MG442 Escherichia coli (Pere Soto)

Page 1

PERE

SOTO Escherichia coli Rutinant a can Ruti per a flauta, guitarra i violí

Edicions la mà de guidoPERE

SOTO Escherichia coli Rutinant a can Ruti per a flauta, guitarra i violĂ­


ISBD(PM) Escherichia coli. [Música impresa] : per a flauta, guitarra i violí / Música de: Pere Soto (n. 1958). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: octubre 2014 ISMN: 979069208-442-6 Dipòsit legal: B-24017-2014 Copyright de la música: © 2014 Pere Soto Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Escherichia coli Rutinant a can Ruti Maestoso q=65 > Flauta

Guitarra

Violí

=

1 &4

 Ï Ï

Ï. R Å ä

3 16 ä

Å 41 Å

3

1 &4

Ï.

3

3 Å # Ï 16 > b Ï. Ï Ï Ï b Ï. . mf martellato Ï. . Ï. #>Ï. 3 Å 1 Ï &4 16 Ï. Ï.

Ïù

Ï. Ï

5 16 Å Å

>Ï b > .Ï # Ï

1 Ï. 4 n Ï.

ff

Ï 5 16 R ä

Ï. 1 Ï b Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï 5 Å 4 16 3

rebotant l'arc jeté

3

5

# Ï. Ï. 3

Pere Soto

Ï

3

Ï

f subito legato

>Ï

1 4 Ï 1 4 1 4

n O .3 rit. . Ï. # Ï. 5 # Ï. Ï # Ï. Ï. bÏ n Ï. b Ï. #Ï 4 > r 1 5 b Ï b Ï Å b>Ï 3 # Ï R Å . n Ï 41 # ÏR Å >Ï Ï Å Å . 16 & 4 Å n Ï. # Ï 16 Å # Ï 16 #Ï nÏ 3 3 f

3

3

1 &4 1 &4

=

Ï b >Ï ™

ff

·

4 16

3

ff

bÏ Ï

Ï Ï

³

tremolo

4 16

Ï Ï >pp

Ï

·

1 >Ï 4

∏∏∏∏∏∏∏

s. g lis

3

mp

# Ï. Ï. 3

mp

# Ïo j 1 3 4 & 16 n Ï ™ 4 Ï 4 R Å ä Î Ïj™ Ï ú b Ï 3 1 4 & 16 Ï ™ 4 ÏÏ 4 # úú Ï™ w 3 <b><b> OÏ ™™ OÏ pizz. Ï 3 1 4 J Î ä nÏ b Ï & 16 4 4

11

1 4

Ï

r Ï Ï 5 3 Ï 16 16 n Ï Ï mp f Ï ÙO ~~~~~ b ~~~~~~~ b Ï ™™ OÏ Ù 5 3 ÏbÏ bÏ 16 J J 16 #Ï Ï Ï

Î

3

ff

3

3

molto rall.

î

ff

·

oÏ Ï 3 o J J Ï

Ïo b Ïo Ïo Ïo # Ïo o ä J ä J ä j bÏ 3

p

Å rÅ ¨ b ÏRï Ï b Ï Ï n Ï. Ï Ï Ï b Ï Ï 5

·

pp

© copyright 2014 La Mà de Guido. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


Rutinant a can Ruti - Pere Soto

. . >. Ï. Ï Ï Ï . Ï. # Ï. >Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. . # Ï. >Ï. b Ï. b Ï. Ï. >Ï. . . >. . n Ï. Ï. Ï. #Ï . # Ï. Ï Ï. b Ï n Ï Ï Ï n Ï. Ï n Ï A tempo q=65

accel.

15

flatterzunge

&

w # & n ww nw

w w # ww

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

molto delicado

Ï

tremolo arco

&

=

j Ï

Î

w

Ï ææ

î

Ï n ÏÏ Ï Ï #Ï ä J ä ææ bÏ legato

pizz.

