MG457 Sing your Song (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Sing your song per a piano i orquestra

Edicions la mĂ de guidoANNA

CAZURRA Sing your song per a piano i orquestra


ISBD(PM) Sing your song. [Música impresa] : per a piano i orquestra / Música de: Anna Cazurra Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (20 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2016 ISMN: 979069208-457-0 Dipòsit legal: B-26791-2016 Copyright de la música: © 2016 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Sing your Song per a piano i orquestra Scherzando molto Piccolo Flauta 3

%

3 3

Flute 1-2

%

3 3

Oboe 1-2

%

3 3

Oboe 3 English Horn

%

Clarinet in B α 1-2

Bass Clarinet

Bassoon 1-2

Alto Sax.

Tenor Sax.

Baritone Sax.

qÈÁª¼

Anna Cazurra

∀ 3 % ∀ 3

∀ 3 % ∀ 3

>

∀∀ % ∀ 33

∀ 3 3

3 3

∀∀ 3 % ∀ 3 ∀ 3 % ∀ 3

= œ µ =œ œ− ‰ œΙ− ‰ œ ∀ œ œ− ι Ι œ œ œ œι œ − = Ε

= = ‰ œΙ− ‰ œΙ− ∀ œ œ œ œ

=œ = œ Ι ∀œ

‰ œ− =œ Ι‰ Ε

œ− =œ µ œ Ι

œ œ− Ι αœ

ι ι œ αœ œ œ αœ œ =

µœ œ œ œ αœ ‰ Ι‰ Ι œ

µ œ ∀œ

Horn in F 1-2

%

∀ 3 3

Horn in F 3-4

%

∀ 3 3

∀ % ∀ 33

Trombone 1-2

>

33

Trombone 3 Bass Trombone

>

33

>

33

%

33

>

33

ã

3 3

ã

3 3

ã

3 3

Trumpet in B α 1-2 Trumpet in B α 3-4

Tuba

Mallets ( Xylophone, Vibr aphone)

Timpani

Percussion 1 ( Dr um Kit, Br ushes, S nar e Dr um, Bongo, Cowbell)

Percussion 2 ( Agogos, Tambour ine, Bongo, Tom.Tom, Tam- Tam)

Percussion 3 ( Cymbals, Bass Dr um, Tam- Tam,Cabassa, Bongo, S usp. Cymbal)

∀ % ∀ 33

] œœœœ œœœœ ‰ œœœœ −−− − Ε ι ι αœ− œ œ− œ αœ− œ œ− œ

Scherzando molto

α œœœ ‰ œœœ −−− œ œ−

%

33

>

3 3

Violin I

%

3 3

Violin II

%

33

Viola

Α

3 3

> σ

Piano

Cello

Contrabass

αœ ‰ œ− αœ œ−

−ι = − ‰− −ι = − − = œœ œι =œ œ œ œ ‰ ι‰ ι œ = œœœœ −−− œœœœ œœ œœ − ‰ œ œι œ α œœœ α œœœ α α œœœ µ œ œœœœ − − ‰Œ ‰ Ι = ‰ ‰ εΕ ι Ó œ œ œ œ − œœ œ œ− œ œœ œ− œ œ− Ι œ œ Œ Ιœ œ œ− œ œ− =

−ι = − = − =− ‰œ œœ ‰ ι− ‰ œι ‰ œι œ α œ œ œ α œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ −− œœœ œœœ ‰ − ι ι œ œ œ α œœ −− œœ œœ − œ œ Œ œ Ι

= − = − = −ι α œ − = −ι ‰ œι ‰ œι ‰ α œ œ ‰ − = ‰ −ι = − ‰ α œι ‰ œι ‰ α œ α œ œœ − α α œœ œœ α œ ‰ œ œ α œœ œœ α µ œœ œœ œœ œœ ‰ − ‰ Ι α α œœ ‰ œœ −− œœ ˘ ι ι ι ι ι ι αœ− œ œ− œ α α œœ œ œœ œœ − œ œ α œ œ − œ œ − αœ Œ Œ œ α œ Œ Œ œ Ι

− œ

= ˙ α α œœ

˘ œ µ α œœ − −

œœ −α œ µ œœœ œœ ‰ −

ι ι œœ œœ − œ œ Ι

3 3

33

= œ Œ Œ

pizz.

= œ

=œ −

=œ Ιœ =

œ =

= œ

Œ

Œ

= œ

α =œ −

=œ œ œ Ι = =

αœ Œ =

Œ

œ =

α =œ −

=œ œ Ι =

œ =

αœ =

© Copyright 2016 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

Œ

Œ

œ =

œ=−

œ= œ œ Ι = =


4

Sing your Song %

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

11

Picc.

B α Cl.

B.Cl.

∀ % ∀ Œ − α œι œ œ œ α œ ε

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

>

∀∀ œ µœ % ∀ Œ − α œΙ œ œ ε ∀ ∑ % ∀

Timp.

α˙−

∀ % ∀

>

>

∀∀ % ∀ ∀

ι µœ ‰ αœ œ œ œ œ œ ƒ µœ ‰ α œι œ œœœœ ƒ Œ

Œ Œ αœ ƒ= ‰ αœ œ œ œ œ Ι ƒ

œ =

œ = œ µœ

µœ ‰ α œι œ œœœœ ƒ

µœ ƒ=

Œ

Œ

α œ= µ œ

=œ −

α œ= µ œ

=œ Ι µœ = = = ι αœ− œ αœ = α œ= µ œ = œ−

= µœ−

α˙

˙=−

αœ

α˙

œ œ œ αœ œ œ ‰Ι αœ

ι αœ œ α œ− ‰ œΙ œ œ µ œ œ

œ− =

µ =œ −

α œ= µ œ

α œ− Ι

αœ

α =œ

œ = œ =

œ− =

= ι œ µœ œ = =

α œ− Ι

= αœ

Œ

Œ

Œ

Œ

= µœ

Œ

Œ

>

% >

= œ

=œ œ

ι œ ‰Œ

αœ Ι

˘ α œ= œ Œ Ι

Ó

Ó

Ó

ι œ  µœ Ι

α œ= Œ

Ó

œ ‰Œ Ι

Ó

œ αœ =− Ι

ι œ ‰Œ

Ó

Ó

µ =œ œ œ] ι = Ι µœ œ αœ Œ  

α =œ ε

Œ

Œ

Œ

œ

= αœ Œ

αœ Œ

=x Œ

Crash Cymbals

Œ

ε

x Œ

αœ =

Œ

Œ ∑ ∑

Ó

= = α α œœ α œ α œ − œ − œ ‰ αœ ι ι αα œœ − œœ œ œ − Ι αœ œ

Œ −ι œœ œ ι œ

Œ

11

%

Α

>

Œ

= œ

= αœ−

= ι œ

αœ œ = =

= αœ Œ

Œ

œ =

= αœ−

= ι œ œ œ = =

αœ =

Œ

Œ

œ =

= αœ−

= ι œ

αœ œ = =

=x

‰ œι œ œ α œ œ ‰ œ œ αœ Ι αœ œ− œ αœ œ− œ Ι

αœ =

œ= œ œ =− α =œ œ œ] ˘ Ι αœ

œ ‰Œ Ι

Œ

=œ œ = œ − α œΙ

11

σ

= = = −ι = ‰ − = ι Œ − α œι œ œ α œ α œœœ œ α œ œœœ −− α œ œ œœ œœ α œœ α œ œ ‰œ œ œ œ αœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ µ œ α α ˙œœ − ‰ œœ − œœœ œœ α œœ α œ œœœ œ œ œœœ −− α œœ œœ ‰ œœ −− Ι ‰ ˘ ˘ − ι Ε ι ι ι ι ι ι ι αœ œ− œ œ œ œ − œι œ − œι ƒ αœ− œ œ− œ αœ− œ œ− œ α α œœ − œ œœ œ − œ αœ œ αœ− œ œ œ Œ Œ α œ Œ Œ œ αœ Œ Œ œ α œ œ Ι Ι

11

11

Ó

11

%

>

Ó

11

ã

%

Perc.2

11

= œ

ι αœ œ α œ− ‰ œΙ œ œ µ œ œ

ã

Ó

α =œ œ œ] Ι αœ  = œ œ œ αœ œ œ œ œ = µœ œ− ‰Ι

∀ % ∀

œ =

α ˘œ

˙=−

Cb.

ƒ

α˙−

α˙

Vc.

αœ

αœ

Vla.

ƒ = ˙−

α˙−

α ˘œ

˙=−

Vln.II

αœ

α ˘œ

ã

Vln.I

ƒ = ˙−

α˙−

11

Pno.

αœ

Perc.1

Perc.3

= ˙−

µœ Œ ƒ= œ

11

Mall.

œ ‰Ι œ œ ∑

%

Tba.

=œ œ œ α =œ œ µœ œ œ µ =œ µ œ ∑

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

œ

%

Tbn.1-2

α˙−

11

B α Tpt.3-4

‰œ œ Ι œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀ % ∀ 11

Bsn.

=œ œ µ œ œ α =œ œ œ = œ µœ αœ

α ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ α ˘œ Ι ε α ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ α ˘œ Ι ‰ ε α ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ α ˘œ Ι ‰ ε ‰

= αœ

Œ

œ =

= Œ αœ Ε

αœ Œ Œ œ

αœ

x Œ x Œ

= = œ œ α œ œ œ œ −œ Ι ˘œ ˘œ α =œœ œœ œœ œœ Ι αœ αœ  œœ œ

= œ

∀ œ œΙ− ι Ι αœ

œ −− œ œ

αœ

Œ

ι αœ œ Ι ι œ œ 

α œ− =œ α œ Ι

œ =œ αœ Ι

− = ι ι ι œ α œ µ œ− œ αœ œ œ Ι = œ œ œ− œ œ ‰ œ−

œ

αœ

œ ι œ

αœ− =

œ =

Œ

Ó

αœ−

α œ=

œ=

œx x x x x x x x

xxœ x x x x x x x

εΟ

∑ Œ

œ− ∀ œ ‰Ι‰ Ι

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Œ

œ− = ‰ Ι ‰ αœ Ι Ε − = ‰ œΙ ‰ œ Ε œ Œ ‰ œΙ Ε = œ αœ− Ι Ε

Cabassa

x

Œ

Œ−

α =œ αœ

Œ

Ó

Œ

Ó

œ œ

œ− ‰ œ−

αœ αœ = = pizz. œ αœ

ε Ο

ι œ Ο

αœ œ ‰ œ− ε= Ο pizz. =œ œ ∑ ‰ œ− ε Ο pizz.α œ − œ− œ− − ∑ αœ− œ œ− Ι Ο ε = α =œ œ œ] ι = Ι αœ œ αœ Œ Œ œ   ε Ο pizz.

œ− œ Ι

œ

Œ

œ œ œ

α α œœ

œ] − ‰ œ−

˘œ ˘œ œ œ

œ

] ‰ œ−

˘œ ˘œ

œ

œ œ] − Ι

˘œ ˘œ

α œ− œ− αœ œ Ι α =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι =œ Ι αœ =

œ− œ Ι

œ =


5

Sing your Song Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

∀ % ∀

∀ % ∀

>

21

B α Cl.

B.Cl.

21

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀ 21

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

∀ ∀

∀ % ∀

œ− Ι ‰Œ

∀ % ∀ ‰

œ− ‰ œ =œ œ α =œΙ œ Ι Ι Ι

>

‰ α œœ œœ

>

αœ

>

21

Tba.

Mall.

Timp.

%

∀œ =

α œ =œ α œ Ι

Œ

Œ

Œ

Œ ∑

> 21

α œ− =œ α œ ‰Ι

œ− =

œ=

Perc.2

ã

Perc.3

ã

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∀œ

œœ

= œ œ ∀œ Ι

= œ œ œ Ι

‰ œ− ∀œ

œ

=œ ι ‰ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ =œ =œ ‹ œ œ ∀=œ œ ‰ Ι‰ Ι œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ =œ ∀ œ Ι

Ó

Ó ∀ ˙= ∀ ˙=

œ œ Ι − − ‰ œ œ Ι

∀ Ó˙=

= œ µœ

ι ι œ ∀=œ µ œ œ œ −− = ι ι œœ− œœ œ ∀ œ µ œ Ι Œ

œ− œ− œ−

∀ ˙=

œ

œ−

‹œ

∑ ι œ œ ∀œ œ ∀œ ε ‰ ∀ œ œ ‹ œ œι = = = ε Œ−

∀ =œ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀œ = = ∀=œ ‰ œ ‰ œ− ∀ œ œ œ

∀=œ œ

= = ‰ ∀œ œ

ι ι œ− œ œ− œ œ Œ Œ ∀œ

œ− œ œ ∀=œ µ œ Ι Ι − œ = œ œ ∀œ µ œ Ι Ι −

œ−

œ

=œ µ œ

ι œœ − œ

ι ι œœ œœ − œ œ Ι

ι ∀œ œ − ∀œ Œ

α œ =œ œ

œ α =œ œ œ

= œ

œ =

œ =

Snare Drum

œ

Ο œ œ œ œ

Œ

Ó

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

œ Œ

œ

Œ

œ

Œ

‰ œΙ œ œ œ Œ−

Œ

ι œ

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

œ

œœ œ

œ

œ

Œ

œ æ œ œ œ

œ

‰ œΙ œ

œ œ

Œ−

Œ

ι œ

œ

Ε œ ‰œ œ Ι Ε

œ œ œ æ

Œ

œ œ œ

œ Ε

œœ

Œ−

Œ

ι œ

œœ œ æ ‰

œ

œ œ œ

œ

‰ œΙ œ

>

Α

21

>

21

σ

21

œ = =œ

∀ œ− œ− − ∀œ œ − Ι ∀œ =

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ

] ∀ œœ ‰ œœ −−

˘œ ˘œ =œ œ œ ∀œ

œ œ

œ− ‰ œ−

∀ ∀ œœ

‰ œι œ

œ

] œ ‰ œ−

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

œ

œ ‰ œ] −

œ

‰ œΙ œ

˘ ˘ œ œ ∀œ =

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

œ− œ

Œ

Œ

œ− œ− œ œ œ =

∀ œ− − ∀œ − œ=−

œ− œ− − œ œ− Ι œ= Ι œ =

˘œ ˘œ =œ

œ− œ− − œ œ− Ι

œ =

œ =

Œ

œ− œ− − œ œ− Ι

Œ œ =

œ− œ Ι

œ] − ‰ œ−

œ− œ− œ− œ− − œ œ œ œ− Ι Ι

∀ =œ −

œ= Ι ∀œ =

˘œ ˘œ ∀ ∀=œœ œ ∀œ œ œ   ˘œ ˘œ œ− œ Ι

œ =

œ = =œ

œ− œ− − œ œ− Ι œ =

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ

=œ œ] − ∀œ ‰ œ −

‰ œι œ

œ

‰ œΙ œ

œ

∀œ =

Œ

œ− œ

˘œ ˘œ œ œ

Œ

œ =

] ‰ − œ

=œ œ] − ‰ =œ − œ−

∀ =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι =œ Ι ∀œ =

˘œ ˘œ ∀äœ œ œ œ œ œ Ε œ  ˘œ

œ =

œ− ‰ œ−

œœ

] ‰ œœ −−

‰ − œ œ œ œ â  Ε ˘œ ä ∀œ œ ‰ œ − Ε œ− œ− − œ− œ− − œ œ− œ œ− Ι Ι Ε

∀œ

] ‰ œ−

∀œ

] œ œ− Ι

œ Œ = Ε

Œ ∀œ =

œ− œ Ι

œ− œ− œœ Ι =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι

˘œ ˘œ œ œ œ œ  ˘˘ œ œ

=œ Ι œ œ = =

œ− œ Ι

œ œ

Œ−

Œ

%

˘ ˘ œ œ œ

=œ ∀œ

œ Œ

œ Ι

%

= ∀œ

Ó

21

‰ œΙ ∀ œ ∀ œ

Œ

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

Œ ι œ œ

œœ

∀œ œ œœ ‰ œ − œ ∀œ œ

œ ∀œ

Ó

ι ι ∀œ œ œ ∀œ µ œ ∀œ ‰ Œ Ó ∀œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ι ‰ Ι ∀œ ∀œ œ = Ι = = = =œ =œ ∀ œ œ ∀=œ œ ι ∀œ œ œ œ ‰ Ι ‰ Ι = ι ι ∀œ œ œ ∀œ µ œ ∀œ ‰ Œ Ó ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ ‰ =Ι ‰ =Ι = Ι =

− ‰ œ ∀œ µ œ = ‰ œ− = œ µœ œ Ι

21

Cb.

