MG452 Variacions simfòniques (Gerard López Boada)

Page 1

GERARD

LÓPEZ BOADA Variacions simfòniques per a orquestra juvenil (Basades en "El Cant de la Senyera", de Lluís Millet)

Edicions la mà de guidoGERARD

LÓPEZ BOADA Variacions simfòniques per a orquestra juveni (Basades en "El Cant de la Senyera", de Lluís Millet) 2 flautes, 2 clarinets en si bemoll, 2 oboès, 2 fagots, 2 trompetes en si bemoll, 2 trompes, 2 trombons tenors, percussió (3 timbales, caixa, glockenspiel, xilòfon, triangle, plats i plat suspès), cordes


ISBD(PM) Variacions simfòniques . [Música impresa] : per a orquestra juvenil / Música de: Gerard López Boada - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2016 - 1 partitura (76 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: agost 2016 ISMN: 979069208-452-5 Dipòsit legal: B-16375-2016 Copyright de la música: © 2016 Gerard López Boada Copyright de l'edició: © 2016 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


“Variacions Simfòniques”, per a orquestra juvenil Les “Variacions Simfòniques” és una obra pensada per a orquestra de joves i, per aquest motiu, vol ser una obra vital, divertida i canviant. Igual que va fer Benjamin Britten amb la seva famosa “Guia per a orquestra”, aquestes “Variacions Simfòniques” fan ús d’una famosa obra coral d’en Lluís Millet, el “Cant de la Senyera”. Degut al fet que aquesta coneguda i molt interpretada obra coral pertany al corrent que podríem anomenar noucentisme català, jo mateix he combinat elements de l’himne amb un tema –o potser motiu- lliure d’un estil que seria propi d’aquella època i ens evocaria autors com Toldrà, Morera o Taltabull.

L’orquestració que he emprat és la típica orquestra a dos que seria l’orquestra que més ens trobem en els nostres conservatoris de música: dos flautes en do, dos oboès, dos clarinets en si bemoll, dos fagots, dos trompes, dos trompetes, dos trombons tenors, percussió i cordes. Pel que fa a la percussió l’obra requereix de sis percussionistes, amb un o dos instruments cada un: timbales, caixa, glokenspiel, xilòfon, triangle i el darrer percussionista combina els plats amb el plat suspès. El fet de demanar tants percussionistes per tan poc planter d’instruments és degut al fet que en alguns moments de l’obra tots els instruments de percussió toquen alhora. Les variacions són força lliures, tant per la qüestió estrictament temàtica com per l’estil. Els motius del Cant de la Senyera que he emprat per a fer les variacions són únicament dos: la quarta ascendent de l’inici (la-si-do#-re) i la brodadura que segueix a continuació (si-la-si).


Aquests dos elements han estat un material, tot i que senzill o petit, molt útil per a desenvolupar les Variacions Simfòniques. Però, com deia abans, he afegit un element nou de creació pròpia, que és el motiu inicial de les flautes, un motiu que podria pertànyer perfectament a una sardana o a una obra noucentista de finals del XIX.

A continuació passaré a detallar cada una de les seccions, de les variacions i els instruments que en serien els protagonistes a cada variació. L’estructura de l’obra és la següent: Obertura, compassos 1-94. Tutti. 1ª variació, compassos 95-144. Contrabaixos. 2ª variació, compassos 145-209. Violoncels. 3ª variació, compassos 210-247. Violes. 4ª variació, compassos 248-281. Violins. 5ª variació, compassos 282-299. Trombons. 6ª variació, compassos 300-328. Trompes. 7ª variació, compassos 329-354. Trompetes. 8ª variació, compassos 355-393. Percussió (tots junts). 9ª variació, compassos 394-422. Fagots. 10ª variació, compassos 423-444. Clarinets. 11ª variació, compassos 445-460. Oboès. 12ª variació, compassos 461-504. Flautes. Finale, compassos 505-593. Tutti. L’obra té una durada d’uns 11 minuts. Obertura L’obertura de l’obra és subtil. Comença amb les fustes fent un tema de tipus “sardanístic” que mica en mica s’anirà enriquint tímbricament amb les cordes, timbales i alguna altre instrument de percussió. Tot l’inici ens porta a mostrar en el compàs 23 el tema estrella de l’obra: la primera frase del Cant de la Senyera, d’en Lluís Millet. Aquesta primera cita anirà acompanyada d’uns petits motius o caps de tema que recorden el motiu inicial de les flautes. L’obertura continua, ara treballant un altre cop sobre el tema “sardanístic”, i ens porta cap al tema del Cant de la Senyera una altra vegada, però aquest cop, amb un tutti orquestral. El tema es mostrarà en dos tons, en do i en si, a la manera del final de l’Ocell de foc de Stravinsky. Per acabar, els metalls, al compàs 89 faran el motiu principal del tema en fortíssim per finalitzar l’obertura d’una forma vehement i directa.


1ª variació La primera variació està pensada per a mostrar els contrabaixos. El tema té un caràcter burlesc, a la manera del tema dels contrabaixos en el Carnaval dels animals de Saint Saens. De fet, és el mateix inici del Cant de la Senyera (el motiu de quarta ascendent) però cada nota del tema (aquest cop en mode menor enlloc de major) està intercalada amb un mi, que fa de nota pedal. Aquí el cromatisme és més intens però únicament per a buscar el to burlesc i divertit de la variació. També les harmonies acompanyants tenen un punt Xostàkovitx tot i que molt suau o consonant. Els canvis de to o trencaments del discurs són constants ja que busquen la sorpresa i la complicitat dels músics. Podríem dir que és una variació molt visual, teatral o programàtica. 2ª variació La segona variació està pensada per mostrar els violoncels i sobretot el seu caràcter més melòdic. Per a fer aquesta variació vaig tenir molt present els preciosos valsos que Txaikovsky sovint composava per aquest instrument. Inclús el llenguatge harmònic recorda el gran compositor rus esmentat. El tema apareix dos cops, primer portat pels violoncels, i després en un tutti de cordes acompanyat pels vents. I s’acaba la variació amb una coda de caràcter melancòlic. El tema d’aquesta variació és la inversió de l’inici del Cant de la Senyera i la brodadura. Aquests elements apareixen contínuament. 3a variació La tercera variació està pensada per a mostrar les violes. Vaig tenir present el llenguatge de Béla Bartok, especialment el més folklorista i també sovint el més consonant. El tema de les violes és pràcticament idèntic a l’inici del tema de Millet. En aquest cas s’hi ha incorporat un petit motiu de nota repetida que es manté tota la variació i que pretén gesticular amb energia aquesta secció. El llenguatge és tonal però amb una tonalitat força “ampliada” o més flexible que fins ara. Hi ha més dissonàncies tot i que el resultat és força consonant. Hi ha molts diàlegs entre instruments, sovint fent ús dels motius esmentats a l’inici, i tot plegat està imbuït d’un caràcter lúdic i divertit. 4a variació La quarta variació és per mostrar els violins i la seva capacitat virtuosística, encara que al nivell dels estudiants de conservatori. Aquests toquen una melodia ràpida plena de brodadures (provinents de la brodadura del tema de Millet) i acompanyada d’acords picats i alguns comentaris dels vents i la percussió que van diambulant per territoris harmònics més o menys allunyats. Tot plegat és un “divertimento” que busca una certa virtuositat i frescor de les cordes agudes. 5a variació La cinquena variació, la dels trombons tenors, està basada en l’interval de quarta que s’obté de l’inici de la melodia de l’obra coral. Aquest interval de quarta està


emprat, en aquesta ocasió, d’un forma buida, i creant harmonies més pròpies del neoclassicisme de Hindemith que no pas de la música catalana tradicional. Els acords també busquen les sonoritats de les quartes i tot plegat esdevé una fanfara divertida i curta per a mostrar el so i la potència dels trombons tot i que el tema també apareix a les codes cap al final de la variació. Sovintegen els motius de brodadura acompanyant el tema de quartes. 6a variació Aquesta és la variació destinada a mostrar les trompes. En aquesta variació vaig tenir molt present Brahms com a fons d’inspiració degut a la manera en què Brahms sovint tracta les trompes, amb aquella barreja de sentit èpic i dolçor. La variació està basada aquest cop en la brodadura del tema d’en Millet, la qual apareix tota l’estona en les trompes però també en d’altres instruments. Inclús l’acompanyament de les cordes treballen contínuament aquest motiu. 7a variació Aquí les trompetes agafen el relleu i es mostren, junt amb altres metalls, amb tota la seva potència junt amb comentaris també fortíssimo en la percussió. Estem un altre cop davant d’una fanfara que mostra el tema coral tal qual el va fer Millet però amb alguna llicència harmònica, especialment en la segona part de la melodia. Poc a poc es va afegint tota l’orquestra i això ens condueix directament a la següent variació. 8a variació És la variació on tots les instruments de percussió es mostren amb més personalitat i visibilitat. Timbales, caixa, glockenspiel, xilòfon, triangle i una petita aportació del plat suspès fan que la música aquí esdevingui com d’una “caixeta musical”. El tema emprat és la quarta melòdica descendent, o sigui, per moviment contrari, seguida de la brodadura. Podríem pensar que aquesta variació està en el mode frigi sobre la (la-sib-do-re-mi-fa-sol) però el cert és que hi hauria diversos elements modals o harmònics barrejats en ell. La brodadura té una importància especial en alguns moments de la variació en què es mostra a les cordes en uns acords per quintes sobreposades. Hi ha nombrosos canvis de compàs. 9a variació Aquesta és la variació pensada per a mostrar els fagots. És una variació d’estil neoclàssic amb forces cromatismes però que manté certs centres tonals que esdevenen canviants ràpidament: do, mib, re, lab i do. La variació és de caràcter burlesc una altra vegada amb comentaris punyents en els vents i sovint acompanyats de tremolos en les cordes que busquen provocar un cert misteri. És una variació que pretén ser divertida i plena de petites sorpreses.


10a variació Aquí es mostren els clarinets i especialment el seu vessant de “toca-notes”. O sigui, sense voler semblar irònic, vaig voler mostrar la capacitat que té aquest instrument per a tocar arpegis a gran velocitat. Aquests arpegis, que serien un element nou en comparació al tema de Millet, estan acompanyats per uns acords que contínuament fan el motiu de brodadura. Aquesta variació també té un caràcter burlesc i desenfadat. 11a variació. La variació que vol mostrar els oboès, de fet, el que fa és demanar a l’oboè que faci un solo. Tots recordem grans solos d’oboè en obres orquestrals del repertori i vaig pensar que el timbre d’aquest instrument s’ho valia i seria més interessant que apareixes com a solo enlloc de fer tocar els dos oboès junts. El tema treballa contínuament sobre la brodadura però en aquest cas acompanyada d’harmonies “lliures” que treballen des d’un centre tonal en re menor però amb molta llibertat. Podríem pensar en un Prokofief com a referent. Hi ha un element secundari, que el fa la trompeta solista també, que apareix sovint, que és l’element de quarta ascendent. Així es crea un diàleg entre la quarta i la brodadura. 12a variació Finalment arribem a la variació de les flautes. Aquesta variació és molt semblant a l’obertura, pel que fa a la construcció i als temes que apareixen. Torna a mostrar-se el tema “sardanístic”, cosa que permet que treballin les flautes. Però de fet aquest tema el faran molts instruments de l’orquestra. D’alguna manera la variació de les flautes queda desdibuixada ja pensant en el final de l’obra. Torna a aparèixer el tema del Cant de la Senyera, igual que a l’original, però amb talls en el discurs en què les flautes tornen a imposar el seu discurs sardanístic. Això deriva fins a un tutti preparatori de la secció següent on s’escolta en els metalls el tema inicial de Millet. Finale Aquest finale o tancament de l’obra comença amb un fugat basat en el tema de Millet, concretament les quatre notes de l’inici. Aquest fugat, que comença a les cordes, poc a poc es va fent més orquestral i ens porta al gran tutti final amb el tema del Cant de la Senyera junt o acompanyat dels motius sardanístics al vents i cordes aguts. L’obra acaba amb un presto on treballa la quarta d’una forma més poliacòrdica i deriva cap a un tutti on es mostren dos dels tres elements principals de l’obra: el motiu sardanístic i la quarta ascendent, que ara apareixerà tant ascendent com descendent. Comentari final Les Variacions Simfòniques és una obra variada que conté elements de lirisme, de burla, de seriositat i d’èpica, cosa que la fa molt versàtil per a treballar diferents caràcters musicals amb els estudiants de conservatori. És també una obra que no


té una gran dificultat instrumental tot i que sí que demana un treball intens d’assajos orquestrals. Per altra banda, incorpora força elements de percussió i això li dóna una varietat tímbrica i una força que considero indispensables per a la motivació dels joves a l’hora d’afrontar una obra orquestral. Penso que les diferents bromes i situacions còmiques que he volgut mostrar són un aspecte imprescindible a destacar als assajos així com l’explicació dels motius que hi tenen lloc i mostrar els punts on apareixen per a fer possible que l’obra sigui comprensible pel públic que pogués tenir en una audició. També penso que és una obra bensonant i útil per a treballar moltíssims aspectes instrumentals dels alumnes, tant pel que fa a l’agilitat, la força, la precisió, la rapidesa, la cura del so, etc. En definitiva, crec que podria ser una obra molt útil per l’estudiant de grau professional de conservatori. A més d’això, les diferents variacions poden ser interpretades aïllades ja que la gran majoria són una petita obra en ella mateixa. Inclús penso que poden ser ràpidament adaptades per formacions o bé únicament de vent fusta, vent metall o corda. De fet, a l’hora de composar l’obra vaig pensar que cada variació tingués una unitat en ella mateixa i sovint s’acaben amb un acord fort resolutiu.

Gerard López Boada


Variacions Simfòniques per a orquestra juvenil

Flautes 1, 2

&

Oboès 1, 2

&

Clarinets 1, 2

Fagots 1, 2

?

. b œœ. œ b œœ >œœ œœ b œœ. b œœ b œœ. bœ f b œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ œ‰ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ J J J J J F F j j j j j j j j j j j j j j n œ. œœ ‰ œœ ‰ œœj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœj ‰ œj ‰ Jœ ‰ b œœ. ‰ n œœ. ‰ b œœ. ‰ . . . . . . . . . . p. . . . œ. F p . a2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ b˙ œ. ˙ J p F>

Allegro q = 138

. > 2 œœ œ œœ œœ 4 œ F 2 a2 4 ˙ F

# 2 & # 4 2 4

# 2 4

Gerard López Boada

. . œœ œœ. œœ œœ >˙˙

. œœ œœ œœ >œœ

˙˙

. . œœ œœ. œœ œœ >œœ œœ .. J

˙˙

# 2 & # 4

?

2 4

?

2 4

2 4

Glockenspiel

&

2 4

Xilòfon

&

2 4

Triangle

2 4

Plats

2 4

&

2 4

Violins II

&

2 4

Violes

B

2 4

Trompes 1, 2

Trumpetes 1, 2

Trombons 1, 2

Timbales

Caixa

Violins I

Cellos

Contrabaixos

&

? ?

b˙ p

˙ ∑

bœ ‰ J F pizz.

œ ‰ bœ ‰ œ ‰ J J J

pizz. j j b œ ‰ b œ ‰ œj ‰ b œ ‰ J P Div. pizz. Tutti 2 œœ ‰ œœ ‰ œj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œj ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œj ‰ œj ‰ Jœ ‰ œ ‰ b œ ‰ œ ‰ J 4 J J œ J J J œ J J J œ J œ œ J J J J P p p pizz. 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ 4 b˙ p F

b˙ P

pizz.

© 2016 Gerard López Boada. Edició autoritzada en exclusiva a Edicions La mà de guido. Sabadell


Variacions Simfòniques

8

b œœ. b œœ. œœ. b œœ. œ. b œ. . . j œ œ b œœ œœ œœ ‰ Œ . p b œ. ‰ Œ œœ. œœ œœ >œœ ∑ J

11

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& &

?

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# & #

?

?

&

11

Timb.

11

Cx.

#

11

Tr. 1, 2

F j ‰ j‰ œœ # œœ ˙ - - ˙ p j . . ‰ œ œ b œ œ œ- ‰ œ ‰ ˙ J ˙f P

# . & # n œœ ‰ Œ J

˙ p

. œœ # œœ. œœ œœ. œœ. œœ œœ >œœ F j œ œj œ #œ œ ˙ œ ˙ p ˙ ˙ ˙ ˙-

œœ. œ œœ >œœ œ

F . œœ # œœ. œœ œœ. ˙ ˙ P j œ œj œ # œ œ ˙˙ œ F ˙ ˙ ˙ ˙ F ∑ ∑

. ˘. œœ # œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. # œ. œœ. #œ ƒ >˙ ˙ ˙˙ # ˙˙ f > ˙˙ ˙ # ˙˙ #˙ >f ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ f ∑ ∑ ∑

˙

˙

˙

˙ P

˙ ∑

˙ F

˘ # œœ # œœ. œœ. œœ. a2œ. œ. . . œ œ # ˙˙

˙˙

# ˙œ ˙ ˙

œ

˙˙

˙ #˙

˙ ∑

Glk.

&

Xil.

&

11

11

Trg.

Plt.

Vl. I

&

bœ ‰ Œ J

Vl. II

&

Vla.

B

bœ ‰ Œ J

11

Vc.

Cb.

∑ ∑

œ ‰ Œ J

?

?

arco

˙ π

˙ π

˙ π

˙

˙ π

˙

arco

arco

˙ π

arco

˙ π

pizz.

˙ p

˙ ˙ ˙

˙ π

˙ π ˙

˙ ˙ ˙

≥œ. ≤ >≥œ œœ

p ≥ œ≥. œ≤ œ >œ

p ≤ ˙ p ˙≤

p arco ≤ ˙ p

˙ F

˙ ∑

˙ ∑

˙ ∑

. ˘. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. # œ. œ. ˘œ œ. # œ. # œ. œ. . . . œœ œ F ˘œ œ. . . . . . œ œ œ œ. œ. . œ. # ˘œ # œ. œ. . . . œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ . . F ≥˙ #˙ œ œ ˙ ˙ #˙ ˙

F ≥˙

F ≥ ˙ F

˙

˙

˙

˙


Variacions Simfòniques

23

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

j‰ Œ œœ p ## j‰ Œ & œ œ p j ? œœ ‰ Œ p 23 # & ˙ #˙ p ## ∑ & &

? ?

23

Timb.

23

Cx.

j œ‰Œ p

˙˙ p

∑ ∑

œœ # œœ

Œ

œ œœ # œœ # œœ œ ∑

. # œ œ œœ œ. # œ. ‰ œ # œ œ œJ ‰ F

9

œ. œ- .

œ œœ # œœ- .. œ

j œ ˙ # œ- ˙# œœ- # ˙˙J

œ Œ œ

˙ #˙

œœ Œ

˙˙

œœ # œœ

Œ

œ œœ # œœ # œœ œ ∑

. # œ œ œœ œ. # œ. ‰ œ # œ œ œJ ‰ F

œ. œ- .

œ œœ # œœ- .. œ

j œ ˙ # œ- ˙# œœ- # ˙˙J

œ Œ œ

œœ Œ

Glk.

&

Xil.

&

23

23

Trg.

Plt.

j œ‰Œ π j œ‰Œ π j œ‰Œ π

23

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B ? ?

j œ‰Œ π œ‰Œ J π

˙ π

˙ ∑

≤ # œ. . . . ‰ # œœ # œœ œ œœ # œœ œœ œœ. # œœ œjœ ‰ Œ . π P

Div.

˙ π

Œ ∑

≤ œ p

#œ œ ∑

#œ J ‰Œ ∑

˙ ∑

≤ # œ. . . . ‰ # œœ # œœ œ œœ # œœ œœ œœ. # œœ . P

Œ ∑

≤ œ p

#œ œ ∑


Variacions Simfòniques

10

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

# & #

?

35

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

35

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

# & # ? ?

35

Timb.

35

Cx.

#

œ. œ. F œ. #œ. F

j #œ #˙ œ ˙

œ œ J

˙ ˙ ∑

>œ # œœ # œœ œ f

œ œ œ #œ

œ. œ- .

œ #œ œ #œ

#œ. œ- .

. œœ # œœ # œœ œœ. # œœ. # œœ. œ. œ. . . # œ # œ œœ # œœ # œœ œœ ‰ . .

j œ ˙ # œ- # ˙-

j œ ˙ œ- ˙-

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

Œ ∑

œ œ

Œ

œ . # œj # ˙ œ. œ ˙ F ∑

œ. #œ. F

œ œ J

˙ ˙ ∑

œ œ œ #œ ∑

œ #œ œ #œ ∑

Glk.

&

Xil.

&

35

35

Trg.

Plt.

35

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

j œœ ‰ Œ π ∑

#œ J ‰Œ ∑

≤ . . . # œ. œ. ‰ # œœ # œœ # œœ. œœ # œœ # œœ œ œ F ∑

∑ ∑

˙ π

˙ ∑

≤ >œ # œœ # œœ œ f

œœ≤ # œœ # œœ. œœ. # œœ. # œœ. œ. œ. . . # œ # œ œœ # œœ # œœ œœ ‰ . .

Œ

ϲ F

œ #œ ∑

œ J‰Œ ∑

≤ . . . # œ. œ. ‰ # œœ # œœ # œœ. œœ # œœ # œœ œ œ F


Variacions Simfòniques

45

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

?

&

#

# & # ? ?

œ. œ- .

#œ. œ- .

45

Cx.

œœ. œ b œœ >œœ œ

F

œ. ‰ J p j œœ ‰ p.

∑ ∑

45

Timb.

f

# & #

45

Tr. 1, 2

>œ # œœ # œœ œ

a2

j j‰ œ œ œ- œp j œ œ-

j œ ‰ œp œ p

. œœ b œœ. œœ œœ. >˙˙

œœ. œ b œœ >œœ œ

˙˙

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J J J J J J J J p j j j j j j j j œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ . . . . . . . p.

11

. œœ b œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œ. b œ œ bœ‰ Œ J p

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J J J J J j j œœ ‰ œœ ‰ . .

Œ

Œ

œ p

P

j œœ ‰ n b ˙˙ . P a2 b œ. œ b œ >œ ∑

Œ

j j œœ ‰ œœ ‰ . .

b ˙˙

F

∑ ‰ b ˙˙ P

b œœ ..

‰ n b ˙˙ P . œ œ. b œ œ. b œ. œ b œ >œ œœ ..

F

Œ

P

Œ ∑

Glk.

&

Xil.

&

45

45

Trg.

Plt.

 45

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

˙ π

≤ >œ # œœ # œœ œ f

B

?

?

œœ J ‰ p

Div. pizz.

œ F

F

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ J ‰ J ‰J‰ J‰J‰ J‰J‰ J ‰ p Œ

pizz.

œœ. œ b œœ >œœ œ

œ F

œœ œœ œœ œœ œœ J ‰ J ‰J ‰ J‰J‰ Œ

. . œœ b œœ. œœ œœ œœ. œœ. œœ. œ. b œœ. œ J‰ Œ p

∑ ∑

∑ ∑

˙ p arco b b ˙˙

bœ. œœ ..

p

>œ

bœ ∑

b >œ Œ F pizz.