7

5 > . . . . . . > Ï Ï Ï n Ï® b Ï® n Ï® # Ï® ® 17 Ï. .. Ï Ï. >Ï. Ï. Ï Ï Ï . # Ï. >Ï. b Ï. b Ï. Ï. Ï. . . >. . b Ï. Ï. Ï. nat. ® Ï .# Ï Ï .b Ïb Ïb Ï ÏÏ .. Ïn Ï # Ï Ån Ï Å R n Ï® Ån ÏR# Ï' Å n Ï & nÏ n Ï' # Ï' ' # Ï n Ï ' Ï b Ï' 5 ' ' ' 5 w w # w # ww & w w w

7

=

nÏ ä ÏJ

ä

flatt. # Ï® Ï® Ï® Ï® Ï® 3Ï® Ï® Ï® ú® ™ ¨ Rï &

Ï #Ï ÏÏ # ÏÏ

∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

& ä 4

arco

bn OÏ ™™ p

ä

Ï #Ï Ï

bb Oú

#Ï j

Ï #Ï j Ïj

b wo

nat. # Ï

·

Ï ÏÏ

bÏ bÏ Ï ú

O™ ä Ï™

bÏ Ï ÏÏ # Ï Ï ú úO

Ï ÏÏ

j # Ï

Ï

mf

Ï

#Ï Ï # ÏÏ # ÏÏ w

Ï #Ï ÏÏ ÏÏ

# ÏÏ # Ï Ï

ÏÏ

mf

mf

Ïr Å Ïr Å Ï. Ï.

j ä b Ï bÏ Ï Ï Ï Ï

pizz.

3

19

Ï & # ÏÏ w

Î

arco

7

f

subito pp

w #n# www ww

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

& Ï

Ï #Ï Ï

pizz.

∏∏∏∏∏∏∏

arco legato

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

flatt.

ÏÏ

subito pp

w w

subito pp


Rutinant a can Ruti - Pere Soto

·

3 8

&

·

3 8ä

·

· n ÏÏÏ ™™™

nat.

mute

Ï bÏ Ï bÏ

mp

ä ÏÏ ™™ Ï™

5 5 3 Ï Ï 3ä Ï Å Ï Å b Ï ÏÏ ™™ ÏÏ ™™ Ï n Ï & 8 Ï Ï #Ï nÏ Ï bÏ Ï # Ï Ï™ Ï™ Ï bÏ Ï Ï mf

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

pizz.

=

. Ï # Ï. b Ï Ï b Ï b Ï b Ï # Ï n Ï n Ï Ï #Ï Ï Ï . b Ï b>Ï Ï & n Ï # Ï n Ï b>Ï . Ï

28

j™ Ï & ÏÏ ™™ &

ÏÏ Ï

<b> Ï

Ï

=

Ï #Ï ™ Ï Ï Ï bÏ b Ï b Ï b Ïn Ï &

&

Ï Ï™ ·

Å

ÏÏ Ï R

· Ï b Ï b Ï nÏ bÏ bÏ

· Ï bÏ b Ï nÏ b Ï Ï ·

Å #Ï b Ï nÏ #Ï . # Ï Ï # Ï #Ï ·

j bÏ ™

34

&

ÏÏ Ï

·

Ï

b Ï b Ï b Ï b Ïn Ï ·

Ï

bÏ bÏ nÏ Ï Ï

ff

3 Ï b Ï. 16

# Ï n Ï #Ï

·

3 16

·

arco

3 16

bÏ b Ï b Ï nÏ

·

Ï

mp

Ï #Ï ™ n Ï Ï

Å

#Ï nÏ #Ï #Ï #Ï

·

Ï #Ï

nÏ Ï nÏ Ï ™ Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï ™ Ï

3 8 ä

>Ï # Ï. ff

Ï Ï b Ï Ï b Ï 83 n ÏÏ ™™ Ï™ Ï mp ·

3 8

ÏÏ ™™ Ï™

pizz.

3 Ï b Ï. 16

ÏÏ ™™ Ï™

3 16

ÏÏ ™™ Ï™

3 16

∏∏∏∏∏

&

>Ï # Ï.

∏∏∏∏∏

23

mf

5


. . . # Ï . Ï bÏ > . Ï b Ï. b Ï

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

40

3 & 16

# Ï n Ï #Ï

3 & 16

#Ï nÏ Ï #Ï # Ï n Ï # Ï n Ï b>Ï Ï. Ï Ï . b Ï · ÏÏj™™ Ï™

·

arco

3 & 16

=

Ï

mp

48

& Å

bÏ Ï Ï

. b Ï. . . n Ï Ï #Ï

& Å

. Ï. b Ï. Ï b Ï.