œ = ∑

œ

∀œ

− ∀ œ− œ œ ∀=œ µ œ ∀ œ− Ι Ι ‰Œ

%

21

Vc.

ι œ

œ

œ Ι œ = ι œ œ œœ Ι = ι œ œ = ι œ œ œœ Ι =

∑ Œ−

Œ

21

Vla.

œ œ Ι

ι œœ ‹ œœ œ‹ œ Ι œ = −

xœ x x x x x x x

Vln.II

αœ œ Ι Ι

ã

Vln.I

œ−

œ− ∀ œ œ Ι‰ Ι = ι œœ ∀ œœ œ ∀ œ Ι œ = − =œ ‹ œ œ− Ι œ

œ œ œ œ œ Ε ι ∀ œœ œœ Œ œ− œ œ œ Ε − = ‰ ∀ œΙ œ ‹ œ œ− ‰ Ι Ε ∀œ œ Œ œ− Ι Ε œ œ œ œ œ Ε

œ

=œ œ= œ Ι

œ−

œ

Perc.1

Pno.

œ− œ− ∀=œ Ι‰Ι

∀ œ− ‰ Ι‰ Ε ‰ ∀ œι ‰ ‰ ∀ œΙ ‰ Ε − ‰ ∀ œ− Ι‰ Ε ι ‰ ∀ ∀ œœ ‰ ‰ Ι ‰ Ε −

=œ œ œ œ ‰œ œ Ι

ι œ

œ œ

ι ∀œ ‰ œ œ =

œ

ι ∀œ œ − ∀ œ− œ− −

œ œ œ− œ−

= ∀œ ‰ œ œ Ι

∀ œ= Œ

œ œ− Œ

œ

∀œ =


6 %

%

30

Picc.

Fl.

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

œ œ− Ι ε ι œ œ œ− − ι ι œœ œœ − œ œ œ Œ Œ Ι ε ∑ ∑

∀ ∀ œœ −−

Timp.

ε

œ

Œ

∑ Œ

∀œ −

œ

œ œœ œ− œ œ 

œ Ι œ

∀ % ∀

>

>

>

%

>

ã

œ

œœ œ æ

Œ

xœ x x x x x x x ε œ ε

œ œœ

œ ε

‰ œΙ œ

œ œ

Œ−

Œ

ι œ

xœ x x x x x x x œ

Œ

œ

Œ

œœœ æ ‰

xœ x x x x x x x œ

œœ œ

œ

‰ œΙ œ Œ

œœ

Ó

ι Œ− xœ Ó ƒ œ ‰Œ Ι ƒ

ι œ œ Ι

ι œ

∀œ œ = = ι œ œ ∀œ œ Ι Ι

Œ Ε Ó

ι‰Œ œ ƒ

œ− ∀ œ µ œ œι ‰ Œ ‰ œ− ∀ œ µ œ œι ‰ œι œ Ι = Ι = − − − = ∀ œ− µ =œ ∀ œ− ∀ œ− œ ‹ =œ œ =œΙ œ ∀=œ ‹ œ = œ Ι Ι Ι ‰ Ι‰Ι

∀ œœ œœ Ε=

œœ −−

‰ ∑

œœ ∀ œœ

Œ ∑

œ =

] ‰ ι œœ œœ ∑ ∑

Bass Drum

œ− =

œ Ι = œ= ∑

=x xœ œx œ xx

Floor Tom 1

œœ µ œœ  

œ œ =

œœ œœ α œœ   =

˘ ˘ œ œ œœ Ι

= ‰ œΙ− ∀ œ µ œ

ι ι œ− ‰ œ− œ =

‰ ι œœ œœ

œœ

α œœ

œœ œ Ι Ι

] œœ − ‰ œœ − œ − Ι

= = œx œx =

œ =

=x xœ

Œ

] ‰ ι œœ œœ ∑ ∑

∑ œ =

]ι ‰ œœ œœ

α œœ

= ι œœ œ − ‰ œ œœ Ι

Œ ∑

œ =

∑ x œ xx œ xœ œ ‰Ι

αœ− =

=x xœ

œ Ι = α œ= ∑ ∑

>

%

œ ‰ œ] − œ œ−

%

] ∀œ ‰ œ −

Α

] ∀œ ‰ œ −

30

30

>

30

σ

30

∀œ − ∀ œ− − ∀=œ −

ι œ œ− œ− œ− −

˘œ ˘œ ∀=œ œœ ∀œ ε

œœ

œ− ‰ œ−

∀ ∀ œœ

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

˘˘ œœ

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

œœ 

=œ Ι ∀œ œ = =

ι œ œ−

œ ε=

∀=œ

ε œ− − œ− ε œ = ε

Œ

œ− œ− − œ œ− Ι Œ

œ− œ Ι œ =

œ− − œ− ∀ =œ −

œ] − ‰ œ−

œ− œ− œ− œ œœ Ι Ι

˘œ ˘œ ∀=œ œ œ ∀œ

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ 

‰ œι œ

˘œ ˘œ

œ= œ œ Ι = =

œ œ Ι

∀œ = =œ ι œ œ− œ− œ− − =œ

‰ œΙ œ

Œ

œ œ− Œ

œ œ

∀œ œ

ƒ

œ] − ‰ œ−

divisi ] ∀ ∀ œœ ‰ œœ −− ƒ µœ œ ‰ œ] − ƒ ι œ œ œ− œ œ− œ− œ− œ− − œ− œ− − ƒ =œ =œ − =œ Ι œ− = ƒ

œ

˘œ ˘œ œ œ œœ œœ  ˘œ ˘œ

ι œ œ− ι œ =

(pizz.)

œ Œ =ο

Œ

œ =

=œ −

=œ Ι œ =

œ =

œ =

Œ

œœ œœ  

˘ ˘ œ œœ Ι

Œ

œ =

œ =

Low Mid Tom

30

œœ µ œœ  

High Mid Tom = œx œ œx œ œ xœœ xœ 3 = =3 =

30

%

30

œ

œ œ

ι ‰ œœ œœ

x œ xx œ xœ œ ‰ Ι

ι œ− ‰ Œ

]ι ‰ œœ œœ

ι] ∀ œœ œ œ œœ − Ι

œ− ∀=œ µ œ Ι

œ

œ =œ µ œ

ι œ œ ∀œ =

˘œ ˘œ µ ˘œ œ œ µœ Ι œ =œ µ œ

‰ œœ −−

Ó

Crash Cymbal

Snare Drum

∀ œ] œ ∀œ œ Ι

∀œ œ œ œ Ε=

=x xœ

=œ œ

œx − x œ

∀ œ − =œ ∀ œ Ι

Œ

œ−

= ∀ œœ − œ œ ‰œ − œ − œ Ι Ι Ε

Ride cymbals

αœ

∀=œ

= = ι ι ι ∀ œ− µ =œ ∀ œ− ‰ ∀ œΙ− ‰ œΙ ‹ =œ œ œΙ œΙ ∀=œΙ ‹ œ œ œ œ ∀œ œ Ι =

œ Œ Ε=

µœ−

=œ Ι ∀ œ œ œ œΙ

ι œ

ι ι ∀ œ ‹ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ œ − œ = ε

∑ ∑

œ− ˘œ ˘œ

œ œ− Ι

œ

=œ ∀œ Ι œ œ œΙ

Perc.3

Cb.

ι œ œ− œ œ−

=œ ι Ι ∀œ œ œ œ

∀ % ∀

ã

Vc.

∀ œœ −−

œ− ˘œ ˘œ

œ œ− Ι

Perc.2

Vla.

œ Ι ι œ

α=œ −

œ

∀ œ− =œ ‹ œ œ− ‰ Ι‰ ΙΙ ε ι ∀ œ ‹ œ− ‰ ι ‰ œ− ‰ œ ε = ∀ œ− =œ ‹ œ œ− ‰ Ι‰ ΙΙ ε

=œ ‰ Ι ∀œ œ œ

œ Œ

Vln.II

œ−

ι ‰ ∀œ ‹ œ œ œ œ œ œ =

ã

Vln.I

ι œ

œ−

Ε

=œ ∀ œ = ∀œ µ œ

xœ x x x x x x x

Pno.

œ= ∀ œ ∀œ − œ œœ Ι Ι ι ι œœ œ œ Ι œ œ

∀ œ =œ œ− ‰ œ− Ι

30

Perc.1

œ Ι ι œ

=œ −

∀=œ −

=œ ∀œ Ι µ œ œ œΙ

30

Mall.

œ

∀œ

= = ‰ ∀ œ ‰ œ− ‰ ∀ œ− œ ‹ œ

œ ∀œ

œ Ι

∀ œ ‹ œ œ =œ œ œ œ ‰ Ι

%

Tba.

œ−

œ− ‰ œ−

œ= ∀ œ ∀œ −

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

œ

∀œ œ ∀œ

%

Tbn.1-2

∀œ ∀=œ

ι ‰ œ œ ∀œ œ ƒ ∀=œ − ∀ œ œ Ι= ƒ ‰ ι œ œ ∀œ œ ƒ

∀∀ % ∀ 30

B α Tpt.3-4

∀=œ ‰ œ− ‹ =œ œ

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀ % ∀ >

˙−

∀ % ∀

30

Bsn.

Sing your Song

A tempo

α =œ −

=œ Ι αœ =

œ =


7

Sing your Song ∑

39

Picc.

Fl.

% %

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

=œ − œ−

αœ− αœ−

œ− =œ ∀ œ œ− ‰ Ι ‰ Ι αœ ∀

∀ % ∀

ι ‰ œ− ‰ œ− ‰ Ι ‰

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Timp.

∀∀ ι − − % ∀ ‰ œΙ ‰ œ œΙ ‰ ∀ œ = ∀ ∑ % ∀ ∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀ >

> %

œ œ =

œ œ

œœ =

œœ

= α œœ −

Perc.3

ã

‰ ∑

œœ

œœ −−

œœ

œ

œ Ι

œ =

Œ

=x xœ =

]ι ‰ œœ œœ ] ‰ ι œœ œœ ∑

œœ α œœ ∀ œœ   = œœ œœ  

œ =œ

∑ ∑ œx œ xx ∑

œ =

= œx œ = =

œ− =

œ Ι œ = = ∑ ∑

=x xœ x œ xx œ xœ œ ‰Ι ∑

œ =

=x xœ =

ε =œ −

∀œ

ε

∀œ

œ−

œ

=œ −

œ−

œ−

œ

=œ −

œ−

ι œ œœœœ ε

Œ−

∀œ

ι œ œ œœœ ε

Œ−

‰ ι œ œ œ ε = = ∀=œ ‰ œ œ ∀ œ œι ε = = = ∑

œ œ

=œ −

œ−

œ

=œ −

œ−

=œ −

œ−

œ

=œ −

œ

œ−

œ

=œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ ∑

=œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ ‰ œ œ œ‰ œ œ œ = = = − =œ = = = œ = = ‰ œ ‰ œ− œ œ œ ‰ œ œ =

‰ œΙ œ œ ˙ −

œ

ι ‰ =œ ‰ ∀œ œ = =œ ∀ œ œΙ ‰ ‰ =

œœ

‰ œι œ œ œ

œœ

]ι œ ‰œ œ œ œ œ =

œ œ œ œ  

∀ œœ =

œœ œœ  

] ‰ ι œœ œœ ∑ ∑

œœ œ

= ] α œœ − ‰ œœ − œ − Ι

Œ

˘ ˘ œ œœ Ι

∑ Œ

∑ ∑

= = œx œ xx = ∑

œ =

= œx œ = =

∀œ − =

ι œ = ∀œ = ∑

œ =

= =x xœ œx œ œx œ œ xœœ xœ 3 ==3 = = ε ∑

= = xœ œx œ xx œx œ == =

=x xœ

39

>

39

%

Α

>

=œ −

=œ Ι œ =

œ =

œ =

Œ

Œ

œ =

= ∀œ −

= ι œ

∀ œ=

äœ œ Ε

œ œ

œ Εâ

œ

arco

arco uniti

‰ œœ −− ‰

œ−

œ œ ‰ œ− â Ε ι ι œ− œ œ− œ œ− − œ− œ− − œ− Εarco arco

œ=

œ = Ε

Œ

Œ œ =

œœ

] ‰ œœ −−

œ

] ‰ − œ

œ

ι œ œ œ− œ− = œ−

ι] œ œ−

ι œ œ− œ− œ− − = ι œ œ =

œœ œœ =œœ ‰ œœ œœ œœ Ι  ‰ œι œ œ œœ œ  = œœ  ι œ œ− œ =

ι œ ‰œ œ œ = ι œ œ− œ− œ− −

œ Œ =

] œœ ‰ œœ − − ] ‰ œ œ− ] œ ‰ œ−

œ œ œ œ− œ− œ− œ− œ− − Œ

œ =

œ− =

Œ

=œœ

œœ

‰ œœ −−

œœ = ε

œœ

‰ œœ −−

œ =

∑ ∑

œ− œ− − ε œ = ε

= xœ = ƒ

Œ

ι œ œ− œ− œ− − Œ

xœ x x Ι‰ ∑

ι œ œ− œ =

xœ x Ι‰

∑ =œ œ ε

œ =

œœ œœ  œœ 

œœ  ι ι œ œ− œ œ− œ− − œ−

ι œ = œ=

Œ

ε

== x œ xx œ xœ œ xœ œx x x œx x xxœ œx x œx œ œ xœœxœ Ι‰ Ι‰ Ι‰ ‰ Ι 3 ==3 = =

%

œ =

∀ œ =œ œ− ‰ œ− Ι

Œ

ƒ =œ −

ƒ œ =ε

œœœ Ι

œ

Œ

ƒ œ−

œ =

œ Œ Œ œ = = ε =œ − ∀ œ =œ − − Ι œ‰œ

σ

œ− œ œΙ œ œ ƒ ‰ œι œ œ œ œ œ œ ƒ

39

œ

39

œ] −

39

œ

‰ œι œ œ œ œ œ œ ƒ

= = œ− ∀ œ œ œ œ = œ− ∀=œ œ œ œ

œ] −

ƒ

œ

%

ƒ =œ −

∑ ‰ œΙ œ œ ˙ −

=œ −

∑ œ =

=œ −

ι ‰ œœ œœ

∑ Œ

Ó

∑ ∑ ˘ ˘ = ] ι α œœ œ ‰ œœ − œ − œ œœ α œœ œ − ‰ œ œœ Ι Ι Ι Ι

39

Cb.

‰ œœ −−

œ œ ‰œ − œ − Ι

39

Vc.

œ− ‰ Œ Ι

>

ã

− = ι œ œ œΙ− œ œ œ µ œ =

>

Perc.2

Vla.

=œ œ

ã

Vln.II

˙=

Ó

39

Vln.I

=œ =œ ∀ œ œ =œ µ œ ‰ Ι‰ Ι

ι œ− ‰ Œ

Perc.1

Pno.

= œ αœ

œ

39

Mall.

˙=

>

%

Tba.

=œ α œ

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

=œ − ∀ œ] −

%

Tbn.1-2

ι − ι œ œ œ− œ œ = œ µ =œ œ œ Ι Ι

=œ œ œ µœ

39

B α Tpt.3-4

= œ αœ œ Ι

˘œ ∀ œ− α œ− œ ∀œ αœ Ι Ι =œ =œ ∀ œ œ = œ œ œ ‰ Ι‰ Ι Ι œ œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

ι ι œ ‰ œ − ∀œ = =œ ∀ œ œ− Ι µœ

œ− œ−

∑ ˘œ œ

∀ % ∀ 39

Bsn.

