MG444 Subtileses (Anna Cazurra)

Page 1

ANNA

CAZURRA Subtileses per a piano

Edicions la mĂ de guido


ISBD(PM) Subtileses. [Música impresa] : per a piano / Música de: Anna Cazurra - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2014 ISMN: 979069208-444-0 Dipòsit legal: B-24020-2014 Copyright de la música: © 2014 Anna Cazurra Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


ANNA

CAZURRA Subtileses per a piano

digitaci贸 d'Albert Nieto


Subtileses per a piano Subtileses és una versió de Sottigliezze in blue (“Subtileses en blau”) Op. 44, per a trompeta i piano, escrita el desembre del 2010. Fusionant de manera molt lliure i subtil, tal com el títol indica, ritmes de jazz i blues, l’obra mostra una escriptura àgil però elaborada, plena de matisos i colors i on la línia melòdica empeny un discurs musical d’una força direccional molt marcada, amb una intensitat i un caràcter expressius que van en augment a mesura que es va desenvolupant. Subtileses està estructurada en tres parts, precedida la primera d’elles per una introducció. En un estil proper al swing, la introducció presenta unes harmonies lliures i un tarannà improvisatori. El primer tema és de caràcter sensual, elegant i moderat, i el segon en canvi és més juganer, dinàmic i extravertit. El tema central és líric i nostàlgic. És una obra que aporta un element visual afegit, ja que fa que pel seu estil de dansa espontani, viu i desenfadat, doni la sensació que el pianista està improvisant i finalment quasi ballant portat pel ritme de la música, ja que el ritme i en especial, la síncope, tenen un protagonisme destacat. La digitació és del pianista Albert Nieto, a qui devem també l’estrena de l’obra, enregistrada a l’auditori del Conservatori Superior de València, durant el mes d’abril de 2011. Aquest enregistrament està editat per La mà de Guido. Anna Cazurra València, novembre de 2014 ****** Subtileses (“Sutilezas”) es una versión de Sottigliezze in blue (“Sutilezas en azul”), Op. 44, para trompeta y piano, escrita en diciembre de 2010. Fusionando de manera muy libre y sutil, tal y como el título indica, ritmos de jazz y blues, la obra muestra una escritura ágil pero elaborada, llena de matices y colores, y en donde la linea melódica empuja un discurso musical de una fuerza direccional muy marcada, con una intensidad y un carácter expresivos que van en aumento a medida que se va desarrollando. Subtileses está estructurada en tres partes, precedida por una introducción. En un estilo próximo al swing, la introducción presenta unes armonías libres y un carácter improvisatorio. El primer tema es de carácter sensual, elegante y moderado, el segundo en cambio es más juguetón, dinámico y extrovertido. Es una obra que aporta un elemento visual añadido, ya que hace que por su estilo de danza espontánea, vivo y desenfadado, dé la sensación que el pianista está improvisando y finalmente casi bailando llevado por el ritmo de la música, ya que el ritmo y en especial, la síncopa, tienen un protagonismo destacado. La digitación es del pianista Albert Nieto, a quien debemos también el estreno de la obra, grabada en el auditorio del Conservatorio Superior de Valencia, durante el mes de abril de 2011. Esta grabación está editada por La mà de Guido. Anna Cazurra Valencia, Noviembre del 2014 ****** Subtileses (“Subtleties”) is a version of Sottigliezze in blue (“Subtleties in Blue”), Op. 44, for trumpet and piano (2010), composed in December 2010. Merging in a very free and subtle way, as the title itself suggests, jazz and blues rhythms, the work shows an agile but elaborated, plenty of nuances and colours, and where the melodic line pushes a musical discourse in a very strong directional force with an intensity and expressive character strength that increases while it develops. Subtileses is structured in three parts preceded by an introduction. In a style similar to swing, the introduction joins free harmonies and an improvisational character The first theme is sensual and has an elegant and moderate character, the second one, however is more playful dynamic and extroverted. The central theme is lyrical and nostalgic. It is a work that provides an added visual element, because it makes that, by his dance style spontaneous, lively and informal, it gives the impression that the pianist is improvising and finally almost dancing led by the beat of the music, since rhythm and especially the syncopation play a prominent role. The fingering is the pianist Albert Nieto, who also owe the premiere of the work, recorded in the Auditorium of the Conservatory of Valencia, during the month of April of 2011. This recording has been edited by La ma de Guido. Anna Cazurra Valencia. November 2014


Subtileses Un poco swing q 5 243 2 4  ‰ &4 œ œ œ œ bœ 1 F ? 44 ‰ œj œ 2

Op. 48 (2011)

4 œ. 4 3 j5 œ œ œ b œ . œ œj # œ œ œœ ‰ œœ ‰ # œœ œœ 3

1

.œ .œ

œ.

