MG436 Perictlus (Pere Soto)

Page 1

PERE

SOTO PERICTLUS per a guitarra i orquestra

Edicions la mĂ de guido


ISBD(PM) Perictlus. [Música impresa] : per a guitarra i orquestra / Música de: Pere Soto (n. 1958). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (112 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Obra inspirada per la terrible experiència que va haver de passar el compositor entre la vida i la mort durant mesos a hospitals mexicans per poder superar un problema de salut que el va dur al coma terminal però que en el darrer moment un miracle va aparèixer i va començar una regressió i tornada a la vida inesperada, contra pronòstic, bo i així li va dur més de dos anys de lluita fins torna a la normalitat.

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: octubre 2014 ISMN: 979069208-436-5 Dipòsit legal: B-23764-2014 Copyright de la música: © 2014 Pere Soto Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Portada: Helado de cobalto (Pere Soto) Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


PERE

SOTO PERICTLUS per a guitarra i orquestra


Instrumenta i× percussi× 1º 2º mov ment PERC I

Cymbals: sizzle, ride, splash Snare

rattles

Wind machine

PERC II Cymbals: sizzle, ride, crash, taiko drums

claves

flexatone

finger cymbal

xilophone

triangle

PERC III Cymbals: sizzle, ride, splash

triangle cabassa

guiro

woodblocks

bongos

rainstick wind chimes

glockspiel

slide whistle

3º mov ment

PERC I Cymbals: ride, crash sleigh bells

bongos tam-­‐tam

temple blocks

PERC II egg shaker

PERC III

bass drums


dedicat a la meva mare Teresa Tejedor i als meus germans i cosins, Lluis Soto, Isabel Soto, Joan Soto i respectives families

Pere Soto Concert per a guitarra i orquestra nº 1

Perictlus q.=69

I. Davallant a l'abisme molto drammatico

· · · · œ™ œ œ · œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œœ™ œ œ b#œœ œ œœ nnœœ™ œ œ œ œœ œ™ œ œ œœ œœ œœ œœ ™ œ œœ b#œœ œœ·œœ #œœ ™ #œœ œ œ œ b œ Jœ nœ œ œ b œ Jœ œ œ · œ œ · Jœ b œ œ Jœ œ œ J J J J œœ f

(richiede l'amplificazione)

6 &8

Guitarra

°? 6 ¢ 8

Timbals

œœœ#nœœœœ·œœ J b œ œJ œ J ∑

wind machine (macchina del vento)

Percussió I

°/ 6 ˙ ™ ’ ˙ ™ 8p

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

6 /8

Percussió II

6 ¢/ 8

Percussió III

° 6 &8

Violí I

6 &8

Violí II

B 68

Viola

?6 8

Violoncel

?6 ¢ 8

Contrabaix

= · ™ œ n œ œ œœ#œœ œœ ·œœ #œœ™™ œœ œœj ##œœ™™ œœ œ≈œ r ##œœ™™ œœ œ≈œ r œœ™™ œœ œ≈œ r ##œœ™™ œœ œ≈œ r & nnœ™ œ œ œ Jœ œ œ · œœ b œ œ · œ nœ b œ œ · œ nœ œ œ · œ œ b œ œ · œ nœ #œ J f ° ¢ / ˙™ ∑ ∑ ∑ o

. n œb œ

10

Gtr.

Perc. I

#œœœ ™™ œœ ™™

‰ n œ n œ bœ #œ

#œ œ #œ nœ

mp

f

Perc. I

° ¢/

œ œœ œ œ p p ß Hj j œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

b œœ œœ. n œœ. œœ. nœ œ ‰ #œ œ ‰ œœ # œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏

œ œœ œ œ

∏∏∏∏

œ œœ œ œ

∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

· rasgado flamenco ™ œœœ n‚‰œb œ œœ œœ ™ œœ œœ œœ œœ œœ # œ ™ œ œ ‚ Jœ bœœ œœ #œœ ™™œœ œœ œœ œœ œœ ##œœœ ™™™ œœœ œœœ J nœ ™ œ œ œ œ œ ‚œ ™ œ œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

™ nœ #œœ œ & nœ œ

15

∏∏∏∏∏∏∏∏

= bbœœ œœ. nœœ ™™ œœ ™™ n œ œ ‰ #œ ™ œ ™ Œ ™ n œ œ n œ. ™ œ. ™

. b œ. œ œ. ≈#œ œ œ œ œnœ . œ. . # œ.

mp

bœ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰

œ. ™ œ. ™ Œ ™

Ϊ

mp

Vln. I

° &

&

mp Vln. II

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰ mp

Ϫ . Ϫ .

B

œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ Œ ™ .. .. . . mp

?

œ. œ. ‰ #œ. œ. ‰ nœ. œ. ‰

Vla.

Vc.

œ. ™ œ. ™ Œ ™

mp

?

Œ

Cb.

¢

Ϫ

˙™

fp

© copyright 2014 La Mà de Guido. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

nœ bœ œ >p °? Timp. ¢ Perc. I

bbœœ œœ. nœ ™ œ ™ n œ œ ‰ #œœ ™™ œœ ™™ Œ ™ n œ œ n œ. ™ œ. ™

mp mf

°/

> con forza b œœ nnn œœœ nn œœœ b œ b œ œ b œ n œ b œ . œ œ œ. . nœ #œ . nœ nœ ‰bbœœ bœ b œ ≈#œ œ œ œ œnœ . œ. . # œ. #œ. # œ. . n œ. . nœ. œ. . n œ . nœ nœ nœ nœ . mp mp

∏∏∏∏∏∏∏

b œœ œœ. n œœ. œœ. nœ œ ‰ #œ œ ‰ œœ # œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏

≈ ‰ Œ™

&

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏

22

∑ Ÿ~~~~~~~~~~ Œ A6‰ .Gœ ™

pp

/

Perc. II

∑ Perc. III

Œ ƒ œj

Ϊ

∑ ∑

Ϊ

¢/

å ‰ œ œ

j œ ‰

œ ‰ bœ

˙™ b˙ ™ æ mp ˙æ™ ˙™

Œ™ ∑

div. Vln. I

° &

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. bœ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰

œ. ™ œ. ™ ™ œ™ œ™ Œ

Ϊ

mp fp div.

&

Vln. II

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰

Ϊ

Ϊ

œ œ

Ϫ . Ϫ .

mp

˙™ b˙ ™ æ æ ˙æ™ ˙™

mp fp

B

œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ œ™ port. 7™ . . . . . . œ mp

Vla.

pizz bartok

? Œ

« «

‰ ‰ œœ pizz bartok « « ‰ ‰ œœ

? Cb.

¢

œ

æ ˙™æ

fp

mp

œ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

arco

œ. œ. ‰ #œ. œ. ‰ nœ. œ. ‰

Vc.

‰ nœ

≈#œ7™

œ. ™ œ. ™ Œ ™

œ7 ‰

æ ˙™æ

mp mp div.

fp arco unis.

œ œ ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ œ. œ. #œ. œ. nœ. œ. mf

Ϊ

œ7

œ. ™ œ. ™

˙™

œ

˙™

mp fp

=

28

˙™ <b>˙˙˙ ™™™

œ œ œbœ ∑

&

Gtr.

f 3

4 œ œ bœ œ œ œ nœ œ nœ œ #n>œœ ™™ 4 4

Timp.

°? ¢

bœ œ œ œ œj

Œ

œ œ nœ œ ™ #œ

· · œœ™™ œœ œœ b#œœ œœ·œœ nnœœ™™ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ b œ Jœ nœ œ œ b œ Jœ J J f Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Œ™ Œ™ #œ ™ #œ ™

4

mp

Perc. I

° / Hœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p j ≈ r j ≈ r ˚j ≈ r / ‰mp œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰

Clv.

Gro.

Ô. . ¢/ ‰ p œ œ œ

arco violino solo

pizz. Vln. I

. . ‰ ‰ œ œ œ

° j & œ œ ≈ œ bœ mp

j nœ œ

j r j r j r j œ ≈œ ‰ œ ≈œ ‰ œ ≈ œ ‰ œ œ ‰ œ

≈ œr ‰ œ œ ‰ œj ≈ œr ‰ œj ≈ œr

. . . . œ œ ‰ œ œ

. œ

œ

œ

3

4 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ nœ nœ œ nœ J œ #œ ™ œ 4

. ‰‰ ‰ œ

œ

. ‰ œ

. œ œ

œ œ œ J

œ bœ

œ J

œ #œ œ J

œ œ

œ J

tutti pizz.

œ œ

œ ≈ J bœ

mp

arco pizz.

& #œ œ ≈ œj œ mp

Vln. II

j œ #œ œ œ œ

j œ

j œ

j œ nœ

œ

j œ #œ ™

œ

#œpizz.œ ≈ œ J

œ

mp arco

&

Vln. II

œ œ œ bœ

j œ bœ

j œ bœ

j œ bœ

j œ nœ ™

pizz.

nœ œ pizz. arco

B Vla.