=œ − œ−

œ œ

œ =

œœ

‰ œœ −−

Œ

Œ œ] −

=œ −

œ = œ

ƒ

œœ œœ ‰ œœ −− = ε divisi = œœ œœ ‰ œœ −− ε ι ι œ− œ œ− œ œ− − œ− œ− − œ− ε divisi

œ = ε

Œ

Œ

œ =


8

Sing your Song α=œ −

48

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

α=œ −

∀ % ∀ ∀ % ∀ >

48

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

=œ −

=œ Ι œ œ = = =œ ‰ œ− ∀ œ− =œ ∀ œ ‰ ‰ œ−

Timp.

∀ % ∀

µ œœ

>

] ‰ œœ −− ∑

∀ % ∀ >

] ‰ œœ −−

œ− œ− − œ=−

>

ι œ œ−

œ= œ Ι = ∑

∀ œ =œ œ− œ− Ι ‰

œ=

Œ

Perc.3

ã

%

œœ

>

=œ −

48

48

48

%

α=œ −

%

œœ

Α

α œœ

>

œ− œ− −

48

48

48

σ

48

=œ −

xœ x x Ι‰

] ‰ œœ −− =œ Ι œ = αœ−

] ‰ œœ −− ] ‰ œœ −−

ι ι œ œœ œ− œ− œ− =œ Ι œ =

œ œœ Ι

Œ

‰ œœ œœ Ι ι ‰ œœ œœ

œ=

˙ = =˙

œ−

œ= œ Ι ∀œ

œ= Ι œ− = =œ œ Ι ∀œ œ œ−

=ι xx x œ œ Ι =

œ=− œœ

œœ

µ œœ

œ =

=œ œ

= œ

œ

=œ − œ−

œœ œœ  

œœ =

˘œ ˘œ œ œ

ι œ œ

œ =

= α œœ

Œ

] ‰ œœ −−

œ− œ− − = œ−

œ

œ− œ−

œ œ

= ˙

‰ œι œ œ œ

œœ

œœ

‰ œœ œœ Ι

œœ

α œœ

œœ œ− œ− = œ

œ− œ− − = œ−

Œ

œ œ− Œ

= œ

œ=−

ε

œ

œ−

=œ −

œ

‰ µ œ−

µ =œ −

œ− =œ − ‰Ι œ

œ ‰ œ−

=˙ − µ =œ −

œ œ

‰ œ− ∑

œ Ι

ι œ = œ Ι

Œ−

œ µ =œ − Ι ε ι œ =

˘œ ˘œ œœ

ε

=œ œ œ œ œ ι œ œœ œ œœœœ œ ‰œ − ∑

œ =−

œ ‰ ∑

µ œ−

= ι œ œ ‰ œ− œ = œ−

µœ− =

œ ‰ œ−

˙− = = µœ−

] ‰ œœ −−

ι œ œ− œ− œ− − = ι œ œ− =

œœ œœ 

ι œ œ− ι œ =

=ι ‰ Œ Ó xx œ ‰Œ Ó Ι = ∑ ∑

œ] − ‰ œ−

œ= Ι œ− =

˘œ ˘œ ‰ = = = ι œœ œœ œ œœ œ ‰∀ œœœ −− œ Ε ι ι ι œ œœ− − œ− œ− − œ œ− = Œ Œ

∀˙ ] ‰ œ −− œ ] ‰ œœ −− ι œ œ− œ− œ− − = ι œ œ− =

µ =œ −

œ œ−

µ œ] −

ε µ œ] − µ =œ − ε

µœ− ε=

œ

∑ œ αœ

ε

œœ

µ =œ −

=œ œ

= == x xxœ œx x xœ œ œ xœœxœ ‰ ‰ 3 ==3=

‰ œœ œœ Ι Œ

œ

Œ−

∑ =œ œœœ œ œ œœ œ œœœœ Ι

ι ι ι xœ x x œx Ι ‰ Ι

ι œ œ− œ− œ− − = œ Œ

œ= Ι œ− =

∑ ˘œ ˘œ œ œ

œ−

=œ œ Ι ∀œ

œœ

œœ œ− œ− = œ

œ

œ

œ=−

∑ œ œ−

œ Ι

œ

œ−

ι œ œ− œ− œ− − = œ Œ

œ Ι

∀œ −

œ= œ Ι ∀œ

= = œx x Ι = ‰

∀˙

Cb.

=œ −

ã

Vc.

œ

> xœ

œ=

∀ œ =œ œ− œ− ‰ Ι

Perc.2

Vla.

œ =

Œ

ã

Vln.II

ι œ œ

Œ

%

48

Vln.I

ι œœ œ− œ−

ι œ œœ

œ

µœ−

µ œœ =

œœ

=œ Ι œ =

Perc.1

Pno.

=œ −

œœ œœ  

=œ −

48

Mall.

∀œ œ ∀œ Ι

œ=

=œ œ

%

Tba.

œ

œ

œ œ =œ œ œ œ ‰ Ι ∀œ

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

µœ Ι

œ−

œ−

µœ−

œ = ˘œ ˘œ œ œ

∀∀ % ∀ %

Tbn.1-2

ι ∀œ œ ∀œ

œ

œ

=œ œ œ œ ‰ œΙ ∀ œ œ

= − − = ‰ œ ‰ œ ‰ ∀œ œ ∀œ

48

B α Tpt.3-4

œ= œ

αœ Ι

œ−

œ−

=œ −

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ−

=œ −

œ

αœ−

œ= œ ∀

œ

αœ−

œ

α=œ −

œ

α=œ −

µ œ] −

µ =œ −

œ

Œ Œ œ œ ε ι ι œ− − œ− œ− − œ− œ Œ Œ œ ε= ι œ − ∀œ œ œ ‰ œ =− − ε

œ− œœ− − −

œ

αœ−

œ

αœ− ∑ µœ−

µœ

=œ −

œ−

œ

=œ −

œ−

œ

=œ −

œ−

œ− œ− œ

=œ œ− ‰ œ−

= − −= ‰ œ ‰ œ ‰ ∀œ œ ∀œ

‰ œœ ‰

œœ ‰ œœ −−

=œ œ− ‰ œ−

ε œ− − œ− œ− − Ι ε œ ε

Œ Œ

œ− Ι œ

= − −= ‰ œ ‰ œ ‰ ∀œ œ ∀œ Œ

œ− −

œ− œ− œ− Ι Ι

œ−

œ Ι œ œ

œ Ι

˙ =

∀˙ ∑ ∀˙

œœ  ˘œ ˘œ œœ

µœ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ− Œ Ι ε ι ι ι ι ι ι œ− − œ− œ− − œ− œ− − œ− œ− œ− œ œ− œ− − œ− œ œ ε

=œ − ∀ œ Ι ε =œ − ∀ œ Ι ε œœ œœ

˙ =

∀˙

=œ œ œ] ι Ι œ œ   =œœ œœ œœ] ι Ι œ œ œ œ   =œ − ∀ œ =œ =œ œ = œ αœ Ι œ− ‰ œ−

ι ι œ œ œ œ− œ− − ι ι ι − − œœ− œ− œ− œ œ œ − œ œ− Ι œ œ Ι

= ‰ œ ‰ œ− ‰ ∀ œ− œ ∀ œ =

œ

œ = œ =œ α œ

=œ œ œ] ι Ι œ œ   ∑ ∑

=œ − ∀ œ =œ − − =œ œ = œ αœ Ι œ‰ œ =œ − ∀ œ =œ − − =œ œ = œ αœ Ι œ‰ œ

α œœ

œœ œœ œœ ‰Ι

œ− œ− − Ι ι œ− œ− −

=œ œ = œ αœ

œ− ˘œ ˘œ =œ œ œ] Ι œ  =œ œ œ] œ− œ œ Ι  œ 

= ‰= − œœ œ ‰ œœœ −− œ œ ‰ ι ι œœ− − œ− œœ− œ− − Ιœ

= œ

‰ = = = ι œ œœ œ œœ œ ∀ œœœ œ Œ ‰ ˘ ˘‰ ι ι œ œ− œ œ œ œ œ œ œ− Œ Œ

= = − = ‰ œ ‰ œ ∀œ œ œ œ œ œ ‰ ‰Œ ι ι œ− œ œ− œ œ− œ œ œ Ι

= ι= − − œ − ∀œ œ œ ‰ œ œœ œœ ‰ œœ ‰ ε ι ι œ− − œ− œ− − œ− œ Œ Œ œ

= ‰= − ‰ − = œ − ∀ œι œœ œ ‰ œœœ −− ∀ œ œ ∀ œ α œ œ ‰ Œ ‰Ι ι ι ι œ− œ− − œœ− − œœ− œ− œ− œ œ œ− − Ι œ œ Ι

ι œ 

=− − œ ‰ =œ œ =œ α œ œœœœ œ− ˘œ ˘œ =œœ œœ œœ] œ œœ Ι œ œ 

œœ œœ  ˘œ ˘œ œœ

ι œ œ−

ι œ =

ι œ 

ι œ œ 


9

Sing your Song Picc.

%

Fl.

%

59

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Timp.

‰ œ œι œι œι œ − Ε =

>

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ ∀

ι œ− œ œ œ− œ− Ε = I

ι ι − œ œ œ œ œ− œ = ∑

µ˙

>

>

>

%

>

= œœ X Œ Œ =

= = œx x xxœ œx œ œx œ œ xœœ xœ Xœ − xx Œ Œ ‰ œΙ 3 = = 3= = ε Ε Bass Drum Floor Tom 1 ∑ ∑

= =x xœ œx œ œx œ œ xœœ xœ 3 ==3 = = ∑

=x xœ x œ xx œ œx œ ‰Ι Ε ∑

œ œ

∀œ œ œ œ µœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ

œ œœ œœ Ε

œœ

∀ ∀ œœ œœ œœ œœ

œ

µœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ε

œ œ œ Ε

œ

œ œ œ œ

Crash Cymbal

%

>

59

% Α

59

>

59

Vc.

σ

59

Cb.

ϖϖ Ο

∀ ∀ ϖϖ

ϖ Ο

ϖ

µϖ

∀ϖ Ο

œ œ œ α œ œ ∀œ œ ε

ϖ ϖ Ε

œ œ œ α œ œ ∀œ œ ε

αϖ Ε

ε

uniti

ϖ Ε

ϖ ε ˙

− œ œ œ− Ι

Ε

‰ œ œ = ε

ã

Ο

œ

Perc.3

ϖ ϖ

‰ ι œ œ œ− œ− µ =˙ − Ε =œ

ã

I

Perc.2

∀ϖ µϖ

ϖ αϖ

∀ % ∀

%

œ αœ ∑

œ α œœ œœ Ε

divisi

∀œ œ œ Ε

x˙ ˙ − ∑

= œœ ‰Ι =

= œœ = ε

X Œ

Œ

œx x

== = =x xœ œx œ xx œx xœ xxœ x œ xx œ xœ œ ‰Ι = ε ∑ ∑

œ œ ‰ œ− œ œ ‰ œœ −− œœ −− α œœ œœ œ− α α œœ œœ Ε ι ι œ− œ œ œ œœ −− œœ œœ œ− œ œ − œ œ − œ− œ− −

œœ ‰ œ ε ι œ œœ œ

ι œœ œœ œ œ

œœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ε

œœœœ œ œ œ œ

˙

αœ ε

œ

œ

œ

œ

αœ

œœ œ

ι œ œœ α œ œ α œ == = œ

ε

œ œ− œ− Ι

59

59

59

= ‰ œ œ ε

Œ

œ

= œœ ‰Ι =

= ‰ œ œ œι œ− œ− α ˙ − = Ε

x˙ ˙ −

µœ

∀ % ∀

Xœ − xx Œ Œ ‰ œΙ Ε ∑

Vla.

ε

œ ∀œ Ι − œ−

I

ã

Vln.II

59

Vln.I

œ−

Perc.1

Pno.

= ι ‰ œ− œ œ ∀ œ ˙ − œ− = ε

˙

I

59

Mall.

∀ % ∀

%

Tba.

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

%

Tbn.1-2

59

B α Tpt.3-4

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀ % ∀

59

Bsn.


10

Sing your Song

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

70

B α Cl.

B.Cl.

∀ % ∀

œ− α œ =œ ∀ œ µ œ− ∀ œ− Ι Ι

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

‰ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ Œ Ó − − − − Ε = =

Timp.

=œ − œ Ι

= ι œ =œ ∀ œ œ− − œ− Ι œ Œ œ œ ο

= ι ι ι ι œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ− œ Ι Ι

>

œ− α œ œ ∀ œι µ œ− ∀ œ− Ι =

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀

‰ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ Œ Ó − − − Ε = = − œ− œ œ ι ∑ Ι œ œ− œ− Ε = I

œ−

œ

>

>

>

=œ œ œ =œ œ ∀ œ− µ œ− =˙ Ι Ι ‰ ε

˙

œ− Ε

ι ‰œ œ ˙ = ο ‰ œ œι ˙ ο=

I

ι œ œ− œ Ε ‰

œ ∀œ Ε

‰ œ œι ˙ = =œ œ

‰ œ œι ˙ = ι œ œ

œ−

ι œ œ =œ œ −

%

>

ã 70

% >

70

= = =x xœ œx œ œx œ œ xœœxœ xxœ x œ xx œ xœ œ ‰Ι 3 = =3 = Ε ∑

== = = =x = xœ œx œ xx œx xœ xxœ x œ xx œ xœ œ xxœ xœ œ œx œ œ xœœxœ Ι ‰ = 3 = =3 = ε ∑ ∑ ∑ ∑

ι ι œ œ œ− œœœœ ‰ œœœœ œœœœ œœœœ ∀ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœ œœ ‰ œœ −− Ι Ε = ι ι ι ιœ ι œ − œ œ œ− œ œœ −− œœ œœ −− œœ œι œ − œœ œ œ− œ œ − œ− œ= œ = =

ι œœ œœ ‰ œœ −− œœ ‰ œœ œ= œ œ − œ œ ε œ ιœ ι œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ= œ œ − − œ œ

%

Α

70

70

>

σ

70

70

œœ œ

œœ Œ œ

œœ œ − œ− œ œ Œ −

%

Ó

ϖ ο

œ−

ι œ œ

‰ xœ œœ œœ œ− ‰ œ− Bass drum Ε ∑

Ó

Ó

=œ œ œ Œ ∀œ Ι

œœ œœ Ι

ι ‰œ œ ˙ œ œ ˙ = ∑

ϖ ∀ϖ

œ ϖϖ œ Ι Ε

‰ œ œι ˙ œ œ ˙ Ε= ∑

ϖ

Ε

‰ œ œι ˙ œ œ ˙ = ∑

ϖ ∑

=œ Œ œ ο

œ œ œ œ= œ œ œ Œ ∀œ Ι Ι

ι ‰œ œ ˙ œ= œ ˙ ο ι œ œ− œ Ε ∑

œ œ œ œ œ œ Ι Ι

ι ‰ œ œ ˙ œ= œ ˙

arco

ϖ ο

œ

ιι ‰ œœ xœ œœ œœ œ− ‰ œ− ΙΙ

Snare Drum Crash Cymbal

ϖ

arco

=œ œ

(divisi) arco œ= œœ Œ œ œœ Ι ο (divisi) ι arco ‰œ œ ˙ œ œ ˙ ο=

ι œ œ

Ó

∑ œœ œ

70

=ι ‰ Œ xx œ ‰Œ Ι

œ− Ε

œ

ι ∀ œ œ œ− œ− œ− =

Perc.3

Cb.

= = − − = œ œ œ œ − œ ∀œ œ œ ∀œ ‰ œ œ Ι Ι ε

ã

Vc.

Perc.2

Vla.

ι œ− − ∀ œ œ œ− œ =

ã

Vln.II

‰œ œ Ε

70

Vln.I

Perc.1

Pno.

∑ ∑ − = œ œ œ ∀ œ œ− =œ œ− œ− œ œ œ œ œ ∀ œΙ œ œ ∑ Ι Ι I = ι ι œ =œ ∀ œ œ− ι= œ − œ œ− œ Ι œ− ‰ œ ∀ œ œœ œ − Ε

∀ % ∀

70

Mall.

‰œ œ Ε

%

Tba.

