœ. p

j bœ ˙ ∑

b˙ > bœ.

∑ Pb œ>.

> ‰ n œJ F

˙

œ . b œ. . œ œ

b >˙

Œ ∑

. œ œ. b œ. œ

˙

j œ œ œ. œ. œ.

j bœ ˙ ∑

œ >.

b >œ n œ. b œ. J ‰ ≈ œ . œ bœ . . ∑ ∑

j j j œ œ œ. œ. n>œ

˙

j œ œœ

œ >œœœ J œ >œ J

?

œ œ

x x x x j œ œœ

œ œœ œ J j œ œ ˙ > .. œ

j œ

bœ œ œ & b œœœ ...

? œœ

J

b ˙˙ ..

b ww

b ˙˙ .. ∑

w

j œ œœ œ p 

p

wj b wœ œ b œ > ˙.

ww divise

j œ œœ

œ œœœ J

bœ œ b˙

> . bœ œ >œ ‰

˙

Low Mid Tom Ride > Cymbal > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Cowbell xœ x x x x x x x œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx x . x x . x x . x x . x x . x x . x x . x x . p

j œ œ

œœ œ

nœ bœ

b œ n œ. F.

œ

∑ w

F

> > b œ. œ. b œ. b œJ œ ≈ œ. œ b œ . . bœ

&

. b >œ . œ. b œ b œ. œ

Œ

j œ œ œ œ

Vln. II

j œ n˙.

œ >

j œ œ

&

œ >

œ œœœ J

Vln. I

?

b œ. p

xœ x x x x x x x xœ x x x

˙. F b >œœ œ j œ > œ œ J

Vc.

# & #

Cb.

>˙

Perc. 1

Pno.

œ œ

?

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

p

>œ b œ b˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

bœ œ b˙

F

&

B b Tpt. 3-4

˙ > ..

œ bœ œ

˙

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

˙.

p p

p

œ bœ œ

˙

Œ Œ Œ

Œ

bw

F

w F w F

bw F

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

. b >œ . œ. b œ œ b œ. œ J

∑ b˙.

F

œ > p

Agogos

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ p

>œ b œ b˙

> > b œ. œ. b œ. b œJ œ ≈ œ. œ b œ . . bœ ˙

œ œ

œ J

∑ œœ .. bœ b œ .. b ww

j œ œ œ œ. b œ. . p

bœ ˙ J

∑ œœ ..

bœ.

˙˙ ..

w

bw

˙.

w

w

˙.

∑ bw

w bw

˙. ˙.

x œ

b œœ Œ j b b œœ b œœ b œ b œ j j œ œ b œ b ˙œ œ J bœ œ œ œ. œ. F b >œ . . b œ J ‰ ≈ œ. b œ. b œ œ. b œ. b œ. bœ ˙ J p p ∑

p

p

Œ

Œ

Œ

∑ ∑

Œ


21

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

158

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

f

˘œ ˘œ ˘œ

˘œ J

˘ ˘ ˘ ‰ #œ œ œ

˘œ J

b ˘œ ˘œ ˘œ >œ œ b >˙ J ƒ

œ œœ œ

œ

ƒ ˘ ˘ ˘ j n œ œ œ >œ œ n ˙ œ J > ƒ

˙

œ œœ œ

œ

œ J

˘ ‰ n œ œ œJ œ # œ n ˙     >

#

#

# & #

##

?

?

?

&

?

x. x x. x x. x x. x

Œ 

bœ >

> œ bœ œ b œ. œ. . J

## & #

&

Perc. 3

 158

& ?

œ J

˙

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ J f >x > Œ Œ x f >œ >œ . œ. œ œ # œ j bœ nœ œ # b œœ ... b œJ œ œ œ f # >œœ b˙ œ œ ˙ ˙ œ . . divisi œ œ œ. œ œ ‰ ∑  F

œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ F Crash > Cymbal x Œ  ∑ Snare Drum

F

bœ b˙

> œ bœ œ b œ œ. . J bœ . >

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

b œœ .. b b œœ

œ bœ j . bœ J

t

?

œ >x

j n œ œ œj œ œ œ ‰ J œ . œ # >œ œ n œj œ > œ >

>œ œ

˘ ˘ ˘ ‰ nœ œ œ

œ >

nœ œ

˘ ˘ ˘ ‰ # œœ œœ œœ

#œ >

#œ >

Pizz

œ > fPizz œ f>

œœ > >œ

Œ Œ

b >œ

˘œ œ J

œ > œ

> > œ œ œ nœ ˘œ ˘œ ˘œ

‰ œ >

˘œ J

œ > œ

œ >

œ bœ

œ

œ nœ

>œ > œ

œ.

bœ J

œ.

bœ J

˙

ƒ >œ

>œ b >œ

œ œ

œ > œ >

bœ œ

˘ ‰ n œ œ œJ œ # œ n ˙     >

bœ œ ∑

# >œ

œ >

#œ >

œ >

> œ

b >œ

œ.

Œ Œ

#œ > > # Œ œ

œ > œ

œ > œ

bœ ∑

>x

Œ 

>œ

˘ ˘ ˘ ‰ nœ œ œ

j œœ ‰ b œœœœ œœœœ œ œ œ >

˙.

œ > œ >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J >x

Œ 

b œœ

bœ bœ

œœ œœ

œœ œœ J

˘ œ J

œ > Œ

>œ Œ

œ bœ

œ

œ bœ

œ

Œ

˙

ƒ ˙

> œ

œ bœ œ bœ œ bœ œ 

œ nœ

# œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ >

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ œ œ œ œJ

˙

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ bœ œ œ œ J

ƒ >œ

œ œ œœœœœœ œ J ƒ > >x Œ Œ x

œ > Œ

œœœœ J

ƒ

œ œ œ j œ  œ

œ >

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ # œ œ œ œJ

˘ ˘ ˘ ‰œ œ œ 

˘œ J

˘œ ˘œ

˘œ J

‰œ  ˘ ‰œ 

j œ 

œ œ  

j j œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ œ         # œ b˙ . ˙ œ ˙ œ

>œ b >œ

œ œ

>œ b >œ

j œ 

>œ œ >

# œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ > # œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ >

œ > œ >

Œ 

œ . œ œ œœœœœœ J  >x Œ Œ x

Œ Œ

j ˙ bœ ˙ ƒ bœ ˙ œ. œ J ƒ > > Œ Œ œ bœ Œ Œ bœ ƒ> arco bœ œ > >œ >œ œ Œ ƒ œ.

˘ œ J

œ œ

Œ b œœœ œœœ ƒ J b œ >œ > œ œ œ œ œ œ > >œ œ œ œ > > > > >œ >œ >œ >˙ œ divisi b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ Œ œ J J ƒ

>œ

>œ

˙

ƒ ˘ ˘ ˘ ‰ œ œ œ

ƒ >œ

‰ b œœœœ œœœœ œœœœ

> arco  ˙ œ œ œ œ #œ ‰ b˙ J >œ >œ >œ œ arco ‰ J b˙ Œ Œ

>œ

> # œ œ . b œJ ∑œ J  b œ œ . # œ œ>. b œ œ J J  bœ œ œ œ . b œ >œ . J J  ˘ ˘ ˘ ˘ bœ œ œ œ ‰ œ œ J   nœ œ œ . n œj œ . J œ >  bœ ∑ œ.

œ œ nœ œ œ ˙. n˙ œ #œ ˙ ƒ  ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ J ‰ n œ œ œ œJ ‰ J ‰ J ƒ  # œ œ >œ >œ >œ > > œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ ƒ> > œ > > > œ

˘ ‰ nœ œ œ œ #œ n˙   J   >

˘ œ J

bœ J

ƒ

ƒ j ‰ n # œœ œœ œœ œœj ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj ‰ n œ œ œ             ƒ   > œ œ b œ >œ > > > b œ > œ œ # >œ œ œ œ Œ œ œ bœ œ œ œ ƒ

j œœ ‰ # œ œ œ b Jœ > > > > > > > >œ J ‰ œ œ œ Jœ

b >œ > œ

> Œ œ

˘œ J

j ˘ ˘ ˘ œœ ‰ n œ œ œ 

‰ # œœ œœ œœ   

b b œœœ J b b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ‰ b œœ œœ œœ # œ œ bœ J ƒ f > bœ > b œœ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ > #œ > œ > uniti œ œ #˙ bœ œ bœ J bœ œ œ œ J f ‰ b œœ œœ f> > pizz. > > b ‰ œ œ f

>œ

# >œ

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ b # œœ œœ œœ œœ J

>x

ΠΠx

bœ œ

>œ >œ b >œ

œ.

Perc. 2

Vc.

bœ œ œ œ œ œ > J œ . ‰ œ # œ œJ b œ J J

˙

# & #

Cb.

> > ‰ œ. œ œ J f

bœ œ œ œ œ œ J J

>œ

Perc. 1

Pno.

>œ b œ œ J b œ . ‰# œ J

 ∑‰ œ œ b œ > ƒ œ œ œ œ œ bœ bœ

∑ ∑

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

n˙ >

b >œ œ œ œ œ # œ J J ƒ f b >œ œ œ œ œ œ J J ƒ f

##

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ. >œ >œ ‰J f œ. >œ >œ ‰J f

&

&

B b Tpt. 3-4

n >œ b ˙

n >œ œ œ œ œ œ J J ƒ f >œ > bœ œ œ œ f> > >œ > Œ œ œ f> ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œ œ œ œJ f >œ > nœ œ œ œ >f > ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œœ œœ œœ œœJ f ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ b œœ œœ œœ œœ J f ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œœ œœ œœ œœ J f j ‰ n œœ œœ œœ œœ     f >œ >œ Œ œ >f >œ > bœ œ œ œ >f > bœ >œ > œ œ œ f> > ∑

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

x œœœ œœœ J

>œ b >œ

œ œ bœ œœ œ

œ >œ b >œ œ œ

>x

Œ 

œ œ œ ‰ # b œœœ œœœ œœœ œ œ >œ œ ww b˙. œ > ˙.

œœœœ ‰ b œœœ œœœ œœœ œœœ J J  œ œ œ œœ œœ œœ # œ œ >œ >œ > œ bœ bœ uniti b œ œ . # œ œ . b œ œ œ b œ œ œ. œ #œ œ. J J  œ

w  ˙

 b >œ > > # >œ Œ ‰œœ bœ Œ Œ >  œ #œ ˙ ˙ 


22

Norteña

168

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& &

# & # & & &

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

##

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

## ### # #

# & #

.> j ∑ œ œ œ bœ bœ ∑‰ œ œ #œ b œ œ. œ j œ œ. >œ œ b œf œ œ #œ bœ bœ œ. œ j ‰ J œ f > œ . Jœ ‰ œ. œ b œ œ . œJ œ . ˙ f œ nœ ˙ . ˙ ˙ ˙ > fI j œ. œ

œ > ˙

œ >

˙ >

˙

˙

?

˙

&

Œ Œ

>˙

w

?

œ >

w

# & #

?

˙

Œ Œ

œ > œ >

w f

˙ f n˙

nœ #œ

œ œ

˙.

œ œ >œ > ƒ> n >œ ˙ > bœ œ ˙. > > ƒ œ œ ˙. > > ƒ> > n >œ >˙ œ

˙. n˙.

œ > œ >

Œ

Œ

Œ

.

Œ

‰ ‰

Œ

Œ

œ œ œ n˙ J F

ƒ >˙ .

œ œ #œ

nœ #˙.

œ ˙ >œ P

Œ

Œ

n œ >œ >œ n œ ˙ > ƒ >

Œ

˙.

˙

œ

nœ #œ

œ nœ

˙ >.

˙ ..

ƒ

∑ ‰

b œ œ # œ b œ œ # œ >œ

F bœ

F

>.> ‰n œ œ œ j ‰ œ œ n œ œ Œ œ P. > > F >

Œ

nœ œ > >

˙.

fI

> >œ >œ > œ bœ ˙ ƒ >œ > bœ ˙. ƒ> f

j‰ œ nœ œ œ n˙ > œ

b >œ >˙ . J b >œ ƒ>˙ . J ƒ

˙.

w f

Œ Œ

œ. œ bœ œ ∑ œ. œ bœ œ

œ ‰bœ œ œ b˙ J >

˙. >

f

œ >

œ # œ >œ

.> > ‰ œ œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ ˙.

Œ Œ

j œ œ.

‰ nœ œœ f . > œ.

œ # œ∑ >œ

˙

F w F ˙. F nœ.

F

˙. F

œ œ

j j œœ œ

˙.

œ

F 

> ‰nœ œ œ

œ œ

˙ >. ˙

œ œ #œ

œ nœ ˙

nœ #œ

nœ œ œ Jœ

nœ œ #œ œ nœ œ

œ œ ˙. f> > ƒ>

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Timp.

168

Pno.

& ?

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ J f >x >x Œ  Œ ˙˙

˙ b ˙˙

f

˙ b ˙˙

Vln. I

&

œ . Jœ œ œ œ œ > > >

Vln. II

&

˙

Vla.

B

w

t

> œ Œ Œ

Cb.

Vc.

?

˙

˙

#w ggg ww gg ggg gg ww ggg w gg # w

bw gg ww ggg gg f ggg w ggg w gw

b ˙˙˙

> œ

arco

>˙ .

˙

œ

˙. f bœ.

œ bœ

˙

f

f w ˙

f

f

œœ œ J b˙

bœ œ #œ œ > w #˙

œ

>œ > b >œ œ b œœœ ‰œ

gg b >˙˙˙ ggg ˙ g ƒ >œ >œ b ˙ b ˙˙ Œ œ b œ gggg ˙ >j ggg >˙ b œ >˙ . œ . œ bœ œ #œ œ bœ b˙. ˙ Œ > > ƒ > > # œœ n œœ œ b œ ˙ #œ ˙. > > ƒ >. ˙ . bœ œ œ bœ ˙ > > ƒ b >œ >œ ˙. b˙. ƒ> > b ˙ . œ >œ >˙ . œ b ˙˙˙

ƒ

œœœ > œ œJ œ œ J π j œœ œ # œ ‰ œ

b˙ œ œ #œ bœ ˙ œ bœ œ bœ #˙. œ F p bœ œ œ œ œ > > J J bœ j & b b œœœ # œJ œœœ ? œ œ

Œ

Œ

Œ

> bœ œ #œ >œ œ b ˙ b Œ ‰ > œ. œ œ ‰ Œ bœ nœ bœ œ œ bœ œ ˙ ‰.> Œ > p F w ˙ ˙ w gg w œ b œ œœ .. ? œ b ww ggg œ & b œ. J gw œ ∑

Œ

Œ

>˙ .

˙. F bœ. F w F ˙ F

b œb œœ œ >

˙

œ #œ

œ bœ ˙

bœ #œ

œ œ Jœ b˙

> bœ œ #œ œ 

F

ggg ww ggg # ww g

bœ œ #œ œ bœ œ > w

œ œ


23

Norteña 179

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

œ bœ œ bœ #

˙.

# & #

˙

?

b˙.

# & #

∑ œ.

b >œ J >œ

˙

>œ > bœ

>˙ . f >˙ f

˙. f> > ‰ nœ n˙ J f >œ >œ >˙ .

∑ Œ œ‰œ œ J F I

&

Hn. 3-4

&

# #

Œ

œ œ #œ

Œ

œ bœ œ. œœ

I

p

bœ #˙.

œ‰Œ J

bœ J

j œ

I

j œ #œ œ > > p ‰

n >œ p

>œ

b >œ ‰ >œ

Œ

 

Œ

œœ

 ‰ bœ œ ˙ œ. >

˙ >

Œ

˙ ˙

œ bœ

˙

˙ π

 œœ

. b >œ œ ‰œ ˙ p

˙ π

œ bœ

œ.

 

q8

‰œ . π

> œ # >œ œ b œ b œ œ œ œ > 12 J #œ œ œ ‰ Œ. 8 Œ J J F 12 8

˙

12 8

˙

12 8

12 8

12 8

b >œ œ

œ bœ ˙ œ J œœ π

12 8

Œ

.

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8

12 8

n œ >œ >œ n œ ˙ > f >

œ œ ˙. F> > f>

˙.

f

˙.

Œ

Œ n >œ >œ >˙ . f œ # œ . œ >œ n >œ ˙ Œ & # œ nœ J f> ˙ >œ n >œ # # ˙.  & # f

Hn. 1-2

j j j œ # œ œ b œ n œ œ œ >œ # œ œ p > > ∑

# & #

# & #

12 8

?

12 8

?

12 8

?

12 8

&

12 8

?

12 8

Perc. 1

12 8

Perc. 2

12 8

Perc. 3

12 8

12 8

12 8

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

179

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

Vc.

t ?

>> > œ > b œ œ b œœœ ggg b ˙˙˙˙ ‰ œ œ ggg b œ˙˙ Œ f > b ˙˙ œ b >œœ gg b ˙˙ Œ œ gg >j ggg >˙ b œ >˙ . œ . œ bœ œ œ bœ b˙. ˙ Œ > > f >> # œœ n œœ œ b œ ˙ ˙. > > f >. ˙. œ bœ ˙ > > f b >œ >œ ˙. b˙. f> >œ >œ >˙ . b˙. f

œœœ œ b œœ # œ b ˙ œ œ b ˙˙˙ p œœ b >œ œ Œ J œ

bœ œœœ b œ œ œ # ˙ . bœ w > F > > œ >œ œ J bœ j & b b œœœ # œJ œœœ ? œ œ

b >œ œ ˙ ‰. > > bœ œ ˙ ‰œ ˙ œ  . ˙ p œ b œ ˙˙ œ b œ œœ .. ? œ ? œ œ &b ˙ & b œ. J œ œ

œ

b >œ œ

‰. π

12 8

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

Œ

Œ

Œ

12 8


24 U

Œ ‰ Œ.

.

Œ.

U

Œ ‰ Œ.

.

Œ.

# UŒ ‰ Œ . &

.

Œ.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

Œ.

U

Œ ‰ Œ.

.

# U ‰ Œ. & # œ

.

Fl.

&

Ob.

&

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

q.™

&

B b Cl.

U

∑ .

188

Picc.

E. Hn.

Norteña

?

Œ ‰ Œ.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

F

> >>œ . œ Œ œ

. ∑ ∑

Œ. œ. f œ. f Œ.

>œ œ œ > > # # # UŒ œJ # >œ Jœ n œ œ Jœ j œ. œ n œ. œ j #œ œ & J J # œ. n >œ œ. >œ . F F

œœ^

f ^ b œœ f œ^

f n œœ^ f^ œ

∑ ‰ Œ.

œœ^

Œ.

‰ Œ.

^ œœ

Œ.

‰ Œ.

œ^

Œ.

‰ Œ.

‰ Œ. Œ b Jœ œ . Œ

^ œ f

j #œ nœ.

^ # œœ ^ #œ Œ Œ

^ ‰ ‰ ‰‰ œ

‰ ‰ j bœ œ.

Œ

ƒ b œœ^ ‰ ‰ Œ # œœ^ ‰ ‰ # œœ^ b >œ J J J ƒ b œœ^ ‰ ‰ Œ b # œœ^ ‰ ‰ œœ^ b >œ J J J ƒ ^ ^œ n œ œ^ Œ . ‰ ‰ Œ ‰ ‰ J J J

^j Œ . n n œœ ‰ ‰ Œ ^j ‰ Œ. bœ ‰ ‰ Œ bœ œ #œ. œ J bœ. œ ‰

j œ ‰ j œ

nœ. Œ.

nœ.

^ ‰ # œœ Œ . J ^j ‰ #œ Œ. œ #œ œ. . . . ƒ n œ œ # œ . # œ. œ. # œ. œ . œ ƒ ^j ^j ^j nœ ‰ ‰ Œ œ ‰ ‰ #œ Œ. nœ

j œ >˙ . nœ ˙.

œ

# UŒ ‰ Œ .

.

.

Hn. 3-4

&

# UŒ ‰ Œ .

.

.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

œ. f

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

t

U

Œ ‰ Œ.

?

U

.

Œ ‰ Œ.

.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

& ?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

 188

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

Vc.

œ. f

j n œœ b >˙˙ ..

.

œœ ..

.

œ. #œ.

.

œ .. œ

.

nœ. #œ.

‰ # ˙˙ f

œ bœ J

>˙ . ˙.

bœ. #œ.

‰ ‰ b œj œ.

Œ

j œ

‰ ‰ b œj œ.

Œ

j œ

bœ. bœ.

#œ. œ.

bœ bœ

# œ. œ . #œ .

œ œ #œ.

# œ. œ . #œ .

œ œ #œ.

œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J∑ œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J n œ^

œ. ƒ œ. ƒ

‰ Œ

^ ‰ œ

œ. J œ. J

Œ

œ^

ƒ

Œ

j nœ œ. ‰ Œ

j nœ œ.

>˙ .

#œ .

Œ.

œ^ ‰ ‰ ‰ # œ^ Œ J J

Œ. œ. œ. Œ.

œ nœ #œ

œ.

nœ nœ J

>˙ . ˙.

b œœ J

‰ ˙˙ ƒ

bœ.

Œ.

˙. ˙. >

#œ .

œ^ nœ ‰ ‰ J ^j bœ ‰ ‰ œ #œ ‰

n b œœ .. b œœ ..

#œ .

œ bœ nœ

œ.

‰ œ #œ œ

‰ Œ.

œ . œ œ. œ. œ. œ . œ œ. œ. œ.

œ p>

‰ Œ

Œ.

œ ‰ > >œ .

b œœ ..

‰ ‰ j bœ œ.

‰ Œ.

b œ >˙ . b œ b˙. J

‰ œ #œ œ

j œ œ. >>

#œ . œ.

˙ ‰˙ ƒ

œ.

‰ Œ.

œ. #œ .

œ bœ nœ

p

>œ . œ.

œ ‰ > > > n œ Jœ > Œ œ.j œ n œ # œ œJ J F œ p>

# œœ ..

nœ. œ.

‰ ‰ j bœ œ.

Œ.

‰ Œ.

œ. nœ.

˙˙ ..

œ^ ‰ J

>œ bœ

œ. #œ .

j nœ ˙. b œ ˙. > bœ œ J

Œ.

^ ^ ‰ # œœ Œ œœ ‰ J J ^j ^j ‰ œœ ‰ ‰ œ ‰ œ œœ œ œ ‰ Œ . œ p> . . . œ ‰ Œ. œ œ # œ œ œ. œ. œ. p> œ. n œ^ ‰ ‰ ‰ Jœ^ Œ œJ^ ‰ Œ . n >œ J p ‰ œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ.

‰˙ ˙ ƒ ‰ ˙˙ ƒ

#œ .

bœ.

‰˙ ˙ ƒ

∑b œ .

>˙ .

œ nœ #œ

^ ‰ œ

>˙ .

œ. J

ƒ ^ n œœ^ ‰ Œ ‰ # œœ ‰ ƒ ^ ^ bœ ‰ Œ. œœ ‰ bœ nœ Œ bœ œ. J

.

# œœ ..

j œ ˙. n œ >˙ . j n œ n ˙˙ . œ >.

œœ . .

œ. ƒ

# œœ ..

‰ #˙ ˙ f ‰ ˙ #˙ f

# œ. œ . #œ .

nœ. #œ.

&

‰ # ˙˙ f

œ^ ‰ œ J^ j œ ‰ #œ

œ #œ.

Hn. 1-2

‰ #˙ ˙ f

> bœ

j >œ >œ .

Œ.

∑ ∑ ∑

œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x J J J F f ƒ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

j œ œœœ œ œ œœ œœœ f LowJAgogo Cabassa j j œ œ œ œ œ œ œ œœœ f

High Agogo

˙˙˙ ... > f œ. œ.

# ˙˙ ‰# ˙

b œœ œ

j #œ nœ. #œ nœ.

œœ œ

b œœ œ J

œœœœ œ œ œœ J j œœœœ œ œ

>˙ . ˙˙ . .

j œ œ œ

j œ œ œ œ

b # œœœ ...

b b œœ j j j œ bœ. J œ œ #œ. bœ. œ œ #œ.

# œ. œ . œ .

ƒ

œ. œ.

œœ J

j œ œœœ œ œ œ

j œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J b œœ

j bœ œ. bœ œ. ∑

œœ

œ. J bœ nœ

j œ œœ œ œ œœ F J j j j j œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ F b œ # œ. œ >˙ . # >œ œ. bœ . #œ . J J F >œ œ b œœ #œ b b œœ j œ œ. œ. œ. œ œ . œ œ #œ . œ. œ. œœœœ œ œœ œ J

j œ œ œ

œœ .. œ.

œ œ ƒ j œ œ ƒ b >œ

œ œœœ œ œœœ œ. œ J

>œ . œœ ..

œ. J


25

Norteña Picc.

&

.

Fl.

&

.

195

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

# & #

## & #

Tba.

Mall.

Timp.

>œ

nœ J œ.

>œ

‰ ‰

Œ.

œ >

Œ.

œ >

j œ œ > . œ # œ. œ. œ n œ. œ.

‰ Œ.

œ #œ œ. > >> ‰ Œ. ‰ Œ. ∑

j œ j œ >

F Œ. Œ.

‰ Œ.

>œ . œ.

# >œ

‰ Œ.

>œ

F

F n >œ # œ. œ. f

>œ œ

. . ‰ œ œ œ ‹œ œ > .

# œ- .

> ‰ œ # œj œ . > > œ > F > œ F

‰ Œ.

>. œ œ >

Œ.

>œ œ

Œ.

# >œ

jŒ œ #œ œ œ >

> œ

ƒ f . . . œ. # œ. ˙˙ .. ‰ ‰ œ bœ nœ f ƒ ˙. >œ ‰ Œ. ‰ ƒ > ‰ . ≈ n œ. œ. œ n œ œ n œ . . . f ƒ j> #œ œ. >

‰ œ œ bœ œ >> >>

Œ.

œ >

‰ Œ.

œ >

> œ

>œ

> ‰ ‰ n œ. œ. œ n œ œ n œ . . . ƒ f > ∑ œ

‰ Œ.

>. œ

> œ

Œ.

Œ.

#

Œ.

# & #

Œ.

# & #

Œ.

? ?

œ >

‰ ‰

œ #œ œ. > >>

> œ

Œ.

F

> ‰ œ # œj œ . > >

>. œ

> œ

j> #œ œ. >

‰ œ œ bœ œ >> >>

> œ > œ

˙.

#˙.

b ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙. b˙.

n˙. œ.

#œ.

œ

> ‰ œ

j #œ #œ œ œ > f > >> > ‰ œ j #œ #œ œ œ f > >> > œ.

#œ.

œ

œ >œ f

# >œœ f >œ œ

# œœ f> > ‰ œ f > ‰ œ f

f

# ˙˙ ..

#˙. ˙.

b ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙.

˙.

#˙.

œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

j #œ œ ‰ # œ >œ >œ > > >œ > j #œ œ ‰ # œ >œ >œ > > >œ >

œ nœ œ. n œ. > œ.

>. œ

œ >. ‰ Œ.

œ œ >

‰ Œ.

œ. >

œ. > ‰

Œ.

Œ.

œ œ >

Œ.

#œ ‰ Œ ‰ œ ‰ >œ >œ >. >. œ œ œ >.

Œ.

>. œ

œ >.

‰ œœ >

>. œ

œ >.

˙.

>. œ

œ. > œ. >

>œ .

>. œ

œ >.

nœ >œ

‰ Œ.

nœ œ >

‰ Œ.

œ n >œ

‰ Œ

œ nœ >

‰ Œ

>. œ

>œ .

>. œ

&

?

Perc. 3

 195

& ?

œx x x x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ bœ œ œ > œ.

> œ

b b œœœ

x

j œ œ œ

œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx J F

œ œ F j j j œ œ œ œ œ œ œ œ F . . œ œ #œ œ bœ #œ œ n œ œ œ œ œ œ >œ œ œœ J œ. œ œ. . œ #œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

œ œ J

j œ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ. œ. . . œ œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ # œœ

j œ. #œ œ.

œ .. œœ .

œ >.

œœ

>œ n œ

>. œ >œ . œ

œœ

>œ n œ

>. œ œ >œ

œ œ >

‰ # œœ >

‰ #œ œ >

>. œ >. œ

x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x J J f F

œ

œ œ œ œ œ œ œ J

œ

œ œ

> œ #œ œ #œ. œ. œ.

œ

œ. >

˙. ˙. ˙. ˙.

˙.

œ. > > > œ. # œ. >œ # œ œ œ J

œ >œ

‰ Œ

> > œ. # œ. >œ # œ œ J œ . >œ

>œ .

>. œ

œ >œ

#œ œ >

>œ .

>. œ

œ >.

>œ .

>. œ

œ >.

œ nœ œ. n œ. > œ.

#œ >. œ

œ. >

œ. > œ œ n >œ œ .

> ‰ œ # œj œ œ œ œ ‰ > >> > > œ > f

˙.

b ˙˙ ..

œ œ n >œ œ ‰ > œ > œ ‰ > >œ

∑b ˙ .

?

Perc. 2

Vc.

œ >

Œ.

> œ

Œ. œ >

Œ.

Cb.

j œœ >

Perc. 1

Pno.

> bœ

>œ œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ.

‰ Œ.

#

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

##

# & #

&

B b Tpt. 3-4

#

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

b >œ œ

Œ.

. . . . . ˙. ∑ ‰ œ bœ nœ œ #œ ƒ f . . . . . . ˙˙ . ‰ œ bœ nœ œ #œ

j œ œ

j œ œ œ

j œ œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

œ bœ œ œ b >œ œ ‰ J ‰ ‰ œ b œ n œ b œœ # œœ f œ j œœ ... # œœ œ b œ œ. œ #œ œ œ. œ bœ œ

œ.

œ # œœ

#œ.

œ

œ œ œ

œ œ b >œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ. œ.

œ. œ. # œœ ..

j œ œ œ

j œ œ

j œ œ œ œ

œ bœ œ. b œ. . . œ .. œœ . œ. œ.

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F > œ # œ. >œ # œ. >œ œ œ œ >œ . bœ J œ. œ ƒ œ. b œœ .. # œœ .. œ. œ. œ . œ. œ.

B

t

?


26

Norteña bœ.

201

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

& & & &

# & # ? # & #

bœ. œ.

b œœ ..

bœ. œ.

b œœ ..

œ.

bœ.

œ. ∑

œ^

œ. bœ.

œ^ œ ‰

nœ.

œ^ ‰

. . # œ. œ^ œ # œJ œ J >

## ‰ ‰ & # œ ‰ œ œ > ƒ> > n œœ ‰ œ ‰ œœ > ƒ> >œ > > # œ ‰ b # œœ ‰ >œ œ œ & ƒ > # > & # n œœ ‰ œœ ‰ œœ > ƒ ## œœ ‰ n # œœ ‰ œœ & > >ƒ >

^ œ ‰ œ^ ‰

Œ.

∑ ∑

Œ j œ œ F > b˙.

˙.

F

œ.

>˙ .

F

n˙. F n >˙ .

œ.

œ

n >˙ .

Œ.

b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . ‰ J F

œ. œ.

œ

j œ œ

œ œ nœ

œ nœ

œ.

˙.

˙

œ #œ œ œ #œ œ F Œ. œ #œ œ œ. nœ F nœ œ ‰ œ œj œ F

Œ.

Œ.

Œ.

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > ƒ> >

Œ.

Œ.

&

?

? ? ?

 201

& ?

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > ƒ> >

F

x x x x x xxœ

Œ.

.

œ

Œ.

.

œ œ > ∑

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

xxx

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J

F

High Timbale

>œ n œœ > . > # œ. >œ ‰ œ # œJ œ n œJ b œ ‰ œ. œ. >

f b >œ œ .

œ

œ.

f

>œ

#œ œ. f> ˙. ˙.

b˙. ˙.

f ˙. œ # œ œ #œ œ f œ j œ œ J ˙. f j œ œ ˙. œ J f ˙˙ .. f ˙˙ .. f

˙. ˙.

f

œ œ b >œ œ .

nœ œ œ. . n œ. œ. # œ œ . > ˙. ˙.

>œ b >œ œ. . >œ œ œ >œ b >œ œ. . >œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ > n >œ œ. œ. >œ œ ˙. b˙.

b˙.

˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b˙. ˙.

œ^ œ^ œ^ ^ ^ ^ œ œ œ bœ œ œ œ œ ^ ^ ^ > ^ œ^ ^ œ bœ œ Œ Œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ J œ f f F ∑

. . . . œ œ nœ bœ œ #œ œ. > .œ n œ. b œ. œ. œ #œ œ. >

>œ

˙. ˙.

˙. b˙.

∑ .

Xylo.

Snare Drum

œ

œ. œ >.

∑ ∑

Ride cymbals

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œx x x

>œ

f b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . J

Œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ F œ. b œ. œ. b œ. n œ. œ b œ œ b œ . . j ‰ œ œ. n œ œ œ. b œ. œ. œ n œ b >œ # œ. œ. œ . . . . . œ. b œ. . œ # œ œ. œj > > > j> œ. œ. œ. j b >œ . ‰ œ œj œ œ. œ œ. . œ n >œ œ . >œ . J > . > >œ >œ

b˙.

œ^ œ^ œ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ œ^ ^ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ # œ. œ. b œ. b œ. œ.

Perc. 3

Vc.

œ^

b >œ œ >œ b œ > œ > J J œ. Œ œJ. œ b Jœ # œ J F

^ œ ‰ œ^ ‰

&

Cb.

œ ‰ œ ‰ >œ ‰ ƒ> >

#

œ^ œ ‰

œ. bœ.

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > > ƒ> ^ . . # œ # # œ. œ J œ ‰ & # œ J >

Perc. 2

Pno.

#

œ.

F # >œ ‰ & œœ ‰ ? œ . œ.

> b˙. F arco >. b˙ F arco b˙.

arco

F

b >˙ .

F

b b œœœ

j œ œ. œ.

> œœ .. œ. œ. œ.

˙. >

b˙. >

˙. >

b˙. >

œ.

œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ J J f J J ∑ ∑ ∑ ∑

>˙ .

œ.

b >˙ .

b b œœœœ

œ #œ œ. œ #œ œ.

œ

j œ

œ. œ.

œœ œ

j œ. #œ œ.

œ.

œ œ bœ nœ

œ bœ

œ.

œ.

œ œ bœ nœ

œ bœ

œ.

œ. ∑

œœœ œ

œ.

œ

œ J

œ œ bœ

œ

˙

œ bœ

˙.

œ. ∑

œœ . œ ..

œ. œ.

œœ œ

∑ œœ . œ ..

b >œ œ . f œ. œ.

œ œœ

∑ œ

œ.

œ œ b >œ œ .

j #œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ. #œ œ arco > > œ œ œ #œ bœ œ. œ. œ œ œ bœ œ. œ #œ œ j œ #œ œ œ #œ œ #œ œ F > œ # œ b >œ œ . œ œ œ bœ œ. œ. œ #œ œ j œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ F œ . b˙. œ #œ œ œ. ˙. bœ œ œ J ˙ Œ. J

Œ. œ

œ bœ œ œ bœ œ

pizz.

œ F

‰œ F

j œ œ j œ œ

#œ J

j œ œ j œ œ

œ ˙. J f divisi ˙. œ ˙. J arco

˙.

b˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

> œ œ b œ. œ b œ œ. . œ. œ. œœ .. œ. œ. œ. œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙. b˙. ˙. b˙.


27

Norteña 208

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

# & # ? # & #

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

? ? & ?

Perc. 2

Perc. 3

 208

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Cb.

Vc.

n œ. œ œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ œ >ƒ.

œ. >

. >œ

#

œœ . >ƒ. œœ . >ƒ.

> b œœ ..

œœ . >.

> b œœ ..

œœ . >.

n œ. œ œ œ # œ. >œ J > ƒ ## n œ. œ & œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ ? b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ

Vla.

#

# & #

Perc. 1

Pno.

ƒ

œ. J œ. J

>œ >œ

œ. >œ œ œ J œ. >œ J œ. >œ J

œ. J œ. J

>œ

j . >œ . b œ. >œ œJ ∑ ‰ Œ >œ > œ. >œ b œ. œ J ‰ Œ . J

œ. >œ b œj >œ œ œ bœ œ J . œ. >œ b œ. >œ J J

œ. >œ œ œ ‰ Œ. J œ. >œ ‰ Œ . J

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

#œ œ. f>

n >œ .

œ. >

B t ?

œœ .. >ƒ

œ. ƒ>

b >œœ ..

œœ .. >

>œ . œ. >œ . œ.

œ. >œ J œ. >œ J

b œœ .. > b œœ .. >

b œœ .. > b œœ .. > œ. >œ n œj œ œ. J . > J

f ˙. f

˙.

f ˙. f

œœ ‰ Œ . >

˙˙ .. f

œœ ‰ Œ . >

˙˙ .. f

>œ ‰ Œ.

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ . >œ .. œ

œ. >

œ. œ >. > b œ. œ œ. >œ œ. œ #œ œ J J J >œ . > ƒ

b >œœ ..

b œœ .. >

˙. ˙.

>œ œ ‰ Œ.

œ Œ Œ. J f

œ œ b >œ œ .

nœ œ œ. . n œ. œ. # œ œ . >

b œ. ∑ œ œ œ # œ. >œ J ƒ> b œ. >œ b >œ œ. . >œ œ >œ œ # œ. >œ J œ œ ƒ . >œ b >œ œ. . >œ œ œ œ # œ >œ bb œœ œœ œ œ œ # œ. œ J ƒ> . > œ # œ. >œ b œJ œ œ œ bœ œ bœ œ œ ∑

ƒ œ n œ œ œ œ œ œ # œ. œ > > . œ. > > > ƒ >j ˙. b œœ . œ # œ œ . b˙. ƒ

b˙. ˙.

˙. ˙.

b˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙.

b˙. ˙.

f

‰ Œ. œ. œ > >œ . > >œ j . >œ œ ‰ Œ. b œ. >œ J

>œ

˙. ˙.

‰ Œ. >œ

œ

œ.

f

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ .

. . . . œ œ nœ bœ œ #œ œ. > >œ .œ n œ. b œ. œ. œ #œ œ. >

f # >œ œ . f b >œ œ .

œ. >

>œ

# >œ œ .

# nœ œ œ bœ j j ‰ Œ. œ œ & # nœ œ #œ œ J œ nœ œ œ œ œ ƒ> >œ . ## œ. œ ‰ Œ. & # œ. œ. œ. ƒ> > >œ . > > >

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

b œ.∑ œ œ œ # œ. >œ J ƒ> b œ. œ >œ œ # œ. >œ J ƒ . > bœ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ # œ. œ J ƒ> . > œ # œ. >œ b œJ œ œ

˙. ˙.

˙. b˙.

.

∑ ∑

œ >ƒ.

œ. J œ. J

>œ >œ

œ. >œ œ œ J œ. >œ J

œ. J œ. J

>œ

j . >œ . b œ. >œ œJ∑ ‰ Œ >œ > œ. >œ b œ. œ J ‰ Œ . J

œœ ‰ Œ . >

œœ ‰ Œ . >

>œ ‰ Œ.

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

‰ Œ. œ. œ > >œ . > >œ j . >œ œ ‰ Œ. b œ. >œ J

œ. >œ b œj >œ œ œ bœ œ J . œ. >œ b œ. >œ J J

n œ. œ œ. >œ œ. >œ j J J n œ. >œ J j bœ œ œ bœ œ œ bœ jœ œ. œ. œ œ. œ œ.

œ. >

. >œ

œ. >

n >œ .

œ. >œ œ œ ‰ Œ. J œ. >œ ‰ Œ . J œ. >œ ‰ Œ . J j œ œœ ‰ Œ . ‰ Œ. ‰ Œ. >œ

œ. >

nœ œ œ bœ j ‰ Œ. j œ œ nœ œ #œ œ J œ nœ œ œ œ œ > ƒ > œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ Œ. > > >œ . > > > ƒ œœ . >ƒ. œœ . >ƒ.

> b œœ ..

œœ . >.

> b œœ ..

œœ . >.

n œ. œ œ œ # œ. >œ J > ƒ n œ. œ œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ œœ .. >ƒ

œ. ƒ>

b >œœ ..

œœ .. >

œ. >

>œ . œ. >œ . œ.

œ. >œ J œ. >œ J

b œœ .. > b œœ .. >

b œœ .. > b œœ .. > œ. >œ n œj œ œ. J . > J

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ . >œ .. œ

œ. œ >. > b œ. œ œ. >œ œ. œ #œ œ J J J >œ . > ƒ ∑

b >œœ ..

>œ œ ‰ Œ.

b œœ .. >

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ J J f J J ƒ J JF J J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ƒ

>œ œ œ œ > œ b œ >œ # œ. >œ œ # œ. >œ œJ J ƒ œ. b œœ .. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ. œ. œ œ œ œ œœ bœ œ œ œ #œ œ J œ œ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ J œ

^. b b œœœ .. ^ œ. œJ. œ ‰ œ. œ.

œ. œ ‰ & œ. œ

j œ œ ‰ Œ. bœ œ J j œ . b œ œ œJ ‰ Œ

bœ œ œ bœ œ œ b >œ œ # œ œ J œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J J

>œ . œ. œ. œ. > j> > ƒ> j œ. bœ œ œ œ bœ b œœ . œ # œ œ œ. œ. œ ƒ

œ ‰ Œ. > j ‰ Œ. b œœ . œj œ œ œœ œ. ‰ Œ. œ. >

œ. >

b >œ œ . ?

f œ. œ.

b >œ œ .

arco

f b >œ œ . f ˙. f

˙. f ˙. ˙.

arco

divisi

f

œ œœ

œ

œ.

j #œ #œ œ œ #œ œ œ.

œ

œ.

œ

b˙. ˙.

b˙. ˙.

^ bœ. >œ œ œ ^ b œœœ ... . œ . > œ œ > œ . . œ œ b >œ œ . œ b œ >œ # œ œ J > > œ #œ œ J œ œ b œ. œ b œ œ. œ ‰ œ. J . ƒ œ. œ. œ. b œœ .. œœ .. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ œ œ. œ . . œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ b >œ œ . œ œ œ œ œ œ œ bœ œ jœ œ œ ‰ Œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ #œ J bœ J ƒ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ . œ œ bœ œ jœ œ œ ‰ Œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ #œ J bœ J ƒ bœ œ œ bœ . > ˙ œ œ bœ œ #œ œ J ˙. œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J J ƒ >œ . œ. œ. œ ‰ Œ. ˙. b˙. œ. œ. > > >œ . > j> > ƒ> bœ œ œ j ‰ Œ. j ˙. œ bœ œ ˙. b œœ . œ # œ œ . bœ jœ œ œ ˙. b˙. œ. œ. œ œ. œ œ. œ ‰ Œ. ƒ

Œ. F œ. œ >.

>œ # œ >œ œ œ #œ œ bœ œ J bœ

b œœœ

b >œ œ >œ œ b œ bœ œ œ œ bœ J Œ.

œ. j n œ œ œ œ b œœ .. . œ œœ . œ œ œ œ > ∑

œ. œ >.

œœœ ...


28

Norteña

Picc.

&

98

44

Fl.

&

98

44

Ob.

&

4 4

E. Hn.

&

#

9 8

98

44

# & #

98

44

?

# & #

98

44

9 8

4 4

# & #

9 8

4 4

9 8

4 4

#

9 8

4 4

#

98

44

# & #

98

44

# & #

98

44

?

9 8

4 4

?

98

44

?

98

44

&

98

44

?

98

44

216

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

 216

Pno.

& ?

>œ √ > œ œ b œ b œ œ œ >œ >œ b Jœ. >œ œ œj >œ œ œ b œ œœ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ Œ. J b œ b œ n œ. bœ J J J f> F œœ .. œœ .. b b œœœ œ. bœ. œ. bœ . œ. œ. œ œ bœ œ bœ œ> . œ œ œ . œ b œ œ b œ . . œ > >œ œ bœ. > b >œ . ∑

&

B

œ >œ b œ œ œ œ bœ œ J

b >œ œ >œ bœ bœ œ œ œ bœ Œ. J œ

œ. j n œ œ œ b œ . b b œœ .. œ bœ œ œ b >œ . œ œ

œ œ. œ œ. J œ. bœ.

98

44

√ b >œ > œ > b œ. >œ b œ œj >œ œ 9 b œ b œ b œ œ bœ bœ J 8 b œ b œ n œ. b œ J J J J F> b œœ .. œœ .. b b œ b œ . . 9 bœ. 8 bb œœ .. b œ . bœ. bœ. b >œ . > > b >œ .

44 &

44

4 4

98

44

98

44

98

44

t

?

Vla.

œœœ ...

√ b >œ > > b œ. >œ b œ œj >œ œ b œ b œ b œ bœ bœ b œ b œ n œ. b œ J J J > J f b œœ .. œœ .. b b œ b œ . . bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. b >œ . > > >

44

9 8

Vln. II

œ. œ. >

44

&

Vc.

Vln. I

Cb.

j‰ ‰ œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x 98 xœ x x x x x œx ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰‰‰J ‰‰ J J F J J f J J F J f F 98 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

98

44


Norteña

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

accel.

44

q ∑

&

44

&

4 4

# 4 4

#œ. œ Œ

œ. œ Œ

# & # 44

œœ .. œœ Œ

44

# œœ .. œœ Œ f

# 4 & # 4

# 4 & # 4

224

Picc.

q™

&

&

?

Insinuante

## 4 & # 4

Hn. 1-2

# 4 & 4

Hn. 3-4

&

# 4 4

3 ‰ . n œr . b œ- . œ œ œ- œ œœ > F > r‰ . œ œ . n œ œ- . œ œ œ œ 3 F

> > > > I œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ n œ œ . b œ # œ- . œ^ ‰. R Œ 3 3 f 3 ∑

œ n œ œ œ œ >œ . œ œ > œ œ >œ œ œ >œ . n œ œ .

œ. > œ œ >œ . n œ œ

3

3

œ nœ œ œ >œ >œ >œ œ >œ œ œ œ œ

3

3

3

3

# & # 44

# & # 44

?

4 4

?

44

?

f

œ^ ^ œ

3

Œ

˙

a due

^ œœ ^ œ

Œ

˙ Œ

Œ

˙

˙

f

w f> w>

f œ.

bœ œ. J nœ œ. J

˙

˙ ƒ w>

˙

œ œ f nœ œ #œ ^ ^ ‰ nœ ‰ ‰ œ ƒ ^ # œ^ ‰ œ ‰ ‰ ƒ

œ

œ nœ

^ ^ œ‰ œ œ^ ‰ ^ œ

œ œ bœ œ bœ œ #œ œ f

44

&

44

?

44

Perc. 1

44

Perc. 2

44

Perc. 3

44

Timp.

f

ƒ

Mall.

œ ..

ƒ ˙

˙

Tba.

3

3 œ bœ œ. œ œ bœ bœ nœ œ J R 3

˙

a due

œ . œ # œ . œœ œ . œ œ . œœ œ. œ #œ. œ. œ œ. f ∑ œ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ f 3 ^ 3 3 j œ œ n œ œJ ‰ . œ ‰- . b œ œ- . œ œ œ œ œ œ R R > > œ œ œ #œ 3 3 f F 3 - ^ > n œ œ >œ œ n œ œ j œ œ n œ œJ ‰ . œ ‰- . n œR œ . œ œ œ #œ R 3 3 3 F f3 ∑

3

3

Tbn. 3-4 B. Tbn

f

bœ œ œ bœ bœ nœ œ œ J œ. R

˙

Tbn. 1-2

œ ..

bœ œ œ b œ b œ n œ œ∑ œ J œ . R

B b Tpt. 3-4

f b˙

∑ œ ..

B b Tpt. 1-2

29

q∞

‰. r - > > bœ . œ. œ . ‰ . b œ b œœ . œœ b œ . œ œœ . œœ R F

> >œ œ œ xœ >> Floor Tom2 > F

x xx œ. œ ∑ ∑

&

√44 ‰ . b œ œ . œ # >œ . œ n œ . œ. R p 44 ‰ . œ œ- . œ b >œ . œ œ- . œ. ? R

Vln. I

&

4 4

Vln. II

&

44

Vla.

B

44

t

44

224

Pno.

Cb.

Vc.

&

?

44

x. x œ

w w f>

bœ œ œ bœ œ #œ œ œ ∑


30

Norteña b˙

233

Picc.

&

Fl.

&

#

˙

>œ

œ

# & #

˙

œ

?

˙

œ >

E. Hn.

&

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

œ œ bœ œ #œ œ nœ œ

œ^ ‰ bœ J

Œ

œ^ bœ J

# & #

# & #

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ

?

?

œ. œ.

j ‰ b œœ >f

j œ f> a due > ‰ Œ ‰ # œJ f

^ ^ ^ ^ ^ ^ ‰ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ œ ‰ n œj n Jœ ‰ Œ

?

œ > >œ

bœ œ œ œ œ nœ œ œ bœ nœ #œ œ œ > >œ b œ œ œ ^ ^ ^ ^ œ^ œ^ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ J J ‰ Œ nœ

nœ œ

^ > . ∑œ œ œ b œ >œ . œ œ^ b œ

b˙ b˙

j j œ œ œ œ œ œ > >

œœ .. 

Œ

j j œ œ œ > >

œ.

# >œ œ >œ J J

œ.

j Œ ‰ b œ œ .. œ œ f Œ ‰ œj œ . #œ œ. > f ^ >œ . n œ œ b˙ ‰ f ^ > ‰ n œ œ œ. f

bœ œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ œ œ > >œ œ b œ œ 

œ

œ.

j œ œ.

j bœ >

œ.

j bœ œ.

‰ œj f> >œ J

j œ œ. n œ >

j j œ œ œ >œ œ >œ

œ

j b >œœ

j j j # œœ œœ œœ b œœ > > > ^ >œ . œ œ nœ

j bœ œ.

œ.

#œ œ. J

œ^ J nœ œœ ..

j bœ œ. b œ œ.

œœ ..

j # b œœ œœ .. >œ .

˙ ˙

œ bœ #œ œ œ nœ

œ

>œ . œ

œœ

&

?

x. x x œ œ

Perc. 3

233

& ?

x œ

˙ ˙

œ >œ

>>> xxx œ >

Œ

œ œ bœ œ #œ œ bœ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

> x œ >

x. x x œ œ

x. x x œ œ

w bw > œ

x. x x œ œ

œ œ

Œ

Œ

>>> > xx x x œ œ > >

‰ b œj n # œœ >

bœ œ œ œ œ bœ œ œ > >œ b œ œ œ bœ bœ nœ œ 

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x. x x œ œ

j j‰ >œ œ

j j‰ œ œ > b >œ œ ‰ J J

œ >

j j‰ Œ b œœ œœ > bœ J bœ J

j j j œœ .. œ œ œ œ œ. # >œœ œœ >œœ b >œœœ bœ œ #œ œ œ bœ nœ œ

j j œœœ .. b b œœœ œœœ .. œ œ .. # œ œ .. b œœ > œ œ bœ > > > œ œ bœ nœ œ

ƒ œ^ ‰ J ƒ ^j œ ‰ ƒ

˙ ˙

∑ 

˙

˙

˙

˙

j œ œ. nœ œ f ˙  ˙

3

b œ- œj ˙ > 3

j n œ- b œ ˙ >

3

3 3 j j  œ n œ œ- >œ ˙ > ƒ 3 3 j j  ˙ œ n œ œ- >œ ˙ > ƒ > b œ œ- >œ j j œ J J œ œ ‰ œ. bœ œ > œ 3 3 f ƒ j ∑ œ œ. bœ œ f

˙

>> > > xx x x œ œ > > 3

j‰ œ > >œ

3 3 ∑ j j œ b œ œ- >œ > ƒ - > >œ b œ œ œ J J 3 3 ƒ >œ b œ œ- >œ Œ J J 3 3 ƒ ^œ - j Œ J ‰ bœ œ > 3 ƒ ^œ n œ- > Œ J ‰ bœ J 3 ƒ > - > Œ œ b œJ œ œJ 3 3 ƒ 3 3 j œj n œ œ- > œ œ > ƒ œ^ - > Œ J ‰ n œ œJ 3 ƒœ^ n œ- >œ J Œ J ‰

j j œœ œœ ‰ Œ >

˙

j j‰ œ œ >

bœ > > > œ bœ nœ

3

bœ J

‰ ‰ œj n œ œ > > >

3

j bœ ˙

bœ œ œ nœ #œ œ œœ > > > œ^ > > > J bœ ‰ ‰ œ nœ œ J

^ >œ n œ. œ œ

>œ .

œ.

> ‰ #œ

˙

j bœ œ >

œ bœ #œ œ œ nœ # >œ œ > œ ‰ œ. b œ J œ

> ∑œ .

˙

Perc. 2

Vc.

^ ‰ b œœ

#

Cb.

Œ

^ œ^ ^ bœ ‰ nœ ‰ bœ J ‰ Œ J

Perc. 1

Pno.

œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ

œ^ œ^ b œ^ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ƒb œ^ ^ ^ œ œ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

&

B b Tpt. 3-4

>œ

w>

^ ∑‰ b œ f b œ^ ‰ f

^ j b >œ œ œ J 

^ ^ ‰ j j‰  œ œ # # œ^ ^ & # ‰ J n œJ ‰  # & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ bœ œ bœ

&

b >œ œ^ œ J J ∑ >œ b œ^ œ J J 

œ bœ

Ob.

B b Cl.

∑ ∑ x xx œ. œ ∑

3 j œ- >œ j ‰ Œ œ bb œœ œ œ œ œœ J > œ 3 f j œ ‰ > ˙. ˙.

˙

^ ^ ^ ‰ œj Œ œ ‰ ‰ n œ F œ œ bœ œ bœ œ #œ œ F ‰ ^ œ Œ œ^ ‰ ‰ n œ^ J F ^ ^ ^ ‰ n Jœ Œ œ ‰ ‰ b œ F œ^ œ^ ‰ ‰ n œ^ ‰ J Œ F

˙

^ Œ n œj ‰ 

bw F

‰ œ^ Œ J F ‰ ^j Œ œ F ^ ‰ n œj Œ F

œ^ ‰ ‰ b œ^ ^ ^ œ ‰ ‰ nœ ^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ^ ^ ‰ Jœ Œ œ ‰ ‰ n œ F œ œ œ #œ œ œ bœ bœ F œ œ bœ œ bœ œ #œ œ F

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ Œ Œ Œ

^ œ ‰  J œ^ ‰  J œ^ ‰  J

^ Œ bœ ‰  J Œ Œ Œ

^j œ ‰  ^ j‰  œ ^ œ ‰  J

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ œ œ bœ œ #œ œ bœ œ

˙ ˙

F

j œ. bœ œ œ . b œ œœ œ > > >

B

t

?

˙

˙

˙

w F

F

˙

> >3 > > x. x x x. x x x x x x x. x x œ œ œ œ œ œ œ œ > F> f Tambourine œ œ Œ Œ ∑

∑˙

˙ F ˙

œ œ f

x x x œ. œ œ œ

j œ œ. œ œ- .

˙ F

w˙ F

ww F

Œ

> >3 > xxx œ > ‰ Jœ

bœ œ œ bœ œ #œ œ œ

bw F

œ œ Œ

∑ œ œ-

x xx œ. œ

œ. ‰ œ.

b˙ b˙

œ œ bœ œ #œ œ bœ

˙

˙

˙

b˙ ˙

˙ ˙

˙

˙˙

b b ˙˙

œ


31

Norteña œ.

242

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

#

∑‰ ‰

˙

˙

b œ. >œ n œ bfœ. >œ n œ f b œ. >œ œ f n œ. >œ œ

f . > >œ n œ- >œ œ n œ œ œ J ‰ f ˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ > œ bœ ˘œ j J n >œ ‰ œ- >œ œ ‰

œ n >œ ‰ œ- >œ œ . J J œ n >œ ‰ œ- >œ œ . J J 

j‰ n œ œ- >œ > j n œ ‰ œ- >œ > œ

bœ œ œ >

œ b >˙

œ œ. >œ # œ

œ b >˙

œ œ. >œ # œ

œ œ. >œ # œ

œ œ

bœ nœ

œ œ bœ #œ œ nœ œ œ bœ #œ œ nœ

œ b >˙

œ b >˙ œ n >˙

œ .. œ

œœ . . œœ ..

œ œ

j j œœ œœ .. b œœ œœ .. > >

j œœ > j # œœ >

j j œœ œœ .. n œœ > > j j œœ œœ .. # œœ > >

j j œ œ nœ #œ œ œ > >

œ .. œ

œ

j j œ œ œ >œ œ >œ

j œœ œœ > j œœ œœ >

œ œ bœ #œ œ nœ

œ œ bœ #œ œ nœ

#œ œ

œ œ bœ nœ

œœ .. œœ ..

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B t ?

œ.

˙.

f

>œ œ b œ J J

œ J

j œ

j j œ œ bœ bœ

œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ f w

arco

f

> œ bœ œ œ œ ‰ bœ œ œ J f bœ œ œ œ œ œ > > b œ œ  b œ. >œ n œ b˙ ‰ f b œ >œ œ ‰ b ˙˙ f >œ ˙. ‰ # Jœ œ. œ.

œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ

f œ. b ww f

> >3 > > x x x x x. x x œ œ œ œ > > ‰ œJ œ œ Œ Œ

œ œ œ. œ œ œ. J J

˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ bœ > # b >œœ ˙. ‰ J œ

- - - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

bœ bœ œ œ bœ œ

œ œ

œœŒ

œ b˙

#œ œ

œ bœ nœ

œ œ. >œ # œ œ œ. >œ # œ

b˙ œœ ..

œ

# >œœ œœ >œœ J J

bœ œ #œ œ >œ œœ .. œ J

>œ œ J

œ œ bœ nœ œœ n >œœ >œœ J J

œ b˙ œ b˙ > œ

^ ^ bœ nœ ^ ^ bœ nœ n œ^ # œ^

F

j œ >œ j n œœ >

j j n œœ œœ .. n œœ > > j n œœ œœ .. n œœj > >

j œ ‰Œ œ

> >3 > xx x œ > ‰ œJ

œœ .. œœ .. œ >

j n œœ œœ .. >

j œ ˙ bœ ˙ >

bœ bœ œ œ bœ œ

˙ ˙

> j œ œœ œ ‰Œ

œ œ bœ > > > œ œ bœ nœ

b œ^ n œ^

bœ bœ œ œ bœ œ

b œ^ n œ^

> x x. x x œ œ œ > œ‰ Œ Œ J

Œ x. x x œ œ Œ ‰ Jœ

> œ bœ bœ œ œ bœ œ œ

p ^ ^^ œ œ j‰ Œ œ œ

œ

˙

œ b >˙

œ

˙

b >œœ J

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ >œ œœ .. b b >œœ œœ .. œ J J

œœ .. œ > œœ ..

n b >œœ œœ .. J

b >œœ J

bœ bœ œ œ bœ œ b œ>œ œœ .. J

>œ œ J

˙˙ œ

˙˙

œ. œ Œ

œœ ‰ Œ J

œ > j‰ Œ œ œ œœ J ‰Œ

> n œœ R

œ. œ œ. œ

> b œ n œ >œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ ‰ . œR 3 3 F 3 b œ n œ b œ n œ b œ n > > > œ œ œ >œ ‰ . œR 3 3 3 F ^ b œ ‰. œ œ. œ . œ œ. œ R F ww

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

∑ œ .. œ ..

> nœ R >œ R

w w - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ

∑ œ

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. F

œx œ Floor Tom 1

bœ. œ œ. œ œ. œ œ.

>> >x x œx . œ xx xœ .xœ œ >

œ b >˙

œœ .. # >œœ œœ .. J

œ. œ Œ F

> Œ œx .xœ xx œx œ xx œ Œ Snare Drum Bass Drum P  ∑

˙ ˙

- - - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

œœ .. b >œœ œœ .... .. R

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ F - . œ- . - . ^ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ pF n >˙ œ .. œr œ .. b >œ R > p >˙ > > œ .. œ œ .. œ R R p

Crash Cymbal Ride cymbals

œ‰Œ J

>œ œ R

œœ ....

p

j œœ ‰ Œ

˙˙

∑ œ œ

j œ ‰Œ œ

^ ‰ œ. F bœ bœ œ œ bœ ^ œ ‰ œ. œ > F œ >

œ œ. >œ # œ œ œ œ #œ

b˙ b˙

Œ

b œ^ n œ^

^ ‰ œ. F ^ ‰ œ. F ^ ‰ œ. F ^ ‰ œ.

j œ ‰Œ œ

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

x. x x x. x x œ œ œ œ

> b ˙˙

j j n œœ œœ .. b œœ ˙˙ > >

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

œ. œ.

j œœ œœ .. >

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

&

>œ n œ b œ œ œ n œ œ

j œ œ. bœ œ. >

j j œœ œœ .. # b œœ œœ .. > >

242

œ >

˙

?

Perc. 3

œ

Œ

˙

˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ bœ > ˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ > œ bœ

œ œ Œ

œ

‰ œJ

˙

bœ > > > œ œ œ œ œ nœ #œ

œ

j ‰ bœ >œ f Œ ‰ # œj #œ > f j n œœ œ. > j œ. # œœ > ˘ > ˘ œ œ œ bœ

x. x x œ œ

˙

∑

œ

x x x œ. œ

˙

œ

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

> x x. x x œ œ œ >f œœ Œ Œ f ∑

œ

Œ

œ œ. >œ # œ ∑ œ œ. >œ # œ

&

Perc. 2

Vc.

^ ‰ œJ ‰ f ^ ‰ n œJ ‰ f

^ ‰ j‰ j œ œ f ^ # ‰ b œ ‰ œj & #  J f œ ? œ bœ œ bœ bœ nœ œ f œ ? œ œ bœ œ bœ bœ nœ f œ ? œ œ bœ œ bœ bœ nœ f

Cb.

#

# & #

Perc. 1

Pno.

^ ‰ n œJ ‰ œJ

## & # 

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

˙. f

œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ f ^ # ‰ œj ‰ œj & # 

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

bw f

?

&

B b Tpt. 3-4

f

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

fœ .

œ b˙ J œ b˙ J

>œ œ b œ J ∑J >œ œ b œ J J

œ >œœ . œ b >œœ .. œ >œœ . œ œ .œ œ .œ ‰. R F >˙ œ .. >œœ ˙ œ .. œ R p

> b ˙˙ p

˙ > p pizz œ. œ Œ F

œœ .... œ ..

œ. œ Œ

>œ œ R

r œ >

>œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ ‰ . œR b œ n œ œ b œ n œ œ b œ n œ œ

> n œœœ R

œ .... b >œœ œœ .... œ R

> n œœ R

œ. œ Œ

r œ œ > ..

œ. œ Œ

ww w

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

3

3

3

ww

r œ w >

pizz.

> > œx . x œ > >

xœ . œ xx

œ .. >œ œ .. œœ .... b œœ œœ .... R

œ ..

>x x œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ ∑

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ


32

Norteña ∑

251

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& &

Tba.

Mall.

Timp.

∑ œœ ....

œ ..

## ˙ & #

œ ..

# #

∑ œ. œ Œ

# & #

?

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

?

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

?

& ? 

Perc. 2

Perc. 3

 251

&

>x x œ

3

œ œ . œ œ- .

3

n >œœ œœ .... R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f Œ œ ≈ œ œ- . n œ b œ- . n >œ œ .. R

œ ..

>œ œ .. R

œ ..

^ œ

>œœ n >œœ .... R œ ^ œ

>œ R

# >œ R

r ‰ . œ œ- . f

œ œ- . œ œ- .

nœ. œ Œ f

œ. œ Œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ ∑ >œ ..

>œ œ .. R

>œ ..

^ œ

∑ œ. œ

Œ

œ. œ ∑

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

>x x œ > F

∑ >œ >œ . œ >œ . . œ ≈ œœ œ . b œ œ . œœ Œ

&

˙˙

œœ ....

Vln. II

&

˙

œ ..

Vla.

B

œ. œ Œ ∑

b >œœœ R F

> b œœ R F

r œ F>

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œx œ

xx ∑

Œ

f

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

œ. œ Œ

^ œœ

Œ

3

3

œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ > f>

bœ. œ œ. F

œ œ. œ œ. œ

œ nœ œ. œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. n œ œ b >œ œ J > >  f> f >˙ > œ œ .. ˙ œ bœ J J F > b œ >˙ œ .. ˙ œ œ J J F ‰

3

3

>œ R >œ R

œ œ œ

œ . œ ∑œ Jœ

j œ

œ . œ œ . œ b∑œ . n œ œ

œ. œ œ Jœ

œ J

œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ

œ. œ œ Jœ

œ J

b >œ œ .. R

œ ..

n >œ R

œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ >

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ > >œ œ .. >œ œ .. R R >œ œ .. R

œ ..

>œ R

w œ. œ œ œ. œ œ. œ > œ. > œ. œ >

œ. œ

œ. œ >

w w

Œ

^ œ œ

Œ

œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

>x x œ >

>œœ .... œ ..

>œ >œ .... œ bœ R

r # œ # œ .. > > œ œ

œ. œ Œ

^ œœ

Œ

Œ

xx

œx œ

xœ œ

3

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

>x > >x > x œx œ x xœ œ œ >> >f > ∑

> œx œ œx œ œ xœœxœ 3 >>3>

>x x œ >

b >œœœ œœœ ...... R 3

>œ œ .... œ œ R r œ œ .. >

œ. œ Œ

3

>œ b œœ R f

˙˙ ˙

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

˙˙˙

œœ .... b œœ R

˙˙

r œ

˙

œ ..

œ. œ Œ f

œ. œ Œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ

f œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

b œ^ œ^ œ^

3

3

> œx œ > >

xx ∑

> x œ >

> x xœ x x œ J‰ >F ∑

>œœ b œ . œœ œ 3 œ. œ œ œ œ œ

>œ œ . œ œ . œ b >œ . n œ œ F>

œx œ

> œ bœ bœ. ‰bœ œ bœ œ J œ.

œœ .... b œœ œ .. œ R 3

>œœ ˙˙ R f r bœ ˙ > f

œx œ

3 œœ Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR 3

> x œ f>

3 3 > Œ œj œ b œ œ œ œ œ œ œ f > bœ > 3 3

œœœ œ bœ œ bœ. œ œ. #œ. > œœ ‰ Œ J j œ ‰ Œ

Œ

Œ

Œ

> b ˙˙ F ˙ F>

œ. œ Œ

arco

F

bœ. œ œ. F arco

bœ. œ œ. F arco

œ œœ .. œ œ . œ > œœ .... œ .. œ. œ Œ

>œ œ R

r œ >

œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ

œ. œ

œ. œ œ œ. œ œ. œ > œ. >

^ œœ

^ œœ

œ

œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ

>œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰. R

bœ. œ Œ œ. œ Œ f œ. œ œ. bœ œ. œ œ.

^ r ‰ . œ œ- . œ œ- . œ œ- . œ F

3

3

> > > > ‰ . œR b œ n œ. œ b œ n œ. œ b œ n œ. œ 3 3 3 f >œ œœ .... b >œœœ œœœ ...... # œœ œ .. R R

r œ œ > ..

nœ R

 f3 > œ b œ >œ . ‰bœ œ bœ œ J 3  f3 3 > œ n œ >œ . ‰nœ œ bœ œ J 3 f  ˙˙ œœ ‰ Œ J

Œ j œ œ ∑œ œ œ œ œ œ œ œ 3 f œ œ œœ œ Œ œJ œ œ œ œ 3 3 3 3 f œœ œ œ œ œ œ œ Œ œJ œ 3 3 3 3 f >˙ >œ œ .. R F

œ ..

œ ..

˙

> œ b œ >œ . ‰ b œ œ b œ œ∑ J 3  f3 > œ b œ >œ . ‰bœ œ bœ œ J

> œx œ > >

> b œœ œœ .... R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f 3 > >œ œ > Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR f 3 3 ˙ œ .. b œ R

œ. œ Œ f

œœ ....

3 œ Œ œjb œ œ œ ∑œ J ‰ . œR f 3 3 3 œ Œ œjb œ œ œ œ J ‰ . œR 3 f 3 3 œœ Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR f 3 3 œœœ œ Œ œJ b œ œ J ‰ . R 3 f 3 3 ˙˙ œœ .... b œœ R

Low Mid Tom High Mid Tom

>œ R f n >œ R f

n >œ œ .. R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

>œ œ R f

>œœ œœ .... R

Vln. I

?

3

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 > >3 >

œ. œ Œ

3

>œ > > bœ nœ œ bœ nœ œ

> b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰ . œR 3 3 f 3 >œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰. R 3 3 f 3

œœ .... œ ..

Vc.

œœ ....

>œ > > bœ nœ œ bœ nœ œ

˙˙ ˙

t

>œ bœ nœ ‰. R F 3 > ‰ . œR b œ n œ F 3 r ‰ . œ œ- . F

?

Cb.

n >œ R F >œ R F

œ. œ Œ

# & #

Perc. 1

Pno.

n >œœ R F

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

# & # ˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

^ # & # œ ≈ œ œ . n œ b œ- . œ Œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ- . œ œ- . ^ œŒ

œ ≈œ œ- . œ œ- . œ^ Œ

?

&

B b Tpt. 3-4

≈œ

# ˙ & # ˙

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ

x

œx œ

bœ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. > > œ .... œ œ .. œ. œ Œ

> b œœ œœ .... R r œ œ > ..

œ. œ Œ

> n œœ R

œœ .. œ œ . œ œœ .. œœ œ . œ > > ww

r œ w >

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

xœ x J‰

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ


33

Norteña œ. œ

259

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

Tba.

Mall.

Timp.

> nœ R n >œ R

> .. œ

> .. œ∑ œ R >œ œ .. R

‰ œ >œ

œ ..

>œ œ .. R

>œ R

>œ ..

>œ œ .. R

œ R

œ ..

‰œ

œ ..

b >œ

œ. œ œ œ. œ œ > œ. > œ. œ. œ >

œ. œ

œ. œ >

œ. œ

œ .. œ ..

#

#

r œ œ R

b >œ b >œ .. R

>œ œ .. R

œ. œ nœ. œ œ. œ œ. œ f >. b œ . > œ. œ œ œ œ. œ œ f œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ f 3 œ Œ œj n œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 f 3 œ œ nœ œœ œ œ Œ œJ œ œ 3 3 3 3 f

>œ œ .. R

œ. œ nœ. œ œ. œ œ. œ

∑œ ..

œ R œ R

˙

∑ œJ ‰ Œ

˙

œ ..

˙

œ ..

œ R

œ J ‰ Œ

œ. œ

œ ..

œ.

>. b œ . > bœ. > bœ. œ œ œ œ. œ œ bœ. œ œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ œ œ nœ œ œ nœ 3

3

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

œ œ œ nœ œ œ œ œ œ 3

3

# & #

# & #

3

œ. œ

œ

œ R œ. œ

˙

œ J ‰ Œ

˙ œ. œ

œ J ‰ Œ œ. œ

?

?

?

&

?

Perc. 3

 259

& ? &

> x œ >

> x œ > F

xœ x x œx x J‰ J‰ ∑

∑ œ . œ b œ n œ >œ . œ ‰ . œ

x ∑

xœ x J ‰

>œ œ > œ œ >œ œ 3 œ #œ œ œ >œ œ 3 3 3

œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ F œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

Vla.

B

œ. œ Œ

t

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

˙

œ ..

œ. œ Œ

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

3 >œ Œ œj b œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 F >

b œœ .. œœ œ . œ œœ .. œœ œ . > > œ .. b >œ œ .. œ .. œ œ .. R

&

x

œœ . œ œ . œ œœ . œ œ . œ . . > > b >œ œ ˙˙ œœ .... R F

r œ F>

xœ x J ‰

>j xx x œœ J >f

>> xœ x J >‰

∑ 3

Vln. II

?

œx x J‰

> x œ

œ ..

r œ œ .. >

œ

n >œ œ R

r b œ b œ .. > >

F œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

œœ .. œœ œ .. œ œ . œ œ . # œ œœ . œœ # œ . > > >œ .. >œ œ .. œ .. œ œ .. R r œ œ .. >

j j œx x x J ‰

> x xx xœ x ‰œ ‰

j œx J

∑ ∑

œ

œ >œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ Œ J Œ J 3 3 3 3 3 f >œ .. œ > œœ . œœ œ . œ œœœ ... œœœ œ . b œ >œ . œ # œœ .. œœ

>œ b ˙˙ œ R f r œ b˙ f>

œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ

œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ

œ. œ

œ ∑ ∑ ∑ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ > > > > ƒ œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ b œ . n œ œ

ƒ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ b œ . n œ œ . œ

ƒ n >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . n œ >œ . œ œ . œ >œ . œ # œ . œ >œ . œ œ . œ ƒ

f

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ > > > >f > œ . œ ƒ>

œ > . œ . œ > . b œ . œ >œ .. œ œ . œ œ. œ . œ . œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ œ > > œ. œ >œ œ ƒ> >f >œ >œ >œ > > œ œ œ œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ nœ œ > > œ. œ œ. œ œ œ f > > ƒ > œ œ œ œ > > > Œ œJ œ b œ œ œ œ œ œ Œ Jœ œ œ œ b œ œ œ œ n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ > > 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ n >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ œ Œ Jœ œ œ Œ J nœ 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ f ∑

Vc.

>œ ..

r œœ f> >œ œ R f >œ R f >œ R f

Perc. 2

Cb.

œ ..

Vln. I

> b œ ∑ œ .. R b >œ œ .. R

Perc. 1

Pno.

##

˙

## ˙ & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & # ˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ. œ bœ. nœ œ. œ

œ ..

# & # œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ > >

&

B b Tpt. 3-4

œ. œ bœ. nœ œ. œ

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

> œ bœ. nœ ∑ . œ ‰ œ bœ

œ. œ

f

œ. œ f œ. œ f

œ. œ. œ.

œ

œœ ....

œœ R

˙˙

œ ..

œ R

˙

œ. œ

œ. œ

œ bœ. œ œ. œ œ bœ. œ œ. œ

œ. œ

ww ƒ

w w

w w ƒ

w w

n ww ƒ

ww

n ww ƒ b >œ

ww

ƒ b >œ ƒ

bœ ƒ>

Œ ƒ > > > xœ œ œ xœœxœ x œ 3 >>3 > > ƒ

>œ

œ >

>œ

œ > œ >

œ > ∑ Œ

>œ

œx œ xx ∑

œ > œ > œ >

>œ > œx œ >>

œ. œ > >œ ˙ >

œ. œ

œ >

>˙

ww f w w f ww f

>œ

>œ

œ >

>œ >œ

œ >

>œ

œ >

f >œ

œ >

>œ

œ >

w w f >œ

f >œ

œ >

f

∑ Œ

Œ

>œ

> x œ >

Œ f > xœ œ x œ f>

>œ

œx œ x ∑

>œ

>œ

>œ

œ > œ >

>œ ∑ Œ

œ >

xœ x x J‰ ∑

>œ œ > œ >

œ >

œx x J‰

>œ œ >œ # œ b >œ >œ >œœ œœ >œœ œœ >œœ œœ >œœ œœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ . œ # >œ . œ >œ œ b œ œ b œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ b œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ . œ œ . œ b >œœ .. n œœ œœ œ œ 3 3 ƒ 3 >3 >3 œœœ œ b œ œœ œ œ. J œ . œ œ . œ œ Jœ œ 3 œ. œ œ. œ œ œ > œœ >ww 3 > J ‰ Œ ƒ 3

œ ‰ Œ J œ. œ

b ww ƒ

w œ. œ ƒ œ. œ bœ. œ œ. œ Œ œ. œ ƒ > œ. œ bœ. œ œ. œ bœ œ. œ ƒ œ. œ

> > b œœœ œ b œœœœ b œ œJ J œ 3 bœ œ 3 > w w 3

3

3

3

œ >

Œ

>œ

œ > œ >

Œ

>œ

ww

œ œ >

>œ

œ œ >

f

w w f

ww w

œ >

f >œ

œ > œ >

Œ

>œ

œ > œ >

w f Œ

>œ

f

œ > f œ >

Œ

>œ

œ > œ >


34

Norteña

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

## & #

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

> ˙

# #

˙w

?

