MG443 Tres motets de Nadal (Josep Ramon Gil-Tàrrega)

Page 1

JOSEP RAMON

GIL-TÀRREGA Tres motets de Nadal LAETABUNDUS EXSULTET IN NATALI DOMINI HODIE CHRISTUS NATUS EST per a cor mixt

Edicions la mà de guidoJOSEP RAMON

GIL-TÀRREGA Tres motets de Nadal LAETABUNDUS EXSULTET IN NATALI DOMINI HODIE CHRISTUS NATUS EST per a cor mixt


ISBD(PM) Tres motets de Nadal [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Josep Ramon GilTàrrega - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2014 ISMN: 979069208-443-3 Dipòsit legal: B-24018-2014 Copyright de la música: © 2014 Josep R. Gil-Tàrrega Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


LAETABUNDUS EXSULTET Al Cor Universitari Sant Yago i el seu director i amic, David Gálvez

Josep R. Gil-Tàrrega

  











 











  





             

Jubiloso q = 100

SOPRANOS

ALTOS

TENORS

  



 

8

Lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi mp

                                 

 

p

BAIXOS

mp

Lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus,





lae - ta - bun - dus e - xul - tet fi -

f  

     

Lae - ta

-

bun

-

 

dus,

lae -

mf    f                                    Lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus, mf

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet

 f                                              de - lis cho - rus, lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus, lae - ta - bun - dus ex - sul - tet mf f                                           de - lis cho - rus,

  

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus,

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet

fi-

  

fi-

  

fi-


4

16    

 

    

ta - bun - dus,

    

lae - ta -

bun

-

 



dus,

 

  

lae

-

  

ta - bun - dus,

            Al - le

-

lu

-

Al - le

-

lu

-

                                             de - lis cho - rus,

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet

fi - de - lis cho - rus,

                                      de - lis cho - rus, lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus, Al - le - lu

   -

                                                             de - lis cho - rus,

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet

fi - de - lis cho - rus,

Al - le

-

lu

-

A

23 mf     ff                          

rit................

- ia,

al - le - lu

-

-

meno mosso q = 90

ia.

Re - gem

reg - num

in - tac - tae

pro

mf                          ff

- ia,

al - le - lu

-

-

ia.

Re - gem

reg - num

in - tac - tae

pro

mf    ff                      - ia, al - le - lu ia. Re - gem reg - num in - tac - tae

al - le - lu

-

-

ia.

Re - gem

reg - num

-

 pro

ff    mf                        -  ia,

-

-

in - tac - tae

pro

-

      fu -dit tho

      fu -dit tho

fu -dit tho

fu -dit tho

           

       

          

rus,

rus,

res mi - ran - da,

res mi - ran - da,

res mi ran

res mi ran

-

-

da.

res mi - ran - da,

res mi ran

-

     con - si - li - i

da.

                        rus, res mi - ran - da, res mi ran da.                     rus,

Tranquilo, rubato e dolce  = 50 p

An - ge - lus

da.

-

     

         29

-

     

B

rit................

-

-


   35

            

 

na -tus est deVir -gi ne,

               p

na - tus

est de

Vir - gi - ne,

 p              na - tus est de - Vir - gi - ne, 

 p            na - tus

est de

   41

  

 

  3  sol

 

sol

         

Sol oc -ca sum ne - sci - ens,

          Soloc ca sum ne-sci ens,

  

             sol

oc - ca

-

sum,

sol

oc - ca - sum,oc

de stel

-

de stel

oc - ca

-

oc - ca -

-

  

  

        

la.

mf

Sol oc - ca sumne -sci - ens,

la.

   

sum



ca - sum

          sci

-

-

ne

ne

ens,

        -

-



sci - ens,

                

sol oc - ca sum ne -sci - ens,

-



sci -

sem - per ru - ti - lans,

stel - la,

stel - la

sem - per ru - ti - lans,

sem - per ru - ti - lans,

stel - la,

stel - la

sem - per ru - ti - lans,

                           Stel - la sem - per ru - ti - lans, stel - la, stel - la sem - per ru - ti - lans, f

                            f

Stel - la

sem - per ru - ti - lans,

stel - la,

stel - la

sem - per ru - ti - lans,

sem - per cla - ra,

    

f                               Stel - la



ens,

Rítmico y legato 45    f                                    Stel - la



ne - sci - ens,

ne -

  

-

sum

la.

        

       

sol

-

Andante q = 90

  

       

       

mf

mf

de stel

  3    

Vir - gi - ne,

mf

3

   sol

Sol oc - ca - sum ne -sci - ens,

 

  

Rubato

5

C

sem - per

 sem

 -

 sem

per

 -

per


6

D

       51

  

 

 

 

  

 

  

p  

dim............................ ...................................

      

sem percla - ra,

sem percla - ra

               cla - ra,

sem - per cla - ra,

    cla - ra,    



  

sem

-

sem

-

  

     

 

     

58

Vir - go

   Vir 

  

fi - li - um,

   

- go

 

Vir - go

 

fi - li - um,

 

  

  





 



p

    

  

 

      

 

     



Si - cut

si -

dus ra - di - um,

si -

si -

pro - fert (falsete)

dus ra - di - um,

si -

pro - fert

dus ra -di - um,

 

Si - cut

pro - fert

dus ra - di - um,

  pa

  

for - ma,

for -

 

for -

-

ri

-

    

pp

pa

   

rit................

pp

for - ma,

 

pa - ri

  

Si - cut

 

pa - ri

E 

66

pa - ri

fi - li - um,

 



pro - fert

Tempo primo q = 100

pa - ri

 

      

 

ra.

p

per cla - ra.

fi - li - um,

Vir - go

-

     

Si - cut

per cla - ra.

  



cla - ra,

cla

Intimo q = 80 p

ri

for

  



  



ma.

for

ma.

-

-

 



  



ma.

ma.

 

 

   p

Lae - ta -















   

 mf

Lae - tamf

mp                       Lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus, mp

lae - tamf

lae - ta - bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus,

lae - ta-

                                    bun - dus ex - sul - tet fi - de - lis cho - rus,


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG443


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.