≈ j œ œ œ bœ

j œ œ œ œ bœ

j œ bœ

j œ

j œ bœ

j œ nœ ™

œ bœ ≈ J

œ œ œ J

œ bœ

œ J

œ

œ bœ J

j œ

j œ œ œ

œ bœ

j œ

mp mp 1º cello solo 4 3

? Ϫ

œ bœ ™

Vc.

tutti

œ bœ œ œnœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ nœ nœ œ nœ J œ #œ ™ œ 4

mp pizz. Cb.

¢

? œ œ œ bœ

œ™ bœ ™ mp pizz.

j œ œ œ œ bœ

j œ bœ

j œ bœ

œ J

œ nœ ™ J

œ œ ≈ œ bœ J

mp mp 4


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

· · œœ ™™ · 34 b œ œ b œ œ œ œ œœ œ œœ bœ œ bœ œ œ™ Gtr. & J Jœ nœ ™ Jœ bœ œJ bœ bœ J J Ÿ~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ °? Œ ™ ™ Œ Timp. ¢ #œ ™ #œ ™

n ˙˙ ™™ n˙ ™ ˙™ nn ˙˙ ™™ … Œ

#>˙

fp sizzle rim

Perc. I

ß °/ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ

Ù Ω ‰ œj ˙

œ œ œ≈‰ œœ œ

ßj ‰ œ‰ œœ‰

p

j ≈ r j≈ r ˚ j ≈ r / ‰ œ œ‰ œ œ ‰ œ œ‰ œœ

Clv.

Gro.

. . Ô . . ¢/ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ

mp

‰‰

œ

∑ div.

b œ. # œ. . n œ . .œ œ b œ # œ œ œ . . œ # œ . bœ nœ#œ œ œ œ #œ div.. b œœ b#œœ. j œ nœ œ™

ord. arco

œ bœ J

œ J

Vln. I

° bœ &

œ nœ J

œ J

œ

Vln. II

& œ

œ nœ ™ J

œ œ. œ #œ. bœ œ. œ™ mp œ œ. œ ord. #œ. bœ œ#œ ≈≈ .

œj

div.

‰ nœ œ

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

pp arco

œ #œ ™ J

div.

‰ œœ

œœ ™™

˙˙ ™™

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

Ϊ

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

Ϊ

Ϫ

˙™

#nœœ. œ . #nœœ

mp

pp arco

bœ B

œ bœ J

œ J

œ nœ ™ J

œ.

ord. div.

‰œ bœ

Vla.

œ bœ > > b>œ >œ >œ mp # œ œ. œ . œnœ#œ. >œ b>œ mp

pp arco ord. div.

? bœ ™

Vc.

bœ ™

bœ ™

‰œ nœ

nœ ™

pp

b œ nœ >œ > > n>œ

arco Cb.

¢

? bœ

j œ bœ

œ J

œ nœ ™ J

‰œ

œ.

œ.

nœ bœ nœ >œ > > >

pp

b>œ nœ# œ n œ #œ > > > >#>œ « « « ‰ j‰ ‰ œ œœ f

= > bœ nœ bœ bœ œ # œ n œ œ # œ n œ # œ œ œ œ # œ n œ b œ n œ œ #œ œ bœ b œ œ #œ nœ bœ bœ œ n œ nœ nœ bœ nœ œ ‰ ‰

con forza 41

&

Gtr.

XII

nO J

5 3

3

3

3

mf f

3

°? Timp. ¢

∑ ß œ œ ‰

rim j œ mp

∑ 3

≈ œr œj œ œ ‰

3

3

Perc.

°/

F. Cym.

/

Tri.

¢/

Vln. I

nœ#œ œ œ œ con carattere ° œ #œ #œ nœ nœ b œ nœ b œ œ # œ #œ n œ œ # œ &æ æ æ 5 3 3

œœ œœœœœœ œ‰ Œ

œ. œ

b œ. ≈ R œJ ‰

pizz.

. ≈ #œ #œ

. ≈ œR œj ‰

pizz.

œ

œ

≈ œ . œ

≈ bœ. r j ≈ ≈ #œj . œ

≈ #œ. #œ

≈ œ. œj ‰ R

nat.

. ≈ œ ‰

≈ œ ‰ .

nœ. J

3

flautando div.

nat.

& ˙™ ˙™

Vln. II

˙™ ˙™

˙™ ˙™

nat.

#œ. J

flautando

˙™ B b˙ ™ div.

Vla.

pizz.

≈ œ

‰ œ.

pizz.

?

Vc.

bœ ™

nœ ™

bœ ™

Ϫ

œ.

j nœ.

arco

? Cb.

¢

«j œ ff 5

œ ‰

Ϊ

Ó

#œ œ œ


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

bnœœ. & œœ

45

Gtr.

. n bnœœœ bœ

bœ ˙™ ‰ nOnO

nb œœ. bœœ

XII

f 3 mf

°? Timp. ¢

· · · œ œœ ™ n œ œ œ ™ œ œ œ œœ™ œ œ b#œœ œ œœ nnœœ™ œ œ œ Jœ œ œ œ bœ Jœ nœ œ œ b œ J J f ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ Ÿ œ œ œ œ œ œ™ œ œ™

· · œ œ œ ™ œ œ œ œ b#œœ œ œœ nnœœ™ œ œ œ œ b œ Jœ nœ œ œ b œ J ~ Ÿ œ œ™ œ œ ∑

· œœ™™ œœ œ œ Ÿ~~~~ œ™ œ

œœ Jœ J

f f

Cym.

F. Cym.

Û °/ œ œ ç / œ œ

ß j œ ∑ œœ ‰

Ϊ

œ

≈ œr œj œœ ‰ ‰

j œ

≈ œr œj œœ ‰ ‰

œœ ‰

j œ

ˇ ˙™

‰ Œ™

œœ‰

mp f

Ϊ

œ

œ

Ó

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Wood Blocks

∑ Tri.

¢/

≈ œœ œœ Ó

≈œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ

5

Vln. I

5

5

5

Ϊ

œ.

Ϊ

Ϊ

. . & nœ #œ

B œ #œ nœ. . .

Vla.

Cb.

5

. ° bœ. nœ. b œ &

Vln. II

Vc.

5

‰ ‰ ≈ œ œ œœ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œœ œ œ

? nœ #œ œ Œ ™ . . . #œ œ bœ œ œ ? bœ nœ ¢ œœ

˙™

=

· œœ œœ œœ œ ™ œ œœ b#œœ œœ·œœ #œœ ™ œ · J œ œJ b œ œ Jœ œ œ J œ

51

œœ™™ œœ œœ & œ œ·œ

Gtr.

Timp.

T.-t.

· · #œœ œœœ #nœœ œœ · œœ n#œœ ™ #œœ J bœ œJJ œ œ œ œ

· œœœ #œœ œœ · œœ nnœœ™™ œœ œœ #œœ œœ · œœ J bœ Jœ œJJ nœ œ œ # œ œ J f

°? ¢

°/

/

F. Cym.

∑ ç ≥≥ œœ‰

∑ mf Ù Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

≥≥ ≥≥ œœ‰ œœ‰

ride

W.B.

> œ œ œ ¢/ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈

mp arco

Vln. I

bœ œbœ

° &

n œ b œ œ #œ nœ #œ œ nœbœ nœ bœ œ œ œ bœnœ nœ bœ œ ˙ ™ œ #œ bœ

5

highest possible arco

r & >œ œ œbœ œ œ# œ œ œ ≈ œ ≈ ≈ œ

Vln. II

gliss.

mp

1 ‰ J

≥≥ œ bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ ‰ #œ bœ

ff arco

≥≥ ≥≥ ‰ ‰ œœ œœ

mf mp div.

B œ œ œbœ œ œ ≈ ≈ œ #œ œ œ > ff

Vla.

#œœœ

b˙˙˙ p

œœœ

#œœœ

œœœ

œ™ #œœ ™™ œ™ bœ ™

nœ ™™ n œœ ™

mp

cresc.

arco div.

Ϫ Ϫ

arco pizz.

? œœ ≈ ≈ > œbœ œ œ# œ œ œ œ

Vc.

∑ bœ ™

Ϫ

Ϫ

bœ ™ p

ff pizz.

? Cb.

¢

œ œ œ

j œ œ™

∑ bœ ™ 6

Ϫ

bœ ™


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

. œbœ

56

#œ ™ œœ œœ #œ ™ œœ œœ #œ ™ œœ œœ œ ™ œœ œœ #œ ™ œœ œœ œœ ™ & œ™ · œj # œ™ · ≈ nœr # œ™ · ≈ nœr œ™ · ≈ œr # œ™ · ≈ nœr #œœ ™™ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ™

Gtr.

3 8

6‰ 8

œ œ bœ #œ

#œ œ #œ nœ

mf

°? Timp. ¢

S. D.

°/

3 8

ß .G Ÿ~~~~~~~~~~~~~ 3‰ œ 6œ 8 8

6 8

Ϊ

ppsf

≥ ≥ œ œ‰ /

F. Cym.

W.B.