> Œ > Œ

&

Perc. 2

Perc. 3

 267

& ? &

Œ

> x œ >

>œ w˙

&

Vla.

B

w

t

Œ

?

>œ >œ

œ > œ >

>œ ∑ Œ

œ >

xœ x x J‰ ∑

œ >

>˙

> ˙

>œ

>œ

œ >

>œ

> œ

>˙

f >œ

œ >

>œ

> ˙

>˙

f >œ

> œ

f >˙

˙ >

>˙

ww

>˙

ww ƒ >œ

ww

>œ œ. œ œ œ > > ƒ > > >œ >œ œ. œ œ œ > > ƒ > > >œ >œ œ. œ œ œ > > ƒ > > >œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ 3

Œ ƒ > œx x x J‰ œ ƒ>

3

3

Œ

œ >

œ

>œ

œ >

>œ

œ >

>œ œ > >œ >œ # >œ œœœœœœ œœ 3

Œ

xœ x J ‰

>œ

œ >

>œ

3

œ >

œx x x J ‰

>œ

3

> x œ

>œ

>œ

> ˙

>œ

œ œ >

>œ ˙

ƒ

3

œ. œ œ œ. > >œ œ ww> 3 ƒ

3

> œœ œ

ww ƒ

œ > œ >

Œ

>œ

w ƒ

œ. œ Œ > > >œ œ. œ > >ƒ

3

œ >

>3 œœœ œ œ Jœ J œ 3 œ œ > w> 3 w

3

ww f >œ

ww

>œ >œ

œ > œ >

œ >

>œ ∑ Œ j j œx x x J ‰

œ >

Œ

>œ

>œ œ >

Œ

>œ

f

w w

>œ

œ >

>œ

œ >

>œ

œ >

œ >

œ œ >

>œ

œ œ >

f

ww f w

w >œ ƒ

f >œ

>œ œ >

Œ

>œ

>œ œ >

>œ

f

Œ

> j œx x xx J ‰œ

# >œ # >œ

œ >

# >œ # >œ ∑

œ >

œx x ‰

˙w

˙

œ >

Œ

>œ

œ > œ >

Œ

>œ

>œ

œ >

œ. ƒ>

œ > œ >

Œ

# >œ

˙ >

>˙

>˙

> ∑˙

>˙

> ˙

>˙

>˙

>˙

>˙

>œ

œ >

> œ

œ >

>˙

>œ

œ >

>œ

œ >

˙ >

>˙

>œ

œ >

œ >

œ >

> ˙

>˙

œ >

>˙

>˙

>˙

œ >

>œ

œ >

œ

>˙

> œ œ. #œ œ. œ œ.

œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ .

œ

> œ œ. #œ œ. œ œ.

œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ .

œ

œ œ. #œ œ. œ œ. >

œ œ. œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. #œ œ. œ œ. > > > >

œ

œ. œ œ. #œ œ. œ œ. œ > ƒ> >œ >œ . > >œ œ œ œ > > ƒ >œ >œ . > >œ œ œ œ > > ƒ > >œ >œ . > œ œ œ œ > > ƒ>œ >œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ œ. > >œ

˙ >

>œ

>˙

ƒ

∑˙ > >˙

œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . # œ >œ . œ œ .

œ >

3

3

3

>œ

œ >

œx œ xx ∑

œ > > œx œ > >

œ

œ œ œ. #œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. #œ œ. œ œ. >. > > >

>œ

>œ

œ >

>œ

>œ œ > >œ >œ # >œ œœœœœœ œœ 3

>œ

3

œ >

>œ œ œ œ > > > >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ 3

xœ œ

œ >

>œ

œ >

>œ

œ >

œx œ x

>œ

œ >

>œ

œ >

3

>œ

œ >

> x œ >

>œ

œ >

>œ

œ >

>œ

3

>œ

3

3

œ >

> x œ >

3

>œ

3

œ >

œx x x J ‰

xœ x J ‰

√ >œ œ œ >œ > > > œ œ œ >œ œ œ > œ œ œ >œ œ œ œ œ œ. œ œ. œœ œ œ. >œœ œ œ. œœ œ œ. >œœ œ œ. >œ œ . >œ œ œ œ œ œ œ œ

ƒ> œ

ww

œ œ >

>œ

œ œ >

ƒ

ww ƒ

w œ f>

>œ

œ >

˙ > >˙

>˙

œ œ . # œ >œ . œ œ .

ƒ >. œ

ƒ >œ . > >œ Œ œ ƒ >> > xœ œ œ xœœxœ x œ 3 >>3 > > ƒ

# >œ

>˙

>. œ

œ . œ > # >œ . œ >œ >œ œ . œ # b œœ .. n œœ œ . œ œ œ œ œ >

ƒ >˙

ƒ

>œ

> ˙

ƒ >˙

˙

œ >

ƒ >˙

ƒ >˙

˙

# >œ

>˙

ƒ >œ . > >œ œ ƒ >œ . >œ >œ

# >˙

œ >

> ∑˙

ƒ >œ .

#˙ >

ww

f

Œ

>œ

>˙

œ >

œ >

˙ >

ww f

3

ww

#˙ >

ww

f >œ

3

˙ >

ww f

œ > f >œ œœœœ

> # œœœ œ

# >˙

>œ

>œ

3

>˙

>œ

>˙

>3 œœ œœ œ J J 3 œ œ >

œ. œ . #œ. œ bœ nœ ‰ œ

˙w

Œ œ > f > > >j œx x xx x œ œ J > ‰ Jf >

Œ

xœ x x J ‰

œ >

> œ . œ b œ . n œ∑# œ . œ ‰ œ ˙ ƒ œ. œ bœ nœ #œ. œ . ‰ œ >˙

w w f

f >œ

œ >

3

œ >

>œ

f

w w

ƒ

> ˙

f >˙

w w

ww ƒ ww

ƒ

>œ

> œ

>˙

f >˙

˙ >

>œ

> œ

f >˙

>˙

œ >

œ #œ

f œ. œ #œ. œ bœ. nœ œ #œ

˙ >

>˙

œ #œ

> > > œ . œ b >œ . n œ >œ . œ >œ . œ œœ œ œ >œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ >œœ œ œ >œœ œ œ # >œœ œ œ >œœ œ œ >œ . œ # >œ . œ b >œ . n œ œ # >œ œ. œ # œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

Vln. II

Vc.

˙

>œ

˙ >

>˙

w w

Cb.

>˙

œ . œ # œ . œ∑b œ . n œ f œ. œ #œ. œ bœ. nœ

∑˙ > >˙

˙ > >˙

w w ƒ

˙

w w

> Œ

?

>˙

œ. œ œ. œ œ > #œ. œ > œ. ƒ > œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ ƒ > > > >œ >œ . >œ œ > Œ œ > ƒ >˙ ˙ ˙ > > ƒ >˙ >˙ >˙ ƒ

?

?

‰œ

ƒ >˙

# & # w w

Vln. I

> œ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ ˙ > > >œ . œ # œ . œ >œ . œ œ . œ >˙

# & # ˙w

Perc. 1

Pno.

##

# & #

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

#

# & #

&

> ∑˙

œ. œ bœ. nœ œ. œ

?

Hn. 1-2

> œ b œ . n œ∑ . œ ‰ œ ˙

œ. œ

267

Picc.

w ƒ

>œ . > œ Œ

>œ . > >œ œ ƒ

>œ ƒ œ >

Œ

>œ

>œ œ >

>œ

w w

3

3

œ œ >

3

>œ

3

œ œ >

>œ

ww

ww

ww

w

w

Œ

>œ

>œ œ >

Œ

>œ

>œ œ >

Œ

>œ

3

3

œ œ >

>œ œ >

>œ

Œ

>œ

3

œ œ >

>œ œ >


35

Norteña Picc.

&

Œ

Fl.

&

Œ

3

&

Œ

3

275

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # Œ

## & # Œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

3

3

#

j œ œ œ œ > > > > >œ >œ >œ >œ J 3

> ∑œ œ œ b œ > > > >œ >œ >œ b >œ 3

 >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ b >œ >œ >œ J 3 3 3  > > >œ > >œ > >œ >œ >œ >œ b œ >œ œ œ œ J 3 3 3  >œ 3 3 > > > jœ œ œ œ #œ nœ œ œ > œ >œ > > >  > > 3 >œ œ œ œ > >  >œ >œ œ œ> œ >  3 > > > n >œ >œ >œ >œ j œ œ œ œ œ œ œ > > > > 3 3 > >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ n >œ >œ œ J 3 3 3  3

3

3

Œ

b œ b œJ ‰

b œ . n œ œ . # œ ∑œ . f bœ. nœ œ. #œ œ.

œ #œ. bœ œ.

œ œJ ‰

œ œ.

b œ b œJ bœ bœ J

bœ œ.

bœ nœ J

œ œ.

œ

œ.

œ nœ.

. œ œ

# œ b œJ

œ œ.

œ

œ.

œ nœ.

œ œ.

# œ b œJ

‰ ≈ # œR œ . b œ b œ . F #œ . ‰ ≈ R œ nœ bœ. F

bœ nœ.

bœ œ.

œ #œ J

œ. œ #œ. F œ. œ œ. F

#œ œ.

∑ œ œ.

œ bœ.

F #œ. œ nœ. Œ

bœ nœ.

œ.

#œ œ.

œ bœ.

F #œ. œ bœ.

F

œ œ. #œ

œ.

nœ #œ.

œ nœ.

œ œ. #œ

œ.

nœ #œ. œ bœ.

#œ œ.

nœ œ.

bœ œ. œ œ.

œ #œ J

j nœ #œ ‰ n œ n œJ

f bœ. f œ.

bœ bœ J ‰

œ bœ.

œ œ.

nœ #œ J ‰

œ nœ.

. œ œ

# œ # œJ ‰

#œ. bœ nœ. bœ œ. f

bœ nœ J ‰

f

œ.

f

œ. bœ #œ. nœ œ. f

nœ. œ #œ. bœ œ. f nœ. #œ œ. #œ œ. f

œ œ œ œJ ‰ bœ nœ J ‰

œ œ >œ . ‰ œ œ bœ #œ ∑ J 3 ƒ3 œ b œ # œ œ œ >œ . œ J ‰ 3 ƒ3 # œ œ œJ >œ . ‰ œ œ bœ ƒ

3

3

ƒ

3 œ œJ œ œ nœ #œ ƒ j œ ‹˙ f

3

œœ

˙ # ˙ .. ƒ

œ œ

# & #

?

?

?

&

 

?

Perc. 3

 275

& ?

> Œ

> x œ >

xœ J

˙˙ ..

x ‰

œ >

x

œx J

3

b >œ > >œ >œ œ >œ # œ œ # œ œ œ b œœ œ J 3

œ œ >

>œ

3

>œ œ

œ bœ

Vln. I

&

Vln. II

&

˙˙ ..

bœ œ

B

˙.

t ?

Œ

>œ

x ‰

(√) >œ >œ

> Œ

œ >

>œ œ >

Œ

>œ

>œ >œ œ

3

>œ Œ  >j ‰ Œ x œ ‰ Œ J > 

> œ >œœ œ 

œ. œ œ. #œ. œ bœ. F

>œ

œ. œ œ.

 >œ

 >œ  œ

> œ œ 

F œ. œ #œ. F #œ. œ bœ. F Œ Œ

œ œ. œ œ. bœ nœ. œ œ.

# ˙˙ .. ƒ

>œœ . . œ.

#œ œ. bœ bœ. ‰ ≈ R F

> # œœ œœ ... œ œ

bœ nœ.

œœ b >œœ .. œ bœ.

œ œ J ‰

bœ œ.

# œ n # >œœ # œœ # œ

œ #œ J

f

>œ .

> >œ . b œ # >œ . bœ œ. f

. # ˙˙ . ƒ # # ˙˙ ..

œœ

˙. ˙. ƒ

œ œ

œœ

˙. ƒ

œ œJ >œ . ‰ œ œ bœ #œ 3 ƒ3

w ƒ

f

œœ

ƒ

> œœ .. œœ b œœ .. œœ œ œ b œœ b œ . œ # œ. œ ‰ œ n œ # œJ ‰ > > f> 3 > >œ . b œ # œ . œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ œ #œ œ # œ œ . b œ # œ . bb œœ œ . œ œ 3 3 3 > œ œ >œ . bœ b œ . n œ œ . # œ œ . b œ b >œ #œ œ. #œ œ. œ œ. bœ J ‰ J ‰ f œ œ bœ. œ #œ. bœ œ. œ bœ. œ b œ . b œ œ . b œ n œJ ‰ J ‰ f # œ b œ œ n œ . . bœ œ. œ . œ œ. œ bœ. œ œ œ nœ J ‰ J ‰

œ œ. #œ

> œ

# ˙˙ ..

f

>. œ

ƒ

œ œ >

nœ œ >

>œ œ b œ œ bœ bœ œ ƒ 3 b˙ # ˙˙˙

>œ # œ œ # >œœ . # œ .. #œ œ #œ. J 3

3

œ œJ >œ . ‰ œ œ bœ #œ ˙

ƒ

˙

ƒ

3

3

Œ

Œ

œ^ ^ œ

Œ

^ œ ^ œ

œ

^ œ ^ œ

 œ^ Œ  œ^ Œ j nœ  ^ œœ

^ œ ^ œ ^ œ

Œ

 ^ œ Œ œ  ^ œœ Œ  ^ œ Œ œ  œ^ Œ  œ^ Œ  ^ œ Œ  œ^ Œ  œ Œ 

^ œ ^

œ ^ œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

œ^

Œ

^ œ

Œ

^

œ ^ œ

Œ

œ >

Œ Œ Œ

œœ œœ œ . J œ. œ >œ . œ # œ b œ œ œ J ‰ 3 ƒ3 œ œJ >œ . ‰ œ œ bœ #œ ƒ3

Œ

 œ^ œ Œ  œ^ Œ

œ >œ . J

˙

ƒ

^ Œ ∑œ

 ^ œ Œ  œ^ Œ

3 ‰ œ œJ œ . œ œ nœ #œ > ƒ œ b >œ . #˙ J

# & #

œ #œ. bœ œ.

 œ^

3 œ > ‰ œ œ bœ #œ œ J œ. ƒ 3

bœ.

œ^

œ^

3

Vc.

F œ. œ #œ.

œ œ. #œ

Perc. 2

Cb.

œ . œ ∑œ . Fœ . œ œ.

Vla.

> >œ >œ œ 3  >œ >œ >œ

#

Perc. 1

Pno.

3

# >œ & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

3

>œ

?

&

B b Tpt. 3-4

Œ

# & # Œ

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

3

œ J

œ. >

j œ œ. >

> œ œ œœ œ Œ >  œ^ œ œ

œ œ

Œ Œ

Œ  œ Œ  œ Œ  œ Œ 

>œ œ œœ œ > œ œ > œ œ > œ œ > œ >

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ


II. Caribeña Piccolo Flauta 3

Anna Cazurra

q 4 & 4

Flute 1-2

&

44

Oboe 1-2

&

44

Oboe 3 English Horn

&

# & # 44

?

# & # 44

Clarinet in B b 1-2

Bassoon

Bass Clarinet

Alto Sax. 1-2

Tenor Sax. 1-2

Baritone Sax.

## 4 & # 4 # & # 44 ## & # 44 &

Horn in F 3-4

&

Trumpet in B b 3-4

44

# 4 & # 4

Horn in F 1-2

Trumpet in B b 1-2

# 4 4

# 4 4 # 4 4

# & # 44

Trombone 1-2

?

44

Trombone 3 Bass Trombone

?

44

?

44

&

44

4 4

?

44

4 4

4 4

4 4

Tuba

Mallets (Marimba, Vibraphone)

? Timpani

Percussion 1 (Drum Kit, Brushes, Snare Drum, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 (Agogos, Tambourine, Cabassa, Bongo, Cowbell, Tam-Tam)

Percussion 3 (Cymbals, Bass Drum, Tam-Tam,Cabassa, Bongo, Conga)

Percussion 4 (Agogos, Bongos, Güiro)

4 4

Low Agogo

4 ‰ j j ‰ Œ Œ 4 œ œ œ œ œ œ > > π > 44 ∑ ∑

&

4 4

?

4 4

Violin I

&

Violin II

&

Viola

B ?

Percussion 5 (Claves)

Percussion 6 (Cajón)

Piano

Cello

Contrabass

t

Claves

> ‰ j j œœ œ œ œœ œ œ œ œ Jπ cresc. ‰ j j ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ > > cresc. >

High Agogo

44

44

44 44 44

Cabassa

œ p

‰ j œ

j œœ œ Jp ‰ j œ œ p >

j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ cresc. p Œ ‰ j Œ ‰ ‰ ‰ j Œ j j j j œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ‰œ œ‰œ œ œ œ œ œ œ œœœ cresc. > > ‰ ‰ ‰ j j j j j œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ J Jcresc. > Œ ‰ j j ‰ Œ Œ ‰ j j ‰ Œ Œ j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > > cresc. ∑

Œ

Tambourine

Güiro

3

œœœ

œœ J

œ

œœ œ J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œœ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

>œ œ œœ œ ‰ ‰œœ J œ œj J œ œ p cresc. Tambourine Güiro Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ

Bongos

>œ >œ œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J J J p pizz

œ œ ‰

>œ œ‰‰ J Œ J

œ ‰ J


Caribeña

37 &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

12

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

?

# & #

?

?

?

?

?

# & #

## & # # & #

## & # # #

# & #

&

12

>œ œ œœ œ œ œ J ‰‰ J œ œj œ œ F Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ F

Perc. 1

œ ‰œœœœ J

Perc. 2

Œ œ œ Œ

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

‰ j Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F > > ‰ ‰ j j j œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ J F Œ ‰ j j ‰ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > F

12

3

œœœ

œœ J

œ

œœ œ œ J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œœ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

œ

œ œ œ J œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ œ œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ

‰ j œ œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ > ‰ j œ œ œ œ œ œ

œ

œ

j œ œ œœ œ œ J ‰ Œ

œ >

Œ

œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

œ œ > >

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

? t

> >œ œ Jœ œ J ‰ ‰ Œ œJ ‰ J ‰ ‰ J Œ F

>œ œ œ ‰ J‰‰ JŒ œ‰ J J

>œ œ J‰‰ J Œ

∑ 

‰ Œ

Vc.

œ >

œ œ œœ J

gg œœ .. gg . gg œ F ggg œœ .. ‰ g œ # >œ # >œ gg œ . >

>œ œ œ ‰ J‰‰J Œ J

œ œ œœ œ œœ œ œ J œ œ œ œ œ œ Œ J ∑

>œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ J

Œ

Œ

12

> j œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ

‰ œJ œ œ œ

Pno.

F I . ˘j œ. œ. œJ ≈ # œ œR œJ n œ . F ∑

12

Timp.

œ >œœœ ˙ f

. . ˘j œ. œ œ # œ œ œ n œ . J ≈ R J

12

Mall.

12

Tba.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

w

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

j œœ j œ > œ œ œ > f F

&

B b Tpt. 3-4

w > F

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

∑ I

Œ

>œ >œ >œ j œ #œ œ œœ # œ œ œ œœ œ > œ # œœ œœ œ œ ‰ œ #œ #œ œ > > > ∑

>œ œ œ ‰ J‰‰JŒ J

3

œœœ

œ œ J

œ

œœ œ J

œ

‰ œJ œ œ œ

œ

œ

Œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œœ J

œ œ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

‰ œœœ # œœœ J j ‰ œœ # œœ œ Œ >

j j œ >œ n œœœ # œœœ b œœœ œœœ j j œ n œœ œ b œœ œœœ 

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ j œ œ

œ >

œ >

œ œ œœ J Œ

œœ œœ

œ

gg œœ .. gg . gg œ >œ # >œ # >œ ggg œœ .. œœœ gg œ . œ j g œ œ

# ˙˙˙˙

œ J œ

j‰ œ

Œ

j‰ œ

‰ j œ

œ

Œ

œ

œ œ

j œ

‰ j œ >

j œ œ ∑

œ J œ œ J

œ ‰ J

Œ

œ

>œ œ J ‰ ‰ J Œ

œ ‰ J

>œ œ J‰‰J Œ

j œ

œ œ

>œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J J

œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ Œ

∑ Œ

œ ‰ J


Caribeña 22

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

w #

œ J œ

œ

f

Œ

. > œ. œ. œ # œ ˙ ∑

>j œ

∑ œ. œ œ ˘œ œ. œ J

œ œ J

œ

˘œ œ. J œ

œ J œ

œ

œ.

œœ

∑ Œ

Œ

. j> j> œ . œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ > > > F ∑

?

# & #

?

?

?

# & #

## & # # & #

## & # # #

# & #

&

?

?

Perc. 1

>œ œ œ œ J‰‰ œ

Perc. 2

Œ œ œ

Perc. 3

Perc. 4

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ > ‰ j œ œ œ œ

Perc. 5

Œ

Perc. 6

 22

& ?

œ œ > >

Œ

Œ

3

œœœ

œ J

œ

œ

‰ œJ œ œ œ

œ

œ œ œ J œ

œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ

‰ j œ œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

j œœ œ œ J

œ J œ

j œ œ

œ

‰ j j œ œ œ > ∑

‰ œœœ # œœœ J cresc. j ‰ œœ # œœ œ Œ >

j œ >œ n œœœ # œœœ j œ n œœ œ  ∑

Œ

œ >

œ

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

œ ‰ J

œ J

cresc.

>œ ‰ ‰ J Œ

œ >

œ œ œœ J

Œ

œœ œœ # œ œ b œœ œœ # œ œ œ œ # œœœ J œ j œ b œ œœœ œœœ œ j >œ # >œ # >œ œ œ

&

>œ œ J‰‰JŒ

> j œ œ

œ œ œ J

Œ

>œ >œ >œ j œ #œ œ œœ # œ œ œ œœ œ > œ # œœ œœ œ œ ‰ œ #œ #œ œ > > >

œ

Vln. I

Cb.

ƒ 55 œ œ œ œ n˙. œ ƒ > >>

f

f

>œj

22

Vc.

œ œ >œ >œ > n ˙ . œ

22

Pno.

˘œ œ. J œ

œœ

Œ

. . > œ. œ œ # œ ˙

22

Timp.

œ

>

22

Mall.

œ

f j œ.

22

Tba.

œ œ J

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>

∑ œ. œ œ ˘œ œ. œ J

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

j œ

&

B b Tpt. 3-4

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

w

38

œ ‰ J

>œ œ J‰‰J Œ

œ

> œ œ œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

œ‰‰ œ œ J œ

œ

‰ Œ

œ œ œœ œ œœ œ œ J œ œ œ œ œ œ Œ J

‰œ‰ œ ‰ œ ‰

œ

œ ‰ œ #œ #œ œ > > > œ œ œ J ‰‰

‰œ‰ œ ‰ œœ œ œ f pizz. ‰œ‰ œ ‰ œœ œ œ f pizz. ‰œ‰ œ ‰ œœ œ ‰ f >œ œ J Œ œ ‰ œJ œ J ‰ J‰‰ J f

œ‰‰ œ

œ‰‰ œ

f

pizz.

œ ‰

‰œ

œ J

œ

œ

œ

œ œ œ J œ

œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ

‰ j œ œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ > ‰ j œ œ œ œ œ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œœ J

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ #œ #œ

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

œ ‰ J

Œ

œ

j œ œ

œ >

j > j œ ‰ œœœ # œœœ n œœœœ # œœœ b œœœ œœœ # ˙˙˙ ˙ J j j j ‰ œœ # œœ n œœ œ œ œœ œœ œ bœ œ œ œ œ Œ  > œ ‰ œ œ œ œ œ‰œ ‰ ‰ ‰

œ J

>œ ‰JŒ

œ J

>œ ‰ ‰ J Œ

> j œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ œ

œ

œ

j‰ Œ œ

œ J

> > > ‰ œ #œ #œ

œ œ œ J

Œ

œ

>œ >œ >œ j œ #œ œ œœ # œœ œ # œœ

œœ œœ > œœ œ ‰

œ‰ œ

Œ

œ J

œœ œ œ

pizz.

j œ

œ

œ œ > >

gg œœ .. gg . gg œ f ggg œœ .. gg œ . g

Œ

œ œ

3

œœœ

Marimba

œ ‰ J

œ >

œ œ œœ J

Œ

œ

j œ ‰ œ ‰ ‰ œ #œ œ

œ‰œ

œœ œœ

œ œ J

‰ ‰ œ #œ #œ œ

>œ œ J‰‰J Œ

‰ j j œ œ œ > ∑

gg œœ gg gg œ >œ # >œ # >œ ggg œœ gg œ j g œ œ œ œ œ J ‰

œ‰œ‰ ‰ œ

j œ œ

œ

Œ

‰ Œ

œ >

œ >

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

>œ œ J Œ œ J ‰ J‰ ‰ p

Œ

>œ œ œ ‰ J‰‰J Œ J

œ ‰ J


Caribeña

39 &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

31

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

?

# & #

?

?

?

## & # # & #

## & # # #

# & #

&

>œ

? ?

31

31

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

3

œœœ

œœ J

œœ œ œ J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ > ∑

‰ Jœ œ œ œ œ

œ

œ‰œ

j œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ

œ œ > > ∑

œ f Œ

Œ

œ ‰ œ œ f

œ œ œ Jf Œ œ f

˙ ˙

# ˙˙

˙ ˙

˙˙ ∑

Œ Œ œ œ œ œ

j‰ œ

j‰ œ œ œœ œ Œ

œ œ œ J œ F

j‰ œ F ‰ j œ F j œ œ F ‰ j œ F>

j > œ ‰ ‰ Jœ ‰ # œ # œ œ > > > > j œ ‰ ‰ Jœ ‰ # œ # œ œ > > > > œœ œœ œœ Œ œ œ

œ œ

Œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

œ

œ œ

> œ

Œ

j œ ‰ f j œ ‰ f œ œ ‰ J f œ œ œ

œ # œ >œ # >œ >œ J

œ‰ ‰ œ œ J œ œ

Œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

œ

œ >

œ >

∑ ∑

˘œ >œ œ #œ J

> ‰ Jœ Œ

œ œ

j œ

œ Œ

3

œ œ J f Œ

œœœ

œ f

œ œ fJ

> ˙w > > œ˙ # ˙ >

œ f

j œ Œ œœ

˙˙

œ œ

œ œ

œœ œ œ J

j‰ Œ œ f ‰ j œ œ

‰ j œ > ∑

˙

œ

j‰ Œ œ

˙ ˙

˙˙

>œ J

F w œ w F > > > > j œ # œ # œ œj ‰ ‰ Jœ Œ œ F j ‰ ‰ >œ Œ ‰ J œ #œ #œ œ > > > F œ œ. œ œ œ œ. œ œ J œ > > > œF.. œ œ œ œ J œ #œ #œ œ J ∑

‰ Jœ œ œ œ œ

œ

Œ

œ F Œ

œ œ œ J œ j ‰ Œ œ F ‰ j œ œ

# ˙˙

˙˙

˙ ˙

˙ ˙

j ‰ œj ‰ œ f j j‰ œ ‰ œ > œ œœ œœ œ œ œ

Œ

> j œ œ j‰ Œ œ

‰ ˘j > nœ #œ ‰ ˘œJ œ f j > ‰ nœ #œ œ œ ‰ J f ˘œ >>œ œ œ ‰ J f j œ ‰ ‰ f j œ ‰ ‰ f œ œ œ œ ‰ J fœ œ œ œ œ

> ‰ Jœ ‰ œ #œ #œ > > > >œ ‰ ‰ J œ #œ #œ > > > œœ œœ Œ œ œ

œ # œ >œ # >œ >œ J

œ‰ ‰ œ œ J œ Œ

œ ‰ œ

œ >

j œ

œ

3

œœœ

œ œ J f Œ

œ

>œ J Œ

œ >œ œ #œ J œ >œ œ œ J

Œ

œ f

œ œ Jf œ f

œ

j œ œ

j j œ œ œ >

?

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

Vln. I

Vc.

Cb.

t

>œ œ J‰ ‰ J Œ

>œ œ œ ‰ J ‰‰J Œ J

œ J œ

arco

arco

F œ J œ F

œ œ œœ œ J œ œ œœ œ J

j ˙ œ œ F divisi j arco ˙ œ œ œ œ ‰ ‰ J Œ J pizz. F >œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ J F arco

œ J œ J

œ J œ œ œ J

œ œ œ J J j j œ œ œ œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰

œ œ œ >œ œ J œ œ œ >œ œ J #œ J j #œ œ ‰J >œ ‰J

> œ #œ œ œ > œ #œ œ œ Œ Œ

œ ‰ J œ J ‰

œ J œ f œ J œ f ˙ ˙

œ œ œœ œ œ œ J J œ œ œ œ œ œJ œ J œ œ J j œ œ

œ œ J Œ J ‰ ‰ >œ f œ J ‰ ‰ J Œ f

œ J œ J

œ J ‰ œ j f œ ‰ œ œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰

Fœ œ >œ # œ >œ œ œ J J #œ J j #œ œ ‰J >œ ‰J

F >œ œ >œ œ ˙ > > F œ œ œ œ ˙ Œ œ ‰ Jœ ‰ ‰ J F œ Œ œJ ‰ J ‰ ‰ F

œ œ œœ œ œ œ œ œ >œ œ J J œ J œ œ œœ œ œJ œ Jœ œ œ >œ œ J œ œ J j œ œ

œ J Œ >œ J Œ

>œ J >j œ

œ œ #œ J J j j œ œ #œ œ œ œ ‰ J ‰‰J J >œ œ œ ‰ J ‰‰J J

> œ #œ œ œ > œ #œ œ œ Œ Œ

œ ‰ J œ J ‰

œ J œ f œ J œ f ˙ ˙

j‰ œ Œ œ œ ‰

œ œ >œ # œ >œ œ œ J J

j‰ œ œ œ J œ œ J

œœ œ J

j‰ Œ œ f ‰ j œ œ

Pno.

˘ j n œœ ˘J j n œ œ J ˘ œœ J j‰ œ

>œ Œ J

&

31

˘j > n œœ œœ ˘Jj >> n œ œ œ œ J ˘ >> œœ # œœ J

œ

j‰ œ

˙˙

‰ ‰ Œ ‰ ‰ œ ‰œ œ œ œ œ œ F > j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J F ‰ Œ Œ ‰ j j ‰ Œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > F Œ

> j œ ‰ ‰ Jœ Œ f

∑ ˙ ˙

œ >> œ >œ œ œ œœ œ Œ œ ‰ J Œ œj ‰

≈œ œ œ œ œ œ > > >. œ œ > > œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ >

ww F ww

∑ ∑

≈ j œ. œ œ >> j œ . œ ≈ œœ œ ‰ ‰ J J > f >œ œ ‰ ‰ J J f

j > j ‰ œ Œ Jœ ‰ # œ # œ œ œ > > >

˙˙

œ

j œ

˘œ w> œ œ #˙ J >

j‰ œ > œ œ œ œ #œ œ J J œ >œ œ œ œ œ J J

œ œ

j ‰ ‰ >œ Œ J œ # >œ # >œ œ F> ˙˙ #˙ 

j‰ œ ‰ œ œ J œ

> ‰ œ Œ J

# ˙˙

j> œ j >œ œ . œ œ ≈ œ >œ œ œ œ ‰ œ. œ. œ. # œ œ œ œ > f> > > . . j >œ j >œ œ . œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ # œ œ œ œ >f

˘ j b œœ J ˘ j b œœ J 

˙ ˙

˘ > ∑ ˘ j > ˘j f n œj # œ n œœ œœ b œœ ‰ œ œ J J J ‰ > f ˘j >> ˘ > ˘ j j ‰ nœ #œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ J J ‰ J >  >  f  ≈ j œ . œ œ > œœ œ > œ >

‰ jœ jœ œ . œ œ ≈ œ >œ œ œ œ œ. œ. œ. # œ >> œ œ >> œ . . . > > f>> jœ jœ ∑ œ . œ œ ≈ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œœ # œ œ œ œ œ œ ‰ œ # œ # œ œJ ‰ ‰ >J Œ œ ‰ J Œ >J J œ # œ # œ f J > > > > > > >œ >œ ‰ Fœ # œ # œ œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ œ Œ J ‰ œ # œ # œ J J > > > F> > >

˘j > n œœ œœ J ˘ >> j n œ œœ œ J > 

‰ œ œ. # œj œ œ œj œ œ œ . œ œ ≈ œ >œ œ œ œ œ. . > > > f>

> j œ œ

j œ œ

f˘œ >œ œ œ ‰ J

˙ ˙

˙˙

œ

œœ J

ww F

w w F j ‰ ‰ >œ ‰ J œ # >œ # >œ œ > F > j‰ ‰ œ ‰ J œ # œ # >œ œ F> > œ. œ œ. œ ∑ J F . œ œ >œ # >œ # >œ œ . œ ‰ J

∑ Œ

ww F

˘ ‰ n œj > œ # œœ ‰ J f ˘j >> ‰ nœ #œ ‰ Jœ œ f  >

ww F

> > œ. œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ. œ J > >

31

Timp.

. . j> j> ‰ œ. œ œ # œ œ œ œ œ œ

F

31

Mall.

ww

j œ. œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ. œ > > > >

&

##

31

Tba.

> > œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ f>

a due

. j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ . œ œ >œ œ >œ œ >œ œ . œ ≈J

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > f>

a due

. . j> j> œ. œ œ # œ œ œ œ œ œ

&

B b Tpt. 3-4

#

f

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ œ .. œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ R > > >

>œ . œ œ ≈ œ >œ œ >œ œ

a due

œ œ œœ œ J œ œ œœ œ J œ œ J j œ œ

œ œ J Œ J ‰ ‰ >œ f œ J ‰ ‰ J Œ f

œ J j œ

œ ‰ J œ ‰ J


Caribeña ∑

40

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? ?

40

Mall.

&

?

40

œ ‰Œ J

œ ‰Œ J

> j> j> œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ >. . .

œœ

œ. œ.

j œ

>œ. œ œ. # œ. œj >œ œ œj >œ œ

œœ ‰ Œ J

>>> œ œ ‰ œ œ j œ #œ #œ J ‰ Œ J œ

∑ ∑

> j œ ‰ ‰ Jœ Œ œœ

˙˙

œ œ

œ œ

œ œ

j‰ œ œ œ

œœ J ‰Œ

œœ œ ‰Œ J

œ J >œ # >œ # >œ œJ ‰ Œ ∑

œ

Œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ j œ œ

œ œ J Œ

œ >

œ ‰ œ ‰ .œ‰ j j œ œ œ œ œ œ œœ œ œ . . > >. # œ . . > >

j œœ ‰ Œ

œ >

œ œ Œ

œ

j œ

œ. ‰ œ. > . œ œ . . #œ ‰œ nœ œ

œ. ‰ œ. ‰ . œ ‰ œ #œ nœ œ œ . . > F

#

œœ

œ. œ.

j œ

jœ œ œ œ #œ jœ >. œ . . œ > œ œ >

œ. ‰ œ. ‰ . œ ‰ œ > F œ. ‰ œ. > ‰ œ. œ ‰ F

. œ œ .

j œ

j> j> œ # œ œ. œ. # œ œ n œ # œ œ n œ >.

>. j nœœ œ #œ Jœ œ >

> . . > j j œœ # œœ # œœ œœ n œœ # œœ œœ n œœ J J . . > > ∑ ∑

œœ œœ

œ. œ. œ. œ.

j œ j œ

>œ. œ œ. # œ. œj >œ œ œj >œ œ

>œ. œ œ. # œ. œj >œ œ œj >œ œ

j‰ Œ œ p ‰ j œ œ p ∑ ‰ j j œ œ œ p>

j‰ œ

Œ œ

Œ

‰ j ‰ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ

œ

Œ

cresc.

Œ

œ >

j‰ Œ œ

cresc.

Œ

œ >

Œ

œ

j‰ œ Œ

‰ j j œ œ œ >

cresc.

j‰ Œ œ F ‰ j ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ F ∑ ∑

Œ

Œ

œ

œ >

œ

œ >

Œ

Œ

Œ

œ F

‰ j j œ œ œ >

j‰ œ

Œ œ

Œ

‰ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ

œ

Œ

Œ

œ >

œ >

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ

œ

‰ œ‰ œ œ ‰ œ

Œ

œ >

?

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

œ œ J œ œ J

œ >œ >œ œ œ J #œ J ‰Œ œ >œ >œ œ œ J #œ J ‰Œ

> > ‰ œ # œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ J > > f j j ‰ œ #œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ J J ‰ ‰ Œ œ ‰ J ‰Œ J >œ >œ œ œ J ‰ ‰ J Œ Jœ ‰ J ‰ ‰ J F p

  Œ

œ ‰ J

>œ >œ œ > > > œ J ‰ ‰ J ‰ œ #œ #œ J ‰ ‰ J Œ F

œ ‰ J

>œ œ J ‰‰ J Œ

>œ J Œ œ œ J‰ J‰‰

œ ‰ J

>œ >œ œ > > > œ J ‰ ‰ J ‰ œ #œ #œ J ‰ ‰ J Œ f F

Œ

‰ j j œ œ œ >

œ

&

40

Cb.

j #œ

#

>œ. œ œ. # œ. œj >œ œ œj >œ œ ‰

œ. œ. n œ œ œ # œj œ œ œr >œ œ > . œ. œ. œ. n >œ œ œ. . # œj œ œ œr >œ œ œ

> F. . . . . . . > j. œ > œ œ œ. œ œ n œ œ n œ # œ œ œ œ œ œ j #œ

Vc.

j œ

œ œ

# œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ

Vln. I

> . ‰ # œ . œ ‰ n œ œ œ œ.

œ œ n œ. œ.

Œ

Pno.

j œ

>œ . œ

∑ œ. # >œ . œ ‰

Perc. 6

œ. œ.

œ.

Perc. 2

F

‰ Jœ œ œ œ

Perc. 5

œ. ‰ œ.

œ

∑ ∑

Perc. 4

j> j> œ œ œ. œ. # œ œ n œ # œ œ n œ >.

Perc. 1

Perc. 3

j œ

œ. œ. ‰

?

40

∑ . . > . ‰ œ ‰ œ #œ. œ ‰œ œ nœ œ‰œ ‰ œ. œ ‰ œ œ œ . . . > ∑

40

Timp.

œ

F œœ ‰ Œ J

> . ‰ # œ . œ ‰ n œ œ œ œ.

œ. œ >œ

# > #˙ & # ˙ w > > ˙ # ˙ & # œ #˙ > wœ # ˙ ?

40

Tba.

˙

œ. ‰ œ.

> # >œ # >œ œ ## J ‰Œ & # œJ ‰ œ œ œj œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

˙ #˙

## & # œ œ. œ > ## œ œ. œ & >

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

> > ˙œ # ˙ >

 œ œ. œ >> œ œ . œœ  œ # œ # œ ? œ œ œ >>> J ‰ J >œ ## œ j ‰ ‰ Œ J & œ ‰ J

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

> ˙˙

40

œ >

Œ

œ ‰ J

>œ œ J ‰‰ J Œ

œ ‰ J


Caribeña

41 &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

&

œ. œ. n œ œ œ # œj œ œ œr >œ œ œ. œ. # œj >œ œ œ. œ. > . œ. œ. œ. n >œ œ œ. . # œj œ œ œr >œ œ œ. œ. # œj >œ œ œ. œ. œ

# œ. œ. œ. œ. œ. œ.

49

Picc.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. # ##

? # & #

> . ‰ # œ . œ ‰ œ œ n œ œ.

∑ . . > . ‰ œ ‰ œ #œ. œ ‰œ œ nœ œ‰œ ‰ œ.œ ‰ œ œ œ . . . > ∑

. œ œ .

# # œ. . & # ‰ ‰ œ œ.œ ‰ > œ. ‰ œ. >œ œ ## . ‰ ‰ &

œœ œœ

œ. œ. œ. œ.

j> j> œ. œ. œ # œ œ. œ. # œ œ n œ # œ œ n œ >. . ∑ ‰ œ F . . >. . . j > j > œ œ j #œ œ nœ #œ œ nœ œ œ œ œ # œ nœœ œ # œ œœ œ œœ Jœ œ œ J J ‰ . > . . > > œ ∑ ‰  ‰ œ # œ # œ œJ Œ > >>  ‰ Fœ # œ # œ œ ‰ J F> > > j >. œ œ œ œ. # œ. œj > œ œ œj >œ œ ‰ œ. j œ

j œ

>œ. œ œ. # œ. œj >œ œ œj >œ œ

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B. Sx.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

# #

# & # # & #

‰ œ.

œ. ‰ œ.

j ‰ ‰ >œ J œ # >œ # >œ œ F>

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

F œ. œ. œ. œ. œ. œ.

?

?

a due

?

?

&

49

49

Timp.

. . œœ ‰œ . œ ‰ œ J > >œ ‰J

?

49

Mall.

‰ œ.

F >œ > >> œ ‰ œ #œ #œ J ‰ ‰ J Œ F >œ > >> œ ‰ œ #œ #œ J ‰ ‰ J Œ

49

Tba.

œ. œ.

j> j œ œ n œ. œ. œ œ œ ‰Œ # œ. œ. # œ > F f > j> j œ œ . œ . œ. # œ œ n œ œ. >œ œ #œ œ . ˘j œ œ. œ. œJ ≈ # œ R f j> . œ. # œ œ œ n œ. œ. >œ œ F œ œ. œ. œ. œ. # œ J ‰Œ f F >œ œ . j œ >œ œ œ œ # œ. œ œ J ‰Œ # œ . œ ‰ œ œ n œ. œ . > > F . . . . f œ œ œ œ >œ œ . j œ > œ œ œ # œ. œ œ œ J ‰Œ #œ. œ ‰ œ œ nœ œ > > F . . f> > . . # >œ . œ ‰ œ œ n œ œ œ œ œ # œ >œj œ œ œ œ a due > j‰ ‰ œ œ œ J Œ œ‰ JŒ œ ‰ œ J > Œ F J J f > j ‰ œ ‰ ‰ Jœ Œ j‰ œ ‰Œ Œ œ œ J J f> F œ œ œ . j œ œ # œ. œ œ >œ > œ # œ . œ ‰ œ œ n œ. œ. J ‰Œ > f F # >œ . œ ‰ œ œ n œ. œ. œj >œ. œ . œ. œj >œ œ œj >œ œ ‰ # œ #œ œ J > f F > j Œ j ‰ œ ‰ ‰ Jœ Œ j ‰ œj ‰ Œ œ œ f j> j> j >. œ œ œ œ # œ. œ. œ œ œ œ œ œ ∑ J ‰Œ f F

49

Perc. 2

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

œ

Perc. 3

œ

‰ j œ œ

Œ

Perc. 4

œ‰ œ

Perc. 5

Perc. 6

Œ

œ >

>œ œ

œ œ œ œj œ œ œ œj ‰ Œ œ . # œ. > > F f> œ. œ. >œ œ œ. . j œ œ > œ œ œ #œ œ J ‰Œ > f F œ. œ. œj >œ. œ . œ. œj >œ œ œj >œ œ œ #œ J ‰Œ f F >œ œ œ‰ J‰ ‰ J Œ œ ‰ œJ ‰ Œ J J f F >œ œ œ‰ J‰ ‰ J Œ œ ‰ œJ ‰ Œ J J f F > j j ‰ œ ‰ ‰ Jœ Œ j ‰ œj ‰ Œ œ œ f F

œ >

œ œ >

j > œ > œ œ J œ. f

‰ œ #œ #œ > > > >œ # œ. >œ œ.

ƒ œ # œ œj œ œ œ J   . > œ ƒ >œ œ > > > J ‰ ‰ J ‰ œ #œ #œ ƒ

j œ.

j‰ œ

f j‰ Œ œ

>œ œ‰‰ J Œ J f œ  J‰Œ œŒ J f œ JŒ f

>œ J Œ >œ J Œ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x

x x x x xxœ x x x x x x x

‰ œ‰œ

œ œ ‰ J

Œ œ ‰œ ‰ œ

Œ

j‰ Œ œ f ‰ j œ œ

‰ œ‰œ ƒ

j œ œ

F

‰ j œ œ

Œ

‰ ‰ j œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ f F œ ‰œ ∑ J F Œ ‰ j Œ œ œ œ œ > f >Cajón > r r r >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ >œ >œ  J f F œ. œ. œœ .. œœ .. ∑ F f . > > > œ. œ  ‰ œ # œ # œ œ Jœ ‰

‰ j j œ œ œ >

f

Œ

F

œ

j ‰ œ œ >œ œ œ J

Vln. II

&

Vla.

B

œ J‰

>œ œ J‰ ‰ J Œ

>œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J J F

œ œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ

Œ

œ œœ

&

>œ >œ œ > >> œ J ‰ ‰ J ‰ œ #œ #œ J ‰ ‰ J Œ

œ J‰

x xx x

œ ‰ œ œ

œ

j œ‰

xxœ x x x

Œ

œ

j œ‰

Vln. I

œ‰ J

œ #œ œ > > >

Œ

˘œ œ œ. >œ œ J

t

œ œ. œ. œ.

j > œ ‰ ‰ Jœ ƒ > œ ‰ ‰ Jœ J ƒ >œ œ œ. œ.

f ˘ ‰œ

Cb.

> >œ œ. œ # œ.

˘ œ œ œ J œ. > œ ˘œ œ > œ. œ œ J

ƒ œ œ œ. œ. ƒ>

>œ . >œ . œ œ œ œœ œ >f . > >œ j œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ f ∑

‰œ f ˘ ‰œ

?

>œ œ J‰‰ J Œ F

j‰ œ

>œ # œ. >œ œ.

œ œ. œ.

f

?

j > œ ‰ ‰ Jœ Œ

j‰ œ

œ F

j œ

>œ œ. œ. œ

ƒ >œ

œœ

Vc.

ƒ >œ œ . . œœ

Pno.

œœ J

. > œ. œ. œ # œ ˙ f. œ. œ. #>œ ˙ œ

&

49

>œ œ. œ. œ

j‰ œ

œ

œœ

ƒ>œ œ œ. . > . . œœœœ œ œ œ

œœ J

j œ œœ

Œ

œ. ˘œ œ. œ J > f j. ˘ œ œ œ œ œ œ. œ J > f

w

>œ œ . . œœ

j‰ Œ œ

Œ

œ nœ. J

Œ

Œ

‰ j j œ œ œ >

j ‰ ‰ >œ Œ J œ # >œ # >œ œ > F ∑

Perc. 1

œ

F

j œ

œ œœ œ

Œ

3

œœœ

œœ œ œ œ œ J J Œ œ œ > > > >œ œ >œ œ ‰œ œ J ≈

Œ

> œœ œœ œœœ œ œ

Œ

œ œ œ œœ œœ # œ œ # œ œ J #œ #œ œ > > >

f

œ f œ f

Œ

‰ œJ œ œ œ

‰ j œ œ f > > >œ œ >œ J f œœ œœ ‰ Jœ œ f œœ œ œœ œœ œ

ƒ

j‰ œ

j ‰ œ œ >œ œ œ J œ >œœ œ œœ # œ œœ J J œœ >œœ œœ œ œ œ J J

œ‰œ ƒ œœœœ œ œ J ƒ Œ œ ƒ> > ‰ œ œ ƒ œœœ ˙˙˙ 3

ƒœ œœ

œ >

œœ œ

œ J

f

‰ œ‰ œ œ œ J f ‰ j Œ œ ‰ œ œ œ œ f œ œ œ œ ‰ œ œ œœ J J f Œ ‰ j j œ œ œ œ > >œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ œ J ≈ J J f œ œ œ. œ. œ œœ œœ .. œœ .. f . œ œ >œ # >œ # >œ œœ . œ œ Œ J

Œ

œ J‰

> œ Jœ J ‰‰ Œ

œ J ‰

>œ œ J ‰‰ J Œ f

œ‰ J

>œ œ J ‰‰J ƒ

‰ œ œ œ

Œ

œ J ‰

>œ œ J‰‰ J Œ f

œ J‰


Caribeña œ œ œ œ n˙. œ ƒ œ >> > > œ œ >œ > n ˙ . œ 5

58

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

œ

œ J

œ

œ J

## & #

œ # œj œ œj œ œ œ J j j œ #œ œ œ œ œ œ J

>œ ‰ J ‰ œ #œ #œ > > > ∑

# & #

œ > > œ

œ >

## & #

œ >

#

Œ

>œ œ >œ œ œ. J

˘ ‰ œ

˘ # >œ œ Jœ œ œ. >œ œ œ ‰ Œ J J F ˘ # >œ œ œ œ œ. >œ œ œ J J J‰ Œ F ˘ > # >œ œ Jœ œ œ. œ œ œ ‰ Œ J J F ∑

j œ ‰

œ œ. >œ j ‰ œ J œ œ. >œ œ ‰ J J

> œ ‰ ‰ œ ‰ #œ #œ œ > > > ∑

>œ .

œ‰ Œ J F

> œ œ #œ. J J > >œ œ # >œ . J J

>œ .

∑ 

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > F> œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > F> ∑

j œ œ œ nœ  œ> .

‰ œ f

∑ ∑

f

œ œ œ nœ J œ. > ˘œ œ >œ n œ J œ.

˘œ f

# & #

?

?

?

?

?

#

# & #

&

xœxx

Perc. 2

Œ

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Œ

Perc. 6

58

& ?

‰ 3

œœœ

œ J

> œœ œ

x

x x x x x x

xxœ

‰ œ ‰ œ

Œ

œ œ œ

œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ

œ >

>œ

œœ œ

œ œœ

œ œ œ J

œ > œœ œ

œ œœ

Œ

>œ œ >œ œ J ≈ Œ

œ #œ œ #œ œ J #œ #œ œ > > >

ƒ

œ ƒ œ ƒ

. . j >œ j >œ ‰ œ. œ œ # œ œ œ œ

> > œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ F> ∑

> >œ œ . œ œ ≈ œ. œ œ > F

>œ œ œ .

> > œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > œœ J

>œ

>œ J

œ. J

œ

>œ .

 ∑

œ

> > œ œ ≈ œ. œ œ œ œ

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx

x

Œ

‰œ ‰ œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

j œ ‰ œ œ œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ ‰ œ

xx x x xx x j‰ Œ œ ƒ ‰ j œ œ

j‰ œ Œ

‰ œJ œ œ œ

‰ j j œ œ œ > >œ > >œ œ œ J œœ œ >œœ œœ œœ # œ ‰ Jœ œ J ƒ œœ œœ >œœ œ œ œ œœ œœ J œ

œ ƒ >œ J ƒ

‰ œ œ œœ J œœ œ J

F

‰œ ‰ œ œ œ ‰ J F ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ j Œ œ œ œ œ œ œ œ F 3 œœœœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œœ J J J F Œ ‰ j j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ > > > F >œ œ >œ œ > >œ >œ œ > > œ œ œ ‰œ œ J ≈ J J F œ œœœ ˙˙˙ œœ œœ œ Œ  j œ‰œ œ œ

F œ J >œ # >œ # >œ œJ ‰ Œ

œœ œœ œ œ

‰ 3

œœœ

œ

œœ J Œ ‰œ

œ

œ >

>œ

œ œ œ J

œ >

Œ

œ

‰ œJ œ œ œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ œ >œ œ > >œ >œ œ >œ œ œ J ≈ J J œ

3

œœœ

œ J

œ

œ

œ >

>œ ∑

&

B

œ J ‰

œ J ƒ

>œ ‰‰ J Œ

œ J ‰

>œ œ J‰‰J Œ

>œ œ J Œ œ J ‰ J‰ ‰ F

œ‰ J

>œ œ J‰ ‰ J Œ

œ ‰ J

>œ œ J‰ ‰ J Œ

œ ‰ J

œ J

xxœ x x x x x x x

œ

Œ

f

x x x x x x

œ J

Œ

t

>œ ‰ J Œ

Œ

?

f œ

Vla.

œ

F

Vln. II

œ. # >œ œ >œ œ J

&

Cb.

Perc. 1

Vc.

58

Vln. I

>œ J

j > œ œ ƒ > œ œ J ƒ

œ

>œ œ œ œ J œ. > >œ œ >œ œ œ. J

>œ ‰‰ J Œ

58

Pno.

j œ >

j œ > #œ j œ > #œ

œ J ƒ

>œ

ƒ

58

Timp.

>œ

œœ J

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > F>

œ Œ

58

Mall.

‰ ƒ

>œ

œ Jœ

58

Tba.

‰ ƒ

œœ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ J

j j œ #œ œ œ œ œ œ J

ƒ

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

?

&

B b Tpt. 3-4

5

j œ œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ

>

œ.

˘œ œ. J œ ƒœ. œ ˘ œ œ œ. œ J

j œ

> j œ

42

f

‰ œ ‰ œ œ œ J f ‰ ‰ ‰ j Œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ J f Œ ‰ j j œ œ œ œ œ > > f >œ œ >œ œ > >œ >œ > œ œ œ J ≈ J J f œ œ. œ. œ œœ .. œœ .. F f . œ œ > > > œ. œ œ Œ ‰ œ #œ #œ œ J

>œ ‰ ‰ J Œ

‰ œ œ œ

>œ . œ œ ≈ œ >œ œ >œ œ

F

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > F> ˘ ˘œ œ œ b œ ‰ œ J œ. > f pizz > j œ œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ f œ ‰ œj ‰ ‰ >œ Œ j ‰ J J œ f


Caribeña

43 . j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

66

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tbn. 3-4 B. Tbn

. ˘ ˘ ‰ œ œ œ #œ œ œ œ > . > f

## & #

œ œ bœ œ nœ  œ.   > . ˘œ ˘œ b ˘œ >œ . bœ œ.

# & #

## & #

&

#

>œ . œ

#

# & #

‰ œ. œ œ # œ œ œ œ f  > . >

?

∑ ∑

&

?

?

66

j œ  j œ  ˘ œ J

œ. ƒ

‰ œ ƒ ˘ ‰ œ

ƒ

> œ œ J

œ ƒ

j j œ œ >œ 

j œ

j j œ œ >œ 

j œ

j œ œ >œ œ œ 

j j j œ œ >œ œ  j œ œ œœ œ > 

œ  ƒ

j‰ ‰ j Œ œ œ > > ƒ ∑

Œ

Œ

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Œ

Perc. 6

‰ œ

66

Pno.

Vln. I

&

œœœ

‰ œ‰ œ œ ‰ œ

œ œ J

> œœ œ

?

œ œœ

&

œ

œ > œœ œ œ œœ

>œ

œ œ œ J

œ > œœ œ

œ #œ J

. . j> œ. œ œ # œ œ

Œ

Vln. II

&

Vla.

B

œ œ bœ œ bœ œ œ  œ.   > . > .

Vc.

Cb.

t

>œ ‰ J œ > j ‰ ‰ >œ ‰ œ J œ > œ.

ƒ

œ >œ œ >œ œ ƒ> >œ œ J ≈ J ƒ œ œ ‰ Jœ Œ ƒ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ > > > œ œj >œ œ >œ . œ

. j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

?

œ ƒ œ

# œ # >œ > # œ # >œ >

ƒ

j ‰ Œ œ ƒ ‰ j œ œ

œ œœ œ œœ

œ

j œ œ œ œ. n >œ œ   œ >

œ

>œ

œ

œ

œ >

j œ œ œ œ. b œ œ >  

˙ >

œ >

œ

œ >

œ

˘ ˘ . > œ œ œ œ bœ œ J ˘ ˘ . > œ œ œ œ bœ œ J j‰ œ >

j ‰‰ j Œ œ œ > ∑

> j œ ‰ ‰ Jœ Œ

xœxx

Œ

j j œ œ œ > >œ >œ œ J œ >œœ œœ # œ J œœ >œœ œ œ J

j‰ œ f j œ ‰ f j nœ ‰ f j œ ‰ f œ ‰ J f j œ ‰ f j œ ‰ f j œ ‰ f j nœ ‰ f j nœ ‰ f j œ ‰ f j œ ‰ f

3

œœœ

j œ‰œ œ œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

Œ

œ

œ œœ J œœ œ J

œ

œœ œ œœ œ

œ œœ œ > >

œ œ œ. >

Œ Œ

œ J

j‰ œ j‰ œ

>˙

œ >

œ >œ

>œ œ œ .

j œ œ >

œ

œœ j œœ J œœ œœ œœ œ‰ J

œ œ œ J Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ f

‰ j œ œ F œ ‰Œ  J œ

j œ œ

Œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ∑

‰ Œ

œ œ > > ∑

Œ

œ

‰ j œ œ ∑

‰ j j œ œ œ > ∑

> j œ ‰ ‰ Jœ Œ > j œ ‰ ‰ Jœ Œ

j‰ œ j‰ œ

bœ ‰ J f j œ ‰ f j œ ‰ f

œ

w

> œ

w

‰ j œ œ > F f >œ œ >œ œ œ J ≈ J ‰Œ f j > > > ‰ œœ b œœ œœœ b œœœ ‰ Œ >f > > > >œ ‰ bœ œ ‰Œ œ œJ

œ >

œ nœ. J

Œ

f

w

. . ˘j œ œ œ. n œ œJ ≈ # œ R J n œ . ∑ f > Œ ‰ œ œ œj ‰ ‰ Jœ œ>> F> j ‰ j‰ ‰ œ Œ > œ >œ >œ œ > F ∑ ∑

Œ

f

œ nœ. J

f . . ˘j œ œ œ. b œ œJ ≈ # œ R J n œ . f

‰ œ # œj f> > ‰ œ # œJ f

> ‰ œ # œJ f > j ‰ œ œ œ œ ‰ ‰ Jœ >> F> > j ‰ œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ>> > F

Œ

> ‰ œJ Œ F > ‰ œJ Œ F

j ‰ œ. œ j . œ ‰ œ

>œ j >œ J‰œœœ œ ‰‰ J Œ >>> >œ j >œ J‰œœœ œ ‰‰ J Œ >>>

Œ

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ F ∑ œ œ J F ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ > > F > >œ œ ∑ J F ggg œœ .. ∑ ggb œ . g F ggb œ .  ‰ œ œ gggg œœ .. œ>> > bœ J œ ∑ F bœ J œ ∑ F ∑

j ‰ œ ‰ ‰ >Jœ Œ œ J >œ j œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ

˙

j œ

j œ j œ > >œ J œ J œ œ J

œ J œ J

F ˙ œ j‰ œ J œ J ‰‰ F >œ j j œ‰ œ ‰‰ J F

w j‰ œ j‰ œ

œ œ. n œ.

œ.

œ œ. n œ. œ.

œ œ. b œ. œ.

a due

j ∑ ∑ ∑ œ ‰Œ  f Bongos xxœ x x x x x x x xœxx x x x x x x x xxœ x x x x x x x xœxx x x x x x x x œ œ œ f F F ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ œ Œ j‰ Œ j‰ ‰ j ‰ Œ j‰ J œ œ œ‰œœ œ œ F f F

œ J

. . ˘j œ œ. b œ œJ ≈ # œ R f . . ˘j œ œ. b œ œJ ≈ # œ R

j‰ œ > xx x x x x x

> œ ≈ œ œ œ >œ œ

œ. œ œ ≈ œ ƒ> j ‰ œ œ   ƒ >œ j œ ‰ ‰ J ƒ > j œ ‰ ‰ œJ ƒ

˙ >

j‰ œ

‰ œJ œ œ œ ‰

˘ ˘ . > œ œ œ œ nœ œ J

j‰ œ

Perc. 2

‰ œ ‰ œ

˘ ˘ . > œ œ œ œ bœ œ J

ƒ

˙ >

j œ œ œœ œ > 

œ. ƒ

xœxx x x x x x x x

3

˙ >

œ >

˙ >

œ J

œ

j œ

j œ >œ

Perc. 1

66

œ >œ œ œ

>œ j œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ ƒ> xxœ x x x x x x x

66

Timp.

˙ >

j œ œ œœ œ > 

œ  ƒ

œ. ƒ

>œ œ œ .

j j j œ œ >œ œ  j œ œ œœ œ > 

œ. ƒ

‰ œ. œ œ #œ œ œ œ f   > . >

?

‰ ƒ œ

œ. ƒ

?

ƒ

‰ œœ œ #œ œ œ œ . f   > . >

# & #

>œ œ œ .

> ƒ>œ . œ œ ≈ œ œ œ >œ œ

œ. ƒ

œ œ œ. > >œ œ œ .

ƒ >œ . œ œ ≈ œ >œ œ >œ œ

‰ œ. œ œ # œ œ œ œ f   > . >

66

Mall.

œ > œ.

66

Tba.

œ œ bœ œ œ  œ.   > b œ. > œ.

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

f

#

?

&

B b Tpt. 3-4

f . j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

f . j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > ƒ> >œ . œ œ ≈ œ >œ œ >œ œ

Œ Œ

j œ ‰ j‰ œ

> œ ‰ ‰ œJ ‰ œ œ œ J > > > j ‰ ‰ œj ‰ œ > œ œ œ > > > ∑

œ #œ > > >œ # >œ

bœ œ

œ > >œ

nœ œ

>œ # >œ

>œ

bœ œ

> œ ‰ ‰ œJ ‰ œ J > > œ ‰ ‰ œJ ‰ œ J >

œ œ > > œ œ > >

j œ

œ J œ

>œ

Œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

œ

œ œ

> œ

Œ

j œ œ œ œ

>œ œ

œ b œœ œœ œ bœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J j œ œ Œ Œ

bœ J j bœ

œ ‰ J j œ ‰

œ‰ ‰ œ œ J œ œ

Œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J > > b œ œ >œ >œ j œ œ bœ œ b œœ b œœœ œœœœ œ b œœ œ ‰ œ œ œ œ > > > œ œ œ œ b >œ œ J œ J ‰ œ

œ œ J

œ œ œ b >œ œ J

œ >œ œ œ œ #œ œ J J > j j œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰‰J Œ J ‰ >œ j œ ‰‰J Œ œ ‰ J


Caribeña j œ

75

Picc.

&

œ

&

>

Ob.

&

>

E. Hn.

&

Fl.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

>

f

## & # #

œœ

#

˘œ œ. bœ J ˘œ œ. J bœ

# & #

?

?

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 75

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& ? & & B ? t

3

œ f

œœœ

œ

Πf

œ f

œ J f œ f >œ J f

j b œ. j b œ.

f

˙

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ > > > j œ ‰ œ œ jœ œ œ œ ∑

j œ œ œj œ b œ œ . > œ > j œ œ œj œ b œ œ œ . > > ∑

f

>œ j œ ‰‰ J Œ j j‰ ‰ œ Œ œ > ∑

j‰ Œ œ j‰ Œ œ

> ‰ œ # Jœ ƒ > œ ‰ œ œ j >œ >œ œ œj ‰ ‰ >Jœ J œ F > œ ‰ œ œ j >œ >œ œ œj ‰ ‰ >œ J J œ F j œ. œ ∑ bœ. œ F  ‰ œ œ œœ .. œœ œ J > > >

j‰ œ

œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ

j œ œ

œ b >œ b œœœ n œœœ Jj œ œ bœ œ  œ œ bœ J

bœ b œœ b œœœ Jj œ œ b œ œœ

œ œ

œ œ bœ œ œ J

œ œ bœ J J

f j ˙ œ œ œ œ J Œ J ‰ ‰ f >œ j œ ‰ ‰ J Œ f

Œ

j bœ

œ ‰ J j œ ‰

œ J

œ

œ F>

Œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

j‰ œ j‰ œ

œ F Œ F œ F

œ œ

œ >œ œ b >œ œ J

‰ œ # Jœ j ‰ œ # œœ œ J ‰‰J > œ ‰ ‰ Jœ J

F bœ J œ F

5

ƒ

œ J

5

j ‰ œ 

> ‰ Jœ ‰ œ œ œ > > > j ‰œ ‰ > œ œ >œ > > ‰ œ F

œ J

f > bœ

œ œ. b œ. œ.

>œ

j‰ œ

œ J

Œ Œ

œ œ œœ

j œ ‰

b œ œœ œ Œ

> ‰ Jœ œJ ‰ j ‰ œ j œ

œ œ œ J œ

œ J > œœ

œ ƒ

œ

œ œ œ œ œ J> > >

> ‰ Jœ Jœ œ >

‰ j œ œ

Œ

œ ‰ J j œ ‰

> œ

œ

Œ ‰

œ

Œ

œ

‰œ ‰ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J ∑

œ J œ J

∑ œ

œ œ œ b >œ œ J

œ

œ œ J j œ œ œ J ‰

œ J

œ œ œ b >œ œ J

#œ J j #œ œ J

> œ œ œ œ > œ œ œ œ Œ œJ ‰

> ‰ Jœ Œ

j œ ‰

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

>œ

3

œœœ

œ f

œ J f Œ f œ f

œ J f œ f >œ J f

>œ œ.

j j b œ. œ >œ

> bœ œ. J

j œ ‰

Œ Œ œ œ J œ œ J

œ

œ

œ

œ

b >œ œ

j‰ œ

œ œœ œ J œ bœ œ J œ

>œ œ

F bœ J ‰ F F œ J ‰ F œ ‰ J F nœ J ‰ F

j j‰ b œ. œ œ œ > F j b œ. œ œ œj ‰ > F >œ œ. n >œ œ. n œ J ‰ F >œ œ. n >œ œ. n œ J ‰

Œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ

œ œ bœ J J

œ œ

œ J œ œ œ > > > ‰

œ

Œ

‰ œ

œ œ J œ œ J

j œ œ

œ >

œ >

œ J ‰ F j œ ‰ F j œ ‰ bœ F œœ ‰ J F j œ ‰ F œ F Œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

œ œ bœ œ œ J

>œ J ‰ œ œ œ > > >

‰ Jœ œ œ œ

j‰ œ

œ œ bœ œ œ J

F

> ‰ Jœ Jœ œ >

œ

j‰ Œ œ

˙˙ œ œ

œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J

fœ J bœ

œ Œ J

œ œ Œ

œ F œ J F

∑ . . j >œ j >œ œ. b œ œ # œ œ œ œ

. œ. # œj >œ œ œj >œ œ > > b œ œ ≈ œ b œ œ œ œ ‰ œ. b œ Œ

 ∑

Œ

Œ

Œ

∑ œ . n œ œ ≈ œ. œ b œ > f> ∑

œ . n œ œ ≈ œ. œ b œ > f>

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ œ œ J

j œ œ

F a due >œ .

> ‰ œJ œJ ‰ j ‰ œ

œ J bœ

>œ

j j b œ. œ >œ œ n >œ œ. >œ œ. >œ . . bœ œ œ œ. b œ œ > ƒ> n >œ œ. >œ œ. œ . . bœ œ œ œ. b œ œ > ƒ ‰ Œ  ∑

œ ƒ

>œ . b œ œ ≈ œ b >œ œ >œ œ

a due

> b >œ œ. b œ œ. œ. œ œ.

ƒ

> bœ œ. J

> j œ ‰ ‰ œJ f >œ j œ ‰ ‰ J f œ œ ‰ œ œ J f œ œ œ bœ œ

Œ

œ‰ ‰ œ œ J œ œ

œ J

œ œ > >

œœ

>œ

nœ f>

œ œ > >

b œœ

Œ

bœ J j bœ

> ‰ Jœ ‰ œ > > ‰ Jœ ‰ œ >

b >œ œ. >œ œ. œ. b >œ œ

‰ Œ

nœ f>

j œ œ F œ bœ œ J

œœ

j‰ œ

>œ œ b >œ œ ˙ œ œ J > > F j œ œ bœ œ ˙ œ œ œ œ J œ Œ J ‰ J ‰‰ Œ F > j Œ œj ‰ œ ‰ ‰ Jœ Œ F

j œ

œœ

j‰ Œ œ

œ œ œ œ œ J

# >œ >œ J

œ œ J

œ J

˘œ œ. J bœ

∑ œ F

œ œ J

j œ ‰ Œ

œœ

œ œ J

˘œ œ. bœ J

f

œœ

˘œ œ. J bœ

ƒ nfœ. œ œ ˘œ œ. œ œ œ Œ  J nœ J > f >œ >œ >œ j œ œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ œJ ‰ œ œj f > > j j j ‰ ‰ œ Œ j‰ œ ‰ œ œ jœ œ œ > œ œ f > > > . > n œ œ. >œ œ. œ n œ œ. œ. >œ œ. n œ n >œ œ n œ œ

œœ

j œ

œ œ bœ œ > œ œ n >œ œ

œ  ˘œ

nœ  ˘ nœ

j œ

‰ œ F

>

j œ œ œ œ œ œ J F Œ ‰ j j ‰ œ œ œ œ œ œ > > > F >œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ >œ œ ≈ œ œ œ œ J J J F œœ b œœ ‰ Œ ˙˙˙ œœ  œ ˙ J F œ > œœ > > œ œJ œ jœ œ ‰Œ  œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ J œ J J

œ œ J

j œ œ

œ

f j . œ bœ

œ œ n >œ >œ > n ˙ . œ

‰ œ # œj œ n œ . >œ œ ƒ > ‰ œ # Jœ œ n œ. œ œ ƒ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J

œ J bœ

j œ ‰

ƒ 

. . > œ. n œ œ # œ ˙

œ œ œ J

œ.

œ œ ‰ b œœ œœ J f j ‰ b b œœ œœ œ Œ > f

Œ

œ

>

ƒ 5 œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

. . > œ. b œ œ # œ ˙

b œ.

f j b œ.

5

f f

j œ >

ƒ œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

. . > œ. b œ œ # œ ˙

œ

œ J bœ

œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

f

75

Perc. 1

Œ

?

œ

&

œ ‰ Œ  J ƒ > j œ ‰ ‰ Jœ Œ f >œ j œ ‰ ‰ J Œ f

?

Œ

?

75

j‰ œ

> bœ œ. J

. . > œ. b œ œ # œ ˙

œ

œ

j‰ œ

> bœ œ. J

œ ƒ

Œ

œ œ J

75

Timp.

œ œ J

œ ƒ

œ

œ œ J

j j ‰ ‰ œ Œ œ >

# & #

œ œ J

ƒ >œ j œ ‰ ‰ J Œ

75

Mall.

œœ

˘œ œ. J bœ

j œ ‰ Œ ƒ œ ‰ Œ J ƒ

# & #

75

Tba.

œœ

n œ. œ œ ˘œ œ. J nœ

f

## & #

&

ƒ

j œ

# & #

Hn. 3-4

B b Tpt. 3-4

#

?

&

B b Tpt. 1-2

ƒ j . œ bœ

# & #

Hn. 1-2

b œ.

ƒ j b œ.

>

44

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ œ J œ p

> j œ œ j‰ Œ œ Œ

> œ œ œ

œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰

œ

>œ œ b >œ ‰ œ # œJ > > f j j j bœ ‰ œ #œ œ œ bœ ˙ œ œ œ œ œ œ J J Œ œJ ‰ J ‰ ‰ Œ Jœ J ‰ ‰ fj >œ > œ œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ Jœ ‰ ‰ J Œ œj f

F œ œJ ‰ F œ uniti j œpizz‰ ‰ F j ‰ œ ‰ F

œ

j œ

‰ Œ Œ j j œ œ œ œ œ > > p> >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ ≈ ‰ œ J J ∑

bœ J ‰ F œ >œ œ b >œ œ b œ J J ‰

Œ

œ

œ >œ œ b >œ œ J

>œ

j ‰ Œ œ p ‰ j œ œ p j œ œ œ p

œ F >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ ≈ J J Fp

>œ

Œ

Œ

Œ

> ‰ Jœ Œ p > ‰ Jœ Œ p

j ‰ œ ‰ ‰ >œJ Œ œ J >œ j œ ‰ Jœ ‰ ‰ J Œ

j ‰ œ j œ ‰


Caribeña

45 ∑

83

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

? # & # &

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ nœ J

>œ

#

œ. >œ œ >œ b œ J

>œ . > > b œ œ ≈ œ. œ b œ œ œ f >œ . > > b œ œ ≈ œ. œ b œ œ œ f

# & #

#

# & #

?

?

?

ƒ

∑ ∑

?

?

83

83

œ œ œ >œ J

Perc. 1

Perc. 2

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

Perc. 3

œ

‰ j œ œ

Œ

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

3

œœœ

œ œ J

œ œ J

œ

j œ œ

œ œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ >œ >œ œ œ >œ œ J J œ

> œ

‰ œ

œ

œ >

œ >

?

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vln. I

Vc.

Cb.