Anna Cazurra

j5 b œ œ .œ œ œ Œ b œœ

5 j j œœ b œœ œ œœ œ ‰ ‰ œ f œ #œ œ œ bœ œ 2 3 2 > 5 > 4 >

2

2

˙ ‰ b ˙ œ œ ˙ 1 œ # œ œ bœ 5 œ b œ 3 œ 5 > 3 23> 5 45 > 5 4 5 5 4 > 4 2 2 œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ 4 1 5j ‰ œ bœ œ b œ b œ œ 1 œ œ j œ b œ œ ˙ œ œ ˙ j œ 12 œ œ œ ˙ œ . b œ œ ˙ œ b œ ‰ ˙ ˙˙ b œœ & ˙ œœ œ œ b œœ œ 8 ˙ œ ˙ ‰  p f F ‰œ Œ œ œ œ b b œœœ b œ b œ œ b œ . ? j jœ Œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ 12 œ œ b œ œ ‰ œ œœ # œ ˙œ 8 j œ5 4 œ bœ œ J ≈ b œ 4 >4 2 4 3 5 15 œ œ> > 5> > > > 2 5 3 1 Con anima q. >œ >œ >œ >2 b >œ 8 U 1 2 1 1 1 23 œ 2 1 > > 5 œ bœ œ œ > . œ œ. b >œ œ œ. b œ œ œ bœ nœ œ œ bœ & 12 8 ˙ . œœ ‰ Œ . œ ‰ œ J > f ˙˙ .. Uœ j œœœ n œœœ >œ nœ ˙ .. b œ jœ # œ ? 12 ˙ b œ ‰ œœ œ 8 j œ œ b œ œ œ n œ œ > œ œ œ5 œ J œ œ . > > > 1 1 œ œ >œ > œ1 œœ œœ 5 > 4 5 . œ > > > >œ œ>> 4 3 > 5 4 >> 5 4 5 4 3 2 2 41 4 3 521 4 œœ2 œœ1 b œ1œœ # œœ 1 >4 > > >œ >œ > 11 4 3 1 3 b 1 3 5 œ œ j j> j #œ n œ j j œœ j œ & œJ # œ b œ œ œ œ œ . n œ œ œ œ œ. œ b œ b œ n œ œ b >œ # œ # œœ œ œœ . œ b œ ‰œ œ œ œ œ œ œ . F F f f œ œœœ ... œœ .. bœ j > œ b j ? œ œ. œ œ j j œ œ j j ˙ . #œ œ J œ œ J œ b œ J 4œ œ2 œJ ˙ . œ. œ. . œ. œ1 4œ 1 2 > 1 > > 2 2 2 œ 1 2

14

1

& œ F œ ? b œœœ 1 5

2 1

2 1

j œ . bb œœ œ bœ œ bœ œ œ œ. œ œ >œ . > >œ b œ œ œ f F œ œ œ œ œ œ ‰ >œœ b b >œœ b œ . œ 1 bœ 3 bœ. 1 2 > 23 1

3

œ œ œœ

5 œ 1

œ

35

œ bœ œ œ œ 3

3

3

œœœ

œœ œ b œ œœ j œ œ œ ≈ œ œœ bœ œ œ œ œ 4 4 4

© Copyright 2014 Anna Cazurra. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