˙ p b˙ ‰ b˙ p

>œ


Variacions Simfòniques

12

56

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

j œ. ‰ b œJ. ‰ & F # j j & # ˙œ b œ œœ ‰ œœ ‰ . . F. >œ . œ ? œ œ. b œ œ. œ œ bb œœ œ œ b ˙œ b œ

#

# & # ?

56

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

?

56

Timb.

a2

f

j œ.œ ‰

j œœ ‰ .

˙ ˙

œ F

Œ ∑

>œ ‰ Œ J f j j j j œœ ‰ b œœ ‰ n œ. œ ‰ # œœ œœ ‰ Œ . > > . f œ. b œ b œ >œ œ b œ. œ. b œ. ˙ œ bœ bœ œ œ bœ œ bœ ˙ > f a2 ∑ ∑ ˙ > f

˙ p

∑ ˙

Vla.

Vc.

Cb.

B

˙œ b œ

?

?

b >œ Œ

> j j œ. ‰ b œJ. ‰ œJ. ‰ b Jœ. ‰ b œ. ‰ b œJ. ‰ œJ. ‰ œ F j j œ. ‰ œ. ‰ F œ. ‰ œ. ‰ J J F ≥ ≤ ≥ œ. œ b œ œ > arco f ∑

j j œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ J J ˙

œ > f

Œ

j j j œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ >

. > œ. ‰ b œ. ‰ b œJ ‰ œ J J ≥ ≤ ≥ œ bœ œ bœ œ. b œ b œ œ . . . >

≥ ≤ ≥ œ. b œ b œ œ > F arco

˙ F

f ≥œ. ≤ œ >≥œ œ

f >œ J‰ Œ f

˙ > f

œ bœ œ bœ ˙ . . . > F

œ. >

˙

˙ ∑

œ.

j œ ˙ > >

œ>œ >˙˙ J

Œ

˙  . . œ œ. œ œ >˙

˙ 

. œ œ. œ œ. >˙

˙

œ F

˙

˙

˙

˙

˙

œœ ..

˙

‰ ˙ > f > ‰ ˙˙ f

˙

>˙

˙

˙

˙ 

˙ ˙ >

œ.

œ ˙ J

˙

œ. œ.

˙

˙ 

˙ ∑

. œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ J f p >œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ. ‰ Œ J p >œ Œ ∑ ∑ ‰

. œ. ‰ œœœ f . a2 œ. œ œ œ ‰ f ˙ ˙ ˙ ˙

œœ œ >œœ .. œ

˙  P ≥ ≥œ. ≤ œ >œ œ

œœ œœ

(plat suspès)

œ œ

&

œ œ

&

Vl. II

˙ ˙

Xil.

˙ ˙

&

Vl. I

56

Plt.

56

˙ P

œ œ

&

Trg.

>˙˙ f

œ œ

Glk.

56

œ. ‰ b œ. ‰ b œj ‰ b œ. ‰ œ. ‰ >œ . J J J J

Œ

56

Cx.

a2

∑ ˙

˙  . œ≤ œ œ œ. œ. œ. œ. œ.

˙  ≥œ. ≤ œ >≥œ œ

f . œ≤ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. ≥œ. œ≤ œ >≥œ ‰ f . œ≤ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. . œ‰ Œ ‰ J f ˙

˙

˙ >

˙

˙

˙ >


Variacions Simfòniques

&

&

68

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

# & # ? 68

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

# & #

œ œ ∑

œ œ œ. > ∑

?

œœ œ >œœ .. œ

?

˙

˙

68

Cx.

˙ ˙

œ œ œ.

&

œ œ

Xil.

&

68

Trg.

Plt.

 68

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

? ?

Œ

˙  . . œ œ. œ œ >˙

˙ 

. œ œ. œ œ. >˙

˙

œ>œ >˙˙ J ˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

∑ œ œ

Œ

œ

Œ

œœ

>˙

Œ

∑ ∑

˙ 

˙  . œ≤ œ œ œ. œ. œ. œ. # œ. ‰

. œ≤ œ œ œ. . œ≤ œ œ œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ ˙ f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ ˙ f

œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙

≤ # œ # œ. œ. ‰ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙

œœ # # œœ

# œœ # œœ

# # œœ .. >

œœ # # œœ

# œœ # œœ

# # >œœ ..

˙

œ #œ

˙ ˙

# # ˙˙ f

ƒ . > # # œœ œœ # œœ œœ f b >œ

œœ # œœ.

˙ ˙

#œ œ

# œœ. œœ. # ˙˙

Œ

j # œœ # # ˙˙ > >

# >œ .

>œ J

# >˙

œ‰ J

>œ . >œ ˙ ˙ ˙ J    f > œ‰ Œ ∑ ∑ ∑ J Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ≤ # œ # œ. œ. #˙ ˙ ˙ ‰ #œ f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ≤ # œ # œ. œ. #˙ ˙ ˙ ‰ #œ

>˙

f # ˘œ ‰ J f

≥ # # œœ > ƒ

Div.

≥ # ˙˙ >

≤ # œ # >œ ..

˙

˙

˙

˙

˙

˙

. # œœ œ. œœ # œœ. # œ

∑ œ‰ œœ Œ J

œ œ @

# >˙

Œ

œœ # >œœ ∑

> œ J

f

œ

# >œœ # # >˙˙ J

# # >œœ .. ∑

œœ # n œœ >

. . ‰ # œ # œ ## œœ œ # œ œ # œ # œ # œ œ # œ. œ. # œ > > > œœ # n >œœ # œœ # # ˙˙ J

˙ ˙

ƒ œœ œ‰ œ œ œ ‰ œœœ‰ œ œ @ J @ J @J @ f > ˙ œ #œ #œ œ #œ.

≤ œ≤ œ œ œ ≥œ œœœœœ œ œ #˙ F f> ≤ œ≤ j ‰ J ‰ ≥œJ ‰ œj ‰ œ #˙ > F f j‰ œ

. # œ≤ # œ # œ œ.

# # ˙˙ f #˙ #˙ >

a2

˙ ∑

‰ ∑

œ. œ. œ. # œ.

∑ œ ˙ J

œ F

œ. œ. œ. # œ.

˙

˙ 

B

j œ ˙ > >

˙

Glk.

68

Vl. I

f . . œ >œ œ œ œ. œ. ‰ œœœ f . a2 œ. œ >œ œ œ Œ ‰ f ˙ ˙ ˙ ˙

œœ œœ

68

Timb.

#

˙ ˙

. œ œ œ œ.

13

œ

Œ ∑ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙

≤j ≥ œ # œ # # ˙˙ > >

≤ œœ n œœ >

≤ # œ # œ # œ. œ. # œ. œ. # œ > . ≤ . . > # œ ‰ # œ # œ œ # œ œ. # œ ‰


Variacions Simfòniques

14

79

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

& &

? 

79

Glk.

&

Xil.

& 79

Trg.

Plt.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

ƒ œœ ..

œœ J

ƒ

œ. ƒ

B

? ?

Tutti

œ. ƒ

œ. œ. ƒ œ.

Div.

ƒ

œœ > >œ ‰ œœ œœ œ ƒ ˙ ˙

j œ ˙ ∑

ƒ œœ œœ

˙  ƒ (plats) > ˙  ƒ 79 ≥œ . & ƒ ≥œ . & ƒ

˙˙

œœ

>œ œ

œœ œœ œœ œœ ˙ 

≥ œ≤ œ >œ ≥ œ≤ œ >œ

∑ ‰ ‰

j œ œ

œœ > >œœ œ >œ œ œ

œ. >

œ. œ.

‰ œœ ..

˙˙ > >˙ ˙

œœ .. œ. œ.

‰ œ. œ.

œ>œ ˙>˙ J

˙˙ ˙ ˙ ˙˙

œœ ..

j œ ˙ > >

˙ ˙

œ. œ.

˙

˙

>œ >˙ œ ˙ J

œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ ˙ 

∑ Œ

Œ

œ œ >

. >œ

œ œ >œ

œœ > >œœ œ > >œ

œ œ >œ œ œ >œ

œœ . >. œ. >

œ. ‰ œ.

œœ J

œ. ƒ

œ œ >œ

˙˙

œœ > >œ ‰ œœ œœ œ ˙ ˙ œœ

j œ ˙ ∑

œœ œ œ œœœœ œœœœ œœ œœ

>œ œ

œœ œœ

œœ œ œ œœœœ œœœœ œœ œœ

œœ œœ

˙ 

˙ 

˙ 

˘ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . ≥ œ œ. œ œ . ‰

≥ œ≤ œ >œ

˙ 

˙ 

> ˙

(plats)

˘ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. . . . ≥ œ œ œ. œ œ . ‰

≥ œ≤ œ >œ

‰ œ.

j œ ˙

˙

œ.

˙ >

˙˙ ˙

œœ ..

˙˙ >

œ.

‰ œ. œ. ‰ œ.

j œœ œœ j œ œ

a2 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

a2

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

a2

j œœ œœ œ œ J

Œ

>œ œœ œ

j œœ ˙˙

œ œœ >œœ ‰ ‰œ

j œ ˙ > > j œœ > j œ >

œ œ >œ

œ. ‰ œ.

˙ ˙

j œœ > >œ œ J

œ. œ. >

œ. œ.

˙ ˙

j œ ˙ œ ˙ > >

œœ . >. >œ . œ.

j œ ‰œ >

>œ >œ œ œ

>œ >˙ œ ˙ J

œœ .. >

œ>œ ..

˘ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . œ œ. œ œ . ‰

œ œ >œ

>œ . œ.

œ œ>œ œ

œ œ >œ

œœ > œ >

œœ œœ >

˙ 

j œ ˙ j œœ œœ

Œ

>œ œœ œ

j œœ œœ

œœ œœ

ƒ

œ œ >œ

j œœ ˙˙

# œ. œ & # œ. œ ƒ >J œ œ œœ ? ‰œœ

79

Cx.

œ œ >œ

ƒ # . & # œœ . ƒ ? œ. œ. ƒ 79 # ∑ &

79

Timb.

œ.

∑ ‰ ‰

œœ > >œœ œ >œ œ œ

j‰ Œ œœ  >œ . >œ >œ .. œ>œ œ. œ œ

Ÿ~~~ >˙ ˙ Ÿ~~~ Ÿ~~~ ˙>˙ Ÿ~~~ Ÿ~~~ >˙ ˙ Ÿ~~~

 œ œ œ . œ >œ . >œ œ œ œ. œ œ. œ > > > >œ >œ  >œ . >œ >œ . >œ œ œ œ. œ œ. œ  j‰ œ œ œ . œ œ . œ ˙ > > > > ∑

œ œœ œ

˙  ƒ

˙ 

œ œœ œ

˙ 

œ œ >œ œ œ >œ

œœ > œ >

œœ œœ >

∑ Œ Œ

œ œ >

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

j‰ Œ œœ > >œœ œœ œ > >œ

j‰ Œ œ 

∑ ∑


Variacions Simfòniques

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

91

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

# & # ‰ ?

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? ?

91

Timb.

91

Cx.

91

Glk.

&

Xil.

&

Plt.

˘œ J ‰Œ ∑

˘œ œ ‰Œ J

Variació 1 rit.

q = 116

1. . Œ # œ n œ œ # œ œ # œ. . > . p

Œ œ œ œ œ. œ œ. . . p > 1. # œ. n > œ œ # œ. b œ. œ. Œ p 1.

∑ ∑

#œ œ œ. . # œ.

Œ œ #œ . p >

Œ œ œ . p > # œ. n >œ Œ p

œ œ. # œ. # œ. œ # œ. œ. œ.

˙

1.

p

j ‰ ‰ œjœ œ >   ˘œ ‰ ‰ >œ J J 

j œœ ‰ Œ >

>œ ‰ Œ J

#œ œ œ #œ p

œ œ #œ œ p

> œ ‰ J ƒ˘ ≤ . ≥ . œ≤ œ œ œ œJ ‰  ≥. ≤. ˘ œ≤ œ œ œ œJ ‰  ≤œ œ ≥œ. œ≤. ˘œ J ‰  ≤j j ‰ œ œ ‰   ≤ ‰ œj œj ‰   ∑

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

?

Œ

?

Œ

Cb.

œ. ˘œ œ ‰ ‰ œ J J

91

Vc.

 . . œœœ œ

˘œ J ‰Œ

#

91

Trg.

 . . œœœ œ

˘œ J ‰Œ

œ. ˘œ ˘œ ‰ ‰ œ œ œ ‰Œ & J J J . ˘ # œ˘œ & # J ‰ ‰ œœJ œœJ ‰ Œ

91

Tr. 1, 2

. . œœœ œ

15

seco

Œ

≥ j‰ ∑ œ  ≥ j‰ ∑ œ  ≥ j‰ ∑ œ  ≥ j‰ ∑ œ ≥ U œ ˙ >

∑ ∑ ∑ ∑ œ bœ

≥≤ Œ b œ œ. Œ œ # œ Œ  . p ≥≤ Œ Œ Œ œ œ. œ œ.  p≤ ˘≥ ˘ Œ b œ œ. Œ # œ n œ. Œ p ≥ œ > P

≤ ≥ . # œ. n œ œ # œ. œ # œ. Œ b œ œ. Œ œ # œ. Œ >  p ≤ ≥ Œ Œ Œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. >  p ≥ ≤ > ˘ ˘ . # œ. n œ œ # œ. b œ œ. Œ b œ œ. Œ # œ n œ. Œ p ∑

œ≤. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ J > J > J

œ. œ # œ œ . . . P œ. œ # œ œ . . .

œ. # œ >

#œ œ œ. . # œ. Œ b œ œ.  P

Œ œœ œ œ. # œ. # œ.  . P . œ # œ. œ œ. Œ œ œ.  P # œ. œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑ # œ. . P ≥ œ≤. j # œ. œ. œ œ. œ. œ J ‰ >œ J ‰ >œ J ‰ # œ. . œ œ. ‰ > > P P œ. œ > > # œ. n œ


Variacions Simfòniques

16

104

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

j œ. œ. J

∑ ∑

?

?

&

Xil.

& 104

Trg.

Plt.

 104

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B ? ?

œ. J

j œ. œ. J

œ #œ

˙

‰ b œ. j ‰ P ‰ # œj ‰ . P œ. J ‰ ‰ P

Glk.

Cb.

104

Vc.

‰ œ.j ‰ œj . P

# & #

104

Cx.

# & # ‰ # œj ‰ . P œ. ? ‰ J ‰ P 104 # & #˙

104

Timb.

∑ ∑ ˙˙ P

#œ œ œ #œ P

#œ bœ

P

˘ ‰ œ.j ‰ œj Œ b œ œ ‰ b œ. j ‰ œ. Œ œ b œ. J .  . P P ‰ # œj ‰ œj Œ œ œ ‰ j‰ j Œ œ œ. # œ. œ. . .  .  P P ˘ ‰ œ.j ‰ œj Œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ. Œ b œ œ. J J .  P P # œ. b œ. # œ. œ. œ ∑ ∑ # œ. . œ. b œ. P P . j # œ. . # œ œ. œ # œ. . œ œ. ‰ b œ. œ. b œ. œ œJ ‰ > > F P

f ˘ Œ œ # œ. f

Œ

˘ ‰ œ.j ‰ # œ. Œ # œ # œ. J P ‰ # œj ‰ # œ. j Œ # œœ œœ Œ # œœ œ #œ .  .  . P . fj j œ. # œ # œ #œ J J ‰ ‰ #œ #œ ‰ #œ #œ ‰ #œ . #œ . P > > f # œœ # # œœ # ˙˙ # ˙˙ ∑

Œ

# ˘œ # œ.

a2

œ bœ

˘œ # œ.

a2

1. # œ. #œ J ‰ > f

˘ Œ œ b œ. ‰ œœj ‰ . Œ

œœ # œœ  . j œ œ ‰ œ œ > .

˙˙

˙˙

‰ œj ‰ œ.

œ œ #œ œ. œ # œ . . ˙˙

j 1. œœ Œ œ œ. ‰ .  F dim. 1. j œœ Œ n œ œ ‰ . . F dim. ˘ 1. œ b œ. œ Œ ‰ œ. F dim.

˙˙

. > . > . # œ # œJ ‰ œ Jœ ‰ œ œ. # œ. œ.

˙˙ j j œ. ‰ œ. Œ œ œ.  j œ. ‰ œ. J‰

j œ. Œ b œ œ . .œ b ˘œ œ. J Œ

œ œ #œ œ

œœœœ P ∑

bœ bœ œ œ

P

F

Œ

˘œ b œ.

#˙ F

˘ ˘ Œ # œ # œ. Œ œ b œ. ‰ œ.j ‰ œ.j Œ œ œ.  F ‰ j‰ j Œ ‰ # œj ‰ # œj Œ # œ œ Œ # œ œ Œ œ œ. œ. œ. b œ œ. . . .  .    f F ˘ . ˘ ˘ . ‰ œ. ‰ # œJ Œ œ œ Œ œ # œ. Œ œ # œ. ‰ œ. ‰ œ. Œ œ b œ. J J J  f F . . b œ . b œ. . . > . > . ∑ œ œ # œ # Jœ ‰ # œ # œJ ‰ œ Jœ ‰ œ œ. # œ. œ. > P f . b œ. . b œ. . . > . > . œ. ‰ œ œ # œ # Jœ ‰ # œ # œJ ‰ œ Jœ ‰ œ œ. # œ. œ. œ J > > f ‰ œ.j ‰ # œ. J

˘ Œ œ # œ. f

F

dim.

‰ œj ‰ œj Œ œ œ . . . dim. ‰ j‰ j Œ œ. œ. b œ œ . dim. ‰ œ. ‰ œ.j Œ b œ œ J . dim.

œ. œ. œ œ . .

œ. œ. œ œ œ. ‰ . . >œ J


Variacions Simfòniques

116

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

& &

# & #

?

?

116

Cx.

‰ œj ‰ . p

# & # ‰ œj ‰ p. . ? ‰ b Jœ ‰ p 116 # ∑ &

116

Timb.

˙˙ p

œœ J‰Œ

˘œ . j Œ œ # œœ ‰ 1. j ‰ œ. œ. ƒ p ˘œ # œ. 1. j Œ œ œ ‰ j‰ œ. œ. ƒ˘ p œ œ. œ. Œ œ # œ ‰1. b Jœ. ‰ J p ƒ Œ œœ œ.œ  f ∑

a2 ˘ . Œ œ #œ f > Œ œ œ F Œ œ œ >œ œ

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

Œ œœ œ.œ 

˘ . Œ œ #œ

b n ˙˙ π

˙˙ ∑

œ bœ œ œ p

&

Vl. II

dim.

&

rit.

Vl. I

˙˙

116

b b ˙˙

œ bœ œ œ p

˙˙

&

Plt.

b b ˙˙

Xil.

˙˙

F

116

˘œ . j Œ œ # œœ œ. ƒ ˘œ # œ. j Œ œ œ œ. ƒ˘ œ œ. .œ œ #œ J Œ ƒ

˙˙ F

&

Trg.

œœ J‰Œ

> Œ œ œ F Œ œ œ >œ œ

Glk.

116

˙˙

17

‰ œj ‰ œj Œ œ œ . .  . p f ‰ j‰ j Œ œ œ œ œ  . p. . f j j ‰ b œ. ‰ œ Œ œ # œ  . p . f ∑ œ. b œ œ œ . . .

‰ œj ‰ œj Œ œ œ . .  . p f ‰ j‰ j Œ œ œ œ. œ.  . p f j j ‰ b œ. ‰ œ Œ œ # œ  . p . f ∑ œ. b œ œ œ . . .

‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj . . . . P dim.

‰ j‰ j ‰ j‰ j œ. œ. œ. œ. P dim. ‰ b œ. j ‰ œj ‰ b œ. j ‰ œj . P . dim.

˙ F

pizz.

˘ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j Œ œ b œ Œ œ œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. œ.  . P ‰ j‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j ‰ j‰ j b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b ˙ π ‰ b œ. j ‰ œj ‰ b œ. j ‰ œj ‰ b œ. j ‰ œj ‰ b œ. j ‰ œj b ˙ . . . . π

dim.

œ. ‰ œ b œ œ œ. œ. b œ œ œ . . œ. . œ J ‰ œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. . . . œ J > > p dim. F

b œ. b œ œ œ b œ. b œ œ œ . . . . . .

˙

œ. b œ œ œ œ. b œ œ œ . . . . . .

œ bœ π œ< b œ π <

˙ ˙

œ bœ œ b œ< <


Variacions Simfòniques

18

a tempo

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

# & #

?

#

# & #

? ?

128

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

128

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

128

Timb.

128

Cx.

1. . Œ # œ n œ œ # œ œ # œ. . > . p

Œ œ œ œ œ. œ œ. . . p > 1. # œ. n > œ œ # œ. b œ. œ. Œ p 1.

j Œ ‰ œœ ˙˙ p 1. Œ ‰ œ-j ˙ p ∑

j Œ ‰ œœ ˙˙ p Œ ‰ œ-j ˙ p

j Œ ‰ œœ ˙˙ p Œ ‰ œJ ˙ p

œ. ‰ # œ. ‰ J J p 1. ∑ œ.j ‰ # œj ‰ p . 1.œ. œ. J J ∑ ‰ ‰ p 1.

Xil.

&

œ œ #œ œ p

Œ ‰ >œ J p

128

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

≥≤ Œ b œ œ. Œ œ # œ Œ  . p ≥≤ Œ Œ Œ œ œ. œ œ.  p≤ ˘≥ ˘ Œ b œ œ. Œ # œ n œ. Œ p ≥ œ > P

≤ ≥ . # œ. n œ œ # œ. œ # œ. Œ b œ œ. Œ œ # œ. Œ # œ. n œ > >   π ≤ ≥ Œ Œ Œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ > >   π ≤ >≥ ˘ ˘ . > # œ. n œ œ # œ. b œ œ. Œ b œ œ. Œ # œ n œ. Œ # œ. n œ π ∑

œ≤. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ J > J > J

œ. œ # œ œ . . . P

œ. œ # œ œ œ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ. ‰ . . . > J > J > J p

∑ ∑ ∑

Plt.

˙

˙ π

˙

j j œ. ‰ # œ. ‰ ∑ b œ. n œ. J‰ J‰ ∑

œ. ‰ # œ. ‰ ∑ J J

128

&

Trg.

1.

˙

Glk.

128

Œ ‰ >œ J p

˙

Œ #œ nœ . >

Œ

œ. œ > > Œ # œ. n œ

∑ ∑

Œ ‰ >œ J p

˙

œ ‰ œ ‰ # œj ‰ œ ‰ ∑ J J J P ∑

Œ #œ œ . >

Œ

œ. œ > > Œ # œ. n œ

œ œJ. ‰ >

œ œJ. ‰ >

œ ‰ œj ‰ # œj ‰ œj ‰ ∑ J P pizz.


