Issuu on Google+

ANNA

CAZURRA Suite americana per a orquestra

Edicions la mĂ  de guido


ANNA

CAZURRA Suite americana per a orquestra

I. Norteña II. Caribeña III. Brasileira IV. Porteña


ISBD(PM) Suite americana. [Música impresa] : per a orquestra / Música de: Anna Cazurra Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (144 p.); 29 cm.

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei.

Primera edició: desembre 2016 ISMN: 979069208-459-4 Dipòsit legal: B-26793-2016 Copyright de la música: © 2016 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Suite Americana I. Norteña Con rapimiento Piccolo Flauta 3

&

12 8

Flute 1-2

&

Oboe 1-2

&

Oboe 3 English Horn

&

Clarinet in B b  1-2

Bassoon

Bass Clarinet

Tenor Sax.

Baritone Sax.

Anna Cazurra

q.™

12 8

12 8

# 12 8

# 8 & # 12

12 8

# 8 & # 12

# 8 & # 12

?

## 8 & # 12

Horn in F  1-2

&

# 12 8

Horn in F  3-4

&

# 12 8

Trumpet in B b  1-2

# 8 & # 12

Trumpet in B b  3-4

# 12 & # 8

Trombone 1-2

?

12 8

Trombone 3-4 Bass Trombone

?

12 8

?

12 8

&

12 8

?

12 8

12 8

12 8

12 8

&

12 8

12 8

Tuba

Mallets (Xylophone, Vibraphone)

Timpani

Percussion 1 (Drum Kit, Brushes, Snare Drum, Bongo,  Cowbell)

Percussion 2 (Agogos, Tambourine,  Bongo, Tom.Tom, Tam-Tam)

Percussion 3 (Cymbals, Bass Drum,  Tam-Tam,Cabassa, Bongo,  Susp. Cymbal)

Piano

?

˙ b œ >˙ .. b b # œœœ ... œœœ ... b >œ œ. > . b >œ b œ. > . > >œ b œ. >œ . > # n ˙˙ œœ ˙˙ . bœ. œ. J œ # Jœ J œ œJ n ˙ . J # œJ b œ œJ. b ˙˙˙ .. ‰ J . > f bœ F œ >œ œœ œ œœ œ. œ. b b œœ j œ b b œœ b b œœ œ 12 Œ œ # >œ œ b œ b œ œ œ œ . œ œj b œ . œ j b œ . J œj œj œ . . 8 J J J #œ œ . b œ . œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ # œ # . . b œ n œ . œ œ bœ. bœ. œ œ #œ. bœ œ. œ. œ. œ .

&

Violin II

&

12 8

Viola

B

12 8

t

12 8

Cello

?

12 8

œ. . J œ œJ b >œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ n œ œ # œ œ b œ > >œ >œ .. œ œœ . b b œœœ œœ J œ. . œ #œ œ

Violin I

Contrabass

bœ . œ # >œ œ. œJ J F b>œ b œœ j œ œ. œ.

© Copyright 2016 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

#

# & #

?

##

# & #

9

B b Cl. 

Bsn.

#

#

# & #

# & #

?

?

?

&

B. Cl. 

T. Sx.

## & #

B. Sx.

>œ œ >œ œ œ. . > # >œ Jœ J J Œ œJ œ Jœ F

˙.

F

j . . . œ œ œ. n œ. œ œ œ >

Œ jœ œ F > b˙.

˙.

œ.

>˙ .

F

œ.

œ

˙

n >˙ .

&

?

Perc. 2

Perc. 3

&

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

9

Pno.

& ?

bœ œ œ b >œ œ . œ b >œ œ . . . œ œ ‰ œ b œ n œ b b œœ n œœ œ. œ œ b œ. œ b œ œ. . f œ. œ œ. œ. œ. œœ .. œ. œ . œœ j # œ œ œ # œJ œ . œ. œ. œ. #œ œ œ œ œ. œ œ . œ œ. ∑

&

B

t

?

Vln. II

Vla.

œ.

œ

j œ

œ œœ

Ride cymbals

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ J J

F

Snare Drum

>œ n œœ . >œ . > > >œ œ # œ. >œ Jœ œ œ œ œ b œ. œ> # œ. >œ n œœ b œœ ‰ J J ‰ ƒ œ. >œœ b œœ .. œ. ‰&œ ‰? œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ œ œ œ. > >œ . œ > ∑ ∑

&

Vc.

œ. œ.

œ œ. b œ. œ. . > œ œ. œ œ. œ. œ #œ œ ‰ J ‰ œ. œ œ. œœ œœ .. œ. œœœ œ b œ j œ. œ. œ bœ œ . #œ #œ ∑

Vln. I

Cb.

√. . œ. œ. œ œ œ.

œ. œ. œ.

œ.

Hn.  1-2

>œ .

˙. F >˙ .

. œ # œ. œ. œ b œ. œ.

F œ. œ.

>˙ . F arco >˙ .

arco

High Timbale

œ œœ

j œ œ. œ.

F arco ˙.

F arco

>˙ .

F

œ. œ.

>. ˙

> b˙.

>. ˙

> b˙.

œ. ∑

> œœ .. œ.

>˙ .

œ.

˙

b >˙ .

œœ œœ

b œœœœ

j œ

œ #œ œ. œ #œ œ.

œ ∑

œ.

œ œœ

œ.

œ œœ

œ.

œ

œ.

œ œœ

œ J


5

Norteña ∑

17

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

&

# & # # & #

Tba.

Mall.

Timp.

j œ # >œ œ .

œ >.

œ

‰ œ. œ.

œ

œ

œ.

#˙.

# & #

# & #

?

?

?

& ?

Perc. 2

Perc. 3

 &

# ˙˙ .. f

#˙. ˙. f

œ^ œ^ ^ ^ ^ ^ œ œ œ œœ œ > œ^ œ^ œ œœ œ œ ^ œ^ œ œ œ œ œ^ œ^ œ œ œ J Œ Œ. œ f f F ∑

n ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

n ˙˙ ..

# ˙˙ ..

n ˙˙ ..

b˙. ˙.

˙. #˙.

˙. b˙.

∑ .

∑ ∑

œ. œ œ œ # œ. >œ J∑ ƒƒ> œ. œ >œ œ # œ. >œ J ƒ œ. œ >œ œ # œ. >œ œ œ œ J œ œ #œ

œ. >œ # œ. >œ j œ J œ. > J œ. >œ # œ. >œ . >œ œ J J J

# œ. ∑>œ ‰ Œ . J # œ. >œ J ‰ Œ.

œ. >œ # œ. >œ . >œ # œ. >œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ J œ J J J ƒ . œ . > . > œ œ œ # œ œ . >œ # œ. >œ > œ # œ. >œ J œ J J œ J J ƒ > œ. œ œ. >œ # œ. >œ j > # œ. >œ J œ. œ J œ œ #œ œ J J > . ƒ j >j œ œ œ j œ bœ œ œœ . œ # œ œ . œ jœ œ œ œ. #œ. œ œ. œ œ. œ ƒ >. œ œ. œ œ. # œ . >œ . > œ. > >ƒ > > œ œ œ j œ œnœ œ œ œ #œ œ J œ œ œœ Jœ > ƒ > . >œ . >. > œ œ œ. œ œ #œ. >. > > ƒ œœ .. >ƒ

>œœ . . #œ. . >œ

>œ .. œ

>œ . œ.

>œœ . . # œ .. >œœ .. œ > > œ. œ œ. >œ # œ. J œ œ #œ œ J J > . ƒ > œ. œ œ. >œ # œ. J œ œ # œ. œ J J > ƒ j >j œ œ œ œ œ bœ œœ . œ # œ . œ . # œ . œ œ ƒ >œ . > œœ . œ . # œœ .. œœ .. >ƒ. > œœ .. >ƒ

œœ .. >

>œ . œ.

I

F Œ. ˙. F

‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ. ‰ Œ.

‰ Œ.

∑ # œœœ

œ. œ.

Vln. I

&

œ bœ

œ.

Vln. II

&

œ bœ

œ.

Vla.

B

œ

œ

œ.

t ˙

œ

j œ. #œ œ.

#˙.

œœ .. œ.

œ. œ.

# œœœ

# œ n œ œ # œJ #œ nœ œ

œœ .. œ.

b >œ œ .

f œ œ . # œœ œ.

> œ œ œ b œ œ . # œ œ b œ >œ œ œ. #œ. . . œœ .. œ. # œ . œ . œœ .. j #œ œ œ œ œ œ . #œ œ. œ œ. #œ œ œ œ b >œ œ . œ #œ. #œ œ bœ œ œ œ

.

>œ œ ‰ Œ.

>œ œ ‰ Œ.

œ # œ b >œ œ . œ #œ œ j œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ F f > œ # œ b >œ œ . œ œ œ œ œ bœ œ. #œ bœ œ œ œ # œ #œ. œ #œ œ j œ #œ œ #œ #œ œ œ œ F f œ b˙. œ #œ œ œ. ˙. œ œ œ J #˙. ˙. Œ. J arco

Œ.

œ

pizz.

#œ F

‰ #œ F

j œœ j œœ

œ œ J œ œ J

f

œ arco ˙. J f #divisi ˙. œ ˙. J f

˙.

b˙. ˙.

#˙. ˙. #˙.

b˙. ˙. b˙.

>œ œ œ œ >œ œ > # œ. >œ œ # œ. >œ # Jœ œ J ƒ . œœ .. # œœœ .. œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J œ

ƒ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ J

ƒ œ œ >œ œ # œ œ J J ƒ > . >œ . œ œ. j> ƒ>j œ œ œœ . œ # œ œ . œ. ƒ

œ œ bœ

œ

#œ. >

œœœ^ .. . . ^ œ. # œ œ J ‰ œ. œ.

œ. œ ‰ & œ. œ

?

j œ œ œ # œJ ‰ Œ .

.

j œ œ œ # œJ ‰ Œ .

.

.

.

.

œ œ œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J >. œ

.

>œ .

> œ ‰ Œ.

j œj ‰ Œ . œ bœ # œ . œ œ œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ.

œ n œ. œ.

. > . Œ Jœ # œ œJ F a due jbœ. Œ œ œ. œ F œ b œ œ. œ. œœ

‰ Œ.

œ >.

.

.

‰ Œ. œ œ œ> . # >œ . > . >œ . > œ. œ œ. >œ # œ. >œ j # œ. >œ ‰ Œ . J œ. >œ J J œ œ # œ. >œ J > ƒ

œ. ƒ>

j j œ ‰ Œ. œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ. œ. >œ .

œ œ. œ. # >œ œ . œ œ . J

œ. œ œ. j œ. J œ œ œ œ. œ. œ . F

‰ Œ.

j > . >œ œ. œ # œJ ‰ Œ .

>œ .. œ

a due. œ # >œ œ. J Œ J F > . œ œ œ œ. œ œ. œ. J

.

œ œ. œ.

Œ. ˙.

‰ Œ.

>œ . œœ .. œ ‰ Œ > >œ j > # œ. >œ œ. œ J ‰ Œ . >œ

œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J f J J ƒ J J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?

?

# ˙˙ .. f

Xylo.

17

Vc.

œ #œ œ

#

Cb.

œ. >

Perc. 1

Pno.

œ œ >‹œ .

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

## & # ˙

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

#

?

&

B b Tpt. 3-4

# > . & # n œ # œ. œ # œ . -

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

^ ^ ^^ œ^ œ œ œ^ ^ ^ œ œ^ œ^ ^ # œ^ œ œ œ #œ

∑ ∑ ∑ F. f > . . . . œ œ b œ œ b œ œ. b œ. # >œ œ . # œ .. > > > > # œ œ. n œ œ œ. # >œ # œ . œ œ œ. œ. œ œ œ #œ œ œ ‰ J f œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . # >œ > > . > . .. . # œ œ n œ œ œ # >œ # œ . œ œ œ œ. œ œ Œ. Œ J f F > > ‰ œ œ #œ ‹œ œ œ #œ œ œ #œ nœ œ. #œ. œ œ œ nœ œ. #œ œ nœ œ œ œ #œ f F œ. n œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ . # >œ j . œ. b œ. # >œ œ # œ œ. n œ. œ. œ. ‹ œ # œ . >œ >œ œ. œ. >œ œ œ > f > b˙. ˙. j> . >œ œ. # ˙˙ .. ˙. ˙. ‰ # œ œ. œ œ #˙. b˙. œ J J > > f n˙. œ #œ #˙. ˙. ‰ œ œ ˙. œ #œ œ #œ ‹œ œ #œ f F œ #˙. j n˙. ˙. Œ. œ œ œ J œ. ˙. F f œ ‰ # œ œj œ œ œ œ ˙ . ˙. #˙. n˙. J J F f

Œ Œ

j j œ. # œ œ. F > j œ. œ F

œ. Œ J F . Œ Jœ F . Œ # Jœ F

# >œ œ. J # >œ œJ. # >œ œJ.

j œ. œ F . Œ j b œœ . œ F Œ


6

Norteña ∑

25

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

n >˙ .

.

##

>˙ .

œ

œ > œ. J #œ J

?

bœ. bœ. œ.

œ .. œ

# & #

œ. œ.

˙.

&

# & #

.

˙ >.

## & # nœ. œ. # #

# & #

>œ . b >œ . >œ .

> > j j bœ. œ. œ œ # œ œ. >œ . > > f nœ. j œ. nœ. œ œ œ œ. > >f ∑

> > > Œ. nœ œ œ #œ œ œ œ œ n˙. J f

Œ.

Œ.

> ‰

œ ‰ . >œ F > Œ . # œœ ‰  . Œ.

.

# œœ ..

F >œ œ

f

# œœ ..

>œ œ

?

Œ.

>œ œ

?

?

# & #

& ?

> Œ . b œ œj œ # œ œ œ œ œ b ˙ . > > f Xylo.

.

‰ œ F>

.

&

.

?

.

Œ.

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B t ?

Œ

b >œ œ # œ

>˙ .

œ

œ # >œ œ. J J

>˙ .

œ

œ > œ. J #œ J

>œ . b >œ . >œ .

>œ . œ >œ # œ. # >œ œ. #œ œ J J J J

bœ. bœ. œ.

œ. œ.

œ. œœ ..

>œ .

‰ x f

Crash Cymbal

bœ. œ. > >

x. œ.

Œ.

b >œ œœ bœ ‰

f

œ > f bœ. > >œ b œ . œ Jœ f bœ. bœ. œ. Œ j œ >œ > f

‰ Œ.

>œ œ ‰ Œ. f

œœ ‰ Œ . >f œ ‰ œ ‰ œœ œ œ > œ ‰ œ ‰ œœ œ >œ >œ Œ. œ ‰ Œ f >œ Œ. œ ‰ Œ. f ∑ Œ.

> >œ > œ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ œ ‰ Œ . > ƒ

> œ ‰ .

F

œœ ‰  . F> œ # >œœ œ >œ # œ œ. ‰ ‰ œ #œ œ œ ‰ œ F > ‰ # œ ‰ œ . œ # œ œ. > œ > F > Œ. #œ ‰ . F >œ ‰ œ ‰ œ . >œ # œ œ. > F ∑

Œ.

>œ ‰ .

Œ.

œœ > >œœ

‰ .

bœ ‰ œ bœ ‰ œ F f >œ nœ ‰ ‰ œ f F > Œ. œ ‰ . n >œ ‰ nœ ‰ œ > f F

# œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ . > > > ƒ>

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œ œ œ > > > ƒ> ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œ >œ >œ > ƒ> >œ >œ . >œ ‰ œ ‰ œ ‰œ œ. ƒ >œ >œ > œ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ > >œ

j > x x x. œ. œ.

j x x x. œ. œ.

x ‰ Œ.

∑ Œ.

x.

x ‰ Œ.

œ œ

Œ.

œ œ œ x. œ. œ. f

Ride Bell

x.

j x x x. œ. œ. ∑

j x x x. œ œ œ x. œ. œ. œ. œ. F ∑

x ‰ x ‰ x ‰ Œ. ƒ >œ . >œ . > .œ b œ. . >œ œ # œ. >œ # œ. œ œ œ œ >œ œ. > . b # œœ .. œ . œ œ #œ œ œ J œ Œ. J J . . ƒ . œ œœ .. œ # œœ .. œ œœ œœ œ œœ œ . œ . œ. œ. Œ. œ. œ J œ. œ. œ. œ. œ. > > œ. > ∑ ∑ ∑ x

f

‰ Œ.

j > x x x. œ. œ. ƒ

x ‰ Œ.

j x x x. œ. œ.

j > x x x. œ. œ.

j x x x. œ. œ.

> ‰

> ‰

œ >œ œ œ. œ œ œœ J œ >œ œ œ. J

j œ œ œ œ. >

b >œ œ œ œ œ b>œ b œ œ œ J # œ œ œJ œJ J J f bœ. . œ. # œœœ .. œ . œ # œ œ bb œœ .. œ . œ œ œ #œ œ. œ œ # œ # œ œ # œ œ .. > >œ f >œ

Œ.

b >œ œ œ œ œ b>œ b œ œ . . J œ œ # œ œ œ b œ œ. J # œ œ Jœ œJ J J . . J f

j x x x. œ. œ.

Kick Drum

>œ . b >œ . >œ .

bœ. œ.

>œ œ

>œ œ ‰ .

Œ.

F >œ œ Œ. œ ‰ œ ‰ Œ. F

∑ Œ

Œ.

n œœ ‰  . > j > œ n œ ‰ œ ‰ œ #œ œ ‰ œœ ‰ œ n Jœ œ œ œ > . > . j > œ œ ‰ œ ‰ œ # œ œ n œ ‰ œ ‰ œ n Jœ œ œ œ > . > . >œ œ #œ b ‰ œ ‰ Œ. Œ. œ ‰ œ ‰ Œ.

Low Mid Tom Ride Cymbal Low Tom High Mid Tom

Perc. 3

25

f

.

Vc.

f

œ

Cb.

f j bœ. bœ. œ . Œ œ œœ >œ > f ∑

Perc. 2

Pno.

#

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ . b >œ . >œ .

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

œ # >œ œ. J J

.

&

B b Tpt. 3-4

œ

> b˙.

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

>˙ .

œ œœ œ.


7

Norteña ∑ >œ œ œ œ >œ . >œ œ # œ. >œ # œJ œ. >œ .

33

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

‰ ‰

œ

‰ Œ.

n >˙ . ˙. >

n˙. >

Œ

# & #

# & #

?

Œ

?

Œ

?

&

?

Perc. 3

j x x x. œ. œ. ��� ∑

&

?

&

33

j > x x x. œ. œ. ƒ

Vln. II

&

.

Vla.

B

.

t

?

#˙.

n˙.

n˙.

˙.

n˙.

œ >

n˙.

œ.

˙.

˙. Œ. Œ.

j j œ œ nœ #œ > f j j œ œ nœ #œ > f

> j œ œ bœ. œ œ > j œ œ bœ. œ œ

j œ > œ > >j n œ œ J #œ œ f > œ n œJ # œj œ f

b˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

j œ œ > >

j œ ˙. >

n˙.

˙.

œ.

˙.

#˙.

b˙.

œ.

œ >

j n >œ >˙ .

˙.

b˙.

.

.

œ nœ œ œ nœ œ

œ œ J

œ

œ œ J Œ.

j œ œ œ # œ œJ œ > j œ œ œ # œ œJ œ >

> x œ

‰ Œ. ‰ Œ.

. .

√ œ. œ. F . b œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ ∑ .œ # œ œ. œ b œ. . œ. f > j j œ œ œ. ∑ & œ œ œ b œJ # œ œ œ Œ b œJ > ˙. b˙. b œ >œ b œ. >˙ . J Œ J P b˙. ˙ > #˙. n ˙ .. Œ b œ œ b œ. j ˙˙ .. J> P> b œ >œ b >œ >˙ . ˙. ˙˙ .. Œ J J b˙. P w. >P b > > > ˙. Œ œ œ œJ w J >. P

˙.

n˙. ˙˙ . .

œœœ œ. P

j x x x. œ. œ.

Œ.

.

œ œ b œ>.

Œ.

.

œ œ b œJ # >œ J f

Œ.

œ

Œ.

œ œj # œ n œ n œ

œ

f

bœ.

œ œj # œ n œ n œ

œ œ nœ bœ. > œ œ nœ bœ. >

˙.

Œ.

.

Œ n œj œj œ > f

œ

bœ.

Œ.