Vln. I

≥ ≥ ≥ ≥ œ œ‰ œœ‰ ∑

¢/

≥ ≥ & œœ‰

Vln. II

œO ™™

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ‰ ‰ ‰ œœ œ œ œœ b˙˙ ™™ #˙ ™

b#œœ ™™™ #œ œ™ bœ ™

bœ ™ ? œ™

j bœO

Œ

≥ ≥ ≥ ≥ ‰ ‰ œ œ œœ

B #œœœ ™™™

Vla.

6 8

3 8

6 8

O˙™™

3 8

6 8

˙O ™™

3 8

6 8

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 3 ‰ ‰ ‰ œœ œ œ œœ 8

6 8

‰ 83

6 8

3 8

6 8

‰ 83

6 8

O˙™™

&

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ 83

° ˙™ &

Vln. I

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œœ‰ œ œ‰ œœ‰

˙˙ ˙

fp arco sul tasto

ord.

unis.

Vc.

œ

œ

œ

>œ J ‰

b>œ >œ

p

?

b>œ J ‰

Cb.

>œ b>œ J ‰ J

¢ f

= œ œœœ œ

œ œœœ œ

p

b œœ œœ. n œœ. œœ. nœ œ ‰ #œ œ ‰ œœ #œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏

œ œœœ œ

∏∏∏∏∏∏∏∏

#œ ™ œ œ ™ œœ #œ ‚ # œœ ™™ œœ œœ œ™ œ œ

∏∏∏∏

œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ #œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ ‚ nœ ™ œ œ œ œ œ

∏∏∏∏

rasgado flamenco

œ œœ œJ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

· œœ ‰‚ b œ œ nœœ Jœ bœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

™ nœ #œœ œ & nœ œ

61

bbœœ œœ. nœ ™ œ ™ n œ œ ‰ #œœ ™™ œœ ™™ n œ œ n œ. ™ œ. ™

Ϊ

p

mp f

°? Timp. ¢

S. D.

° / œj œ

‰ Œ™

œ™ œ œ œ œ œ

H j j œ œ œ œ œœœ œ œ œ

p Cajon F. Cym.

Bongos

Vln. I

™ ‰ Œ™ œ / ‰™ œ œ Œ ride Aj Ø j 6 j Û œ œ j œ œ œ ≈ œ™ œ œ œ œ œ œ œœ œ ¢/ œ ° &

œœ‰ œœ‰ œœ‰

Ϊ

Ϫ Ϫ

ff

bœ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰

Ϊ

œ. ™ œ. ™

mp

&

Vln. II

B

∑ ∑

∑ ∑

Vla.

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰ mp

Ϊ Ϫ . Ϫ . Ϊ

œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ . . . . . . mp

?

Vc.

œ. œ. ‰ #œ. œ. ‰ nœ. œ. ‰

Ϊ

œ. ™ œ. ™

mp

?

Œ

Cb.

¢

Ϫ fp 7


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

. bœ œ œ. œ. #œ œ œ œ œnœ œ . . œ. œ. ≈ ‰ Œ™ Gtr. & ≈ œ. œ. # œ. œ. . . nœbœ œ > °? ∑ ∑ Timp. ¢ S. D.

°/

b œœ œœ. n œœ. œœ. nœ œ ‰ #œ œ ‰ œœ #œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

67

bbœœ œœ. nœ ™ œ ™ n œ œ ‰ #œœ ™™ œœ ™™ Œ ™ n œ œ n œ. ™ œ. ™

mf

Ù A .GŸ~~~~~~~~~~~~~~ ride 6 ‰ œ™ œ™

Œ ∑

œœ #œ œ œnœ œœœ #œ œ œ œ #œ œ

Ωsizzle œ™

pp p p

j œ

/

Cajon

œ œ œ œ œj œ œ

œ œ

œœ‰ œœ‰ œœ‰

Ϫ Ϫ Ϊ

j œ

Ϫ

j œ

Ϫ

p

Bongos

¢ / Œ™

A Øœ œ ª ≈ ≈

j œ

j œ

œ

j j œ œ œœ œ œ œ ≈

∑ molto legato

div. Vln. I

° &

b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. bœ œ ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰

˙™ ˙™

œ. ™ œ. ™ ™ œ™ œ™ Œ

mp p div. molto legato

&

Vln. II

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰ mp

Ϊ Ϫ . Ϫ .

b œœ ™™

n œœ ™™

p molto legato div.

B

œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ œ™ . . . . . . mp

Vla.

por t.

Ϫ Ϫ

#œ ™ œ™

p div. molto legato

« ?

Œ

«

Ϫ

arco

œ. œ. ‰ #œ. œ. ‰ nœ. œ. ‰

Vc.

œ œ

œ. ™ œ. ™ Œ ™

Ϫ

#œ ™ #œ ™

mp p

?

Ϊ

« « œ œ

Cb.

¢

œ

œ

div.

œ œ ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ œ. œ. #œ. œ. nœ. œ. mf

Ϊ

Ϫ

#œ ™

œ. ™ œ. ™

= œ # œœ œb œ b œ b œœ nœ œ n œ # œ œ b œ nœ nœ œ ™ #œb œœœ b#nœœœ n œ œ œ n œ≈ nO œO ™™ bœ nbœœœ #œœ„ n#nœœœœ Gtr. & #œ œ nœ„ œ R n œ ‚ œJ œ™ poco a poco cresc. °? ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ 72

œ n œ œ ≈ Or O™ bœ#nœœ œœ ™™ œ ‚ n œJ œ™

#œœ bœ#œ œ bœœ œnœ#œ œ œ # œ ™ nœ #œ ™

Perc. I

°/

/

Cajon

Bongos

Ø j j j j ¢ / œœ œ œ œ œ ≈ œœ œ œ œœ ≈ œœ œ œ œ œ ≈ œœ œ œ œ

œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œœœ œ ≈ œ œœ ≈ œ ≈ œ œœœ œ ≈ œ R R R R R R R R R

Ϫ Vln. I

° & bœ ™

æ b ˙æ™

˙™

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙æ™

æ ˙æ™

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

fp

subito pp unis.

Ϫ &

Vln. II

bœ ™

æ b˙æ™

˙™

fp

subito pp unis.

B bœ ™ #œ ™

Vla.

æ #˙æ™

˙™

fp

subito pp unis.

™ ? #œ æ ˙™æ

Vc.

Ϫ

˙™

fp

subito pp

?

Cb.

¢ 8


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 77

nœ #œ nœ nœ œ ™ nœ ™ œ ™ œœ œ #œ ™ œ ™ œ ™ & n#œœ œ œ#œ œœ œ œ œ œœ ™™ œœ ™™ œœ ™™ nb#œœœ œ œnœ nnœœ œ œ#œ # #œœœ ™™™ nn œœœœ ™™™™#œœœ ™™™ n œ™ œ™ #œ ™ œ ™ œ ™ #œ #œ ™ œ ™ #œ ™ ™ °? ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ Û ™ ° Œ ‰ œ Perc. I / ∑ ∑ ∑ p

Ϫ Ϫ

œ ™ œj œ ™

Gtr.

ride

/

Cajon

Ϫ Ϫ Ϫ

Ϫ

p

Bongos

p

Øj ™ œ œ ≈ œR ≈ œR œ œ œ œ ≈ œR œj œ ™ œ œ œj œ ™

¢/

œ œ ≈ œR ≈ œR œ œ œ œ ≈ œR

j œ

p div. Vln. I

p

#˙ ™ n ˙™

° & ææ <b> ˙ ™

j œ

Ϫ

nat.

Ϫ Ϫ

œœ™™ œ™ œ™

pizz.

Ó

j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j j‰ ‰ œ œ œœ œ œœ p

mf

#˙ ™div. n ˙™

& ææ b˙™

Vln. I

nat.

Ϫ Ϫ

mf div.

& <b>˙ææ™

Vln. II

œœ™™ œ™ œ™

pizz.

Ó

p pizz.

unis.

#˙ ™ ˙™

j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j j‰ ‰ bœ bœ œ œ œ bœ œ

Ó

#œ ™ nœ ™ #œ ™

j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j j‰ ‰ bœ bœ œ œ œ bœ œ p

mf

pizz.

&

Vln. II

Ó

j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j j‰ ‰ œ œ œœ œ œœ p

B <#>˙ææ™

Vla.

bœ œ

˙™

#œ ™

œ™ œ ™

#œ ™

œ ™ œ™

œœ œbœ œ

bœ œ œœœ

œ œbœ œ œ œ œbœ ˙ ™

mf pizz.

? æ ˙™æ

Vc.

∑ #˙ ™

#˙ ™

#œ ™ #œ ™

#œ ™ œ™ œ™

Cb.

¢

pp

div.

mf

?

