MG458 Samsonita (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Samsonita per a piano i orquestra

Edicions la mĂ de guidoANNA

CAZURRA Samsonita per a piano i orquestra


ISBD(PM) Samsonita. [Música impresa] : per a piano i orquestra / Música de: Anna Cazurra Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (32 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2016 ISMN: 979069208-458-7 Dipòsit legal: B-26792-2016 Copyright de la música: © 2016 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Samsonita per a piano i orquestra Moderato Piccolo Flauta 3

%

01 7

Flute 1-2

%

Oboe 1-2

%

Oboe 3 English Horn

%

Clarinet in B α 1-2

Bassoon

Bass Clarinet

Alto Sax.

Tenor Sax. 1-2

Baritone Sax.

01 7

01 7

∀ 01 7

01 7

>

∀ 7 % ∀ 01

∀ 7 % ∀ 01

∀∀ 7 % ∀ 01

∀ 01 7

Horn in F 3-4

%

=œ ∀ œ œ œ ∀ œ− = œ− Ι Ι‹ œ œ ε ∑

∀∀ 7 % ∀ 01

%

Trumpet in B α 3-4

∀ 01 % ∀ 7

Horn in F 1-2

Trumpet in B α 1-2

π≡♥≠

Anna Cazurra

∀ 01 7

= œ œ œ− µ œ ∀ œ œ− µ œ ∀ œ = œ œ− Ε ∑

=œ ∀ œ œ− − µ =œ ∀ œ =œ œ − ‹œ ∀ œ− œ− Ι ε

∑ = ϖ− ο

ϖ− Ε= ∀ ϖϖ− −− Ε= = ϖ− Ε

5

∑ Ó−

ϖ− Ε=

µϖ− ϖ− ο= ϖ− ο=

=œ µ œ œ ∀ œ œ µ œ = œ ∀œ œ − Ó −

∀ ϖϖ− −− Ε= = ϖ− Ε

∑ Œ − œ− Ε=

Ó− Ó− ∑

= = − ‰ œ œ− œ ∀ œ œ ∀ œ œ = œ œ− Ε

Œ − ∀ œœ −− Ε= = Œ − œ− Ε

ϖ= −

ο ϖϖ= −− ο ˙=−

˙−

ο

∀ 01 % ∀ 7

∀ 01 % ∀ 7

Trombone 1-2

>

01 7

Trombone 3 Bass Trombone

>

01 7

>

01 7

%

01 7

>

01 7

ã

01 7

ã

01 7

ã

01 7

%

01 7

>

01 7

Violin I

%

01 7

Violin II

%

01 7

Viola

Α

01 7

>

01 7

Tuba

Mallets ( Xylophone, Vibr aphone)

Timpani

Percussion 1 ( Dr um Kit, Br ushes, Snar e Dr um, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 ( Agogos, Tambour ine, Bongo, Tom.Tom, Tam- Tam)

Percussion 3 ( Cymbals, Bass Dr um, Tam- Tam,Cabassa, Bongo, S usp. Cymbal)

Piano

Cello

Contrabass

σ

=œ œ ι ∀=œ œ œ œ =œ ∀=œ ∀=œ 01 ‰ Œ− 7 œ Ι œ= ε pizz.

Œ−

= =œ =œ œ

Ε

‰ Œ−

Œ−

‰ œ ∀œ ε= =

= œ

Œ−

Œ

= = =œ =œ œ œ Ι

∀=œ ‰ Œ − Œ − œ µ =œ ∀=œ =œ Ε

‰ Œ−

© Copyright 2016 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

Œ−

‰ œ ∀œ = =


Samsonita

4 Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

7

∀ % ∀

B α Cl.

>

Bsn.

=œ ∀ œ = ‹ œ ∀ œ ∀=œ œ ∀=œ œ œ− œ− =− ‰ ∀ œ œ− œ− œ ∀ œ œ µ œ œ œ− œ ∀ œ œ ∀ œ œ− ∀ œ− œ = − = œ− − =ε ƒ

∀ % ∀

B.Cl.

∀ ∀ ϖ= − % ∀ Ε ∀ ϖ= − % ∀ ϖ− Ε ∀∀∀ ∀ ˙=− % Ε

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

= − ‰ ∀ œ ‹ œ œ œ− ∀ œ− œ ‹ œ œ − =

˙−

ε ∀ ∀ ˙˙ −− ε

˙−

∀˙−

‰ œ ∀ œ œ− µ œ− œ− œ ∀œ œ = =

ε

=œ α œ − œ µ œ− µ œ− − αœ ‰

− = = =œ ∀=œ −= = œ ∀=œ œ œ µ œ ∀ œ œ ‹ œ Œ − ∀ œ ‹ =œ œ œ− ∀=œ ‹ œ œ− œ ‹ œ ∀ œ ‹ œ œ œ Ιœ œ œ œ ∀ œ µ œ ∀ œ − Ι = œ− ƒ ε Ε

ϖ−

˙−

˙−

µ ˙−

˙˙ −−

∀ ˙˙ −−

α µ ˙˙ −−

ο ϖϖ −−

˙−

∀˙−

µ ˙−

ϖ−

ϖ− Ε ∀ ϖϖ −− Ε

ο ο

ϖ− Ε

œ−

œ−

œœ −−

∀ œœ −−

˙−

œ−

œ−

∀ ˙˙ −− ε

∀ % ∀

>

>

>

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

%

Hn. 3-4

%

∀ % ∀

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

7

Pno.

Vc.

Cb.

σ

∀=œ ε

œ œ Ι Ι

œ

∀ ∀ ˙˙˙ −−−

ƒ ˙− ˙−

œ

= ∀=œ œ œ œ Ι

ƒ

∀˙− ∀˙−

˙ −− ˙

œ Ι œ œœ Ι

α α ˙˙ −− µ ˙−

˙˙ − − ∀ ∀ ˙˙ −−

˙˙ −− ˙−

‰‰

œ ∀œ ∀œ = = =

œ Ι

∀œ

œ ‰ Ι µœ− =

ϖ− − ∀ ϖϖ − Ε ϖϖ −− ϖ−

ϖϖ −−− ϖ ο ϖ− ϖ −− ϖ

µ ˙− µ ˙−

µ =œ

= œ

=œο

ε

Hn. 1-2

˙− ε

‰ Œ−

Œ−

‰ Œ− œ ∀ œ =œ = = Ε

˙ ∀ ˙˙ −−− ε

˙− ˙−

Œ

= ι œ œ œ ∀œ œ = == = ε

œœ −− œ− œ− œ−

œœ −− œ−

∀œ − ∀œ −

= œ ∀œ œ œ œ ∀œ Ι Ι Ι

=œ Ι


Samsonita

5

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

œ− Œ ‰

∀ œœ −− Œ ‰

œ− Œ −

13

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

∀ % ∀ >

˙=−

Ï

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ˙− ƒ= ∀∀ ˙ − % ∀˙− ƒ=

œ−

Œ−

Ó−

∑ Ó−

I = = Œ œ− œ ∀ œ œ− œ − Ι ε

Œ− ∑

Hn. 1-2

∀∀ = % ∀ ˙− ƒ ∀ %

Hn. 3-4

%

B.Sx.

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

∀ % ∀

− = − Œ œœ ∀ œœ ∀ œœ µ œœ µ œœ œ µ œ œ − Ι = µ œ œ− =œ − Ε ∑ Ó−

>

>

>

%

∀ % ∀

Ó−

∀=œ

Ε

œ œ Ι œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ Ι

Ó−

œ

ι ∀=œ œ œ œ Ι

>

Perc.1

ã

Perc.2

Perc.3

Tba.

Mall.

Timp.

=œ − ∀œ − ο

= œ ∀œ œ = = ο

Œ−

Ó− ∑

=œ œ− =œ œ œ− œ œ œ ∀œ œ Ι Ε ι ∀ œœ œœ œœ ‹ œœ œœ − = − Ε=

œ œ Ι œ œ œ =œ =œ =œ ∀=œ ∀=œ œ Ι Ε

= = = ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = = =

= =œ =œ ι ι œ œ œ œ ∀œ

œ

ι ∀=œ œ œ œ Ι

∀=œ œ ∀œ = = ε

œ

œ

œ

ã

ã

= œ ∀ œ− œ ∀=œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀ ∀ œœ œ œ œ œ− œ− œ œ œ œ =œ ∀ œ =œ œ =œ ˙ − œ ˙− œ

=œ œ− œ =∀ œ œ− ∀ œœ œ œ œ ∀ œ œ µ ∀ œœ œœ œ œ œ œ ε = =œ = œ ∀ œ ∀ œ œœ ˙˙ −− œ

>

∀ œœ −− Œ − œ− œ− œ− − Œ

˙ ∀ ˙˙ −−− ƒ= =˙ − ˙−

œ ∀ œ ∀ œœ œœ ∀ ∀ œœ œ œ œœ Ε= ∀ œ ∀ œ =œ œ =œœ œ =

= = = œ = œ œ− œ œ ∀ œ− α œ ∀ œœ œœ œ œ α œ ˙ − œ œ œ œ œ ∀ œœ ∀ œ œ ∀ œ œ œœ = œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œœ = = ο = =− = − =œ œ =œ = = œ œ ˙ − ∀ œ ˙˙ −− ∀ œ αœ œ œ = ∀œ œ = œ

œœ −− œœ −−

ι œ œ œ Œ ∀ œœ œ œ œ =œœ =œœ =œœ = Ε ι ‰ µ ∀ œœ ∀ œœ ∀ œœ œœ œœ Œ ∀ œœ === = ‰

œ œ œ Œ− œœ œœ œœ == œ œ œ Œ− œœœ ==

œ ∀œ ∀œ = =

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

Cb.

= − ‰ ∀ œœ− œœ œœ− œœ œœ ε=

%

Vc.

ε

13

Pno.

ι Œ µ œœ ∀ œœ œœ ∀ œœ− − = Ε

ι Œ ∀ œœ œœ ∀ œœ œœ − = ο

Ó−

−= − − = ∀ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ

σ

=œ œ = = Ι œ œ œ− Œ − Ι ƒ

∀=œ

Ε

œ œ Ι œ œ œ =œ =œ =œ =œ =œ Ι

œ

ι ∀=œ œ œ œ Ι

= œ ∀œ œ = = ο

œ œ Ι œ œ œ =œ =œ =œ ∀=œ ∀=œ œ Ι Ε

ι ι ∀=œ =œ =œ œ œ œ œ

œ

ι ∀=œ œ œ œ Ι

∀=œ œ ∀œ = = ε

œ

œ

div.

div.

œ

œ

=œ ∀=œ


Samsonita

6 ∑

20

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4 B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Œ−

ƒ

∀œ − ‰ œ ∀ ∀ œœ œ − œ =ƒ

Ó−

∀ ∀=œ − Œ− % ∀ œ− ƒ = ∀œ − > ‰ ∀œ œ ƒ

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀

> >

= œ

ƒ

Œ−

Œ−

Œ−

Œ−

Œ−

∀œ ∀œ œ µ ˙− ∀ œ œ ∀=œ µ =˙ − = =

=œ =œ ∀=œ α =˙ −

= œ œ− ‰œ

% >

˙− ˙−

˙˙ −−

− α α ˙˙ −

˙− ˙−

∀˙− ∀ ˙−

µ ˙− µ ˙−

œ− ‰ œœ œœ œ − =

œ œœ œ Ι œ Ι œ =œ = œ ∀ œ = = ∑

=œ Ι =x œ Ι

œ ‹ œœ ∀ œœ œ Ο= = Œ − œœ ‹ œœ ∀ œœ Ο= = Œ−

œ− ο= =œ =œ =œ =œ =œ =œ ‰‰ ‰ ‰‰ Œ ‰ Ι Ι Ι Ι Ι Ι ο Œ− Œ− Œ− œ− œ− =x =x =x = =x œ‰‰ ‰ œ œ‰‰ Œ œ Ι Ι Ι

Ó−

=x œ‰ Ι ο

= œ ∀ œœ ∀ œœ ˙˙ −− œ = = Ο Œ−

Œ−

%

Vla.

Α

Cb.

σ

ƒ= œ ƒ

œ Ι œ œœ œ Ι œ =œ = œ ∀ œ = =

µ ˙− µ ˙−

∀˙− ∀ ˙−

œ =œ Ι

∀œ

œ αœ Ι ∀œ Ι =

µœ

œ ι œ œ Ιœ = =ο

‰œ =

ι œ œ Œ = =

œ− Ε

Œ−

= = = ‰œ‰ œ œ‰‰ Œ Ι Ι Ι œ−

= = = ‰ ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ Ι

Vln.II

ϖϖ −−

œ =œ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œœ

Œ−

‰ œι = =œ Ι =x œ Ι

œ =œœ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œ

div.

Ε = = = Œ − ∀œ œ ∀œ ˙− Ε ϖ −− ϖ Ε ∀ ϖϖ −− Ε

œ ιœ œ œ œ =œ = œ ∀ œ =œ Ι œ = = Ε

œ ∀=œ =œ Ι Ι

œœ − −

œœ − −

œ− µœ−

œ− œ−

µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ === ===

Ó−

Ó−

Ó−

Ó−

ƒ ˙ −− Ó− ˙ ƒ= =œ œ = œ Ι œ œ œ œ Œ− Ι ƒ ε Ó− Œ ι œ œ œ ∀œ ε Ó− Œ ∀ Ιœ œ œ µ œ ε Ó− Œ œœ œœ ∀ œœ µ œœ Ι ε Ó− Œ œ œ œ ∀œ Ι ε Ó−

˙˙ −− ƒ=

˙− ∀˙− ƒ= =− ∀ ˙˙ − ƒ ˙˙ −− ƒ= =˙ −

∑ ∑ ‰ œ œ = ∀=œ œ ƒ ο œ ‰ œ ‹ œ ∀œ = = ƒ ο œœ

‰œ œ ƒ ο œ ‰œ ƒ ο

ι œ ι ∀œ œ œ œœ = == =

=== === ∀ œœ œœ œœ − µ œœ œœ œœ Œ ε = = = œ ‰ œ œ − Ι =œ ε =œ =œ =œ =œ ‰‰ ‰ ‰‰ Ι Ι Ι Ι ε Œ− Œ− œ− ε =x =x = =x œ‰‰ ‰ œ œ‰‰ Ι Ι ε ∑

=œ =œ =œ =˙ −− œ œ œ ∀˙

Ó−

ι Œ œι œ − ∀=œ œ − ƒ = Œ œ œ ‰ ‰ Œ− Œ− Ι Ι ƒ Floor Tom 1 = œ− œ− œ− œ− ƒ= ε = =x =x = Œ œ œ‰Œ ‰x Ó Ι Ι Ι ε ƒ Œ

∑ =œ =œ =œ ∀œ œ œ Œ − ε =œ =œ =œ − œœœ Œ ε ˙˙ −− ε ˙− ∀˙− = œ

ε

ƒ = œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ ˙˙ −− === === ƒ œ− œ− ˙˙ −− œ− œ− ƒ= =˙ − œ− œ− µœ− œ− ∀˙−

œ ∀ œ œΙ œ Ι

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Œ−

∑ œ ‰ ‰ Œ− Œ− Ι ƒ = Œ œι œ − œ− = ο = ƒ =x =x == ‰ ‰Œ x x Ι Ι ƒ ο

œ ‰ ‰ Ι ε ‰ œ = Floor Tom2

= = = = = = =˙ − µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ ˙ −

œ ∀=œ =œ Ι Ι

ƒ =œ œ Ι œ ƒ

Ó−

ƒ

œœ œ = = =œ ‹ =œ

ι‰ ‰ ι =œ œ ∀œ µ œ Ε = œ ∀œ œ œ œ ∀œ Ι Ε ι œœ ‰ ‰ œ ∀ œ µ œ = Ε =œ Ι ‰ ‰ œ ∀œ µ œ Ι Ε

Ó−

ε ∑ œœ œœ œœ Œ − œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ó− === === ε= = = ∀=œ =œ =œ Œ − =œ =œ =œ ∀=œ =œ =œ Ó− ∑ ƒ ε ι œ ι ∀ œ =œ œ ι ι ι ι œ Œ− œ œ œœ Ι ∀ œ œ œ œ ∀=œ =œ =œ œ œ œι œ œ = == = ƒ =ε ε ∑ ∑ ∑

˙˙ − −

=− œ

Ε

œ Ε= =œ =œ =œ =œ =œ ‰ ‰ ‰‰Œ ‰ Ι Ι Ι Ι Ι Ε Œ − œ− Œ− œ− ο = = = == ‰ ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ xœ xœ ‰ Ι Ι Ι Ε

ο ϖϖ − − ο

Œ−

˙− ∀˙− ε === ∀ œœ œœ œœ Œ −

=˙ − ˙−

Xylo.

α˙− α ˙−

=˙ − ˙−

˙ −− ˙

∀ ϖϖ −− Ε

œ ιœ œ œ œ =œ œ ∀ œ =œ Ι œ = = = Ε

˙− ˙−

˙˙ −− ε

œ =œ ∀=œ =˙ −

Ο ∀œ µœ œ œ œ αœ ι Ι Ι µœ Ι œ œ œ ∀œ Ι = = = =ο

Œ−

ϖϖ −− Ε

ϖ− ϖ− ο Œ−

∀ œ ∀ œ ∀ œœ µ µ =˙˙ −− ∀œ œ = = = ∀ œ ∀ œ ∀ œœ µ µ =˙˙ −− ∀œ œ = = = =œ =œ ∀=œ α =˙ −

œ− ‰ œœ œœ œ − = = œ œ− ‰œ

Œ−

ϖϖ −− ο

>

œ

%

Vc.

Ε

œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ === ===

ƒ =˙ − ˙− ƒ ∀=˙ −

œœœ œœœ œœœ œœœ === ===

Vln.I

∀˙− ˙− ƒ ∀˙− ˙−

œ œ œ Œ− œœœ ε= = = = œ œ ∀ œ œΙ Ι ε

Ε ∀ œ =œ ∀=œ =˙ −

Bass drum

ƒ

œ =œœ ‹ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œ

Snare Drum œ ‰ ‰ =œ =‰ =œ =œ ‰ ‰ Œ Ι Ι ΙΙ ƒ Floor Tom 1 Œ− œ− Œ − œ− ƒ Cymbal =x =x = =x œ ‰ ‰ ‰ œœ‰‰Œ Ι ƒ Ι

œ−

ε

=˙ −

µ =œ =œ =œ ∀=œ =œ =œ

20

Ε

ε ∀=œ =œ =œ Œ −

ã

Ε = ∀ œ =œ ∀=œ ˙ −

>

Perc.3

œ =œ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œœ

ã

œ =œ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œœ

=œ =œ =œ =œ =œ =œ

ƒ = = = = = = =− µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ ˙˙ −

Perc.2

ε === ∀ œœ œœ œœ − Œ ε =œ =œ =œ − œœœ Œ

%

ã

Ε

Œ−

∀ ∀˙− ˙− ƒ ∀ % ∀˙− ˙− ƒ ∀œ − ∀ % ∀ ‰ œœ ∀ ∀ œœ œ − =ƒ ∀œ − ∀ % ∀ ‰ œœ ∀ ∀ œœ œ − =ƒ = œ ∀œ − > ‰ ∀œ ƒ

‰ œ œœ œœ −− œ =

Ó−

%

Perc.1

Pno.

∀=œœ −−

=œ =œ =œ

∑ Ó−

Ó−

Ó−

Ó−

= œ œ œ œ œ œ ∀œ œ − Ι ε

Œ−

Ó−

œ ‰ ‰ Ι Ε ‰ œ Ε= = Œ ‰ x Ι Ε


Samsonita

7

%

qÈÁÁ¼ 3 3

Fl.

%

3 3

Ob.

%

E.Hn.