œ œ J

œ œ b œJ # >œ J f

œ >. f

œ. œ œ. œ œ n œ. > f F >

œ.

œ.

œ.

bœ j œ bœ j œ

Œ.

.

Œ.

.

b >œ j b œ. œ b œJ > f b >œ Œ b œj œ b œ . > J f

> œœ J > œœ J

j œ bœ. >

j œ bœ. >

Œ.

.

Œ.

.

œ.

Œ

. .

> . œ bœ œ nœ J J

n œ œ. >œ . . b œ n œ. n œ. œ œ. b œ. œ. œ. >œ œ. # >œ b œJ J F f

œ œ œ œ n œ. F . > œ œ œ œ œ œ J nœ #œ nœ nœ bœ nœ œ. Œ. J J

.

˙.

Œ n œj œj œ > f œ œ b œ>. œ œ Œ. J

∑ .

˙.

.

˙.

x. œ. f

b˙.

> ‰ œ ‰ Œ.

˙.

w> .

Vc.

b˙.

#

Perc. 2

Cb.

>˙ .

>˙ .

Œ

Vln. I

b˙.

Perc. 1

Pno.

> > >œ ‰ œ ‰ œ ƒ

˙.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

>œ ‰ Œ. f

.

b œ >œ b œ. J œ J P j Œ b œ œ b œ. J> P >œ n œ >œ b œ. J J P > . œœ n œJ œ b œ >P J > . œ œ œ œJ œ J >P j j œ œœ œ >P > .

#

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

Œ.

>œ # œ œ

œœ ‰ Œ . œœ ‰ œœ ‰ # œœ > >f ƒ> > >œ >œ > > # œ œ œ œ œ ? œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ œf ƒ > > œ > # & # œ ‰œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ >f ƒ> > >œ > > > # ‰ Œ. #œ ‰ œ ‰ œ & # Œ. ƒ f >œ >œ # >œ > ## > ‰ œ ‰ œ & # œ ‰ ‰ ‰ > f ƒ &

B b Tpt. 3-4

#

# & # Œ.

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

ƒ

Œ. Œ.

œ. f

œ œ œ x. œ. œ. F f

œ.

Œ.

j x x x. œ. œ.

Œ. j x x œ.

. b œ. . b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. >œ œ. n >œ b œ . . œ . . . œ. b œ. œ. . . .œ œ œ œ œ. œ œ # œ. b œ. b œ. œ œ œœœ œ œ J J .œ .œ f p F œ. œ j j >j j b œ œ œ b œ œ ‰ ? œ œ œ œ b œ >œ . b œœ .. œ . # œœ j > j œ œj œ œ b œ # œ n œ œœ œb œ # œœ œ œ b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ . b œ œ œ œ. œ # œ n œ b œœ œœ J bœ ‰ J œœœ œ J J > > bœ b˙. ˙. b˙ ˙. b˙. œ ˙. œ œ nœ J J b œ. œ. . œ. . œ. œ. œ œ. œ. œ

˙. b˙. bœ œ. j œ œ œ.

œ œ J œ. œ œ.

˙. ˙.

b˙. ˙.

. b ˙˙ .

bœ.

Œ.

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b˙.

œ.

œ

˙. j bœ ˙. ˙.

#˙.

b˙.

œ.

œ.

œ J

˙. #˙.

b˙. b˙.

œ. nœ.

f

Œ.

j œ œ. f> œ.

pizz.

œœ .

j f œ pizz.>œ . f

b >œ . œ. f œ.

pizz.

Œ. Œ.

> Œ . # n œœ .. Œ.

>œ . >œ .

œ. Œ. Œ.


8

Norteña ∑ >œ > .œ œ b œ œ œ b œ J J #œ J J

40

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& & & &

? # & # # & #

## & #

Tba.

Mall.

Timp.

œ.

>œ n œ > œ > . œ ˙ J J

œ.

œ.

˙.

œ.

bœ. #œ .

œ. >

>œ .

œ. #œ. > > > #œ . œ . œ . > > œ. #œ œ. . > œ.

# & #

?

?

?

&

> x. œ.

Œ. bœ.

Œ.

j x x x. œ. œ.

œœœ œ.

40

& ? & & B

œ bœ

f

. Œ. bœ

t

bœ.

?

bœ.

Œ. Œ.

Œ.

bœ. bœ.

œ. Œ.

arco

Œ.

arco

ƒ

bw. ƒ bw. ƒ

b œ Jœ œ. ∑

F

b˙. >œ .

œ. >

b >œ .

> bœ nœ #œ œ. ∑

n œ n œ # œ >œ .

œ

œ >

b˙.

œ.

œ.

œ.

b˙.

œ.

œ.

œ.

f

œ bœ bœ

bœ Œ œj œ b œ œ œJ J F a due bœ Œ œj œ b œ œ œJ J F a due

œ. >

j œ. œ n œ b œ

œ. b œ. œ.

>œ .

f

F

n œ Jœ œ.

œ. F>

œ. >

œ J

œ.

œ bœ œ œ œ bœ . œ J œ. . F >œ œ. œ œ n œ œ. J F ‰

œ.

> œ n œJ œ .

n œ # œj

œ. >

œ J

œ.

nœ #œ J œ. >

>œ # œ œ. >. œ œ.

œ.

œ œ.

œ nœ bœ

œ.

>œ # œ œ.

œ œ.

œ nœ bœ

œ.

>œ # œ œ.

œ œ b œJ œ . J

œ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ

œ œ bœ . Jœ J

œ œ œ nœ bœ œ bœ œ œ œ.

œ F

r œ œœ F> œ >

j œ œ F œ.

œ. > œ. . œ. .

. . . . œ. . œ. œ œ. œ. œ. œ # œ œ # œ . . . . œ. # œ. œ. œ œ. œ. œ. œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ b œ. œ. œ. n œ. œ. b œ. œ. . . . œ nœ œ > ‰œ

œ. >œ J

œ. >œ J

œ nœ J

Œ.

F >œ >œ J

Œ.

.

Œ.

.

F

j > x x x. œ. œ.

>œ .

œ.

j x x x. œ. œ.

œ œ

n b ˙˙ .. n b ˙˙ .. n˙.

bœ. F

Œ.

Œ.

œ

˙˙ ..

n œœ ..

F

b >˙ .

œœ ..

œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ

œ.

œx x x x x x œx x x x x x œx x ‰Œ ‰ ‰ œ œ J

x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ J

œ.

Œ.

Œ.

œ.

œ.

F

b >˙ .

F

œ. ∑

Œ.

.

>˙ .

œ.

œœ œœ

j bœ

œ. œ.

b œœ œ

j œ. #œ œ.

œœ .. œ.

b >˙ .

œ.

œ bœ bœ nœ œ bœ

œ.

œ œœ

b >˙ .

œ.

œ bœ bœ nœ œ bœ

œ.

œ œœ

b >˙ .

œ. ∑

b >œ œ. œ. J bœ J b œœœ > n œœœ ... œ. bœ nœ œ. œ. bœ nœ œ.

>˙ .

F b˙.

œœ ..

arco >œ ‰œ ‰ ‰ œ œ > pizz > > arco ˙ . œ. œ. œ œ œ. œ ‰ ‰ ‰ arco pizz > > > > pizz.

Œ.

.

œœ ..

Œ.

^ ^ ^^ œ^ œ œ œ^ ^ ^ œ b œ^ œ^ ^ > œ bœ œ œ bœ œ œ F f

b œ^

Xylo.

‰ œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Snare Drum ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ J J F High Timbale ∑ ∑

j> Œ œj œ b œ. œ . > F f ƒ b b œœœ j >œ j œ J Œ œ. ‰ ‰ œj ‰ j . œ œ œ # œ œ # œ œ œ .. œ. œ > ˙˙ .. œœ .. œ. >˙ . b >˙ . bœ. ˙˙ ..

œ.

Ride cymbals

Œ.

bœ.

>œ J

œ œ ‰ œ œ œ ## œœ œ œj œ b œ œ œ n œ œ b œ œ œ nœ œ F

œ. >

>œ >œ J

œ J

œ bœ œ œ nœ œ bœ œ œ nœ œ ‰ œ œ œœ ## œœ œœ œj F

œ.

>œ .

œ. J

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ

ƒ > b b b œœœ ... # >œœ .. b œ >œœ .. œ . œ .. œ . # >œ .

ƒ b˙.

œ b >œ b œ.

nœ bœ.

 ˙.

œ. F>

œ.

. . œ. œ œ œ. . œ œ.

F

œ b >œ b œ.

j x. x x x. œ. œ. œ. ƒ ∑

arco

b >˙ .

œ.

b w . ƒ

. œ œ b œJ œJ œ b œJ b b ˙˙ . J #œ ƒ arco . . œ œ . b œ b Œ. Œ. œ. b ˙˙ ..

>˙ .

œ. œ. b œœ .. b œ . b œœ .. bœ.

b >˙ .

>œ b œ b œ œ b œ œ >œ œ b >œ . b œ . >œ b œ >œ œ >œœ .. J J J J b œ. œ. bœ J œ J bœ.

bœ. b >œ . œ

>˙ .

b˙.

>œ > ‰ œ. ‰œ ‰ œ > >

bœ.

F

‰ ‰ œ. œ ‰ > >œ > œ > ˙. œ. bœ.

?

F b >˙ .

œ.

Perc. 3

Vc.

œ.

# & #

Cb.

> b˙.

Vla.

œ . b >œ . >œ .

Perc. 2

Vln. II

œ.

Vln. I

œ.

bf>˙ .

œ.

>˙ .

#

Perc. 1

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ.

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

#

f >œ b œ >œ œ >˙ . J J

&

B b Tpt. 3-4

#

ƒ b >œ . œ . b >œ . >œ .

Œ b œ œ b œJ J ƒ f œ b œJ b >œ . n œ Œ J . f ƒ œ bœ > œ nœ bœ œ n >œ . œ œ n œ œ J J J J ƒ bœ. b >œ . . Œ. f ƒ nœ. œ. bœ. bœ. n >œ . > ƒ . n >œ . . Œ. nœ f ƒ nœ. œ. b >œ . . b œ nœ. > ƒ .

# & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

b >œ . b œ .

œ.

œ

œ J

œ bœ bœ

œ bœ bœ

˙

˙.

œ. ∑

œ. œ. j œ œ F

j œ œ F œ nœ œ œ.

Œ. œ

b œœ œ

œ bœ œ œ bœ œ

œ J

œœ .. œ.

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ Œ. œ

pizz.

bpizz. œ œ bœ J F œœ œ œ J J

Fpizz. ‰ œ œJ œ F

œ œ J

œ J œ J

œdivisi J arco


9

Norteña 47

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Hn.  3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

? ?

& ?

Perc. 3

 47

Vla.

Cb.

Vc.

#

& ? & & B t ?

. . > œ œ. b œ b œ œ. # >œ œ . b œ

b˙. ˙.

˙˙ ..

. . œ œ. n œ b œ œ. # œ >

˙. ˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

b˙.

ƒ >œ . ƒ

n b ˙˙ ..

˙˙ ..

b n ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

œœ .. >ƒ

œ œ b >œ œ .

œ

b˙. ˙.

f

ƒ . > bœ œ > >œ n œ b œ œ. œ œ œ n œ # œ. œ J œ. > . > j ƒ>j bœ œ b˙. bœ nœ œ. b œ œ . b ˙. œ. ƒ >œ . ˙. œ. >ƒ >œ . bœ œ > bœ nœ #œ œ J ˙.

˙.

œ bœ œ bœ bœ œ

f ˙. ˙.

œ

> b œ. œ œ b œ n œ. œ J∑ > ƒ b œ. œ b >œ œ. œ. >œ œ >œ b œ n œ. >œ J ƒ b œ. œ b >œ œ. œ. >œ œ >œ b œ n œ. >œ b œ œ œ J b œ n œ œ ƒ b œ. œ b œ œ >œ n œ # œ. >œ J œ b œ œ

b˙.

œ.

œ œ.

œ œ. ˙. ˙.

œ. ƒ>

œ.

Œ.

Œ.

œ.

Œ. bœ.

œ. J œ. J

œ. >œ J œ. >œ J

œ

œ. >œ j >œ œ. ∑>œ ‰ Œ . b œ. J J œ. >œ b œ. >œ œ. >œ J J J ‰ Œ. œ. >œ b œ. >œ œ. œ œ bœ œ œ J J J .œ >œ . >œ œ. bœ J J J

> bœ.

n >œ .

œ

œ bœ

>œ .

œ

Œ.

œ

f b >œ œ . f ˙.

f arco ˙. f ˙. ˙.

divisi

f

œ

œ.

b˙.

˙.

˙.

˙.

b˙. ˙.

˙. ˙.

b˙. b ˙.

bœ œ J

œ

œ œ

œ œ bœ

‰ #œ œ œ

œ >.

b >œœ .. b œœ .. >

>œ ‰ Œ. >œœ ‰ Œ.

I

œ. > F

>œœ ‰ Œ.

œ. >œ b œ. >œ œ. >œ ‰ Œ . J J J

œ >œ œ n œ . >

œ b >œ œ œ . >

œ >œ œ

b >œ .

œ n >œ œ œ . > ∑

‰ Œ.

>œ ‰ Œ.

>œ ‰ Œ.

xœ x x x x x xœ x x x x x ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J

œ. >

œ. > > œ. œ j >œ œ. b œ. J J >œ .

œ bœ

œ bœ œ œ. > >

œ. >

œ >

^ b b œœœ ... . œ. œ^ >œ œJ. œ J ‰ œ. œ.

œ. œ.

œ ‰& œ

œ. œ.

?

œ

j œ ‰ Œ. b œ œ œJ

œ

j œ œ ‰ Œ. bœ œ J

œ œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ. J

>œ . >œ . > œ. œ. œ ‰ Œ. > > j ƒ>j bœ œ œ j j œ œ bœ œ ‰ Œ. b œœ .b œ n œ œ . œ . œ b œœ . œ œœ . œœ œ. ‰ Œ. ƒ

> . ‰ œ. œ. œ # œ œ

. b œ. . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. n œ

œ œ J

> . >œ œ œ œ œ œ >œ b œ œ œ. b œ. >œ b œ œ. >œ b œ n œ J ƒ œ. b œœ .. b œœ .. b œœ .. œ . œ . œœ .. œ. œ. œ. œ . œ. œ. . œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ b œ n œ b œ œ œ bœ œ œ œ J

œ œ b >œ œ .

œ. >

>œ .

ƒ

ƒ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ nœ ƒ b >œ b œ n œ œ ˙. J ƒ >œ . >œ . b˙.

b >œœ ..

œ. œ. > > > b œ. œ œ. >œ J œ bœ nœ œ J > . ƒ œ. Œ. Œ. œ.

n >œœ ..

œ. >œ J

. œ. j n>œ œ. œ œ. j # œ œ. œ œ. n œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ b œ œ. œ J J nœ > > F> I œ œ œ œ œ œ œ œ # œ ‰ œ œ ‰ ‰ Œ. ‰ ‰Œ ‰ F

> œ ‰ Œ.

œ.

b >œœ ..

œ. >œ J

>œ b œ J œ.

œ œ b œ œj œ œJ œ ‰ Œ .

œ œ b >œ œ .

f bœ œ . œœ j œ œ œ. œ œ. œ œœ œ œ. œ œ arco b >œ œ . œ œ b >œ œ. œ

‰ Œ.

j j b >œ œ. œ. # œ œ. J >

b >œ œ œ.

n >œœ ..

œ. >

œ.

‰ Œ.

j œ. >œ F

. œ. b >œ b œ œ. ‰ #œ

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J ƒ J ∑ ∑ ∑

b >œ œ .

Œ

f

>œ œ

œ. >œ b œ. >œ œ. >œ ‰ Œ . J J J j œ œ bœ j œ ‰ Œ. œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ.

œœ .. > œœ .. >

œ. >œ œ œ J

œ. >

b >œœ ..

œ. >œ . >œ œ. >œ bœ ‰ Œ. J J J j ƒ>j bœ œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ œ b œœ .b œ n œ œ . œ . œ b œœ . œ œœ . œœ œ. ‰ Œ. ƒ > > . >œœ >œ . b œœ .. >œ . b œœ . b >œœ .. ‰ Œ. œ. œ. b œœ .. > ƒ

b˙. b ˙.

.

>œ .

b >œœ .. œœ .. >ƒ . > . >œ b œJ œ œ bœ œ bœ œ œ nœ #œ . œ ƒ œ œ œ œ œ > n œ # œ. >œ b œJ œ n b ˙˙ ..

œ J Œ Œ. f f

œ œ b >œ œ .

œ

˙˙ .. f

œ.

> . . . . œ œ b œ b œ œ # >œ œ . b œ

œ.

?

Perc. 2

Vln. II

#

# & #

Vln. I

f b >œ œ .

f # b >œ œ . & # f

Perc. 1

Pno.

#

f ## ˙ . & f ## ˙ . & f ### ˙ . & f &

B b Tpt. 3-4

f >œ œ .

f # # >œ œ . & f ˙. ˙. ?

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

>œ œ .

‰ œ

œ #œ œ >


10

Norteña ∑

54

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. f f a due. . . œ b œ œ œ. b œ. œ. b œ. œ. ‰ œ. b œ. œ. f f a due

#

Œ. Œ.

# > & # œœœ

Œ.

a due

‰ œ b œ n .œ b .œ n .œ . F. f . . . . >œ œ œ. œ. b œ œ. œ œ b œ. n œ. œ. b œ

?

œœ ‰ Œ. F œœ ‰ Œ . F

> œœœ

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰ Œ.

‰Œ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ. nœ œ œ œ > j œ n >œ ‰ Œ . œ œ nœ œ œ n œ œ >œ J J >

œ ‰ Œ. bœ ‰ Œ.

œ œ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

œ bœ ‰ Œ.

œœ ‰ Œ . ∑

œ ‰ Œ. œ œ œ F œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ f F œ Œ.

‰ .œ b.œ n .œ b .œ n .œ

Œ.

œœ

‰ Œ.

œ ‰ Œ. œ

œ œ ‰ b œœ ‰ n œœ ‰ œœ

∑ œ œ

œ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ œ œ

‰ Œ. bœ ‰ bœ

œ ‰ Œ. nœ

œ ‰ œ ‰ # œœ ‰ œ nœ œ œ

œ bœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ œ

# . . . . œ. b œ. œ ‰ Œ . ‰ Œ ‰ œ ‰ Œ. ‰Œ ‰ ‰ Œ. & # œ œ œ. œ. b œ. œ. œ œ n œ # œ œ œ nœ > f F F . > > b œ œ. b œ. n œ. œ. # . . . . œ. b œ. . b œ. . & # œ œ œ. œ. b œ. œ. œ œ n œ # œ #œ œ. œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ n œ # œ >œ > > > F f > ### ∑ ∑ ∑ & #

œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ ‰n œ ‰ œ

# & #

# & #

?

?

?

&

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

&

.

?

.

&

divisi

Vln. I

Vln. II

&

Œ.

Vla.

B

t

?

Hn.  1-2

&

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

54

Pno.

Cb.

Vc.

#

Œ.

œœ ‰ Œ. F

œœ

œ ‰ Œ. bœ ‰ Œ.

œ œ

‰ Œ.

œ œ #œ œ œ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ

‰ Œ.

œœ

‰ Œ.

‰ Œ.

b œœ ‰ Œ .

Œ.

œ œ

œœ œ œ

‰ Œ.

œ bœ ‰ Œ.

‰ œ ‰Œ ‰œ ‰Œ

‰ bœ

‰Œ ‰

pizz.

pizz.

œœ ‰ F pizz. divisi Œ . œœ ‰ F pizz. œ ‰Œ ‰ F pizz. divisi œ ‰ œœ ‰ œ F divisi

√. . . . . bœ œ ‰. œ. œ. b œœ. b œœ. œ . F bœ ‰.

Œ.

œ ‰ Œ

œ œ ‰ œ œ

‰ Œ.

œœ ‰ Œ . œ ‰ Œ. œ

‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ

bœ ��� bœ

œ

√ b œ. > > b >œ œ . > # >œ œJ œ # œ b œ. œ. b œ. œ. œ. # >œ n œ œ >œ œ. œ. œ. œ. œJ J œ J # œ œ. J œJ F f œ. œœ .. œ. œ. œœ .. >œ . # œœ .. œ. œ . œœ .. œ . œœ .. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ > >. ∑

‰ Œ.

œ ‰ œ ‰ # œœ ‰ œ bœ œ œ

‰ Œ.