4 1 3


œ œ œ œ œ œ # œ & ≈ b œ. œ œ œ œ œ p F b œœœ œœœ b ? ‰ ‰ œ œ bœ >3 2 bœ. 3 4 3

16

‰ œ œ

4 1

4

œœœœ

5

5

4

b >œ œ œ b œ œ . & œ J

18

˙ ? ˙˙ b b b b œœœœ n b œœœœ .... ˙ 21

&

2 1j

j #œ

œ

˙. œ ? ˙. 1 2 5

j œ

œ

œœœœ .... n b n œœœœ ˙˙ 4 5

3 5

3 >5 j 1 œ œ œ b œ b œœ . J bœ œ # œœ b œœJ œ 1

œœœœœ 5

œ

4 2 3 5 5 3 5 . œ. 1 2 1 j5 1 œ œ 4 j . . b œœ b œ œ œ œ 2 œ œ œ nœ œ 4 œ # œ œ œ. œ # œ œ b œ n œ b œ n œ œ œ œ J bœ œ œ œ #œ œ œ. œ œ. # œ. œ œ. œ ƒ f F bœ. œœœœ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ œ œ. œ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. n œ. œ J œ œ b œ. n œ. œ. œ. œ. œ 5

4 51

2 5 œ œ 5œ 4œ b œ 5 1 œ 1 œ œ . 3œ œ œ j œ. n œ œ j ‰ J œœœ œ bœ œ J œ œ œ #œ œ. #œ œ #œ œ œ œ F 1 f b ˙˙ œ b ˙˙ . ˙˙ .. œœ . ˙ b œœ ˙ œ. œ. . ˙ œ œ . œ 1 3 . . 1 œ. 1 1 2 3 5 2 2 œ 2 4

5 3 2œ

4 1

4

5 3 2

5 24 b œœ # œœœ n b œœœœ # œœ # œ3 . œ #œ œ j &œ œ f bœ > œ ? œ œ œ œ œ œ œ œ b>œ J 4 > > 3

5

> œœ œJ œ œ # œ. >œ3 2 1 4 2 1 œ b œ. œ. œ œ . œ. F f b œœœ ... œœ .. ˙. ˙. 1 2

4

œœœ œ œ œ b œ œ œ bœ œ œ œ & œ œœ >b œ F bœ œ j≈ ? . œ œ œœ bœ b œ œ bœ. œ œ4 œ 4 4 >

27

1

5

2 3

1

œ. œ œ b œœ ..

3

2

bœ F œ b œœœ œ œ œ. 5 4

bœ œ

‰ œ. bœ 5

œ œ œ # œ œœ

4

œ

œ. œ. œ. œ. b œ.

j œ . œœ œ œ. > > f ‰ >œœ b b >œœ J J 1 2

3

2 œœ œ œ œ œ œ #œ ‰ ≈ b œ. œ œ œ œ œ # œ œœœ p F œœ b œ b œœœ œœœœ œœœœ œœœœ ... n b n œœœœ œœ . ‰ ‰ œ œ bœ 4 2 3> bœ. 4 1 3

4

3 5

5


>4 j 5 31 5 & n œ œ œ œ b œ b œœ . œ œ œ œ œ J >˙ bœ œ ? ˙˙ # œœ b œœJ ‰ œ œ

29

4

b >œ œ œ b œ œ . œ J 5

1

œ nœ œ

5

4

bœ œ œ

f œœœœ ‰ ‰ J

˙˙ b b œœ n b œœœ .. ˙ b b œœ œ .. ˙

b œœœ œ

œ. p

œ. œ. . 4 J œ œ. œ. œ # œ œ. # œ.

œ. œ. œ. b œ. œ. n œ. œ œ b œ. n œ. œ. œ. œ. 5 q.5 4 >œ >œ 3 >œ 2 3 5 j b œ œ œ œ œ # œj œ 2 1 2 4 51 32 U b œ œ nœ 5 2 1j jœ 2 œ œ œ œbœ œ b œ nœ bœ nœ œ œ œ J J œ n œ œ j . J œœœ œœœœ bœ & œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ # œ Jœ œ œ #œ f pF ƒ F F U ˙ .. œ b œ b ˙ œ b œ . . ˙ ˙˙ ? œ. ˙ œœ ‰ Œ . ˙. b œœ ‰ Œ ‰ œ ˙. 1 œ œ 51 2 2 3 4 œ 1

4 j> œ

2 5

3 4 1 #œ

b œœ

4

œ œ bœ & b œ œ œ œJ # œ J J œJ œ J p f> œ œ œ b œœ ... œœœœ b œ œ # œ œœ . ? œ j œ. J 1 > 1 œ 4 5 œ

35

5 1

# œ b 4œ œ œ œ #œ & j #œ > p œœ b ? #œ. 1 #œ. 2

38

4

41

&

œ

ƒ

4

œ œ œ J J

2

5 2 1œ

5 4

œ œ1 œ5 œœœ œ3 2 1 3 œ œ #œ Jb œ J f œ bœ œ. œ J 1 3 1 2. b œ. œ. œ. œ 3 1 .