%

3 3

∀ % ∀

3 3

3 3

>

33

33

3 3

33

33

27

Picc.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Œ−

Ó−

œ− ∀∀∀ εœ − œ =œ ∀=œ =œ œ % Ι ο Ε ε = == ‰ ∀ % ∀ ∀ œœ −− œ − œ ‹ œ ∀ œ − Œ Ó ε ο = == œœœ œ ∀ œ ∀ œ ∀∀ % ∀ œ− ε ο ∀

œ Œ−

œ

œ

œ œ œ Œ− ε= = =

œ œ œ œ œ œ ˙− = = = = = = ƒ=

∀ œœ œœ œœ Œ − µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ ˙˙ −− = = = = = = ƒ= ε= = = œ œ œ === ∀ œ œ œ Œ − =œ =œ =œ ∀=œ =œ =œ œ ε ƒ= ∑

= = = α =œ =œ =œ − µ =œ =œ =œ =œ =œ =œ α =˙ − ‰ œ œ œ ∀œ µ œ Œ Ε ε ƒ =− α =œœ =œœ =œœ Œ − α =œœ =œœ =œœ µ =œœ =œœ =œœ α µ =˙˙ −− Œ− Œ ε ƒ =˙ − = = = = = = µ œ œ œ œ µ œ α œ ι ι Œ− ι ι œ ∀=œ œ =œ œ ∀=œ =œ µε=œ =œ =œ ƒ Ε

˙− µ ˙˙ −− ∀˙−

33

33

∀ % ∀

33

33

>

3 3

>

3 3

>

3 3

%

3 3

>

3 3

3 3

3 3

3 3

∀ % ∀

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

œ ‰ ‰ Œ− Ι ε

Œ−

Œ−

Œ−

‰ Œ−

Œ−

œ− ε= =x ε

œ‰‰ Ι Ε Œ œι Ε= = ‰‰x Ι Ε

œ ‰ ‰ Œ− Ι ε

œ− ε= =x ε

Œ−

Œ œι œ − ==

== Œ ‰x x Œ Ι

Ó− Ó− Ó−

œ− ε= =x ε

Œ−

Œ œι œ − ==

== Œ ‰x x Œ Ι

‰x Ι

œ ‰ ‰ Œ − Ó− Ι ƒ œ ‰ Œ − Ó− =

= =x ‰ Œ − Ó− ƒ Ó−

− − Œ − œ α œ œ− œ− 33 α œ − α œ œ α œ − œ œœ α œ− ε 4 33 αα œœœ −−− œœ α œœ −− œ α œœ −− ∑ αœ αœ

>

Vln.I

%

33

Vln.II

%

3 3

Vla.

Α

>

σ

Vc.

Cb.

œ‰‰ Ι Ε ‰œ =

Pno.

œ ‰ ‰ Œ− Ι ε

%

27

œ ‰ ‰ Œ− Ι ƒ Œ− œ− ƒ= == ‰ x x ‰ Œ− Ι ƒ

œ‰‰ Ι Ε ‰œ =

αœ− œ =− α=œ

œ œ œ œ =

α œœ œœ =

α œ µ œ œ α œ µ œ α œ µ œ =œ œ

ι= = = α œ œι α ˙˙ œ α œ˙ α œ œ œ Ε αœ Œ αœ Œ

3 3

33

33


Samsonita

8

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

∀ % ∀

>

∀ % ∀

Ó

Ó

∀ % ∀

>

>

>

%

>

35

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ ∀

∀ % ∀

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

Pno.

>

˙ Ε œ

Ε

Œ

α˙ ˙

˙ ∀˙

œ−

ι Œ α œœ œ

∑ αœ

Œ

Œ

œ Œ αœ œ = Ε= ∑

∀œ ∀ œ œœ ι = = = = œ ∀ œ ∀ œœ ι α α œœœ œœ∀ œ Œ ˙˙ ∀ œ µ œ œ˙ œ ∀ œ œ œ œ ∀ œœ œœ œœ ∀ œ ∀œ − µ œ œ Ι ε ι ι Œ Œ œ œ œ− œ œ œ ι œ ∀œ ∀œ ∀œ œ œ ∀ œ ∀=œ ∀=œ = =

œœ Ι Ε

Œ

œœ

Œ µœ Œ œ αœ œ Ε αœ œ œ œ ι ‰Ι Ι œ Œ αœ =

= œ œ œ œ =

µ =œ œ

œ

αœ

αœ

Œ

Œ œ Œ αœ =

‰ œ µœ œ =

œ œ αœ œ

˙˙

œ αœ− = œ

˙

‰ œΙ œΙ œ

Œ αœ =

‰ ∑

− = −=− ‰ Ιœ œ ∀ œ œ œ ‰ œ− ι œ ∀ œ œ œ = −=−

œ œ− ∀=œ œ µ =œ œ− Ι

œ

ι œ ι œ

œ =

Œ

α˙ ˙

αœ

Œ

Œ

œ Œ αœ œ = =

‰ µ œ ∀ œ œ œι = = = − ∑

‰ α œœ Ε αœ Œ

α ϖϖ

˙˙

ι =œ ι ιαœ œ ∀=œ œ ‹ œ− œ

= = = ‰ µ œ ∀ œ œ œ− Ι

= = ‰ œ− œ ∀ œ− œ œ− œ œ

˙ ∀˙

œ−

œ œ− =œ œ− =œ œ− α =œ œ− Ι

œ Ι

œ− =œ ‹ œ− =œ œ− œ œ

Œ

œ

˙ ∀˙

˙˙

α ˙˙

˙˙

µ œ œ− ∀=œ œ−

œ œ− =œ œ− =œ œ− α =œ œ− Ι

œ Ι

‰ œœ

∑ œ

Œ µ œœ Œ

œœ

Œ

Œ

œœ Œ

œœ

Œ

Œ

‰ œΙ Ιœ œ αœ =

œ

ι œ

‰ œ µœ œ =

Œ

αœ

œ Œ αœ = = ∑

High Bongo 3

œ

œ œ− ∀=œ œ − α =œ œ Ι

α =œ =œ =œ œ µ œ− Ι Ιœ

µ œ œ− = œ− ‹œ

œ œœœ Ι

œœœ

œ ‰œ œ œ œ Ι

3

œœœ

œ œ œ œœœ œ ‰œ œœ œ Ι Ι Ι ∑

3

œœœ

œœ Ι

œ

œœœ Ι

œ

‰ œ œ œ œ Ι

3

œœœ

œœ œ œ œœ Ι Ι ∑

Bass drum

˙ Ε

œ œ

œœ

˙

œ

œœ

˙ ο

œ œ

œœ

˙

œ

œœ

˙ Ε

œ

œœ

œ

˙

œ

œœ

˙ ο

œ

œœ

%

Α

>

pizz.

%

Vln.II

Vla.

Cb.

˙˙ Ε

Ó

= ι œ œ α œΙ ˙ ∀œ œ =

œ µ œ− =œ ∀ œ œ− − Ιœ Ι œ

α =œ =œ =œ œ α œ− Ι Ιœ

=œ α œ Ι ε

I = œ ‰ µ œΙ ε

œ =œ α œ ˙ Ι ∀=œ œ Ι

œ µ œ− =œ ∀ œ œ− − Ιœ Ι œ

I

Vln.I

Vc.

= = α œ α œ α œœ œ− α œ Ι α œ − œι

µ =œ =œ Ι œœ ι = µ œ− œ

‰ œ µ œι ε= I

Perc.1

35

= = =œ œ µ œ− µ œ Ιœ Ι œ

= ‰ œ µœ Ι ε

Ó

σ

Œ

œ Œ αœ œ = Ε=

Œ αœ =

œ µ =œ œ

Œ œ Œ αœ =

Œ αœ =

œ =

ι œ

Œ

œ Œ αœ œ = =

Œ

αœ =

‰ µœ œ œ =

Œ

œ

œ Œ αœ = =


Samsonita %

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

45

Picc.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Tba.

Mall.

Timp.

=œ =œ Ι

œ α œ− œ ∀ œ œ − µœ Ιœ Ι − =

ι œ œ =

= ι œ œœ =

α œ− =œ œ− α=œ œ œ− œ =œ α œ− αœ− Ι Ι œ−

ι œ œ = α œ− =œ œ

%

>

∀ % ∀ œ œ Ó =œ ∀∀ ∑ % ∀ ∀ ∀

˙˙ −−

Œ ∑

∀ % ∀ Œ µ α œœ Œ µ œœ ∀ % ∀ Œ α œœ Œ µ œœ >

αœ

>

Œ αœ Ó =

>

Œ œ œ

Perc.2

ã

Perc.3

ã

˙

œ œœ

%

>

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

45

> σ

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œx x x x x x x x

Ε

Cabassa

œ Ε

Œ ι œ œ

∑ ˙˙

œ œ œ

œ

˙˙ ƒ

∀ ˙˙

˙˙ ƒ =œ −

œ œ

œ

ι= ‰ œΙ α œ− œ α œ Ι œ − =œ µ œ ‰ Ι α Ιœ Ι = ‰ œΙ α œ− œ µ œ Ι Ι

− = œœ α α œœ µ œœ œœ =

− œ œ Ι−

= − œ œ α œ œœ = Ι

œ µ œ ∀œ œ ι µ œ − = œ− =

œ− =œ µ œ Ι α Ιœ Ι

= ‰ ∀ œœ

= ‰ α ∀ œœ ˙˙

∀ ˙˙

ƒ

= ‰ αœ

ε

uniti

=œ œ

=œ œ

˙˙ Ε div. ˙˙

α ˙˙

œ˙ α œ

˙œ

œ

α ˙˙

˙˙

˙ ˙

˙˙

α œ ‰ œι œι œ = Œ αœ

α ˙˙ ι œ Œ œ

= ‰ œ µœ œ

= Œ œ

˙˙ αœ

Œ ι œ œ ε

œœ

= Œ αœ œ

= = ι µœ œ µœ œ Ι œ αœ œ Ι = ƒ

œœ

œ

œ

œ− µ œ œ α=œ =œ = − œ œ ƒ − = µ œ ∀ œ œ œ− µ =œ œ =œ µ œ œ− Ι µœ œ œ œ œ ‰ Ι = − ƒ œ− µ œ œ α=œ œ ∑ = − = œ œ ƒ

α=œ =œ ι αœ Ι œ µœ œ Ι œ = ƒ ˘œ œ ˘œ ε =œ α œ =œ α œ œ− œ œ =œ œ œ− Œ Ι Ι ƒ ε = = α=œ ι αœ Ó ‰ œ α œ œ Ι œ α œ Ιœ = ε ƒ Œ ‰ ι Œ œ Œ αœ αœ α =œ œ =œ ƒ= ε=

Œ

div.

Œ

œ µœ

Ó

Œ−

Œ

αœ

= ‰ µœ ε

α ˙˙

œ−

= ƒ =œ −

˘œ œ ˘œ =œ µœ Ι Ι ε

Ó

α œœ ι œ Œ

div.

ƒ α˙

=œ α œ

α œ ∀ œ− =œ œ ∀=œ Ι Ι Ι ι ι α œ ι =œ œ ∀ œ α œ ∀ œΙ œ Ι Ι − =

œ−

œ− ι =œ α œ Ι αœ Ι ƒ œ ˘œ =œ α œ œ α œ œ Ι − αœ œ œ œ = = œ− ƒ = α œ =œ œ =œ − − = œ Ι Ι α Ιœ œ µ Ιœ ει = − − ƒ = =ι ι α œ œ α œœœ αœ αœ ι ι œ œ œ α œ œœ Ι œœ œ α œ œ Ι ‰ = Ι = = = ƒ ∑ ∑

œ−

Ε

=ι œÓ œ

Œ

α˙

Ε œ Œ Ε = = Œ αœ ‰ œ œ œ Œ œ = ε ∑

∑ Œ−

α=˙

œ

ι œ

Œ

˙˙

= œ ‰ Ι α œ− œ µ œΙ Ι

œ µ œ− ∀=œ œ ι α=œ œ−

ι œ

œ α œ− =œ œ œ− =œ œ œ− œ αœ µœ œ ι αœ − = œ− = Œ

αœ =

ι œ

œ µ =œ œ

Œ

= Œ αœ

α=œ œ ε ˙˙ ε˙ ˙

Snare Drum

œœ œ

œ

Œ

œœ

Œ−

œ

ι œ œ

Œ

‰ ∑

=œ α œ

= α˙

œ−

α œœ

˙˙

∀ ˙˙

‰ αœ =

œœ œœ

˙˙ ι œ œ œ Ι

Œ

˙−

ϖ ϖ

˙− ˙−

œ æ œ œœ

div. ι ι α œ ι =œœ œ ∀=œ α œ ∀ œ−

‰ ∀œ αœ = ˙ ˙

∀ ˙˙ Œ

αœ

= Œ αœ œ

Œ

αœ Œ

‰ ∀œ œ =

œ

‰ œι œι œ

= αœ

ι œ

= ‰ œ µœ œ

Œ

∑ ∑

α =˙

Ó

= α˙

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

= ˙ ˙

Ó Ó

˙ = ˙

=˙ ˙

œ œ Œ αœ Œ œ Œ œœ Œ œœ

= α˙

Ó

˙ ˙ = ˙ Œ

œ =

œœ

Ε Œ µ œœ Œ µ œ œ Ε

α ˙˙

˙ ˙

α ˙˙

α ˙˙ ∑

Ó

Ó

Ó

Œ ∑

œ Œ αœ Œ

αœ =

Œ

αœ =

Œ ‰

ι Œ α =œ œ Ε

Ε œ =

== Œ αœ œ Œ

αœ œ ==

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

Ε Ε œ ‰œœ œœ œ Œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ Ι Ι æ Ε Ε Œ Œ− ι Œ ‰ Œ Œ− ι œ œ œ œœœ œ œ Ε Ε = 3 = = œ ∑ ∑ α œ α œ œ œ œ α œœ − α œ œ − µ œ Œ Œ Ε œ œ œ Œ αœ Œ ∑ ∑

Œ œœ Œ œœ

˙˙

Œ α œœ Œ œœ

Œ

Ε

Œ

Ó

ϖ

uniti

Ε

α˙ =

œœ œ

ε α œ ‰ œι œι œ ƒ

œ œ œ

α œœ

ε = Œ αœ

œ

ε

ϖ

xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

∑ Œ

α=œ œ

œ

=œ α œ µ œ ˘œ Ι Ι ‰Ι ε ˘ Œ ‰

œ ‰œœœœ Ι

Cb.

œ α œ− œ=∀ œ œ− − Ιœ Ι αœ

∀∀ % ∀ œœœ Ó =

ã

Vc.

α =œ =œ Ι

œ

= = ε = = I/II = œ œ œ α œΙ α œ − α Ιœ =œ =œ œ Ι

Perc.1

Pno.

œ œ

%

Tbn.3-4 B.Tbn

œ

µ =œ œ α œ Ι œ

I = α =œ α =œ ι α œ − ‰œ œ− ε ∀ ∑ % ∀

Hn. 3-4

Tbn.1-2

= ι αœ œ αœ

>

%

B α Tpt.3-4

Ó

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

= ι ‰ œ αœ ε =œ ‰ α œΙ ε I

Ó

9

œ Œ αœ Œ = = Œ œ Œ αœ

˙−

Ε Œ α œœ Œ

Œ

œœ

Ε Œ α œœ Œ µ œœ Ε αœ Œ œ Œ

Ε = Œ αœ ‰αœ œ = Ι ε

∑ ∑ ∑


Samsonita

10 Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

∀ % ∀

55

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

˙˙

œ

∀ α ˙˙

Ó

ι µœ œ Ε= ι µœ œ Ε=

∀ % ∀ α ∀ œœ −− ε ∀∀ ∀ œ − % α œ− ε > >

= Œ αœ

>

Œ

% >

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã 55

%

Pno.

>

αœ =

µœ

˙ ˙

α˙ α˙

α˙ ˙

˙ ˙

˙ α˙

αœ œ ∀œ Ε

˙ ˙

= ‰ œ µœ œ

Œ

Œ

ε

œ µ =œ œ ε

=œ œ =

˙˙

˙˙

α ˙˙

˙˙

∀œ µ œ ˙ αœ œ ˙ Ε ι ∀œ − µ œ ˙ α œ− œ ˙ Ε Ο= ι ∀œ − µ œ ˙ α œ− œ ˙ Ε Ο=

˙ =˙

µ ˙˙

α ˙˙

˙ ˙

= Œ αœ

= Œ αœ

Œ

Œ

αœ =

αœ Ο=

Œ−

Ο œœ œ Œ ι œ

Œ

œ Ε=

ι Œ œ α =œ œ Ε=

Ο

α =œ

µ œ =œ ∀ œ

œœœ

ι œ− µœ œ Œ = œœ =œœ œœ Ι Ι

Œ

‰ ∑

∀ œœ −− µ˙ ˙

∀ œœ −− œ− ∀œ − œ− ∀œ −

= Œ œ Œ œ = =œ ε Œ œ Œ œ =œ ε= = ∑

Ε œ ‰œ œ œœ œ Œ œ œœ Ι æ Ε Œ Œ− Œ ‰ ι œ œ œ œœ œ Ε =ι = ι = = œ œ œι œ œ α œι œ − − µ œœ œ Œ ∀ œœ œŒ α œœ Œ œœ Œ Ε =œ ι ι =œ œ œ œ œ ∀œ œ Œ α œœ Œ αœ ‰ œ œ œ Ι = =

ε œ ‰œ œ œœ Ι ε Œ Œ− ι œ œ ε ‰ = =ι ι œ œ αœ œ œ Œ œ œ Œ ∀œ ε œ œ Œ α œœ Œ

ι œœ = =œ œ Ι =œ œ Ι

=œ œ Œ Ó ƒ =œ œ Œ Ó

ι ι œœ œœ œœ = = =˙ ˙

ƒ =œ œ Œ Ó ƒ =œœ Œ Ó ƒ

=˙ ˙

Ó

˙ = =˙

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

ι ι ι œœ œœ œœ œœ = = =

α =œ œ

Ó

Œ

‰ Œ ‰

œ ‰Œ Ι

‰ Œ ‰

ι‰ Œ œ

‰ Œ ‰

˙œ œ − ∀œ Ι = = ∀ œœ −− œœ Ι

Ó œœ Ι =œ œ Ι

œœ = =œ œ

3

˙ εΕ

%

uniti

Vln.II

uniti pizz.

Cb.

>

σ

œ œ

pizz.

‰ ∑

Œ

œ µ =œ ∀ œ

œ =

Œ

œ

∑ ∑

œ ‰œ œ œ œ Ι

3

œœœ

œœ œœœœœ Ι Ι ∑

∑ ˙

œ

œ Œ Ó œ ƒ= =œ œ Œ Ó

œœ Ι = =œ œ Ι

œœ œœœœœ Ι Ι εΕ ∑

œœ

α =œ

Bass drum

Œ

œœœ

œ =œ

x ‰Œ Ι

Α

Œ

High Bongo

%

Vc.

œ Ε=

Vln.I

Vla.

œ =œ α œ Ι

∀=œ œ Ι

‰ µ œ œ ∀œ =

œœœ æ

˙ ˙ ε ˙ ˙ ε

Œ αœ =

Œ ∑

ε ˙ ˙ ε

œ œ− =œ ∀ œ œ− − œ Ιœ Ι

ϖ

Œ αœ œ =

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

Œ œ Ο =ι =ι ι= = ι œ α œ œ α œ α α œœ œ µ œ œ α œœ œ œα œ Œ Œ Ο œ œ œ = œ Œ αœ Œ α œ ‰ œœ Ι œ

Ε

œ ‰œ œ Ι Œ

Ε œ− αœ−

‰ αœ œ = Ι

=œ œ Ι =œ œ Ι

œ− αœ−

Ο

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

ε œ Œ œ œ œ æ ε Œ ‰ œ œ œ œ ε = 3 = = αœ œ œ αœ α œœ − α œ œ − µ œ œ α œ œ Œ ε =œ œ α=œ œ =œ œ αœ ‰ œ œ œ Ι Ι Ι

˙

Ó

=œ =œ =œ œ œ− Ι Ιœ ε ƒ

= ‰ œ œΙ ε

˙ ƒpizz. œ ƒ

ι Œ α œœ œ

Œ

œ Ε

Œ

œ Œ œ Œ ƒ Ε pizz. œ œ Œ Œ Ε ƒ =pizz. Œ œ Œ œœ = Ε

œ œ ∀œ

œ

αœ

œ

‰ œΙ Ιœ œ

Œ αœ =

œ œ ∑

∀ œœ

∀œ Œ

˙ ο

œœ

Œ

div.