4 4 4 ä™ 4

r nÏ bÏ

Å Ï b Ï nÏ Ï b Ï Ï Ï p

& Î

pizz.

6

Ï

3

Ï

î

3 o n Ïo Ï Ï J J

ú # úú w

Î

p

bÏ Î ä Ï bÏ Å rÅ ¨ Ï b Ï Rï Ï Ï b Ï 3 n Ï. Ï Ï Ï mp 5

Y

3

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

blowing air + 50% note

Î

∏∏∏∏∏∏∏

3

ÏÏÏ nÏ

·

# Ïo. Å Rä

molto rall.

# Ï. # Ï #Ï . # Ï. . Ï. Ï. >

n ÏÏ n# ÏÏÏ # ÏÏ

·

Î

∏∏∏∏∏∏∏

ú # & úú nw

·

·

mute

=

# Ïo & RÅä Î

# Ï. Ï Ï. # Ï. # Ï. · # Ï. > .

·

. . n Ï. # Ï 4 & Å # Ï. # Ï 4

51

·

·

. . . . Ï Ï . .  . . # Ï n Ï # Ï >Ï. Ï. # Ï >Ï. Ï. # Ï b Ï · · b Ï ™Ï ™

ÏÏ Ï

ÏÏ Ï

·

. n Ï. . # Ï . Ï b>Ï. b Ï. Ï

3

3 o Ïo Ï Ï JJ

n Ï. Ï Ï Ï b Ï Ï 5 ä bÏ bÏ Å R Å n Ï n Ï b Ï ¨ Kr bÏ Ï3


b Ï. 53 ÍÍ & # Ïr Å R ä 3

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

Î

Î

∏∏∏∏∏∏∏

Ï

Ï

=

Å Å

nÏ n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Rï ¨ Å Ï Ï Ï Ï 5

54

& bú

molto vibrato

j Ï

ú

non vib.

oj o Ï Ï

& ä & Î

oj Ï

n Ïo # Ïo ä

3

arco

Î

=

Ï Ï #Ï Ï #Ï Ï p

57

4 & 4 Ïj b w

7

bw

·

4 4

pp

n Ïo ä J Ï Ï bÏ ™ bÏ

ä

3 8

o Ïo Ïo b Ïo Ïo Ïo # Ïo ä J ä J ä J 83 ä b Ï 44 ä Ån Ï 3 Jo ™

3 8

molto vibrato

nw

j nÏ pp

î

pp

7

bÏ ÏÏ

bÏ b ÏÏ

ú # & úú w & Ï

Ï nÏ #Ï Ï #Ï nÏ nÏ Ï

ä

. Ï Ïj R Å ä p

·

4 4

. # Ï j n Ï R Å

o b Ïo o o o Ï o j # ww # Ï Ï 4 Ï J ä J ä n Ï n ww &4 ä 3

arco 4 &4 jw  Ï pp

Î

Å

p

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï poco rallentando

pizz.

Ï Ï 5

7


Ï. b Ï. j n Ï. b Ï. äÏj b Ï Ïj

59

Ï.

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

 .Ï j # Ï. # Ï n Ï b Ï. b Ï ä

î

&

Å

bÏ bÏn Ï Ï b Ï ÏÏ # Ï Ï Ï Ï Ï ú ú

p

=

· „ #ú

nat. durmiendo

p

& 8

Ï

pizz.

ÅbÏ Ï

# Ï Ï Ï #Ï # ÏÏ # Ï ÏÏ ÏÏ Ï w

·

·

· # Ï Ï„Ï Ï # ÏÏ nn ÏÏ ·

5

b wo # ww #n ww ww

mf

# ÏÏ # ÏÏ ÏÏ mf

·

Ï Ï

subito pp

w w

subito pp

·

ÏÏÏ nÏ Ï

poco rallentando Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï

U ·

subito pp

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

O™ ä Ï ™ úO

arco sul tasto m.v.

& bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

ú

# Ï

mf

meditativo

pp

&

j # Ï

·

pp

66

# Ï Ï j Ï Ïj # Ï j 

nat.

b ww & n ww w

&

# ÏÏÏ #Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï #Ï p Î Ï

p

#w

ÏÏ # ÏÏ nÏ

nat.

mute

Î

= &

w

·

&

61

Ï

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

&

j b Ï

Ïj

n Ïj

·

mute quasi sul pont.

nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï u 3 5 U ·

U ·

3 U dolce # Ï # Ï ä Ï Ï #Ï Ï #n ÏÏ ÏÏ n# ÏÏ # ÏÏ ÏÏ Ï n Ï n ÏÏ Ï bn ÏÏ Ï n ÏÏ b Ï Ï # Ï ÏÏ n Ï Ï ™Ï nÏ Ï Ï Ï Ï

p

·

·

U ·


&

b wo

o

subito pp

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

w & n## www n ww

=

mp

bn ww nw nn wwÏ o

subito pp

&

Ï

dolce

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

71

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

p dolce

w w

o

subito pp

ä Ï #Ï

nÏ Ï Ï

&

Ï Ï Ï

3

bÏ Ï

mp

3

5

Ï

Ï

Ï

î

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Ïj

p

·

ä

Ï

Ï™

. Ï Ïj R Å ä p

Ï

Ï u nUÏ bÏ

. # Ï j Ï R Å

#nat. w b n www pizz.

Ï

p

Ï

mute Å #Ï Ï nÏ #Ï nÏ

& î &

5

Più mosso

. n Ïj . # Ï. # Ïj . Ï . . n Ï. . Ïj Ï b Ïj bÏ ä Ï & b Ïj b Ï b Ïj b Ï ä Ïj

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï

Ï · & ÏÏ # ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï u 3 5 U · &

76

#UÏ

·

mute quasi sul pont.

=

#Ï Ï

3

U ·

74

Ï

Å Ï bÏ

ÏpocoÏ rallentando Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï

5

w ÏÏ # ÏÏ nÏ

# ÏÏÏ

#Ï Ï Ï Î Ï

Ï bÏ Ï

pizz.

Î Å

p

ÏÏÏ nÏ Ï

Ï b ÏpocoÏ rallentando Ï Ï Ï Ï Ï Ï

5

9


78

&

w

o

pp

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

1 &4

mp

Ï Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï Ï b Ï Ï #Ï b Ï Ï nÏ n Ï n Ï Ï bÏ

o mf

arco sul tasto

& bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bú

p

Ï. ä

Å

con energia

pp

80

. . Ï # Ï Å Å Å b Ï. Å con energia

b ww & n ww w

=

# Ï. . . n Ï . Ï. n Ï 1 n Ï # Ï. Å ¨ 4

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

bÏ bÏ Ï Ï nÏ b Ï

o

alla punta con energia

Å # Ï Å Ï. Å b Ï Å . .

3 b Ï 16

Å

mp

n Ïn Ï b Ïn Ï b Ï

n Ï 83 n Ï

>Ï # Ï. ff

3 16

3 8

. Ï # Ï. b Ï Ï > bÏ llaves b Ï 3 Å rÅ & À 8

. Ï . # Ï A >Ï Ï # Ï n Ï 3 Ï ™ ª & Å ÀrÅ 8 n ÏÏ ™™ en la caja

mp

1 4

#Ï #Ï nÏ Ï ÏÏj™™ Ï™

·

Ï. Ï Ï # Ï. b Ï # Ï n Ï # Ï n Ï b>Ï ÏÏ Ï

ÏÏ Ï

·

·

·

·

j ÏÏ ™™ Ï™

arco

3 16

·

·

3 16 ·

·

ÏÏ ™™ 3 · Ï ™ 16

j ÏÏ ™™ Ï™

= 86

ÏÏ ™™ ÏÏ ™™ Ï™ Ï™

pizz.

n Ï. . . n Ï . 1 Å ¨ n Ï. b Ï n Ï 4 # Ï.

ä

#Ï nÏ

3 16

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

·

b Ï.