Variacions Simfòniques

143

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

& &

# & #

## ##

43

43

####

43

##

43

j œœ ‰ Œ > ƒ 143 # ∑ &

###

˙.

a2

F

˙. ˙. p

˙˙ .. p

# & #

43

####

?

43

##

3 œ Œ 4 F

##

43

?

143

Cx.

43

Variació 2 Tempo di valse q = 138

?

143

Timb.

molto rit.

19

Glk.

&

43

##

Xil.

&

43

##

143

Trg.

43

Plt.

43

43

##

Œ

43

##

Œ

43

##

143

j‰ Œ & œ > ƒ & j‰ Œ œ > ƒ B œj ‰ Œ > ƒ arco ? ≥ ˙ f arco j ? œ ‰Œ > ƒ

143

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

-- 43 œ œ- œ- # œ- œ- œ œ # œ # # 3 3

43

≥ œ p< ≥

p œ< ≥ Œ œ

≥˙

p

cantabile

sim. ≤ Œ œ œ œ < < < sim. ≤ Œ œ œ œ < < < sim. œ≤ Œ œ œ < <

œ ˙

F # # œ- Œ Œ p

œ

Œ œ œ Œ œ œ < < < < Œ

œ œ < <

Œ

#œ œ < <

Œ œ œ Œ œ œ < < < <

˙

œ œ œ œ

œ- Œ Œ n œ- Œ Œ

œ- Œ Œ

Œ œ œ Œ œ œ Œ œ < P Œ Œ œ œ Œ œ œ œ < < < < < P    Œ œ œ Œ œ œ Œ œ < < P ˙ œ ˙ œ ˙

F

œP

Œ Œ

œ- Œ Œ

  œ Œ œ œ œ< Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

œ- Œ Œ

œ- Œ Œ

Œ

œ œ

F   Œ œ œ F œ œ Œ F ˙ œ œ- Œ Œ F


Variacions Simfòniques

20

154

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

##

# & #

## & ## ? ##

∑ ˙.

#˙.

˙. ˙.

Tpt. 1, 2

## & # # ˙˙ ..

Tb. 1, 2

## & ##

? ## ? ##

154

Timb.

154

Cx.

# & #

154

Glk.

Xil.

# & # 154

œ‰Œ Œ J

˙˙ .. ˙˙ .. Fj > œ ‰ Œ Œ b ˙˙ .. œ F j ∑ œ ‰Œ Œ œ

154

Tr. 1, 2

˙ ˙ F

# œœ ∑

j œ ‰Œ Œ œ œ- Œ Œ œ ∑

˙. ˙.

˙˙ ..

p

∑ ∑

Œ œ œ Œ œœ œœ œ œ < < p< < œ- Œ Œ œ Œ Œ Œ 1.œ œ ˙ . œ œ œ œ œ F p∑

Plt.

Vc.

Cb.

? ## ? ##

  Œ #œ œ

  Œ œ œ

  Œ œ œ

Œ œ # œ

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ œ < <

Œ œ œ < <

Œ œ œ < <

œ œ œ

œ œ œ

˙

˙

Œ

˙

B ##

Vla.

# & #

f    Œ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ < F œ œ œ ˙. ˙. f

Vl. II

œ œ œ

˙.

# & #

Vl. I

a2

∑ ˙.

˙.

˙. P

Trg.

154

œ œ œ

œ- Œ Œ

  Œ œ œ

  Œ œ œ

œ- Œ Œ b œ Œ Œ -

  Œ œ œ #œ

œ- Œ Œ

  Œ œ œ œ

œ- Œ Œ

Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ π

˙. p

˙. p

∑ ∑

˙.

˙. ∑

pizz.  . . Œ œ œ œ Œ Œ Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ œ Œ œ. < < F π p pizz. Œ Œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ. œ. Œ œ. Œ œ œ < < œ . . . . < p F π pizz. .  . . . . Œ œ œ œ Œ Œ Œ œ. œ. Œ œ œ Œ œ œ Œ œ < F p π ≥ œ œ ≤ œ ˙ œ œ œ ˙. Œ œ œ ˙.

p œ- Œ Œ p

p

Œ œ œ

œ.

. . Œ œ œ

œ.

Œ œ. œ.

œ

˙.

œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ p F

˙.

pizz.

F

œ.

. . Œ œ œ


Variacions Simfòniques

166

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

##

# & #

? ##

? ##

Xil.

# & #

Plt.

# & #

##

. . Œ œ œ

Vl. II

# & #

Œ # œ. œ.

Vla.

Vc.

Cb.

&

B ##

˙.

? ##

˙.

  Œ œ œ P

Œ b œœ œœ < < P arco ≥˙ . Div. arco

B

F ≥˙ .

arco

. . Œ œ œ

? ##

Œ œ œ

˙. F

F arco œ- Œ Œ p

  Œ œ nœ Œ n œœ # œœ

 Œ bœ F  Œ n œœ

œ œœ

n œœ Œ n # œœ

Œ œ œ

Œ b œœ n œœ < < ˙.

nœ œ bœ

˙.

œ- Œ Œ

œ- Œ Œ

œ

œ b˙ œ b˙

œ œ

˙˙ .

œ

˙˙ .

œ

œ œ

˙. ˙.

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ œ

˙.

Œ b œœ œœ < <

F n˙   Œ œ œ Œ n œ œ n ˙ F Œ Œ n œœ œœ Œ n œœ œœ ˙˙ < < Œ p œ ˙ b œ Œ Œ Œ Œ b œ˙ œp Œ ˙˙ n˙. . ˙ Œ ˙. n˙. p

œ b˙

  Œ œ nœ

rit. a2

˙.

˙.

Œ n œ œ

nœ œ bœ

F nœ Œ Œ n œf n˙. b ˙. F ∑

œ Œ Œ œ-

Œ œ œ P ˙.

F

166

Vl. I

Œ n œ œ

˙. p

166

Trg.

Œ œ œ

166

Glk.

œ

## œœ Œ n œœ œœ & # # Œ # œœ œœ <p < P œ Œ Œ œ Œ Œ ? ## ˙ . œœP F 166 ## ∑ & # n˙. n ˙˙ .. b ˙. p #### ∑ ∑ ∑ &

166

Cx.

 Œ œ P Œ n œœ

˙.

166

Timb.

21

Œ n œœ œœ < < F œ bœ nœ f œ bœ nœ n œ- Œ Œ F

  Œ œ œ

Œ n œ œ

Œ b œœ œœ < <

Œ œ œ bœ œ < <

b˙.

˙.

b˙.

˙.

œ- Œ Œ

b œ-

˙. p n˙

˙.  œ b˙

˙ ˙˙ . Œ ˙ p n˙ œ b˙ F n˙ œ b˙ F ≤. ≥ Œ Œ ˙ œ ˙ p

. . œœ. Œ œœ œœ

Œ œ œ Œ œœ œœ œ. œ. . . F . . . . Œ œœ œœ Œ œœ œœ F Œ Œ œœ ∑ Œ Œ F œ Œ Œ F ˙. a2

œ Œ Œ ∑

F Œ œ œ Œ œ œ F ∑

(plat suspès)

F Œ

œœ. œ. œ. Œ œ œ

Œ œœ œœ Œ œœ œœ . . . . P

˙. ∑

  Œ bœ œ F

f

˙. p

œ. Œ œ F . Œ œœ F

a tempo

œ œ œ œ?

˙

œ ˙

œ

Tutti

œ ˙

œ

˙ f ˙

œ ˙

œ

˙ f

Œ

Œ

f

˙ f

f

œ ˙ ˙

œ


Variacions Simfòniques

22

177

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

# & #

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

. . . . Œ œœ œœ Œ # œœ œœ

&

###

Xil.

Œ œ œ Œ œ œ

# & #

Plt.

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ œœ œœ . . f œ. œ. Œ œ œ f

Œ œœ œœ . . œ. œ. Œ œ œ

Œ œœ œœ . .

˙. ˙.

˙. ˙.

œ Œ Œ

œ Œ Œ

f

. . Œ œœ œœ

Œ œœ œœ . .

œ. œ. Œ œ œ . . Œ œœ œœ

. . Œ œœ œœ

œ. œ. Œ œ œ . . Œ œœ œœ Œ œœ œœ . . . . Œ œœ œœ ˙. ˙.

. . Œ œœ œœ f

. . . . Œ # œœ œœ Œ œœ œœ

˙1.

˙

f

œ

œ Œ Œ

œ œ œ œ

Œ œœ œœ . .

Œ œœ œœ . .

œ Œ Œ

˙. p

˙.

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ œœ ‹ œœ ˙˙ .. p ∑

Œ œ œ f

Œ œ œ

# & #

##

˙

œ œ œ œ

˙

# & #

˙

œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

177

Vl. I

œ. œ. Œ œ œ

177

Trg.

177

Glk.

œ œ. œ. œ

œ. œ. Œ œ œ f . . Œ œœ œœ

˙˙ . . F ## & # # Œ œœ œœ Œ # œœ œœ Œ œœ. œœ. . . F ? ## n œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ f 177 ? ## ∑ ∑ ˙. f 177

Cx.

œ. œ. œ. œ. Œ œ œ Œ #œ œ

## & # # Œ œœ. œœ. Œ # œœ . . . . ? # # Œ n œœ œœ Œ œœ 177

Tr. 1, 2

##

&

B ## ? ## ? ##

˙ n˙

œ œ œ œ Œ ˙

Œ

˙. p œ ˙

˙.  œ œ œ œ

(plat suspès)

œ

˙

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ œ œ

˙ ˙

œ Œ

˙ ˙

œ

˙

Œ

˙

œ Œ

œ œ œ ˙

Œ

. . Œ œ œ f Œ œ. œ. f . . Œ œ œ f ˙ œ

Œ œ. œ. Œ œ. œ.

œ Œ Œ f

œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ bœ Œ Œ œ Œ Œ

ƒ

pizz.

Œ œ œ Œ œ œ ˙. . . Œ

Œ œ. œ. Œ œ œ . .

Œ

˙

œ œ œ ˙

. . Œ # œ. œ. Œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ.

œ #œ ˙.

Œ œ. œ. Œ œ # œ ˙ . #œ ˙

œ


Variacions Simfòniques

##

# & #

? ##

? ##

189

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

## & ## ? ##

## & #

189

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

## & ##

189

Timb.

189

Cx.

# & #

189

Glk.

Xil.

# & # 189

n ˙˙ .. p

n œœ .. π

‰Œ

j œœ ‰ Œ Œ

˙. ˙. p

œ. œ. π

23

n˙ F

a2

‰Œ ∑

j œ‰Œ Œ œ

˙˙ .. p 1. ˙. π

˙

œ

˙˙ .. ∑

Plt.

Œ n œ. b œ. p

Œ œ. œ .

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

# & #

Œ

œ. œ. p # B # Œ œ œ. . p ? ## œ ˙ P ? ## œ Œ Œ p

˙

Œ

˙

Œ

≤ Œ Œ œ F ∑

≥œ œ œ

œ ˙

≤ œ Œ œ

˙. p

œ Œ Œ

arco

≥ bœ œ œ

Œ

&

Vl. I

Œ

≥œ œ œ

˙˙

≤ Œ œ bœ p ≤ Œ œ œ p ≤ Œ bœ œ p

˙˙ .. π

˙

Œ

Œ

˙˙

˙

˙˙ ..

Œ

Œ œ œ. . p

˙

##

˙.

˙.

˙.

Trg.

189

œ ˙. œœ œœ œ b ˙ . p F

≤ Œ œ œ p ≤ Œ œ œ p ≤ Œ œ œ p

≥œ œ œ ≥ œ bœ œ ≥œ œ œ

œ ˙

≤ œ Œ œ

˙.

œ Œ Œ

Œ œ. p . Œ œ p œ œ

œ. œ. œ

œ Œ Œ

pizz.

Œ

˙

p

Œ œ . œ. . Œ œ œ. ˙

œ

œ Œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ Œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ∑

ϲ

F

b˙ p ˙ p ˙

p œ ˙

œ œ bœ

œ Œ Œ P


Variacions Simfòniques

24

200

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& &

##

œœ

##

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Xil.

˙˙ .. π

˙˙ ..

? ##

? ##

? ##

## & #

## & ##

# & # # & #

200

˙. ˙. p ˙. ˙. p

˙˙ ..

˙. ˙.

Œ Œ œ ˙ nœ P ∑ ∑ 1.

˙ ∑

œ

˙ ˙ π ˙ ˙ π ˙. p

Œ

Œ

˙.

Vla.

Vc.

Cb.

# & #

bœ nœ œ

˙

B ##

œ œ bœ

˙

? ##

œ

Œ

œ ˙

? ##

ϲ

œ

œ Œ Œ

œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ

Œ ∑

ϲ

˙˙˙

Œ

Œ

Œ

œ Œ Œ

˙˙˙

Œ œ

œ Œ Œ

˙. π

cantabile

Œ œ. œ. π . . Œ œ œ π ˙. p

Vl. II

˙.

Plt.

œ œ œ

˙. ∏ U ˙.

œ œ

U ˙.

˙. ˙.

œ

˙˙ .. ∏ ∑

œ œ œ

U

œ

nn###

˙˙ . .

# & #

U

Vl. I

˙. ˙.

˙

œ Œ Œ p

˙.

˙. p ˙

œ

œ

nn###

nn### nn###

. . Œ œ œ

U ˙.

π

nn###

U ˙.

nn###

˙.

˙.

U ˙.

˙.

˙.

nn###

. . Œ œ œ

π U

˙. π

42 42 42 42 42 42

. . Œ œ œ

˙. ˙≤

nn###

nn###

. . Œ œ œ

arco

42

nnnn#### 2 # 4

U ˙.

Œ œ. œ. . . Œ œ œ

˙.

π

42

nnn#### 2 4

U ˙.

˙.

42

nnnn#### 2 # 4

U

œ œ œ

˙˙ ..

nn###

˙. ˙.

˙˙ ..

˙˙ .. π ˙.

π

U

Trg.

200

˙˙ ..

nn###

π

˙˙ ..

˙˙ ..

˙. ˙. π

U ˙.

˙. ˙. ˙.

˙. ˙.

200

Glk.

rit.

200

Cx.

˙. p

1.

œ

˙

˙.

a tempo

rit.

200

Timb.

F

œœ Œ Œ

## & ##

200

Tr. 1, 2

Œ Œ

˙˙ ..

nn###

42 42 42 42 42 42


Variacions Simfòniques

Variació 3

## & # 42

210

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

q = 120

## & # 42 ## & # # # 42

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Xil.

p œœ p

œœ œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

? ### 2 4

Œ

42

Œ

Œ

? ### 2 4 ## & # # 42 ## & # # # 42 ? ### 2 4

## & # 42 ## & # 42

œ

F

œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

œ

œ p

a2

œ ∑

Œ ∑

œœœœ œ œ œœœœ œ Œ > . > œ. f 1.

Œ

œ

œ

œ

ƒ œœœœ

‰ Œ œ œ.œ œœ œœ. œjœ . œ. > a2 f ∑ Œ œœœœ ƒ ∑

a2

ƒ œ œ œ œ œ. . . œ œ≈‰ Œ R f

Œ

œœœœ

a2

1.

210

Glk.

210

Cx.

œœ. J ‰ F œœ. J ‰ F œœ. J ‰ F j œ. ‰ F

210

Timb.

œœ

210

Tr. 1, 2

œœ p œœ

25

œ

f

œœœœ

f

∑ Œ

œœœœ

f

Trg.

42

Plt.

42

210

˘≥œ ‰ J F ≥j # # ∑ & # 42 œ ‰  F ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≥ B # # # 42 Œ œ œ œ œ œ œ. . f Div. ≥j ? ### 2 ∑ œœ ‰ 4 F ˘œ ? ### 2 ∑ 4 J ‰ F ## & # 42

210

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

˘≥œ ‰ J

˘œ J ‰ Œ

≥j j œ ‰ nœ ‰ Œ   ≥. ≥œ. ≥ ≤ sim. œ œ œ œœœœ > . ˘≥œ ˘ œ ‰ n œœ ‰ Œ J J ˘≥œ ˘œ J ‰ J ‰ Œ

˘œ ˘œ J‰ J‰

j ˘ œ ‰ œJ ‰  . œ. œ. œ. œ

˘œ J f ˘œ ˘œ œ œ ‰ Œ J J f > œ œ œ œ >œ . œ œ œ œ >œ œ ‰ œ J ˘œ J ‰ Œ

˘œ ˘œ ˘ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ Œ J J J

n ˘œ ‰ ˘œ ‰ J J

˘œ J ‰ Œ

œ

œ

œ˘œ ‰ ˘œœ ‰ J J ˘œ ˘œ J ‰ J ‰

œœœœ . . œ œ œœœœœœœœ F ƒ œœœœ j œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ ‰ > ƒ F œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œj ‰ Œ . > ‰ Œ

˘œ œ ‰ Œ J ˘œ J ‰ Œ

œœœœœ œ ‰ . . œ œ œ œ œj >

Unis.


Variacions Simfòniques

26

219

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

& &

### ###

219

Glk.

Xil.

& &

### ###

Trg.

Plt.

 219

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

###

B ### ? ### ? ###

j ‰ œ. œ œ œ œ >œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ. > ˘œ ˘œ a2 œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ J J  œ

œ 

œ

œ œ

œ œ œ ‰ J

œ œ Œ œ œ Œ ∑ f œ œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œJ ‰

œ ‰ Œ J

n œœ F bœ bœ F

œ p

n œœ nœ nœ

œ

œ

ƒ n œ. œ. n œ. œ. b œ. œ. . . bœ œ ƒ n œ. œ. n œ. œ. b œ œ . . n œ. œ. ƒ

a2

œ. œ. n œ. œ . f j ‰. j ‰. n n œœ. n n œœ. F a2. . n œ œ n œ. œ. b œ œ . . n œ. œ. f œ. œ. n œ. œ. f a2

œ œ œ œ œ œ œ œ

F

nœ nœ bœ bœ ∑

˙

œ. œ. ‰ J

n œ. œ. n œ. œ. b œ. œ. . . bœ œ

œ. œ. ‰ J

a2

œ

œ œ Œ

f >œ . œ œ œ œ >œ . œ œ œœœœ œ > >œ . œ œ œ œ >œ . œ œ œœœœ œ > Div. ˘œ œœ # œœ œ ‰ Œ Œ J ƒ Div. œ˘œ ‰ ˘œœ ‰ ˘œœ ‰ Œ Œ J J J ƒ ˘ œœ œ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ J   ƒ

a2

j œœ ‰ Œ J ‰ Œ f

j œ ‰ Œ œ ˘ œœ ‰ Œ J

F

œ œ œ œj ‰ œœœœ  ∑

‰ œj ‰ œ  # œœ

n œ˙

j ‰ Œ œœ f j ‰ Œ n œœ f ∑

œ œ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œ ‰ J

f ˙

###

j œœ ‰ Œ 

# œœ

œ œ Œ

219

Vl. I

œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œJ. ‰

## & # # # œœ ƒ ? # # # œj œ  219 ƒ ## & # # œœ ƒ # # & # ## œ > ˘ ? # # # œœ J ƒ 219 ? ### œ  219

Cx.

œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ. œ. J ‰

j œ ‰ Œ  F j œ ‰ Œ  F

˘ j œ ‰ b œJ ‰ 

j j nœ ‰ œ ‰   Unis. . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ n œ œ œ œ n œ œ œ œ f ˘ ˘ ˘œ ˘ n œœ ‰ b œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ Œ J J J J F n ˘œ b ˘œ j‰ Œ J ‰ J ‰ œ œ œj ‰ œ   F

f

j j œ ‰ œ ‰  

n >œ œ n œ œ b >œ œ bœ œ ƒ

j ‰ j ‰ nœ œ nœ œ bœ œ nœ œ > bœ œ  ƒ>  œ. œ. b œ œ n œ n œ n >œ œ n œ œ b >œ œ b œ œ ˘œ ˘ œ ‰ n œœ J J

n ˘œ ‰ ˘œ J J

‰ ‰

ƒ nn œœ. f œ.

f

œœ. n b œœ.

œœ.

œ. n œ.

œ.


Variacions Simfòniques

226

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

& &

### ###

226

Glk.

Xil.

rit.

## r≈ ‰ Œ & # # # n œ. œ. œ œ n œ. œ. n œ. œ. n œ . . . F ? ### n œ. œ. b œ. œ ˙ . p> 226 ## & # # b œj ‰. b œj ‰. b œ. ˙˙ b œ. > π r ## ∑ & # # # n œ. ≈ ‰ Œ p j # ? ## n œ. œ. b œ. œ. œ ‰ Œ p> 226 ? ### ∑ ˙ p 226

Cx.

n œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . r bœ œ nœ ≈ ‰ Œ . p n œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . r bœ œ nœ ≈ ‰ Œ . p

&

œ bœ bœ

Vla.

Vc.

Cb.

## & # B ### ? ### ? ###

j ‰ Œ œ

nœ . b b œœ n œ.

>œ œ œ œ ƒ >œ œ œ œ

Œ

ƒ ∑

Œ œœ œœ > f ∑

F

œ

œ

Œ

>œ œ œ œ

œ

Œ Œ ∑

>œ œ œ œ Œ f

œ

>œ œ œ œ

∑ ∑

. . œ. œ. œ œ f

a2

∑ ∑

œ

œ

Œ

œœ p œœ

œœ

œ p

œ

p œœ p

a2

œœ œœ

œ. ‰ Œ J

. . œ. œ. œ œ

a2

f

œ

∑ œ

j nœ ‰ Œ p

˘≥œ ‰ J F ≥j ∑ r≈ ‰ Œ œ œ œ bœ œ œ ‰ bœ œ nœ  F p ≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≥ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . F f Div. ≥j >˙ n œœ. b b œœ. n œ. œœ ‰ Œ œœ ‰ nœ ˙ J p F ˘œ j œ. b œ. œ. ˙ œ ‰ Œ J ‰ >p F

nœ œ œ œ bœ œ b œ œ n œr ≈ ‰ Œ p nœ

œ œ >œ œ f

j ‰ Œ œœ

Plt.

Vl. II

Œ

&

Vl. I

226

###

Œ

Trg.

226

œ œ œ œ œ œ œ œ

###

## & #

a tempo

27

˘≥œ ‰ J

˘œ J ‰ Œ

≥j j œ ‰ nœ ‰ Œ   ≥. ≥œ. ≥ ≤ sim. œ œ œ œœœœ > . ˘≥œ ˘ œ ‰ n œœ ‰ Œ J J ˘≥œ ˘œ J ‰ J ‰ Œ

˘œ ˘œ J ‰ J ‰

j ˘ œ ‰ Jœ ‰  . œ. œ. œ. œ

˘œ J ‰ Œ ˘œ ‰ Œ J

œ

œ

œ

> œ œ œ œ >œ . œ œ œ œ œ ‰ œ J

˘œ ˘œ ˘ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ Œ J J J

n ˘œ ‰ ˘œ ‰ J J

œ

˘œ J ‰ Œ

œ˘œ ‰ ˘œœ ‰ J J ˘œ ˘œ J ‰ J ‰


Variacions Simfòniques

28

œœ. & J ‰ F . # # # œœ ‰ & J F . # # # # œœ ‰ & # J F ? # # # œj ‰ . F 234 ## & ## œ œ F ## & # ## 234

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

###

Xil.