œ− Ε

œ œ

= œ œ œ œ =

uniti

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ

Œ

ι œ

‰ œ µ œ ∀œ =

œ

Œ

œ

Œ

= Œ œ Œ œ


Samsonita Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

65

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀ >

Tba.

Mall.

Timp.

Perc.1

˙

∀ œ− =œ ∀ œ− =œ œ− œ œ

= = = ‰ œ ∀œ œ

œ− œ ∀ œ œ Ó Ι =

Œ

Œ

=œ ε

œ =œ

Œ

αœ =

=œ α œ Ι

∑ ‰

œ µ =œ ∀ œ

Œ

∀ % ∀

>

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀

>

Œ

%

α =œ

> ã

‰ ∑

Œ

ι œ

œ =

œ =

œ =œ

Œ

α =œ

œ ‰œ œ œ œ Ι

3

œœœ

œ œ

˙ Ε

œ =

œ

˙

Ó

Œ ∑

œ =

Œ

∑ 3

œœœ

œ œ Ι

œ

∑ œ

œ œ

˙ ο

œ

˙

>

Vln.II

%

Vla.

Α

=œ œ œ Œ

∀œ Œ

>

αœ

σ

Œ αœ =

œ œ œ

‰ œΙ Ιœ œ ‰

α œ − ∀œ =

˙ =

œ

œ

œ

ι œ ι œ

ι ι αœ œ =œ œ

div.

Œ

œ− œ

œ Œ ∀œ œ œ Œ = Œ œ Œ

Œ Œ Œ

œ =œ

œ ∀œ

ι ∀œ œ− =œ

uniti

Œ Œ

div.

∀œ œ

αœ

‰ Ιœ œΙ œ

Œ

αœ =

ϖ

uniti

arco

œ Œ

Œ

Œ

Œ ι œ

‰ œ µ œ ∀œ =

œ

Œ

œ œ Œ = œ

Œ Œ

œ Œ

œ œ Œ œ =

µ =œ ∑

ι œ œ =

ε

=œ Ι

œ− =œ œ−

Œ œ =œ ∀ œ

œ ε=

Œ ∑

Œ αœ Œ

œ

=œ α œ Ι

œ−

Œ Œ

œ =

Œ

˘œ œ ˘œ Ι Ι

ε

αœ =

‰ ∑

ι œ œœ

xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x ι œ œ œ

œœœ œ Ι ι œœœ œ

ι œ œ œ

ι œ œœ

œ œœœ Ι ι œ œ

ι œ œ œ œ

αϖ ϖ

div. arco

Œ

=œ œ

∑ ˙ ˙

∀˙ α˙

µ˙ ˙

ϖ

α ˙˙ ε α˙

˙ ˙

ε

ϖ αϖ

= Œ αœ

= ‰ œ µ œ ∀œ

Œ

∀˙

ε α˙ =œ

ι œ

∀˙ α˙

˙

œ =

ι œ œ œ œ œ œ œ Ι ε ι ι œ œ œ œ œ œ ε

ϖ ϖ

∀˙

=œ α œ

ε

˙ ˙

∀˙

µœ Ι

xœ x x x x x x x

˙ α˙

˙

œ Ι

ε

µ œ œ ∀ œ œ− Ι œ− =

ι œ œ =

œx x x x x x x x

µ =œ

µ œ ∀=œ Ι

Ε

ι œ

œ =

= œ

=œ αœ

‰ œ ε=

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Ε ϖ ϖ Ε αœ µ œ arco ϖ Œ Œ Ε div. arcoϖ αœ œ Œ œ Ε = = Œ α œ ‰ œ œ ∀œ Œ œ = ε

œ µ =œ ∀ œ

œ œ œ œ Ε LowΙ Agogo Cabassa œ œ œ œι œ œι œ œ œ Ε

Œ

αœ =

Œ

˘œ œ ˘œ Ι Ι

Ó

∑ ‰

= ‰ µœ ε

ι œ œ = µ œ− =œ œ

œ =œ

œ =

Œ

µ =œ œ ∀ œ− œ œ µ œ µ œ − Ι Ι œ− = −

Œ

α œ ∀œ Ι =

Ó

œ−

High Agogo

˙−

œ µ œ− = − Ι œ Ι œ ∀ œ œ œ− ∀ œι œ =

‰œœœœ Ι

%

µœ−

%

65

‰ œ µ œι œ œ µ œι = œ ε=

∑ œ

œœ

α =œ

œœœ œœ Ι

∑ œ

œœ

Œ

œ µ =œ ∀ œ

‰ œ œ œ œ Ι

œ

œ

œœ œœ œœœ Ι Ι

∑ ˙

Œ

α œ =œ ∀ œ œ− Ι œ−

ι œ œ =

Ó

Œ

ã

Cb.

Perc.3

Vc.

œ ‰ œ− =œ ∀ œ− =œ œ− Ι

œ α œ− = − Ι œ Ι œ ∀ œ œ œ− ∀=œ œ Ι

∀∀ % ∀

ã

Vln.I

=œ Ι

=œ œ − = Ι αœ œ œ

Perc.2

Pno.

=− − ι œ =œ ∀ œ− =œ œ− α œ œ œ

ι œ

œ ∀ œ− = œ− ∀œ

ι= ∀ œ− œ

ε α =œ = =œ Ó ‰ αœ œ œ αœ Ι Ι œ ε =œ =œ µ =œ ι œ ∀ ‰ Œ Ó œ−

%

Tbn.3-4 B.Tbn

œ œ− ∀=œ œ

=œ œ Ι

α=œ œ ∀ œ− œ =œ µ œ− α œ − Ι Ι œ−

Hn. 3-4

Tbn.1-2

=œ œ œ− µ =œ =œ Ι Ιœ

œ Ι

αœ−

œ− =œ œ−

%

%

B α Tpt.3-4

= ‰ œ ε

Ó

∀∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

11

Œ

ε

Œ

˙ α =œ

‰ œ =

œ Ι


Samsonita

12 Picc.

%

Fl.

%

%

74

Ob.

E.Hn.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4 B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

œ

ƒ œ

=œ Ι

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

ƒ œ

=œ Ι

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

ƒ

α=œ

=œ Ι

µœ œ œ Ι œ = ƒ ∀ ι % ∀ œ− ∀ œ− µ œι œ = = ƒ = − α œ œ œ > αœ œ œ œ = ƒ ∀∀ Œ Œ œ % œ = = ƒ =œ µ µœ ∀∀ % ∀ œ œ Ι œ = ƒ ∀ % ∀ œ µ œ œ− µœ œ œ œ = = ƒ ∀∀ Œ % ∀ Œ œ = =œ ƒ ∀ =œ − ∀ œ− µ œι œ % Ι = ƒ ∀ =œ − − ι ∀œ µ œ œ % Ι = ƒ ∀ ι ι= % ∀ ι œ œ ∀œ µ œ µœ ƒ ∀ ι ι= % ∀ ι œ œ ∀œ µ œ µœ ƒ =œ α œ œ− > αœ œ œ œ = ƒ > Œ œ Œ œ = ƒ = %

>

Œ

œ ƒ =

Œ

=œ Ι

ι œ œ− œ

=œ Ι

ι œ ι œ

=œ Ι

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

œ œ− ∀=œ œ µ =œ ∀ œ− Ι

Ó

˙

Ó

ι œ µ˙ = ∀ œ− =˙

Ó

œ

‰ ∀ œι ι µ œ− =œ

= œ αœ = œ−

œ = œ œ

œ Ι

µ œ ‰ œ ∀œ ∀œ = = œ œ− ∀=œ œ − µ =œ œ ∀œ Ι Ι Œ

Œ

œ

∀œ œ = œ œ − ‰

œ ∀=œ ∀ œ

‰ ∀ œΙ µ œι œ − =

Ó

Œ œ Œ œ = = ˙

Ó

=œ œ= ‰ α œΙ Ι œ ∀ Ιœ ˙ Ε Œ Ó Œ µ œ ‰ œι œ œ Ε= = Œ µœ

Ó

Ε œ Œ œ Œ µœ Œ œ Œ Ε

‰ ∀ œΙ µ œι œ œι µ ˙ − = = œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ− =˙ œ

=œ œ= ‰ α œΙ Ι œ ∀ œ ˙ Ι Ε

Ó

Ó

œ− œ œ œ œ

µœ− œ œ œ œ

∀ ˙˙

∀ ˙˙

∀ ˙˙

Œ µ œœ Œ œœ

µœ− œ œ œ œ

Ó

=œ α œ œ =œ ∀ œ ˙ ‰ Ι Ι Ι ο

ϖ

œ Œ µœ Œ

π≡♥≠

rit.

Ó

Ε Ε Œ µ œœ Œ œœ Œ µ ∀ œœ Œ œœ

ι œ µ˙ =

Ó

Ó

π≡♥≠

˙˙

µœ− œ œ œ œ

ϖ ο

Œ µ œœ Œ œœ ο µœ Œ œ Œ œ Œ µœ Œ ο

∀ ˙˙

˙˙

µœ Œ œ Œ

ϖ π

Œ µ œœ Œ œœ π

∀ ˙˙

˙˙

œ Œ µœ Œ π

µœ Œ œ Œ

µœ Œ œ Œ

œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

œ−

= œ αœ = œ−

∀ œ− œ = œ œ

Ó

œ

αœ =

œ µ =œ ∀ œ

=œ Ι

œ =œ

Perc.1

ã

xœ x x x x x x x

Perc.2

ã

Perc.3

ã

ι œ œ œ œ œ œœ ƒ Ι ι ι œ œ œ œ œ œ ƒ

Œ Œ

‰ ‰

αœ =

œ µ =œ ∀ œ

Œ œ Œ œ = = Œ œ Œ œ = =

αœ Ε=

xœ x x x x x x x xœ ‰ Œ Ó Ι

ι‰ Œ Ó œ

ι‰ Œ Ó œ

ƒ

ι œ Œ Ó œ œ = Œ ‰ ι œ Œ Ó αœ œ œ Ε= = Œ

ι œ œ œ

œ œ œ œ Ι ι œ œ

ι œ œ œ œ

%

>

Ó

Ó

Ó

Ó

‰œ œ = Ι

74

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

Cb.

µœ =

Vc.

œ

>

Pno.

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

µœ =œ œ− =

Timp.

œ−

%

Mall.

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

> σ

ϖ ϖ

α˙ α˙

˙ ˙

ϖϖ

˙˙

αϖ ϖ ƒ ϖ

˙ α˙

˙ ˙

αϖ ϖ

˙ ˙

ƒ

ƒ ϖ ƒ Œ ƒ

Œ

=œ œ

˙

∀˙

∀˙

˙

Œ

α =œ

= ‰ œ µ œ ∀œ

ϖ

˙

ϖ

˙

= = Œ œ Œ œ

Œ

Ε Ε Ε Ε α =œ

Ε

Ó Ο œ

œœ

œ

œœ œ = œ œœ œ


Samsonita

13

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

∀ % ∀

>

∀ % ∀

86

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

Tba.

Ó Ó

∀ % ∀

>

>

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

86

%

Pno.

Timp.

=ι œ œ œœ Ι ε

Vibraphone

Mall.

%

Tbn.3-4 B.Tbn

˙

Œ Œ

œœ

Hn. 3-4

Tbn.1-2

− = œœ œœ ˙

˙˙ −

−= = ι œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ − œ œ ε

=œœ Ι œœ Ε

œ ∀œ Ι˙

%

B α Tpt.3-4

œ œ œ ιœ αœ ˙ Ι œ− =

= − = œ œ œ œι œœ ˙ œœ Ι œ œΙ œ œœ Ι

− = œœ œι œ œ ˙ − œ Ι˙ Ι œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

ι œ =œ œ œ Ι = œ Ε ∑

=ι œ œ− œ Ε

=ι œ œ œœ Ι ε

>

=œ 3 œœ œ =œ − œ − œ œ œœœœ œœ œ œ œ Œ œœ Œ Ó α œœ Œ ‰ œ œ Œ œ œ Ι 3 3 œ 3 œ− œ− œ œ œ− œ œœ œ œ− α œ œ − œΙ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ Ι Œ ι œ œ œ œ œ œ αœ œ

œ− œ =− œ

œ œ œœ œ Ιœ

œœœœ

œ

œ− œ− œ

œ ˙˙ œ Ι

αœ œ œ œ

˙ ˙ œ

œ

− = œœ œι œ œ ˙ − œ Ι˙ Ι œ

=œœ Ι œœ Ε

œ ∀œ Ι˙

œœ ∑

œœ œœ

œ œœ

œ

œ

˙ ˙ œ

˙˙˙

œœ œœ

œœ œœ œœ 3

3

œ

Ε œ=

œœ 3

œœ œ αœ œ œ 3

3

œœ 3

œ αœ 3

œ œ=

3

œœ 3

Ο3 œ œ =

œœ

œœ

œœ

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

σ

Vc.

Cb.

œ− œ œ œœ œ Ι=

œ− œ œ œœ œ Ι=

3

œœ

œœ 3

œ


Samsonita

14 %

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀

Tba.

Mall.

∀∀ % ∀

œ− =œ œ œ− œ− Ι = œ− œ œ œ− œ− Ι

ι œ œ œ œœ œ− œ œ Ι= ε= = =œ − œœ Ι ε = = ι œœ − œ œ œ œœ Ιœ ε œ œœ œ− Ι ε ιœ œ œ− ε= œ − œ =œ Ι ε œœœ œ Ιœ ε œœ œ− Ι ε

∀ % ∀

œ œ

œ

ι œ œ ∀œ ∀œ −

œ

∀œ −

œ œ ∀œ − Ι œ ∀œ œ

œ−

œ

œ−

∀œ −

œ œ Ι œ

œ ∀œ œ−

œ

œ

˙

ƒ ˙ ˙

ƒ œ œ ∀ œœ œ ˙ Ι −= ƒ œ− = œ ∀œ œ œ ˙ Ι −= ƒ ι œœœ ˙ œ œ ∀ œœ œ œ œ ˙ ƒ ι ∀œ − = œ œ œ ι ∀œ Ι ∀œ œ Ι ƒ œ ι œ ∀œ ι ∀œ œ −œ =œ œ ƒ œ ∀œ ˙ Ι ƒ −= œ œœœœ ˙ −= œœ œœ

œ œ Ι

∀ % ∀

− œ œœ œœ− œœ

=˙ ˙

œ œ− œ− œ

˙ =

œ œœ− œ− œ œ œ œ

=˙ ˙

œ œœ œ œ œœ− œœ− œœ

œ ιœ œ Ι œ ι œ

œœ ι œ œ − − Ι ι ∀œ œ− œ− œ œ

œ œ− œ− œ − − œ œœ œœ œœ

ƒ

∀œ

− − œ œœ œ

ι ι ∀ œ ι œ œ− œ œ œ− œ ƒ

˙ ˙ =

= ˙

˙

∀œ ∀œ

˙ ˙

˙ ˙

∀œ ∀œ

ι œ Ι

Ó

Ó

Ó

∀œ ∀œ

˙ ˙

Ó

˙˙

Ó

Ó

œ ˙

=œ − œ œœœœ œ œ Ι −= ∑

˙

∀œ

˙

Ó

∀œ

˙

Ó

˙

Ó

œ œ − =œ œ ˙

˙

ι œ

œ œ

ι ι œ œ œ œ = ε= œ

>

>

>

∑ œœ

˙˙ −−

%

∀ % ∀

Ó

˙

∀œ

œœ ∀ œœ

=œ =œ œ œ− =œ ˙ Ιœ Ι Ε I

ιœ œ œ

=˙ œ

∀œ

%

Tbn.3-4 B.Tbn

ε

∀ % ∀

Hn. 3-4

Tbn.1-2

œœ

%

B α Tpt.3-4

˙˙ −−

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

=œ Ιœ =œ ε Ιœ

98

Picc.

I

ι œ œ œ ιœ αœ ˙ œ− = ∑

= = œ œ œ œι œ ˙ Ιœ − = œ ˙ Ε ∑ ∑

œ œ œ œ =œ œ œ œ = − Ι − ∑

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

Timp.

98

%

Pno.

>

œœ 3

œ=

œœ

œœœ 3

3

œ

œœ 3

œ

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

σ

Vc.

Cb.

ϖ

Ε

α˙

œ ∀œ

ϖ

˙

œ

œ

œ

div. ϖϖ Ε

α ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ ϖ

ϖ Ε

∀ϖ

µϖ

µϖ

µϖ

ϖϖ Ε

ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ Ε

∀ϖ

ϖ

ϖϖ

div.

arco

˙

œœ

œ

α˙

œ

˙

˙

˙

α ϖϖ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

ϖϖ

α ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

œ œ

div.


Samsonita 111

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

=œ œ œ− =œ ˙− Ιœ Ι œ ε =œ œ œ− =œ ˙− Ιœ Ι œ ε œ Œ Ó ε

∀œ ∀œ ∑

∀ =œ œ œ− =œ œ ˙ − Ι % ∀ Ιœ ε >

∀œ

∀ % ∀ ϖ Ε ∀∀∀ % ∀ % ∀

ϖ ∑ ∑

∀∀ % ∀

=œ œ œ− =œ œ ˙− Ιœ Ι Ε =œ œ œ− =œ œ − ˙ Ιœ Ι Ε ∑

∑ œ ∑

ϖ ∑ ∑

=œ œœ= ‰ œ œ œœ œœ œœ œ œœ Ε

∀ % ∀

>

œ Œ Ó

=œ Ιœ ε =œ Ιœ ε =œ Ιœ ε

œ− œ œ Ι = œ− œ− ∀ œ

∀=˙

œ

∀=˙

œ

œ− œ œ Ι = œ− œ− ∀ œ

∀=˙

œ

œ− œ œ Ι = œ− œ− ∀ œ

ϖ ϖ Ε

∀ϖ ∀ϖ

∀=˙

œ

ϖ ƒ

œ

ϖ ƒ

œ

ϖ ƒ

œ

ϖ

œ

ϖ ϖ ε

ϖ ϖ ƒ

ƒ

∀œ

∀œ

∀œ

∀˙

Ó

= œ ∀ œ ∀ œΙ

=œ Ιœ Ε ∀˙

I

œ œ Ι

=œ α œ ˙ œ− Ι

œ

œ

Ó

∑ ∀˙

∀œ

Ó

ϖ

Ε

=œ œ− =œ œ − Ι œ Ι œ œ− ∀ œ ε

ε

α œœ œœ =œ œ œ =œ œ œœ œ œ œ

œ

=œ œ œ− =œ œ ˙− Ιœ Ι Ε

ϖ ο

œ

15

ϖ

∀ϖ

ε

ϖ

ƒ

œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ = Ε

>

>

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ % ∀

111

%

Pno.

ε

>

= ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ α œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ = = = Ε = œ α =œœ œ ι ‰œŒ œ ‰ ‰ œ Œ ι‰ Ι œ Ι = œ œ = = = ϖ ˙ α ϖ˙ ϖ

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

ϖ

>

ϖϖ

α ϖϖ

σ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

Vc.

Cb.