− − œ =œ œ œ − œ ∀=œ œ œœ ∀ œ =œ œ œ œ œ œ − œ ∀œ œ ∀œ ‰ œ œ Ι Ι ε − ∀ œ− =œ œ ι =œ ι œ − œ œ ‰ œ œ œ ∀œ = ε

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

œ œ ‰œ œ Ε

˙

%

Tbn.1-2

Hn. 1-2

B α Tpt.3-4

œ

∑ =œ œ œ =œ œ ∀ œ− µ œ− =˙ Ι ‰ Ι ε

70

B α Tpt.1-2

œ−

70

Bsn.

œ− œ =œ œ œ− œ− Ι Ι Ε

=œ œ

ϖ œ−

ι œ œ ∑

œ


11

Sing your Song 81

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4 B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

∀ % ∀ ϖϖ Ε ∀∀ % œ− Ε 81 > ‰ œœ = Ε ∀∀∀ ‰ % œ = Ε ∀ % ∀ ‰œ Ε= ∀∀∀ % œ− Ε 81 ∀ % ‰ œœ − ε ∀ % ‰ œœ − ε ∀∀ % ϖϖ Ε ∀ % ∀ ‰ œœ Ε= > ϖ > >

81

Tba.

Mall.

Timp.

œ− ‰œ ε ‰ œœ− ε œ− ‰ ε

Ε

œ− Ε

‰ œ œι =

ι œœ œœ

= œœ

ι œœ œœ

ι œœ ˙˙

Œ

œ Ι

Œ œ− ∑

ι = ∀ œ =œ œ œ Œ Ó œ œ

α˙ Ε

œ

œ œ α œ =˙ −

αœ

‰ αœ œ Ε

ιœ œ œ ∑ ιœ œ œ

‰ œ œι ˙ ∑ ο = ‰ œ œι ˙ ∑ ˙ ο = ∀œ = =œ ∀ œ =œ œ œ =œ œ œ œ Œ Ó œ− Ι ο = ι ∑ ∑ ‹ ∀ œœ œœ

‰ ι ο œœ= œœ ˙˙ ∑

∀ œ =œ œ œ =œ œ− Ι ο

œ ∀œ

œœ ˙˙ Ι

ι œ œ œ =˙

œ œ

ιœ œ œ

‰ αœ œ Ε

ι œœ œœ ˙˙ =

œ =œ œ œ =œ œ− Ι

œ œ =œ Ι˙ Ε

= ι ‰ œι œ œ œι œ œ œ œ œ ˙ = ο ι ‰ ι ∑ œ œ œ =œ œ œ ο = Ó

ϖ ∀ϖ

ϖ

= ‰ ∀ œœ œœ − = = ι ‰ ∀ œœ œœ ‹ ∀ œœ œœ −

‰ œ œι ˙ =

œ= œ =œ œ œ œ− Ι = œœ

ι = ∀ œ =œ œ œ œ œ− ο ‰ œœ œœΙ ˙˙ ‰ œœ = ο =

ι œ ˙

ι = œ =œ œ œ œ œ−

ι œ ˙

Ó

ϖ ∀ϖ

œœ ˙˙ Ι

∀ œ =œ œ œ œ =œ Œ Ó Ι

‰ µœ œ Ε ˙ ˙ ο

ι ‰ Œ µ œœ ο ι ‰ Œ µ œœ ο

∑ œœ

œ αœ œ œ œ αœ œ œ

ι= œœ œœ œœ

‰ µ œ œœ œ ο

= ‰ µ œ œœ œι œ œ œ œœ œ ο ˙˙ œœ œ œ ο ∑

>

ã

œœ œ Œ ε

ι= œ œœ − ‰ − =

œœ

Œ

Œ ∑

%

>

81

81

81

%

81

% Α

81

>

81

σ

81

ϖ ϖ Ε

ϖ ∀ϖ

ϖ Ε

ϖ

‰ œ œι ˙ œ œ ˙ = Ε

œ− Ε

‰ œ œι ˙ œ œ ˙ =

œ= œ =œ œ œ œ− Ι ∑

‰œœ Ε =3 =

Toms

=ι ‰ Œ xœ Ι‰Œ =

Ó

= ι œ œœ œ œ œ Ó œ π ˙˙ œœ œ ∀ œ œ

π≡84 ‰ ι Ó œ œ œ œ œœ œ = ο ϖ ϖ

Meno mosso, sensuale

‰ œ œι ˙ œ œ ˙ =

∀œ = œ =œ œ œ œ− Ι ∑

Ó

∀œ = œ =œ œ œ œ Œ Ó Ι ∑

= ‰ ι ι œ œœ œ œ œ Ó œ œ œ œ œœ œ Ó œ = œ ˙ œœ œ œ œ ˙ œ ˙˙ ‰

‰ ι= ι= ≤ ≤ Ó œ œ œ œ œœ œ Ó œ œ œ œ œœ œ ο œ œ ˙˙ œ ˙˙ œ

= ‰ ι œ αœ œ œ œ ι œ œ Ó œ α œ œ œ œœ œ Ó = Ε ˙˙ œœ œ œ α œ ˙˙ œœ œ œ œ ‰

œœ

Perc.3

Cb.

œ œ Ι

ã

Vc.

œ=

= − = ‰ ∀ œœ œœ ∀ ∀ œœ œœ Ι œ− œ= ∀ œ œ= Ι ‰

Perc.2

Vla.

ιœ œœ œ

= ∀œ œ ∀œ œ Ι

π≡80

ã

Vln.II

œœ=

81

Vln.I

œ œ œ œ Ι

œ− œ= ‰ œ œ

Meno mosso, sensuale

%

Perc.1

Pno.

œ= œ

∑ ∑


12

Sing your Song

93

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

=˙ =˙ ∀

∀ =˙ % ∀ ∀ % ∀ >

93

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

93

Hn. 1-2

%

Hn. 3-4

%

B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Mall.

Timp.

α œ œ œ œ =œΙ œ œ α œ Ι ε α œ œ œ œ =œΙ œ œ α œ Ι ε

˙ ˙

œ œ

œœ œ œ ∑

α˙ ˙ Ε

œ œ œ αœ œ = Ι ˙ Ε œ œ œ αœ œ = ‰ Ι ˙ Ε ‰

αœ

α œ =˙ −

αœ

α œ =˙ −

αœ ∑

= ∀ œœ œœ œœ ˙˙ −

∑ µ˙ Ε

œ αœ ∀ œ œ α˙ Œ Ε I

Ó

ι =œ ∀ œ œΙ =œ œ œ œ ∀ œ œΙ ι= = ι ∀ œ œ εœ œ ιœ ε œœ ∀ œ œœ ∀ œ ∀ œ −œ œ œ Ι ‰ ε =œ εœ œ ∀ œ =œ ∀ œ ∀ ˙ Ι ε ∑ Ó Œ ∀œ œ ε =œ œ œ ∀ œ =œ ∀ œ ∀ ˙ Ι ε

ι ∀œ ∀œ Ε ι ∀œ α œ =œ ∀=œ Œ ∀ œ ∀ œ ∀ œ ‰ ∑

Œ

α œ =œ ∀=œ ∀=œ œ Ι ∑

= = ‹ =œ œ Œ œ ∀œ Ι Ε

œ œ ∀œ œ ˙ = œ œ ∀=œ œ ˙

œ µ œ œ ∀œ ‹ œ ‹ œ œ œ − = = α œ œ œ ∀œ ∀œ ‹ œ œ œ −

Ó ∑

Ó Ó

˙ ˙

Ó

∀ =œ Ι˙ ˙

Ó

ι œ ˙ ε ι œ ˙ ε

Ó

˙

= ι œ œœ ˙

Ó

œ ∀œ ∑

∑ ϖ ϖ Ε

∑ ˙ ˙

œœ ∀ œœ

∑ Ó

œ œ ∀œ ‰Ι Ε

= ι ‰ Œ ∀œ − ∀œ œ œ ∀œ œ Ε =

∀ ˙˙ ο

œœ œ œœ œ ∀ ˙˙ ∀œ œ

œœ

œ œ

Ó

ι Œ − µ œœ œœ α œ œ ι Œ − µ œœ œœ α œ œ

Œ− Œ−

Ε Ε

ι œ œ œ œ œ œ ι œ œ œ œ œ œ

ι= ‰ œ œœ œœ œœ α µ œœ œ Ε ι= ‰ œœ œœ œœ α µ œœ œœ Ε

˙˙

œœ œ œ

α˙ ˙ Ε

Œ− Œ−

ι œ œ œ œ ι œ œ œ œ

ι œ œœ œ ‰ µ œ œœ œ= œ αœ

ι œ œœ œ œ =œ

ι ι œ œœ œ ‰ µ œ œœ œ œœ œ œ= œ αœ œ =œ = ∀ œœ œœ œœ ˙ œ αœ ∀ œ œ α˙ ˙− Œ

>

>

%

>

ι ‰ ∀ œ œ œι œ œ ‰ ∀ œ œ œι œ œ ‰ ∀ ∀ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ= œ œ œ œ œœ œ=œ ο = Ε ∑ ∑ ∑

Vibraphone

‰ ∀ ∀ œœ œœ œœι œ ∀ œ œ œ Ε ∑

Perc.1

ã

Perc.2

ã

Perc.3

ã

%

93

>

93

‰ œ ιœ ‰ Œ αœ œ = œ œ α œ œι œ œ = ο

93

93

Pno.

Vln.I

% %

Α

>

σ

93

Vln.II

93

Vla.

93

Vc.

93

Cb.

œ œ œ αœ œ = Ι ˙ Ε

αœ Œ

Œ

∀œ Ι

∀œ

Ε ι ∀œ ∀œ Ε ∀œ ∀œ

œ Ι

œ

ι= œ œ œ

∀˙ ε

œ ∀œ œ ∀˙ ‰ œ œ œι œ œ ‰ œ α œ œι œ œ ‰ ˙ Ι = = ο Ε ε = α˙ œ œ ∀=œ œ ˙ œ α œ œ ∀œ ∀œ ‹ œ œ œ − œ ˙ Ι ε Ε ∑

∀ ˙˙

∀ ϖϖ

˙ ϖ

∀˙ Ε divisi ˙˙

ϖ ο

∀ϖ

divisi

∀ ˙˙ ε

Ε

divisi

Ε ˙ ˙ Ε

ο

ϖ

∀˙ ϖ

ϖ π

ϖ

∀ϖ ϖ π

ϖ ϖ

ϖ π

ϖϖ ∑

ϖ ϖ

π

ϖ

ο ϖϖ ο

˙

˙

ϖ

ι œ

œœ œœ ∀ œœ œ œ

∀ % ∀ ‰ œ µ œœ œ >

µ œ œ œ œ =œΙ œ œ µ œ œ Ι µ œ ˙− = ε

∀ % ∀ ‰ œ µ œœ œ

93

Tba.

∀ % ∀

∀∀ % ∀


13

Sing your Song ∑

104

Picc.

%

Fl.

%

∀ % ∀ ∀ % ∀

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

∀ œ ∀=˙ =œ ∀ œ œ œ œ Ι Ι

>

104

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

Timp.

œœ œ œ

˙˙

œœ œ œ

˙˙ ε

œœ œœ œœ œœ ˙˙

œ

œ

˙

œ œ

œ

=œ œ œœ

œ =œ œ Ι

œ œ µœ œ ˙

˙

œ œ αœ œ ˙

˙

œ =œ œ ‰ œ Ι

œ ‰œ

∀ % ∀

>

>

Ε ∑

>

∀ % ∀

% >

∀ œ ∀=˙ ι œ œ œœ = ∀œ Ι

œ œ

˙

ε

= œ œ ∀œ µ œ ˙−

µœ

ã

Perc.3

ã

%

>

104

%

104

% Α

104

>

104

σ

104

ο

˙

∀ϖ ο ϖ

˙

ϖ

ο ϖϖ ο

˙

∀˙ ϖ

ϖϖ

ϖϖ ∑

œ œ µœ œ ˙

˙

Perc.2

104

=œ œ

œ =œ œ ‰ œ Ι

‰µœ œ

104

œ =œ œ Ι

ϖ ϖ Ε

˙ ϖ

ϖϖ Ε ϖ ϖ Ε

ϖ Ε

˙

= xœ œx œ x = Ο ∑

œ œ

Œ−

∑ œ œ

Œ−

œ

˙ ˙ ϖ ϖ

ϖ

divisi

ϖϖ

ϖϖ

ϖ ο ϖ ϖ ο

ϖ

ϖϖ ο

ϖ ϖ ∑

Œ−

œ œ œ œ Ι Ε ∑

Ó

œœ

== œx œ xœ xœ x x œx x xxœ œx x œx œ œ xœœxœ Ι‰ Ι‰ Ι‰ 3 ==3 = = Ε ∑ ∑

∑ œ œ Œ− œ œ Ι Ο ˙ œ ˙

œ œ œ œ œ œ Ι ∑

µϖ ϖ ο

ϖ ϖ ∑

œ œ Œ− œ œ Ι Ο

˙

ο

Œ−

œ œ

Œ−

Ε ˙ ˙

œ œ œ œ Ι

∀ œ =œ œ

ϖϖ

˙

Ε

œ αœ

œ

αϖ Ε

∀œ

œ œ α ϖ˙ =

∀ œ =œ œ

˙

=œ ∀=œ

∀=˙

œ

=œ ∀=œ

∀=˙

œ

=œ ∀=œ

ϖ ƒ = = = α œœ œ œœ œ ‰ œ α œœ œ œœ œ œΙ œ œ ∀ œΙ ‹ =œ =œ œ œ œ œ œ Ι Ι ƒ ε = ι œ œ ∀œ œ ∀˙ œ œ œ µ œ œ ∀œ œ œ − œ = ε ƒ = ι œ œ ∀œ œ ∀˙ œ œ œ α œ œ ∀œ œ œ − œ = ε ƒ œ œ =œ œ œ œ œ =œ œ =œ œ œ ∀ œ ‹ =œ =œ ‰ Ι Ι Ι Ι ƒ ε µϖ α œ ι =œ α œ ι =œ œ œ ‰œ œ œ ƒ ε = œ œ ∀œ œ ∀˙ œ œ œ µ œ œ ∀ œ œ œ − œι = ε ƒ ∑

∀ ϖϖ ε ∀ ϖϖ ε

˙

œœ œ α œ œ α ϖ ˙

αœ

ϖ ε

œ œ

== œx x Ι =‰

œ œ ∀œ œ ∀˙ = ε

œ

∀ ϖϖ

∀ ϖϖ ε

αϖ αϖ αϖ

ε

∀ ϖϖ ε αϖ ϖ ε ϖ ε

∀ϖ

=˙ α œ α =œ µ =œ ϖ ϖ

=˙ µ œ α =œ µ =œ ϖ ϖ

∀ ϖϖ

α ϖϖ

α ϖϖ

ι œ ϖ αϖ

= ι Œ œx x xxœ xœ x x Ι ‰ ‰ Ó ƒ ∑

∑ ∑

∑ = œ œ

ϖ

˙ ∀ œ œ ϖ−

=˙ α œ α =œ µ =œ

µ ϖϖ ƒ

αϖ ƒ

=˙ α œ α =œ µ =œ

∀ ϖϖ

α ϖϖ ƒ α œ œ ∀œ œ œ − ƒ

=ι ι ι xx x œx x x œœ Ι‰ Ι ε= ∑

∀ ˙ϖ−

ϖϖ

œœ

αœ

=˙ α œ α =œ µ =œ

A tempo

α ϖϖ ƒ

α ϖϖ ƒ

αϖ ϖ ε

xœ x xœ œx x x Ι‰ Ι ‰

œ œ œ œ œ œ Ι

œœ

=œ œ œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι Ι ƒ =œ œ œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι Ι ƒ =œ œ œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι Ι ƒ

=œ =œ œ œ ‰ œœ α œ œœ œ œœ ‰ œœ α œ œœ œ œœ Ι Ι ε ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ Ι

ϖϖ

divisi

œ

˙˙

ϖϖ

ϖϖ Ε

œ

Œ−

œ

αϖ αϖ

∑ œœ

∀=˙

poco accel.