? t

>œ j œ ‰‰ J Œ >œ j œ ‰‰ J Œ

b ˙˙

j œ ‰

j œ ‰

j œ

œ Œ

> ‰ Jœ Œ

j œ œ œ œ

j œ ‰ j‰ œ

b œ œœ œ Œ

j ‰ Œ œ F ‰ j œ œ

œ œ J F

> œ ‰ ‰ Jœ Œ J

> œ ‰ ‰ Jœ Œ J

J

F b˙ j‰ œ j œ ‰

œ œ

F b˙ bœ J ‰ F bœ ‰ J F

j œ

œ œ œ J œ

œ F

J F œ

œ. n œ. . . ‰ œ bœ œ J Œ œ Œ J f

œ. # œj œ . >> œ # œj œ œ œ J > J >œ J ‰

j œ œ

œ œj œ œ >> œ œj œ œ œ œ œ > > > > > >œ œ œ

>œ J ‰ œ œ œ > > F> ∑

˙˙

Œ

Œ

œ œ

‰ j j œ œ œ > >œ œ œ >œ œ J

>œ

j‰ œ

> œ

œ

Œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

Œ ‰ œ

œ

œ >

œ >

œ J œ œ œ J

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J ∑

œ œ bœ œ œ J

œ œ > >

œ œ œ œ J >œ > >

œ

œ œ œ b >œ œ J

œ œ b >Jœ b œ œ # œ J J J j j j j œ bœ œ bœ nœ œ œ bœ œ J J bœ J ‰ ‰ Œ J ‰ ‰ b >œ b >œ œ ‰ J Œ b œj ‰ J ‰ ‰ J

> œœ > > œ œ >œ œ

j œ ‰

Œ Œ

œ b >œ œ œ J œ >œ œ œ J

˘j b œœ J ˘ j b œœ J˘ œœ J j œ ‰ j‰ œ

3

j œ œ

Œ

j œ œ œ œ œ œ J f ‰ j j ‰ œ œ œ œ > f > >œ œ >œ œ œ >œ œ J J f

> œ œ œ œ > bœ œ bœ œ bœ Œ J ‰ Œ

j bœ ‰

œ J bœ

f œ J bœ f ˙

f b˙ bœ J ‰ ‰ f bœ ‰ ‰ J f

> ˙w > > œ˙ >w œ

˙

˙ ˙

>

œ œ bœ œ œ J œ œ bœ œ œ J

œ œ bœ J J

bœ J

b >œ J

œ œ

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ > œ ‰ ‰ Jœ Œ J

œ œ

œ œ

œ J œ œ œ > > > ‰

œ F

œ œ œ J ‰ ‰ œ

Œ

> œ

j‰ œ

˙˙

>œ

ƒ œ 5> œ b œ >œ > n ˙ . œ

f

ƒ 

œ

Œ

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰

f

j œ Œ jŒ œ

>œ J Œ j œ Œ > ∑

j‰ œ j‰ œ

‰ œ # œj œ n œ . >œ œ ƒ > ‰ œ # Jœ œ n œ. œ œ ƒ

œ F Œ F œ F

œ œ J œ œ J

œ

f

Œ

j Œ œ f 

œ  ˘œ

nœ  ˘ nœ

>œ J ‰ œ œ > F> j œ ‰ > œ œ > F> ‰ œ F

> œ œ

>œ

j œ ‰

œ J

j‰ œ

j œ œ b œœ œœ œ œ

ƒ œ J

> œœ

> ‰ œJ ‰ œ > > ‰ œJ ‰ œ >

œ œ œ œ J >œ > >

œ

> ‰ œJ Jœ œ >

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

‰ j œ œ

Œ

> œ

œ œ

œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

œ >œ œ b >œ œ J

bF œ J œ F ˙

œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ J

œ œ b Jœ J j b œj F œ b˙ œ œ bœ J bœ J ‰‰ Œ J ‰ F b >œ b œ ‰ ‰ J Œ b œj ‰ J F

œ J œ J

œ œ

œ œ J j œ bœ œ J ‰ œ J

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J ∑

bœ J œ

Œ

œ

œ >œ œ b >œ œ J

Œ

œ ‰ ‰ œ œ J œ

Œ ‰

œ œ > >

œœ

> ‰ Jœ œJ ‰ œ

>œ

œ œ > >

œœ œœ

j œ

j œ

œ F

b œœ

œ œ œ J œ

œ J

j œ

œ F

Œ

œœ œœ J

œ >

>œ b œ œ

# >œ ‰

œ >

œ œ bœ œ > œ œ n >œ œ

# œ >œ œ b >œ œ J > > j j j bœ œ bœ œ œ œ b œ ‰ b œ bn œœ œ J bœ bœ Œ J ‰ J ‰ ‰ Œ J ‰ > b œ Œ b œj ‰ œJ ‰ ‰ J Œ b œj ‰ ‰ œ

œ J

5

>œ j œ ‰‰ J Œ

œ

ƒ

j œ

‰ œ F

‰ œ # Jœ œ b œ. f > j œ ‰ ‰ Jœ Œ

œ. bœ. F œœ ..

5

œ œ n >œ >œ > n ˙ . œ

j œ œ œ œ œ œ J F Œ ‰ j j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ > > > F > >œ œ >œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ ‰ œ Jœ œ ≈ J J F œ

j œ

ƒ 5 œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

. . > œ. n œ œ # œ ˙

˙

œ œ œ œ œ œ J J f Œ j‰ j ‰ Œ œ œ f œ f

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ œœ œ J œ bœ œ J œ

∑ œœœ

˘j > b œœ œœ J > ˘j > b œ œœ œ ˘œJ >œ> œ œ J

f . . > œ. b œ œ # œ ˙

œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

f . . > œ. b œ œ # œ ˙

œ

œ œ œ b >œ œ J

>

˙ ˙ ˙

˙

f > j œ ‰ ‰ Jœ f >œ j œ ‰ ‰ J f œ œ ‰ œ œ J f œ œ œ bœ œ

œ œ > >

œ ‰ ‰ œ œ J œ

∑ œ œ bœ œ œ J

‰ ˘j nœ ‰ n Jœ f ‰ ˘j nœ ‰ œ J fb ˘œœ ‰ J

˙˙

œœ

> ˙˙ > > ˙œ

. . > œ. b œ œ # œ ˙

nœ œ œ œ nœ œ. œ  >> >> > bœ œ œ œ bœ œ. œ  nœ œ œ œ œ œ œ > > > Œ œJ ‰ J ‰ J >œ j j Œ œ ‰ œJ Œ J Œ œ ‰ f

>œ J Œ

j œ Œ

˙˙

b œœ

> > œ œ >

˘j b œœ J ˘j bœ œ J 

œ. nœ œ ≈ œ nœ œ œ œ nœ œ. œ > > > > >œ . n œ œ œ n >œ œ >œ œ n >œ œ . œ ≈

. n œ. œ. >œ œ œj >œ œ ‰ œ

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ J > > œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ J > > œœ œœ œœ

˘j > b œœ œœ J ˘j >> bœ œ œ œ J  >

≈œ œ. >> n œ œ . œ b œ œ ≈ œœ œ J J ‰ ‰ > >œ œ J J Œ

j #œ

œ Œ J f

> œœ

≈ œ bœ œ œ œ nœ œ. œ œ. > nœ œ > > >

F . j> j> ‰ œ. n œ. œ # œ œ œ œ œ œ

b ˙˙

œœ œœ J

œ F Œ

œ

> > ‰ œ b œ. œ. # œj œ œ œj œ œ .

˙ b˙

> ‰ Jœ Œ

˙˙ ˙˙

˙ ˙

F j œ ‰ F j œ ‰ F

˘ j ‰ b b œœ J ‰ f ˘j ‰ bœ œ ‰ J f 

ww F n ww

j‰ œ

Œ

˙˙

œ F >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ ≈ J J F

Pno.

Œ

œ

&

83

nœ œ œ œ > > n >œ œ >œ œ

‰ œ ‰ œ œ‰ œ

Œ

œ. nœ œ ≈ œ f> >œ . n œ œ œ ≈ f >œ j œ Œ J

œ. bœ. F œœ ..

œ œœ J ‰ ‰ œ œ

œ . n œ œ ≈ œ n >œ œ œ œ > > f>> œ . b œ œ ≈ œœ b œ œ œ œ œ J J Œ > Œ Jœ ‰ f >œ œ J Œ œj ‰ J Œ

F bw w

>œ . b œ œ œ. >œ b œ >œ œ ≈

&

œ. nœ œ ≈ œ bœ œ œ œ > > f>

œ. >œ œ >œ b œ J

œ. >œ J J bœ

œ

˙ b˙

F

œ. >œ J J bœ

œ

83

Timp.

œ nœ J

83

Mall.

>œ

83

Tba.

˙˙

F b ww

## & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

###

# & #

&

B b Tpt. 3-4

#

ww

> > >œ . > b œ ≈ Jœ b œ œ œ œ b œ œ . œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ . b œ œ b >œ œ >œ œ b >œ œ . œ ≈J

œ œ œ b >œ œ J œ œ œ b >œ œ J

>œ œ #œ œ œ J > j nœ bœ bœ œ bœ œ J bœ Œ J ‰ ‰ b >œ ‰ J Œ b œj ‰


Caribeña j œ

91

Picc.

&

œ

Fl.

&

>

Ob.

&

>

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

>

## & # # #

&

? ?

91

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 91

Pno.

Vln. I

&

& &

Vla.

B

Cb.

œ f

? t

j‰ œ

3

f

œœœ

> bœ œ. J

Œ

œ

Œ

ƒ œ

> b >œ œ. b œ œ. œ. œ œ. Œ

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

> > > j œ ‰ œ œ jœ œ œ œ >œ > n >œ œ. n œ œ. œ. œ œ.

ƒ

j j b œ. œ >œ ƒ

j œ ‰

Œ Œ œ œ J œ œ J

b >œ œ

j‰ œ

>œ œ

> ‰ œJ œJ ‰ œ

œ J f Œ f

œ

œ j‰ Œ œ ‰ j œ

œ f

œ J f œ f >œ J f

œ

j œ

‰ j œ > >œ > œ J ∑

œ J bœ

f œ J bœ

b˙ bœ J f bœ J f

œ >œ

. . ˘j œ œ. b œ œJ ≈ # œ R f . . ˘j œ œ. b œ œJ ≈ # œ R

j b œ. œ œ >

œ

j j j b œ. œ >œ œ b œ. œ œ > ƒ n >œ œ. >œ œ. >œ . . >œ œ. n >œ œ. bœ œ œ œ. b œ œ > ƒ> n >œ œ. >œ œ. œ . . >œ œ. n >œ œ. bœ œ œ œ. b œ œ > ƒ ‰ Œ  ∑

œ

f ˙

Œ

> bœ œ. J

œ f

?

Vln. II

Vc.

> j œ ‰ ‰ Jœ f >œ j œ ‰ ‰ J f œ œ ‰ œ œ J f œ œ œ bœ œ

?

>œ J Œ

‰ Œ

œ J

?

Perc. 2

œ œ J

œ J

nœ f>

?

œ œ J

nœ f>

# & #

Perc. 1

˘œ œ. J bœ

j œ ‰ Œ

# & #

91

œ œ J

j œ Œ j‰ > œ n >œ œ. >œ œ. œ. n >œ œ

f

# & #

œ

b >œ œ. >œ œ. œ. b >œ œ

n >œ

91

Timp.

œœ

œ œ J

˘œ œ. bœ J

j œ Œ

91

Mall.

œœ

˘œ œ. J bœ

nfœ. œ œ ˘œ œ. J nœ

91

Tba.

œœ

j Œ œ

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

j œ

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

f > bœ

?

&

B b Tpt. 3-4

f j . œ bœ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

b œ.

f j b œ.

>

f ‰ ‰

œ J œ J

bœ J

b >œ ‰ ‰ J

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ > œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ œœ œ J œ bœ œ J œ œ

œ œ œ J

œ

j‰ œ

Œ

˙˙ œ œ

j j‰ ‰ œ œ >

œ

‰ œ # œj f> > ‰ œ # Jœ f j‰ Œ œ

> ‰ œ # Jœ f > j œ ‰ ‰ Jœ

j‰ œ

œ.

œ œ. n œ. œ.

œ œ

w

j œ

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ œ J > > > j ‰ ‰ œj ‰ œ > œ œ œ > > > œ #œ > > >œ # >œ

>œ

Œ

j œ ‰ j‰ œ

>œ # >œ

œœ œœ œœ

˘œ œ. J bœ

f

˘œ œ. bœ J

œ œ J

˘œ œ. J bœ

œ œ J

ƒ >œ j œ ‰ ‰ J Œ

œ ƒ œ ƒ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

j‰ œ j‰ œ

œ

Œ

bœ œ

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ J F> f > œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ J F> f

œ œ > >

œ J œ

F

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ J ‰ Œ F œ ‰ Œ J F

> > > j œ ‰ œ œ jœ œ œ œ ∑

œ J œ œ J œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

∑ 

> bœ œ. J

j b œ.

> bœ œ. J

j b œ.

œ ‰ Œ  J ƒ > j œ ‰ ‰ Jœ Œ f >œ j œ ‰ ‰ J Œ f

œ œ > >

>

j œ œ >

j œ œ b œ. œ œ >

j œ œ >

j œ ‰ j‰ œ

j ‰ Œ œ F

j œ œ b œ. œ œ >

j ‰ Œ œ F

>œ

b œ. œ œ ˘œ œ. J bœ F j . ˘ œ b œ œ œ œ œ. b œ J > F . j ˘ œ b œ œ œ œ œ. b œ J j œ

>

œ œ J

j j ‰ ‰ œ Œ œ >

j œ ‰ Œ ƒ œ ‰ Œ J ƒ

nœ œ

œ œ J

n œ. œ œ ˘œ œ. J nœ

f

bœ œ

œ >

Œ

>

œ œ. b œ. œ.

ƒ

>

œ F Œ

ƒ j . œ bœ

>œ j œ ‰‰ J

Bongos

œ

>

a due

b œ.

ƒ j b œ.

w

œ œ. n œ.

j‰ Œ œ

Œ

Œ

j œ >

w

j‰ œ F Œ ‰ j ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ F j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J F ‰ Œ Œ ‰ j j œ œ œ œ œ œ > > > F >œ œ >œ œ >œ œ > >œ > > œ œ œ œ ‰ œ œJ œ ≈ J J F œ ggg œœ .. J ∑ ggb œ . g F œ gggb œ . œ J  ‰ œ œ ggg œœ .. œ > > > > œ > œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ J J J J F œ b œ œ œ œ œ œ >œ œ b >œ œ b œ œ œ J J J J F b œ œ œ > > J ‰ œ #œ œ œ bœ œ ˙ J J > > j j j bœ œ bœ œ F œ œ b œ ‰ b œ bn œœ ˙ œ œ J œ bœ bœ J Œ J ‰ J ‰‰ Œ J ‰ J ‰‰ F b >œ > j Œ b œj ‰ œJ ‰ ‰ J Œ b œj ‰ œ ‰ ‰ Jœ F œ

œ nœ. J

. . ˘j œ œ œ. n œ œJ ≈ # œ R J n œ . f >œ j j‰ Œ œ ‰‰ J œ

œ J œ œ œ > > >

‰ Jœ œ œ œ

w

f . . ˘j œ œ œ. b œ œJ ≈ # œ R J n œ . f

œ œ

> ‰ œJ œJ œ >

œ nœ. J

46

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ J ‰ Œ F œ J ‰ Œ F

> œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

j œ

œ J œ

>œ

Œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

œ

œ œ

> œ

Œ

j œ œ œ œ

>œ œ

œ b œœ œœ œ bœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J j œ œ Œ Œ

bœ J j bœ

œ J ‰ j œ ‰

œ œ œ J‰ ‰ œ œ

Œ

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

3

œœœ

œ J f Œ f œ f

œ J f œ f >œ J f

œ

œ

œ œ œ J

œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ

j œ œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J > > b œ œ >œ >œ œ œ œ b >œ j œ œ bœ œ ‰ b œœ œœ b œœœ n œœœ b œœ b œœœ œœœœ J J f j j œ ‰ b b œœ œœ b œœ œœ b œœ œ ‰ œ œ œ œ œ Œ  > > > > bœ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ J œ J J bœ J ‰ œ

œ œ J

œ œ œ b >œ œ J

œ >œ œ œ œ #œ œ J J > j j œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ ‰ J Œ J ‰ >œ j œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J

f f

œ J bœ ˙

œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

Œ

‰ œ

j œ œ

œ >

œ >

œ œ bœ œ œ J

œ œ bœ J J

f j j bœ ˙ œ œ œ œ J Œ œJ ‰ J ‰ ‰ f >œ j œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ f

œ œ J œ œ J

œ œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J œœ œœ

bœ b œœ b œœœ ˙˙˙˙ Jj œ œ œ b œ œœ œœ œ

œ œ

Œ

> > j >œ œ œ œ œ œ >œ œ b >œ œ J œ >œ œ b >œ œ J

‰ œ # Jœ j ‰ œ # œœ œ J ‰‰J > œ ‰ ‰ œJ J

>œ œ b >œ œ > > œ œ bœ œ Œ Œ

œ J ‰ j œ ‰

3

œ œ œ œ œ œ J J F Œ j‰ j‰ Œ œ œ F

œœœ

œ F

‰ j œ œ

j œ œ œ œ J F ‰ j j œ œ œ œ F > > >œ œ >œ œ œ J J F œ œ œ b >œ ‰ b œœ œœ b œœœ n œœœ J J F j j ‰ b b œœ œœ b œœ œœ œ Œ  F> œ œ œ bœ J bœ J F œ J bœ F ˙

‰ œJ œ œ œ

Œ

œ

œ œ

œ œ J

>œ œ

œ

Œ

‰ œ‰ œ œ ‰ œ

Œ

Œ

‰ œ

j œ œ

œ >

œ >

œ œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J

œœ bœ œœ b œœ b œœœ ˙˙˙˙ Jj œ œœ œœ > b œ œ œ œ j >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ b >œ œ J J

œ œ bœ œ œ J

œ œ bœ J J

F j ˙ œ œ œ œ J Œ J ‰ ‰ F >œ j œ ‰ ‰ J Œ F

œ

j bœ

œ ‰ J j œ ‰

œ œ J

œ >œ œ b >œ œ J

>œ œ b >œ œ ‰ œ # œJ > > j bœ œ œ œ ‰ œ # œœ œ J ‰ ‰ J Œ œ ‰ J > œ ‰ ‰ œJ Œ œj ‰ J


Caribeña

47 &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

b œ œ œ >œ œ œ bœ J Jœ p

œ Œ 

∑ ∑

# & #

?

# & #

?

?

?

# & #

## & #

˘ . > >œ n œ ‰ œ œJ œ œ F

>˙

?

œ œ ‰œ ‰ œ œ œ œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ œ

?

 Œ œ œ F > œ œ >œ b œ ‰ œ œ œ bœ J ∑

# & #

## & # # #

# & #

&

99

99

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

3

œ œ œ J p Œ j‰ œ p ‰ j œ œ p j œ œ œ J p ‰ j œ œ p > > >œ œ >œ J J p

œœ œ œ ‰œ œœœ J J

œœœ

Œ

j‰ Œ œ œ

œ

Œ

œ j œ œ œ œ

œ Œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ

j œ œ œœ œ œ œ œ J ‰ Œ

>œ œ

œ >

œ >

Œ

> >œ œ >œ œ ‰ œ œJ œ ≈

Marimba

˙.

œ. >œ b œ >œ œ b œ. >˙ J J f a dueœ. > œ b œ >œ b œ. >˙ œ J J ‰ f > n >œ J œ Jœ. Jœ œ n œj # ˙ . > a due a due

œ b œ. œ. œ. ‰

>œ b œ. œ. >œ œ œ ˘ > > > ‰ œ œ œ # œ œ # œ n œ # œ œ. ‰ J œ. # œ J J J f ∑ ∑ ∑

I > ‰ œ œj œ œ œ. b œ. n œ Jœ . . F > f a due > ‰œ ∑

99

Timp.

œ Œ

j œ

q»¡™º

99

Mall.

99

Tba.

œ Œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

ƒ

œœ J

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

>

œœ J

œ Œ

&

B b Tpt. 3-4

œœ J

>

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

b œ. œ œ ˘œ œ. J bœ ƒ j . ˘ œ b œ œ œ œ œ. b œ J > ƒ . j ˘ œ b œ œ œ œ œ. b œ J j œ

99

Picc.

j j œ. œ œ j # ˙ n œ. > > >œ # œ >˙ œ J bœ >œ # œ >˙ œ J nœ

f >œ

f œ. >œ n œ >œ b œ. œ J >˙ J f n >œ . > J œ Jœ Jœ œ n œ. # >˙ J f > > œ # œ >˙ ‰ œ œ nœ J f I

˙ ˙

œœœ œœœ ‰ œœœ ‰ œœ #œ œœ œœ œœ œ œ œ ‰œ‰ œ

˙ .. ˙ ˙. ˙.

Œ Œ

œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ œ

œ œ ‰œ‰ œ œ œ œ œ

˙˙

˙ b # ˙˙ ˙

F

˙˙ .. ˙. ˙. ˙.

‰ ‰ œœ Œ

b œœ

œ ‰ œœ ‰ œ

œ œ

œ #œ ‰ œ‰ œ

œœ ∑

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

99

Pno.

Vc.

Cb.

&

t

>œ j œ ‰‰ J Œ p

>œ j j œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ œ ‰

U˙ U˙ U

˙

U

˙

U

˙

U˙ Uœ . Uœ . U

˙

U

U

U

U

U

U

U

˙ #U˙ ˙ b ˙

˙˙ U˙ n˙

q

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

‰ ‰


Caribeña

48

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

# & #

?

# & #

?

?

?

111

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # # & #

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# #

# & #

111

Tba.

111

Mall.

&

?

?

111

111

Timp.

111

Perc. 2

Perc. 4

Perc. 5

F

> > >>>> ‰ œ œJ œ œ œ œ œ . F

Snare Drum

Perc. 1

Perc. 3

œ œœ œ .

œ œ œœ œ œ œœ

&

?

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

Cb.

œ.

œ. ≈ œ . J

œ > œ

œ œ- -œ ≈ œ œ # # œœ œ F

œ> œ œ œ J

œ œœ

œœ J

≈ œœ œœ œœ œ œ - -

œ œ œ œ. F

œ> œ œ œ J

œ œ J

œ œ

#œ #œ

œ> œ œ œ . œ œ œ œ.

œ œ œœ œ œ œœ

œ œœ œ .

œ œ œœ œ œ œœ

œœ œœ œ œ

œ. œ. œ. ‰. œ œ œ R

œ.

˙˙

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ b œ œ œœ

œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ. Cabassa

œ œ

j ‰ œœ

œ œœ œ .

œ œ œœ œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. π f

œ >œ œ R

‰.

˙

œœ œœ œ œ

œ œ œ œ.

œœ œœ œ œ

>œ >œ J F

>œ

œ J

>œ œ

>œ J

>œ

œ œ J

œ >œ œ > >œ œ J

>œ

œ J

>œ œ

>œ J

>œ

œ œ J

œ >œ œ > >œ œ J

>œ

œ J

&

B

111

Vc.

>œ

œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F F Bass drum j ‰œ œ œœœœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  >>> F >Low>Bongo > > High Bongo > œ œ>> ‰œ J œœœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  F ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  ∑

Pno.

. œ . œ # >œ œ

Cabassa

Perc. 6

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ

œ œ œœ œ œ œœ

∑ Cowbell

œ J

œ œœ œ .

œ >œ J

œ œ # >œ œ ≈ F

? t

œ œ

pizz

∑ 

F > > > >œ ‰œœœ

pizz.

F

œœ .. œ.

œœ œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ ..

œœ

œ œ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œ. œ.

œœ

œ œ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ

œ.

œœ œ

Œ Œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ œ

# œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

arco

arco

œ

F> œ

Œ

œœ ..

œœ

œ.

œ

pizz

pizz

 Œ Œ

>œ œ

œ œ œ œ œ œ


Caribeña

49 Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

# & #

?

118

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & #

# œ & # f ## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

œ.

œ ≈ œ. œ J . œ.

# #

# ˙ & # ˙ f ## &

>œ

œ ≈ œ. . J

œ.

œ. œ.

>. ˙

Œ

œ œ

œœ

œ. n œ. œ. ‰ ≈œ œ œ R

>œ œ œ œ J

j j œ œ œ œ œ œ

#œ #œ J

œ >œœ n b œœ œ. œ. # œ œ œ #œ œ 3

Œ

?

?

?

&

?

118

œ œœ œ .

œ œ œœ œ œ œœ

?

118

œ

œœ

œ œ œœ œ œ œœ

œ.

118

Timp.

œ. >œ œ R

‰.

œ bœ ≈ œ. . œ n œ > . œ. œ. b >œ b œ n œ J > P F ∑

118

Mall.

œ œ

3 > œ. œ # œ œ>b œ œ. # œ n œ ≈ b Jœ. . >œ n œ œ>œ œ. œ œ œ ˙ R . .> > œ 3 f P F 3 ∑ ∑

I

œ œ #œ œ œ œ œ œ

118

Tba.

>œ .

‰.

œ. F

œ œœ œ .

œ œ œœ œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

œ

œœ

œ.

œœ œ œ Œ

# œœœ œ

œ b œœ œ . œ œ b œœ œ œ œœ œ œœ œ . œ œ œœ œ œ œœ œ b œœ œ . œ œ œœ œ œ œœ F ∑ ∑ ∑

∑ œ œ œ œ. π F

‰ ≈ œœœ œ f œ œ œœ ..

Vibraphone

j œœ œœ œ œ œœ œ œ ‰ Œ π

œ œ œ œ.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

œ œ œœ œ œ

œœ

œœ œ œ

j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F ∑ ∑ ∑ ∑ Cabassa

>œ

‰ œ

F

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

>œ

œ J

>œ œ

>œ

œ

>œ J

œ >œ œ

œ

œ

œ > ‰

œ J

œ

œ J

œ ‰ Œ J

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

118

Pno.

Vc.

Cb.

&

? t

œ œ

œœ ..

œœ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ ..

œœ

œ œ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ ..

œœ

œ œ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œ œ œ œ

œ œ

œœ ..

œœ

œ œ

œ

œ.

œ

Œ Œ

œœ # # œœ œ œ

œœ œ

uniti

œ. œ Œ œ. œ Œ

œ œ œ œ œ œ

œ. œ Œ œ. œ Œ

#œ œ œ F #œ œ œ F

œ. bœ Œ œ. bœ Œ

œ œ œ œ


Caribeña ∑

125

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Œ

œ ‰ œ J f j ‰ œ f

˙ ˙ ˙

œ œ #œ œ œ œ #œ œ

œ œ

œ œ #œ œ

œ

œ nœ œ œ. n œ. . ‰ ≈R œ

œ œ

œ. n œ. . ‰ ≈R œ

œ

>œ œ œ œ J > œ œ J

œ œ œ œ œ œ J J œ œ J Jœ

?

# & #

?

?

?

?

‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœ ‰ œ œ b œ œ œœ œœ >ƒ > > > ∑

?

# & #

## & # # & #

## & # # #

# & #

&

125

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x >œ œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x >œ

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 125

Pno.

& ?

œ >œ

œ

œ >

>œ >œ œ >œ >œ >œ > œ J ‰ œ œ J J F œ> œ œ œ- œ- œ -œ œ- # œ ≈ œ œ # œ œœ œJ œ œœ ≈ œ œ œ œœ œ œœ œ . œ œ œœ œ œ J F j œ œ . ∑ œ ‰ ≈œ œŒ œ ‰ œj œ œ > ∑

&

B

Vln. II

Vla.

? t

‰ œ ‰bœ ‰ œ J f ‰ œ ‰bœ ‰ œ J f

≈ bœ ≈ J ≈ bœ ≈ J

œ œ

&

Cb.

j œ œ ‰ œ œ ‰ œ. High Tam > F Bass Drum

Vln. I

Vc.

F

# œ. J

Low Mid Tom Ride Cymbal

Perc. 1

125

# œ. #œ J

125

Timp.

œ J

œ

œ> œ œ œ . œ

125

Mall.

125

Tba.

˙

> œ œ J

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ. œ. œ. ‰. R F

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ ≈ œ- œ- œ J œ

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

-- > œ>  ≈ œ œ #œ œ J œ f F >œ > b >œ œ œ > f ∑ I

50

j œ œ ‰ œ œ ‰ œ. > ∑

œ >œ œ > >œ œ J

œ œ œ œ

>œ

œ J

œ œœ œ œ

>œ œ

œ œœ b œ œ œ b œœ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f

œ >œ

œ >

œ

œ œ

j œ œ ‰ œ œ ‰ > f ∑

œ.

>œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ œ J ≈ J J f œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œœ .. œ œ œœ œ œœ œ œ f . œ > œ œ œ œ ‰ ≈œ œ‰ ‰ ‰ œ œ J J ‰ œ

>œ

œ >œ

œ

œœ œ

œ >

œ

œ œ

j œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ > ∑

>œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J ≈ J J œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ . œ œ œœ œ œ œœ œ œœ ‰ œ

>œ

> œ ‰ ≈œ œ‰ ‰ J

œ . œ œ> ‰ ≈ œ ‰ ‰ œ œ. œ J


Caribeña

51 . ≈œ >œ œ # œ. n œ. œ. œ. œ œ #œ nœ œ ≈ œ 

133

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

# & #

## & # #

#

œ. ≈ œ- œ- œ J œ ˙

j œ ‰Œ > f j‰ Œ œ f>

Œ Œ ∑ Œ Œ ∑

>œ . >œ j œ ‰Œ > œ. œ j ‰ Œ > > >œ

œ. œ j ‰ Œ > > >œ >œ . >œ j œ ‰Œ >

Œ Œ ∑ Œ Œ

j‰ Œ œ œ œ>

j‰ Œ œ œ œ>

j‰ Œ œ œ œ> j œ œ >œ ‰ Œ

œ

œ œ> œ œ œ . œ J

Œ Œ ∑ Œ Œ

j ˙ ‰ œ

œ>

>œ J ‰Œ

œ>

j‰ Œ >œ

œ>

j‰ Œ >œ

œ>

Œ Œ ∑ Œ

>œ J ‰Œ

Œ

‰ œ J

œ œ #œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ

˙

> œ œ œJ ‰ Œ j‰ Œ œ œ œ>

Œ Œ ∑

j‰ Œ œ œ œ>

> œ œ œJ ‰ Œ

œ œ #œ œ œ

Œ Œ ∑

œ œ

œ. n œ. ‰ ≈R œ. n œ. œ nœ ‰ ≈R

> œ. œJ œ > œ. œ œ œ œJ œ

œ œ. J ≈J œœ œ œ. œ œ œ ≈ œ. œ œ J J

> œ. n œ. . œ œ œ œ. ‰ ≈R œ J J ≈J œœ ∑

œ

œ . œ >œ ‰ Œ J œ. œ j ‰ Œ œ>

œ. œ j ‰ Œ œ> œ. œ > œ ‰Œ J

Œ ∑ Œ Œ ∑

> œ. œ œœ ‰ ≈ œR œ f 

˙ ˙ ˙

> œ. n œ. . œ œ œ œ. ‰ ≈R œ J J ≈J œœ

Œ

˙

> œ œ œJ ‰ œ . œ Œ j‰ Œ œ œ œ> œ . œ ∑

j‰ Œ œ œ œ> œ . œ

> œ œ œJ ‰ œ . œ Œ ∑

∑ ˙

œ>. >œ >œ Œ œ>. >œ >œ

Œ

  ∑

Œ

œ>. >œ >œ Œ

œ>. >œ >œ

# & #

?

?

?

# & #

&

?  

Perc. 3

j x ‰ Œ  œ >

œ ∑

Perc. 5

Perc. 6

 133

& ? &

Œ

Œ

Perc. 4

œ >

f

Snare Drum

œ œ

> bœ

œ

f

f

&

Vla.

B

?

t

Œ

>œ œ >œ œ œ J ≈ J ‰Œ

> œ

œ > œ>

˙˙

f

arco

˙ f

> œx œ xxœ

œ ‰ ‰œ œ

Low Bongo

Œ

>> œx . xœ >

>x xœ

œ œ. œ œ J ‰

Œ

> > œx . xœ > >

>x xœ

œ ‰ ‰ œ œ

Œ

∑ ∑ ˙ ˙ ˙

˙˙ w

Low Mid Tom High Mid Tom

>x xœ >

> > xœ œ xx xœ œ xx xœ œ xxœ xœ œ > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ‰œ

œ ‰ œ. œ œ J

Œ

> xœ œ >>

>x xœ >

œ ‰ ‰œ œ

Œ

œ œ. œ œ J ‰

Œ

> ‰ . œœ œœ œœ . f > ‰ . œœ œœ œœ . f

> >x xœ xœ œ œx œ œ xœœxœ 3 >>3 > > œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰

>x x

> xœ œ >>

œ ‰ ‰œ

œ Œ

œ ‰ œ. œ J

œœ. >œœ œœ ‰ . œœ œœ œœ

Œ

˙˙

˙˙ ˙

œ ˙

˙

œ œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ . œ œ œ # œœ . œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ b œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ ‰ J ‰≈ ‰ J ‰≈ ‰ ‰ ‰≈ > >> > pizz j j œ. œ j ‰ Œ Œ ‰ œ œœ œ ‰Œ Œ œ ‰Œ œ œ> f > > >> > œ f œ œ Jf

pizz.

pizz. divisi

> œx . œ xx œx . œ xx xœ œ œx œ œ xœœxœ 3 Bass Drum > >3 > Floor Tom 1 Tambourine œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

> > œœœ b œ> œ>œ ‰ œœœ ‰ b b œœ ‰ œ ‰ œ œ >

> xœ . x œ xxœ œx œ xx

Crash Cymbal Ride cymbals

High Bongo

>œ

‰ œ

Vln. II

Cb.

œ. œ. œ. œ> œ # œ ‰. R J

œ œ> œ œ œ . œ J

œ

Perc. 2

Vc.

œ

˙ œ ˙ ‰ œ J

œ œ #œ œ œ

133

Vln. I

œ œ. œ œ œ. œ

j ˙ ‰ œ

133

Pno.

œ. œ. œ. œ> œ # œ ‰. R J

œ. ≈ œ- œ- œ J œ ˙

œ> œ J

œ œ

œ œ. œ

?

Perc. 1

œ> œ J

œ œ> œ J œ œ> œ œ œ œ J

œ

133

Timp.

œ. œ. œ. œ> œ # œ ‰. R J œ. œ. œ. œ> œ # œ œ œ œ œ œ #œ ‰. R J

œ. ≈ œ- œ- œ œ ˙ J œ. œ œ œ ˙ œ ≈ œ- œ- œ œ ˙ J œ

133

Mall.

œ> œ J >œ œ œ œ J

j‰ Œ œ > f j œ ‰Œ > f

133

Tba.

. . > ≈ œ œ #œ œ f

## & #

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 3-4 B b Tpt. 1-2

3

?

&

œ. # >œ œ œ #œ œ

>œ œ # œ. n œ. œ. œ. œ. # >œ œ ≈ 3 f

# & # 

Hn. 1-2

œ. # >œ œ

˙˙ . ˙

˙ ˙

œ

w˙ ˙

˙

˙ ˙

˙

w

˙ ˙

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . œœ œ œ œ œ œ J J œ œ J ‰ ≈œ ‰ ‰ J ‰ ≈œ Œ >> >œ œ. œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ ‰ J œ œ J œ œœ J > >> œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

˙˙ ˙

˙˙

˙˙ ..

˙

˙.

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ J ‰ Œ > > > œ> ‰ œ . œ Œ œ>. >œ J

œ #œ

Œ Œ Œ

œ œ œ. œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œœ Œ > ≈

œ Œ >

f

œœ œ œœ œ œ #œ


Caribeña ∑ > b œœ œœ # œœ œœ œ œ œ œœ .. #œ œ bœ

142

Picc.

Fl.

& &

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

?

## & # # & #

## & #

Hn. 3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & #

&

B b Tpt. 3-4

# #

? ?

> 3 a due œ f

œ.

3

? &

?

142

?

142

> xœ F>

Perc. 1

 

Cowbell

Perc. 2

Cabassa

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 142

Pno.

& ?

œ. f

œ œ f

>œ >œ J f >œ œ bœ œ >œ œ

xœ œœ œ. >

œœ œ œ œœ n œœ œœ œœ 3

3

# œœ> œœ

∑ œœ œœ

>œ œ

#œ œ œ œ #œ œ œ œ

œœ

>œ

œ. œ

œ ‰ ≈œ œ Œ J

> > xœ œ xœ > > > F

xx

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ F œ

œ œ

∑ œ J

≈ j œ. F>

>œ œ

œ x

xœ >

œœ œ œ œ œ œ œ .

œ œ œ. >

œ J œ

œx œ

œ

>œ

≈ j œœ œ. >

xœ x J ‰

œ œ œ. >

œ

>œ

xx œ f œ œ œ œ. f

xœ x J ‰

œœ œ œ œ œ

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

>œ > œœœ > > œ> œœœ œ œœ ≈ b # œœ œœœœ œœœœ œœ J œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ #œ. œ .

x

œ œ

∑ œ J

≈ j œ. >

>œ œ

>œ >œ >œ > >œ œ b œ œ œ . b œœœ œœœ œœ bœ bœ ≈ œ œ œ. œœ

œ.

œ œ

œ.

œ f

œ J f

œx J œœ

> > x œx œ œ xœ œ x œ ‰ 3 > >3 > œœ œ

œ œ. >

œ

>œ

œ

œ

‰ #œ œ > >

>œ

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

>œ

≈ ∑

œœ

∑ œ J

≈ j œ. >

œ œ œ. >

>œ œ

‰ œ

œ

>œ

∑ ∑

œœ

≈ j œ. F>

œ œ œ. >

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J F

# œœœœ .... # >œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ > F œ. œ œ ‰ j œ ‰ ≈œ œ Œ œ J œ œ

œ

>œ

œ J

œ.

> ‰ œ J

>œ

f

Œ

Œ

j œ

> œ ‰ Œ J

Œ

>œ . >œ > œ ‰ Œ J

Œ

œ> œ> F

>œ œ

# œ # œœ œ œ

œ œ

≈ j œ. >

œ œœ b œ œ œ œœ b œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ # œ # œœ

œ œ F

œ œ

œ . œ œj ‰ ≈ œ Œ #œ

j œ ‰ ≈œ œ ‰ ‰

œ J

xœ xœ x x œx x J ‰ J ‰ > F œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

# œ # œœ

pizz. uniti

œ

œx œ

>œ >œ >œ ‰ œ œ ≈ œj. . F

œ œ œ. œ >

x

≈ j œ. >

xœ œ

B

œ œ

> xœ >

Vla.

Œ

œx œ xx

> œx œ > >

œ œ œ œ œ . œ œ œœ œ œ

>œ >œ # œœ>œ # >œœ ‰ b œœ ‰ # # œœ ‰ n n œœœ ‰ b œ >œ >œ f> œ> > >œ œ> œ # œ b œœ œ

Œ

> xœ >

œ J

œ.

œ> # œ J

&

>œ J ‰ f

œ ‰ . Rœ. . œ. F

Vln. II

pizz.

˙

t

Cb.

j œ ≈ œ- œ- # œ

œ >J # œ

œœ œ>

>œ œ

œ

>œ >œ b >œ œ œ . œœœ œœœ . ≈ #œ œ œ F œ. œ œ . œ. œ

Œ

≈ # œ- -œ # œ f

œ ∑

œ œ

?

˙

> œ #œ J

&

Vc.

œ ≈ œ- œ- # œ J #œ

œ. œ. œ. ‰. R F

Vln. I

œ

œ

>œ

f

œ

142

Timp.

# œ- -œ # œ

œ> # œ J

3 > b œœ n œœ œœ œœ œ n œ œ .. # œ n œœ n œœ # œœ n b œœ œ œ œœ œ œ f 3 3 3 > œ œœ œ œ œ œ œ œœ # œœ œœ b œœ n œœ œœ œœ œœ n œ œ œœ .. # œ n œœ n œœ # œœ n b œœ œ nœ œ œ œ > 3 f 3 F œ œ œ. œ œ >œ # œ> b œ>œ œ. œ œ œ . œ œ # œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. f F

142

Mall.

œœ

3 > # œ3 & # n œœ œ # œœ œœ # œœ œœ œ œœ .. œœ ‹ # œœ nœ > F # # n œœ œœ # œ œœ # œ œ œ œœ .. œ ‹ œ œ œ# œ œ œ #œ &

142

Tba.

3

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

f 

3

&

B. Cl.

3

3

nœ œ œ œ

E. Hn.

œœ # # œœ

F

> b œœ b œœ œœ œœ œ b œ œ .. # œ n œœ b œœ n œœ b b œœ œœ œ œ œœ œ œ ∑

&

Bsn.

3

> # œœ œœ

Ob.

B b Cl.

3

œœ œ œ œœ b œœ œœ œœ

52

j œ ‰ ≈ œ #œ ‰ ‰ œ bœ œ> ‰ Œ J

Œ

œ>


Caribeña

53 ∑

149

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

˙

#œ œ #œ œ

œ

œ. n œ. # œ. ‰ ≈R F

œ

> œœ J > œœ J

œ œ J # Jœ ∑ œ œ J # Jœ

###

. . > œ œ œ #œ œ

œ> œ J œ> œ J

f 3 #œ œ #œ nœ œ ‹ œ a due J f 3 œ ‰ bœ ‰ f

. . œ œ œ # >œ œ

. . œ œ œ # >œ œ #œ nœ. ‰ J ≈J

‰ j ≈ j œ ‰ bœ #œ nœ . f . # œ œ # œ n œ œ œ œ. œ ‹ >œ œ ‰

f

j j ‰ œ ‰ bœ ‰ #œ ≈nœ .

# & #

?

?

?

?

?

## & # # #

œ œ œ #œ. œ >

# & #

&

Œ

> > œx x œx œ œ xœ œxœ J ‰ 3 > >3 >

> xœ xœ œ xx f Bass Drum œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ High Tam > f xx œ

Perc. 4

≈ ≈ j œ œ œ. œ œ œ œ . > > ∑

Perc. 5

Perc. 6

 149

& ?

>œ

&

Vln. II

&

B

t

œœ J

>œ J‰ Œ

#œ Œ

˙

arco

œ J >œ >œ

>œ

f œ>

‰ >œ œ> f

>œ œ>

œx x x J ‰

xœ x J‰

xx œ f

>œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J ≈ J J F œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œœ # œ . œ œ œœ œ œ œœ œ œœ F > > œ ‰ ≈ œ œ ‰ ‰ œ. œ œ ‰ ≈ œ œ ‰ ‰ œ. œ J J ˙ ˙ ˙ #˙

œœ >>

œ> œ œ J >>

> œ ‰ ≈ œ ‰ ‰ œ. œ œ J œ F >œ ‰ ≈ œ ‰ ‰ œ . œ œ J œ F

j‰ Œ >œ

#œ ˙ œ. œ Œ œ. œ Œ

œ

f

Œ j‰ Œ j‰ Œ . >œ >œ œ œ > > œ œ . œ ≈ -œ -œ # œ J œ ˙ J j œ ‰Œ >

Œ

j œ ‰Œ >

Œ Œ

Œ

œœ

œœ œ. œ. œ. ‰. R

j œ ‰Œ . >œ >œ >

Œ

>. > j œ œ œ ‰Œ > œ. œ j‰ Œ > > >œ

œœ

Œ

œœ

Œ

œœ

Œ

œœ

. œ. . ‰ . œR œ

ƒ > œ œ> œ œ œ . œ œ œ #œ œ J J ƒ j j‰ Œ Œ Œ œ> ‰ Œ œ> œ> ƒ Œ j‰ Œ œ> œ> > œ œ ‹œ œ œJ J j œ> ‰ Œ j œ> ‰ Œ j‰ Œ œ>

> œ J œ #œ

Œ

j‰ Œ œ>

Œ Œ

œœ œœ

œ Œ

>œ

f

f 3 . . # œ œ # œ n œ œ œ œ œ # >œ œ 3

# œ œ # œ n œ œ œ œ. œ. # >œ œ f 3 j j œ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ #œ ≈nœ . f j j œ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ #œ ≈nœ . f

˙˙

divisi

arco

xœ œ

j‰ Œ Œ >œ >x xœ œx . œ xx

Floor Tom 1

‰ œ œœ œ ‰ ‰œ

Low Bongo

High Bongo

>œ œ >œ œ œ J ≈ J ‰Œ

xx

>. > œ œ

œ>

Œ

j‰ Œ >œ

Œ

j‰ Œ œ>

Œ

j‰ Œ Œ œ> ƒ> œ œ œ œ. œ ƒ

j‰ œ> ƒ j œ> ‰ ƒ j œ> ‰ ƒ j œ> ‰ ƒ œ œ> œ J ƒ œ œ> œ J

œ> œ> œ>

ƒ

‰ œJ

Œ

Œ

œœ

Œ

Œ

œœ

œ œ. œ œ œ. œ

j œ> ‰ Œ ƒ j œ> ‰ Œ ƒ j œ> ‰ Œ ƒ

Œ Œ Œ

‰ œj ‰ œj œœ œœ œœ

∑ ∑

œ> > > œx . xœ > >

œ ‰ ‰ œ œ ƒ

Œ

Œ

œœ

œœ

w

œœ

Œ

˙

‰ œj

j Œ œœ œ> ‰ Œ Low Mid Tom ƒ High Mid Tom > >x xœ œx œ œx œ œ xœœxœ 3 > >3 > ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œœ ƒ

œ œ. œ œ Œ J ‰

˙˙

‰ œ J

Œ

# ˙˙

‰ œj

œœ

˙ ˙

‰ œJ

Œ

‰ œJ

Œ

œ #œ œ #œ #œ œ œ. œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ . œ œ œ # œœ . œ œ ‰ ≈œ œ ‰ ‰ œ J J j œ ‰Œ >

œ>

j‰ Œ Œ >œ >> > œx . xœ xxœ œx . œ xx > œœ

‰ œ‰ œ ‰ œ œœ œ Œ

Œ

œ

Œ

œ>

j‰ Œ Œ œ> œ> > œ œ #œ œ J

. œ. . ‰ . œR œ œœ

Œ

Œ

> > b >œ >œœ # œœœ ‰ # # œœœ ‰ b n œœ ‰ œ ‰ œ f >œ > > > œ œ œ œ > . œ. # >œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ f

Œ

œ

‰ œ

. . . ‰ . œR œ œ

˙

ƒ œ œ> œ œ œ . œ J ƒ œ œ> œ œ œ . œ J

œ

F

>. > œ œ

œ. œ.

> œ J œ #œ > œ œ J #œ

w

Œ

j‰ Œ œ f> > > Crash>Cymbal œx x œx œ œ xœ œx œ xxœ œx œ J ‰ 3 > >3 > Bass Drum Tambourine ‰ œ‰ œ œ œ œ œ >

F ˙

j‰ Œ œ >

˙

œ. œ.

ƒ œ œ> œ œ œ . œ J

œ

˙

j œ. ≈ œ- œ- # œ œ

. ‰ . œR œ. ‰. R

˙

œ œ> œ œ œ . œ J

œ

˙

œ. ≈ œ- œ- # œ œ J

j œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ œ > f> F

F ˙

j œ. ≈ œ- œ- # œ œ

˙

> œ œ #œ J > œ œ #œ J

>œ

œ. œ- œ- # œ œ J ≈

œ. œ. œ. ‰. R . . . œ œœ ‰. R

˙

j‰ Œ Œ œ. œ j‰ Œ œ > > >œ f> a due > j œ> # œ œ # œ n œ œ œ œ. œ. # œ œ J œ œ. ≈ œ- œ- # œ œ ˙ 3 f a due > > j œ # œ œ # œ n œ œ œ œ. œ. # œ œ J œ œ. ≈ œ- œ- # œ œ ˙ f 3 > > j j j‰ Œ ‰ œ ‰ bœ ‰ #œ ≈nœ . Œ œ. œ j‰ Œ œ >œ > f >. > j j j Œ œ œ œ ‰Œ ‰ œ ‰ b œ ‰ # œ ≈ n œ . œj ‰ Œ > > f > > j j j‰ Œ Œ œ. œ j‰ Œ ‰ œ ‰ bœ ‰ #œ ≈nœ . œ >œ > f

‰œ

œ> œ J

œ. œ- œ- # œ œ J ≈

j‰ Œ œ f>

>œ J

œ œ

f

˙

f

œ >

> > œx œ xœ > > > F

f

‰ j ≈ j œ ‰ bœ #œ nœ .

˙

f ˙ f w

> xœ xœ œ x >

œ . œ >œ œ

>œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ œ œ J ≈ J J f œ. œ. œ. œ œ. . œœ œ. œ œ œ # œœ .. œ œ œœ œ œ œœ #œ œ œ f > œ ‰ ≈ œ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ œ œ œ œœ J J ‰œ

Vln. I

?

> œx œ >>

3

Perc. 3

Cb.

œ

Vc.

œ

. . œ œ œ # >œ œ

Perc. 2

Vla.

#œ œ #œ œ

œ #œ œ J J

f 3 a due #œ #œ œ #œ nœ œ J f 3 a due #œ #œ œ #œ nœ œ J f 3 #œ œ #œ nœ œ

149

Pno.

˙

œ. n œ. # œ. ‰ ≈R F. œ n œ. # œ. ‰ ≈R

œ

149

Perc. 1

œ

149

Timp.

‰ œ J f

a 2

#œ œ #œ œ

149

Mall.

‰ œ J f

a 2

˙

> œœ J

œ> œ J > œ œ J

. . # œ œ # œ n œ œ œ œ œ # >œ œ

149

Tba.

‰ œ J f

a 2

##

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ> œ œ # œ . œ

Œ

&

B b Tpt. 3-4

Œ

# & # 

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

˙˙ #˙

#œ ˙ ˙

œ œ. œ J ‰

˙˙ .

˙ ƒ

˙

ƒ

œ

œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ #œ œ œ. œ œ œ ƒ œ œ. œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ # œ œ œ . œ œ œ œ b œ œœ œœ # œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ ≈ # œ œ ‰ œ œ œ œJ ‰ ≈ œ ‰ ‰ J J ƒ > >> > j j‰ Œ œ . œ œj ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ Œ œ œ> > œœ œ œ œ œ> ƒ > >>


Caribeña 158

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

#

# & #

œ œ #œ œ œ

˙

œ œ #œ œ œ

j‰ Œ >œ

j‰ Œ >œ ## ˙ & # # & #

# #

?

158

Perc. 1

Perc. 2

œ. œ j ‰ Œ œ>

˙

˙

‰ ≈ œr œ œ . >

˙

Œ

Œ Œ j‰ œ œ œ>> œ . œ œ>. œ> >œ œ. n œ. œ. œ œ œ œ. #œ œ ˙ J ‰ ≈R J ≈J

œ . œ œj ‰ Œ >

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ

j œ> ‰ Œ

Œ

j œ> ‰ Œ

Œ

j œ> ‰ Œ

Œ

œ œ

œ Œ

Œ œ>. œ> >œ

Œ

œ œ œj ‰ œ Œ Œ œ>. œ> >œ > œ. > . . j j ‰ ≈ Rœ n œ œ. œJ œ œ ≈ œ . # œ œ ˙

Œ

j‰ Œ œ œ >œ œ . œ

> œ œ j ≈ j œ œ . #œ œ œ œ J œ œ œj ‰ œ Œ > œ.

œ œ

Œ

j‰ Œ œ> œ . œ

Œ

œ. œ j ‰ Œ œ>

Œ

Œ

œ>. >œ >œ

j‰ Œ œ œ œ> œ . œ

œ>. œ> >œ

j‰ Œ œ œ œ> œ . œ

œ. œ j ‰ Œ Œ œ> > >x œx œ xœ œx œ xx >> > œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ Œ

œ J ‰

j œ œ> ‰ . œ > > xœ œ xxœ xœ œ > > œ œ ‰ œ‰œ

œ œ

œ. œ œ

Œ

Œ

>x x

Œ

Œ œ>. œ> >œ Œ

‰ œ œœ

œ ‰ ‰œ

œ >

3

Œ

 Œ

Perc. 5

Perc. 6

&

?

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

˙

˙ ˙

˙

˙

w

˙ ˙

>œ œ b >œ œ œ . b œ b œ ≈ œ œ œ . œ>œ œœ œœ > > >œ >œ œ fœ œ #œ œ œ œ. œ œ œ.

> >> > > > > > > >> > > >> > x xœ œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx ‰ J F Cabassa ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰œ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F Low Bongo œ œ œ Œ œ ‰ œ. œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ J High Bongo F ∑ ∑ ∑ Xœ . Œ

˙w

>œ œ J

Low Mid Tom Ride Cymbal

&

Œ

Vln. I

œ œ

Perc. 4

Pno.

œœœ œ 3

158

> nœ. œ #œ

>œ > >œ œ b >œ œ œ > œ œ. œ. œ œ œ œ ≈ b # œœ œœ œœ œ ‰ . œ œ œœ b œ œ ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ J œ J > . >œ F f bœ. œ œœ œœ œœ # œœ .. œ Œ œ. œ œ . œ #œ œ œ . œ

> xœ œ >>

œ œ #œ œ #œ œ nœ 3

Marimba

œ>. >œ

r ‰ ≈œ œ # œ . > F

˙

j‰ Œ œ œ œ> œ . œ

œ ‰ ‰œ œ

œ>. œ> >œ

> . . j j ‰ ≈ Rœ n œ œ. œJ œ œ ≈ œ . # œ œ

Œ

œ>. œ> >œ

Perc. 3

œ

œ

3

Œ

j Œ œ> ‰ Œ >x xœ xœ œ xx > ‰ œ‰ œ ‰ œ

bœ œ bœ œ nœ œ

œ. œ j ‰ Œ œ> œ . œ œj ‰ Œ >

œ

3

3

Œ

Œ

f 3 bœ bœ œ œ œ bœ œ. #œ nœ œ > 3 f

bœ œ bœ œ nœ œ

œ. œ j ‰ Œ œ>

j œ> ‰ Œ

≈ œJ . # œ œ

∑ > b œ b œ œ œ œ3 b œ œ . # œ n œ œ

Œ

œ . œ œj ‰ Œ >

≈ œj. # œ œ

˙

j‰ Œ œ>

Œ

œ. #œ ≈ œ. #œ œ œ J

> . . ‰ ≈ Rœ n œ œ. œJ œ œj ≈ œj. # œ œ

Œ

? ?

œ

˙ ˙

> œ. œ œ ‰ ≈R

œ. œ j ‰ Œ œ>

&

158

œ

Œ

158

Timp.

œ

≈ œj. # œ œ

j‰ Œ >œ

# & # ˙

?

œ

> . ‰ ≈ Rœ n œ. œ. œJ œ œj œ. n œ. œ. >œ œ œ ‰ ≈ Rœ n œ œ œJ œ œ J > . ‰ ≈ Rœ n œ. œ. œJ œ œj > œ. n œ. œ. œ œ œ J ‰ ≈R J

Œ

# ˙ & #

?

œ

œ . œ œj ‰ Œ > œ œ #œ œ œ œ

158

Mall.

Œ

## j & # œ> ‰ Œ

158

Tba.

˙

Œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ œ #œ œ œ

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

˙

œ œ #œ œ œ

&

B b Tpt. 3-4

œ œ #œ œ œ

# & # ˙

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

˙

54

˙˙

˙˙

# ˙˙ ..

˙

˙

˙.

œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ #œ #œ œ œ œœ œ œ œ #œ #œ œ œ. œ œ œ . œ œ . # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ‰ ≈œ œ ‰ ‰ . œ ‰ ≈œ œ Œ œ œ œ. œ œ ≈ œ œ J J > > J ‰ œ. Œ > > > > j j‰ Œ œ . œ œj ‰ Œ ‰ Œ œ ‰Œ œ Œ œ œ œ œ œ. œ >œ . >œ > > > > >

>œ > >œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ >œ >œ >œ œ> œ œ œ œ

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x f

œ œ f œ œ ‰

f

œ œ œ

œ œ ‰ œ œ

œ

œ œ œ

‰ ‰

Œ œ œ œ

œ F œ œ œ œ œœ # œœ œ Œ F pizz. >œ  J ‰ F œœ

Œ

Œ

Œ

œ.

>œ œ ≈ œj. .

>œ >œ ‰ œ

œ

‰ #œ œ > >

>œ

f

œ.

> œ ≈ j ‰ œ œ. J

>œ

œ œ œ

‰ œ œ ‰ œ œ ∑

Œ

>œ œ

Œ

>œ œ

Œ

Œ

‰ œj F


Caribeña

55 Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

166

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

#

. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. . œ. . œ. . œœ œœ n œœ œ # œœ .. œ œ œ œ & # # œ # œœ n œœ. .. œœ. œœ # œ œœ œœ n œœ n œ œ # œœ. .. # œœ œœ œœ # œœ n œœ. .. œœ. œœ # œ œœ œœ n œœ n œ œ # œœ. .. # œœ œœ œœ œœ # œ # œœ n œœ. .. œœ. œœ # œ œœ œœ n œœ n œ œ # œœ. .. # œœ œœ œœ # œ . . . # œ. œ œ. œœ œœ œ. œ œ œ œ œ œ . . . . . œ. œ . p . . œ. œ . . œ. œ . ∏  . . π. . . . F ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ # & #

. . # # # œ œ. . œ œ œ œ. œ n œ. & # #œ . F. . # # # œ œ œ. . œ. œ # œ. œ œ œ. & . F. ## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B. Sx.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

# & #

?

?

?

# #

# & #

&

>œ œ

F >œ œ

Œ

Œ

?

166

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x x. x

F

œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ F Cowbell

Cabassa

œ œ œ. œ F >

œœ

p

œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ p

≈ j ≈ ≈ j œ . œ œ œ. œ œ œ œ. > > > ∑

œ œ œ œ . œ œ œ œ œ F

∑ œ œ

œ. œ

œ

?

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

œ œ œ. œ p >

œœ

œœ

œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ œ œ π ∏

œ œ œ œ . œ œ œ œ œ p

∑ œ œ

œ. œ

œ

∑ œœ œœ

œœ œ œ π

œ. œ

œ

&

B

?

&

t

œ ‰ ≈œ œ Œ J

œ. œ œ

œ. œ Œ

œ œ p

œœ œ

≈ j ≈ ≈ j ≈ ≈ j ≈ ≈ j œ . œ œ œ. œ œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ œ. > > π > > ∏ > > > ∑ ∑ ∑

œœ œœ

π

166

Cb.

166

Vc.

?

Pno.

166

Timp.

166

Mall.

166

Tba.

œ. # œ. . . . n œ. . œ. œ œ. œ. œ n œ. œ. # œ. œ. . œ. œ n œ. œ œ œ . œ. # œ. # œ # œ œ . œ œ œ. œ p. . n œ. œ. # œ. . . . n œ. œ. # œ. . . . . . . # œ œ œ œ. œ œ. # œ œ œ . œ. œ # œ œ œ œ. # œ œ œ œ. œ œ. . p.

∑ œœ œœ

œœ œ œ

œ

œœ œœ

œœ œ œ

œ œœ œ œ œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ

œ. œ Œ

œ œ œ œ. œ Œ

œ. œ œ

œ. œ Œ

œ œ π

œ

œ. œ Œ

œ œ

œ ‰ ≈œ œ Œ J

œ. œ

œ œ. œ Œ ∏

œ œ

œ

œ œ


Caribeña q

56

&

Ob.

&

E. Hn.

&

# & #

?

# & #

?

?

?

?

?

175

Picc.

&

Fl.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # # & #

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# #

# & #

175

Tba.

175

Mall.

&

175

175

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

175

> ‰ j j œœ œ œ œœ œ œ œ œ Jπ cresc. ‰ j j ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ > > cresc. >

Cabassa

œ p

‰ j œ

j œœ œ Jp ‰ j œ œ p > ∑

&

Vln. II

&

Vla.

B ?

Perc. 5

Perc. 6

Claves

œ π

Low Agogo

‰ j j ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ > > > ∑

&

?

Vln. I

175

Pno.

Vc.

Cb.

t

High Agogo

>œ œ œœ œ œ œ J‰ ‰ J œ œj œ œ p cresc. Tambourine Güiro Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ

Bongos

j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ cresc. p Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ ‰ ‰ ‰ j j j j œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ cresc. > > ‰ ‰ ‰ j j j j j œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ J J cresc. > Œ ‰ j j ‰ Œ Œ ‰ j j ‰ Œ Œ j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > > > > cresc. ∑

Œ

Tambourine

Güiro

3

œœœ

œœ œ œ ‰œœœœ J J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ œ Œ œ

œ

‰ j œ œ

‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ > ‰ j œ œ œ œ œ œ

œœ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

‰ Œ

œ œ > >

>œ œ J‰‰ J Œ p

>œ œ œ ‰ J ‰‰J œ‰Œ J J

Œ

pizz

Bongos

œ

œœ J

>œ œ J‰‰ J Œ

Œ

> œ œ œ ‰ J‰‰JŒ œ‰ J J


Caribeña

57 w>

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

w

f

# & #

?

?

?

? ?

& ?

# & #

## & # # & #

## & # # #

# & #

&

187

187

Timp.

f

187

Mall.

187

Tba.

##

187

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

œ >œœœ ˙ f >œ œ œœ ˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

F

w

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

w > F > Iw I

>œ œ œœ ˙

&

B b Tpt. 3-4

F

w

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

> >œ œ œ œ œ œJ J f F j œ œ œj œ œ œ > > f F > >œ œ œ œ œ œJ J f F

I

187

Picc.

œ œ J F œ F

w w w

F . œ. # ˘œj œ . n œ . œ. œ J ≈ J F

>œ j œ ‰‰ J F >œ # œ ‰ F

w 

Œ

>œ # œ

F

j > j ‰ œ ‰ ‰ œJ Œ œ >œ # >œ >œ œ. J œ. œ .

>œ # >œ œ. œ. J œ.

>œ

‰ j œ œ j œ œ

‰ j j œ œ œ > ∑

Œ

> œ œ œ ‰ Œ

œ

œ Œ

‰ œ‰ œ œ‰ œ œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

3

œœœ

œ œ J

œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

> j œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ

‰ œJ œ œ œ

œ

œ œ œ J œ

œ Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

‰ œ‰œ œ‰ œ œ

‰ j œ œ

Œ

œœ œ œ J

œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J ‰ Œ

œ >

œ >

Œ

œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

> œ œ œ

Œ

œ œ

‰ œ‰œ œ‰œ

‰ Œ

œ

œ œ > >

j œ

œ Œ

3

œœœ

œ œ J

œ

œœ œ œ J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

‰ œJ œ œ œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ j œ œ

œ œ œ œ J ‰ Œ

œ >

œ >

œ œ œ œ J

Œ

œ

œ J œ

j‰ œ

Œ

‰ j œ œ j œ œ

‰ j j œ œ œ >

gg œœ .. gg . gg œ F ggg œœ .. ‰ g œ # >œ # >œ gg œ . >

œ J

> j œ œ j‰ Œ œ Œ

> œ œ œ ‰ Œ

œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ

œ

œ >

œ >

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

>œ j œ ‰‰ J Œ F >œ œ J ‰‰ J Œ F pizz

> j j ‰ œ ‰ ‰ œJ Œ j ‰ œ œ >œ œ œ ‰ J ‰‰ JŒ œ ‰ J J

>œ j œ ‰‰ J Œ >œ œ J ‰‰ J Œ

j j‰ œ ‰ œ œ œ ‰ J ‰ J

> > ‰ œ Œ j ‰ œj ‰ ‰ œ Œ J J œ >œ >œ œ ‰ J Œ œJ ‰ J ‰ ‰ J Œ

j j‰ œ ‰ œ œ œ ‰ J‰ J

> ‰œŒ J >œ ‰JŒ

j‰ œ œ‰ J

>œ j œ ‰‰ J Œ >œ œ J ‰‰ J Œ

j j‰ œ ‰ œ œ œ ‰ J ‰ J

> ‰œ Œ J >œ ‰J Œ

> j ‰ œj ‰ ‰ œJ œ >œ œ J œ J ‰ J ‰‰

Œ

>œ >œ >œ j œ #œ œ œœ # œ œ œ œœ œ > œ # œœ œœ œ œ ‰ œ #œ #œ œ > > >

j œ

œ

œ œ J

Œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

œ œ

œ

Pno.

j‰ œ

œ‰‰ œ œ J œ

&

187

œ œ

j œ œ œ

œ ‰‰œœ J œ

œ F

>œ œ œ œ J œ œj œ F Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ F œ F

˘

j œ œ œJ ≈ # œ Jœ . n œ . F ˘ jœ œ œ œJ ≈ # œ J . n œ . F . ˘j œ. œ. œJ ≈ # œ Jœ . n œ .

Œ Œ

j > j ‰ œ ‰ ‰ œJ Œ œ >œ œ œ ‰ J ‰‰JŒ J

j‰ œ œ ‰ J


Caribeña j œ

197

Picc.

Fl.

&

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

œœ

>œ œ J œ >œ œ œ J

œ ‰ ‰

œ

## & #

Œ

œ

F œ

F

œ œ. J

Œ

#

œ J œ J

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Œ

f . . > œ. œ œ # œ ˙ f

j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ > œ œ ‰ œ œ œ j j‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Jœ Œ œ f ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ f œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ J J f œ œ œ ∑ J

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ

œ > ‰

œ œ

œ œ

>œ >œ

j œ œ

j œ

>œ >œ

œ œ J

œ

œ œ J

œ

j >œ œ # >œJ œ œ. >œ œ # >œ œ J œ. J

j œ J œ œ œ ‰

œ >

j œ > #œ

‰ œ #œ #œ

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ

‰ œ #œ #œ

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ

j j j œ #œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ J f ‰

œœ

œ J

j #œ

‰ œ

>œ

œ œj œ œ œ

>œ

‰ œ #œ #œ

# & #

?

? ?

Œ

˘œ ˘œ

œ.

œ ‰ œ

. j >œ j >œ œ. >œ œ œ . œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ J > > > F œ. >œ œ J ∑ ∑ œ J

œ #œ

>œ œ . œ œ ≈ œ >œ œ > F

‰ ‰ œ # œ # œ œJ ‰ Œ F

œ ‰ œ ‰ ‰ œ # œ # œ œJ ‰ Œ F ˘ >œ œ # >œ œ œ œ. >œ œ J J œ. J F ∑

œ ‰ œ œ œ œ ‰

Œ

F œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ #œ #œ J ‰ Œ F

∑ 

∑ ∑

?

?

&

Perc. 2

Œ

Perc. 3

œ

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 197

& ?

3

œœœ

œ J

œ J œ

œ œ œ œ n˙. œ ƒ >>> œ œ >œ >œ > n ˙ . œ ƒ 5 5

œ

# & #

œ œ ‰ œ œ ‰ œ f

j œ

#

>œ œ J œ jœ œ > œ œ œ œ œ J

5

Perc. 1

œ

‰ Jœ œ œ œ

œ

œ œ œ J œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j ‰ œ

Œ

‰ j œ œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ

j œ œ

œ

‰ j j œ œ œ > ∑

‰ œœœ # œœœ J cresc. j ‰ œœ # œœ œ Œ >

Œ

œ

j œ œ

œ >

Vln. II

&

Vla.

B

t

>œ j œ ‰ ‰ J Œ cresc. >œ œ J ‰ ‰ J Œ cresc.

œ >

œ œ œ œ J Œ

œœ œœ # œ œ j œ >œœ b œœ œœ # œ œ # œœœ n œœœ # œœ œJ œœ j j œ > # >œ # >œ n œœ œ b œœ œœœ œœœ œ jœ  œ œ

&

?

>œ

œ œ œ J

œ

Vln. I

Cb.

œ œ œ œ œ w> J >>œ ƒ5 > œ œ œ œ œ w> J >>œ ƒ >

197

Vc.

> œ œ œJ # œ f > œ œ œJ # œ f . > œ. œ. œ # œ ˙

197

Pno.

œ œ J

œ œ. J

197

Timp.

œ œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ f >œ j j‰ œ ‰ ‰ J Œ œ

197

Mall.

œ œ J

œœ

197

Tba.

œ œ J

f

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

##

>

## & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

œœ

˘œ œ. J œ fœ. œ ˘ . œ œ œ œ J

œ

> j œ

# & #

&

B b Tpt. 3-4

f j œ.

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

f j œ œ

&

Ob.

œ

58

j‰ œ œ ‰ J

> j œ ‰ ‰ Jœ Œ >œ œ J ‰ ‰ J Œ

œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

j œ

œ œ

> œ

Œ

œ

gg œœ .. gg . gg œ f ggg œœ .. gg œ . g ‰

œ œ œœ œ œœ œ œ J œ œ œ œ œ œ Œ J œ ‰ œ

pizz.

f

œ œ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ f pizz. ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ f pizz. œ œ ‰ œ œ œ j‰ ‰ ‰ œ f >œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J J f pizz.

œœ œœ > œœ œ

œ J ‰

‰ œ œ

œ

œ

Œ

Œ

‰ œ

œ ‰ œ

œ

œ

œ J

œ

œ >

œ >

œœ œ ‰

œ

œ ‰

‰ œ

œ

œ ‰

‰ œ

œ J

Œ

‰ œ

>œ ‰ J

œœœ

œ J

œ

œ

œ

j œ

>œ >œ >œ j œ #œ œ # œœ # œœ

œ œ œ

3

œ

œ #œ #œ > > > œ œ J ‰ œ J

œ

œ

œ œ œ J

œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

‰ ‰ j œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ F j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J F Œ ‰ j Œ œ œ œ œ > > > F ∑ ∑

œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ >

œ œ ‰

j > j œ ‰ œœœ # œœœ n œœœœ # œœœ b œœœ J j j j ‰ œœ # œœ n œœ œ œ œ bœ œ Œ  > œ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰

œœœ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ

œ

œ J

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

‰ œ #œ #œ

œ ‰ œ ‰ œ œ œ

Œ

œ J ‰

œ J

Œ

>œ ‰ ‰ J Œ

œ

œ J ‰

gg œœ gg gg œ F >œ # >œ # >œ ggg œœ œœœ gg œ œ j g œ œ œ œ œ ‰ œ J J ‰ ‰ ‰ F j ‰ œ ‰ ‰ œ # œj œ ‰ F ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ J J F ‰ œ ‰ ‰ œ # œ # œ œJ ‰ F >œ œ ‰ ‰ J Œ Jœ ‰ J ‰ p

œœœ # ˙˙˙˙

œ

œ œ œ J

œœ œœ

œ F Œ F

> j œ œ

œ œ œ J œ j ‰ Œ œ œ œ j œ œ

j‰ Œ œ Œ

> œ œ œ ‰ Œ

∑ œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

Œ

œ

‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ

œ >

œ >

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

>œ ‰ J Œ

> > > ‰ œ #œ #œ

Marimba

j œ

œ Œ

>œ œ œ ‰ J‰ ‰ J Œ J

œ ‰ J


Caribeña

59 a due

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

205

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

## & # # & #

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ

œœ J

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

?

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ œ .. œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ R > > >

>œ j œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ F ˘œ ˘œ > j œ nœ ‰ œ. f ˘œ

>œ . œ œ ≈ œ >œ œ >œ œ f ˘œ ‰

F

‰ f

˘œ

j œ. œ ≈ œ > >œ . œ œ ≈J

j >œ n œ œ. >œ n œ œ. J

˘œ

.˘ ˘ ‰ œ œ œ #œ œ œ œ > . > f > j œ ‰ ‰ Jœ ‰ # œ # œ œ > > > ˘œ ˘œ b ˘œ >œ . >œ . bœ œ œ. ‰

˘œ .

˘ œ

j œ ‰‰ f ˘ ‰ œ

>œ Œ J

˘œ .

œ. ˘œ ˘œ # >œ . >œ œ œ

f

˘œ ˘œ b ˘œ >œ . >œ . bœ œ œ.

˘ ‰ œ

˘œ ˘œ b ˘œ >œ . >œ . nœ œ œ.

˘ œ ˘œ ˘ œ

˘œ

∑ ∑

# & #

?

?

?

# & #

&

>œ

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

 

Œ

 ∑

205

205

j ‰ ‰ >œ Œ J œ # >œ # >œ œ > F > j‰ ‰ œ Œ ‰ J œ # œ # >œ œ F> > œ. œ œ œ. œ œ ∑ J F . œ œ œ >œ # >œ # >œ œ . œ œ ‰ J ‰

3

œœœ

œœ J

‰ Jœ œ œ œ

œ

œœ œ œ J

Œ

j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

œ

‰ j œ œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ f j œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jf J

œœ J œ

j œ œ

‰ j j œ œ œ > ∑

Œ

œ

œ f

Œ

Œ

‰ Œ

œ >

j‰ œ œ œœ œ Œ

œ

j‰ œ

œ >

Œ

œ f

œ œ œ J œ F

j‰ œ F ‰ j œ F j œ œ F ‰ j œ F>

> j œ ‰ ‰ Jœ ‰ # œ # œ œ > > > > j œ ‰ ‰ Jœ ‰ # œ # œ œ > > > > œœ œœ œœ Œ œ œ

œ œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

œ

œ œ

> œ

Œ

j œ œ

œ # œ >œ # >œ >œ J

œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

Œ

œ

‰ œ‰ œ œ ‰ œ

œ

œ >

œ >

œ J

œ J 

> #˙ ˙w > > œ˙ # ˙ ˙ > ˙ > ˙ >> wœ # ˙ >

j œ

œ Œ

3

œ # >œ # >œ F>

œ

œ

œ >

œ

œ

  ∑

œ Œ

œœ Œ Œ

 

œœ Œ Œ

 

> > > œ Œ j‰ œ ‰ œ œ j œ #œ #œ J œ œ

j‰ œ > œ œ œ œ #œ œ J J œ >œ œ œ œ œ J J

j œ Œ œœ œ œ

>œ ‰ Œ J œ #œ #œ œ > > > ˙˙ œ œ œ œ Œ œ œ

Œ

œ

œ >

œ  J

>œ

> ‰ œ Œ J

œ œ

œ. > J œ œ

‰ œ #œ #œ F>. > > ˘œ ˘œ œ >œ œ >œ œ œ J J ‰

> ‰ œJ Œ œ œ

Œ œœ Œ

 ∑

Œ

> > # >œ œ Œ j‰ œ ‰ œ œ j œ #œ J œ œ

> j œ œ

Œ

j œ ‰ f j œ ‰ f œ œ ‰ J f œ œ œ

>œ

œœ Œ

˘ ˘ >œ œ œ ‰ œ œ J

>œ

˘œ

œ œ œ œ œ œ. œ > > > >œ > œ œ œ >œ œ . œ

?

Perc. 6

. j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ . . j >œ j >œ œ. œ œ # œ œ œ œ ‰

205

Timp.

j œ. œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ. œ > > > >

205

Mall.

. j> j> ‰ œ. œ. œ # œ œ œ œ œ œ

205

Tba.

#

œ. > œ >œ œ J #œ

#

f

œ œ œ œ > > >œ > œ œ œ

œ. œ œ ≈ œ f> a due >œ . œ œ ≈ œ a due

œ. >œ J J œ

œ

œ. œ œ ≈ œ œ œ œ œ > > f>

œ œ J >œ # >œ # >œ œ Œ

œ œ œ œœ œ œ ‰œ œ œ œ œ Œ  ∑ ∑ ∑ J J J f Œ j‰ Œ Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ Œ j‰ Œ j‰ Œ œ œ Œ j‰ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ cresc. f p ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ cresc. f p ∑ ∑ ∑ j‰ Œ  j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J fJ

œœœ

œ f

‰ j j œ œ œ >

‰ Œ

œ >

œ >

Œ

œ.

œ œ. p> ∑

Œ

œ >

œ >

Œ

œ.

cresc.

œ œ. >

Œ

œ >

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

205

Pno.

Vc.

Cb.

t

>œ œ J‰ ‰ J Œ

>œ œ œ ‰ J ‰ ‰ J Œ J

œ J œ

arco

arco

F œ J œ F

œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ J

j ˙ œ œ F divisi j arco ˙ œ œ œ œ ‰ ‰ J Œ J pizz. F >œ œ ‰ œJ ‰ ‰ J Œ J F arco

œ J œ J

œ J œ œ œ J

œ œ œ J J j j œ œ œ œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰

œ œ œ >œ œ J œ œ œ >œ œ J #œ J j #œ œ ‰ J >œ ‰ J

> œ #œ œ œ > œ #œ œ œ Œ Œ

œ ‰ J œ J ‰

œ J œ f œ J œ f ˙ ˙

œ œ œœ œ œ œ J J œ œ œ œ œ œJ œ J œ œ J j œ œ

œ œ ‰‰ J Œ J >œ f œ J ‰‰ J Œ f

œ J œ J

œ J ‰ œ j f œ ‰ œ œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰

œ >œ >œ œ J #œ w

F œ >œ >œ œ J #œ w F > > #œ œ œ œ œ w J > > F j # œ œ œ œ œ pizz. uniti œ ‰ J Œ œ ‰ œ. J F >œ ‰ J Œ œJ ‰ œ . F

>œ œ J œ >œ œ J œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ #œ

w

#˙ œ. œ.

œ

œ

œ ˙

>œ œ J œ # œ # œ >œ . > >> >œ œ >œ # >œ # >œ œ. J

œ œ

œ >œ œ J œ >œ œ J œ

œ #˙

˙

œ >

Œ

œ ˙

w

œ. œ.