Œ

Œ

œœ

Œ

œ

## & # ## & #

234

ƒ

j œœ ‰ Œ . f 1. >œ œ Œ Œ

? ###

234

Glk.

Œ

œ. J ‰ Œ

234

Cx.

? ###

234

Timb.

Œ

>œ œ ƒ >œ œ

Œ

œœ Œ œœ Œ

œ

a2

j œ œ f ˘œ ∑ œ J f j œ ∑ œ  f a2 œœœœ œœ ƒ ˘œ ∑ œ J f ∑ œ J f œœœœ œ J f

œ

f œ œ f

œœœœ œ J f

Œ

Œ

j œœ ‰  ˘œ œ ‰ J j œ ‰ œ 

j ‰ œœ  ˘œ œ ‰ J

Œ

j œœ ‰ 

Œ

˘œ œ J

˘œ œ J

Œ

j œ ‰

Œ

œœœœ œ J

Œ

œœ ‰ ‰ ‰ œœ ‰

œœœœ ‰

j œ ‰

‰ ‰

∑ Œ

œ J œ œ J

œ œ œ œ Œ

ƒ œœ ƒ

œœ. J

œœ

œœ. J

œœ

‰ ‰

˘œ œ ‰ Œ J

œ˘œ ‰ Œ J

˘œ p œ ‰ j ‰ J œœ  ˘ a2 œ œ œ œ œj ‰ j ‰ œœ ‰ œ J   ƒ p j j ‰ œ ‰ Œ œ œ œ œœ œ œ.  ƒ ˘ œ œ œ œ œœ ‰ Œ Œ J ƒ j j œ ‰ Œ Œ œœ ‰ œ   ƒ j œ ‰ Œ Œ œ ‰ J f œœ ƒ

œœ. J

œœ

∑ œœœœ œ J

Œ

œœ

Œ

Trg.

Plt.

234

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& &

### ###

B ### ? ### ? ###

˘œ J f ˘œ J f >œ

. œœœœ œ œœœœ . . œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ F ƒ œœœœ œ . œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ. œ. ‰ Œ ‰ œ. œ. œ > ƒ F œ. œ. >œ ‰ ˘œ ‰ ˘œ ‰ ˘œ ‰ Œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ. J J J J . f ‰ Œ

˘œ œ ‰ Œ J ˘œ J ‰ Œ

œœœœœ œ ‰ . . œ œ œ œ œj >

Unis.

j œ ‰  f ˘ œ ‰ J f

j œ ‰  j œ ‰ 

j œ ‰  j œ ‰ 

œ. œ.

œœœœ œœœœ

Œ

œ œ œj ‰  œ œ œ œ ˘œJ ‰

Œ

Œ

˘œ J

œ≈‰ Œ R

œœœœœœœœ

F j œ ‰  ˘œ J ‰

j œ ‰ p ˘œ J ‰ p ˘œ ˘œ J ‰ ‰ J p


Variacions Simfòniques

241

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

& &

###

###

## & # ## j ‰ j ‰ œœ œœ ˘ ˘ ? # # # œœ ‰ œ ‰ œ J J 241 ## ∑ & ## ## & # ##

? ###

? ###

241

Timb.

241

Cx.

241

Glk.

Xil.

& &

###

###

241

Trg.

Plt.

241

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

###

## & # B ### ? ### ? ###

œœœ j œ ‰  ˘œ J ‰ ˘œ J ‰

œ. œ. œ. œ. œ. . . œ œ œ. œ. . . . a2 œ œ œ œœ Œ ƒ F a2 œ. œ. œ. œ. œ œœ . œ. œ. œ œr ≈ ‰ Œ . . F ƒ a2 ƒ j ‰ Œ œ. œ. œ œ œœ . . œ. œ. œ. œ n ˙˙ . p j ƒ œ ‰ Œ ∑ n ˙˙ œ p  ƒ j ∑ n˙ œœ ‰ Œ ˙  p ƒj œ ‰ Œ ∑ œ  ƒ˘ œ ∑ œ ‰ Œ n ˙˙ J p ƒ ∑ ˙ ˙ > p f œ

ƒ œ

ƒ

œ œ

œ

œ

Œ

œ œ

œ

œ

œ

œœ p

œ p

œœœœ œ œ œ œ œ ∑ Œ œ œ œ œœ ƒ p Div. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ Œ œœ œœ ƒ p j j œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ Œ œ œ œ œ n˙   ƒ ƒ p> ˘œ ˘œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J ‰ J ‰ Œ ƒ p> ƒ pizz. ˘œ j œ ∑ J ‰ œ ‰ Œ J  f ƒ

œœ œœ

∑ œœ ∑ œ ∑

29

œœ J ‰ Œ œœ J ‰ Œ

∑ ∑

j‰ Œ œ œ j œœ ‰ Œ

∑ ∑

j œ ‰ Œ œ

j œœ ‰ Œ

j‰ Œ œ

j œ ‰ Œ œ

˘œ œ ‰ J ƒ ˘œ œ ‰ J ƒ ˘œ œ ‰ J ƒ j œœ ‰  ƒ j œœ ‰ ƒ˘ œ œ ‰ J ƒj œ ‰ œ  ƒ j‰ œ. ƒ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

œ ‰ Œ J

U

≤ ≥ ˘œ >œ . ∑ J ƒ ˘œ U j‰ Œ ∑ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ J ƒ ≥≤≥≤ . . ˘œ U j ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ œ J ‰ Œ œ F ƒ ˘œ U j‰ Œ ∑ œ ‰ Œ œ J ƒ U arco ∑ j‰ Œ ‰ Œ ∑ œ ƒ œ œ œœœ œœ J ‰ Œ

nnnb nnnb

nnnn# nnnb nnnn

nnnn# nnnb nnnb

nnnb nnnb

nnnb nnnb nnn

b

nnnb nnnb


Variacions Simfòniques

30

Variació 4 q = 144

Fl. 1, 2

&b

Ob. 1, 2

&b

Cl. 1, 2

&

248

Fg. 1, 2

#

?b

j œ ‰ Œ œ. π # ∑ &

248

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

&

. ? b œœ ‰ Œ J π 248 ?b ∑ 248

œ. J ‰

∑ j œ ‰ Œ œ.

∑ ∑

j œ ‰

Xil.

&b

œ œ π

œœ. J ‰

∑ ∑

œœ. ‰ Œ J

&b

œœ. ‰ œœ J p 1. œ. ‰ Jœ. ‰ J p

∑ œ ∏

Glk.

248

œ. ‰ J

1.

π

248

œ

j œœ ‰ .

Cx.

œœ p 1. œ. ‰ J p

∑ j œ ‰

œ ∏

b œœ. ‰ b œœ J F œ. œ. J ‰ J ‰ F

∑ ∑ ∑

j œ ‰ b œ. p œ. œ J p

œ P 1.

Œ

∑ œ π

œ F

j œ ‰ b œ.

Œ

j ‰ œ.

Œ

œœ F

Œ

j œ ‰

œ. œ J

∑ Œ ∑

Œ ∑

Trg.

Plt.

&b

248

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œœœœœœœœ

p

œ œ œ #œ œ œ œ œ

œœœœœœœœ

p

œ #œ œ œ œ œ

j j j j j j & b ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ p p pizz. B b ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œ œ p p ?b

Div. pizz.

#œ œ œ œ p pizz. ?b œ ‰ œ ‰ J J p pizz.

œ

œ

œ ‰ J

œ

œ

œ ‰ J

#œ œ œ œ p œ ‰ œ ‰ J J p

œ

œ J

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ

j j œœ ‰ œœ j j œ ‰ œ œ

œ

œ

‰ Jœ ‰

F

‰ b œœj ‰ F ‰ b œj ‰ F

œ œ F œ ‰ J F

œ

œ J

j œœ j œ œ ‰

j ‰ œœ ‰ b œœ J

‰ œ ‰ bœ J J bœ

œ œ œ

b œ ‰ œJ ‰ J

F

‰ b œœj ‰ F ‰ b œj ‰ F

œ F œ J F

œ ‰

œ

œ J

j œ œ j œ œ ‰


Variacions Simfòniques

Fl. 1, 2

& b b b œœ

Ob. 1, 2

& b bœ

b œœ. ‰ J

255

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

#

œ p bœ ?b bœ p 255 &

j b œ. ‰ j n œ. ‰

. b œœ ‰ J ∑

Tr. 1, 2

&

Tpt. 1, 2

&

#

Tb. 1, 2

?b

?b

255

Timb.

255

∑ ∑ ∑ ∑ j ‰ Œ œ # œ. π ∑ j œ ‰ Œ œ. π

# œœ p œ. œ J p œ œ

p

. # œœ J ‰ ∑

œ. œ J

‰ ‰

n œœ. J F n œœ. J F

œœ. J

œœ. J

‰ ‰

j ‰ j ‰ # œœ œœ .p . # œœ. ‰ œ. ‰ #œ J J p j j # œœ ‰ œœ ‰ . . p ∑

œœ. J

# œœ. J p

. ‰ # œœ J ∑

31

. œ. œ ‰ œœ ‰ J J

. œ. œ ‰ œœ ‰ J J j ‰ j ‰ œ œœ œ. . # œœ. ‰ n œœ. ‰ J J j ‰ j ‰ œœ œœ . . ∑

# œœ. ‰ n œœ. ‰ J J ∑

b œœ. J π b œœ. J π j n œœ . π œ. œ J π j œ b œ. π

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. ‰ œ J π

b ˙˙ p

b˙ ˙ p ˙  π

Œ ∑

Glk.

&b

Xil.

&b

Cx.

255

255

Trg.

Plt.

Vl. I

&b

Vl. II

&b

Vla.

Bb

Vc.

?b

Cb.

?b

255

#œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ F p j j ‰ b œœ ‰ b b œœ ‰ # œ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ # œœ œ J J J J J J J J p F ‰ b œ ‰ b œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ # œ ‰ œ ‰ œJ ‰ # Jœ ‰ Jœ ‰ # œ J J J J F p œ œ bœ œ œ nœ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ nœ œ bœ œ p F œ #œ œ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ n œJ ‰ # œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ n Jœ ‰ J J J p F

œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œœœœœ

p

‰ b œœ J œ ‰ J œ

œ

œ J ‰

j ‰ œ bœ ‰ Jœ œ

œ

œ J ‰

‰ œj ‰ j œ b œœ ‰ œJ ‰ œj œ

œ

œ

œ ‰ œ ‰ J J


Variacions Simfòniques

32

Fl. 1, 2

&b

Ob. 1, 2

&b

Cl. 1, 2

&

262

Fg. 1, 2

#

?b 262

Tr. 1, 2

&

Tpt. 1, 2

&

Tb. 1, 2

Timb.

#

˘œ œ J f ˘œ œ J f j œœ  f ˘œ œ J f j œ œ  f

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

? b œj ‰ œ  f 262 ?b œ F

Xil.

∑ Œ Œ

Œ

œ

Œ

œ

j œ œ œ œ # œœ ‰ œœœœ . π ∑

œœ œœ œœ œœ œœ. ‰ J π ∑

&b

262

Glk.

a tempo

262

Cx.

rit.

&b œ œ f

262

œ œ

œ œ

œ œ

j œ ‰

œ œ

j œœ œœ œœ œœ œœ ‰ . p 1. œ. œ. œ. ‰ J p œ. œ

1.

π

œ. J ‰

∑ ∑

∑ ∑ ∑

j œ œ œ œ # œœ ‰ œœœœ . ∑

∑ œ ∏

j œ ‰

œœ œœ œœ œœ œœ. ‰ J ∑

Trg.

Plt.

& b œ œ œ #œ œ œ œ œ f & b œj ‰ Œ œ f Bb œ ‰ Œ J f j ?b œ ‰ Œ œ f ? b œJ ‰ Œ f

262

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ #œ œ #œ p p j j ‰ Œ ‰ Œ ∑ ‰ œœj ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œœj j œ œ œœ œ # œœ p p j j ‰ Œ ∑ ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j œ ‰ Œ œ œ œ p p j j œ ‰ Œ œœ ‰ Œ ∑ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p p j j ∑ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ Œ J J J p p

œœœœ ‰ œj œ ‰ œj œ

œ ‰ J


Variacions Simfòniques

œ. & b œœ œœ œœ œœ œJ ‰ p . . œ. &b œ œ J ‰ p # ∑ &

269

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

œ. œ . ? b œ œ œœJ ‰ π

∑ ∑ ∑

Tr. 1, 2

&

Tpt. 1, 2

&

#

b œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ. p ∑

Tb. 1, 2

?b

269

j œ ‰

?b  œ ∏

269

Timb.

269

. b œœ œœ œœ œœ b œœJ p

Glk.

&b

Xil.

&b

269

269

‰ ‰ ‰ ‰

˘œ œ J f ˘œ œ J f j œ œ ˘fœ œ J f ˘œ œ J f

‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ

. ‰ n œœ J F . ‰ n œœ J F

. œœ. b œœ . œœ. b œœ ∑

‰ Œ

‰ Œ

œ˘œ J ‰ Œ f j œ ‰ Œ F

∑ b˙  π

Cx.

b œ. b b œœ œœ œœ œœ œ J p b œ. œ. œ. J p b œ. œ œ.j p b œœ. œœ b œœ. J p

33

∑ ∑

˘œ œ J f˘ œœ J f j œ bœ bf˘œœ J f ˘ b œœ J f

Œ

Œ

Œ

. œœ. b œœ. b œœ ‰ J F . b œ. ‰ œœ. b œœ œ J F ∑

Œ

Œ

œ˘œ J ‰ f œ F

∑ Œ

Œ

Trg.

Plt.

œœœ & b œ #œ œ

269

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ

j j & b ‰ œœ ‰ œœ B b ‰ œj ‰ œj ?b

œ

œ

œ

œ

? b œ ‰ œJ ‰ J

F ‰

‰ bœ F bœ J F

j œ ‰ b œœ bœ J F

œ J F bœ ‰

‰ bœ J

œ

œ J

œ ‰

œ œ œ bœ œ œ bœ œ ‰ b b œœ J

‰ b Jœ œ

œ J

‰ b œœ J ‰

œ J

bœ J

bœ bœ bœ ‰

œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ f œœ ‰ Œ œœ ‰ Œ bœ b œœ ‰ Œ bœ ‰ Œ J J J J f œ ‰ Œ œ ‰ Œ bœ ‰ Œ bœ ‰ Œ J J J J f Div. œ ‰ Œ bœ ‰ Œ œ ‰ Œ bœ ‰ Œ œ œ nœ œ J J J J f œ nœ œ œ ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ J f


Variacions Simfòniques

34

˘œ œ b & J

276

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

˘œ b & Jœ # Œ

Cl. 1, 2

&

Fg. 1, 2

?b Œ Œ

276

Tr. 1, 2

&

Tpt. 1, 2

&

Tb. 1, 2

#

?b Œ ?b Œ

276

Timb.

276

# >œœ

p # >œœ ‰ p # œœ p> >œ œ p

œœ > p

# >œ œ p œ p

œ. œ J œ. œ J

j œœ. œ. œ J œœ. J œ. œ J

j œ.

# œœ. J F # œœ. J F

œœ.

# œœ.

œœ.

œœ.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

∑ ‰

Œ

Œ

Glk.

&b

Xil.

&b

Cx.

276

276

˙

Plt.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ f

œ œ nœ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ Œ Œ Œ Œ

j œœ F

#œ J F œœ J F j œ F

œ. œ J

‰ ‰

j œœ. ‰

‰ ‰

Œ

Œ ∑

Œ

Œ

Œ

Œ

œœ. J ‰

œœ. ‰ J

j œ ‰ œ. j œœ ‰ .

j ‰ œ œ.

n # # 44

˙

ƒ

### 4 4 #### 4 4 n # # 44

n # # 44

44

œ

a2.

n # # 44 #### 4 4

U >

n # # 44

œ

œ

j œœ ‰ .

Œ

˙

˙

œœœœœœœ œ œ œ nœ #œ &b p j j & b œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ J p Bb œ ‰ œ ‰ œ ‰ J J J p ? b œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ J J J p ? b Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ p

˘œ œ J f

œœ. J

Trg.

276

œœ. J f œ. œ J f œ. œ J f j œ œ. f j œ œ  f

œ œ œ œ

œ ‰ UŒ J ƒ

n # # 44 n # # 44

44

44

>œ œ > œ œ œ œ œ œ >œ œ > œ œ œ œ œ œ j ‰ UŒ œ > f ƒ j ∑ ∑ œœ ‰ Œ > f >œ ∑ ∑ ‰ Œ J f j œ ‰ Œ ∑ ∑ œ > f > œ ‰ Œ ∑ ∑ J f

n # # 44 n # # 44 # n # 44 n # # 44 n # # 44


Variacions Simfòniques

Variació 5

# & # 44

282

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

q = 136

# & # 44 ## & # # 44 ? # # 44 ## & # 44

282

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

## & # # 44 ? # # 44

282

Cx.

44 

# & # 44

282

Glk.

Xil.

œ

f œœœ f ∑

# & # 44

Trg.

44

Plt.

44

282

# & # 44 

282

Vl. I

Vl. II

Vla.

Œ œ œ F

> n b œœ n b œœ >

n œœ J ‰ j n œœ ‰

j‰ Œ œ nœ œ nœ n œ œ > F a2. > > Œ œ œ. œœ. œ œ Œ  > f a2. 3 3 3 > Œ œœ # œœ œœ ‰ Œ œ n œ J n œ. œ. œ. . . œ. n œ œ œ . . . F f j œ œ œ ‰ Œ œ ‹ œœ œ ‰ Œ n œœ n œ œ > J >œ F œ. > 3 > . . . b œ. œ. œ. œœ œ . œ œ . œ œ n œ. œ. œ. n œ œ œ > 3 3 f

? # # 44 

282

Timb.

œ Œ œ F

# & # 44  B # # 44 

Vc.

? # # 44 

Cb.

? # # 44 

Œ Œ

Œ nœ p

œ

œ

Œ nœ nœ P

nœ nœ

Œ œ œ F

> n b œœ n b œœ >

n œœ J ‰ j n œœ ‰

j‰ Œ œ nœ œ nœ n œ œ > F > > Œ œ œ. œ œ. œ œ Œ  > f a2. 3 3 3 j œ > œ œ ‰ œ # œœ œ ‰ Œ œ n œ J n œ. œ. œ. . . œ. > n œ œ œ ƒ F f. . . j œ œ œ ‰ Œ œ ‹ œœ œ ‰ Œ n œœ n œ œ > J >œ F >œ . 3 > . . . b œ. œ. œ. > œ œ œ . œ œ . œ œ n œ. œ. œ. n œ œ œ > 3 3 f ƒ ∑

Œ œ œ œ œ œ œ œœœ  3 3 p 3 ∑

œ Œ œ F

35

bœ bœ

œ

f œœœ f ∑

Œ

Œ

Œ nœ p

œ

œ

Œ nœ nœ P

nœ nœ

Œ

œ

Œ

bœ bœ

œ Œ

f œœœ Œ f ∑

œœ

j‰ Œ œ > F

j‰ Œ œ >

j‰ Œ œ >

j‰ Œ œ >

j‰ Œ œ > > œ‰ Œ J

j‰ Œ œ > F pizz. > œ‰ Œ J F

j n œ. ‰

˙ j‰ j ‰ Œ n˙ > > œ. n œ. ƒ > Œ œœ œœ œœ ‰ Œ n n œœ œœ œœ ‰ J > J f > > >œ . œ ˙ > nœ ˙ j œ. ‰ œ . n œ. ‰ J ƒ

pizz.

j œœ ‰

Œ

j‰ Œ œ > F pizz. j‰ Œ œ > F

∑ n œœ # œœ > n >˙

pizz.

∑ œœ # œœ œœ ‰ Œ J f > >˙ œ. ‰ Œ Œ J ƒ

pizz.

Œ

Œ œ œ œ œ œ œ œœœ  3 3 p 3 ∑

>œ J‰Œ >œ J‰Œ >œ ‰Œ J > œ‰Œ J >œ J‰Œ

    

n >œ ‰ Œ J n >œ ‰ Œ J > nœ ‰ Œ J j nœ ‰ Œ > n >œ J ‰Œ


Variacions Simfòniques

36

# & #

&

288

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

##

## j & # # b œœ n œœ ‰ n œœ n œœJ ‰ > > ? # # n >œ . b œ b ˘œ ‰ >œ . œ n œj ‰ J  288 ## j‰ j‰ & # nœ. nœ bœ œ. œ nœ >  >  # # # # n œ n œj ‰ >œ n œ ‰ & n œ n œ œJ >œ ? ## ? ##

288

Timb.

288

Cx.

288

Glk.

Xil.

& &

## ##

288

b b œœ n >œœ œœ J‰ Œ Œ f bb œœ n n >œœ œœ Œ J‰ Œ f Œ b n œœ n œœ œœ ‰ > J > Œ b˙

j b œ. ‰

Œ b b œœ n n œœ œœ ‰ > J f ∑

n >œ . b œ b ˘œ ‰ >œ . œ n œj ‰ b >œ . b œ >˙ J  ∑

œ. œ œ ‰ œ. œ œ ‰ J J F

j œ. ‰

œ Œ F œœœ Œ

œœ # >œœ œœ J‰

œ >œ œ œ #œ œ ‰ Œ J

>œœ # >œ œ ƒ > > Œ œ œ œj ‰ Œ œœ # œœ œ œ œ > ƒ Œ ∑ ˙. > > > Œ œ œ œj ‰ Œ œœ # œœ œ œ œ > f > Œ œœ ‹ œœ ∑ f > >œ >œ Œ Œ œ #œ ˙. > f 

w

∑ ∑

∑ ∑

Plt.

Œ bœ bœ bœ

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

# & #

f œœœ

# & #

œ

Vl. I

j œ

f ∑

Trg.

288

B ##

? ##

? ##

Œ bœ bœ bœ Œ bœ bœ bœ Œ bœ bœ bœ Œ bœ bœ bœ

˙ p ˙ p

˙ p

˙ p

˙ p

w f arco ≥ ≤ ≥ œ. œ œ ƒ arco ≥ ≤ ≥ œ. œ œ ƒ≥ ≤ ≥ arco œ. œ œ ƒ arco ≥ ≤ ≥ œ. œ œ ƒ ≤≥ arco ≥ œ œ. œ ƒ

. n œ. œ. œ. n œ Œ nœ œ œ nœ P3 a2. . >œœ n œ. œ. œ. n œ ‰ Œ J P 33 n œ. >œ œ ‰ Œ nœ œ œ nœ nœ œ œ J P. . . Œ

>œ œ‰ Œ J

>œ œ‰ Œ J >œ œ‰ Œ J Œ Œ

œ. œ

œ. ˘ ˘ ˘ œ b œœ œœ œœ

˘ ˘ ˘ œ. œ. b œ œ œ

3

>œœ # >œ >œœ œ J‰ ƒ >œ > >œ Œ œ ‹ œœ Jœ ‰ ƒ

3

Œ

˘ ˘ ˘ œ. œ. nn œœ œœ œœ œœ

3

3

b ˘œ ˘œ ˘œ n œ œ œ nn œœ œœ œœ b œ œ œ nœ œ œ . . . 3 P. . . >œ > œœ ‰ n œ n n œœ J > F j nœ œ ‰ nœ œ œ > > >œ F > > n œœ >œ n b œœ nœ ‰ J F 3

3 3

3

>œ œ f > Œ œœ f >œ Œ œ f

Œ

Œ n ˙. F

Œ œœœ œœœ œ œ œ 3 3 F3

b >œ >œ >œ Œ nœ œ œ nœ œ œ bœ œ œ f Œ œ

3

3

œ

F

≥ 3 œ œ. œ œ. œ nœ œ P ≥ 3 œ œ. œ œ. œ nœ œ P œ œ . œ œ . œ n ≥œ œ P ≥ 3 œ. œ œ. œ œ nœ œ P ≥ 3 œ. œ œ. œ œ nœ œ P 3

# >œœ >œœ ‰ J

œ ‹œ > > # œœ j œ

>œ œ‰ J >œ œ‰ J

œ Œ

f œœœ Œ f ∑ ∑

3

œ ∑

bœ œ œ œ nœ œ œ 3

3

bœ œ œ œ nœ œ œ 3 b œ œ œ œ nœ œ œ 3

&

w f ≥ œ≤ ≥œ œ . œ. œ œ. œ ƒ ≥ œ≤ ≥œ œ . œ. œ œ. œ ƒ ≥ œ≤ ≥œ œ . œ. œ œ. œ

ƒ ≤≥ B ≥œ . œ œ œ . œ œ . œ 3 3 ƒ ≥œ . ≤ ≥ b œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ nœ œ œ 3 3 ƒ 3

3

bœ œ œ œ nœ œ œ


Variacions Simfòniques

294

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

##

# & #

Cx.

Œ

? ##

Œ

294

Glk.

Xil.

Œ

& &

## ##

Trg.

Plt.

 294

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

Œ Œ

294

Vl. I

3

##

# & # # & # B ## ? ##

a2.

3

3

? ##

294

œ # >œ œ J Œ ƒ œ >œ œ a2. J Œ ƒ a2. œ # > œ œ J Œ ƒ > œ a2. œ # œ J Œ ƒ rit.

P3 a2. . . . b ˘œ ˘œ ˘œ Œ n œ. œ. œ. n œ œ œ

P 33 n ˘œ # # # # Œ n œ œ œ n œ. œ. œ. n œ & n œ. œ. œ. n œ œ œ P 3 3 ˘ 3 ? # # Œ n œ œ œ n œ œ œ bb œœ n œ. œ. œ. n œ. œ. œ. P 294 > >œ ## nœ & # Œ n œœ œ nœ J > j ## œ nœ & # # Œ n œœ œ > > >œ

294

Timb.

Œ

. . . n œ. œ. œ. n œ œ œ b œ˘œ œ˘œ œ˘œ nœ œ œ nœ œ œ

œ

n >œœ

> n b œœ

˘œ ˘œ œ œ

3

˘œ ˘œ œ œ

3

3

n ˙. F

3

3

œ >˙ J

œ.

ƒ

Œ œj œ

f Œ œœœ f

3

b >œ >œ >œ nœ œ œ nœ œ œ bœ œ œ f œ

F

3

3

œ

3

œ ∑

bœ œ œ n ≥œ œ œ n œ œ œ

Œ

3 3 P3 œ n ≥œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ

P3 œ n ≥œ œ œ n œ œ œ b œ œ œ 3

3

3

f

B ?

Œ œj œ

 ∑

F

œ >˙ J

œ. Œ œj œ

p Œ œœœ p

  ∑

#œ #œ >

∑ ˙

˙ F w

ww

n n n # 43 nnb 3 4

w w w w

nnn 3 4

ww π w

n n b 43

n n n # 43

w

Œ œœœ  π

nnb 3 4

n n b 43 ∑

43

nnb 3 4

nnb 3 4

43

43

ƒ pizz. Œ œ  ƒ

Œ ˙ ˙ P

nnb 3 4

Œ

ƒ Œ œ

pizz.

pizz.

F Œ œœœ 

 œ ƒ pizz. Œ œ 

œ ƒ

œ >˙ J

œ.

Œ

pizz.

œ # >œ œ J‰ ∑ F > Œ œ # œ œJ ‰ ∑ F > Œ œ œ œJ ‰ Œ ˙ ‹ œœ ˙ > F > Œ œ # œ œJ ‰ w w F

Œ

Œ

3

P3 bœ œ œ œ ≥ nœ œ œ nœ œ œ 3 3 P3 ≥ 3 bœ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ 3 3 P

a2.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F

‰ ‰

>œ nœ J

œ >œ œ J ‰ Œ f œ # >œ œ J ‰ Œ f œ ‹ >œ œ Œ J ‰ f œ >œ œ J ‰ Œ

37

œ f

œ f Œ œ f Œ œ f Œ œ f

Œ

Œ

  

Œ

 œ F Œ œ 

Œ

œ F

F Œ œ  F Œ œ  F

 œ p Œ œ 

œ p

p Œ œ  p Œ œ  p

nnb 3 4 nnb 3 4

nn 3 b 4

n n b 43

n n b 43


Variacions Simfòniques

38

Variació 6 q = 156

Fl. 1, 2

& b 43

Ob. 1, 2

& b 43

# & 43

? b 43

300

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

œ & 43 ˙˙ œ p # ∑ & 43

300

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

˙ ˙ ∑

œ œ

œ œ

˙ ˙ ∑

˙. ˙.

˙ ˙

˙˙ .. π

˙˙ ..

˙˙ .. ∑

Œ œ œ π ˙ œ ˙ œ

œ œœ œ œ œ p Œ œ œ

1.

Œ ∑

Œ œ

œ

˙ ˙

œ œ

? b 43

? b 43

43

Glk.

& b 43

Xil.

& b 43

Tb. 1, 2

300

Timb.

300

Cx.

300

# ˙˙ ..

œ œœ œ œ œ ∑ ˙˙ ..

π

π

˙˙ .. ∑

˙. ˙. π Œ œ #œ

˙. ˙.

˙. ˙.

˙ ˙

˙˙ ..

œ œ

Œ ∑

˙˙ ..

Trg.

43

Plt.

43

& b 43

300

300

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

arco œ œ œ œ œ œ #œ œ 3 b Œ & 4 œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ π arco œ œ #˙ B b 43 Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ # ˙ π arco ≤ ≥œ ≤ ? b 43 Œ ≥œ Œ œ #œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ π ? b 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙. π

arco

˙.

˙.

˙

œ

œ

#œ œ œ

œ œ œ œ œ #œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ π œ œ #˙ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ #˙ π ≤ ≥ ≥ ≤ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ Œ œ #œ œ œ œ œ π pizz. ∑ œ Œ Œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ F p


Variacions Simfòniques

˙ &b ˙ p

œ œ

310

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

&b

Cl. 1, 2

&

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? b ˙. ˙. p 310 ˙ œ & ˙ œ F # ∑ &

?b

˙. ˙.

œ œ

œ œ

Œ œ œ ˙˙ . .

œ œ

˙ ˙

Œ ˙ ˙˙ ˙

Œ ∑

œ œ

˙˙

Œ

Œ œœ œœ π

˙˙ . .

œ œ

˙ ˙

∑ Œ œœ

œ œ

Œ ˙ ˙-

# ˙˙ .. ˙ ˙

Œ ∑

# ˙˙

˙ ˙ π

Œ

#œ œ

˙ ˙

#œ œ

˙ ˙

Œ

π œœ œœ ∑

œ œ

#˙. ˙.

Glk.

&b

Xil.

&b 310

œ œ

œ œ

310

∑ Œ œ œ

Œ œœ # œ Œ œœ # œ Œ œœ œœ ∑ œ œ π œ œ œ œ ˙. a2.œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ #˙. p

Cx.

˙. ˙.

310

˙˙ . . π ˙ ˙ p

œ œ

˙ ˙

310

Timb.

œ œ

Œ œ œ œ œ π

˙˙ ..

∑ Œ œœ

˙ ˙ π

# Œ œ œ œœ p

? b Œ œœ p

œ œ

˙ ˙

39

Trg.

Plt.

&b

310

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

˙.

p

˙.

˙.

˙.

π

˙.

#˙.

˙. ∏

˙.

˙.

& b Œ œ nœ œ œ Œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ #œ π p ∏ œ œ œ œ B b Œ #œ œ Œ #œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ p π ∏ ?b Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ #œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ p ∏ π ?b œ Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ Œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ p

˙.

œ #œ œ #œ œ

œ #œ

œ #œ

œ #œ

œ

œ Œ π

Œ


Variacions Simfòniques

40

&b

320

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

˙. & b ˙. π # & Œ ?b 320

œœ œœ

˙ ˙ Œ

˙. ˙.

∑ Œ

˙ ˙ π

œœ œœ ∑

˙ ˙

Œ

˙ ˙

œ œ

Œ Œ

a2.

Œ Œ

œ œ

∑ ˙ ˙ p

œ œ

˙ ˙

rit.

˙. ˙.

œ

œ œ œ

œ œ p

œ œœ œ œ œ

˙. ˙.

œ œœ œ œ œ

˙. ˙.

p ∑

œ œœ œœ œ

œ œ

˙. ˙. p

˙.

Tpt. 1, 2

&

Tb. 1, 2

?b

?b

Glk.

&b

Xil.

&b

320

Timb.

320

Cx.

320

320

n##

U

n##

˙.

n##

n##

n##

œ

Œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ #œ Œ œ #œ œ Œ œ #œ œ œ Œ œ œ œ œ œœ &b #œ œ œ π œ œ œœœ Œ œ œœœ Œ œœœœ B b œ #œ œ œ œ #œ Œ π ≥œ ≥ ≤ ? b œ œ #œ œ #œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ π ?b ∑ ∑ ∑ œ Œ Œ ∑ p

Œ

œ

˙. π

œ

œ #œ œ nœ œ #˙

œ

œ

œ #œ

œ

Œ

Œ

U ˙.

∑ ∑

Œ #œ œ ∏

Œ #œ

œ

U

∑ n##

U

n##

Œ #œ œ Œ #œ œ #œ œ #œ œ ˙. #œ ∏ U

œ Œ π

Œ

œ Œ

Œ

# 2 4 # 2 4 42

# 2 4 # 2 4 42

#˙.

Œ œ #œ œ œ Œ œ #œ œ œ ˙. ∏ U Œ œ œ Œ œ œ ˙.

# 2 4

n# # # # 2 # 4

U ˙.

˙˙ ..

# 2 4

#### 2 4

Cb.

˙. ˙.

Plt.

Vc.

U

Vla.

# ˙˙ .. ˙. ˙.

# 2 4

n# # # # 2 # 4

U

Vl. II

n##

Œ œ

U ˙.

Œ œ œ π

π

˙. ˙.

œœ

n##

˙.

# ˙˙ ..

# œœ

U

# ˙˙ ..

& b ˙.

˙. ˙.

œœ

Vl. I

Œ

Œ # œœ

Trg.

320

Œ

# œœ œœ ∏ #˙. ˙. π ˙. #˙. π

˙. ˙.

&

˙.

π

Tr. 1, 2

#

Œ # œœ œ œ π ˙.

42

# 2 4 # 2 4

## n # 42

U

œ Œ Œ

n## n##

# 2 4 # 2 4


Variacions Simfòniques

41

Variació 7

## & # 42

329

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

q = 126

## & # 42 ## & # # # 42 ? ### 2 4

a2. ## & # # 42 ˙ > ƒ ## & # # # 42 ˙˙ > ƒ ? ### 2 ∑ 4

329

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

˙

˙

> > > œœ œœ œœ œœ ∑

? ### 2 Œ œ 4 œ œ Œ ƒ >

329

Timb.

42 œ Œ f 329 ### 2 ∑ & 4 329

Cx.

Glk.

Xil.

Plt.

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

Œ œ > œ.

j œ ˙˙ œ. >

œ

œ Œ œ ∑

Œ œ F

∑ œ

> .j > ˙œ . œ ˙˙

> > > œœ œœ œœ œœ ˙

˙

œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ ƒ >

Œ œ

œ œ

œ œ Œ J

ƒ

> > > œ˙ œ œ˙ œ

˙

(dos baquetes)

Œ œ

œ œ

œ Œ

f

˙

œ œœ œ > œ >œ

˙

Œ œœ œ > œ œœ œ >

j œ ˙˙ œ. >

œ. œ >. ˙

œ >œ

˙

Œ œœ œœœœ F

>œ . n ˘œ J > ˘j œ n n œœ . œ > > a2. n >œ . ˘œ J ˘ > j nn œœ . œ œ > > a2. > œ . n ˘œ J a2.

n >˙

> n˙ ˙ > n >œ >œ > n˙ ˙ > n >˙

˘œ n >œ >œ J

n >œ .

a2.

œ œ Œ J

Œ œ > ƒ œ Œ

Œ œ > œ.

∑ œ œ

42

42

## & # 42

329

Vl. I

œ. œ >.

˙

Œ

œ. œ. >

˙

ƒ > ˙ > ˙˙ > >˙1.

j œ ˙˙ œ. >

> > > œœ œœ œœ œœ

>œ . n ˘œ n >˙ J

## & # 42

329

Trg.

˙

˙˙ > ƒ 1.> ˙

a2.

## & # 42 B # # # 42 ? ### 2 4 ? ### 2 4

ƒ T

(plats)


Variacions Simfòniques

42

###

œ >œ

>œ .

###

œ

>œ

>œ .

> ## & # # # œ n œœ œ > ? # # # >˙

> œ. œ. > >œ .

343

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& &

# # # # œ >œ & œ nœ > # > # & # ## œ œ

343

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? ### ? ###

Xil.

Plt.

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

>œ .

Œ

œœ

Œ Œ

œ

Œ

œ œ

j œ ˙  >

Œ

œ

Œ

œ

Œ

Œ œœ œœœœ F

>œ .

>œ .

n ˘œ J ˘j œ

œ

>œ

>œ .

> œ n œœ œ > > ˙

> œ. œ. > >œ .

> nn œœ .

n >˙

> n˙ œ ˙ > ˘œ n >>œ >œ J ˘j > œ n˙ œ ˙ > > n ˘œ n >˙ J

> n >œ .

> nn œœ .

> >œ .

˘œ n >œ >œ J

n >œ .

> œ n œœ œ > œ >œ

> ˙

˘œ >˙ J ˘œ >˙ J ˘j œœ J j œ  ˘j œ œ J ˘ œ J

> œ. œ. > >œ . >œ .

> ˙˙ > ˙ > > ˙ ˙ > > ˙

˙

accel.

˙

œ

˙

˙

œ

Œ Œ Œ

˙

˙

œ

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙

˙

œ

Œ

nn ## n

j œ ˙  >

˙

˙

œ

Œ

nnn

˙  F

˙ 

˙ 

˙ 

Œ Œ Œ

B ###

? ###

? ###

## & #

& &

### ###

˙≤

F ˙≤ F ˙≤ F

˙ ˙ ˙

ƒ T ≥œ .

ƒ ≥œ .

ƒ n ≥œ .

ƒ n ≥œ œ≤ ƒ n ≥œ .

arco

ƒ

œ œ

œ Œ

Œ œ > ƒ œ Œ

n œ≤ n ≥˙ J n œ≤ n ≥˙ J œ≤ ≥ J n˙ ≥˙

œ≤ n ≥œ œ J

œ œ≤

≥œ .

≤ œ œ

≥ œ.

œ œ≤

≥œ .

≤ œ œ

≥œ .

≤ ˙

≥œ .

nnn

nnn#

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nnn F ƒ

nn ## n

œœ

œ Œ

Œ œ > ƒ œ Œ

nnn

˙˙

nnn

˙˙

343

Vl. I

> œ. œ. > >œ .

> ˙˙ > ˙ > > ˙ ˙ > > ˙

Œ

œ >œ

## & #

343

Trg.

˘j œœ J j œ  ˘j œ œ J ˘ œ J

œ

n ˘œ n >˙ J

343

Glk.

˘œ >˙ J

Œ

>œ .

343

Cx.

œ

Œ œ > ƒ œ Œ

343

Timb.

> ˙

˘œ >˙ J

œ≤ ≥˙ J ≤j ≥ œ ˙

œ≤ ≥˙ J œ≤ ≥˙ J ≤j ≥ œ ˙

˙ ˙

˙≤ ≤ ˙

œ

nnn

nnn

Œ

nnn

œ

Œ

nnn

œ

Œ

nnn

˙

˙≤

˙

˙≤

œ

nnn

˙

≤ ˙

Œ

œ

Œ

nnn


Variacions Simfòniques

43

Variació 8

43

42

43

42

43

42

43

42

42

43

42

43

42

43

# & #

43

42

43

42

43

42

43

42

43

42

?

42

43

42

43

42

43

#

43

42

42

43

42

43

42

43

# & #

43

42

43

42

43

42

43

42

43

42

?

43

42

43

42

43

42

43

42

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

355

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

?

355

Timb.

355

Cx.

q = 152

355

355

Glk.

&

Xil.

& 355

Trg.

Plt.

œ p

œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ 43 œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ 43 œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ J J J J p p p ∑

œ œ

œ œ

43 ˙ p 34 œ œ

f >œ >œ >œ > œ œ b œ œ œ œ œœ œ 43 f œ œ œ œ 43 f

∑ ∑

œœ œ > œ

43

œ ‰ 42 ∑ J f œ œ œ 42 f >œ > j œ œ œ ‰ 42 œ œ b œœ œ œ >œ > f œ œ 42 œ œ ∑

42

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

>œ pizz. œ 34 Œ œ J ‰ 42 F pizz. > 43 Œ œ œ œJ ‰ 42 F pizz. œ j 43 ‰ œ œ Œ 42

?

43

?

355

Vc.

Cb.

F

pizz.

œœ p pizz. 34 œ œ p

œ‰ Œ J œ J‰ Œ

f

43 ˙ p 34 œ œ

43 œ

œ ‰ 42 ∑ J f œ 42 œ b œ f >œ œj 2 œ œ œ œ ‰ 4 œ œ b œœ œ > f œ œ 42 œ œ

43

>œ 43 œ œ

42

42

43 Œ

43

j‰ 2 œ >œ 4 42

42

43

42

42

43

42

42

œ J‰ Œ

f

> 34 Œ œ œ œJ ‰ 42

43

œ‰ Œ J

œ œ

œœ p œ 43 œ p

43

œ œ œ œ 43 b œ œ œ œ œ

42

F

43 œ

œ‰ 2 J 4 ∑ f œ 42 œ b œ f j 2 œ œ œ œœ ‰ 4 œ œ b œœ œ œ f œ œ 42 œ œ

œ œ

43 ˙ p 34 b œ œ

> œœ 34 Œ œ J ‰ 42 F > 43 Œ œ œ œJ ‰ 42 F œ j 43 ‰ œ œ Œ 42

f

F

œ F ‰ jœ œ Œ œ F œ œ‰Œ œ J p œ œ‰Œ œ J p

43 ˙ p 34 œ

œ ‰ 42 J f œ b œ 42

43 œ

œ œ

42

43

42

j 43 œœ œ œœ œ b œœ ‰ 42

b >œ 34 Œ b œ œ J ‰ 42 F > b œ ‰ 42 43 Œ œ bœ J F œ 43 ‰ œj b œ Œ 42 F bœ 43 b œ œ J ‰ Œ 42 p 34 b œ œ b œJ ‰ Œ 42 p


Variacions Simfòniques

44

Fl. 1, 2

&

2 4

Ob. 1, 2

&

2 4

365

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

# 2 & # 4

?

2 4

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# 2 & # 4

?

2 4

œ 

?

2 4

365

Cx.

&

Xil.

&

2 4

365

Trg.

Plt.

 

365

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B ? ?

a2

œ

a2.

œœœœ p

2 4 2 4

365

Glk.

ƒ > œ œœœ œœœœ

>œ >œ

ƒ

j œ

j

œœ œ > > ƒ 2 4 œ œ ƒ 2 ∑ 4 arco 2 ≥ 4 ƒ œ arco 2 ≥ 4 ƒ œ arco 2 ≥ 4 œ ƒ  Div. ≥ 2arco 4 œœ ƒ  arco ≥ 2 4 œ ƒ 

œ  ≥ œ  ≥ œ  ≥ œ œ  ≥ œ 

œ œ  p> ˙ j œ

œ

œ  ≥ œ  ≥ œ  ≥ œœ  ≥ œ 

œ ∑

œ œ

œ 

œœœœ p

œ

>œ >œ j œ

˙ >

ƒ > œ œœœ œœœœ

ƒ

j œ œ f ˘ œ J f j œ  f j œ > f >œ J f

ƒ > œœœœœœœœ

a2.

œ œ

365

Timb.

ƒ > œœœœœœœœ

> œœœœ œ œ œ œ

a2.

# 2 & 4

365

Tr. 1, 2

> œœœœ œ œ œ œ

a2.

j

œœ œ > > œ œ ∑

Œ Œ Œ Œ Œ

≥ ≥

œ œ   ≥ ≥ œ  ≥ œ  ≥ œœ  ≥ œ 

œ  ≥ œ  ≥ œ œ  ≥ œ 

œ œ  p> ˙ j œ

˙ > œ

œ  ≥ œ  ≥ œ  ≥ œœ  ≥ œ 

ƒ

j œ œ f ˘ œ J f j œ  f j œ > f >œ J f

˙ ˙

p

˙ ˙ p

∑ ∑

Œ Œ

˙ n˙

∑ ∑

˙ ˙ ˙ ˙

∑ ∑

œ œ œ œ

Œ

Œ

‰ œj œ œ œ œ œ œ π ∑

œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ œ f œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ f œ Œ ∑ ∑ ∑ (plat suspès)

Œ

˙ b˙

‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ p

œ ∑

F

X

œ œ bœ œ #œ n œ #œœ p Div. sul tasto # # œœ n n œœ # œœ n b œœ     p Div. sul tasto

b œœ œœ b b œœ œœ œ b œ œ b œ     #œ n œ œ b œ  

∑ œœ # œœ n b œœ # œœ

œœ b b œœ œ n œ b œ        œ # œ œ # œœ n b œœ œœ b b œœ œœ # n œœ n b œœ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ pizz.

Œ

Œ

œœœœ π pizz.

œœœœ π


Variacions Simfòniques

Fl. 1, 2

&

3 4

Ob. 1, 2

&

# & #

3 4

3 4

?

#

3 4

# & #

3 4

3 4

?

3 4

374

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

374

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

?

374

Timb.

374

Cx.