#œ ™

bœ œ œ œ n œ ‰

˙™

œ™ œ™ œ ™ œ™

Ϫ

f

= 84

& °? Timp. ¢

Gtr.

Û ˙œ ™ ‰ ™ Œ ß∑

. œœj Œ Œ ™ .J

ride Cym.

Cajon Perc. III

°/ / ¢/ arco

Vln. I

° &

œ#œ#œ

œœ œ œ #œ #œ œœ #œ bœ ™

#œ #œ œ

mp

œœ

œœ n œ œœ œ nœ œœ œ nœ œ

œ œœ œ œ œœ œ œ œ ˙™

arco

f

#œ Vln. I

#œ #œ

&

mp

arco Vln. II

œ™ &æ

æ #œæ™

æ # œ # œæ™

mp arco Vln. II

æ & #œæ™

fp

æ œ™æ

nat.

æ œæ™

æ æ œ #œ ™ æ æj #œæ #œ

æ œæ™

æ #œæ™

mp

Vla.

B #œææ™ mp

Vc.

arco ? ææ œ™

j Œ Œ™ ∑ #œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ b œ œ # œ ™ œ œ œ™ . fp f œœ œœ legato no vibrato œ œœ œ œ œœ œ nat. æ #œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ˙™ œ œ n˙ ™ œ ˙™ œ sfz

œ #œ# œ œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ™

æ œ bœæ™

æ ˙™æ legato ˙™

æ ˙™æ ˙™

œ bœ œ œ œ œ ˙™

f

˙™

˙™

j #œ. Œ Œ ™

f div.

arco

unis. Cb.

f

j ™ #œ. Œ Œ

œ œ œn œ œ legato œ #œ œ œ b˙ ™ #œ

mp

? j ¢ œ ‰

j Œ Œ™ œ.

#œ J nœ

≈ #œr #œ

≈ #œr œ

≈ œr ˙™

˙™

˙™

# œ. #œ Œ Œ ™ J

mp f 9


Gtr.

&

°? ¢

Timp.

° Cym.

/

/

Cajon

rasgado veloce

‰ n#nœœœ œœœ ‰‰ # nœœœ œœœ 87 ‰ œbœ œ œbœnœ nœœœ nœ œ œ œ 68 #œ œ œ #œ œ 3 3

∏∏∏∏∏∏∏

91

Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto · œ œ # œ #œ#œ œ # œ #œ#œ œn œ œ b œ O œ œ œ b œ œn œ œ ≈ ‚ #œ œ œ œ œ œ ‰ #œJ ‰ œJ ‰ nO ‰ œ ‰ nœ ‰nœ#œ‰ nœn œ œ J ‰ J b œJ n œJ œ mp ∑ ∑ ∑

7 8

6 8

Ù ß 3 3 > > > r > r > r r r ride œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ 87 ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ 68 p ß Cajon 3 3 > > > > > r r r r r 7 6 œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ 8 ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ 8 p

¢/

7 8

6 8

° &

7 8

Vln. I

6 8

&

7 8

Vln. II

6 8

Perc. III

˙™ >

˙™

˙™

˙™ o

sfz subito p

B

7 8

6 8

?

7 8

6 8

?

7 8

6 8

Vla.

Vc.

Cb.

¢

=

3

97

Gtr.

Timp.

6 j & 8 #œ ‰ °? 6 ¢ 8

. b œ n œ œ œ œ œ #œ œ nœ#œ nœ‰ nœ nœ##œœ œ ‰ ∑

> bbœœ ‰ nnœœ

> œœ nœ œœ ‰ #œœœ

S/C

° / 6 œ œ ≈ œr ≈ œr œ œ ≈ >œ œ œ œ œ ≈ œr ≈ œr œ œ œ >œ ‰ 8

Cajon

> > r r r r 6 /8œœ≈œ≈œœœ≈œœœ œ œ≈œ ≈œœœœœ‰

3

3

3

3

3

œ n œ # œœ œ œ # œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ œœ ‰ ‰ ≈ œ nœ ‚œ œ ##œœ #œœ œœ œ œ ‰ n œ b œ œ cresc. mf ∑

œœ‰

> r r r r r œ œœœ≈œ≈œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ

> r r r r r œœœœœ œœœ≈œ≈œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ

Perc. III

6 ¢/ 8

° 6 &8

Vln. I

6 &8

Vln. II

B 68

Vla.

?6 8

Vc.

?6 ¢ 8

Cb.

10


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 3 3 3

3

3 bbœœ œ œ n œ œ œ œ œ œ œœœ nœœœnœ œœ œœœœœœ n·œ n œ œ™ b œ bœ n#œœ b œœ œœ ™™ nœ &nœ n#œœ n œ b œJ œ™ mf mp 3

3

3

101

Gtr.

Timp.

°? ¢

œ nœ œ nœ

œ œj œ œ œ œ œœ œœ bbœœnœœ J J

S/C

> ° / œ œ >œ ≈ œ œ ≈ œr ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ™

Cajon

> > r / œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ Œ™

>Ù sizzle ∑ ≈ œœœ œ œ ™ œ œ œ œ ≈ œr ß > > r r œœœ ≈ œœ ≈ œ ≈ œœœ ≈ œœœ ‰ Œ ™ œ œ œ œ ≈œ å œ œ ‰ ‰ ∑ ∑

¢/

° &

Vln. I

&

Vln. II

Perc. III

· œ # œ # œ #œ#œ œ # œ #œ#œ œn œ n œ b œ O œ œ œ œ™ œ œ œ ‰ #œJ ‰ œJ ‰ nO Œ ‰J ‰ J

> > > œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ > > > œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ ∑

˙™

˙™

p

B

∑ ˙™

Vla.

p

?

?

Vc.

Cb.

¢

=

‚ ≈ #œnœn#œœ ‰ nœ ‰ n œ J ∑

rasgado veloce

œœ œ

b œœ ‰ n#nœœœ œœœ ‰# nœœœ œœœ ‰ nbœœ œœ ‰ œœ œ œ #œ œ ∑

rasgado veloce

3 3 nœ œ œ nœ 7 nœbœ nœœ ™™ #œœ œœ ‰ ‰ 8 ‰ œœbœ œ #nœœœ œ œ œ œnœn œ œœ œ b œ nœ œ œ œ n œ œœœ ™™™ 3 3 7 ∑ ∑ ∑ 8

S/C

° / ≈ œr ≈ œ œœ ≈ œ œ >œ ≈ œr œœ ≈ œr ≈ œr œ œ ≈ >œœ œ œœ ≈ œr ≈ œr œ œ ≈ >œœœ 7 ‰ œ œœœ œ œ 8

Cajon

3 3 > r > > 7 r r r r r / ≈ œ ≈ œ œœ ≈ œ œ œ ≈ œ œœ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œœ œ œœ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œœœ 8 ‰ œ œœœ œ œ

3

∏∏∏∏∏∏

b œ œn œ œ œ Gtr. & ‰ ‰ bnœœ J °? Timp. ¢

∏∏∏∏∏∏∏

107

œ œœœœ ‰

3

3

Tri.

Vln. I

¢/

° &

3

3

3

Ϫ

nœ ™

bœ ™

nœ ™

Ϫ

3

6 8

7 8 b˙™

3

j 6 œœ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ 8 3

7 8

œ

6 8

6 œœ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ 8 3

œ œœœœ ‰

6 8

bœ ™

œ

6 8

p

7 8

&

Vln. II

Vla.

b˙™

˙™

b˙™

n˙ ™

j bœ ˙™

B ˙™

b˙ ™

˙™

7 8 ˙™

j œ ˙™

‰ 68 ‰ 68

p

?

7 8

6 8

?

7 8

6 8

Vc.

Cb.

¢ 11


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto rasgado veloce

œ b œ #œ ‰

arpegiado

œbœbœ n #œœ nœ

nœ nœ Œ # œ œ pœ

nœœ ™™ œ™

∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

#œ œ œ œ 112 œ œ œbœ 6 & 8 ‰‚ œ œ œJ bœ

œ nœ œ œ 7 œbœ œ œbœ œ 8‰ œ # œœœ

Ϊ

p 3 3

°? 6 Timp. ¢ 8

S/C

°/ 6 œ 8

6 /8 œ å 6 Tri. ¢ / 8 œ

Cajon

7 8

œ

>r 7 > > > r r > r r r œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ 8 ‰ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ

œ

3 3 >r 7 > > > r r > r r r œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ 8 ‰ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ 3

‰ ‰

œ

° 6 b O˙ ™™ &8

O˙ ™™

Vln. I

O˙ ™™

Vln. I

b O˙ ™™ 6 &8

gliss.

™ bbO˙ ™

O˙™™

˙™

Ϫ

3

7 8

7 8

7 8 Ϫ

gliss.

#œ ™

p

6 &8

Vln. II

7 8 n˙ ™

˙™

b˙™

j bœ

n˙ ™

˙™

p p

6 &8 B 68

Vln. II

Vla.

∑ ˙™

b˙ ™

˙™

7 8 7 8 ˙™

∑ j œ

p

p

7 8

Vc.

?6 8 ?6 ¢ 8

7 8

Cb.

= 117

rasgado veloce 3 3

& œnœn œ nœ œ bœ œ œ œnœ °? ∑ Timp. ¢ Gtr.

°/

/

Cajon

Tri.

¢/

S/C

nœœ ™™ œœœ ™™™

6‰ 8

3

3

3

3

3

3

3

3

cresc. 3 mp

3

œ

> > > r r > r œ œ ≈œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œœœ ≈ œ œ œ ≈œ

œ

> > > r r > r œ œ ≈œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ ≈ œ ≈ œœœ ≈ œ œ œ ≈œ

3

6 8

˙

œ

≈ œr ≈ œr ≈ œr œj

˙

∑ ˙™ p

& <#>œ

Vln. I

œ

œ

‰ 68

∑ ˙™ p

‰ 68

&

Vln. II

<b> ˙ ™

n˙ ™

˙™

˙™

p

p

‰ 68

B Vla.

˙™

˙™

˙™ p

?

6 8

?

6 8

Vc.

Cb.

¢

3

3

cresc.

6 8

j 6 œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ 8 œ å 3 3 3 3 6 ∑ 8œ

° &

3

3

3 3 bœ œ œ#œ œbœ œœnœ#œ œ bœœ œnœ#œ œœ œœbœnœ œnœ#œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ n œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ nœ#œ œ œ #œ 3

6 œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ 8 œ 3

Vln. I

3

∏∏∏∏∏∏

3

12


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

-œ -œ -œ -œ ‰ œ œ œ œ ‰ f

mp ff

°? Timp. ¢

S/C

rasgado veloce

rasgado veloce

3 3 œ nœ 7 œbœ 8 ‰ œ œbœ œ # œœœ œ œ œ œnœn œ nœ œ bœ œ œ œnœ f 3 mp 3 7 ∑ ∑ 8

> ° / œœ ≈ œr ≈ œr œœ ≈ œr œœ œ œ ≈ œr ≈ œr œœ ≈ >œ œ œ œœ ≈ œr ≈ œr œœ ≈ >œ œœ 7 ‰ œ œœœ œœ œ œœœ œ ‰ 8

∏∏∏∏∏∏

-œ -œ -œ -œ ‰ œ œ œ œ ‰

∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

-œ -œ -œ -œ 121 œ œ œ œ œ ‰ &

nœœ ™™ œœœ ™™™

œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ

3 3 3 3 3 3 3 3 j r ≈ r ≈ >r r ≈ r ≈> r ≈ r ≈> 7 ≈ ≈ ≈ ‰ ‰ / œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ 8 œ œœœ œœ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ 3 3 3 3 > > > ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈≈ ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr ≈ œr 7 Œ ™ ™ Œ Œ Œ œ œ Tri. ¢ / 8

Cajon

Vln. I

° & œ™

Vln. II

Vla.

˙™

˙™

7 8 #œ ™

& ˙™

˙™

7 8 #˙ ™

j nœ ˙ ™

˙™

B b˙ ™

˙™

˙™

7 8 ˙™

j #œ ˙ ™

#œ ™

œ

œ

p pizz.

?

7 8

7 8

Vc.

Œ

#œ œ bœ mf

unis. pizz.

? Cb.

¢

Ϊ

#œ œ

« ‰ j nœ « j‰ œ

mf

= 126

&

Gtr.

6 8

œ œœ

∑ bœ œ

> œ b œ œ ™ b œ ##œœ bœ Œ ‰ J

7 8

6 8

Ÿœ~~™ Ÿœ~~™ 7 8

6 8

7 8

6 8

f 3

™ Ÿœ~~~™ °? Ÿ~~ œ œ 6 Ÿœ~~~~ Timp. 8 œ œ ¢ œ™ p

Ÿœ~~~~ ™ Ÿœ~~~™

Ÿœ~~~™ Ÿœ~~~™

3 Ÿœ~~™ Ÿœ~~~~~ Ÿœ~~™ Ÿœ~~™ Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~ ™ ™ Ÿœ~~~™

f

S/C

°/

Cajon

/

Tri.

¢/

Vln. I

° &

6 8

6 ∑ 8 å 6 œ œ œ ∑ 8 1º solo violí ˙™ gli altri div. œ b œ œ bn œœ 6 ∑ 8 ∑

ç œ ‰Œ ‰

mf œ œ œ œ ‰Œ ‰ ∑ ˙™ ˙™ ˙™ œœ # œœ œ n ˙ ™ ˙™ nœ ˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙™

&

Vln. II

Vln. II

&

B

Vla.

?

Vc.

? Cb.

¢

mp unis.

6 b#œœ œœb##œœœ ##œœn #œœ œ b˙ ™ 8 #œ #œ # œ # œœ nn ˙˙ ™™ 6 8

6 8 6 8

nœ unis. œ œb œ œ bœ 6 œ 7≈ n œ 8 œ œ bœ œbœ 8 œ 3

div. arco

7 8 7 8

bœ # œ #œ œ œ ˙ ™ 6 œ #œ #œ #œ #œ #œ 8 b˙ ™ arco bœ œ œ œ œ #œ 6 8 ˙™

6 bœ œ œ #œ œ 8 #œ

˙ ™ ˙˙ ™™

˙ ™ ˙˙ ™™ ∑

˙™ ˙™

˙ ™ ˙˙ ™™ ∑

˙™ ˙™

˙ ™ ˙˙ ™™ ∑

˙™ ˙™

3

6 œ œ bœ œ bœ 8 nœ

mp

7 8

6 8

˙™ ˙™

7 8 Ϊ

‰ Ó

6 8

‰ Ó

6 8

3

unis.

œ œ œbœbœ bœ œ bœ 68 œ mp

˙™

˙™

˙™

˙™

7 « 8 j ‰ œ

˙™

˙™

˙™

˙™

7 « 8 œj ‰

arco

˙™

œ œ œbœ œ bœnœnœ

7 8≈

13


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

6 &8

Gtr.

œ œ œ œbœ œ mp

Timp.

°? 6 ¢ 8

œ œ bœ œnœ bœ bœ

œ œ œ bbœœœ œœœ ™ œ œ Œ œ#œ ‰ ≈ ‰

mf 3

3

Cej. VIII

n œ b œ nœ nœ bœ ≈ ‰ 3

∏∏∏∏∏∏∏

135

œœ ™™™ œœ ™

Ϊ

swing Cym.

F. Cym.

Bongos

Vln. I

° 6 œ™ œ™ œ œ œ œ™ œ™ œ œ / 8 ≈ œ‰ ‰ ≈œ‰ œ ≈ œ‰ ‰ ≈œ≈ œ R R J R R ride rim 6 /8 ∑ ∑ Ø 6 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ / 8 œ œ ≈R ≈ œ œ œ œ ≈R ≈œœ œ ° 6 & 8 bœ ™

. b>œ ™ œ. ™ œ™

mp

™ 6bœ &8

Vln. I

. œ. ™ b >œ ™ œ™

.™ bœ ™ bœ . bœ ™ bœ ™

œ™ ≈œ‰ R

œ œ

œ™ Œ

œ œ œ ‰ œJ

Ϫ Ϫ

Ϊ

∑ ∑ j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈R ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ R ≈ R ≈ R œ œ œ ≈ ≈ œ œ œ œ ≈ œR

œœ œ œ œ

>Ϫ

. Ϫ

nœ ™

. Ϫ

>œ ™

œ. ™

nœ ™

œ. ™

n˙ ™ ææ

>œ ™ œ. ™

b˙™ ææ mp

mp

>œ ™ œ. ™

n˙ ™ ææ

b˙™ ææ

mp

mp

n˙ ™ æ

b˙ ™ ææ

mp

6 &8

Vln. II

bœ ™ mp

6 & 8 bœ ™

Vln. II

œ. ™ b œ ™ œ™ > . . b>œ ™ œ. ™ œ™

b œ ™ bœ. ™ . bœ ™ bœ ™

™ >œ >œ™

. œ™ bœ ™

>Ϫ

œ. ™

œ. ™

nœ ™

. >Ϫ Ϫ

. Ϫ

nœ ™

. Ϫ

Ϫ

. Ϫ

Vla.

. Ϫ

mp mp

n˙ ™ æ

n˙ ™ æ mp

mp arco

mp

?6 8 œ ™ bœ. ™ œ ™ œ ™ > . mp

Vc.

æ b˙æ™

æ n˙æ™

. >œ™ œ™ >œ ™ œ. ™

mp

.™ > . B 68 œ™ bœ œ™ œ™

mp mp

b˙ ™ œ™ bœ. ™

™ >œ

œ. ™

œ. ™

#œ ™

b˙ ™

. >Ϫ Ϫ

mp mp

pizz. Cb.

