MG451 Blaus sense paraules (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Blaus sense paraules per a cor mixt a vuit veus

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Blaus sense paraules. [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Llorenç Balsach (1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2015 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2015 ISMN: 979069208-451-8 Dipòsit legal: B-28455-2015 Copyright de la música: © 2015 Lloren\ Balsach Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Blaus sense paraules a vuit veus q=95

Sopranos

Contralts

° Ó & Ó & Œw mf

Tenors

Baixos

œ˙ œ

bw w

mf

w w

& ∑ ‹ ? ∑ ¢

° 4Ó &4 Ó 4 & 4 œw 5

˙™

4 &4 ∑ ‹ ? 44 ∑ ¢ ° & b˙

mp subito

& bw w

˙

& nw ‹ mp subito ? w ¢ w subito

mp subito

œ˙

œ

Œ Œ

Œ Œ

œ˙ ™ ˙

mf

b˙ Œ Œ

œ˙ ™ ˙ ˙ mf

˙ rt. n˙ po mf

˙˙ . n˙˙ rt po

˙ ˙

po

mf

r t.

bœœ œœ 41 ∑ œœ œ 1 œ 4 ∑

˙™ ˙™

Ó Ó

p

bœœ œœ 41 ∑

˙™ ˙™

bw w

n˙ ort.

œ nœ 41 ∑

˙˙ ™™

mf

w ˙

j‰ œJ ‰ bœ n˙ j‰ œœ ‰ ˙™ J j nœ ‰‰#n˙˙ ™™ J œj ‰ n˙ ™ œJ ‰ ˙ ™

˙™ ˙™ ˙˙ ™™

Ó Ó

Œ Œ

8

mp

˙™

Llorenç Balsach

lletra: cantar 'da-ba-da' (o similar)

˙

mf

w

#ww

nwœ#˙ ™

#ww

nw œ #˙ ™ w

#w w w

b˙˙ ™™

œ

œ

bœ œ

œ

˙™ ˙™

bœ œ

b˙˙ ™™

bœœ bœ

œœ œ #œ Ó Ó ff œœ œ #œ ÓÓ ff

œœ œœ #œœ ÓÓ ff œ # œ œ œ# œ Ó Ó

© 2015 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

ff


° Ó & Ó

2

14

&

¢

& ‹ ?

œ˙ œ b˙œ œ ˙œ œ bœ˙ œ ÓÓ mp Ó œ˙ œb#˙œ œ ˙˙ œw n˙ ™ Ó mf Ó Œ ∑ ∑ Ó Œ nœ mf Œ ∑ ∑ Œ œ˙ ™ ˙

° <b>w & ∑ & bw w

mf

20

¢

& ‹ ?

w

w

bw

w

mp

(tutti)

mp

nw

mp

w w

˙

° & <b>w

˙œ bœ nœœbnœœ œœ ˙˙™™ œw n˙ ™ œw ˙ ™

mf

w w

Œ bœbœ∫nœœ™œ œ œ bbœœnbœœ œ nœ tutti œ nœ œ œ J Œ piu f p j ∫œ ™ Œ ˙˙ & bœ œ œ Œ bœ˙ bn˙œ bœnb˙œ nœ ˙œ œ #œœ nœœ f mf Ó tutti bœ œ ˙ b˙ & bœ nœœ ™ œbœJbœœ ˙w ˙ ˙ ‹ mf tutti œ w b œ ? <b><b>w œ nœ œ w ˙ œ œ œ ¢ Ó 25

tutti

° & #œ ™ ‰ n˙ 30

& œ ™™ ‰ œ nœ œ & œ #œ œ ‹ f ? #œ ™ ‰ ¢ #˙ mf

mf

œ œ #˙

n#w ˙ #˙ #w #˙

˙

w w

mf

w

œœnœ n˙

Œ Œ œ œ bnœœ™œ œ œJ b˙œ bœ Œ Œ mf Œ j Œ œ˙ bœ ™ w w mf Œ Œ Œ ∑ Œ Ó j Ó Œ bœ bœ œœ ‰‰ ŒŒ ÓÓ Ó Œ J mf