3 œœœœ œœ œœ œœœœ 4 p ∑

Glk.

&

Xil.

&

374

374

Trg.

Plt.

Vl. I

&

Vl. II

&

B

?

œœœœ

374

Vla.

Vc.

Cb.

?

œœœœ

œ

œ

œ œ

f >œ >œ >œ > œ œ b œ œ œ œ œœ œ f œ œ œ œ f

˙

p œ. œ. J‰ J‰ p œ. b œ. J‰ J‰ p

˙

˘œ . œ. J 2 œ Œ ‰ 4 ∑ ƒ˘ œ . œ . Œ œ J ‰ 42 ∑ ƒ ˘ ‰ j œ. œJ ‰ 42 ∑ œ. œ. ƒ a2. 2 œ. œ j ‰ 4 ∑ œ. œ  ƒj œ œ œ ‰ 42 ∑ œ œ œ ƒ ˘ Œ Œ œœ ‰ 42 ∑ J ƒ ˘ Œ Œ œœ ‰ 42 ∑ J ƒ œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ œ J p

3 4 ˙ p 3 œ œ 4 3 œ 4 œœ > 3 4 œ 3 4

3 ˙ 4

œ ‰ 42 ∑ J f œ 2 œ œ 4 f >œ >œ j œ œ œœ ‰ 42 œ œ b œ œ >œ > f œ œ 42 œ œ ∑

œ. ‰ œ. ‰ 3 œ œ J J 4   œ. œ. 3 œ œ J‰J‰ 4  

3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

2 4

f

˘œ ˙ J ‰ 42 ƒ p ˘œ 2 œ. œ. J‰ 4 J‰ J‰ p ƒ ˘œ 2 œJ. b œ. J ‰ 4 ‰ J‰ p ƒ 2 4 ∑ œ ƒ œ 42 ∑ ƒ

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

45

˘œ . œ. J 2 œ ∑ Œ ‰ 4 ∑ ƒ˘ œ . œ . ∑ Œ œ J ‰ 42 ∑ ƒ ˘ ∑ ‰ j œ. œJ ‰ 42 ∑ œ. œ. ƒ 2 ∑ œ. œ j ‰ 4 ∑ œ. œ  ƒj œ œ œ ‰ 42 ∑ ∑ œ œ œ ƒ ˘ ∑ Œ Œ œœ ‰ 42 ∑ J ƒ ˘ ∑ Œ Œ œœ ‰ 42 ∑ J ƒ œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ œ œ œ œ œ œ J p

3 4 ˙ p 3 œ œ 4 3 >œ 4 œœ 3 4 œ 3 4

3 ˙ 4

œ ‰ 42 ∑ J f œ 2 œ bœ 4 f >œ œj 2 œ œ œ œ ‰ 4 œ œ b œœ œ > f œ œ 42 œ œ f 2 ∑ 4 ∑

3 œ œ 4   3 œ œ 4   3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

. ˘œ œ. œ J ‰ Œ ƒ . ˘œ Œ œ. œ J ‰ ƒ ‰ j œj ‰ œ. œ. œ. ƒ œ œ j œ. . œ  ƒ j nœ œ œ ‰ œ œ œ ƒj Œ Œ nœ ‰ œ ƒ˘ bœ Œ Œ œ‰ J ƒ œœ œœœ ‰ J

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 3 4 œœ œœ 4 p

œ ‰ 42 ∑ J f œ œ œ œ 42 œ b œ f j œ œ œœ œ 43 b œ œ œ œ œ ‰ 42 œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ f œ œ 43 œ œ œ 42 œ œ f 2 ∑ 43 ∑ 4 ∑ ∑

˘œ ˙ ˙ J ‰ 42 p ƒ ˘œ 2 . . . œ. J ‰ 4 œJ ‰ b Jœ ‰ œJ ‰ J ‰ p ƒ ˘œ 2 œ. . œ. œ. J ‰ 4 J ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰ p ƒ 2 ∑ 4 ∑ œ ƒ œ 42 ∑ ∑ ƒ

3 4 ˙ p 3 bœ 4

2 4

3 ˙ 4 3 4 bœ 

œ

3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

3 4 œ œ 

˘œ ˙ J ‰ 42 p ƒ ˘ 2 . . œ ‰ bœ ‰ œ‰ J 4 J J p ƒ ˘ 2 œ. . œ ‰ 4 J‰ œ‰ J J p ƒ 2 4 ∑ œ ƒ œ 42 ∑ ƒ

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4


Variacions Simfòniques

46

. b ˘œ œ . bœ J ‰ 2 3 & 4 Œ 4 ƒ . b ˘œ 3 Œ b œ. œ J ‰ 2 & 4 4 ƒ ˘ 2 # 3 & # 4 ‰ j n œ œ. n œJ ‰ 4 œ. . ƒ ? 3 2 4 œ bœ j‰ 4 b œ. . œ  ƒ 384 # 3 j 2 & 4 œ œœ œ ‰ 4 œ œ  ƒj # 3 2 & # 4 Œ Œ n œœ ‰ 4 ƒ˘ ? 3 Œ Œ b œœ ‰ 2 4 J 4 ƒ 384 ? 3 œœ œœ œ ‰ 2 4 J 4 384

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

384

Cx.

384

Glk.

&

Xil.

& 384

Trg.

Plt.

 384

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

3 4 ˙ p 3 4 œ

ƒ > œœœœœœœœ ƒ >œ œ œ œ œ œœœ

œ

œ œ

œ 

∑ œœœœ p

œ ‰ 42 ∑ J f > > œ bœ 2 œ œ 4 ƒ j j 2 œ œj œ 3 4 œœ œ œ œ b œœ ‰ 4 œ œ > > ƒ 3 2 4 œ œ œ 4 œ œ ƒ 3 2 ∑ ∑ 4 4 3 ˙ 4

3 . œ. 4 œJ ‰ J 3 œ. œ. 4 J‰ J 3 4 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

> œœœœ œœœ œ

˘œ ˘≥ ˘≥œ Div. œ 2 J ‰ 4 œ œ ƒ ƒ Div. ≥ ≥ ˘ ‰ b œ ‰ 42 œ J œ ƒ œ œ ƒ  ˘ 2Div. ≥ ≥ œ ‰ J ‰ 4 œ œ œ ƒ  œ ƒ Div. ≥ 2arco ≥ 4 œœ œ œ ƒ  œ ƒ Div. arco ≥ ≥ œ 42 œ œ   ƒ

ƒ

j œ  fj œ œ f ˘ œ J f j œ  f j œ > f >œ J f

a2

œ

a2.

œ œ  p> ˙ j œ

œ

˘≥œ œ ≥ œ œ ≥ œ œ  ≥ œœ  ≥ œ 

œ ∑ Œ Œ Œ Œ Œ

ƒ > œœœœœœœœ ƒ >œ œ œ œ œ œœœ

œ

œ œ

œ 

œœœœ p

>œ >œ j

œœœ > > œ œ

˘≥œ œ ≥ œ œ ≥ œ œ  ≥ œœ  ≥ œ 

ƒ

j œ  fj œ œ f ˘ œ J f j œ  f j œ > f >œ J f

œ

j œ

˙ >

> œœœœ œœœ œ

œ œ  p> ˙ j œ

˙ > œ

˘≥œ œ

˘≥œ œ

≥ œœ ≥ œœ  ≥ œ œ  ≥ œ 

≥ œ œ  ≥ œœ  ≥ œœ  ≥ œ 

‰ ‰

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ Œ p ƒ

œ. ‰ Œ J

˘œ œ J ‰Œ ƒ ˘œ œ ‰Œ J ƒ ˘ œœ ‰ Œ J ƒ a2. U ˙ p

j œœ ‰ Œ  ƒ ˘ œœ ‰ Œ J ƒ j œœ ‰ Œ  ƒ j U œ ‰Œ  ƒ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ ∑

˘œ J ‰ ƒ j œ ‰  ƒ j œ ‰  ƒ j œ ‰  ƒ j œ ‰  ƒ

Œ Œ Œ Œ Œ


Variacions Simfòniques

47

Variació 9

œœ # # œœ. œœ œœ. ∑ ∑ & F j œœ. ‰ ‰ b œœ. ‰ œœ Œ œœ. ‰ & Œ . J J J F j j j j ## œ œ œ œ Œ Œ ‰ ‰ ‰ & n œ. n œ. # œ. n œ. ‰ F œ œ œ œ . œ. œœœœ . . ? #œ #œ #œ œ # œ. œ œ. F 394 # ∑ ∑ ∑ & 394

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# & #

?

?

394

Timb.

394

Cx.

q = 120

∑ ‰ # œœ œœ # œœ J . . . . ‰ œœ œœ # œœ J . œ œ œ œ . bœ œ

b œœ > f n >œœ

‰ œ.  p

f . bœ œ œ œ bœ

j ‰ # œœ ‰ . F . ‰ ‰ # œœ ‰ J F œ. œ # œ. œ

j œ œ. œ. œ J

∑ ∑

œ. œ œ œ b œ œ œ #œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ ‰ J F œ ‰ J F

F

n œ. œ J ‰

> b b œœ ƒ > b b œœ

n œ. ‰ œ J

ƒ bœ œ > ƒ

j œ ‰ œ.

b œ. b œ. œ ƒ > j œ ‰ œ b œ n œ. > F j n b >œœ # œœ. ‰ F a2. . b œ. b œ œj ‰ F  b œ b œ œj ‰ F œ  F

Glk.

&

Xil.

&

394

394

j œ ‰ œ. j œ œ.

.j f j œ œ n # œœ n œœ ‰ # . ‰ œJ . F . p œœ. ‰ ∑ J F 1. b œ. ‰ ∑ J F ‰

œœ # œœ. œœ œœ.

Trg.

Plt.

Vl. I

&

Œ

Vl. II

&

Œ

Vla.

B

Œ

?

?

394

Vc.

Cb.

œ π

b œ π ∑

Œ

œ ‰ J

œ  π pizz.

œ p


Variacions Simfòniques

48

402

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Œ

# & # Π?

œ bœ bœ œ œ

œ bœ œ œ œ

# & #

?

?

402

Cx.

œ bœ œ œ bœ P ∑

œ bœ œ œ œ p 402 # ∑ &

402

Timb.

j ∑ ∑ Œ b b œœ b œœ œœ œœ b b œœ. ‰ œœ b œœ œœ œœ p j j j œœ b b œœ n œœ b œœ œœ ‰ œœ b b œœ n œœ b œœ œœ ‰ b b œœ b œœ œœ œœ b b œœ. ‰ œœ b œœ œœ œœ . . p π j j j œ b œ œ œ œ ‰ œ b œ œ œ œ ‰ n n œœ b œœ œœ œœ n n œœ ‰ œœ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. . p π

∑ Œ

1.

. . b b œœ . j b œ j b œ b œ . J ‰ J ‰ b b œœ. ‰ # œœ. ‰ œœ ‰ Jœ ‰ J b b œœ. . b œœ. j j b œ b . œ œ J ‰ J ‰ b b œœ. ‰ # œœ. ‰ œ ‰ J ‰ J œ. j . b œ. j n œ ‰ œj ‰ œ ‰ n œœ ‰ n œ ‰ n Jœ ‰ n œ. œ. J # œ. J bœ œ œ bœ œ œ œ bœ bœ œ #œ œ œ œ œ œ

b œ. ‰ J

Œ

j . j œœ ‰ b œœ. ‰ b b œœJ ‰ . π j ∑ ‰ ‰ n œj ‰ b œ ‰ n œ. œ. π a2. j j j b œ. ‰ J b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ∑

∑ b œ. ‰ J π

bœ œ #œ œ #œ œ #œ œ

Œ

∑ ˙  π

˙ 

b œ. J ‰ ∑

&

Xil.

&

402

j œ ‰ n œ.

Glk.

402

˙ 

. b b œœ ‰ J

Trg.

Plt.

Vl. I

&

˙

˙

œ

Vl. II

&

˙

˙

œ

˙ 

˙ 

œ 

402

Vla.

Vc.

Cb.

B ? ?

∑ ∑

∑ ∑

Œ

bœ 

˙ 

œ 

bœ 

˙ 

œ 

b œ

∑ bœ

˙

œ

Œ

Œ

bœ 

bœ 

œ 

œ 

#œ  # œ π #œ π

œ  œ 

œ 

bœ  bœ 

bœ 

œ

œ

bœ 

œ

œ

bœ 

œ

˙

œ 


Variacions Simfòniques

œœ # # œœ. œœ œœ. ∑ ∑ ∑ & F j j œœ. ‰ ‰ b œœ. ‰ œœ Œ œœ. ‰ ‰ # œœ œ œ b œœ œ ‰ ∑ ∑ Œ & œ. J J . J J œ. # œ. > f F j j j j j ## œ œœ. œ. n >œœ œ œ œ œ œ ∑ ∑ ‰ Œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ & n œ. n œ. # œ. n œ. œ. ‰ œ #œ J F f . . œ. œ # œ œ # œ œ œ œ b œ œ # œ b œ œ b œ n œ n œ b œ œ œ œ œ . œ. œœœœ . . b œ . ? #œ # œ œ # œ œ œ. bœ œ œ œ bœ # œ œ œ œ œ œ. ƒ F .j f j 409 ‰ # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ n # œœ n œœ ‰ Œ & # . ‰ Jœ . F . p ## œœ. ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ & J F 1. ? b œ. ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J F 409 ? bœ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J F 409

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

409

Cx.

49

rit.

Glk.

&

Xil.

&

409

409

a tempo

œ p

Œ

œ

œ

œ

Œ

‰ œ.  p œ œ

œ ‰ Œ J F bœ bœ F

œœ # œœ. œœ œœ.

F

j ‰ # œœ ‰ . F . ‰ # œœ ‰ J F œ # œ. œ

∑ ∑ ∑ œ

œ

Plt.

Vl. I

&

Vl. II

&

B

?

?

Vla.

Vc.

Cb.

œ # œ. œ œ. p œ # œ. œ œ.

p

œœ. Œ J ‰ ‰ p b œ. Div. œ J ‰ ‰ Œ p Div.

. b œœ J ‰

œœ. J Œ

b œœ. n œœ. J ‰ J Œ ∑

. . œœ. # œœ œœ # œœ b >œœ J ‰ ‰ J F b œœ. œ œœ. œ. b >œ J ‰ ‰ œ #œ œ J F ∑

œ.

œ. œ J

Trg.

409

j œ œ.

œ œ. œ œ.

p œ # œ. œ œ. ∑ p .œ # œ. œ. œ ‰ ‰ œJ ‰ œJ J p .œ # œœ. œ. œ œ J ‰ ‰ J ‰ J p ∑


Variacions Simfòniques

50

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

417

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

# & # ? 417

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

∑ ∑

?

?

417

Cx.

œ œ œ bœ œ

# & #

417

Timb.

#

Glk.

&

Xil.

&

417

417

Trg.

Plt.

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

?

?

417

Vc.

Cb.

> >œ > b b œœ œ b b œœ J J ‰ ‰ J Œ ƒ > > > b b œœ ‰ ‰ œœ Œ b b œœ J J J ƒ j j j bœ ‰ ‰ œ Œ bœ œ œ œ > > > ƒ j œ # œ œ b œ b œ. ‰ œj b œ. ‰ b œ . . . ƒ j j‰ ‰ j Œ œ œ œ bœ œ bœ > > > Fj j j n b >œœ ‰ ‰ >œœ Œ n b >œœ F a2. . . b œ. b œ ‰ œ. b Jœ ‰ b œ. J F b œ b œ ‰ œ b œJ ‰ b œ J F

œœ b b œœ F ‰ œ bœ œ œ F

n œœ b œœ n œœ b œœ n œœ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j ‰ œœ b b œœ n œœ b œœ œœ . ƒ j ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. ƒ Œ œ #œ œ œ ƒ

œ.

œ ‰ œ œ J 

bœ bœ ‰ œ J f

bœ bœ œ J ‰

œ œ ‰ œ  J F ∑

œ

> >œ > b b œœ œ b b œœ J J ‰ ‰ J Œ F Div. > > > b b œœ ‰ ‰ œœ Œ b b œœ J J J F >œ b >œ b >œ œ ‰ ‰ œ Œ œ J J J F Tutti ‰ j b œj ‰ b œ. b œ. œ. . b œ. F . . b œ. b œ ‰ œ. b œJ ‰ b œ. J F Div.

œ.

˙  F

œ 

>œ J ƒ

œ.

œ.

˘ b œœ ‰ J ƒ j b œœ ‰  ƒ

U

Œ

U

Œ

U

a2.

˙ ƒ>

j‰ œ  j œœ ‰  f j œœ ‰ f b ˘œœ ‰ J f j œ ‰ F

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

Œ

U

48

nn## 4 8 48

n# 4 8 nn## 4 8 48

Œ

48

œ ‰ UŒ J

48

œ ‰ Œ J ƒ

48

48

48

48

48

b ˘œ œ U J ‰ Œ ƒ b ˘œœ ‰ UŒ J ƒ ˘œ U œ ‰ Œ J ƒ U

j‰ Œ œ ƒj U œ ‰ Œ  ƒ

48 48 48 48 48


Variacions Simfòniques

51

Variació 10 q = 80

Fl. 1, 2

&

4 8

Ob. 1, 2

&

4 8

423

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# 4 & # 8 œ

? 4 œ # œ œj 8 œ#œ œ   f  423 # 4 j & 8 œ œ œ œ #œ œ    # 4F ∑ & # 8 ? ?

423

Timb.

423

Cx.

#œ œ œœ 3

4 œ # œ œj 8 œ#œ œ   F  4 ∑ 8

> œœ œ

˘œ b ˘œ œ bœ

3

b œ b b œœ œ  

œ nœ œ 3 œ nœ œ œ 3 > ˘œ ‰ œ œ J œ  j œ ‰ œ œ  œ  ∑

˘œ b ˘œ ˘œ œ bœ œ J

3

œœ

j # œ œœ #œ   j œ œœ #œ   ∑

j œœ # # œœ œœ   

œœ

b >œ œœ

3 œœ Ÿ~~~ Ÿ~~~ œb œ œ œ nœ nœ bœ œ 3   F j j ‰ b œj ‰ ‰ œ b b œœ œ b œ œ œ b œ. b œ.    p j ‰ j ‰ œj ‰ bœ bœ œ œ b b œ b œ. œ œ n œ.    p a2. ˘ ∑ ‰ n œj ‰ œ J F j j j b œœ ‰ b œ ‰ ‰ œ b b œœ œ b b œ œ œ . .    p ∑ ∑

3

‰ ‰

Ÿ~~˘ Ÿ~~œ œ nœ œ ƒ j œ. œœ ‰ b œ ‰ . J

j j n œ ‰ b œœ. ‰ œ. ˘ ‰ œJ Œ f j œ. œœ ‰ b œ ‰ . J ∑

4 8

Glk.

&

4 8

Xil.

&

4 8

4 8

423

423

Trg.

Vl. I

&

4 x. x. 8 F 4 8

Vl. II

&

4 8

Vla.

B

4 Π8

?

4 Π8

?

4 Π8

Plt.

 423

Vc.

Cb.

(plat suspès)

x. J

x.

>. œ J f >œ . J f >œ . J f

x. x. J

x. x.

Œ

Œ

Œ

b >œ . J f >œ . J f >œ . J f

x.

x. J

Œ

Œ

Œ

j œ. > f j œ. > f >. œ J f

x. J

∑ ≈

x.

∑ ≈

Œ

Œ

Œ

j bœ . > f j œ. > f >œ . J f

≈ ≈ ≈

Ÿ~~~ b œ b œ p Ÿ~~~ b œ b œ p

bœ F

pizz.

pizz.

bœ F bœ

pizz.

F

Ÿ~~~ bœ œ  Ÿ~~~ bœ œ 

Ÿ~~ Ÿ~~œ ˘ œ bœ œ F Ÿ~~ Ÿ~~œ ˘ œ bœ œ F œ

œ

œ

œ

œ


Variacions Simfòniques

52

meno mosso rit.

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

429

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& ?

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# & #

?

&

?

429

Cx.

#

j œœ b œœ œœ F ∑ ‰

429

Timb.

œ.

429

Tr. 1, 2

## ˙

q = 70

œ

œ bœ œ œ œ œ bœ

3 p b œœ b œœ œœ J π j œœ b œœ œœ π

j œœ n œœ œœ π

3

j œœ

F

nœ œ bœ œ nœ œ 3

3

œ bœ œ œ U 4 3 œ œ bœ 8 œ œ œ bœ œ bœ 8 rit.

œ J ‰ Œ

4 8

3 8

4 8

3 8

4 8

3 8

4 8

b œœ b œœ

œœ b œœ

j œœ

j œœ b œœ œœ ‰

œœ n œœ

j œœ

j ‰ œœ n œœ œœ

3 8

4 8

3 8

4 8

œœ J

b œœ b œœ œœ J

3 8

bœ œ œ œ bœ œ œ œ F

œœ b œœ

œ

1.

3 8

4 8

3 8

4 8

Glk.

&

3 8

4 8

Xil.

&

3 8

4 8

3 8

4 8

3 8

4 8

3 8 œ.

4 8

4 8

3 . 8 œœ .

4 8

429

429

Trg.

Plt.

 429

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

(plat suspès)

X  p ˙ ˙

˙ b˙ P Div. arco ˙˙ ? P arco ? b˙ P B

X 

Div. arco

˙ ˙ ˙˙ ˙

∑ ∑

˙ p

˙ ∑

j œ b œ œ π œ. π

j b œœ b œœ œœ π ∑

˙ ∑

‰ ‰ ‰

œ b œ π

j œ

b œœ b œœ π

j œœ

œ. π

∑ ∑

∑ ‰ ‰ ‰

œ b œ œ π

˙ π b œœ b œœ œœ π

3 8 œ.

3 8

4 8

3 8

4 8


Variacions Simfòniques

Fl. 1, 2

&

4 8

Ob. 1, 2

&

4 8

436

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? ?

436

Cx.

3 ## 4 œœ & 8 œ œœ#œœ > 3 ƒ ? 4 œ # œ œj ‰ 8 œ# œ œ   f  436 # 4 j & 8 œ œœ ‰ œ #œ œ   # 4F ∑ & # 8

436

Timb.

q = 80

4 œ # œ œj ‰ 8 œ# œ œ   F  4 ∑ 8

>œ

œ nœœ

˘œ b ˘œ ˘œ œb œ œ J

3

œnœ 3

j b œ b b œœ œ ‰ œ œ   ˘œ b ˘œ ˘œ œb œ œ J

‰ ∑

œ œ >

œ œœ 3

œ œœ

j œ #œ œ ‰ œ# œ œ   j ‰ œ œœ œ #œ œ   ∑ j œœ # # œœ œœ ‰   ∑

3

b >œ

œœ 3

rit.

œbœ

j œ b b œœ œ ‰ œ œ  

j bœ bœ œ ‰ b œ œ œ   ∑ j œ b b œœ œ ‰ œ œ  

œœ

œbœ 3

3

53

œœnœ 3

bœ œ F j œœœ ‰ œ. œ. œ. p j bœ œ œ ‰ œœœ p. . . 1. bœ œ œ π

4 8

b 44 b 44

˙ p

1.

j‰ Œ bœ œ œbœnœ b˙ ˙ œ π p j ƒ˘ œ bœ œ œ ∑ ∑ ‰ œ ‰Œ œ. œ. œ. J π ƒ 1. j ∑ ∑ j ‰ œ ‰Œ œ œœ œ  π. . . ƒ˘ ∑ ∑ œœ ‰ Œ J œ œ bœ f j œœ ‰ Œ ∑ ∑ ∑  ƒ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ Œ ∑ œ f p

n # 44 4 b 4 n 4 4 n # 44 4 b 4 4 b 4

4 4

Glk.

&

4 8

b 44

Xil.

&

4 8

b 44

4 8

4 4

436

436

Trg.

Vl. I

&

4 x. x. x. ‰ 8 J F 4 ∑ 8

Vl. II

&

4 8

Vla.

B

4 Π8

?

4 Π8

?

4 Π8

Plt.

 436

Vc.

Cb.

(plat suspès)

>. œ J f >œ . J f >œ . J f

x. x. x. J

‰ ∑

x. x. x. ‰ J ∑

> ≈ Œ b Jœ . f > ≈ Œ œJ . f >œ . ≈ Œ J f

∑ ≈ Œ ≈ Œ ≈ Œ

j œ. > f j œ. > f >. œ J f

x. x. x. J

∑ ≈ Œ b œj. > f j ≈ Œ œ. > f > ≈ Œ œJ . f

x. x. x. J p Œ

x. x. x. ‰ J

‰ ∑

j b œ . p ≈ Œ j œ . p ≈ Œ j œ. p ≈ ∑

≈ ≈ ≈

Œ b œ p Œ Œ

œ p

(plat suspès)

X  p

œ œ 

X 

œ œ  

 b œ œ  œ œ

œ p

œ b œ

bœ œ   ∑

˘ x ‰Œ J ƒ˘ œ J ‰Œ ƒ ˘ œ ‰Œ J ƒ ˘œ J ‰Œ ƒ Div. j œœ ‰ Œ  ƒ j œ ‰Œ  ƒ

4 4 b 44 b 44 b 44 4 b 4 4 b 4


Variacions Simfòniques

54

Variació 11

& b 44

445

Fl. 1, 2

q = 72

j & b 44 œ œ œ ‰ Œ F # ∑ & 44 espress.

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Cx.

j œœœ œ‰Œ

œ bœ œ ‰bœ J f

bœ.

bœ œ œ bœ π

b˙ p

& 44

# & 44

? b 44

? b 44 œ Œ œ Œ π 445  44 ∑ 445

Timb.

? b 44 445

nœ œ b˙ F

1.

˙ p

j œœ œ œ J

1.

rit.

œ #œ

˙ b˙ p j œ ‰Œ b ˙˙ p

j j œ œœ œ‰œ F

#œ œ œ œ œ #œ #œ ∑

œ‰Œ  J π

j œ‰Œ  œ π   ˙ p œœ œœ œœ ‰ Œ  J π œ œ œ œ

œ Œ œ Œ

a tempo

œ # # œœ n œ œœ π

œ œ

œ #œ #œ

œ F

œ Œ œ Œ π

43

œ œ œ #œ œ J ‰ 43 f 43 # œ ˙ œ #˙ # œ œ p ˙  ˙ 43 p ∑ 43

j #œ

˙ ˙ #˙ p

nœ œ ˙

43 43

43

43

Glk.

& b 44

43

Xil.

& b 44

43

445

Trg.

44

43

Plt.

44

43

445

& b 44

445

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

sordino ≥ Œ & b 44 œ œ œ π sordino ≥ 4 B b 4 œ bœ œ Œ π sordino ≥ ? b 44 œ b œ n œ Œ π pizz. ? b 44  Œ œ‰ J p

∑ Œ

œ œ œ ≤ œ bœ œ Œ

≤ œ bœ nœ Œ 

Œ

≥ œ bœ π ≥ œ bœ

sordino

œ‰ J

≤ ˙ ≤ ˙

≥ ≤ bœ œ ˙

≤ ≥ bœ œ œ bœ ∑

≥ ˙ p ≥ ˙ p ≥ ˙ p ≥ b˙ p

œ œ ≤ œ œ

≤ œ œ

≥ œ bœ nœ Œ

≤ œ œ

∑ Œ

œ œ œ ≥ œ bœ œ Œ

Œ

œ‰ J

Œ

#œ œ œ ≥ ≤ # œ œ ˙ ≥ ≤ #œ nœ ˙ 

œ F ≤ œ

j Œ #œ ‰ F

≥ ˙ ≥

˙ F ≥ #˙ F ≥ #˙ F

≤ nœ œ ≤ nœ œ

≤ #˙ ≤ ˙

43 43 43 43 43


Variacions Simfòniques

3 &b 4

452

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

3 œ œ & b 4 #œ J ‰ F # 3 1. ≥ & 4 #˙ nœ p ? 3 ∑ b 4 3 & 4

452

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

˙˙ p # 3 & 4 

œœ

? 3 b 4

? 3 b 4

3 4

Glk.

Xil.

Tb. 1, 2

œ œ # œ œ ‰ 4 œ # œ œ . Jœ J 4 p F ≥ 4 4 # ˙˙ n œœ n œœ #˙ nœ π p 4 # ˙ n œ œœ ∑ 4 ˙ œ p 4 4 #˙ nœ œ ˙˙ ˙ œ bœ œœ p π 4 œ œ œ 4 #˙  π 4 ˙ œ b œœ ∑ 4 ˙ œ p

# # œœ nœ bœ œ nœ œ œ œ #œ # # œœ n n œœ œœ # # œœ ∑

nœ œ œ œ œ œ # # œœ ∑

4 4

3 &b 4

4 4

3 &b 4

4 4

452

Œ 

a tempo

j n œ b œ œ . # œj œ œ œ ‰ Œ p

4 4

452

Cx.

452

Timb.

œ p

4 4

rit.

55

2 4 ∑

4 4

n 42

2 n 4

j œ œ œ œ ‰ Œ 42 ∑

n 42

2 4 ∑

4 œ œ ˙ œ ‰ ˙. Œ 4 J π 4 ∑ ∑ 4

2 4 ∑

4 4

2 4 ∑

4 4

2 4 ∑

4 Œ 4 n˙. π

## 2 4

2 n 4

œ nœ p

œ bœ 

œ Œ œ Œ π

2 4 ∑

œ Œ œ Œ 42 ∑

4 4

4 œ Œ  4

2 4 ∑

4 4

2 4 ∑

4 4

2 4 ∑

## 2 4

# 2 4

œ Œ œ Œ ∏

2 n 4

2 4

n 42

4 4

n 42

Trg.

3 4

4 4

2 4 ∑

4 4

2 4

Plt.

3 4

4 4

2 4 ∑

4 4

2 4

3 &b 4

452

452

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

3 ≥ &b 4 #˙ nœ p ≥ 3 Bb 4 ˙ œ p ≥ ? 3 b 4 ˙ œ p ? 3 b 4

#˙ π ≥ ˙ π ≥ ˙ π

4 ≤ 4 #˙ p 4 ≤ 4 nœ #˙ p 4 ≤ œ 4 ˙ p 4 ≤ œ 4 ˙ p arco 4 ≤ ∑ 4 ˙ p

n˙ n˙ œ bœ œ œ œ œ

nœ bœ œ nœ

œ œ œ π ≤

Œ

Œ œ œ œ π ≤ #œ nœ œ #œ œ bœ œ Œ π ≤ œ œ œ #œ œ bœ nœ Œ π pizz. # œ œ œ œ  Œ œ‰ J p nœ bœ œ nœ

œ œ ˙ ≤ ≥ œ œ ˙ ≤ ≥ œ bœ ˙ ≤ ≥ œ bœ n˙ ∑

2 ≤ ‰ 4 4 4 œ. œ ˙. 2 ≤ ‰ 4 4 4 œ. œ ˙. 2 ≤ 4 4 œ. ‰ 4 œ b˙. 2 ≤ 4 œ.

4 œ b˙. 4

2 4 ∑

4 4

˙. ∏ ˙. ∏ ˙. ∏ ˙. ∏ 

Œ

n 42

Œ

n 42

Œ

n 42

Œ

2 n 4

Œ œ ‰ n 42 J π


Variacions Simfòniques

56 Variació 12 Allegro q = 138

&

42

&

42

461

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

œœ b œœ. œ. œœ. œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ ∑ J‰ Œ P . œœ. œœ œœ >œœ œœ b œœ. œœ # œœ. ∑ ∑ ∑ P j‰ Œ ∑ ∑ j ‰ Œ œj ‰ Œ œœ n œœ nœ   p j j j œ ‰Œ œ‰ Œ œ ‰Œ ∑ ∑ œ œ œ p   j ˙˙ ˙˙ œœ ‰ Œ ∑ ∑ P π

# & # 42

?

42

?

42

42

461

Cx.

f

# & # 42 œj ‰ Œ œ  Fj ? 42 œ ‰ Œ œ  F 461 # 2 ∑ & 4

461

Timb.

. œœ œœ œœ >œœ

461

Glk.

&

Xil.

&

˙ 42 F

˙

1.

p

˙

∑ ∑

42

œ J‰ Œ π ∑

˙ p

∑ ∑

˙

P

∑ ∑

42

Plt.

42

j‰ Œ œ>

j‰ Œ œ>

j‰ Œ bœ > j œ ‰Œ >

j‰ Œ œ > P j‰ Œ œ > P j‰ Œ œ > P

461

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

42 j ‰ œ > F pizz. 42 j ‰ œ > F pizz. 42 œj ‰ > F pizz. 42 œj ‰ > F ∑ 42 pizz.

Œ Œ Œ Œ

j œ ‰Œ >

j œ‰ Œ > P ∑

. . œ. œœ b œœ. œœ b œœ # œœ. œœ œœ >œœ œœ œœ. b œ f . œ. n œ. n œœ n œœ. œœ œœ œœ œœ b œœ. œ œ # œœ. œœ œœ >œœ œœ œœ. F˘ > ˘ f œ bœ ˙ œ. ˙ œ‰ Œ œ ‰Œ bœ ‰ Œ J J J F f ˘ ˘ œœ. ‰ Œ b œœ ‰ Œ b œœ ‰ Œ # ˙˙ J J J F p j j ‰ œj œœ # œœ œœ ‰ Œ ∑ ˙˙ œ ‰ Œ n œ. . . . œ. F p F ˘ ˘œ bœ j ∑ ˙˙ œ‰ Œ œ ‰Œ b œ. œ ‰ Œ J J F p j j ∑ œ ‰ Œ ˙ œ‰ Œ ˙ F F f p . b œœ œœ œœ >œœ F

Trg.

461

j‰ Œ bœ > j œ ‰Œ > j œ ‰Œ > ∑

. b œœ œœ œœ >œœ F arco Div.

˙

F

# ˙˙

˙ F

˙ #˙ f

˙˙ f #˙ b˙ f b ˙ F

∑ ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙

˙ ˙

b ˙ ∑

#œ œ #œ #œ œ #œ f

f arco

ƒ œœ. # œ. œ ‰Œ J ƒ œœ. # œj ‰ Œ œ. ƒ #˙ b˙ f

. # œœ œœ œœ >œœ ∑ . b œ. f. > . œ b œ œ œœ œ œ # œœ œœ œœ œœ arco Div.

a2. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

Div.

F

arco

. œœ œœ. b œœ œœ. # œœ. J ‰Œ ƒ . œœ œœ. b œœ œœ. # œœ. J ‰Œ ƒ œœ. ˙˙ J ‰ Œ f Div. #˙ j‰ Œ b˙ b œ. f arco b˙ ∑ f

∑ ∑ ˙˙ ˙ ˙ ˙


Variacions Simfòniques

473

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

#

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

# & # ˙˙ ˙ ˙

˙ ˙

?

b ˙

b ˙

473

Cx.

473

Glk.

&

Xil.

&

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ ˙ ˙ f

˙ #˙ p ˙˙ p

œ

œ

˙

p

œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 3 2 4 4

3 4

3 4 ‰

œ œœ œ

# œ # œœ œ

3 œ . œj 4 ˙ œ. #œ ˙

œœ # œ œ

œ œ œ œ

# œœ .. # œœ 3 # ˙˙ J 4

3 4 ‰

3 4

œ. œ‰ Œ J π

˙˙

? 473

Timb.

bœ œ œ #œ œ #œ #œ œ

##

? 473

œ œ bœ œ #œ #œ œ #œ

57

∑ ∑

# œœ. J pœ. a2. J 3 4 ‰ p

œœ . œ.

œœ .

# œ.

œœ. # œœ. œ. Œ

3 4

œ.

2 4 2 4

2 4

Œ œ

2 4

2 4

œ J p

2 4

œ

œ

œ

2 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

Trg.

3 4

2 4

Plt.

3 4

2 4

473

Vl. I

&

3 4 ‰

Vl. II

&

3 4 ‰

Vla.

B

˙˙

˙˙

?

˙ ˙

˙ ˙

3 4 ‰

3 4 ‰

3 4

473

Vc.

Cb.

?

˙

˙

. # œœ ‰ Œ J π œ. œ‰ Œ J π œ. J‰ Œ π

œ J p pizz. j #œ p pizz. œ J p pizz. œ J p pizz.

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

2 4

œ

œ #œ

2 4

#œ œ

#œ ∑

œ

œ

2 4

2 4 2 4


Variacions Simfòniques

58

480

Fl. 1, 2

&

Ob. 1, 2

&

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

# & # ? 480

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

# & # ? ?

480

Timb.

480

Cx.

#

˘œ 2 J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 ƒa2. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ ˙ ˙ œ 2 ˙ 4 F œ. 2 #œ ‰ Œ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 J F f œ 2 j ∑ ∑ ∑ ∑ 4 œ. ‰ Œ œ f F 2 j 4 ˙ # œ # œœ œ. œ œ œœ œ ˙ œ œ. œ #˙ œ #œ ˙ p 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4 2 4 ˙˙ p 2 j 4 œ ‰ Œ π 2 4 ∑

œœ # œ œ

œ œ

œœ

# œœ J

# œœ ..

# ˙˙ ‰

œœ

œ œ œ J p

œœ. œ œœ >œœ œ

∑ œ œœ œ œ

œœ

n œœ

œ œ œ

F ˘ œ J f j œ œ ƒj œ œ ƒ j œ œ  F

j œ. ‰ p

1.

j ‰ œœ p. Œ

Œ

˘œ œ ‰ J F

œ F

. . œœ œœ. œœ œœ j j œ. ‰ œ. ‰ j ‰ j ‰ œœ œœ. . ∑

∑ ∑

∑ Œ

Œ

Glk.

&

2 4

Xil.

&

2 4

480

Trg.

2 4

Plt.

2 4

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

480

480

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

B ? ?

> 2 œJ ‰ 4 f 2 > 4 # œJ ‰ f 2 4 œj ‰ > f 2 j 4 œ ‰ > f pizz. 2 j 4 œ ‰ > f

œ J p ‰ # œj p œ ‰ J p œ ‰ J p

#œ œ œ œ

#œ œ œ #œ ∑

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ∑

>œ J ‰ f >œ J ‰ f j ‰ œ > f j ‰ œ > fj œ ‰ > f

Œ

Œ

œœ ‰ J p Œ

Div.

Œ

j œœ ‰ œœJ ‰ ∑


Variacions Simfòniques

. b œœ. b œœ. . œ >œ b œ œ œ œ œ b œ œœ œ œ & p j j j & œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.j ‰ π # & # n œœj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ nœ b œ. œ. π ? ∑ ∑

488

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

488

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

j n œ. . ‰ b œœ œ n œœ . p

j b œœ ‰ Œ .

b ˙˙ >p

j n œ. œ ‰ Œ

˙˙ >p b b ˙>˙ p

b œœ. J ‰ Œ ∑

?

? 

F

. . . œœ b œœ. œœ œœ

. b œœ n œœ. œœ n œœ . . F ∑

488

Cx.

# & #

488

Timb.

#

. b œœ b œœ. œœ. b œœ.

œœ n œœ œœ œœ. . . . ∑

p

n ˙˙ >p > b b ˙˙ p

b˙ b˙ p> j n œœ. ‰ Œ p b >˙˙ p

œ œœœ p

œœ œœ b œœ b >œœ

œ b œ n >œ 34 œ œœ œ # œ

j n œœ ‰ . b œœ. J ‰

43 œjœ . F . bœ 43 Jœ F j 43 œ.œ F œ. 43 œJ F b œ. 43 Jœ F

œœ œœ b œœ b >œœ

j bœ ‰ œ. b œœ. J ‰

Œ Œ Œ ∑ Œ

œ b œ n >œ 34 œ œœ œ # œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

43 œ

˙  p

œ œ œ œ

# ˙˙ > n >˙˙ # ˙˙ > # >˙˙ n >˙˙ ˙ 

43 œ œ œ œ

œœ œœ b œœ 42 œœ œœ b œœ 42 42 42 42 42 42 42 œ œ œ 42

43

42

43

42

Glk.

&

Xil.

&

488

. b œœ œœ œœ >œœ p . b œœ œœ œœ >œœ

59

Trg.

43

42

Plt.

43

42

488

488

Vl. I

&

Vl. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

? ?

j j j œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.j ‰ π b œœ ‰ b œœ ‰ b œœj ‰ œœj ‰ J J π ∑ ∑ ∑

Div. arco

b ˙˙ >p

j b œ. œ ‰ Œ

Div. arco

˙˙ >p

b b ˙˙ >p

j b œœ ‰ Œ .

arco

∑ ∑

j b œœ ‰ Œ . ∑

≥ ≥. b œœ œœ≤ œœ >œœ p b ˙˙ >p

b b ˙˙ p> arco b˙ p

≥ œœ œœ≤ b œœ b >œœ j b œœ ‰ .

Œ

œ. ‰ J

Œ

j b œœ ‰ .

Œ

≥ œ ≤ b œ n >œ 34 œ œœ œ # œ 43

j ‰ œ.œ F j 43 b œœ ‰ F. . 43 Jœ ‰ F arco 34 œ. ‰ J F

# ˙˙ >

œœ œœ≤ b œœ 42 42

n ˙˙ > >˙

42

>˙

42

42


Variacions Simfòniques

60

495

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

Cx.

& &

>œ œ. 2 # œ œœ # œœ œ 4 f >œ œ. # 2 œ œœ # œœ œ 4 f

# 2 a2. & # 4 œj ‰ œj ‰  f˘ ? 2 # œœ ‰ # # ˘œœ ‰ 4 J J f 495 # 2 j & 4 œœ. ‰ Œ f # 2 œ. & # 4 # œJ ‰ Œ f # ? 2 œœ. ‰ Œ 4 J f 495 ? 2 œ. ‰ Œ 4 J f 495 2 4  ∑

œœ # œ # œœ >œœ œ œœ # œ # œœ >œœ œ j‰ j‰ œ œ   ˘ ˘ # œœ ‰ # # œœ ‰ J J ∑

∑ ∑

Trg.

2 4

Plt.

2 4

Vla.

Vc.

Cb.

& B ? ?

œœ ..

œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ ‰ J F

Œ

a2.

˙ p ˙  p

∑ Œ

œ.

œ œ # œ # >œ

œ # œ. œ. œ. # œ. # œ. œ. œ. # œ. œ # œ >œ

œ.

> ‰ ˙˙

# >˙˙

˙  F

œœ œœ >œœ ‰ J

œœ ..

>. œ

j > œ ˙ > >œ >˙ J

˙˙ > > ‰ # ˙˙

>œ . ˙

œœ

œœ œœ >œœ ‰ # # # J

œœ ..

# ‰ nn## ##

˙

n# # # #

œœ ..

‰ ###

nn####

˙

˙

###

˙

###

˙ 

˙ 

œ œœœ p

œœœœ

œ œœœ

œœœœ

œ. œ œ >œ œ. # œ œ >œ

œœ .. ‰ # >˙˙ ∑

>œ

œœ. # œœ œœ >œœ

œœ

> œœ œœ œœ œœ J ‰ ###

˙ 

œœ .. ‰ >˙˙

> ‰ # ˙˙

œœ ..

Div.

>œ

œœ. # œœ œœ >œœ

˙ 

˙  p ‰

> œœ œœ œœ œœ J‰

œœ ..

>œ

> # œœ ..

œœ. # œœ œœ >œœ

˙

>˙ ˙

œœ. # œœ œœ >œœ

>œ

> Œ œ ƒ

œ œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ œ >œ

a2.

œ # œ œ >œ

j j œ ‰ # œœ ‰ œ   ˘ j #œ ‰ #œ ‰ J 

> œ œ

a2.

2 4

Vl. II

˙ > ƒ # œœ. # œœ œœ œœ # œœ. # œœ œœ œœ # œœ. ‰ . . . . . . J f

&

&

Xil.

Vl. I

œœ ..

œœ .. ‰ ˙˙ > > œœ .. ‰ # ˙˙

≥œ. ≤ >≥œ 2 #œ œ 4 f ≥ ≥ Tutti # œ. ≤ # œ > œ œ 2 4 f j 2 j 4 # œœ ‰ # œœ ‰   f ˘ 2 ˘ 4 œJ ‰ # œJ ‰ f 2 ˘ 4 œJ ‰ Œ f

‰ ˙ ˙ > > ‰ # ˙˙

# œœ .. > œœ ..

˙˙ > Div. # >˙˙

Tutti

# œœ. œœ # œœ >œœ

2 4

495

œœ J ‰ Œ

&

495

. # œœ œœ # œœ >œœ

Glk.

495

œœ J ‰ Œ

˙ 

˙ 

˙ 

œ œ œ >œ J‰

œ. œ œ >œ

œœ ..

>˙ ˙

œ œ œ >œ J‰ ‰

œ. # œ œ >œ

˙ 

### ###

œ œ œ >œ J ‰ ### œ œ œ >œ # # J‰ # œœ ..

‰ ### ###

œœ ..

> ‰ # ˙˙

œœ ..

˙ 

˙

˙

###

#


Variacions Simfòniques

61

Finale

505

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

&

###

## & #

## & # ## ? ###

## & ##

505

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

## & # ## ? ### ? ###

505

Timb.

505

Cx.

## & #

505

Glk.

Xil.

## & # 505

˘œ œ J ‰Œ ƒ ˘œ œ ‰Œ J ƒ j œœ ‰ Œ ƒ˘ œ œ ‰Œ J ƒ j œ ‰Œ ƒ ˘ œ ‰Œ J ƒ j œ ‰Œ  ƒ j œ ‰Œ  ƒ q = 120

Trg.

Plt.