˙ ϖ

Ε

∀ ϖϖ Ε

= xœ xœ x x Ι‰ =

αϖ ϖ Ε

Ε α ϖ˙

ϖϖ Ε

œ œ œ œ œ œ Ι

œ ι œœ œœ œœ ‰ œ =

‰ œ œœ µœ

Cb.

˙

ι œœ œœ œœ =

Vc.

ι= œœ œœ œœ ‰ µ œœ œœ Ε

αœ

Vla.

ι= œœ ∀ œœ œœ ‰ ∀ œœ œœ

œœ Ι œ ˙− =

ã

Vln.II

‰ œœ œœ Ο

ε

αœ

104

Vln.I

œ ˙ Ε Ο œ œœ œ ˙ œœ œ ˙ ∀ œœ œœ œ œœ œ ˙˙ œ ˙ œ ˙ œ Ε Ο œ œ œœ œ œ œ œœ œ ∑ ‰œ ‰ ‰œ Ι Ι = = Ο Ε œ œ ∀œ œ ∀œ œ œ œ œ µ œ œ ∑ ‰œ ‰ ‰ Ι Ι = = Ο Ε ‹œ œ œ ∑ ˙ œ ˙ œ ˙ Ε Ο

Perc.1

Pno.

ι œ =˙ œ œ

œœ Ι œ ˙− =

‰ œ œ Ε

œ œ œ œ =œΙ œ œ ε œ œ œ œ =œΙ œ œ

œ œ œ αœ œ Ι ε œ œ œ αœ œ Ι ‰ ε ι ‰ œ œ œ αœ œ ε

∀∀ % ∀

104

Mall.

ι œ =˙ œ œ

‰ œ œ Ε

%

Tba.

µœ

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

ε

œ = œ ∀œ µ œ ˙−

∀ % ∀

%

Tbn.1-2

˙

104

B α Tpt.3-4

˙˙ Ε

œ œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

∀œ

α œ œ ∀œ œ œ − ƒ

∑ ι œ ϖ

αϖ

ϖ

αϖ ϖ

ϖ ∀ϖ

α ϖϖ ƒ

α ϖϖ

ƒ

α ϖϖ ƒ αϖ αϖ ƒ

∀ ϖϖ

αϖ ƒ

αϖ

αϖ αϖ


14

Sing your Song =œ œ Ι

116

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

=œ œ Ι =œ œ Ι ∀

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

µ œ œ ∀œ œ œ −

> ∀∀ % ∀ ∀ % ∀

%

Hn. 3-4

%

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

α œ œ ∀œ œ œ −

∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀ > >

Mall.

Timp.

α˙

α˙

α˙

Ó

Œ ‰‰

Ó

Œ ‰‰

Ó

Œ ‰‰

∀ϖ

∑ = Œ œιµ α œœ œι œœ œ Œ œµ ια œœ αœ œ œ αœ Ι ‰ ‰ ε

ι œ ϖ

ι œ ϖ

Τ

Ó

Œ ‰‰

ϖ

Ó

Œ ‰‰

ι œ ϖ

Ó

Œ ‰‰

α ϖϖ

∀ ϖϖ

Ó

Œ ‰‰

α ϖϖ

α ϖϖ

Ó

Œ ‰‰

µ ϖϖ

∀ ϖϖ

Ó

α ϖϖ

α ϖϖ

Ó

ι œ ϖ

Ó

αϖ

Ó

µϖ

α œ œ ∀œ œ œ − αϖ

µ˙

Τ Τ Τ

Τ

Ó

%

Ó

Œ ‰‰

>

Ó

Œ ‰‰

Perc.2

ã

Ó

ã

116

% >

116

α œ œ ∀œ œ œ −

∑ ι œ ϖ

Œ

ε

= Œ x Œ

Crash Cymbals

Ε

ϖ

Ε

Ó

ϖ

αϖ ϖ

ϖ ∀ϖ

%

α ϖϖ

α ϖϖ

Ó

Α

α ϖϖ

∀ ϖϖ

Ó

>

αϖ αϖ

αϖ αϖ

Ó

αϖ

αϖ

Ó

%

116

116

116

σ

116

Τ

= Œ αœ Ε

Τ

Ó

Œ

œ =

Τ Τ

Τ

œ ε

Œ

Œ ‰‰ Τ

Œ ‰‰

= Τ α œœ

Œ ‰‰

Τ

Œ ‰ ‰ αœ ε= unite pizz. Τ = Œ ‰‰ œ ε pizz. Τ αœ− Œ ‰ ‰ αœ− ε Τ

αœ

ι œ

αœ− =

ε

αœ−

α œ=

αœ ∀œ =

œ=

Œ ∑

ι œ Ο

œ œ=

œ œ œ œ œ Ε ι ∀ œœ œœ Œ œ− œ œ œ Ε − = ‰ ∀ œΙ œ ‹ œ œ− ‰ Ι Ε ∀œ œ Œ œ− Ι Ε œ œ œ œ œ Ε

œ œ œ

œ

œ

Œ

œ œ œ

œ

œ Ι œ = ι œ œ œœ Ι= ι œ œ = ι œ œ œœ Ι=

∀œ œ ∀œ

− ∀ œ− œ œ ∀=œ µ œ Ι ι ∀œ œ œ ∀œ µ œ ∀œ œ œ œ Ι = ι ∀œ œ œ œ = ι ∀œ œ œ ∀œ µ œ ∀œ œ œ œ Ι =

œœ

∀œ œ œœ ‰ œ − œ ∀œ œ

= œ œ ∀œ Ι œ

œ

∀œ

œœ

= œ œ œ Ι

‰ œ− ∀œ

=œ œ = œ α œ =œ œ Ι

αœ œ Ι Ι

œ− œ− ∀=œ Ι ‰Ι

œ− œ−

œ

œ œ Ι ι œ

œ− =

œ =

œ α =œ œ œ

= œ

œ =

œ =

Œ

Ó

Œ

Ó

∑ Œ−

Œ

ι œ œ

Œ

Snare Drum

œ

Ο œ œ œ

œ

‰ œΙ œ œ œ Œ−

Œ

ι œ

œ

œœ œ

œ

Œ

œ Ο

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

‰ œ−

œ

œ œ] − Ι

˘œ ˘œ œ =

œ− − œ− Œ

= œ

Ο

œ− œ Ι

α œ− œ− œ− œ− − αœ œ œ œ− Ι Ι α =œ −

=œ Ι αœ =

˘œ ˘œ =œ

œ− ∀ œ− œ− − œ ∀œ œ − Ι Ι

œ =

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ

∀ œœ

œ] − ‰ œ−

˘œ ˘œ =œ œ œ ∀œ

œ œ

œ− ‰ œ−

∀ ∀ œœ

‰ œι œ

œ

œ

] ‰ œ−

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

œ

œ

] ‰ œ−

œ

‰ œΙ œ

˘ ˘ œ œ ∀œ =

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

∀œ Œ =

œ− œ Œ

œ− œ− ∀ œ− − œ œ ∀œ − œ =

œ=−

œ− œ− − œ œ− Ι œ= Ι œ =

˘œ ˘œ =œ

œ− œ− − œ œ− Ι

œ =

œ =

Œ

œ− œ− − œ œ− Ι

Œ œ =

œ− œ Ι

œ

xœ x x x x x x x

˘œ ˘œ =œ œ œ ∀œ

œ− œ Ι Ο

Œ

œ] − ‰ œ−

œ

Œ

∀ œ− œ− ‰ Ι ‰ œ Ι ‰ ∀ œΙ = Ε ‰ ∀ œι ‰ œ ι ‰ ∀ œΙ œœ ∀ œ œ ∀ œ Ι œ ‰ Ε − = − ‰ ∀ œ− =œ ‹ œ œ− Ι ‰ Ι œ Ε ι ‰ ∀ ∀ œœ ‰ œ œ œ ‹ œι ‰ Ι œ ‹œ Ι œ ‰ Ε − = −

xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

α α œœ

Ο

Œ

œ− ‰ œ−

Œ ‰ ‰ α œ= Œ pizz.

œ

œ œ

ε Ο

uniti pizz.

Œ−

α œ− =œ α œ ‰ Ι

− = − = = ι ι ι œ α œ µ œ− ‰ œΙ ‰ œΙ œ œ α œΙ œΙ œ αœ œ œ Ι = œ œ œ− = œ œ ‰ œ− ‰ α œœ œœ α œΙ œ α œ

Cabassa

œ− Ι ‰Œ

Œ ‰ ‰ œx x x x x x x x εΟ Œ ‰‰

α œ− =œ α œ Ι

œ =œ αœ Ι

pizz.

Snare Cross Stick Ride Cymbal

Τ

αϖ

116

αϖ

Œ ‰‰

x Œ Œ ‰‰ ˙

Τ œ− = œ− ∀ œ Œ ‰ ‰ ‰ Ι ‰ αœ ‰ Ι ‰ Ι Ι Ε Τ − = − Œ ‰ ‰ ‰ œΙ ‰ œ ∀ œ œΙ ι Ι αœ Ε œ œ− Τ Œ ‰ ‰ Œ ‰ œΙ œ − ‰ Ε Τ = œ œ Œ ‰ ‰ αœ− œ Ι αœ Ε

Ó

Cb.

Τ

Vc.

Τ

>

Vla.

Τ

Ó

Vln.II

Τ

Œ ‰‰

œ ∀ œ ‹ =œ =œ Ι

ã

Vln.I

Τ

Œ ‰‰

116

Pno.

Τ

Ó

=œ œ Ι

qÈÁª¼

Ó Œ ‰‰ = =Τ ι ι ι œœ œœ œœ Œ α œ œµ α œœ œœ œœ œœ Ι Ι ‰ τ Ε

Perc.1

Perc.3

Τ

116

Tba.

œ ∀ œ ‹ =œ =œ Ι

∀∀ % ∀ µ œ œ ∀œ œ œ −

Hn. 1-2

B α Tpt.3-4

œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι

=œ œ Ι

116

B α Tpt.1-2

œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι

∀ % ∀

116

Bsn.

ϖ

œ ∀ œ ∀=œ =œ Ι

œ] − ‰ œ−

œ− œ− œ− œ− − œ œ œ œ− Ι Ι

∀ =œ −

œ= Ι ∀œ =

œ æ œ œ œ

˘œ ˘œ œ ∀œ œ œ   ˘œ ˘œ œ− œ Ι

œ =


Sing your Song ∑

126

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

∀ œ− Ι ‰Œ

∀ % ∀ ∀ % ∀ >

126

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

∀∀ % ∀

ι ∀ œ ‰ Œ Ó ∀ œ œ ∀ Ó˙= œ œ ∀œ œ ‰ =Ι ‰ =Ι = œ

œ

Mall.

Timp.

œ

=œ ι ‰ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ =œ ∀ œ Ι

œ− œ−

= œ µœ

œ ‹œ

œ−

∀ =œ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀œ = = ∀=œ ‰ œ ‰ œ− ∀ œ œ œ

∀=œ

œ

= = ‰ ∀œ œ

‰ œΙ ∀ œ ∀ œ

˙−

œ Ι

= ∀œ

∀=œ ‰ œ− ‹ =œ œ

ι ι œ− œ œ− œ œ Œ Œ ∀œ

ι œœ − œ

ι ι œœ œœ − œ œ Ι

ι ∀œ œ − ∀œ Œ

œ Œ

˘ ˘ œ œ ∀œ − œ ∀ œ−

∀œ ∀=œ

œ

ι ι œœ œœ − œ œ Ι

∀ % ∀

>

>

>

ƒ ∀=œ −

∀œ œ œ ‰ œ Ι = − −

ƒ ‰ ι ∀œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ ƒ

œ− ε œ− œ

ε ∀=œ −

œ œ− Ι ι œ œ− Œ Œ

‹œ œ œ ‰ œ Ι = − − = ‹ œ œ œ− œ− ‰ Ι

ƒ ∀=œ − ƒ

ε

œ

œ

œ Ι ι œ

Œ

Œ

œ= ∀ œ ∀œ − œ= ∀ œ ∀œ −

œ Ι

∀ œ ‹ œ œ =œ œ œ œ ‰ Ι ∀ œ ‹ œ œ =œ œ œ œ ‰ Ι

= = ‰ ∀ œ ‰ œ− ‰ ∀ œ− œ ‹ œ

=œ −

œ= ∀ œ ∀œ −

ι œ

œ−

œ Ι ι œ

ι ‰ ∀œ ‹ œ œ œ œ œ œ =

œ œ œ Ι Ι ι ι œœ œ œ Ι œ œ

∀ œœ −−

= − = ‰ ∀ œ ‰ œ ‰ ‹ œ− œ ‹ œ ‰

∀=œ ‰ œ− ‹ œ− =œ ‹ œ ‰

∀œ −

œ

œ Ι

œ Ι œ

œ

∀ œ =œ œ− ‰ œ− Ι

œ−

˘œ ˘œ

ι œ œ− œ œ− =œ − ‹œ Ι

œ œ− =œ œ−

œœ œœ  ‰ œ−

œ œ− Ι

œ−

˘œ ˘œ

œ œ− Ι

=œ −

∀ œ =œ œ− œ− Ι ‰

%

>

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x

∀ % ∀

ã

œ

Perc.3

ã

œ

‰ œΙ œ

%

>

126

126

%

126

% Α

126

>

126

σ

126

∀=œ ∀œ œ = =œ

œ− œ− − œ œ− Ι œ =

œ œ

Œ−

Œ

126

Cb.

ι œ œ ∀œ œ ∀œ ε ‰ ∀ œ œ ‹ œ œι = = = ε

ι ∀œ ‰ œ œ ∀œ œ œ ∀œ ƒ ι ∀œ ‰ œ œ ∀œ œ œ ∀œ

Perc.2

Vc.

xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x

Vla.

ã

Vln.II

126

Vln.I

Perc.1

Pno.

Œ−

œ− œ œ ∀=œ µ œ Ι Ι − œ = œ œ ∀œ µ œ Ι Ι −

œ−

œ

=œ µ œ

ι ι œ ∀=œ µ œ œ œ −− = ι ι œœ− œœ œ ∀ œ µ œ Ι Œ

œ−

=œ =œ ‹ œ œ ∀=œ œ ∀ ˙= ‰ Ι‰Ι

126

Tba.