?6 ¢ 8 œ ™ bœ. ™ >œ ™ œ. ™ mp

b˙ œ™ bœ. ™

™ >œ

œ. ™

œ. ™

#œ ™

Œ

Œ

. >Ϫ Ϫ f

= 140

∏∏∏∏∏∏∏

& ˙˙˙˙ ™™™™ ˙ ™ °? Timp. ¢ Gtr.

œ #œ œ bœ œbœbœ œ bœbœ œ Œ ™ œ mf  œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

Ϊ

mp

Perc.

°/

F. Cym.

/

∑ ˚ œ™

Ϫ

∑ ‰ œ œ

j œ œ ‰ œ ‰ œ™

Ϫ

∑ ‰ œ œ

j œ œ‰ œ ‰

∑ œ™

Ϫ

‰ œ œ

mp

Bongos

Vln. I

Vln. I

∑ ∑ ¢ / ≈ œR ≈ œR ≈ œR ≈ œR ‰ ‰ flying staccato b˙™ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ° æ ≈ ‰ ≈R ≈R ≈ ‰ Œ™ & flying staccato n˙ ™ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. R R æ ≈ ‰ ≈ ≈ ≈ ‰ Œ™ &

∑ ∑ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R ≈ ‰ Œ™ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R ≈ ‰ Œ™

∑ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R

flying staccato bœ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ bœ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

bœ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ bœ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

bœ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

r r œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R ≈ ‰ Œ™

r r œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

b˙ ™ & ææ

Vln. II

flying staccato

æ & n˙æ™ b˙™ B ææ

Vln. II

Vla.

r r œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ flying staccato b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R ≈R ≈ ‰ Œ™ flying staccato

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

? ˙™ Vc.

flying staccato

? ˙ Cb.

¢

Œ

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R 14


#œœ & œ

Gtr.

Timp.

Perc.

œœ œ œœ œœ œ ##œœ œ œ

œ ·#œ ‚ „ ‰  œœ œœ œœ nœ œ œ ≈ ≈ œ œ œ nœnœ œ #œ œnœ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R R R ß. . . . . .r .r .r .r ... .. ... œ œ ≈ œ œ œ ‰ ≈ œ ≈ œ ≈ œ œ œ ‰ Œ™ œœ ≈ œœœ ‰ ≈ œ ≈ œ

°? ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ ¢ °/

œ · ‚ œ œ œœœ ≈ nœ#œ œ œ #œœ œœ ##œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œ œ œ ≈ Œ™

bœ ™ œ ≈ bb œœ ™™ œœ œ™ œ nœ ™ œ ∑

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

146

∏∏∏∏∏∏∏

Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

œœ œœ ™™ ‰ Œ ™ n œœœ œœœ ™™™ ... ≈ œ œ œ ‰ Œ™ ... ≈ œ œ œ ‰ Œ™

j œ ‰ ‰ Œ™

œœ ™™™ œ œ™ œ™

p

j j / ‰ œ ‰ ‰ œ ‰

Clv.

Bongos

Vln. I

Ϫ

∑ b œ. œ. œ. ° ≈ ‰ Œ™ &

Ϫ

j ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ™

‰ œ œ

Ϫ

‰ œ

œ

∑ ∑ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈ R ≈R ≈ ‰ Œ™

b œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈ R ≈R ≈ ‰ Œ™

œ. œ.

‰ Œ™

bœ. œ. œ. ‰ Œ ™ & ≈

bœ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ bœ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

bœ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

& ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ b œ. œ. œ. B ≈ ‰ Œ™

r r œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈ R ≈R ≈ ‰ Œ™

r œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈R≈

? ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

... ≈ œ œ œ ‰ Œ™

? œ. œ. œ. ‰ Œ ™ ¢ ≈

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ R R

œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ≈ œ. ≈ œ. R R

. . . pizz. ≈ œ œ œ ‰ ≈bœ œ œ œ œ

¢/

œ. œ. œ. & ≈

Vln. I

Vln. II

Vln. II

∑ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈

‰ Œ™

‰ Œ™

... ≈ bœ œ œ ‰ Œ ™

œ. œ. ‰ ≈R≈R

b œ. œ. œ. ≈

œ. œ. ‰ ≈R≈R

œ. œ. œ.

r œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Œ ™ œ. b œ. œ. œ. R ≈ ‰ Œ™

∑ ∑

Vla.

Vc.

Cb.

Œ™ ™ >œ

ff

= 152 Meno mosso (chamber music)

A tempo

&

Gtr.

12 8

°? ¢

12 8

Timp.

Perc.

°/

12 8

F. Cym.

/

12 8

¢/

12 8

Bongos

&

& tutti div.

1º solo violíno Vln. I

° & œ œ œ œj bœJ bœ bœ mp

œ

&

Vln. II

‰ bœ

œ.

≈ n œ.

œ. œ. ∑

‰ ‰ ‰ ≈ r 12 ≈ ≈ ‰ Œ™ œ. œ. œ. 8 œ. œ.

Ó

œ œ pp

div.

12 Œ ™ 8

Ϊ

Ó

bœ n œœ pp

1º solo viola œj

B

œ b œ œ œ œ b œ. #œ œ œ

œ. œ. ‰

Vla. mp 1º solo cello

?

œ#œ œœ

Vc.

œ mp

?

‰ Œ™

Ϊ

œ œ#œ œ

Cb.

¢

œ mp f 15

. . . bœ œ ≈bœ ‰ ‰ ‰ . . . bœ œ ≈œ ‰ ‰ ‰ R bœ œj œ œj b œ œ ‰ n>œ

n œ. œ. # œ. ≈ R 12 ≈ ‰ Œ™ 8 ≈ œ. œ. bœ. ≈ R 12 ≈ ≈ ‰ Œ™ 8

tutti div.

Ó

œ bœ pp

Ó œ pp

œ nœ 12 8 bœ nœ bœ nœ > > >

œ j b œ œ œnœbœ œ #œ J ‰ ‰


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 157

Gtr.

6 Π8

&

molto vib. nœ œ #œ œ œ œ

œœ # œ J# œ

> bœnœ œ œnœbœ nœnœ œ bœ œ œ bœ œnœbœ œbœn#œœ œ #œ nœ œ #œ 3 sempre p

Ϊ

mp

°? bœJ ‰ ‰ œ œ#œ œ bœ Timp. ¢ ßj ° j ‰ ‰ œ œ œ œ œ S. D. / œ œ p ≈ ™ Œ™ Xyl. & Œ

œ œ œ œ œ œ œ 68 b œ. œ. œ. œ. p 6 Œ™ Œ™ ∑ 8 œ œ œ œ œ œ œ 6 ∑ /8

œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ.

œ. œ.

œ. œ.

6nat. 8

6nat. 8

6nat. 8

6 8

œ.

p

Glock.

¢& Ó™

Vln. I

w™ ° & w™ ææ

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

© œ œ œ œ œœœ 6 /8

æ & bwæ ™ n ww ™™ w™ B bw ™ æ ? w™ œ ? bœJ ‰ ‰ œ œ#œ œ œj b œ œ bœ œ bœnœnœ ¢

arco al talon

6 bϳ ϳ ϳ 8 . . .

≥ œ.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ.

≥ ≥ œ. œ.

≥ ≥ œ. œ.

≥ œ.

f mf

=

· · n œ œ™ ‚ b·œ ™ 162 ™ # œ œ ‚ n œ ‚ „ „ „ nœ ≈ nœ #œ#œ œ œ œ & œ #œ œ‰ œnœ œ nœp pœ p p p p sempre arpegiado

Gtr.

· · · ™ „ œ œ „ œ bœ œ œ œ œ œ „ œ œp ‚ pœ œp ‚ pœ œp ‚ pœ

rasgueando

Ϊ

bnœœœ œœœ ™™™ œ œ ™ œ œ œœ œœ ™™ bœ œ ™™ bb œœ œœ ™™ b œ œ œ œ ™ f

°? Timp. ¢ bœ .

∑ œ. œ. œ.

‰‰ j œ. œ. œ. œ. œ. ~~~~~~~~~~~~~~~~ mf Ÿ ß ˙™ ∑ p A 6 sizzle ∑ ∑ œ

œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. mf

S. D.

°/

/

Cajon

Perc. III

¢/

¸™ slide whistleŒ ™ œ

cresc.

œ. œ.

œ. œ. œ.

∑ Û Ù œœ œœ œ

mp ride crash

atmosfera eterea nat.

Vln. I

° &

Oœ Oœ b O bœ nOœ Oœ b O b O ™ œ b ˙™

p

Vln. I

&

atmosfera eterea nat.

Vln. II

&

&

Vln. II

b Oœ bb Oœ bO bO b œ nœOb œ b O b O ™ b œ b ˙™ p ∑

∑ ∑

atmosfera eterea nat.

O˙ B

##Oœ œO nnOœ # O # O ™ b œ # ˙™

Vla. p

?

Vc.

Cb.

? nœ≥ ¢ .