## & #

505

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # B ### ? ### ? ###

> > > > œ œ œ œ œ ≈œœœ œœœœœœœœ f> ˘œ J ‰Œ ∑ ∑ ∑ ƒ ˘œ ∑ ∑ ∑ œ ‰Œ J ƒ ˘œ œ ‰Œ ∑ ∑ ∑ J ƒ j ∑ ∑ ∑ œ ‰Œ  ƒ

œ œ #œ j œ ‰ ‰ # œ œ œJ ‰ ‰ J‰œ œ œ œ > > f ∑

œ œ > >

∑ ∑

œ œœœœ

œ œ J

j œ ≈ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ n œ œj ‰ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ œ > œ œ #œ œ #œ œ ∑

œ œœ œœ j œ œ œJ ‰ ‰ J ‰

Tutti

œ > f

∑ ∑

œ >

> œ

>œ

∑ ∑


Variacions Simfòniques

62

## & #

? ###

? ###

516

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

## & #

# ## & # # ? ###

# ## & #

516

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

# ## & # #

516

Timb.

516

Cx.

## & #

516

Glk.

Xil.

## & # 516

Trg.

Plt.

## & #

516

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # # B ## ? ### ? ###

‰ œœœ œ j œ ‰ œ œ œ >

œ œ

œ œ

œ œ œ #œ œ

œ ‰ ≈ œ œ # œ œJ ‰ J œ œ œj ‰ œ

‰ œ j ‰ #œ œ

j ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰ # œ œ œ ‰ œ

>œ f

Tutti

>œ

œ œ œ ≈ œ #œ œ J ‰ ≈ #œ œ

>œ

>œ ∑

‰ œœœ œ

œ œ #œ ‰ œ œ J >œ

œ

≈œœ

œ œ

œ œ

œ

œ œœœœ

≈ œ #œ

œ œ

#œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

≈œœœ

≈ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ


Variacions Simfòniques

## & #

&

524

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

###

## & # ## ? ###

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Xil.

œ > f

œ >

f

a2.

> œ

>œ

œ œ #œ J ‰ œ œ >

œ œ œ #œ ‹œ œ ‹œ œ œ œ œ ˙

? ###

? ###

524

œ

## & #

œ

## & #

œ œœœœ

œ

. œ. œ œ. œ.

## & # ##

œ. J œ. œ. F

524

Glk.

‰ #œ #œ œ ‰ J

## & ##

524

Cx.

œa2.

524

Timb.

524

Tr. 1, 2

63

a2.

Trg.

Plt.

‰ #œ #œ œ ‰ J

## & #

524

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # B ### ? ### ? ###

≈ œ #œ œ œ

œ œ #œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ > #œ #œ > f j j œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ

œ >

‰ œ #œ #œ J

œ œ œ œ œ ‰ ≈ #œ #œ œ ‰ J œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ J ∑

> œ

œ œ #œ J ‰ œ

≈ #œ #œ œ

œ >

‰ œœœ œ ‰ Œ J ∑

œ

œ œœœœ

œ

œ

œœœœœ ˙ œ #œ #œ œ #œ œ œ

j ‰ œ œ

œ J œ œ ∑

œœœœœœœœ œ œ œ œ ∑


Variacions Simfòniques

64

## & #

531

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

## & #

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? ###

Xil.

œ J

œ œœœœœœ œ œ. œ. œ. # œ.

? ###

? ###

## & ##

## & # ##

531

Glk.

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ

œ. œ. œ. œ.

531

Cx.

œ. œ . œ. œ.

531

Timb.

j œ œ ‰

## & # ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ .

531

Tr. 1, 2

&

###

## & #

œœœœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 2 œ œ 3 4 4 F œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œœ œœœ œœœ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ 4 F œ 3 œœœœ œœœ œœ 2 œœ 4 œœœœœœœœ œ œœ œ œ œ œ 4 œ F 3 2 4 4 . ˙ ˙ ˙ > 3 ‰ œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ œœ 2 œ ‰ ‰ œ œ 4 4 œ œœ œ > œœ œœ >œ F 3 2 ∑ ∑ ∑ 4 4 a2.

a2.

˙ F ˙  F ‰

3 4 ˙.

˙

3 4 ˙ .

˙  œœœ

p

œ

2 4

œ œ œ

3 4 œ

2 4 œœœ

œœ œ

œ œ 42

3 4

2 4

3 4

2 4

Trg.

3 4

2 4

Plt.

3 4

2 4

531

## & #

531

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # B ### ? ### ? ###

j œ œ ‰

œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œœœ œ

‰ œœ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ 3 œ œ œœ œœœ œœœ 2 œœœœœœœœ œ œ œ œ 4 œ 4

3 œœœœ œœœ œ 2 œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œœœ 4 >œ Div. > >œ 3 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ 2 œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ nœ œ 4 4 œœ œ >œ œ œ œœœœœ

œ œ œ #œ ∑

˙

˙

˙ F

˙

3 4 ˙.

3 4 ˙.

2 4 2 4


Variacions Simfòniques

. ### 2 œ & 4 ƒ ## & # 42 œ. ƒ #### 2 & # 4 ˙˙ > ƒ ? # # # 2 >˙ 4 ˙ ƒ 537 #### 2 & 4 ˙˙ > ƒ # # a2. > & # # # 42 ˙ ƒ a2. > ? ### 2 ˙ 4 ƒ 537 ? ### 2 4 ˙ > ƒ 537 2  4 œ 537

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

Cx.

. . . . œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œœœœœ ƒ . œ œ. . . œ. . . . . œ . œ . . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœœ œ œœœœœ ƒ j >œ . > > œœ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ Œ œ. œ > ˙ > > > j >˙ œ œ >œ œ ˙ œ. œ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ > >˙ > > >œ j > > > >œ .. œœ >˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œœ Œ > >

Xil.

Trg.

Plt.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

ƒ ? ### 2 4 ˙ > ƒ ? # # # 2 >˙ 4 ƒ

>œ >œ œ œ

> œ œ

>œ >œ

œ œ œ œ > > œœ œœ

>œ œ œ >œ >œ >œœ œ

œ. œ. > >œ .. œ

œ

Œ

˙  F œ œœœ ‰ œ œœœ J  P

˙ 

œœœœ œœœœ

œ

œ œ œ œ

œœ œœ

œœœœ œœœœ

œ

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

œœœ œœ œ‰Œ J

> œ œ > ∑

œœœœ œœœœ

˙ 

>œ . >˙

œ

œœ œœ œ œ

œ

œœ œœ œ œ

œ

˙ 

œ. œ. œ. œ. œ. . . . . œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ. œ œ. œ. œ. œ œœ œ >œœ œ

>œœ >œ œ

>œœ ..

>œœ >˙ ˙ J

œ œ > œ >œ

œ > >œ >œ > œ

œ. > >œ .

j œ > >œ J

˙ > >˙

˙ 

œ œ œ œ

>˙

> ˙ œ œ > ƒ œ œœœ œœ œ‰Œ J f œœ œœ

X ƒœ. . œ œ œ œ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œœœœ f œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœœœ f >˙ œœ ˙ Œ œ œ

Œ Œ

œ >œ

˙ > >˙

>œ > œ > œ œ > ∑

œœœœ œœœœ

˙ 

j œœ > j œ œ > j œœ >

>œ . œ.

>œ >˙ J

>œ > œ

>œ .

> ˙

œ œœ œ >

Œ

> œ œ

2 4 ˙ f 2  4 X ƒ . œœœ œœ 537 ### 2 . & 4 œ ƒ œ. ### 2 . œ œ œ œ & 4 œ ƒ >˙ # # 2 B # 4 ˙ 537

. œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ.

œ

œ >œ

f ### 2 & 4 œœ œœ f ## & # 42 œ œ œ œ f

>œ >œ

. œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ.

> >˙ œ J

> œ œ

537

Glk.

65

> œ J

>œ .

>œ J

>œ . >˙

œ œœœ ‰ J œ

œœ

œ

œœ

œ

œ. œ. œ. œ. œ. . . . œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ. œ œ. œ. œ œœ œ >œœ œ

>œœ >œ œ

>œœ ..

>œœ J

œ œ > œ >œ

œ > >œ >œ > œ

œ. > >œ .

j œ > >œ J


Variacions Simfòniques

66

547

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

###

? ### ? ###

547

Cx.

547

Glk.

Xil.

&

###

## & # 547

Trg.

Plt.

 547

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ. œ n œ œ. œ œ

ƒ .œ n œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ### œ œ œ œ œ & ƒ > >j . œ #### ˙ n œœ œ œ Œ nœ & # ˙ > > > nœ nœ ? ### ˙ œ Œ nœ nœ ˙ œ > > > > > 547 # # # # >˙˙ œ œœ n œœ Œ œ & > > >œ . ## > n >œ œ Œ & # ## ˙ J

547

Timb.

œ. œ œ œ œ œœ œœ œœœœ œ œ

&

>˙

˙  F œœœœ  P œ œ ˙ 

###

## & # B ### ? ### ? ###

œ

œ œ

œ œ

n n ˙œ

Œ

>˙

˙ 

ƒ œ œ œœ œœ

˙  œ œ

œ œ

˙ 

œ œ

œ œ

œ œ

f œ œ

˙ 

nœ nœ

œ nœ œ nœ

. œœ œ. œ. n œ. b œ. . . . . . œ œ. œ œ œ. œ œœœœ œœ œ œœœœ œ œ œ œ œ

œ. œ n œ œ. œ œ

ƒ . œ œ n œ. œ œ œ. œ œ n œ. œ. œ. n œ. . . . . . œ œ. œ œ œ. œ œ œ œœœœ œœ œ œœœœ œ œ œ ƒ > >j > >j > > > Œ . œ nn ˙˙ œœ œ œœ .. n œœ ˙˙ œœ œ œ nœ œ Œ J > > > > > > > >˙ œ nœ nœ œ bœ Œ œ #œ ˙ ˙ œ n œ nœ œ bœ ˙ > > > > >œ # >œ > > > > > > > Œ ˙ œ œ n ˙œ ˙˙ n œœ ˙ œ nœ œ œ ˙ œ Œ > > > > > > >œ . > > > > > n˙ œ œ œ. n >œ œ ˙ œ Œ J J œ bœ œ bœ

>˙

˙œ # œ

> ˙

œ ‰ Œ J

˙˙

>˙

˙ ˙

œ œ

˙ F

˙

œœœœ œœ œ œœœ  P

nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Œ

˙ 

œœ œ œ œ œ œœ

œœ œ œ œ œ œœ

˙ 

˙ 

X ∑ ƒœ. œ. œ œ œ œ œ œ n œ œ. œ œ œ. œ. n œ. b œ. œ œ œ œœ œœœœ ƒ n œ. œ œ œ. œ œ n œ. œ. œ. n œ. œ. œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œ ƒ > >j > >˙ œœ œ . ˙ Œ & nœ œ n œ n n ˙˙ > > > Div. nœ nœ œ bœ Œ nœ nœ ˙ œ œ bœ > > > > > >˙ >œ b >œ n >œ n >œ œ Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. > œœ œœ >

œ œ > > œ

#œ #œ > > #œ

˙ 

˙ 

>˙

ƒ œ œ œœ œœ

nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 

n n ˙œ

f œ œ

nœ nœ

œ nœ œ nœ

˙ 

X ƒ. . .œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ. œ œ œ ƒ . œ œ n œ. œ œ œ. œ œ . . œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ƒ > >j > >j > Œ œ . œœ .. œœ ˙˙ œœ œ nœ nœ Œ J > > > > > nœ nœ ˙ Œ ˙˙ œœ n œ nœ ˙ > > > > > >˙ nœ n >œ Œ ˙ œ >


Variacions Simfòniques

556

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& & &

### ### ####

? ###

## & ##

556

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

? ### ? ###

556

Cx.

## & #

556

Glk.

Xil.

## & # 556

Trg.

Plt.

 556

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

n œ. œ. œ. n œ. > # n n ˙˙ > œ œ > > n ˙œ

bœ bœ >

nœ >

> ## & # ## n ˙

556

Timb.

œ. œ. n œ. b œ.

& & &

### ### ###

? ### ? ###

œ bœ œ bœ

œ. J‰Œ ƒ . œ œ n œ. œ œ œœœœœœ œ œ œ J‰Œ ƒ Œ œœ ∑ Œ

. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ > œœ œœ >

œ #œ œ #œ > > > ˙œ œ > œ >œ ˙œ # œ

> ˙

>˙

67

œ ‰ Œ J

>j œœ J >

> œœ .. > ˙ ˙ > > ˙˙ > >œ .

> œ J

˙˙ >˙

> ˙˙ > >˙ ˙ > ˙ ˙ > > ˙

œ œ

> n n ˙˙

œ œ

Œ

œ

Œ

 >˙

˙ ˙

œ œ

˙ F

˙

Œ

œ œœœ œœ œ œœœ  P

nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Œ Œ

˙ 

∑ ∑

œœ n >œ œ œ n >œ

 >˙ n˙

n >˙˙

rit.

n >˙

œœ # >œ œ œ >œ

œ n >œ œb œ

n >œ >œ n œ bœ

n >œ >œ œ œ

>˙ ˙ >˙

œœ n œœœ œ-

>˙ ˙

>œœ b n œœ-

˙  ƒ

˙  ∑

œ œ œ œ

nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙ 

˙ 

˙ 

œ. œ. n œ. b œ. n œ. œ. œ. n œ. > nn ˙˙ > œ œ > >œ

bœ bœ > b >œ

˙ 

˙ 

œ. J‰Œ ƒ . œ œ n œ. œ œ œœœœœœ œ œ œ J‰Œ ƒ Œ ∑ œœ Œ

. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ > œœ œ œ >

œ œ > > œ

#œ #œ > > #œ

> œœ .. > ˙ ˙ > >˙

>j œœ J >

> ˙˙ >

˙˙ >

œœ

Œ

˙ >

œ

Œ


Variacions Simfòniques

68

###

Presto

567

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

& &

Tpt. 1, 2

# ## & # # ? ###

Tb. 1, 2

####

? ### ? ###

567

Timb.

567

Cx.

## & #

567

Glk.

Xil.

j œ. ‰ œ. ‰ J p œœ. ‰ b œœ. ‰ J J p j j œœ ‰ n n œœ ‰ . . p a2. j œ. ‰ œ. ‰ J p

j n œ. ‰ œj ‰ .

a2.

# ## & # &

###

567

Tr. 1, 2

## & # 567

#

œ ‰ Œ J p

œœ. ‰ J j nœ ‰ œ.

. n œœ ‰ J

j œ ‰ # œ.

j n œ. ‰ œj ‰ . ∑

j b œ. ‰

œ. ‰ J

œœ. ‰ n œœ. ‰ J J n œ. œ. nœ ‰ œ ‰ J J

j b œ. ‰

œ. ‰ J

œ. J

b œ. J

œ. œ J

n œœ. ‰ J j œ ‰ œ. œ. J

b œ. J

˙ 

Plt.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

###

œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ

p # # œ. œ. & # J ‰ J ‰ p ## ∑ & #

œ. ‰ œ. ‰ J J

œ. ‰ J

œ. J ‰

‰ ‰

j n œ. œ ‰

Trg.

567

œœ. J ‰ f œœ. J ‰ f j œœ ‰ . f j œ ‰ œ. f œœ. ‰ J f j œœ ‰ . f œ. ‰ J f œ ‰ J f œœœ ‰ J F

œ ‰ J F

œ œ œ nœ bœ œ nœ #œ œ. J

œ. J

? ###

? ###

‰ B

œ. n œ. œ ‰ #œ ‰ J J œ. n œ. œ ‰ #œ ‰ J J

n œ. œ. œ nœ J ‰ J ‰ n œ. œ. œ nœ J ‰ J ‰

j n n œœ. ‰

j n œ ‰ œj ‰ n œ. œ. œœ. ‰ n œœ. ‰ J J j j nœ ‰ œ ‰ œ. # œ.

j j bœ ‰ œ ‰ œ. b œ. œœ. ‰ n œœ. ‰ J J n œ. œ. nœ ‰ œ ‰ J J

Œ

. n b œœ J ‰ . n b œœ J ‰

j n œœ. ‰

j œ ‰ œ. . b œœ ‰ J j œ. ‰

œœ

œ ‰ J

j j œœ ‰ n œœ ‰ . .

j n œ. ‰

œœ

œ ‰ J

œœ

j œ. ‰

œ ‰ J

j j œœ ‰ n œœ ‰ . .

j b œ. ‰

œœ

œ ‰ J

∑ œ J ‰

œ ‰ J

œœ

œ. ‰ J

œ ‰ J

∑ œ J ‰

œ ‰ J

œ ‰ J

œ. œ œ œ. œ œ

œ. œ œ œ. œ œ

œ. b œ n œ œ. œ œ

. œœ œ œœ

œ. œ œ œ. œ œ

œ. b œ n œ œ. œ œ

j n œ. ‰

j b œ. ‰

f œ.

f œœ œœ œœ b œœ œœ œœ

Div.

f œ. ‰ J f

j œ. ‰ ∑

œœ œœ œœ n œœ œœ œœ

j œ. ‰

œœ œœ œœ n œœ œœ œœ

œ. ‰ J


Variacions Simfòniques

574

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

œ. œ J œ. œ J

###

## & #

j œ ‰ œ. 574 # # # n œœ. & # J ‰ j #### œ & # œ ‰ . ? ### ? ### 

## & #

œ. J

œ J

˙  œœ

Xil.

## & # 574

Trg.

Plt.

## & #

574

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

## & # # B ## ? ### ? ###

b œ. J

œ J

j n œ. œ ‰

574

Glk.

œ. œ J

œœ

œ J

œ J

œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ

a2.

j œ ‰ œ. j bœ ‰ b œ.

? ###

574

Cx.

n œœ. ‰ J

j # ## & # # n œ. œ ‰

574

Timb.

n œœ. ‰ J

69

ƒa2. œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ ƒ

a2.

a2.

nœ >

bœ >

nœ >

œ > > œ

a2.

nœ >

nœ >

œ >

œ > 

œ > 

œ >  a2. > œ 

œ >  > œ ƒ ˙  ƒ a2.

œ œ ƒ œ œ ƒ

nœ >

> œ

> œ

> œ

˙  œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

> nœ

˙

˙

˙

œ.

˙˙ Œ ˙ ƒ>

œœ ..

‰ ‰

˙ ˙

œ. œ.

‰ ‰

> œ ∑

˙ ˙

> œ

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

˙ 

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

‰ ‰

œœ ..

˙ 

œ

œ.

˙

Œ n˙ ƒ>

Œ b˙ ƒ>

> œ

nœ >

bœ >

b˙ >

>œ

n >œ

n >œ

n˙ >

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ œ

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙       ƒ ∑ X ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ƒ œ œ œ n œ b œ œ n œ # œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ œ œ nœ bœ œ nœ #œ

n œœ œœ œœ œ œ œ. J

b œ. J

‰ ∑

œ œ œ œ

ƒ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ œ. b œ n œ œ. œ œ

ƒ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ

Tutti

ƒ

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ƒ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ƒ


Variacions Simfòniques

70

## & #

581

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

Timb.

Cx.

 . . ### œ œ œ œ &  # # # # >œ .. & # œ  ? ### œ . œ >. 581 # # >œ . & # # œ.  # # # # >œœ .. & #

Xil.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . ˙ ˙ ˙ œœ œ œœœ œœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ ˙

## & # ## & #

j œ ‰ Œ œ J ‰ Œ

˘ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œ ˘œ ˘œ ˘ ˘ ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ a2.   œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ ˘œ ˘œ ˘œ

œœ œœ >œœ ..

˘œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

˘œ ˘œ ˘ ˘ œ œ

˙

˙

˙

˙

˙  ƒ œ œ œ œ ƒ œ œ œ œ ƒ

˙ 

˙ 

˙ 

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙ 

˙ 

˙ 

a2.

œ œ œ. œ œ œ. > œœ œœ >œœ .. œœ œœ >œœ ..

 >œ . œœ œœ >œœ .. ? ### œ .  581 ? ### œ œ œ > ƒ 581 œ ‰ Œ  J 581

Glk.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙

˘ œœ  ˘ œ

a2.

a2. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ ˘œ ˘œ ˘œ ˘œ

œ >

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˘ œ œ ˘ œ

˘ œ œ  ˘œ

˘ œœ  ˘œ

˘ œœ  ˘ œ

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ

œ œ œ œ

˘ œ œ ˘ œ

˘ œ œ  ˘œ

˘ œœ  ˘œ

˘ œœ  ˘ œ

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ

œ œ œ œ

˘ œ œ ˘ œ

˘ œ œ  ˘œ

˘ œœ  ˘œ

˘ œœ  ˘ œ

˘œ ˘œ ˘œ ˘œ

œ œ œ œ

Trg.

œ ‰ Œ J

Plt.

x ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ ˙ ˙

581

## & #

581

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

 ## . . & # œ œœœ  # œ. œ œ œ. # B #  ? ### œ œœœ  ? ### œ œœœ 

˙  

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ˙ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . œœ œ œœœ œœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ


Variacions Simfòniques

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

# # # # ˘œ & #

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

? ###

˘œ œ

˘ œ œ œ

? ###

˘œ œ œ >

## & #

589

Fl. 1, 2

Ob. 1, 2

Cl. 1, 2

Fg. 1, 2

Tr. 1, 2

Tpt. 1, 2

Tb. 1, 2

&

###

? ###

589

Cx.

œ

## & #

589

Glk.

Xil.

&

###

Vla.

Vc.

Cb.

# B ## ? ### ? ###

œ >

œ >

œ >

œ >

œ œ œ

œ œ

œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ œ œ œ

˘œ œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ œ œ

œ œ

œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ œ œ œ

˘œ œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ œ œ œ

˘œ œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ œ œ

œ œ

œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ >

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

gliss.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

X ˘œ

&

˘œ œ

˘œ œ

œ

Vl. II

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

Plt.

###

œ œ ˘œ œ œ œ

œ œ ˘œ œ œ œ

œ

œ

&

˘œ œ

œ

###

œ œ œ œ

gliss.

589

589

œ œ ˘œ œ œ œ

œ

Trg.

Vl. I

˘œ œ J ‰ Œ ˘œ œ J ‰ Œ ˘œ œ ‰ Œ J

˘œ œ ‰ Œ J 589 # # # # Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œj ˙ ˙ ˙ ˙ & œ ‰ Œ  ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ #### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ & # J

589

Timb.

71

œ

œ

˘ œ œ œ

œ œ

X ˘œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ > œ >

œ

œ

˘ œ œ œ

œ œ

X ˘œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ

œ >

œ

œ > œ >

œ œ œ œ

œ œ

œ

˘ œ œ œ

œ œ

X ˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

˘œ

˘ œ œ œ

œ œ

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ >

œ

œ > œ >

œ >

œ >

œ

œ >

œ

œ > œ >

j œ ‰ Œ  ˘œ ‰ Œ J ˘œ J ‰ Œ ˘œ J ‰ Œ

œ

œ

˘œ œ ‰ Œ J

œ

œ >

˘œ ‰ Œ J ˘ x ‰ Œ J ˘œ J ‰ Œ ˘œ J ‰ Œ ˘œ J ‰ Œ j œ ‰ Œ  j œ ‰ Œ 

16 de febrer del 2016


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG452


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.