œ œ Ι − − ‰ œ œ Ι

%

Tbn.3-4 B.Tbn

Ó Ó= œ ∀œ œ ∀œ œ ∀˙ Ι = = =œ ∀ œ œ ∀=œ œ ∀ ˙= Ι

Hn. 3-4

Tbn.1-2

Ó

%

B α Tpt.3-4

Ó

− ‰ œ ∀œ µ œ = ‰ œ− = œ œ µœ Ι

126

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

ι ∀œ ‰ Œ œ ‰ Ι‰ = =œ ‰ Ι‰

15

A tempo

œ Œ

œ œ œ æ

Œ ι œ œ

‰ ∑

Ó

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ

=œ œ] − ∀œ ‰ œ −

‰ œι œ

œ

‰ œΙ œ

œ

∀œ =

Œ

œ− œ

˘œ ˘œ œ œ

Œ

œ =

] ‰ − œ

=œ ] ‰ œ− =œ − œ−

∀ =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι =œ Ι ∀œ =

Ε œ Ε

œ œ œ

ε− œ ∀=œ µ œ

œ Ε

‰ œΙ œ Œ

‰ = = ∀ œœ ∀ œ œœ œ ι œ− − œ− œ Œ

˘œ ˘œ ∀äœ œ œ œ œ œ Ε œ  ˘œ

œ =

œ  ˘œ œ− œ Ι

œ œ â Ε

Œ−

ι œ

= ι ‰ ∀ œœ − œ œ− ι œ− − œ− Œ ∀œ

œ

Œ

œ

Œ

œœ œ æ ‰

ι œœ œ −

] ‰ œœ −−

‰ − œ

∀œ

] ‰ œ−

∀œ

] œ œ− Ι

Œ ∀œ =

œ œ œ

ι ι œœ œ − œ Ι œ œ

œœ

œ− œ Ι

œ

‰ = − = = ∀œ œ ‰œ œ œ ∀ œœ ‰ œœ −− ∀ œ Œ

œ− ‰ œ−

ä ∀œ œ ‰ œ − Ε œ− − œ− œ− − œ− œ œ− Ι Ε œ Œ = Ε

œœ

œ− œ− œ œ Ι =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι =œ Ι œ =

œ

=œ œ

œ œ  

∀œ =

œ− œ Ι

œ =

Œ

œ œ

Œ−

ι œ

œ

Œ

œ

Œ

‰ = = = ‰ = ι ∀œ ‰ ∀ œœ ∀ œ œœ œ ‰ ∀ œœœ ‰œ œ ‰ ˘ ˘ ι ∀œ œ − œ œ œ ∀œ − ∀œ Œ Œ œ ∀ œ−

˘œ ˘œ œ œ

˘ ˘ œ œ

‰ œΙ œ

= ∀œ

ι ∀œ œ − ∀ œ− œ− − = ∀œ

‰ œœ œœ Ι

œœ œ æ ‰

] ‰ œœ −−

‰ œι œ

œ

∀œ

] ‰ œ−

‰œ œ Ι

œ

∀œ

] ‰ œ−

œ œ œ− œ−

∀œ − ∀ œ− −

Œ

Œ

∀œ =

= ∀œ −

œ œœ

ι ι œœ œœ − œ œ Ι

œ œ

œ œ−

ε

− = ∀=œ œ ∀œ œ œ œ ‰ Œ

œ œ

ι œ œ− œ− œ− −

= œ Ι ∀=œ

˘œ ˘œ œœ œœ  ˘˘ œœ

ι œ œ−

œ =

ε œ œ ε

= ∀œ − ∀ œœ ƒ œ− œ

= ∀ ∀ œœ ε œ ε=

∀=œ

ε œ− − œ− ε œ = ε

‰ œΙ œ

œ œ

œ

Œ Œ

œ œœ æ

œ

Œ−

ι œ

œ

œœ œ

œ

ι= − ∀œ œ ‰ œœ ‰ œœœ ι œ œ− Œ Œ œ

− ‰œ

‰ = − ‰ − = ‰ ∀ œœ ∀ œ ‰ œœœ −− ∀ œ Œœ ‹ œ

= œ− œ

˘œ ˘œ œ œ

∀=œ ∀œ

œ œ 

∀œ =

Œ

ι œ

∀ œœ −−

ι ι ι œœ œ œ œ Ι œ œ

œ] − ‰ œ−

œœ

œ− ‰ œ−

∀ ∀ œœ

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

œ

‰ œ−

œ

] ‰ œ−

Œ

œ− œ− − œ œ− Ι Œ

œ− œ Ι œ =

œ− − œ− ∀ =œ −

œ− œ− œ− œ œ œ Ι Ι œ= œ Ι =

˘œ ˘œ œ œ Ι œ =

ι œ œ− œ œ−

=œ ι œ œ− œ− œ− − =œ

‰ œΙ œ Œ

œœ

Ó

ι = − − ∀œ œ ‰ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ

œ œ ‰ œΙ œ ‰ œι œ

œœ œœ  œ œ œ

‰ œΙ œ µ œ

Œ

œ œ− Œ

œœ œ− œ− =œ


16

Sing your Song ∑

135

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

œ= ∀ œ Ι µ œ œ œΙ

∀ % ∀ ∀ % ∀ >

135

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀∀ % ∀

Timp.

=œ ∀œ Ι œ œ œΙ

œ− =œ ∀ œ œ− ‰Ι‰ Ι αœ Ε

I

α =œ œ =œ œ α =œ œ =œ =œ œ Ι Ι

œ =œ µ œ Ι

ι ι ∀ œ− µ =œ ∀ œ− œ œ ∀ œι œ Ι = ∑

− = − ‰ ∀ œΙ ‰ œ ‹ œΙ œΙ œι Ε

− = = = =œ ‰ ∀ œΙ ‰ œΙ ‹ œ œ Ι œΙ ∀ œΙ ‹ œ œ

ι ι ∀ œ− µ =œ ∀ œ− œ œ ∀ œι œ Ι =

œ− =œ œ− ‰ Ι ‰ ∀ œΙ α œ

œ =œ µ œ Ι

∀ % ∀

>

œ

œ œ I/IIε = Ι ˙−

œ

ε

∑ ∑ ι œ œ œœ œ ε

Œ−

œ ∀œ œ ∀œ

>

>

%

>

=œ ∀ œ ∀=œ µ œ =œ Ι ∀ œ œ œ œΙ

∀ % ∀

ã

ι Œ− xœ Ó ƒ œ ‰Œ Ι ƒ

Œ

Ride cymbals

œx − x œ Ó œ Œ Œ Snare Drum ο Ε High Bongo 3 œœœœ œ œ œ œ œ Ó Ι Ι ο

ι‰ Œ œ ƒ

Ó

Snare Drum

Œ œ

Bass drum

˙ ο

œœ

Ó

œ

œ ‰œ œ Ι Œ

˙

Ó

œ ‰ œΙ Œ

3

œœœ

œœ

œ

Œ

Ó

œ Ε=

œ œ

œ œ œ œœ œœ œ ‰œ œ‰œ Ι Ι Ι Ι Œ

˙

œ

˙

œ œ œ

Œ

=˙ −

œ œ Ι

= ‰ œι ‰ œι ∀ œ œ œ µ œ ˙= Ε= = =œ α œ ˙= = = ‰ œΙ ‰ œΙ ∀ œ œ Ε

ι ι œ αœ œ œ œ œ = =

∀∀ % ∀

œ I œ œ ∀ œ α œ œ α =œΙ œ œ ‰ Ι ‰Ι Ε = ‰ œι ‰ œι ∀ œ α œ œ œ α œ œ œ Ι

= œ αœ œ œ œ œ Ι Ι

‰ ∀ œΙ− ‰ =œ ‹ œ œ− Ι œ Ε

Œ

œ

œ Œ œ Œ Ο 3 œœœœ œ œ œœ œ Ι Ι Ο ˙ Ο

œ œ

œœ

œ

= œ

Œ

œ =

œ

Œ

œ

‰ œΙ œΙ ‰ œ

œ Ε=

œ Œ

˙

œ œ œ

3

Œ

Œ

œ =

∀œ Œ =

˙− ε=

œ œ

œ œ œœ œ œœ œ œœœœ œ œ æ æ Ε œœ Ι Ε

œ œ œœ œ œœœœ œœœœ Ι

œœœ

˙ Ε

œ

œœ

œ

˙

ι œ œ œœ œ ε

Œ−

ε

œ

œ ∑

Œ

Ó

Snare Cross Stick Ride Cymbal

œx x x x x x x x ε

ι œ œœœ œ œœ ε LowΙ Agogo

High Agogo

œ œœ

ι œ œ ε

ι œ œœ œ

Cabassa

%

>

135

135

%

135

% Α

135

>

135

σ

135

Cb.

I

=œ ∀ œ = ∀œ µ œ

135

Vc.

ã

Vla.

Perc.3

Vln.II

ã

Vln.I

∀ % ∀

Perc.2

Pno.

135

Perc.1

=œ ι Ι ∀œ œ œ œ

135

Mall.

%

Tba.

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

%

Tbn.1-2

=œ ‰ Ι ∀œ œ œ

135

B α Tpt.3-4

=œ ∀ œ = ∀œ µ œ

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

=œ ∀œ Ι µ œ œ œΙ

∀œ œ

ƒ

œ] − ‰ œ−

divisi ] ∀ ∀ œœ ‰ œœ −− ƒ œ ‰ œ] − ƒ ι œ− œ œ− œ− − œ− œ− − ƒ =œ − =œ Ι œ− = ƒ

˘œ ˘œ œ œ œœ œœ  ˘œ ˘œ

ι œ œ− ι œ =

(pizz.)

∀=œ œ œ] − œ œ ‰ œ−

œœ ‰ œœ] −−

] ‰ œ œ œ− = ο = ] ∀œ œ ‰ œ −

] ∀œ ‰ œ −

ο

ο =œ − œ− ο

œ− œ− − œ œ− Ι

œ Œ Œ œ = = ο

œ− œ Ι

] ∀œ œ œ − Ι

œ− œ− œ− œ− − œ œ œ œ− Ι Ι =œ −

=œ Ιœ =

=œ œ− œ αœ

=œ œ œ œ ‰œ œ Ι

œ œ

α œœ ‰ œœ] −−

œ œ = −

αœ =

‰ ι œ œ

œ

] œ ‰ œ−

= − œ œ

œ− œ Ι

œ =

= œ ‰œ œ Ι œ− œ− − œ œ− Ι

œ Œ =

œ− œ Œ

œ

] œ ‰ œ−

œ− œ− œ− − œ œ œ− œ =

α =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι

˘œ ˘œ œ αœ œ œ  ˘˘ œ œ

=œ Ι αœ œ = =

œ− œ Ι

˘œ œ œ] − œ œ ‰ œ− Ο ] ‰ œ œ œ− Ο ] αœ œ ‰ œ− Ο ι ι œ− œ œ− œ œ− − œ− œ− − œ− Ο œ = Ο

Œ

Œ

œ =

œœ

] ‰ œœ −−

œ

] ‰ œ−

αœ

] ‰ œ−

˘œ ˘œ œ αœ œ œ 

œ œ  ι ι ι œ œ œ œ− œ œ− œ− œ− œ− − œ− =œ −

=œ Ιœ œ = =

=œ ∀œ

Ε œ Ε=

œ œ ‰ œΙ œ

œ œ

œ œ] − œ ‰ œ−

‰ œι œ

œ

∀œ

œ œ œ− œ œ œ− 

œ Ε=

œ =

Œ

Œ

] œ−

] αœ ‰ œ−

ι αœ ‰ œ œ Ε= ι œ œ− œ œ− œ− − œ− Ε

œ

∀œ − =

˘œ ˘œ œœ

=œ œ ε

œœ œ   ε=

œœ  ι ι œ œ− œ œ− œ− − œ−

ι œ = ∀œ œ = =

œ œ œ

‰ œœ −− ‰

œ−

œ œ ‰ œ− = ε ι ι œ− œ œ− œ œ− − œ− œ− − œ− ε œ = ε

Œ

Œ

œ =


17

Sing your Song œ

145

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

B α Cl.

B.Cl.

%

œ

=˙ =˙

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Timp.

∀ =œ œ œ œ =œ œ œ œ % ∀ ∀∀ % ∀ ∀ ∀

∀ % ∀ œ

œ

‰ œΙ œ œ ˙ −

œ

‰ œΙ œ œ ˙ − ∑

= ˙

œ ∑

>

œ

˙− =

˘ ‰ œ

= ƒ ˙− =ƒ ˙−

œ

˙−

˘œ

œ

˙−

˘œ

œ

˙−

˘œ

‰ œι œ œ œ œ œ œ ƒ

œ=

∑ œ

∑ ∑

œ

˙−

= ƒ

œ

∀ % ∀

œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ ƒ ‰ œι œ œ œ œ œ œ ƒ

œ

=˙ −

œ

=˙ −

œ

œ

œ=

œ

˘œ ˘œ Ι ˘œ ˘œ Ι

˘œ

˘œ

˘œ

˘œ

˘œ

˘œ

=− œ

µœ Ι

œ œ œ œ œ ∀ =œ ‰ Ι ∀œ œ

∑ œ=

˘œ ˘œ Ι

=œ −

µœ Ι

=− œ

µœ Ι

œ œ œ œ œ ∀ =œ ‰ Ι ∀œ œ

œ

∀=œ −

œ Ι

∀œ − =

œ Ι

˘œ

˘œ ˘ ˘ Ι œ µœ

>

˙− = ƒ

œ

˙−

%

>

œ 

=˙ −

œ

˘œ ˘œ Ι

˘œ

˘œ

˘œ Ι

Low Mid Tom = Cymbal = = = = == = = = = = = = = = Ride xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x œx x x x x x x x x x x x x x x œx œx x x x x x x x x x x x x x x œx Ε ƒ

œ œœ œ Ι ι œ œœ œ

ι œ œœ ι œ œœ

ι œ œœ œ œ œ œ Ι

œ œœœ Ι ι œ œ

ι œ œœ œ

ι œ œ

ι œ œ œ

ι œ œ œ œ

ι œ œ œ

œ œ œ œ ƒ Ι ι ι œ œ œ œœ œ ƒ

œ œ œ œ Ι ι œ œ

ι œ œ œ

ι œ œ œ œ

ι œ œœ

œ œ œœ Ι ι œ œ

ι œ œœ œ

ι œ œ œ

œ œ œ œ Ι ι œ œ

ι œ œ œ œ

%

>

145

145

œœ

] ‰ œœ −−

%

œ

] ‰ − œ

Α

œ

σ

œ Ι

∀œ − =

>

145

˘ œ œ− œ ˘œ α ˘œ Ι

>

œ Ι œ

145

œ Ι

˘ œ œ− œ ˘œ α ˘œ Ι

145

œ

œ Ι œ

145

œ Ι

%

œ

145

=œ ∀ œ Ι ε ˘œ = Ι œΙ ∀ œ ε

œ

œ

˘œ Ι

∑ œ ∀ œ œ œ œ œ ∀ =œ œ ‰ Ι

˘œ Ι

ã

=˙ −

Perc.3

Cb.

ã

Vc.

Perc.2

Vla.

∀∀ % ∀

ã

Vln.II

145

Vln.I

˘œ ˘œ α ˘œ Ι

Perc.1

Pno.

˘œ

145

Mall.

˘œ ˘œ α ˘œ Ι

>

%

Tba.

œ

˘ ‰ œ

˘œ

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

=˙ −

˘ ‰ œ

%

Tbn.1-2

œ

145

B α Tpt.3-4

=˙ −

∀ % ∀

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ

∀ =œ œ œ œ =œ œ œ œ % ∀

145

Bsn.

œ

ι œ œ œ− œ− œ− =

ι] œ œ−

œœ œœ 

œœ =

œœ 

œ =

œœ  ι ι œ œ− œ œ− œ− − œ−

ι œ = œ=

œ =

œ =

ι œ œ− œ− œ− − = œ

ι ‰ œœ œœ ‰ ι œ œ ‰ œι œ

Œ

œ œ− Œ

œ− ‰ œ−

œœ

œœ

œ

‰ œ− œœ œ−

œ

œ

œ œ œ− œ œ œ−  = =− œ œ =

‰ œ−

˘œ ˘œ œ œ

ι ι œœ œœ œœ   ƒ=

œ œ   ι ι œ œ− œ œ− œ− − œ− = œ Ι œ =

œœ ƒ

œ =

œœ œœ

œœ] −−

] ‰ œœ −−

œœ

‰ œœ −−

˘œ ˘œ œ œ

œœ

‰ œœ −−

œœ œœ 

] œ œ ‰ œ− αœ ‰ œ− œ œ =ƒ  ι ι ι ι ι œ− œ œ− œ œ− œ œ œ œ œ− − œ− œ− − œ− œ− − œ− œ− œ− œ ƒ œ =ƒ

Œ

Œ

œ =

=œ −

=œ Ι œ =

œ =

œ œ =

œ œ =

αœ =

ι œ œ− œ− œ− − œ =

œ œ œ œ ‰Ι ‰ œι œ œ œ ι ‰œ œ

Œ

œ œ− Œ

˘œ α ˘œ œ œ

Agogos

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ε ∑

œœ œœ Ε œ− œ− −

œœ œœ

œ− ‰ œœœ −−−

ι œ œ− œ− œ− −

=œ ∀ œ Ι œ ε arco = œ ∀œ ] Ι œ ‰ − œ œ œœ œœ − œœ œœ   ε ] œ œ ‰ αœ αœ ‰ œ− œ œ œ œ   Ε ι ι ι œ œ− œ œ œ− œ œ− œ œœ − œ− œ− − œ œ œ− œ− œ− − œ− − − Ε  = = ι Œ Œ œ œ− œ ι œ− œ œ= = = = Ε = œ œ

œ αœ

œ] − ‰ œ−

arco

ι œ œ−

œ Ι

œ Ι

œ− œ−

ι œ œ− œ =

œœ ι œ œ œ− œ− œ Ι œ œ œ Ι

] ‰ œœ −−

ι œ œ− œ− œ− − ˘ œ œ− œ ˘œ Ι

ι œ œ− α ˘œ

˘ œ œ− œ ˘œ α ˘œ Ι

œ œ] − œ œ− Ι ι ι œ œ œ œ− œ− œ− œ− œ− − œ œ

œ− =

=œœ α α œœ− œ œ

ι œ = œ =

=œ α œ− œ œ

ι œ œ−

œ =


18

Sing your Song ∑

154

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

=œ =œ

∀ % ∀ >

154

Bsn.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

Hn. 1-2

Hn. 3-4 B α Tpt.1-2

B α Tpt.3-4

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Œ

Ó

Œ

Ó

∀ % ∀

=œ œ = œ = œ ‰ œ œ µœ Ε ‰ µ œ =œ œ œ œ = Ε œ =œ ∑

∀∀ % ∀ ∀ % ∀

Mall.