ϖ ϖ

ϖ ϖ ϖ

‰ œœ ‰ œœ œœ = ο =œ ‰ œœ Œ œ Ι =

ϖ ϖ ο ϖϖ ο ϖ ο ϖϖ ο ϖ ϖ ο

œœ œ ‰ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = = = = œ ι ‰ œœ Œ ι ‰ œ‰ œ = œ Ι = = ˙ ˙ ϖ ϖϖ ϖ ϖϖ ϖ ϖ

= = ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ∀ ∀ œœœ ‰ œœœ œœ = Ε = =œ œ ‰ œœ Œ œι ‰ ‰ ∀ ∀ œœ Œ Ι Ι œ = ∀=œ = ϖ ϖ

ϖ ∀ϖ

ϖϖ Ε

∀ ϖϖ

Ε

ϖ Ε ϖϖ Ε

ϖ ϖ Ε

ϖ ∀ ϖϖ ∀ϖ ∀ϖ

= œ Ιœ Ε = œ

ο

œ ο=

= œœ =œ ‰ œœ œ =œ œ œ œ ∀œ œ œ œœ œ œ œœ ‰ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = = ε = =œ œ œ œ ι‰ ‰ œ Œ œι ‰ œ ‰ ∀ œ Œ œι ‰ œ Ι = =œ Ι = = = ϖ ϖ

˙ ∀˙

˙ ˙

ϖϖ ε ϖ ε ϖϖ

˙˙

˙ ∀˙

ε

ε ϖ ϖ ε

∀˙ ˙˙ ϖ ϖ

= œ ∀ œ ∀ œΙ

I

˙

˙ ∀˙

œ œ Ι

I/II

œ œ œ œ œ− Ε

II/IV

= ιœ αœ ˙ œ−

œ ∑

∑ Œ

= Œ ∀ œΙ ‰

Œ

Œ ∑

ι‰ ∀œ =

= ∀œ ∀=œ

œ

= = Œ ∀ Ιœ ‰ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

ι‰ ∀œ œ = =

∀œ œ

Œ

Ó

œ œ

Œ

Ó

‰ œ ∀ œ ‰ ∀ œ œ ‰ œι ‰ ∀ œ ∀ œ ‰ œ œ ‰ œι œ ∀ œ œ œ œ − ο Ε uniti uniti

arco

pizz.

‰ œ ‰ œ ‰ ι œ œ œ ο pizz. ‰ ∀ œ ∀ œ ‰ œ œ ‰ œι uniti ο uniti pizz. div.= ‰ œœ Œ ι ‰ Ι ∀œ œ = ο= = =pizz. ∀ œ Œ Œ œΙ ‰ ο pizz.

‰ œ ‰œ ‰ ι œ œ ∀œ œ œ Ε arco ‰ ∀œ µ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ∀œ Ι Ε div. = uniti= = ‰ ∀ œœ Œ ∀ œΙ ‰ œ Ι ∀œ = = = = ∀ œ Œ Œ ∀ Ιœ ‰ œ arco

ι œ

œ− ∀=œ œ

Œ

œ− ∀=œ œ

œ œ œ−

=œ Ι ‰ ι‰ œ =

œ Ι

ι œ

œ =œ œ ∀ œ œ œ ‰ Ιœ Œ Œ

Œ

=œ ‰ Ι =œ ‰ Ι


Samsonita

16 ∑

122

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

>

∀ % ∀

Tba.

œ œ

=œ œ ∀=œ Ιœ ε

œ− =œ Ι

˙ ˙ Œ

˙

œ

˙

œ ∀ œ− ∀=œ œœ œ ∀œ ∀œ

œ œ

œ œ

=œ − œ−

∀œ ∀œ Ι

œ ∀ œ− =œ ˙ =œ œ œ Ιœ Ι œ − œ− œ− ∀=œ ∀ œ µ =œ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀ œ − − = − = ε ε ∑ ∑ Œ ‰ œι Ó Œ Ε = = œ ∀ œ− ∀ œ œ

œ

=œ −

œ

∀œ Ι ‰œ‰œ œ œ œœ = Ε =œœ ‰ Œ Ι œ = Ε ∑

∀œ ‰ µ œι Ó =

‰ µ œœ ∀ œœ œœ œœ = ι ‰ œ‰ Ι œ = =

∀=œ Ι ∀œ Ε Œ

œ

‰ ∀ œι Ó =

œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ∀œ =œ œ œ =œ œ œ œ œ = =œœ =œ ∀ Œ ι‰ œ ‰ œ Œ Ι Ι œ = Ι = ∑ ∑

œ− =œ œ ∀ ˙ − Ι Œ

œ ‰ ιÓ =œ

‰ ∀ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ = ∀œ = ι ∀=œ œ ‰ œ ‰ Ιœ Œ Ι = = ∑

œ œ œ œ =

=œ − œ−

=œ − œ−

ο ∀ œœ −− = ο

œœ − =−

ι‰ œ Ι =

∀∀ % ∀

œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ

ϖ

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

%

Tbn.3-4 B.Tbn

˙ ˙

Hn. 3-4

Tbn.1-2

œ− =œ œ œ Ι

%

B α Tpt.3-4

˙

∑ ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀˙

∑ =œ œ ∀=œ ∀œ œ œ œ Ιœ ε

∀ % ∀ ∀˙ ∀ % ∀ > > >

=œ œ ∀=œ Ιœ ε

˙ ∑

œ œ

œ ‰ Ι Œ ‰ œι Œ ∑

œ− =œ Ι

˙

=œ Ι ‰

=œ Œ Ε

Œ ι‰ œ œ = Ε=

Œ Œ ∑

Œ œ

˙

= = = œ− œ− œ− œ− ∀ œ ∀ œ µ œ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀ œ − = ε =œ − ∀ œ = œ ∀ œ− ∀ œ œ œ œ Ι ∑

∑ ι = œ‰ œ = ι‰ œ œ = =

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

=œ Ι ‰

= œ

ι‰ œ =

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

∀=œ ‰ Ι ι‰ ∀œ =

œ = œ =

Œ

= Œ ∀ œΙ ‰

Œ

Œ ∑

ι‰ ∀œ =

∑ Œ ∀=œ ο

‰ ∀ œι Ó ο= ι ‰ œœ Œ =

ο

∀ œœ −− = ο I ‰ œ œœ œ ο=

œ− =œ −

‰ œ œœ ‰ œ œœ ‰ œ œ œ œ = = ο=

III

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

Pno.

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

Vc.

Cb.

œ œ œœ ∀ œœ arco − − = œ = = ‰ œΙ ‰ œ Ι ‰ œ œ ∀œ µ œ œ ∀œ œ ε ι arco ‰ œι ‰ œ œœ ∀ œœ ‰ µ œ œ ∀ œ œ µ œ ∀ œ œ œ œ ∀œ − − = ε = = ‰ œι œ œι œ ‰ ‰ œι Ó Œ Ι = div. = = = ‰ œ Œ ι‰ œ ‰ œœ Œ œ ‰ Ι Ι ∀œ Ι = œ = = =œ =œ = ∀ Œ Œ ‰ œ Œ Œ Ι ‰ œ Ι =

œœ œ œ αœ ‰ œœ ‰ Ιœ ‰ ‰ œ ‰ œ α œœ Ι Ε pizz. div. ι ∀ œ˙ ‰ œœ œ ‰ œ ‰ ‰ œι ‰ α œœ œ ˙œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ Ε pizz œ œ ∀ œ œ œ œ ∀ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œι ‰ œ α œ ∀ ˙˙

∀ ˙˙

div.

>

œ

σ

œ

∀œ ‰ œΙ Œ

div.

‰ œΙ Œ

pizz.

Ε =œ div. =œœ ‰ Œ Ι Ε =œ = ‰ œ Œ Œ Ι Ε =œ ‰ Ι

uniti

ι uniti= œœ ‰ œ = ι = œ‰ œ =

− œ− = œ œ œ− œ ∀ œ

= œ− ∀ œ− œ œ− œ œ

‰ ιŒ ∀=œ = ‰ ∀ œΙ Œ Œ

ι‰ =œ =œ Ι ‰

= Œ ∀ œΙ ‰

œœ =

‰ œ œœ ‰ œ œ œ = =

122

ι œ ‰ =

=œ œ ‰ Ι Œ œι ‰ = ο= =œ − =œ − ∀=œ œ− œ− œ

Timp.

œ =œ

%

Mall.

∀œ œ =

∀=˙ −

œ

Ε

‰ αœ œ œ œ œ − = ∀ œ− = œ− Ε= ∑


Samsonita Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

132

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

œ −− =œ ∑

œœ =

ϖϖ

˙˙

µ œœ =

ϖϖ

˙˙

Ó

∀ % ∀

∀∀ % ∀ Œ ∀ % ∀

œ =

∀∀ % ∀ œ =

Hn. 3-4

%

∀ µ =œ −− œ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀ >

∀ œœ −− =

‰ ∀ œι Ó =

Œ

ι ‰ œœ Œ œι ‰ = =œ =

= ‰ œ Œ ι‰ Ι œ = =œ =œ − =œ ϖϖ œ ∀œ − œœ −− =

µ œœ =

= ‰ œ Ó Ι

Œ

= Œ ∀˙ ε

α =œ

=œ =œ −

α =œ αœ

=œ œ

=œ =œ − œ œ−

∑ œ =˙ − Ι ƒ ι œ ˙− œ ˙− = ƒ

∑ µ =œ

= œ

ι œ ˙− = ƒ

œ œ− = =

=œ = =˙ ∀œ œ ∀œ ˙ œ = ∀=œ =˙

œ = ∀=œ =˙

∑ Ó Ó ∑ Ó

=˙ −

Ε ˙− ˙− Ε=

˙− Ε=

=œ = =˙ ∀œ

ο

œ ∀œ ˙ œ = ∀=œ =˙ ο

œ = ∀=œ =˙ ο

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

∑ Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

= ‰ œΙ Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7

ι ι ‰ œœ Œ ι ‰ œ ‰ œœ Œ = = = œ = = = ‰ œ Œ œι ‰ ‰œŒ Ι Ι œ = =

ϖ ϖ

∀=˙

ε ∀=˙ ∀ Œ ˙ ε

Ó

%

B α Tpt.3-4

∀ œœ −− =

œ− ∀œ − =

>

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

α œœ −− =

Œ

17

ι‰ œ = ι œ‰ =

˙˙

Ó

Ó

˙ ˙

Ó

Ó

Ó

Ó

= œ = = œ = œ == = œ = œ = = œ ‰ ∀ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ ‰ µ œœ œ ‰ œœ œ ‰ µ œœ ‰ œ ‰ œ ‰ µ œ

= œ = = œ = œ == = œ = œ = = œ ‰ ∀ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ ‰ µ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ ‰ µ œœ œ ‰ œœ œ ‰ œœ

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Ó

>

Ó

>

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

%

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

>

Ó

Perc.1

ã

Ó

Perc.2

ã

Ó

Perc.3

ã

Ó

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

%

>

132

Pno.

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

Vc.

Cb.

> σ

=œ − œ−

ε

œ œ =

=œ œ =œ œ = = ∀œ œ œ œ œ œ ∀ œ αα œœ œ œœ œ œ Ι Ι Ι

∀=œœ ι ‰ œΙ Œ œ ‰ œ =

œ œ =

=œ ‰ Ιœ Œ

ι œ ‰ œ =

=œ ∀ œ = = = α œ œ − œ − =œ α œ œœ = œ œœ α œ =œ α œ ∀=œ =œ œ œ œ œ− =œ œ œ− œ− ‰ α œœ ∀ œœ =œ œœ œœ =œ œœ ‰ œ œœ œ œœ œ œ− œ− œ− œ− ‰ œ œ œ− ε arco = =œ ‰ Œ Ó œ ∀˙ ι œ ∀œ ˙ œ ∀œ α œ ˙− œ ˙ œ = = = = = − ε pizz. ∑ ∑ ∑ Œ ‰ ι ‰ Œ ‰ œ − œι ‰ ∀œ − œ = = = = ε pizz. ι ‰ ‰ =œ − =œΙ ‰ ∀ œι ‰ ‰ =œ − =œΙ ‰ ∑ ∑ ∑ œ ε pizz. œ œ ∀ œι ‰ Œ ‰ α œ œ œ ι ∑ ∑ ∑ œ‰ Œ Œ ε

=œ = =œ = œ œœ =œ =œ œ œœ =œ =œ = =œ =œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰œœœ Œ ‰ ƒ Ε = = = ι œ ‰ œœ Œ œι ‰ œ ‰ œœ Œ ∀ œ ‰ œ ‰ œœ Œ œι ‰ Ι Ι ∀œ œ Ι œ œ =œ œ = = = = = œœ œœ =œ œœ œœ =œ œœ œœ œœ =œ œœ œœ =œ œœ œ œ œ œ ‰ ‰ ∑ ƒ =œ = = = ‰ œ œ ‰ œœ ‰ œœ œ ‰ œ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ Ε ƒ ι‰ Œ ‰ ι‰ Œ ‰ − ∑ œ= œ= œ=− =œ ƒ =œ − =œ =œ − =œ Ι ‰ œ‰‰ Ι‰ œ‰‰ ∑ Ι Ι ƒ αœ œ œ‰Œ Œ œ‰Œ Ó ∑ Ι Ι ƒ =˙ ˙

=œ = = œ Œ ‰ œœ =œ œœ œ ο = œ ‰ œœ Œ œι ‰ œ Ι œ = = ∑

=œ œ Œ ‰ π = œ ‰ œœ Œ œ Ι = ∑

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7

=œ = =œ =œ = Τ=œ œ = œ œ œ œ œœ œ œ Œ ‰ œ π ι ‰ œ ‰ =œœ Œ ιΤ‰ œ Ι œ œ œ œ = = = Ó

01 7 01 7

Τ Œ ‰ ‰ 01 7

Τ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ 01 7 ο π π Τ 01 ∑ ∑ Ó Œ ‰‰ 7

Ó

Ó

Τ Œ ‰ ‰ 01 7 Τ Œ ‰ ‰ 01 7


Samsonita

18 Picc.

%

π≡∝≠ 01 7

Fl.

%

01 7

Ob.

%

01 7

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ 01 % ∀ 7

01 7

∀∀ 7 % ∀ 01

∀ 01 7

>

∀ ∀ 01 % ∀ 7 ∀ 7 % ∀ 01

Hn. 3-4

%

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ 01 7

∀ 7 % ∀ 01

%

B α Tpt.3-4

π≡♥≠

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

accel.

143

∀ 01 7

∀ 7 % ∀ 01

œ œ œ ∀ œœ µ œ ∀ ∀ œœ = Ε=

œ œ œœ ˙˙ −− = ∑

œœ œ œ = ∀ œ = =œ ˙ − Ε ∑

Ó−

∀ 7 % ∀ 01

>

01 7

>

01 7

>

01 7

>

œ Ε= Vibraphone α ϖϖ= − − ι 01 =œ œ ι =œ œ œ œ =œ α =œ œ œ ι ∀œ œ œ 7 ϖ− œ Ι œ= = = œ = œ ∀œ œ ϖ − œ ο Ε == Ε 01 ∑ ∑ 7

œœ œ œ = ∀ œ = =œ œ −

αœ œ œ œ ˙− œ = œ= = ∑

−= Œ œΙ œ œ µ œ− α œ œ α œ = − =œ − Ε I

%

= = = œ α œ œœ µ œœ œ œ α œ ˙ − œ œ œ œ œœ ∀ œ œ œ œ µ œ ∀ ∀ œœ œœ œ œ − œ µœ œ œ = =œ œ − − ο = = − = = = = ∑ ∑

Œ

= = œ− µ œ µ œ ∀ œ− œ − Ι

Œ−

‰ Œ−

Œ−

œœ œ == =

œ = ϖ− α α ϖϖ −− ϖ−

‰ Œ−

Œ−

œ œ œ = = ο= α ϖϖ − − ϖϖ −− ο

∑ Ó−

Œ ∀ œι œ œ œ Œ − œ œœœ œ œœ œœ œœ = == ∀ œœ œ Ε= = = =œ œ =œ =œ α =œ =œ =œ Œ Œ− œœœ ∀œ œ œ œ Ι Ε ‰ Œ œι œ œ œ Œ − µ œ ∀ œ =œ =œ =œ = == Ε ‰

ι Œ œ− œ ∀ œ œ œ œι œ ∀ œ œ œ œ œ − = − = = = ο = Ε=

œ =œ œ œ œ µ œ ∀ ∀ œœ œ = œ œœ ˙˙ −− = ∑

= = œ ∀œ œ µ œ œ ˙− œ= ∑

Ó−

‰ Œ−

Œ

‰ Œ− ι œ œ œ œ œ = = = = Ε=

Œ−

Ó−

Œ−

∀ œ =œ = α œœ=− − − œœ − Ε

œ = α ϖ −− ϖ ϖ− ϖ−

‰ Œ−

ã

01 7

Perc.2

ã

01 7

Perc.3

ã

01 7

%

01 7

>

01 7

Vln.I

%

01 7

Vln.II

%

01 7

Vla.

Α

01 7

>

01 7

σ

01 7

Pno.

Vc.

Cb.

pizz.

Ε

‰ Œ−

Œ−

= = =œ œœ

‰ Œ−

Œ−

œ œ =œ = ο=

‰ Œ−

= = = = Œ œι œ œ œ œ ‰ Œ − = Ε

Œ−

== = ‰ ∀œ œ œ

Œ œ− œ ∀ œ œ− Ι =

Œ−

Œ−

œœ ==

Perc.1

143

œ− œ=∀ œ œ− Œ Ι Ε

‰ Œ−

œ =œ =


Samsonita ∑

150

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

E.Hn.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

% %

Tba.

Mall.

Timp.

‰ œ

∀∀ % ∀

∀ ∀

∑ ∑

>

>

∀œ ε= α ϖ −− ϖ ϖ ∀ ϖ −− ε

œ

œ

œ

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

150

Pno.

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

Vc.

Cb.

σ

∀=œ ε

œ

œ

œ

Œ−

Œ−

Ó−

Œ−

Œ−

∑ ‰ œ œ œœ −− œœ =

=œ œ œ −

œ œ = =œ

= œ ∀ œ œœ ˙˙ −− œ =œ = ε œ =œ ∀=œ =˙ − − Œ ε

∀ œœ œœ µ µ ˙˙ −− = = = =œ =œ α =˙ −

Œ−

˙ ˙

œ

Œ−

Ε Ε Ε Ε

œ α =œ ∀ µ =œœ =˙˙ −− œ œ

=== === α œœ œœ œœ œœ œœ œœ

ƒ =˙˙ − −

== − œœ Œ

œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ === ===

=== === αœ œ œ œ œ œ

α ˙˙ −− ƒ=

ε

œ µ =œ ∀ ∀=œœ =˙˙ −− œ œ

œœ œœ Œ − ==

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ − === === ε= = = = = ι œ œ œ œΙ œ Ιœ ∀ œ Ιœ = ε

= œ =œ ∀=œ ˙ −

=˙ −

ε α =œœ =œœ =œœ Œ− ε α œœ ε= = œ

œ =œ ∀=œ =˙ −

=œ =œ =œ =œ =œ =œ

˙−

ε

∀ ˙˙ −−

ƒ

ε ˙− ˙− ε ˙−

=− ˙

ƒ

ε ˙− ˙−

˙− µ ˙− ƒ= =˙ −

ε

∀˙− ε

ƒ

˙ −− ˙

˙− ˙−

α˙ α ˙ −−

˙− ˙−

µ˙ α ˙ −−

ϖϖ −− ο

œ œ = =œ œ =

ϖϖ −− Ε

Œ−

Œ−

Œ−

˙− ˙−

α˙ α ˙ −−

ϖϖ −−

˙− ˙−

α˙− α ˙−

˙˙ − −

α α ˙˙ −−

ϖ− ϖ− ο ϖϖ −− ο ϖϖ −− ο

˙− ˙−

œ œ œœ=œœ œ Ι = == =

œ

œ αœ Ι œ Ι =

œ ∀ œœ œœ ˙˙ −− œ == Ο = Œ− Œ−

αœ

Œ−

Xylo.