˙˙ .. œ œ œ œœ œ ˙ . J œ œœ œJ Œ J F œœ .. b # œœœœ œ œ . œ J œ J . 1 œ. 1 œ 5 4 3 œ. 5 >

œ4 2

œ

# >œœ ? œ œ œ >1 4 œj 1 œ3 œ >1 >5

3 2

œ œ n œ>. œ œ œ 1 2 1

œœ œ œ J 4

5

4

3

j œ1 œ . 5

œ.

1

œ

# œœœ 1 2 3

1

# >œ œ J

œœœ n œœœ œ œ J J

#œ œ J 2 3

œ 5

5

œ œ 1 œ

2 1 5œ

# >œ œ ˙ .

#œ b œœœ œ Jœ œ. 1 œ >.

3

> # >œ œ # œJ œJ œ œ . J f œ # œ œ . # œœœ j œ # 4œ œ . œ 3 5 1 œ. 3

1

5

‰ œ bœ

œœ n œœ œœ œœ œ J Jœ œ œ

4 3

1

œ œ #œ œ

œœœ .. .

3

1 > œ # œ5 œ 2 #œ œ œ œ. #œ œ J œ J f œœœœ œœ b œœ j œ œ œ œ #œ J 1 J 1 #œ J 1 5 1 5 2 5 œ1 œ . 42 5 ‰1 2

3

5


œ.

>œ 2 1. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ & # œœœ J ƒ >œ >œ œ œ ? œ. ? œ # œ J & œ. > œ. œ 5 21 > > 5œ 4 > 3 > 47 3 b œœ >œ . # >œ œ . & œ b œ œ œ œ # œ. > œ œ. # œ f F œœ b j œœ œ . ? œ. œ j œ J œ œ œ . 4 1 œ5 5 3 2 œ . 5 3

44

50

& ?

53

& ?

56

& ?

1

1 2

2 5j

3 5 4 1 1

5 2j

3 > . > . > . > . 5 1 42 >j j 1 b œœ œœ œœ # œ œ # œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ # œœ œ œ œœ œ # œ œ p f F œœ œ œ œ # œ œœ # œœ j œ œ œ . 1 œ1 Jœ j J œœ 1 œ. 1 1 œ 5 3 >> œ 21 4 5 3 3 1

œœœœ # œœœ 2 # œ œœœ œ J J

œœ œ J

5 1

2

4

>œ œ # œ œ œ j j 5 3 œ œJ # œ œ œ ‰ œ œ œJ # œJ J J > ƒ œœœ œœœ ... œœœ b œœœ j œ œ J œ J . œ œ J # œ J œ 3 œ. 1 1 œ 1 2 2 œ œ œ . # œ œ. œ >œ > > > 4> 4 4 53 2 5 5 > 5 > > > 5 # œ > > > œ b œ n œ 2 5 5 2 2 > œœœ œœœ # œ œœ j> 1 >œœ œ # œ >œœ œœ # œ œ œ œ œ b œ œ b œ . œ œ œ œ # œ œ œ b œ J J J œ œ J J œ œ J # œœ J #œ J f F ƒœ œœ œ j jœ # œ n œœœ ... œ j b œœœ œ œ . jœ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ. œ J J œ . # œ œ œ œ J J J 1 3 5 œ 1 œ œ #œ 3 œ œ 5 21 1 œ > > > 1 œ. œ. 2 2 > > > 4 œ œ. œ >œ # >œ œ > 3 >4 3 3 . . . . 1 1 1 œ œ œ œ 2 . . . . > 3 4 3 1 >œ >œ >œ >œ1 >œ œ1. œ œ œ. œ. œ œ œ # œ >œœ œ >œœ >œœ >œœ œ. œ. œ. # œ # œ n >œ œ œ1 # œ3 œ b œ œ n œ œ œ # œJ ‰ œ #œ #œ n œ œ œ J œ bœ œ œ œ #œ J‰J J J J J f œ œ j# œœ œœœ œœœœ œ j b œœœ j b œœœ œ j œ #œ œ n # œ Jœ œ œ œ œ. œ J j œ. œ J J 5 1 œ 1 J1 . œ œ . 5 œ œ 5 œ 23 2 œ œ œ > œ 3 œ > > >. 4 > 4 > Molto espressivo q 5 2 1 2j 1 j 2 2 2j ˙ 1 2 1 Œ. 3 # ˙ jœ œ œœœ œœœ œœœ œœœœ Uœœœ ... nUœœœ ‰ 4 Œ . ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ 4 ˙ œ ˙ #œ J J ˙ œ  F p p π œœœœ U U ‰ ‰ j j œ œœ œ œ ˙ œ ˙ œ # œ . ˙ œ œ ˙ œ œ œ . # œ ‰ 44 w œ œ Œ w œ œ2 . J 1 2 1 2 2 4