Timp.

∑ = œ ∀œ Ι

µœ ∑

>

>

œ

=œ ∀ œ Ι ε

= œ ∀œ Ι ε

œ Ι œ

˘ œ œ− œ ˘œ α ˘œ Ι

œ Ι

œ Ι œ

˘ œ œ− œ ˘œ µ ˘œ Ι

‰ œ œ µœ œ œ œ œ = = Ε =

= œ

œ

ι œ

ι œ

œ

>

σ

154

˘ ˘ ˘ œ œ− œ œ µ œ Ι

= œ

Œ

=œ ∀ œ Ι αœ ε

∑ ∑

%

>

Ó ∑

154

Œ

Α

154

>

%

154

˘ œ œ− α œ ˘œ α ˘œ Ι

œ Ι αœ

%

œ ∀=œ µ œ Ι

œ Ι

154

µœ

>

=œ ∀ œ Ι

=œ ∀ œ Ι αœ ε

154

=œ œ = œ œ

%

‰ œ œ αœ Ε =

Ó

154

Œ

ã

œ

œ ∀œ µ œ Ι =

œ Ι

Perc.3

Cb.

ι œ ∀œ µ œ =

∀ % ∀

ã

Vc.

µœ

Perc.2

Vla.

ι œ = ∀œ

∀ % ∀

ã

Vln.II

œ ∀=œ µ œ Ι

154

Vln.I

µœ

=œ ∀ œ Ι ε

=œ ∀ œ Ι

%

Perc.1

Pno.

=œ œ = œ ∀∀ % ∀ ‰ œ œ µœ œ Ε = 154 ∀ ∑ %

154

Tba.

ι œ ∀œ =

= = ‰ œ œ αœ œ œ œ œ = Ε

= œ ∀œ Ι

˘ œ œ− α œ ˘œ α ˘œ Ι

œ αœ Ι

œ Ι

˘ œ œ− µ œ ˘œ µ ˘œ Ι

œ Ι µœ

œ Ι

µœ

Ó

ι œ ∀œ µ œ =

=œ ∀ œ Ι µœ ε

µœ

œ ∀œ µ œ Ι =

Cowbell œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x =œ œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x œ=x œ=x x x =x =x x x =x =x x x =x =x x x =œ x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x x − x

Ο

Ε

Ο

Ε

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ο Ε Ο Ε ∑

œ œ

Ο ι αœ œ− α œ− œ− − =œ =œ

œ œ ‰ œ œ Ι œ œ− Œ

Ó

Œ

Ó

œ œ

œœ

œ œ œ− œ−

ι αœ œ α œ− œ− Ο

=

= ‰ œ œ αœ œ œ œ œ = = = =œ α œ œ œ œ œ œ ‰ arco

αœ Ο=

Œ

Œ

œœ

œ =

]− ‰ œœ − ι œ œ− œ− œ− −

œ] − ‰ œ−

] ‰ œ αœ Ο =œ Ι ∀œ µ œ =œ ∀ œ µ œ Ι œ=−

œ= Ι œ =

˘œ ˘œ œ œ

œ œ Ε ι œ− œ œ− − œ−

˘œ ˘œ œ œ

= = = αœ µœ αœ œ ∀=œ µ œ Ι œ ∀=œ µ œ Ι œ =

œ œ Ε œ Ε œ

œ œ

œ œ œ œ

œ− œ− − œ Ε=

Œ

‰ œœ −−

ι œ œ− œ− œ− −

ι œ œ−

œœ

œœ

ι œ œ− œ− œ− − ] ‰ œœ −−

œ−

œ

] ‰ − œ

‰ œ−

œ

‰ œœ −− ‰

ι œ œ− œ− œ− − Œ

ι œ œ− œ =

ι œ œ œ− œ−

] ‰ œœ −−

ι œ œ œ− œ− = œ−

ι] œ œ−

ι œ œ− œ− œ− − = ι œ œ =

=œœ α α œœ− œ œ

œ œ

Ο ι α œι œ − œ œ− α œ− œ− −

œœ α œœ = −

œ œ

Ο

œ œ œ = − Ο

œ œ ‰ œ œ Ι œ œ−

œ œ ‰ œΙ œ ‰ œι œ

œ œ

œœ

œ œ œ− œ−

ι αœ œ α œ− œ−

œ œ œ

œœ

αœ

˘œ ˘œ œ œ

]− ‰ œœ −

œ œ ‰ œ− œ œ œ− Ε ι ι œ œ− œ α œ −− œ− œ− − œ− α œ−

ι œ œ− œ− œ− −

œ] − ‰ œ− ] ‰ œ

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = Ε =

˘œ ˘œ œ œ

= = = αœ µœ αœ

œ œ œ] − ‰ œΙ œ œ œ œ œ Ι = − Ο − œ− − ι − α œ œ α œ œ− ι ι ι œ− œ − œ− œ− œ− α œ− œ− œ− œ− α œ Ο œ=− œ= Œ Œ αœ œ Ι œ = = œ = Ο =

˘œ ˘œ

œ =

œ œ Ε

œ œ

αœ Ε

œ

œ Ε

ι œ− αα œœ −− − Ε αœ Ε=

œ

Œ

] ‰ œœ −−

α œœ

ι œ œ− œ− œ− − ] ‰ œœ −−

œ

œ−

‰ œ−

œ

ι œ œ− œ− œ− − Œ

α œœ

ι œ ι œ− α œ œ α œ− œ−

‰ œœ −− ‰

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = =

œ =

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

] œ−

ι œ œ−

œœ α œœ = − œ œ = −

ι] œ œ−

ι œ œ− = ι œ

œœ α œœ = −

œ− œ− −

œ œ = − ι œ œ−

œ =

œ =


19

Sing your Song ∑

162

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

> ∀∀ % ∀

Timp.

µœ−

œ œ− Ι

Ε

œ Ι

œ µœ Ι = ι œ µœ = œ

α œœ œ Ι

œ µ =œ Ι œ µ =œ Ι

µœ œ Ι

œ

> ‰

%

ã 162

% >

162

162

%

162

% Α

162

>

162

σ

162

αœ Ο œ

Ο α œ− œ− − αœ œ− Ι Ο αœ Ο=

− −= µ œ− = ‰ Ι œ α œ α œΙ ‰ œ œ œ œ = ι ‰ µ œΙ− œ α œ α œ− ‰ œ− œ œ œ =

ι œ œ

œ

ι œ œœ œœ œ ΙΙ œ ∀=œ œ µ =œ œ Ι Ι Ι

∀œ

œ œ µœ− Ι Ι

œ œ− Ι

ι œ œ αœ =

ι œ µœ αœ =

œ œ ‰ œ œ Ι œ œ−

œ œ ‰ œ œ Ι

x − x x − x x − x x − x œx x x x x x x x Snare Cross Stick Ride Cymbal

œ œ

α α œœ

œ œ œ− œ−

ι αœ œ α œ− œ−

œ œ

] ‰ œœ −−

ι œ œ− œ− œ− −

α α œœ

] ‰ œœ −−

‰ ι œ œ

œ

αœ

] ‰œ

‰ œ œ Ι

œ

œ

] œ œ− Ι

Œ

œ =

œ− œ Œ

œ− œ− œ œ

Ε

ι œ œœœ œ œ œ Ε LowΙ Agogo Cabassa ≈ ≈ ι ι ι œ œ œ− œ œ œ œ − œ œ œ œ œ œ = = Ε œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ

α œ− œ− αœ œ Ι α =œ −

œ− œ− − œ œ− Ι =œ Ι αœ =

˘œ ˘œ œ œ

High Agogo

œ œ α =œ ε

ι œ αœ œ− =

˘œ ˘œ œ œ

= = = αœ µœ αœ ˘ ˘ œ œ

œ =

œ œ œ Œ

œ œ œ œ = Ε

arco

arco

αœ Ε=

œ

arco

œ œ = Ε

œ− arcoα œ − œ αœ− Ι Ε αœ =Ε

Œ

‰ œœ −− œ− Œ

‰ œœ −− ‰

œ =

Œ

œ =

œ−

ε

œ œ Ι

ι œ

œ Ι

αœ

=œ −

αœ−

œ

=œ −

αœ−

œ

µ œœ

œœ

‰ œœ −−

µ œœ

œ œ

‰ œ− œ−

µ œœ

µ œœ Ε=

œœ

‰ œœ −−

µ œœ

]ι ‰ œœ œœ

αœ Ε=

œ œ− Ι

Œ

œ Ι

Œ

œ =

œœ œ œ  

]ι ‰ œœ œœ

œœ œœ α œœ   Ο=

]ι ‰ œœ œœ

œœ  − = ι ι œ αœ œ œ Ι µ œ− =œ Ι ˘ œ œ

αœ œ Ι

œ

αœ− =

ι =œ α œ =

œ

α =œ œ Ο

œœ œœ ∀ ∀ œœ   Ο=

] ‰ œι œ œ œ

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι œι µ œ = ε ι œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ œι œι œ − µœ µ =œ = ε = ι] ‰ α œœ − œ œ œ − œ − œ α œœ œ œ œœ − Ι Ι Ι Ε αœ−

Ε

‰ œœ −−

œ− =œ œ Ι

œ œ

Ε

Ε ∀œ −

=œ œ Ε œ µ œœ Ι = Ε œ œ Ε=

∀œ −

œ− =œ œ Ι

‰ œœ œœ Ι ‰ œœι œœ ι ‰œ œ œ œ

œœ µ ∀ œœ ‰  Ο= œ− ‰ œΙ− ‰ Ε ι α œ α œ− ‰ Œ ˘ Ε = ‰ œœ α ∀ œœ œ − Ι Ι Ο

ι œœ œœ

Œ

Œ

œ Ι

œ=

αœ œ− Ι Ο αœ Ο=

œ œ œœ œ œ œœ

œ ∀=œ œ µ =œΙ œ Ι Ι = ‰ µ œ− œ α œ Ι

ι œ œœ œœ œ ΙΙ œ

œœ ΙΙ œ =

xxœ x x x x x x x xœ x x x x x x x xœ x x x x x x x œx x x x x x x x Ο ε

xxœ x x x x x x x

xœ x x x x x x x Ο

œ œœ œ Ι

œ œœ œ Ι

ι ι œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ Ι ε Ο Ι ι ι ι ι ι ι ι œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ Ο ε ] ]ι œ ˘œ ˘œ =œœ ι α œœ ‰ œœ −− œœ œ ∀ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ αœ œ œ αœ œ œ− œ µ œœ ∀ œœ œœ œ œ œ   =œ ε Ε = = = = ι ι ι αœ− Œ Œ αœ− œ œ œ œ − αœ œ = αœ = α œ= œ= = = =

œ

ι œ œ− œ− œ− −

˘œ ˘œ ε = œ œ œ−

αœ

œ

‰ œ−

œ−

α œœ

œ−

=œ −

œœ  ˘ ˘ ‰] α ∀ œœ − œœ− œ − œ œœ Ι Ι =œ ∀ œ= œ œ œ Ι Ι

µ œ− =œ α œ α œ− œ− =œ œ œ Ι ‰ ‰Ι œ

˘œ ˘œ

] ‰ œ−

≈ ≈ ι œ œ œ− œ œ œ œ − = Ο =

Ο

œ ∀=œ œ α =œ œ =œ ∀ œ= œ œ Ι Ι Ι Ι Ι

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ο

œ αœ

œ µœ œ− Ι Ι Ε

œ] ˘œ ‰ œΙ œ

x− x x− x x− x x− x

Ο ι αœ œ− α œ− œ− −

œ− =œ œ ∀=œ Ι

Ο

œ αœ

œ] ˘œ ‰Ι

αœ œ œ œ œ αœ = œ = Ε=

>

Ε ∀œ −

œ− =œ œ ∀=œ Ι

Ε

œ

>

>

∀œ −

Ε − = − ι œι œΙ α œ œ− ‰ œΙ ‰ œ Ε − œ µ œΙ =œ α œ α œ− ‰ Œ Ι Ε = ι œ µ œΙ− œ α œ α œ− ‰ Œ Ε ι] œ œ− œ œ ∀œ ‰   = ˘ ˘ Ο= ] ι œ œœ − œ œ œœ α ∀ œœ œ − ‰ Ι Ι Ο − œ− α =œ œ− œ œ œΙ Ι ‰ Ι‰ Ι Ε − œ µ œΙ =œ α œ α œ− Ι ‰Œ

Perc.3

Cb.

œ− œ ‰Ι ‰ Ι

ι œ αœ =

∀ % ∀

ã

Vc.

∀ œ œΙ− Ι µœ Ι

œ

Perc.2

Vla.

œ Ι

αœ−

∀ % ∀

ã

Vln.II

‰ œ− œ−

=œ −

162

Vln.I

‰ œ−

œ œ = Ε= ι œ œœ œ µœ αœ αœ− Ι = Ε − = œ œ ‰ Ι‰ ε œ ∀ œ− = ‰ µ œΙ ε

œ

Perc.1

Pno.

ι œ ∀œ µ œ =

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ α œι ε œ ∀ œ− ‰ ι ‰ œ− ‰ œ µœ Ι Ι = ε ι ι œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ œ − µœ = ε

αœ−

162

Mall.

ι œ œ αœ =

ι œ ∀œ µ œ =

αœ

=œ −

%

Tba.

œ αœ œ œ = œ =œ α œ = œ = Ε

∀∀ % ∀

Hn. 3-4

Tbn.3-4 B.Tbn

ι œ = œ µœ

∀ % ∀

%

Tbn.1-2

ι œ = œ µœ

αœ

œ−

ε

αœ œ œ œ αœ = œ œ = Ε=

œ−

ε =œ −

µœ œ œ œ œ αœ = œ = Ε= ∑

∀ % ∀

162

B α Tpt.3-4

∀ % ∀ ‰

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

Ó ∑

162

Bsn.

Œ

=œ −

Più mosso ed agitato

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

ι œ œ œ

] ‰ œœ −−

œœ µ œœ ∀ œœ   Ο=

] ‰ œ−

œ œ  

ι] œ œ−

ι œ œ− = ι œ

œ− œ− − œ =

œ Ο=

ι ‰ œœ œœ ‰ ι œ œ

ι œ œ ∀œ ‰ œ œ   Ο= ι ι œ αœ œ− œ œ− α œ− œ− − œ− Ο œ =

αœ Ο=

Œ

Œ

œœ

œœ

œ

∀œ

œ

∀œ

œ œ αœ− œ− œ− α œ− − œ =

= œ−

]ι œ ‰ œœ α œ ] ‰ ι œ ∀ œœ ] ‰ œι ∀ œ

˘œ ˘œ œœ

ι œ œœ œ

œ œœ

œ− − ‰ œœ −

Œ

Œ

=œ −

ε

œ œœ œœ =œ Ε 

ι œ œ œ

œœ Ι

œ− œ œ

ι œ œœ œ

ι œ œ œ

œ] −− ‰ œœ −

˘œ ˘œ œœ µ œœ

α œœ œ œ =

αœ ‰ œœ −−

œ œ α œœ œœ ‰ œœ −−   Ε= ι ι ι œ αœ− œ œ− œ αα œœ −− œ− − œ− œ− − Ι− Ε = ι ι αœ− Œ Œ œ œ œ = αœ = = Ε=

ι œ œ œ

= αœ−

= ι œ

=œ −

αœ−

α œœ

] ‰ œœ −−

œ œ

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

ι] œ œ œ œ −−

α œ=

œ= œ

ι œ œœœ œ œ œ Ο Ι ι ι œ œ œ œ œ œ Ο

∀=œ œ œ Ε

αœ =

∀œ −

Ε

œœ œ ∀ œœ µœ   Ο=

œ œ ‰ œœ œœ Ι Œ

Œ

=œ ι ‰ œœ œœ

œ œ œ ‰ œι œ œ œ ∀œ œ œ   Ο= ι ι ι œ œ− œ αœ œ− œ œ− œ− − œ− α œ− œ− − œ− Ο = ι Œ Œ œ œ œ αœ = = Ο=

œ œ œ

œ = œ− =œ œ Ι œ œ œœ œ œ œ− œ− œ =


20

Sing your Song ∀=œ

171

Picc.