>œ œ J œ >œ œ J œ


Caribeña >œ œ ‰ œ

215

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # # & #

>œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ # œj >œ œ œj >œ œ ‰ ‰ œ

>œ œ œ >œ œ >œ œ ‰

f

j> j> > > œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ > f

> > œœ ‰ œ œ œœ œ >

>œ œ .. R

ƒ

j> œ j >œ >œ œ ‰ œ >œ œ >œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ‰

f

>œ œ .. R

j> j> œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ > > > j> j> ƒ >œ œ ‰ œ >œ œ >œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ‰

>œ œ ‰ œ >œ œ >œ œ

>œ œ .. R

# & #

?

?

?

?

?

## & # # #

# & #

&

Perc. 2

j‰ Œ j‰ œ œ p ‰ j Œ œ œ œ p ∑

Perc. 4

Perc. 5

 

Œ

œ. p

œ >

œ.

Œ

œ

œ

Œ

Πcresc.

‰ œ ‰œ œ ‰ œ œ

cresc.

Œ

œ >

œ >

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ‰ œ

œ.

Œ

œ.

œ >

cresc.

œ >

f. œ

œ

j œ œ

œ

j‰ Œ œ f ‰ j œ œ

‰ ‰ œ œ œ f

œ >

Œ

œ œ J f œ. f

j œ œœ œ œ

Œ

> œ œ œ

j œ œ

œ >

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

Œ

œ.

Œ

œ

œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

3

œœœ

œœ J

œ

œœ œ J

œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ J

œœ J œ.

j œ œ

œ >

Œ

œ.

∑ ‰ œJ œ œ œ œ

?

Vln. II

& B ? t

F w F w F

œ. F œ. F

>œ œ J œ >œ œ J œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ #œ

w

œ

œ

#˙ œ. œ.

œ

>œ œ J œ #œ #œ œ. > > > >œ œ >œ # >œ # >œ œ. J

œ

˙

œ

œ >œ œ J >œ œ J

œ œ

œ #˙

˙

œ ˙

w

œ. œ.

>œ œ J œ >œ œ J œ

pizz.

‰ œ f

‰ œ f pizz. ‰ œ

pizz.

œ. f

œ. f

f

œ ‰ œ J

œ œ œ J J j j œ œ œ

j œ ‰ #œ

œ œ œ J J

>œ œ J >œ œ J

œ J ‰ œ œ œ

œ. œ.

œ œ J j œ œ j œ œ >œ œ J œ > >œ œ J œ >

>œ >œ œ œ > > œ œ > > # œ # >œ > # œ # >œ >

>œ œ J >œ œ J

> ‰ œ

œ. œ.

œ œ >œ œ œ J j j> œ œ œ

œ J

> œ œ œ J J

>œ œ J >œ œ J

œ J œ œ

> j œ œ

œ œ œ Jœ

Œ

w

œ ƒ Œ

j‰ j‰ Œ œ œ ƒ ‰ ‰ j Œ œ‰œ œ ‰œ œ œ œ ƒ j j œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ J ƒ Œ œ œ œ. œ œ. > > > ƒ œ

&

œ J

œ nœ œ #œ œ J

Vln. I

j> > > œ j >œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ œ œ œ > ƒ

œ œœ J J

œ.

œ‰ ‰œ œ J œ

j‰ Œ œ

œ œ œœ œ J

‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ. >

> j œ œ

œ œ œ J œ

œ f Œ

œœ J

j œ œ œ œ nœ

œ #œ J

œ #œ œ ‰ œ œ J œ . . . ∑

œ Œ

j œ

Marimba

&

215

Cb.

Vc.

Vla.

Perc. 1

Pno.

215

Perc. 6

215

Perc. 3

215

Timp.

?

215

Mall.

# >œ ‹ œ œ >œ œ ‰ J J

215

Tba.

œ

# >œ ‹ œ œ >œ œ J ‰ J

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ œ œ >œ > > f > # œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ J œ #œ J f

œ

# >œ ‹ œ œ >œ œ ‰ J J

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

F

>œ œ œ > > > f > # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ J #œ

œ

&

B b Tpt. 3-4

F >œ œ ‰ œ

œ J

>œ œ œ >œ > > > # œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ J #œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

F >œ œ ‰ œ

œ J

60

œ‰ ‰œ œ J œ

Œ ‰

> œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

Œ

œœ œœ J ƒ œ. œ.

œ > >œ œ œ ‰œ œœ ‰ J J ƒ > >œ œ œ ‰œ œœ ‰œ J J ƒ j œ œ # œj ‰ œ œ œ ‰ œ >  ƒ >œ œ . œ J œ œ. ƒ >œ œ œ. J œ œ. ƒ

Œ

œ

œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ J #œ œ œ œ œ J

j œ œœ œ œ

œ. # œ œ. ‰ œ . œ œ œ œœ œ J J J ‰

œ œ J

œ œœ J J

j œ œ

j œ

œ ‰ J #œ

œ œœ J J

>œ œ J >œ œ J

œ œ J ‰ œ œ

œ. œ.

œ œ J

>œ œ J œ > >œ œ J œ >

>œ >œ œ > >œ

œ > >œ

# œ # >œ > # œ # >œ >


Caribeña

61 œ œ ‰ œ œ œ > > >œ œ ‰ œ >œ œ

# & #

?

?

?

?

?

?

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

‰œ‰œ œœ J

Œ

‰ œ ‰ œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

‰ ‰ œ‰ œ œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

## & # # & #

## & # &

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

# #

# & #

225

Mall.

&

225

225

Timp.

225

Perc. 1

Perc. 2

Œ

Perc. 3

œ

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

Pno.

œ œ J œ.

œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

j œ œ

œ >

?

‰ œ #œ œ

Vln. II

&

Vla.

B ? t

>œ œ œ œ J >œ œ J

> ‰ œ œ. œ.

>œ œ .. R

œ œ œ J

œ

œ œ J

&

Cb.

œ œ J

&

Vln. I

Vc.

3

œœœ

 225

œ œ > >œ œ

> > œ œ ‰ œ œ œ œ œ >

# & #

225

Tba.

>œ œ .. R >œ œ .. R

225

Picc.

œ J

œ œ J

j œ œ J

>œ J >œ J

œ œ

œ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ j œ œ

œ œ J

œ œ

œ

‰ j œ œ

œ ‰œ œœ œ J

Œ

œ >

œ. œ J

>œ œ

œ

Œ

Bongos

Œ œ œ. œ > > r r r >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ >œ >œ  J ƒ > œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ #œ œ œ J J œ J œ nœ œ #œ œ œ œ œœ j J œ #œ œ. œ œ. #œ > >œ >œ >œ arco œ œ œ œ œ #œ œ ˙ ‰ œ œ œ œJ œ œ ‰ œ œ œ J  ƒ > > > arcoœ ˙ j> œ œ œ œJ œ œ ‰ œ œ œ J J  ƒ arco > j j œ œ œ œ œ # œj ‰ œ œ œ œ œ œ J J > > > Jœ ƒ  > >œ œ œ œ . Jœ œ œ. J œ œ >œ œ >œ œ œ œ. J œ. J œ œ œ.

3

œœœ

œ œ J Œ ‰ œ

œ

œ >

>œ

œ œ œ J

œ >

Œ

œ œ #œ œ œ œ J J

œ nœ œ

œ

œ

b >œ œ # œ >œ œ œ œ

œ #œ J œ #œ J

œ

œ #œ J

œ

œ.

œ

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

œ œœ

œ

œ.

œ

j œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œ œ œ nœ

>œ œ J #œ bœ > >  >œ œ # œ bœ J > > 

œ > œ >

j œ œ

>œ

‰ œJ œ œ œ œ > >œ

œ. œ J

>œ œ

j œ œ œ œ #œ

œ œ #œ œ œ œ> > œ > >œ œ >œ œ œ œ œ J J œ œ J

>œ œ J œ.

ƒ œ. ƒ

œ œœ œ œ J j >œ œ œ œ œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

3

œœœ

j œ‰œ œ œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œœ œ J Œ

œ >

> ‰œ œ

œœ œ J

œ >

Œ

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J≈ J

œ œ #œ œ œ œ J J œ.

œ œ J

œ.

j j œ œ bœ

œ.

>œ œ J

˙

‰ b œœ b œœ >

œ

œ.

œ J bœ

˙

j j œ œ œ

œœ œ œœ J # Jœ ‰

œ.

>œ œ J

œ

‰ œJ œ œ œ œ > >œ

œ.

j œœœ œ > œ J

j œœœ œœœ œ œ > > œ

œ J

œ œ J

3

œœœ

>œ œ

œ

j œœœ œ >

œ

j bœ œ œ œ œ

œ œ b œj œ œ # œ œ J

œ

œ.

œ

œ.

> œ œ J > œ œ J

œ œ

œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

œ œ œ J Œ

Œ

œ >

> ‰ œ œ

œ œ œ J

œ >

j ‰ # œœœœ œœœœ œœœœ > > > œ # >œ J œ.

Œ

œ. >œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J œœœœ œœœœ > > œ œ

œ #œ œ bœ œ œ œ J J j œ œ # œj œ œ œ

œ. œ.

œ

œ

œ. œ. œ J œ j œ bœ

œ > >œ

œ. œ J

>œ œ

œ œœ œ œ œ œœ œ œ J bœ œ œ J œ œ J

œ œ bœ

j œ œœ œ œ

œ œ b œj œ œ # œ œ J

˙

> œ œ œ bœ J > >  > œ œ œ bœ J > > 

>œ b œ œ bœ J

‰ œJ œ œ œ

œ > œ >

œ. > ƒ

œ. ƒ

> œ œ J > œ œ J

œ œ


Caribeña

62

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

# & #

?

# & #

?

?

?

?

?

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

234

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & # # & #

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# #

# & #

234

Tba.

234

Mall.

&

234

234

Timp.

Perc. 1

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

Perc. 2

Œ

Œ

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Œ

Perc. 6

‰ œ

234

234

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

‰ 3

œœœ

œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

œ œ J

œ. œ. œ. ˙

Œ

œ

œ

œ >

>œ

œœ œ J

œ >

>œ J

œ œ b >œ œ œ bœ J J

#œ J

œ

˙

Œ

œ.

> œ œ J

œ.

> œ œ J

œ f œ f

j‰ Œ œ f ‰ j œ œ

œ œ

œ œ J f j œ œ f œ œ J f œ. f œ. f

j‰ œ Œ

‰ Jœ œ œ œ

œ. œ > f œ >œ œ > >œ > œ œ ≈ J f œ b >œ >œ >œ œ ‰ œœ œœ œœ J f œ œ. œ œ œ. J

j œ œ # œj œ œ œ œ

f

œ. œ J

>œ œ

>œœ >œœ >œœ >œœ œ œœ œ œ œ

œ œ J

œ œ

bœ œ œ

j bœ œ œ œ œ œ œ J

> œ œ J > œ œ J

bœ œ œ œ œ

‰ 3

œœœ

œ

Œ

‰ ‰ œ‰œ œ œ

œ œ J Œ ‰ œ

>œ # œœ ‰ œ œ. œ.

œ

œ

œ >

>œ

œ œ œ J

œ >

Œ

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

>œ >œ >œ >œ >œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ J œ # >œ œb œ J

œ

œ œ #œ œ œ œ J J

œ

j œ œ # œj œ œ œ œ œ #œ œ œ œ J J œ. œ.

œ

> œ œ œ bœ J > > > œ œ œ bœ J > >

œ >

‰ œJ œ œ œ œ.

œ > >œ

œ J

œœœ

>œ œ

b >œ œ œ œ >œ œ œ bœ œ œ J J J

œ œ J

œ. œ. œ œ J

œ J

j œ œ

j bœ œ œ œ œ

œ œ J œ >

‰ 3

œ. >

œ.

œ œ J

œ œ J

> œ œ J > œ œ J

œ

bœ œ œ

bœ œ œ œ œ

œ

œ

‰ œ‰œ œ‰ œ

œ œ J Œ

œ

œ >

> ‰ œ œ

>œ b œ œ œ J œ.

Œ

œœ œ J

œ >

Œ

œ

œ

œ œ #œ œ œ œ J J j œ œ # œj œ œ œ œ œ #œ œ œ œ J J œ. œ.

œ œ J œ œ J

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J≈ J

œ œ œœ œ œ œ œœ œ J

#œ J

œ

œ œ

‰ œJ œ œ œ œ.

œ > >œ

œ J

>œ œ

>œ œ œœ J

j bœ œ œ œ b œ œ œœ œ œ

œ. œœ . œ J

œ J

œ bœ œ œ œ œ J

œœ J

œ œ J

œœ J œ. œ.

œ œ J

> œ œ J > œ œ J

bœ œ œ bœ œ œ œ œ

‰ 3

œœœ

œ

œ

Œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

œœ J Œ ‰ œ

œ

œ >

>œ

œ œ œ J

œ >

Œ

œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œœ J J œ #œ œ J œ.

>œ œ œœ J œ. œ. œœ J

œœ œ J # œJ œ œ œœ œ J # œJ œ œ

œœ J

œœ œ J # œJ œ œ œ. œ.

œ

> œ œœ J > b >œ > œ œ J >œ b >œ

œœ J œ > œ >

œ. >

œ.

‰ Jœ œ œ œ œ.

œ > >œ

œ J

>œ œ

j bœ œ œ œ b œ œ œœ œ œ

œ J

œ œ J œ œ J œ œ J

> œ œ J > œ œ J

œ

bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ

Œ ‰ 3

œœœ

œ

Œ

‰ œ‰œ œ‰ œ

œœ J Œ

œ

œ

œ >

> ‰ œ œ

œœ œ J

œ >

Œ

>œ œ >œ œ J≈

œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œœ J J

jœ #œ œ œ. œ œ #œ œ œ œ J J œœ œ J # Jœ œ œ œœ œ J # Jœ œ œ œ. œ.

> œ œ J > œ œ J

œ œ


Caribeña

63 ˘

jœ œ b œ œJ ≈ # œ J . n œ . ƒ ˘ jœ œ b œ œJ ≈ # œ J . n œ .

243

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

&

#

w w

ƒ ˘ jœ œ b œ œJ ≈ # œ J . n œ . ƒ

##

w

>œ j œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ ƒ >œ # œ œ. n œ. # J œ. & # ‰ ƒ ## ∑ & # ?

Hn. 1-2

j ‰ œ #œ œ. n œ & . œ > . ƒ # > j # œ & # œ ‰ ‰ J Œ œj ‰ ƒ # ∑ &

Hn. 3-4

&

T. Sx.

B. Sx.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

##

n >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

˘œ J

>œ j œ ‰ ‰ J Œ

j‰ œ

bœ œ

œ

œ #œ > >

> œ ‰ ‰ Jœ Œ J

œ

f j œ œ

bœ œ

œ >

œ Jœ

 b >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

Œ

j‰ œ

nœ œ. J

nœ J

n >œ œ . J

b œ. J

>œ j œ ‰ ‰ J Œ

j œ ‰

# & #

?

j œ ‰

Œ

œ œ œ bœ

Œ

Œ

œ œ J

j‰ œ

œ b œ. œ œ J>

> œ ‰ ‰ œJ Œ J

5

ƒ . . > œ. b œ œ # œ ˙

œ nœ œ œ J

œ >œ J

 œ œ œ >œ >œ > J œ 5

ƒ . . > œ. b œ œ # œ ˙

œ nœ œ œ œ œ > >

> œ ‰ ‰ œJ Œ J

œ œ œ >œ >œ > J œ

j œ ‰

ƒ

‰ œ

‰ ƒ

œ ‰ œ œ œ ‰ œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ƒ œ nœ œ nœ œ ‰ ƒ ‰ ƒ

œ ‰ œ

j œ

w> œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

œ œ œ

j œ ƒ ‰

j œ ƒ n >œ n >œ ‰

œ œ œ

‰ œ

>œ

œ

Œ

Œ

˘œ

# >œ œ J œ.

œ

j >œ œ œ.

# >œ œ J

˘œ

œ. b >œ œ J

œ ‰ œ œ œ œ ‰

œ ‰œ

j j j nœ #œ œ œ œ œ œ

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ

œ

œ J

œ J

œ œ ‰ œ

> œ œ J

‰ œ

œ J

>œ œ J

nœ œ œ bœ ‰ J J nœ œ œ nœ J J ‰

œ

œ J

‰ Œ

œ ‰ œ

 ‰

œ œ œ

œ ‰œ

œ ‰ ‰ œ œ

?

?

?

?

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 243

& ?

Vln. I

&

Vln. II

& B ? t

œ ƒ Œ ƒ œ ƒ

œ œ

œ J œ

j‰ œ

Œ

‰ j œ œ

œ œ J ƒ ‰ œ ƒ > >œ œ J ƒ ggg œœ .. ggb œ . g gggbƒœ . gg œœ .. g

j œ œ

j œ

>œ œ œ œ J‰ ‰ œ

j‰ œ

Œ

Œ

œ œ

> œ

‰ Œ j j œ œ œ > >œ œ >œ œ ‰ J œœ bœ œ œ œœ b œ œ >œ J œ œ b œœœ œ œ œ œ œ b œœ J Œ ˘

jœ œ b œ œJ ≈ # œ J . n œ . ƒ ˘ jœ œ b œ œJ ≈ # œ J . n œ . ƒ arco j œ œ J bœ œ œ ƒ >œ œ œ. J œ ƒ >œ œ œ. J œ ƒ

œ

Œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

b œœœ

b >œ >œ >œ j œ œ bœ œœ œœ

œ >œ

w

œ œ

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ J ≈

œ œ œ > > >

w œœ J œ. œ.

j œ œ œ œ nœ

>œ œ J >œ œ J

3

œœœ

œ œ J

œ

œ

‰ œJ œ œ œ

œ

œ œ œ J œ

œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j ‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ œ J

j œ œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ œ >œ >œ >œ œ J J œ

œ œ œ b >œ ‰ b œœ œœ b œœœ n œœœ J J j cresc. j ‰ b b œœ œœ b œœ œœ œ Œ  > jbœ œ > œ œ œ œ bœ œ J J  j œ bœ œ œ > œ œ bœ œ J J  j œ b >œ œ œ œ > J

œ

œ.

œ

œ.

>œ œ J >œ œ J

>œ

œœ œ J

b b œœœ J j œ bœ

Œ

‰ bœ b œœœ œœœ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

‰ œ‰ œ œ‰ œ

œ.

j œ œ

œ œ

œ >

œ >

Œ

œ œ J

j œ œ

œ œ

> œ

‰ j j ‰ Œ œ œ œ > >œ œ >œ œ > >œ > >œ œ œ >œ J ≈ œ œ œ ‰ J J œœ œ œ œ œ b œ œœ œ œ >œ œœ œ œœ b œ œ ggg œœ .. J œœ ggb œ . œ œ b œœœ g œ œ œ œœœ œ œ > > >œ ggggbfœœ .. b œœ J œ jœ œ Œ gg œ . œ œ > œ œ œ >œ >œ > w> œ b œ œJ # œ Œ  J œ ƒ 5  > œ œ œ >œ >œ > w> œ b œ œJ # œ Œ  J œ

œ œ J œ.

œ

j œ

j œ ‰ œœ œ

>œ œ J >œ œ J

œ

œ

ƒ œ J bœ

œ

œ.

œ

œ.

j œ œ

>œ œ J >œ œ J

 œ œ œ

5

œ J œ. œ.

œ

œ ‰ J

‰ œ œ

œ

œ

Œ

Œ

‰ œ

œ ‰ œ

œ

œ

œ J

œ

œ >

œ >

>œ

b œœœ œ œ

3

œ

j œ

Œ

œ œ œ > > >

j œ œ œ œ nœ

>œ J >œ J

œ œ

œ œ œ J

œ

‰ œJ œ œ œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

‰ j œ œ

Œ

œ œ

œ œ J

œ

œ

œ

j œ œ

‰ j j ‰ œ œ œ > >œ > >œ œ œ œ J

>œ J

Œ

œ

‰ œ‰œ œ ‰ œ

Œ

‰ œ

j œ œ

œ >

>œ

œ >

œ œ

ƒ bœ ƒ b >œ J

œ

œ.

œ

œ.

œœ

>œ œ b œ J œ

œ œ J

j œ œ œ œ > œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

œ œ œ J œ. œ.

Œ

Œ

>œ œ >œ œ J ≈

œ b >œ b œ b œœœ n œœœ b œœ b œœœ ˙˙˙˙ Jj Jj œ œ œ b œ œ b œ œœœ œœœ œ j >œ œ  œ jbœ œ > œ œ œ œ bœ œ œ œ Œ  J J œ œ ‰ b œœ œœ J j ‰ b b œœ œœ œ Œ >

j œ

œ

œ J

œ

>œ œ >œ œ J ≈

b >œ >œ >œ j œ œ bœ œœ œœ

œœœ

œ J

œ œ ‰ ‰ œ

&

œ J

# & #

œ J

œ

#

œ. b >œ œ J

œ ‰ œ œ

>œ œ

>œ

œ

j >œ œ œ.

bœ œ œ bœ ‰ J J

> ‰ nœ

j n œ # œj œ œj œ œ œ

œ œ J

>œ

œ

5

œ œ J

œœ

> ‰ bœ

œ œ b5>œ > n ˙ . œ >œ œ bœ œ

>œ œ b œ J j œ bœ œ œ > œ œ bœ J

w>

Cb.

ƒ

œ

> œ b œ œJ # œ ƒ > œ b œ œJ # œ

Perc. 1

Vc.

> œ ‰ ‰ Jœ Œ J >œ # >œ >œ

œ Jœ

Œ

243

Vla.

ƒ ˘ ‰ œ

œ

243

Pno.

œ Jœ

243

Timp.

˘œ J

˘œ

243

Mall.

243

Tba.

b œ œ œ >œ œ J bœ  j œ bœ œ œ > œ œ bœ J  j œ bœ œ œ > œ œ bœ J j œ

œœ œœ

>œ >œ

j œ ‰ œ œ œ >œ œ J >œ œ J

œ œ


Caribeña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

## & # # & #

###

# & #

?

?

?

?

Marimba

?

#

# & #

&

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

  251

Cb.

Vc.

Perc. 2

Vla.

Vln. II

Perc. 1

Vln. I

251

Pno.

œ. >œJ b œ J

œ

& ? & & B ? t

œ F Œ F œ F

> j œ œ

œ œ œ J œ j‰ Œ œ

j‰ Œ œ

‰ j œ œ

Œ

> j œ œ œ œ œ œ œ J F ‰ j j ‰ Œ œ œ œ œ > F ∑ ggg œœ ggb œ g F gggb œ gg œœ g

> > >œ ‰ œ œ F

œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

Œ

œ

‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ

œ >

œ >

j œ

œ Œ

œ. F

3

œœœ

‰ œ œ œ œ. > > ƒ f>

Œ

‰ j œ œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

œ. œ.

>œ œ J >œ œ J

œ œ

Œ

‰ œJ œ œ œ œ

œ

‰ œ ‰ œ

∑ 

> > b >œ œ .. >œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ R

f > > b >œ œ .. >œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ R

f b >œ œ J f œ. f œ. f

j œœ œ œ œ > œ J œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

œ.

œ.

‰  

˘ ˘ ‰ n œ. œ œ œ n œ > . n œ. ˘œ ˘œ >œ . bœ ‰ >œ œ J

œ.

œ

˘ bœ.

>œ n œ œ n >œ œ >œ œ ‰

œ

œ.

œ

œ.

œ > œ >œ œ œ

>œ œ œ J

œ 

>œ œ J j œ œ >

˘ nœ.

˘ œ

n ˘œ .

˘œ >œ œ J

œ.

> b œ œ .. R

˘ ˘ ‰ œ œ

n >œ œ .. R œ.

œ œ

>œ œ œ J >œ œ œ J

>œ œ J œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ bœ nœ œ  b œ.   > b œ. > œ. >œ œ œ. J œ >œ œ J

œ.

œ

>œ œ J

œ.

œ

‰ œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ 

j œ nœ >

j œ nœ œ >  >œ œ J œ >œ œ J

œ

>œ œ J

∑ ∑

F

∑ ∑ ∑

>œ œ J œ

œ.

>œ œ J œ

œ.

>œ œ J œ

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xœxx x x x x x x x

Œ

Œ

j‰ Œ œ

j‰ œ

œ

‰ j œ œ

Œ

Œ

ƒ

Œ

ƒ> œ b œ ‰ œ b >œ œ >œ œ

ƒ > j œ ‰ œ œ œ b œJ œ ƒ >œ œ œ. J œ ƒ >œ œ œ. J œ ƒ

j œ œ œ œ> œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

‰ 3

œœœ

œ

Œ ‰ œ

b œœ bœ ‰ ‰

œ.

œ

œ >

œ œ œ J

œ >

>œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

Œ

Œ

>œ œ œj >œ œ œ bœ œ j #œ

j œ ‰ œ œ œ >œ œ J >œ œ J

œ œ.

>œ œ >œ œ > >œ œ J ≈ J

œ œ nœ œ J œ œ œ j> œ >œœ œj >œ >œ œ # œ œ bœ

œ œ J œ.

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

œ œ J

> œœ bœ

œ

‰ Jœ œ œ œ œ.

œ > >œ

œœ ‰ œœ œœ J œœ œ b œœ œœ œ >œ b œ ‰ œ

œ J

>œ œ

œ b >œœ œœ œ J œœ b >œœœ œ J > b œ œ >œ

œ œœ J œœ œ J œ

>œ b œ ‰ œ b >œ œ >œ œ b >œ œ J

œ

œ.

œ

œ.

j œœ œ œ > œ

>œ œ J >œ œ J

œ œ

œ. œ. n œ J . œ .

nœ œ >

b˙ >

j œ. n œ .

‰ œ #œ > F > ‰ œ #œ

nœ œ >

b˙ >

œ.

œ

b œ. >œ œ J

b œ. >œ œ J

˘œ ˘œ

∑ œ 

j œ œ > œ ˘œ ˘œ n œ. >œ œ ‰ J

∑ œ 

>œ œ J œ

œ œ bœ nœ œ  b œ.   > b œ. > œ.

j œ bœ œ. >

œ.

œ.

œ

j‰ Œ j ‰ œ œ ƒ ‰ j Œ œ‰ œ œ œ œ ƒ œ ‰ œ œœ œ J œ œ ƒ Œ œ. œ œ. ƒ > > >œ œ >œ œ >œ œ J J ƒ b œ œœ œ. œ. œ œœ .. b œœ .. f ƒ œ. œœ œœ Œ œ œ œ œ. J >> > ƒ> œ b œ ‰ œ b >œ œ >œ œ Œ

j œ œ >

œ.

œ j œ bœ  œ. > >œ œ J œ

œ œ >œ œ . ƒ f> >

>œ œ J

œ.

œ > œ j> œ œ œ

> > >œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ

œ 

œ >œ >œ œ . ƒ f>

> > >œ >œ ‰ œœ f ƒ

j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J f ‰ j j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ > > > f ∑ ∑

j œ œ œ œ nœ

Œ

œœ J

∑ 

œ

j œ œ

œ. nœ œ ≈ œ œ bœ œ œ ‰ œ > >  f> ƒ œ. nœ œ ≈ œ œ bœ œ œ ‰ œ > > f> ƒ

œ œ œ œœ œ œ J J f Œ j ‰ Œ j‰ Œ œ œ f œ f

‰ œ œ œ œ. > > ƒ ƒ>

F > > >œ œ # œj >œ œ œj >œ œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ ‰ œ bœ

œ. F

f

> b œ œ .. R

‰ b œ. œ œ œ   > b œ. œ # œj >œ œ n ‰ œ œ

>œ œ J

> > >œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ

œ # œj >œ œ œj >œ œ ‰ œ bœ

ƒ

Œ

> > >œ œ # œj >œ œ œj >œ œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ ‰ œ bœ

F œ J bœ F

>œ

> > bœ ‰ œ bœ œ œ œ

∑ ƒ .œ >œ œ >œ b œ > œ n œ ‰ œ n >œ œ >œ œ J ƒ >œ œ ‰ œ œ œ. J œ> > œ ƒ f> j ‰ œ œ > œ œ œ œ. œ >> > ƒ

#

251

Perc. 6

œ nœ J f

œ >œ œ œj >œ œ ‰ œ bœ

b >œ œ .. R

j #œ

ƒ

>œ b œ œ b >œ œ >œ œ ‰

ƒ > > œ. >œ œ >œ b œ >œ bœ ‰ œ bœ œ œ œ J

251

Timp.

> ≈ œ œ bœ œ œ. > nœ œ > F

>œ

ƒ >œ

251

Mall.

>œ b œ œ b >œ œ >œ œ ‰

&

251

Tba.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

> ≈ œ œ bœ œ œ > >. b œ œ F

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

F

&

B b Tpt. 3-4

F . œ. # œj >œ œ œj >œ œ > > >œ . b œ œ ≈ œ b œ œ œ œ ‰ œ. b œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

> > b >œ œ .. >œ . bœ œ ≈ œ bœ œ œ œ R f > > b >œ œ .. >œ . bœ œ ≈ œ bœ œ œ œ R f >œ œ bœ œ œJ. >œJ b œ J f

. œ. # œj >œ œ œj >œ œ > > >œ . b œ œ ≈ œ b œ œ œ œ ‰ œ. b œ

251

Picc.

64

>œ œ œj >œ œ œ bœ œ j #œ

j‰ Œ œ F ‰ j ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ F 3 œœœœ œ œ œœ œ ∑ J J Œ

œ

œ Œ

Œ

Œ œ œ. > F >œ œ œ >œ œ >œ œ œ ≈ ‰ Œ

œ b œœ b œœ œ

b >œ œ .. R b >œ œ .. R

œœ œ

œœ œ

œ Jœœ œ >> >

 

œ œ œj ‰ œ œ œ J œ. œ.

>œ œ J œ >œ œ J œ

>œ

Œ

œ œ. >

œ > ˙˙ ˙

j‰ œ

∑ Œ

bw

F

w F w F

œ. F œ. F

>œ œ J >œ œ J

œ œ


Caribeña

65 &

&

Ob.

&

E. Hn.

&

# & #

?

260

Picc.

Fl.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

## & #

# & # œ > # # >œ & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

#œ > # >œ

# #

# & #

>œ

bœ œ > n >œ œ

j n ˘œ œ f j n ˘œ œ f

? ?

˘œ ˘œ

j >œ œ œ j >œ œ œ

œ >œ œ >œ œ J

œ œ J

œ > œ >œ œ J œ

œ œ J

n >œ œ œ >œ >œ œ >œ œ ƒ

f

œ

>œ

> ‹œ œ œ J

œ

Œ

œ

Œ

?

?

&

Œ

Perc. 4

Perc. 5

œ

œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ∑

Œ

œ >

œ >

Œ

Œ œ f

j ‰ Œ œ f ‰ j œ œ

j ‰ œ

Œ

Œ

œ >

œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ∑

œ. f

œ

Œ

œ.

œ >

œ >

Œ

Œ œ F œ. F

j ‰ Œ œ F ‰ j œ œ

j ‰ œ

Œ

Œ

œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ∑

Œ

œ.

Πcresc.

œ >

œ

œ >

œ >

Œ

œ

j ‰ Œ œ

j ‰ œ

Œ

Œ

cresc.

j œ œ

œ >

cresc.

œ

Œ

œ.

œ >

?

˙

œ

˙

œ

œ

œ

œ

Vln. II

&

Vla.

B

˙

?

œ.

t

œ.

>œ œ J œ œ œ > > > >œ œ >œ >œ >œ J

˙

f

w f bœ f

œ. f> œ. f

œ

œ >œ œ J >œ œ J

œ œ

œ ˙

˙

œ ˙

œ.

>œ œ J >œ œ J

F

w F

w œ.

bw

œ œ

w F

œ. F œ. F

>œ œ J >œ œ J

œ œ

˙

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

œ. œ.

>œ œ J œ œ œ > > > >œ œ >œ >œ >œ J

˙

f

w f bœ f

œ. f> œ. f

œ

œ >œ œ J >œ œ J

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

&

œ J

œ.

œ

&

260

Cb.

œ J

ƒ

f

Perc. 2

Vc.

œ ‰ # œ œ >œ œ > J

n >œ œ œ >œ >œ œ >œ œ

œ >

œ J

Vln. I

ƒ

> œ ‰ #œ œ œ œ > J

Perc. 1

Pno.

ƒ b >œ œ œ >œ >œ œ >œ œ

œ J

260

Perc. 6

>œ b œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ >œ J

œ

>œ

?

260

Perc. 3

œ J

œ

b >œ œ œ >œ >œ œ >œ œ

260

Timp.

œ œ

# & #

260

Mall.

∑ > œ œ œ bœ œ

œ J

260

Tba.

∑ >œ b >œ œ ‰ œ bœ J f b >œ œ ‰ œ j >œ bœ f

œ œ

œ ˙

˙

œ >

Œ

œ ˙

w œ. œ.

>œ œ J >œ œ J

œ œ


Caribeña . ˘j œ œ. b œ. b œJ n œ R ≈ f ˘j . . b œ œ. b œ J n œ œR ≈

267

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

& & &

# ##

? # & #

## & #

>œ j œ ‰ ‰ J

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

? ?

267

Tba.

#

>œ

œ J

a due

f

œ ‰ ‰ J F œ ‰ ‰ J F

n >œ n >œ

# >œ

Œ

j œ ‰ j œ ‰

n >œ

ƒ œ J

bœ œ

œ J ƒ œ J f œ J f

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ >œ >œ >œ J > œ ‰ ‰ Jœ ‰ > >œ >œ œ J

œ

œ œ J

>œ ‰ ‰ J Œ

j‰ œ

Perc. 2

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

 267

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

œ F Œ F œ F

j‰ œ

Œ

j‰ œ

Œ

‰ j œ

œ

Œ

œ

œ œ

j œ œ œ J F ‰ j œ œ > F > >œ œ >œ J J F gg œœ .. gg . ggb œ ggb œ . gg œ . gg œ .

bœ J œ F bœ J œ F ˙ F

œ J œœ J œ J œ J

˙ œ œ ‰ ‰ J J F j j‰ ‰ œ œ > F

j œ œ œ œ œ b œœ œœ œ œœ

œ œ œ œ j œ œ j œ œ Œ Œ

> œ

œ

Œ

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ

j œ

œ J f œ f >œ J f

>œ j œ ‰ ‰ J Œ

ƒ œ

b >œ œ . J

j b œ.

b >œ œ . J

ƒ

j b œ.

œ >œ J

œ œ b œ. œ œ J >

œ >œ J

œ œ b œ. œ œ J >

∑ ∑

‰ Œ

>œ ‰ ‰ J Œ >œ ‰ ‰ J Œ

j œ ‰

œ

> b œ œ œ j >œ >œ œ J ‰ œ ∑

œ

F > > > ‰ œ œ œ ‰ œ F>

j ‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

œ

Œ

œ œ

œ œ J

j œ œ

œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ j œ œ

œ œ

ƒ

œ F

œ J F ‰ Œ ‰ j j ‰ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > >œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ F> > > > œ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ ‰ œ œJ œ ≈ J J J F b >œ >œ b >œ œ œ œ b >œœ b œ œœ b œœ œ œ œ œ œœ ˙ œœ jœ œb œ œ b œœ ‰ b œJ œ b œJœ n œœ b Jœ b œ b ˙˙˙ b œ œœ œ J œ œœ j j j b b œœ b œœœ f œ bœ > F b œ œ œ œ œ œœ > œ œ > b œ œ > œ b œ œ œ bœ b œ œ œ j œ bœ > > > œ‰ J b œœ b œ ‰ œ nœ œ Œ œ Œ  œ > bœ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ œ œ >œ œ b >œ œ b œ œ œ œ bœ bœ œ J J œ J J J J bœ J F f > > œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ >œ œ b œ œ b œ œ œ œ bœ bœ œ J J J œ J J J bœ J F f j œ >œ œ j> > j ˙ œ œ b Jœ j ‰ bœ nœ œ œ bœ œ bœ œ bœ nœ œ J ˙ > > F f > j j j j j j œ bœ ‰ bœ nœ œ œ bœ œ ˙ bœ œ bœ nœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ ‰ œJ Œ œ ‰ ‰ Jœ Œ œ ‰ ‰ J Œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ F J J J J J J J J f j j j j j j ‰ ‰ œ Œ j‰ j ‰ j‰ j ‰ œj œ ‰ ‰ >œ Œ œ ‰ ‰ >œ Œ œ > œ œ œ œ F f

>œ

œ J œ

f

> j œ ‰ ‰ œJ Œ œ J f >œ j j œ ‰ ‰ J Œ œ f >œ œ. >œ n . > n >œ œ b œ œ

œ œ b >œ œ

n ˘œ

œ J

‰ Œ

‰ Œ

œ

b >œ œ . J

‰ ‰

œ.

j b œ.

ƒ œ

f > bœ

b >œ œ. >œ œ. œ. b >œ œ

j œ ‰ j œ ‰

b œ œœ œ Œ

j œ

œ J

> b œœ

œ œ

œ

œ > > > œ œ œ œ J

>œ œ ‰ J J œ >

>œ

Œ

‰ j j œ œ œ > >œ œ œ >œ œ J

> œ

œ

Œ ‰

œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ œ

œ >

œ >

œ œ œ œ œ J j œ œ

j bœ

j œ b œj œ œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J j ‰ ‰ œ Œ j‰ > œ

œ J

œ œ

j œ bœ j œ bœ œ ‰ J j œ

j œ

œ Œ

>œ œ >œ œ >œ œ ≈ J

‰ Œ

œ J

Œ

œ

œ œ œ œ œ J

‰ Œ

œ œ œ b >œ œ J œ œ œ b >œ œ J

>œ œ j nœ œ œ > j nœ œ œ œ œ œ ‰ J Œ œ ‰ J j ‰ œ Œ j ‰ > œ

3

œœœ

f

œ J f Œ f œ f

œ J f œ f >œ J f

>œ ‰ ‰ J Œ >œ ‰ ‰ J Œ

œ

œ ‰ ‰ œ œ J œ

œ

f œ J

œ ‰ œJ f œ œ bœ

Œ

j b œ.

ƒ b >œ œ. >œ œ. œ. b >œ œ

œ J f œ J f

>œ > > > ‰ J ‰ œ œ œ

bœ œ

œ œ

b >œ œ . J

> bœ

>œ > > > ‰ J ‰ œ œ œ

œœ

Œ

j œ œ

œœ

j‰ œ

j œ œ

j ‰ œ œ F œ bœ œ n >œ >œ J J

b >œ œ J

j œ

‰ œ F

œ

nfœ. œ œ ˘œ n œ. bœ J

f œ J

F œ œ b >œ œ

n ˘œ

‰ Œ

œ

œ J

‰ œ

b >œ œ. >œ œ. œ. b >œ œ

j ‰ Œ œ

> ‰ œJ ‰ œ œ œ > > >

f b >œ

œ œ œ J œ

œ

>

œ J œ

œ J œ

>œ œ j ‰ J J ‰ œ ‰

œ F Œ F

>œ > > > ‰ J ‰ œ œ œ

j œ

bfœ. œ œ ˘œ b œ. bœ J

bfœ. œ œ ˘œ b œ. b œ J

>œ œ ‰ ‰ J Œ J F >œ œ J Œ J ‰ ‰ F œ. œ œ bœ. œ œ J œ .. œ œ œ œ œ J œ

F

œ J œ

œ œ œ. b œ. J œ.

>œ

œ J

‰ œ

>

b œ. œ œ ˘œ b œ. bœ J

n ˘œ

‰ Jœ œ œ œ

j œ œ

j œ ‰ Œ

5

˘ bœ

œ

œ.

j œ ‰ Œ

5

œ œ œ J

œ

ƒ

ƒ

j œ

> b œ œ œ j >œ >œ œ J ‰ œ

j‰ œ

œ J

j œ ‰

j œ ‰

œ œ bœ œ œ . > J œ œ n œ. >œ œ J

ƒ œ

> j œ

œ œ b >œ >œ > n ˙ . œ

Πf

œ f

>œ œ J Œ J ‰ ‰

œ f

f

œ

ƒ

> j œ

. . > œ. b œ n œ # œ ˙

j œ

ƒ 5 œ œ b >œ >œ > b ˙ . œ

‰ Œ

∑ 3

f

‰ œ

∑ œœœ

ƒ 5 œ œ b >œ >œ > b ˙ . œ

œ ‰ ‰ œ œ J œ

Œ

f . > œ. b œ. b œ n œ ˙

f . > œ. b œ. b œ n œ ˙

?

>œ

œ œ b >œ >œ > b ˙ . œ

‰ Œ

j œ

Œ

. > œ. b œ. b œ n œ ˙

œ J œ

> n œ ‰ œ œ j >œ >œ œ J œ

œ œ

Œ

> b œ œ œ j >œ >œ œ J ‰ œ

Bongos

œ

j œ ‰

Œ

>œ

>œ j œ ‰ ‰ J Œ

œ J ƒ œ J ƒ

bœ œ

œ

œ œ J

n œ. œ œ ˘œ n œ. bœ J

f

bœ œ

>œ

# >œ

b >œ

>œ

bƒœ. œ œ ˘œ b œ. bœ J

f

> j œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ œ > > >

Œ

>

œ œ J

?

&

267

Cb.

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ > >œ >œ œ J

œ œ. b œ. œ.

j œ

œ

Perc. 1

Vc.

w

>œ J

267

Pno.

œ œ J

bƒœ. œ œ ˘œ b œ. b œ J ƒ

>

>œ J

267

Timp.

> j œ

b œ. œ œ ˘œ b œ. bœ J

267

Mall.

œ J

# & #

?

j‰ œ

œ œ. b œ . œ . œ œ. n œ. œ.

œ J

> j œ

w

##

# & #

Œ

j œ

w

. . ˘j œ œ œ. b œ n œJ # œ R J n œ . ≈ f > j œ ‰ ‰ œJ Œ œ ‰ J

Hn. 3-4 B b Tpt. 1-2

œ bœ. J

Hn. 1-2

B. Sx.

w

f . ˘j œ œ œ. b œ. b œJ n œ R J b œ . ≈ f

> ‰ œ & f >œ ## & # ‰ f # &

T. Sx.

œ bœ. J

66

œ œ œ œ

b >œ œ

j œ ‰

œ œ J œ œ J

>œ bœ

>œ œ j ‰ J J ‰ œ ‰

œ

œ

œ œ œ J

j ‰ Œ œ

j‰ œ

Œ

j œ œ j œ œ

œ >œ

œ œ J œ œ J

j œ ‰

œ œ

‰ j j œ œ œ > >œ œ œ >œ œ J ∑ ∑

œ J bœ

f œ J bœ f ˙ f

œ œ bœ bœ œ J œ œ bœ bœ œ J œ œ J

bœ J

j œ b œj ˙ œ œ œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J J f j j ‰ ‰ œ Œ j‰ œ > œ f


Caribeña

67 œ

274

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

? ? ?

Œ

f >œ . b œ œ ≈ œ b >œ œ >œ œ

a due

f

>œ . n œ œ ≈ œ b >œ œ >œ œ

#

f

œ >œ J

j b œ. œ œ >

œ

#

ƒ

> œ œ j >œ >œ œ bœ J ‰ œ œ Œ J

œ œ

?

œ

œ

Perc. 2

Œ

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

Perc. 6

œ > > > J œ œ œ

œ

œ

Œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ j œ œ

œ œ J Œ

‰ œ

?

Vln. I

&

œ œ J

Vln. II

&

œ œ J

Vla.

B

‰ bœ

œ >

œ >

œ œ Œ

b ww F

œ >œ œ b >œ œ J

j> nœ œ œ > j ‰ bœ nœ œ œ œ œ ‰ ‰ J Œ J j j œ ‰ ‰ >œ Œ

b >œ œ > bœ œ œ ‰ J j ‰ œ

bw w F

j‰ œ j‰ œ

œ. bœ.

œ F

œ œ J F

bœ J œ F bœ J œ F

˙ F

˙ œ ‰ J F œ ‰ J F

n >œ œ . œ

∑  ∑

˙ n˙

˙˙

n˙ b˙

˙˙

∑ ∑

j œ Œ >

œ œ J œ œ J

‰ ˘j bœ ‰ b œJ f ˘ ‰ j bœ ‰ œ f J

œ œ œ œ

j‰ œ

j‰ œ b œ œœ œ Œ

j œ

œ œ œ J œ

bœ œ

j‰ œ

Œ

Œ

j œ œ j œ œ

œ œ

‰ j j œ œ œ > >œ œ œ >œ œ J œ. œœ ..

œœ œœ J

b œ œœ œ Œ

œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ J j œ œ

j bœ

j œ b œj œ œ ‰ J Œ œ ‰ J >œ j ‰ J Œ œ ‰

œ œ

> œ

œ œ > > Œ

œ > > > œ œ œ J œ

Œ

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ

Œ ‰ œ

> b œœ bœ bœ b œœ

œ J œ œ J œ

œ

œ >

œ >

œœ œ œ œœ

j œ

œ Œ

œ >œ œ >œ œ >œ ≈ J œœ œ

Œ

œ œ nœ œ J œ œ œ œ > > > œ œ œ b >œ œ J œ œ œ b >œ œ J

>œ œ j nœ œ œ > j j œ œ nœ œ œ œ bœ œ ‰ ‰ Jœ Œ œ ‰ J J > j œ ‰ ‰ œJ Œ œ ‰ J j œ bœ

˘j > b œœ n œœ J ˘ >> j b œ œœ œ J  >

˘j b œœ J ˘ j b œœ J 

˘œ b >œ œ œ J

j‰ œ

Œ Œ

œ œ J œ œ J

˘œ œ J

b >œ œ >œ bœ

j‰ œ œ œ J œ œ J

œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

j j ‰ ‰ œ œ > f j j ‰ ‰ œ œ > f œ œ ‰ œJ œ f œ œ œ bœ œ

œ œ > >

>œ

j ‰ Œ œ

f b ˘œ >œ ‰ Jœ œ

˙ ˙

j j œ ‰ ‰ >œ ‰ œ > j ‰ ‰ œj ‰ œ > >œ > b œœ œœ œœ

> œœ > > œ œ >

3

œœœ

œ œ J

œ

œ œ œ J

> n ˙w > > n ˙œ >

œ

Œ

œ

>œ >œ J œ œ ‰ Jœ ƒ œ œ b œœ œ

œ œœ œ œœ

œ J bœ f œ J bœ f ˙ ˙

œ ‰ ‰ Jf œ ‰ ‰ J f

œ œ

‰ j j œ œ œ > >œ œ œ >œ œ J œ b >œœ œœ œ J œœ b >œœ œb œ J

œ œœ J œœ œ J

œ œ bœ bœ œ J œ œ bœ bœ œ J œ œ J j œ œ

œ J Œ >œ J Œ

bœ J j bœ

œ ‰ J j œ ‰

> œ

œ œ J

œ ∫œ bœ bœ œ

. n œ. ‰ œ. b œ

nœ œ‰ J œ J nœ

j #œ

ww f

œ

œ J >œ >œ >œ

b ww f bw w f

j‰ œ j‰ œ

œ. bœ.

j ‰ œ

j ‰ œ Œ > œ œ J œ œ J

œ .. œ

j ‰ œ b œ œœ œ

œ œ œ œ

Œ

Œ

œ

œ

j œ

œ f Œ f œ f

œ >œ œ b >œ œ J œ >œ œ b >œ œ J

œ J œ œ J œ

b˙ b˙ œ ‰ J œ ‰ J

j œ

œ œ œ J œ

˙ n˙

˙˙

b ˙˙

˙ ˙

˙˙

j j œ ‰ ‰ >œ ‰ œ > j ‰ ‰ œj ‰ œ > >œ > b œœ œœ œœ bœ œ

œ œ

œ œ > > œ œ > > Œ

œ > > > œ œ œ œ J ∑

>œ

œ ‰ J

‰ œ œ

j ‰ Œ œ

j ‰ œ

Œ

œ

œ

Œ

Œ

œ ‰ œ

œ ‰

j œ œ j œ œ

œ œ œ.

œ > >œ

œ J

œ. œœ ..

œœ œœ J

>œ œ b œ œœ œ Œ

œ œ bœ œ œ J œ œ bœ œ œ J

> œ Œ

> ‰ œ

> b œœ bœ bœ b œœ

œ

œ

œ > œœ> œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œœ

œ J œ œ J œ

œ >

b >œ b œj b œ J >j j j bœ œ bœ bœ bœ œ œ ‰ J Œ œ ‰ J ‰ ‰ J >œ j œ ‰ J Œ œ ‰ J ‰ ‰ j bœ œ

œ

> > ‰ œ b œ. n œ. # œj œ œ œj œ œ . >œ œ Œ J ‰ >œ >œ >œ J

n˙ b˙

j ‰ œ Œ >

b œ >œ œ œ œj œ œ œ œ œ > > > >œ >œ >œ

œ bœ nœ bœ œ

œ

>œ œ œj >œ œ

œ bœ bœ b œ. . . > jœ œ b œ b œœ n œ J œJ Œ > >œ J ‰ Œ

> j> nœ œ œ bœ œ > > j nœ œ œ bœ œ œ J Œ œ ‰ J > j œ ‰ ‰ œJ Œ œ ‰ J ‰ bœ f ‰ bœ œ ‰ ‰ J

>œ œ œj >œ œ

b ˙˙

œ

œ œ J f Œ Œ œ œ œ. > > >œ œ >œ œ f> >œ > œ œ œ ≈ ‰ œ J J f bœ œœ œ. b œœ œ œœ œœ Œ b œœ .. œ œ f œœ œœ .. b b œœœ œ ‰ ‰ >œ >œ >œ J œ œ J

j nœ

‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ bœ bœ

œ ‰ ‰ œ œ J œ œ

>œ œ œj >œ œ

˙˙

F

>œ Œ

> j œ bœ œ. ƒ > >œ . > bœ œ ≈ œ bœ œ œ œ f ˘ ˘œ > j œ bœ ‰ œ > œ. > >ƒ œ . b œ œ ≈ œœ b œ œ œ œ œ J œ J ‰ ‰ > Œ J ‰ f >œ œ œ ‰ J ‰ ‰ J Œ J f ˘œ ˘œ >œ b œ j ‰ œ. ƒ

j nœ

˙ ˙

œ œ

˘ œ

œ bœ bœ

> > > ‰ œ œ œ

˙

bœ œ

b >œ œ >œ œ ‰ œ

œ. nœ œ ≈ œ bœ œ œ œ > > f> >œ j œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J

j jŒ œ ‰ œ > œ œ >œ > > b œœ œ ˙˙ bœ

j‰ œ

j œ œ

F

œ œ > > >œ >œ

> > > j bœ ‰ œ œ j œ œ œ œ

j ‰ Œ œ

œ œ J

œ F> > ‰ œ ‰

w>œ >

Œ

j œ œ

˙

b >œ œ >œ œ ‰ œ

˘ ‰ œ

j ‰ œ Œ >

b >œ œ . œ

∑ œ F Œ

>œ . n œ œ b >œ œ >œ œ ≈J

>œ b œ

b ˙˙

œ .. œ

j> . . j >œ œ œ œ. b œ n œ # œ œ œ

b >œ œ . œ

>œ b œ

>œ . b œ œ b >œ œ >œ œ ≈J

œ b >œ œ >œ œ ≈J

>œ . b œ

j> . j >œ œ œ œ. b œ. b œ n œ œ œ

œ F >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ ≈ J J F œ. ∑ b œœ .. F f > > > œ. ‰ œ œ œ œ. œ >œ œ b >œ œ J

j> . j >œ œ œ œ. b œ. b œ n œ œ œ

ww F

‰ Jœ œ œ œ

&

t

œ bœ

>œ œ ‰ J J œ >

274

?

>œ J ‰ >œ >œ >œ

a due

œ œ j >œ >œ >œ bœ J ‰ œ

Perc. 1

Cb.

>œ . b œ œ œ b >œ œ >œ œ ≈

> . b œ œ. œ. >œ œ. b œ œ

bœ œ

274

Vc.

?

&

274

Pno.

Œ

˙˙

274

Timp.

b œœ

274

Mall.

ƒ œ

Œ

a due

j œ >œ œ b œ. œ œ J > > > # # n œ b œ œ. œ. >œ œ. b œ œ. & ƒ n >œ b >œ œ. ## b œ œ. œ. >œ œ. &

274

Tba.

n >œ

> # œ œ j >œ >œ œ & # n œJ ‰ œ > n >œ . . >œ œ. n œ œ. # # bœ œ œ & # ƒ ## ∑ &

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

?

&

B b Tpt. 3-4

œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ

Œ

œ J œ J

Œ ≈

œ

œ

j œ >œ œ œ

Œ

œ œ œ nœ J œ œ > > œ œ b >œ

œ œ > œ

œ œ b >œ œ

>œ œ j nœ œ œ > j œ œ nœ œ œ œ J Œ œ ‰ J >œ j J Œ œ ‰


Caribeña >œ b œ

281

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ .

#

# & #

## & # #

?

&

? ?

Perc. 3

Perc. 4

Perc. 5

  281

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

ƒ

281

Perc. 6

j ‰ œ ƒ œ ‰ Jœ ƒ œ œ bœ

j ‰ œ ƒ

?

Perc. 2

? t

>œ

œ

œ

œ

> bœ Œ

3

œ J ƒ Œ ƒ

œœœ

œ œ œ œ

œ

œ œ J ƒ œ. ƒ > >œ œ J ƒ œ œ ‰ œ J ƒ œ œ b œœ œ

œ

bœ > J œ œ œ J ‰

œ

œ œ

œ J

œ >

œ

nœ J œ

j œ ‰

b >œ œ .. R b˙

> bœ œ.

 bœ œ

bœ œ b˙ > b œ œ . œœ œ nœ œ œ œ œ J J > > > ‰ >œ œ œ J ‰ ‰ J Œ J ‰ nœ

˘ j b œœ ˘J j b œ œ J ˘ œœ J

j œ Œ >

j œ Œ > œ b >œ œ œ J œ >œ œ bœ J

j ‰ œ

j ‰ œ œ œ J œ œ J

> n w˙ > > n œ˙ > wœ

‰ ‰

œ J

j œ œ

Œ

j œ œ

œ J

‰ ‰

œ J >œ J

œ

˙

> > j œ œ œ

j ‰ ‰ œj Œ œ >

b œœ

˙˙

bœ œ

œ œ

œ

>œ

j ‰ œ

œ bœ

œ J >œ >œ

œ

‰ œJ œ œ œ

j ‰ œ

Œ

œ

Œ

œ J

œ

>œ œ

œ b >œœ œœ œ J œœ b >œœ œ bœ J

œ J

˙

j bœ ‰ œ œ

œ bœ bœ

œ œœ J œœ œ J œ

œ bœ bœ

œ

œ œ J j œ œ

bœ J j bœ

Œ

Œ

œ J j œ ‰

‰ bœ b œœ b b œœœ

 >œ

>œ

Œ

œ œ J

j œ œ

œ

>œ J

œ >œ œ b >œ J œ >œ œ b >œ J

j > nœ œ œ > j bœ nœ œ œ œ ‰ ‰ J Œ >œ ‰ ‰ J Œ

‰ bœ

œ

b >œ > bœ

œ

œ œ œ

œ ‰

œ J j œ ‰

œ bœ. J œ bœ. J œ bœ. J œ

œ J

œ nœ. J

j œ ‰

Œ

j ‰ œ

œ J

œ

j œ

œ

j œ

œ.

Œ

œ

œ 

j œ

. . œ œ. b œ b œJ ≈ R  ˘j . . œ œ. b œ b œJ ≈ n œ R ˘j nœ

 . œ. b œ. b œJ  >œ ‰  j ‰ ‰ œ ƒ

j œ >

œ œœ œ

œ œ

œ bœ. J

>œ œ œ œœ œ Œ

œ bœ. J

œ

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ >œ >œ >œ J > j œ ‰ ‰ Jœ ‰ œ œ œ > > > w

#œ >

j œ œ

>œ

w

nœ >

œ œ

Œ

# >œ

#œ >

œ

œ

n >œ

# >œ

>œ

œ

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ > >œ >œ œ J

w

œ > œ >

œ

œ

w

> œ ‰ ‰ Jœ ‰ > >œ >œ œ J > œ ‰ ‰ Jœ ‰ > >œ >œ œ J

j ‰ ‰ œj ‰ œ > œ œ œ > > > > b œœ œœ œœ Œ bœ œ

œ œ

œ > > > œ œ œ œ J j œ ‰

j ‰ ‰ œj Œ œ >

>œ Œ ‰

> œ

œ ‰ ‰ œ œ J œ

Œ

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰ ‰

œ

œ

œ

j œ

j ‰ œ

j œ bœ œ œ > œ bœ œ bœ œ œ œ bœ J  j œ bœ œ œ > œ nœ J  j > œ nœ œ œ œ nœ J 

œ ‰ ‰ J  j œ ‰ ‰  j œ nœ œ œ > œ nœ J  j > œ nœ œ œ œ nœ J  œ ‰ ‰ J  j œ œ > >  j ‰ ‰ œ  j > œ nœ œ œ œ nœ J  j > œ nœ œ œ œ nœ J  œ ‰ ‰ J  œ J ‰ ‰  j ‰ œ  œ ‰ Jœ  œ œ bœ  >œ .  œ  Œ  œ 

œ œ œ œ

œ J

bœ bœ

>œ J >œ J

Œ

j ‰ œ

œ J

>œ J

Œ

j œ Œ >

b >œ

n >œ

>œ

j ‰ ‰ œj Œ œ >

œ

j ‰ œ

œ J

Œ

Œ

j ‰ œ œ œ

j œ ‰

j ‰ œ œ œ J >œ œ bœ œ J œ > œ

j œ

j ‰ œ Œ

j œ œ

 j œ bœ œ œ > œ bœ bœ J  >œ œ ‰ ‰ J Œ J  j œ œ œ. > > 

j œ ‰

b >œ œ

j œ œ >

j ‰ œ

œ

j œ ‰

Œ

j œ Œ > œ œ J œ œ J

œ

j Œ œ >

œ J

 b œ œ œ >œ b œ J bœ

œ

j œ ‰

œ J

œ

>œ œ J >œ œ J

Œ

œ

œ

œ J

œ J

>œ J

œ œ œ

>œ J

>œ œ >œJ œ J

œ

œ œ J œ J

j œ

w œ.

œ J

j œ œ œ œ J  Œ Œ œ œ œ. œ > > > >œ >œ œ >œ œ  > > > œ œ œ œ ≈ ‰ œ J J  j œ bœ œ œ > œ bœ bœ j b >œ >œ >œ b >œœ œœ œ œ œ b œœ J b b œœ œ œœ  bœ ‰ j b œœ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ œ bœ > > > > > jbœ œ > œ œ œ bœ bœ w J œ

w

œ. b œ.

b œ œ œ >œ b œ bœ J

 b œ œ œ >œ b œ J bœ

nœ >

˘j nœ œ œ bœ. ≈ R J

œ J

j œ

œ. b œ . œ .

Œ

b œœ œ

w

n >œ

œ

œ

j œ

œ. b œ . œ . œ. n œ. œ.

œ. b œ . œ . ˘j . ≈ #œ œ œ nœ. n œ b œ œ. . J R J  ˘j . œ œ œ. b œ. n œJ ≈ # œ R J n œ .  >œ œ œ œ. b œ. J ‰ œ.  >œ j œ ‰ ‰ J Œ œ ‰ J  j j ‰ ‰ œ Œ j ‰ œ > œ  b œ œœ œ. œ œ œ bœ. œ œ J œ . œ œ œ. œ œ Œ J  j œ ‰ ‰ œj Œ œ ‰ J >  œ œ œ j J œ œ œ  Œ Œ j ‰ j ‰ œ œ  œ

w

w

œ. b œ.

˘j #œ œ œ nœ. ≈ R J

j œ œ œ J  Œ ‰ j œ œ œ œ > > >  > > > œ œ œ > œ œ > > œ œ œ œ J ≈ J J  œœœ œ œ œ ggg œœ .. Œ œœ œœ J ggb œ . g > >œ n >œ œ  œœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ gggb œœ .. gg œ . J J g

œ œ J

‰ œ J œ J

œ

‰ œ ‰ œ œ ‰

œ œ J Œ

 j œ ‰ ‰  . . œ. n œ n œJ  > ‰ œ

‰ œ > 

˙ ˙

 ˘j . œ œ. b œ. b œJ n œ R ≈  >œ œ ‰ J  ˘j œ . . œ. b œ n œJ # œ R ≈  >œ œ J ‰ ‰ J

‰ œ > 

œ

œ

œ œ.

œ > >œ

œ œœ

>œ

j œ

œ œœ

œ

 nœ œ. œ > œ œ j >œ >œ nœ J ‰ œ

> n œœ >> œœ > b >œœ

œ

˘j b œœ ˘Jj b œ œ J ˘ œœ J

˘j . . œ œ. b œ b œJ n œ R ≈  ˘j . . œ. b œ b œJ n œ œR ≈

œ

œ J bœ ƒ œ J bœ ƒ ˙ œ ƒJ œ J ƒ

> œ

b >œ œ .. R

œ ƒ

ƒ ˙

j bœ

œ

Œ

œ

> œœ > œ œ > >œœ

?

œ

˘j ‰ b n œœ ƒ ˘J ‰ n œj ‰ Jœ ƒ ˘ bœ ‰ Jœ ƒ

# & #

Perc. 1

œ

> ≈ œ bœ J

# & #

281

œ

œ b >œ

>œ

#

281

Timp.

œ

œ. nœ œ ≈ œ bœ > ƒ> >œ œ ‰ ‰ J Œ J f

281

Mall.

> œ bœ

‰ œ œ > j œ . b œ ≈ œœ œ J ‰ ‰ >J ƒ >œ œ J ‰ ‰ J ƒ

281

Tba.

œ

ƒ

## & #

&

Tbn. 1-2

# & #

Hn. 3-4

B b Tpt. 3-4

ƒ

?

&

B b Tpt. 1-2

ƒ >œ b œ

# & #

Hn. 1-2

68

œ œ. œ J œ J

œ

>œ œ œ

j Œ œ > œ J œ œ J œ J

œ œ j œ ‰ œ >

>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

j œ œ > > j œ œ > j œ > >œ J

œ œ > œ > >œ

>œ >œ œ ‰ œ Œ J> >Jœ œ œ œ J ‰ J Œ >œ >œ œ ‰ œ Œ J J >œ >œ œ ‰ œ Œ J J j j œ ‰ œ Œ > > j j œ ‰ œ Œ œ œ > > j j œ ‰ œ Œ > > >œ >œ J ‰ J Œ

j œ œ > >

j j œ ‰ œ Œ > >

>œ >œ J

>œ > ‰ œ ‰ ‰ J J

>œ >œ J

j œ > >œ œ J >œ œ J j œ œ > j œ œ > j œ > >œ œ J

œ > >œ œ >œ œ œ œ > œ œ > œ > >œ œ

j œ œ > > >œ . >œ >œ J >œ >œ J

> jŒ œ > j œ œ > > j œ > >œ J

œ > >œ

>œ >œ œ œ J j œ > >œ œ J >œ œ J

œ > >œ œ >œ œ

j œ œ > > œ >.

œ. >

>œ >œ J ‰ J Œ

j œ > >œ œ J >œ œ J j œ œ > j œ œ >

‰ j œ > >œ ‰ œ J >œ ‰ œ J j ‰ œ œ > j ‰ œ œ >

‰ ‰ Œ Œ Œ ‰ ‰

j ‰ jŒ œ œ > > >œ >œ œ ‰ œ Œ J J

j ‰ jŒ œ œ > > > j Œ œ œ > >œ >œ J ‰ J Œ >œ > ‰ œ Œ J J j ‰ jŒ œ œ > > ‰ j jŒ œ œ > > j ‰ jŒ œ œ > > >œ >œ ‰ Œ J J >œ >œ œ ‰ œ Œ J J j ‰ jŒ œ œ > > >œ >œ œ ‰ œ Œ J J >œ >œ œ ‰ œ Œ J J j ‰ jŒ œ œ > >

j œ > j œ >

œ > œ >

Œ Œ


III. Brasileira Piccolo Flauta 3

Anna Cazurra

q»•º & 44

Flute 1-2

&

44

Oboe 1-2

&

44

Oboe 3 English Horn

&

# 4 4

Clarinet in B b 1-2

# & # 44

?

# 4 & # 4

## 4 & # 4

# 4 & # 4

## & # 44

Bassoon

Bass Clarinet

Alto Sax.

Tenor Sax.

Baritone Sax.

44

Horn in F 1-2

&

# 4 4

Horn in F 3-4

&

# 4 4

Trumpet in B b 1-2

# & # 44

Trumpet in B b 3-4

# & # 44

Trombone 1-2

?

44

Trombone 3-4 Bass Trombone

?

44

?

44

&

4 4

44

?

44

44

44

44

&

44

?

44

Tuba

Mallets (Marimba Vibraphone)

Timpani

Percussion 1 (Drum Kit, Brushes, Snare Drum, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 (Agogos, Tambourine, Crash Cymbals, Bongos, Cabassa, High Timbale, Hand Clap)

Percussion 3 (Cymbals, Bass Drum Low Drum, Toms, Claves Cabassa, Conga)

Piano

?

. ∑

œ. >

Violin II

&

Viola

B

44

?

4 4

t

44

œ‰

j >>> > > œ ≈œœœ œ œ F ∑

œ

>œ œ œ œ œ. œ.

>œ >œ f œ

œ.

Œ

œ œ‰ . œ œ œ . J F œ . œ ≈ > œ >œ F œ œ œ œ #œ. œ œ

≈ n œ n œ œ œJ ‰ F

.> > solo . > œ n œ. œ. œ. œ. >œ œ >œ n œ. # œ. œ. œ. n >œ œ >œ œ. œ. œ. n œ œ # œ œ ≈ n œ. œ œ. ≈ œ. œ œ ≈ ≈ ≈ F f ∑

œ≈œœ≈œ ≈œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ

Bass Drum

œ œ> œ œ œ . œ œ. . œ. >œ œ œ œ f> F >œ >œ >œ j œ‰ œ ≈ œ œ œ œ. > > > œ. ∑

Œ

Snare Drum

fF Crash Cymbals œ œ ≈ œœ œ œ F f ∑

œ . œ ≈ > œ >œ

solo

&

Contrabass

≈ œ. œ œ. . p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

j n>œ œ n >œ œ 4 4 n œ . n œ ≈ œ œ n œ . œ œ œ ≈ n œ n œ ≈ œ. œ œ œ œ # œ œ J  œ n œ n œ ‰ Œ > > > > > > p F 4 ∑ ∑ 4

Violin I

Cello

œ. F

Œ

œ≈ œœ ≈ œ ≈œ ≈œ ≈ œ œ≈ ∑

œ œ≈ . œ J

œ≈ œ .

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ œ≈ . œ ≈œ J

>œ # >œ œ ≈œ œ #œ œ #œ #œ ≈ œ > ≈ œ > œ r œ. œ œ œ #œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ

≈œ œ

>œ

œ œ

>œ > ≈ œ #œ nœ nœ œ œ ≈ nœ nœ œ œ œ œ nœ ≈ œ #œ œ œ œ œ œ > >


70

Brasileira

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

# & #

## & #

# & #

7

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

## & #

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

# & #

# & #

?

?

?

&

# #

?

≈ œ ≈ ≈ Marimba ‰ . œ r œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ≈œ ≈ > ≈> > ≈ > > > > ƒ > ƒ >> ∑

?

Perc. 2

Perc. 3

 & 7

?

œ.

œ ≈œœœœ œœ œ œ

œ.

œ œ‰ . œ œ œ . J

Tambourine

F

Œ

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

Cb.

œ.

œ ‰ œ ≈ œ. R

œ‰

œ œ≈ . œ œ≈ œ . J

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ œ≈ . œ J

x œ

ƒ œ ≈ œ R ƒ

œ≈ œ . ƒ >œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ . > œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. > œ > f f œœ œ >œ œ œ œ F œ œ œ œJ œ > > > >œ Fœ œ J œ ≈ ‰ ≈ œ #œ ≈ ‰ ≈ œ # œ ≈ œ # œ œ œœ œœ

nœ f

>œ > >œ > ≈ œ >œ >œ ≈ >œ œ ≈ >œ R ƒ f >œ pizz > > >œ > >œ > # >œ ≈œœ ≈œ ≈œ ≈ œ œ > ƒ f> ∑ ‰.

pizz

Œ Œ

 

Hi Hat Open x xx x xxxx xxx x x œ œ ≈ œœ≈œ≈œ ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. I

Vc.

>œ # œ. >œ # œ # >œ œ >œ # œ œ œ œ œ œ. œ. œ. # >œ œ œ # >œ # œ œ. n œ œ >œ œ ≈ Œ œ. > #œ F f fF p

Perc. 1

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

I. > > > > nœ œ œ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ F fF

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

Œ

Œ

&

B b Tpt. 3-4

Œ

I œ. > œ n œ n >œ # œ ‹ >œ œ >œ œ œ. n œ. >œ œ œ. >œ œ ≈. ≈ F p œ. >œ n œ n >œ # œ ‹ >œ œ >œ œ œ. n œ. >œ œ ≈. Œ p

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

Œ

Œ

Œ

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ J J

œ≈ œ .

p œ œ œ œ≈œ œ œœ œ

œœ œ > >œ œ œ

r ‰ ≈œ œœ œŒ œ œœ œ œ.

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ œ≈ œ . J J œœ œ œ œ

r ‰ ≈ œœ > > œ . œœ

œ œ œ >œ > œœ œ œ F > œœ œ≈ œ œœ œ

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ œ≈ . œ J

≈œ œ .

r # œœ œœ ‰ ≈ œœ œœ œœ œœ Œ # œœ œ œ œ œ œ œ > > p f> F >œ œ œ œ . œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ J J

r œœ ‰ ≈ œœ > >œœ œ œ #œ.

œœ œœ œœ Œ

˙ ˙

œœ

˙˙

œ œ p arco œ p arco œ #œ

œœ

˙

œ

˙

Œ

œ œ

arco

p

arco

p p

œ

≈œ

œœ œœ œœ F > > ≈œ œ

œ œ

Œ

I .> ≈œ œ œ F

˙


71

Brasileira ∑

13

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

Œ

Œ

>. . > > >œ ≈ œ œ œ # œ œ œ n œ n œ œ. œ. œ f

œŒ

##

## & #

# & #

?

?

?

&

?

?

&

## & # #

Œ

#

fF

# & #

& ? &

Œ

> . . > ≈ œ œ œ œ n œ. # œ. œ œ # œ # œ œ œ Œ . > >œ ƒ  

I > > > ≈ œ. œ œ # œ œ œ œ n œ n œ œ œ œ . .. > f ∑

Œ

œŒ

≈ I

> n œ. >œ œ n œ # œ œ. œ. n >œ œ. œ. > . n œ n œ œ œJ ‰ F ∑

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ œ≈ œ . œ œ‰ . œ œ J J J F > >œ œ n >œ œ b œœ .. œœ œœ œœ œ . # œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ œ œ œ œ œ. œ > > f f F # >œ œ œ œ >œ œ œ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >

f

œ.

œ.

œ œ

Œ

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ œ≈ J J

œœ œœ œœ n >œœ >œœ >œ œ œ œ œ ≈ œ œ œœ œœ œœ .. nœ œ ƒ œœ ≈ œœ œœ ≈ œ œ≈ œœ > > œœ >

œ œ. œ.

œ

Œ

?

œ

Œ

t

œ

Œ

B

Œ

œ . . >œ > # >œ #œ œ œ #œ œ

#œ ∑

œ

# ˙w f f

˙

#œ # œ. œ. >œ œ ‹ œ œ > >

œ

œœ f >œ œ œ œ

f

# œœ

# >œ

n # œœ

# ˙˙

#œ #œ

nœ #œ

˙ n˙ ∑

∑ ˙

# œ˙

# ˙˙

# ˙˙

# œœ

n œœ

# n ˙˙

>œ œ œ œ œ œ œ œ≈ œ >

#œ.

j #œ >

œ. f>

f

>> ≈ œ #œ #œ f

# w˙ f

# œ. œ. >œ œ ‹ œ œ >

˙˙

œ˙ # œ

f >> ≈ œ #œ nœ

œ >

f Cabassa œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ œ ≈ ≈ R R œœ œ œœ œ œ f Floor Tom 1 œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ ≈œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ J J f

Vla.

œ

>> ≈ œ #œ nœ

œ. >

# >œœ œœ œœ .. œ #œ œ œ. >

œ

œ ≈ œ œ ≈ œ ≈œ≈œ ≈œœ≈ œ œ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈ œ œ ≈

&

œ f>

f

#œ f>

#œ >œ œ œœ œœ œœœ œœœ ≈ . œ œ œ # œœ œœ œ œ > >  F >œ œ œœ ≈ œœ œœ ≈ >œ >œ œ œ ≈ œ œ≈œ ∑

Œ

Vln. II

œœ

Œ

œ œ≈ . œ œ≈ œ . J

n >œ

> nIœ. >œ œ n œ # œ œ. œ. n >œ œ. œ. n >œ . œ œ nœ ≈ J ‰ F

œ œ≈ œ œ≈œ ≈ œ≈œ≈œœ≈ œ œ≈ œ œ≈œ ≈ œ≈œ ≈ œ œ≈ œ œ ≈œœ ≈ œ ≈œ≈œ≈ œ œ ≈ f F Tambourine œ. œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ œ ≈ ∑ ∑ R R F

13

# # >œ . >œ # œ œ œ œ . Œ & # # œ œ œ.

Cb.

Perc. 3

Vc.

?

Vln. I

Perc. 2

Pno.

# & #

&

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

Œ

#

&

B b Tpt. 3-4

&

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

n >œ . >œ # œ œ œ œ . n œ œ œ. Œ fF

>œ œ œ œ

œ œ œ.

œ

≈œ œœ

>. œ

œœ # # >œœœ œ nœ

> # # œœœ œœ œœ ‰ J

j #œ >

>œ

Œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ xœ x œx xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

Ride cymbals

≈ œœœ œœœ œ œ

œ œ œœ≈≈œ œ f

j ‰ œœ ≈ œ œ œ

> # # œœœ œœ œœ ‰ J

>œ œ œ œ # >œœ œœ œœ .. œ œ œ œ≈ #œ. œ œ #œ œ œ. > > f # >œ œ œ œ #œ œ ≈ œ œ œ œ Œ œ œ œœ  œ œ ≈ ≈ œ œ > # >œ nœ >œ # œ œ # œ œ >œ œ # >œ œ

œœ # # >œœœ œ nœ

# >œ n œœ # œ œ >œ œ # œ œ # œ > > #œ œ #œ œ > > #œ œ #œ œ œ œ ‰ ‰ œ J ‰ #œ . > > > > œ ‰ œ ‰ ‰ œ J #œ . > >

œœ

Œ

Œ

œ œ œœ œœ

Œ

f >œ

f arco > œ > divisi f pizz œ œ ‰ f > pizz œ ‰ > f

œ œ œ

‰ #œ > ‰ #œ >

divisi

≈ # œ # œ œ œœ œ # œ # œ œ > # œ > >œ n œ œ >> œ

n œœ œ > > œ œ > >

Œ

Œ ‰ ‰ ‰ ‰

œ > œ >


72

Brasileira ∑

19

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

& &

?

Tba.

Mall.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Pno.

. > . > #œ œ #œ ‹œ œ œ œ œ

f

ƒ

# >œ

˙

# & #

## & # # & #

œ

f

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

∑ bœ

œ

œ

œ

 œ.