2

3

3

6

5

3 1 4


5 . 4 2j > 1 3 5 j œ œ œ œ œ ‰ œ œœ # œœ œœ 60 œ . œ œ œœ œ œœœ œœœ œ œ œ . J œ & Œ Œ Œ > F œ œœ œ œ #œ j œ ? œœ œ œœ œ œœ J œ œ4 2 œ 5 4 2 1 2 4 1 4 2 4 œ 1 5 5 4. 5.

5

œ œ. œ Œ & #œ J

65

F œ œ ? # œœ œœ 1 2 5 4

œ

œœ œ 4

5 3 1

˙˙œ œœœ œ

2 1Œ

œœ œœ œ œ

œœœ

˙ ˙˙

4>

j 5 œ œ œ œ 1 42 5 4 j œ 1‰ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ Œ . œ œ ‰ œœ f œœ œœ F œœ œ œ œ œ œ 5 2 25 3 >

1 2 4

> œ œ 1

œœ J

2 5

5

œ

œœ 4

j 3 j œœœ œ œ p œœœ œœ œ œ 4 2 3

2

j jœ Œ œœ œ

œœ œœ œ œ

b ˙˙˙ 1 3 5

> 2 1 3 5 ‰ œ œ n œ b œ Œ 2 ‰ œœ œ # œ b œ b œœ œ œ J #œ œ œ œ ‰œ >f œ œœ b œœœ bœ b œœ j ‰ œ bœ bœ 1 1 bœ œ > 4 > 5 ‰ n œ œ b œ 25 j 53 b ˙ 2 U ˙ œœ 2 # ˙˙ œœœ Œ œ b ˙ œ œ ggg . Œ Œ gg ggg F u ggg ˙ œ ggg b ˙˙ .. œ œj # ˙˙ œœ U Œ gg ˙ . œ 4 1

3 2

2 1

> >5 >3 j 2 4 œ œ b œj ‰ œ b œ œj b ‰˙ b œ œ œ œ b œœ œ œ gg ˙  ggg p ‰ ggg F> ggg b w ˙˙ .. ggg ww gg b w . b˙ > bœ > 3 4 5 5 4 3 5 . 5 4 13 > . > . 5 5 1 3 1 Calmo 2 1 . > 3 2 2 75 Œ2 ‰ œ œ  ‰œ œ œ b œ œ Œ 2 ‰ œ œ b œ œ Œ 1 ‰ bœ œ œ œ œ œ . . b œ b œ b œ œ œ & œ œ . J J J œ œJ œ ˙ Œ œ Œ ‰ J > > F p cresc. ˙˙ ˙˙ b˙ œ œ ?œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ 5 4 2 œ5 œ 5 1 5 2 1 œ > 5 4 j5 2 1 70 b œœ œ ‰œœ œ œ & p œœ œœ œ ? œœ œ 3 1 4

79

&

>1 ˙

f

? œ b œ6 œ 5>

œ bœ

œ5 œ4

œœ

3

2 1

œ

œ

6

œ

œ

œœ

œ

œ

6

4

œb œœ œ œ

œ

5

6

œ

1 2

cresc.

œ

œ > bœ > 7

œ bœ

Œ œ bœ œ œ 5 5

œ

‰ œ

œ

œœ

œ

œ

2

œ œ œœ

œ

2

> œ œ

Œ

œ bœ

œœ œœ

œ

œ

1 2 4 1 2 5>


5

81

& ?