bw w

mp

Œ bœ w Œ mf Œ œ ˙™ Œ œ œ bœ ˙ bœ

j‰ #œJ ‰ j ‰‰ œJ j œJ ‰‰

bw

w w

Ó Ó Ó Ó

˙

f

n˙ ™

œ #w

w

nw

w w

˙

w

>˙ piu f

œ œ bœ œ ˙w #œ nœ ˙ œ œ

œ™ ‰ œ œ

œ Œ Œ #œ œ Ó Œ mp œ ŒŒ j œ™ œ˙ mp œ Œ Œ Œ œ Œ Ó


° & #œœ ™œ œ#œ n˙œ nœ J & w w 36

nw

Œ œ #œ œ ∑ œ œb#œœ ™œ œ œ nœœ J mf Œ œœ w w Œ

& ‹ ? Ó ¢ Ó

° tutti & ˙ b˙ f tutti & w ¢

f

& œw ˙ ™ mf

& ‹ ? ∑ ¢ ° & 55

&

w w

w

w œ˙œ bw

mf

w ˙

w w Ó Ó

n˙ Ó ˙ Ó

cresc

f

#œ˙ œ n˙˙ f

œ˙œ #˙˙

piu mf

piu mf

˙˙

w

w

˙ n˙

n˙ Ó

w

w

w

w

˙ b˙

nw w

bw w

w w > œw n˙ ™

p

w w w w

p

f

w œ˙œ bw

piu f

Ó Ó

œw ˙ ™

mf

∑ ∑

˙ b˙ b˙ Ó

w w

w œ˙œ bw

mf

wœ˙ bœ œw n˙ bœ w w

piu

œ

n˙ Ó

nœw ˙™

& œwb˙ œ nœw œ bœ nœ ‹ w ? bw w w

˙

Œ Œ Œ Œ

˙ n˙

Ó Ó

˙˙

Œ Œ Œ Œ

˙ ˙

#w w

˙˙

bb˙˙

nœœ >> bœœ œ >> bœ œ

˙ b˙

bœ˙b œ nnw w

Ó Ó

b˙˙

Ó

˙ b˙

w

œ˙ bœ b˙˙ ∑

Ó

b˙w

˙ b˙ b˙ Ó ˙ n˙ ˙ n˙

˙ ˙

tutti

48

¢

˙ b˙

& ˙ b˙ ‹ f tutti ? w

° Ó & Ó

f

mf

40

f

œ œbnœœ ™œ œ œ J f j ˙˙ œ˙ bœ ™ Œ Œ

(tutti)

3

nw w

menof

meno f

˙™ ˙™ œnœ 41 ∑ 1 w ˙˙ ™™ bœœ œœ 4 ∑ w 1∑ Ó Œ ™ b œ 4 ˙ œ œ Ó Œ nœ ˙ ™ œ mf œœ œ 1 Œ œ4∑ ˙™ Œ œ˙ ™ ˙ ˙™ mf


° 4Ó œ˙ œ &4 Ó 4 & 4 œw ˙ ™ 4 &4 ∑ ‹ ? 44 ∑ ¢

4

64

° ˙ & n˙ 70

& ˙ n˙ & <#>˙˙ n˙˙ ‹ ? ˙ ˙ ¢ ˙

w

& <b> w w

¢

& <#>w w ‹ ? nw

b˙˙ ™™ bbœœnœœ nnœw œ œ bœ nnw mp w œ ˙™ œ w ˙ ™ bœ œ w w mp

œœ œ #œ Ó Ó ff œœ œ #œ ÓÓ ff œœ œœ #œœ ÓÓ ff œ # œ œ œ# œ Ó Œ Ó

#ww #w w w ∑

bww

w w Ó Œ Ó Œ nœ Œ Œ œ˙ ™ ˙

j‰ œJ ‰ bœ n˙ j‰ œœ ‰ ˙™ Jj nœ ‰‰#n˙˙ ™™ J œj ‰ n˙ ™ œJ ‰ ˙ ™

˙

mp

#ww

w

& ∑ ‹ ? ∑ ¢

œnœ bœ œ œ b˙ bœ mp Œ Ó b˙˙ ™™ bœœnœœ bœœ œ œ b œ bw w

w ˙ b˙ Ó Œ Ó Œ bœ Œ Œ œ˙ ™ ˙

nw œ #˙ ™

° Ó nœ˙ œ & Ó & œw ˙ ™

° & <b>w

˙™ ˙™

nwœ#˙ ™

77

83

bw w

Ó Ó

œw n˙ ™

œ˙œ bww

mf

mf

∑ ∑

ff

ww

bw w

ww

w w w w Ó Œ ˙ Ó Œ nœ œœbbœ˙ ™ mf Œ w Œ œ˙ ™ ˙ w mf

tutti

mf mf

˙

bw w

œ bœ bœ œ nw mf w w w w mf

j ‰ bœ n˙ œ j‰ œœ ˙™ Jj nœ ‰‰#n˙˙ ™™ J œj ‰ ˙™ œJ ‰ poco

bw

nbw w w w tutti w

bw

bw

w

w

w

w

w

w

tutti

nw

w

w

bw

w

w

bw

˙ #˙

nw

nw > w

w

w

poco

w

w

bw

nbw w bw

nnw

tutti

˙ b˙

nw w

w

poco

wcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG451