MG448 Gran Tango (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Gran Tango per a piano i orquestra de corda

Edicions la mĂ de guidoANNA

CAZURRA Gran Tango per a piano i orquestra de corda


ISBD(PM) Gran tango. [Música impresa] : per a piano i orquestra de corda / Música de: Anna Cazurra - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2015 - 1 partitura (44 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2015 ISMN: 979069208-448-8 Dipòsit legal: B-14810-2015 Copyright de la música: © 2015 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2015 la mà de guido Dibuix de la portada: Joaquim Icart (dedicat a la compositora) Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com


Gran tango Op. 73 (2011) Anna Cazurra

Piano

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

& œœ .. œ.

5

Pno.

? 

& 44

q™

? 44 

& 44

F

B 44 ? 44 ? 44

> ‰ #œ œ #œ

œœ œ

Œ.

p

‰ œ bœ œ ˙ ˙ >

j œœ ˙˙ œ. ˙ > 

œ œ œ œ œ j #œ œ œ œ J œ j J > >œ F solo pizz

solo arco

œ J œ J p

œœ .. œ.

œ #œ œ #œ œ ˙ 3

œœ J

j Œ. œœ # œ œœ œ. # œœ œ > p ˙ ‰ # œ œ # œ. ‰ œ b œ . œ ˙

j œœ ˙˙ œ. ˙ >

Œ. F

œœ œ 3

j œœ # œ œ. # œœ >

œœ .. œ.

˙˙ ˙ > œ œ Œ J

œ # œ œ œ # œ œ # œ >œ .

4 &4

j œœ # œ œ. # œœ >

j œœ œ.

Œ.

œ #œ œ >œ # >œ j œ # œœ ˙˙˙ . > 

3 œ. > . ‰ œ bœ œ œ œ œ œ. #œ œ nœ œ œ ‰ # œ œ œ œ nœ œ œ# œ œ . > œ p F ∑ ∑ ∑

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

?

5

Vc.

Cb.

#œ >œ œ j >œ ? œ J #œ >

>œ > >œ #œ

F

œ

œ

#œ œ œ œ œ J

œ Jœ p

œ œ J

œ

œ. œ #œ œ

© Copyright 2015 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


Gran Tango 4

j œ # œœ # # œœœ . p >

& œœœ ...

9

Pno.

? 

œœ œ

Œ.

F > ‰ œ œ ˙˙ . # >œ

j œœœ ˙˙˙ œ. ˙

œœœ .. œ ..

Vln. II

&

≥ j >œ . ‰ œ. œ b œ œ œ œ œ bœ F ∑ ∑

Vla.

B

?

& œ#œ œ. Œ >

9

Vln. I

Vc.

Cb.

œ #œ ‰J

? œ

& # ˙˙˙˙ ....

œœœ œ F> >œ œ

14

Pno.

?

˙. ˙.

& ‰ œ. œ # œ F>

14

Vln. I

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

?

œœœ # œœœ œ œ

œ œ œ œ

> œ. œ. œ b œ ‰ œ. œ œ >

≤ œj # œ œ œ ? œ ‰ J F arco

Cb.

>œ > œ œ œ F>

j œœœ œœœ œ. œ >

œœœ œ

Œ.

f ‰ œ #œ œ ˙  œ # œ œ >˙ > >> œ >œ j >œ b œ >œ .. Jœ œ. f

j œœ œ.

j œœ # œ œ. # œœ >

˙˙ ˙ >

œœ .. œ.

‰ # œ œ # œ.

‰ œ bœ . œ

œ #œ ˙

œ

Œ

œ œ œ > >œ œ J Œ ‰ œ # œ œ œJ J > >> f

‰ œœœ œœœ n b œœœ >> > >œ >œ b >œ ‰ j œ #œ

∑ ∑ ∑

j œ

œ

#œ œ

> œ œ bœ œ

. . . œ. œ œ . . b œœœ >œœœ # # œœœ >œ œ œ. œ œ ‰ œœ œœ ˙ > f >œ œœ. # ˙˙  Œ ‰ œ œ J ˙ >œ . >œ >œ œ. . >œ # œ ˙ œ ‰ œ œŒ œ f ∑ ∑ ∑ ∑

œ œj # œ œ œ b œ >œ >œ >œ œ œ ‰J > > f

∑ ∑

œ >œ œ ‰ J œ >

b >œœœ ... ˙ ˙

œ

j b œœ œ. F

> ‰œ œ F

∑ ∑

œœ œ

œ œ #œ

˙˙ ˙ > 

œ œ. J

> ‰ œ Jœ b œ œ œJ œ œJ F ∑

solo arco


Gran Tango

Pno.

& ?

19

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

j b œœ b œœ œ. # œ >

œœ .. œ.

19

j œ

> bœ . ‰ œ #œ ‰ bœ œ bœ . >

b >œ œ

≤. ‰ #œ

? ?

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

j b œœ ˙˙ œ. ˙

œœ .. œ.

˙ ˙

&

?

23

Vln. I

Œ.

&

œœ ..

& œœ .. B œ. ? œ. ? ‰

j b œœ b œœ œ. # œ > ‰

œœ œ

Œ  œ #œ œ œ #œ œ œ > tutti b œœ. >˙˙ >œ œ >œ œ # œ œ b >œ œ divisi >œ œ œ . bœ œ bœ Œ  Œ J j J œ p tutti divisi j Œ . b œœ ˙˙ ∑ ∑ ∑ p. > tutte > ∑ ∑ ∑ Œ . Jœ. ˙ p tutti # œ . > bœ > bœ >œ > œb œ œ œ œj # Jœ œJ œ œ Œ . Jœ ˙ # œ b œ œJ b œ J > œ > p (solo) pizz. > > >œ >œ . tutti b >œ > (pizz.) œ b œ ∑  ∑ ‰ œ œ J F p

23

Pno.

œœ œ

5

b œœ. b >œœ J j b œœ b œœ . >

œ. # >œ J œ. b >œ J

œ b >œ # œ

œœ œœ œ œ

Œ. Œ. Œ. Œ.

> ‰ œ bœ œ œ. F>

b œœ. >˙˙ J F j b œœ ˙˙ . F> œ. >˙ J F œ. >˙ J F b >œ > œ œ J

b œœ. b >œœ J

œœ ..

j b œœ b œœ . >

œœ ..

œ. # >œ J

œ. œ. ‰

# œ >œ

œ. b >œ J

3

3

> ‰ bœ ƒ

œœ œœ œ œ

œ œ œ bœ œ J

œ. œ.

œ

˙

uniti

f

b˙.

œ œ

uniti

f ‰ ƒ ‰

> ≈b œ œ# œ œ œ n œ# œ œ f ƒ

b >œ œ J

j œ œ J œ

b œ. ># œ œ œ b œ. ># œ œ œ ƒ

Œ

bœ nœ bœ bœ

nœ bœ


Gran Tango 6

œ & œJ

> > ≈ œ œ # œ œJ œœœ œ. œ

27

Pno.

? 27

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

?

˙

>œ # œ œ .

œ

& ˙

B Jœ bœ œ ? J bœ ? b˙

j œœ ≈ œ œ œ b œœ Œ >>> > ƒ j j >œ >œ œ œ œ J œ œ > b˙ w œ bœ

ƒ b˙.

ƒ >œ b œ b >œ .. j œ. >œ >œ b œ b >œ .. œ. J  œ. >œ œ ˙ ‰ ƒ >œ

˙

b˙. crescendo

œ œ bœ œ #œ bœ œ # œ > > > œ > >œ > >œ > > > > œ > ˙. Œ f œ

œ #œ ˙ œ #œ ˙ 

˙

bœ Œ

˙.

Œ

f

>œ b >œ # >œ

pizz.

‰ ƒ

f

œ

œ

crescendo

>œ œ

˙. ˙.

bcrescendo œ

> œœœœ

˙ Œ ˙˙˙ F

crescendo

œarcoœ b œ J ‰ f

œ

crescendo

3

b œœ œœ b œœ >

˙

œ. > w

œ b œ œ œ . # œ œ n œ œ œ b œ œ œ . Œ ‰ œ. œ b œ > 3 œ b œ œ œ . # œ œ n œ œ œ b >œ œ œ . œ. œ b œ Œ ‰

œ. b œ b œ

jbœ œ

crescendo

w

œ

˙.

? bœ. &

œ

. ‰ œ bœ bœ

œ

œ

œ >. w

œ

œ

?

&

œ

œ

> B œ #œ œ.

31

Vln. I

œ

& œ

31

Pno.

#œ œ œ bœ

b >œ œ >œ . j J bœ nœ œ bœ œ

>œ œ >œ >œ b >œ œ bœ ≈ j ≈ J œ Jœ œ œ b œ >œ j œ ≈ bœ œœ œ œ œ œ. J œ >

œ

j >œ . œ œ bœ >œ . œ œ b œJ

œ

˙

>œ >œ b >œ ‰ œœ œœ b œœ

œœœœ

œœœœ p œ œ œ œ

>œ >œ b >œ

.> . .> ‰ œ œ # œ œ œ œ b œ ‰ œ. œ œ b œ œ J p> F ∑ ∑ solo

> pizz.œ b œj œ œ ‰ bœ œ bœ œ ‰ J F f> > > solo

œ J

b œ œj œ œ œ b œ ‰J œ p > ∑


Gran Tango

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

. œ. b œ. b œ . . 36 b >œœ œ œ. b œ œ  b & œ f F> > . œ œœ b ˙˙˙ ? œ Œ ‰ b Jœ ˙ œ > 36 b œ. . >œ œ œ. >œ œ >œ œ œ Œ & ‰ f F ∑ ∑ & B

? b >œ ?

F

& Œ.

40

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

?

. b b œœœœ

>œœ œ b >œœ . œœ œœ b œ .. j b b œœœ . F b˙ b˙

˙

> ‰ œ œ F

œ bœ > > b >œ ∑

j b b œœœ ˙˙˙ . Œ

œ f>

œœ .. œ.

‰ œ bœ J

‰ œ b œ œJ œ >

j b b œœœ b œœœ . > œ

œ

7

œ œ. J

j bœ

b >œ œ >œ œ >œ œ n œ b œ

> ‰ b œ b œJ b œ œ b œJ œ Jœ F

arco (solo)

. b >œ > ‰ n œ b œ œJ b œ

b >œ n >œ f

b >œ bœ ‰ Œ J ƒ

œœ œ

>œ b œ œ. ‰ ‰ b œ. œ b œ >

œ J

 b œb œ œb œb œ œ b œ Œ bœ j > b œ b> œ œ nœ œ 40 b œ œ > tutti > ≤ b œn œb œn œ b œ b œ œ j œ œb œb œ œ b œ J J . ‰ Œ ‰ bœ & J œ R ƒ f f ≤ > ∑  ‰ . b œb œn œb œn œ b œ b œ Œ & bœ œ R > f ƒ F bœ b œ >œ œ B ∑ ∑ ‰ JŒ tutti F arco pizz. > > > œ b œ b œ n œ œ œ bœ b >œ >œ b >œ ‰ œ b œ œ ? j œb œ œ nœ J J bœ J œ J f ƒ F > > > arco pizz œ b œ œ b >œ Œ ? ∑  ‰ Œ . b œj f F ƒ b˙ b˙

j b b œœœ b œœœ . >

œœ .. œ.

˙˙ ˙ >

∑ œ n œ b >œ œ

bœ. ‰ bœ Œ J bœ ‰ JŒ bœ bœ

‰ Jœ Œ

b >œ œ

b œ >œ œ bœ bœ Œ.

bœ J


Gran Tango 8

&

?

44

Pno.

n œ œ b >œ œ # œ œ b œ b œ œ œ œ n >œJ b œ œ J J J &‰ ‰ 5 ƒ j j j b >œ œ ‰ œ Œ œ & ‰ nœ Œ nœ. f > b œ œ B ‰ Jœ Œ œ. ‰ œ Œ J f > > œ ?œ ‰ œ œ ‰ j œ œ bœ J œ œ f >œ > > ?œ Œ Œ œ œ ‰ n Jœ œ ‰ f

44

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

?

48

Pno.

48

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

b˙.

& ‰ b œJ Œ b œ . B ‰ œJ Œ ?

bœ >

? bœ >

œ œ

‰ œj Œ œ

bœ ‰ œj œ

bœ bœ bœ œ J

œ œ

œ.

œ J

œ ‰

f ‰ œj Œ F œ ‰ b œJ Œ J F >œ b >œ ‰ F œ bœ ‰ J F

b >œ œ b œ n œ œ J J

œœ

bœ. >

j œ

œ b >œ œ

œ J bœ

œ

>œ

œ bœ J

j ‰ b b b œœœ b œ f F

bœ bœ > b >œ

œ >œ b œ J

b œ œ b >œ b œ b œ > œ œ ‰

‰ œj Œ

>œ b >œ

> > ‰ b œ ‰ b œ œJ œ n œ œ b œ Œ  f b œ ‰ œJ Œ œ œ J ‰ Œ  f > > > b œ j b œ œ b >œ ‰ Œ  bœ ‰ œ œ J f solo pizz. (pizz.) > j j ‰ Jœ b œ bœ ‰ œ Œ ‰ œ bœ f F

œ œ

œ

œ

> bœ nœ

œ bœ ‰ J

> ‰ nœ J

‰ b œJ Œ

bœ >

œ œ >œ b >œ >œ ‰ J

‰ œœœ b b œœ œœœ ≈ b b œœ n œœ œœ b œœ œ > >

‰ jŒ œ bœ Œ

œ

j ‰œ œ œ bœ

bœ bœ >

b œ. >œ

œ

œ œ >

∑ ∑

b œ > b >œ bœ J

>œ b œ œ b >œ > J bœ


Gran Tango

>œ b >œ > b >œ > b œ œ œ ‰ œ bœ œ bœ bœ œ & ‰ œ bœ œ

52

Pno.

>œ

œ œ ? b œ ‰ b œœ œœ œ J bœ œ >

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

B

52

Vc.

Cb.

?

? b œ ‰ œj œ >

Pno.

&

?

j > œ b œ # œ b œ œ œ >œ # œ œ Œ & nœ

56

Vln. I

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

? œ >

Cb.

?

j ‰ œ nœ ∑

Œ

> j œ b >œ b œ >œ b >œ ‰ bœ œ

56

b œœœ ‰ Œ  ∑ bœ J ‰ >œ >œ b œ bœ œ > > b >œ > ≤ solo b œ œ b œj b >œ b œ œ b œ b œ œ œ b œ œ >œ œ œ b œ ∑ ≈ bœ œ œ œ bœ œ bœ F ∑ ∑ ∑ ∑

9

œ

œ 

solo arco

‰ b Jœ b œ

Œ

F

>œ œ bœ b >œ J œ

b œ > b >œ b œ bœ J

> œ œ œ b œ n œ b œ n œ œœ b œœ œ œœ œ ‰ ‰ œœ œ ≈ œ œ œ bœ nœ bœ nœ ƒ > f œœœ >œ > œ‰œ Œ ‰ œ œ œ > bœ tutti pizz. œ≤ œ b œ # œ n œj b >œ b œ n œ > ≈ Œ ‰ b œJ œJ n œ œJ f pizz. j ∑ Œ bœ ‰ œ œ f> pizz. > > j> ∑ b œ œ œJ b œ œ œ œ f> tutti pizz. bœ j j œ Œ ‰ j b œj ‰ œ œ œ œ tutti f> pizz. bœ œ ‰ œJ ‰ œ nœ œ œ œ > > > F f>

j ‰ b œœ ‰ ‰ œœ œ bœ œ œ œ œ œ >

>

œœœ œ‰œ

Œ

œ œ > ‰ J J b œ Jœ

œ > >œ

bœ j ‰ j b œj œ œ bœ œ œ ‰ Jœ

Œ b œj ‰ œ œ > j> b œ œ Jœ n œ œ œ œ > > >


Gran Tango 10

j & ‰ œœœ œœœ b œœ .. œœ œœ œœ > >

60

Pno.

? œ œ >

œ

œ Œ

œ œ > & Œ ‰ J J bœ

œ > >œ

60

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

j & ‰ b b œœœ œœœ b n œœ .. > ?

bœ bœ >

Vln. I

& Œ

Vln. II

& Œ

64

Vla.

Vc.

Cb.

œ J Œ

j & Œ œ ‰ œ nœ Œ > > > >> B n Jœ œ Jœ b œ œ œ œ œ ƒ œ >œ j ? œ ‰ œ œ J œ J > > ƒ >œ > ? œ ‰ œj œ œ >œ > ƒ

64

Pno.

> bn œœœ ‰ œ bœ œ J > > œ œ

œœ œœ œœ >

>œ b œ œ œ bœ œ

œ œ J

bœ œ œœ ‰ Jœœ ‰ ‰ œœ œ ‰ >œ œ œ œ‰œ œ ‰ ‰ ≈ œ bœ œ bœ bœ œ œ >œ b >œ œ b œ b œ œ œœ > > > >> > tutti arco ≤ pizz. œ œ œ n >œ b >œ >œ > ‰ Œ ‰ b œJ Jœ n œ œJ ƒ f pizz. arco ≤ j ‰ nœ œ œ bœ bœ Œ bœ ‰ œ œ œ > > > ƒ f> > > j> Œ  b œ œ Jœ b œ œ œ œ > f >œ b >œ >œ j n œ ‰ œ ‰ j b œj b œ œj œ >œ >œ b >œ >œ f œ j ‰ œJ b œ ‰ œ nœ œ œ f> >œ b œ œ œ bœ œ

b b œœ ‰ œ

œ œ J

j œ‰ >

œ

œ

Œ

> > B n Jœ œ Jœ b œ b œ œ œ œ > > ƒ j b œ >œ ? b œ ‰ œ Jœ J b >œ > ƒ > b œ > ? b œ ‰ œj œ œ b >œ > ƒ

œ œ œ ƒ Œ  ‰

arco

‰ ‰

j œ j œ

œ œ

bœ >

bœ >

œ >

b >œ

b >œ

>œ

b >œ

b >œ

>œ

œ œ >

>

œœ œ œ

‰œ

Œ

> ‰ Jœ œJ b œ Jœ

>œ >œ

‰ j b œj b œ œj œ œ œ ‰ Jœ b œ

Œ b œj ‰ œ œ > j> b œ œ Jœ œ œ œ œ > > >

b œ b >œ b œ b œ b œ. >œ bœ bœ ‰ J

ƒ j j? œ Œ œ œ bœ & œ bœ œ ‰ ≈ œ nœ bœ œ bœ bœ œ bœ > > bœ > œ nœ bœ œ > > > > > b >œ b >œ >œ b >œ arco œ > b œ œ n >œ b >œ b >œ Œ ‰ n Jœ Jœ b œ b œ Œ ‰ J ƒ

‰ b œœj ‰ ‰ œœ œ bœ œ œ œ

Œ

j bœ bœ ƒ> > arco

arco

bœ f>

arco

bœ f>

bœ ‰ b Jœ

œœ

œ b >œ ≈ bœ œ ƒ b >œ ≈ bœ œ œ ƒ

bœ œ > œ œ >œ œ œ œ >œ œ

j œ- b œ œ œ œ > > ≤ ‰ j b œj b œ b œj œ ≤ bœ ‰ b Jœ b œ bœ


Gran Tango

bœ bœ & ‰

67

Pno.

? bœ bœ > > & bœ

67

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> & bœ

B b œj b œ > > ?

bœ > ? b >œ

œ

n œ b >œ b œ œ œ ‰ nœ œ œ nœ œ œ

œ bœ

j œ ‰ bœ j œ bœ œ > b >œ b œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ ≈ b œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ ≈

> j œ- n œ œ œ œ n œJ > > ≤ j bœ j j bœ bœ bœ œ > bœ œ œ≤ b œ bœ J >

‰ ‰

b œ b >œ b œ b œ b œ. >œ bœ bœ bœ & ‰ J >

70

Pno.

?

bœ >

Vln. I

& Œ

Vln. II

& Œ

70

Vla.

Vc.

Cb.

B b œj b œ > > ?

arco

bœ f>

? arco bœ f>

‰ b Jœœ

bœ œ ‰ b Jœ œ ≈ bœ œ

œ b >œ

≈ bœ œ œ

b >œ

j œ- b œ >

bœ œ > œ œ >œ œ œ >œ œ œ >

bœ nœ œ >œ

‰ bœ

b >œ b œ b œ

œ b >œ œ b >œ œ b œj b œ > >

≤ j bœ j j bœ b œ œ ≤ bœ ‰ b Jœ b œ bœ ‰

bœ nœ œ

bœ > b >œ

>œ . >œ .

œœ

œ œ >

bœ bœ >

œ

Œ

b œœ J

œœ

œœ œ

>œ œ b œ b œ nœ œ bœ bœ > bœ nœ bœ œ nœ œ œœœ œ >œ œ b œ b œ n œ œ b œ b œ n >œ b >œ bœ bœ bœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ b >œ

nœ œ bœ

œJ b >œ b œ >œ œ ≤ b œ >œ ‰ œj œ J J ≤ b >œ > ‰ œj œ œ

. œ. b œ. œ. œ. œ. œ . . > œ. œ. œ. ‰ bœ œ œ œ J

b œ b >œ b œ œ

Œ

b >œ b >œ >œ j ‰ œ œ ƒ pizz. b >œ b >œ >œ ‰ œj œ ƒ pizz.

bœ > bœ >

œ œ œ nœ œ

b >œ b œ œ

n œ b >œ b œ œ > œ #œ œ œ

bœ œ ‰ Jœ œ bœ œ bœ œ > > b œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ >œ . b >œ ≈ bœ nœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ b œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . b œ >œ >œ . b >œ bœ ≈ bœ nœ œ œ œ nœ œ œ œ ‰ b œj Œ

‰ ‰

> j œ- n œ œ œ œ n œJ > > ≤ j bœ j j bœ b œ bœ œ > bœ œ œ≤ b œ bœ J >

>œ

œJ b >œ b œ >œ œ ≤ bœ >œ ‰ œj œ J J ≤ b >œ > ‰ œj œ œ

11


Gran Tango 12

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . b œ œ œ. œ. œ. œ. b >œ > > >œ œ b œ b œœ Œ & ≈

73

Pno.

? bœ bœ >

b œœ J

œœ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

?

77

Pno.

œ≤ œ œ >œ b >œ >œ arco ƒ œ≤ œ & Œ ‰ œ bœ bœ nœ ƒ > >> œ B Œ  ƒ > b >œ > ? œ ‰ œj œ œ œ > ƒ >œ b >œ >œ ? œ ‰ œj œ > ƒ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

arco

&Œ ‰

77

Vln. I

> Œ ‰ Jœ œJ b œ Jœ

> Œ ‰ n œJ œJ b œ Jœ

>œ œ b œ b œ pizz. nœ œ bœ bœ > > œ b œ bœ œ n œ Œ ‰ b œJ œJ n œ œJ & œ f >œ œ b œ b œ pizz. œ œ b œ b œ >œ j bœ bœ œ nœ Œ bœ ‰ œ œ & œ f> pizz. > > j> B œ Œ  b œ œ œJ b œ œ œ œ f> pizz. b >œ b >œ >œ j ? bœ ‰ œ œ ‰ j b œj b œ œj œ > >fœ ƒ œ pizz. b >œ b >œ >œ ? bœ ‰ œj œ ‰ Jœ b œ œ œ > ƒ f>

73

Vln. I

j‰ Œ œ >œ >œ >œ >

Œ b œj ‰ œ œ Œ œj ‰ œ nœ > > > > >> j> b œ œ Jœ œ œ œ œ n Jœ œ œJ b œ œ œ œ > > > œ >œ ‰ j b œj b œ œj œ ‰ œj n Jœ J œ > >œ >œ > œ >œ œ œ ‰ œj n œ ‰ Jœ b œ œ >

> > > œ >œ œ >œ œ b œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ >œ œ >œ >œ > > J ‰ bœ œ ƒ > œ œ > b >œ > > œ œ œ œ œ œj J >œ œ œ ‰ œj ‰ œœ b œ œœ J œ œ œ > >

> > > > b >œ >œ ‰ œ b œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ ‰ J Jœ

f œ. œ. >

œ >f

œ f>

jbœ œ œ ∑

j œ œ œ >

> bœ œ ‰ Jœ œ œ > bœ œ ‰ Jœ œ œ

bœ ‰ œJ bœ ‰ œJ

œ œ œ

œ

œ > œ >

> j œ >œ > j œ >œ b œ >œ ‰œ œ >œ ‰ œ ƒ > j œ >œ > j œ >œ b œ >œ ‰œ œ >œ ‰ œ ƒ


Gran Tango

j & ‰ b œœœ ‰ ‰ b œœœ > ƒ >œ j ? œ ‰ œ Œ œ

Pno.

& Œ

82

Vln. I

Vln. II

& Œ

>œ œ

>œ œ

œb >œ œ œ >œ œ œ œ ≈ ƒ œb >œ œ œ >œ œ œ œ ≈

>œ

ƒ > > > B b œj œ œ- b œ œ œ œ J ƒ> arco ≤ j ? ‰ j b œj b œ œ œ >œ f œ ? arco ‰ œ≤ b œ œ J œ f>

j > bœ œ >

Vc.

Cb.

œœ œ ‰ & J Œ

b >œ œœ

85

Pno.

> ? œœ

j œ Œ œ

>œ >œ

>œ œ J

>œ œ b œ œ nœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ nœ & œ >œ œ b œ œ nœ œ bœ bœ nœ œ bœ œ nœ & œ

85

Vln. I

Vln. II

œ

Vla.

B

Vc.

? œ >

Cb.

? œ >

Œ

j ‰ œ œ f pizz.j ‰ œ œ f pizz.

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

>œ ‰ œJ

j œœ Œ œ

‰ f >œ œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ >œ b œ ≈ nœ f> œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ œ bœ nœ ≈ œJ

œ >

œ

≤ j b œj b œ œ

œ≤ b œ J

œœ œ

œœ œ J ‰

j œ Œ œ

>œ

arco

Vla.

b >œœ œ

b œœ ‰ œJ Œ

œœœ

82

13

j ‰ b œœœ ‰ ‰ b œœœ > ƒ >œ j œ ‰ œ Œ œ Œ Œ

j> bœ œ ƒ> arco

œ >

arco

œ >

œ œ > œ

j œ œ

œœœ

>œ œ

œ œ œb >œ œ œ >œ œ

≈ ƒ œb >œ œ œ >œ œ œ œ ≈ ƒ

f n >œ J f

>œ

‰ œj Œ œ

œ œ

œ > F

b œœœ ‰ J Œ

>œ >œ

>œ .

œ

>œ .

œ

b >œ b >œ

œ- b >œ J

≤ ‰ œj œJ ≤ ‰ œj œ

œ > F

>œ œ

b œœ œ >

‰ ≈

œœ œ

>œ œ œ nœ œ bœ nœ œ œ nœ œ bœ nœ œ > œ nœ œ

œ

>œ J

>œ > œ

b >œœ œ

œœœ J ‰

>œ ‰ œJ

j œ Œ œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ ≈

> > > œ- b œ œ œ œ b œj œ J > ≤ bœ j ‰ j b œj ‰ œ œ œ > œ ≤ bœ > ‰ Jœ ‰ œ œ

œJ

œ >

œ

≤ bœ j b œj œ

œ≤ b œ J

œ œ > œ

j œ œ


Gran Tango 14

& ‰

88

Pno.

>œ ? œ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b œœ œ >

>œ

> B n œJ

>œ œ

>œ œ

b >œ

>œ .

œ- b >œ œ n >œ œ J

>œ

≤ ‰ œj Jœ ≤ ‰ œj œ

? œ > ? œ >

œœ œ ‰ & J Œ > ? œœ

91

Vln. I

& œ

Vln. II

& œ œ

Vla.

B

Vc.

? œ >

Cb.

œœ œ

‰ œj Œ œ

b >œ œœ

91

Pno.

œœ ‰ œJ Œ

b >œœ œ j œ Œ œ

œœ œ ‰

? œ >

j œ œ

>œ œ b œ œ nœ >œ œ b œ œ nœ Œ

j œ

pizz.

pizz.

j œ

œ

>œ J

>œ > œ

œœ œ

œ

œ > œ >

Œ

‰ œj œ ƒ pizz. ‰ œj œ ƒ pizz.

, q

œ. b ˙˙˙

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

j œ œ˙˙ ˙

j ‰ œœœ Œ b œœœ >  >œ ‰ œj Œ œ œ

>œ œ J

>œ œ b œ œ nœ œ bœ bœ nœ nœ œ b œ œ bœ œ nœ œ œ b œ œ œ n œ n œ & œ >œ œ b œ œ nœ œ bœ bœ nœ >œ >œ . b >œ œ nœ b œ œ bœ œ nœ b œ œ œ œ œ n œ n œ & œ

88

Vln. I

j œœ Œ œ

Œ

>œ

œœ œ

>œ œ

b >œ

>œ .

bœ nœ œ œ œ œ œ bœ nœ œ  >œ . b >œ >œ bœ nœ œ œ œ œ œ bœ nœ œ

 n >œ >œ J  arco

œ > ƒ

arco

œ > ƒ

œ- b >œ œ n >œ œ J

≤ œ >œ ‰ œj œJ J >œ > ≤ ‰ œj œ œ

F subito >œ , œ nœ œ Œ ‰ œ œ J œ œ bœ œ bœ bœ œ nœ bœ œ , bœ œ œ œ. œ bœ œ J Œ ‰ nœ F subito , divisi , b œ b œ pizz. œ œ n œ b œ œ n œ b œœ ‰ Œ Œ œœ ‰ b œœ ‰ Œ Œ œœ ‰ J J J J p subito , b >w w  p divisi >œ b >œ >œ , arco ww w œ bw p subito (pizz.) >œ b >œ >œ , > > œ Œ ‰ b Jœ ‰ j Œ Œ ‰ œJ ‰ j Œ œ œ > F >

œ œ bœ

œ œœ œ œ

n œœ ‰ Œ J

b˙. w nw

j œ

œ. b ˙˙˙

œ.

bœ J

Œ

œœ ‰ J

> > ‰ n œJ ‰ œJ ‰ œ ‰ > >œ


Gran Tango

b˙ & ˙˙˙

?

95

Pno.

95

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

uniti arco

bœ B J œ Jœ Jœ œ w ? w

œ bœ. J bœ œ œ

f

&

˙

bœ bœ œ œ b >œ J bœ f j œ ‰ bœ F œ ‰ œ J F (divisi) > pizz. b œ œ Œ

F ˙˙ ? ˙ &

˙

˘˘˘ > & ‰ œ œ œ b œJ œ j œ f˘ ˘ ˘ b œ œ œ >œ œ >œ œ B ‰ f ? b b œœ Œ œœ Œ ? Œ bœ Œ œ

œ J

b ˙˙ œ œ bœ œ.

F >œ > b >œ œ b œ ? ‰ J‰J ‰ ‰ Œ > >œ

99

Vln. I

j j œ & œJ b œ œ œ œ

99

Pno.

˙

œ bœ œ

œ.

bœ J

œ

j œ ‰œ >œ œ Œ

Œ

>œ

j œ b œ . œj b œ .œ œ œ n œ Œ œJ J F b œœœ œœœ œ œ

> b˙

œ œ bœ œ

‰ bœ

˙˙ b˙

œ J

3

‰ œ ‰

b >œ œ Œ

œ ‰œ J

œ J

œ œ J ‰ Œ

> bœ

œ J

>œ œ

Œ

> œ

Œ

bœ nœ œ.

bœ J

b ˙˙˙ b œ bœ bœ nœ bœ

œ œ b œ b >œ œ œ œ b œ œ œ œ. bœ bœ j œ

œ ‰œ J

15

bœ œ œ œ œ œ #œ J

‰ bœ

œ œ J ‰

‰ œ

> b b œœ Œ

œ ‰œ J

Œ œ>

>œ œ Œ Œ

œ J

œ>

> .... . b œ. j b˙. . b˙ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ b œ b œ b œœ œ b œ œ œ œ Œ Œ J p b œ œ b b œœ b œj b # œœœ œœœ b œœœ œ. œ Œ J bœ œ œ bœ bœ œ > œ œ > divisi ∑

œ J

(arco)

divisi (arco)

(divisi) arco


Gran Tango 16

>œ b >œ . . b Jœ J b œ & F bœ œ b b œœ œœ ? bœ œ > > 104 b œœ œœ œœ œœ & p cresc. & b œœ œœ œœ œœ p cresc. B bœ œ œ œ 104

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

p cresc. b ? œœ œœ œœ œœ p cresc. pizz. ? bœ Œ Œ œ > p> cresc.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b œ œ cresc. œœœ œœœ b b œœ œœ œ >œ >œ b œ œ b œ #œ nœ bœ œ

bœ > b b œœ œœ œœ

œœ

b œœ œœ œœ

œœ

bœ œ œ

œœ

F

> œ

>œ

cresc.

Œ œ œ Œ > > F cresc.

?

& &

b˙ b˙

b >œ .

œ . b œ. œ. œ. . bœ

œ . b œ. œ. œ. . b œ b œ. b œ b œ

bœ bœ B J >œ b >œ ?bœ Œ œ ? Œ b>œ

bœ b œ . bœ

Œ

Œ Œ

bœ >

Œ

nb >œœ

b >œ . b >œ .

bœ J bœ J

> Œ bœ

Œ

bœ >

Œ

Œ

>œ

bœ.

œ J

bœ.

œ J

> œ œ b œ Jœ J

f

>œ œ Œ

> Œ bœ Œ b >œ f

œk b œk b œk œk œk œk œk œk œ bœ bœ œ œ œ œ œ

&

b˙.

œ œ

b˙.

œ œ

b œ b œ b >œ . n œ b >œ > œ J >œ uniti > Œ œ Œ bœ Œ

œ œ œ œ b œ œ œ œ uniti œ œ œ œ œ œ œ œ b œJ bœ. ƒ uniti b œ œœœœ œœœœ bœ œ œ œ œ œ œ œ J bœ. ƒ ≤ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ bœ ƒ > b œœ œœ œœ œœ b b œœ Œ

œœ œœ

F cresc. b œœ œœ œœ œœ

œœ

> bœ Œ Œ

b˙ f b ˙˙˙

F cresc. œ œ œ œ bœ œ œ œ F cresc. œ œ œ œ

œ

b œœ œœ œœ

œœ

œ J

109

Vln. I

b >œ .

&

109

Pno.

b˙.

>œ J nœ.

œ bœ

 j bb œœ b b œœ

b >œ J bœ.  b >œ J bœ.  b >œ Œ 

œœ œœ œœ J J

œ bœ > > divisi >œ b œ Œ ‰ bœ bœ bœ bœ > ƒ  b >œ Œ Œ Œ bœ œ  > >

œœ J

b >œ .

bœ J

b >œ . >œ

> b b œœ Œ

bœ J Œ Œ bœ >


Gran Tango

113

Pno.

&

œk b œk b œk œk œk œk œk œk œ bœ bœ œ œ œ œ œ

& œœ b b œœ J

œœ œœ œœ J J

& b˙.

113

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& b˙. > B bœ

Œ

?

Œ

> b b œœ

? Œ

>œ œ

ƒ >œ

ƒ> nœ œ

Œ

Œ

ƒ Œ ƒ

bœ >

& . ? .

Œ

Œ

ƒ

œœ b œœ J ƒ > œ b œ b œJ œ . ƒ > œ b œ b œJ œ . œœ J

Œ

U

117

Pno.

b>œ

>œ

œk œk b œk œk œk œk œk œk œ œ bœ œ œ œ œ œ

Deciso

U

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

B . ? .

U

Œ

? .

Œ

Œ

U

œ J

b >œ . Œ Œ

b >œ

>œ œ

œ J Œ Œ

Œ bœ >

Œ

f b˙

f >œ

f bn >œœ

œœ

Œ

f

Œ

œ

Œ b >œ

Œ

f

œœ ? J

œ≤ b œ

solo

f

∑ b >œ > J bœ. bœ nœ œ bœ œ nœ ∑

Œ

Œ

>œ . . œ. œ. . ˙. œ œ . œ ‰ R œ œ. œ J p ∑

œ≤ # œ œ n >œ # œ >œ . œ >œ Œ J J J F

sola

Œ

œœ œœ œœ J J

>œ . b œ œ œ œ .. œ œ U n >œJ œ. #œ ˙ Œ œ. J & p F 3 F U Œ ∑ & . U

œœ b b œœ œœ J J

b >œ .

>œ

f

q ∑

117

Vln. I

œœ œœ œœ J J

17

œk œk b œk œk œk œk œk œk œ œ bœ œ œ œ œ œ

Œ

œ≤ œ œ b œ p ∑

> # œ œ œJ œ . >œ . œ J F ∑ ∑

>œ b >œ > œ nœ ∑ > F œ solo œ œ ‰ œJ. œ œ œ œ œ  > > F ∑


Gran Tango 18

&

?

123

Pno.

& ˙.

123

Vln. I

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

?œ >

Cb.

?

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

 ∑

F

F

b >œ . œ J n˙

> > ‰ ≈ œ. # œ œ œ # œ œ n œ # œ R 3 f ∑

∑ ∑

œ > œ #œ ‹œ œ œ

>. nœ bœ bœ œ ˙ J

∑ ∑

?

Tutti gli altri œ. # >œ # œ >œ w F . œ. > œ œ #œ #œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ . r J œ ≈ # œ # œ œ & j b œ œ œ b œ œ œ œ #œ œ f 3 ƒ f (solo) F F . > > > ∑ ∑ ∑ ∑ &

129

Vln. I

œ œ > >œ œ >. #œ œ #œ œ #œ œ œ œ #˙ J f ∑

b >œ J œ.

&

129

Pno.

> # œ œ œJ # œ . >œ . # œ ˙ J f

> #œ

3

B

?

?

tutte

˙ F

#˙ ∑ ∑


Gran Tango

&

?

133

Pno.

œ #˙ œ w œ œ #w & #œ #œ œ œ #œ > . > 3 ∑ ∑ &

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

B ˙

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

˙

?

>œ J œ

>œ # >˙ J

>œ J œ

>œ J

>œ ‰ œ ‰ œœ

œ ∑

# œ>

œ

œ

> Œ # œœ ‰ ‰ # œœ ‰ n œœ J ‰ nœ #œ œ> J

?

œ≤ >œ œ # œ œ œ ‰. R #œ

&

œ

F & #œ nœ #œ F B Œ n œœ ‰ J p ? ‰ œJ œ p> ?

≤> ‰ . œR œ œ œ œ œ # œ >#œ ‰ œ ‰ # œœ

#œ ∑

œ >

Œ # œœ J

œ > 

≥. > ‰ œ œ œ

>˙

f > œ #˙

#œ œ

œ

œ

œ #œ

f >˙ # œ # œ >œ # œ >œ # œ œ ‰ ‰ œœ ‰ œœ f >œ œ œ #>˙ arco œ œ j# œ œ J J Œ œ F œ #œ œ #œ. #œ #œ arco ≤œ J Œ ≈ œ# œ œ . J > F unite arco

œ

≥œ. >œ œ

Œ

n >œ # œ >œ # œ

œ

&

138

Vln. I

#w

?

138

Pno.

- uniti œ #œ #œ. #œ œ œ ‰ J . f ‰ # œ # œ . # œ- n œ n œ J f F divise pizz. #œ #œ Œ # œœ ‰ J F tutti pizz ∑ œ ‰ # Jœ F>

#˙ # ˙

133

Vln. I

19

. # œ. œ ≈

œ

œ œ #œ

f


Gran Tango 20

&

?

142

Pno.

142

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& & B ?

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

#œ œ œ J

#œ œ œœ œœ

œ Œ œ f

F

œ

#œ #œ œ #œ J nœ œ œ #œ J œ œ œ J

ƒ #œ #œ #œ œ nœ œ #œ ? #œ. J œ œ. J f ƒ>

.> ‰ # œœ œœ n œœ F œ ? Œ œ . Jœ > #œ. nœ œ #œ œ œ 147 J ≈ & 147

Pno.

# œ≤ œ œ œ # œ J ‰ ƒ ≤ ‰ # œ œ Jœ œ # œ ƒ œ≤ # œ œ œ # œ J ‰ ƒ #œ ˙ œ

œœ ˙˙ œ ˙

&

& œœ œœ œœ

œœ

œ œ œœ ? œ . Jœ

œ œ

B #œ œ œ

?

œ . Jœ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

# # œœœ œœœ

œœ . #œ ˙ n œ >œ n œ # œœœ ˙˙˙

œ œ . Jœ œ

#œ #œ œ œ. J > œ œ. >œ œ #œ œ œ œ #˙ #œ J J J Œ f œ divisi J n œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ F œ nœ œ œ œ œ œ œ œ J F divisi arco œ œ œ œ œ œœ œ # œ œ# œ # œœ œœ J . J œ œ. J pizz. F œ pizz. œ œ #œ œ. J œ #œ œ œ. J F

f F # œœ œœ œœ F œ œ œ F œ œ œœ # œ . œJ F œ # œ . œJ F

œœ œ œ œ œ

#œ œ # œ œ

œ œ œ œ

œ œ #œ #œ

œ œ # # œœ # œ #œ œ #œ. J #œ.

j #œ #œ œ

f # >œœ f >œ

>œ >œ >œ œ œ œ >œ >œ >œ

f œ œ œœ œ #œ œ. J œ >> > f> > >œ œ . # œJ œ > f>

œ #œ J

œ.

œ œ

F # œœ œœ p #œ œ

œ

œ #œ œ

œœ œ

œœ œ

p œ œ œ # œœ œ œ. J œ p #œ œ . Jœ œ p

œ œ # œ # œ # >œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J #œ J Œ ≈ ƒ œ r #œ. #œ #œ nœ . # Jœ œ n œ œ # œ œ J # >œ >œ >œ >œ œœ œœ # œœ œœ œ œ œ œ

>œ œ œ # >œ œ œ œ #œ #œ J J

œœ œ œ. J > divisi œœ œœ œœ œœ

p

œœœ œ

# œ œ œ # œœ œ œ #œ œ œ J J œ>. œ. # >œ #œ

#œ œ œ J

>œ >œ >œ œ œ œ

>œ >œ # >œ >œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ œ œ œœ œ . Jœ > > >> jœ œ œ. > >

œ œ > œ >


Gran Tango

œœ œœ œœ # œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ ... œœœ # œœœ œœœ œœœ nn œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œJœ # œœ œœ ‰ œ œœ œœ œœ œœ ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ # œœœœ & n œœ œœ œœ œœ œœ œœ F >œœ >œœ >œœ p subito >œœ > > œ œ œ œ ? œ ‰ J Œ j‰ œ ‰ J Œ œ ‰ J Œ œj ‰ œ ‰ œJ ‰ Jœ œ b œ b œ œ œ œ > > >> œ œ œ œ œ œ > > > > > >

21

152

Pno.

152

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

ww π subito

œœ œœ œœ œœ & b œœ œœ œœ œœ ‰ >œ p b ? œ ‰ Jœœ Œ œ >

b œœœ œ œ œœ œœ œ

& ww π

156

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

# ww

& nw ww nw # ww # ww p π subito B w w w w π subito p uniti ? arco jn œ jœ jœ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. p π subito >œ > > >œ œ Œ ‰ ? j >œJ Œ j j j >œ œ Œ ‰ Jœ b œ b >œ >œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ > > > >œ > > F > π subito p

156

Pno.

ww p

# ww

& w nw π B bw π ?

œ. π ? œ Œ > œ

j ‰ œ œ >

b bb œœœœ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ >œ œ œ >

b >œœ œ ‰ J Œ

bw w

>œ > F œ œ œ >

ww F

ww jbœ œ ‰ œ p>

w œ

j œ >

œ.

>œ œ Œ

jb œ œ

ww F bw F

√ > bœ > œ œ œ > > bœ œ œœ

>œ >œ b œœ ‰ JŒ œ‰ œ J œ >

> ‰ Jœ

r ‰ . œ. œ œ b œ n œ >

ww ww

jœ œ œ

w

œ œ. J œ. F > œ j bœ ‰ œ œ ‰ Œ n œ œj œ ‰ Œ > > > > œ F> œ

Œ

œ > œ

œ

divisi

> œ J


Gran Tango 22 160

Pno.

&

f œœ ? > œ œ bœ œ œ œ 160

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

Pno.

&

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

f

œ

˙

œ œ

˙ Œ

œ œ œ bœ œ œ œ

œ

˙

˙ ˙

˙ œ

w

3

3

˙

œ.

B w

? b w˙ ∑

3

œœ b œJ

f

œ bœ

bœ F

œœ F œ F F >œ ≈œœ œ œ ˙. F > ≤

œ

œ œ œ œ bœ œ

œ bœ

bœ œœœœ

cresc.

œ

œœ

œœ

n œœ

œœ

œ

œœ

œ œ œ

œ

œ ∑

3 œ nœ œ œ œ #œ nœ œ œ 3 œ bœ

œ

cresc.

œœ

p

œ

œ

cresc.

œœ

F n ww p w

œ

œ

œ

œ nœ œ œ œ œ œ

˙ ..

œ

œ œ

œ >

nœ œ œœ œ

3

cresc.

œœ

F

p w ˙

3

bœ œ

œ bœ 3

œ #œ œ œ

b ˙w

œ

& n b ww

?

œ bœ nœ

>˙ ..

? 163

3

uniti

& b wœ F B ˙. F ? bw œ F ? œ > F

163

3 œ œ œ b œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœ 3

#œ œœ

œ

œ

œ˙

œ ∑

3

œ

œ

˙˙ ˙

bœ b œœ

œœ f œ

œ œ

>˙˙ ˙

œ >œ >œ >œ œ œ œ œ f

divisi

œ

>œ œœ

˙˙ .. ˙.

œœ > >œ

œœ > >œ

œœ > >œ

f œ >œ >œ >œ œ œ œ œ f


Gran Tango

>œ

~ ~~~

>œ >œ >œ & œ œ >œ >œ # >œ œ œ œ ? Œ

167

b >œœ œ b œœ œ œœœ

~~ ~~

> # œœœ œœœ

>œ >œ >œ >œ & œ œ œ œ

~~

Pno.

œ > ƒ > bœ Œ.

uniti

167

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& œœ œœ # œœ > > > > > > B œ œ #œ ? >œœ >œœ # >œœ ? 

172

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

pizz.

> œ

f

3 bœ œ œ b˙

ƒ 

œ œ . b Jœ œ œ> . 172 b œ œ >œ œ œ. b œ. & ƒ & œ œ bœ œ ƒ B b œ œ ‰ œ. œ œ . >> bœ œ ‰ œ œ œ œ ? œ ‰ b œJ œ ƒ ? bœ œ œ ‰ J œ ƒ ?

Œ

œ

œ œ œ.

>œ œœ J

>œ œœ

œœ œ

œ. b >œ .

3 #œ œ œ

> b œœœ > œ Jœ b œ J

œ

œœ # >œœ œ œ b # ˙˙˙

œ #œ bœ œ

œ

œ

#œ œ œ

bœ œ œ

b >œœœ œ

œ

>œ >œ >œ >œ n b œœ œœ œœ œœ 

>œ3 bœ

#œ.

. >œ

œ œ

> > œœ œ J >œ

w >

j œ nœ œ œ œ > > > >

bœ  >> œ œ # œœ œ œ œ ‰ œJ > ‰ œj # œ œ œ >  œ

>œœ > >œœ œœ ‰

œ œ œ > > > >œ >œ >œ œ nœ œ J ‰ > > > > n >œ ‰œ œ J >

f

œ

œ œ

f

œ. > ˙ >

bœ œ > >

bœ œ œ > > > > b>œ >œ b œœ œ ‰ Jœ > > > > ‰ œj b œ œ > >

œ œbœ œ

. > ‰ œ œ œ

‰ b œj œ

bœ f

>œ

 œ >

ƒ

œ

b >œœ >œœ >œœ >œœ >œ >œ b œ>œœ œ>œœ , œ œ œ œ œœ œœ œ œ >œ jbœ >œ

Œ

œ œ œ > > bœ >œ≥ œ >œ j J bœ bœ j ≥> œ œ œ bœ j œ b œ bœ œ bœ ‰ J œ f b >œ > bœ

>œ b œ > œ bœ

b >œ

œœ œ

3

uniti

>œ œœ

>˙ b b ˙˙ f> b œœ œœ j œ œ œ.

œœ œ

œ nœ bœ ˙

j ‰ b œ. œ œ œ- œ- œj œ # œ œ . œ œ J > ƒ . ˙ n˙ ‰ œ #˙ b˙ ˙ f ƒ. ƒ ˙ ˙ f œ‰ƒ œ # ˙œ >œ arco b˙ œ bœ ˙ œ œ œ J #œ œ bœ œ œ ‰ J ‰ J ‰ pizz. ƒ bœ > jœ œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ œJ # œ œ b œ J œ œ J > ƒ œœ > >œ

>œ œ >œ >œ b œœ œœ b œœ œœ ƒ

œ œ. J œ. ˙

# œœœ ...

23

q

œ

accel. poco a poco

, , ,

∑ ww F subito divisi

divisi

ww , F subito œ nw > F subito >œ , uniti arco jœ n œ œ œ . nœ > F subito , nœ Œ ‰ œ œj œ nœ > > > F> subito œ >


Gran Tango 24

&

?

177

Pno.

Vln. I

& # ww

w w

# ww

Vln. II

& # ww

ww

# ww

jœ œ œ . œ ? >œ œ Œ ‰ œ œj > >

jœ jœ œ œ œ œ . . œ œ >œ >œ b >œ > œ >œ œ œ œ j Œ ‰œ œ Œ ‰J œ > > F >

177

Vla.

Vc.

Cb.

B w ?

&

183

Pno.

? & ww f

183

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

q

w

w

> >œ # >œ Œ ≈ œœ œ # œ f

>œ b œœ

>œ œ b œœ œ œœ œœ >œ œ œ. J œ.

ƒ > Œ œ. œ. œ. œ. 3 ˙ uniti bœ œ œ ƒ 

œœ .. # . # œœœ œœœ œ > œ œ. ˙ Œ

œ

ww p

ww

#w p

w

ww p

ww

#œ œ œ . œ J p> >œ œ > > Œ ‰œ œ J p

jœ #œ œ œ # œ œ . œ J œ. F >œ œ > > œ Œ ‰œ œ ‰ Œ # œ œj J œ > > F>

3 œ œ 3 #œ œ œ œ ˙

uniti

œ œ

˙

œ ‰ # Jœ œ

w #w F #w F

>œ > œœ œ œ œœœ œ œ J œœ œœ œ > œ> œ j œ > . J J œ. œ œ.

.> - #œ œ. ‰ œ œ œ œ œ Jœ œ J ˙ƒ ˙ #˙ ˙

& ww f ˙ B w ƒ f divisi ˙ arco œ œ ? ˙ œœ œ œ. J œ ‰ J pizz. f ƒ œ ? > ‰ Œ œ œj ‰œœ œ œ J > > ƒ> f

# ww F

# ˙œ

œ

‰ # œj œ œ

œ œ J

œ

f

b >˙˙˙

f

œœ œœ œ œ  œ œ

œœ œ

b >œ

Œ

œ œ bœ œ œ> œ b œ œ > >> œ. > œ ‰ œ

>œ œ >œ

œ

f œ. >œ œ b >œ >œ≥ œ >œ œ j J ‰ bœ f ƒ. > > > > f ‰ƒœ œ œ b œ ≥œ œ œj j œœ œ ˙ œ œ œ bœ b œ J œ ‰ J œ > f ‰ j ‰ œ œ œ b œ ‰ œJ œ œ œ f


Gran Tango

œœ œœ &bœ œ ƒ ? œ . b Jœ œ. > 188 bœ œ & ƒ œ œ & ƒ bœ œ B 188

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œœ œ

œœ œ

œ

#˙ œ & b ˙˙

>œ œ œ. œ. œ

œ

œœ œœ >œœ b & œ œ œ ƒ œ ? œ . b Jœ œ. > 192 b œ œ >œ & ƒ œ œ œ & ƒ bœ œ B ‰ ƒ ? b œ œ ‰œ œ ‰ b œJ ƒ ? ‰ b œj œ œ ƒ

œœ œ

œ œ

œ ‰J

‰ œJ

œ œœ

œ

œ & b # ˙˙˙

œ

>œ n œœœ

 >. œ

œ œ

œ œœ

œ

œ

œ J

œ

œ bœ œ œ #œ.

œ

œ

œ

œ # œœ œ ‰J #œ ‰ œJ

œ œ œ œ

> œœœœ

>œ >œœ œ J

œ>

 œ>

> œœœœ

> œœœœ > œ

 > œ œ  > œ >

œ. >

œ>

>œ >œ nœ ‰ œJ > > ‰ œj n œ > >

>œ œ >

b>œ œ >

>œ b>œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J

>œ œœœ

>œ œœœ

œ>

>œ œœœ

>œ œœœ

>œ >œ J œ

œ>

œ >

>œ œœœ

>œ œœœ

œ>

œ >

œ>

œ > œ>

>œ

b >œ

>œ

> > œ œ nœ œ ‰ J > > ‰ œj n œ > >

> œ œ >

> bœ œ >

> > œ b œœ œ ‰ J > > > b >œ ‰ œ J

>œ

œ >

>œ œ > > œ

œ >œ >œ b >œ > bœ ‰

>œ >œ

>œ

> b >œ œ J bœ

œ. œ >. >˙

>œ

> œ

>œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ

>œ

>œ

> œ

œ. > œ œ ‰

b œ>

w>

 >œ

>œ b > œ œ J

œ>

œ. >œ .

 n >œ

> b >œ >œ >œ >œ > > >œ >œ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

œ>

œ>

œ >

œ J

>œ œœœ

>˙

 n œ>

√> œ n œœœ

œ œ

>œ œœœ

w>

# >œœ b œœ œ œ ?

>œ œœœ

 >œ œ >

≤œ œ

# œœ

3 œ # œ b œ œ œ >œ œ

œ. >œ œ œ . > #œ œ œ œ œ œ œ

?

œ bœ œ œ #œ.

œœ œ

œ œ. œ.

# >œœ b œœ œ œ

3 œ # œ b œ œ >œ œ œ

œ. >œ œ œ ‰ . > #œ ? b œ œ b œ ‰œ œ œ œ œ œ ‰ J œ ƒ ? ‰ b œj œ œ œ œ ƒ

192

Pno.

>œœ œ

25

>œ

œ >

>œ

œ > >œ

>œ

>œ > œ œ > > œ


Gran Tango 26

(√>) > > > > > > > > > > > > œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ & œ œ œ œ œ œ œ

Œ

45

?

Œ

45

196

Pno.

196

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

f

>œ >œ J œ

œ. œ. > w>

f > & œ f >œ B f> ? œ œ f> ? œ f>

>œ

>œ

>œ

>œ

> > œ œ œ ‰ œJ > > ‰ œj œ > >

Pno.

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b >œ

>œ

> bœ œ >

> œ ‰

>œ

> œ œ > œ >

>œ

œ >

œ œ

œ œ œ œœ œ œ J œ ‰ œ œ ‰ Jœ œ ≈ œ b œ œ f> > >

œ

œ œ œ œ

œ œ 45

bœ œ p œ œ p

œ œ 5 4

œ ‰ œJ F uniti

œ ‰ œJ > F

4 4

Œ

44

Œ

Œ

∑ >œ

Œ

& 45 

U U U

œ J

œ œ œ œ

U

œ J

œ œ

45

w p

?5  4

B 45 

w

Œ

& 45 

>œ

>œ > >œ > ‰ œ w F > pizz. œ œ œ œ œ > F >œ >œ pizz. œ œ œ > > F b œœ œ pizz.œ œ œ œœ œ œ œ J J > > ‰ > F œ > b >œ > œ œ œ ‰ œJ J F

& 45 

?5 4 œ. p ? 45 œ. p

>œ

Preciso e con passione

201

Vln. I

œ >

œ. œ >. >˙

q 44

U

201

> b >œ œ bœ J

bœ bUœ

44 44 4 4

>œ ≈ œ # œ œ œ # œ œ # œ 44 ‰ f F solo pizz.

œ

œ

F

‰ & nœ

‰ œ

?

bœ bœ

œ 45 œ 45

>œ œ œ #œ œ ‰ J ‰ f


Gran Tango

&

?

205

Pno.

Vln. I

&

Vln. II

&

B

?

205

Vla.

Vc.

Cb.

?

j #œ

>œ .

j j ‰ œœ ‰ œœ ≈ ‰ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ #œ œ œ #œ œ > œ > œ œ #œ œ . > > > > F > > œ œ œ ‰ J Œ œj ‰ œ ‰ J Œ œ œ œ œ # œ ‰ # œj Œ # œ. œ > > . > > ∑

> ‰ œ Jœ œ œ œ F

sola arco

œ j œ # œ œ œ # œ œ # œ >œ ‰ J Œ œ œ p F f F

j j # >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ ‰ & # œœ Œ  >œ p >œ œœ # œ ? # œ ‰ . œ ‰ ‰ # Jœ œ J . #œ œ . >

209

Pno.

œœ > ‰

Vln. I

&

Vln. II

&

209

Vla.

Vc.

Cb.

œ >œ B J ? ? œ >

œ >œ œ œ. # œ. J

‰œ p

œ ‰ J Œ

27

#œ ‰ J

œ p>

>œ J

œ

>œ

>œ

œ œ >œ œ J j

œœ

> >œ # œ œJ œ

œ ‰JŒ

>œ # œ J

∑ œ œ œ œ #œ >

#œ > #œ

‰ # œJ Œ

œ. œ. . . . . œ œœ ‰ œœ ≈ n œ œ œ œ. œ. # œ. œ œ œ J œ J ≈ # œ #œ > œ œ #œ œ > œ > œ F œ j > œ œ. # œ ‰ # Jœ Œ œœ ‰ œ ‰ œ jœ œ . œ. >œ > œ>

œ œ #œ J

>œ

œœ J

‰ # Jœ Œ

œ

j œ ‰ >

‰Œ

œ. >œ œ >œ .. # œ >œ 3

∑ œ >

‰ # Jœ Œ

j œ ‰ > F

F œ >

œœ œœ

œ ‰ J Œ

>œ J‰


Gran Tango 28

Pno.

& ?

213

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

Cb.

>œ œ Œ

B ?

œ J Œ ‰ œ > p

?

œ

&˙ f

218

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ >œ

œ

k> & ‰ œœ ‰ f >œ ? œ ‰ Jœ Œ œ >œ >œ

218

Pno.

tutti

& ‰nœ œ ‰ œ f> > pizz. > œ >œ B ‰ œ‰ f > ? œ ‰ n Jœ Œ f œ ? >œ ‰ J Œ f

#œ œ œ

œ> œ

œ ‰JŒ

k > ‰ bœ œ j œ >

> œ‰ œ >œ J ‰ >œ J ‰

œ F>

œ

>œ J ‰ # >œ

œk >œ

>œ

œ

bœ bœ> > J œ œ œ œ bœ b >œ nœ J

‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ > > >œ b œ > ‰ ‰ œœ‰

>œ

œ ‰ J

œ J ‰

# œ. >œ

# œ œ> f

&

>œ > > > ‰ ‰œ ‰ œ‰ œ

F > >œ >œ . Œ œ œ.

>œ œ >œ œ # œJ b œ œ >œ œ # >œ œ Œ j œ œ œ œ J #œ > œ > > > > œ œ. ˙ #œ œ Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œj # œ œj J > F f uniti pizz. ∑ ∑ ∑

b œ œ b œ œj œ b œ

‰ ‰

œ. >œ

œ

~~~ ~~~~~

213

œ œ œ> œ œ. œ. œ. # œ. œ. > k . œ œ >œ œ œ ‰ œ >œ ‰ F p œœ j œ œ >œ œ # >œ œ œ œ ‰ J Œ œ J œ œ > > > solo j j j > > > # Œ ‰ œ œJ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ Jœ œ œ p F ∑ ∑

œ ‰J

∑ ∑

œ ‰ œ œ‰ > >cresc. b >œ œ >œ b >œ ‰ œ‰ œ œ > cresc.

cresc.

∑ ∑

uniti pizz.

œ > œ >œ œ >œ > œ n J J ‰ ‰ œ Œ J ‰ œ ‰ Œ J‰ F >œ f

j j ‰ œ #œ œ bœ œ œ . > > cresc. bœ œ œ J œ. >œ > œ œ. j j bœ bœ œ œ œ> cresc.

> Œ Jœ ‰ œ ‰ Jœ Œ > cresc. > bœ œ ‰J Œ Œ J ‰ œ >.

tutte

‰œ >

‰œ > >œ J‰ >œ J‰

>œ >œ œk . . > > œ b >œ ‰ œ bœ œ œ bœ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ f >œ > j ‰ œœ Œ œ ‰ ‰ œJ ‰ œ. œ J . œ œ œ œ . œ > > > œ >œ b œJ n >œ œ ‰  ˙ ƒ >œ > b >œ divisib œ œ œ œ œ ‰œœ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰œ‰œ œ œ > f ‰bœ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ > >> > f > b œ œ œ œœ œ ‰ œJ Œ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ > f œ œ > j ‰JŒ œ ‰ ‰ J Œ œJ ‰ œ > œ f> >


Gran Tango

> n œ. œ. b œ œ ‰ >œ ‰ b œ. . œ ‰ œ F b œ > ? j‰ œ ‰ œœ Œ ‰ n œJ Œ œ œ œ œ J > œ œ œ œ > > > œ n œ œ b >œ œ œ œ b >œ œ 223 œ œ œ >œ n œ œ  & bœ & ‰

223

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b >œ

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

bœ ‰

>œ

œ œ œ œ

? ‰ bœ ‰ œ ‰ œ

œ œ

B ‰ œ ‰ œ ‰ œ

œ ‰ J Œ

? >œ

>œ

œ œ

j œ ‰ >

j œ ‰ Œ nœ > > œ ‰ Œ J b >œ J ‰ Œ œ >

& b b ww B

w

bw ? œ ? œ

œ J œ ‰ ‰ œ ‰ J‰œ

˙.

œœ œœ

w œ œ

bœ J

‰ Œ

œ œ œj œ œ b œ œ œ œ œ œ ‰J 3 f 

œ ‰ J Œ

œ

b œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ > > . . œ.

>œ œ

Œ

œ Œ

œ

b˙. œ œ ‰J  ‰ Jœ  œ

Œ

>œ

f w œ J œ ‰ Œ pizz. f œ ‰ œ ‰ JŒ f

j œ >

>œ >œ œ œ œ œ œœ 3

f œœ œ ‰ J Œ œj ‰ > >œ nw

F w F w

œœ

œ

>œ >œ œ œ. œ. œœ œ œœ œ ‰ J Œ œj ‰ > >œ w ˙

F wwarco F

œ

divisi arco

œ ‰ J Œ

>œ J ‰ œ > F

˙.

bœ ‰ JŒ œ

>œ > > ‰ œ ‰ œ œ ‰ œœ f b œœ j ‰ œ JŒ œ ‰ œ > œ œ œ > > œ œ œ > b >œ J ‰ divisi ƒ arco b ww f tutte œ b >œ œ œ (arco) ‰ w œ

bœ ‰ Jœ Œ n œj ‰ œ œ > œ > > b œ œ b œ >˙ .  Œ

>œ nœ

b˙.

sola arco

>œ > œ ‰ œ ‰ œœ

uniti

b>œ ‰ œJ Œ

b œ b œ œ. œ œ œ œ .> > > b œœ ? œ ‰ b œœ Œ ‰ JŒ œ J >œ œ > œ œ œ >œ > > œ œ 227 b œ b œ b >œ œ œ b œ >œ œ b œ J bœ & J J & ‰

> œ. œ. >œ b œ b œ

> ‰ œœ

& ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ

227

Pno.

29

> ˙

b >˙

n˙ w

b˙ ∑


Gran Tango 30

> > & œœœœœœœ œ > F > œ ? >œ ‰ œJ Œ j ‰ œ #œ >

232

Pno.

232

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

&

w

p & w p B w p ? w nw p ?

Vln. I

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

˙.

Œ

˙.

Œ Œ ∑

œ > œ >

F

>j Œ œ b œ œj œ b œœ Œ  b >œ bœ Œ  b >œ œ b œ œ œ >œ . J

œ bœ

>œ

>œ œ œ. œ. œ œ œ # œ >œ . œ >œ . œ >œ bœ œ œ bœ œœ J ‰ Œ

b œœ > ‰ JŒ œ‰ œ œ J œ œ > > bw w ˙

w w w

b ww ∑

>œ > > b œ b Jœ œ œ b œJ

>œ > #œ

w

˙

˙

> F n œ b œ b ww ∑

>œ .

3

F n >œ b œ b w

˙. w

˙. ? ˙. ?

>œ .

f > >œ œ b œœ œ œ ‰ JŒ > w >œ œ œ J F w

˙.

>œ & ‰ œk œ b œ œ œ œ. œ. œ. > œ ? œ ‰ Jœ Œ œ >œ > >œ 237 ˙. Œ &

Vln. II

œ œ > œ >œ >œ >œœ œ ‰J Œ

w

237

Pno.

>œ œ >œ œ >œ œ b >œ œ œ b œ œ œ œ

b >œ b œJ ∫ œ

>œ

b >œ b œ >œ œ J

3 f > ‰ œ bœ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ ‰œ ‰ ‰bœ ∫œ ‰bœ œ œ > >bœ > > b >œ >œ b >œ > b >œ œ > >œ f> ∑ ∑ ∑ ∑

uniti

bœ f> bœ f>

uniti uniti div. > b >œ b œœ >œ >œ œ ‰ J Œ J ‰ bœ ‰ J Œ J ‰ > >œ >œ > > ‰ J Œ Jœ ‰ b œ ‰ J Œ Jœ ‰ >

div.

b >œ ‰ ∫ >œœ Œ J b >œ > bœ ‰ J Œ

simile

j bœ ‰ œ > >œ J‰

> bœ b >œ

∫ >œ ‰ b œJ Œ b >œ ‰ JŒ

j bœ ‰ œ > >œ J ‰


Gran Tango

n >œ & ‰n œ

242

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

f ? nœ nœ > >œ . 242 & &

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

n >œ

n >œ .

B ‰ ? nœ nœ > ? nœ >

n >œ n œ f

>œ œ J ‰

>œ

>œ œ ‰ >œ

n >œœ n ‰ J Œ > ‰ n œJ Œ

>œ J ‰ j œ ‰ >

n >œ .

‰ œœ > >œ œ J Œ

> ‰ œœj ‰ b œœ ‰ b œœ > > b >œœ >œ b >œ œ ‰ bœ ‰ J Œ J

bœ >œ œ J

œ >

>œ œ J

b >œ œ J

b >œ ‰ œJ

j b >œœ b œ ‰ œ œ  > b >œœ >œ b >œ >œ b >œ b ‰ J Œ ‰ bœ œ J b >œ œ > b œ b >œ b œ b œ œ bœ ‰ J J

b >œ œ b œ ‰ ‰ œ >œ œ b >œ

> œ > œ > b >œ ‰ >œ œ >œ ‰ >œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ

œ œ > œ >

>œ ‰ Jœ Œ > ‰ Jœ Œ

b >œœ ‰ J Œ

>œ b >œ J ‰ bœ

b >œ ‰ J Œ

j œ ‰ b >œ >

> > > > >œ n œ b œJ b >œ œ b œ b œ b bb œœœ œœœ œœœ b J & ‰ J ‰ b œ b Jœ ‰ > >œ b >œ ? b œ ‰ b œœ Œ b œ ‰ J J ‰ œ J bœ bœ > bœ bœ bœ b œ > > bœ bw b >w 246 & f . bœ bw & b˙ f >œ . b >œ œ >œ w B J f ƒ >˙ ? n >œ . b >œ œ b >œ b˙ J ƒ f ? ∑ ∑ 246

Pno.

‰ œœ > >œœ ‰ œJ Œ

> ‰ œœj ‰ œœ > >œ œ ‰ œœ ‰ J > > n œ œ œ >˙ . J

31

j bœ

b >œ

bœ nœ bœ

bœ b >œ bw

Œ

b >œ b œ >œ œ > ‰ œ bœ ‰ b >œœ ‰ J Œ

>œ b >œ ‰ bœ œ J

b >œ œ b >œ J

b >œ .

b >œ b œ

b˙ ∑

ƒ

uniti

b œ. > > > ‰ bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ œ

> b œ b œ Œ œ bb œœ > b >œ

bw

b >œ b œ

b >œ ‰ J 

j œ ‰ b >œ >

b >œ .. œ œ> œ. œ

bœ ‰ J

Œ b Jœ ‰

b >œ b œ

b >˙

ƒ

b w>

f


Gran Tango 32

b >œœœ >œœœ >œœœ >œœœ b >œœœ b b ‰ ‰ J & ‰

> ‰ n b œœœ

250

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> & b˙ B

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b >œ

bw

f ? b˙

œ

n˙. f n˙.

b >œ

bœ ƒ>

ƒ

> >œ b œ œ b œ > œœ b œ. b œ b œ œ b œ œ œ b >œ > bœ bœ . bœ. > bœ b˙.

j b >œ bœ

b >œ n œ b >˙

b >œ

b >œ b œ b w> j bœ œ

b >œ .

& ‰ bœ ‰ ƒ b >œœ ? b ‰ bœ J b >œ 254 b œ b >œ & ‰  divisi pizz. b œ œ & ‰ bœ ‰ œ ƒ pizz. B ‰ bœ ‰ œ ƒ pizz.b œ ‰ œ ? ‰ ?

>œ b œ nœ j J Œ > b >œ b œ b >œ b >œ b˙

b œ n œ b œ b >œ .

?

254

Pno.

bœ ‰ J Œ

? bœ bœ > 250 bw &

>œ > œœ ‰ œœœ

bœ œ J

f

>œ >œ

b >œ b >œ b >œ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ

b >œ ‰ œ

œœ œ ‰ œ œ œ ‰ b œœ ‰ œœ ‰ œœ

œ œ œ œ

b >œ

j b >œ œ Œ œ ‰ b œ ‰ b œJ Œ bœ > b >œ > b >œ > b œ >œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ b >œ b œ J bœ

‰ œ œ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰

œœ œ

bœ > b >œ ‰ J Œ b Jœ ‰

bœ ‰ œ

bœ ‰ J Œ

œ

œ œ œ œ b >œ ‰ J

3

j j œ bœ œ œ > bœ œ œ . >

bœ. œ bœ. > > bœ bœ œ b˙ œ

3

j b >œ œ b >˙

b >˙

b >˙ b >œ

>˙

> b˙.

bœ > b >œ

b >˙ .

bœ. > bœ. >

œ J œ J

b >œ b >œ

bœ >

b >œ b >œ b >œ

. > > bœ > . œ. b œ b œ œ ‰ >œ . œ. b œ. b œ b œ œ b œ b œ ‰ ‰ f bœ bœ œ j b œ ‰ Jœ Œ b œ bœ ‰ J Œ œ ‰ bœ > bœ bœ > > b œ solo > bœ bœ œ œ œ b œ œj n œ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ œ b >œœœ ‰ J J 3 f b >œ ‰ Œ  ∑ œ J b >œ ‰ Œ  ∑ J b >œ J ‰Œ  ∑ bœ >

bœ ‰ J Œ F

b >œ b >œ J ‰

œ J ‰ Œ

j bœ ‰ >


Gran Tango

b >œ

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> œ ‰ b œœ

f

b >œ

f

b >œ

b >œ

b >œ > ‰ ‰ ‰ b œ b œ œ ‰ b œœ ‰ & ƒ bœ bœ ? bœ ‰ œ Œ j ‰ bœ ‰ œ Œ J bœ J bœ bœ > bœ b œ > b >œ > > bœ bœ œ >bœ œ bœ bœ b >œ œ 262 bœ J J & ‰ J ƒ b >œ n œ bœ bœ œ bœ œ b œ J J bœ œ & ‰ J ƒ bw bw B fw bw bœ bœ bœ ? bœ J J œ bœ œ bœ ‰ ‰ f ‰ Œ bœ bœ ? bœ ‰ J Œ bœ bœ ‰ J ‰ œ bœ œ 262

Pno.

b >œ

b >œ

b >œ > ‰ ‰ ‰ ‰ b œ b œ œ ‰ b œœ & ƒ bœ bœ ? b œ ‰ Jœ Œ b œj ‰ b œ ‰ Jœ Œ b œ bœ > bœ b œ > b >œ > > bœ bœ œ >bœ œ bœ bœ tutti b >œ n œ 258 arco bœ J J & ‰ J tutti ƒ arco b œ b œ œ b œJ œJ b œ b œ œ b >œ n œ & ‰ J arco ƒ bw bw B divisi fw bw bœ bœ bœ arco ? bœ J J œ bœ œ bœ ‰ ‰ pizz. f ‰ Œ bœ bœ ? bœ ‰ J Œ bœ bœ ‰ J ‰ œ bœ œ 258

> œ ‰ b œœ

33

b >œ b œ b œk œ. œ b œ b œ œ > > b b œœ J bœ bœ ‰ Œ > bœ bœ > > bœ œ bœ bœ ∫œ bœ bœ > œ bœ œ J  >œ b œ œ b œ J

bœ bœ

œ

˙.

bw bœ bœ

bœ J

b >œ n œ

bœ bœ ∫œ b˙.

bœ ‰ JŒ

b˙. bœ

b >œ b œ b œk œ. œ b œ b œ œ > > b b œœ b œ ‰ J Œ b >œ b œ b >œ > bœ œ bœ bœ ∫œ bœ bœ > œ bœ œ J  bœ bœ

>œ b œ œ œ J

œ

˙.

bw bœ bœ

bœ J

Œ

bœ ‰ JŒ

bœ J

œ Œ 

Œ

‰ b œJ 

b œ. b>œ b œ œ. œ œ œ œ œ > . . œ. b b œœ ‰ J Œ b œj ‰ bœ > b >œ divisi b >˙ . Œ

bœ bœ ∫œ b˙.

b >œ œ

b˙. bœ

Œ

Œ

b œ. b>œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ >. . . b b œœ Œ j ‰ ‰ J bœ bœ > bœ > b >˙ . Œ

Œ

bœ J

œ Œ 

bœ ‰ J 

Œ

pizz.


Gran Tango 34

√> b nn œœœœ ‰ & ƒ ? bœ bœ > b >œ 266 œ & ‰ 266

Pno.

Vln. I

>œœ œœ ‰

>œœ œœ

>œœ œœ ‰

> ‰ Jœ Œ

>œœ b >œœ >œœ >œœ b >œ b œ œ >œ œ ‰ b œœ œœ ‰ œœ œ b œ œ œ J b b >œœ >œ >œ b œ ‰ J Œ bœ œ bœ ‰ J bœ œ > > b >œ b >œœ >œœ b >œœ >œœ >œœ b œunitib œ œ >œ ‰ ‰ ‰ J

> >œœ œœ ‰ b b œœœ J

j œ ‰ > >œ >œ >œ >œ œ œ œ œ ‰ ‰ J

> b >œ >œ >œ >œ >œ & ‰ n œ œ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ b b œœ > >> >> > B ‰ b œ œ ‰ œ œ ‰ œJ ‰ œ (divisi) b >œœ > n ? œ ‰ J Œ œœ ‰ b œ bœ bœ J > > >œ n > ? b œ Œ Œ J ‰ b >œ

Vla.

Vc.

Cb.

Pno.

q™

j & ‰ b œœœ ‰ ‰ b œœœ œœœ > F j ?œ ‰œ Œ œ œ œ œ > >

270

Vln. I

&

Vln. II

&

270

B œ ‰ œj b œ œ > F ? œ Œ ‰ œ œj œ > > >> F ? ∑ pizz

Vla.

Vc.

Cb.

œ œ >

œ >

b >œ ‰ œJ Œ Œ

Œ

œ œ bœ œ œ bœ > >œ œ b œ

b œœ œœ œ œ >

‰ œj b œ œ

œ Œ œ > >

nœ >f

j œ ‰œœ

‰œ j œœŒ > œ >> f

> ‰œ

accel.

b >œœ f b b œ nœ œ œ bœ œ nœ œ > > Œ b Jœ ‰ b œ ‰ J ≈ œ

Œ

∑ ∑ ∑

uniti b b œœ > > b J Œ Jœ ‰ b œ ‰ b œj ‰ n œ n œ ‰ > f> > > bœ > Œ Œ J ‰ bœ Œ 

œ b >œ œ ‰ n œœ Œ œœ œœ J f j j j œ œ œ œ œ Œ ‰ Œ ‰ ‰ œ œ œ. >œ >œ

j ‰ b œœœ Œ

>œ b œ>œ œ>œ œ>œ uniti ‰ J bœ bœ œ œ œ Œ œ ‰ > >œ > > > ‰ œ œ ‰ Jœ b œ b œ œ œ œ Œ

divisi

Vln. II

œ œ Œ

‰ œj Œ b œ œœ œœ >

œ œ >

‰ œj Œ œ

œ >

j œ >œ >

‰ b œœj ‰ œ p ‰ œj œ ‰ œ. >œ

œœ œ

j >œ b >œ >œ ‰œ œ

œ Œ

‰ b œœ œ > j œ Œ œ

œ >

œœœ œ œ

∑ ∑

> œ œ ‰ œ bœ J p >> >> > > ‰ œ œ œ bœ œ œ œ Œ ‰ œ j J > œ > p ∑ ∑


Gran Tango

j & ‰ b œœ Œ b œœ œ œ > F ? b œ ‰ œj Œ bœ œ >

275

Pno.

Vln. I

&

Vln. II

&

275

Vla.

Vc.

Cb.

279

Pno.

& ?

Vln. II

&

Vla.

B

Vc.

Cb.

ƒ

œ œ >

‰ œj n œ œ. n œ >

? ?

œœ ‰ œ

>œ # œ œ

pizz.

∑ ‰ œ nœ J

œ

#œ f> > nœ j > nœ Œ ‰ œ œ œ > > f pizz. > ∑ œ f

œœ œ œ‰œ

j ‰ b œœ ‰ ‰ œœ œbœ œ œ œ œ >œ Œ

>

œ > >œ

œœ œ

j œ œ œ > >œ # œ œ J œ > œ J œ J

#œ > b >œ

‰ ‰

œœ œ

œ #œ œ bœ nœ œ #œ ≈ œ #œ œ bœ nœ œ #œ

œ‰

œ œ >œ

œ

œ

Œ œj ‰ > œ # >œ œ >œ œ # >œJ >œ Jœ J œ

bœ ‰ œj b œj œ J bœ œ œ ‰ Jœ

# >œ

œ Œ ‰ j œ #œ > f >œ Œ ‰ œ #œ J f œ > œ Œ ‰ œ J f

j > > ‰ # œœ œœ b # œœ .. œœ œœ œœ

œ œ > #œ ‰ J J b œ Jœ Œ ‰ J

> Œ bœ ‰ œ J

j> bœ œ >

b >œ œœ

f >œ >œ j >  > œ Œ Œ œ œ œ uniti ≤ b œ j n œ # œ œ n œj n >œ b œ œ≤ b œ # œ œ n œ n> œ bœ nœ # œ n œ # œ Œ ≈ Œ ≈ f ƒ f ƒ ∑ ∑

‰ œj Œ œ œ œ

> #œ

> ‰ b œJ Jœ # œ œJ f pizz. > Œ bœ ‰ œ œ J f j >œ œ b >œ œ >œ œ bœ J ƒ> f j b œj b œ œ ‰ œ œ J ƒ> f œ bœ œ œ ‰ J œ > f ƒ

& Œ

279

Vln. I

œœ œ

B b œ ‰ œj b œ œ F> ? b >œ œ Œ ‰ œ œj > > F ? ∑

>œ œ b œœœ

j ‰ # œœœ Œ f œ ‰ œ >

‰ n œœj Œ b œœ œœ #œ œ œ >

> œ # œœ ‰ œ bœ œ J > > œ œ

>œ b œ œ œ bœ œ

œ #œ > > >œ b >œ

œ > >œ

> # >œ œ

> œ

œ œ J

≈ œ #œ bœ œ œ bœ œ #œ bœ >œ > > >œ >œ b >œ >œ arco ≤ œ œ œ # >œ b >œ > œ b >œ œ œ Œ ‰ J J ƒ arco ≤ > > > ‰ #œ œ œ bœ œ #œ œ #œ Œ ƒ œ > > bœ œ #œ œ Œ  Œ

œ > œ ‰ œ # œJ J > œ ‰ œ #œ J

œ > >œ

ƒ >œ > J œ >œ ƒ > > œ œ ƒ

‰ œ #œ J ‰ œ #œ J

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

35


Gran Tango 36

b œœ œœ œ œ ‰ ‰ ‰ & J >œ # œ œ ? ‰ œ œ > tutti 283 pizz. Œ ‰ b Jœ Jœ & f pizz. > bœ ‰ œ & Œ J f >œ j œ b >œ B bœ J f> ? ‰ œj b œj œ > f œ bœ ? ‰ J œ >f

œœœ

283

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& ‰

286

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

b œœœ

>œ b œ œ œ bœ œ

? œj b œ j ? ‰ &œ œ œ > > 286 arco œ œ Œ ‰ & ƒ arco ‰ nœ œ & Œ ƒ >œ B Œ ƒ j ? œ ‰ œ > ƒ j ? œ ‰ œ > ƒ

œ ‰ œ # >œ

œ J œ

œ >œ œ

œ

œ J œ

œ œ J

‰ b œœj ‰ ‰ œœ œ bœ œ œ œ >

œ œ > Œ Œ

j > bœ œ >

j b œj b œ œ

 œ œ

bœ bœ > >

œ >

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

œ œ >

œ J

Œ

œ

œ # >œ œ >œ œ J œ bœ J

n >œ >œ J

œ J

œ >

œ œ

ƒ

Œ

j> bœ œ ƒ>

b œœ œœ ‰ J

œ œ œ b >œ

≈ ƒ œ b >œ œ œ ≈ ƒ

arco

arco

œ >f

arco

œ f>

> œ- b œ J

œ œ >œ œ

≤ bœ ‰ Jœ

œ

j œ œ

j œ ‰ >

Œ

œ > >œ œ J

œ

œ b >œ œ >œ œ J

œ ‰ œj n Jœ

bœ ‰ œ œ œ > >œ >œ

> > œ œ œ b œj œ >

≤ j bœ j œ bœ

œ

>œ J

>œ > œ

‰ œj n œ

œ >

œ œ > œ œ >œ œ

œ

j œœœ b n œœ .. œœ œœ œœ > >

> ‰ n Jœ œJ b œ

Œ

œ b >œ b œ œ b œ. >œ œœ ‰ J

≈ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ > > > > b >œ b >œ >œ >œ œ >œ b >œ >œ Œ œ

œ œ b >œ J J ‰ œ

‰ n b œœœ

œ ‰ œ

> bœ J

œ > >œ

œœœ

œ > >œ

‰ ≈ ≈

‰ ‰

œ

œ

œ

j œ œ œ n œ œ b >œ œ b œ b œ

œ

j œ ‰ œ >

œ. œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œJ

œ >

œ

≤ j bœ j œ bœ

œ≤ b œ J

œ

œ œ > œ

j œ œ


Gran Tango

#œ > œ œ œ #œ œ bœ bœ œ œ

& ‰

289

Pno.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

bœ œ ? œ ‰ Jœ œ œ œ œ > > 289 >œ >œ . b >œ œ œ nœ œ bœ nœ œ & bœ nœ œ &

>œ

> B n œJ

bœ nœ œ >œ

? œ >

& ‰

œ

b >œ b œ œ ? > & œ

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> & œ

B b œj > ?

œ > ? >œ

>œ .

œ- b >œ J

bœ ‰ ≈

292

> œ

b œœ J

œ œ >

œœ

œ œ ‰ b Jœ œ

œ œ œ >œ

>œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ œ bœ œ nœ Œ œ >œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ b >œ œ œ bœ œ nœ Œ œ œ nœ œ bœ nœ œ

≤ ‰ œj œJ ≤ ‰ œj œ

? œ >

292

Pno.

œ

. œ. b œ. œ. œ. œ. œ b >œ b œ œ œ b œ. >œ œ. œ. . œ. œ. >œ > œ ‰ J ‰ n œJ œ bœ bœ

‰ ‰

> œ œ œ

œ

>œ J

>œ > œ

œ

>œ b œ œ

j œ

Œ

œ

Œ

‰ œj œ ƒ pizz. ‰ œj œ ƒ

œ >

pizz.

œ >

Œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ .

œ œ > >œ

b >œ b œ œ œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œJ

œ >

ϲ J

œ

≤ bœ j b œj œ

œ > œ

œ œ

j œ œ

>œ n >œ J œ > œ >

œ b >œ œ œ ≈

j> bœ œ > arco

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

arco

>fœ

arco

œ f>

œ b >œ œ œ ≈

bœ nœ œ bœ nœ œ

b œœ J

> œ œ

≤ ‰ Jœ b œ

œ

≤ ‰ j b œj b œ œ

>œ .

œ

>œ . œJ

>œ

‰ ‰

œœ

≤j œ ≤j œ

œ

b >œ b >œ b >œ œ J œ

œ nœ œ bœ œ nœ œ bœ œ

œ œ

j œ œ

> œ #œ œ œ œ œ >

œ

œ

œ œ >œ

> œ- b œ J

# œ b >œ b œ œ œ œ œ # œ œ ‰

œ œ > œ œ >œ

> œ >œ

nœ œ nœ œ œ

>œ J

> œ

37


Gran Tango 38

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . b œ œ œ. œ. œ. œ. . . b œ œ œ. b œœœ ≈ &

Œ

294

Pno.

? œ œ >

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& œ

&

?

œ≤ œ œ >œ b >œ >œ arco ƒ n œ≤ œ & Œ ‰ œ bœ bœ nœ ƒ > >> œ B Œ  ƒ > b >œ > ? œ ‰ œj œ œ œ > ƒ >œ b >œ >œ ? œ ‰ œj œ > ƒ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

arco

&Œ ‰

298

Vln. I

j ≈ œ œ nœ œ ‰ Œ œ >

œœ

>œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ œ bœ œ

298

Pno.

b œœ J

> ‰ b œJ œJ n œ œJ >œ œ b œ œ f pizz. n œ œ b œ b œ n >œ j œ bœ œ nœ Œ bœ ‰ œ œ & œ f> pizz. > > j> B œ Œ  b œ œ œJ b œ œ œ œ > f pizz. >œ b >œ >œ j ? œ œ ‰ œ ‰ j b œj b œ œj œ > >fœ ƒ >œ b >œ >œ œ pizz.j ? œ ‰ Jœ b œ ‰ œ œ œ œ > ƒ f>

294

Vln. I

pizz.

nœ Œ

> ‰ œJ œJ b œ Jœ

Œ

> Œ ‰ n œJ œJ b œ Jœ

Œ b œj ‰ œ œ Œ œj ‰ œ œ > > > > >> j> b œ œ Jœ œ œ œ œ n œJ œ Jœ b œ œ œ œ > > > œ >œ ‰ j b œj b œ œj œ ‰ œj œJ J œ > >œ >œ > œ >œ œ œ ‰ œj œ ‰ Jœ b œ œ >

> > > œ >œ œ >œ œ b œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ >œ œ >œ >œ > > J ‰ bœ œ ƒ j œ > œ œ œ> œ j œ œ > j >œ b >œ >œ œ J œ œ œ œ ‰ ‰ œ bœ œ œ œ J œ œ œ œ > > >

> > > > b >œ >œ ‰ œ b œ œ ‰ œJ n œ œ œ œ ‰ J Jœ

f œ. œ. >

œ >f

œ f>

jbœ œ

œ

bœ ‰ Jœ bœ ‰ Jœ

œ œ

> œ œ œ

>œ

bœ œ œ ‰ œJ bœ ‰ œJ

œ

œ

œ > œ >

> j œ >œ > j œ >œ b œ >œ ‰œ œ >œ ‰ œ ƒ > j œ >œ > j œ >œ b œ >œ ‰œ œ >œ ‰ œ ƒ


Gran Tango

j & ‰ b œœœ ‰ ‰ b œœœ > ƒ >œ j ? œ ‰ œ Œ œ

303

Pno.

Vln. I

Vln. II

œœœ

>œ œ

>œ œ

œb >œ œ œ >œ œ œ œ ≈

& Œ

303

ƒ œb >œ œ œ >œ œ œ œ ≈

& Œ

ƒ > > > B b œj œ œ- b œ œ œ œ J ƒ> j ? arco ‰ ≤j j b œ œ b œ œ >œ f œ ? arco ‰ œ≤ b œ œ J œ f> arco

Vla.

Vc.

Cb.

œœ œ ‰ & J Œ

b >œ œœ

306

Pno.

> ? œœ

Vln. II

œ

Vla.

B

Vc.

? œ >

Cb.

? œ >

>œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ œ bœ œ

‰ f >œ œ

j œœ Œ œ

œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ >œ b œ ≈ nœ f> œ œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ œ bœ nœ ≈

>œ

j> bœ œ >

>œ ‰ œ J

>œ ‰ œJ

j œ Œ œ

>œ

œœ œ

œœ œ J ‰

œJ

≤ j b œj b œ œ

>œ >œ

œ≤ b œ J

>œ œ

œ

œ >

j œœ Œ œ

b œœ œ >

j ‰ œ Œ œ

œ œ >

j œ

œ

œ

œœ œ

>œ œ

f n >œ J f

>œ

œ > F œ > F

œœ ‰ Jœ Œ

>œ œ

b œœ œ >

‰ œj Œ œ

œ œ

>œ . >œ .

œ œ

b >œ b >œ

œ- b >œ J

≤ ‰ œj œJ ≤ ‰ œj œ

b >œ œœ

j œ Œ œ

Œ

œœ œ

>œ œ œ nœ œ bœ nœ œ œ nœ œ bœ nœ œ œ

œ

> œ œ

>œ J

>œ > œ

œœ œ >œ ‰ œ J

>œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ >œ . b >œ nœ œ b œ œ bœ œ nœ n œ œ œ œ b œ œ n œ n œ & œ œ >œ œ b œ œ >œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ n œ œ b œ b œ n >œ >œ >œ . b >œ œ nœ b œ b œ œ œ œ bœ œ nœ b œ œ n œ œ œ œ n œ n œ & œ œ

306

Vln. I

j œ Œ œ

b >œœ œ

b œœ ‰ Jœ Œ

39

Œ

j ‰ œ œ f pizz.j ‰ œ œ f pizz.

>œ b >œ >œ >œ b >œ >œ

>œ

n >œ J

arco

œ > F

arco

œ > F

>œ

œ- b >œ œ >œ œ J

≤j œ >œ ‰ œ œJ J >œ > ≤j ‰ œ œ œ

œ

œ > œ >

j ‰ œ œ f pizz. j ‰ œ œ f pizz.

>œ b >œ >œ >œ b >œ >œ


Gran Tango 40

j & ‰ b œœœ ‰ ‰ b œœœ > ƒ >œ j ? œ ‰ œ Œ œ

œœœ

309

Pno.

& Œ

309

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

& Œ

>œ œ

œ b >œ œ œ >œ œ œ œ ≈ ƒ œ b >œ œ œ >œ œ œ œ ≈

b >œœ œ

b œœ ‰ Jœ Œ

>œ œ >œ >œ

œœ œ J ‰

>œ ‰ Jœ

j œ Œ œ

œ œ > œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ >œ b œ ≈ nœ œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œ >œ b œ ≈ nœ

ƒ > > > > B b œj œ œ- b œ œ œ œ b œj œ J > ƒ> arco ≤ j ? ‰ j b œj b œ ‰ œ œ> œ œ> arco œ ≤ >œ ? ‰ Jœ b œ ‰ œ œ >

œJ

œ >

œ

≤ j b œj b œ œ

œ≤ b œ J

œ œ > œ

j œ œ

n >œ J

? œ œ >

œœ

≈ œ nœ œ œ >

>œ œ b œ œ n œ œ b œ b œ n >œ œ bœ œ nœ Œ & œ >œ œ b œ œ nœ œ bœ bœ > œ nœ bœ œ nœ Œ & œ

312

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

B œ

? œ > ? œ >

Œ

‰ œj œ ƒ pizz. ‰ œj œ ƒ pizz.

>œ b >œ >œ >œ b >œ >œ

j> bœ œ > arco

œ > f

arco

œ f>

œ œ ‰ b Jœ œ

œ b >œ œ œ ≈ œ b >œ ≈œœ

œ œ > œ œ >œ œ œ >œ

> œ- b œ J

> œ œ

≤ ‰ Jœ b œ

œ

≤ ‰ j b œj b œ œ

œ œ

‰ œ œ

b œœ J

>œ . >œ .

œ

œ

b >œ b œ œ >œ >œ

> œ b œj œ >

j œ œ > > œ œ

b >œ b >œ

œ- b >œ J

bœ ‰ ≈ ≈

‰ ‰

> œ #œ œ œ

œœ œ

œ >

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . > . >œ œ b œ b œ œ > b œ œ œ. œ. œ. œ. . . b œ b œ œ œ. ‰ J œ bœ bœ & ≈ bœ ‰ Jœ

>œ

œ >

312

Pno.

# œ b >œ b œ œ œ œ œ # œ œ

œ œ >

œ nœ œ bœ nœ œ œ nœ œ bœ nœ œ > œ

œ

≤j œ œJ ≤j œ œ

œ

œ

>œ b œ œ

œ

>œ J

>œ

> œ

Œ

b >œ b œ œ

j œ Œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ .

œ

œ n œ œ b >œ œ b œ b œ œ . œJ

œ >

œ

≤ j bœ j œ bœ

œ≤ b œ J

œ

œ œ > œ

j œ œ


Gran Tango

# œ b >œ b œ œ œ œ œ # œ œ

& ‰

315

Pno.

Vln. I

cresc.

? œ ‰ œ > 315 >œ >œ . œ b œ n œ & >œ

cresc.

Vln. II

Vla.

&

> B n œJ

bœ nœ œ

cresc.

b œœ J œ

>œ . œJ

>œ

≤j œ

cresc.

Vc.

Cb.

? œ >cresc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

≤j œ

œ

b >œ b >œ b >œ

b œœ J œ œ

b >œ b >œ

œ- b >œ J ≤j œ Jœ ≤j œ œ

œ œ >

œ œ >

nœ œ

> œ

œ

œ

≈ œ œ nœ

j ‰ œ ƒ pizz.j ‰ œ ƒ

œ

pizz.

œ >

œ

>œ

b >œ

>œ

>œ

b >œ

>œ

> œ #œ œ œ

b >œ >œ >œ >œ .œ œ. . . . . œ œ œ b œ œ b œ. œ. . . >œ b œ œ œ J œ œ œ. œ. b œ. œ. ≈ ‰Œ œ. œ ≈

œ œ >

œ œ >

œ nœ œ bœ nœ œ œ œ

œœ

Œ

œ >

> œ

œ œ nœ œ bœ nœ œ

œ

œ

>œ J

b œœ J

œ bœ œ nœ bœ bœ œ œ n >œ b œ œ n œ œ bœ œ nœ œ b œ b œ n >œ b œ œ œ nœ

>œ

œ

œ

>œ

>œ

œ

nœ œ

œ nœ œ bœ

œ

œœ

œ. œ. œ. œ. b œ. œ. . . b œ œ œ. œ. œ. œ. . . b œ œ œ. ≈

œ nœ œ bœ

œ J

> # œ b œ bœ œ œ œ œ œ #œ

& ‰  ? œ ‰ œ > 317 >œ >œ . œ b œ n œ &  >œ . >œ b œ œ nœ &  > > n B œJ œ  arco ? œ ‰ >  arco ? œ ‰ >  317

Pno.

? œ >cresc.

œœ

> œ #œ œ œ

> œ >œ

œ

>œ J

> œ

œ

œ > œ >

>œ >œ

b œœ J

œœ

≈ œ œ nœ œ ‰ œ >

œ bœ œ nœ bœ bœ > œ œ n >œ b œ œ n œ œ ‰ œ bœ œ nœ bœ bœ > œ œ n >œ b œ œ n œ œ ‰ Œ

j œ œ

pizz.

pizz.

j œ œ

>œ b >œ

>œ

>œ b >œ

>œ

>œ ‰ >œ ‰

j œ œ > >œ J

j‰ Œ œ >œœ J ‰Œ >œ >œ J J ‰Œ >œ >œ J J ‰Œ

j œ > arco >œ j ‰ œ > arco

j‰ Œ œ> j‰ Œ œ>

41


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG448


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.