83

&

> b˙

ƒ

Œ

œ>

œ #œ

& ?

œ

1cresc.

œ

2

& ΠF

œ

œ

œœ

œœ

œ # œ> 1 2 >

œœ

œ œ> 1 >

1

œ

œœ

œ

œ

œ

6

cresc.

œ

œ > bœ >

œ

œ

2 1

bœ bœ

1 2

œ

œœ

œœ

œ # œ> 1 2 >

1

œ

œ œ> > 4

1

œ

3 5 4 2

bœ œ œ œ

œœ

Œ œ bœ œ œ

œ

œ

‰. 3 5 4 bœ œ œ œ

12

2

œ

2

1 2 5 5

6

2

œ

? #œ œ œ> 2

U

3

œ œ œ œœ

œœ

‰ œ

œ

œ

œœ

œ

2

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œ >

œœ œœ

œ

1 2 4 5 1

> œ 1 #œ œ œœœœ œ œ 5

œ > 5

2 3

œœ

œœ

2

Con anima q 1 2 4

1 3

œ >

4 3

1

2

1

3 1

2

1

1

2

8

5

j >œ . ≈ œ. >œ n œ >œ œ b >œ b œ œ >œ R œ œœœœ f . œ. b œ œ. > œ œ > >œ >œ œ œ # œ b œ . ≈ Œ 2

2

œ

œ œ œœ

œ œ œ.

3

œœ

œ

Œ 4 5 œœœœ

n œ œ b œ . œ œ œ b >œ . . œ œ œ . # œ œ œ ≈ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ > œ œ #œ œ > ≈ # œ. >œ œ. F F f

j b œ œ œ œ & #œ ? Œ

œ

4 5 > ≈ . > > ‰ œ nœ œ œ. 4 5 œ bœ b œ b œ œ œ# œ œ œœœœ œ œ œ œ ƒ

2

87

90

œ

6

> bœ

2

œ

œœœœ

> bœ.

3 ≈ . > œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ b œ b œ œœ> > œœ œœ œ

f

œ>

bœ bœ œ œ

œ

? œ b œ6 œ> 85

œ

2 4 5 1 3 1

3 4 5œ

1

1 2

œ #œ

œ.

1

5 2 1

>œ bœ œ œ œ 3

>œ # >œ œ œ

F œ. . >œ >œ b >œ ‰ œ œ. j œ œ b œ 3 1 œ.


93

&

b œœ œ

‰ ‰

œ b œœœ

? b œ œ b œœ 4 3

œœ œœ

f ‰ b œ œœ 4

3 5 >4 > 5 5 > œ œ œ œ bœ œ bœ bœ b œ œœœ ˙œ˙ œ œ œ j bœ b œ œ ‰ b œœ ˙˙ b œœ F œ ‰ œ œœ # œ œœ œ œ jœ œ1 J ≈ œ œ > >> > > > 5 3

q.

4 2

œœ œ œ œ

j œ  p œ ‰ œ

œ bœ b b œœœ ‰ œ

12 8 12 8

>œ >œ >œ 2> b >œ 1 > > 2 1 1 1 œ >œ œ œ. b œ œ œ. > œ . œ œ œ 12 ˙ . œ ‰ Œ . œ b œ n œ b œ œ ‰ b œ œ & 8 œ J œ > ƒ f ˙˙ .. Uœ nœ ˙ .. b œ jœ # œœ b œœœ n œœœ ‰ >œ ? 12 ˙ œ > œ œœ œ 8 j œ bœ œ œ nœ œ œ œ J œ œ > > > . œ 2 œ œœ œœ œœ 5 5 œ 1 5 1 1 œ. 4 5 >4 >3 > > > > >œœ>> > >> 5 5 4 3 3 4 5 1 5 > 2 1 1 35 2 1 2 œ œ œ > 4 >j # œ > 3 99 4 b œ >œ j œœ # œœ n b œœœ œ 1j 1 > œ œ j j œ j > & œJ # œ b œ œ œ œ . n œ œ œ œ œ. œ b œ b œ n œ œ œ b >œ # œ # œ œ œœ . œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ‰ F F f f œ œœœ ... œœ .. bœ œ b ? œ œ. œ > > œ œ ˙ . > œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ. œ. . œ. œ 4 J ˙. 1 4 1 > 2 3 2 œ 1 102

bUœ

5

96

1

& œ F œ ? b œœœ 1 2 4 5

3 3 1

1

3

2 1

2 1

j œ . bb œœ œ bœ œ bœ œ œ œ. œ œ >œ . > >œ b œ œ œ f F œ œ œ œ œ œ ‰ >œœ b b >œœ b œ . œ bœ 3 bœ. 1 2 > 3