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ œ

‰ Œ.

‰ Œ.

œ ‰ b œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ

œ bœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ œ œ

>œ œ J œœ œ. œœ ..


11

Norteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

62

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

#

# & #

?

# & #

# & #

## & #

#

#

# >œ œ .

∑ b œ. . . >œ œ b œ b œ. œ.

F b >œ œ . > œ. œ. b œ. b œ. œ. œ F # >œ œ . >œ . > œ . œ Jœ J F b >œ œ . > > œ . œ œ œ. JJ F œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ œ F

œ ‰œ ‰œ ‰ œ F Œ. œ ‰ Œ. œ œ F

F ‰œ ‰

œ

‰ œ

bœ >œ œ . >œ b œ œ. œ. . œ. bœ œ œ . >œ b œ œ. œ. . œ. > b >œ œ . >œ œ œ œ œ. œ .. . b >œ œ . >œ

œ œ œ œ. œ .. .

‰œ ‰

œ

œ

# & #

?

?

?

&

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Mall.

Timp.

62

Pno.

& ?

Tba.

‰ Œ. œ ‰ Œ. œ

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tbn. 1-2

# & #

B b Tpt. 3-4

‰ œ ‰œ ‰ ‰œ œ

B b Tpt. 1-2

&

Hn.  3-4

&

œ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ œ œ

Hn.  1-2

‰œ

Œ . n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ n b œœ ‰ b œ ‰ œœ ‰ Œ . œ F

Œ . n b œœ ‰ Œ . F b œ >œ b œ n œ # œ >œ J > f b œ >œ b œ n œ # œ >œ J > f bœ œœ œ bœ ‰ ‰ œ F bœ F bœ F

‰ Œ. ‰ Œ.

œœ ‰ n b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ .

œ nœ œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ ‰ Œ. œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ œ ‰ Œ. œ

Œ. œ. œ œ bœ œ. œ. > > ∑

œœ œ œœœ

‰ Œ. œ ‰ bœ ‰ nœ ‰ œ ‰ Œ. nœ œ œ œ

Œ.

œœ œ œœ bœ œ ‰ ‰ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. œ œ

‰ Œ. ‰ Œ.

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ

œ

‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ

œ œ

œœ ‰œ

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

Œ. f

bœ bœ

Œ.

divisi

b œœ œ ‰

œ b b œœ

divisi

f

> >œ œ œ b œ J

œ œ 9 b >œ # œ ∑>œ Jœ Œ . 4 8 4 J œ œ 9 b >œ # œ >œ Jœ Œ . 4 8 4 J

j> 9 > >œ œ œ œ œ b œ œ œ 8 b œ # Jœ J Œ . > >œ b œJ >œ œ n œ œ 9 n >œ j>œ œ . 8 #œ J Œ

bœ bœ ƒ bœ ƒ bœ ƒ

4 4 44

> œ 98 n >œ # œ œ J Œ . 44 J 98 bb œœ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ 9 4 8 nœ ‰ ‰ Œ. 4 œ 9 8 n œ b œj œ Jœ Œ . > > 9 8 nœ ‰ œ ‰ Œ.

4 4 4 4

9 4 n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ 8 n b œœ ‰ b œœ ‰ Œ . 4 ƒ 9 4 n b œœ ‰ Œ . œœ ‰ 8 n b œœ ‰ œœ ‰ Œ . 4 ƒ bœ ‰ Œ. œ ‰ 9 bœ ‰ œ ‰ Œ. 4 8 bœ nœ 4 nœ bœ ƒ

‰ Œ. n œœ ƒ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ.

œ

‰ Œ.

œ

œ ‰ 98 n b œœ ‰ n œ ‰ Œ . 44 œ œ bœ œœ ‰ 98 b œ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ

‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ ‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ

b œ >œ œ b œ œ 9 b >œ b œ >œ Jœ Œ . 4 b >œ b œ n œ >œ J 8 4 J ƒ ∑

98

44

98

44

98

44

98

44

j œ >œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œœ 98 b œ b œ >œ œ bœ œ J > œœ œ 9 ‰ ‰ ‰ 8 bœ ‰ œ b œ œœ œ uniti > arco bœ œ œ bœ œ 9 b >œ b œ >œ b >œ b œ n œ >œ J 8 J ƒ uniti arco b œ >œ œ b œ œ 9 b >œ b œ >œ b >œ b œ n œ >œ J 8 J ƒ bœ œ Œ . b œ ‰ Œ . œ ‰ 98 b œœ ‰ b œœ

œ œ Œ . 44 J

‰ Œ. ‰

b œœ œ

pizz.

œ œ

œœ œ

b œœ œ

b œœ œ

‰ bœ ‰ ‰ œ bœ œ pizz. bœ nœ b œœ œœ ‰ Œ. ‰ bœ ‰b œ ‰ f

b b œœ ‰ f divisi b pizz. œ b œ ‰ . Œ f bpizz. œ ‰ Œ. divisi f pizz. b œœ bœ ‰ bœ ‰ Œ.

Œ.

Œ.

n œœ

> >œ œ œ b œ ∑J

> > œ œ nœ œ b œ n œ # œ >œ J œ ƒ œ J bb œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ƒ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ J nœ œ ƒ >œ œ n œ b œ œ nœ #œ œ J œ J b >œ > ƒ œ J nœ ‰ Œ. œ ‰ Œ ‰ ƒ

bœ ‰ Œ. œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. nœ bœ bœ nœ œ

&

Vc.

bœ f

œ J

Œ.

Vln. I

Cb.

bœ f

j bœ nœ œ bœ ƒ> œ bœ nœ J bœ ƒ> œ > J bœbœ nœ ƒ œ bœ nœ b J œ ƒ>

n b œœ ‰ Œ . œœ ‰ n b œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ . f

œœ ‰œ ‰

Œ.

œœ œœ ‰ Œ. œ ‰ Œ. œ œ œ

n b œœ ‰ Œ . b œœ ‰ n b œœ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ Œ . f

> œ nœ œ n œ b œj œ œJ n œ . Œ ‰ Œ . > > bœ œ bœ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ. bœ ‰ œ f

œœ Œ. œ ‰ Œ. f œœœ œ ‰ ‰œ ‰ œ œ

Œ.

j œ œ n >œ . Œ ‰ Œ . nœ bœ > J >

> œ >œ . œ # œ œœ œ œ . Œ . œ # œJ J >

∑ Œ œj œ . f > >œ b œ >œ . >œ b œ œ > > > œ œ œ œ bœbœ nœ œ bœ #œ J J J J f> > > > >œ œ b œ œ. >œ j> œ œ b œ œ b œ # œJ J J b œ b œ n œ >œ œ f > b œ >œ œ n œ œ n >œ j >œ œ >œ œ. >œ bœ bœ nœ œ J J J #œ >f > > > > >œ œ n œ œ. >œ œ œ n œ œ n œ # œJ J J b œ n œ # œ >œ J œ f œ. >œ bœ œ bœ œ œ œ b œ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ œ J f ‰ œ ‰ ‰œ ‰ ‰ ‰ œj œ nœ nœ œ œ . > œ f > j b œ >œ œ n œ œ n œ b œj œ œJ n œ œ. œ b œ n œ # œ >œ J > > > f> . œ >œ nœ ‰ Œ. œ ‰ Œ ‰ nœ ‰ œ ‰ œ J f .

œœ œ

‰ Œ.

œ ‰ Œ. œ œ œ ‰ Œ.

Œ . œœ ‰ b b œœ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ Œ . œ Œ . œ ‰ b œœ ‰ b œœ ‰ b œœ ‰ Œ .

œ ‰ Œ ‰ bœ ‰ ‰ ‰ Œ. œ œ œ œ ‰ œ ‰ bb œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ Œ . œ œ

> bœ bœ nœ œ bœ bœ nœ œ > ƒ œ b b œœ bœ ‰ bœ

bœ ƒ bœ bœ ƒ

ƒ

‰ Œ . 44 œ J Œ . 44 œ J Œ . 44 ‰ Œ . 44

œ ‰ Œ ‰ 98 b œ ‰ ‰ Œ . 44 œ b œœ œœ b œ ‰ ‰œ ‰ ‰ 98 b œ ‰ œ ‰ Œ . 44 œ œ ‰ Œ.


12

Norteña

Picc.

&

q 44 ∑

Fl.

&

44

Ob.

&

4 4

# & 44

# & # 44

44

# 4 & # 4

# 4 & # 4

b >œ œ n >œ œ œ œ œ ˘œ ˘ ‰ J bœ œ bœ ≈ ∑

71

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

?

## 4 & # 4

f

q™

∑ ∑

w

P

w P b˙

˙

P w P

>œ œ ˘ ˘ ˘ > > œbœ œ ‰ n Jœ œ œ n œ œ f ∑

∑ ∑

^ j n œ b œ ‰ œ œ- . œ > f

Hn.  1-2

# 4 & 4

Hn.  3-4

&

# 4 4

# & # 44

# & # 44

?

4 4

?

44

?

44

&

44

?

44

Perc. 1

44

Perc. 2

44

44

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 3

> > > -j > j w ˙ ˙ œ. b œœ b œœ Œ b œ œ œ w b œ œJ œ œ ‰ b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b w œb œ b ˙œ œ ‰ b œ ˙œ . ‰ b œ œ b œ œœ n b œœœ b b œœœœ ..b œ œ œœ œœœ œœœ œb œœœ b bb œœœ . œ œ œœ œœœ . œn œ œœ. œ b œ œ . . . ‰ ‰ Œ œ Œ J J J > J p > J J > F > > > >˙ > >œ . b œ œ >œ . >- > > Fb œ . b b œ b˙ b˙ ˙ b˙ œ œ. ˙ b˙. œ bœ œ œ. œœ b b œœœ ... J ∑ J J bœ. J

∑ 

b œœ œœ

a due

> ‰ j X. x œ Œ Œ œœ Kick Drum > F ∑ Ride cymbals

>x

>x Œ  b >œ bœ

Œ

Crash Cymbals

f b >œœ œ b b b œœœ œ œ œ ‰ œ J f œ. b œ b œœ j bœ. œœ œœ œ b œ. J b œœ

>œ b >œœœ œœ

&

44

?

44

Vln. I

&

4 4

Vln. II

&

44

B

44

unite arco

t

44

arco

71

Pno.

Vla.

Cb.

Vc.

?

44

ƒ

œ >œ

Œ 

bœ Œ  b >œ w

P w P w P

uniti arco

P

˙


13

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

œ . b œJ- œ . b œ^ J

E. Hn.

&

œ . œ- œ b œ- œJ J J f

81

Picc.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

bw

?

˙

b˙.

# & #

˙

˙

bw

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

b >œ .

˙.

## & #

#

 ‰ jn œ œ b œ Œ bœ -

#

# & #

# & #

?

œ‰ Œ J

j j j j œ . œ- œ œ- œ- œ . œ- œ . ƒ

^j ^j Œ œœ ‰ ‰ œœ Œ F ^ ^ Œ b œj ‰ ‰ œj Œ F ^ ^ Œ j ‰ ‰ jŒ œœ b œœ F ^ ^ Œ b œœ ‰ ‰ œœ Œ J J F ∑

^ j j j j œ- . œ- œ œ- n œ- œ . n œ- œ . b œj f > b œ >œ œ . b ˙ œ œ. b˙ œ^ J J J f ^ œ œ œ . œj œj œ n œj œ . n œj œ . b œj - - - f

^ Œ œ nœ œ ‰ œ œ ‰nœ œ œ œ œ-- - - ->

j‰ Œ œ

œ‰ Œ J

j‰ Œ œ

> bœ œ œ œ nœ œ nœ b˙ œ. n œ. œ. > . . . . > f F ^ ^ > ‰ œ nœ œ bœ œ nœ œ œ Œ  ∑ P F ∑

^ j j‰ Œ œ œ

^j ^j ‰ b b œœŒ b œœ ‰ Œ ^ ‰ b œjŒ ‰

^j œ ‰ Œ

^j ^ Œ j‰ Œ b œœ b œœ

^ ‰ b œœ Œ J

œœ^ ‰ Œ J

∑ ˙ ∑

Œ

f ^ Œ b b œœ ‰ J f ^ Œ bœ ‰ J ^fj Œ œ ‰ nœ f ^ b œ Œ b œJ ‰ f

^ œ b œ œ œ œ>. œ nœ 3 ƒ 3

∑ b >œ

>˙ .

b œ^ ‰b œ Œ J

> b˙.

^ ‰ b Jœ Œ

œ^ œ œ œ J > > ∑

j > œ ˙

œ

œ ^ ‰ œ œ Jœ > >

^ ‰ Jœœ Œ

^ ‰nœ œ œ œ J f > > ∑

?

?

&

?

> x œ >

Œ ‰ Ride j Bell > x xx x ˙ Œ Œ œ œ ˙. > ∑

>x

Œ

> œ œœ >

>x Œ 

> œ X œ Œ > >x Œ

> X. œ Œ >f

Ride cymbals

Œ

œx x

Snare Drum

>x Œ

f

‰ j > Œ x x Œ œœ œ Œ >

‰ Ride j Bell x xx Œ œœ

>j ‰ Œ x œ‰ Œ J >

>x Œ

>x

Œ

 

I

bœ. > F

bœ œ ^ ^ > J œ œ œ bœ

^ ^ ^ > bœ bœ œ œ œ œ bœ f

œ b œ^ œ^ n œ^

œ œ^ œ œ

Œ œ F>

w

&

?

œ . œ- œ b œ- œJ J J

œ . b œJ œ . b œ^ J

81

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

˙

˙

>œ . b œ- ˙ J

˙.

œ b œ-

˙

˙

bw

˙.

œ œ -

˙

t ?

˙

˙.

bw

∑ ˙

b˙.

œ

b >œ .

f

j j œ- . œ- œ œf œ œ- œ- . œ- œ œJ J f b œ >œ œ . b ˙ J f

œ‰ Œ J

^ j j b œ- œ . b œ- œ . b œj œj ‰ Œ b œJ

œ J

œ . b œ- œ . b œ^ J J > œ. b˙

œ^ J

œ‰ Œ J ∑ œ‰ Œ J

œ

^j ‰ nœ Œ œ

> j jn œ œ œ

Perc. 3

Vc.

œ

œ œ -

Cb.

˙.

Perc. 2

Pno.

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

œ b œ-

˙.

∑ ˙

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

∑ ˙

&

B b Tpt. 3-4

#

>œ . b œ- ˙ J

˙

# & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

˙

q∞


14

Norteña

^ b œ b œ . b œ ∑œ . b œ bœ. œ ƒ^ a due b œ bœ. bœ œ. bœ . bœ œ & ƒ a due ^ bœ bœ. bœ œ. bœ bœ. œ & ƒ^ nœ bœ. bœ œ. bœ bœ. œ # & ƒ a due ^ # nœ bœ. bœ œ. nœ bœ. œ & # ƒ œ a due b œ^ œ . b œ . œ œ . œ ? ƒ # # n œ^ œ . b œ œ . œ œ . œ & ƒ # # n œ^ œ . b œ œ . œ œ . œ & ƒ œ. # # # n œ^ œ . b œ œ œ . œ & ƒ

92

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

&

Tba.

Mall.

Timp.

U > œ . b œ n œ . œ œ . œ œj ‰ > f œ . œ b œ . >œ . jU j œ bœ œ ‰ œ ‰ > f œ. œ nœ. > U œ œ. j‰ j‰ b œ œ > œ f œ ‰ n œ . œ b œ . >œ >œ . n œ œJ U‰ J f F œ . œ œ . >œ >œ . b œ n œJ U >œ . œ œ . >œ >œ . n œ n œ ‰ J ‰ F f

œ. nœ #œ. œ œ. œ >> F> >œ . œ b œ . >œ œ. > bœ F >œ . œ nœ. œ > >œ . b œ F n >œ . œ b œ . >œ >œ . n œ

j‰ œ

.

‰ ‰

# & #

.

‰ ‰

# & #

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

&

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Snare Drum

œ œ œ Œ ƒ

Bass drum

j> œ œ. ‰ œ>.

œ œ F

Œ

Œ ∑

cymbals >Ride j‰ Œ Œ ‰ œ œ xœ >3 > J ‰ Œ Œ >f .

Toms

b >œ

F nœ

U U U U U U U U

U > ‰ ‰ xœ F> U ‰ ‰ U

b >˙

œ œ. J j œ œ.

>œ-

œ œ. J

bœ nœ #œ œ

b œ b >œ . J

‰ œ

b œ b >œ . J

>˙ œ bœ

œ

b˙ >

F  ‰ œ œ œ ‰ œ . f >

U

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

F

q

œ œ . >œ >œ . b œ b œ I >J U‰ œ bœ > F œ b œ . >œ >œ . b œ œ U ‰ J b œ n œF> >

‰ ‰

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

#

F >œ .

œ b œ . >œ∑ >œ . n œ œJ U‰ œ b œ . >œ >œ . n œ œ J U‰

ritardando

.

&

B b Tpt. 3-4

F >œ .

œ ‰ bœ. J œ bfœ . J ‰ f œ. œ œ . >œ >œ . b œ b œJ ‰ f œ n œ . >œ >œ . b œ œ ‰ œ . J f

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

#

> >> b œ . œ b œ . œ∑ œ . n œ F> œ b œ . >œ . n œ bœ. >œ

œ J

>œ .

∑  b >œ b œ b œ J > b œ b œj b œ

∑ bœ

b œ^ >œ œ.

f b >œ œ œ ^ J bœ œ œ . f > b >œ œ œ ‰ ‰ b œ ∑

b >œ

œ J

œ

b >œ b œ œ >œ J

b˙ b˙ œ. 

œ J

bœ > œ nœ bœ œ œ œ œ nœ nœ bœ bœ nœ nœ bœ nœ œ nœ œ nœ bœ bœ nœ >  nœ 

j ^ œ œ œ n œj Œ

^ jb œ œ b œ . œ > .

œ. nœ

b >œ . œ œ^ b œ

˙

^ b >œ b œ. œ œ

˙

j j œ œ > n >œ ‰ nœ F>

>œ œ >œ J J

j œ œ. > >œ J

œ bœ #œ œ œ nœ

j j œ œ œ > >

j bœ

j œ œ.

j >œ > bœ J

œ.

œ œ bœ > > > œ bœ nœ œ œ œ Œ

>˙ .

j j bœ œ. bœ œ. >

x. x x œ œ

>> > xx x œ >

> x œ >

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x xx œ. œ

œ.

>> > > xxx x œ œ > > 3

x. x x œ œ

x. x x x. x x œ œ œ œ

.

‰ ‰

&

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

Vln. I

&

.

‰ ‰

Vln. II

&

���

.

‰ ‰

Vla.

B

.

‰ ‰

t

.

‰ ‰

?

.

‰ ‰

92

Pno.

Cb.

Vc.

U U U U U U U

j nœ >

œ œ. J

x. x x œ œ

‰ j œ F

œ. >

x. x x œ œ

Œ

bœ J

3

>œ .

j j œ œ. bœ œ. >

j b œ œ œj n œ b œj b ˙ œ nœ bœ œ ˙ > bœ > > >œ b œ n œ >œ œ. œ œ^ >œ n œ n œJ œ œ œ œ b œ^ >œ œ. J ‰ ‰ ‰ J J f ∑

bœ j œ >

> >3 > xxx œ >


15

Norteña ∑

101

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

&

& &

? # & # &

Hn.  3-4

&

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

##

## & # &

B b Tpt. 3-4

#

# & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

˙

&

# #

# & #

˙

f f

>œ b œ b œ- >œ J J 3

˙

3

>œ b œ b œ- >œ J J 3

˙

3

3 ^ j j œ ‰ Œ b œJ ‰ b œ- >œ f n œ^ ‰ b œ- b œj ‰ Œ j J > œ 3 f 3 > œ ‰ Œ œ b œ b œ- œJ J J 3 f> 3 3 j j j‰ n >œ œ >œ b œ n œ- >œ f n œ^ ‰ b œ- >œ  J J 3 f n œ^ ‰ b œ- >œ ˙ J J 3 f

˙

˙

˙

˙

˙

f

˙

3 ^ j ‰ Œ b œJ ‰ b œ- œj ˙ œ > f 3 ^j  b œ ‰ b œ- œj ˙ > f

  

# & #

?

?

> > ‰bœ. bœ œ > f

?

& ?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

F

˙

w F bw F

^ ‰ œj Œ F

^ ^ nœ ‰ ‰ bœ

bœ bœ nœ œ œ bœ F bœ ‰ ^ n œ Œ œ^ ‰ ‰ b œ^ J F ^ ^ ^ ‰ b œJ Œ œ ‰ ‰ b œ F ^ ^ n œ^ ‰ J Œ œ ‰ ‰ nœ F

‰ œ^ Œ J F ‰ ^j Œ nœ F ^ ‰ b œj Œ F

˙

˙

Œ

^j ‰  bœ

Œ Œ Œ

^ j‰ œ

^ j‰ nœ ^j œ‰

œ bœ bœ œ

^ ‰ b œJ ‰ œJ

œ^ J‰ 

> x œ > F

œ b˙ J

˙. f

Œ

>>3 > x. x x x. x x x x x œ œ œ œ œ > f ∑

b >œ œ b œ J J

bw f

> x x. x x œ œ œ >

f

^ Œ nœ ‰  J

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

œ bœ bœ nœ œ bœ F bœ

œ.

∑ ‰

˙

b œ. >œ n œ

f b œ. >œ œ f b œ. >œ œ

f . > >œ b œ- n >œ œ b œ œ œ J ‰ f

bœ > ˘ b ˘œ bœ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ b œ b œ b œ n œ b œ b œ b œ >œ b œ œ b œ b œ bœ f n ˘œ ^ ^ Œ œj ‰   ‰ œj ‰ n œj j ‰ œ n œ œ ‰ J bœ - > >

˙

^ Œ b œj ‰ 

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ^ bœ ‰ ‰ bœ

^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ‰ n œJ Œ F

> > ^ ‰ n œ ‰ œ b œ ‰ œ- n œ œ . J J J f ^ > - > ‰ b œJ ‰ n œ b œ ‰ œ n œ œ . J J f

b˙ b˙

œ b >˙

œ œ. >œ œ

œ b >˙

œ œ. >œ œ

œ œ. >œ œ

œ b >˙ œ b >˙

œ

œ

œ

œ

bœ bœ œ bœ bœ œ

bœ œ œ bœ nœ #œ œ nœ

œ œ bœ bœ nœ œ œ >œ > > œ œ bœ > > > œ bœ nœ œ œ

j j œ œ .. b œ œ .. >œ œ >œ œ

j œœ n œœ >

Œ

j œ nœ œ œ >

j n œœ >

j j œœ œœ .. b œœj œœ .. n œ bœ > > >

j œœ œœ >

j j œœ œœ .. b œœ œœ .. > > j j œœ œœ .. œœ œœ .. > >

œ œ bœ

j œœ n œœ >

∑ 

bœ œ œ bœ bœ nœ œ bœ

j ‰ b œj œ . œœ œ œ. > > f j  ∑  Œ ‰ œj œ . œ œ œ. œ > > f ^ j   ‰ j‰ j j ‰ j œ n œ œ b œ œ- n œ œ . b œœ œœ .. > > > >œ f ^j j j   ‰ b œ ‰ n œj b œj ‰ œ n œ œ . # œœ œœ .. œœ - > > > > f ˘ bœ œ bœ > ˘ bœ bœ bœ nœ bœ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ bœ bœ > œ bœ bœ bœ nœ œ f ∑

œ œ. >œ œ

j n œœ > j b œœ >

bœ œ œ œ œ >œ b >œ n >œ

bœ > n >œ

bœ bœ œ nœ bœ œ

j j œ . b b œœ œœ . n œ œ. > . b œ >

bœ >

œ> œ œ‰Œ J ∑

j œœ .. b œœj œœ .. b œœ > >

j bœ œœ .. œ > œœ .. b œœj >

j œœ .. b œœ > j œœ .. n b œœ >

> j bœ œ œ œ ‰ Œ

bœ bœ œ bœ bœ œ

Œ. œ f> ˙ ˙

j œ‰Œ œ

˙ ˙

j œ‰Œ œ j œ‰Œ œ

˙ ˙

˙˙

j œ. œ œ >

j œœ ‰ Œ

œ > j‰ Œ œ œ

x. x x x. x x œ œ œ œ ∑

>> > x. x x x x x œ œ œ > 3

> x œ >f

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x. x x œ œ

> >3 > > xx x x œ œ > F>

x. x x œ œ ∑

> >3 > > x. x x x. x x x x x x x. x x œ œ œ œ œ œ œ œ > f ƒ> ∑ ∑

Œ x x x œ. œ Œ

ŒRide cymbals œx .xœ Œ Snare Drum F ∑

&

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

101

Pno.

Cb.

Vc.


16

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

111

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Hn.  1-2

Hn.  3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

& &

#

# & # ? # & #

f f

˙

˙

˙

œ œ #œ œ œ #œ nœ œ # œ # >œ # œ œ œ ƒ ∑ ∑

^ ^ ^ ‰ ‹ œj Œ # œ ‰ ‰ #œ P # # > # œ^ n œ^ ‰ ‰ # œ^ & # ‹œ Œ P

&

# #

# & #

f f

˙

# & #

&

˙

˙

˙

˙

Œ

^j ‰ Œ œ

‹ >œ # >œ # >œ ‰  J f #˙ #˙

#œ #œ

?

?

?

&

>x x œ

> œx œ xx xœ œ xx œ

Perc. 2

Perc. 3

111

& ?

Bass Drum

w # # www F

Floor Tom 1

> > œx . xœ >

œx . œ xx ∑ ∑

˙˙ ˙˙

>x x œ

œx . œ xx ∑

> > œx . xœ > >

∑ j#œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ # œœ J > #œ œ œ #œ œ #œ #œ #œ #œ #œ œ

j œ #œ. œ # œ. >

œ œ #œ œ œ #œ nœ œ # œ # >œ # œ œ œ

F #˙ F

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t ?

>x x œ

˙

˙

∑ ∑

^ ^ ^ ‰ # œj Œ œ ‰ ‰ œ #œ nœ œ P

# # œœ^ œœ^ ‰ ‰ œœ^ J Œ P

œ^ # œ^ œ^ ‰ # œ Œ nœ ‰ ‰ œ J P ^ ^ ^ ‰ jŒ #œ œ ‰ ‰ œ P

>x x œ >

f #˙

# œ^ ‰ œ # >œ ‰ # œ- >œ œ . J J J

^ ‰ Jœ ‰ œJ

f

>œ œ- >œ œ . J ‰

> - > ^ ‰ # œJ ‰ œJ # œ ‰ œ œ œ . J

˙ f

^ ‰ j‰ j j ‰ œ œ œ œ- # œ œ . > >

‹˙ f

# œ # >œ œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ >  f ^ #˙ ˙ ˙ ‰ œ ‰ œ ‹ œj ‰ œ- œ œ . J J > > f ^ #˙ ˙ ˙ ‰ œ ‰ œ ‹ œj ‰ œ- œ œ . J J > > f > ‹ œ ‹ œ œ #œ œ #œ œ œ # œ œ‹ œ œ œ ‹œ œ ‹œ œ #œ œ ‹œ #œ œ > ‹ œ f ^ Œ # # œjœ ‰  ∑ ∑ œ # œ œ # œ‹ œ œ #œ

^ Œ # œj ‰  #œ

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 > >3 >

˙

Low Mid Tom High Mid Tom

#w F

˙

# œ^ œ # >œ # œ- # >œ œ .. ‰ ‹ œJ ‰ œJ # œJ ‰ œ ‹ œ œ ‰ #w F f # œ >œ # œ #œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ >  #œ #œ #œ #œ œ #œ œ  F - > >œ >œ > ^ ˙ ‰ #˙ # œ ‰ ‰ œJ ‰ œ # œj ‰ œ # œ œ . J > F f ‹ >œ # >œ # >œ ‰ Œ ‰ ‹ œ^ ‰ œ # >œ ‰ œ- ‹ >œ œ . ˙ ‰ #˙ J J J J f F f >œ >œ ‹ >œ ^ ‹œ #œ ‰ ‰ ‰ œj ‰ ‹ œj j ‰ œ- ‹ œ œ . #œ #œ #œ #œ œ ‹œ # œ > > f F ^ ^ ^  ‰ # # œœj Œ œœ ‰ ‰ œœ nœ #˙ #˙ P #˙

# & #

Vc.

?

Perc. 1

Cb.

# œ^ œ > # œ- # >œ œ . ‰ # œJ ‰ œJ # # œœJ ‰ œ # œ œ . f

Crash Cymbal

Pno.

‹ ˙˙ f

Œ

‹˙ ˙ f

# # œœ^ J‰ 

^j ‰ # œœ ‰ œœj ‹ œj ‰ œœ œ œ > - # >œ ^j j j œœ ‰ œœ # œœ ‰ ‹ œœ- n œœ > >

‰ j #œ ‰ œ  ‰ ‰ œ 

Œ

nœ.

F œ

nœ. Œ

#œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ F ^ ^ ^ ‰ # œj Œ œ ‰ ‰ œ P

w F #w F #˙

w F

nœ.

# œ^ J

^j #œ

#˙ F

nœ.

œœ ..

#˙ F

nœ.

#œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ F ∑

>x x œ >

# >œ # œ # œ # œ # œJ # œ

œ j œ # œœ ww # # œœ ww > F # œ >œ # œ #œ œ œ #œ #œ #œ >  #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ 

xœ œ xx

œx œ

>x > >x x œx œ x œ >f > ∑

∑ ˙˙ ˙˙

#˙ #˙ >

œ # œ œ # œ‹ œ œ #œ

> œx œ > >

#w #w f> #œ

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ

>x x œ >

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 >>3 > ∑ ∑

^j #œ

#w F

> œx œ > >

# œ^ J

^ ^ ^ ‰ jŒ #œ nœ ‰ ‰ #œ P

œx œ xx

# œ^ J

œ. œ.

F

F

# œ^ Œ #œ ‰  J ^ j‰  #œ

> x œ F>

œx œ xx ∑

> xœ œ >>

œ # œ n œ œj œ # ## œœœœ wwww J F # œ # >œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ >  œ #œ #œ  ∑


17

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

# œ^ . f

# œ^ œ œ # œ # œ # ˙ J J J

Œ

^j ‰  Œ #œ

œ.

#

#œ nœ #˙

#

> œ ‰Œ J

j‰ j >œ œ # œ œ # œ . #œ #œ œ #œ œ #œ œ

# œ^ œ œ ‹ œ # œ J J J

˙.

œ.

#œ f

œ ‹œ œ #œ. J Œ

^ ‰ # œj ‰ œj œj ‰ Œ > # œ^ œ ‰ J ‰ J

>œ J ‰Œ

œ #œ J œ # œJ œ #œ

&

?

Perc. 2

Perc. 3

 120

& ?

> x œ >

œx œ x ∑ ∑

xœ œ

> x œ >

œx œ x ∑ ∑

œx œ

>x x œ > f

˙

˙ ˙

˙

∑ œJ ‰ Œ

#w

˙

#w

˙

œ ‰Œ J

œ ‰Œ J

#w

#w

#w

˙

œ ‰Œ J

w ƒ

#w

#w

˙

j‰ Œ œ

ƒ

‹w ƒ

˙

#œ œ

ƒ

‰‹œ œ ‹œ ƒ

œ

Œ

˙ ƒ ‰

w

˙

#w

#w #œ œ

#œ œ

œ‹œ Œ

œ J ‰Œ j œ ‰Œ

˙ ˙

#w p w p ‰

#œ œ ‹œ F

#w p

#œ œ #˙ F >> Œ #œ œ #œ #œ œ ‹œ #œ j‰ Œ > > > > # >œ > >œ œ w

w ƒ

#w

#w

˙

j œ ‰Œ

#w

˙

j œ ‰Œ

#w

˙

j œ ‰Œ

#˙ ƒ

˙

˙

˙

˙

˙

#w ƒ

‰ #œ œ #œ ƒ

#w ƒ

>j ‰ Œ x œ ‰Œ J >

œ

#œ œ

ƒ Œ

‰ #œ œ œ

Œ

#w #œ œ

œ #œ œ œ

∑ ˙ >

#œ w ‰

>˙ ∑

#˙ >

# >œ # >œ >œ # >œ # >œ > > œ #œ F

∑ ˙ F

∑ ∑

#œ œ

˙.

œ J ‰Œ

>> Œ # œ œ # œ # œ œ # œ # œ # œ œ œj ‰ Œ > >> > > >>

w

˙

#w

#w

#w

#˙ ƒ

#w

#w

#œ œ #œ #œ #œ

ƒ

˙

œ ‰Œ J

 

#œ #œ j # œ # œ œœ # œ # >œ # œ # œ œ j œ #œ #œ #œ œœ # œœ œ # œœ # ˙˙ # ## œœœ J J #œ ˙ œ œ > > > f ƒ> > # œ # œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ ‰ #œ œ #œ #œ nœ #œ œ #œ œ #œ œ #œ ˙˙˙ ˙

#w

œ ‰Œ J

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 >>3 > ∑

˙

˙

˙

ƒ

#w

œ #œ œ #œ. J

ƒ #˙

˙

#w

ƒ #˙

#˙ ∑

#w

œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ f

?

œ œ

f > ^ ‰ œ ‰ œ #œ ‰ J J J f

# œ n >œ # œ >œ # œ w J f # œ^ . > #œ. œ J f

œ

#˙ # œ^ œ œ # œj # œ J J

# œ n >œ # œ œ # œ w J > f >œ # œ #>œ œ # ‹œ ‰ & # ‹ œ # œ # œj ‰ Œ > f >œ # œ > # #œ ‹œ œ ‰ & # ‹ œ # œ # œj ‰ Œ > f # œ^ . # œ^ > #œ. ? J ˙ œ J f #œ œ #œ #œ œ #œ ? #œ œ #œ œ #œ œ

Perc. 1

Pno.

f

# >œ n œ # œ ‰  J

## & # ˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & #

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

# >œ n œ # œ ‰  J

# & #

&

B b Tpt. 3-4

f # œ^ .

# œ^ œ œ # œ # œ # ˙ J∑ J J

^ œ # œ # œ ‹ œ œ ‰ ‰ # Jœ ‰ œJ >f > ^ #  ‰ j‰ j & # ‹ œ # œ # œj ‰ ‰ # œ . #œ #œ >f > > f #œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ œ ? œ #œ #œ œ

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

# œ^ .

120

Picc.

j # œ # œœ .. #œ >

˙˙˙ ˙ >

# ˙˙˙ ˙ >

# # ˙˙˙ # # ˙˙˙ ˙˙˙ > > > > > # œ œ # œ œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ > > > # >œ # >œ > >œ #œ

j œœ ‰ Œ œ j œ ‰Œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

Cb.

Vc.


18

Norteña

Fl.

&

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

&

Ob.

130

Picc.

˙ #

œ ‰Œ J

j œ ‰Œ

˙

# & #

∑ ˙

?

œ J‰Œ

# & # #œ #œ > > #œ œ > ## ∑ &

Œ

U q8 46 Œ  ∑ .

44

b >œ

U bœ œ. #œ 4 J 4 46 Œ  p I

U 6 4 Œ 

∑ œ œ

œ J

>œ œ J

∑ œ J b˙

œ J

.

4 4

b >œ

œœ

F

œ

> œ b œ œ >œ Œ  J J

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

. ‰ œ >œ œ p I

nœ œ bœ J b œ n œj œ œ

œ

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 6 4 Œ 

.

4 4

b >œ œ œ >œ œ Œ ‰ J F I

nœ Œ

n œ œ . b œJ

 ∑

> > > ‰ b œ œ Jœ œ œ F

œ Œ

∑ ∑

## & #

U 6 4 Œ 

.

4 4

#

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 46 Œ 

.

44

U 46 Œ 

.

44

# & #

U 46 Œ 

.

44

?

U 6 4 Œ 

.

4 4

?

U 46 Œ 

.

44

?

U 46 Œ 

.

44

&

U 46 Œ 

.

44

?

U 46 Œ 

.

44

Perc. 1

U 46 Œ 

.

44

Perc. 2

.

Perc. 3

U 46 Œ 

44

.

44

# >œ œ # œ. œ. # œ. # œ. . 6 Œ #U˙ œ # œ. 4 # œ ˙ π u

. .

44

B. Sx.

Hn.  1-2

&

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

# & #

130

Pno.

#

&

j‰ Œ œ

Œ

U 46 Œ 

&

B

t

?

?

Vln. I

&

Vln. II

Vla.

Cb.

Vc.

U 46 Œ 

.

44

U 6 4 Œ 

.

4 4

U 46 Œ 

.

U 46 Œ  U 46 Œ  U 46 Œ 

 High Bongo 3

œœ J p

œœœ

œ Œ

Snare Drum

œ

p

œœœ J

Œ œ

Bass drum

˙ p

œœ

œ

œ

‰ œJ œ

˙

Œ

44

.

44

.

44

.

44

‰ œJ Œ

> j ‰ b œ b œ . b œœ ‰ œ b œ œ Œ œ œ œ > j j p > bœ œ œ b œ b œ b œ œj b œœ œ œ œ œ œ b œj œ . œ bœ œ ∑

.

Œ ∑

œ 3

œ J P

œœœ

˙ P

œœ

œ

Œ

œ œ œ œœœ œ J p Œ œ ˙ p

‰ bœ œ œ bœ Œ F œ œ b b œœ œœ bœ j J œ œ ∑

p œ

œ œ

p ‰ Jœ œJ ‰ œ œ œœ b œ œ∑ œ.

. .

3

œœœ

œœ

œ œ œ J ˙

œ bœ

œ Œ

œœ œ J œ œ

˙ b b ˙˙

œœ œ

‰ Ib œ> œ œ œ J >#œ F ∑

œ œ

œ ‰œœ‰œ JJ

œ Œ

œ œ œœœœ œ J J P Œ œ œ œ œ œœ˙ P

˙ w b b ww

œ ˙˙ œ

œ

3

œœœ

ww F b ww w


19

Norteña Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

140

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

# & #

?

# & # # & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

## & #

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

# #

.> ‰ œ œ bœ F

nœ œ. >œ

∑ j œ bœ œ

b œ >œ œ J bœ œ J œ f

˙ ∑

œ J

n >œ . b œ œ n œ b œ J œ nœ. f

# & #

# & #

?

˙. f

f

∑ bœ Œ

> n œ. >œ b œ œ ‰ f

˙. f a due bœ. f

w f

˙ f n˙. 

f

b œ œ œ b œ œ œ >œ œ

a due

j Œ œ œ

> ‰ bœ œ œ bœ Œ f a due b >˙ . Œ œ bœ

œ J bœ

Π>

b >œ J b >œ

˙

> ‰bœ œ œ b˙ bœ

œ

bœ œ nœ œ bœ œ ˙. ˙ >.

œ bœ

j œ œ œ bœ

œ bœ ˙ œ

œ.

∑ . œ œ

œ

˙

œ

œ

˙.

œ

b˙.

œ

œ ‰ bœ œ b˙ J F

œ œ œ

I

ƒ

˙. > ƒ

œ ˙. > ƒ> > b œ >œ n >œ ˙ ƒ

∑ Œ

ƒ >˙

bœ œ b˙. > > ƒ> > >œ b >œ ˙ .

œ > n >œ

ƒ > ‰ b œJ b ˙ ƒ

n >œ b œ >

˙.

>˙ .

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

?

?

&

?

œ

Perc. 2

œ

‰ Jœ œJ ‰ œ

œœœ

Perc. 3

˙

œ

œœ

140

& ?

w w˙

gg w gggb w ggb w

bœ.

œ 3

œ œ

œ Œ

œ œ œ œ œœ œ œ J J ˙

œ œ

˙

œ b œ b œ˙ ‰ bœ œ œ . bœ

b˙ ˙ j > bœ b˙ ggg b ˙ gg b ˙

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

˙. gg b ˙˙ .. ggg b ˙ . g

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Œ

œ œ œ œ œ œ œx x x x x x x x xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x   f F F f 3 High Agogo œœœœ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ ‰ œJ œJ ‰ œ j j j J J œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œœ J J f F f J F LowJ Agogo Cabassa j j j j j œ œ œ œœ˙ œ œ ˙ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ f F f F j > > b œ œ . œ b >œ . b œ œ b œ b œ j b >œ b œœ b œœœ ggg b >˙˙˙ œ J œ bœ. œ j‰ Œ œ ggg ˙ ∑  ∑ ‰ J ˙ ‰ œ ƒ f F >˙ b˙ œœ œ >œ b >œ g b ˙ b ww gg b ww b b ˙˙ b˙ g ˙ ˙ g ˙ g g œ ˙ Œ œ b œ ggg ˙ g ggg w gg w b˙ g œ ‰ gggg b ˙ gg w >j ggg >˙ J b œ >˙ . œ. divisi uniti œ bœ œ bœ bœ b˙. bœ b˙ b˙. ∑ ∑ ∑ b œœ œœ ˙ Œ > > ƒ f uniti > > ∑ ∑ ∑ œœ b œ œ b œ ˙ bœ œ b˙. œ bœ ˙ ˙. > >œ f ƒ >˙ . bœ. ∑ ∑ ∑ œ bœ œ bœ œ nœ œ bœ œ ˙. b œ œ J > > ƒ f b >œ >œ b >˙ . w ˙. ∑ ∑ ∑ ˙. œ œ œ

œ

f ˙ f

˙

œ

œ

b˙.

ƒ divisi > > b œœ b œœ n >˙˙ .. ƒ

Vc.

Cb.

j > nœ j jb œ œ b œ b œ œ œ J œ œ œ œ> œ

j œ

œ

b >œ b œ

bœ œ bœ nœ bœ œ. J >

Perc. 1

Pno.

bœ bœ ˙. >

b˙. ∑

&

B b Tpt. 3-4

#

j œ

bœ œ bœ J J ∑

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

œ.

x x x x x xœ x x x x x x x œ

j œ œœ

j œ œ œ œ

P

j œ œœœ œ œ œ P J j j œ œ œ œ œ œ P

œœœ > œ b œJ œ œ b ˙ J ˙ π p j œ œ bœ œ œ œ ‰ J œ Œ Œ Œ Œ Œ

œ œ œ œ bœ œ bœ œ

œ œ œ J bœ

b˙ bw P

‰ bœ œ œ

b ww P #w P bw P


20

Norteña

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

150

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

# & #

#

#

# & #

# & #

?

?

?

& ?

## & #

Perc. 2

Perc. 3

 150

&

ww

Vla.

B

bw

t ?

œ J

> bœ. p

j bœ ˙ ∑

b˙ > bœ.

∑ Pb œ>.

> ‰ n œJ F

˙

œ . b œ. . œ œ

b >˙

Œ ∑

. œ œ. b œ. œ

˙

j œ œ œ. œ. œ.

j bœ ˙ ∑

œ >.

b >œ n œ. b œ. J ‰ ≈ œ . œ bœ . . ∑ ∑

j j j œ œ œ. œ. n>œ

˙

j œ œœ

œ >œœœ J œ >œ J

?

œ œ

x x x x j œ œœ

œ œœ œ J j œ œ ˙ > .. œ

j œ

bœ œ œ & b œœœ ...

? œœ

J

b ˙˙ ..

b ww

b ˙˙ .. ∑

w

j œ œœ œ p 

p

wj b wœ œ b œ > ˙.

ww divise

j œ œœ

œ œœœ J

bœ œ b˙

> . bœ œ >œ ‰

˙

Low Mid Tom Ride > Cymbal > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Cowbell xœ x x x x x x x œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx x . x x . x x . x x . x x . x x . x x . x x . p

j œ œ

œœ œ

nœ bœ

b œ n œ. F.

œ

∑ w

F

> > b œ. œ. b œ. b œJ œ ≈ œ. œ b œ . . bœ

&

. b >œ . œ. b œ b œ. œ

Œ

j œ œ œ œ

Vln. II

j œ n˙.

œ >

j œ œ

&

œ >

œ œœœ J

Vln. I

?

b œ. p

xœ x x x x x x x xœ x x x

˙. F b >œœ œ j œ > œ œ J

Vc.

# & #

Cb.

Perc. 1

Pno.

œ œ

?

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

p

>œ b œ b˙

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

bœ œ b˙

F

&

B b Tpt. 3-4

˙ > ..

œ bœ œ

˙

# & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

#

˙.

p p

p

œ bœ œ

˙

Œ Œ Œ

Œ

bw

F

w F w F

bw F

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

. b >œ . œ. b œ œ b œ. œ J

∑ b˙.

F

œ > p

Agogos

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ p

>œ b œ b˙

> > b œ. œ. b œ. b œJ œ ≈ œ. œ b œ . . bœ ˙

œ œ

œ J

∑ œœ .. bœ b œ .. b ww

j œ œ œ œ. b œ. . p

bœ ˙ J

∑ œœ ..

bœ.

˙˙ ..

w

bw

˙.

w

w

˙.

∑ bw

w bw

˙. ˙.

x œ

b œœ Œ j b b œœ b œœ b œ b œ j j œ œ b œ b ˙œ œ J bœ œ œ œ. œ. F b >œ . . b œ J ‰ ≈ œ. b œ. b œ œ. b œ. b œ. bœ ˙ J p p ∑

p

p

Œ

Œ

Œ

∑ ∑

Œ


21

Norteña &

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

158

Picc.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

f

˘œ ˘œ ˘œ

˘œ J

˘ ˘ ˘ ‰ #œ œ œ

˘œ J

b ˘œ ˘œ ˘œ >œ œ b >˙ J ƒ

œ œœ œ

œ

ƒ ˘ ˘ ˘ j n œ œ œ >œ œ n ˙ œ J > ƒ

˙

œ œœ œ

œ

œ J

˘ ‰ n œ œ œJ œ # œ n ˙     >

#

#

# & #

##

?

?

?

&

?

x. x x. x x. x x. x

Œ 

bœ >

> œ bœ œ b œ. œ. . J

## & #

&

Perc. 3

 158

& ?

œ J

˙

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ J f >x > Œ Œ x f >œ >œ . œ. œ œ # œ j bœ nœ œ # b œœ ... b œJ œ œ œ f # >œœ b˙ œ œ ˙ ˙ œ . . divisi œ œ œ. œ œ ‰ ∑  F

œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ F Crash > Cymbal x Œ  ∑ Snare Drum

F

bœ b˙

> œ bœ œ b œ œ. . J bœ . >

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

b œœ .. b b œœ

œ bœ j . bœ J

t

?

œ >x

j n œ œ œj œ œ œ ‰ J œ . œ # >œ œ n œj œ > œ >

>œ œ

˘ ˘ ˘ ‰ nœ œ œ

œ >

nœ œ

˘ ˘ ˘ ‰ # œœ œœ œœ

#œ >

#œ >

Pizz

œ > fPizz œ f>

œœ > >œ

Œ Œ

b >œ

˘œ œ J

œ > œ

> > œ œ œ nœ ˘œ ˘œ ˘œ

‰ œ >

˘œ J

œ > œ

œ >

œ bœ

œ

œ nœ

>œ > œ

œ.

bœ J

œ.

bœ J

˙

ƒ >œ

>œ b >œ

œ œ

œ > œ >

bœ œ

˘ ‰ n œ œ œJ œ # œ n ˙     >

bœ œ ∑

# >œ

œ >

#œ >

œ >

> œ

b >œ

œ.

Œ Œ

#œ > > # Œ œ

œ > œ

œ > œ

bœ ∑

>x

Œ 

˘ ˘ ˘ ‰ nœ œ œ

j œœ ‰ b œœœœ œœœœ œ œ œ >

˙.

œ > œ >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J >x

Œ 

b œœ

bœ bœ

œœ œœ

œœ œœ J

˘ œ J

œ > Œ

>œ Œ

œ bœ

œ

œ bœ

œ

Œ

˙

ƒ ˙

> œ

œ bœ œ bœ œ bœ œ 

œ nœ

# œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ >

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ œ œ œ œJ

˙

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ bœ œ œ œ J

ƒ >œ

œ œ œœœœœœ œ J ƒ > >x Œ Œ x

œ > Œ

œœœœ J

ƒ

œ œ œ j œ  œ

œ >

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ # œ œ œ œJ

˘ ˘ ˘ ‰œ œ œ 

˘œ J

˘œ ˘œ

˘œ J

‰œ  ˘ ‰œ 

j œ 

œ œ  

j j œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ œ         # œ b˙ . ˙ œ ˙ œ

>œ b >œ

œ œ

>œ b >œ

j œ 

>œ œ >

# œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ > # œ œ >œ >œ > œ bœ œ œ >

œ > œ >

Œ 

œ . œ œ œœœœœœ J  >x Œ Œ x

Œ Œ

j ˙ bœ ˙ ƒ bœ ˙ œ. œ J ƒ > > Œ Œ œ bœ Œ Œ bœ ƒ> arco bœ œ > >œ >œ œ Œ ƒ œ.

˘ œ J

œ œ

Œ b œœœ œœœ ƒ J b œ >œ > œ œ œ œ œ œ > >œ œ œ œ > > > > >œ >œ >œ >˙ œ divisi b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ Œ œ J J ƒ

˙

ƒ ˘ ˘ ˘ ‰ œ œ œ

ƒ >œ

‰ b œœœœ œœœœ œœœœ

> arco  ˙ œ œ œ œ #œ ‰ b˙ J >œ >œ >œ œ arco ‰ J b˙ Œ Œ

> # œ œ . b œJ ∑œ J  b œ œ . # œ œ>. b œ œ J J  bœ œ œ œ . b œ >œ . J J  ˘ ˘ ˘ ˘ bœ œ œ œ ‰ œ œ J   nœ œ œ . n œj œ . J œ >  bœ ∑ œ.

œ œ nœ œ œ ˙. n˙ œ #œ ˙ ƒ  ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ J ‰ n œ œ œ œJ ‰ J ‰ J ƒ  # œ œ >œ >œ >œ > > œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ ƒ> > œ > > > œ

˘ ‰ nœ œ œ œ #œ n˙   J   >

˘ œ J

bœ J

ƒ

ƒ j ‰ n # œœ œœ œœ œœj ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œj ‰ n œ œ œ             ƒ   > œ œ b œ >œ > > > b œ > œ œ # >œ œ œ œ Œ œ œ bœ œ œ œ ƒ

j œœ ‰ # œ œ œ b Jœ > > > > > > > >œ J ‰ œ œ œ Jœ

b >œ > œ

> Œ œ

˘œ J

j ˘ ˘ ˘ œœ ‰ n œ œ œ 

‰ # œœ œœ œœ   

b b œœœ J b b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ‰ b œœ œœ œœ # œ œ bœ J ƒ f > bœ > b œœ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ > #œ > œ > uniti œ œ #˙ bœ œ bœ J bœ œ œ œ J f ‰ b œœ œœ f> > pizz. > > b ‰ œ œ f

# >œ

˘ ˘ ˘ ˘ ‰ b # œœ œœ œœ œœ J

>x

ΠΠx

bœ œ

>œ >œ b >œ

œ.

Perc. 2

Vc.

bœ œ œ œ œ œ > J œ . ‰ œ # œ œJ b œ J J

˙

# & #

Cb.

> > ‰ œ. œ œ J f

bœ œ œ œ œ œ J J

Perc. 1

Pno.

>œ b œ œ J b œ . ‰# œ J

 ∑‰ œ œ b œ > ƒ œ œ œ œ œ bœ bœ

∑ ∑

# & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

n˙ >

b >œ œ œ œ œ # œ J J ƒ f b >œ œ œ œ œ œ J J ƒ f

##

?

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

œ. >œ >œ ‰J f œ. >œ >œ ‰J f

&

&

B b Tpt. 3-4

n >œ b ˙

n >œ œ œ œ œ œ J J ƒ f >œ > bœ œ œ œ f> > >œ > Œ œ œ f> ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œ œ œ œJ f >œ > nœ œ œ œ >f > ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œœ œœ œœ œœJ f ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ b œœ œœ œœ œœ J f ˘ ˘ ˘ ˘ ‰ n œœ œœ œœ œœ J f j ‰ n œœ œœ œœ œœ     f >œ >œ Œ œ >f >œ > bœ œ œ œ >f > bœ >œ > œ œ œ f> > ∑

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

#

x œœœ œœœ J

>œ b >œ

œ œ bœ œœ œ

œ >œ b >œ œ œ

>x

Œ 

œ œ œ ‰ # b œœœ œœœ œœœ œ œ >œ œ ww b˙. œ > ˙.

œœœœ ‰ b œœœ œœœ œœœ œœœ J J  œ œ œ œœ œœ œœ # œ œ >œ >œ > œ bœ bœ uniti b œ œ . # œ œ . b œ œ œ b œ œ œ. œ #œ œ. J J  œ

w  ˙

 b >œ > > # >œ Œ ‰œœ bœ Œ Œ >  œ #œ ˙ ˙ 


22

Norteña

168

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& &

# & # & & &

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

##

?

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

#

## ### # #

# & #

.> j ∑ œ œ œ bœ bœ ∑‰ œ œ #œ b œ œ. œ j œ œ. >œ œ b œf œ œ #œ bœ bœ œ. œ j ‰ J œ f > œ . Jœ ‰ œ. œ b œ œ . œJ œ . ˙ f œ nœ ˙ . ˙ ˙ ˙ > fI j œ. œ

œ > ˙

œ >

˙ >

˙

˙

?

˙

&

Œ Œ

w

?

œ >

w

# & #

?

˙

Œ Œ

œ > œ >

w f

˙ f n˙

nœ #œ

œ œ

˙.

œ œ >œ > ƒ> n >œ ˙ > bœ œ ˙. > > ƒ œ œ ˙. > > ƒ> > n >œ >˙ œ

˙. n˙.

œ > œ >

Œ

Œ

Œ

.

Œ

‰ ‰

Œ

Œ

œ œ œ n˙ J F

ƒ >˙ .

œ œ #œ

nœ #˙.

œ ˙ >œ P

Œ

Œ

n œ >œ >œ n œ ˙ > ƒ >

Œ

˙.

˙

œ

nœ #œ

œ nœ

˙ >.

˙ ..

ƒ

∑ ‰

b œ œ # œ b œ œ # œ >œ

F bœ

F

>.> ‰n œ œ œ j ‰ œ œ n œ œ Œ œ P. > > F >

Œ

nœ œ > >

˙.

fI

> >œ >œ > œ bœ ˙ ƒ >œ > bœ ˙. ƒ> f

j‰ œ nœ œ œ n˙ > œ

b >œ >˙ . J b >œ ƒ>˙ . J ƒ

˙.

w f

Œ Œ

œ. œ bœ œ ∑ œ. œ bœ œ

œ ‰bœ œ œ b˙ J >

˙. >

f

œ >

œ # œ >œ

.> > ‰ œ œ #œ nœ œ #œ œ nœ œ ˙.

Œ Œ

j œ œ.

‰ nœ œœ f . > œ.

œ # œ∑ >œ

˙

F w F ˙. F nœ.

F

˙. F

œ œ

j j œœ œ

˙.

œ

F 

> ‰nœ œ œ

œ œ

˙ >. ˙

œ œ #œ

œ nœ ˙

nœ #œ

nœ œ œ Jœ

nœ œ #œ œ nœ œ

œ œ ˙. f> > ƒ>

?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

Timp.

168

Pno.

& ?

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ J f >x >x Œ  Œ ˙˙

˙ b ˙˙

f

˙ b ˙˙

Vln. I

&

œ . Jœ œ œ œ œ > > >

Vln. II

&

˙

Vla.

B

w

t

> œ Œ Œ

Cb.

Vc.

?

˙

˙

#w ggg ww gg ggg gg ww ggg w gg # w

bw gg ww ggg gg f ggg w ggg w gw

b ˙˙˙

> œ

arco

>˙ .

˙

œ

˙. f bœ.

œ bœ

˙

f

f w ˙

f

f

œœ œ J b˙

bœ œ #œ œ > w #˙

œ

>œ > b >œ œ b œœœ ‰œ

gg b >˙˙˙ ggg ˙ g ƒ >œ >œ b ˙ b ˙˙ Œ œ b œ gggg ˙ >j ggg >˙ b œ >˙ . œ . œ bœ œ #œ œ bœ b˙. ˙ Œ > > ƒ > > # œœ n œœ œ b œ ˙ #œ ˙. > > ƒ >. ˙ . bœ œ œ bœ ˙ > > ƒ b >œ >œ ˙. b˙. ƒ> > b ˙ . œ >œ >˙ . œ b ˙˙˙

ƒ

œœœ > œ œJ œ œ J π j œœ œ # œ ‰ œ

b˙ œ œ #œ bœ ˙ œ bœ œ bœ #˙. œ F p bœ œ œ œ œ > > J J bœ j & b b œœœ # œJ œœœ ? œ œ

Œ

Œ

Œ

> bœ œ #œ >œ œ b ˙ b Œ ‰ > œ. œ œ ‰ Œ bœ nœ bœ œ œ bœ œ ˙ ‰.> Œ > p F w ˙ ˙ w gg w œ b œ œœ .. ? œ b ww ggg œ & b œ. J gw œ ∑

Œ

Œ

>˙ .

˙. F bœ. F w F ˙ F

b œb œœ œ >

˙

œ #œ

œ bœ ˙

bœ #œ

œ œ Jœ b˙

> bœ œ #œ œ 

F

ggg ww ggg # ww g

bœ œ #œ œ bœ œ > w

œ œ


23

Norteña 179

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

œ bœ œ bœ #

˙.

# & #

˙

?

b˙.

# & #

∑ œ.

b >œ J >œ

˙

>œ > bœ

>˙ . f >˙ f

˙. f> > ‰ nœ n˙ J f >œ >œ >˙ .

∑ Œ œ‰œ œ J F I

&

Hn.  3-4

&

# #

Œ

œ œ #œ

Œ

œ bœ œ. œœ

I

p

bœ #˙.

œ‰Œ J

bœ J

j œ

I

j œ #œ œ > > p ‰

n >œ p

b >œ ‰ >œ

Œ

 

Œ

œœ

 ‰ bœ œ ˙ œ. >

˙ >

Œ

˙ ˙

œ bœ

˙

˙ π

 œœ

. b >œ œ ‰œ ˙ p

˙ π

œ bœ

œ.

 

q8

‰œ . π

> œ # >œ œ b œ b œ œ œ œ > 12 J #œ œ œ ‰ Œ. 8 Œ J J F 12 8

˙

12 8

˙

12 8

12 8

12 8

b >œ œ

œ bœ ˙ œ J œœ π

12 8

Œ

.

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

12 8

12 8

n œ >œ >œ n œ ˙ > f >

œ œ ˙. F> > f>

˙.

f

˙.

Œ

Œ n >œ >œ >˙ . f œ # œ . œ >œ n >œ ˙ Œ & # œ nœ J f> ˙ >œ n >œ # # ˙.  & # f

Hn.  1-2

j j j œ # œ œ b œ n œ œ œ >œ # œ œ p > > ∑

# & #

# & #

12 8

?

12 8

?

12 8

?

12 8

&

12 8

?

12 8

Perc. 1

12 8

Perc. 2

12 8

Perc. 3

12 8

12 8

12 8

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

179

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

Vc.

t ?

>> > œ > b œ œ b œœœ ggg b ˙˙˙˙ ‰ œ œ ggg b œ˙˙ Œ f > b ˙˙ œ b >œœ gg b ˙˙ Œ œ gg >j ggg >˙ b œ >˙ . œ . œ bœ œ œ bœ b˙. ˙ Œ > > f >> # œœ n œœ œ b œ ˙ ˙. > > f >. ˙. œ bœ ˙ > > f b >œ >œ ˙. b˙. f> >œ >œ >˙ . b˙. f

œœœ œ b œœ # œ b ˙ œ œ b ˙˙˙ p œœ b >œ œ Œ J œ

bœ œœœ b œ œ œ # ˙ . bœ w > F > > œ >œ œ J bœ j & b b œœœ # œJ œœœ ? œ œ

b >œ œ ˙ ‰. > > bœ œ ˙ ‰œ ˙ œ  . ˙ p œ b œ ˙˙ œ b œ œœ .. ? œ ? œ œ &b ˙ & b œ. J œ œ

œ

b >œ œ

‰. π

12 8

12 8

12 8

Œ

12 8

Œ

Œ

Œ

Œ

12 8


24 U

Œ ‰ Œ.

.

Œ.

U

Œ ‰ Œ.

.

Œ.

# UŒ ‰ Œ . &

.

Œ.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

Œ.

U

Œ ‰ Œ.

.

# U ‰ Œ. & # œ

.

Fl.

&

Ob.

&

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

q.™

&

B b Cl. 

U

∑ .

188

Picc.

E. Hn.

Norteña

?

Œ ‰ Œ.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

F

> >>œ . œ Œ œ

. ∑ ∑

Œ. œ. f œ. f Œ.