œ− =

œ Ε= =œ =œ =œ =œ =œ ‰ ‰ ‰‰Œ ‰ Ι Ι Ι Ι Ι Ε Œ − œ− Œ− œ− Ε = = = == ‰ ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ xœ xœ ‰ Ι Ι Ι ο Ε ε ε

œ ∀ œ œœ ˙˙ −− œ =œ = = œ =œ ∀=œ =˙ −

ο

α˙ α ˙ −−

µ ˙˙ −− ε

= œ ∀ œœ œœ ˙˙ −− œ = Ο = = Œ − œ ∀ œœ œœ ˙˙ −− ∀ œ œœ µ µ ˙˙ −− œ = = œ = = = Ο =œ =œ α =˙ − = = =˙ − Œ − œ œ ∀œ Ο œ αœ œ œ œ œ αœ ιœ ι Ι α œ Ι œ œ Ι œ œ œ œ =œ œ œ =œ Ι œ Ι = == Ε = = =ο

˙˙ −−

ϖ− ϖ− Ε

ϖ− ϖ− ο Œ−

œ ∀ œ œœ µ µ ˙˙ − − œ œ = = = =

˙˙ −− ˙˙ −− ε div. ˙− ˙ −− ˙− ˙ ε div. ˙− ˙˙ −− ˙− ε =œ =œ arco=œ œΙ ι œ œœ div.

œ

ε

Œ−

Ε

œ α =œ ∀ µ =œœ =˙˙ −− œ œ

Œ−

œ− ο= Snare Drum = = = = = = = = = = = œ‰‰œ‰œœ‰‰Œ œ œ‰‰œ‰œ œ‰‰ Œ œ œ‰ Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ο ƒ Floor Tom 1 Œ − œ− Œ − œ− Œ − œ− Œ − œ− Œ− Ε ƒ Cymbal =x =x =x =x =x =x = =x =x = =x œ‰‰‰ œœ‰‰Œ œ œ‰‰‰ œ œ‰‰ Œ œ œ‰ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ƒBass drum Ε ο

div.

α =œ =œ =œ

œ œ ==

Ó−

˙− ˙ −− ˙ ˙− ε − œ œ ‰ œ œ œ − ‰ œ œœ œœ −− œ œ = = ƒ − œ ‰ œ œœ œ − ‰ œ œœ œœ −− œ œ = = ƒ =œ œ œ − =œ œ œ − ‰ ‰ ƒ =œ œ Ι œ œι œ œ œ =œ œ œ = == ƒ

Ó−

Œ−

>

%

˙− ˙− ε

∀ =− % ∀ œ ε ∀∀ %

>

ε

œ =œ =œ =œ œ−

Œ−

− ‰ œ œœ œœ − œ = ƒ = œ œ− ‰ ‰Ι ƒ

œ ∀œ œ ∀œ œ ˙− œ = = =

∀ % ∀

%

Tbn.3-4 B.Tbn

∀∀ % ∀ Ó−

Hn. 3-4

Tbn.1-2

Ó−

∀ % ∀

%

B α Tpt.3-4

ε

œ =œ =œ =œ =œ − œ− ƒ œ =œ =œ =œ =œ − − œ œ ‰ œ œ œ œ œ− œ œ ε ƒ ‰ œ

Œ−

∀ ∀ œ =œ œ % ∀ œ ∀ œ µ œ µ ∀ œœ œœ œ ˙ − = œ ˙− = ε > ∑

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

=œ −

19

œ ι œ œ Ιœ = =ο

Œ−

Œ− Œ− Œ− ϖ− ϖ− Ε ϖϖ −− Ε

Ε

˙− ˙−

µ œœ œœ œœ Œ − ε= = =

∑ ∑

œœ ε= =œ

ε

ι Œ ‰ œι =œ =œ =œ = = == = ‰œ ‰ œ œ‰‰ Œ œ Ι Ι Ι Ι Œ−

œ− Ε

= = == ‰ ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ xœ Ι Ι

œ ∀=œ ∀=œœ =˙˙ −− œ œ Ε α œ =œ ∀=œ =˙ − œ α =œœ ∀ µ =œœ =˙˙ −− œ

div.

Ε Ε

= == œ œ ∀œ ˙−

œ ιœ œ œ œ œ = œ œ =œ Ι œ = == Ε

α =œœ =œœ =œœ ε

ε

œœ −−

œ− αœ−

œ− œ−

µ ˙− ˙− ƒ=

Œ−

œœ = =œ

œœ = =œ

œœ œœ = = =œ ∀=œ

œœ = =œ

œ ∀=œ Ι

œ œ Ι

œœ = =œ

=œ Ι

=œœ =œœ =œœ ∀=œœ =œœ =œœ

œ−

Œ−

œ Œ− œœ = =œ − Œ

α œœœ = =œ

œ− Ε

=x =x = =x œ‰‰ ‰ œ œ‰‰ Œ Ι Ι ε αœ œœ ε= =œ

œ œœ = =œ

ε α =œ =œ =œ œ œ œ Œ− ε α œœ œœ œœ Œ − ε= = = α ˙˙ −− ε ˙− ˙−

ιœ ι œ œ œ =œ =œ =œ = ε=

Ó− Ó−

˙˙ − − ƒ= =˙ −

Ó−

ƒ =˙ −

Ó−

ƒ

œœ œ = =œ

œœ œœ œ = = =œ ∀=œ

=x œ Ι

ƒ

œ− ƒ

α œ −− œ

œ −− œ

ƒ

œ œ Ι

œ ∀=œ Ι

œ− œ− =œ Ι

Ó−

Œ

ι œ œ−

œ ‰ ‰ Œ− Ι ƒ Floor Tom 1 = œ− ‰ œ ƒ= ε =x œ ‰ ‰ Œ− Ι ε ƒ

œœ œœ µ α ˙˙ −− = = ƒ= =œ =œ =˙ −

œœœ œœœ =œ =œ =œ ∀=œ =œ =œ

∀œ ι ε ∀œ œ œ œ

α =˙˙ − −

= = = = = = α =˙ α œœ œœ œœ œœ œœ œœ µ ˙ −−

œ− αœ− ι œ œ

Ó−

Ó−

ι Œ ι œ ‰ œ œ œ ∀œ =ε = = =− = =œ =œ =œ =œ = ‰‰ ‰ ‰‰ Œ œ Ι Ι Ι Ι Ι Œ−

Ó−

µ ˙− ˙− ƒ= µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ µ ˙˙ −− = = = = = = ƒ=

Ε

œœ Œ − = =œ − Œ ι œ œ

ιœ ι œ œ œ œ œœ = = = = ε=

œ α =œ ∀ µ =œœ =˙˙ œ œ

œ−

œœ = =œ

α œœ −−

œ−

œ− =

Œ− Œ ε Œ

=x ‰‰ Œ Ι

œ Ι

ι œ = =x Ι

˙− ˙− ε ∀˙− ε

˙− ˙− ε ∀˙− α˙− ˙− µ ˙− ƒ= ε ∀ ˙˙ −− α ˙˙ −− ε ƒ= α =˙˙ − ˙− − ˙− ƒ ε =œ œ ι ∀œ Ι œ œ ∀œ œ œ œ œ = ƒ ε ƒ


Samsonita

20 Moderato

157

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

π≡♥≠ ∑

=œ ∀ œ œ− − µ =œ ∀ œ =œ œ − = =œ ∀ œ œ œ ∀ œ− = œ− ∀œ ∀œ œ α œ œ ∀œ œ ‰ Ι Ι œ œ œ œ− α œ µ œ œ− α œ µ œ œ œ ∀ œ− œ− Ι − = = ε ε Ε 5 Ε œ− =œ ∀ œ µ œ− µ =œ − − ∀ œ= œ ∀ œ− =œ − − œ ∀=œ œ œ œ Ι − − Ó œ αœ œ− Œ Ι Œ Œ Ι Œ = Ε ε ο ε

I

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

>

Tba.

Mall.

ϖ− ο= −œ =œ ∀ œ µ œ− = µœ Œ œΙ ∀ œ œ œ œ µ œœ µ œœ− œ −− œ = Ε ∑

∀∀ % ∀

∀ ϖ− Ε=

Ó−

Ó−

∀=œ œ− =œ ∀ œ œ− =œ =œ =œ Ι Ε ∑

= − œ− œ ∀=œ œ œ œΙ Ι Ε ο ι Ó− ∀ œœ œœ− Ε=

Ó−

Œ

ι = Œ µ œ ∀ œ œœ ∀ œœ− ∀ œœ −− œ− œ= Ε

Œ−

Ó−

α œ œ ∀œ œ − =

œœ œ œœ œœ œœ œœ =‹ œ − = = =

= − = − = = = œ œ œ œ œ œ œ œ Ι Ε

∀ % ∀

>

>

>

œ ιœ œ Ι œ œ œ œ œ =œ ∀=œ = = = Ε

%

>

ι ∀ œι œ œ =

œ

∀œ œ =œ = ο=

œ Ι

œ ∑

Ó− Ó−

Ó− ∑ ιœ œ œ œ œ =œ ∀=œ ∀=œ œ == Ε

=œ œ œ− =œ =œ =œ

œ

Œ−

œ =

= = Œ œ− œ ∀ œ œ− œ − Ι ε Ε

∀ % ∀

Ó−

Œ − œœ −− = Ε Œ − œ− œ− Ε=

ϖϖ −− ο= ϖϖ −− ο=

˙=−

ο

‰ Œ− ι ι ∀œ œ œ œ œ œ œ = = =

ϖϖ −− Ε=

∑ ∑

∀ ˙=−

˙− ∑ Œ−

∀˙−

Ε ‰

∀œ ∀œ = =œ = ε

∑ œ

œ

Ó−

Ó−

Ó−

>

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

Perc.1

ã

œ ‰ ‰ Œ− Ι

Perc.2

ã

œ−

Perc.3

ã 157

%

Pno.

Vc.

Cb.

σ

Œ−

=x œ ‰ ‰ Œ− Ι ε

œ = = = = = œΙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ Ι Ε

œ

ι ∀=œ œ œ Ι

œ

= œ ∀œ œ = = ο

œ Ι

œ

œ Ι

œ == = = = œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ Ε

=œ ι ι ‰ Œ− œ œ œ œ ∀œ ∀œ = =

Œ−

= ‰ œ ∀œ ∀œ = = ε

œ

œ

œ ∀œ = =

œ

œ

=œ ∀=œ

Timp.

∀ œœ œœ œœ œœ − œœ œœ − = − =

ϖϖ −− Ε=

∑ = Œ − ∀œ − Ε

− = − − = ∀ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ

ε =œ ∀ œ = ∀ œ = ∀œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ − − œ ∀œ œ µ œ œ œ œ = =− = − −

‰ ∀ œ œ− œ− œ ε=

= − ‰ œ œ− œ ∀ œ œ ∀ œ œ = œ œ− Ε=

Ó−

%

Tbn.3-4 B.Tbn

ϖϖ −− Ε= = ϖ− Ε

ϖ− ο=

∀ % ∀

Hn. 3-4

Tbn.1-2

µ ϖϖ −− ο=

ϖϖ −− Ε= = ϖ− Ε

∀ % ∀ ∀ ϖ− − Ε= ∀∀∀ Ó − %

%

B α Tpt.3-4

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ

œ


Samsonita 163

Picc.

%

= œ œ− − ∀œ ∀œ ∀œ œ − − = ƒ I/II œ ∀ œ œ− ∀ œ− ∀œ œ− −

I/II

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀ > ∀ % ∀

∀∀ % ∀

Hn. 3-4

%

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

= œ œ− − ∀ œ ∀ œ ∀ œ œ− −

∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀ > > > %

I/II

= ∀ œ ∀ œ −− ‰ œœ ∀ œ œ

ƒ ‰ ∀œ œ ∀œ − = ƒ

ƒ = œ

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã 163

%

∀ ∀ œœœ −−−

%

Vln.II

%

∀˙ ∀˙ ƒ

Vla.

Α

σ

∀ ˙˙ −−

ƒ div. ∀˙− ˙− ∀ƒ˙ − ˙− ƒ= œ ƒ

œ−

∀=œ ∀ œ œ− œ− ∀ œ− =œ œ − ∀œ

= œ

− ∀ ∀ ˙˙ −

= œ œ− ‰ œ

= œ

∀=œ

µ =œ α œ µ œ− − α œ œ− − Œ − αœ

∀=œ

Œ−

− µ µ ˙˙ − µ =˙ −

˙˙ −−

− α α ˙˙ −

˙− ˙−

∀˙− ∀ ˙−

µ ˙− µ ˙−

œ− ‰ œœ œœ œ − =

∀œ ∀œ =

œ− ‰ œœ œœ œ − = = œ œ− ‰ œ

=œ = =œ =œ ‰ ‰‰Œ Ι Ι Ι œ− ƒ

Œ−

∀ ∀ œœœ −−−

œœ −− œ−

œ−

== = ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ Ι

∀œ ∀œ = =œ ∀œ =œ = œ ∀œ = =

=œ Ι =x œ Ι

œœ −− œ−

˙ −− ˙ ˙˙ −−

˙˙ −−

œ =

∀ œœ = =œ œ Ι œ Ι

∀ œœ = ∀ œœ = ∀=œ ∀œ ∀œ

˙˙ − −

œ ∀œ = =

ϖϖ −− ο

=− µ µ ˙˙ −

œ ‹ œœ ∀ œœ œ Ο= = Œ − œœ ‹ œœ ∀ œœ Ο= =

=− µ µ ˙˙ − α =˙ −

œ αœ Ι αœ Ι =

=œ ‰ Ι

µœ

œ αœ Ι αœ Ι µœ =

Œ−

=x œ ‰ Ι

=œ == ‰ œ œ‰‰ Œ Ι Ι Ι œ−

œ− ∀ œœ −−

Œ−

Ο œ ι Ι œ µœ œ = =ο œ ι œ œ Ιœ = =ο Œ−

œ−

= == ‰ x œ xœ ‰ ‰ Œ Ι œ− αœ− ∀ œœ −− α µ œœ −− α œ − α µ œœ −−

=œ Ι =x œ Ι Ε

ο

µ ˙− µ ˙−

ϖϖ −− ϖ−

˙˙ − −

α α ˙˙ −−

∀˙− ˙−

µ ˙− α ˙−

ϖϖ −− ο

∀˙− ∀ ˙−

µ ˙− µ ˙−

α˙− α ˙−

œ Ι

∀œ

œ αœ Ι α=œ Ι

µœ

ϖ− ϖ− ο ϖϖ −− ο ϖϖ − − ο

∀ ϖϖ −− Ε

=˙ − ˙− =˙ − ˙−

œ ι Ι =œ µ =œο œ

Œ−

=œ =œ ‰ ‰Œ ΙΙ Œ−

œ−

= =x œ œ ‰ ‰Œ Ι

=œ Ι =x œ Ι

ƒ ∀ œ− ∀ œ œ

ε

∀œ œ œ Œ − œ œ œ == = ε= = = − ∀œ ‹ œ œ œ œœ œ Ι − = ∀œ ƒ ˙− œ− ∀˙− µœ−

œœ − −

˙− ∀˙−

œ− µœ−

œ− œ−

œœ œœ Œ − ==

ε œœ ε= ∀=œ

ι œ œ œ ∀œ = == = ι ∀œ =œ =œ =œ =

ε = œ ε

œ ε=

=œ =œ − Œ

Œ− ϖ −− ϖ Ε ∀ ϖϖ −− Ε

Ε Ε

∀ œ =œ ∀=œ =˙ −

œ ιœ œ œ œ =œ = œ ∀ œ =œ Ι œ = = Ε

ιœ œ

ε ˙˙ −− ε ˙− ∀˙− ι œ œ œ ∀œ = == =

= œ

ε

œœ œœ == =œ =œ

ι ι œ ∀œ œ œ Œ−

œœ = =œ

œœ = ∀=œ

œ− ε == ‰xœ Œ− Œ−

œœ = =œ

œœ = =œ

œ ∀=œ Ι

=œ Ι

ι œ ∀œ =

ι œ =

µ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ == = = = =

= = œ œ − Œ Ι =œ =œ =œ =œ ‰ ‰ ‰ Œ Ι ΙΙ

=œ =œ =œ ∀œ œ œ Œ − ε =œ =œ =œ − œ œœ Œ

œ =œœ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œ

µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ == = = = =

œ ∀ œ Ιœ œ Ι

œ œœ ∀ œœ œœ œœ ε= = = Ε ι ι =œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ = = = = Ε= ε =œ = = = = =œ ‰‰ œ ‰ œ œ ‰ ‰ Œ œ ‰‰ Ι Ι Ι Ι Ι Ι ε Ε Œ− Œ − œ− Œ− œ− Ε =x =x =x =x = =x œ‰‰ ‰ œ ‰‰ œ œ ‰ ‰ Œ œ Ι Ι Ι Ι ε Ε =œ =œ =œ = = =˙ − ∀œ œ œ Œ − œœ œœ ∀ ∀ œœ ∀ ˙ − ε Ε =œœ =œœ =œœ ∀ œ =œ ∀=œ =˙ − Œ− Œ−

œ− œ−

œœ − −

˙˙ −− ε

Œ−

œ−

=x œ‰ ‰ Œ Ι

ι ∀=œ =œ Ι =x œ Ι

== = = = = µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ =œ =œ =œ =œ =œ =œ œ œ œ ∀œ œ œ == = = = = µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ == = = = = œ− œ−

œ− µœ− œ ∀ œ Ιœ œ Ι

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

33

Ó−

33

Ó−

3 3

Ó−

33

Ó−

33

˙˙ −− = Ï

Ó−

33

Ó−

33

∀ ˙˙ −−

Ó−

33

Ó−

33

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

=˙ − Ó− ˙− Ï ι œ ‰ ‰ Œ − Ó− = Ï

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ï =− ˙

Ï = ∀ œ µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙ −

=œ =œ =œ ∀=œ =œ =œ

ιœ œ

∀œ œ œ == =

∀=œ =œ =œ Œ − ε

= == ∀ œœ œœ œœ Œ −

ιœ œ œ ∀=œ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− œ œ

Œ−

=− œ

ƒ ∀ œ− ∀ œ œ

œ œ− =œ µ œ µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙=− œ Ι ∀œ Ï œ œ− =œ µ œ µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙=− œ Ι ∀œ Ï œ œ− =œ µ œ µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙=− œ Ι ∀œ Ï œ œ œ µ œ µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙=− œ Ι − = ∀œ Ï = œ −= µ =œ ∀=œ =œ ∀=œ ˙ − œ Ι œ œ ∀œ ∀œ Ï =œ =œ =œ =œ =œ =œ ∀=˙˙ −− œ œ œ œ œ µ œ − Œ

œ ιœ œ œ œ =œ œ ∀ œ =œ Ι œ = = = Ε ι ιœ œ œ œ =œ œ ∀ œ =œ œ = = = Ε œ

= œ ∀ œœ ∀ œœ ˙˙ −− œ = = Ο

Œ− œ− ο= =œ =œ ‰‰ ‰ Ι Ι ο Œ − œ− ο =x =x œ‰‰‰ Ι ο ϖϖϖ −−−

∀˙− ∀˙−

œ− =œ ∀ œ

∀ œ− ∀ œ œ

ƒ − ∀ ∀ œ ‹ œ œ œ ∀ œ ‹ œ œ− œ ∀ œ µ œΘ œ ∀ œ œ − = = ε = ƒ − ∀ œ ‹ =œ œ œ− ∀=œ ‹ œ œ− =œ ‹ œ ∀ œ ‹ œ œ ƒ ε œ ∀=œ ∀ ∀=œœ ∀=˙˙ −− =œ =œ =œ œ œ ∀œ œ œ

œ =œ ∀=œ =˙ −

Œ−

Xylo.

Ε

œ− =œ ∀ œ

ϖϖ −− Ε

ϖ− ϖ− ο Œ−

˙ −− ˙

˙− ˙− œ Ι œ œ œ œ œ =œ = Ι

œ =

∀ œœ =

œ ∀œ œ œ µ œ ∀œ œ ∀œ Œ − Ι − = Ε=

œ− =œ ∀ œ

ο = = =− = Œ − œ œ ∀œ ˙ œ œ ∀œ ˙− = = ο Ε œ ‹ =œ œ œ− ∀=œ ‹ œ œ ‹ œ = Ι Œ − ∀ œ ‹ œ œ œ ∀ œ ‹ œ œ− œ ‹ œ ∀ œ Œ− Θ − = = Ε ε ∀ ϖϖ −− ϖ− ϖ− ο Ε = = =˙ − ∑ Œ− œ œ‹ œ Ο

= α˙−

˙− ˙−

Floor Tom 1

=x œ ‰ ‰ ƒBassΙ drum Cymbal

Vln.I

Cb.

œ ∀œ œ œ µ œ ∀œ œ ∀œ Œ − Ι − = Ε= = − = Œ − œ ∀ œ œ œ µ œ ∀ œ œ ‹ Ιœ Œ − ∑ Ε ∀=œ ‹ œ œ− œ− − = µ =œ α œ − − ∀œ œ ‹ œ œ − µ œ µ œ œ− − = α œ Œ − œ ∀ œ œ œ− µ œ ∀ œ œ ‹ œ Œ − ‰ ‰ Ι = Ε = = ∀=œ œ ∀=œ ∀=œ ˙ − ∀=œœ ∀=œœ µ µ ˙˙ −− Œ − œ œ œ ˙− Œ− ∀œ

˙− ˙−

œ Ι œ œ œ œ œ =œ Ι =

Snare Drum

œ−

œ ‰ Ι ƒ Œ−

µ =œ α œ µ œ− − α œ œ− − Œ − αœ

ƒ ˙− ˙−

>

=œ ∀ œ œ− µ œ−

œ Ι œ œι œ œ œ =œ =

ƒ

>

Vc.

=œ ∀ œ œ− µ œ−

∀=œ ∀ œ œ− œ− ∀ œ− =œ œ − ∀œ

∀ œ ∀=œ œ œ µ œ ∀ œ − = ε ∀ œ ∀=œ œ œ µ œ ∀ œ − = ε ∀ œ ∀=œ œ œ µ œ ∀ œ − = ε

Œ−

œ−

= ‰ œ œ œ−

∀˙− ˙− ƒ ∀œ − ‰ œœ ∀ ∀ œœ œ − =ƒ ∀œ − ‰ œœ ∀ ∀ œœ œ − =ƒ = œ ∀œ − ‰ ∀œ =œ

=œ ∀ œ œ− µ œ−

= œ œ− ‰ œœ œ œ −

∀˙− ˙− ƒ

ƒ

œ ∀œ œ ‰ =

œ ∀œ œ ‰ =

ƒ

>

Perc.1

Pno.

∀˙− ˙− ƒ = œ ∀œ − ∀∀ % ∀ ‰ ∀œ ƒ %

B α Tpt.3-4

ƒ

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ ∀œ œ ‰ =

21

œ− œ−

Ï

∀ ˙˙ −− = Ï = Ï =− ˙˙ − Ï =˙ − Ï ˙− Ï ˙− Ï

=œ ‰ ‰ Œ− Ι Ï ι œ ‰ ‰ Œ− Ï =x œ ‰ ‰ Œ− Ι Ï =˙ − ∀ ˙˙ −− Ï =˙ − ˙− =˙˙ −−

Ï =˙ − ˙− Ï =˙ − ˙− Ï =˙˙ −−

œ− œ− œ ∀=œ Ι

Ï ∀ ˙˙ −− = Ï =˙ −

=œ Ι

Ï ˙− Ï

3 3

− ∀œ Œ − œ ∀ œ 33 Ε Ó−

33

Ó−

33

Ó−

3 3

Ó−

3 3

Ó−

33

Ó−

33


Samsonita

22 Picc.

%

qÈÁÁ¼ 3 3

Fl.

%

3 3

Ob.

%

3 3

E.Hn.

%

∀ 3 % ∀ 3

33

∀∀ % ∀ 33

∀ 3 3

∀ % ∀ 33

>

3 3

>

169

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

>

∀ % ∀ 33

3 3

>

3 3

%

3 3

>

3 3

∀ % ∀ 33

%

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ 3 3

∀ % ∀ 33

Perc.1

ã

3 3

Perc.2

ã

3 3

Perc.3

ã

3 3

= 3 = œ œ œ αœ œ − œ ∀ œ œ œ Œ ∀œ ε = µ =œ œ =œ ∀ œœ ‰ œΙ Ιœ œ Ι

=ι =ι = = = =ι ι ι ι œ ∀ œ µ œι = = ι ‰ = =ι ι œ œœ œ œ αœ œœ œ ∀ œ œ œœ ∀ œ∀ œ µ œ œœ − ∀ œ œ œ œι ∀ œ œ œ œ œœ œ − œ − œ œ Œ œ œ Œ ∀œ Œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ ∀œ Œ Ο Ε =œ εœ œœ œ ∀œ = = =œ = œ ‰ œœ œœ œœ ∀ œΙ œœ Œ œœ Œ œœ ‰ =œœ œœ =œœ ∀ œ œ Œ α œœ Œ Œ œ Œ Ι Ι Ι Ι Ι

Œ

3

˙ εΕ

33

%

3 3

uniti

Vln.II

uniti pizz.

Vla.

Vc.

Cb.

∀œ œ

Α

3 3

>

33

σ

33 Œ

pizz.

Œ

=œ =œ

Œ

= ‰ œ ∀œ ∀œ

Œ

=œ Œ

Œ

= = ‰ œ œΙ Œ œ

Œ œœ Œ œ = =

= ‰ ∀œ œ œ Œ œ =

Œ œ = =œ

α =œ

‰ ∑

œ µ =œ ∀ œ

œœ œœœœœ Ι Ι εΕ ∑ œ œ

œœ

%

Œ

Œ

œ

‰ œ œ œ œ Ι ∑

Bass drum

Ó œœ œœ Ι= =œ =œ œœ Ι

˙œ œ − ∀œ Ι = = ∀ œœ −− œœ Ι

œ =œ

œœœ

Vln.I

= = œ œ − ∀ œ œœ − Œ

Œ

>

%

œ Ε=

High Bongo

= 3 = 3 œœ œ œ œ ∀ œ µ œœ − 3 Œ œ œ œ 33 œ Œ

169

Pno.

œ− =œ ∀ œ œ− − œ Ι

œ Ι œ

∀∀ 3 % ∀ 3

Hn. 3-4

Tbn.1-2

=œ =œ =œ œ œ− Ι Ιœ ε ƒ

= ‰ œ Ιœ ε

%

B α Tpt.3-4

Ó

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀ 3 3

˙

œ

œ Œ Ó œ ƒ= =œ œ Œ Ó

œœ Ι = =œ œ Ι

∑ ∑

pizz.

˙ ƒpizz. œ ƒ

ι Œ α œœ œ

Œ

∀ œœ

œ ∀œ

œ

div.

Œ

œ− Ε œ Ε

œ Œ œ ƒ Ε pizz. œ œ Œ ∑ Ε ƒ = Œ ∀ œ ‰ œ œι Œ œ Œ = = = Ε

œ œ

Œ Œ Œ

œ =œ

œ ∀œ αœ

Œ

œ

‰ œΙ œΙ œ

Œ αœ =

Œ

ι œ

‰ œ µ œ ∀œ =


Samsonita Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

179

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

Tba.

Mall.

Timp.

œ ∀œ œ =

Ó

Œ

Œ

=œ ε

œ = œ

Œ

αœ =

∑ ‰

œ µ =œ ∀ œ

Œ

Œ

∀ % ∀

>

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀

>

Œ

%

œ =

>

ã

Œ

œ

Œ

α =œ

∑ 3

œœœ

˙ ο

Œ

ι œ

œ =

œ =

3

œœœ

œœ Ι

˙

œ =œ

Œ

α =œ

œ œ

˙ Ε

œ =

3

œœœ

œ œ Ι

œ

˙

Œ ∑

œ =

Œ

α =œ

œ œ

œœœ œœ Ι

˙ ο

œ

œ

>

% Α > σ

= œ œ œ œ = œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ

Œ

œ

Œ

= Œ œ Œ œ

=œ œ œ Œ

∀œ Œ αœ

œ œ œ

‰ œΙ œΙ œ

Œ αœ =

α œ − ∀œ =

˙ =

œ

œ

œ

œ ι œ ι œ

œ Œ

ι ι αœ œ =œ œ

div.

Œ Œ Œ

œ− œ ∀œ œ

= œ Œ

Œ Œ Œ

œ =œ

œ ∀œ

ι ∀œ œ− =œ

uniti

Œ Œ

div.

∀œ œ

αœ

‰ Ιœ œΙ œ

Œ

αœ =

˙−

ϖ

uniti

arco

œ Œ

Œ

Œ

Œ ι œ

‰ œ µ œ ∀œ =

œ

Œ

œ œ Œ = œ

Œ

Œ Œ

œ Œ

œ

œ =œ ∀ œ

œ ε=

œ Œ œ =

Œ

αœ

αœ Œ

Œ ∑

œ = œ

µ =œ œ ∀ œ− œ œ µ œ µ œ − Ι Ι œ− = −

Œ

αœ =

œ

= Œ α œ ‰ œ œ ∀œ =

∑ ‰

Œ

Œ

œ =

ι œ œ œ

œ œ œ œ Ι ι œ œ œ œ

ι œ œ œ

ι œ œ œ

œ œ œ œ Ι ι œ œ

ι œ œ œ œ

˙ α˙

˙ ˙

ϖ ϖ

∀˙ α˙

µ˙ ˙

ϖ

∀˙

˙

αϖ

= Œ αœ

= ‰ œ µ œ ∀œ

Œ

˙

Œ

=œ œ

œ =

xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

div. arco

œ µ =œ ∀ œ

αϖ ϖ

ε

œx x x x x x x x

Œ

ι œ œ = µ œ− =œ œ

Ε

Ε

=œ α œ Ι

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œ =

Ε ϖ ϖ Ε µ œ arco ϖ Œ Ε div. œ œ arcoϖ Œ

œ µ œ− = − Ι œ Ι œ ∀ œ œ œ− ∀ œι œ =

ι œ œ œ œ œ œ œ Ε LowΙ Agogo Cabassa œ œ œι œ œι œ œ œ Ε

Œ

Œ αœ

œ− =œ œ−

High Agogo

œ

=œ Ι

‰œœœœ Ι

˙

µ =œ

ι œ œ =

ε

uniti

µœ−

%

%

‰ œ µ œι œ œ µ œι = œ ε=

∑ œ

œœ

∑ œ

Ó

∑ œ

œœ

Œ

œ µ =œ ∀ œ

‰ œ œ œ œ Ι

œ

œ

œœ œœœ Ι

∑ œ œ

Œ

œ ‰ œ œ œ œ Ι

∑ œœ

œœ œœœœœ Ι Ι

179

Cb.

œ− Ι

Perc.3

Vc.

= = = ‰ œ ∀œ œ

=œ α œ Ι

ã

Vla.

∀ œ− =œ ∀ œ− =œ œ− œ œ

Perc.2

Vln.II

œ α œ− = − Ι œ Ι œ ∀ œ œ œ− ∀=œ œ Ι

=œ œ − = Ι αœ œ œ

∀∀ % ∀

ã

Vln.I

− = − = − ‰ œΙ œ ∀ œ œ œ

=œ Ι

Perc.1

Pno.

œ

œ ∀ œ− = œ− ∀œ

= − − ι œ =œ ∀ œ− =œ œ− α œ œ œ

ι œ

=œ œ Ι ε α =œ = = Ó ‰ œ αœ œ œ αœ Ι Ι œ ε =œ =œ µ =œ ι ∀ ‰ Ó œ− œ Œ ∑

α=œ œ ∀ œ− œ =œ µ œ− α œ − Ι Ι œ−

%

Tbn.3-4 B.Tbn

˙

ι= ∀ œ− œ

αœ−

œ− =œ œ−

Hn. 3-4

Tbn.1-2

œ œ− ∀=œ œ

%

B α Tpt.3-4

∀∀

=œ œ œ− µ =œ =œ Ι Ιœ

œ Ι

%

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ =œ α œ ∀=œ œ Ι Ι

>

= ‰ œ ε

Ó

23

∀˙

ϖ

Œ


Samsonita

24 ∑

188

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

%

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

Perc.1

∀∀ % ∀

Ó

œ−

∀ % ∀

ι œ œ = Œ

>

Œ

>

‰ ‰

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

œ

ƒ œ ƒ œ ƒ

ι µœ œ œ œ Ι œ = ƒ I/II ι ∑ œ− ∀ œ− µ œι œ = = ƒ ˘œ œ ˘œ =œ = − α œ α œ œ œ Ι Ι αœ œ œ œ = ƒ Œ ∑ Œ œ œ = = ƒ = µ œ µ =œ µœ ‰ œ œ œ Ι œ Ι = ε ƒ I/II ∑ œ µ œ œ− µœ œ œ œ = = ƒ ‰ œ ε=

µ œ ∀=œ Ι

µœ Ι

Œ

=œ −

œ = ƒ

ƒ =œ −

Œ

∀ œ− µ œι œ Ι =

ƒ

ε

ι œ œ œ

œ œ œ œ Ι ε ι ι œ œ œ œ œ œ ε ∑

>

Α

=œ Ι œ−

ι œ

=œ Ι

∀˙ α˙

˙ ˙

α ˙˙ ε α˙

˙ ˙

ε

>

ε α˙

σ

Œ

ε

‰ œ =

ι œ œ œ

œ œ œ œ ƒ Ι ι ι œ œ œ œ œ œ ƒ

œ Ι

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

œ œ− ∀=œ œ µ =œ ∀ œ− Ι

Ó

˙

Ó

ι œ µ˙ = ∀ œ− =˙

Ó

œ

‰ ∀ œι ι µ œ− =œ

= œ αœ = œ−

œ = œ œ

œ Ι

‰ ∀œ ∀œ µœ œ = = œ œ− ∀=œ œ − µ =œ œ ∀œ Ι Ι Œ

∀œ œ = œ œ −

µœ =œ œ− = Œ

œ

µœ =

œ ∀=œ ∀ œ

‰ ∀ œΙ µ œι œ − =

Œ ˙

Ó œ Œ œ = = Ó

Œ µ œœ Œ œœ œ

Œ œ Œ

ι œ µ˙ =

Ó

ι ‰ ∀ œΙ µ œι œ œ µ˙ − = = œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ− =˙

Ó

œ

Ó

œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

= œ αœ = œ−

∀ œ− œ = œ œ

Ó

αœ =

œ µ =œ ∀ œ

Œ Œ

‰ ‰

αœ =

œ µ =œ ∀ œ

Œ Œ

œ Œ œ = = œ Œ œ = =

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Œ ε

œ ε

˙

Ó

œ Ι

ι œ µ˙ = ∀ œ− =˙

Ó

œ Ι

œ ∀=œ ∀ œ

‰ ∀ Ιœ µ œι œ − =

ε

= œ αœ =ε œ−

∀ œ− œ = œ œ

Œ

Œ

αœ = ε αœ ε=

œ =

Œ

Œ

µ œœ

Œ

œœ

œ

Œ

œ

Œ

Œ ˙

Ó

œ µ =œ ∀ œ œ µ =œ ∀ œ

∑ ∑

ι œ œ œ

ι‰ Œ Ó œ

ι‰ Œ Ó œ

Ó

Œ

Œ

œ =

Œ

œ = ∑

ι œ ∀ œ−

‰ ∀œ ∀œ µœ œ = = Ε µ œ œ− ∀=œ œ − µ =œ œ ∀œ Ι Ι Ε Œ

∀œ œ = œ œ −

œ µ =œ Ε= œ− Œ

µœ = Ε

œ ∀=œ ∀ œ

‰ ∀ œΙ µ œι œ − =

ι œ

ι ‰ ∀ œΙ µ œι œ œ œ − = Ε œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó Ó

Ε α œ œ− ∀=œ œ µ =œ ∀ œ− Ι Ε ‰ ∀ œι ι µ œ− =œ œ Ε = œ œ œ αœ − = = œ œ Ε

œ Ε

Ó

Œ

œ =

Ó

ι œ µ˙ = −œ =œ œ œ− =˙

ι µ œ− =œ

Ε œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ó

ι œ µ˙ =

ε œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Ε œ µ œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ− Ε

œ = œ =

= œ œ αœ − = Ε Œ Œ

∀ œ− œ = œ œ ‰

αœ = Ε αœ = Ε

‰ ∑

œ µ =œ ∀ œ œ µ =œ ∀ œ

Ó

Ó

Ó

˙

Ó Ó

µ˙ = =˙

Ó œ =

Œ

Œ

µ œœ

Œ

œœ

œ

Œ

œ

Œ

Œ ˙

Ó

Ó

µ˙ = =˙

Ó

Ó

Ó

Œ Œ

Œ

œ =

Œ

œ = ∑

œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x Ε

ε Agogos

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ ε Ε ∑

αϖ ϖ ƒ ϖ

˙ α˙

˙ ˙

αϖ ϖ

˙ α˙

Œ

=œ œ

˙

∀˙

∀˙

˙

Œ

α =œ

= ‰ œ µ œ ∀œ

ϖ

Œ

=œ = Œ œ

Œ

ϖϖ

α˙ α˙

˙ ˙ ε ∀˙

αϖ ϖ

˙ α˙

ε ˙

∀˙

ϖ

˙ ˙

ε

˙

α =œ ε

œ =

α˙ α˙

œ =

Low Mid Tom Ride Cymbal

ϖϖ

œ =

Ó

µ˙ =

˙ ˙

µœ =

‰ ∀ Ιœ œ ε œ µ œ− ∀=œ œ

α˙ α˙

Œ ƒ

Ó

∀œ œ = œ œ −

œ µ =œ ε= œ−

ϖ ϖ

ƒ

Ε œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

‰ ∀œ ∀œ µœ œ = ε= µ œ œ− ∀=œ œ − µ =œ œ ∀œ Ι Ι ε

xœ ‰ Œ Ó Ι

ι œ œ œ œ

Ó

Œ

xœ x x x x x x x

ι œ œ

ε œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

œ œ œ œ Ι

Ó

ε œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ− ε α œ œ− ∀=œ œ µ =œ ∀ œ− Ι ε ‰ ∀ œι ι µ œ− =œ œ ε = œ œ αœ =ε œ− = œ œ

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

ƒ ϖ

˙ α =œ

ƒ

ƒ

∀˙

œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

%

Vla.

œ

ι ι= = ι œ œ ∀ œ µ œ œΙ µœ ƒ ˘œ œ ˘œ =œ α œ =œ α œ œ− Ι Ι αœ œ œ œ œ = − ε ƒ ‰ Œ ι Œ œ œ αœ œ œ = œ ƒ = = = ∑ Œ Œ œ œ = œ ƒ =

%

œ−

Vln.II

ι œ

ι œ

ι ι= œ ∀œ µ œ

µ œ œ ∀ œ œ− Ι œ− µ œι œ = ƒ

=œ Ι

=œ œ

∀ œ− µ œι œ Ι =

>

%

=œ Ι

α=œ

188

=œ Ι

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

ã

=œ Ι

œ ∀ œ α =œ Ι Ι

%

ã

Cb.

= ‰ µœ ε

= œ

>

Perc.3

Vc.

α œ ∀œ Ι =

∀ % ∀

ã

Vln.I

Ó

∀ % ∀

Perc.2

Pno.

Ó

Œ

∀∀ % ∀

%

Tbn.1-2

∀ % ∀

Hn. 3-4

B α Tpt.3-4

œ−

>

%

B α Tpt.1-2

ι œ œ =

∀ % ∀

Hn. 1-2

α œ =œ ∀ œ œ− Ι œ−

ε

= ‰ œ µ œ ∀œ

ϖ

Œ

Œ

Œ

˙ ˙ Ε ∀˙

αϖ ϖ

Ε ˙

∀˙ =œ

ϖϖ

Ε

˙

ϖ

˙ ˙

α =œ

Ε

Ε

= ‰ œ µ œ ∀œ

ϖ ϖ Œ

Œ


Samsonita

25

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

∀ % ∀

œ œ ∀ œι ˙ Ι =

196

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

> %

∀∀

Œ

∀∀ % ∀ Ó ∀ % ∀

Hn. 1-2

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

µœ Ο=

Œ

Œ µ ∀ œœ

∀∀ % ∀ µœ Ο ∀ %

B.Sx.

= ‰ œ Ε

Ó

Ο Œ

αœ Ι

ι œ

µœ

Œ

Ο œœ

œ

Œ

œ

Œ

Ó

Ó

µœ− œ œ

ϖ Œ œ

µ œœ Œ

Œ œ

œœ

Œ

˙ ∀˙ µœ

Ε

Œ

αœ Ι

Ε

œ

œ

∀ % ∀

œ= Ι œ ∀ Ιœ ˙

ϖ ο Œ

Œ

œ ο

I

Ε µ œ œ− ∀=œ œ Ε

µœ− œ œ Œ

µ œœ ο Œ

œ

αœ Ι

ο œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

∀ ˙˙ œ

Ó

œœ

Œ

˙ ∀˙ µœ

Œ

Ε

ι= ∀ œ− µ œ

ι œ

˙

Ó

˙

Ó ∑

∑ œ

ϖ ο Œ

∀ ˙˙ œ

Œ

œ

I

Ó

œ =œ ∀ œ ˙ Ι Ι

œ

∑ ‰ ∑ œ ο

= œ œ αœ − = ο

Œ

Œ

œ

œœ Œ

˙ ∀˙ µœ

œ Ο

Timp.

Œ

œ

αœ− œ œ œ œ π ο

αœ− œ œ œ œ π ο

I

Ó ∑

Ó

Œ

∀ ˙˙

π

∀ ˙˙

∀ ˙˙

µœ Œ œ Œ

>

>

>

%

>

∀ % ∀

− = − = − α œœ œœ ∀ ∀ œœ œœ œ α œœ œ œ œ ∀œ Ι Ι ο

ã

Perc.3

ã

Cowbell œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x

ο

Ο

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ π ο Ο ∑

%

>

196

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = Ο =

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = =

∑ œ α œ− ∀=œ œ œ− =œ œ œ−

Cabassa

Vln.I

%

˙˙

Ó

Vln.II

%

Ó

Vla.

Α

˙ ˙

Ó

Ó

> σ

π

˙ ˙ ∑

Ο α œ œ− ∀=œ œ Ο œ Ο

ι= ∀ œ− α œ

= ‰ ∀ œΙ α œ− ι œ

= œ œ αœ − = Ο

ι œ œ Ι

∀ œ− œ = œ œ

= ˙ ˙

Ó Ó

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = ο =

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = =π

Ó

˙

Ó

α˙ = =˙

Ó

Ó

∀ ˙˙

µœ Œ œ Œ π

∑ ϖ ο

Perc.2

Cb.

ã

Vc.

œ =œ ∀ œ ˙ Ι Ι

Perc.1

Pno.

œ

∀ ˙˙

Vibraphone

Mall.

∀ œ− œ = œœ

ι œ µ˙ =

‰ ∀ œ µ œι œ Ι − =

µœ− œ œ µ œœ

=œ α œ Ι ο

rit.


Samsonita

26 qÈ¥¼

206

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀ >

∀∀ % ∀

Tba.

Mall.

Timp.

œ − œ œ ∀œ œ π ο

˙ ˙

˙˙

= ι œ œ œ œΙ = œ Ε

œ œ œ ιœ αœ ˙ Ι œ− =

− = œœ œœ ˙

=ι œ œ− œ Ε ˙

= − = œ œ œ œι œœ ˙ œœ Ι œ œΙ œ œœ Ι

˙˙ −

−= = œ œ œ œœ œ œœ œœ œ −

=ι œ œ œœ Ι ε

ι œ œ œœ ε

− = œœ œι œ œ Ι˙ ∑ ∑

Œ Œ

Ó Ó

∀ % ∀

>

>

>

%

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀

%

Tbn.3-4 B.Tbn

Hn. 3-4

Tbn.1-2

%

B α Tpt.3-4

∀ % ∀ œ Œ œ Œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

π≡♥≠

∀ ∀

∀ % ∀

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

== = = = Œ œx −xœ xx xœ œ xx xœ œ xx xœ − œ xx œx − xœ xx xœ − œ xx œ œ œ Œ = Snare DrumBass Drum Floor Tom 1 Ε ∑ ∑ ∑ ∑

Ó Ó

Crash Cymbal Ride cymbals

== = œx − xœ xx œ = =

= œx œ œx œ œ xœœxœ 3 = =3 =

Low Mid Tom High Mid Tom

= x œx x x œx x x œ Ι‰ Ι‰ œ = ∑

=œ 3 œœ œ − œ œ œœœ œ œœœœ œœ Œ α œœ Œ Œ œœ Œ Ó ‰œ œ œ œ Ι 3 3 œ 3 œ− œ− œ œ œ− œ œœ œ œ− α œ œ − Ιœ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ Ι Œ ι œ œ œ œ œ œ αœ

œœ œ œ = œ œœ

=œ −

== œx x x xœ x Ι‰ Ι‰ = ∑

∑ œ− œ =−

=ι ι ι ι = xx x xœ x x xœ x xx œx x xœ œ œ xœœx œ œ œ Ι ‰ Ι ‰œ ‰ Ι 3 ==3= = ∑ ∑

œ œ œœ œ Ιœ

œ− œ−

œ ˙˙ œ Ι

˙ ˙

œœ œœ

˙ ˙

= X− œ Œ = ε

˙˙˙

œœ œœ œœ

>

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

>

σ

Pno.

Vc.

Cb.

Ó Ο œ

œœ

œ

œ

œ

œœœœ

œ

œ

αœ œ œ œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œ

Ε3 œœ œ=

ι x œ Ι

3

3

%

206

‰ ‰

Œ

œœ

3

œ


Samsonita ∑

218

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

>

∀ % ∀

∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀

Tba.

Mall.

Timp.

ƒ ˙ ƒ ˙ ˙ ƒ

œ

œœ− œœ− œœ

=˙ ˙

œ

œ− œ œ −

˙ =

œ œ œ œœ œœ œœ − −

œ œ

œ ι ∀œ œ Ι ƒ œ ι œ ƒ ˙ ƒ ˙

œ ι œ œ Ι œ ι œ

ι ∀œ œ ƒ

ι œ œ

œœ ι œ œ − − Ι ι ∀œ œ− œ− œ œ

œ− œ− œ

œ

− œœ œœ− œœ

œ

ƒ

˙ ˙ =

= ˙

∀œ ∀œ ∀œ ∀œ

ι œ Ι

œ

œ− ι œ− œ

˙ ˙

Ó

Ó

˙

Ó

∀œ ∀œ

˙ ˙

Ó

˙˙

Ó

ιœ œ œ ∀œ ∀œ ι œ

∀œ

œœ ∀ œœ

˙ ˙

œ œ

= ι œ œ œ Ιœ =ε œ ˙

Ó

˙

Ó

œ œ œ ιœ αœ ˙ Ι œ− =

−= œœœœ ˙

˙

=œ œ œ =œ Ι Ι œ ε

œ œ œ ι=œ α œ ˙ Ι œ−

œ− = œ œœ ˙

˙

>

>

>

%

>

∀ % ∀

X− œ

Perc.3

ã

Œ

% >

œ αœ

%

%

Α

= œ ‰ Ιœ =

= œ œ =

X Œ

∑ 3

3

œ=

x x x ˙ ‰ œΙ ˙ − Ε

Œ

œœ œ αœ œ œ 3

218

Cb.

ƒ ˙

œ œ

Vc.

− = ι ι œ œ œ œœ œ œ ∀ œ œ œ œœ œœ œ œ− œ ∀ œ − œ œ œ ∀œ Ι = Ι − = ε= œ− = =œ œ =œ − ∀œ − œ œ ∀œ œ œ Ι Ι ε − = = = ι ι œ œ œ œœ − œ œ œ œœ œ œ ∀ œ − œ œ œ œ ∀ œ Ι œ Ι œ ∀œ œ œ − = ι ∀œ ε œ œ œ œ œ œ− Ι Ι œ œ− ∀œ ε ι ιœ œ ∀œ œ œ− œ œ− ∀œ ε= œ− = œ− ∀œ − œ =œ œ œ ∀œ œ œ Ι Ι ε œ− =œ œ œœ œ œ œ Ι œ Ι œ ∀œ œ œ ε œ œ œ œ œ− Ι œ Ι œ− ∀œ ε

˙ ˙

=˙ ˙

ã

Vla.

œ

œ− œ− œ œ œ œ

Perc.2

Vln.II

œ

ã

Vln.I

Perc.1

Pno.

= œ− œ œ œ− œ− Ι

ε

∑ ∑

%

Tbn.3-4 B.Tbn

=œ Ιœ

œœ

Hn. 3-4

Tbn.1-2

œ− œ œ ˙ − œ œ œ ˙− Ι=

%

B α Tpt.3-4

œœ

=œœ Ι œœ Ε

œ ∀œ Ι˙

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

˙œ − Ι œ

27

3

œœ 3

Ο3 œ œ =

œœ

œœ

œœ

∑ ∑ ∑

>

σ

= xœ x X − œ ε=

Œ

Œ

∑ 3

œœ

œœ

œœ 3

3

œ œ=

œœ

3

ϖ

Ε

ϖϖ Ε

œœ

œœ œ ε

œ œ œ =œ Ιœ Œ

div.

ϖ Ε ϖϖ Ε

œ

3

arco

ε

ι x œ Ι

X− œ Œ

œ ε=

x x x ‰ œΙ ˙ − ƒ

Œ

= œ ‰ œΙ =

˙ ∑

= œ œ =

X Œ

Œ

œx x

Œ

Ó

Œ

Ó

œ− =œ œ œ− − Ι œ œœ œœ œœŒ ε 3 3 ∑

arco uniti

œ œŒ

arco 3

div.

‰ ‰

œœœ

3

Œ

Œ ∑

=˙ −

œ œœ

Œ

3

œœ 3

œ œŒ

œœ ∑ Œ ∑

ƒ

œ œŒ

∀œ œ œ ∀œ œ œŒ

Œ

ƒ

3

3

œ ∀ =œ

ϖ

œœ

∀œ œ Œ œ œ =ƒ 3

3

œ

Œ

œ ∀œ œ œ Œ

3

Œ ∑

∑ 3

œœ

∀œ œ Œ 3

3

3

∀œ

œ œ=

µœ Œ ∑

ϖ

Ε

α˙

œ ∀œ

ϖ

˙

div. ϖϖ Ε

α ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ Ε

∀ϖ

µϖ

µϖ

ϖϖ Ε

ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ Ε

∀ϖ

ϖ

ϖϖ

div.

arco

œ

œ


Samsonita

28 Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

229

∀ =œ % ∀ Ι Ε I

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

œ

œ− Ι

œ

˙

œ

˙

œ

œ−

œ =

œ

œ

œ

=œ −

>

∀ % ∀

∀∀ % ∀

I ∀ =œ % ∀ Ι Ε ∀∀ % ∀

œ

œ− Ι

œ

˙

œ

˙

œ

œ−

œ =

œ

œ

œ

=œ Ι ε =œ Ι ε =œ Ι ε œ Ι

œ

œ

œ Ι

œ

Œ

ε

œ

Œ

ε

∀ % ∀

>

>

>

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ % ∀

229

Pno.

œ

Vln.I

%

Vln.II

%

ϖ ϖ

Vla.

Α

µϖ

> σ

Vc.

Cb.

˙

œ

œ

œ

α˙

œ

˙

˙

˙

œ

œ

œ = div. ϖ ϖ

α ϖϖ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

ϖ

ϖ

ϖϖ

α ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ ϖ

ϖ

ϖ

Œ

ι œ =

œ œ =

Ó

B α Tpt.1-2

œœ

=œ œ

%

œ

Ó

Hn. 3-4

œ

œ− Ι

%

œ

œ

Hn. 1-2

œ

œ− Ι

B.Sx.

œ

œ

ϖ Ε

=œ −

œ− Ι

œœ

Ε

‰ ‰

œœ

=œ œœ Ι


Samsonita 234

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

˙−

∀œ

˙−

∀œ

˙−

∀œ

œ œ− =œ =œ Ιœ Ι œ ˙− Ε œ œ− =œ œ =œ ˙− Ιœ Ι Ε œ œ− =œ œ =œ ˙− Ιœ Ι Ε ∑

∀ % ∀ ‰ α œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = ε = >

∀ % ∀ ϖ ∀∀ % ∀

∑ ϖ ο

α œœ œœ =œ œ œ =œ œ ∀ œœ œ œœ % ∀ ‰ ε ∀∀ ∑ % ∀ ∀

∀=˙

œ

∀=˙

œ

œ− œ œ œ Ι = − œ− ∀ œ

∀=˙

œ

=œ œ− =œ œ œ− − ‰ œœ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œœ œ œ œœ Ι œ Ι = = Ε ε

∀=˙

œ œ œ ∑

ϖ ϖ Ε

ϖ ∑ ∑ ∑

=œ Ιœ ε =œ Ιœ ε =œ Ιœ ε

=œ œœ= ‰ œ œ œœ œœ œœ œ œœ Ε ∑

∀ % ∀

œ− œ œ œ ∀ œ Ι = − œ− œ− œ œ œ Ι = − œ− ∀ œ

∀ϖ ∀ϖ

œ

ϖ ƒ

œ

ϖ ƒ ϖ ƒ

œ œ ∑

ϖ

œ

ϖ ϖ ε

ϖ ϖ ƒ

ƒ

∀œ

∀˙

∀œ

∀˙

∀œ

∑ ∀œ

Ó

Ó

= œ ∀ œ ∀ Ιœ

ι œ Ε= œ

I

œ œ Ι

=œ œ œ− œ− œ −

Ε

œ

∀˙

ι œ αœ ˙ œ− =

œ œ œ œ œ−

Ε

ϖ

ε

ϖ

ƒ

>

>

>

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ % ∀

234

%

Pno.

Vln.I

> %

‰ α œœ œ œ œ œ œ œœ œ = α =œœ ‰ œ Œ Ι œ =

α ϖ˙ ϖ ϖ

Vln.II

%

Vla.

Α

ϖ

>

α ϖϖ

σ

ϖ ϖ

Vc.

Cb.

˙

œ œ ‰ œœ =œ œ ο ι‰ œ œ = =

‰ œœ œœ œœ œ ‰ œ œ = =œ œ œ =œœ œœ œœ =œ = ‰ œœ Œ œι ‰ ‰ œœœ Œ Ι = œ Ι = ˙ ˙ ϖ ϖ ϖ ο ϖϖ ο ϖ ο ϖϖ ο ϖ ϖ ο

ϖϖ ϖ ϖϖ

ϖ ϖ

œ œœ œœ ‰ œ = Ε ι‰ œ œ = = ϖ ϖ

Ε

ϖϖ Ε ϖ Ε ϖϖ Ε

ϖ ϖ Ε

= = = ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ∀ ∀ œœœ ‰ œœœ œœ œœœ ∀ œœ = =œ =œ ‰ œœ Œ œι ‰ ‰ ∀ ∀ œœ Œ œι ‰ Ι Ι = = ∀=œ ϖ ∀ϖ ∀ ϖϖ ϖ ∀ ϖϖ ∀ϖ ∀ϖ

= œ Ι œ Ε = œ

ο

œ ο=

= = ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ = ε =œ =œ œ œ ι œ ‰ Ιœ Œ œ ‰ œ ‰ ∀ œΙ Œ = = = ϖ ϖ

˙ ∀˙

˙ ˙

ϖϖ ε ϖ ε ϖϖ

˙˙

˙ ∀˙

ε

ε ϖ ϖ ε

∀˙ ˙˙ ϖ ϖ

= œ ∀ œ ∀ Ιœ

I

˙

˙ ∀˙

œ œ ∀ œœ œ œ =

ι œ ‰ =

œ œ

uniti

uniti

œ œ Ι

I/II

II/IV

œ œ œ œ œ− Ε

= ι œ αœ ˙ œ−

œ ∑

œ− ∀=œ œ

=œ Ι ‰

= = Œ ∀ Ιœ ‰ ∀ œ

Œ

= = Œ ∀ œΙ ‰ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

ι‰ ∀œ œ = =

Œ

Ó

Œ

Ó

− =arco œ œ œ− œ œ − ‰ œ ∀ œ ‰ ∀ œ œ ‰ œι ‰ ∀ œ ∀ œ ‰ œ œ ‰ œι Ε ο

pizz.

‰ œ ‰ œ ‰ ι œ œ œ ο pizz. ‰ ∀ œ ∀ œ ‰ œ œ ‰ œι uniti ο uniti pizz. div. = ‰ œœ Œ ι ‰ ∀œ Ι œ = ο= = =pizz. ∀ œ Œ Œ Ιœ ‰ ο pizz.

‰ œ ‰ œ ‰ ι œ œ ∀œ œ œ Ε arco ‰ ∀œ µ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ∀œ Ι Ε uniti div. = = = ‰ ∀ œœ Œ ∀ œΙ ‰ œ Ι ∀œ = = = = ∀ œ Œ Œ ∀ œΙ ‰ œ arco

ι œ

œ

Œ

ι‰ ∀œ ∀=œ =

œ Ι

œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ = Ε

Hn. 1-2

œ− ∀=œ œ

∀ϖ

œ Ι

œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ = − = − − = Ε ∑

∑ Ó

œ

ϖ

Ε

29

œ œ œ−

ι‰ œ =

œ Ι ι œ

œ =œ œ ∀ œ œ œ ‰ Ιœ Œ Œ

Œ

=œ ‰ Ι =œ ‰ Ι


Samsonita

30 244

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Tba.

=˙ ∀=œ Ιœ ε

∀=œ Ιœ ε

œ−

œ ∀ œ− œ− œ− ∀ ϖ

∀œ ˙ Ι œ

œ− =œ Ι

˙

œ ∑

∑ œ

œ− =œ Ι

˙

ε

˙ Œ

œ

˙

˙ œ œ

∀∀ % ∀

œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ

ϖ

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀ % ∀ ∀˙ ∀ % ∀ > > >

∀=œ Ιœ ε

˙ ∑

œ œ

œ ‰ Ι Œ ‰ œι Œ ∑

=œ Ι ‰

Ε

ι‰ œ œ = Ε=

œ

œ− =œ Ι

˙

Œ

œ

= œ ∀ œ− ∀ œ œ

˙

Œ

Œ

Œ ∑

ι = œ‰ œ = ι‰ œ œ = =

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

œ

œ

∑ =œ Ι ‰

= œ

ι‰ œ =

Œ

Œ

Œ

∀=œ ‰ Ι ι‰ ∀œ =

œ = œ =

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

Pno.

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

Vc.

Cb.

> σ

˙−

∀ œ− œ−

œ−

∀œ ˙ Ι

pizz.