≥ ≥ ≥ œ. œ. œ.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. ≥. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ. # œ. œ. mp ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. J ∑

mf mp 16

œ#œ #œ œ. #œ. #œ. . œ. #œ. #œ


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 170 n n œ M œœ œœœ ™™™ r # œ œ ™ ‰ Œ ≈ Œ™ b œ œ™ n œ Gtr. & #œ œbœ nœ œ ff °? ∑ ∑ Timp. ¢

nœ œbœœ œ œ œbbœœœ n œ bœ > >œ œ f ∑

nœ œ nœ œ nœ œ bœ n œ · b œ œ nœ œ nœ nœ b œ n·œ œ n·œ œ n·œ œ œ œ bn>œœ n œ ∑

∑ nœ nœ bœ œnœ œ œnœ œ œnœ bœ

mp

S. D.

°/

∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ / ˙™

Perc. II

subito f

pp Perc. III

Vln. I

¢/

∑ œœ œ œ œ Œ™

° bbO˙ ™™ &

O˙™™

O˙™™

sord.

o

p

sord. Vln. I

™ & O˙™

Vln. II

bO ™ & b ˙™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

o p sord.

o

p

sord.

nat.

& ˙O ™™

Vln. II

˙O ™™

˙O ™™

O˙ ™™

O˙ ™™

o

p

sord.

B ##O˙ ™™ Vla.

o

p

?

?

pizz. nœ nœ bœ œnœ œ œnœ œ œnœ bœ

Vc.

p

Cb.

¢ = œœ

176

œ &

Gtr.

f

Timp.

°? ¢

‚ œ œ™ · # œ œ œ œ œ œ œ œ#œ ‰ nœ œ œ œ œ ù ≈ ‚ bœ nœ #œœ œœ ≈ ‰ œ ≈ bœ nœbœ ‰ nœ bœ œ nœ ‰ nœ œn œ n œ n œ # œ ™œ œ™#œ nœbœnœbœ œbœn œ n# œœ‚ œJ œ

Ϊ

œ™ ≈ bœ #œ ##œœ œ. ™ ‰ b >œ #>œ >

≈ ‰ Œ™

ß j ≈ ™ œ œ œ ‰ Œ

Aœ stop ™ œª ≈‰ Œ

∑ #œ œ mp

S. D.

°/

Perc. II

/

∑ Palo de lluvia (Rain stick)

Bongos

¢/

° &

˙™

non vibrato non vibrato Vln. I

b˙™

˙™

™ b œ- n œ- bœ- bp˙

mp non vibrato non vibrato

&

Vln. II

∑ b˙™

˙™

b œ- b œ- #œ- p˙™

˙™

œ b˙ ™ -œ œ- - p

˙™

b-œ b-œ bœ b˙ ™

mp non vibrato

B

non vibrato

Vla.

˙™ mp arco non vibrato

œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ

? Vc.

« « ≈ ‰ Œ™ #œ œ

b˙ ™

f

mp

« « ≈ ‰ Œ™ #œ œ

arco non vibrato

non vibrato

pp

? Cb.

¢

#˙ ™

˙™

- b˙ ™ #œ- œ- bœ pp

f

mp 17


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

#‚œ- b -œ

182

&

Gtr.

#œ 3 bœ œ nœ 3 3 # œ n œ n œ # œ # œ b œ n œ # œ œ # œ b œ œ J ‰ œ#œœ ‰ # œ œ #œœ ‰ œbœœ#œnœnœ bœ #œ ‰‰ nœ #œnœ œ œ # œ 3 3 œ #œ 3

œ ‰ bœ #œ ‰ ≈nœ#œ ‰

j bœ

œ ‰ Œ™

≈ œr #œ Œ ™

subito p

subito f

°? Timp. ¢

S. D.

°/

/

Cajon

R.S.

¢ / ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™ o

Vln. I

° & <b>˙ ™ ∑

&

Vln. I

Vln. II

‰ Œ™ ˙™

˙™ ∑

˙™ ∑

˙™ ∑

˙™ ∑

˙™

∑ ‰ Œ™

& ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

B <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? <b>˙ ™

˙™

‰ Œ™

Vla.

‰ Œ™

Vc.

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

‰ Œ™

Cb.

¢ = ~~~~ œ œ#œnœ œ b Ÿœ œ ™ nœ#œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ n œ n œ œ œ j b œ n œ j œ nœ œ ‰ & nœ #œ œ #>œ‰ nœnœ #œœ ‰ œœ #œœ #œ #œœ ‰ œœ #œœ f #œ#œ n œ œ # œ sfzp nœ œ #œ dim. mp

190

Gtr.

mp

- bœœ œb œ œœ #œœ ‰#œœn#œœ j #œ œ n œ œ p n œ n# œœ - -f

°? Timp. ¢

S. D.

°/

/

Cajon

Rain Stick R.S.

¢/

° &

Vln. I

b˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

pp

&

Vln. I

O˙™™ pp

&

Vln. II

˙™ pp

B

Vla.

˙™ pp

arco pizz. bœ œ œ b˙ ™ ? nœ bœ œ

Vc.

mf Cb.

¢

pp arco

? œ bœ ˙™ >. >. >œ. b>œ. >œ. n œ. pp > mf

18


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

b œœ œœ nnœœ œ bb œœ n#œœ nœ œ nœœ œ ‰ ‰ ‰ b œ Gtr. & nœ œ œ œœ œ n œ œ œ œ ˙˙ ™™ n œ œ . . œœœœœ mp cresc. ---°? ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ ° S. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ 198

/

Cajon

R.S.

¢ / ˙™

˙™

˙™

nat. mute

˙™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ ˙ ™ - - ---- -

bœ œ #œnœ #œ œ œ œ #œ#œ nœnœ mf

‰ œœœœœ ‰ œœœœœ p

œœ œœ

œœ

œœ œœ

p

&

o ° & <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Vln. I

™ & O˙™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

Vln. II

& ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

B ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Vln. I

Vla.

Vc.

Cb.

¢ =

206

b>œ ≈ œ n>œ ≈ œ >œ ‰ œ #œ œ °? b>œ ≈ œ >œ ≈ œ >œ ‰ Timp. ¢ œ œ œ &

Gtr.

Vln. I

°/

° & <b>˙ ™

œ œ œ œ b œ œ œ œ # œ œ #œbœ œ nœ œ#œbœ >œ ≈ œ œœ œœ ™™ œ #œ œ bœ mf R

f

ˇ ˙™ ∑ å¯ ¯ + ¯ ¯ + f ≈ œr ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ ∑ Tri. / / ≈b œ œ n œ œ œ Xyl. ¢& œ ≈ œ ≈ #œ ‰ / ∑

S. D.

© ≈mfbœ#œ œb œ n œ œ#œ œ nœ bœ ™ œ bœ ˙™ #œ œ J ˙™

˙™

senza sord.

∑ senza sord.

Vln. I

™ & O˙™

Vln. II

& ˙™

Vln. II

&

∑ senza sord.

∑ senza sord.

˙O ™™

˙O ™™

˙O ™™

˙O ™™

˙O ™™

˙O ™™ o

senza sord. Vla.

B ˙™

? <b>˙ ™

? ˙™

Vc.

Cb.

¢

19


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

#>œ 214 n œ# œ #œnœnœ œ œ œ bœ œbœ œ nnœœœ ‰ œbœ œnnœœœ œbœ œ nœ œ bœnœnœbœbœ œbœ n>œ œ n œ œ Gtr. & # œ n œ œ bœ œ# œ J #œ > bœnœnœ œ bœ œ œ œ bœ œ œnœ#œ œnœ °? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ Perc. I

°/

/

Cajon

R.S.

¢/

° &

Vln. I

&

Vln. II

&

Vln. II

B

?

?

Vla.

Vc.

Cb.

¢

=

219

ff œ-œ n-œœœ#-œœœ n##œœœ ###œœœ bœnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ >œ œ ‰ ‰ bOù œn œ >œ ™ bb>œœ ™™ œ œ #œ œ œ#œn œ # œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ n œ n œ œ œ œ ™ & J >b œ nœ bœ bœ bœ ™ b œ b œ ™ > f ff °? ∑ Timp. ¢ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. p Gtr.

Perc. I

°/

ß. . . . . . . . . . œ œ œœœœœ œœ œ

. . . . .... . . . . ..... . . . . . .... . . œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ

. . . . . . œ œœœœ œ

mf cajon

/

Cajon

. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

.. . . . . œ œœ œ œ œ œ œ œ

.. . œœ œ œ

. œ

.. . . . . œ œœ œ œ œ œ œ œ

.. . œœ œ œ

. œ

f

Cab.

¢/

° &

Vln. I

&

Vln. II

B

Vla.

.. . . . . .. . . . . .. . . . . Ç. . œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ > f œnœ œ b>œ ‰ Œ ™ œ œ œ #œ œ #œ p p > œ œœ nat. b>œ ‰ Œ ™ œ œ œ #œ œ #œ p p œ

œ

œ

œ

p arco

œ ?

œ

œ

œ

œ

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. ≥ œ.