>œ œ œ > > # # # UŒ œJ # >œ Jœ n œ œ Jœ j œ. œ n œ. œ j #œ œ & J J # œ. n >œ œ. >œ . F F

œœ^

f ^ b œœ f œ^

f n œœ^ f^ œ

∑ ‰ Œ.

œœ^

Œ.

‰ Œ.

^ œœ

Œ.

‰ Œ.

œ^

Œ.

‰ Œ.

‰ Œ. Œ b Jœ œ . Œ

^ œ f

j #œ nœ.

^ # œœ ^ #œ Œ Œ

^ ‰ ‰ ‰‰ œ

‰ ‰ j bœ œ.

Œ

ƒ b œœ^ ‰ ‰ Œ # œœ^ ‰ ‰ # œœ^ b >œ J J J ƒ b œœ^ ‰ ‰ Œ b # œœ^ ‰ ‰ œœ^ b >œ J J J ƒ ^ ^œ n œ œ^ Œ . ‰ ‰ Œ ‰ ‰ J J J

^j Œ . n n œœ ‰ ‰ Œ ^j ‰ Œ. bœ ‰ ‰ Œ bœ œ #œ. œ J bœ. œ ‰

j œ ‰ j œ

nœ. Œ.

nœ.

^ ‰ # œœ Œ . J ^j ‰ #œ Œ. œ #œ œ. . . . ƒ n œ œ # œ . # œ. œ. # œ. œ . œ ƒ ^j ^j ^j nœ ‰ ‰ Œ œ ‰ ‰ #œ Œ. nœ

j œ >˙ . nœ ˙.

œ

# UŒ ‰ Œ .

.

.

Hn.  3-4

&

# UŒ ‰ Œ .

.

.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

.

# U & # Œ ‰ Œ.

.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

?

U

Œ ‰ Œ.

.

œ. f

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

U

Œ ‰ Œ.

.

t

U

Œ ‰ Œ.

?

U

.

Œ ‰ Œ.

.

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

& ?

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

 188

Pno.

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Cb.

Vc.

œ. f

j n œœ b >˙˙ ..

.

œœ ..

.

œ. #œ.

.

œ .. œ

.

nœ. #œ.

‰ # ˙˙ f

œ bœ J

>˙ . ˙.

bœ. #œ.

‰ ‰ b œj œ.

Œ

j œ

‰ ‰ b œj œ.

Œ

j œ

bœ. bœ.

#œ. œ.

bœ bœ

# œ. œ . #œ .

œ œ #œ.

# œ. œ . #œ .

œ œ #œ.

œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J∑ œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J n œ^

œ. ƒ œ. ƒ

‰ Œ

^ ‰ œ

œ. J œ. J

Œ

œ^

ƒ

Œ

j nœ œ. ‰ Œ

j nœ œ.

>˙ .

#œ .

Œ.

œ^ ‰ ‰ ‰ # œ^ Œ J J

Œ. œ. œ. Œ.

œ nœ #œ

œ.

nœ nœ J

>˙ . ˙.

b œœ J

‰ ˙˙ ƒ

bœ.

Œ.

˙. ˙. >

#œ .

œ^ nœ ‰ ‰ J ^j bœ ‰ ‰ œ #œ ‰

n b œœ .. b œœ ..

#œ .

œ bœ nœ

œ.

‰ œ #œ œ

‰ Œ.

œ . œ œ. œ. œ. œ . œ œ. œ. œ.

œ p>

‰ Œ

Œ.

œ ‰ > >œ .

b œœ ..

‰ ‰ j bœ œ.

‰ Œ.

b œ >˙ . b œ b˙. J

‰ œ #œ œ

j œ œ. >>

#œ . œ.

˙ ‰˙ ƒ

œ.

‰ Œ.

œ. #œ .

œ bœ nœ

p

>œ . œ.

œ ‰ > > > n œ Jœ > Œ œ.j œ n œ # œ œJ J F œ p>

# œœ ..

nœ. œ.

‰ ‰ j bœ œ.

Œ.

‰ Œ.

œ. nœ.

˙˙ ..

œ^ ‰ J

>œ bœ

œ. #œ .

j nœ ˙. b œ ˙. > bœ œ J

Œ.

^ ^ ‰ # œœ Œ œœ ‰ J J ^j ^j ‰ œœ ‰ ‰ œ ‰ œ œœ œ œ ‰ Œ . œ p> . . . œ ‰ Œ. œ œ # œ œ œ. œ. œ. p> œ. n œ^ ‰ ‰ ‰ Jœ^ Œ œJ^ ‰ Œ . n >œ J p ‰ œ # œ œ œ œ. œ. œ. œ.

‰˙ ˙ ƒ ‰ ˙˙ ƒ

#œ .

bœ.

‰˙ ˙ ƒ

∑b œ .

>˙ .

œ nœ #œ

^ ‰ œ

>˙ .

œ. J

ƒ ^ n œœ^ ‰ Œ ‰ # œœ ‰ ƒ ^ ^ bœ ‰ Œ. œœ ‰ bœ nœ Œ bœ œ. J

.

# œœ ..

j œ ˙. n œ >˙ . j n œ n ˙˙ . œ >.

œœ . .

œ. ƒ

# œœ ..

‰ #˙ ˙ f ‰ ˙ #˙ f

# œ. œ . #œ .

nœ. #œ.

&

‰ # ˙˙ f

œ^ ‰ œ J^ j œ ‰ #œ

œ #œ.

Hn.  1-2

‰ #˙ ˙ f

> bœ

j >œ >œ .

Œ.

∑ ∑ ∑

œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x J J J F f ƒ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

j œ œœœ œ œ œœ œœœ f LowJAgogo Cabassa j j œ œ œ œ œ œ œ œœœ f

High Agogo

˙˙˙ ... > f œ. œ.

# ˙˙ ‰# ˙

b œœ œ

j #œ nœ. #œ nœ.

œœ œ

b œœ œ J

œœœœ œ œ œœ J j œœœœ œ œ

>˙ . ˙˙ . .

j œ œ œ

j œ œ œ œ

b # œœœ ...

b b œœ j j j œ bœ. J œ œ #œ. bœ. œ œ #œ.

# œ. œ . œ .

ƒ

œ. œ.

œœ J

j œ œœœ œ œ œ

j œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ. >œ # œ. >œ b œ. >œ J J J b œœ

j bœ œ. bœ œ. ∑

œœ

œ. J bœ nœ

j œ œœ œ œ œœ F J j j j j œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ F b œ # œ. œ >˙ . # >œ œ. bœ . #œ . J J F >œ œ b œœ #œ b b œœ j œ œ. œ. œ. œ œ . œ œ #œ . œ. œ. œœœœ œ œœ œ J

j œ œ œ

œœ .. œ.

œ œ ƒ j œ œ ƒ b >œ

œ œœœ œ œœœ œ. œ J

>œ . œœ ..

œ. J


25

Norteña Picc.

&

.

Fl.

&

.

195

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& & &

# & #

## & #

Tba.

Mall.

Timp.

nœ J œ.

‰ ‰

Œ.

œ >

Œ.

œ >

j œ œ > . œ # œ. œ. œ n œ. œ.

‰ Œ.

œ #œ œ. > >> ‰ Œ. ‰ Œ. ∑

j œ j œ >

F Œ. Œ.

‰ Œ.

>œ . œ.

# >œ

‰ Œ.

F

F n >œ # œ. œ. f

>œ œ

. . ‰ œ œ œ ‹œ œ > .

# œ- .

> ‰ œ # œj œ . > > œ > F > œ F

‰ Œ.

>. œ œ >

Œ.

>œ œ

Œ.

# >œ

jŒ œ #œ œ œ >

> œ

ƒ f . . . œ. # œ. ˙˙ .. ‰ ‰ œ bœ nœ f ƒ ˙. >œ ‰ Œ. ‰ ƒ > ‰ . ≈ n œ. œ. œ n œ œ n œ . . . f ƒ j> #œ œ. >

‰ œ œ bœ œ >> >>

Œ.

œ >

‰ Œ.

œ >

> œ

> ‰ ‰ n œ. œ. œ n œ œ n œ . . . ƒ f > ∑ œ

‰ Œ.

>. œ

> œ

Œ.

Œ.

#

Œ.

# & #

Œ.

# & #

Œ.

? ?

œ >

‰ ‰

œ #œ œ. > >>

> œ

Œ.

F

> ‰ œ # œj œ . > >

>. œ

> œ

j> #œ œ. >

‰ œ œ bœ œ >> >>

> œ > œ

˙.

#˙.

b ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙. b˙.

n˙. œ.

#œ.

œ

> ‰ œ

j #œ #œ œ œ > f > >> > ‰ œ j #œ #œ œ œ f > >> > œ.

#œ.

œ

œ >œ f

# >œœ f >œ œ

# œœ f> > ‰ œ f > ‰ œ f

f

# ˙˙ ..

#˙. ˙.

b ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙.

˙.

#˙.

œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

‰ .

Œ.

j #œ œ ‰ # œ >œ >œ > > >œ > j #œ œ ‰ # œ >œ >œ > > >œ >

œ nœ œ. n œ. > œ.

>. œ

œ >. ‰ Œ.

œ œ >

‰ Œ.

œ. >

œ. > ‰

Œ.

Œ.

œ œ >

Œ.

#œ ‰ Œ ‰ œ ‰ >œ >œ >. >. œ œ œ >.

Œ.

>. œ

œ >.

‰ œœ >

>. œ

œ >.

˙.

>. œ

œ. > œ. >

>œ .

>. œ

œ >.

nœ >œ

‰ Œ.

nœ œ >

‰ Œ.

œ n >œ

‰ Œ

œ nœ >

‰ Œ

>. œ

>œ .

>. œ

&

?

Perc. 3

 195

& ?

œx x x x x x x x x x x œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ bœ œ œ > œ.

> œ

b b œœœ

x

j œ œ œ

œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx J F

œ œ F j j j œ œ œ œ œ œ œ œ F . . œ œ #œ œ bœ #œ œ n œ œ œ œ œ œ >œ œ œœ J œ. œ œ. . œ #œ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

œ œ J

j œ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ. œ. . . œ œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ # œœ

j œ. #œ œ.

œ .. œœ .

œ >.

œœ

>œ n œ

>. œ >œ . œ

œœ

>œ n œ

>. œ œ >œ

œ œ >

‰ # œœ >

‰ #œ œ >

>. œ >. œ

x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x œx x x x x x x x x x x x œx x x x x x x x x œ>x œ>x J J f F

œ

œ œ œ œ œ œ œ J

œ

œ œ

> œ #œ œ #œ. œ. œ.

œ

œ. >

˙. ˙. ˙. ˙.

˙.

œ. > > > œ. # œ. >œ # œ œ œ J

œ >œ

‰ Œ

> > œ. # œ. >œ # œ œ J œ . >œ

>œ .

>. œ

œ >œ

#œ œ >

>œ .

>. œ

œ >.

>œ .

>. œ

œ >.

œ nœ œ. n œ. > œ.

#œ >. œ

œ. >

œ. > œ œ n >œ œ .

> ‰ œ # œj œ œ œ œ ‰ > >> > > œ > f

˙.

b ˙˙ ..

œ œ n >œ œ ‰ > œ > œ ‰ > >œ

∑b ˙ .

?

Perc. 2

Vc.

œ >

Œ.

> œ

Œ. œ >

Œ.

Cb.

j œœ >

Perc. 1

Pno.

> bœ

>œ œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ.

‰ Œ.

#

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

##

# & #

&

B b Tpt. 3-4

#

?

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

b >œ œ

Œ.

. . . . . ˙. ∑ ‰ œ bœ nœ œ #œ ƒ f . . . . . . ˙˙ . ‰ œ bœ nœ œ #œ

j œ œ

j œ œ œ

j œ œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

œ bœ œ œ b >œ œ ‰ J ‰ ‰ œ b œ n œ b œœ # œœ f œ j œœ ... # œœ œ b œ œ. œ #œ œ œ. œ bœ œ

œ.

œ # œœ

#œ.

œ

œ œ œ

œ œ b >œ

j #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ. œ.

œ. œ. # œœ ..

j œ œ œ

j œ œ

j œ œ œ œ

œ bœ œ. b œ. . . œ .. œœ . œ. œ.

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F J j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F > œ # œ. >œ # œ. >œ œ œ œ >œ . bœ J œ. œ ƒ œ. b œœ .. # œœ .. œ. œ. œ . œ. œ.

B

t

?


26

Norteña bœ.

201

Picc.

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

Hn.  1-2

Hn.  3-4

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

& & & &

# & # ? # & #

bœ. œ.

b œœ ..

bœ. œ.

b œœ ..

œ.

bœ.

œ. ∑

œ^

œ. bœ.

œ^ œ ‰

nœ.

œ^ ‰

. . # œ. œ^ œ # œJ œ J >

## ‰ ‰ & # œ ‰ œ œ > ƒ> > n œœ ‰ œ ‰ œœ > ƒ> >œ > > # œ ‰ b # œœ ‰ >œ œ œ & ƒ > # > & # n œœ ‰ œœ ‰ œœ > ƒ ## œœ ‰ n # œœ ‰ œœ & > >ƒ >

^ œ ‰ œ^ ‰

Œ.

∑ ∑

Œ j œ œ F > b˙.

˙.

F

œ.

>˙ .

F

n˙. F n >˙ .

œ.

œ

n >˙ .

Œ.

b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . ‰ J F

œ. œ.

œ

j œ œ

œ œ nœ

œ nœ

œ.

˙.

˙

œ #œ œ œ #œ œ F Œ. œ #œ œ œ. nœ F nœ œ ‰ œ œj œ F

Œ.

Œ.

Œ.

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > ƒ> >

Œ.

Œ.

&

?

? ? ?

 201

& ?

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > ƒ> >

F

x x x x x xxœ

Œ.

.

œ

Œ.

.

œ œ > ∑

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

t

?

xxx

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ J J

F

High Timbale

>œ n œœ > . > # œ. >œ ‰ œ # œJ œ n œJ b œ ‰ œ. œ. >

f b >œ œ .

œ

œ.

f

#œ œ. f> ˙. ˙.

b˙. ˙.

f ˙. œ # œ œ #œ œ f œ j œ œ J ˙. f j œ œ ˙. œ J f ˙˙ .. f ˙˙ .. f

˙. ˙.

f

œ œ b >œ œ .

nœ œ œ. . n œ. œ. # œ œ . > ˙. ˙.

>œ b >œ œ. . >œ œ œ >œ b >œ œ. . >œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ > n >œ œ. œ. >œ œ ˙. b˙.

b˙.

˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b˙. ˙.

œ^ œ^ œ^ ^ ^ ^ œ œ œ bœ œ œ œ œ ^ ^ ^ > ^ œ^ ^ œ bœ œ Œ Œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ J œ f f F ∑

. . . . œ œ nœ bœ œ #œ œ. > .œ n œ. b œ. œ. œ #œ œ. >

˙. ˙.

˙. b˙.

∑ .

Xylo.

Snare Drum

œ

œ. œ >.

∑ ∑

Ride cymbals

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œx x x

f b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. # >œ œ . J

Œ

œ #œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ F œ. b œ. œ. b œ. n œ. œ b œ œ b œ . . j ‰ œ œ. n œ œ œ. b œ. œ. œ n œ b >œ # œ. œ. œ . . . . . œ. b œ. . œ # œ œ. œj > > > j> œ. œ. œ. j b >œ . ‰ œ œj œ œ. œ œ. . œ n >œ œ . >œ . J > . > >œ >œ

b˙.

œ^ œ^ œ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ œ^ ^ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ # œ. œ. b œ. b œ. œ.

Perc. 3

Vc.

œ^

b >œ œ >œ b œ > œ > J J œ. Œ œJ. œ b Jœ # œ J F

^ œ ‰ œ^ ‰

&

Cb.

œ ‰ œ ‰ >œ ‰ ƒ> >

#

œ^ œ ‰

œ. bœ.

œ ‰ œ ‰ œ ‰ > > ƒ> ^ . . # œ # # œ. œ J œ ‰ & # œ J >

Perc. 2

Pno.

#

œ.

F # >œ ‰ & œœ ‰ ? œ . œ.

> b˙. F arco >. b˙ F arco b˙.

arco

F

b >˙ .

F

b b œœœ

j œ œ. œ.

> œœ .. œ. œ. œ.

˙. >

b˙. >

˙. >

b˙. >

œ.

œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ J J f J J ∑ ∑ ∑ ∑

>˙ .

œ.

b >˙ .

b b œœœœ

œ #œ œ. œ #œ œ.

œ

j œ

œ. œ.

œœ œ

j œ. #œ œ.

œ.

œ œ bœ nœ

œ bœ

œ.

œ.

œ œ bœ nœ

œ bœ

œ.

œ. ∑

œœœ œ

œ.

œ

œ J

œ œ bœ

œ

˙

œ bœ

˙.

œ. ∑

œœ . œ ..

œ. œ.

œœ œ

∑ œœ . œ ..

b >œ œ . f œ. œ.

œ œœ

∑ œ

œ.

œ œ b >œ œ .

j #œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ. #œ œ arco > > œ œ œ #œ bœ œ. œ. œ œ œ bœ œ. œ #œ œ j œ #œ œ œ #œ œ #œ œ F > œ # œ b >œ œ . œ œ œ bœ œ. œ. œ #œ œ j œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ F œ . b˙. œ #œ œ œ. ˙. bœ œ œ J ˙ Œ. J

Œ. œ

œ bœ œ œ bœ œ

pizz.

œ F

‰œ F

j œ œ j œ œ

#œ J

j œ œ j œ œ

œ ˙. J f divisi ˙. œ ˙. J arco

˙.

b˙. ˙.

˙. ˙. ˙.

> œ œ b œ. œ b œ œ. . œ. œ. œœ .. œ. œ. œ. œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙. b˙. ˙. b˙.


27

Norteña 208

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

# & # ? # & #

&

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

? ? & ?

Perc. 2

Perc. 3

 208

& ?

Vln. I

&

Vln. II

&

Cb.

Vc.

n œ. œ œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ œ >ƒ.

œ. >

. >œ

#

œœ . >ƒ. œœ . >ƒ.

> b œœ ..

œœ . >.

> b œœ ..

œœ . >.

n œ. œ œ œ # œ. >œ J > ƒ ## n œ. œ & œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ ? b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ

Vla.

#

# & #

Perc. 1

Pno.

ƒ

œ. J œ. J

>œ >œ

œ. >œ œ œ J œ. >œ J œ. >œ J

œ. J œ. J

j . >œ . b œ. >œ œJ ∑ ‰ Œ >œ > œ. >œ b œ. œ J ‰ Œ . J

œ. >œ b œj >œ œ œ bœ œ J . œ. >œ b œ. >œ J J

œ. >œ œ œ ‰ Œ. J œ. >œ ‰ Œ . J

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

#œ œ. f>

n >œ .

œ. >

B t ?

œœ .. >ƒ

œ. ƒ>

b >œœ ..

œœ .. >

>œ . œ. >œ . œ.

œ. >œ J œ. >œ J

b œœ .. > b œœ .. >

b œœ .. > b œœ .. > œ. >œ n œj œ œ. J . > J

f ˙. f

˙.

f ˙. f

œœ ‰ Œ . >

˙˙ .. f

œœ ‰ Œ . >

˙˙ .. f

>œ ‰ Œ.

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ . >œ .. œ

œ. >

œ. œ >. > b œ. œ œ. >œ œ. œ #œ œ J J J >œ . > ƒ

b >œœ ..

b œœ .. >

˙. ˙.

>œ œ ‰ Œ.

œ Œ Œ. J f

œ œ b >œ œ .

nœ œ œ. . n œ. œ. # œ œ . >

b œ. ∑ œ œ œ # œ. >œ J ƒ> b œ. >œ b >œ œ. . >œ œ >œ œ # œ. >œ J œ œ ƒ . >œ b >œ œ. . >œ œ œ œ # œ >œ bb œœ œœ œ œ œ # œ. œ J ƒ> . > œ # œ. >œ b œJ œ œ œ bœ œ bœ œ œ ∑

ƒ œ n œ œ œ œ œ œ # œ. œ > > . œ. > > > ƒ >j ˙. b œœ . œ # œ œ . b˙. ƒ

b˙. ˙.

˙. ˙.

b˙.

˙.

b˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

n˙.

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙˙ ..

b ˙˙ ..