3 Ï b Ï. 16

#Ï 3 nÏ 3 ™ ™ 1 Ï n Ï & 4 # Ï Ï nÏ 16 Ï Ï b Ï Ï b Ï 8 n ÏÏÏ ™™ ÏÏÏ ™™ mp Ï Ï

1 &4

nÏ nÏ Ï #Ï #Ï Ï nÏ nÏ nÏ nÏ Ï

mf

Ï

mp

· ÏÏ ÏÏ Ï Ï

bÏ Ï Ï

· ·

ÏÏ ÏÏ Ï Ï

∏∏∏∏∏

pizz. arco arco b Ï . j Aª Ï . Ï ™ 3 3 Ï Ï ¨ nÏ & Å ÀrÅ # Ï. Ï Ï # Ï. # Ï 8 ä Å n ÏÏ ™™ 16 # >Ï Ï bÏ Ï Ï bÏ bÏ Ï bÏ Ï Ï bÏ bÏ mp mp en la caja

10

mf


. Ï . bÏ Ï & ¨ Ï Ï ¨

96

·

&

= 103

&

>Ï. > > . # > > . > . . Ï # Ï. Ï # Ï # Ï ÏÏj™™ Ï- ™

·

·

ÏÏ ÏÏ Ï Ï

> > # >Ï. Ï. # Ï.

bb ÏÏÏ ™™™ & bÏ ™ J

· -™ bb ÏÏÏ ™™ b ÏJ ™

·

·

Å Ï. Ï b Ï # Ï Å . Ï bÏ nÏ Ï. .

·

>Ï. > > . . #Ï #Ï

# Ï. Ï

·

Å

Å

# Ï. Ï

>Ï. >Ï. > b Ï Ï. # Ï. Ï n Ï . # . n Ï. n Ï. b Ï # Ï

n ÏÏ- ™™ ÏÏ ™™ J

Ï. “.”. . . . . . . . . . . . . . # Ï. Ï b Ï b Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ mp

·

j ÏÏ ™™ # Ï-Ï ™™

. . . Å # Ï Å n Ï Å b Ï. Å Å Ï ä

& ÏÏÏÏÏÏ b Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.

. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï

Ï #Ï Ï #Ï Ï Ï nÏ Ï Ï b Ï bÏ Ï Ï Ï #Ï nÏ n Ï

mf

alla punta

·

b Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. b Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.

mp

∏∏∏∏∏∏

&

·

b Ï. Ï b Ï Ï. b Ï ¨ ·

·

& b Ï Ï. # Ï. Ï

110

·

Ï. Ï b Ï # Ï. >Ï. >Ï. > . # Ï. Ï b Ï n Ï. n Ï. b Ï. n Ï

mf

&

=

Rutinant a can Ruti - Pere Soto

ÏÏj™™ Ï™

·

&

b Ï. Ï b Ï b Ï. b Ï

nÏ Ï bÏ

Å # Ï Å Ï. Å b Ï Å Å ä . . b Ï. mp

n ÏÏÏ ™™™ # ÏJ ™

“.”. . . . . bÏ Ï Ï Ï Ï Ï

# Ï. . . n Ï . n Ï. n Ï 1 n Ï Å ¨ # Ï. 4 Ï #Ï Ï nÏ nÏ nÏ #Ï Ï

nÏ n Ï n Ï

1 4

n Ï. . . n Ï . 1 Å ¨n Ï. b Ï n Ï 4 # Ï. 11


Rutinant a can Ruti - Pere Soto

bÏ bÏ Ï Ï nÏ b Ï ä 1 ¨ bÏ &4

113

n Ï Ï b Ï 6 Ù ~~~~ss. Ï b Ï 8 Ï g li

cerrado flamenco rasgado

1 &4

# ÏÏÏ ÏÏÏ Å ä Ï Ï Ï Ï

·

mf

#Ï 1 & 4 ¨ # Ï nÏ Ï nÏ nÏ ä nÏ

=

ÏnÏ b Ï

6 # ÏÏÏ 8Ï Ï

mf

¨ä

rasgado

ÏÏÏ Ï >Ï

ÏÏÏ Ï >Ï

6 8 ææ bÏ Ï ™

ÏÏÏ Ï >Ï

#Ï ÏÏ >Ï

3 6Ï Ï Ï # ÏÏ 16 8 # Ï. n Ï bÏ bÏ nÏ Ï Ï Ï Ï > > . . Kr b Ï. n Ï. Ï. #Ï ¨ Å 6 4 3 & 8 Å R Å R Å R ä 16 Å 8 Ï Ï >Ï Ï. mf > = # Ï. n Ï. b Ï. 121 . . b Ï. n Ï. . b Ï b >Ï #>Ï > . Ï Ï 3 bÏ Ï6 . . 4 . Ï #Ï & 8 n Ï n Ï. Ï. Ï. Ï # ÏR Å 16 8 Ï n ÏÏÏ >