œ Ε=

‰ œι Œ =

ι‰ œ = œ ∀ œ− =œ Ι œ

=œ ‰ Ιœ Œ = ‰ œ Œ Ι

ι œ ‰ Ι = ι œ ‰ =

∀œ Ι

‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œ = =œ ε ∑

∀=œ ‰ Ι ι‰ ∀œ =

œ ε= œ ε= œ ε= œ

ε

= ‰ Ιœœ Œ = ‰ Ιœ Œ = ‰ Ιœ Œ

ι œ ‰ Ι = ι œ ‰ = ι œ ‰ =

∑ Œ

Œ

œ

˙−

∀œ

˙− ˙−

∀œ ∀œ

‰ α œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = =

Œ

˙−

‰ µ œι Ó =

‰ µ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = =

œ = œ = œ =

œ

= ‰ œœΙ Œ = ‰ œΙ Œ = ‰ œΙ Œ ∑ Œ

Œ

Œ

∀=œœ œ ‰ Ιœ Œ œι ‰ œ œ = Ε= =œ œ ∀ œ− = =œ œ œ ˙− œ œ œ œ ∀œ œ œ ˙− œ Ι œ Ι ƒ œ ∀ œ− =œ − ∀ œ− =œ ˙− Ι œ œ œ Ι œ ƒ arco ∀ϖ ι ‰ ∀ϖ œ= ε α ϖϖ =œ div. arco ϖϖ Ι ‰ ε arco ϖ ϖ ∀=œ ‰ ϖ Ι ϖ ε

ι‰ œ œ Ι Ε= = ι‰ œ œ = Ε= ‰ œ ι œ = Ε=

œ

œ

Ε

= ‰ ∀ œœ Œ Ι = ‰ œ Œ Ι = ‰ œ Œ Ι

ι œ ‰ Ι = ι œ ‰ = ι œ ‰ =

∑ Œ

Œ ∀œ

‰ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = Ε =

‰ ∀ œœ œœ œœ Ε = = ‰ ∀ œœ Ι œ = = ‰ œ Ι =œ = ‰ œ Ι œ =

œ

œœ œœ œœ œœ = Œ Œ Œ

Œ

Œ

˙− ˙−

Œ

œœ œ ∀œ =

œ =

‰ œœ ‰ œœ ∀ œœ = Ε

œœ œ ∀=œ

œ =

œ

‰ ιŒ ∀=œ = ‰ ∀ œΙ Œ

ιÓ =œ

Œ

= œ œ ∀œ = œ œ−

œ œ

‰ ∀ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ = Ε =

‰ ∀ œι Ó Œ Ε= œ œ− =œ œ ∀=œ ∀˙− Ι Ι ∀œ Ε œ œ ∀=œ œ =œ ‰ œ ‰ œ œ œ ∀œ

‰ µ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ = =

œ œ

‰ œœ ‰ œœ ∀ œœ = Ε

˙ ˙

œ

=œ œ ∀˙− œ œ ∀˙−

Ε

œ ∀ œ− œ− œ− ∀ ϖ ∀ϖ

œ œ

=œ œ ∀ ˙ −

Œ

‰ œι Œ =

œ ∀ œ− =œ œ ∀œ œ Ι œ œ

œ− Ι œ− œ Ι

œ

∀=œ Ι ∀œ ∀ε=œ ∀œ œ Ι ∀œ ε

ι ‰ ∀ œι Œ ι‰ ι ‰ œ ‰ ∀œ Œ ι ‰ = = œ œ œ œ = = = = = Ε œ œ− =œ œ ∀=œ ‹œ ∀˙− œ Ι Ι ∀œ ε = µ œœ ∀ œœ =œ œ œ =œ œ œ œ = = œœ œ œœ œ ‰ ∀ œœ Œ œι ‰ ‰ ∀ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ ‰ Ι Ι = Ε= = = =œ ‰ ‰ œ Œ Œ ι ‰ œ ‰ œ Œ œι ‰ ι‰ Ι Ι Ι œ œ œ œ = = = = = = Ε œ = ˙−

=œ œ œ Ι œ ƒ

‹œ

ε ι arco ‰ œœ œ ‰ œι ‰ ‰ œι ‰ α œœ œ ‰ œι ‰ œ œœ ∀ œœ ‰ µ œ œ ∀ œ œ µ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ − − = = ε Ε pizz œ œ ∀ œ œ œ œ ∀ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œι ‰ œ α œ ‰ œι œ œι œ ‰ ‰ ι Ó œ Ι = Ε uniti uniti div. div. ∀ œ ι = =œ = = = div. =œ = œ ‰ œ Œ ι‰ œ ‰ Ι Œ Ιœ ‰ œ ‰ œΙ Œ œœ ‰ œ ‰ œΙ Œ Ιœ ‰ ∀œ Ι = œ = = Ε = = = = = œ ι = œ ‰ Ι Œ Ιœ ‰ œ Œ Œ œ ‰ œ Œ Œ Ιœ ‰ œ Œ Œ ∀ œΙ ‰ = Ε

œ˙ ∀ œ œ œ ∀ œ˙ œ ∀ œ œ

div.

œ ε= =œ Ι œ ƒ

Œ

244

=œ −

Œ

Timp.

‰ œι Ó ε= œ ∀ œ− = =œ Ι œ Ι œ œ ε œœ œœ =œœ œœ =œ œ ‰ ‰

‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œ œ = = ε

Œ

=œ œ œ œ

Œ

œ Ε=

Œ

%

Mall.

=œ œ

Œ

œ ∀ œ− Ι œ ∀ œ− œ ∀œ Ι

=œ Ι œ ƒ =œ œ œ Ι œ ƒ

ε

− = = = œ− œ œ− œ− ‹ œ ∀ œ ∀ œ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀ œ − = ε ∑ ∑

Œ

œ

œ− œ− =

œ œ

∀ % ∀

œ

∀œ ∀œ Ι = ∀œ = = ∀ œ œ− œ− œ− œ− ∀ œ µ œ œ ∀ œ œ œ œ œ − = ε =− ∀œ = œ ∀ œ− ∀ œ œ œ œ œ Ι œ ∀œ ∀œ œ − =

%

Tbn.3-4 B.Tbn

Hn. 3-4

Tbn.1-2

= œ ∀ œ œ− œ− œ œ ∀ œ− œ− −

ϖ

>

%

B α Tpt.3-4

∀ œ− œ− ˙

∀˙

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

˙−

œ=œ ‰ œΙ Œ

∀œ ∀œ ι‰ œ =

∀œ ∀œ ∀œ

∀=œ ∀œ œ Ι ∀œ ε œ œ =

∀=œ ∀œ œ Ι ∀œ ε ∀=œ Ι ∀œ ε ϖϖ Ε ∀ ϖϖ

Ε ϖ ϖ Ε

œ œ

=œ œ ‰ ∀ Ιœ Œ œ œ œ

œ− =œ œ ∀ ˙ − œ œ œ ∀˙− Ι ι œ ‰ =

œ œ œ− =œ œ ∀=˙ − œ œ œ ∀˙− Ι œ− =œ œ ∀ ˙ − Ι ∀ϖ ϖ ∀ ϖϖ ϖ ϖ

∀=œ ‰ ∀ œœ Œ Ι

ι‰ œ Ι = ι‰ =œ ι‰ œ =

œ

œ œ ι‰ œ = œ œ œ


Samsonita

31

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

253

Hn. 1-2

∀ =œ % ∀ Ι œ ƒ œ > ‰ œ ε ∀∀ % œ ε= ∀∀∀ =œ % Ι œ ƒ ∀ œ % ∀ ‰ œ ε ∀∀ % ∀ œ ε= ∀ %

Hn. 3-4

%

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

œ− ∀=œ œ œ− Ι œ− ∀ œ

œ = ‰ œ œœ ‰ œι Œ =

œœ =œ œ

ι‰ œ ‹œ = =

‹ =˙ ∀ œœ

œ

œ = ‰ œ œœ ‰ ∀ œι Œ =

‹ =˙ œ− ∀ œ œ œ Ι = − œ− ∀ œ = = = ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‹ œœ ‰ œœ œœ

= ‰ œΙ Œ

ι œ ‰ ‹œ = =

= ‰ ∀ œΙ Œ

œœ =œ ∀œ ι‰ œ = œ

œœ =œ ∀œ ι œ ‰ =

ϖ

ƒ ‰

∀ œœ œœ =œœ œœ œœ =œœ œœ

œ =

ι‰ œ =

ε

= ‰ œ Œ Ι

ϖ ƒ

= = ‰ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ε

œ =

= ‰ œΙ Œ

ι œ ‰ =

∀œ

=œ Ι œ ε Œ

‹œ

œ ∀ œ− =œ ˙ Ι œ −

‰ œι Ó Ε =

‰ œ ‰ œ œ œ œœ = Ε = ∀ ∀ œœ œœ =œœ œœ œœ œœ œœ =œœ ‰ Œ ‰ Ι œ = Ε ∑ ‰ ‹ œι Œ ι ‰ œ œ = = = =˙ ‹œ ∑ ∀œ = = ‰ ∀ ‹ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ =

= ‰ ‹œ Œ Ι

ι œ ‰ =

∀œ ‰ µ œι Ó =

Œ

µœ œœ œ ‰ œ ∀ œœ œ = ι ‰ œ ‰ œ Ι = =

Œ

œ œœ œ œ =œ œ œ =œ œ

=œœ Œ Ι ∑

∀=œ Ι ∀œ Ε

ι‰ œ Ι =

œ

œ− =œ œ Ι

‰ ∀ œι Ó =

‰ œ ∀œ œœ œ œ = = ∀ œ œ ‰ œ Œ Ι = ∑

∀˙−

œ

Œ œœ œ ∀œ = ι‰ œ Ι =

ιÓ =œ

‰ ∀ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ = = = ‰ ∀ œœ Œ Ι

œ =

∀ % ∀

>

>

>

%

>

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

>

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

∀ % ∀

253

Pno.

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Α

Vc.

Cb.

> σ

ϖ ϖ

ϖ ∀ϖ

∀ϖ ϖ

∀˙ ∀˙

˙ ˙

ϖϖ ε ϖ ε ϖϖ

∀ ϖϖ

ϖ ε ϖ

˙

∀˙

ε

ε ϖ ε

ϖ ∀ ϖϖ ∀ϖ

ε

ε ϖ ε ϖ ε

∀˙ ∀ ˙˙ ϖ

˙

˙ ∀˙

pizz = ‰ œ ‰ œ œ Ε pizz = ‰ œ ‰ œ œ

Ε pizz = Œ ‰ œ Ó Ι Ε pizz = ‰ œœ Œ Ι œ Ε= ∑

arco α œ œ =œ ∀ œ œ =œ œ œ =œ ‰

œ œ ‰ = Œ

ι œ ‰ œ Ι = =

œ ∀ œ =œ œ œ =œ œ

arco

div. = ‰ α œœ Ó Ι

= ‰ œœ Œ Ι ∑

ι‰ œ Ι =

pizz = ‰ œ ‰ œ ∀œ

œ =œ

‰ œ ‰ œ œ = unite = Œ ‰ ∀œ Ó Ι

œ ∀œ =

pizz

œ =

= ‰ ∀ œœ Œ Ι ∑

ι œ ‰ Ι =

ι‰ œ Ι =

œ œ ∀=œ œ œ =œ œ

arco

arco = = ‰ ∀œ œ œ œ œ œ œ

Œ œ =

div. = ‰ ∀ œœ Ó Ι

= ‰ ∀ œœ Œ Ι ∑

ι‰ œ Ι =


Samsonita

32 =œ Ι =ƒ œ % œΙ ƒ = % œΙ ƒ ∀ =œΙ % ƒ ∀ =œ % ∀ Ι ƒ

261

Picc.

Fl.

Ob.

E.Hn.

B α Cl.

Bsn.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

%

>

∀ % ∀

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Tba.

Mall.

Timp.

œ œ

œ− ∀=œ œ œ− − Ι œ −œ ∀=œ œ − œ − Ι œ

œ œ

œ− ∀=œ œ œ− Ι œ−

œ ε

∀=œ œ œ− œ− ∀=œ œ œ− ∀ œ œ œ œ− œ

œœ ‰ œœ =œœ

œœ =œ œ

‰ œι Œ ι ‰ œ = œ = = = Ε= œ− ∀ œ œ œ− ∀ ∀ Ιœ œ Ι œ− % ∀ ƒ = ∀ ‰ œœ Œ ι ‰ % ∀ œ œ Ι Ι = ε = = ∀∀ ι ‰ œΙ Œ % ∀ œ œ ‰ = ε=

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ− Ι œ− œ Ι

œ

∀ ∀

‰ œœ ‰ œœ œœ = ε ‰ œœ ‰ œœ œœ = ε

∀ % ∀ ‰ œœ ‰ œœ œœ = ε ∀∀ ‰ ‰ % œœ œœ œœ = ε =œœ > œ ‰ Ι Œ ε= = > ‰ œ Œ Ι œ ε= = > ‰ œ Œ Ι œ = ε %

>

= ‰ œœ ‰ œœ œœ ε =œ Œ Œ ε

Xylo.

œ œ œ œ œ œ ‰ œ = œ

ϖ

ϖ

ϖ

˙

œ œ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

ϖ ϖ

˙ ˙

œ

ϖ

ϖ

ϖ

˙

œ

ϖ

ϖ

ϖ

˙

œ

ϖ

ϖ

ϖ

˙

α œœ ‰ œœ ∀=œœ

œœ =œ œ

‰ œι Œ = =˙

ι ‰ œ = œ

œ =ϖ

œ

=˙ ˙ =˙ =˙ =˙

= ‰ ∀ œœ Œ Ι = ‰ œΙ Œ

ι ‰ œ = ι œ ‰ =

œœ œ œ =

‰ œœ ‰ œœ œœ =

œœ œ œ =

œœ œ œ =

‰ œ ‰ œ œ œ œœ =

œœ œ =œ

œœ œ œ = ι ‰ œ Ι = ι œ ‰ = ι œ ‰ =

œœ =œ œ

œ =

œ = œ =

‰ œœ ‰ œœ œœ =

‰ œ ‰ œ œ œ œœ = ∀=œœ ‰ Ι Œ œ = =œ =œ

= ‰ œ Œ Ι = ‰ œ Œ Ι

= ‰ œœ ‰ œœ œœ

Œ

Œ ∑

œœ œ =œ

œœ œœ =

œœ œœ = ι ‰ œ = ι ‰ =œ ι ‰ =œ

œœ =œ œ

œ =

œ = œ =

œ ∀ œ ∀ œœ

=œ ∀ œ œ ∀œ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ

‰ ∀ œι Œ =

ι ‰ œ =

= ‰ ∀ œœ Ι = ‰ ∀ Ιœ

œ ‰ ∀ œ ∀ œœ

œ ‰ ∀ œ ∀ œœ ‰ ∀ œœ œ ∀œ ‰ ∀ œœ œ ∀œ

= œ œ = œ =

Œ

=œ ∀ œ œ ‹ œ =œ ∀ œ œ ‹ œ œ ∀œ œ = ‹ œ

œ ∀œ œ = ‹ œ ∀=œœ ‰ Ι Œ = ‰ ∀ Ιœ

Œ

= ‰ ∀ Ιœ

œ œ ‰ ∀œ ∀œ

= œ

Œ

Œ

=œ ∀ œ œ ∀œ

Œ

Œ ∑

ι ‰ œ Ι = ι œ ‰ =

œ =œ œ œ µ œ ∀œ œ =œ œ œ µ œ ∀œ œ œ œ œ µ =œ ∀ œ œ œ œ œ µ =œ ∀ œ ι œ ‰ = ι ‰ =œ ι ‰ =œ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ œ =

‰ œ =ϖ œ ƒ= œ ƒ= ‰ ‰ ‰ ‰ = œ

ƒ

œ ƒ= œ ƒ=

œ ∀ œ ∀ œœ ƒ

ƒ

=œ ∀ œ œ ∀œ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ

‰ ∀ œι Œ =

ι ‰ œ =

= ‰ ∀ œœ Ι

Œ

= ‰ ∀ œΙ

œ ∀ œ ∀ œœ ƒœ ∀ œ ∀ œœ ƒ œ ∀ œ ∀ œœ ƒ œ ∀ œ ∀ œœ ƒ

Œ

=œ ∀ œ œ ‹ œ =œ ∀ œ œ ‹ œ œ ∀œ œ = ‹ œ

œ ∀œ œ = ‹ œ ∀=œœ ‰ Ι Œ = ‰ ∀ œΙ

Œ

= ‰ ∀ œΙ

œ œ ‰ ∀œ ∀œ ƒ = œ Œ

Œ

=œ ∀ œ œ ∀œ

ƒ

ι œ ‰ Ι = ι ‰ œ = œ =œ œ œ µ œ ∀œ

‰ œ =ϖ œ = œ =

œ ∀ œ ∀ œœ

=œ ∀ œ œ ∀œ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ

˙ ∀˙

‰ ∀ œι Œ =

ι ‰ œ =

˙ = ˙

= ‰ ∀ œœ Ι = ‰ ∀ Ιœ

œ ‰ ∀ œ ∀ œœ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ

œ ‰ ∀ œ ∀ œœ

œ œ œ œ µ =œ ∀ œ

‰ ∀ œœ œ ∀œ

œ œ œ œ µ =œ ∀ œ = œ ‰ Ι ι ‰ œ =

ι ‰ œ = œ =œ œ œ µ œ ∀œ

Œ

œ = œ =

Œ

=œ ∀ œ œ ‹ œ =œ ∀ œ œ ‹ œ œ ∀œ œ = ‹ œ

œ ∀œ œ = ‹ œ ∀=œœ ‰ Ι Œ = ‰ ∀ Ιœ

Œ

= ‰ ∀ Ιœ

œ œ ‰ ∀œ ∀œ

= œ

œ =

‰ ∀ œœ œ ∀œ

= œ

Œ

Œ

=œ ∀ œ œ ∀œ

Œ

ι œ ‰ Ι = ι ‰ œ = œ =œ œ œ µ œ ∀œ œ =œ œ œ µ œ ∀œ œ œ œ œ µ =œ ∀ œ œ œ œ œ µ =œ ∀ œ = œ ‰ Ι ι ‰ œ =

ι ‰ œ = œ =œ œ œ µ œ ∀œ

Œ ∑

Ó Ó Ó Ó ∀œ œ ∀œ œ = Ó

∀˙ ∀˙

œ œ

= ˙

œ =

˙ ∀˙

∀ ∀ œœ

˙ ∀˙

œœ

˙ ∀˙

∀ ∀ œœ

˙ ∀˙

œœ

∀˙ ∀˙

∀ œœ

= ˙

œ =

= ˙

œ =

˙ ˙ = œ

œ =

Ó

∀œ œ Œ

Œ

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

Pno.

>

Vln.I

%

Vln.II

%

Vla.

Vc.

Cb.

Α > σ

=œ œ œ Ι œ ƒ

œ− ∀=œ œ œ− − œ ∀œ œ œ œ Ι œ

‰ œ = =œ œ œ Ι œ ƒ =œ Ι œ ƒ ‰ œœ ‰ ε œ ε= =œ ε

=œ œœ Œ Ι

ι œ ‰ Ι = œ− ∀=œ œ œ− œ ∀ œ œ œ œ− Ι œ œ− ∀=œ œ œ− − Ι œ œœ =œœ

=œ ‰ œΙ Œ =œ ‰ Ι Œ

œœ œ œ =

ι œ ‰ Ι = =œ Ι ‰

œ œ =œ œ œ œ

=˙ ˙

∀=œ ‰ œœ Œ Ι

=˙ ˙

ι ‰ =œ œ œ

œ

= ‰ œœ ‰ œœ œœ œ = =œ

œ œ

∀=œ ‰ œΙ Œ =œ ‰ Ι Œ

œœ œ œ =

ι œ ‰ = =œ Ι ‰

‰ ∀ œœ œ ∀œ œ =

œœ ∀ œ = ∀œ ∀=œ ‰ ∀ Ιœœ Œ

ϖ ϖ ϖ

œ œ ‰ ∀œ ∀œ

= œ = œ

œ œœ œœ œ µ =œ ∀ œ ι ‰ =œ

=œ ∀ œ œ ∀œ

œ =œ œ œ µ œ ∀œ

Œ

ι œ ‰ = =œ Ι ‰

∀=œœ Ι

∀=œ ‰ Ι

Œ

‰ ∀œ œ œ ∀œ ƒ œ œ = ϖ ϖ

œœ = =œœ ∀ ‰ ∀ œΙ

œœ œœ

Œ

œ œ =

œœ

ι ‰ œ œ =

ϖ

ƒ

œ œ = ϖ ϖ

œœ = =œœ ∀ ‰ ∀ Ιœ

œœ œœ Œ

œ œ =

œœ

ι ‰ œ œ =

ϖ

= ‰ ∀ œœ ∀ œœ œœ œœ ƒ ∀=œœ = œ ‰ Ι Œ ƒ = œ

‰ ∀œ œ œ ∀œ

∀=œ ‰ Ι

Œ

œœ

=œ œ œœ = œ Ι = œ Ι

= œ

= œ

∀ ∀∀ ˙˙˙

=˙ ˙ ˙ ˙ ˙

‰ ∀ œœ ∀ œœ ‰

=œ œ œœ

∀=œœ Ι

∀=œ ‰ Ι

Œ Œ

œœ

=œ œ œœ

= œ Ι = œ Ι

Œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ = œ

Perc.1

261

Œ

‰ ‰

∀ ˙˙ ∀ ˙˙

∀ œœœ −−−

œ− œ− = Ó Ó œ œ

Œ

∀ œœ

Œ

= œ

ŒcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG458


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.