˙.

b˙. ˙.

f

‰ Œ. œ. œ > >œ . > >œ j . >œ œ ‰ Œ. b œ. >œ J

˙. ˙.

‰ Œ. >œ

œ

œ.

f

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ .

. . . . œ œ nœ bœ œ #œ œ. > >œ .œ n œ. b œ. œ. œ #œ œ. >

f # >œ œ . f b >œ œ .

œ. >

# >œ œ .

# nœ œ œ bœ j j ‰ Œ. œ œ & # nœ œ #œ œ J œ nœ œ œ œ œ ƒ> >œ . ## œ. œ ‰ Œ. & # œ. œ. œ. ƒ> > >œ . > > >

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

#

b œ.∑ œ œ œ # œ. >œ J ƒ> b œ. œ >œ œ # œ. >œ J ƒ . > bœ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ # œ. œ J ƒ> . > œ # œ. >œ b œJ œ œ

˙. ˙.

˙. b˙.

.

∑ ∑

œ >ƒ.

œ. J œ. J

>œ >œ

œ. >œ œ œ J œ. >œ J

œ. J œ. J

j . >œ . b œ. >œ œJ∑ ‰ Œ >œ > œ. >œ b œ. œ J ‰ Œ . J

œœ ‰ Œ . >

œœ ‰ Œ . >

>œ ‰ Œ.

œ. >œ n œj œ œ. >œ ‰ Œ . J . > J

‰ Œ. œ. œ > >œ . > >œ j . >œ œ ‰ Œ. b œ. >œ J

œ. >œ b œj >œ œ œ bœ œ J . œ. >œ b œ. >œ J J

n œ. œ œ. >œ œ. >œ j J J n œ. >œ J j bœ œ œ bœ œ œ bœ jœ œ. œ. œ œ. œ œ.

œ. >

. >œ

œ. >

n >œ .

œ. >œ œ œ ‰ Œ. J œ. >œ ‰ Œ . J œ. >œ ‰ Œ . J j œ œœ ‰ Œ . ‰ Œ. ‰ Œ. >œ

œ. >

nœ œ œ bœ j ‰ Œ. j œ œ nœ œ #œ œ J œ nœ œ œ œ œ > ƒ > œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ Œ. > > >œ . > > > ƒ œœ . >ƒ. œœ . >ƒ.

> b œœ ..

œœ . >.

> b œœ ..

œœ . >.

n œ. œ œ œ # œ. >œ J > ƒ n œ. œ œ œ #œ œ J > .> ƒ j >j bœ œ b œœ . œ # œ œ . œ. ƒ œœ .. >ƒ

œ. ƒ>

b >œœ ..

œœ .. >

œ. >

>œ . œ. >œ . œ.

œ. >œ J œ. >œ J

b œœ .. > b œœ .. >

b œœ .. > b œœ .. > œ. >œ n œj œ œ. J . > J

œ œ bœ j œj ‰ Œ . œ . œ œ b œœ . œ œœ . œœ ‰ Œ . >œ .. œ

œ. œ >. > b œ. œ œ. >œ œ. œ #œ œ J J J >œ . > ƒ ∑

b >œœ ..

>œ œ ‰ Œ.

b œœ .. >

œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ ‰Œ ‰ ‰œ œ J J f J J ƒ J JF J J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

ƒ

>œ œ œ œ > œ b œ >œ # œ. >œ œ # œ. >œ œJ J ƒ œ. b œœ .. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ. œ. œ œ œ œ œœ bœ œ œ œ #œ œ J œ œ œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ J œ

^. b b œœœ .. ^ œ. œJ. œ ‰ œ. œ.

œ. œ ‰ & œ. œ

j œ œ ‰ Œ. bœ œ J j œ . b œ œ œJ ‰ Œ

bœ œ œ bœ œ œ b >œ œ # œ œ J œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J J

>œ . œ. œ. œ. > j> > ƒ> j œ. bœ œ œ œ bœ b œœ . œ # œ œ œ. œ. œ ƒ

œ ‰ Œ. > j ‰ Œ. b œœ . œj œ œ œœ œ. ‰ Œ. œ. >

œ. >

b >œ œ . ?

f œ. œ.

b >œ œ .

arco

f b >œ œ . f ˙. f

˙. f ˙. ˙.

arco

divisi

f

œ œœ

œ

œ.

j #œ #œ œ œ #œ œ œ.

œ

œ.

œ

b˙. ˙.

b˙. ˙.

^ bœ. >œ œ œ ^ b œœœ ... . œ . > œ œ > œ . . œ œ b >œ œ . œ b œ >œ # œ œ J > > œ #œ œ J œ œ b œ. œ b œ œ. œ ‰ œ. J . ƒ œ. œ. œ. b œœ .. œœ .. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ œ œ. œ . . œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ b >œ œ . œ œ œ œ œ œ œ bœ œ jœ œ œ ‰ Œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ #œ J bœ J ƒ œ œ œ œ œ œ œ b >œ œ . œ œ bœ œ jœ œ œ ‰ Œ. œ œ bœ œ bœ œ œ œ #œ J bœ J ƒ bœ œ œ bœ . > ˙ œ œ bœ œ #œ œ J ˙. œ b œ œ œ œJ œ ‰ Œ . J J ƒ >œ . œ. œ. œ ‰ Œ. ˙. b˙. œ. œ. > > >œ . > j> > ƒ> bœ œ œ j ‰ Œ. j ˙. œ bœ œ ˙. b œœ . œ # œ œ . bœ jœ œ œ ˙. b˙. œ. œ. œ œ. œ œ. œ ‰ Œ. ƒ

Œ. F œ. œ >.

>œ # œ >œ œ œ #œ œ bœ œ J bœ

b œœœ

b >œ œ >œ œ b œ bœ œ œ œ bœ J Œ.

œ. j n œ œ œ œ b œœ .. . œ œœ . œ œ œ œ > ∑

œ. œ >.

œœœ ...


28

Norteña

Picc.

&

98

44

Fl.

&

98

44

Ob.

&

4 4

E. Hn.

&

#

9 8

98

44

# & #

98

44

?

# & #

98

44

9 8

4 4

# & #

9 8

4 4

9 8

4 4

#

9 8

4 4

#

98

44

# & #

98

44

# & #

98

44

?

9 8

4 4

?

98

44

?

98

44

&

98

44

?

98

44

216

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

## & #

Hn.  1-2

&

Hn.  3-4

&

B b Tpt. 1-2

B b Tpt. 3-4

Tbn. 1-2

Tbn. 3-4 B. Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

 216

Pno.

& ?

>œ √ > œ œ b œ b œ œ œ >œ >œ b Jœ. >œ œ œj >œ œ œ b œ œœ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ Œ. J b œ b œ n œ. bœ J J J f> F œœ .. œœ .. b b œœœ œ. bœ. œ. bœ . œ. œ. œ œ bœ œ bœ œ> . œ œ œ . œ b œ œ b œ . . œ > >œ œ bœ. > b >œ . ∑

&

B

œ >œ b œ œ œ œ bœ œ J

b >œ œ >œ bœ bœ œ œ œ bœ Œ. J œ

œ. j n œ œ œ b œ . b b œœ .. œ bœ œ œ b >œ . œ œ

œ œ. œ œ. J œ. bœ.

98

44

√ b >œ > œ > b œ. >œ b œ œj >œ œ 9 b œ b œ b œ œ bœ bœ J 8 b œ b œ n œ. b œ J J J J F> b œœ .. œœ .. b b œ b œ . . 9 bœ. 8 bb œœ .. b œ . bœ. bœ. b >œ . > > b >œ .

44 &

44

4 4

98

44

98

44

98

44

t

?

Vla.

œœœ ...

√ b >œ > > b œ. >œ b œ œj >œ œ b œ b œ b œ bœ bœ b œ b œ n œ. b œ J J J > J f b œœ .. œœ .. b b œ b œ . . bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. bœ. b >œ . > > >

44

9 8

Vln. II

œ. œ. >

44

&

Vc.

Vln. I

Cb.

j‰ ‰ œx x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x xœ x x x x x œx x x x x x œx x x x x x œx x x x x x 98 xœ x x x x x œx ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰ Œ ‰ ‰œ œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰‰‰J ‰‰ J J F J J f J J F J f F 98 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

98

44


Norteña

Fl.

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

accel.

44

q ∑

&

44

&

4 4

# 4 4

#œ. œ Œ

œ. œ Œ

# & # 44

œœ .. œœ Œ

44

# œœ .. œœ Œ f

# 4 & # 4

# 4 & # 4

224

Picc.

q™

&

&

?

Insinuante

## 4 & # 4

Hn.  1-2

# 4 & 4

Hn.  3-4

&

# 4 4

3 ‰ . n œr . b œ- . œ œ œ- œ œœ > F > r‰ . œ œ . n œ œ- . œ œ œ œ 3 F

> > > > I œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ n œ œ . b œ # œ- . œ^ ‰. R Œ 3 3 f 3 ∑

œ n œ œ œ œ >œ . œ œ > œ œ >œ œ œ >œ . n œ œ .

œ. > œ œ >œ . n œ œ

3

3

œ nœ œ œ >œ >œ >œ œ >œ œ œ œ œ

3

3

3

3

# & # 44

# & # 44

?

4 4

?

44

?

f

œ^ ^ œ

3

Œ

˙

a due

^ œœ ^ œ

Œ

˙ Œ

Œ

˙

˙

f

w f> w>

f œ.

bœ œ. J nœ œ. J

˙

˙ ƒ w>

˙

œ œ f nœ œ #œ ^ ^ ‰ nœ ‰ ‰ œ ƒ ^ # œ^ ‰ œ ‰ ‰ ƒ

œ

œ nœ

^ ^ œ‰ œ œ^ ‰ ^ œ

œ œ bœ œ bœ œ #œ œ f

44

&

44

?

44

Perc. 1

44

Perc. 2

44

Perc. 3

44

Timp.

f

ƒ

Mall.

œ ..

ƒ ˙

˙

Tba.

3

3 œ bœ œ. œ œ bœ bœ nœ œ J R 3

˙

a due

œ . œ # œ . œœ œ . œ œ . œœ œ. œ #œ. œ. œ œ. f ∑ œ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ f 3 ^ 3 3 j œ œ n œ œJ ‰ . œ ‰- . b œ œ- . œ œ œ œ œ œ R R > > œ œ œ #œ 3 3 f F 3 - ^ > n œ œ >œ œ n œ œ j œ œ n œ œJ ‰ . œ ‰- . n œR œ . œ œ œ #œ R 3 3 3 F f3 ∑

3

3

Tbn. 3-4 B. Tbn

f

bœ œ œ bœ bœ nœ œ œ J œ. R

˙

Tbn. 1-2

œ ..

bœ œ œ b œ b œ n œ œ∑ œ J œ . R

B b Tpt. 3-4

f b˙

∑ œ ..

B b Tpt. 1-2

29

q∞

‰. r - > > bœ . œ. œ . ‰ . b œ b œœ . œœ b œ . œ œœ . œœ R F

> >œ œ œ xœ >> Floor Tom2 > F

x xx œ. œ ∑ ∑

&

√44 ‰ . b œ œ . œ # >œ . œ n œ . œ. R p 44 ‰ . œ œ- . œ b >œ . œ œ- . œ. ? R

Vln. I

&

4 4

Vln. II

&

44

Vla.

B

44

t

44

224

Pno.

Cb.

Vc.

&

?

44

x. x œ

w w f>

bœ œ œ bœ œ #œ œ œ ∑


30

Norteña b˙

233

Picc.

&

Fl.

&

#

˙

œ

# & #

˙

œ

?

˙

œ >

E. Hn.

&

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

œ œ bœ œ #œ œ nœ œ

œ^ ‰ bœ J

Œ

œ^ bœ J

# & #

# & #

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ

?

?

œ. œ.

j ‰ b œœ >f

j œ f> a due > ‰ Œ ‰ # œJ f

^ ^ ^ ^ ^ ^ ‰ œ ‰ œ ‰ n œ ‰ œ ‰ n œj n Jœ ‰ Œ

?

œ > >œ

bœ œ œ œ œ nœ œ œ bœ nœ #œ œ œ > >œ b œ œ œ ^ ^ ^ ^ œ^ œ^ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ J J ‰ Œ nœ

nœ œ

^ > . ∑œ œ œ b œ >œ . œ œ^ b œ

b˙ b˙

j j œ œ œ œ œ œ > >

œœ .. 

Œ

j j œ œ œ > >

œ.

# >œ œ >œ J J

œ.

j Œ ‰ b œ œ .. œ œ f Œ ‰ œj œ . #œ œ. > f ^ >œ . n œ œ b˙ ‰ f ^ > ‰ n œ œ œ. f

bœ œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ œ œ > >œ œ b œ œ 

œ

œ.

j œ œ.

j bœ >

œ.

j bœ œ.

‰ œj f> >œ J

j œ œ. n œ >

j j œ œ œ >œ œ >œ

œ

j b >œœ

j j j # œœ œœ œœ b œœ > > > ^ >œ . œ œ nœ

j bœ œ.

œ.

#œ œ. J

œ^ J nœ œœ ..

j bœ œ. b œ œ.

œœ ..

j # b œœ œœ .. >œ .

˙ ˙

œ bœ #œ œ œ nœ

œ

>œ . œ

œœ

&

?

x. x x œ œ

Perc. 3

233

& ?

x œ

˙ ˙

œ >œ

>>> xxx œ >

Œ

œ œ bœ œ #œ œ bœ

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

> x œ >

x. x x œ œ

x. x x œ œ

w bw > œ

x. x x œ œ

œ œ

Œ

Œ

>>> > xx x x œ œ > >

‰ b œj n # œœ >

bœ œ œ œ œ bœ œ œ > >œ b œ œ œ bœ bœ nœ œ 

x. x x œ œ

x. x x œ œ

x. x x œ œ

j j‰ >œ œ

j j‰ œ œ > b >œ œ ‰ J J

œ >

j j‰ Œ b œœ œœ > bœ J bœ J

j j j œœ .. œ œ œ œ œ. # >œœ œœ >œœ b >œœœ bœ œ #œ œ œ bœ nœ œ

j j œœœ .. b b œœœ œœœ .. œ œ .. # œ œ .. b œœ > œ œ bœ > > > œ œ bœ nœ œ

ƒ œ^ ‰ J ƒ ^j œ ‰ ƒ

˙ ˙

∑ 

˙

˙

˙

˙

j œ œ. nœ œ f ˙  ˙

3

b œ- œj ˙ > 3

j n œ- b œ ˙ >

3

3 3 j j  œ n œ œ- >œ ˙ > ƒ 3 3 j j  ˙ œ n œ œ- >œ ˙ > ƒ > b œ œ- >œ j j œ J J œ œ ‰ œ. bœ œ > œ 3 3 f ƒ j ∑ œ œ. bœ œ f

˙

>> > > xx x x œ œ > > 3

j‰ œ > >œ

3 3 ∑ j j œ b œ œ- >œ > ƒ - > >œ b œ œ œ J J 3 3 ƒ >œ b œ œ- >œ Œ J J 3 3 ƒ ^œ - j Œ J ‰ bœ œ > 3 ƒ ^œ n œ- > Œ J ‰ bœ J 3 ƒ > - > Œ œ b œJ œ œJ 3 3 ƒ 3 3 j œj n œ œ- > œ œ > ƒ œ^ - > Œ J ‰ n œ œJ 3 ƒœ^ n œ- >œ J Œ J ‰

j j œœ œœ ‰ Œ >

˙

j j‰ œ œ >

bœ > > > œ bœ nœ

3

bœ J

‰ ‰ œj n œ œ > > >

3

j bœ ˙

bœ œ œ nœ #œ œ œœ > > > œ^ > > > J bœ ‰ ‰ œ nœ œ J

^ >œ n œ. œ œ

>œ .

œ.

> ‰ #œ

˙

j bœ œ >

œ bœ #œ œ œ nœ # >œ œ > œ ‰ œ. b œ J œ

> ∑œ .

˙

Perc. 2

Vc.

^ ‰ b œœ

#

Cb.

Œ

^ œ^ ^ bœ ‰ nœ ‰ bœ J ‰ Œ J

Perc. 1

Pno.

œ

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

Œ

œ^ œ^ b œ^ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ƒb œ^ ^ ^ œ œ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ ƒ

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

#

&

B b Tpt. 3-4

w>

^ ∑‰ b œ f b œ^ ‰ f

^ j b >œ œ œ J 

^ ^ ‰ j j‰  œ œ # # œ^ ^ & # ‰ J n œJ ‰  # & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

œ bœ œ bœ

&

b >œ œ^ œ J J ∑ >œ b œ^ œ J J 

œ bœ

Ob.

B b Cl. 

∑ ∑ x xx œ. œ ∑

3 j œ- >œ j ‰ Œ œ bb œœ œ œ œ œœ J > œ 3 f j œ ‰ > ˙. ˙.

˙

^ ^ ^ ‰ œj Œ œ ‰ ‰ n œ F œ œ bœ œ bœ œ #œ œ F ‰ ^ œ Œ œ^ ‰ ‰ n œ^ J F ^ ^ ^ ‰ n Jœ Œ œ ‰ ‰ b œ F œ^ œ^ ‰ ‰ n œ^ ‰ J Œ F

˙

^ Œ n œj ‰ 

bw F

‰ œ^ Œ J F ‰ ^j Œ œ F ^ ‰ n œj Œ F

œ^ ‰ ‰ b œ^ ^ ^ œ ‰ ‰ nœ ^ ^ œ ‰ ‰ bœ

^ ^ ^ ‰ Jœ Œ œ ‰ ‰ n œ F œ œ œ #œ œ œ bœ bœ F œ œ bœ œ bœ œ #œ œ F

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ Œ Œ Œ

^ œ ‰  J œ^ ‰  J œ^ ‰  J

^ Œ bœ ‰  J Œ Œ Œ

^j œ ‰  ^ j‰  œ ^ œ ‰  J

œ œ bœ œ #œ œ bœ œ œ œ bœ œ #œ œ bœ œ

˙ ˙

F

j œ. bœ œ œ . b œ œœ œ > > >

B

t

?

˙

˙

˙

w F

F

˙

> >3 > > x. x x x. x x x x x x x. x x œ œ œ œ œ œ œ œ > F> f Tambourine œ œ Œ Œ ∑

∑˙

˙ F ˙

œ œ f

x x x œ. œ œ œ

j œ œ. œ œ- .

˙ F

w˙ F

ww F

Œ

> >3 > xxx œ > ‰ Jœ

bœ œ œ bœ œ #œ œ œ

bw F

œ œ Œ

∑ œ œ-

x xx œ. œ

œ. ‰ œ.

b˙ b˙

œ œ bœ œ #œ œ bœ

˙

˙

˙

b˙ ˙

˙ ˙

˙

˙˙

b b ˙˙

œ


31

Norteña œ.

242

Picc.

Fl.

& &

Ob.

&

E. Hn.

&

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

# & #

Tba.

Mall.

Timp.

#

∑‰ ‰

˙

˙

b œ. >œ n œ bfœ. >œ n œ f b œ. >œ œ f n œ. >œ œ

f . > >œ n œ- >œ œ n œ œ œ J ‰ f ˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ > œ bœ ˘œ j J n >œ ‰ œ- >œ œ ‰

œ n >œ ‰ œ- >œ œ . J J œ n >œ ‰ œ- >œ œ . J J 

j‰ n œ œ- >œ > j n œ ‰ œ- >œ > œ

bœ œ œ >

œ b >˙

œ œ. >œ # œ

œ b >˙

œ œ. >œ # œ

œ œ. >œ # œ

œ œ

bœ nœ

œ œ bœ #œ œ nœ œ œ bœ #œ œ nœ

œ b >˙

œ b >˙ œ n >˙

œ .. œ

œœ . . œœ ..

œ œ

j j œœ œœ .. b œœ œœ .. > >

j œœ > j # œœ >

j j œœ œœ .. n œœ > > j j œœ œœ .. # œœ > >

j j œ œ nœ #œ œ œ > >

œ .. œ

œ

j j œ œ œ >œ œ >œ

j œœ œœ > j œœ œœ >

œ œ bœ #œ œ nœ

œ œ bœ #œ œ nœ

#œ œ

œ œ bœ nœ

œœ .. œœ ..

?

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B t ?

œ.