%

Fl.

%

Ob.

%

E.Hn.

%

B α Cl.

B.Cl.

∀=œ

A.Sx.

T.Sx.

B.Sx.

∀ % ∀

>

Hn. 3-4

%

Tbn.1-2

Tbn.3-4 B.Tbn

Mall.

Timp.

>

α œ=−

ι œ=

= ι œ

% >

171

171

%

xœ x x x x x x x œ œœœ Ι

œ ∀ œœ = œ− ∀=œ œœ

Α

∀ ∀ œœ

171

>

171

σ

171

ι œ œœ

αœ− α œ− − = œ−

œ œ] α œ ‰ œœ Ι

= ι œ αœ− =

˘œ œ] ‰Ι œ ] œ ‰ œœι α œ ]ι ‰ œœ ∀ œœ

ι œ αœ− œ− − = ι œ αœ− =

∀ œ œ− Ι Ι αœ Ι œ− œ ‰Ι ‰ Ι

µ œœ Ε=

α œ− =œ α œ Ι

œ = œ Ι αœ

− = ι αœ œ αœ œ œ Ι Ι Ι µ œ− œ = œ Ι Ι µœ = µœ−

œ Ι œ Ι

= œ Ι µœ = ι] α œœ œ œ œœ − œ Ι

‰ œ− œ−

µ œœ

œœ

‰ œœ −−

µ œœ

œ= Ι µœ =

αœ−

αœ Ε= αœ Ε

Œ

œ =

∑ Œ

œ œ œ Ι Ε

œœœ

αœ œ œ Ι = αœ−

œ

œ œ ε=

œœ  œ−

µ œœ ε=

œ =

Œ

œ

αœ

Œ

œœ œ Ι

œ

‰ œΙ œ œ œ ∑

œ Ι

µ=œ −

=œ Ι µœ = ι] α œœ œ œ œœ − œ Ι

µ œœ

œœ

‰ œœ −−

µ œœ

ι œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ − µœ = = ‰ α œœ − œ œ œ − œ − Ι ε αœ− ε

αœ ε= αœ 3

ε

œ œ− Ι

Œ

Œ

œ œ œ Ι ε

] ‰ œι œ œ œ

œœ  ι ι œ− α =œ œ µ œ œι œ Ι = ι œ

œ Ι œ Ι

αœ œ œ Ι = αœ−

œ

œœ  œ−

µ œœ œœ ƒ=

œ =

Œ

œ

αœ

Œ

œœ œ Ι

œ

‰ œΙ œ œ œ

∀ œ œ− Ι Ι αœ Ι œ− œ ‰Ι ‰ Ι

œ œ

αœ− αœ−

α œœ− ∀=œœ µ α œœ Ι

œ = œ Ι αœ

= ι − = œ α œ œ œ œΙ ∀ œ µ œ− Ι Ι µ œœ− µ =œœ α α œœ œ = œ Ι Ι µœ = µœ−

œ Ι œ Ι

=œ Ï œ

= œ Ι µœ = ι] α œœ œ œ œœ − œ Ι

µ œ− =œ µ œ Ι

œ œ Ι µ =œ

‰ œ− œ−

µ œœ

‰ œœ −−

µ œœ

œ ˘= ˘ œ œœ Ι

− − ι ι µ œ =œ α œ œ œ Ι œ= Ι µœ =

œ =

] ‰ œι œ œ œ

œœ œœ  

]ι ‰ œœ œœ

œœ œœ  −

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι œι µ œ œι œι µ œœ− ∀ œœ µ α œœ Ι = = ƒ ι µ œœ− ∀ œœ µ α œœ œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ œι œι œ − µœ µ =œ Ι = = ƒ ˘ ˘ = ι] ‰ α œœ − œ œ œ − œ − œ α œœ œ œ œœ − œ œ œœ Ι Ι Ι Ι ƒ

œ Ι

= ι œ œ =

œ œ œ œ ƒ=

µ œ− =œ α œ Ι ˘ ˘ œ œ œœ Ι

œ

µ =œ

ƒ

œœ œœ  

]ι ‰ œœ œœ

œ− œ ‰Ι ‰ Ι

=œ − œ−

œ

αœ−

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι œι µ œ = ƒ = µœ− µ=œ Œ Œ =œ

œ =

œ

Œ

œœœ

œ= Ι µœ =

αœ αœ

µœ Œ Œ œ = ƒ= = ‰ α œœ − œ œ œ − œ − Ι ƒ − œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ µœ Ι = ƒ

œ ˘= ˘ œ œœ Ι

− − ι ι µ œ =œ α œ œ œ Ι

ι] α œœ œ œ œœ − Ι

œ =

∑ Œ

ι œ

=œ α œ

µ œ− =œ µ œ Ι

œ œ Ι µ =œ

‰ œ− œ−

=œ α œ−

=œ −

αœ

œ− œ−

ƒ œ ∀ œ− = ‰ αœ Ι ƒ œ− =œ ‰ Ι‰ ƒ œ ∀ œ− = ‰ µ œΙ ƒ

α œ− =œ α œ Ι

− = ι αœ œ αœ œ œ Ι Ι Ι µ œ− œ = œ Ι Ι µœ

œ−

ƒ=œ − œ−

œ œ

αœ− αœ−

œ = œ Ι αœ

œ œ

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι

œ Ι

= ι œ œ =

ε

µ œ− =œ α œ Ι ˘ ˘ œ œ œœ Ι

œ

Œ

High Bongo 3

œ Ι

œ Ι

=œ − œ−

=œ −

œ

αœ−

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι œι µ œ = ε = = = µœ− µœ Œ Œ œ

œœ œœ  

]ι ‰ œœ œœ

œ− œ ‰Ι ‰ Ι

µœ Œ Œ œ = ε= = ‰ α œœ − œ œ œ − œ − Ι ε − œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ µœ Ι =

œ ˘= ˘ œ œœ Ι

œœ  ι ι œ− α =œ œ µ œ œι œ Ι =

œ œ− Ι

Œ

=œ α œ

œ =

] ‰ œι œ œ œ

αœ αœ

∀ œ œ− Ι Ι αœ Ι œ ∀ œ− = œ− œ ‰ µ œΙ ‰ Ι ‰ Ι

− − ι ι µ œ =œ α œ œ œ Ι

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι ε ι œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ œι œι œ − µœ µ =œ = ε = ι] ‰ α œœ − œ œ œ − œ − œ α œœ œ œ œœ − Ι Ι Ι Ε Ε

=œ α œ−

=œ −

αœ

œ− œ−

œ ∀ œ− = ‰ αœ Ι œ− =œ ‰ Ι‰

µ œ− =œ µ œ Ι

œ œ Ι µ =œ

œ œ

=œ − œ−

œ œ

αœ− αœ−

œ−

αœ− ƒ

αœ ƒ= αœ 3

œœœ

ƒ

œ œ− Ι

Œ

œ Ι

Œ

œ Ι

ι œ = αœ =

œ =

Œ

œ

αœ− =

œ

αœ

Œ

œœ œ Ι

œ

‰ œΙ œ œ œ

Œ

œ œ œ Ι ƒ

œ

œ=

∑ Œ

αœ œ œ Ι

˙ Ε

œ œ

˙

œ œœ

œ− − ‰ œœ −

α œœ œ

Œ

Œ

œœ

˘œ ˘œ œœ ι œ =

˘œ ˘œ œœ ˘œ ˘œ œœ œœ œœ 

ι œ Ι− ι œ =

=œ α œœ ε

αœ = =œ − œ− ε

œ œ Ε= α œœ Ε=

αœ− αœ− Ε αœ Ε=

œ− œ−

œ =

αœ αœ

= αœ−

αœ− αœ− ] ‰ œœ −−

‰ œœ −−

α œœ

œœ

‰ œœ −−

œ œ

Œ

Œ

œ =

= ι œ

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

α œ=

ι] œ œ œ œ −−

ι œ œ− = ι œ

œ œ ˘œ ˘œ œœ µ œœ

œ] −− ‰ œœ −

=œ − œ−

œ œ

ι œ œ− œ− œ− −

œ

˙ ε

œœ

œ œ α =œ

œ= œ œ

αœ = =œ − œ−

œœ œ µœ  

œ œ = ε

œ− œ− −

œ œ œ œ   ι œ œ−

œ =

œ =

α œœ ε=

αœ− αœ− ε αœ ε=

œ œ œ Œ

œ œ

˙

‰ œœ −− œ−

α œœ œ

Œ œ− œ−

œ =

αœ αœ

= αœ−

] ‰ œœ −−

α œœ

œœ

‰ œœ −−

œ œ

Œ

œ =

= ι œ

αœ− αœ−

‰ œœ −−

Œ

] ‰ œœ −− œ−

=œ − œ−

œ œ

ι œ œ− œ− œ− −

œ

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

α œ=

ι] œœ œ œ −−

ι œ œ− = ι œ

œ œ

œœ

˙ ƒ

œ œ

˙

œœ α œœ œ œ  

œ œ α =œ ƒ

‰ œœ −− œ−

α œœ œ

] ‰ œœ −− œ−

=œ − œ−

αœ− αœ−

‰ œœ −−

α œœ

] ‰ œœ −−

α œœ œœ ‰ œœ −− = ƒ ι αœ− œ œ− αœ− œ− œ− − ƒ

œ œ

œ œ œ Œ

œ= œ œ

αœ = =œ − œ−

œœ œ µœ  

œ œ œ œ = ƒ

œ− œ− −

œ œ œ œ   ι œ œ−

œ =

œ =

œ− œ−

ƒ

αœ ƒ=

Œ

Œ

œ =

αœ αœ

Œ

œ =

= αœ−

ι ι œ αœ œ œ− α œ− œ− = αœ−

= ι œ

ι œ œ− = ι œ

Œ Ï =œœ Œ Ï = αœ Œ Ï œœ= Ï

ι αœ œ αœ œ œ− = = = = Ï ∑

œ Œ œ = Ï

ι œ œ− œ =œ −

α œœ] ∀˘œœ µ α œœ ‰ αœ œ αœ

Ó Ó Ó Ó

ι ‰ Œ Œ− α œœ = µ =œ ‰ œ Œ Œ− Ι ι µ œœ ‰ Œ = ι α œœ ‰ Œ Ι ‰Œ = = αœ ‰ Œ Ι

Œ− Ó Ó Ó

ι‰ Œ Ó α =œ ∑

ι œ‰Œ Œ Œ =

α =œ α œœ ‰ Œ Ó Ι ι αœ ‰ Œ Ó α œ= α =œ α œœ ‰ Œ Ó Ι

= α œœ] ˘œ α œ α œœ ‰ α œ ∀ œœ µ α œœ α œΙ ‰ Œ Ó Ι =œ αœ ‰ Œ Ó Ι

α œ ‰ α œι œι œ − = = = Ï

ι αœ ‰ Œ Ó α œ=

œ =œ − œ œ− Ι

Ó

œœ =œœ −− Ι

œ œ α œ ‰ =œœ œ œ œ Ι =   Ï ι = œ α œ ‰ αα œœ œ− Ι Ï œ =

α œœ] ˘œ α œ ‰ œ ∀ œœ µ α œœ

Ó

ι ι œ ‰ œ œ œ− = = = Ï

Ó

α =œ ‰ α œι œι œ − α =œ ‰ Œ Ó Ι = = Ï =œ =œ œ =œ =œ =œ =œ ‰ Ι Ι‰Œ Ó Ï

α œ=

œ =

α=œ ‰ Œ Œ − œ Ι

− = = ‰ œΙ ∀ œ µ œ α œ ‰ Œ Œ − Ι œ− ∀=œ µ œ µ =œ ‰ µ œΙ œ α œ œ ‰ Œ Œ − Ι

ι ι µ œœ ‰ α œœ œœ œœ −− = = = Ï œ− ∀=œ µ œ ‰ µ œΙ œ α œ µ œœ Œ Ï = ‰ µ œœ− ∀ œœ µ α œœ œ Œ µ =œ Ι = Ï = =ι ι = ‰ α œœ α œœ œœ œœ − ‰ Ι Ι − Ï = α œ ‰ α œι œι œ − = = Ï

œœ α œœ α α œœœ Œ œ œ α =œ   Ï α œ= ‰ α œι œ= αœ = =œ œ œ œ Œ Ï œœ œ µœ  

=œ Ι ‰Œ Ó α=œ ‰ œ Ι Œ Œ−

ι µ œ ‰ µ œι œι œ − µœ ‰ Œ = = = = Ï =ι = ‰ =ι ι = ‰Œ α œœ α œœ œœ œœ − α œœ − Ι‰Œ ‰ Ι Ι Ï = = − = µ œ= = Œ ‰ œΙ ∀ œ µ œ µ œΙ ‰ Œ Ï = ι µ œ= Œ ‰ œΙ− œ α œ œ ‰ Œ = Ï µ=œ ‰ µ œι œι œ − µ =œ ‰ Œ Ι = = Ï ι ι ι µ œœ ‰ œœ œœ œœ −− µ œœ ‰ Œ − = = = Ï

œ œ

œ− œ− −

œ− ∀=œ µ œ ‰ αœ œ α œ Ι

Œ

œ

ι] œ œ œ œ −−

α œ− =œ α œ ‰ Ι œ− ∀=œ µ œ αœ œ α œ ‰ Ι

Œ

Bass drum

ι ι œ œ œ œœ œ

%

171

œ œ Ε=

˘˘ ‰] α ∀ œœ − œœ− œ − œ œœ Ι Ι

>

171

Ε

ι œ

œ Ι

œ− œ ‰Ι ‰ Ι

=œ − œ−

=œ −

œ

αœ−

− = − ‰ œΙ ‰ œ ∀ œΙ œΙ µ œι œι µ œ = ε = µœ− µ œ= Œ Œ œ=

œœ œœ 

œ œ− Ι

αœ αœ

µœ Œ Œ œ = Ε == ‰ α œœ − œ œ œ − œ − Ι Ε − œ ∀ œ ‰ ι ‰ œ− ‰ µœ Ι = ε

œœ œœ 

] ‰ œœι œœ

=œ −

αœ

œ− œ−

ε œ ∀ œ− = ‰ αœ Ι ε œ− =œ ‰ Ι‰ ε œ ∀ œ− = ‰ µ œΙ ε

œœ œœ 

] ‰ œι œ œ œ

ã

Cb.

] ‰ œœι œœ

%

Perc.3

œœ œœ 

ι α œ− ‰ œ− œ œ œ =

= œ−

ã

Vc.

]ι ‰ œœ œœ

=œ ∀ œ= œ µ œ µœ Ι Ι

>

Perc.2

Vla.

∀ œœ

αœ−

ã

Vln.II

µ œœ

>

171

Vln.I

∀ % ∀

Perc.1

Pno.

∀ % ∀

171

Tba.

œœ

œ−

ε=œ − œ−

˘œ ˘œ œœ

∀∀ % ∀ ∀ œœ %

B α Tpt.3-4

∀∀∀

∀ % ∀

171

=œ −

∑ ∑

Hn. 1-2

B α Tpt.1-2

œ] ˘œ ‰ œΙ œ

∀ % ∀

%

˘œ ˘œ

171

Bsn.

œ] ˘œ ‰Ι

ι αœ ‰ Œ Ó αœ

‰ ‰ ‰catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG457


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.