mf

4 Ï #Ï & 8 Å ÏÏ ÏÏ >Ï >Ï 4 &8 Å 12

>Ï

Ï n ÏÏÏ >

nÏ #>Ï >

b ÏÏ b Ï Ï nO b Ï Ï > >

Å 48

3 Å 48 16 # Ï. Ï . b Ï. n Ï .

>Ï. Ï. nat. Rï ¨ Å ä Å R 3 # Ï. ¨ Å 16 Rï

sul pont.

. . n Ï. b Ï. Ï . b Ï b Ï 117 Rï ¨ Å 6 R Å ä ä 4 3 R R R Å Å Å Å Å Å &8 16 8

4 Ï & 8 Å ÏÏ >Ï

b Ï. n Ï. 3 Rï ä Å R 16 ¨ Å

subito Più mosso e=130 Ï.

Ι

Å 48

# Ï. Ï. . . b Ï Ï. Ï . 3 bÏ 4 16 8 ÏÏ 3 Ï> 16 # Ï. Ï b Ï

Å

4 8

3 Å 16 # Ï Ï . Ï bÏ . b Ï n >Ï >Ï >Ï

4 8

Ï n ÏÏ ÏÏ b Ï n >Ï >Ï

Ï.

n Ï. > n Ï 3 # Ï. Ï # Ï. 4 Å Ï Ï Ï b Ï 3 > b Ï . 8 > > > 16 n Ï 16 Ï

3 6 Ï Ï Ï Ï n ÏÏ ÏÏ ÏÏ 3 3 # ÏÏ 16 Å 48 Å 8 16 16 # Ï # Ï . n Ï. b Ï. . Ï bÏ bÏ bÏ n Ï. Ï. Ï >Ï >Ï >Ï b Ï n >Ï >Ï Ï. >Ï >Ï >Ï Ï

. . 3 # Ï Ï. b Ï. n Ï Ï. 6 16 8

3 3 Å 48 Å 16 16 # Ï Ï Ï >Ï >Ï >Ï b Ï n >Ï >Ï . Ï b Ï . Ï >Ï >Ï b Ï > mf


Rutinant a can Ruti - Pere Soto

# Ï. Ï b Ï 3 & 16 n Ï. Ï.

126

3 & 16 # Ï. Ï bÏ nÏ Ï . . 3 & 16 # Ï.

Ï b Ï n Ï. Ï.

Ï. b Ï b Ï b Ï. Ï.

Ï 3 n Ï b Ï n Ï b Ï Ï 3 n Ïj 16 8

Ï. Å R ä Ïj

ff

n Ï 3 n ÏÏ ™™ 3 16 Ï Ï b Ï Ï b Ï 8 Ï™

ÏÏ ™™ Ï™

3 3 n ÏÏ ™™ 16 8 # Ï. Ï b Ï n Ï. Ï. Ï™ b Ï n Ï b Ï Ï b Ï # Ï mf

ÏÏ ™™ Ï™

# Ï. Ï b Ï n Ï. Ï.

mp

=

&

&

Ïj

3

j ÏÏ ™™ Ï™

q=70

Ï b Ï n Ï b Ï gliss. w pp

subito

b ww Å ä n ww w

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

130

# Ï. Ï b Ï

4 4 4 4

subito

j ÏÏ ™™ Ï™

∏∏∏∏∏

&

Å ä

arco sul tasto

bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b ú

p

fff

3

#Ï Ï Ï Ï b Ï. > .

Î î

Î î

fff

pp

pizz.

 Ï Ï

>. >. . Ï Ï Ï bÏ ¨

subito

4 4

Ï. . nÏ

martellato

fff

n Ï.

Ï. #>Ï.

Î î

3

13


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG442


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.