#œ œ œ œ œ

œ

œ

> ≈ #œ œ #œ

> >> ≈ # œ œ œ œ œ œ ≈ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

# & #

# & #

?

?

?

&

?    & ?

19

# #

# >œ œ # œœ œœ # œ . ƒ f >œ

F œ

F

>œ œ œ œœ œœ œœ

œœ œ ≈

∑ #œ >

#œ >

# >œ >œ

œ >

œ≈œœ ≈ œ ≈œ ≈ œ ≈ œœ≈ ≈

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ F Low Mid Tom ≈œœ≈≈œ œ ≈œ œ ≈ ≈ œ œ F

# >œ œ # œœ œœ ƒ

#œ >

#œ.

f #œ #œ

>œ œ œ œœ œœ œœ

# >œ œ œ ≈ œ œœ

œœ œ ≈ œ œ Œ

# >œ # œœœ

#œ. > xœ

œœ # >œœœ .... œœ œ

œ œ œ

> > r≈ œ œ Œ œ > ≈ ≈ ≈ x≈ œ x œ x≈ œx x œ xœ

œœ # >œœœ .... œœ œ

≈ #œ #œ œ #œ #œ œ

Vln. II

&

Vla.

B

t

œ ‰ ‰ #œ > f> œ ‰ ‰ #œ > f>

j #œ ‰ > j #œ ‰ >

œ >.

œ >

œ >.

œ >

#œ > #œ >

œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

#œ > #œ >

œ > œ >

# œ. œ. œ. >œ œ

œ.

j œ. # œ >œ œ. œ > > f> Hi Hat Open x xx x x x xx x x xx œ œ œœ œ œ œ œ f

œœ œ f

œœœ œ

œ œ œ.

œ

œ

Floor Tom 1

œ

f œ

uniti

f œ ‰

œ > œ >

f

œ ‰ f> œ ‰ f>

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

‰ ‰

#œ > #œ >

œ > œ >

œ > œ >

œ

# œœ œœ œœ œœ n œ œ # œœ # œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ # œœ

œ.

≈ œœœ œ œ œœ≈≈œ œ f >œ # >œœ >œ # œ œœ œ. > œ œ. œœ ≈ # œœœ œ œœ Œ ≈ œœ ƒ f >œ . # œ œ # >œ . œœ œ #œ œ #œ. œœ œ œ œ œ#œ#œ œ. > > >> >

œ ≈ œ œ≈ ≈œ

?

j ‰ œ œ

œ œ œ œ œ

≈œ œ ≈≈œ

# >œ # œœ #œ œ œ > >

# œœ œœ œ œ œ œ f

‰ œ > ≈ œx x œx xœ ≈

œœ œœ Œ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ

>. œ x œ ≈

œœ œœ

ƒ # œ >œ # œ

j #œ >

ƒ

ƒ # œ >œ ‹ œ ƒ

# œ œ œ œ >œ >œ

# ˙˙

ƒ œ˙

ƒ

> œ ƒ> # >œœ œ

>œ

Œ

œ

œ

œ

> œ J > œ J

‰ ‰

#œ . #œ .

œ

œ

œ œ > >

# œ >œ # œ

ƒ > ≈ #œ œ #œ

œ

œ œ > >

. . . .> ≈ #œ œ œ œ œ œ

# ˙˙ ˙˙ ˙ #˙

ƒ

# ˙˙ # ˙˙ # ˙œ ‰ ‰ #œ J ‰ œ. > > > > ‰ ‰ œ ‰ #œ J œ > >. >œ œ œ œ œœ œœ œœ # œ œ œ œ. œ œ ≈ #œ > ∑

#œ >

> œ

ƒ ≈ #œ œ #œ ƒ >

œ ƒ> œ ƒ>

œ > œ > œ >

œ >

x x x x x xx x x xx œ œ œ œ œœ œ

≈ œ œ œ œœœ œ œ ƒ Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈ œœ≈≈œ œ ≈ œœ œ œ œ œ≈≈œ œ ƒ >œ >œœ >œ >œ œ >œœ # # œœ . # >œœ œœ œ œ œ œœ œœ # œœ #œ œ œ œ œ. J ‰ ≈ #œ ≈œ œ ƒ >œ œ œ . œ œ œ œ œ >œ œ # œœ n >œ . ≈ œ œ œ œ œ œ œ nœ. # œ œ œ > > > > œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ > > œ œœœ œ. œ > > œ. œ > >

>> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ > # œ. œ. œ. œ. >œ œ > . . . . ≈ ≈ #œ œ œ œ œ œ

˙ #˙ ƒ ˙˙

>œ

≈ œ œ œ œœœ >

# œ. œ. œ. œ. >œ œ

˙ ˙ ƒ

œ

>œ ≈ # œœ œœ œœ œœ œ œœ

>> ≈ # œ œ œ œ œ œ ≈ # œœ œœ >> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ #œ œ ‰ ‰ #œ J ‰ > > > >œ > > ‰ ‰ # œ œJ ‰

ƒ x x x x x xxx x x x x œœ œ œ œ œ œ œ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ

ƒ ˙˙ ƒ

œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ ≈ œ ƒ ∑

œ.

> ≈ #œ œ ‹œ ƒ # œ >œ # œ ≈ ƒ > ≈ #œ œ ‹œ ƒ # œ. >œ ‹ œ ≈ ƒ > ≈ #œ œ ‹œ ƒ # œ. >œ ‹ œ ≈ ƒ

œ

f

>œ ≈ #œ œ œ œ œ

œ

# œ œ œ œ >œ >œ

## & #

b œ >œ œ

œ

Œ

&

Cb.

f

Vln. I

Vc.

f œ

˙

# >œ

˙

œ.

? Timp.

f

. > . > #œ œ #œ #œ œ œ œ œ

f œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#œ ƒ

# >œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

f

. > . > #œ œ #œ #œ œ œ œ œ

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#œ ƒ

&

œ

# œ œ œ œ >œ >œ

œ œ.

œ

≈≈ œ œ œœ œ ≈ #œ œ > > œ œŒ

# œ œ œ œ >œ œ ≈ œ œ œ œœœ

>> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ #œ œ œ œ œ œ > >œ > œ œ œ œ >œ œ ≈ #œ œ œ œ œ ≈ œ > œ >

‰ ‰ ‰ ‰

#œ > #œ >

> œ J > œ J

‰ ‰

œ >.

œ >

œ >.

œ >


73

Brasileira &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? # & # ## & # # & #

## & # &

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

#

# & #

Hn. 1-2

# #

# & # # & # ? ? ? &

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ

24

Picc.

Œ  # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ ≈# œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ  # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ n œ. >œ œ n >œ b œ >œ >œ # nœ nœ ≈ ≈ F  f F > ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > >

Perc. 1

? 

Œ

Œ

≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > > > ‹ œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈ Œ 

>œ >œ œ œ Œ

# # ˙˙

 œœ >  >œœ

# # ˙˙ # # ˙˙

#˙ #˙

œ  >œ >œ œ  > œ œ ‰ ‰ #œ J > >  > ‰ ‰ œ #œ J > >œ œœœ œ # œ . # œ œœ >

# # ˙˙ # # ˙œ

> #œ > > # # ## œœœœ

œœ Œ >

∑ ∑

œ Œ œ > >œ œ Œ

>œœ Œ

> œ Œ ‰ Œ ‰ Œ

>œ œœ Œ

#œ. > x œ

œ >

> # # ## œœœœ #œ # >œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

> > r≈ œ œ Œ œ > 

œœœ œ œ

œœœ œ #œ. œ #œ. œ

# # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ

j ‰ œ œœ œœ  œ ≈ œœ≈ ≈ œ œ  F > > # œœœ œœœ b œ. >œ œ >œ œœœ ≈ F  œ œ œ Œ >œ œ œ > > œœ >œœœ >œœœ Œ  > > œ œ œ Œ

≈ #œ œ œ œ œ #œ >  >œ œ >œ >œ # œ œ œ œ œ ≈ Œ  #œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ #œ > œ > >  F> #œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ #œ > œ > >  F>

œ. >œ œ >œ œ # >œ œ >œ œ œ. œ. b >œ œ ≈. Œ P ∑

Œ

. œ. >œ œ >œ œ # >œ œ >œ œ œ œ. b >œ œ ≈. Œ P

∑ œ œ #œ œ œ œ. > œ bœ œ > ƒ ∑

œ. œ. œ. >œ # œ œ .> ≈ œ. œ œ # œ œ œ œ ≈ ≈œ œ œ œ J ‰ œ œ #œ œ œ œœœ > F fF p ∑

Œ

> ≈ b œ. œ œ b œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ Œ > > > F fF

Floor Tom 1

≈ x xx x p

≈ x xx x

‰ xxx ∑

f F

≈x x x x

.> b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈. œ œ œ >f F > > p >œ œ œ œ œ . œœ œœ b œœ œœ ≈ œ œ

œ œ≈ . œ œ≈ œ . J f F

≈x x x x

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ œ≈ œ . J J F

> > ≈ b œ. œ œ œ œ b œ œ œ # œ œ œ œ . > ƒ f

> ≈ œ œ nœ

‰ xx x ∑

> b œ #>œ œ b œ. . n œ œ >œ œ ≈ œ œ bœ œ œ . F> >œ œ >œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ

œ.

Œ

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ œ≈ J p J F >œ . œ b œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ. œ. # >œ œ œ p f F >œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ≈ œ.

œ œ‰ . œ œ œ . J

x x x xx≈x x

≈ œ œ nœ F>

œ ≈ >œ œ n œ œ. ≈ >œ œ f >œ œ œ >œ œ # œ œ. ≈ ≈ f

≈œ F œ ≈ F

f

Œ

x x x x x x x x x x x Cowbell x x x x x≈x x œ œœ œ œ œ œ f F F  ≈

 ∑

>œ œ œ œ œ œ. ≈ œ > œ œ ≈ # œ. > œ >œ œ # œ. ≈ œ. œ # œ n >œ > . F p

?

Cb.

≈ œœ≈≈œ

t

b >œ œ œ œ œ. œ. œ. # >œ œ b œ #>œ n œ b œ. . n œ œ >œ œ Œ œ p f

Œ Œ

?

b œ. >œ œ b >œ œ n >œ œ >œ œ n œ œ œ ≈ Œ F fF

Perc. 3

Vc.

Œ

24

Œ

œœ œœ œœ > > > > œ œœ œ J ‰ > >œ J ‰ ƒ ‹ œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ ≈ 

≈ # # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ > > ≈ #œ #œ œ œ œ œ #œ ‰ ‰ #œ > > # >œ > ‰ ‰ #œ

Pno.

Perc. 2

&

? Timp.

Œ

œ >œ œ ≈ ƒ

œ ≈œ œ ≈ œ ≈œ≈ œ ≈œœ ≈

Snare Drum

œ F

Cabassa

œœ F

œ ‰œ . œ œ œ . œ œ≈ . œ ≈œ œ . J J

œ

f

œ œ œ œ œ œ œ.

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ f

œ ≈œ .œ ≈œ Jf

œ #œ œ œ œ. œ >œ n œ >œ > >œ œ. œ. b >œ œ œ. >œ œ >œ œ #œ œ œ ≈ ≈ œ b œ œ. f F >œ œ œœ œœ œœ œœ œœ >œ >œ b >œœ œœ œ . b >œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ > > œ œ

arco divisi

p bœ œ p arco œ

divisi arco

p arco bœ divisi œ p œ p

b œœ

b˙ ˙

œ œ

œ œ

˙˙

œ œ

œ

˙

œ

œœ

˙

œ

œ

˙

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

uniti

uniti

>œ œ

f


74

Brasileira œ

30

Picc.

Fl.

&

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? &

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

œ.

# # >œ & #

œ.

#

Œ

. . > > n œ. . >œ b œ œ. >œ œ ≈ bœ œ œ bœ bœ œ œ ƒ 

œ Œ

n œ. >œ œ n >œ

Œ

œ œ.

œ Œ

œ œ.

œ œ œ >œ # œ ƒ

ƒ

> œ b >œ œ œ œ >œ b œ œ

f

>œ > œ œ œ.

œ

Œ

œ #œ œ œ œ œ F

>

œ

œ #œ

œ >œ œ œ

# & #

?

? &

œœ

b >œ b œ œ > >œ . œ bœ œ

>

>œ

Œ

?

?

Perc. 3

œ.

& ?

30

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

>œ b >œœ œ œ

f

œ ≈œœ ≈œ ≈œ≈œ ≈ œ œ ≈ ƒ œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ ƒ

œ œ‰ . œ œ œ . J

Œ

œ.

> ≈œ

∑ œ œ. ∑

œ œ œ . œ œ≈ . œ œ≈ J J  F . > >œ œ # œ. œ œ œ. >œ œ œ ≈  F œ œ œ œœ œœ >œ >œ œ œ œ ≈ ≈ œ‰ .

œ œ œ.

> . . > ≈ b œ. œ œ b œ n œ. œ. œ œ b œ œ œ œ > bœ ƒ >  œ œ œ >œ n œ ƒ

Œ

>œ œ J ‰

Œ

∑ j ‰ œ œ >

>œ

œ #œ œ œ œ

f

œ

œ

œ œ œ. ∑

œ b >œ œ

f

œ #œ œ œ œ F

n >œ œ f

∑ #œ œ

œ . œ œ

>œ œ. >œ œ # >œ œ # œ

Œ

bœ œ

n˙ n˙

‹œ ‹œ ‹œ œ #œ #œ #œ ‹œ œ ‹œ ‹œ > œ ‹œ > > ‹ œ # œ. > # œ. > f> . >œ n œ # œ # œ ‹ œ # >œ œ # œ >œ #œ #œ # œ œ. œ #œ œ. > >f . >

˙w f

∑ ˙

œ

n # œœ

# ˙˙ ˙ n˙

œ˙ f ˙w

˙˙

œ œ

nœ #œ #œ

# ˙˙

œœ

# œœ

˙˙

œœ

b œœ

n˙ #˙

f f

>œ œ œ œ

f

˙

>œ œ œ œ œ œ

œ.

>œ .

j œ >

f

>œ

˙œ

œ œ

> ≈ œ

œ. >

> > # œœœ œ

œ

œ œ≈œ œ≈œ ≈œ≈œ ≈ œ œ ≈

f

Cabassa

œœ œ

>œ # >œ nœ

>œ # >œ #œ

f

Œ ≈

œœ œœ

>œ > #œ #œ f

> # œœœ J

>œ . œx

œœ # # >œœœ œ nœ

œœ .. œ.

f >œ > ≈ #œ nœ f

#œ #œ #œ œ nœ n˙ œ #œ œ #œ #œ > œ #œ > > # œ œ. > œ. > f> . >œ nœ #˙ œ . . œ #œ # >œ œ œ œ ‹œ œ > > f

œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈œ œ≈œ ≈ œ ≈œ ≈œœ≈  F Tambourine œ. œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ œ ≈ R R R R F ƒ  œ

œ œ≈ . œ œ≈ œ . œ J ƒ > . > > > œ. . œ b œ b œ œ œ b œ. œ. œ . œ ≈ œ œ œ b œ b œ œ ƒ œœ œœ œ œ n œ œ œ œœ b œœœ ... œ ≈ œ œ œœ œœ ≈ œ œ œ b >œ bœ b œ . b œ œ œ # >œ œ J b œ

>œ

>œ Œ

# & #

> > œ œ b œ b œ œ œ b >œ œ œ .

?

> > ≈ œ bœ œ œ œ œ nœ œ œ œ > œ > >œ . f

œ œ œ.

œ

b œ >œ œ œ œ œ

. n œ. œ. >œ n œ œ. >œ œ ∑

>œ J

Œ

Œ

œ

b œ >œ œ œ œ œ

Cb.

f

œ

Perc. 2

Vc.

œ

Pno.

> ≈œ

#

Perc. 1

≈œ >

fœ œ œ œ œ> #œ

œ œ œ.

> nœ œ œ b œ œ œ b œ. œ œ . >f > .

œ # œ œ œ œ œ>

œ œ œ.

b œ œ œ # >œ œ b œ J

Œ

> œ

&

b œ œ œ # >œ œ b œJ

##

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

bœ.

## & # 

&

B b Tpt. 3-4

#

bœ.

f

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

f œ

&

Ob.

j œ >

>œ

Œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x xœ xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

Ride cymbals

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ f Floor Tom 1 ≈ œ œ œ œ œ. œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ œ≈ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ J J f f >œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ. b œ. > œ. . > œ œ œ œ œ œ > > # >œœœ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ. ≈ œ œ J >œ œ œ œ f œ ≈œ œ œ œ œœ œœ œ . œ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ Œ  J œ > > > œ œ œ >œ #œ b œ >œ œ œ œ œ >œ œ # >œ œ œ œ œ ‰ f divisi >œ œ > œ >œ œ >œ b œ œ >œ œ > >œ > # œœ œ . >œ œ ‰ œ œ œ œ # œ œ J f œ >œ œ >œ # >œ ∑ >f > œ œ œ #œ œ pizz >œ œ œ œ œ œ œœ ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ J œ œ nœ > f > > > > > pizz >œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ∑ J > > > > f

œ œ

j œ œ

œ œ œ œ œ

≈ œ œ œ

œ œœ≈ ≈ œ œ œœ œ

œœ .. œ.

> œœ # # œœœ œ nœ

œ œœ

œ

‰ ‰

œ.

œœ œœ

> # œœœ J

œ œ >œ >> >> ≈ œ ## œœ œ œ #œ œ œ nœ œ

b œœ

œ œ.

n œœ œ > > >œ œ >

Œ Œ Œ ‰

Œ ‰

œ > > œ


75

Brasileira ∑

35

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

& &

&

Perc. 1

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

f

##

f

ƒ

. > . > #œ œ œ #œ œ œ œ œ

#œ ƒ

f

˙

˙

>œ

&

##

&

###

&

##

f

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

f

œ

f

 œ.

œ œ œ œ œ #œ

œ

Œ

Œ

f

œ. œ. œ. >œ œ # œ

œ.

œ

# & #

# & #

?

?

?

? 

 & ?

35

ƒ

f

>œ

F œ

F

>œ œ œ œœ œœ œœ

œœ œ

# >œ

œ >

≈ #œ >

>œ # œœ œ œ >

# >œ œœœ œœœ .... œ

œ. >

œ‰ >

œ >

œ≈œœ ≈œ ≈œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ ≈

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. F Low Mid Tom ≈œœ≈≈œ œ ≈œ œ ≈ ≈ œ F >œ œ œ œ # >œ œ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ . œ ≈ #œ > f > ƒ œ œ œ œ > œ #œ ≈ œ œ œ œ Œ #œ

œ œ

œ >

xœ ≈

r >œ œ ≈ >

œ œ œ

œ ≈ œ œ≈ ≈

> œœ # œœœœ ... . œœ

œ œ >œ ≈ œ ## œœ œ œ

Vln. II

&

Vla.

B

t

f >œ f

> œ > œ

# >œ J # >œ J

‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

>œ >œ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œ œ

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ.

œ # œœ œœ œœ

œœ n œ œœ ≈ œœ

>œ .

Œ

j ‰ œ œ

œ œ œ œ œ

&

>œ

>œ

f

œœ œ œ

j œ >

>œ

œ. >

œ

f ≈ ≈ ≈ ≈ Hi Hatx Open x x x x x x x x x x x œ œ œœ œ œ œ œ xœ x xœ xœ ≈x œ x œ ≈x œx x œ œx

≈œ œ ≈≈œ >œ # œœœ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Vln. I

?

œ

> œ > œ

>œ

>œ

f

x œ

> œ > œ

f

œ ‰ f> œ ‰ f>

‰ ‰

œ œ œ œ

œ > œ >

œ > œ >

œ œ œ.

œ

œ > œ >

ƒ # œ >œ # œ

ƒ # œ >œ ‹ œ ƒ # œ. >œ ‹ œ

ƒ # œ >œ ‹ œ ƒ # œ. >œ ‹ œ ƒ

œœ

œœ œœ œœ >œœ œœ

>œ > œ ≈ #œ œ œ œ œ ≈ œ

œ œ œ >œœ œ œœœ œ

≈œ

œ œ œ >œ œ

≈ œœ

œœ œœ œœ >œœ œœ

œ.

œ. œ. œ. >œ œ

≈œ

œœœœœ > œ. œ. œ. >œ œ

≈ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ

# œ œ œ œ >œ >œ

≈ ≈ ≈

# œ. œ. œ. œ. >œ œ

# œ œ œ œ >œ >œ # œ. œ. œ. œ. >œ œ

ƒ> >œ

#ƒ>œœ œ œ

œ.

˙ ˙ ˙˙ ‰

œœ œ

œ > > œ

œ.

œ˙ J > ‰ >œ J ‰

>œ œ œœ œœ œœ œ ∑

>œ

ƒ

˙ ˙

ƒ˙ ˙ ƒ œ˙

˙˙

ƒ # ˙˙

>œ J >œ J

œ œ œ

j ‰ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

ƒ ˙ ˙

Œ

>> > ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ ‰ ‰ œœ œœœœœ œ J œ. œ > ‰ > > > > >œ > > œ > >œ ‰ ‰ œ J ‰ œ.

ƒ x x x x x xxx x x x x œ œ œœ œ œ œ œ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ

ƒ ˙˙

>œ

j œ >

œ œ œ >œ œ

# ˙˙

œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ƒ ∑

œ.

# œ œ œ œ >œ >œ

œ

œ >

œ

œ.

œ >

œ.

œ >

>œ >œ

ƒ

> œ

ƒ > œ ƒ

>œ >œ

œ. >

œ >

œœ œ ≈ >œ

> œ

œ. >

>œ

œ >

œ >

x x x x x xx x x x x œœ œ œ œ œ

≈ œ œ œ œœœ œ œ ƒ Floor Tom 1 Low Mid Tom œ œ ≈ œœ œ œ œ œ œ≈≈œ œ ≈ œ œ œ ≈ œœ≈ ≈œ œ ≈œœ œ œ œœ≈≈œ œ f ƒ >œ >œ >œœ # >œ >œ >œ œ œ >œœ œœ œ. œœ œ. # œœ . >œ # >œœ œœ œ œ > # œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ œ œœ #œ œ œ J ‰ ≈œ ≈ œ ≈ ≈ >œ œ œ . ƒ ƒ>œ . f œ # œ œ # >œ . œ œ n >œ . œ œ >œ œ œ >œ œ œ > >> > #œ œ #œ. œ œ nœ. œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ#œ œ . œ œ >> > # œ >œ # œ # œ œ œ œ >œ >œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ >œ œ # œ œ œ ≈ ≈ ≈ f ƒ bœ unitiœ œ. œ œ œ œ >œ œ # œ # œ œ œ œ >œ >œ # œ >œ # œ œ ≈ ≈œ ≈ f ƒ > œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ #œ >> > œ ≈ #œ œ #œ ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ f

>œ .

œ œœ œ

ƒ # œ >œ # œ

ƒ # œ >œ ‹ œ ≈

œ.

&

Œ

Œ

˙

ƒ # œ >œ # œ

ƒ > # ≈ œ œ #œ

b œ >œ œ

œ

œœ œ

# >œ # œœ

œ

&

Œ

#

œ

Perc. 3

Cb.

œ.

Vc.

œ. > œ. > œ > #œ #œ ‹œ œ œ #œ

f œ

˙

## & # #œ ƒ # &

f œ

Perc. 2

Pno.

#

?

? Timp.

ƒ

& &

œ

> œ > œ

>œ J ‰ >œ J ‰

œ œ.

œ

≈≈œ

œ

œœ œ ≈ >œ

> œ

œ œ

Œ

œœ œœ œœ >œœ œœ > œœœœœ œ œ œ >œ œ œ. >

œ >

œ. >

œ >


76

Brasileira

Picc.

&

Fl.

&

&

40

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # ? # & # ## & # # & #

## & #

Tba.

Mall.

>œ Œ

>œ œ Œ

Œ

# & #

˙ #˙

?

# ˙˙

?

# œ˙

? &

œ œ Œ  >œ >œ >œœ >œœ Œ > > œ œ Œ ‰ œ œJ œ > ‰ >  F> > > ‰ œ œJ ‰ œ > >œ >œ F œ œœ œ > #œ. œ Œ  ∑

> >œ

# # >œœœ #œ

œœœ œ

?

r >œ >œ Œ œ ≈ > 

œ‰ >

œ. >

Perc. 3

≈ œœ≈≈œ

& ?

40

&

# # >œœœ #œ >œ œ ≈

œ

œœœ

œ œ

œœ œœ #œ.

œ #œ. œ # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ

Vln. II

&

> ≈ #œ œ œ œ œ #œ

Vla.

B

?

>œ

t

>œ

n >œ œ

≈œ > f > ≈œ œ f> # >œ f

œ œ œ œ œ >œ ‰

> œ > œ

F

#œ œ œ #œ

˙w f

œ˙ f ˙w

>œ œ . . > œ œ œ œ œ # >œ œ # œ

bœ œ

n˙ n˙

œ

œ

œ. œ. >œ œ # œ œ # >œ > >œ œ . . œ œ œ œ ‹œ œ > >

f

≈ œ œœ > f ≈œ >

>œ œ œ œ

f

>œ .

f

# œœ

>œ # >œ #œ

f

∑ #œ

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

f

ƒ

f

ƒ

. > . > #œ œ œ #œ œ œ œ œ

#œ ƒ

f

∑ œ.

>œ n œ # œ

>œ > #œ #œ f

f

ƒ

˙

˙ ∑

>œ

˙

œ. > œ. > œ > #œ #œ ‹œ œ œ #œ

œ

˙

œ

n # œœ

# ˙˙

˙˙

œ œ

nœ #œ

˙ n˙

˙

˙œ

˙˙

œœ

œ.

>œ # >œ nœ

f >œ > ≈ #œ nœ f

Œ

# œ ‹ œ # >œ œ # œ >œ #œ #œ #œ œ #œ œ. > >f . >

x x x x x xxx x x x œœ œ œ œ œ

Cb.

Œ

# ˙˙

Vc.

# & #

Perc. 2

Vln. I

 >œœ >œœ

x œ

Pno.

Œ

# # ˙˙

Perc. 1

Œ

> > ≈ #œ œ œ œ œ > œ œ œ #œ œ Œ œ ‰ ‰ œ J œ ‰ > > >  F> >œ > > œ > ‰ ‰ œ J ‰ œ ƒ F # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ ≈ Œ  > > > ≈ œœœœœ œ œœ œ Œ  # œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈ Œ 

? Timp.

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œœ >œœ Œ  >œ >œ œ œ Œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

Œ

# ˙˙

&

B b Tpt. 3-4

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

 > > ≈ œœœœœ œ œœ  >œ œœ >œœ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ ≈ œ

Œ

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

#

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ

>œ œ œ œ œ œœ œ

> ≈ œ

> > # œœœ œ

j > œ œ >

œ. >

œ

œ œ≈œœ ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈ œ œ ≈

f Cabassa ≈ j ‰ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ  fFloor Tom 1 œ ≈ œœ≈ ≈ œ œ œ œœœ≈ ≈ œ œ ≈ œ œœ f >œ >œ F . > œ œ b œ œ œ >œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ > > œ. ≈ ≈ œ œ > F  f œ œ œ œ œ ≈œ œœ œ >œ œ œ Œ œ œœ œœ Œ œ > > > œ >œ #œ œœ >œœ >œœ œ œ >œ œ # >œ œ œ œ Œ  f œ >œ œ > > œ >œ >œ Œ œ œ œ œ #œ œ  f œ >œ >œ œ >œ œ >œ Œ > fœ  œ œ œ pizz >œ J ‰ œ ≈œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ > >  f> > > > F pizz >œ œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ J ‰ œ ≈œ > > > > >  F> f

# ˙˙

b œœ

n˙ #˙ ∑

œœ œ

œœ œœ

>œ . xœ

œœ # # >œœœ œ nœ

œœ .. œ.

> # œœœ J

j œ >

>œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x xœ xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

œ f

>œ # œœ

œ œ œ

œœ œ

œœ .. œ.

> œœ # # œœœ œ nœ ≈

>œ

> # œœ

b œœ

œœ

# >œ > #œ œ J >

œ

divisi

>œ J

œ œ.

œ.

œ

n œœ œ > > >œ œ >

F œ

F

f

>œ œ œ œœ œœ œœ

œ.

œœ œ

# >œ

œ >

≈ #œ >

œ >

>œ # œœœ

œ≈œœ ≈ œ ≈œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ

œ >

œœ # >œœœ ... œœ œ .

œx ≈

r >œ œ ≈ >

œ‰ >

œ œ œ

œ ≈œ œ≈≈œ

> œœ # œœœœ ... œœ .

Œ

Œ

>œ ‰ ‰

f >œ f

‰ ‰

> œ > œ

# >œ J # >œ J

‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

>œ >œ

œ

œ œ >œ > > > > ≈ œ ## œœ œ œ œ œ œ # œ # œ

œ > > œ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ ‰

Œ

j ‰ œ œ

œ œ œ œ œ

Œ

>œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x xœ xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

≈œ œ ≈≈œ >œ # œœœ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œ. >

œ >

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. F Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈œœ≈≈œ œ ≈œ œ ≈ ≈ œ F > # œœœ >œ œ œ œ œœ # >œ œ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ . J œ ‰ ≈ #œ > f > ƒ œ œœ œ œ # œ œ >œ > > > > > œ # œ ≈ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ j œ œ

œ œ œ œœ

œ œœ≈≈œ œ

ƒ

>œ

Œ

Ride cymbals

# >œ œ # œœ œœ

Œ

> œ > œ

>œ

>œ

> ‰ œ > ‰ œ


77

Brasileira œ

45

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Perc. 1

ƒ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ œ œ #œ

œ

œ Œ

Œ

Œ

Œ

œ. œ. œ. >œ œ

œ

#œ ∑

##

# & #

?

?

?

& &

&

? 

 & ?

45

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

#

œœ œ œ

ƒ

œœ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ . œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ œœ œœ # œœœ œ ∑

>œ .

j > œ œ >

œ. >

œ

f x x x x x x xx x x x x x œ œ œœ œ œ œ œ œ ≈

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ƒ

œ œ œ œ≈≈œ ƒ > >œ œœœ œ. œœ œ œœ ≈ ƒ >œ . #œ œ #œ œ œ.

Floor Tom 1

œ

œ

≈ œœœ

# >œ # >œœ œ œœ œœ. œ œ ≈

# >œ . #œ.

œœ œœ

ƒ œ

œ.

œ œ œ >œ œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

ƒ

œ ‰ ‰ œ > ƒ>

œ ‰ ‰ œ > > ƒ

œ. œ ‰ > œ ‰ >

œ

œ > œ >

ƒ # œ >œ # œ

≈ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ # œ œ œ œ >œ >œ

>œ J >œ J

≈ ≈

œ œ œ œ >œ œ œœ œœ œœ œœ >œœ œœ

ƒ >œ > œ œ œ œ >œ œ > # ≈ œ œ #œ ≈ #œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ƒ # œ >œ # œ # œ œ œ œ >œ >œ > ≈ ≈ ≈œ œœœœœ ƒ # œ >œ ‹ œ # œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ >œ œ ≈ ≈ ≈œ œœœœœ ƒ >> > # œ >œ # œ ≈ # œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ ≈ œ J œ. œ > ‰ ƒ > > > > > > # œ >œ ‹ œ œ > œ > > ‰ ‰ œ J ‰ œ. œ ≈ ƒ # œ. >œ ‹ œ # œ. œ. œ. œ. >œ œ . . . . >œ œ œœœ œ ≈ ≈ ≈ ƒ # œ >œ ‹ œ # œ œ œ œ >œ >œ ≈ ≈ ≈œ œœœœœ > ƒ > # œ. >œ ‹ œ # œ. œ. œ. œ. œ œ . . . . >œ œ œœœ œ ≈ ≈ ≈ ƒ # ˙˙

ƒ ˙˙ ƒ ˙ ˙

œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ≈ ƒ ∑

‰ ‰ œ ƒ> > >œ > ‰ ‰ œ >œ #ƒ>œœ œœ œ œ œ œ œ. œ

Œ

>œ

∑ œ >

œœœ

j ‰ œœœ œœ œœ

ƒ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ >

œ.

œ >

>œ >œ

ƒ # œ >œ # œ

# œ œ œ œ >œ >œ

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

Œ

 > > > ≈ œœœœœ œ œœ œ Œ  >œ œœ >œœ >œœ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ ≈ œ Œ > œ œœ J > >œ J ƒ # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

≈ #œ œ œ œ œ > #œ œ ‰ ‰ œ > > >œ > ‰ ‰ œ ≈

>œ

œ > œ >

œ œ œ œ.

# ˙œ

> >œ

# # >œœ > # œœ œ

œ >

œ

≈ œœ ≈ ≈ œ œ

x œ

>œ œ

ƒ >œ >> > ≈ #œ œ #œ ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ƒ >œ > > > ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ . œ > > ƒ > > > > œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œJ ‰ œ . œ > > ƒ

> œ ‰ œ œJ > > > >œ ‰ œ J >œ > œœ #œ. œ  ∑ œ‰ >

>œ >œ

# œ œ œ œ >œ >œ

> ≈œ œœœœœ > ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

# œ œ œ œ >œ >œ

# œ. œ. œ. œ. >œ œ

# ˙˙

ƒ ˙˙ ƒ ˙ ˙

ƒ œ Œ # ˙˙ œ > ƒ˙ >œœ ˙ Œ > ƒ œ Œ ˙ ≈œ œ ‰ œ ƒ > > F> > ‰ œ ≈œ œ > > >œ F #ƒ>œœ œœ œ Œ

>œ

œ. œ. œ. œ. >œ œ

>œ

œœœ œ œ

œœ œœ #œ.

œ #œ. œ # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ

j ‰ œœœ œœ  œ ≈ œœ≈ ≈ œ œ >œ >œ F . > œ œ bœ œ >œ œ œ œ œ œœ ≈ F  >œ œ œ œœ œ Œ > > œœ >œœ >œœ œ œ Œ  œ >œ >œ Œ

 œ œ œ œ œ >œ œ >œ >œ ‰ ‰ ‰ ‰

> œ > œ

F

Œ

 >œ J ‰ œ  F> >œ J ‰ œ  F>

ƒ

œ œ œ œœœ ƒ Low Mid Tom ≈ œœ≈ ≈ œ œ ƒ >œ # >œœ œœ œ œ œ . œœ >œ œ œ . œ œ œ œ ≈ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ

œ > œ >

≈œ >

>œ

> ‰ ‰ œ

œ >

œ

≈ œœ ≈ ≈ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ > > ≈œ œ

œœ œœ œœ œœ >œœ œœ

> ≈œ œœœœœ

>œ J ‰ œ. > >œ J ‰ œ. >

œ > œ >

Œ Œ

> œ Œ œ ≈œ ‰ > F> > > ‰ œ ≈œ F >œ Œ

 > > > ≈ œœœœœ œ œœ œ Œ  # œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈ Œ 

# œ˙

> >œ

# # >œœ > # œœ œ

>œ >> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ

> > ≈œ œ ‰ ‰ œ >

> œ œœ J > >œ J ƒ # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

≈ #œ œ œ œ œ > #œ œ ‰ ‰ œ > > >œ > ‰ ‰ œ

>œœ >œœ Œ  >œ >œ œ œ Œ  >œœ >œœ 

# ˙˙

œ œ œ œ.

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

˙ #˙

œ œ >œ œ œ œ Œ œ œ

# œ œ œ œ >œ >œ

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

# ˙˙

œ˙ œ. J > ‰ > >œ J ‰ œ. > >œ œ œœ œœ œœ œœ > œ œ≈œ

œ >

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ

Œ  > > > ≈ œœœœœ œ œœ œ Œ  >œ œœ >œœ >œœ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ ≈ œ Œ

# # ˙˙

˙˙

˙˙

˙ ˙

œœ œ œ.

# ˙˙

˙ ˙

‰ ‰ œ > > ‰ ‰ œ

˙˙

ƒ x x x x x xxx x x x x x x x x x xx x x x x œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

> ≈ #œ œ œ œ œ #œ ≈

r >œ >œ Œ œ ≈ > 

≈ œœ≈≈œ

œ œ œœ œŒ œ

> ≈œ œœœœœ

œœœ œ

œ. >

œœ œ œ # # >œœ œ œœ œœ > > # œœ ≈œ œ

œœ œœ œœ œœ >œœ œœ

# œ œ œ œ >œ >œ

≈œ œœœœœ > œ. œ. œ. œ. >œ œ ≈

Œ

# ˙˙

œœ œœ œœ œœ >œœ œœ

# ˙˙

œ  >œ >œœ

œ œ œ œ >œ œ

> ≈œ œœœœœ œ J œ. œ > ‰ > > >œ J ‰ >œ . >œ

 >œœ >œœ

˙ #˙

# œ œ œ œ >œ >œ

>> > ≈ #œ œ œ œ œ œ œ Œ œ ‰ ‰ œ œ ≈œ ‰ > > > F> > > > œ > ‰ ‰ œ ‰ œ ≈œ F >œ # œ. œ. œ. œ. >œ œ Œ ≈

# # ˙˙

œ˙ œ. J > ‰ > >œ J ‰ œ. > œœ œ œœ œ œ > œ œ≈œ

 > > > ≈ œœœœœ œ œœ œ Œ  # œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈ Œ 

# œ œ œ œ >œ >œ

>œ > œ œ œ œ >œ œ ≈ #œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ

Œ

˙˙

ƒ x x x x x xxx x x x x x x x x x xx x x x x œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ≈

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ

Œ

>œœ >œœ Œ  >œ >œ œ œ Œ

˙˙

ƒ œ˙

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ

# ˙˙

˙ ˙

ƒ˙ ˙

˙˙

˙ ˙

ƒ # ˙˙

j >œ œ >

œ œ œ >œ œ # œ ‰

œ.

b œ >œ œ

œ œ œ œœœ ƒ Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈ œœ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ≈≈œ œ ƒ >œ >œ >œœ >œ >œœ # œœ . # >œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ #œ œ J ‰ ≈ ≈ >œ œ œ . ƒ œ œ >œ œ œ n >œ . >œ œœ œ nœ. ≈ œœ œ œ œ œ >> > # œ >œ # œ # œ œ œ œ >œ >œ œ #œ œ ≈ ≈

œ

ƒ œ

œ œœ œ

>œ .

Hi Hat Open

ƒ

œ. #œ œ œ œ œ #œ . . .>

#

œ

Œ

&

œ

∑ bœ

œ

œ.

##

## & # œ ƒ

Perc. 3

Cb.

œ

# # nœ & # ƒ &

œ

# & #

Vc.

ƒ

#

œ œ œ >œ œ # œ

œ.

ƒ œ

?

Perc. 2

Pno.

ƒ œ

# & #

? Timp.

œ. > x œ

‰ ‰

œœœ œ

Œ

œ œ Œ  >œ >œ >œœ >œœ Œ > > œ œ Œ ‰ œ œJ œ ≈œ > ‰ > > F> > > ‰ œ œJ ‰ œ ≈ œ > > >œ >œ F œ œœ œ > #œ. œ Œ  ∑ œ‰ >

r >œ >œ Œ œ ≈ > 

x x x x x xxx x x x œ œœ œ œ œ œ 

F

j ‰ œœœ œ œ œœœ œœ  ≈ œ œ ≈ ≈ œ œ ≈ œœ≈ ≈ œ œ >œ >œ F . > œ œ bœ œ # # >œœœ œœœ >œ œ œ œ œ œœ #œ œ #œ. ≈ F  >œ œ # œ . >œ œ œ œ œ œœ œ Œ > > # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ œ œ ≈ Œ  > > > ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ Œ ≈

>œ >œ

 œ œ œ œ œ >œ œ >œ >œ ‰ ‰ ‰ ‰

> œ > œ

Œ  >œ J ‰ œ  F> >œ J ‰ œ  F>

≈œ > ≈œ >


78

Brasileira ∑

>U ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ  F

≈

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # ? # & #

Tba.

Mall.

Perc. 1

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

&

Œ

‰.

U

≈

Œ

‰.

≈

j œ  >

## & #

? 

Perc. 3

 & ?

51

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

U

U

Vc.

>U ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ  F >œ U > ‰ ‰ œ 

‰.

Perc. 2

Pno.

≈

Œ

# & #

? Timp.

U

‰.

‰.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

F

Œ

## & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

# œ œ œ œ œ # >œ Uœ

‰ ‰

&

B b Tpt. 3-4

Œ

≈

œ >

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

q»

Œ

#

U

‰.

&

51

Picc.

# #

œ. œ ‰ > F> x xx œ œ œœ

œ >

U

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

U U

x Ux œ

F U ≈ ≈  œœœ œ œœ F U ≈ œœ≈≈œ œ F

# # >œœœ #œ >œ

>œœ œœ #œ. > ‰ ‰

U

U >

œ >

œ 

> ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ  F > ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ  F U Œ ‰. ≈

?

>œ

t

Œ

‰ ‰ ‰.

U >

œ  U

≈

œ. œ. œ # œ œ. œ. n œ œ œ. œ œ. > œ. > F > ∑

œ ≈ œ. # œ. œ. œ nœ > œ œ . # œ. # œ. œ > ∑

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x

Low Mid Tom Ride Cymbal

F

p

j j j j j j j j j j j œ.œ œ œœœ œ œœ œ œ.œ œ œœœ œ œœ œ œ. œ œ œœœ œ œœ œ œ. œ œ œœœ œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. J J J J J R J R J R J p R J F R J Claves ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ œ œœ œ. œ œ œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. P F Agogos

j œ œ œœœ œ J R J

œœ œ

œ œ œ

œ

Œ

Œ

œ

pizz

F œ

pizz

F

˙ ˙

‰ ‰

œ

œ bœ > > >œ œ bœ > > >œ


79

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

# & #

###

# & #

58

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

>œ œ œ œ. # >œ œ > œ ## > > #œ œ & # ≈. œ œ œ œ. œ. œ œ > œ. >

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

>œ J

f

œ. f> œ. œ. >œ # œ œ.

œœ œœ >œœ # œœ œ œ.

œ.

>œ

œœ œœ # œ >œœ œ

>œ

b >œ

>œ n œ n >œ

j > ≈ œ #œ œ œ œ > >> > œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ.

œ # >œ œ n >œ œ # œ >œ ‹ œ >œ

j > œ œ >

œ. >

f n >œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ > nœ > #œ f >œ . >œ >œ >> > ≈ œ œ #œ J f

> >> ≈ œ nœ œ

≈ nœ œ œ nœ œ #œ œ ‹œ œ > # >œ > > > >œ n >œ >œ >œ . >œ >œ ≈ J

# & #

?

>œ

b >œ

>œ

ƒ

>œ ‰ ƒ

œ ƒ>

œ. ƒ>

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

j œ >

œ >œ J

j œ >

≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ > > >

œ >œ J

>œ n >œ J

>œ J

œ >

j œ nœ > >

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

b >œ >œ

j œ œ

œ.

n >œ >œ

n >œ œ >œ J J œ >

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

œ œ J >

j œ bœ > >

œ. ƒ> >œ .

œ.

>œ J

œ J œ

n >œ >œ

j œ

œ.

?

?

&

?

?

Perc. 3

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x j j œ. œ œ œœ œ œ œœ J R J ‰

œ. œ œ œ

œ œ

x

Œ

Bongos

œœœœ œ j œ œ. œ œ œœ J R J

œ. œ œ œ

œ œ

œ J

Bass Drum

œœ

˙

f 3 œœœœ œ J f

œœ

f

œ œ J

˙

b œœ .. b œœ .. f>

œ œ œ

œ œ œ œ œ

œœ œœ .. œœ œœ ..

Œ

œ

3

œœœ

œœ

˙

b œœ .. b œœ .. >

œ œœ œœ .. œœ œœ ..

œœ œJ # œœ œœ œ >

?

‰ œ F

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

? t

œ > œ >

Œ Œ

Œ

> œ

Œ

> œ

#œ > #œ >

Œ Œ

œ œ ≈ œ œ #œ >> >

‰ nœ bœ > > ‰ nœ bœ > >

œ > œ >

œ. >

œ. f> œ. f>

j œ

j œ > j œ >

œ

œ > œ >

≈ ≈

œ œ #œ >> >

œ #œ >œ > > œ œ #œ >> >

œ. >

œ. > œ. >

j œ œ

j œ œ > > j œ œ > >

œ. œ œ. œ œ. œ œ.

Œ

œ œ œ œ J

j œ

œœ ‰ # œœ œœ œœ œ œ œ > >

œ œ J

œ

& 58

œ

œ

œ œœ œ œ > > >> ≈ œ bœ œ

ƒ 3 œœœœ œ J ƒ

œ.

F 3 œœœœ J F

>œ

b >œ

>œ

> > ‰ œ b œ œ œ œj J J > > ƒ arco b >œ >œ >. > œ œ bœ J > ƒ arco b >œ >œ j œ. œ bœ > > > ƒ œ >

Œ

>œ œ. 

‰ œJ f I

œ œ

œ œ œ J

œ œ

œ b œœ # œœ .. œœ œ œ œ . œ ‰ œœ

F

j œ > œ > b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ

Œ

œ œ. œ œ œ œ

˙ œ œ œœ˙ ƒ F > >œ . œ b œ . œ >œ b œœœ >œ ~~~ ~ ~~ ~ b œœœ ... œœœ œœœ ... œœœ œœœ ~~ ~ ~ ~ œ. ƒ > j œ. œ bœ ≈ œ œ bœ œ. > >> > ƒ

> >> ≈ œ bœ œ

œ

œ

Œ

œœ

>œ

> >> ≈ œ bœ œ

œ œ œ œ œ J

œ ‰ J f

> ≈ œ. œ. œ. n œ œ œ. œ œ. # œ œ œ > .>

œ >

#

Œ

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

Perc. 2

Cb.

>œ b >œ >œ

>œ n œ # >œ œ n >œ œ œ >œ # œ >œ ≈

Vc.

>œ

> > ‰ œ bœ J ƒ >œ n >œ ‰ J ƒ > > ‰ œ n œJ ƒ

# œ œ œ œ >œ # œ >œ > n >œ

>œ >œ J

b >œ

Perc. 1

Pno.

ƒ

> > œ # >œ œ b >œ œ # œ œ # œ œ

>œ .

>> > ≈ œ œ #œ

ƒ >œ

>œ b œ # >œ œ b >œ œ œ >œ # œ >œ

>œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ .

>œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ >œ œ œ

>œ

&

B b Tpt. 3-4

f > b œœ œœ œœ # œœ b œœ b œ œœ n œœ > œ > f .œ œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ. f > n >œœ œœ œœ # œœ n œœ b œ œœ n >œœ œ f

œ œ. # >œ œ œ. # œ. >œ œ

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

b >œ œ œ œ >œ

œ œœ œ

œ

≈œœœ >>> œ

œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ Œ

 j œ

œ Œ

Πpizz

≈œœœ f> > >


80

Brasileira

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

64

Picc.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

b >œ

# >œ

œ

œ

˙

?

# & #

>œ œ œ .

>œ # œ œ

. > ‰ œ œ #œ

œ

œ. >œ

œ.

.> ≈ œ œ bœ

œ. œ. œ. œ. >œ # œ >œ œ J œ

>œ .

> ‰ œ ƒ > ‰ œ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ . . œ œ œ œ. n œ. œ

b >œ >œ

b >œ

b >œ >œ

bœ >

b >œ >œ

> œ

n >œ >œ

nœ >

b >œ >œ

b >œ

>œ

œ

b >œ .

œ #œ œ.

>œ

œ

b >œ .

œ

>œ

œ #œ œ.

œ.

>œ # œ œ .

œ

>œ

œ

n >œ .

œ #œ œ.

œ

>œ

œ

b >œ .

œ #œ œ.

œ œ

>œ œ

## & #

# & #

## & # # #

‰ œ f I

n >˙

œ œ œ bœ œ > bœ

œ

œ œ

> bœ

# >œ

œ

œ

˙

# & #

# & #

?

>œ œ . œ

‰ œ. œ # œ >

?

? &

œ #œ œ >

œ

œœ œ. . >

> ≈ œ. œ b œ

œ. >

j œ

> œ œ œ œ œ #œ œ œ. . . . >

œ œ. œ n œ œ œ. œ œ . . >

?

?

xxxx xxx x xxxxx ≈ x ≈ f

x xxx x xx x xxxxx ≈x ≈

Ride cymbals

Agogos

Perc. 2

Perc. 3

 & ?

64

j j œ. œ œ œœœ œ œœ f R J J ‰

Claves

œ. œ œ œ f

œ œ b b œœ œœ > f j œ œ >

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

∑ j œ œ >

œ ‰

≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ƒ Conga Low Tom xx œ x x x ‰ ‰ ≈œ œ ≈ œ ‰ J œ≈ ≈œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ƒ Bass Drum

j œ.

j œ œ œœœ œ œœ œ J R J

œ. œœ œ >

j ‰ j ≈ bœ œ œ œ >œ > > ∑

t

œ œ

œœ œœ .. b œœ œœ œœ œœ œ œ. b œ œ œ œ > >

Vln. I

Cb.

œ œ

Vc.

œ

# & #

Perc. 1

Pno.

b >˙

œ œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

f

œ b œ >œ

&

B b Tpt. 3-4

I

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

‰ œ

j j >> > œ ‰ œ ≈ œ œ bœ >

œœ œ

œœ œ

j œ œ >

High Timbale

xx ‰ œJ œ ≈

œ ‰ >œ ≈ >œ >œ >œ J J

b >œ œ J

# œ >œ œ J J

œ J

>œ œ J

œ >œ J J œ >

j œ >

œ b >œ

œ >

j nœ f nœ J f

>> > ≈ œ œ bœ

∑ ∑

xxxx xxx x xxxxx ≈x ≈

x xxx xxx x xxxxx ≈x ≈

j j œ. œ œ œœœ œ œœ œ f R J J

j œ.

f

Agogos

Claves

œ. œ œ œ f

ƒ arco > ˙˙

œ

nœ J f j nœ f

œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ .. œ œ œ œœ b œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ ... n œœœ œ œ œ œ b œœ œœ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ .. # œœ œœ œœ œœ >œ œœ œœ œ >œ œ . b >œ n œœœ œœœ œœœ œœœ b >œ œ > > > > > > > ƒ >œ œ j œ >œ # œ >œ j ‰ j ≈ œ œ b >œ j œ œ œ J J J J œ œ œ. > J bœ œ œ J œ J > > > > > arco b >˙ ∑ ∑ ∑ ƒ >œ . ∑ ∑ ∑ ƒ >˙ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ # œ œ

Ride cymbals

≈ ≈ œ œ œ œœ x

> ‰ œ œ #œ

ƒ

œœ œœ .. œ œ.

∑ >œ œ J

b >œ œ œ .

Marimba

nœ J f

j œ œ >

œ œ

œœ œœ .. œ œ.

œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ > > > j ‰ j ≈ > >œ b >œ œ œ œ œ

œ J bœ

b˙ œœ

j œ œ œ œ œ œ œœ œ J R J

œ. œœ œ

œ œ œ œœ œ

>œ œ J

œœ œœ .. œ œ.

œ J

˙

œ

œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

j j >> > œ ‰ œ ≈ œ œ bœ

>œ œ J

œ J

œœ œœ œœ œœ b œœœ œ œ œœ bœ > f> > .> œ ‰ J ≈ œœ œ

œ

œ

œ œ

œ

.> ‰ œJ ≈ œ œ œ


81

Brasileira ∑

70

˙

œ

˙

œ

˙

Picc.

&

Fl.

&

b >˙

n >œ

œ

˙

Ob.

&

b >˙

n >œ

œ

˙

E. Hn.

&

b˙ >

nœ >

œ

b˙ >

nœ >

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

> b˙

?

> nœ

# & #

## & #

# & #

# & #

# & #

?

? ?

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

#

# #

≈ # œ œ. œ œ ≈ n œ œ œ œ. . > œ. œ. . . >œ F

œ. œ œ. n >œ . # œ >

œ. œ. >œ œ œ . > œ. j ‰ Œ œ œ œ ≈ œ. œ. # œ ≈ œ œ œ œ . > . > . # œ. œ. >œ f F

I

 ∑ ∑

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

&

>œ .

? Timp.

Pno.

& ?

70

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

bœ J

≈ ≈ œ œœ œ œ

High Timbale

œ œ œ œ

Conga x x œ xx ≈œ œ ≈ œ ‰ J œ≈

Low Tom

Bass Drum

b œœ œœ œœ œœ . œ b œœ œœ œœ œœ ... # œœ > # œ >œ b >œ J J J bœ > b >œ . œ #œ œ ˙ > b >˙

>œ . bœ. b >œ J bœ >

œ œ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ >œ œœ > > œ >

œ J

# ˙˙ n˙

˙

œœ # ˙˙ J #œ J

> œ J œ >

b ˙˙ œ J

f

F

>œ œ J

Agogos

>œ >œ œ≈œ Œ

pizz

ƒ pizz bœ ≈ œ Œ bœ œ > > ƒ > pizz > b œœ ≈ œœ Œ pizz

b >œƒ >œ bœ ≈ œ Œ

ƒ> > œ bb œœ ≈ œœ Œ J

pizz.

œ J

j œœœ œ œœ J

œ

œ

b >œ œ

œ œ

p

n œ. . . œ œ œœœ >

j œ œ. p œ. p ≈.

j œ œ œœœ œ J R J

œœ

œ œ œ

œ

>œ >œ œ b œ. œ. >œ œ

p >>> ≈ œ bœ œ œ. >

j œ œ

j œ œ

œ œ.

x

f

Bongos

œ.

>œ b >œ œ œ. >œ œ b œ # >œ œ F> . > > > bœ ≈ œ bœ œ #œ.

œœ

œœ œ J

œ ∑

˙

Œ

œ

˙

pizz > > ‰ œ bœ

f pizz> > ‰ œ bœ f

> œ > œ

œ > œ >

˙ f

> . > ≈ œ. œ b œ œ # œ. œ œ

œ

œ J

Bass Drum

œ œ œ

Œ

Œ

œœœœ œ j œ œ. œ œ œœ J R J f

> œ. . n >œ œ ≈ œ œ œ

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x

j j j œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œ J R J F R f xx x x Claves ≈ œ œ ≈ œ ‰ Jœ œ ≈ ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. œ F f œ. œ. >œ # œ b œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. # œ. œ. œœ b œœœ œœœœœœ ... n œœ ≈ œœ Œ ≈ œ. œ. œœ œ œ œ . b œ œ > ƒ> > f F b >œ >œ j œ j j bœ ≈ œ Œ ≈ œ œ œ . . œ œ œ œ œ œ > > >> > >

b ˙˙

Low Mid Tom Ride Cymbal

≈ ≈ œ œ œœ œ œ œ œœ

˙˙

nœ. F>

>œ . œ

> œ. . # >œ œ ≈ #œ œ œ F

≈ œ œœ > >>

Œ

Œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ bœ

> œ

Œ

Œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ bœ

> œ


82

Brasileira

&

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

b >œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ bœ œ f > b >œœ œœ œœ # œœ b œœ b œ œœ n >œœ œœ œœ œ >œœ œ œ f œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ.

##

œœ œœ œ >œœ œ

?

# & #

## & #

##

76

Picc.

Fl.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

&

# # œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ >œ . œ & # œ. .

# & #

# & #

Hn. 3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

>œ œ œ. n >œ œ œ >œ # >œ œ ≈. >œ >œ œ œ. œ. >œ œ . œ

&

B b Tpt. 3-4

nœ œ œ . n œ. œ. œ >

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

>œ ≈ œ. # œ. œ. œ

?

#

œ. œ. >œ # œ Œ

f > n >œœ œœ œœ # œœ b œœ b œ œœ n >œœ œ f >œ . >œ J f >œ . >œ J f œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ.

≈ ≈ ≈ ≈

b >œ

œ # >œ œ b >œ œ œ >œ # œ >œ

>œ b œ >œ œ > œ œ >œ # œ >œ bœ

n >œ

œ # >œ œ b >œ œ œ >œ # œ >œ

>œ

> > >œ ≈œœ

>œ .

>œ >œ J

>œ

>>> ≈œœœ

>œ .

>œ >œ J

œ œ. >œ œ.

f n >œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ nœ œ f >œ . >œ >œ > >œ >œ J ≈œ f

œ œ. n >œ œ œ. # œ. >œ œ

>œ b œ >œ œ > œ œ >œ # œ >œ bœ

n >œ

>œ .

> > œ #œ œ bœ œ œ œ #œ œ > > >œ n >œ >œ >œ >œ J ≈

?

&

?

?

Perc. 2

Perc. 3

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x

F

j j j j j j œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œ œ œœœ œ œœ œ œ. œ œ œœ œ œ J J J R J R J F R J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ F

x

œœœœ j œ œ. œ œ œœ J R J

Bongos

œœ œ

œ. œ œ œ

Œ œ

œ œ

œ J

Bass Drum

œœ

˙

f 3 œœœœ œ f

œœ

f

œ.

œ œ

˙

b œœ .. b œœ .. f>

œ œ œ œ œ

œœ œœ .. œœ œœ ..

Œ

œ

œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ œ > >

œ œ œ

F 3 œœœœ œ J F ˙ F

œ

œ

œœ

b œœ .. b œœ .. F>

œœ œœ .. œœ œœ ..

œœ œJ >œœ œœ œ

?

‰ œ F

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

76

?

Œ

t

Œ

œ

˙

>œ b >œ > œ

œ

˙

>œ b >œ > œ

pizz

F

pizz

F

œ > œ >

j œ

œ

œ ≈ œ >œ >œ >

Œ

Œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ bœ

> œ

Œ

Œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ bœ

> œ

œ. >

f

œ. f> œ. f>

j œ

j œ > j œ >

œ

> œ > œ

≈œœœ >>>

≈ œœ œ >>> ≈œœœ >>>

œ. >

œ. > >œ .

Œ

œ œ œ œ J

&

Pno.

œ

>œ b >œ >œ

>œ n œ >œ œ > œ œ >œ # œ >œ nœ

?

Perc. 1

>œ b >œ >œ

j œ œ

j > œ œ > >œ >œ J

œ

œ >œ œœ œ

> >> ≈ œ bœ œ

> >> ≈ œ bœ œ ≈

>œ b >œ >œ


83

Brasileira >œ

82

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

Tba.

Mall.

>œ

>œ

b >œ

>œ

b >œ J

##

>œ b >œ J >œ n >œ J

>œ ƒ

œ ƒ> # # >. & # œ ƒ

n >œ J œ >

>œ n >œ J

#

> > > ≈ œœœ œœ œœœœœ œ

n >œ >œ

œ œ J

œ.

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

œ. œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ. >œ œ

œ.

# & #

ƒ

>œ

b >œ J

œ >œ J

b >œ J

œ >œ J

>œ b >œ J >œ n >œ J

>œ

n >œ J

ƒ

œ >

ƒ

>œ n >œ J

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ b œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

∑ ∑

> > > ≈ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

>œ J

> > > ≈ œœœ œœ œœœœœ œ

œ.

Œ

Œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

œ. œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ. >œ œ

n >œ >œ >œ J >œ

n >œ >œ

œ œ J

œ.

œ œ J

œ.

œ œ J

Œ

42

œ. œ. œ. >œ œ œ. >œ œ. n œ. >œ Uœ J ‰ 42 π

>œ J

b >œ >œ

œ >œ J

> œ

>œ J

œ >œ J

n >œ J

œ ƒ> >œ .

Œ

œ œ J

b >œ

ƒ >œ .

Œ

>œ

>œ .

Œ

œ œ J

>œ

> ‰ œ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

œ.

b >œ

42

q»•º ∑

44

44

44

> 42 ‰ œ œJ 44 p 24 ∑ 44 b >œ b œ 42 ‰ J 44 p 2 4

4 4

42

44

42

44

42

44

42

44

> ≈ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ > .> p

42

44

42

44

# & #

42

44

?

42

44

?

42

44

?

42

44

&

> > > ≈ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ p ∑

> > > ≈ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ π ∑

?

Perc. 3

#

& ?

82

œ @ ƒ Low Mid Tom Ride x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x œ>x xCymbal ∑

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

ƒ

j j j œ. œ œ œœ œ œ œœ œ œ. J ƒ R J Claves ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. ƒ > >œ . œ b œ . œ >œ b œœœ >œ~~~ ~~~~ b œœœ ... œœœ œœœ ... œœœ œœœ ~~~~ ~ œ. ƒ > >œ . œ b œ ≈ >œ b œ b >œ >œ . J

Agogos

>œ

arco

Cb.

>œ J

>œ

ƒ

>œ

Perc. 2

Vc.

>œ J

ƒ >œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

>œ J

n >œ >œ

>œ

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

Vln. I

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

Perc. 1

Pno.

b >œ >œ

œ >œ J

> œ

? Timp.

œ >œ J

>œ J

œ >œ J

n >œ J

ƒ >œ . ƒ

œ >œ J

b >œ J

>œ .

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

b >œ

> ‰ œ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ

## & # ‰

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

?

&

B b Tpt. 3-4

ƒ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ >œ

>œ

ƒ

>œ ‰ ƒ arco >œ .

b >œ J

œ >œ J

>œ b >œ J

ƒ arco >œ . ƒ >œ

b >œ

>œ

>œ b >œ J Œ

>œ

>œ J b >œ >œ b >œ >œ

F

œ R F œ F b œœ œ

F

j œ œœœ œ J J ‰

œ œ œœ .. œ.

œœ œ

> œ œ J >

œ œœ œ

ƒ

j œœ œ œ. ƒ ‰ œ œ. ƒ > œ. œœ b œœœ ... œ œ ƒ >> > > ≈ œ œ œ œ.

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

>œ

œ J œ

Œ

œœ œœ

arco

ƒ

>œ

>œarco

b >œ J

ƒ pizz > > >œ >œ ≈ œœ f

œ@

b >œ

>œ

œ >œ J

>œ J b >œ >œ

>œ b >œ J

ƒ arco >œ .

Œ

œ @

œ@

F

œ @

œ.

œ œ

œ@

œ @

œ.

œ œ

2 >œ œ 4 ‰ b œ b œJ p 42 ∑

Vibraphone

42

>x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x 2 J‰ 4 p F π ∑ j j j j j 42 œ œœ œ œ œœ œ œ. œ œ œœœ œ œœ œ œ. œ œ œœœ œ œœ œ J J J J R J p R J F ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ∑ 42 œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ F p >œ > b œœ œœ .. œœ œœ œœ b œœœ ... œœœ œ>œœ b œœ œ~~~~~~ œ œ. œ œ œ ~~~~ œ. œ œ bœ . œ œ ‰ ∑ ~~ œ . œ b œ . œœ œœœ .. œœœ ‰ œœ œœ 42 œ p > F >œ . > > œ b œ ≈ >œ b œ b >œ >œ . œ œ Œ œ Œ ∑ 42 J J > J >œ

ƒ arco arco >œ .

œ.

œ

>œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ Œ

œ R

bœ @

Marimba

>œ b >œ J Œ

b >œ >œ

> > > ≈ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> > ≈ œœœ œœ œœœœœ œ > >œ Œ  œ.

œ J œ ∑

Œ

4 4 44

44

44

44

44

44

44

2 4

4 4

2 4

42

4 4

44

2 4

4 4

42

44


84

Brasileira

Picc.

&

44

Fl.

&

44

Ob.

&

44

E. Hn.

&

# 4 œ. 4

n >˙ œ œ Jœ œ œ >

> œ ‰ œ œ F

b >œ .

j œ F

œ Œ 

œ >œ œ

b >œ .

j œ F

œ Œ 

89

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # 44

œ >œ œ n œ J

œ.

f

œ œœœœ J œ. > #œ ∑

b >˙ œ>œ J œ bœ œ

# 4 & # 4

## & # 44

# & # 44

## & # 44

?

. 44 œ

F

>˙

I > ‰ bœ f

œ b >œ œ œ J œ ∑

>˙

œ.

f

I> ‰ bœ

Hn. 1-2

&

# 4 4

Hn. 3-4

&

# 4 4

# & # 44

# & # 44

?

44

?

44

?

44

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

&

∑ j bœ œ ˙ 4 ‰wb œ œ ˙ 4 w

b œœ b œœœ œœ œœœ b œœ œ b œœœ bœ œ œœ œœ b œ bœ F ∑

bœ œ œ bœ

>

bœ œœ bœ

j œ œ ‰ bœ œ b˙ b˙

 œ b b œœ œ œ œ œ bœ

∑ j j œ œ ‰ b œ œ ‰ œœ œœ b˙ n˙ b˙ n˙ f ∑

œ œœœœ J œ >. # œ

f

44

?

44

Perc. 1

44

Perc. 2

44

Perc. 3

44

œœ œ ‰ Œ  J

&

44

?

44

Vln. I

&

4 4

Vln. II

&

4 4

Vla.

B

44

?

4 4

t

44

? Timp.

Pno.

Vc.

Cb.

89

Œ

>x

Crash Cymbals

F

‰ œ œ œœœœœœ J F x Œ Œ

Snare Drum

œ >x

‰ œ œ œœœœœœ J Œ

œ

f >x f

‰œœœ JJ Œ

Œ ∑

Œ

x

>x Œ 

> > > b œ œ œ >œ b œ ˙ b œ œ œ œ œ b œ b >œ b œ œ œ œ b œ b œ J J b œœ J J b œ œ ‰ œ œ J > >œ œ F > œ b œœ >œ b œ œ b ˙˙ œ b œœ œœ b œœ n œœ j ‰œ œ Œ ‰ J œ J J œ œ > ∑

> >œ . b œœ .> b œ . b œœ b œJ œ b œ b œ F ˙ œœ ‰ ˙˙ œ œ œ ˙ ˙

œœ œ

œ bœ

>œ œ J bœ 

œ J œ >œ >


85

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

98

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

#

# & #

> ‰ nœ f

b >œ œ ‰ œ. bœ œ ‰ . >œ # œ œ > b œ J œ ∑

b >œ œ œ œ > œœœ ‰ œ J ƒ f >œ œ œ œ b >œ œ œ œ ‰J f ƒ

> > > bœ bœ ‰ b œ œJ œ œ f b >œ œ >œ œ œ > œ >œ œ >œ œ Œ  œ ∑

œ b >œ œ œ > œ >œ œ b >œ œ œœ >

Œ

∑ œ.

œ œ. >œ œ J

b >˙

œ b >œ œ

b >˙

˙

.

# & #

## & #

# & #

## & # # #

# & #

Œ

œ III

‰ nœ f>

‰ œ. bœ

n >œ œ

j œ ‰. œ #œ œ bœ œ > > ∑

j b >œ œ œ œ œ œ ‰œ >œ f ƒ ‰ j œ œ œ œ b >œ œ œ œ >ƒ f

œ

> œ >œ œ œ œ J

> ‰ œ

b >œ œ >œ œ œ > œ >œ œ >œ œ

f

> œ >œ > œ bœ œ b >œ œ >œ œ œ œ

œ.

œ œj >œ œ .

>˙

œ >œ œ œ

>˙

˙ >œ œ

.

Œ

Œ

?

?

?

&

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Mall.

Timp.

Pno.

œ

œ >œ

œ

œ ‰ œj # œ œ b œ œ > >

∑ > ‰œ œ F

∑ œ >œ œ n œ >œ J

œœ ∑

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

j œ œ œœ œ œ œ F LowJAgogo Cabassa j j œ œ œ œ œ œ F

j œ œœ œ œ œœ J

œ œœ œ J

& ?

98

. b b œœœ .. ‰

j > >œ >œ œœ œœœ b œ œ

bœ bœ. œ œ œ œœ  œ bœ ˙ > ˙ > ∑

> b b œœœ b œœœœ

œœœœ œœœ œ œ f >‰ œ b œ œ Œ œ ˙  ˙

b b œœœ ...

œœœ œ

B

? t

&

Vln. II

&

Vla.

Cb.

F

> b˙

Vln. I

Vc.

# & #

Tba.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

F

>œ > > > ‰ œ œ œ Jœ œ b œ œ œ œ œ F œ >œ b >˙ œ œ >œ ‰ j # >œ œ b œ œ œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

>œ œ

&

B b Tpt. 3-4

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

Œ

œ

F

High Agogo

œœ œ

‰Œ

F > j b b œœ ‰ œ œ œ bœ œ >>> œ >

œœ œ

œœ œ

œœ b œœ œ œ J

œœ œ J

j j œ œœ œ œ œœ >œ . b œœœ ...

œœ b œœ ... œ b œ J

œœ œ

œ . b œœœ œœœ ...

> Œ œJ œ > >œ

> pizz. > >> œ ‰ œ bœ œ F

> j Œ ‰ œJ œ ‰ Œ F > pizz.

Œ

j œ œ œ

j œ œœ œ b b b >œœœ œ œ >

b >œœ

j œ œ œ œœ œœ J

> b œœ œ

xxœ x x x x x x x

Ride cymbals

xxxxx xxx

p High Bongo 3 œœœœ œ œ œ œ j J J œ œ œ œ œ œœ J p ∑ j j œ œ œ œ œ œœ

œœ b œ>œ .. J b œ. >œ . œœ œ. œ J

œœ œœ œ œ J

b >œœ > b œœ œœ œœ b œœ œœ .. J J Pb œ œ œ >œ >œ œ . œ œ œ œ œ œ. J J

Vibraphone

œ>œœ >œœœ ‰ Œ JJ >œ >œ œœ J Œ

> b œœ J b >œ œ J

>˙ ˙ >˙ ˙ ∑

x xxx xx xx œ œ œ œœ J J J ∑

Œ

>œ >> > ‰ œ œ bœ

Œ

j ‰ œ >

> > > > bœ ‰ bœ œ bœ

j‰ Œ œ >

‰ œj >

j‰ Œ œ >

Œ

Œ

Œ

> >>>œ ‰ œ bœ œ

j ‰ œ >

j œ ‰ Œ >

Œ

Œ > ‰ œJ

œ Œ  >

>œ œ

œ J


86

Brasileira ∑

107

&

Fl.

&

˙ >

œ bœ

Ob.

&

>˙

œ œ

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

b >˙

# & #

## & #

# & #

## & # #

˙ >

#

# & #

˙ >

# & #

bœ œ œ œ > ∑ œ bœ

>œ n œ

˙ > b >˙

œ

f

‰ ‰

˙

>œ

œ

b >œ

œ œ bœ bœ

œ

b >˙

˙

>œ

œ

b >œ

œ œ bœ bœ

œ

b >˙

˙

œ

>œ

œ

b >œ

œ

f

b >˙

œœ f œ f

œ f

œ œ nœ bœ

œ b >œ b œ

>œ

> n >œ b œ œ œ œ

∑ n >˙

˙

> ‰ œ bœ

b œ b œj

‰ œ nœ >

b œ b œj

n >œ n œ œ œ

>œ

> ‰ œ nœ

>œ b œ

>œ

œ ‰

>˙ .

f >œ b œ >˙ . f >œ b œ ˙ . f

∑ >œ n œ

œ

œ œ bœ bœ œ

˙.

∑ ∑

b œ n œj

xxxxx x x x

xxxxxxxx

x xx x x x x x

x xxx xxxx

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

107

f Œ ‰ j œ >

b >œ jœ œ>

arco

arco

œœ

œœ

f

b ww f arco ww

arco

œ f>

Œ

‰ œj >

Œ

œœ ∑

n >˙ f

n >œ

˙.

˙ ∑

>˙

p

 ∑

Œ œœ >>

> Œ œ œ b˙. F

œœ

f

bœ >bœ

˙.

˙

˙ > p

x x x x x x x x

xxxx x‰Œ J

œ œ J

œœ œ œ‰Œ J J J

œ

œ

œ J

ww

Œ Œ

˙.

> œœœ œœ >œœ b b œ>œœ .. œœœ b b œœœ œ œœ œœ œ .. œ J J bœ >œ œ >œ b b œ > bœ œ œ Œ œ œ > > b >œœ ‰ b œœ

j b œœœ ... œœœ ˙˙˙ > F > b œœ .. œœ ˙˙ J ˙. ˙.

b >˙

j b œœ ˙˙ œ ˙ >

b ˙w

œ >

b ww Œ

3

œœœ

j j œ œ œ œ œ b b œœ œœ œœ œœ b œœ > > j> > j j b œœ œœ œœ j b œ œœ œœ œœ j bœ >œ b œ >œ b >œ > bœ j > b œ œ œ œ œ bœ bœ œ b˙ b w‰ bw

b ww f

b ww

f

œ œ œ œœ œ J J J J

j œ œ. b œœ b œœ .. >

Œ

j œœœ œœœ œœ œ œ œ >

b œœœ œ

I

Œ

Perc. 3

œ J

œ

Œ

œ

œ J

œ

?

œœ œ J

3

œœœ

f 3 œ œ œ œ œ œ œœœœ œ J JJ J J f ∑

?

Œ

œ. œ.

?

œ œ

j b œœ œœ Œ >> >œ >œ Œ J

œœ ..

j œœ > >œ œ J

Œ

œœ

b œœ œœ œœ J œ œ œ œ œ œ J

Œ

?

&

n >˙ . Œ œœ F

>œ œ n >˙ . f

œ œ nœ nœ œ

Œ

f >œ œ b >˙ .

f œ œ n >˙ . ‰ œ œ nœ > nœ œ f

Perc. 2

Cb.

f

œ œ bœ bœ

Vc.

œ

b >œ

b˙ >

Perc. 1

Pno.

f

? Timp.

>˙

?

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

b >œ œ

b >˙

&

B b Tpt. 3-4

>œ b œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

œ

Picc.

Œ

>˙ #˙ > n # ˙˙˙ œ œ œ b œ b ˙˙˙ J f > #˙ œ œ. j œ œ bœ #˙ œ bœ œ œ > > œ > >

œœœ > œ ‰ bœ p œ

w

˙.

Œ

bw

b˙.

Œ

bœ >

Œ

Œ

> ‰ b œJ

œ Œ >


87

Brasileira >œ b œ > ‰ œ œJ œ œ ƒ >œ b œ > ‰ œ œJ œ œ ƒ

117

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

‰ œ œj œ œ b œ œ > ƒ ∑

#

> n >œ œ œ œ n œ n œ J ƒ n >œ b œ > ‰ n œ œJ œ œ ƒ

# & #

? ##

œ.

œ

œ.

œ

œ.

œ

> œ b >˙ œœ J > œ b >˙ œœ J j b˙ œ >œ œ

œ. œ.

> n >˙ œœœ J

> b >˙ œœœ J

>˙

˙

œ

b >œ œ œ œ bœ

œ >œ œ bœ

>˙

˙

œ

b >œ œ œ œ bœ

œ œ œ > bœ

>˙

˙

œ

b >œ œ œ œ bœ

œ n >œ n œ

n >˙

n >˙

œ >œ œ bœ

œ n >œ n œ

a due > > ‰ œ œ œ œJ œ f

˙ ˙

œ œ

> œ œ œ œ

œ nœ

˙ ƒ>

>œ œ

b >˙ f

## & #

##

## & #

# & #

# & #

?

#

?

?

&

?

?

Perc. 1

Œ ‰ j‰ œ œ‰œ

Perc. 2

Œ ‰ j‰ œ œ ‰ œ ƒ ∑

Perc. 3

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Pno.

& ?

117

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

#

Hand Clap

Floor Tom2 Floor Tom 1 High Mid Tom

ƒ

œ Œ >

œ

œ

Œ

‰ j‰ œ œ‰œ

œ >

Œ

œ œ

j > j> œ bœ œ œ. ˙ ˙

˙ ƒ > œ ‰Œ J ƒ

œ

œ

Œ

> ‰ œ œj ‰ Œ J >

˙.

˙

œ Œ

œ

œ

w

w œ

œ

> > > j œ œ #œ œ #œ b˙ ˙

w ˙

œ Œ >

œ œ œ œ œ J J b œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ #œ J J

‰ 

œ ˙

ƒ

‰ 

˙ ˙ ƒ w ƒ ˙

œ

‰ j‰ œ œ ‰ œ

œœ œœ .. J œœ œœ .. œ œ. J

œœ œœ œœ œœ J ƒ œœ œœ œœ œœ œ œ œ J œ

Œ

œ Œ

œ œ

œ.

œ ˙ J œœ .. œœ ˙˙ œ. # œ ˙ J

> b˙ #˙ ˙ b˙

œ ˙

‰ œj œj ‰ Œ > >

œ Œ >

œ œœ œ Fœ œœ œ

Vibraphone

w

> j ‰ œ #œ ‰ Œ J >

˙œ œ

˙

œ. œ.

>œ œ J >œ œ J

œ. œ.

>˙ ˙

œ bœ f œ œ

>˙ ˙

>œ œ >œ bœ

œ œ œœ J

>œ œ J >œ œ J

œ œœ œ J

ƒ

w ƒ > nœ œ œ œ œ bœ

ww ƒ

∑ ∑

ww

ƒ ww ƒ

Œ

w ƒ

Œ

∑ ∑

Œ ‰ j‰ ‰ ƒœ œ œ

Œ

b -œ œ

-œ œ

-œ œ

œœ

œ- œp œ- -œ

œ- œœ- œ-

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ-

-œ -œ œ œ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

-œ œ

b œœ

-œ œ

œ-

-œ œ ∑

Floor Tom2 Floor Tom 1 Œ Midœ Tomœ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ High >f > > > > > > > > ƒ

-œ œ

œ-

b œœ

-œ œ

œ-œ

œ-œ

-œ œ

Hand Clap

Floor Tom 1

-œ œ

j œ ‰Œ p>

w ƒ

-œ œ

p

œ. œ.

Œ

w ƒ

ww ƒ

# >œœ >œœ J j #œ œ œ œ > >

œœ . .

Œ

ƒ

-œ œ

p -œ -œ œ œ

ƒ

n >œ œ œ œ bœ

-œ -œ œ œ

divisi

Œ ‰ œj >

>œ œ J >œ œ J

-œ -œ œ œ

p

˙

œ œ >œ Jœ œ œ >œ Jœ

œ

ww

n œ. >œ œ. >œ . > . > > > . . œ. ‰ œ œ n œ ‰ ‰ n œ ≈ œ n œ œ # œ œ œ œ œ. n œ œ œ œ œ ≈ n œ ≈ œ ≈ œ œ n œ ≈ n œ. œ œ ≈ # œ œ # œ n œ œ œ # œ > > œ > œ > > > f> ƒ > > f œ. n >œ œ # >œ œ >œ œ > œ. > > >œ œ œ >œ n œ > n >œ nœ ‰ ‰œ‰ ≈ ≈ n œ. œ n œ ≈ œ. œ œ ≈ œ. œ ≈ n œ. œ ≈ # œ. œ. œ. n œ œ œ œ œ #œ œ #œ > >nœ > œ ƒ> > f f ∑

Hn. 1-2

ƒ

&

ƒ

&

ƒ

-œ œ ∑

Floor Tom2

j j œœœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ œ œ bœ > > ƒ> œ œ œ jœ œ œ j ‰ œ œ >œ b >œ > œ > >œ ww # -œœ œ-œ ƒ divisi w bœ œ w ƒ œ- œ- divisiw w ƒ -œ -œ bœ œ ww ƒ

w ƒ


88

Brasileira

126

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

˙

> œ œ œ

#

>œ œ >˙ .

ww

˙. ˙.

w

˙. >œ œ >˙ .

# & # bw ## & # # & #

>˙

> œ œ œ

˙

w

## & # bw # #

# & # # & #

b ww w˙

?

˙w

? ?

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ F

>˙ .

> œœ ˙ f

œ ˙ >nœ >

˙. >

F

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

> >œ œ # œ œ œ œ œ . J ƒ >œ œ œ . >œ œ ‰ J #œ œ ‰

ƒ œ œ œ. >œ œ ‰ J #œ œ ƒ

>œ œ # œ œ œ œ œ . J ƒ

œ œ >œ œ J œ œ >œ œ J œ œ >œ œ J ∑

œ œ >œ œ J

>˙

œ >œ œ

>˙

œ >œ œ

˙

œ >œ œ ∑

˙

œ >œ œ

> œ ˙

> œ ˙

œ ˙

#˙ ∑

œ ˙

w

˙.

Œ

w

˙.

Œ

ww

˙˙ . .

Œ

ww

˙˙ ..

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

ww

˙. ˙.

b ww

ww

˙˙ ..

bw

w

˙.

?

?

j œ ‰ ‰ Jœ Œ >

&

Perc. 2

Perc. 3

 & ?

126

High Mid Tom

j œ ‰ ‰ œJ Œ > Bass Drum

Snare Drum Hi Hat Open

x œœ

∑ œ. b œœ ..

j b œœ ˙˙ œ ˙ > b >œœ œœ œœ

Vln. I

&

j bœ bœ > b w˙

Vln. II

&

˙w

Vla.

B

˙

?

b ww

t

b ww

Cb.

>œ œ >˙ .

˙w

Vc.

>œ œ >˙ .

?

Perc. 1

Pno.

>˙

> œ œ œ

> œ œ œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

˙

> >œ œ ˙ .

˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

>˙

> œ œ œ

>˙

&

B b Tpt. 3-4

˙

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>˙

œ‰

œœ

 Œ ‰ j‰ œ œ‰œ

œ Œ >

œ

œ

j j œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ... œ œ œ œ bœ > > > j> > j œ œœ œœ œœ j œœ .. œ œ n œ > > >

w w ww

˙.

j œœœ Œ

œœ ˙˙ J

x œœ

œ‰

œ œ

F

Œ

œ Œ >

œœ œ

> ˙.

> ˙ >œ œ b œ œ œ >œ # ˙œ #œ > f> > > bœ œ Œ œ œ #œ

>˙ .

>œ . œœœ œ > >

>œ

> bœ œ.

‰ bb ˙˙ >f F b˙ j œ œ œ b ∫ b ˙˙˙ œ œ > > >

Œ ‰ j‰ Œ ‰ j‰ œ œ‰œ œ œ‰œ ƒ Floor Tom2 Floor Tom 1 High Mid Tom œ Œ œ œ œ Œ œ œ > > ƒ Hand Clap

arco divisi

˙ ˙

Œ

uniti

Œ

˙.

Œ

ƒ w ƒ #˙

w

˙.

Œ

˙

w

˙.

Œ

w

˙.

ƒ

ƒ >œ J‰Œ ƒ

‰ j‰ Œ ‰ j‰ œ œ‰œ œ œ‰œ

œ Œ >

uniti

Œ

#œ œ #˙

w ˙

w

œ #œ

œ ˙

> Œ ‰ Jœ œj ‰ Œ >

œ œ

˙.

w œ

œ #˙

Œ ‰ œj œj ‰ Œ > >

œ Œ >

œ œ

> > > #œ œ #œ j œ #œ ˙ ˙

> > œ œ œ œ. ˙ ˙

&

> ˙ #˙ #˙ ˙

œ

w

> > Œ ‰ œJ # œ ‰ Œ J

˙ #œ œ ˙ ˙

Œ ‰ œj >


89

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

137

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

> œœœ œ œœ > ˙ œ

œ

>œ œ > b˙ œ

# & #

# & #

# & #

? ?

## & #

& &

?

Perc. 3

 & ?

137

Vln. I

&

Vln. II

& B

# #

>œ œ œ œ bœ

>˙

w ƒ >œ œ œ œ nœ œ

˙

˙

ƒ œ

ƒ

>œ œ œ œ bœ

>˙

ww ƒ

˙ bw

˙

w ƒ

˙

w ƒ

ƒ

> œ # >˙ > œ œ œ #œ

> œ # >˙ . > œ œ œ #œ

w

˙.

Œ

w

w

˙.

Œ

nw

w

#˙.

Œ

j œ ‰ ‰ Jœ Œ > Bass Drum ƒ  ‰

j œ ‰ ‰ œJ Œ f>

-œ œ- - # œ œ œœ œœ

- b œœ œœ # -œœ

-œ œ

œ- œ- œ- œpœ- -œ -œ œ

œ- œ- œ- œ-œ -œ -œ -œ

œ- -œ œ- œ -œ -œ -œ -œ

œ- œ- œ -œ -œ -œ

œ-œ

-œ -œ -œ -œ œ œ œ œ

-œ œ- -œ -œœ œ œ œ

-œ œ- œ-œ œ œ

-œ œ

Œ ‰ j‰ ‰ ƒœ œ œ

-œ œ- -œ -œ œ œ œ œ

-œ -œ -œ -œ œ œ œ œ

b -œœ -œœ -œœ -œœ

- - - # # œœ œœ œœ œœ

- - - # œœ œœ œœ œœ

F- - - œ œ œ œ

F j œ ‰Œ  F>

œ-œ

œ-œ

œ-œ

œ- œ -œ -œ

-œ -œ -œ -œ œ œ œ œ

-œ -œ -œ -œœ œ œ œ

? divisi

divisi

Snare Drum Hi Hat Open

Hand Clap

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ f> > > > > > > >ƒ >

Floor Tom 1 Floor Tom2 Floor Tom 1 Floor Tom2 High Mid Tom

œ-œ

œ- œ -œ -œ

-œ -œ -œœ œ œ ∑

x œœ

œ

j j j œœœœ œœœœ œœœœ œœœ b œœœ b œœœ ... œœœ ˙˙˙ > > > ƒ > >œ œ œ œ œ œ jœ œ œ j jœ œ œ œ œ bœ > œ b >œ > >œ œ œ œ b œ >˙ #˙ œ

ƒ -œ divisiw w ƒ -œ divisi ww -œœ

w ƒ

˙

œ-œ

œ-œ

œ-œ

Œ

F œ- œ- œ- œ-

Œ

-œœ

˙.

-œ œb œ œ # -œœ

w

-œ -œ -œ -œ #œ œ œ œ

Œ

-œœ

-œ -œ b œ œ # -œœ

f

>œ œ

>˙ .

Œ

Œ

# œ œ >˙

˙˙ ..

-œ -œ œ œ

>˙ .

w w

divisi

F

> > œ #˙. > œ œ œ #œ

p

I

˙.

w

p

œ #œ

Œ

w

# -œ œ- -œ -œ #œ œ œ œ

p

w ƒ

-œ -œ -œ -œ #œ œ œ œ

-œ -œ œ œ p j œ ‰Œ p>

> > œ #˙ > œ œ œ #œ

F divisi - - ? œœ œœ œœ œœ t

>˙

œ

˙

Cb.

## & #

Perc. 2

Vc.

Vla.

f

ƒ

˙

Perc. 1

Pno.

# >œ œ œ >œ J

œ

>œ œ œ b >˙

? Timp.

> œœœ œ œœ ˙ > œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

?

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

> > ‰ # œ œ œ œJ f

>œ œ œ œ bœ

>˙

œ

ww ƒ w ƒ

˙w

˙

˙

˙

b ww b ww

œ‰

œœ

Œ ‰ j‰ œ œ‰œ f œ Œ œ œ f>

Œ

Œ

Vibraphone

# ww P

w w p

# ww P

ww p

ww p ww ww p œ #œ

F # œœ

x œœ

j œœœ œœœ

w w

˙

w˙ P w˙

˙

˙w

˙

ww

w w

# w˙

˙

˙

P

w p > ˙.

w w

w˙ P

P

p

j j œœ œœ œœ œœ œœ # œœœ ... œ œ œœ œ > > > j> # >œ . j œ œœ œœ œœ j œ . œ nœ > >œ >

w w p

P> #œ ˙ >œ # œ œ œ >œ # ˙œ #œ > > f> > œ œ Œ œ #œ

œ‰

j œ ‰ ‰ œJ Œ >

Œ œœ œ F œ Œ F>

 œ œ

‰ ∑

˙

w˙ .

œ

˙.

œ

>˙ . œœœ œ > >

œ

x œœ

œ‰

œœ œ

Œ 

œ Œ  >

Œ

Œ

Œ

˙.

Œ

w

#˙.

Œ

w

˙.

Œ

w

#˙.

Œ

>. > # >œ œ # ˙ œ œ œ ww

œœ œœ J

>œ .

>œ œ j œ


90

Brasileira ∑

148

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Œ

?

# & #

## & #

# & #

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

# #

w ˙ ˙ ˙

# ˙ & # ˙

>˙ .

>˙

#œ œ

f

∑ #œ œ

w w p

# w˙

˙

w P ˙ P

w p w p w p

P

w p

>˙

f

>˙ .

˙

w P #˙

P

>˙ .

>œ œ >˙ .

˙w.

œ

Œ

˙˙ ..

w

˙.

w

˙.

w

˙. œ

˙.

> > > ‰ œ #œ œ œ nœ ˙. J p

∑ Œ

F

˙.

˙

>œ œ >˙ . F

>œ . œœœ œ > p

Œ

p

Œ

p p p p

j œ

Œ ∑

>œ œœœ >œ >

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ ‰ ‰ œJ Œ > Bass Drum f  ‰

j œ ‰ ‰ œJ Œ F>

Œ 

œ Œ  >

‰ œ # œ œj œ # œ œ. œ. œ # œ œ. œ. n œ œ œ. œ > f > œ. > œ. > p>

b b ˙˙ p ˙ p b b ˙˙ p b ˙˙

˙˙

?

˙

œ.

p

p >˙ >œ . ‰ ˙ f F ˙ œ œ œ b ˙˙˙ œ > > >

Perc. 2

Perc. 3

Œ

Snare Drum

‰ j‰ ‰ F œ œ œ

Hand Clap

Floor Tom2 Floor Tom 1 Œ Midœ Tomœ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ High >f > > > > > > > > F

Floor Tom2

Floor Tom 1

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Cb.

?

Œ

Vc.

F

p b ˙˙

148

œ #œ

Perc. 1

Pno.

I

>˙ .

p

˙˙

?

F

˙

?

&

œ #œ

I

# & # ˙w

? Timp.

Œ

# & # 

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

&

B b Tpt. 3-4

Œ

#

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>˙ .

F

q»•º

Hi Hat Open

x œœ

>œ . œœœ ...

œ œœœ # >œœ > >œ . œœœ b œœœœ œœœœ b œœœ ... œ œœ J J f F > > œ #œ œ Œ œ #œ œ œ œ > > œ #œ > > ∑

B

? t

œ œœœ œ

œ‰

œœ

Œ œ f> ‰

 ‰ j‰ œ œ‰ œ f Œ œ œ >œ # œ

œœœ œ > >œ

>œ .

> œ œ b œ >˙˙ .. J ˙.

œœ j œ œ œ > >

‰ ∑

>œ # œ œ >œ b œ J π >œ . œ j œ œ œ œ > œ ∑ ‰

œœ p

>˙ p

x p ‰

œ‰

œœ œ π

Œ

œ Œ π>

Œ

 œ œ

>˙ . ˙˙ .. œ >

œœœ >

>œ ∑

j œ ‰ ‰ œJ Œ > 

x œœ

œ‰ œœ œ

œ.

j œ #œ

œ #œ #œ > > >


91

Brasileira U q»

Picc.

&

Œ

‰.

Fl.

&

Œ

‰.

U

Ob.

&

Œ

‰.

U

E. Hn.

&

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

157

B b Cl.

#

> # & # ≈ œ n œ # œ œ. œ. œ # œ ‹ œ œ . n œ. . > > f

œ œ. # >œ œ œ. ‹ œ. >œ Uœ

≈ ≈ ≈ ≈

?

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

## & #

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

# & #

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

&

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

Œ

‰.

U

Perc. 2

Œ

‰.

U Bongos

Perc. 3

Œ

‰.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

Pno.

& ?

157

# #

n œ >œ ‹œ œ >

≈ ≈ ≈

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

≈ ≈

œ œ > p

j œ. œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ > > > > ∑ ∑

j œ. œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ > > > ∑ ∑

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x

Low Mid Tom Ride Cymbal

p

≈ j j j j j j j j œ .œ œ œ œœ œ œ œ œ œ .œ œ œ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œœœ œ œœ œ œ . œ œ œœœ œ œœ œ J J J J R J R J p R J p R J U Claves ≈ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ œ œœ œ. œ œ œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ p p

#œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ # œœœ œœœ ≈ b n œœœ œœœ œœœ ≈ # n # œœœ œœœ ≈. >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ. # >œ œ œœ œœ ‰ ≈ œœ # # œœ œœ œœ ≈ U≈ R J œ œ œœ œœ . .> œ> . F U œœ ≈ œ œ œ œ. j ≈ œ œ œ # œœ .. ≈ j œ œ #œ œ œ. œ #œ >>> > >> J œ # >œ # >œ >

Vln. I

&

Œ

‰.

U

Vln. II

&

Œ

‰.

U

Vla.

B

Œ

‰.

U

?

Œ

‰.

U

t

Œ

‰.

U

Vc.

Cb.

≈ ≈


92

Brasileira ∑

164

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

?

>œ œ œ. n >œ œ œ >œ > > > # >œ œ ≈. œ œ œ œ. œ. œ œ . œ F

# & #

##

## & #

# & #

&

## & # # #

# & # # & #

œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ >œ . œ œ. . F

>œ ≈ œ. # œ. œ. œ

œ œ œ. # >œ œ > œ >œ > > #œ œ ≈. œ œ œ œ. œ. œ œ > œ. > F

œ œ. n >œ œ œ. # œ. >œ œ

œ. œ. >œ # œ œ.

f

œ. n >œ œ œ >œ . œ œ. . j œ >

œ. f>

œ >

>œ J

f

>œ

> > œ # >œ œ b >œ œ # œ œ # œ œ

>œ >œ J

>œ .

œ œ #œ >> > j >œ ≈ œ #œ œ. œ œ > >> > f> . œ. œ. >œ # œ œ œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ. f œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ >œ . œ œ. . f >œ .

b >œ

>œ > > ≈ nœ #œ œ nœ œ œ œ #œ œ > > n >œ > > # œ >œ >œ ≈ œ #œ œ nœ œ ‹œ

œ œ. # >œ œ œ. # œ. >œ œ

>œ b œ >œ # œ >œ # >œ œ b >œ ≈ œ œ

œ. > ≈

j > œ œ >

>> > ≈ œ œ #œ

?

?

œ. F>

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

j œ œ

≈ œ #œ œ. œ >> > >

j œ œ ∑

> ≈ œ œ bœ #œ >>>

j œ œ

≈ #œ bœ œ œ. >>> >

> bœ ∑

j j œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J F R J ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. F

œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ

œ f>

Œ

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x

F

œ œ œ œ œ #œ œ œ >

œ

œœ œ

œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ

x Bongos

œœœ

œ œ J

Œ œ J

Bass Drum

œœ

˙

3

f

œ œ

œ œ J f

f

œ J

œœœ

œœ

œ

˙

b œœ .. b œœ .. f>

œœ œœ .. œœ œœ ..

Œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

3

œœœ

œœ

˙

b œœ .. œœ œœ .. b œœ .. œœ œœ .. >

œ œœ œJ # œœ œœ œ >

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

?

Œ

t

Œ

œ

pizz

pizz

F œ

F

˙ ˙

‰ ‰

œ bœ > >

œ >

œ bœ > >

œ >

œ >

œ >

Œ

Œ

> œ

Œ

Œ

> œ

#œ > #œ >

Œ Œ

œ. >

‰ nœ bœ œ > > > ‰ nœ bœ œ > > >

œ. f> œ. f>

j œ

j œ > j œ >

œ

œ > œ >

≈ ≈

œ œ #œ >> >

œ #œ >œ > > œ œ #œ >> >

œ. >

œ. > œ. >

Œ

œ œ œ œ J

164

œœ ‰ # œœ œœ œœ œ œ œ > >

œ œ J

œ

&

Pno.

> >> ≈ œ nœ œ

œ

>œ b >œ >œ

≈ nœ œ œ nœ œ #œ œ ‹œ œ > # >œ > > > >œ n >œ >œ >œ . >œ >œ ≈ J

&

>œ n œ # >œ œ n >œ œ œ >œ # œ >œ

nœ œ œ . n œ. # œ. œ >

b >œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ bœ #œ f b >œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ bœ #œ f >œ œ œ # œ b œ œ n œ œ œ >œ œ > œ > f

?

? Timp.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

nœ œ œ . n œ. # œ. œ >

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

>œ ≈ œ. # œ. œ. œ

&

B b Tpt. 3-4

I

#

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ. œ. >œ # œ œ. œ. n œ œ œ. >œ œ. > œ. F

j œ œ

j œ œ > > j œ œ > >

œ

œ œœ œ œ > > >> ≈ œ bœ œ

> >> ≈ œ bœ œ > >> ≈ œ bœ œ


93

Brasileira >œ

170

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # ## & # # & #

## & #

>œ

>œ

b >œ

>œ

ƒ

œ >œ J

>œ J

œ >œ J

>œ n >œ œ >œ ‰ J J ƒ

œ. ƒ>

j œ >

œ œ J >

œ >

œ >

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

j œ >

f

œ >

n >œ >œ j œ nœ > >

b œ >œ

œ

b >˙

œ

œ

œ œ

b >œ

# >œ

∑  œ

œ

˙

≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ > > >

œ.

j œ œ

œ.

>œ J

œ

œ

œ J œ

Œ

œ ‰ J f

>œ œ œ .

œ. >œ

>œ # œ œ

œ

œ. >œ

œ.

.> ≈ œ œ bœ

>œ .

œ J

œ

œ. œ. œ. œ. >œ # œ >œ

> ‰ œ ƒ > ‰ œ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ >œ ‰ ƒ . . œ œ œ œ. n œ. œ

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

> ≈ œ. œ. œ. n œ œ œ. œ œ. # œ œ œ > .>

j œ

œ.

# & #

# & #

?

?

?

&

?

#

I

&

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

b >œ >œ j œ bœ > > > > >œ n >œ n œ œ J

œ. ƒ> >œ .

œ ƒ>

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

#

b >œ

> > ‰ œ bœ J ƒ >œ n >œ ‰ J ƒ > > ‰ œ n Jœ ƒ

#

?

&

B b Tpt. 3-4

ƒ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ >œ

>œ

œ

Œ

Œ

‰ œJ f I

I

>œ # œ œ . >œ œ . #œ

œ #œ œ. >

œ œ. >œ ƒ

œ

œ f

bœ œ > ∑

œ

n >˙

œ

> œ. œ. # œ. >œ œ. œ. œ. >œ œ œ ≈ n œ b œ .. . . œ. # >œ œ # œ f œ

œ œ

> bœ

> œ œn œ

œ

>œ >œ # œ >œ

œ

œ

˙

ƒ

# >œ

> ‰ œ

F

œ. œ >

œ #œ œ >

œœ œ. . >

> ≈ œ. œ b œ

œ. >

j œ

> œ œ œ œ œ #œ œ œ. . . . >

?

Perc. 1

œ. œ œ. œ œ. œ œ.

x xx x x xx x xxxx x ≈x ≈

Perc. 2

xRidexcymbals xx x xx x x xxxx ≈ x ≈ f

Perc. 3

Tba.

Mall.

Timp.

Pno.

& ?

170

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

ƒ 3 œœœœ œ J ƒ

œ œ œ œ œ J

œ

œ.

F 3 œœœœ F

œ

˙ œ œ œœ˙ ƒ F > >œ . œ b œ . œ >œ b œœœ >œ~~~ ~~~ ~ b œœœ ... œœœ œœœ ... œœœ œœœ ~~ ~~ ~ œ. ƒ > j œ. œ bœ ≈ œ œ bœ œ. > >> >

œ œ. œ œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ.

œ

œœ

>œ

ƒ

>œ

> > ‰ œ bœ œ J J ƒ arco >. > œ œ J b >œ ƒ arco j œ. œ bœ > > ƒ> œ >

Œ

>œ

b >œ

œ >

F

œœ œ

>œ

b >œ >œ

œ.

œ œ R J

Claves

œ. f

œ

œ b b œœ > f ≈œœœ j >>> œ >

j œ > œ > b œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

j œ > b >œ >œ

b œœ # œœ .. œœ œœ œ œ. œ ‰ œ

j œ. f

Agogos

œ

œ œ œœ œ œ

 j œ

œ Œ

Πpizz

≈œœœ f> > >

j œ >

œ

œœ œœ .. b œœ œ œ. b œ > j ‰ œ ∑

œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ Œ

j œœœ

œ

œ œ œ J œ œ œœ œœ œœ œ œ œ >

œ ‰

j œ. œ.

œœ œ >

j≈ œ œ œ bœ >> >

œœ œœ œ œ

j œ œ >

≈ ≈ j œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J R J ƒ Low Tom Conga xx x x ‰ ‰ ≈œ œ ≈ œ ‰ œJ œ ≈ œ œ œ œ œ ƒ Bass Drum High Timbale

n >œ

>œ

b >œ

>œ

>œ

œ

œ

x x xx ≈ œ œ ≈ œ ‰ Jœ œ ≈

œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ .. œ œ œ œœ b œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ ... n œœœ œ œ œ œ œ œ œœ bœ œ b œ œ œ .. # œœ œœ œœ œœ >œ œœ œœ œ >œ œ . b >œ n œœœ œœœ œœœ œœœ > > > > > > > >œ œ œ >œ # œ >œ j ‰ j ≈ œ œ b >œ j œ J J J J œ œ œ. > J bœ œ œ J œ J > > > >

œœ œœ .. œ œ.

>œ œ J

>œ

≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œœ

j >> > œ ≈ œ œ bœ >

b >œ

j œ ‰

>œ

œ œ. œ n œ œ œ. œ . . >

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ

b >œ

>œ

œ

>œ œ . œ

b >œ

>œ >œ >œ >œ œ J ‰ J ≈

b >œ œ J

#œ J

> œ œ J

œ J

>œ œ J

œ >œ J J œ >

j œ >


94

Brasileira ∑

176

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

Tba.

Mall.

Perc. 1

œ.

>œ # œ œ .

nœ >

œ

>œ

œ

n >œ .

œ #œ œ.

œ

>œ

œ

b >œ .

œ #œ œ.

## & # #

>œ # œ œ . >œ œ . #œ

œ #œ œ. >

œ œ. >œ ƒ

nœ J f

nœ J f j nœ f j nœ f nœ J f

b >˙

n >œ

œ

˙

b >˙

n >œ

œ

˙

b˙ >

nœ >

œ

˙

b˙ >

nœ >

œ

˙

œ

˙

> b˙

> nœ ∑

> œ. œ. # œ. >œ œ. œ. œ. >œ œ œ ≈ n œ b œ .. . . œ. # >œ œ # œ f

> œ œ nœ ∑

# & #

# & #

?

œ

ƒ

>œ >œ #œ

>œ

> ‰ œ

F

œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ. >œ ≈# œœ œ. œ. f F

œ

n œ. . œ œ # œ # œ. œ > ∑

?

?

#

b >œ ~ ~ œ œ .

Marimba

ƒ

œ >œ # œ

>œ # œ œ

œ

œ b >œ

œ >

>> > ≈ œ œ bœ

>œ .

bœ J

>œ ≈ œ. # œ. œ. œ

&

?

xRide xcymbals xx x xx x x xxxx ≈x ≈ f

x x x x x x x x x x x x x ≈x ≈

Perc. 3

 & ?

176

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

# & #

Vc.

œ

>œ

œ #œ œ.

Perc. 2

Pno.

b >œ .

## & #

? Timp.

œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ #œ œ.

# & #

&

B b Tpt. 3-4

> œ

b >œ

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

œ

œ

bœ >

b >œ .

œ

b >œ

>œ

j œ. f

Agogos

œ œ R J

Claves

œ. f

œ b b œœ ƒ> j œ >

œ œ œœ œ œ

œ

œœ œœ .. œ œ.

‰ œœ œ >

j œ ‰

œ œ œ œ J œ œ

œ

œ

>œ .

œ bœ J

œ

ƒ ƒ

>˙

j œ >

œœ œ

j œ ‰

œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ > > j ≈ > >œ b >œ œ œ

b >˙

arco

ƒ> ? arco ˙˙ t

j œœœ

œ

œ

j >> > œ ≈ œ œ bœ

j œ. œ.

j œ œ œ œ œ œ œœ œ J R J œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

˙

˙

˙

# ˙˙

˙

>œ œ J

œ J

˙

.> ‰ œJ ≈ œ œ œ

˙ > b >˙

>œ . bœ. b >œ J bœ >

œ

œœ b œœœ œœœœœœ ... n œœ ≈ œœ Œ œœ œ œ œ . b œ œ > ƒ> > b >œ >œ j j bœ œ œ œ œ ≈ Œ >

œ >

œ J

˙˙

b ˙˙

#œ J

˙

# ˙˙ > œ J œ >

b ˙˙ œ J

F

j j j j œ . œ œ œ œ œ œ œœ œ œ . œ œ œœœ œ œœ œ J J R J F R J xx xx ≈ œ œ ≈ œ ‰ œJ œ ≈ ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ F

œœ œœ œœœ b œœœ œœœ œ œœ > œ > >

œœ J

œ œ œœ œ œ œ œœ

Bass Drum

˙

œ J

œœ œ œ

Conga x x x x ≈œ œ ≈ œ ‰ œJ œ ≈

# œœœ > > œ J

>œ œ J

Low Tom

œœ œœ œœ œœ b œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ .. œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ .. > f> > .> œ #œ b >œ ‰ J ≈ œœ œ J J bœ > œ b >œ . œ #œ œ

œœ œœ œ œ

œœ œœ .. œ œ.

High Timbale

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x

>œ œ J

>œ >œ œ≈œ Œ

pizz

ƒ

bœ ≈ œ Œ bœ œ > > ƒ > pizz > b œœ ≈ œœ Œ

pizz

pizz

b >œƒ >œ bœ ≈ œ Œ

ƒ> > œ bb œœ ≈ œœ Œ J

pizz.

Œ

Œ

œ

pizz

F pizz œ

F

˙

>œ >œ >œ

˙

>œ >œ >œ


95

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

&

182

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

# & #

## & #

# & #

>œ œ œ. # >œ œ œ >œ # # . >œ >œ œ œ. œ. >œ œ # >œ œ & # ≈ œ. ∑

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ. f >. œ

> œ J

f >œ .

>œ >œ

>œ J

>œ œ # >œ œ >œ œ œ >œ # œ >œ >œ

f œ. œ. >œ # œ œ. œ. n >œ œ œ. >œ œ. œ. f

> > > > œ #œ œ nœ œ #œ œ ‹œ œ

> ≈ œ œ #œ œ. >> > >> > ≈ œ œ #œ

> œ J

>œ

> b >œ > ≈œ œ

>œ

œ. œ. œ # œ œ. œ. n œ œ œ. œ œ. > œ. > f > œ œ. # >œ œ œ. # œ. >œ œ >. > >œ > ≈ œ œ #œ œ. œ œ J >> > f

>œ

> œ J

# & #

?

>œ n >œ >œ

œ >œ J

>œ J

ƒ >œ

j œ > >œ J

>œ J >œ >œ

œ > œ >œ J

> œ

>œ j œ > >œ

œ. ƒ>

>œ J

œ >œ J

j œ > >œ

œ. ƒ>

≈ >œ J

œ >œ J

>œ J

ƒ

> >> ≈ œ nœ œ œ. ƒ> >œ >œ œ # >œ œ >œ œ œ >œ # œ >œ ≈ ‰ ƒ >œ > n >œ # œ >œ ‹ œ >œ ≈ œ #œ œ œ œ ƒ> j œ œ > >

œ. >

>œ J

ƒ >œ

>œ

b >œ

≈ ≈

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

>œ >œ

œ.

>œ J

>œ

>œ >œ

œ.

œ J œ

œ. œ. œ. # >œ œ œ. >œ œ. # œ. >œ œ œ œ J

?

?

&

?

?

Perc. 3

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x j j œ. œ œ œœ œ œ J R J œ. œ œ œ

œ

Bongos

œœ œ

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

182

x

œœœœ j œ œ. œ œ œœ R J

œ. œ œ œ

œœ

œ.

œ

œ J

œ

j œ. f

Agogos

œ. f >œœ .. œœ ..

f> œ ≈ œ >œ # >œ œ . >

œ œ œ

œ œ œ

œœ œœ .. œœ œœ ..

œ œ

œœ # œœ >œœ > œœ ‰ œ œ œ œ

œ J

œ.

>œœ .. œœ ..

F> ≈ œ œ #œ œ. >> >

Œ

t

> œ

Œ

Œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ œ

>œ

>œ

# >œ

Œ

> > ‰ nœ œ

>œ

œ œ bœ œ œ œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ ∑

j œ œ œœ œ œ œœ J R J

Œ

œ œ

j j œœ œ œ œœ œ œ. J ƒ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ. ƒ >œœ œ >œœ .. œœ œœ .. œœ œJ # >œœ œœ œœ .. œœ œ œ b œœ .. > b >œ > ƒ> œ œ ≈ œ œ œ. J

> œ

j j œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œ œ J R J R J

?

>œ

œ >

Œ

œ

œ œ œ œ ƒ Ride cymbals x x x x x x x x x x x x x ≈ x ≈ x x x x x x x x x x x x x ≈ x ≈ œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x f ƒ

Claves

˙ 

F

œ

Bass Drum

 ‰ œ

Œ

> bœ

œ ƒ>

Œ

œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ

#

Œ

œ œ J

Perc. 2

Cb.

ƒ

œ # >œ œ b >œ œ # œ >œ # œ >œ

> > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

>œ

Vc.

>œ

> bœ

œ > >œ

œ ƒ> >œ

>œ œ # >œ œ > œ œ >œ # œ >œ œ

Perc. 1

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

>œ œ œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ #œ f >œ œ œ # œ b >œ œ n >œ œ œ >œ œ œ f

∑ ∑

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

∑ ∑

&

B b Tpt. 3-4

##

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

>. œ

f >. œ f

> œ J > œ J

>œ >œ

> ≈ œ œ #œ œ. >> > > ≈ œ œ #œ œ. >> >

> œ J > œ J

>œarco

ƒ

>œ >œ

œ œ

j j œ œ. œ œ œœœ œ J R J œ.

>œ œœ œœ .. œœ œ>œ b œœ >œ~~~~ ~~ ~ œœ œœ .. œœ œœ ~~~ . ~œ > > œ œ œ ≈ >œ b œ >œ . J

>œ

>œ

>œ >œ J >œ >œ J Œ

>œ

b >œ

>œ

>œ ‰ ƒ arco >œ .

ƒ > b >œ > arco > ≈ œ œ œ. ƒ >œ b >œ >œ >œ ≈ ƒ

œ œ

>œ J >œ >œ

>œ

>œ >œ

œ.

œ œ œ œœ # œœ .. œ œ.

œœ œ

œ

œ

œœœ ‰

œœ œ

œœ œ

>œ J >œ

œ > >œ # >œ ≈œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ Œ

 œ œ J Œ

Œ >> > ≈ œ œ #œ


96

Brasileira

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

# & #

>œ

ƒ

>œ J

>œ >œ

j œ > >œ

ƒ

>œ J

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

j œ > >œ J > œ

œ > œ >œ J

>œ >œ

œ.

>œ J

>œ

>œ

œ.

. #œ œ >œ œ œ . œŸ~~~~~

≈ ≈

œ J œ

Œ

œ œ œ # œ >œ œ >œ œ œ >œ œ œ. œ. œ. # >œ œ œ. >œ œ. # œ. >œ œ œ. œ. œ. # >œ œ œ. >œ œ. # œ. >œ œ

# & #

Œ

U

‰‰

Œ

‰‰

Œ

‰‰

≈ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œj ‰  ... . . #œ F > > .>

Œ

‰‰

Œ

‰‰

U U U U

U

# & #

Œ

‰‰

?

Œ

‰‰

?

Œ

‰‰

?

Œ

‰‰

Œ

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x

j œ.

Perc. 3

œ.

&

>œ . b œœœ ...

?

188

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

œ œ œ

j œœ œ œ œœ œ J

œ œ

œ

œœ œœ .. œœ œœ ..

œ. >

>œ

>œ ‰

œ œ R J

>œ

>œ .

t

>œ

j œ > >œ

≈ œ bœ œ >> > >œ

b >œ >œ

>œ >œ J >œ >œ J Œ

œ œ

>œ > œœ œ>œ b œœ œ ~~~~~~ œœ œœ ~ ~~~ ~

>œ

>œ .

?

œ

œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ ≈ J‰  F ∑ 

œ

∑ ≈ # œ # œ. # œ . > F. # œ.

. ∑

‰‰

Œ

‰‰

U U U U U U U U U

Œ

‰‰

Œ

‰‰

Œ

‰‰

Œ

‰‰

Œ

Œ

> U > ‰ ‰ œ . œ ≈ œ œ œ . œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ. œ œ œ œ œ œJ #œ > > > > > F

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

Œ

‰‰

> > > ≈ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

∑ ∑

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x ‰ J j j œ. œ œ œœœ œ J R J œ. ~~ œ .

>œ J >œ >œ

>œ

>œ >œ

œ.

œ

œ

œœœ ‰

œœ œ

œœ œ

j œ œ > >

œ >. ≈

œ œ œ œœ # œœ .. œ œ.

œœœ

Œ

Œ

 œ œ J ∑

Œ

œ

≈œ . # œ > œ # >œ

œ œ

œ œ

‰‰

œ bœ

U ... > ... > ≈ œ œ œ # œ œ œ. œ œ. # œ. œ œ ‰ ≈ œ œ œ # œ œ œ. œ œ. # œ. œ œ ‰ > > J > > J F π

Œ

œ

U

œ

‰‰

œ

Œ

?

U

‰‰

‰‰

Œ

œ œ œ œ >œ œ >œ œ # œ >œ œ

Œ

>œ

> bœ

‰‰

‰‰

œ >

Œ

Œ

œ >

&

#

q»•º

U

... > ≈ œ œ œ n œ œ œ. œ œ. # œ. œ œ ‰  > > J F

Œ

œ œ J

> > > > > > U ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œJ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œJ ‰ F p

. . . >œ œ . œŸ~~~~~ . # œ œ ≈ œ œ œ # >œ œ œ. >œ œ. # œ. >œ œ œ

nœ œ œ. >

>œ

> > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

Perc. 2

Cb.

>œ

> > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

Vc.

>œ

#

Perc. 1

Pno.

b >œ

>œ >œ

œ. >

œ >

>œ

>œ

œ #œ œ. >

œ. >

b >œ

>œ

# # >œ # œ œ . # >œ œ œ . & #

? Timp.

## & # ‰

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

?

&

B b Tpt. 3-4

>œ

>œ

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ

>œ

188

Picc.

U U U

U

‰‰

œ. F

œœ œ œœ œœ

œœ œ ∑

r œ œ œ œ ≈ >p œ ≈ œ >œ œ. œ. œ. œ. >œ œ œ. . œ. œ. œ > ∑

‰‰

Œ

‰‰

Œ

‰‰

Œ

‰‰

U U U U U

#œ œ œ œ > œ


97

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

# & #

## & #

# & #

# & #

# & #

?

?

?

&

≈ œ ≈ ≈ Marimba ‰ . œ r œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ≈œ ≈ > ≈> > ≈ > > > > ƒ > ƒ >> ∑

195

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

## & # #œ.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

#

œ œœ œ # œ. . œ. #>œ œ œ œ > œ œ f

#

? Timp.

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

œ.

œ‰

j > > > > > > >œ œ ≈œœœœœ œ f F ∑

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

? t

Pno.

Vc.

Cb.

195

Œ

œ≈œœ≈œ ≈œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ

Snare Drum

fF Crash Cymbals œ œ ≈ œœ œ œ F f

≈ œ œ > œ. # œ. œ. . >œ œ j œ. œ‰ œ

&

œ

Œ

Œ

Bass Drum

œ.

≈ œ œ œ. œ œ. >œ # œ >. . >>> ≈œœœ œœ œ >> >

œ. f> œ. œ.

œ œ‰ . œ œ œ . J F œ œ≈ > F œ œ œ œ œ

≈ n œ n œ œ œJ ‰ F

œ≈ œ .

Œ

Œ

> > ≈ ‹ œ. œ ‹ œ ‹ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. ‹ œ œ >f F> > œ p F ∑

# œ. >œ # œ # >œ œ >œ # œ œ œ œ œ œ. œ. œ. # >œ œ ≈ > #œ F fF p ∑

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ.

F

œ œ≈ . œ ≈œ œ . J

œ.

œ ‰ œ ≈ œ. R

œ‰

œ œ≈ . œ œ≈ œ . J

œ ‰œ . œ œ œ . J

œ œ≈ . œ J

œ ≈œœœœ œœ œ œ

Tambourine

œ œ‰ . œ œ œ . J

Œ Œ

 

Hi Hat Open x xx x xxxx xxx x x œ ≈ œ œ ≈ œ ≈œ ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œœ≈œ≈œ ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑ œ œ≈ . œ J

x œ

ƒ œ ≈ œ R ƒ

œ≈ œ . ƒ >œ >œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ . # >œ œ > œ œ œ œ œ œ . ≈œ ≈ ≈ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ >œ œ #œ œ #œ #œ ≈ œ > ≈ œ > œ > > f f> F >œ œ œ œ F œ œ œ œœ œ œ œ œ J J ‰ ≈ œ # œ œ ≈ >œ # >œ >œ œ œ œ œ #œ œ œ ≈ ‰ ≈ ≈ r œ #œ. œ œ œ œ œ œ . . #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ >œ > >œ pizz > ≈ œ >œ > > >œ ≈ >œ œ ≈ >œ ≈ œ #œ nœ nœ œ œ ≈ nœ nœ œ œ œ œ nœ ≈ œ #œ œ œ œ œ œ nœ Œ  ‰. œ R > > f ƒ f >œ pizz > > >œ > >œ > # >œ ∑ ∑ ∑ ≈œœ ≈œ ≈œ ≈ œ œ > ƒ f>

Œ

Œ

œ œ‰ . œ œ œ . œ ≈œ .œ œ≈ J J r ‰ ≈œ œ œ œŒ œ œœœ œ.

p œ œ œ œ≈œ œ œœœ

Œ

Œ

œ


98

Brasileira ∑

201

Picc.

Fl.

& 

&

Ob.

&

E. Hn.

&

Œ ∑

#

œ. >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ n # œœ œœ œœ ≈ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

F

fF 

Œ ∑

. œœ. >œœ n œœ n >œœ # œœ # >œ œœ n >œœ œœ œœ n œœ. >œœ œœ ‹ œ

≈. Œ ∑ P œ. >œ œ >œ # œ > œ >œ œ œ. œ. >œ œ .> ≈. œ œ œ œ œ # ‹ œœ œ œ œ n œ œ œ œ ≈ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ # # œœ œœ œœ œœ .. ≈ œœ œœ n n œœ .> > œœœ P ƒ F ∑ ∑

Œ

> > # >œ œ œœ œœ n œœ n œ œ œ œœ .. œœ # œ œ. œ. f ∑

.> ≈ œœ œœ œœ

ƒ œ ≈ œ. >œ œ œ œ œœ ƒ

. . > >œ n œ. # œ. >œ œœ # œœ œœ œœ Œ œ œœ œ œ œ œœ  . >œ n œ. # œ. >œ œœ œ. >œœ œœ Œ œ œœ œ œ œ œœ # œ  ∑

. . > . œ. >œ >œ n œ # œ. >œ œ œ œ œ ≈ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ # œ œ œ Œ  ƒ

# >œ > & # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > f

?

# & #

# >œ # œ œ. n œ œ >œ œ Œ œ.

# & #

# & #

?

?

?

&

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

œ.

&

œœ œ > >œ œ

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

## & # # & #

## & #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Pno.

?

201

>œ œ

f

# #

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ œ≈ œ . J J

r œœ ‰ ≈ œ œ œ > œ œ . >œ œ œ

œ œ œ >œ > œœ œ œ F > œœ œ≈ œ œœ œ

œ œ‰ . œ œ œ . J

# œœ > >œ œ

œ

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ ≈œ œ . J J f œœ

œ œ #œ.

r ≈ œœ œœ œœ > >œœ œœ œœ

œœ

œ œ p arco œ p arco œ #œ

&

Vla.

B

?

t

œ œ

arco

p

arco

p p

∑ œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ J J F

œ≈ œ .

>œ œ n >œ œ œœ œœ œ . # œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ œ œ œ œ > > f f F œœ F # >œ œ > > >> œ œ ≈ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ œ œ > œœ Œ

œŒ œ

Œ

n œ. >œ œ ≈ œœœ F

Œ

n œ. >œœ œ ≈ œ œ F

Œ

˙˙

œœ

Œ

œ

œœ

˙

œ

œ

˙

œ

˙

≈ œ œ œ # œ œ œœ œœ n œœ n œ œ œ œœ .. œ. œ œ œ œ > # œ œ œ > . . F> f>

œ ≈ œ œ≈œ ≈œ≈œ≈œœ ≈ œ œ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ≈œ ≈ œ œ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈œ ≈œ≈ œ œ ≈

œ œ

œ

Œ

>œ . > #œ œ œ œ. ≈ œœ œœ œœ œ # œ œœ œ œ # # œœ œ œ œ . Œ >f œ . œ. F F ∑

f F

˙ ˙

Vln. II

Cb.

Œ

œ≈ œ .

Œ ∑

œ œ

&

Vc.

œ œ≈ .œ J

r # œœ œœ ‰ ≈ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ > p f> F œ œ œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

Vln. I

œ œ‰ .

œ œ œ. J

œ.

Tambourine

œ œ≈ . œ œ≈ œ . J

œ ‰ œ ≈ œ. œ ‰ R

œ≈ R

œ œ‰ . œ œ œ . œ ≈œ . œ œ≈ J J

>œ œ œ œ n >œ >œ >œ œ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œ œ . œ œ œœ œœ ≈ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ  F> > œ œ >œ n œ œ ƒ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ ≈ >œ >œ œ œ œ ≈ œ œ≈ œœ > > œœ >

b œœ . œ ..

Œ

Œ

Œ


99

Brasileira Picc.

&

Fl.

&

Œ

Ob.

&

Œ

E. Hn.

&

#

# & #

207

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

? # & #

# & #

## & # &

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

## & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

n >œ # œ . . œ œ œ œ n >œ œ. œ. n >œ . œ œ œ nœ œ œ œ. #œ

?

?

&

?

?

Perc. 2

œ.

œ ‰

œ ≈ œ. R

Perc. 3

œ.

œ œ‰ .

œ œ œ. J

?

207

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

œ˙

# >œ #œ

nœ œ

n˙ n˙

#œ >

œ

# œ. œ. >œ œ ‹ œ œ >

œœ f >œ œ œ œ

f

œ. f> f

œ.

# œ œœ œœ œœ œ œ

Œ

>œ œ œ œ

ƒ

f

. > . > #œ œ #œ #œ œ œ œ œ

# >œ

˙

˙ ∑

. > . > #œ œ #œ ‹œ œ œ œ œ

f

# >œ

˙

n # œœ

# ˙˙

#œ #œ

nœ #œ

˙ n˙

˙

# œ˙

# ˙˙

# ˙˙

# œœ

n œœ

# n ˙˙

>œ œ œ œ œ œ œ œ≈ œ > ∑

œ >

œ ‰ œ≈ ≈ R œœ œ œœ œ œ fFloor Tom 1 œ œ≈ .œ œ≈ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ J f Cabassa

# œ. œ. >œ œ ‹ œ œ >

˙˙

j #œ >

#œ ƒ

# >œ

#œ.

f

. > . > #œ œ #œ #œ œ œ œ œ

˙

# œœ

> > ≈ œ #œ #œ f

# w˙ f

f

#œ ƒ

# >œ

œ

œ. >

# >œœ œ #œ >

œ

œ œ œ.

œ

≈œ œœ

œœ œ

œœ # # >œœœ œ nœ

œœ .. œ.

œœ œœ

> # # œœœ ‰ J

>. œ

j #œ >

>œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x xœ xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

œ f

œ œ œ

j œ œ

œ œœ œ œ

œœ œ

œœ .. œ.

œœ œœ

> # # œœœ J

F

>œ œ œ œœ œœ œœ

œœ œ≈

∑ #œ >

#œ >

# >œ >œ

œ >

œ œ≈œœ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œœ≈

F

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ F Low Mid Tom ≈ œœ≈≈œ œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ œ F

# >œ œ # œœ œœ

#œ.

ƒ f #œ #œ ≈ # œ # œ œ œœ œ # œ # œ œ > # œ > >œ n œ œ # œ >> > œ Œ

>œ œ œ œœ œœ œœ

# >œ œ œ ≈ œ œœ

œœ œ≈ œ œŒ

# >œ # œœœ

#œ. > œx

œœ # >œœœ .... œœ œ

‰ œ > ≈ œx x œx xœ œœ œ

> > r≈ œ œ Œ œ > ≈ ≈ ≈ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

œ ≈ œ œ≈ ≈œ

œœ # >œœœ .... œœ œ

≈ # œ # œ œ œœ # œ # œ œ > >œ œ >œ # >œ # œ >

Œ

œ

Œ

#œ.

Œ ‰

œ > œ >

œ ‰ ‰ #œ > f> œ ‰ ‰ #œ > f>

j #œ ‰ > j #œ ‰ >

œ >.

œ >

œ >.

œ >

#œ > #œ >

œ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ

n œœ œ > > œ œ > >

j ‰ œœ

œœ œ œ œ

≈œœ ≈≈œ

# >œ # œœ #œ œ œ > >

œœ œœ Œ

œœœ œœœ œœœ œ œ œ

n œœ

œ ‰ #œ. ‰

œœ # # >œœœ œ nœ

≈ œ œ œ

œ œœ≈≈œ œ

# >œ œ # œœ œœ # œ . ƒ f >œ

Œ

Ride cymbals

>œ œ œ œ # >œœ œ œ œ œ≈ #œ. œ œ #œ > > f > œ ≈ # œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ≈ ≈ œ œ ≈ ≈ œ #œ Œ  œ > # >œ >œ œ #œ # œ œ >œ œ # >œ œ ∑ f divisi >œ # >œ #œ œ ∑ # œ œ >œ œ # œ œ # œ > f arco > > #œ œ œ ∑ #œ œ > > > divisi f #œ œ pizz œ #œ œ ∑ œ œ ‰ ‰ #œ œ ‰ ‰ œ J > f > > > > pizz > ∑ œ œ ‰ ‰ #œ œ ‰ ‰ œ J > > > > f

>œ œ # œœ œœ >œ œ

œ œ œ œ ‰ J

f > > ≈ œ #œ nœ

Œ

œ # œ œ. œ. >œ œ # >œ œ

œ ≈ œ œ ≈œ ≈œ≈œ ≈œœ≈ œ œ≈œ œ ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈ œ œ ≈

Pno.

n >œ # œ . . œ œ œ œ n >œ œ. œ. n >œ . œ œ œ nœ œ œ œ. #œ

?

&

œ

f

œ

Perc. 1

œ f>

f

# ˙w f

# & #

#œ œ

#œ f>

#

n >œ œ

> > ≈ œ #œ nœ

#

# & #

œ œ ‰ œ œ J

#œ > #œ >

œ > œ >

œ > œ >


100

Brasileira œ

212

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

Tba.

Mall.

œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ

œ

f

 œ.

#œ œ œ œ œ

œ

# & #

Œ

#

œ

# & #

# & #

?

?

?

&

?

Perc. 3

 & ?

212

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

#

# œœ œœ œ œ œ œ f

œ # œœ œœ # œœ

œœ n œ œœ ≈ œœ

# œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

œ.

j œ. # œ >œ œ. œ > > f> Hi Hat Open x xx x x x xx x x xx œ œ œœ œ œ œ œ f

œ œ f

œ

œ œœ œ

œ œ œœ≈≈œ œ f >œ >œ # œ œœ œ. > œœ ≈ # œœœ ≈ œœ ƒ f >œ . # œ œ # >œ . #œ œ #œ. œ.

œ œ œ.

≈ œœœ

Floor Tom 1

œ

f uniti œ f œ f

œ ‰ f> œ ‰ f>

œ

# >œœ œ œ

œœ. œ

œœ œœ

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

œ.

# œ œ œ >œ œ

‰ ‰

#œ > #œ >

œ > œ >

œ > œ >

>. œ x œ ≈

œœ œœ

j #œ >

œ œ œœœ >

ƒ # œ >œ # œ

ƒ

ƒ # œ >œ ‹ œ

# œ œ œ œ >œ >œ

œœ œœ œœ œœ œœ > >> > ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ #œ J ‰ œ. > > > > > >œ > >œ ‰ ‰ #œ J ‰ œ. œ > > # œ. œ. œ. œ. >œ œ . . . .> ≈ ≈ #œ œ œ œ œ œ >> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈

# œ. œ. œ. œ. >œ œ

# ˙˙

˙ #˙ ƒ ˙˙ ƒ œ˙

ƒ

>œ

œ

> œ ƒ> # >œœ œ

œœ œ

‰ #œ > ‰ #œ > œ.

œ

œ

œ

> œ J > œ J

‰ ‰

#œ. #œ.

j œ œ

œ œ œ œ œ

# œ >œ # œ

œ

œ

> ≈ #œ œ #œ

œ œ œ > > œ œ > >

‰ ‰

ƒ

ƒ ≈ #œ œ #œ ƒ > ‰ ‰

œ ƒ> œ ƒ>

# œ œ œ œ >œ >œ

œ. >

œ >

œ >

#œ >

# # œ˙

> œ

œ >

> œ J

œ

œ >

œœ œœ œœ >œœ œœ

#œ ≈ œ

> œ J

œ

œ œ œ >œ œ œ œ œ >œ œ ‰ ‰

œ >.

œ >

œ >.

œ >

œœœ œ

œ >

œ

œ œ œ

> # # ## œœœœ

œœœ œ

#œ # >œ

œ œ

# # œœ œœ

≈ Œ

n œ. >œ œ n >œ b œ >œ n œ >œ f F

F

œ œ œ œ. œ. œ. # >œ œ ∑

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

∑ œ œ F>

Œ Œ

Œ

œ  >œ >œ œ  > œ œ ‰ #œ J > >  > ‰ œ #œ J > >œ œœ #œ. #œ >

œ œ > >œ œ

Œ

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

> r≈ œ œ > 

> œ

>œœ

> œ ‰ ‰

>œ œœ

œ œ œ œ œ œ  ≈ ≈ œ œ ≈ œœ≈  > > # œœœ œœœ >œ #œ.  #œ. œ œ œ >œ œ œ > > œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœœ >œœœ

œ #œ > > 

> œ >œ

p

>œ œ œ ≈ #œ œ œ œ. ≈ > œ œ. . > p

 > ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ œ >  > > ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ  #œ ‰ ‰ œ #œ > > >  #œ >

Œ

∑ Œ

x x x x x x x x x x x Cowbell x x xx x≈x x œ œ œ œ œ œ f F F 

x œ

≈ œ œ

Œ

#œ. >

>œ œ

Œ

œœ >

# # ˙˙

>> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ #œ >

 œœ >  >œœ

#˙ #˙

x x x x x xx x x xx œ œ œ œ œ œ

>œ œ

> #œ ‰ œ œ > >. > >œ œ œ œ > œœ œœ # œ œ # # ## œœœœ œ œ ≈ #œ œ > >

#œ >

≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > ‹ œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈ 

# # ˙˙

>> ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ #œ

œ >

≈ # # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ > > > > > > ≈ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ œœ œ ‰ ‰ #œ J ‰ > > > # >œ > > ‰ ‰ # œ œJ ‰ ƒ ‹ œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ ≈ 

# # ˙˙

œ

 > ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

˙˙

# ˙œ J > > œ J

>œ

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œ >œ # œ œ ≈  # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ >œ ≈# œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# # ˙˙

# ˙˙ ‰

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

# ˙˙

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ƒ Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈ œœ≈≈œ œ ≈ œœ ≈≈ œ œ œ œ œ≈ ≈ œ œ ƒ >œ >œœ >œ >œ œ >œœ # # œœ . # >œœ œœ œ œ œ œœ œœ # œœ œœ #œ œ œ œ œ. J ‰ ≈ #œ ≈ œ œ œ ≈ #œ > ƒ >œ œ œ . œ œ œ œœ œœ >œ œ # œœ œœ n >œ . ≈ œ œ Œ œ œ œ nœ. œ œ > > # >œ > œ œ œ

ƒ

œ. œ. œ. >œ œ

. ≈ #œ

# ˙˙

>œ

Œ

œ œ œ >œ œ

˙ #˙

˙ ˙ ƒ

œ œœ ≈ œ ƒ

≈ œ

>> ≈ # œ œ œ œ œ œ ≈ # œœ

ƒ x x x x x xxx x x x x œœ œ œ œ œ œ œ ≈

# œ œ œ œ >œ >œ

ƒ ˙˙ ƒ

œœ œœ œ œœ œœ œœ

œ.

œ œ œ >œœ œ œ œ œ œ

ƒ > # ≈ œ œ ‹œ ƒ # œ >œ # œ ≈ ƒ > ≈ #œ œ ‹œ ƒ # œ. >œ ‹ œ ≈ ƒ > ≈ #œ œ ‹œ ƒ # œ. >œ ‹ œ ≈ ƒ

œ

Œ

# œ. œ. œ. >œ œ

>> ≈ # œ œ œ œ œ œ ≈ # œœ

Œ

œ.

> ≈ #œ œ #œ

œ

œœ œœ œœ >œœ œœ

## & #

# # #œ & # f

≈ # œœ

œ

Œ

Perc. 2

Cb.

# œ œ œ >œ œ

Vc.

œ.

# œ œ œ œ >œ >œ

œ œ œ >œ œ

Perc. 1

Pno.

b œ >œ œ

≈ #œ

œ

# & #

? Timp.

##

œ

Œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

f

#

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

f œ

# œ œ œ >œ œ

œ.

&

B b Tpt. 3-4

f œ

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

j ‰ œ

Floor Tom 1 ≈ œ œ œ. œ œ‰ . œ J F f F b œ. >œ œ >œ œ œ œ œ b œ >œ œ >œ ≈ œ F f F >œ œ œ . Œ œ œ

œ œ.

œ œ≈ . œ p J

≈œ

p œ œœ œ≈ œ œ œœ œ

œ

. . . œ œ œ œ œ œ # >œ œ

Œ

Œ

Œ

œ F> œ F>

≈ x xx p

∑ ∑


101

Brasileira ∑

217

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

& &

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

## & #

# & #

∑ 

## & # œ œ #œ ≈ œ œ #œ nœ > > . . #

#

# & # # & #

œ. >œ œ >œ œ # >œ œ >œ œ œ. œ. b >œ œ ≈. Œ P

œ. œ. œ. >œ # œ œ .> ≈ œ. œ œ # œ œ œ œ ≈ ≈œ œ œ œ J ‰ œ œ #œ œ œ œœœ > F fF p

Œ

> ≈ b œ. œ œ b œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ Œ > > > F fF

≈œ F œ ≈ F

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

∑ ∑

∑ ∑

‰ xx x ∑

?

≈x x x x

b >œœ œœ œ . b >œœœ œ œ

p bœ œ p arco œ

divisi arco

p b œœ

arco divisi

p œ p

b œœ œ œ œ

Œ

b >œ > > >. > ≈ œ œ nœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ Œ

>

œ >œ œ œ œ b >œ b œ œ œ b >œ œ >œ . >œ ≈ Œ ƒ ∑

∑ ∑

œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈œœ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ≈œ ƒ  f Tambourine Cabassa œ. œ ‰ œ ≈ œ. œ ≈ ≈ ≈ j ‰ R œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f ƒ  ƒ F œ F

œ œ‰ . œ œ œ . J

œ œ≈ .œ ≈œ œ . Jf

œ œ‰ . œ œ œ . J

b˙ ˙

œ œ

˙˙

œ œ œ

œœ

˙

œ

œ

˙

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

uniti

œ

f

uniti

>œ œ >œ œ.

f

Œ

> ≈œ

≈œ œ≈ F ‰ œ≈ R F

œ œ‰ . œ œ œ . œ ≈œ . œ ≈œ J J  F . . œ. >œ œ # œ. >œ œ œ > bœ œ. >œ œ œ ≈ bœ  F œ œ œ œ œœ œœ >œ >œ œ≈œœ œ ≈ ≈ œ œ >œ b œ œ œ. œ #œ œ œ œ b œ . b œ œ œ # >œ œ J b œ

œ ≈œ . œ œ≈ J ƒ > . > > b >œ œ ≈ œ. >œ œ >œ b œ . œ # œ œ œ œ . ≈ œ >œ n œ >œ œ b œ b œ œ œ b œ. œ. œ . œ ≈ œ œ œ œ œ f ƒ F œœ œœ œœ >œ œ œœ œœ œœ œœ œœ >œ >œ b >œœ œœ b œœœ ... œœœ œœœ œœ œœ n œ œ œœ œ≈ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ > >

˙

F

Snare Drum

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ ≈œ œ . J J

>œ > >œ œ. œ. œ #œ œ œ

arco divisi

> > ≈ b œ. œ œ œ œ b œ œ œ # œ œ œ œ . > ƒ f

Œ

œ œ œ. œ #œ œ œ œ

?

œ

?

> œ œ œ >œ # œ œJ ƒ

217

œ œ.

f

.> b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈. œ œ œ >f F > > p >œ œ œ œ œ . œœ œœ b œœ œœ ≈ œ œ

œŒ

> b œ #>œ œ b œ. . n œ œ >œ œ ≈ œ œ bœ œ œ . F> >œ œ >œ œ œ œ bœ œ œ. œ œ œ œ

œ œ.

œ b >œ œ

≈ œ bœ œ f >

. . > n œ. >œ œ n >œ n œ. œ. >œ œ n œ œ œ œ nœ ƒ 

?

&

œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ . œ œ≈ œ . œ œ‰ . œ œ œ . œ œ≈ .œ œ≈ œ . J J J J f F F

Œ

œ.

Œ

≈ Œ

Œ

&

f F

≈x x x x

œŒ

f

. . > > n œ. . >œ b œ œ. >œ œ ≈ bœ œ œ bœ bœ œ œ ƒ 

x x x xx≈x x

Œ

‰ xxx

œ œ œ . fœ # œ œ œ œ

Œ

> ≈œ

œ œ œ. œ #œ œ œ œ

≈ x xx x

?

x

bœ b œ . b œ œ œ # >œ œ J

≈œ >

b œ œ œ # >œ œ b œJ

bœ.

> ≈ œ œ nœ œ œ nœ bœ œ bœ œ. œ . œ. > > > f F

œ ≈ >œ œ n œ œ. ≈ >œ œ >œ œ. f œ >œ œ # œ œ. >œ œ >œ œ. ≈ ≈ f

f

œ œ #œ œ œ œ. > œ bœ œ > ƒ

. œ. >œ œ >œ œ # >œ œ >œ œ œ œ. b >œ œ ≈. Œ P

f œ

?

Cb.

Perc. 3

Vc.

Œ

œ

?

Vln. I

Œ

# & #

Perc. 2

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

b >œ b œ > # œ n œ b œ. . n œ œ >œ œ Œ œ f

&

B b Tpt. 3-4

#

Œ

b œ. >œ œ b >œ œ n >œ œ >œ œ n œ œ œ ≈ Œ F fF

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

&

∑ œ œ. ∑

œ.

> . . > ≈ b œ. œ œ b œ n œ. œ. œ œ b œ œ œ œ > bœ ƒ >  œ œ œ >œ n œ >œ ƒ

f

œ œ

œ b >œ œ

f

œ œ œ. œ #œ œ œ œ ∑

F


102 œ>

223

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

Tba.

Mall.

Timp.

œ œ >œ œ >œ .

#

## & #

# & #

## œ & # #

>

œ

œ #œ

#

# & #

?

?

?

&

?

?

œ.

œ‰

Perc. 3

œ.

œ œ‰ . œ œ œ . J

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

>œ œ J ‰

Œ

>œ œ œ. b œ. > œ œœ œ

œ>

œ ≈ œ. R

œ. . > œ œ œ. œœ b œœ œ

œœ œ

œ.

œ

b œ >œ œ œ œ

>œ œ >œ b œ œ

œ

>œ œ >œ . ∑

œ >

n >œ œ

#œ œ

œ f>

œ

# >œ

f ˙w f

f

œ˙

>œ œ. >œ œ # >œ œ # œ

bœ œ

n˙ n˙

œ

œ. >œ œ # œ œ # >œ >

œ

œ.

f

œœ

f

>œ œ œ œ

f

œ

œ nœ

œ ‰ ‰ > f

pizz

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

f

ƒ

f

ƒ

. > . > #œ œ œ #œ œ œ œ œ

#œ ƒ

f

˙

˙ ∑

>œ

˙

∑ ∑

œ œ

nœ #œ

˙ n˙

˙

˙œ

# ˙˙

˙˙

œœ

b œœ

n˙ #˙

>œ œ œ œ œœ

œ œ

> > # œœœ œ

> ≈œ

œ >

œ. œ œ ‹ œ œ > >

˙˙

œ >

>œ

# ˙˙

>œ

f Cabassa œ ‰ œ≈ ≈ R œœ œ œ œœ œ œ fFloor Tom 1 œ œ≈ . œ ≈œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ J f >œ œ >œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ. J > f œ œ œ ≈ œœ œœ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ J œ > œ > #œ œ œ œ ‰ f œ >œ œ >œ œ œ ‰ J f œ >œ œ

œ >œ œ œ

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

n # œœ

f>œ œ pizz œ ‰ ‰ ‰ f >

œ

# œœ

f

f

j œ >

>œ # >œ #œ

˙

>œ .

>œ

œ . œ

œ.

>œ # >œ nœ

f >œ > ≈ #œ nœ f

Œ

œ . œœ

˙w

œ. >

œ

œ ≈œ œ ≈œ ≈ œ ≈œ ≈ œ œ ≈ œ œ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈

Perc. 2

?

Œ

∑ ∑

223

f

œ

Pno.

j ‰ œ œ >

œ >œ œ œ

# & #

&

Perc. 1

œœ œ > >œ .

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ

?

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

b œ >œ œ œ œ œ

# >œ œ > & # œ nœ œ

&

B b Tpt. 3-4

b œ >œ œ œ œ œ

œ

>œ œ >œ b œ

&

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ>

&

&

Brasileira

œ œ ‰ > œ ‰ >

œ œ.

œ

≈œ œœ

œ œ œœ

Œ

œœ œ

œœ # # >œœœ œ nœ

œœ .. œ.

j œ >

>œ

œ f

œ œ œ

œœ œ

œœ .. œ.

> œœ # # œœœ œ nœ ≈

> > > # œœ œ œ œ #œ œ

b œœ

œœ

œ

divisi

œ ‰ ‰

œ > œ >

# >œ > #œ œ J > >œ J

œ œ.

œ.

œ

n œœ œ > > >œ œ >

ƒ

œœ œ

f

F œ

F

>œ œ œ œœ œœ œœ

œ.

œœ œ

# >œ

œ >

≈ #œ >

œ >

>œ # œœœ

œ≈œœ ≈œ ≈œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ œ

œ >

œœ # >œœœ ... œœ œ .

xœ ≈

r >œ œ ≈ >

œ‰ >

œ œ œ

œ ≈ œ œ≈ ≈œ

> œœ # œœœœ ... . œœ

œ œ >œ > > > > ≈ œ ## œœ œ œ œ œ œ # œ # œ

Œ

Œ

œ > > œ

>œ

f >œ f

> œ > œ

# >œ J # >œ J

‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

>œ >œ

œ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ ‰

Œ

j ‰ œ œ

œ œ œ œ œ

Œ

>œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x œx xœ x≈ œ x œ x≈ œx x œ xœ

≈œ œ ≈≈œ >œ # œœœ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œ. >

œ >

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. F Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈œœ≈≈œ œ ≈œ œ ≈≈ œ F > # œœœ >œ œ œ œ œœ # >œ œ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ . J œ ‰ ≈ #œ > f > ƒ œ œ œ œ œ # œ œ >œ > > > > > œ #œ ≈ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ j œ œ

œ œ œ œ œ

œ œœ≈ ≈ œ œ

# >œ # œœ

>œ

Œ

Ride cymbals

>œ

>œ

≈ ≈ ≈ ≈ xœ x xœ xœ x≈ œ x œ x≈ xœ x œ xœ

œ >œ œ # >œ œ

œœ œœ

> # œœœ J

>œ .

> > # œœœ œ

> ≈œ

> œ > œ

>œ

>œ

> œ > œ


103

Brasileira œ

228

Picc.

Fl.

&

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

œ.

œ œ œ œ œ #œ

œ

œ

Œ

œ

Œ

## & #

Œ

# & #

Œ

œ. œ. œ. >œ œ # œ

œ.

#

œ

# & #

# & #

?

& &

#

?

?

&

?

 & ?

228

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

œœ œ œ

f

œœ œ œ

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ.

œ # œœ œœ œœ

œœ n œ œœ ≈ œœ

>œ .

j œ >

>œ

œ. >

œ

f Hi Hat Open x x x x x x xx x x x x œ œ œ œ œ œ œ œ f

œ œ œ f

œ œ œ œ

œ œ œ œ ≈ ≈ œ œ f >œ œœ œ. >œ # >œœ œœ œ œœ ≈ ≈ œ ƒ>œ . f # œ œ # >œ . #œ œ #œ. œ. œ

f œ

œ.

œ.

uniti

f œ f

œ ‰ f> œ ‰ f>

bœ ‰ ‰

œ >

œ > œ >

≈ œ œ œ

œ

# >œ œ œ œ

œœ. œ

∑ j œ >

œ œ œ

œ >

>œ J >œ J

ƒ # œ >œ ‹ œ

ƒ # œ. >œ ‹ œ ƒ

œ œ œ >œ œ

≈ œœ

œœ œœ œœ >œœ œœ

≈ ≈ ≈

#ƒ>œœ œ œ

œ

œ.

œ >

œ.

œ >

# œ. œ. œ. œ. >œ œ

# œ œ œ œ >œ >œ # œ. œ. œ. œ. >œ œ

>œ >œ

ƒ

œ.

œ. œ. œ. >œ œ

≈ œ

œ œ œ œ œ > œ. œ. œ. >œ œ

œ.

œœ œ

œ.

œ˙ J > >œ J

>œ œ œœ œœ œœ œ ∑

œ >

œ

ƒ

> œ

ƒ > œ ƒ

>œ >œ

> œ > œ

>œ J

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ

> ≈ #œ œ œ œ œ > œ œ #œ œ œ ‰ ‰ œ J > > >  >œ >œ >œJ ‰ ‰ ƒ # œ œ œ œ œ # >œ œ >œ ≈  > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ  # œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ ≈  >œœ

 >œ œ  >œœ 

˙ #˙

œ  >œ

# ˙˙ ‰ ‰

>œ

>œ J

 # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ

# ˙˙

œ. > œ. >

œœ œ ≈ >œ

œ > œ >

œ >

‰ ‰

# œ˙

> >œ

# # >œœ > # œœ œ

x x x x x xx x x x x œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

 > > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ  >œ œœ >œœ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ ≈ œ

# # ˙˙

˙˙ œ > > œ

˙˙

˙ ˙

# ˙˙

˙ ˙

˙˙

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ƒ Low Mid Tom ≈ œ œ œ ≈ œœ≈≈œ œ ≈ œœ ≈ ≈œ ƒ >œœ >œ œ œ œ # >œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ > œ œ œ. œ œ ≈œ J ‰ >œ œ œ . ƒ œ œ œ œ >œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ Œ œ œ >> > # œ >œ # œ # œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ≈ ƒ # œ œ œ œ >œ >œ # œ >œ # œ ≈ ≈ œ œ œ œ ≈ ƒ >> > ≈ #œ œ #œ ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ

œ

œ

# œ œ œ œ >œ >œ

>œ

j ‰ œ œ

œ

œ

# œ œ œ œ >œ >œ

>> > ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ. œ > ‰ > > > > >œ > > œ > >œ ‰ ‰ œ J ‰ œ.

ƒ> >œ

Œ

œœ œœ œœ >œœ œœ

œœ

≈ œ

ƒ œ˙

>œ

œ œ œ >œ œ

œ

œ œ œ >œœ œ œ œ œ œ

# ˙˙

œ œœ ≈ œ ƒ

>œ > œ ≈ #œ œ œ œ œ ≈ œ

ƒ˙ ˙

œ œ œ œ œ

œ

# œ œ œ œ >œ >œ

ƒ # ˙˙

œ œ >œ œ œ œ

œ œ œ >œ œ # œ œ >

ƒ # œ. >œ ‹ œ

# œ œ œ œ >œ >œ

ƒ ˙ ˙

œ œ œ ≈ ≈ œ œ >œ >œ >œœ # œœ . œœ œ #œ œ ≈ ≈

œ œ œ >œ œ # œ

ƒ # œ >œ ‹ œ

ƒ x x x x x xxx x x x x œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ >œ œ # œ

ƒ # œ >œ # œ

ƒ ˙˙

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ.

œ œ n >œ . œ œ nœ.

œ. œ >

x œ

œ

œ œ œ.

Floor Tom 1

>œ .

œ œœ œ

ƒ # œ >œ # œ

ƒ # œ >œ ‹ œ ≈

##

# # nœ & # f

ƒ # œ >œ # œ

œ

&

b œ >œ œ

ƒ > # ≈ œ œ #œ

Œ

Cb.

Perc. 2

Vc.

f

œ

œ

Pno.

œ

œ œ œ >œ œ # œ

œ. ∑

œ

?

Perc. 1

Perc. 3

œ

œ œ œ >œ œ # œ

œ.

f

#

œ œ œ >œ œ # œ

œ.

f œ

# & #

? Timp.

f œ

&

Ob.

œœœ œ #œ.

œ ‰ >

œ. >

œ > > œ

>œœ > œ œ J >  >œ J >œ > œœ œ  ∑

r >œ œ ≈ > 

>œ

Œ

Œ

Œ

>œ

Œ

>œ œ

Œ

>œ œ >œ œ

> œ

Œ œ ‰ F> > ‰ œ F >œ Œ >œ >œ

>œ œ

Œ

> œ

f

f

œ > >œ F œœ Œ

œ

œ œ œ

≈ œ œœ > f ≈ œ >

>œ œ œ œ

f

œ. >œ œ # >œ œ

œ.

œ. >œ œ # œ œ >

œ . œ

œ. œ œ ‹ œ œ > >

˙ ˙˙

#œ ∑ ∑

˙ ˙˙

# œœ ∑

>œ œ œ œ œ œ

œ.

f >œ .

ΠF

œ˙

f

x x x x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ

x œ

œ

œ

˙w

Œ

j œ œ œ œ œ œ œ  œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ œ ≈ œœ≈ ≈ œ >œ  >œ F . œ œ bœ # # >œœœ œœœ >œ œ œ œ > #œ œ #œ. œ ≈ F  >œ œ # œ . >œ œ œ œ œ œ œ œ Œ > > >œœ œ # œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ >œœ œ œ œ ≈ Œ  >œ > > > œ ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ Œ  >œ œ œ œ œ œ œ >œ œ >œ >œ ≈ Œ  >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ. > > >  F >œ > > ‰ ‰ œ œJ ‰ œ œ. œ > >  F> œ

f ˙w

Œ

>œ

# >œ

Œ

Œ ‰ œ F>

œ . œ œ

Œ Œ

œ œ > >œœ

#œ œ

Œ

>œœ

>œœ

n >œ ≈ œ œ > f > ≈ œ œ f>

j œ >

f

œ œ

>œ

> ≈œ

> œ

œ. >

œ

œ œ≈œ œ ≈ œ ≈ œ≈ œ ≈ œ œ ≈

f

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. fFloor Tom 1 œ œ œœ œ ≈ ≈ œ œ ≈œ œ f >œ œ > >œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ > œ. ≈œ > f œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ Œ œ > œ >œ #œ œ œ >œ œ # >œ Cabassa

f >œ

f >œ œ >f œ œ pizz ≈ œ œ ‰ ‰ > f > ≈ œ >

œ ‰ ‰ > f

pizz

œ

œ

œ

œ > œ >

œ œ > œ >

œ œ > œ

œ

> > œ œ œ #œ œ

œ

>œ

œ ‰

œ > œ >


104

Brasileira ∑

233

Picc.

&

Fl.

&

Œ

Ob.

&

Œ

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

# & #

# & # #œ >

œ

Tba.

Mall.

# & #

# # >œ & #

#

œ

n # œœ

# ˙˙

#

œ œ

nœ #œ

˙ n˙

# & # # & # ?

˙œ

# ˙˙

?

œœ

b œœ

n˙ #˙

? &

>œ # œœ

?

>œ .

œx

Perc. 2

Perc. 3

œ f

Perc. 1

Pno.

œœ œ

œœ .. œ.

œœ œ

# >œ # n œœœ

Vln. I

>œ # œœ

?

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

f

>œ

f

# >œ

# >œ

# >œ

œœ œœ

Œ

x≈

œ

≈ x

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

# >œ # n œœœ

œœ œ

œœ .. œ.

> # œœ

b œœ

œœ

# >œ > #œ œ J >

œ

divisi

œ œ.

œ.

œ

œ > œ >

n œœ

> >œ

> # œœœ J

>œ

>œ J

≈ x

xœ œ

>œ

j œ >

Ride cymbals

& 233

f >œ

? Timp.

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ

n˙ n˙

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

bœ œ

&

B b Tpt. 3-4

>œ #œ

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

>œ

x≈

≈ x

œ

j œ ≈

œœ œœ œ œ

#œ #œ

œ œ

œ

‰ œ

>œ œ

œ

> œ

Œ Œ

Œ ‰

œ

> # œœœ J

Œ

œ > > œ

> œ

> nœ

> œ


105

Brasileira ∑

234

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

?

Tba.

Mall.

Perc. 1

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

>œ

f

ƒ

. > . > #œ œ œ #œ œ œ œ œ

#œ ƒ

f

˙

>œ

& &

##

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ

f

œ

f

 œ.

œ œ œ œ œ #œ

œ

Œ

Œ

Œ

œ. œ. œ. >œ œ # œ

œ.

œ

# & #

# & #

?

?

?

? 

& ?

234

ƒ

œœ œ

f

>œ

F œ

F

>œ œ œ œœ œœ œœ

œ.

œœ œ

# >œ

œ >

≈ #œ >

œ >

œ œ œ œ œ F Low Mid Tom ≈ œ œ ≈ ≈ œ F œœ # >œ # œœ œ œ. f ƒ ≈ > œ #œ #œ

œ œ

œ œ œ.

œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ >œ œ œ œœ œœ œœ

œœ œ

>œ œ œ œ œ œ

œ œ

≈ #œ > Œ

œ œ

œ >

# >œœ .. œœ ..

œœ œœ

xœ ≈

r >œ œ ≈ >

œ ‰ >

œ œ œ

œœ œœ

# >œœ .. œœ ..

&

Vla.

B

t

f >œ f

> œ > œ

# >œ J # >œ J

‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

>œ >œ

∑ j œ >

œ œ f

œ

œ # œœ œœ œœ

œœ n œ œœ ≈ œœ

>œ

œ. >

> œ > œ

>œ œ ≈ œ

>œ

> œ > œ

œ œ œ œ

œ œ œ ≈ ≈ œ œ

f

œ

>œ

œ

œ œ œ.

>œ œ œ œ

œ. œœ

# >œœ ≈ œ

f œ

œ.

œ.

œ f> œ f>

œ > œ >

œ > œ >

œœ. œ

œ œ œ œ

œ œœ œ

>œ .

j œ >

x œ

œ

œ œ œ

œ > œ >

>œ

œ œ œ ≈ ≈ œ œ >œ >œ >œœ # œœ œœ œ œ. #œ ≈ ≈

>œœ œ œ J

n >œ . nœ.

>œ J

ƒ # œ. >œ ‹ œ

ƒ # œ >œ ‹ œ

ƒ # œ. >œ ‹ œ ƒ

œ

x x x x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ

œ œ >œ œ œ œ

œ

≈ ≈

ƒ # œ >œ # œ

ƒ > ≈ #œ œ #œ ƒ > ‰ œ

ƒ > œ

œ

œ

œ

œ.

œ >

œ.

œ >

>œ >œ

‰ ƒ

≈ œ œ œ > > > # œ >œ # œ

œ

œ

≈ œ œ œ

œ

>œ J

ƒ # œ >œ ‹ œ

Œ

j œ œ

œ œ œ >œ œ # œ

ƒ # œ >œ # œ

œ œœ ≈ œ ƒ

œ œ œ œ œ

œ œ œ >œ œ # œ

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

œ.

œ œ œ >œ œ # œ

œ.

f unitiœ

f

# >œ œ œ œ

# œ œ # >œ . #œ œ #œ. bœ

œ

≈ œ œ œ

Floor Tom 1

œ f

ƒ>œ . œ œ >œ > > > > ≈ œ ## œœ œ œ œ œ œ# œ# œ œ .

Vln. II

œ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ.

f

œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ

>œ

œœ œ œ

f >œ .

Œ

j œ œ

œ œ œ œ œ

&

?

>œ

f

œœ œ œ

f ≈ ≈ ≈ ≈ Hi Hatx Open x x x x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ œ xœ x xœ œx ≈x œ x œ ≈x œx x œ œx œ

≈ œ œ ≈ ≈ œ >œ # œœœ

œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑

œ. >

œ >

œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ ≈

>œ # œœœ

f

ƒ # œ >œ # œ

œ

b œ >œ œ

ƒ > # ≈ œ œ #œ ƒ # œ >œ # œ ≈ ƒ # œ >œ ‹ œ ≈

Œ

# >œ # œœ

&

œ

#

Œ

#

œ

œ

Cb.

œ.

Perc. 3

Vc.

&

Vln. I

f œ

˙

###

###

f œ

&

Perc. 2

Pno.

? Timp.

f

˙

##

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ. >œ # œ œ. >œ œ œ

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ

& &

œ

ƒ


106

Brasileira #œ

œ œ œ >œ >œ

œ œ œ >œ >œ

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

≈ #œ

238

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

&

? &

# & #

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

## & # ≈ &

# #

? &

Perc. 1

? 

Perc. 2

Perc. 3

Pno.

& ?

238

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

œ œ œ >œ œ

> > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

>œ

Œ

œœ œœ œœ >œœ œœ

> > ≈ # œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

>œ œ

Œ

Œ œ > œ>

≈ œ ≈ œœ

# œ.

œ. œ. œ. >œ œ

œ œ œ >œ >œ

# œ.

œ. œ. œ. >œ œ

œ.

œ. œ. œ. >œ œ

≈ œ

œ œ œ œ œ > œ. œ. œ. >œ œ

# ˙˙

ƒ ˙˙

œ.

ƒ> >œ ƒ # >œœ œ

œœ œ

œ.

œ > > œ

>œ

ƒ xœ

œ œ œ >œ >œ

≈ #œ

?

>œ

t

>œ

>œ J

œ. > œ. >

œœ ≈ œ œ >

>œ

œ > œ > œ >

œ >

œ œ > œ

> œ œ œ œ œ

> œ

# œ. œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ

>œ J >œ J

# ˙˙

>œœ

˙ #˙

œ œ > >œœ

# ˙˙

œ œ œ >œ >œ ≈ œ

> œ

>œ >œ

œ œ œ >œ œ ‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

# œ˙

> >œ

# # >œœœ #œ

œ. > xœ

œœœ œ

#œ.

> œ œ J >

œ > > œ

>œ J œ > ∑

>œ œœ

r >œ œ ≈ >

œ ‰ >

>œœ œ œ > >œœ > œ ‰ ‰ >œ œœ

>œ

Œ

≈ œ œ ≈ ≈ œ

# # >œœœ #œ

œœ œœ

>œ œ

œ œ

#œ. #œ.

>œ œ œœ >

>œ œœ

# œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ œ

œ œ > >œ œœ

> > ≈ #œ œ œ œ œ #œ œ œ

>œ

>œ >œ

œ œ œ œ œ >œ œ >œ ‰

> œ > œ

>œ J >œ J

>œ ‰

Œ œ >

≈ œ >

≈ œ >

œ > Œ

. ≈ #œ . . > . . œ #œ œ œ œ ≈ nœ œ ‰ ‰ œ J ‰

>œ J

>œ

‰ œ

b œ. >œ œ œ œ œ

# >œœ œ

>œ .

œ. œ. # œ. >œ œ

œ. # œ œ. œ œ ≈ # œ . . >

œ. œ. # œ œ œ . > œ. œ. # œ. >œ œ

œœ œ

œ.

œ > > œ

œ >

˙œ J > >œ J

Œ

>œ

 >œ 

> œ > œ

 . . œ. œ. œ. # >œ œ >œœ >œœ # œ ≈ #œ  ≈ . . . . . > > > œ # œ # œ œ œ œ # œ œ œœ œœ ‰ ‰ œ >  >œ >œ >œJ ‰ ‰ ‰  # œ. ‹ œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ ≈  . . . > > > ≈ # œ # œ. œ. œ œ # œ œ œ œ ≈

œ. > œ. >

œœ ≈ œ œ >

>œ

>œ J

 # œ. ‹ œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ  >œœ

œ > œ > œ >

œ >

œ œ > œ

œ. œ. # œ. >œ œ œ. œ. # œ. >œ œ œ. œ. # œ. >œ œ ‰ ‰

œ. >

œ >

œ. >

œ >

# ˙œ

> >œ

# # >œœœ #œ

 >œœ >œœ  œ œ >  >œœ

œœœ œ

œ.

œ > > œ

œ. > xœ

>œœ

 >œ >œ œ œ

# ˙˙

>œ œ œ œœ œœ œ œ

>œ J

 # œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œœ >œœ

˙ #˙

>œ

 # œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ n >œ >œ

# ˙˙

œ. # œ. œ. >œ œ ≈ n œ. ‰

# œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ n >œ

 # œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ > > œ œ ≈

# # ˙˙

œ. # œ. œ. >œ œ n œ. ≈

 n œ.

˙˙

œ. # œ. œ. >œ œ n œ. ≈

 n œ.

# ˙˙

œ x xœ œ x xœ x xœ x xœ x œ x x

n œ.

˙˙

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.  œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ ≈ ≈ ≈ ≈  >œ œ # >œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ. œ œ ≈ >œ >œ œ. œ œ œœ œœœ >œ œ œ œ Œ œ œ

Œ

>œ

œ. # œ. œ. >œ œ ≈ # œ.

≈ œ >

. . . > œ œ #œ œ œ œ. œ

˙˙

>  >œ

Œ

≈ œ >

œ. # œ. œ. >œ œ ≈ # œ.

>œ

Œ

œ >

œ. # œ. œ. >œ œ

˙˙

 ˙œ

œ. œ. # œ œ . > œ .œ œ. . >œ #œ œ

˙ ˙

Œ

œ. œ. # œ. >œ œ

œ. # œ. œ. >œ œ ≈ n œ.

 ˙˙

Œ

œ >

œ. # œ. œ. >œ œ n œ. ≈

 # ˙˙

Œ

œ. œ. # œ. >œ œ

. ≈ nœ

 ˙ ˙

Œ

œ. # œ. œ. >œ œ

 ˙˙

œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ

>œ œ >œ œ

œ. œ. # œ. >œ œ

. ≈ nœ

# ˙˙

j œ œ

œ œ œ œ œ

 >œ

œ. # œ. œ. >œ œ

≈ n œ.  # œ. ≈ 

œ x xœ œ x xœ x xœ x xœ x œ x x œ œ œ

n œ. ≈  n œ. ≈  n œ. ≈  . ≈ nœ  n œ. ≈ . ≈ nœ œ

# œ. ≈ 

Œ

Œ

œœ œœ œœ >œœ œœ

> > ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

≈ œ > > ≈ œ

Œ

>œ œ

œœ

>œ

>œ œ

œ œ œ >œ >œ ≈ œ

≈ #œ

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

# # ˙˙

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ƒ Low Mid Tom œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ œ ≈ ≈ ≈ ≈ ƒ >œ œ # >œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ. œ œ ≈ >œ >œ œ. œ œ œœ œœœ >œ œ œ œ Œ œ œ ≈

˙˙

œ x xœ œ x xœ x xœ x xœ x œ x x

ƒ

> œ

Œ

>œ œ œ œœ œœ œ œ

œ >

> > ≈ œ # œ œ œ œ œ # œ œ œœ ‰ ‰ J œ > > > >œ >œ >œ J ‰ ‰

Œ

>œœ

˙œ J >

Œ

>œœ

˙˙

ƒ œ˙

Œ

# ˙˙

˙˙

ƒ˙ ˙

˙˙

˙ ˙

? Timp.

>œ œ

œ œ œ >œœ œ œ œ œ œ

ƒ # & # # ˙˙

?

# œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ

œ œ œ >œ >œ ≈ œœ

ƒ # ˙ & # ˙

?

>œ œ

œœ œœ œœ >œœ œœ

> > > ≈ #œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J œ œ œ . ‰ > > > > > >œ >œ >œ >œ . >œ J ‰ ‰ ‰

## & # ≈

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

##

# œœ œœ œœ œœ œœ # >œœ œœ >œœ

œœ

œ œ œ >œ >œ

>œ

œ œ œ >œ œ

œ œ œ >œ >œ

# œ œ œ œ œ # >œ œ >œ

œ

>  œ œ J >  >œ J  >œ > œœ œ 

œ œ > >œœ > œ

>œ œ

œ œ

≈ ≈

>œ >œ œœ

#œ.

>œ œ œœ >

# œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œœ œ

>œœ œ œ œ > >œ œœ

 # œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œœœ >œœœ

 # œ. # œ. œ. œ. œ. # >œ œ >œ >œ œ œ ≈

>œ >œ

> œ > œ

 œ >œ  œ œ > ƒ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

Œ

#œ.

Œ

>œ œœ

œ œ œ œ œ  œ œ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ œœ œœ

Œ

Œ Œ

r >œ >œ œ ≈ >  œ x xœ œ x xœ xœ xœ

# # >œœœ #œ

Œ

œ ‰ >

œ œ œ

Œ

œ œ œ œ

Œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ


IV. Porteña Moderato Piccolo Flauta 3

&

44

Flute 1-2

&

Oboe 1-2

&

Oboe 3 English Horn

&

Clarinet in B b 1-2

Bassoon

Bass Clarinet

Alto Sax.

Tenor Sax. 1-2

Baritone Sax.

q™

Anna Cazurra ∑

44

4 4

# 4 4

# & # 44

?

# & # 44

## & # 44

# & # 44

## & # 44

44

Horn in F 1-2

&

# 4 4

Horn in F 3-4

&

# 4 4

# 4 & # 4

# & # 44

Trombone 1-2

?

44

Trombone 3-4 Bass Trombone

?

44

?

4 4

?

4 4

44

44

44

&

44

?

4  4

Violin I

&

44

Violin II

&

44

Viola

B

Trumpet in B b 1-2 Trumpet in B b 3-4

Tuba

Timpani

Percussion 1 (Drum Kit, Brushes, Snare Drum, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 (Agogos, Tambourine, Bongo, Tom.Tom, Tam-Tam)

Percussion 3 (Cymbals, Bass Drum, Tam-Tam,Cabassa, Bongo, Susp. Cymbal)

Piano

Cello

Contrabass

F

j œœ ˙˙ œ. ˙ > œ œ Œ J

Œ.

œ # œ œ œ # œ œ # œ >œ .

œœ .. œ.

j œœ # œ œ. # œœ >

> ‰ #œ œ #œ

4 4

?

44

t

44

œ J F

pizz

Œ.

p

‰ œ bœ œ ˙ ˙ >

j œœ ˙˙ œ. ˙ > 

‰ x x x F

Crash Cymbal

œœ .. œ. 

j œœ # œ œ. # œœ > ‰

œœ J

x‰ Œ J

œ œ œ œ œ j #œ œ œ J œ j > >œ

solo

œœ œ

∑ j œœ ˙˙ œ. ˙ >

Œ. F

œœ œ 3

solo arco

œœ .. œ.

œ. > ‰ #œ œ œ œ nœ œ œ #œ œ. > œ F ∑

œ #œ œ œ #œ >œ # >œ >œ œ j >œ J œJ œ J #œ > p

>œ > >œ #œ

F

œ

œ

œœ Œ . œ p ‰ œ bœ ˙ . œ ˙

Œ ∑

j # œœœ ˙˙˙ . >

j œœ # œ œ. # œœ >

‰ # œ œ # œ.

œ #œ œ #œ œ ˙ 3

j # œœœ # # œœœ . > p

œœ .. œ. 

3 . ‰ œ bœ œ œ œ œ œ. #œ œ nœ œ œ œ #œ œ. Œ > p

p

œ œ J

œ

œ. œ #œ œ œ

x x

œœ œ

 ∑

œ Jœ

p

‰œ œ . # >œ

#œ œ œ œ œ J

‰ œ. œ n œ F

œ #œ ‰J

>œ > œ


108

IV. Porteña ˘ ˘˘œ ‰œœ f ˘ ˘˘œ  ‰ œœ œœ œ f ˘ ˘œ ˘œ ˘œœ ˘œœ œœ œœ ‰ J‰ œœ

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

˘ ˘ ˘ ˘œ ˘œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œ œJ ‰

10

B b Cl.

#

>œ . # & # œ œ œ œ n œj

œ >œ Jœ

?

# & #

## & #

> > j œ b œ œ .. œ. f

œ #œ ˙

œ

Œ

f

f

˘œ J‰Œ

˘œ œ‰Œ J

# & #

## & #

#

#

# & #

# & #

?

?

Œ œœ F> >œ Œ #œ F > Œ # œœ

?

Œ

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

& Pno.

?

x‰Œ J F

 ∑ j œœœ ˙˙˙ œ. ˙

Œ.

F >˙ ˙

j œœœ .. œœœ œœœ œ .. œ. œ >

œœœ œ

Œ.

f ‰ œ #œ œ ˙ ˙ œ œ > # >œ > >

Vln. II

&

Vla.

B

?

Cb.

t

œ F>

œ

œ œ œ > >œ œ J Œ ‰œ œ œ J # œ > >> J f

œ

x x

f

x‰Œ J

F œ F>

>> > > ‰ œœ œœ n b œœ œœ ‰ J f ‰ # œœ œœ b n œœ œj ‰ > > > >œ f >œ >œ b >œ >œ ‰ œœ œ œ f >> > > ‰ œœ œœ œœ œœ f > ‰ ‰ œœ œ >> f>

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ # œœ œ œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

‰ x x x xJ ‰ Œ Œ F f ∑ ∑

j ‰ œœ ˙ . ˙ > f j ‰ œ ˙˙ œ. > f . >˙ ‰ œœ # ˙ J f > ‰ œœ. # ˙˙ J f ‰ j œ. ˙ > f

‰ Jx

> ‰ œ œJ n œ œ œJ œ œJ F . > Œ ‰ n œœ ˙˙ J p j Œ ‰ œ ˙ œ. ˙ p > ∑

 

 

#œ œ

≤ œj # œ œ arco œ ∑ Œ ‰ J F arco ≤ œj #œ œ > œ œ b œ œ œ œ # œ œ tutti œJ ‰ œ F

œ # œ œ œ b œ >œ f >œ >œ œ œ ‰J > > f j œ œ #œ œ œ bœ > œ > >œ œ œ œ ‰J > > f j œ

j œ

n >œ œ >œ œ >œ œ # œ œ . > > ‰ #œ œ nœ œ nœ J œ. œ.

œ. œ.

n œ. >œ œ #œ J j œ bœ œ. >œ

> bœ . ‰ œ #œ ‰ bœ œ bœ . > ∑ ∑

 ∑

œ >œ œ ‰ J > œ >œ œ ‰ J >

œ œ

b >œœœ ... œ. œ.

œ œ

x‰Œ J

œ œ

œ J

∑ 

˙ F

œ. . . œ. œ. b œœœ. >œœœ # œœ j œœ œœ b œœ >œ œ œ. œ œ . ˙ œ œ œ ‰ ‰ œ œ# œ ˙ œ œ œ . . œœ . œœ # œœ œœ œœ # ˙ œ œ # œ œ œ n œ . ˙ œ œ œ . œ. œ. # œ œ ˙ >> > > > > F f > > > > . > œ œ œ œ œ b œ œ œ # ˙˙ ‰ # œ œ # œ. ‰ œ b œ ‰  ˙. œ œ œ œ Œ ‰ œœJ ˙ . œ ˙. œ > .> > œ. . >œ # œ ˙ > ∑ ‰ œ. œ # œ œ. œ. œ b œ ‰ œ. œ œ œj # œ œj ‰ œ œ œ œ œ Œ œ > F> f .> > œ. . >œ # œ ˙ > ∑ ‰ œ. œ # œ œ. œ. œ b œ ‰ œ. œ œ œj # œ œj ‰ œ œ œ œ œ Œ œ > F> f .> > œ. . >œ # œ ˙ ∑ ∑ ∑ ‰œœœœœŒ œ

&

Œ ∑

j œœœ ˙˙˙ . >

Vln. I

Vc.

Œ œœ F>

œ œ. J

> ‰œ œ F


109

IV. Porteña Picc.

&

Fl.

&

Œ.

Ob.

&

E. Hn.

&

#

j Œ . b œœ ˙˙ p. >

# & #

20

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

Œ.

b œœ. >˙˙ J p

j œ. ˙ p >

?

# & #

∑ p .j > Œ ‰œ ˙ œ. œ bœ œ > J > > ∑

## & #

‰ œ bœ œ > > > F

œœ ..

b œœ. b >œœ J

œœ

œœ ..

j b œœ œ . b >œ

œ.

j œ. # œ >

œœ

œ

.j > œ # œ œ a due b >œ œ ‰ œ b œ # œ ‰ œ b œ œ >œ . J F > > j n >œ ∑ œ œ. F> œ.

> œ œ >

a due ˙ ≈ bœ œ #œ œ œ nœ #œ f f a due ˙ # œ œ n œ b œ œ œ #œ ≈ f f

œ

œ

. œ œ ≈ bœ œ #œ œ œ nœ #œ n˙ f f n œ #>œ œ œ n œ nœ nœ ∑ ‰ ƒ # œ >œ b œ > ‰ ≈ bœ œ #œ œ œ nœ #œ œ Œ  ƒ # œ >œ n œ ‰ ≈ nœ œ œ œ #œ #œ œ Œ  #œ >ƒ

œ

œ

w

œ

œ

w

œ

˙.

˙

œ >œ # œ œ .

œ

œ

œ nœ œ œ. #œ œ nœ œ œ 3

œ

œ œ

œ œ

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

T. Sx.

B. Sx.

# n >œ œ j >œ œ œ n œ œ n œ & # J œ # # nœ > œ & # œj # œJ œJ

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Pno.

Vc.

Cb.

#

Œ.

#

Œ.

# & #

?

j œ ˙ œ. ˙

˙

nœ #œ

œ. œ. œ. œ.

# & # ?

n œ. ˙ œ ˙ J

œnœ œ

Œ

>

#œ œ >

n œ. >œ œ #œ J j œ bœ œ. >œ

˙ ˙ >

œ. œ.

>˙˙

œœ ..

>˙ ˙

>˙˙

œœ ..

œœ ..

‰ ƒ

n œ #>œ œ œ

nœ nœ nœ

nœ > ‰ #œ œ œ nœ nœ nœ ƒ

>œ # œ œ .

œ

œ. b œ n œ

3

. ‰ œ bœ nœ

œ #œ œ. > œ

œ nœ œ œ. #œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ. #œ œ nœ œ œ 3

j nœ œ œ. # œ >

œ œ

n >œœ

# >œœ

œœ œœ

b œœ. >œ J bœ

œœ

n œœ. J . œ bœ J

>œ >œ œ>œ b œœ ‰ # œœœ # œœ œ Œ f F ‰

solo

j Œ . n œœ . p n . Œ œœ. J p. b œœ Œ. J p b œ. Œ . œJ p

œ. b œ n œ

A. Sx.

Œ œ # œ œ œ # œ œœ > 3

3

Œ.

>œ b >œ >œ

F

b œœ. >˙˙ J p tutti divisi j Œ . b œœ ˙˙ p. > tutte > Œ . œJ. ˙ p tutti . > Œ . œJ ˙ p tutti >œ . b >œ > œ œ J

tutti

divisi

(pizz.)

∑ œœ .. œœ .. œ. œ.

b œœ. b >œœ J

∑ œœ

j b œœ b œœ . >

œœ

œ

œ. b >œ J

œ

œ. # >œ J

b >œ > ‰ œ #œ ‰ œ bœ œ

> ‰ bœ ƒ

bœ œ #œ œ œ nœ #œ œ. œ. f uniti ˙ ∑ f uniti ˙ ∑ f uniti b˙. ∑ f

b >œ œ J

j œ Jœ œ

œ œ œ bœ œ J

œ œ J

œ.

œœ

œ >œ >œ œ œ ≈ #œ J œ

#œ œ œ bœ œ

œ

œ

œ

œ

>œ . w

œ

œ

œ

w

œ œ

œ

œ

˙.

˙

>œ œ J œ≈

œ œ bœ

j œ ≈ bœ œ œ œ

œ


110

IV. Porteña

29

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

& & &

˙

b˙ #

˙

w

w

˙

˙

œ nœ

w ƒ n˙.

w

crescendo

w

n˙.

# > œ. œ b œ & # nœ œ œ. Œ ‰

crescendo

œ

crescendo

œ j >œ . œ œ bœ

?

# & #

## & #

# > œ. œ b œ & # nœ œ œ. Œ ‰ ## . & # nœ œ œ. Œ ‰ œ œ bœ >

œ

crescendo

œ

crescendo

œ J nœ

ƒ >œ > > j œ b œ n œ .. >œ 

œ œ #œ ˙

˙.

>˙

˙.

f

f nœ Œ f

Œ

Œ

j >œ . œ œ bœ

œ J nœ œ J nœ

>œ >œ

# & #

> > j œ b œ n œ .. œ >  > > j œ b œ n œ .. œ > 

œ #œ ˙

˙.

œ #œ ˙

˙.

f

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & B ? t

b˙ b˙

˙

œ

w

˙

w

b˙.

œ

œ

j >œ . œ œ bœ

crescendo

‰ œ. œ b œ arco

‰ œ œ bœ J f

crescendo

˙

crescendo

bœ. ˙ ˙

crescendo

w 

jbœ œ

œ

˙ œ J bœ b˙

f

I

.> . .> .> ‰ œ œ # œ œ œ œ b œ ‰ œ œ œ n œJ œ F p

a due

œ J

bœ œ ‰ œJ œ œ F ∑ j

œ >

‰ Œ œ. œ œ F> œ > œ

b œ œj > ‰ J œ œ œ bœ bœ œ b >œ b œ > p F >

œ f>

‰ œ bœ J

œ

j≈ bœ Œ  ∑ œœ œ œ œ œ >>> >  ƒ j œ œ bœ j> > b œ œ œ œ œ œJ > # œ >œ œ > œ > œ > >œ # >œ œ > > œ > > œ> > b˙ w ˙. Œ f ƒ b˙ w ˙. Œ f ƒ > œ ˙ b˙. bœ œ bœ Œ f  ƒ pizz. > > bœ > >œ > > ‰ œ #œ ‰ bœ œ bœ j œ b œ b œ .. œ # œ ˙ œ. ƒ f> > >  ˙ ƒ

n œ. >œ œ ˙ f œ.

‰ œ. œ œ >

b >œ œ œ >> > > j œ b œ œ ≈ œ œ b œ œ . b œ n œ œ œj J bœ bœ b œœ œœ œ J œ > > œ. >

> ‰ b œ b œJ b œ œ b œJ œ F j ‰ bœ bœ œ œ œ nœ J > F

j >œ . œ œ bœ

crescendo

œ >

œ

# & #

œ J

œ.

?

Pno.

#

&

Timp.

Tba.

f

> œœœœ

Œ ˙˙˙˙ F

>œ œ

˙. ˙.

> œ Œ

>> > ‰ œœœ œœœ b b œœœ

œœœœ œœœœ p œ œ œ œ

∑ ∑  ∑

>œ >œ b >œ

. . b œ. b œ. œ. b œ œ . >  b b œœœ œ œ f F> œ œ. b ˙>˙˙ œ Œ ‰ b Jœœ ˙ œ >

œ œ. œ œ J œ œ. J

Tbn. 3-4 B. Tbn

b œ. . >œ œ ˙ œ

Tbn. 1-2

œ. >œ œ >œ œ ‰ Œ F

B b Tpt. 3-4

Œ

B b Tpt. 1-2

f

>œ ‰ œ œœ F > ‰œ œ F

&

Œ

œ J

Hn. 3-4

œ. >œ # œ œ. œ. >œ b œ œ. >œ œ b œ œ J ‰ ‰ F p

a due

&

Œ

#

Hn. 1-2

˙.

ƒ

crescendo

˙

.> > b b œœœ œœœ œœœ b b œœœ ... j ‰ œœ b b œœœ ˙˙˙ . F > 

b˙ b˙

œ J

j œ


111

IV. Porteña ∑

39

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

j bœ bœ

j bœ

#

# & # ? # & # ## & #

b >œ œ >œ œ >œ œ n œ œ b >œ œ >œ œ b œ b œ œ b œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ J œ J b >œ œ >œ œ >œ œ n œ œ b >œ œ j >œ œ b œ b œ œ b œ J œ ∑

bœ > œ b œj Jœ œJ b œ J

. b >œ > ‰ n œ b œ œJ b œ

> j b >œ œ n œj Jœ œJ n œ

‰ œ n œ b œ œj b œ > > ∑

# & #

## & #

#

> bœ bœ nœ œ nœ bœ J ‰Œ ‰. R f ƒ > ‰ . b œ b œ n œ œ n œ b œJ ‰ Œ R ƒ f

Œ Œ

 œ bœ œ

b >œ œ

a due > ‰. nœ bœ nœ bœ nœ nœ nœ Œ R F ƒ f

nœ ‰ œ J

Œ

∑ bœ œ > ∑

bœ œ nœ bœ ∑ œ > œ œ f> > > > nœ bœ nœ bœ nœ nœ nœ > œ  ‰. R Œ bœ F f ƒ

b >œ œ

‰ n œJ Œ

œ bœ œ

œ.

‰œŒ J

nœ ‰ JŒ

b >œ œ

‰œ Œ J f

œ J

‰ œJ Œ f

b˙ b˙ f b˙

a due

f

n >œ

œ

∑ ∑

œ.

‰ œJ Œ

œ J

n >œ

œ

˙ ˙

bœ bœ

œ œ

œ bœ

˙

œ

‰ œj Œ b œ . > F

j œ

> ‰ œJ Œ b œ . F

œ J

#

# & #

b b œœ b œœ n œœ F ∑

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Pno.

&

œœ .. œ.

?

j b b œœœ b œœ . >œ

>œ b œ œ.

œœ œ

j Œ . b b œœœ ˙˙˙ .

‰ b œ. œ b œ b ˙ > b˙

Œ ‰

j œœ .. b b œœ œ œ . œ. b œœ >

œ bœ œ œ J œ >

Vln. I

&

Vln. II

&

B

?

t

Vla.

Vc.

Cb.

 

n >œ f

b >œ

b >œ bœ ‰ Œ J ƒ

 bœ bœ œ bœ bœ œ bœ Œ bœ > j b œ œ b œ b >œ œ n œ œ ≤ ‰ ≈ bœ bœ nœ bœ nœ bœ ‰ J J R ƒ f f ≤ b œ n œ b œ n œ b >œ ‰. bœ bœ Œ bœ œ R > ƒ F f >œ bœ ∑ ‰ J Œ bœ œ tutti F arco pizz. >œ > b œ >œ b >œ ‰ œ b œ œ ‰ J f ƒ F > > > arco pizz œ b œ œ b >œ Œ ‰ Œ . b œj f F ƒ

∑ Œ n b œœ œ œ œ F bœ Œ

bœ Œ bœ F b b œœ Œ F

n b ˙˙ ..

b œœ œœ

n˙. b ˙.

bœ œ œ nœ

œœ b œœ

b b ˙˙ ..

œ œ bœ œ

b b ˙˙ ..

∑ ∑

bœ f

œ‰

b b œœ œœ b œœ œœ

œ n œ b >œ œ

œ

n œ œ b >œ œ # œ œ b œ b œ n >œ b œ œ œœœ J œ ‰ J ‰J J J 5 ƒ > b >œ œ ‰ b œ Œ b œ œ ‰ n œj Œ n œ . œj ‰ œj Œ J f >œ bœ b >œ œ ‰ J Œ b œ œ ‰ œJ Œ ‰œ Œ œ. œ J J f bœ bœ > >> œ ‰œ œ œ bœ ‰ œ ‰ j œ œ bœ œ J J œ œ f >œ > > bœ bœ Œ Œ . J œ Œ Œ œ œ ‰ n œJ œ ‰ œJ f bœ.

> ‰ œJ Œ b œ F

œ

Hn. 1-2

‰ œj Œ b œ >

B. Sx.

œ bœ œ bœ

T. Sx.

œ œ >œ b œ œ œ > b œ œ b >œ b œ b œ J bœ ‰ œ œ

‰ œj Œ b œ . > F ‰ b œJ Œ œ F b >œ œ ‰ J bœ F bœ œ bœ ‰J F

j œ

> bœ œ œ

>œ

>œ

‰ œj Œ b œ > ‰ b œJ Œ

b >œ

œ

œ

> bœ nœ

œ œ > > > ‰ J œ bœ œ œ bœ ‰J

> ‰ nœ J


112

IV. Porteña ∑

48

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

‰ n œJ Œ b œ .

# & #

n œ ‰ b >œ œ œ J

## & #

nœ bœ. ‰ JŒ

##

# #

# & # # & # ? ?

œ J

> œ œ nœ f

œ œ n >œ

cresc.

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

> ‰ n œ ‰ b œ œJ œ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ J

f

ww

˙˙

n ˙˙

n b ww

bw nw

˙ n˙

b ˙˙

b b ww

∑ ∑

b b ww

˙˙

ww

cresc.

bw

?

&

bw bw

w ∑

&

B b Tpt. 3-4

w w

bw #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

bw bw

˙˙

∑ ∑

b ˙˙

b b ww

b ˙˙

b b ww

Œ

Œ

j > I bœ œ nœ nœ œ œ bœ bœ œ œ œ ≈ n œ œ œ n œ œ b œ œ œ œj b œ œ nœ nœ > F

Œ

‰ n œJ b œ F

n œ > n >œ n œ nœ J

>œ bœ œ n >œ J œ

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

?

Tba.

Timp.

Pno.

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

b˙.

‰ bœ Œ bœ. J

‰ Jœ Œ bœ > bœ >

œ œ

‰ œj Œ œ

bœ ‰ œj œ

bœ bœ bœ œ J

œ œ

œ.

b >œ œ b œ n œ œ J J

j ‰ b b œœ b œ bœ f F

bœ bœ > b >œ

‰ œœ b b œœ œœ ≈ b b œœ n œœ œœ b œœ œ œ œ > >

‰ jŒ œ bœ Œ

œ œ

j ‰œ œ œ bœ

bœ bœ >

> > ‰ b œ ‰ b œ œJ œ n œ œ b œ Œ  f bœ ‰ œJ Œ œ œ J ‰ Œ  f > j b >œ b œ >œ b >œ ‰ Œ  bœ ‰ œ œ J f solo pizz. > (pizz.) j j ‰ œ bœ bœ ‰ œ Œ ‰ œ bœ J F f

bœ > > b œ b œJ

b œ. >œ œ œ >

œ

>œ b >œ > >œ b >œ > ‰ œ bœ œ œbœ œ ‰ œ bœ œ bœ bœ œ

b œœ œœ b œ ‰ Jœ œ œ bœ œ > ∑

b œœ b œ ‰ œJ ‰ œ œ > > œ bœ bœ > > bœ >

Œ

>œ bœ b œ œ b >œ > ‰ œj œ J b œ b >œ

> j b >œ b œ >œ b >œ bœ ‰ œ œ

Œ


113

IV. Porteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

56

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

>œ

?

# & #

## & # # & #

bœ nœ j nœ œ # œ n œ œ œ >œ # œ œ Œ ≈ œ œ # œ n œj n >œ b œ n œ œ > ∑

## j & # œ ‰ œ #œ >

∑ œ

j œ œ ‰ œ

Œ

# & #

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

œ œ œ # >œ b >œ

#

Vc.

>œ

˙ F

> ‰ b œœ ‰ J f > ‰ b œœ ‰ J f Œ ‰

œ f> >œ

‰ œœ

œ œ

œœ œ>œ J

j ‰ b œœ ‰ ‰ œœ > j ‰bœ ‰ ‰ œ œ œ >

œœ Œ J

>œ œ b >œ œ b >œ >œ J

œ

œœ J

œ >œ œ b >œ œ J œ >œ œ b >œ œ J

‰ jb œ œ

œ >œ

œœ J

œ œ > ‰ b œJ œJ n œœ

>œ œ b >œ œ b >œ >œ J

j œ bœ

œ œ

œ œ > ‰ b œJ œJ n œœ

œœ Œ J

œœ œ>œ J

œœ

œ

œ

>œ ‰ œJ ‰ ‰ ƒ >œ ‰ œ‰‰ J ƒ œœ Œ ‰J ƒ œ Œ ‰ Jœ ƒ >œ >œ œ J J ƒ >œ >œ œ J J ƒ œ > ƒ >œ

Œ

œœ

n œœ ‰ >œœ J

œ œ

n œœ ‰ >œ œ J > œœ b b >œœ œœ n œœ J J œœ n >œ J œ

œœ b b >œœ J

b >œ œ >œ œ >œ b >œ œ >œ œ >œ

‰ j œ œ

∑ r

r

f

r

f

>œ

> œ

j j œ œ œ œ >œ œ > > > f Cabassa >x J œ œj œ œ œ f >œ œ b œœœ ‰ ‰ œœœ œœœ ƒ > œœœ œ ‰œ ‰ œ œ >

‰ œ

œ Œ

œ >

Œ.

j ‰ b œœ ‰ ‰ œœ œbœ œ œ œ

œ œ >

>

j≈ j œ œœœ œ > > >œ > >œ œœœ œ

Œ j œ œ

‰ œ

œ >

œ œ > >

œ œ >

œ

œ Œ

?

t

tutti

pizz.

‰ œ nœ F> >

œ >

œ f>

‰ œJ b œ

œ

> œ œ

‰ œJ b œ

œ œ

œ œ œ œ

j œ ‰œ œ >

œ > >œ

‰ ƒ

œœ

b >œ œ ‰ œJ ‰ ‰ œ

œœ

b œœ

>œ œ ‰ Jœ ‰ ‰ œ

b œœ

j ‰bœ ‰ ‰ œ >

œ

‰ b œj œj #œ > f b ‰ j b œj œ œ

j œ œ >

j b œ >œ >

œ f>

>œ

j jnœ œ nœ

j œ

> Œ n Jœ ‰ œ

‰ j n œj n œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

x x

œ œœ œ >

x

Œ.

œ > x

>œ b >œ ‰ œj n œ >œ b >œ ‰ œj n œ

>œ >œ

j œ

>œ >œ >œ œ Œ Œ œ œ > f xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

j œ œœ œ œ > >> j œ

œ

j j j Œ ‰ œ œ > b œ œ œJ œ b œœ œ œ J> > > >

œ >

j œ

j œ œ œ œ œ > >

Œ

‰ œ >

j œ

‰ j b œj b œ œ

j j b œ >œ œ b >œ œ >œ œ f> > œ Œ n Jœ ‰ œ f j j > j Œ ‰ b œ œ b œœJ œ # œœ œ œ J> > > f> ‰

œ

‰ œj œj b œ >

j Œ œ

>œ > œ >œ ƒ

Œ

œ f>

> >œ b œ œ œ b œœ œ b œ œ œ J ‰ ‰ n œœ b œ œ J > > ‰ ≈ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ > > > > b >œ b >œ >œ arco ≤ œ œ > > > Œ ‰ œ nœ bœ œ ƒ arco ≤ Œ ‰ nœ œ œ bœ bœ œ > > > ƒ Œ

b >œ œ ‰ Jœ ‰ ‰ œ f > ‰ œœ ‰ ‰ œœ J f > ‰ b Jœ ‰ ‰ œ f

Œ

Œ œ > ƒ xœ x x x

‰ j œ >œ œ œ >

j ‰ œœ œœ b œœ .. œœ œœ œœ œ œ > >

>œ > œ œ Œ Œ Œ Œ œ œ œ > > f Snare Cross Stick Ride Cymbal œx x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

LowBongo High Bongo

Œ

œœ

b b œœ J f Œ ‰ b b œœ J f > œ œ > bœ J J f b >œ >œ Jœ J f

œœ œ œ œ œ œ F> > > > Crash Cymbal > > > ‰ xJ ‰ Jx ‰ x ‰ x > F œ œ œ bœ nœ bœ nœ  ≈ œ œ œ bœ nœ bœ nœ 

‰ œœ

Œ

>œ

œ œ > > ‰ œ nœ bœ ƒ

œ œ > > ‰ œ nœ bœ ƒ

&

Pno.

œœ b œœ J

Hn. 3-4

Timp.

œ œ b >œ Œ ‰ œJ œJ b œ ƒ

Tba.

œœ J

Tbn. 3-4 B. Tbn

> ‰ b œœJ œœJ b œœ

‰ b b œœ œœ œœ œœ Œ J J > J f

#

Tbn. 1-2

&

B b Tpt. 3-4

Œ

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ

Œ

œ >

bœ œ ‰ œœ ‰ ‰ œœ J >œ œ œ ‰ œ œ > tutti pizz. Œ ‰ b œJ œJ f pizz. Œ b œj ‰ œ f> j >œ œ b >œ bœ J f> œ > f œ f>

j œ >œ œ

œ œœ

œ

œœœ

œ ‰œ > nœ

Œ

œ >

Œ.

‰ b œœj ‰ ‰ œœ œ bœ œ œ œ œ œ > Œ

>

j ≈ œ œœœ > > œœœ œ

j œ

‰ œ

> ‰ œJ œJ b œ

œ J

‰ j b œj b œ œ

j œ

Œ b œj ‰ œ œ > >œ > œ œ b œj œ œ œ œ œ œ J > > >

j jbœ œ bœ

‰ œJ b œ

œ J

œ

œ

œ

j œ œ

œ > >œ

‰ œJ b œ

œ œ


114

IV. Porteña ∑

64

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

b b œ>œ œœ ‰ J‰ ‰ ƒ #

# & #

> ‰ b œœ ‰ ‰ J ƒ > ‰ b œJ ‰ ‰ ƒ Œ

?

œœ

b b œ>œ

œœ

œœ

œ

œ

‰ n œj œj bœ > ƒ bœ j ‰ œ œ J

Hn. 1-2

Hn. 3-4

&

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Perc. 1

Œ

b >œ

Œ

Œ

Œ

>œ J

œ > bœ >

Œ

œ

œ >

Œ

n >œ

Œ

>œœ

Œ

j œ >œ J

Œ

nœ >

ƒ

n >˙ ƒ b >˙ .

ƒ

œ

œ

œ

œ

œ

ƒ

n˙. > ƒ Œ Œ

ƒ

Œ

 ∑

Œ Œ

œ

b >œ œ

bœ nœ

b>œ

œ

> b˙

˙ ˙

bœ b>œ

b˙.

>œ

b >œ

œ

œ

˙

œ

b >œ

˙

˙.

b >œ

>˙

œ

œ

b˙.

˙.

œ

>˙

>˙

˙ >

œ

œ

Œ

n >œ

œ

˘œ

Œ

>œ œ

˘œ

Œ

Œ

n >œ

œ

˘œ

Œ

>œ œ

˘œ

Œ

b˙ >

œ

˙ >

œ

b˙ >

œ

˙ >

œ

ƒ

bœ 

ƒ

bœ 

nœ ƒ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

b >œ œ

œ

n >˙

œ

∑ œ œ b >œ

˙

n >œ

b >œ

œ

˘œ

n >œ

œ

˘œ

˙

b >œ

˙

b >œ

# & #

?

?

?

? 

 & ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

bœ >

Œ

>œ

Œ

xœ x x x

x x x x

bœ > ƒ xœ

Πx

x

j œ >œ œ

œ

Œ

œ œ œ

œ

Œ

j ‰ b b œœ œœ b n œœ .. œœ œœ œœ œ œ > >

j œ œ > > œ

bœ bœ > Œ

Œ

n >œ >œ J bœ > bœ >

Œ

œ >

œ

Œ

> ‰ n œJ œJ b œ

j œ ‰ >

œ

œ > >œ bœ J œ

œ bœ bœ œ œ J > > bœ >œ j ‰ œ œ J J ‰ œj œ

b >œ > œ

b b œœœ

b˙.

x

x

r

œ œ œ F> > Œ.

>œ b œ œ œ bœ œ

œ >

œ >

œ >

x

r œ

œ > œ œ J

x

r œ

ƒ

Œ œ

ƒ

bœ > ƒ bœ > ƒ

œ œ œ bœ bœ > > ƒ Œ  ‰

‰ ‰

b >œ b >œ j œ œ b >œ b >œ j œ œ

Œ

b˙. b˙.

x x x xœ x x œ œ œ ‰

bœ œ ‰ b œJ œ

bœ bœ >

>œ >œ

j bœ bœ ƒ> > arco

arco

bœ f>

arco

bœ f>

x

˙.

˙.

b >œ ≈ bœ œ œ ƒ b >œ ≈ bœ œ œ ƒ

bœ œ >

œ

x

x

x x

x x x

œ

bœ ‰ bœ

œ œ >œ œ b >œ œ œ >œ œ b >œ

j ≈ j œ œœœ œ œ > > > >

œ >

œ œ J

‰ ≈ ≈

j œ- b œ œ œ œ b œj b œ > > > > ≤ j bœ j ‰ j bœ ‰ bœ bœ œ > ≤ bœ > ‰ bœ bœ ‰ bœ bœ J

>˙

>˙

∑ x

Bass drum

j j œ œ œ œ >œ œ > ƒ> > Tambourine ‰ j œ œ œ œ œ œ High Timbale ƒ > b œ b œ b œ bœ b œ. >œ bœ bœ ‰ J ‰

Œ

œ >

œ >

ƒ

ƒ ≈ œ nœ bœ œ bœ bœ œ bœ œ nœ bœ œ > > > > b >œ b >œ >œ b œ > arco > > > ‰ œ bœ œ nœ bœ bœ Œ ƒ

arco

xœ x x x x

j b œ & œ b œ œj ? ‰ bœ > > Œ

ƒ b˙. ‰

x

œ

œ J

œ œ

œ bœ

j bœ œ b œ n œ œ b >œ œ b œ

œ

œ

j ‰ œ bœ œ bœ > > b œ œ . b œ >œ

> j œ- n œ œ œ œ n œJ > > ≤ j bœ j j bœ bœ œ bœ > bœ

œ

x x x œ œ œ

xœ x x

j œ >œ œ

œ œ œ

n œ b >œ b œ œ œ ‰ nœ œ œ nœ œ œ bœ ‰ œJ

bœ nœ œ

>œ .

b œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ >œ . bœ nœ œ

≤ œ bœ J

œ >

bœ >

>œ

œ

# & #

nœ ƒ

Perc. 3

Cb.

> b œœ

ƒ b >˙

œ

> bœ

Vc.

#

Perc. 2

Pno.

b >˙

Œ

j nœ

bœ > ƒ ## j j & œ œ œ bœ nœ œ > > > > ƒ >œ ### Œ œ œ & J ‰ ƒ Œ ‰ j j > # œ œ n œ b œœ n œœ œ J & # J > > > > ƒ nœ ### j ‰ œ œ & nœ J > ƒ # ∑ &

Bsn.

œœ

œ œ >

œ >

œ œ J

x

x

x

x

œ œœ >

œ

œ

x œœ œ >

œ J œ œ . œ. b œ. œ. œ. œ. œ . . > œ. œ. œ. ‰ bœ œ œ œ J bœ bœ >

œ

Œ

bœ >

b œœ J

œœ

œœ œ > œ œ b œ bœ nœ œ bœ bœ > b >œ bœ bœ nœ bœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ >œ œ b œ bœ nœ œ bœ bœ > b >œ bœ nœ bœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ bœ œ

œ- b œ b œ œ œ J > > ≤j bœ >œ ‰ œ œ J J ≤ ‰ œj œ

b >œ > œ

bœ >

pizz. b >œ b >œ j œ œ ƒ pizz. b >œ b >œ ‰ œj œ ƒ

>œ >œ


115

IV. Porteña Picc.

&

Œ

Fl.

&

Œ

Ob.

&

Œ

E. Hn.

&

70

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

#

Œ

# & #

Œ

?

# & #

Tba.

Timp.

b >œ

œ œ >œ

> ≈ bœ œ œ bœ

> œœœ

≈ bœ œ œ ƒ

ƒ œ b >œ ≈ nœ œ ƒ

Œ

#

Œ

# & #

Œ

# & # ? ? ? ?

Œ

œ >œ

œ b >œ J > nœ œ œ bœ

œ >œ

≈ nœ œ œ bœ > ƒ

œ œ >œ

ƒ

b >œ œ bœ  ƒ > bœ œ bœ  ƒ

œ b >œ J

b >œ b >œ J

bœ >

x

Perc. 2

œ >

Perc. 3

j œ œ > >

Pno.

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

œ

x

œ b >œ

b œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ >œ . bœ œ œ

œ b >œ

b œ >œ b œ œ >œ . œ

bœ > b >˙

œ n >œ œ b >œ b >œ J œ b œj n >œ > œ n >œ

j nœ nœ >

Œ

?

b >˙ .

t

arco

ƒ

bœ f>

bœ ƒ

œ b >œ b œ >œ œ J

œ

œ J

> œ

œ

> œ œ

>œ J

>œ

> œ > J bœ nœ œ œ

œ

œ

˘ œ

Œ

bœ >

œ

œ 

Œ

nœ > n >œ

œ

œ  >œ

œ b >œ b >œ J œ b >œ b >œ J

œ J

x x œ œ

x xœ œ

x x

x

j œ >œ

œ

œ

œ œ

œ

œ J

œ >

œ

œ

œ

b >œ b œ b œ

œ

>œ œ b œ bœ œ œ bœ bœ

bœ œ bœ œ œ bœ Œ

bœ œ bœ œ œ bœ Œ

œ bœ Œ

>œ œ b œ b œ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ

b >œ

œ œ œ œ œ nœ œ

Œ

Œ  >œ œ b œ n œ œ œ bœ nœ

nœ œ bœ œ œ nœ Œ

œ œ

œ œ bœ nœ œ Œ bœ œ bœ bœ œ bœ nœ œ œ bœ œ > œ œ œ œ œ nœ œ > nœ n >œ b >œ >œ n œ >œ ‰ œj œ ‰ œj œ Œ J n >œ J

j nœ nœ >

Œ

>œ œ

˘ œ

Œ

>œ œ

˘ œ

œ > œ

œ 

Œ Œ

>œ œ >œ œ

j j bœ œ bœ

>œ J >œ J

>œ

x

Œ

b >œ

œ

˘ œ

Œ

b >œ

œ

˘ œ

Œ

bœ >

œ

œ 

Œ

j œ œ

œ > œ

œ nœ  œ b >œ b œ >œ œ J

>œ

œ > J b œ b œ >œ œ bœ ‰ œj œ J

j bœ bœ >

x

x x

x x x

j ≈ j œ œœœ œ œ > > > >

œ

œ J

b œ b >œ bœ œ bœ ‰ b œj Œ

> bœ > bœ

b >˙

>œ J

Œ

bœ >

œ

œ

Œ

œ bœ >

≤ œ bœ J

œ œ Œ

œ

b >œ b œ œ œ

bœ bœ > ˙

œ

˙. œ

bœ >

x

x x x œ œ œ

xœ x x

j œ >œ œ

œ œ œ

> nœ > œ œ œ nœ œ bœ bœ œ œ #œ œ œ bœ ‰ œJ

˙

œ

œ

œ >

œ 

b >œ b >œ

>œ

b˙. > bœ bœ

œ

‰ bœ

>œ

œ J

j bœ bœ >

≤ ‰ bœ bœ J

>œ

n œ œ œ b >œ œ n œ b œ œ . n œ >œ n œ œ >œ . œ ≈

>œ œ b œ bœ œ œ bœ bœ

>œ œ b œ n œ œ œ bœ bœ bœ nœ œ bœ œ œ bœ Œ œ > œ œ œ œ œ bœ œ >œ œ b œ n œ œ œ bœ bœ œ b >œ nœ bœ œ œ bœ Œ œ œ œ œ œ œ nœ œ

>œ J

Œ

œ

œ œ œ œ œ bœ œ

>œ œ

b >œ

œ œ œ œ œ bœ œ

œ

˘ œ

bœ œ >

œ

b >œ

œ œ œ œ œ bœ œ

>œ

œ

œ >œ

œ

b >œ

œ J

bœ >

œ >œ

œ

> ≈ nœ œ œ bœ œ bœ bœ œ. nœ œ œ. > bœ œ œ >

œ nœ >

œ

ƒ b >˙ ƒ

œœ

b >œ œ b œ b œ œ œ. . bœ œ > bœ œ œ > n œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ . n œ >œ b œ œ >œ . ≈ œ ≈ nœ œ œ

œ nœ >

b œ b >œ b œ b œ b œ. >œ ‰ J bœ bœ bœ > bœ ‰ b œJ

b œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ .

Œ

xœ x x

j j bœ œ bœ

j j bœ œ bœ

b œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ >œ . bœ œ œ

œ b >œ

bœ œ bœ ƒ> 

Perc. 1

&

> œœœ

j j bœ œ bœ

bœ œ bœ ƒ>  > œ b >œ b >œ b œ J J

œ

œ œ >œ

œ b >œ J

Œ

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ œ >œ

b >œ b >œ J

## & # nœ >

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

b >œ

≈ bœ œ œ ƒ

## & # Œ

&

B b Tpt. 3-4

œ œ >œ

j> # & # bœ nœ >

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ b >œ

≈ bœ œ ƒ

œœ

x

x

b œœ J

œœ

b >œ

bœ bœ > >œ

b >œ

>œ

œ

˙

b >œ

>˙

≤ ‰ œj œ

b >œ > œ

x

x

Œ

œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ f xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x œœœ œ œœ f

j j œœ œ œ œ œ œ >œ œ > f> > > œ œ œ œ œ œ ‰ J J œ œ œœœ f œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . b œ œ œ. œ. œ. œ. b >œ > > >œ œ b œ b œœ Œ  ≈ œ œœ >

œ >

œ œ > bœ

>˙

x

bœ >

œ

≈ œ

j œ œ ƒ

pizz.

j‰ Œ œœ œ œ >> > >

Œ ‰ b œJ f pizz. Œ b œj ‰ f> pizz. j œ> œ bœ J f> pizz.

œ

b >œ b >œ

>œ

œœ œ J

 œ n >œ œ J J

j≈ j œ œœœ œ > > >œ > >œ

œ œ >

Œ

œ Jœ œ

> ‰ œJ œJ b œ

œ J

œ

œ œœ

> Œ ‰ n Jœ Jœ b œ Jœ

Œ b œj ‰ œ œ Œ > b >œ œ >œ œ b œj >œ œ œ œ œ œ n >œJ J > > > œ

‰ j b œj b œ œj ‰ j b œj b œ œj œ œ œ > œ > bœ œ œ ‰ œJ b œ œ œ ‰ œJ œ f>

œ f>

œ œ

j œ >œ œ

j œ ‰ œ nœ > >œ œ b >œ > J œ œœ

j œ >œ œ ‰ œ n Jœ J > >œ > j œ ‰ œ nœ œ >


116

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

Œ

Ob.

&

Œ

#

# & #

Œ

?

Œ

# & #

Œ

## & #

##

## & #

#

77

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

&

&

&

>œ œ >œ >œ > > nœ œ

f j >œ b >œ ‰ œ ‰ œ bœ œ f > > ‰ œj ‰ œ b œ f

Œ

‰ j ‰ œ bœ œ œ > > > f ∑ ∑

# & #

# & #

?

?

?

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

œ ƒ

Œ

Perc. 3

‰ œ ƒ>

&

ƒ

≈ j œœœ œ œœœ œ œ > > f> > Cabassa œ œ J œ œ œj œ f > ∑ ‰ œ bœ

œœ J ƒ

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

∑ œ≤ œ > > ‰ œ œ bœ ƒ arco ≤ Œ ‰ œ œ œ bœ bœ ƒ > > arco

Œ

œ

ƒ

f

Œ

>œ

f œ. œ. >

j œ œœ œ

œ

œ

Œ

>œ œ > œ > œ b >œJ œ ‰ œ œ ‰ J J jb œ œ

jœ œ œ >

œ

∑ ∑

nœ >

> j >œ b œ >œ œ ‰œ œ > ƒ > j >œ b œ >œ œ ‰œ œ > ƒ

j œ >œ œ

œ >

∑ ∑ œ f>

‰ œJ b œ

œ

œ

>œ

>œ

?

>œ œ

Cb.

f

Perc. 2

Vc.

f >œ >œ > > > ‰ œ œ bœ œ

xœ x x x x x x x

Pno.

>œ >œ > > > ‰ œ œ bœ œ

#

&

Perc. 1

˙ F

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x ‰ j œ >œ œ œ >

>˙

ƒ >˙ ƒ

Œ

˙ ƒ> >˙ .

œ

ƒ

œ

˙

œ

˙

b œ>

œ

œ

œ

œ

˙

ƒ

˙. > ƒ Œ

ƒ >˙ .

œ

œ

> Œ nœ œ nœ  ƒ

Œ

œ

œ ƒ œ ƒ

b œ>

œ

œ

œ

˙

œ

œ

˙.

œ

Œ

˙ >

œ

˙ >

œ

>˙

>œ

œ

œ

˘œ

œ œ œ ˘œ

>œ # œ

œ

> ˙

œ

>œ œ Œ f xœ x x x x

œ >

b˙. >œ

Œ

x x x xœ x x œ œœ

œ x

x

x

œ

˙.

œ

œ

˙.

œ

>œ

>œ

Œ

x x

x x

Πx

x

Bass drum

œ

œ œ J

œ

bœ ‰ œ

œ œ >

>œ

>œ

j> bœ œ > œ > >œ

j ≈ j œ œœœ œ œ > > > >

œ >

‰ ‰

œ

œ

œ J

œ œ

œ

œ

j œ œ œ n œ œ b >œ œ b œ

œ≤ b œ J

œ

‰ nœ

œ

œ >

œ >

x x x œ œ œ j œ >œ œ œ œ œ

œ œ # œ œ # œ b >œ b œ œ

j ‰ œ œ >

œ

œ

bœ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ > > > bœ œ >œ b œ œ >œ . œ œ œ œ #œ œ œ nœ

bœ œ.

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ- n œ œ J > ≤ j bœ j œ bœ

œ

> ˙

œ

œ

>˙

b˙.

œ

œ

œ

b >œ

b >œ

˙. ˙.

œ

œ

˙

œ

b >œ

>˙

œ

œ

b˙.

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

b˙.

Œ

ƒ ˙.

ƒ

œ

>˙

b˙.

œ

˙.

ƒ

œ

œ

ƒ

Œ

> bœ

≈ j j œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ >œ œ > ƒ> > > > Tambourine ‰ Œ. Œ ‰ Œ Œ. j j œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ High Timbale ƒ > œ bœ bœ œ >œ œ >œ œ >œ œ b >œ œ œ. >œ œ œ. œ > œ œ. œ >œ œ >œ > > > > . œœ œ b œ œ ‰ b Jœ œ J ‰ ƒ ƒ > œ > œ j >œ b >œ >œ j œ œJ >œ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ bœ œ ‰ ‰ J œ œ J œ œ œ œ œ > > œ > > œ b >œ œ œ >œ œ Œ ≈œœ ∑ ∑ ∑ ƒ œ b >œ œ œ >œ œ ∑ ∑ ∑ Œ ≈œœ ƒ arco > j œ œ- b >œ œ >œ œ ∑ ∑ ∑ bœ J ƒ> arco ≤ ∑ ∑ ∑ ‰ j b œj b œ œj œ œ >f > > b >œ > œ œ b œ œ œ œ ‰ œj œ œ > œ ‰ œj œ œ œ arco ‰ œ≤ b œ œ J J œ > œ > ƒ f> œ >

j≈ j œ œœœ œ > > >œ > >œ

œ >œ b œ œ >œ . nœ

œ œ >

j œ

œ œ

n >œ J œ > œ >

>œ

‰ ‰

œ

b >œ

œ- b >œ J ≤j œ œJ ≤j œ œ

œ œ œ #œ œ œ > œ œ œ œ

>œ J

>œ > œ


117

IV. Porteña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

œ

? # & # &

Tba.

Timp.

#

# & #

˙ >

n >œ

>˙ n >œ

Œ Œ

˘œ

˙

nœ >

œ

Œ

˙

nœ >

œ

Œ

œ

>œ

Œ

# & #

Œ

?

?

>˙

?

>˙

?

Œ œ > ƒ xœ x x

Perc. 2

Perc. 3

œ œ J

& ?

œ œ >

&

œ

Vln. II

&

œ

Vla.

B ? t

œ >

‰ x

x

œ œ œ >

œ œ > œ >

>œ >œ

œ

œ > >œ

œ œ >œ œ

>œ

œ œ >œ œ œ œ >œ œ

> ≈ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ. ≈ ≈

>œ

≈ ƒ

j j nœ œ nœ

b >œ œ ƒ b >œ œ ƒ

j œ

bœ 

bœ œ bœ ƒ> 

œ œ œ b >œ œ n œ b œ œ . œ J

>œ

œ

>œ œ

œ J

>œ

œ

>œ œ

œ œ œ b >œ œ n œ n œ œ .

> ≈ œ œ œ bœ œ nœ bœ œ.

>œ

>œ

j j nœ œ nœ

b >œ >œ J

˘ œ

œ

Œ

œ > œ

œ 

œ

œ  >œ

œ

œ >

œ >

œ >

œ

x

x

œ > x

œ œ œ >

bœ j j œ bœ

>œ Œ f xœ x x x j œ œ > > œ

œ

œ >

œ

j œ

œ > >œ

œ >

bœ j j œ bœ

Œ

œ

x x x x xœ x x x œ œ œ

j œ >œ œ œ œ œ

j ‰ b œœ ‰ ‰ b œœœ œ > ƒ >œ j b œœ œœ œ ‰ œ Œ ‰ J ≈ œ œ œ œ >œ œ bœ œ nœ bœ bœ œ œ n >œ b œ œ n œ b ˙ ƒ œ bœ œ nœ bœ bœ >œ œ œ n >œ b œ œ n œ b ˙ ƒ > j> Œ  œ bœ œ bœ œ J > ƒ pizz. >œ b >œ >œ arco ≤ ‰ œj œ ‰ j b œj b œ œ œ > ƒ arco >œ b >œ >œ pizz. ≤ ‰ œj œ ‰ œJ b œ œ > ƒ

œœœ

>œ œ

œ

x

œ

b >œœ œ

b œœ ‰ œJ Œ

œ

j ‰ œ Œ œ >œ

œ

>œ

>œ > œ b œj œ > œ

j œ œ

œ > >œ

œ J

x

>œ J

>œ

œ b >œ œ J

>œ œ

œ

œ >œ n œ œ >œ . œ n >œ œ œ # œ œ œ œ œ œ

œ >

œ J

Œ

>œ œ >œ œ j œ >œ x x

≤ j j bœ œ bœ

≤ ‰ œJ b œ

œ œ œœœ J ‰

Œ

>œ J >œ J

œ #œ œ > 

Œ

>œ œ b œ œ œ œ nœ nœ

œ œ bœ œ œ

>œ J

>œ

œ b >œ œ J

>œ œ

>œ J

>œ

œ b >œ œ J

>œ œ

>œ

nœ œ œ

>œ .

œ

n >œ

>œ

bœ > xœ

>œ œ

œ

˙.

œ œ >

>œ J

j œ

œ œ

œ > œ >

œ

˘œ

Œ

>œ # œ ˘œ

œ

Œ

n >œ

œ

˘œ

Œ

>œ # œ ˘œ

Œ

n >œ

œ

Œ

Œ

n >œ

œ

œ 

œ

>œ œ

œ j ‰ œ œJ

>œ J

œ

j œœ Œ œ

Œ

œ >

x œ

œ

bœ œœ >

œ b >œ œ J

≤ œ ‰ œj œJ ≤ ‰ œj œ

>œ x x œ œ

j œ >œ œ

j ‰ œ Œ œ

>œ

n >œ

>œ œ

x x x x

˙.

Œ

œ b >œ œ J

Œ

œ

œ

œ

œ #œ œ >  >œ œ b >œ œ J

œ >

>œ ‰ œJ

œ

œ

Œ

œ œ œ #œ œ œ

œ œ bœ œ œ bœ nœ bœ œ œ. bœ œ œ œ œ œ b œ œ œ >œ n œ œ œ >œ . œ > œ œ œ # œ œ œ > nœ œ œ > œ > œ œ œ #œ œ œ > >œ b >œ >œ œ œ >œ >œ j ‰ œj œJ ‰ œj œ ‰ œj œJ œ œ œ œ J J > > >

j ≈ j œ œœœ œ œ > > > >

œ >

œ œ J >œ œ

œ

œ

>œ # œ ˘œ

>œ œ

>œ

>œ œ

Œ

Œ

œ J

œ b >œ œ J

œ

œ

œ b >œ œ >œ œ b >œ >œ J J

>œ

>œ # œ ˘œ

˘ œ

œ

>œ J

Œ

>œ œ

œ. bœ œ > œ > œ œ œ #œ œ œ >œ . b >œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

>œ œ b œ œ œ œ bœ nœ œ . bœ œ. bœ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ > nœ œ œ > œ > œ œ œ > > > >œ œ b œ œ > >œ œ n œ > > > > b œ b œ b . . œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

œ

bœ 

œ œ bœ œ œ bœ bœ œ. bœ œ œ œ b œ œ œ >œ b œ œ œ > œ > œ œ œ #œ œ œ œ > >œ œ b œ œ >œ . b >œ œ œ bœ bœ œ > œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

>œ œ b œ œ œ œ bœ bœ > > b >œ œ >œ b œ œ >œ . œ b >œ œ œ # œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ .

œ œ b >œ œ n œ b œ œ . ≈ œ

œ >

œ >œ œ b >œ >œ J

≈ œ œ œ bœ œ œ œ œ > > ƒ

œ >œ b œ œ œ >œ b œ œ

œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ .

bœ œ Œ œ œ œ > bœ ƒ>  >œ œ >œ œ > >œ > b œ œ œ > bœ bœ J J J J

œ J œ œ . . œ. b œ œ. œ. œ. œ œ. œ. . œ. œ. > œ ‰ nœ œ J

Vln. I

Cb.

œ

œ œ >œ œ œ œ >œ œ

œ b >œ œ >œ œ b >œ >œ J J œ œ œ n >œ œ œ >œ œ >œ

> > bœ œ J

Vc.

œ

## & # Π#

œ

˙

Perc. 1

Pno.

œ n >œ

>˙

≈ œ œ œ bœ > ƒ œ b >œ œ œ Œ ≈ ƒ œ b >œ Œ ≈œœ ƒ > Œ ≈ œ œ œ bœ ƒ œ œ œ b >œ Œ ≈ ƒ œ b >œ b >œ >œ J J

œ

### ˙

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

˙

# & #

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

œ ˙

&

B b Tpt. 3-4

˙

#

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

>œ

Œ

85

Picc.

œ œ œœ œ

>œ œ

œ

œ >

j œ œ ‰ x

x

œœœ > œ

>œ b >œ

>œ

œ >

œ >

œ >

œ

œ J

œ

x

x

œœ ‰ Jœ Œ

b >œœ œ

j œ Œ œ

>œ

œ

œ

> œ

œ

Œ

b >œ

b >œ

>œ > œ

œ œ J

>œ J

œ >

>œ œ > œ >

œ

j œ œ ƒ pizz. ‰ œj œ ƒ ‰

Œ

>œ J

Œ

Œ bœ > ƒ xœ x x

>œ œ

> œ œ

Œ

œ

œ 

pizz.

œœ œ

x

>œ J

>œ œ J

œ

œ #œ œ >  >œ >œ

œ

œ #œ œ >  œ b >œ œ J

>œ œ

œ >

œ j ‰ œ œJ

>œ J

Œ

x x x x

œ

œ

j œœ Œ œ

>œ œ

œ >

x œ

œ

bœ œœ >

j ‰ œ Œ œ

˙.

>œ

>œ b >œ

>œ

>œ J œ > œ >

x x œ œ

j œ >œ œ

˙.

>œ b >œ

œ

>œ œ

œ b >œ œ J

j œœœ œ œ > > > œ

œ

œ œ œœ œ

>œ œ bœ bœ

>œ

œ b >œ œ J

≤ œ ‰ œj œJ ≤ ‰ œj œ

> œ œ

>œ J

>œ > œ


118

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

, œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ> >œ œ b œ œ œ œ bœ bœ œ , œ bœ œ œ œ

Ob.

&

œ

>œ œ b œ œ œ œ bœ bœ , œ œ bœ œ œ

œ

œ

91

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

#

> Œ nœ

œ ˘œ

#

> Œ nœ

œ ˘œ

# & #

> Œ nœ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

>œ œ b œ œ œ œ bœ nœ œ œ bœ œ

, œ œ bœ œ œ bœ nœ œ & œ œ bœ œ œ œ> >œ b >œ >œ , ## j & # œ ‰ œ œ >

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

# & # ? ? ?

> Œ nœ

b >œ

œ ‰

œ >

Perc. 2

Perc. 3

œœ J

? &

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

,

j œ œ

œ >

œ

,

>œ b >œ

>œ , , ,

x x

œœœ >

œœœ > , œ œ œ

œ œ

b >œœ œ

j œ Œ œ

b >œ b >œ œ œ > œ >

œ

,

x x

œœ ‰ Jœ Œ

>œ œ

Œ

,

∑ xœ x x

&

,

œ œ  >œ

? 

Vln. I

œ œ 

,

Perc. 1

Pno.

,

##

&

B b Tpt. 3-4

Œ

, œ œ bœ œ œ bœ nœ œ œ b œ œ œ œ œ> >œ b >œ >œ , j ? œ ‰ œ œ > ƒ > > >, ## ‰ j œ œ bœ œ & œ œ > >œ œ b œƒ œ œ œ nœ nœ œ œ b œ œ œ, ### œ & # & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

q = 86

>œ

œ

> œ

Œ

 j œ œ

pizz.

pizz.

j œ œ

œ

x

œœ œ

,

>œ , œ J

œ œ

,

,

, ,

>œ b >œ

>œ ,

>œ b >œ

>œ ,

∑ œ f

∑ bœ.

œ J

˙

∑ œ

Œ

œ J

œ.

˙

œ bœ œ

œ bœ. J bœ œ œ

f œ bœ œ œ bœ. J bœ œ œ ‰ f

œ J

œ J

∑ ‰bœ ‰bœ

œ œ bœ œ œ œ bœ œ

bœ nœ œ.

bœ J

bœ nœ œ.

bœ J

˙

F ˙

F

‰bœ œ œ œ œ œ œ > > f

I

>œ b œ J œ. f

œ

bœ œ nœ bœ œ œ œ nœ œ œ œ. nœ bœ

œ œ œ b >œJ œ

f

˙

œ. b ˙˙˙

j œ œ˙˙ Œ  ˙

Fsubito œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ. œ bœ œ œ J Œ ‰œ œ œ F subito divisi pizz. œ œ b œ ‰ Œ Œ œ ‰ b œœJ ‰ Œ Œ Jœœ ‰ n œœJ ‰ Œ J subito J p arco b >w b˙. w p divisi warco w w w bw nw p subito (pizz.) > > > > Œ ‰ œJ ‰ j Œ Œ ‰ b œ ‰ jŒ ‰ n œ ‰ œJ J œ J œ > F >

Snare Drum

œ œœ œ

F

Cabassa

œ F j œ b˙ ˙˙˙

œ. b ˙˙˙

œ. bœ J Œ œœJ ‰ bœ

‰œ ‰ > >œ

Œ

uniti arco

œœ j J bœ œ

bœ œ œ J J

> > œ ‰ b Jœ ‰ J

œ

œ œ œ œ 

‰ œJ œ

œ

˙

w w

œœ

Œ Œ. œ F œ bœ œ œ bœ. J bœ œ œ ‰ f ˙ œ b œ b œ˙ .  bœ œ bœ b œ œ œ b >œ J bœ œ. œ ‰ f j j j œ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ F œ œ œ ‰ œ œ ‰œ J J J F (divisi) > >œ b œ pizz. œ Œ œ Œ F >œ b >œ œ ‰ ‰ Œ Œ > >œ ‰

œ œœ

œœ

Œ

œ

j œ

œ J bœ J

Œ

œ b >˙

œ œœ

‰bœ

˙˙ b˙

œ F œ œ bœ œ

3

œ J

‰œ ‰

œ ‰œ J

b >œ œ Œ

œ J

œ œ J ‰

Œ

œ J Œ

> b b œœ

> bœ

Œ

> œ

Œ

bœ J

œ ‰œ J

‰ œ

Œ

j œ

˙ œ b b ˙˙

œ J

œ ‰œ J Œ œ>

>œ œ Œ

Œ

œ>

 ∑

bœ bœ œ œ œ œ œ #œ J

‰ bœ

>œ œ

Œ.

bœ nœ œ.

bœ bœ nœ bœ

œ œ b œ b>œ œ œ œ b œ œ œ œ. bœ bœ j œ

œ‰Œ J

œœœ 

j œ

‰ nœ bœ œ œ œ œ œ #œ J

3

œ J

j‰ Œ œ ˙

F ˙˙ ˙ ˙

 

˘˘˘ > ‰ œ œ œ b œJ œ j œ f b ˘œ ˘œ ˘œ >œ œ >œ œ ‰ f bœ œ bœ Œ œ Œ Œ bœ

Œ œ


119

IV. Porteña Picc.

&

Fl.

&

&

100

Ob.

#

# & #

?

# & #

∑  

Œ Œ

>œ b >œ . b œ J bœ. J b˙.

œ bœ

F

∑ œ bœ

>œ b >œ . b œ J bœ. J b˙.

œ bœ

F

cresc.

œ bœ

>œ J œ.

b >œ . œ J #˙

f

>œ J œ.

b >œ . œ J #˙ f

cresc.

## & #

# & #

## & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

& Pno.