œ œ œ œ œ œ # œ ≈ b œ œ œ & . œ œ œ p F b b œœœœ ? ‰ ‰ bœ > 1 bœ. 3

104

4

3

4 1

1 5

1 œœœœœœ 5

4 5

9

3

œœœ

4

3 >j 1 œ œ œ b œ b œœ . J b œœ b œœ œ #œ J œ 4 1 5

‰ œ œ œœœœ

œ bœ œ œ œ 3

œœœœ b œ j ≈ œœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œœ

4

œœœœ

2 3

œ

œœœœ .... n b n œœœœ ˙˙ 4 5

3

œœœœœ 5

œ


106

& ?

109

& ?

4 5 3 5 . œ. . 4 2 1 3 œ œ j j b œœ b œ œ œ œ 3 œ œ œ # œ . b >œ œ œ b œ œ . œ n œ œ 1 œ œ. œ # œ œ b œ n œ b œ n œ œ œ œ J bœ œ œ œ J œ # œ œœ œ . œ œ. # œ. œ œ. ƒ f F ˙˙ b b œœ n b œœœ .. œœœ bœ. ˙ b b œœ œ .. œ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ œ œ. œ ˙ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. n œ. œ J œ œ b œ. n œ. œ. œ. œ. accel. œ 5 5 2 3 3 1 2 > > œ # 4 5 1 2 œ b œœ n >œ n b œ>œœ 4 5 5 2 1j jœ œ # œ œ œ œ œbœ œ j‰ œ œœ j J œ œœ œ œ œ œ œ bœ J #œ œ œ œ # œ J œ œ #œ f F F ˙ .. œ b ˙˙ œ bœ. ˙˙ .. ˙ œœ .. ˙ b œœ j b 1œ ˙. 1 1 2 bœ 24 5 >5 5

4

5

4 q. 2 3 b œ 34 1 5 1j 2 b œ b œ > j œ j bœ œ b b œœ b œ œ b œ n œ j & # œ œ œ b œ œ n œ œ b œ œ b œJ J œ >f p f b œœœ œ œ b œ b b ˙˙˙ œœœ j b b œ j ? b œ n œ œ b ˙ œ bœ j J b œ1 œ. b œ bœ. 1 bœ bœ œ 2 1 >3 4 2. 4. 1. b œ. œ 5 3 . bœ

111

Più mosso 1 3

b b b œœœ œœœ œœœ 1 j 1> bœ. œ œ n œJ J > b b b œœœœ œ J œ bœ. 1 bœ. >

œœœ b œœœ œ œ œ nœ J J œ nœ

4 5 œ #œ œ œ #œ 5 4 2 > b œœ >œœ 3 . 1 1 1 2 b œ œ n œ 2 œ œ œœ œ #œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ bœ œ nœ œ J b œ œ œ J J J J ƒ  # œœœ œœ œœ œ>œœœ œ b œ œ . j œ b œ œ œ . ? œ. œ j œ. œ œ œ œ j j œ œJ 1 œ œ J1 > œ3 . œ 5 2 4 œ . 21 œ œ1 b œ 5 1 >1 5 œ 1 œ 3 3 4 œ. > œ. 2 3 5 4 3 3 1 . œ >œ # œ œ 1 1 2 1 . . . . . œ œ œ œ œ 117 1 > . > . . . > > 2 œ . œ # œ œ œ # œ œ œ œ. œ #œ œ & J # œ œ # œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œœ # œœ J p f F  œœœœ >œ >œ œœ œ b j œ œ ? œ. ? # œ œœ # œœ œ œ œ # œœ J & >œ . #œ j J 1 5 >5 œ. œ . J œ 1 1 # œ 5 1 1 œ 2 œ œ . 42 > 2 1 œ œ 1 21 4 4 > 5 4

4 2 b 1œ

œœ œœ œ n œœ œ & J b œ œJ œ

114

10


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com
catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG444


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.