˙.

f

>œ œ b œ J J

œ J

j œ

j j œ œ bœ bœ

œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ f w

arco

f

> œ bœ œ œ œ ‰ bœ œ œ J f bœ œ œ œ œ œ > > b œ œ  b œ. >œ n œ b˙ ‰ f b œ >œ œ ‰ b ˙˙ f >œ ˙. ‰ # Jœ œ. œ.

œ œ bœ œ bœ bœ nœ œ

f œ. b ww f

> >3 > > x x x x x. x x œ œ œ œ > > ‰ œJ œ œ Œ Œ

œ œ œ. œ œ œ. J J

˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ bœ > # b >œœ ˙. ‰ J œ

- - - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

bœ bœ œ œ bœ œ

œ œ

œœŒ

œ b˙

#œ œ

œ bœ nœ

œ œ. >œ # œ œ œ. >œ # œ

b˙ œœ ..

œ

# >œœ œœ >œœ J J

bœ œ #œ œ >œ œœ .. œ J

>œ œ J

œ œ bœ nœ œœ n >œœ >œœ J J

œ b˙ œ b˙ > œ

^ ^ bœ nœ ^ ^ bœ nœ n œ^ # œ^

F

j œ >œ j n œœ >

j j n œœ œœ .. n œœ > > j n œœ œœ .. n œœj > >

j œ ‰Œ œ

> >3 > xx x œ > ‰ œJ

œœ .. œœ .. œ >

j n œœ œœ .. >

j œ ˙ bœ ˙ >

bœ bœ œ œ bœ œ

˙ ˙

> j œ œœ œ ‰Œ

œ œ bœ > > > œ œ bœ nœ

b œ^ n œ^

bœ bœ œ œ bœ œ

b œ^ n œ^

> x x. x x œ œ œ > œ‰ Œ Œ J

Œ x. x x œ œ Œ ‰ Jœ

> œ bœ bœ œ œ bœ œ œ

p ^ ^^ œ œ j‰ Œ œ œ

œ

˙

œ b >˙

œ

˙

b >œœ J

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ >œ œœ .. b b >œœ œœ .. œ J J

œœ .. œ > œœ ..

n b >œœ œœ .. J

b >œœ J

bœ bœ œ œ bœ œ b œ>œ œœ .. J

>œ œ J

˙˙ œ

˙˙

œ. œ Œ

œœ ‰ Œ J

œ > j‰ Œ œ œ œœ J ‰Œ

> n œœ R

œ. œ œ. œ

> b œ n œ >œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ ‰ . œR 3 3 F 3 b œ n œ b œ n œ b œ n > > > œ œ œ >œ ‰ . œR 3 3 3 F ^ b œ ‰. œ œ. œ . œ œ. œ R F ww

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

∑ œ .. œ ..

> nœ R >œ R

w w - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ

∑ œ

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. F

œx œ Floor Tom 1

bœ. œ œ. œ œ. œ œ.

>> >x x œx . œ xx xœ .xœ œ >

œ b >˙

œœ .. # >œœ œœ .. J

œ. œ Œ F

> Œ œx .xœ xx œx œ xx œ Œ Snare Drum Bass Drum P  ∑

˙ ˙

- - - ^ ‰. œ œ. œ bœ. œ œ. œ R F

œœ .. b >œœ œœ .... .. R

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ F - . œ- . - . ^ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ pF n >˙ œ .. œr œ .. b >œ R > p >˙ > > œ .. œ œ .. œ R R p

Crash Cymbal Ride cymbals

œ‰Œ J

>œ œ R

œœ ....

p

j œœ ‰ Œ

˙˙

∑ œ œ

j œ ‰Œ œ

^ ‰ œ. F bœ bœ œ œ bœ ^ œ ‰ œ. œ > F œ >

œ œ. >œ # œ œ œ œ #œ

b˙ b˙

Œ

b œ^ n œ^

^ ‰ œ. F ^ ‰ œ. F ^ ‰ œ. F ^ ‰ œ.

j œ ‰Œ œ

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

x. x x x. x x œ œ œ œ

> b ˙˙

j j n œœ œœ .. b œœ ˙˙ > >

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

œ. œ.

j œœ œœ .. >

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

&

>œ n œ b œ œ œ n œ œ

j œ œ. bœ œ. >

j j œœ œœ .. # b œœ œœ .. > >

242

œ >

˙

?

Perc. 3

œ

Œ

˙

˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ bœ > ˘ bœ œ œ > ˘ œ œ œ > œ bœ

œ œ Œ

œ

‰ œJ

˙

bœ > > > œ œ œ œ œ nœ #œ

œ

j ‰ bœ >œ f Œ ‰ # œj #œ > f j n œœ œ. > j œ. # œœ > ˘ > ˘ œ œ œ bœ

x. x x œ œ

˙

∑

œ

x x x œ. œ

˙

œ

bœ > > > œ œ œ œ œ bœ nœ

> x x. x x œ œ œ >f œœ Œ Œ f ∑

œ

Œ

œ œ. >œ # œ ∑ œ œ. >œ # œ

&

Perc. 2

Vc.

^ ‰ œJ ‰ f ^ ‰ n œJ ‰ f

^ ‰ j‰ j œ œ f ^ # ‰ b œ ‰ œj & #  J f œ ? œ bœ œ bœ bœ nœ œ f œ ? œ œ bœ œ bœ bœ nœ f œ ? œ œ bœ œ bœ bœ nœ f

Cb.

#

# & #

Perc. 1

Pno.

^ ‰ n œJ ‰ œJ

## & # 

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

˙. f

œ œ œ bœ œ bœ bœ nœ f ^ # ‰ œj ‰ œj & # 

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

#

bw f

?

&

B b Tpt. 3-4

f

# & #

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

fœ .

œ b˙ J œ b˙ J

>œ œ b œ J ∑J >œ œ b œ J J

œ >œœ . œ b >œœ .. œ >œœ . œ œ .œ œ .œ ‰. R F >˙ œ .. >œœ ˙ œ .. œ R p

> b ˙˙ p

˙ > p pizz œ. œ Œ F

œœ .... œ ..

œ. œ Œ

>œ œ R

r œ >

>œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ b œ n œ >œ ‰ . œR b œ n œ œ b œ n œ œ b œ n œ œ

> n œœœ R

œ .... b >œœ œœ .... œ R

> n œœ R

œ. œ Œ

r œ œ > ..

œ. œ Œ

ww w

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

3

3

3

ww

r œ w >

pizz.

> > œx . x œ > >

xœ . œ xx

œ .. >œ œ .. œœ .... b œœ œœ .... R

œ ..

>x x œ

œ. œ Œ

œ. œ Œ ∑

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ


32

Norteña ∑

251

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& &

Tba.

Mall.

Timp.

∑ œœ ....

œ ..

## ˙ & #

œ ..

# #

∑ œ. œ Œ

# & #

?

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

?

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

?

& ? 

Perc. 2

Perc. 3

 251

&

>x x œ

3

œ œ . œ œ- .

3

n >œœ œœ .... R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f Œ œ ≈ œ œ- . n œ b œ- . n >œ œ .. R

œ ..

>œ œ .. R

œ ..

^ œ

>œœ n >œœ .... R œ ^ œ

>œ R

# >œ R

r ‰ . œ œ- . f

œ œ- . œ œ- .

nœ. œ Œ f

œ. œ Œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ ∑ >œ ..

>œ œ .. R

>œ ..

^ œ

∑ œ. œ

Œ

œ. œ ∑

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

>x x œ > F

∑ >œ >œ . œ >œ . . œ ≈ œœ œ . b œ œ . œœ Œ

&

˙˙

œœ ....

Vln. II

&

˙

œ ..

Vla.

B

œ. œ Œ ∑

b >œœœ R F

> b œœ R F

r œ F>

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œx œ

xx ∑

Œ

f

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

œ. œ Œ

^ œœ

Œ

3

3

œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ > f>

bœ. œ œ. F

œ œ. œ œ. œ

œ nœ œ. œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. n œ œ b >œ œ J > >  f> f >˙ > œ œ .. ˙ œ bœ J J F > b œ >˙ œ .. ˙ œ œ J J F ‰

3

3

>œ R >œ R

œ œ œ

œ . œ ∑œ Jœ

j œ

œ . œ œ . œ b∑œ . n œ œ

œ. œ œ Jœ

œ J

œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ

œ. œ œ Jœ

œ J

b >œ œ .. R

œ ..

n >œ R

œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ >

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ. œ bœ. nœ > >œ œ .. >œ œ .. R R >œ œ .. R

œ ..

>œ R

w œ. œ œ œ. œ œ. œ > œ. > œ. œ >

œ. œ

œ. œ >

w w

Œ

^ œ œ

Œ

œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

>x x œ >

>œœ .... œ ..

>œ >œ .... œ bœ R

r # œ # œ .. > > œ œ

œ. œ Œ

^ œœ

Œ

Œ

xx

œx œ

xœ œ

3

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

>x > >x > x œx œ x xœ œ œ >> >f > ∑

> œx œ œx œ œ xœœxœ 3 >>3>

>x x œ >

b >œœœ œœœ ...... R 3

>œ œ .... œ œ R r œ œ .. >

œ. œ Œ

3

>œ b œœ R f

˙˙ ˙

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ œ. œ œ. bœ œ. œ œ. œ

˙˙˙

œœ .... b œœ R

˙˙

r œ

˙

œ ..

œ. œ Œ f

œ. œ Œ

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ

f œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f

b œ^ œ^ œ^

3

3

> œx œ > >

xx ∑

> x œ >

> x xœ x x œ J‰ >F ∑

>œœ b œ . œœ œ 3 œ. œ œ œ œ œ

>œ œ . œ œ . œ b >œ . n œ œ F>

œx œ

> œ bœ bœ. ‰bœ œ bœ œ J œ.

œœ .... b œœ œ .. œ R 3

>œœ ˙˙ R f r bœ ˙ > f

œx œ

3 œœ Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR 3

> x œ f>

3 3 > Œ œj œ b œ œ œ œ œ œ œ f > bœ > 3 3

œœœ œ bœ œ bœ. œ œ. #œ. > œœ ‰ Œ J j œ ‰ Œ

Œ

Œ

Œ

> b ˙˙ F ˙ F>

œ. œ Œ

arco

F

bœ. œ œ. F arco

bœ. œ œ. F arco

œ œœ .. œ œ . œ > œœ .... œ .. œ. œ Œ

>œ œ R

r œ >

œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ

œ. œ

œ. œ œ œ. œ œ. œ > œ. >

^ œœ

^ œœ

œ

œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ

>œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰. R

bœ. œ Œ œ. œ Œ f œ. œ œ. bœ œ. œ œ.

^ r ‰ . œ œ- . œ œ- . œ œ- . œ F

3

3

> > > > ‰ . œR b œ n œ. œ b œ n œ. œ b œ n œ. œ 3 3 3 f >œ œœ .... b >œœœ œœœ ...... # œœ œ .. R R

r œ œ > ..

nœ R

 f3 > œ b œ >œ . ‰bœ œ bœ œ J 3  f3 3 > œ n œ >œ . ‰nœ œ bœ œ J 3 f  ˙˙ œœ ‰ Œ J

Œ j œ œ ∑œ œ œ œ œ œ œ œ 3 f œ œ œœ œ Œ œJ œ œ œ œ 3 3 3 3 f œœ œ œ œ œ œ œ Œ œJ œ 3 3 3 3 f >˙ >œ œ .. R F

œ ..

œ ..

˙

> œ b œ >œ . ‰ b œ œ b œ œ∑ J 3  f3 > œ b œ >œ . ‰bœ œ bœ œ J

> œx œ > >

> b œœ œœ .... R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. nœ f 3 > >œ œ > Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR f 3 3 ˙ œ .. b œ R

œ. œ Œ f

œœ ....

3 œ Œ œjb œ œ œ ∑œ J ‰ . œR f 3 3 3 œ Œ œjb œ œ œ œ J ‰ . œR 3 f 3 3 œœ Œ œjb œ œ œ J ‰ . œR f 3 3 œœœ œ Œ œJ b œ œ J ‰ . R 3 f 3 3 ˙˙ œœ .... b œœ R

Low Mid Tom High Mid Tom

>œ R f n >œ R f

n >œ œ .. R

œ. œ œ. bœ œ. œ œ. f

>œ œ R f

>œœ œœ .... R

Vln. I

?

3

> œx œ œx œ œ xœœx œ 3 > >3 >

œ. œ Œ

3

>œ > > bœ nœ œ bœ nœ œ

> b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰ . œR 3 3 f 3 >œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ ‰. R 3 3 f 3

œœ .... œ ..

Vc.

œœ ....

>œ > > bœ nœ œ bœ nœ œ

˙˙ ˙

t

>œ bœ nœ ‰. R F 3 > ‰ . œR b œ n œ F 3 r ‰ . œ œ- . F

?

Cb.

n >œ R F >œ R F

œ. œ Œ

# & #

Perc. 1

Pno.

n >œœ R F

œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.

# & # ˙

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

^ # & # œ ≈ œ œ . n œ b œ- . œ Œ

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

œ- . œ œ- . ^ œŒ

œ ≈œ œ- . œ œ- . œ^ Œ

?

&

B b Tpt. 3-4

≈œ

# ˙ & # ˙

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

œ

x

œx œ

bœ. œ #œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. > > œ .... œ œ .. œ. œ Œ

> b œœ œœ .... R r œ œ > ..

œ. œ Œ

> n œœ R

œœ .. œ œ . œ œœ .. œœ œ . œ > > ww

r œ w >

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

xœ x J‰

œ. œ Œ

œ. œ Œ

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ


33

Norteña œ. œ

259

Picc.

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& & &

Tba.

Mall.

Timp.

> nœ R n >œ R

> .. œ

> .. œ∑ œ R >œ œ .. R

‰ œ >œ

œ ..

>œ œ .. R

>œ R

>œ ..

>œ œ .. R

œ R

œ ..

‰œ

œ ..

b >œ

œ. œ œ œ. œ œ > œ. > œ. œ. œ >

œ. œ

œ. œ >

œ. œ

œ .. œ ..

#

#

r œ œ R

b >œ b >œ .. R

>œ œ .. R

œ. œ nœ. œ œ. œ œ. œ f >. b œ . > œ. œ œ œ œ. œ œ f œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ f 3 œ Œ œj n œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 f 3 œ œ nœ œœ œ œ Œ œJ œ œ 3 3 3 3 f

>œ œ .. R

œ. œ nœ. œ œ. œ œ. œ

∑œ ..

œ R œ R

˙

∑ œJ ‰ Œ

˙

œ ..

˙

œ ..

œ R

œ J ‰ Œ

œ. œ

œ ..

œ.

>. b œ . > bœ. > bœ. œ œ œ œ. œ œ bœ. œ œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ œ œ nœ œ œ nœ 3

3

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

œ œ œ nœ œ œ œ œ œ 3

3

# & #

# & #

3

œ. œ

œ

œ R œ. œ

˙

œ J ‰ Œ

˙ œ. œ

œ J ‰ Œ œ. œ

?

?

?

&

?

Perc. 3

 259

& ? &

> x œ >

> x œ > F

xœ x x œx x J‰ J‰ ∑

∑ œ . œ b œ n œ >œ . œ ‰ . œ

x ∑

xœ x J ‰

>œ œ > œ œ >œ œ 3 œ #œ œ œ >œ œ 3 3 3

œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ F œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

Vla.

B

œ. œ Œ

t

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

˙

œ ..

œ. œ Œ

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

3 >œ Œ œj b œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 F >

b œœ .. œœ œ . œ œœ .. œœ œ . > > œ .. b >œ œ .. œ .. œ œ .. R

&

x

œœ . œ œ . œ œœ . œ œ . œ . . > > b >œ œ ˙˙ œœ .... R F

r œ F>

xœ x J ‰

>j xx x œœ J >f

>> xœ x J >‰

∑ 3

Vln. II

?

œx x J‰

> x œ

œ ..

r œ œ .. >

œ

n >œ œ R

r b œ b œ .. > >

F œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ F

œœ .. œœ œ .. œ œ . œ œ . # œ œœ . œœ # œ . > > >œ .. >œ œ .. œ .. œ œ .. R r œ œ .. >

j j œx x x J ‰

> x xx xœ x ‰œ ‰

j œx J

∑ ∑

œ

œ >œ b œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ Œ J Œ J 3 3 3 3 3 f >œ .. œ > œœ . œœ œ . œ œœœ ... œœœ œ . b œ >œ . œ # œœ .. œœ

>œ b ˙˙ œ R f r œ b˙ f>

œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ

œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ œ. œ #œ. bœ œ. œ œ. œ

œ. œ

œ ∑ ∑ ∑ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ bœ. nœ œ > > > > ƒ œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ b œ . n œ œ

ƒ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ b œ . n œ œ . œ

ƒ n >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . œ >œ . œ œ . n œ >œ . œ œ . œ >œ . œ # œ . œ >œ . œ œ . œ ƒ

f

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ > > > >f > œ . œ ƒ>

œ > . œ . œ > . b œ . œ >œ .. œ œ . œ œ. œ . œ . œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ œ > > œ. œ >œ œ ƒ> >f >œ >œ >œ > > œ œ œ œ. œ bœ. œ œ. œ œ. œ bœ. œ œ. œ nœ œ > > œ. œ œ. œ œ œ f > > ƒ > œ œ œ œ > > > Œ œJ œ b œ œ œ œ œ œ Œ Jœ œ œ œ b œ œ œ œ n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ > > 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ n >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ œ Œ Jœ œ œ Œ J nœ 3 3 3 3 3 3 3 3 ƒ f ∑

Vc.

>œ ..

r œœ f> >œ œ R f >œ R f >œ R f

Perc. 2

Cb.

œ ..

Vln. I

> b œ ∑ œ .. R b >œ œ .. R

Perc. 1

Pno.

##

˙

## ˙ & #

&

Tbn. 3-4 B. Tbn

#

# & # ˙

Hn.  3-4

Tbn. 1-2

œ. œ bœ. nœ œ. œ

œ ..

# & # œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ > >

&

B b Tpt. 3-4

œ. œ bœ. nœ œ. œ

?

Hn.  1-2

B b Tpt. 1-2

> œ bœ. nœ ∑ . œ ‰ œ bœ

œ. œ

f

œ. œ f œ. œ f

œ. œ. œ.

œ

œœ ....

œœ R

˙˙

œ ..

œ R

˙

œ. œ

œ. œ

œ bœ. œ œ. œ œ bœ. œ œ. œ

œ. œ

ww ƒ

w w

w w ƒ

w w

n ww ƒ

ww

n ww ƒ b >œ

ww

ƒ b >œ ƒ

bœ ƒ>

Œ ƒ > > > xœ œ œ xœœxœ x œ 3 >>3 > > ƒ

œ >

œ > œ >

œ > ∑ Œ

œx œ xx ∑

œ > œ > œ >

>œ > œx œ >>

œ. œ > >œ ˙ >

œ. œ

œ >

ww f w w f ww f

œ >

>œ >œ

œ >

œ >

f >œ

œ >

œ >

w w f >œ

f >œ

œ >

f

∑ Œ

Œ

> x œ >

Œ f > xœ œ x œ f>

œx œ x ∑

œ > œ >

>œ ∑ Œ

œ >

xœ x x J‰ ∑

>œ œ > œ >

œ >

œx x J‰

>œ œ >œ # œ b >œ >œ >œœ œœ >œœ œœ >œœ œœ >œœ œœ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ . œ # >œ . œ >œ œ b œ œ b œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ b œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ . œ œ . œ b >œœ .. n œœ œœ œ œ 3 3 ƒ 3 >3 >3 œœœ œ b œ œœ œ œ. J œ . œ œ . œ œ Jœ œ 3 œ. œ œ. œ œ œ > œœ >ww 3 > J ‰ Œ ƒ 3

œ ‰ Œ J œ. œ

b ww ƒ

w œ. œ ƒ œ. œ bœ. œ œ. œ Œ œ. œ ƒ > œ. œ bœ. œ œ. œ bœ œ. œ ƒ œ. œ

> > b œœœ œ b œœœœ b œ œJ J œ 3 bœ œ 3 > w w 3

3

3

3

œ >

Œ

œ > œ >

Œ

ww

œ œ >

œ œ >

f

w w f

ww w

œ >

f >œ

œ > œ >

Œ

œ > œ >

w f Œ

f

œ > f œ >

Œ

œ > œ >


34

Norteña

&

Fl.

&

Ob.

E. Hn.

B b Cl. 

Bsn.

B. Cl. 

T. Sx.

B. Sx.

& & &

## & #