?

j j œ bœ. œ b œ œ. œ œ œ n Jœ J Œ F b œœœ œœœ œ œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

> .... . bœ. j b˙. b˙ œ. œ œ œ œ . œ œ œ œ œ b œ b œ b œœ œ b œ œ œ Œ J Œ p b œ œ b b œœ b œj b # œœœ œœœ b œœœ œ . œJ Œ bœ œ œ bœ bœ œ > œ œ > ∑

B

?

t

>œ b >œ . b œ J bœ. J b˙. F bœ œ bœ b b œœ œœ b b œœ bœ œ b >œ > > divisi œ œ œ œ b b œœ œœ (arco) b œ œ œ œ

divisi (arco)

(divisi) arco

pizz.

p cresc. bœ œ œ œ œ œ œ œ p cresc. bœ œ œ œ p cresc. b œœ œœ œœ œœ p cresc.

bœ Œ Œ œ p> cresc. >

œ bœ

>œ J nœ.

œœ œ œ >œ # œ >œ b œ œ n œ bœ cresc.

œœ œœ

b œœ œœ œœ œœ bœ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ > > bœ Œ Œ œ

b >œ . œ b ˙ J f œ œ b œœœ œœœ b ˙˙˙

œœ œœ

œœ œœ

F cresc. b œœ œœ œœ œœ F cresc. œ œ œ œ F cresc. b œœ œœ œœ œœ F

cresc.

Œ œ œ Œ > > F cresc.

œ œ œ œ b œ œ œ œ uniti œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ bœ. œ bœ. J ƒ unitib œ bœ. œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J b œ . J ƒ > b œ≤ œ b œ œ œœœœ œœœœ Œ œJ J ƒ > >œ b œœ œœ œœ œœ b b œœ Œ œ Œ >œ Œ

> Œ œ

f

> Œ bœ Œ bœ > f

b˙ b˙

b >œ .

b >œ bœ

b >œ . œ . b œ. œ. œ. . b œ b œ. b œ b œ bœ J > . . b œ œ . b œ. œ œ. . b œ b œ. b œ b œ bœ J > bœ bœ. b œ b œ bœ nœ Œ Œ J J >œ > > n œ œ bœ Œ œ Œ Œ œ Œ

> Œ bœ Œ

bœ >

> Œ bœ

Œ

bœ >


120

IV. Porteña ∑

111

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & # ?

b >œ bœ bœ. J bœ.

œ bœ bœ Œ œ ƒ

 b >œ J bœ.

bœ Œ œ ƒ

#

Œ

n >œ J bœ.

œ bœ

ƒ

Œ ‰ bœ bœ bœ bœ bœ > ƒ 

# & #

Œ

## & #

# & #

nœ >  n >œ

## & #

# #

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

# & #

bœ bœ J

b˙. b˙.

bœ J

b˙.

b >œ .

b >œ

Œ

Œ

œ Œ > >œ Œ

bœ J

bœ >

> œ bœ bœ œ. œ b œ b œJ œ . > œ b œ b Jœ œ .

b >œ Œ bœ Œ

Œ

b >œ . bœ. b >œ .

b˙.

> œ b œ n œJ œ .

Œ

n >œ œ

Œ

b>œ

Œ

nœ > n >œ

Œ

œ Œ > >œ Œ

Œ b >œ ƒ n >œ Œ ƒ >œ Œ ƒ

Œ

ƒ

bœ >

œ b˙ œ b˙ J f

b >œ .

>œ œ Œ

> b b œœ

b >œ . bœ.

œ b˙ J f

b >œ . >œ œ Œ

Œ

Œ

>œ œ>

Œ

Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ

œ œ

Œ

U U U U U

U

Œ Œ

Œ Œ

U U

Œ Œ

?

Œ Œ

?

Œ Œ

?

Œ Œ

Perc. 1

Œ Œ

Perc. 2

Œ Œ

Perc. 3

Œ Œ

&

Œ Œ

?

Œ Œ

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ bœ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

b˙.

œ œ

ƒ

b˙.

Œ

b >œ J bœ. 

bœ >  b >œ

b >œ >œ œ b œ > >  uniti b >œ Œ >œ ‰ b œ b œ b œ bœ bœ > ƒ  Œ

bœ >

Œ

œ >

Œ

b >œ .

Œ Œ

bœ J

œ Œ > >œ Œ

b >œ Œ bœ Œ

divisi

b >œ

Œ bœ >

b˙. bœ > b >œ

> b b œœ Œ

Œ Œ Œ b>œ

œœ b œœ œœ œœ œœ J J J ƒ > œ b œ b Jœ œ . b >œ .

œ Œ > >œ Œ >œ œ Œ Œ bœ >

œœ J

b >œ ƒ >œ

ƒ n >œ œ ƒ

Œ ƒ

Œ Œ Œ b >œ

œk œk b œk œk œk œk œk œk œ œ bœ œ œ œ œ œ

œœ b b œœ œœ J J

œœ œœ œœ J J

œ b˙ J f >œ Œ b >œ >œ Œ

f> œ

>œ œ Œ

f > n b œœ

Œ bœ >

Œ

f

œœ ? J

 Œ Œ Œ

b >œ

f

œ œ œœ

œœ œœ œœ J J

œœ b b œœ J

?

œœ J

n >œ b >œ œ n œ œ # œ >œ . b œ œ3 œ œ .. œ œ U J nœ. œ Œ F

œ bœ f solo

Œ Œ

œœ œœ œœ J J

&

>œ . . œ. . œ ‰ . œR œ œ. œ. œ œ J p

Pno.

U

#œ ˙ J

U

f

œ.

Œ Œ

ƒ

 j b b œœ b b œœ

œk œk œœ

Œ

U

k k œk bb œœ œk œ œk œ œ œœ

Œ Œ

# & #

œk œ

Œ Œ

œk b œk b œk œk œk œk œk œk œ bœ bœ œ œ œ œ œ

œk b œk b œk œk œk œk œk œk œ bœ bœ œ œ œ œ œ

Œ

U

Timp.

Œ Œ

Tba.

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tbn. 1-2

F

Œ Œ

B b Tpt. 3-4

# >œ J œ.

q ∑

B b Tpt. 1-2

Deciso

œœ

Œ n >œ f n >œ Œ f >œ Œ f

Œ

Œ Œ

f

bœ >

œ b˙ J f > n b œœ

U

> > j> Œ œ # œ œ # œ # œ œ . œj œ Œ J F

sola

Œ œ œ œ nœ p

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

U U U U U U U U U U U U U U


121

IV. Porteña ∑

121

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

?

# & #  ## & #

Œ ∑

œ Œ ‰ œœ œœ œ œ œ F >

## & #

#

#

?

I

Œ ‰ œœœ œ œ F

œ

n >œ J œ. F

F

b >œ . œ J #˙

>. j nœ bœ bœ œ ˙

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

œ œ >

#œ >

œ œ # œ >œ >œ œ œ >. #œ #œ œ œ œ #˙ J f

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

?

>. j œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #˙ >‹œ> f

Vc.

#œ œ

?

Pno.

>œ > J # œ . œ . # Jœ ˙ f > # œ œ œJ # œ . >œ . # œ ˙ J f > > Œ # œ œ œJ # œ . œ . # Jœ ‹ ˙ f F

Timp.

Tba.

‹œ >

# & # œ bœ œ #œ > > > > F ## ∑ &

?

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ >œ . œ J œ. J ˙.

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

>œ >œ . œ J œ. J ˙.

&

B b Tpt. 3-4

œ Œ #œ F œ # Œ œ F ∑

# ˙. & # F

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

? t

œ Œ #œ F

>œ >œ . œ J œ. J ˙.

#œ œ

‰ œJ. œ œ œ œ F ∑

>œ

œ

œ ∑

>œ

œ >

>œ > J # œ . œ . # Jœ f

>. œ œ > >œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ #˙ J f ∑

b >œ J œ. solo

˙

 ∑

F

F

b >œ . œ J n˙ ∑

œ. # >œ # œ >œ œ > œ # œ #>œ # œ œ. œ. # >œ œ œ œ œ œ #œ #œ 3 œ œ > > r ‰ ≈ solo œ. # œ œ œ # œ œ n œ # œ œ œ ‹ œ J # œ œ #œ . ≈ bœ œ j œ œ bœ œ R œ œ œ # œ 3 ƒ f 3 . f f F F >

>. nœ bœ bœ œ J ∑

˙

 ∑


122

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

132

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

p

œ #˙

œ

#w F w F

˙

>œ œ # >˙ ‰ # Jœ # œ . œ œ œ J œ J

a due

f

#œ #œ

œ J # œ œ # œ # >œ # œ >œ

>

# & #

## & #

# & #

## & #

&

I

#

# & # # & # ? ?

∑ ∑

#w F

˙

œœ

‰ œj œ# œ f >

˙

f

œ

œ ˙ Œ #œ

œ #œ œ #œ œ J J

œ œ

#w

œ

œ >Œ # ˙ f #œ œ œ œ #œ J ‰ f

œ œ œ œ

.

.

> > Œ œ Jœ œ Jœ # ˙ F

œ

a due

≈ œ œ #œ ƒ ≈

∑ ≈ œ œ ‹œ #œ ˙ f ƒ

˙

œ

w F

.

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

?

≤ > #œ œ œ ‰ . œR œ # œ œ

Tba.

Timp.

Pno.

œ #˙ wF œ w œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ #w > (solo) > > .> 3 ∑ ∑ ∑

Tutti gli altri Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

tutte

˙ F

˙

#w

#˙ #˙  ˙

- uniti œ #œ #œ. #œ œ œ ‰ J . f ‰ # Jœ # œ . # œ- n œ n œ f F divise pizz. #œ #œ Œ # œœ J tutti F ∑ ∑

>œ œ # >˙ Jœ J

œ

Œ

œ

≥œ. >œ œ

> #œ ˙

F f >œ œ œ œ n >œ # œ >œ # œ # œ n œ # œ ‰ . œ≤ >œ œ œ œ œ # œ ‰ ≥œ. >œ œ Jœ J œ # >˙ R f F unite > >œ arco ˙ > #>œ #>œ œ ‰ ‰ œ ‰ œœ Œ # œœ ‰ ‰ œ ‰ n œœ Œ n œœ ‰ ‰ œ ‰ # œœ Œ # œœ ‰ ‰ œœ ‰ œœ J J J f p >œ arco œ pizz œ œ #œ ‰ nœ #œ œ Œ ‰ œj # œ œ J œ ‰ # œJ # œ œ ‰J œ J œ œ F > > > F> p> > œ #œ arco ≤ ∑ ∑ ∑  Œ ≈ œ œ #œ œ. J > F

# œ≤ œ œ J ƒ œ œ #œ #œ ≤ nœ ‰ # œ œ œJ ƒ . œ≤ # œ œ # œ # œ >œ # œ >œ # œ # œ. œ J ‰ ƒ > œ œ #œ #œ ˙ œ œ Jœ # ˙ ≈ f ƒ œ œ #œ. #œ #œ œ # œ . # œJ J f #œ

œ

œ

≈ œ œ #œ f a due

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ œ #œ ƒ

œ

œ #˙

w

I

p

˙

˙

˙ p

> #œ œ ˙ ‰ . # œR œ # œ œ œ ˙

?

#

F

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

p w

#

˙

&

B b Tpt. 3-4

˙

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

I

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ nœ œ #œ


123

IV. Porteña 143

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

ƒ # œœ œœ J & ƒ # # œJ œ & ƒ # # œj œ & #œ œ ƒ

Tba.

Timp.

œ œ œ #œ œ #œ. nœ œ #œ J ‰ F ∑

‰ œ œ œ # œ œ # œ . n œJ œ F #œ œ > œ . œJ œ œ . œJ œ.

œ #œ J œ ∑

>

Œ ∑ ∑

˙

#˙.

œ

w

œ

w

> Œ œ œj œ œj # œ #œ œ f > j #œ œœ #œ. J œ #œ. #œ F > Œ œ œj œ œj # œ #œ œ > f > Œ œ œ œ œ #œ ‹œ œ J J > f > # œ Œ œ œJ œ œJ #œ œ > f

Œ

#˙.

Œ

jœ œ

œ.

˙

r œ œ œ ‹œ #˙ œ

œ. f

r œ œ œ ‹œ #˙ œ œ œ ‹œ #˙ R œ œ œ ‹œ #˙ R

˙

# œ œ œr n œ œ # œ œ . # œJ œ œ J > ∑

∑ ∑

#

?

?

j œœ œœ > >œ œ œ œ J

œ œ

#œ #œ œ J

Perc. 3

&

?

Vln. I

&

Vln. II

& B ? t

>œ Œ Œ

Snare Drum

#œ œ œ J

> œœ œ Œ > > Floor Tom2

j œœœœ œ œœ œ F LowJAgogo f Crash>Cymbal > >x x Œ x Œ F œœ ˙˙ œœ # # œœœ œ ˙ œ High Agogo

F

# œ # œ œ # œ œJ J

Œ

Œ.

Œ

œœ œ

>œ Œ

œ j œ p

F nœ œ œ #œ œ nœ œ J J F divisi œ œ œ œ œarco œœ œ J J . pizz. F # œ # œ œ pizz. J œ. œ. F ƒ>

œœ J

œ

œ

œ œœ œ J œ œœ J

œ

œ œ

œ

œ

# œ œ # œœ #œ œ. J

œ œ

œ . # œJ

p

œ

Œ œœ >>

j œœœœ œœœ J >x > Œ x Œ

p œœ . n œ >œ n œ # # œœœœ ˙˙˙˙

#œ œ œ œ. #œ > J œ œ. >œ #œ œ œ œ #˙ #œ J J Œ f divisi n œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œ.

œ œ J

Œ

p

œ.

œœœ œ œ #œ J œ

>œ Œ Œ œ

œ œ

p œ œ œ # œœ œ œ. J œ p # œ œ . œJ œ p

>˙

œ

Œ Œ.

j œ F

>x Œ 

# œœ œœ œ œ

.> ‰ # œœ œœ n œœ F œ Œ œ . œJ >

œ œ œ #œ œ #œ. ‰ F œœ # œœ œœ œœ œœ p #œ œ

#œ. F

nœ œ J

œœ œœ

œœ

#œ œ œ

œ

œ œ œœ œ . œJ

œ œ

œ œ. J

œ

œ

F

œœ J

œ

œ. f

>œ Œ

j œœœœ œ œœ J >x Œ 

F

œ >œ œ œ Œ œ œJ œ œJ f œœ œ œ. J >

# œ œ œ divisi œœ œœ œœ f F

j #œ œ #œ. #œ

# œœ œœ œœ F œ œ œ F œ œ œœ # œ . œJ F œœ #œ. J F

œœ œœ œ œ œ œ

œ

Œ

>x Œ

# >œ #œ #œ

ww π

n n ww π

∑ ∑

# œ œ œr n œ œ # œ œ . # œJ œ œ J >

w

π

subito

>œ

 Œ.

œœ œœ # œœ œœ œ œ œ œ

œ œ #œ #œ

œ œ # # œœ # œ #œ œ #œ. J j #œ œ #œ. #œ

j œ f

f

>œ >œ >œ 

j œ œœœ œ œ œ J >x >x >x >x   f > œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ J # œ œ œJ œ # œ Œ ≈

#œ. #œ #œ nœ J

#œ œ #œ œ

œœ

˙

j # & # # œœ œœ f ## # œ œ & œ œ J f ? œ. f ?

Perc. 2

Cb.

˙.

œœœ  F ∑

Vc.

Vla.

f

œ œ. >œ #œ

œœ

Perc. 1

Pno.

œ #˙ J

#œ œ œ J

˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ

>œ œ J

œ

w

>œœ œœ J

œœ

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

>œ œ œ œ J

#

&

B b Tpt. 3-4

#˙ j œ œ. >œ œœ œœ Œ # œ œJ œ Jœ #œ > f œ #œ ? œ . œJ #œ œ œ . # œJ # œ œ œ œ. J f # j#œ œœ & # œ . # œj # œ œ œ. J œ œ œ. ‹œ f # # # œ œ œ # >œ œ ∑ ∑ J & # J ƒ # # œ œ œ >œ œ ∑ ∑ J & # J ƒ # # œ œ œ >œ œJ ∑ ∑ & # J ƒ

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ œ œ #œ œ œ J

ƒ

œ.

# >œ œ f # >œœ f >œ

w œ

>œ >œ >œ

f œ œ œœ œ . # œJ >> > f > >œ œ . # œJ f>

œ œ > œ >

j œ

X

œ

Œ

œ

Œ

Œ

>x

#œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ Jœ n œ œ œ œ œœœ œœœ n n œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ J J

# œ œ œr n œ œ # œ œ>. J œ. > >œ >œ >œ #œ œ œ œ #œ >œ >œ >œ œ œ œ

Œ Œ.

#œ œ œ J

>œ >œ >œ œ œ œ

>œ >œ # >œ >œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ œ œ œœ œ . œJ > > > j>œ œ œ. > >

œ œ > œ >

p subito >œœ œ œ ‰ J Œ œj‰ œ> œ >

ww π

subito

n n ww π subito w π subito

jn œ œ œ œ. πsubito >œ j J Œ ‰ œ œj œ > > π>subito uniti arco


124

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

# & #

## & #

# & #

## & #

153

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

# #

ww p

# ww # ww

# & #

# & # ?

ww p

∑ w

# ww # ww ∑

w

?

?

p

w ∑

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Tba.

Timp.

∑ w

?

œ # œœœœ œœœœ ‰ œ >œ

# ww

Vln. II

&

Vla.

B

# ww

? t

> >œ œ Œ

jœ œ ‰ œ

w

>œ >œ Œ F

Snare Drum

Œ œ F Splash Cymbal> > x x x Floor Tom 1

> > > ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ

> > > ‰ x x x

œ

ww p

w œ.

F √ > b œœ bœ œœœœ œœœœ .... œœœœ # œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœœ œœ b œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > b œ >œ œ >œ œ >œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b b œœœ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ # œœœ b œœ œœ œœ œœ ‰ Œ œ F F p f b >œœ >œœ >œœ >œ >œ œ >œ > œ >œ > >œ > > bœ œ œ r œ œ œ b œœ b œœ j‰ œ œ J œ ‰ Œ œ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ œJ ‰ . œ. œ œ b œ n œ œ œ œ œ J J œ J œ J bœ bœ œ œ j œ ‰ J Œ œ‰ œ œ œ œ > > >> > > J œ œ > œ >œ >œ > > œ >œ > uniti œ bœ >˙ .. bw ww # ww ww ww ww w π f F p

œœ # œ œœ

>œœ œ ‰J Œ

F

ww

bw

&

Cb.

Vln. I

Vc.

π

ww F

ww

ww

ww F

& Pno.

n ww π

bw

Tbn. 3-4 B. Tbn

bw w

w πw

œ

w p œ. p

œ Œ j œ > œ p>

# ww w

jœ œ ‰ œ >

œ j œ >

œ.

> œ œ Œ

ww

n ww π

jœ œ œ

>œ b >œ b >œ > œ ‰ Jœ F

bw π

œ. π

œ Œ > œ

jbœ œ ‰ œ p>

w œ j œ >

œ.

>œ œ Œ

jb œ œ

ww F bw F

w

j œ œ œ œ œ. J œ. F œ > ‰ œ œj b œ ‰ Œ n œ œj ‰ Œ > > œ > > œ F> œ

b œw F ˙. F bw œ F

divisi

ww

œ

œ > œ

>

œ J

>œ F

˙

œ

˙

œ

Œ

œ


125

IV. Porteña ∑

Fl.

&

Ob.

&

#

# & #

?

# & #

## & #

##

## & #

#

# & #

?

?

?

?

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

&

&

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Perc. 2

Perc. 3

&

Vc.

Cb.

B ? t

b œ œ œ bb ˙˙ bœ œ œ

œ œ3 œ œ bœ œ œ bœ Œ

>œ >œ J

>œ >œ J J ‰ Œ

j œ œ

>x >x J J ‰ Œ

bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ 3

œ

3

œ bœ

˙

w

˙ œ

˙ ˙ ∑

x 

F œ >

>œ >œ

X.  P

œ #œ œ œ

b ˙w

>œ

Crash Cymbal

3

3

>œ

P

j j œ œ ‰ Œ

>x >x J œ

>œ

nœ œ œ œ œœ œ

œœ

F

 œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ 3

˙

œ.

w œ ∑

œ

b w˙ ∑

3

œœ b œJ

f

œ

bœ F

œ œ bœ œ œ

œœ F œ F F >œ œ ≈œœœ ˙ . F > ≤

> > > ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ

> > > ‰ x x x

F

3

n b ww

p w ˙

Œ œ F >x x> x

3

˙ ..

p

œ

>œ >œ Œ F

X

œœ œ nœ œ œ œœ

n ww p w

œ

>œ >œ œ 

bœ œ

œ

>œ >œ J

>œ >œ J J ‰ Œ

j œ œ

j j œ œ ‰ Œ

>x >x J

>x >x J J ‰ Œ

3 œ œ bœ œ nœ œ œ œ bœ œ œ nœ œ #œ 3

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

n œœ

œœ

cresc.

cresc.

œ

œ

cresc.

œ

œ

cresc.

œ œœ

œ

œ

œ œ

œœ b œœ

œ œ˙ ∑

˙˙ .. ˙.

œ bœ œ 3 3

œ

> Œ ‰ Jx 

Crash Cymbals

œ

œ

œ

œ œ

œ

˙ ˙˙

>œ œœ

>˙˙ ˙

œ >œ >œ >œ œ œ œ œ f

divisi

œ œ f œ

œ œ > >œ

œ œ > >œ

œ œ > >œ

f œœ >œœ >œœ >œœ f

> ‰ xJ 

ƒ 3 b˙ bœ œ œ ƒ

ƒ

œ œ

œœ # œœ > > >œ # >œ

˙ descresc. poco a poco

>œ >œ # >œ œ œ œ > œ

pizz.

f

˙

˙

#˙ ∑

œ

œ

‰ # œj œ œ ∑

3 bœ œ œ b˙

œ

œ œ # œJ J

∑ ∑

œœ œ

# œœœ .. > # œœœ œœœ .

œ œ œ.

œ œ. J œ. ˙

uniti

ƒ

œ

œ ‰ # Jœ

œ

> > ‰ xJ x Œ  >œ b >œœ b œœœ œ >œ ƒ b >œ Œ Œ.

œ œ > >œ

# ˙œ

˙

œ Œ

>œ >œ >œ >œ œ œ œ œ

œ ‰ # Jœ

ƒ

descresc. poco a poco

f

˙

nœ œ œ œ œ

>œ >œ # >œ œ œ œ

œ œ ‰J ƒ>

>œ >œ >œ œ œ

œ œ # œJ J

‰ nœ œ œ œ œ

f

œœ > >œ

˙ b˙ œ bœ œ J ‰ ƒ >œ œJ n œ ‰ ƒ

n˙ ƒ

œ b œ œ3 œ

n˙ ƒ

Œ

~~

Vln. II

~ ~~ ~

&

Vla.

#

?

Vln. I

~~ ~ ~

& Pno.

3

# & #

Perc. 1

&

161

Picc.

Œ

œ

‰ b œ. œ œ œ- œƒ>

uniti

˙ b˙ ƒ ˙ >œ arco b˙ œ bœ œ œ J ‰ pizz.ƒ bœ > ‰ œ œ ‰ œJ J > ƒ

œ œ

˙

#œ œ ‰ J œ

>œ œœ J œ.

3 #œ œ œ

j œ œ # œJ

#˙ # ˙œ

œ

‰ # œj œ œ


126

IV. Porteña ∑

170

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ œ3 b œ ˙ f

# #

# & #

œ.

˙ f

# & # ? ?

œœ œ œ

œ

œ

bœ œ œ œ œ bœ œ #œ bœ œ

ƒ

j bœ œ ‰ œ œ œ œ bœ > > ƒ

œ œ nœ œ œ nœ œ œ #œ. œ œ œœ nœ > j . > ƒ œ œ œ bœ j b œ œ ‰œ œ œ œ œ # œ œ # œœ œ b œ bœ œ œ ‰J œ œ ‰ b Jœ œ ‰ œJ ƒ œ œ #œ nœ œ ‰ n Jœ œ ‰J œ œ œ ‰ œJ ƒ œ nœ œ œ #œ. œ œ nœ œ œ œ œœ nœ ƒ >œ >œ >œ > j n œ œ ‰ >œ œ n œ J œ œ œ Œ œ bœ > ƒ >œ >œ >œ > J n œ b >œ n œ œ ‰ œ œ Œ œ J > œ œ œ ƒ

bœ f

‰ b œj œ

œ

w>

3

Œ œ

œ

œ

œ bœ

ƒ 3 bœ œ œ œ œ bœ œ #œ bœ œ œ œ bœ

œ b œ ‰ œJ

œ

ƒ 3 bœ œ œ œ œ bœ œ œ #œ bœ œ œ bœ

f

˙

œœ œ

> > bœ œ œ œ nœ >>J >

>> > ‰ œ œ bœ

f j œ œœ œ f.> > f ‰ƒœ œ b œ b œ ˙ œ ? b œ ‰ œJ œ bœ f œ œ ## n œ ‰ J œ & nœ f ### œ . œ œœ œ & J f >œ >œ b >œ n >œ ##  ‰ & f >œ >œ b >œ n >œ ###  ‰ & f &

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

œ œ3 b œ ˙ œ œ bœ ˙ f

j œ

œ J

>˙

 w>

>˙

 w> nœ œ œ œ > > > >

œ > > œ œ >

œ œ œ > > > >œ >œ >œ œ nœ ‰J> œ > > > n >œ œ ‰ œJ œ > >

nœ œ > > nœ > b>œ

œ >

œ >

>˙

œ >

>œ

œ > >œ bœ ‰ Jœ > > j n >œ ‰œ >

œ > >œ œ >

œ > >œ

ww F

# ww

ww

# ww

# ww

ww

# ww

w F

w

w

w

# ww

ww

# ww

ww F subito

ww F subito

œ >

∑ ww p w

p

nœ œ > > n >œ œ>

œ > >œ

>œ

nœ œ œ œ > > > >

nœ œ > >

œ >

œ >

jœ œ. œ œ F subito

jœ œ. œ œ

jœ œ. œ œ

œ

‰ œj # œ œ ∑

>œ 

>> ‰ œ nœ J >œ ∑

>œ

> ‰ jbœ >œ ∑

>œ ,

jœ œ œ œ. F subito ∑

œ.

jœ œ œ ∑

œ.

jœ œ œ ∑

p

jœ œ œ. œ

œ œ ‰ b œJ œ ƒ

# ww

œ œ œ œ > > > > n œ> >œ œ> œ>

œ >

œ. 

jœ œ œ

∑ ww p ww p

∑ ∑

#w p

‰ œj œ œ b œ œ œ . >> > > p F

œ #œ œ J

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Tba.

Timp.

& Pno.

>œ œ œœ œœ

> b œœœ œ œœ

> œ œ bœ JJ

?

bœ. >

Vln. I

&

œ nœ bœ ˙

Vln. II

&

œ.

j œœ

Vla.

B

˙

Vc.

Cb.

? t

>˙ b b ˙˙ f > b œœ œœ j œ œ œ. 

3

f f ˙ b œ ‰ œJ

œ

f

.> ‰ œ œ bœ .> ƒ ‰ƒœ œ b œ œ œ

œ b œ ‰ œJ

œ

œ f b >œ > bœ f

bœ bœ f

œœ œ

b >œ

>œ œ b œ>œ >œ b œœ œœ œ œœ ƒ

>œ œœ

œ # >œ b >œ œœ œœ œœ

nœ Œ ‰ j œ œ Œ ‰ j œ Œ ‰ j œ œ Œ  œ œ œ œ n œ subito >œ >œ > > > >œ > > > > ∑ ∑ ∑ ∑

> > >œ >œ >œ >œ œœ >œ œœ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ , n b œœ œœ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ 

b # ˙˙˙ bœ œ œ œ bœ œ œ. J œ œ. œ œ > ƒ œ. > .> > >3 ‰ œ œ œ b œ œ œ œ œ. b œ. œ # œ b œ œ œ b œ w œ ƒ > b œ œ j œ œ bœ œ œ œ #œ. œ nœ œ œ œœ > > bœ ƒ > >œ≥ œ >œ b œ œ œ œ j ‰ bœ . œ œ œ œ œ J bœ bœ . >> > ≥> j >œ œ œ œ bœ bœ œ ‰ œ œ j œ œ œ œ œ b œ œ ‰ b œJ œ # œ œ‰ œ # œ œœ œ ‰ b Jœ œ J > ƒ œ ‰ b œj œ œ ‰ œj # œ œ œ ‰ b œJ œ œ >œ ƒ  Œ

F

> > œœ œ œ J >

œ œ œ > > >

œ œ œ > > > >œ >œ >œ œ nœ ‰J> œ > > > n >œ ‰œ J >œ

>œ jbœ œ >

œ. > ˙ >

bœ œ > >

œ >

bœ > b>œ

œ >

>œ

œ œ > > >œ >œ bœ ‰ Jœ > > > ‰ jbœ >œ

œ >

, , ,

Œ ‰ ∑

divisi

# ww

w w

# ww

divisi

# ww

ww

# ww

ww F subito

ww F , subito œ nw > F subito >œ , uniti arco jœ œ nœ. nœ œ > F subito , nœ Œ ‰ œ œj œ> n œ > > > F subito œ >

œ p >œ >

w

w

jœ œ. œ œ

jœ œ. œ œ

w

jœ œ œ. œ

œ >œ œ >œ Œ ‰ œ œj Œ ‰ œ œj œ Œ  > > >œ > >

j œ œ > >


127

IV. Porteña &

&

181

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& &

?

Tba.

Timp.

f

# # ww F

ww f

# & #

&

### # #

∑ ww

# & # ? ? ? ?

# ww F

∑ w œ.

œ #œ œ J

> œŒ ‰ j œ œ >œ > ∑

F

œ. F œ F>

ww f

f

œ. f

ƒ

œœ œ J j œ >

>>>> Œ ‰ œJ ‰ œJ Jœ ‰ f F Floor Tom 1 Œ Œ œ Œ f Cymbal> >> Œ Œ x œ xœ ‰ J Bass drumf F >> > Œ ≈ œ œœ ## œœ  œ f

Perc. 2

Perc. 3

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

Snare Drum

˙

Œ œ. œ.

‰œ F>

ƒ ˙ œ ‰ ƒ œ ‰ ƒ> œ ƒ>

œ œ J

‰ j œ œ ∑

œ œ

˙

œ ‰ # œJ œ œ

œ œ ‰ Jœ j œ œ f

œ ‰ œ

œ

‰ œœ

œ

œ œ œœ > j œœ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ jœ œ nœ œ f

œ

˙

# ˙œ

‰ # œj œ ‰ j œ #œ ∑

œ œ œ

œ œ > > œ bœ bœ œ bœ f œ

œ œ

œ

œ

œ

f

>> > > >> ‰ œ œ bœ nœ œ œ f >œ >œ b >œ n >œ >œ > œ ‰ f

3 Œ œ bœ œ œ

œ

œ œ3 œ ˙ f

œ œ3 œ ˙  . > f > f ‰ƒœ œ œ b œ ˙ œ œ bœ œ ‰ Jœ > f ‰ œj œ œ b œ œ f ‰ j œ œ

œ

œ

bœ f

j œ

œ œœ

œ

>œ J >œ

j b >œ

>œ > J œ

j bœ > j bœ >

‰ œ œ b œ n œ œ œj > > > > > >œ > >œ f f ‰ œ œ b œ n œ œ œj > > > > > >œ > >œ f f

˙

œ

‰ œœ

j bœ > œ

‰ œœ œ >≥ >j œ œœ œ œ j œ œ bœ ‰J ‰ jœ œ

œ

‰ j œ œ

œ

bœ œ

œœœœ

ƒ bœ œ ƒ bœ œ ƒ nœ œ ƒ

œ ƒ bœ œ ƒ œ ƒ œ

ƒ

nœ ƒ

3

œœœœ

œ #œ bœ œ œ œ œ

œœœœ

œ #œ bœ œ œ œ œ

œœœœ

œ3 œ

3

œ #œ nœ œ œ

w>

 w>  w>  > w 

nœ œ œ œ œ œ # œ . œj œ > .>  >œ œ ‰ œœ b œ œ œ œ # œœ œ œ # œœ œœ œ ‰J ‰J > œ j # œ ‰ n œJ ‰œ œ œ œ œ >  nœ œ œ œ œ œ œ # œ . œj œ >  > œ ‰œœ Œ œ œ > œ œ œ  œ

nœ œ ƒ nœ œ ƒ

‰œœ > œ

œ

œ

‰ œ >œ œ

œ

œ

œ

œ

‰ œ >œ œ

nœ œ ƒ nœ œ

œœœœ

ƒ

nœ œ

œ ƒ bœ œ ‰ bœ œ œ ‰ J ƒ ‰ b œj œ œ ƒ œ ƒ

3

œ #œ bœ œ œ œ œ

Œ Œ Œ

œ œ œ

3 œ #œ nœ œ œ œ œ

3 œœœ œ #œ nœ œ œ œ œ .> ≤ œ œ œ # œ œ œ # œœ œœ œ œ ‰J

œ

‰ j bœ œ œ ∑

œ œ

‰ j#œ œ œ

œ > > w  > w 

w > >œ œ >

œ > >œ œ nœ ‰ J > > > > ‰ œ nœ J

œ > >œ œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

>œ >œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > >

>œ œ >

> œ

> œ

œ >

‰ œj n œ > > ∑

œ Œ f> >x Œ

b >œœ > b œœœ œœœ œ ƒ >œ œ > J œ. œ. 3 bœ œ œ ˙ 

˙ ƒ

˙ œ ‰ ƒ ‰ œ ƒ>

œœ œ

# œœœ œœœ > œ. ˙ œ.

uniti . > ‰œœœ ƒ ˙

˙ œ œ J œ œ J

œ œ

Œ

œ

œ- œ-

# œœœ ... œ

3 #œ œ œ

œ œ œ ˙ 3

œ œ # œJ œ . J

˙

˙

# ˙œ

#œ œ ‰ J

>œ >œ œœ œœ œ œœ J œœœ œœœ > > œ. œ œœ j > œ. œ . J J œ.

‰ jœ œ #œ

˙

œ œ

œ œ J ‰

œ

œ. >œ

f ƒ. > f ‰ƒœ œ ˙ œ œ œ œ ‰ J > œ

‰ œj œ

œ

f

b >˙˙˙

f

œœ œœ œ œ

œœ œ Œ

b >œ

œ œ b œœ œœ

œ œ bœ œ >œ >œ b >œ >œ

œ. > œ

œ œ

>œ œ >œ

œ

>œ œ œœ œœ

ƒ œ œ . b œJ œ œ. >

bœ œ ƒ œ œ

œ ƒ f ≥ œ b >œ >œ œ >œ œ j bœ J bœ > ≥> >j œ b œ œ œœ œ œ j bœ bœ ‰ J œ œ bœ œ f ƒ b œ ‰ œJ œ œ œ f ƒ

œ

>œ œ œ. œ.

œœ œ œ

œœ œ

b # ˙˙˙

# >œœ b œœ œ œ

œ

œ

œ

‰œ J

œ. >œ œ

.> œ ‰ œ œ #œ œ œ œ b œ ‰ J œ ‰ b œj œ

œ

 >. œ

3 œ # œ b œ œ >œ œ œ

œ bœ œ œ #œ.

œ œ

≤ œ # œœ œ œ œ ‰J #œ

œ

> œ

œ > œ >

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

œ œ

œ œ

œ >

w >

œ > 

‰ j#œ œ œ

œ > >œ

œ Œ

f

ƒ

j œ >

˙ œ œ J

œ œ œ ˙ f

œ œ # œJ œ . J

3 nœ œ œ ˙

Cb.

˙

œ

descresc. poco a poco

œ

# ˙œ #œ œ ‰ J jœ ‰ #œ œ

Vc.

œ œ

˙

3

j œ œ f. f ‰ƒœ ˙ œ œ œ ‰ J

œ

œ

œ œ3 œ ˙ œ œ œ ˙ f

j j œ œ #œ œ.

˙ ˙ #˙ ˙ ƒ descresc. poco a poco 3 3 ˙ œ nœ œ œ Œ bœ œ œ

Perc. 1

Pno.

‰œœœ ƒ

˙ ƒ

œŒ ‰ œ Œ ‰ # œ œj œ > > >œ F> f ∑

œ œ

‰œœœ ƒ ˙ œ nœ œ ‰ J œ œ ‰ J œ

w jœ #œ œ

3

∑ #w

Œ œ bœ œ œ

˙ œ ƒ œ ƒ>

ww f

bœ œ œ ˙

∑ # ww F

ww

# & #

œ b œ œ3 œ Œ œ bœ œ œ

ƒ

w

3 ˙ bœ œ œ ˙ bœ œ œ

ƒ

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

ww

F

w

3

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

w

# ww F

ww f

# & #

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

ww

œ

œ J

>œ >œœ œ J

> œ

œ>

œ>

>œ >œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > >

>œ œ >

w>

 n œ>  œ>

 >œ œ > 

œ >

œ> œ>

œ>

œ>

œ >


128 &

>˙

&

>˙

191

Picc.

Fl.

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

# & #

## & #

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

# #

# & # # & # ? ? ? ?

nœ > > œ œ > œ >

> œ

œ >

˙ >

œ >

œ

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ

ƒ œ bœ œ

3

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ 3

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ3 œ nœ œ

> j œ œ b œj n œ œ > > ƒ

> œ

> j œ b œj n œ œ œ > ƒ >

œ >

> ‰ œ b œj n œ œ > ƒ > ‰ œ b œj n œ œ > ƒ ‰ œ œ œ

˙ >

œ >

œ

œ

3

bœ œ

œ

œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ƒ > .> > > > bœ œ ‰ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ b œJ œ ‰ œJ > œ > ƒ > > nœ œ ‰ œj n œ œ œ ‰J œ > > ƒ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ > ƒ

˙ >

˙ > >b œ œ >

œ

ƒ œ œ œ bœ œ ‰ ƒ nœ œ œ œ ‰ œ ƒ

˙ >

## & # nœ >

Hn. 3-4

B b Tpt. 3-4

#

?

&

>˙

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

IV. Porteña

‰ œ œ œ

>œ b>œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J ‰ jb œ œ > > ∑

>œ œ > > œ œ >

ƒ

œ # œœ œ œ

œ # œœ ‰ œJ ‰ œj # œ

nœ œ œ

‰œœœ œ >

œ

‰œœ > œ œ

œ

‰ œ >œ œ œ

œ

‰ œ >œ œ œ

nœ œ

nœ œ œ j #œ. œ

Œ Œ Œ Œ

œ

nœ œ

œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ .> # œ œ # œœ bœ œ ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰J œ ‰J ƒ ‰ j#œ ‰ b œj œ œ œ œ œ ƒ

ƒ

ƒ

‰ j œ œ bœ œ ∑

œ

Perc. 2

Perc. 3

Pno.

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? t

b œ>œœ œ>œœ œ>œœ œ>œœ >œ >œ œ>œœ œ>œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ b œ œ >œ > bœ œ J

œ. > >˙

b œ> œ>

b>œ œ > >œ

‰ œ> œ>

œ >

œ>

>œ b>œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J

> œ œ. > œ œ > œ

>œ

>œ œ > > œ

>œ œ œœ œœ

ƒ œ œ . b œJ œ œ. >

bœ œ ƒ œ œ

ƒ bœ œ

œœ œ œ

œ >

œ œ

œ œ ‰

.> bœ œ ‰ œ œ #œ œ œ œ b œ œ ‰J œ ƒ ‰ b œj œ œ œ œ ƒ

w > ≤œ >œ œ œ > œ

œ œ œ ‰J ‰œ J

œ > 

œ

>œ3 œ

>˙

>˙

˙ >

œ > >œ œ >

nœ > > œ œ >

œ >

œ >

nœ >

> œ

œ > > œ œ >

œ >

> œ œ >

œ >

> œ

œ >

˙ >

‰ œ > > > œ b œœ ‰ œJ > > > ‰ œj n œ > œ > > œ

œ > > œ

œ >

œ > 

>œ >œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > > ‰ œj n œ > >

œ > > œ

Œ

œ >

>œ œ >

œ >

œ >

œ > > œ

j œ œ œ

œ œ œ œ  LowJ Agogo Cabassa j j œ œ œ œ œ œ  ∑

œ >

œ >

>œ b>œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J ‰ jb œ œ > > Œ

Œ

œ œ œ œ J œ

w>

f >œ b >œ > > bœ w f >œ b >œ > > bœ w f > w f >œ n >œ > n >œ w f > >œ œ œ œ > f> œ >

œ > œ > >œ

Œ

>˙

> œ

>˙ > œ œ >

œ > f > œ f

œ >

œ >

nœ >

œ f> > w f > w f

œ >

œ f>

œ > œ >

j œ œ œ Œ.

f

œ f> > œ

>œ

œ >

> œ

> œ œ >

œ >

> œ œ >

f

j œ œ f

œ >

> œ

œ >

˙ >

> œ ‰ ‰

>œ > >œ ‰ œ w F >œ > bœ œ œ œ J > > > > jn œ œ œ > >

œ > > œ œ >

>œ >œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > > ‰ œj n œ > > Œ

œ >

œ œ œ Œ

>œ œ >

˙ > >b œ œ >

œ >

œ >

œ > > œ

œ œ œ œ œ

œ >

œ > œ œ

>œ >œ J œ

œ. >œ . w>

 # œ . œ n >œ J  >œ œ œ  ≤ > # œœ œ œ œ œ  > #œ œ œ >

>œ >œ

>œ >œ

> > œ œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > >

> b >œ œ bœ J

œ œ. >œ œ. >œ b >œ > >> ‰ bœ w f >œ > œ œ > f >œ >œ >œ

>œ

œ. >œ . >˙

>œ

b >œ

>œ

> œ œ >

> bœ œ >

> > œ b œœ œ ‰J > > > b >œ ‰ œ J

>œ

œ >

>œ

>œ

f

>œ

> œ œ > > œ

f> œ œ f> œ f>

>œ >œ

> œ ‰ œJ > ‰ œj >

>œ >œ

> œ œ > œ >

b >œ

>œ

> œ œ >

> bœ œ >

> œ œ ‰ J > > ‰ œ J

>œ

œ >

>œ

>œ

>œ

45

45

45

45

45

5 4

45

45

45

45

>œ œ > > œ

œ Œ Œ œ

œ Œ Œ œ F

F œ ‰œœ œœ œ ‰œœ œ œ J J F Œ ‰ j Œ ‰ œ œ œœœ œ œœ œ F ∑ ∑

> b >œ œ bœ Œ J

>œ

w

p

45

Œ.

œ. >œ . >˙

w

45

Œ œ >

>œ

>œ >œ J œ

5 4

√ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œœ >œœ >œœ >œœ >œ >œ >œœ >œœ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ b >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ 

w

p

45

œ œ œ œ 

45

‰ jb œ œ > œ > >

Œ

w ∑

w

p

>œ b>œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J

Œ

w

45

45

œ œ > >

˙ >

œ œ > > > œ œ >

˙ >

Snare Drum

œ

˙ >

w f>

>œ œ >

>œ > >œ ‰ œ w F >œ > >œ w œ ‰ F

>˙

>œ œ >

w f> >œ œ f>

>˙

>œ œ nœ ‰ J > > > > ‰ œ nœ J

œ f>

˙ > ˙ > >b œ œ >

>œ b >œ > bœ

˙ >

High Agogo

œ œ

>˙

œ > >œ œ nœ ‰ J > > > > ‰ œ nœ J

w >

b # ˙˙˙

œ bœ œ œ

œ. >œ œ œ

œ3 œ

œœ # >œœ b œœ œ œ œ

>œ œ œ. œ. œ #œ bœ œ

 > w 

œ > > w  > w 

œ

 w>

œ > >œ

‰ j#œ œ œ

 w>

œ >  >œ œ œ œ > œ œ >  j œ œ >  > œ œ 

œ œ œ œ œ # œ œ œ3 œ nœ œ

Perc. 1

&

#œ.

w>

œ ‰ œ œ œ œ 45 J

p

œ p

Œ ‰

5 œœœ 4

45

5 4

45

>œ > >œ > ‰ œ w F > pizz. œ œ œ œ œ œ > F >œ >œ pizz. œ œ œ œ > > F b œœ œ pizz.œ œ œ œœ œ œ œ J œ ‰ > > pizz. F > œ bœ > œ œ ‰ œJ œ F

45

œ Œ 

w

bœ œ œ p œ œ œ œ œ œ p œ œ œœ œ uniti b œ J œ œ ‰ œJ ‰ F œ bœ ‰ œJ œ ≈ œ b œ œ ‰œ œ J f> > > > F

œ œ œ œ œ œ œ œ

w p

45 œ œ

45 45

œ

45

œ

45


129

IV. Porteña Picc.

&

45 

U

Œ 

44

Fl.

&

45 

U

Œ 

Ob.

&

5 4 

U

E. Hn.

&

45 

U

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

44

4 4

Œ 

44

# & # 45 

U

Œ 

44

?

U

44

#

Preciso e con passione

Œ 

45 

Œ 

>œ ‰ œ œJ œ œ F I

œ

œ >œ

œ œ >œ œ J j

œœ

> >œ # œ œJ œ

>œ # œ J

> œ œ J

œ >œ œ œ. # œ. J

∑ I #œ ‰ œ œJ œ F

∑ I

œ F>

‰ # œJ Œ

U

Œ 

44

## & # 45 

U

Œ 

44

# & # 45 

U

44

Œ 

## & # 45 

#œ > 4 ‰ >œ ‰ œ ‰ ‰œ ‰ œJ ‰ œ œ # œ œ œ # œ œ œ # œ œ # œ 4 >œ œ f F F f

Œ ≈

#

45 

U

Œ 

44

#

45 

U

Œ 

44

# 5 & # 4 

U

4 4

&

Hn. 3-4

&

Œ 

j #œ

>œ . j œ œ œ # œ œ # œ >œ œJ > ‰ Œ Jœ œ œ œ p F f F

>œ œJ ‰ Œ

œ œ œ œ #œ >

‰ # œJ Œ

#œ > #œ

œ >

‰ œJ Œ

#œ ‰ J

U

Œ 

44

?

45 

U

?

45 

U

44

Œ 

?

45 

U

44

Œ 

44

?

45 

U

Perc. 1

45 

U

44

Œ 

Perc. 2

45 

U

44

Œ 

Perc. 3

45 

U

44

Œ 

44

&

5 4 

U

Œ 

4 4

?

45 

U

Œ 

44

Vln. I

&

45 

U

44

Vln. II

&

45 

Œ 

Vla.

B

45 

44

?

45 œ . p 45 œ . p

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Pno.

Vc.

Cb.

t

Œ 

Œ 

Œ 

U U

œ J œ J

‰œ ‰ œ >œ F œ ‰œ > J

j j j > jœ œ ‰ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ # œ # œ œ œ œ œ œ œœ ≈ œ œ œ # œ # œ œ œ Œ  œœ > œ œ #œ œ . > > >œ > > > œœ Œ j ‰ œ ‰ œJ Œ œ œ ‰ j Œ # œ. œ ‰ # œJ ‰ # œ. œ. œ œ #œ #œ œ œ # œ. > œ . > > >

‰œ ‰ œ >œ p >œ # œ ‰ J

œœ ≈ > œ œ #œ œ ‰ œ. # œ .

Œ 

44

44

44

bUœ

j œ ‰ >

# & # 45 

B b Tpt. 3-4

>œ

# & # 45 

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

q

201

œ.


130

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

211

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

&

# ##

? # & #

œœ . >œ > > J ‰ Œ œ œ œ .. # œ œ 3 f

>œ œ Œ

œœ œœ

‰ # œJ Œ œj ‰ œ > > ∑

œ > f

œ > ‰ J Œ œJ ‰

œ J Œ œ ‰ >

>œ J‰

#œ œ f

œ bœ

b >œ >œ œ . œ J œ

œœ J

∑ œ nœ bœ œ J j

## & #

# & #

## & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Pno.

?

&

B

? t

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

I

œ J Œ œ ‰ > p ∑

œ œ

œ œ. J

œ> œ œ œ ‰JŒ > F ∑

#œ >œ ‰ ‰ J J # >œ

œ

œ

Œ ∑

˙

f

œ >œ >œ œ > Œ ‰J œ œ #œ œ ˙ J J F f ∑

œ > œ >œ œ >œ > œ ‰J ‰ œ J ‰ œ ‰ J Œ J‰ ˙ œ F > f f ∑ ∑

# œ œ>

œ

>œ . œ. œ. . . œ # œ. >œ >œ > > > k > œ œ >œ œ œ. >œ # œ œ >œ œk œ. >œ œ >œ ?œ  ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰œ ‰ œ‰œ ‰ œœ ‰ & F f F F p >œ #œ œ > œ > >œ >œ . >œ œ >œ œ œœ j œ œ >œ œ # >œ œ j œ J b œ œ œ # >œ œ œ ‰ Œ Œ Œ œ œ . œ œ œ œ ‰ JŒ œ œ œ œ J J œ > œ J # œ > > œ > > œ > > uniti pizz. > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œœ ‰œ œ‰ œ > F uniti ~~~ ~~~~~

&

œ. œ. œ. œ. # œ œ. œ. œ. œ. J œ J œ ‰ ≈ œ #œ œ œ œ œ nœ œ #œ œ . > > > F œ j > œ ‰ # œJ Œ œœ ‰ œ ‰ œ jœ œ œ > œ > >

I >œ jœ jœ jœ > œ > > Œ ‰ # œ J œ œ œ ‰ œ œ œJ œ œ # œ p F

œ J Œ œ ‰ p>

œ> œ œ œ ‰JŒ F>

#œ >œ ‰ ‰ J J # >œ

Œ

œ > œ >œ > œ ‰J ‰ œ J ‰ œ ‰ J Œ J‰ F >œ f

‰nœ ‰ œ >œ > tutteF pizz. >œ >œ ‰ œ‰ uniti F pizz. >œ n œ ‰ JŒ pizz.

F >œ œ > œ

œ ‰ JŒ

œ

‰ œ

œ ‰ >œ >œ J ‰ >œ J ‰

k > ‰ bœ œ j œ >

œ

> ‰ bœ

œk >œ

œ

‰ œ # œ œ b œj œ . > > cresc. bœ bœ> > bœ œ J œ œ œ œ bœ J œ. > > >œ > > œ ‰ œœ‰ œ ‰ œ‰ œ œ ‰

cresc.

‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ > > >cresc. > > >œ > > > > ‰ bœ ‰ œ œ ‰ œ ‰ bœ œ ‰ œ œ

>œ >œ

œ ‰ J œ ‰ J

> Œ œJ ‰ œ ‰ Jœ Œ > cresc. b >œ œ Œ J ‰ ‰J Œ . >œcresc. cresc.

j œ œ

œ >

> ‰ bœ ‰œ > >œ ‰

>œ J‰ >œ J‰


131

IV. Porteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

221

B b Cl.

#

# & #

˙ f

œ œ œ b >œ œ œ œ b >œ >œ b œ >œ œ œ J ‰œ bœ ƒ œ œ œ b >œ œ œ œ b >œ œ >œ b œ >œ œ J ‰œ bœ ƒ ∑

 ∑

?

# & #

œ

ƒ

>œ b œ >œ œ J bœ

œœ

œœ

œ œ œ b >œ œ œ œ b >œ œ

>œ œ œ œ 

>œ œ œ œ 

œœ

>œ œ œ œ 

b œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ

œ œj œ œ ‰J f

## & #

# & #

## & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

& Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

? & & B ? t

œk . . > > œ ‰ œ bœ œ œ bœ

>œ ‰ œJ ‰ œ. œ . œ. œ > >œ > > >œ ‰ œ ‰bœ œ ‰ >œ > > ‰ œ œ ‰ œ ‰bœ >

‰bœ œ ‰ œ œ ‰ œ > >> > > œ œ ‰ J Œ œJ ‰ > >œ

œ > ‰ J Œ œJ ‰

Snare Drum

œ

f High Bongo 3 œœœœ œ J f

Bass drum

œœ

˙ f

Œ Œ

œ

œ

œœœ œ œ œ J œ

œ

>œ b >œ > ‰ b œ ‰ œ ‰ œœ f > j ‰ œœ Œ œ ‰ œ J œ œ > > arco > œ b œJ n >œ œ œ ‰ ƒ

˙

Œ

‰ œJ œJ ‰ œ

œ œœ > ‰ œœ

œ >œ > œ n œ œ b >œ œ œ œ b >œ œ

‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ f ‰ œ ‰œ‰œ œ œ ‰ œ ‰œ ‰œ œ œ ‰bœ ‰ œ ‰ œ j > œ‰ œ >

œ

> ‰ œœ Œ J

divisi

f ‰bœ ‰ œ ‰ œ f œ ‰JŒ œ f>

>œ b >œ ‰ bœ ‰ œ œ œ >

œ ‰J Œ

F 3 œœœœ œ J F

Œ

˙ F

œ

F

n b œœ œ ‰ J Œ >œ œ œ œ> œ nœ œ 

j œ‰ >

>œ

j œ‰

œ œœ ‰J f

Œ

œ 3

œœœ

œœ

œœ J

>œ J‰ F

œ n œ b œ b >œ œ J nœ J

bw œ

‰ œJ Œ œ

bw

>bœ > œ. œ. œ b œ b œ> ‰ œJ Œ

œ >

>œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ œ 3

œ ‰ JŒ

j >œ

w œ œ

n˙.

œ ‰ J‰œ œœ

œ

œ œ b œ >˙ .

Œ

>œ œ

œ œ

œ Œ

œ œ b œ >˙ .

bœ œ J ‰ Œ ‰ bœ Œ œ J

>œ œ >œ œ

‰ n œJ Œ œ

Œ b˙. œ œ ‰J  œ

˙.

œ

>œ # œ œ œ

b ˙˙ ..

b ww

˙˙ ..

œœ œ > œ

b ˙˙ .

n b ww

b˙.

œœ # œ > œ

b ˙˙ ..

bw œ

œ J œ œœ ‰ ‰ œ ‰ J‰œ œœ

œ

˙˙ ..

˙. bœ œ ‰ JŒ œ

œœ œ > œ œœ œ

‰ b œJ Œ œ

‰ œj 

Œ

b˙.

b ww

Œ

œ Œ ‰ Jœ  Œ œ

Œ œ Œ

n ˙˙ .

Œ b˙. œ œ ‰J  œ

‰ Jœ 

œ œ

Œ Œ

œ 3

œœœ

œœ

œ

œ œ œ œœ œ 

Œ Œ Œ

f w œ œ J œ Œ pizz. f ‰ œ œ ‰ œ ‰ JŒ f divisi arco

>œ œ œ J

œ œ

ƒ b ww

œ bœ

Œ

divisi arco

f w

˙.

œ œ b œ >˙ .

>œ > > ‰ œ ‰œœ‰ œ œ f bœ œ ‰ œJ Œ œj ‰ œ œ> > œ œ œ >b œ J ‰

œ

>œ œ œ J

Œ

n b ww

œ Œ Œ œ

˙ f

œ bœ

˙.

œ

 œ œ bœ ˙. >

f 3 œ œœœœ œ œ œ œ œ œ J J f œœ

‰ œJ ‰ œ œ œ

œ

ww f w œ œ œ J f ‰ Œ œ œ œ ‰ JŒ f

œ

œ J œ œœ ‰ ‰

w

n ww f

œ >

Œ

jœ œ œ œ > œ œ œ œ bœ > œ œ œJ œ bœ

nw

œ

ww f

œ

œ œ

œ J

f

œœ œ œ J

‰ b œ.

œ b œ b œ b >œ œ J bœ J

œ œ b œJ

œ œ ‰ JŒ œ f n ww

˙

jb œ bœ > œ œ b œ b œ b >œ œ J bœ J

w f

3

œ J bœ bœ

f

b œ œ œ œ œ œ œ œ n >œ œ œ ‰

œ ‰ J Œ

œ f w

arcoœj

3

œ

. œ. b >œ œ ‰ >œ ‰ œ. n œ

œœ

œœ

Œ

œ ‰ ƒ w œ f ‰

b œ œ œ œ œ œ œ œ n >œ œ œ ‰

j ‰ Jœ œ œ œ f

œ

j œ nœ ‰ Œ > > œ ‰ Œ J > bœ J ‰ Œ

œœ œœ

3

‰ jj œœœœ f

œ œœ œ œ J

œœ

f

Bsn.

œ œ œ b œJ ‰ ƒœ œ œ bœ J ‰ ƒ œ œ œ b œJ ‰ ƒ nw

œœœ œ œ Œ

œ œ œœœ œœ J J

œ œ œ œœœœ œ

œœœ œ œ‰Œ J

˙

˙

˙

œ >œ

œ

>œ > œ ‰ œ ‰ œœ

bœ œ ‰ œJ Œ œ > œ bœ bœ J bœ J

œ >œ > b >œ œ

b b ww

bw œ œ

b œ b œ œ. œ œ œ œ. > > œ >

b œœ ‰ JŒ œ œ > œ œ > > œ œ bœ œ bœ œ bœ > œ œ b œJ  uniti

b˙.

w

˙.

œ J œ œœ ‰ ‰ œ ‰ J‰œ œœ

œ œ œ

w œ œ

>œ nœ >œ œ bœ œ J ‰ Œ ‰ b œJ Œ œ

œ Œ

b œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ > >. . . œ œ > >˙ .

bœ ‰ Jœ Œ n œj ‰ > Œ

˙.

Œ

œ Œ

Œ b˙. œ œ ‰J  œ

‰ Jœ 


132

IV. Porteña

Picc.

&

Fl.

&

&

230

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

#

# & #

?

# & #

## & #

# & #

## & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

&

∑ >œ .

f >œ . f

b >œ œ b œ œ œ >œ . J 3

b >œ œ b œ œ œ >œ . J 3

> b >œ b œJ ∫ œ > > b œ b œJ œ œ b œJ œ > b >œ b œJ ∫ œ > > b œ b œJ œ œ b œJ œ

> > > > > > > > ‰ œ nœ ‰ œ œ ‰ œ ‰bœ œ ‰ œ œ ‰ nœ bœ ‰bœ œ ‰ œ ‰ œ > > f

‰ œ nœ ‰ œ œ ‰ œ > > f> b >œ > b œ ‰ œJ Œ Jœ ‰ >f >œ ‰ J Œ œj ‰ nœ > f>

nœ >

>œ b >œ ‰ J Œ œj ‰ b œ ‰ J Œ > > ∑

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

Hn. 1-2

&

Hn. 3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

& Pno.

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B ? t

>œ >œ >œ œ œ œœ œœ 3

f œ œ œ ‰ J Œ œj ‰ œ> >

nw

F

w F w

>œ >œ œ œ. œ. >œ >œ œ œ œ œ œœ œœ œ > F >œœ œœ > œ œ ‰ J Œ œj ‰ œ ‰ J Œ # œj ‰ > > >œ w

˙

F wwarco F

œœ

w

> ˙

b >˙

n ˙w

b˙ ∑

p

w p w

p w nw p

b >œ œ >œ œ >œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ > > 3 f >œ >œœ > >œ œ b œœ œ ‰J Œ œ œ ‰ J Œ >œ œ > > >œ .

>œ œ œ J

w

F w

F

>œ

˙

˙

> F n œ b œ b ww

˙. w

>j >œ œ œ. œ. œ œ # œ >œ . œ >œ . œ >œ Œ j > œ bœ œ œ b œ ‰ œk œ œ b œ œ œ œ. œ œ œœ b œ œ œ b . > . œ Œ  œœ œ >œ > b œœ > b >œ œ ‰ J Œ #œ œ ‰ J Œ œ œ bœ Œ  œ ‰ J Œ œJ ‰ œœ > œ > > > >œ bw w ˙. Œ ∑

œ bœ

˙

F n >œ b œ b w

˙.

w

b ww ∑

‰bœ œ ‰ œ œ ‰ bœ ‰bœ œ ‰ œ > > > n >œ > > b >œœ >œ b >œ ∫ >œœ ‰ JŒ bœ ‰ J Œ J ‰ >

w

˙.

w

˙.

w w

˙. ˙. ∑

Œ

Œ

Œ

œ >

j bœ ‰ œ > j œ‰ >


133

IV. Porteña 241

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

# & #

f b >œ b œ >œ œ >œ . J b >œ b œ >œ œ >œ . J

j ∫ >œ ‰ b œJ Œ b œ ‰ œ > b >œ ‰ J Œ œj ‰ > ∑

&

##

&

###

#

#

# & #

&

Hn. 3-4

&

n >œ n >œ >œ œ J

n >œ . > ‰bœ bœ ‰bœ œ œ bœ > >

# & # bœ > ## & #

>œ

n >œ

n >œ . b >œ > > ‰ bœ ‰bœ œ œ bœ

> bœ

?

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

#

>œ

>œ .

œ n >œ œ J œ n >œ œ J œ n >œ œ J

>œ œ J

n >œ ‰ n Jœ Œ

nœ n >œ

n >œ ‰ J Œ

nœ >

>nœ >œ ‰ #œ ‰ œ f n >œ > ‰ n œ ‰ œœ f > ‰ # Jœ Œ nœ f> > Œ ‰ n œj Œ n >œ f

>˙ .

>˙ .

j œœ >

j bœ œ b >œ œ > b >œ b >œ œ > b >œ œ bœ J

>œ œ J

>˙ .

>œ

n >œ .

>œ œ > œ J

b >œ œ n œ

>œ

# >œ .

>œ œ ‰ œJ Œ >œ >œ J œ ‰ Œ >

b >œ œ n œ ‰ ‰ œ >œ œ b >œ

>œ J‰

>œ œ > œ J

> œ‰ J

‰ >œ

>œ œ J

>œ b >œ J ‰ bœ > n >œ œ‰ J

>j ‰ œ J

‰ nœ ‰ œ ‰ n >œ œ > f > > ‰ nœ nœ ‰ œ œ ‰

> ‰ œJ Œ œj ‰ n œ > œ > >

> > Œ ‰ œj Œ j ‰ œ >œ J

j ‰œ ‰ œœ >œ > > œ ‰œœ‰ >

f > > > ‰ nœ nœ ‰ œ œ ‰ œ

b >œ œ > bœ

‰ ‰œ

>œ œ b >œ

b >œœ > b >œ ‰ J Œ œœ ‰ b œ J n >œ > n >œ J Œ œ‰ ‰ J

> > > n >œ >œ œ >œ >œ ‰œœ‰ œœ‰ œ ‰ ‰ ‰

j >œ j > > ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ b œœ > >

j œ‰ >

b >œ œ J

> Œ

œ ‰ œj ‰ b œ œ œ œ > > >

>œ >œ ‰ n œ ‰ œJ

> ‰ b œœ

> Œ

b œ b >œ b œ b œ œ b b ˙w. ‰ J J f Œ

Œ

w

f

n >œ ‰ J 

n >œ ‰ J Œ

>œ ‰ œJ j œ ‰ >

f n >œ . ƒ

nœ. ƒ>

bw

bw

b b ww

b b ww

b b ˙˙

>œ . b >œ œ J ƒ

nw

b >œ œ b >œ J

>˙

j n œ œ b >œ >

b˙ f

˙ >

n˙ f

b >œ b œ ∑

>œ

> b b œ˙ b œ ƒ

b w>

b >œ n œ

>œ . n >œ œ J ƒ

n >œ œ b >œ J

b >œ .

>œ

nw

w

f

bw

b˙.

b >œœ > ‰ J Œ bœ bœ

>œ ‰ nœ

bw

ƒ

n >œ .

n >œ œ b >œ J

b w>

n >œ b œ ƒ

n˙ >

ƒ b˙

b >˙

> > ‰ œ bœ ‰ nœ bœ œ œ >

‰ n b œœj Œ >

‰ n œœ >

j ‰ œœ >

> > ‰ œ bœ ‰ nœ bœ œ œ > b >œœ >œ b >œ bœ ‰ J Œ œ ‰ J b >œ j ‰ J Œ bœ œ ‰ > >

# & #

?

?

?

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

t

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Timp.

Pno.

Vc.

Cb.

nœ nœ f>

f

nœ f>

> ‰ n n œœ

f nœ n >œ

nœ n >œ

pizz.

pizz

nœ >

n >œ ‰ n Jœ Œ > ‰ n Jœ Œ ∑

>œ J‰ j œ‰ >

‰ œœ ‰ œœj > > >œœ >œ œ ‰ J Œ œ‰ J ∑

‰œœ‰ > >œ œ ‰ œJ œ > > ‰ œJ œ >

œ œ ‰ nœ ‰ œ > >œ > > > b >œ Œ œJ ‰ b œ ‰

Œ œj ‰ b œ > >

> ‰ œœ ‰ œœ > >œ œ œ ‰J Œ >œ

œ ‰œ‰ œ > > b >œœ > J Œ œœ ‰ J b >œ ‰ J Œ œj ‰ > ∑

‰ œœj ‰ b œœ > > >œ b >œ œ ‰ bœ ‰ J

> > bœ ‰ b œœ ‰ œJ

j b >œ ‰ b œœ œœ  > b >œœ b >œœ >œ b >œ >> J Œ œ ‰ bœ ‰ J Œ bœ bœ J

n >œ ‰ n Jœ Œ > ‰ n Jœ Œ

>œ J‰ j œ‰ >

>œ > b >œ œ ‰ œJ Œ œJ ‰ b œ œ> > ‰ œJ Œ œj ‰ b œ > œ > >

b >œœ > b >œ ‰ J Œ œœ ‰ b œ J b >œ ‰ J Œ œj ‰ b œ > >

uniti b >œœ > ‰ J Œ bœ bœ

b >œ ‰ J 

> > nœ bœ > ‰ b œ J J b œ œJ

b œ b œ b >œ >œ >œ ‰ b œ b œ ‰ b b œœ œœ œœ J

b >œ > b >œ bœ ‰ œ Œ bœ ‰œ J ‰ J bœ bœ J œ bœ bœ bœ > b œ > > bœ bw b >w f b˙.

f w

f n >œ .

arco

ƒ

b >œ œ b >œ J ∑

b >œ

bœ nœ bœ

bœ bœ > bw

b >œ .. œ œ> œ.

>œ . b >œ œ J ƒ >˙ b˙

>œ

b >œ œ b >œ J

b >œ .

b >œ b œ

b˙ ∑

œ

ƒ

f

b œ. > > > ‰ bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ

> b œ b œ Œ œ bb œœ > b >œ

bw

bw

f

j bœ

f

>j ‰ œ J

j ‰ n œœ ‰ œœ ‰ b œ œ > > >

œ œ ‰ nœ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ > >œ > > > >

f

n >œ b œ >œ œ > ‰ œ bœ ‰

n >œ ‰ J Œ œj ‰ n œ > >

> ‰ n b œœj Œ j ‰ œ > J

j> ‰ bœ bœ bœ bœ œ bw J f > bœ bœ bœ bœ œ bw ‰ J J

bœ ‰ J

Œ b œJ ‰

b >œ b œ

b >˙

ƒ

b w>

f


134 250

Picc.

Fl.

&

bw

&

bw

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

?

# & #

Tba.

Timp.

n >œ .

f

b˙.

b >œ b œ

b˙.

j nœ œ

>œ

j nœ œ

>œ

j bœ œ

bœ nœ bœ nœ. > ∑

#

#

# & #

n >œ . f

j nœ œ j nœ œ

>œ

3

>œ

b >˙

bœ bœ œ b˙ 3

b˙. >

b >œ

> b˙.

bœ >

b >˙ .

> bœ

>˙

n >œ b >œ

nœ. >

j n >œ œ n >œ b >œ > œ bœ J

bœ. > nœ. >

j n >œ œ nœ >

nœ. >

j n >œ œ nœ >

>˙

b˙. >

bœ >

> b˙.

nœ >

nœ. >

n >œ b >œ

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B ? t

bw

bœ > b >œ > ‰ J Œ nœ j œ b œJ Œ bœ > b >œ b œ bœ. bœ bœ. > > b >œ b œ b˙. b˙

b >˙

b >œ

bw f b˙

œ

f n˙.

b œ n œ b œ b >œ . ∑

b >œ n œ b >˙

n˙.

arco

b >œ . f

b >œ b œ b w> j bœ œ bœ œ J

>œ >œ

> b˙. b >˙ .

j b >œ bœ

b >œ

bœ ‰b œ ‰ f n ‰ b œœ ‰

œœ œœ œœ œœ ‰

œ œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ

œœ œœ

œœ ‰ œœ œœ œœ

‰ b n œœ ‰ œœ ‰ œœ

œœ œœ

f b b œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ f > ‰ b œJ Œ b œJ ‰ bœ >f bœ f>

‰ b œJ Œ ∑

j‰ bœ >

b >œ

b >œ

b b œœ ‰ œœ œœ ‰

bœ >

œœ œœ

‰ b Jœ Œ

j‰ bœ >

bœ. >

œ J œ J

b >œ b >œ

b >œ b >œ

f pizz.b œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ f bœ pizz. > ‰ J Œ bœ ‰ bœ J f>

‰ bœ bœ > bœ

b >œ

œœ œ

bœ ‰

b >œ

œ

b >œ ‰ b Jœ Œ

b >œ ‰ œ œ > b >œ

b œ œ œ b >œ œ œ œ b >œ b œ œ œ œ œ

‰ bœ ‰ œ ‰ œ

œ œ

b >œ

bœ ‰ œ œ ‰ bœ ‰ J Œ

bœ ‰ J Œ F Œ

b >œ J ‰

œ œ b >œ ‰ J

j ‰ nœ >

ƒ

b >œ

œ ‰ J Œ ∑

j bœ ‰ >

œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ>x x x >x >x x x >x >x x x >x >x x x œ>x œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœ

b b œœ J ‰ Œ bœ

f Agogos

j j œ œ œ œœ œ

nœ ‰ Œ œ J

b >œ ‰ J

j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œœ f

œ œœœ J

b n œœ ‰ Œ J

‰ Jœ Œ

> > > > > >> > > > > > > > > > xœ x x x x x x x œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx

b >œ b >œ b >œ j œ j œ. b œ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ > bœ œ œ > 3 ƒ j >œ b >œ j b ‰ b œJ Œ œ ‰ bœ. œ bœ bœ bœ œ> bœ. > b >œ > > bœ bœ œ b˙ b >˙ b œ b >œ b œ >œ œ J ‰ 3 ƒ divisi b >˙ pizz. b œ œ œ œ œ œ b >˙ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ œ ƒ >˙ b >œ b >œ pizz. ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ œ b >œ

Low Mid Tom Ride Cymbal

bœ. >

œ ‰ J Œ

bœ bœ >

nœ >

?

?

n >œ ‰ J

&

nœ ‰ J Œ F

j j œ œ œ œœ œ > >> >> > ‰ n b œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ b œ œ b œ b œ. b œ œ b œ œ œ bœ

nœ >

j j œ œ œ œœ œ

j nœ ‰ >

3

j j œ œ œ œœ œ f b >œ >œ >œ >œ b >œ ‰ b b œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœJ

nœ ‰ J Œ

b œ n œ œ œ œ œ n œ œ b >œ œ œ ‰

?

Cabassa

j ‰ n œJ œ œ œ f

Perc. 3

œ œ œ œ J

‰ Œ

œ œœœ J

> bœ

œ œ œ bœ > J

# & #

œ œœœ J Low Agogo

bœ bœ

f

j n >œ œ nœ >

j nœ ‰ >

b >œ b œ

nœ ‰ J Œ

œœ

‰ Œ

j œ œ œ

b œ œ œ b >œ œ

>œ œ œ b œ J

j œ œ œ

bœ bœ

j œ œ œ

bœ œ œ J >

f

bœ f>

High Agogo

> bœ

‰ bœ ƒ

b œ >œ œ J

b œ œ œ b >œ œ œ œ b >œ b œ

œx x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

ƒ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

b >œ

?

> b b ˙˙

b œ b œ œ b b ˙˙ œ 3

n >œ b œ b w> œ >

b >˙

bœ bœ œ b˙

b >œ b œ b w>

n˙.

Perc. 2

Cb.

b œ n œ b œ b >œ .

b >œ b œ

> b œ b b œœ n œ b b ˙˙ .

n˙. b˙ f

bœ nœ bœ nœ. >

Vc.

œ

n˙.

f

Perc. 1

Pno.

bw

## & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

> bœ

# # nw & # f

Hn. 3-4

Tbn. 1-2

> b˙ bw

# & #

&

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn. 1-2

B b Tpt. 1-2

IV. Porteña

> . œ. b œ. b œ œ ‰ >œ ‰ bœ f b œœ j bœ ‰ J Œ œ ‰ bœ > bœ bœ > œ œ œ bœ  b >œ ‰ Œ œ J b >œ ‰ Œ J b >œ J ‰ Œ bœ >

. ‰ bœ bœ bœ

> œ. b œ. b >œ b œ b œ bœ ‰ œJ Œ ∑

bœ ‰ J Œ F

b >œ J ‰

b >œ

œ ‰ J Œ

œ

bœ > bœ > tutti

arco

divisi arco pizz.

j bœ ‰ >


135

IV. Porteña Picc.

&

Fl.

&

258

Ob.

E. Hn.

B b Cl.

Bsn.

B. Cl.

A. Sx.

T. Sx.

B. Sx.

& & &

Tba.

Timp.

Perc. 1

J

bœ J

œ

œ J bœ

jb œ bœ > nœ b >œ bœ nœ J œ J

nw

‰ nœ

ƒ

œ

bœ J

Œ

nœ ‰ J Œ nœ

bœ J

nœ bœ J

œ

b >œ n œ

œ

>œ b œ œ b œ J

œ

bœ bœ

œ

œ J bœ

bw bœ

bœ ‰

œ J bœ

j b >œ œ nœ

bœ J

œ bœ œ

nœ ‰ J ‰ œ nœ œ bœ

œ J

b >œ n œ

nœ nœ œ ‰ J ‰ œ

nœ bœ

>œ b œ œJ b œ

bw bœ bœ

nœ bœ

bœ J

Œ

Œ

Œ

nw

Œ

‰ nœ

bœ bœ ∫œ b˙. b˙

b˙. bœ

Œ

‰ b Jœ Œ

>œ n œ œ n œ J

bœ œ

bœ nœ bœ n˙.

n >œ n œ

˙. nœ

Œ

bœ ‰ J Œ

œ

b œ n œ b œ b ˙ .

œ

bœ J

Œ

œ

‰ n œJ  ∑

#

# & #

# & #

?

?

?

?

Œ

‰ bœ  J

b œ b œ ∫ œ b ˙ . > b œ b œ ∫ œ b >˙ . 

b >œ n œ

˙.

nw nœ ‰ J Œ

bœ œ bœ œ > J bœ bœ bœ > œ bœ œ J bœ bœ

Perc. 3

Œ

bƒœ

ƒ bœ ƒ

nœ ƒ ‰

nw ƒ

J

J

bœ J

œ

bœ ‰

œ

bœ J

Œ

nœ ‰ J Œ nœ

ƒ

bœ J

nœ bœ J

œ

œ

œ J bœ

jbœ bœ > œ b >œ œ bœ J œ J

b >œ n œ

bœ œ bœ œ > J bœ bœ bœ > œ bœ œ J

œ

>œ b œ œ œ J

œ

bœ bœ

bœ bœ

œ J bœ

bw bœ

œ J bœ

j b >œ œ nœ

bœ J

œ bœ œ

nœ ‰ J ‰