œ. ≥ œ.

p

œ. œ.

œ

Vc. p al talon

? Cb.

¢

p

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ bœ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. mf 20

œ. ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ. œ. œ. œ. œ.

œ. ≥ œ.

œ. œ. ≥ ≥ œ. œ.


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 225

&

Gtr.

Timp.

œ bœ nœnœnœbœj Œ n>œ >

°? ¢ bœ .

Œ

œ ‰ œ b œ œ n œ. > > ff

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3 6 8 ∑ 8

3 6 8 ∑ 8

∑ #œ œ œ Œ ™

∑ ˙™ #˙ ™

œ. œ. œ.

p

f

° Perc. I

. / œ

. . . .... . .. . . . ... œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ œ œœœ

3 6 8 ∑ 8

3 6 8 ∑ 8

3 6 8 ∑ 8

© #œ œ œ œ ™ ˙ ™ ∑ & #œ œ ™ ˙ ™

f

Cajon

. . . . . . . .. . . . ... / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ

Cab.

. . . . . . . . . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢/

Vln. I

° & #œ .

. . #œ. œ # œ œ œ. .

& #œ .

. . #œ. œ œ. œ. #œ

∑ bœ œ

mp 5 spiccato

Vln. II

B Vla.

# œ. ? #œ.

Vc.

bœ.

bœ.

mp spiccato

œ.

. #œ. œ. # œ œ œ. . . . . # œ. œ œ. œ #œ

pp non vib. molto legato

5

nœœœ #œ #œ >nœnœ œ

œ.

∑ mp pizz.

∑ œ.

œ.

3 8

6 8

œ bœ b œ n œ n œ œ nœ œ > œ œ œ œ™ b œ- n œ- bœ> > > bœ 3 ∑ 6 œ. bœ œ . bœ bœ. œ. . œ bœ. 8 8 b œ- b œ- #œ. b œ. . . #œ. #œ. #œ. œ. œ. œ #œ #œ #œ 83 ∑ 68 œ œ œ . . . . œ - - . . arco . œ. #œ. #œ. #œ. œ 3 ∑ 6 b-œ œ œ 8 8 # œ . #œ. #œ. . b œ- bœ-

mp Cb.

? ≥. ¢ bœ

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ. œ. œ. œ. œ. nœ. œ. œ.

arco

≥ ≥ ≥ œ. œ. œ.

b˙ ™

˙™

˙™

pp non vib. molto legato

˙™

˙™

˙™

pp non vib. molto legato

b˙ ™

˙™

˙™

pp non vib. molto legato

b˙ ™

˙™

˙™

pp non vib. molto legato

3 6 8 ∑ 8 #œ œ- bœ b˙ ™ pp

˙™

˙™

=

234

œ. bœ #œ œ . bœ#œb œ n œ #œ #œnœnœ#œ œ#œ bœ œ#œ ™nœ ™nœ ™#œ œ œ™nœ ™#œ ™ . œ. œ. œ r ≈ #œ œ #œ ™ œ #œbœ#œbœ#œnœ ‰ n œ # œ œ n œ b œ Œ ‰ b œ nœ œ œ . ≈ #œbœ œ #œ œ f . nœ œ œ n ˙™ nn œ˙™ R > > > °? ∑ ∑ ∑ ∑ ≈#œ ™ œ™ œ™#œ œ œ™ #œ ™ Timp. ¢ nœ ™ œ p ° Perc. I / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &

Gtr.

/

Cajon

∑ >rride ≈ œœ ‰ ‰

cymbals Perc. III

™ ¢/ Œ

Vln. I

° & <b>˙ ™

&

&

©™ ≈#œ œ™ œ™#œ œ œ™nœ ™#œ ™ œ

mp splash etereo feel

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

pp etereo feel

& ˙™

Vln. II

˙™

˙™

˙™ pp etereo feel

B <b>˙ ™

˙™

˙™

b˙ ™

Vla.

pp etereo feel

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

Vc. pp etereo feel

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

Cb.

¢ pp 21

/


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

œ™ O O ™

dolce 240 3

& œ nœ ™#œ ™ œœœ œ™ °? Timp. œ™ ¢ œ nœ ™#œ ™ œ

∑ ∑ … hard # Aª A ‰ r ≈‰ Œ ™ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ p

Gtr.

œ ∑

˙™

˙™ #˙ ™

˙™ #˙ ™

∑ #˙ ™

f

Perc. I

Cajon

Glock.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ °/ œ œ™ œ™ œ™ œ œ œ™œ™œ™œ ∑ p ≈ #œ ™ œ œ œ œ™ œ™ œ™ œ ∑ / & æ æ ææ ææ ææ æ æœ ™æœ ™ æææ p j ™ ∑ ¢& œ œ™nœ ™#œ ™ œ œ ‰ ‰ Œ

rimshot

. ...... .. . j œœœ œ œœ œœ œ œ ‰ ‰ Œ ™ œ œœœœœœ œœ œ

Œ™ ∑

mp

œ œ æJ œ ‰

Ó

mf

mf cajon

œœ #œ

. . .. . . nœ œ bœ œ œœ nœ œbœ j ‰ ‰ Œ ™ œ œ œ œœ œ œ œ bœ f #œ œ cymbal . .. . . >œ ª A ™ Ç. Cabasa ∑ ‰ R ≈‰ Œ œ œ œ œœ œ œ œ f f

Vln. I

° &

œ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

p nat.

& ˙™

Vln. II

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

œ #œ

p

B <b>˙ ™

Vla.

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

œ

œ

œ

p arco

? ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œ

˙™

Vc. p al talon

? ˙™

Cb.

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

bœ. œ. œ. œ. œ. œ.

¢

mf

=

#·œ n œ #œ œ œ #·œ n œ #œ œ œ #·œ n œ œ œ œ œœ ™™ œ œ œ #œ ™

249

& Ϊ

Gtr.

n œ™ bœ ™ œ™

mf

°? Timp. ¢ bœ .

œ.

œ. œ. œ.

œ.

b œ. œ.

œ.

œ. œ. œ.

. °/ œ

. œ

. . . . . . œ œœœ œœ

. . œ œ

. œ

. . . . . . . . . . . . . . . œœœœœœ œ œœœ œœœœœ

Perc. I

œ b œ n œ œ bœ . œ œ œ œ#œ œ œ#œ nœ œnœbœr ≈ Œ bœ nœ > >

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

b œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

. . . . . . . . œ œ œ œœœœ œ

. œ

. . . . . . . œ œ œœœœœ

Cajon

. . & œœ

. . . œ œœœ

. . . œ œ œœ

. . . . . . . . . . . . . . . œ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ

. . . œ œœ

. . . . œ œœœ œ œ

. . ¢& œ œ

. . . œ œœœ

. . . œ œ œœ

. . . . . . . . . . . . . . . œ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œœœ œ

. . . œ œœ

. . . . œ œœœ œ œ

Cab.

Vln. I

Vln. II

n>œ ° œ œ b>œ ‰ Œ ™ & > œ œœ b>œ ‰ Œ ™ &

œ

#œ.

. . #œ. œ # œ œ œ. . . . #œ. œ œ. œ. #œ . #œ. œ. œ. œ. #œ . . . # œ. œ œ. œ #œ

bœ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

# œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

# œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

# œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ.

p

∑ œ

œ #œ

p

B

œ

Vla.

œ

œ

p

œ ?

œ

Vc. p

Cb.

¢

? bœ .

œ.

œ. œ. œ.

œ.

bœ. œ.

œ.

œ. œ. œ.

nœ. œ. œ. œ. œ. œ. 22


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

œœ. œœœ

œœ. œœœ

œœ. œœœ

œœ. œœœ

∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏∏

bnœœ. & nbœœœ

254

œœ. œœœ

3 6 8 ∑ 8

3 6 8 ∑ 8

∑ … hard # Aª A ‰ r ≈ ‰ Œ™ >œ

f Timp.

°? ¢ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f

f rimshot Perc. I

. . . . . . . . . œœœ œœœ œœœ

°/

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ™

3 6 ™ 8 ∑ 8Œ

mp f

Cajon

&

. . . . . . . . . œœœ œœœ œœœ

¢&

. . . . . . œœ œ œœœ œ œ

Cab.

œ œ 3≈ 6 œ œ nœ œ bœ œ ∑ ‰ ‰ Œ™ 8 8 œ œ œ nœ œbœ b œj # œ #œ cymbal >ª A mf 3 ∑ 6 ‰ œR ≈ ‰ Œ ™ ∑ 8 8 f

con la decisione

Vln. I

bœ œ

° &

5

mp 5 spiccato

bœ.

&

Vln. II

bœ.

mp spiccato

œ. B

œ.

Vla. mp pizz.

?

non vib. legato

nœ œ œ #œ #œ > nœnœ œ

Vc.

œ.

œ. mp ? nœ. œ. œ. œ. œ. œ.

3 6 #œ 8 8 ˙™ b œ n œ b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ™ > > > > fp b œ 3 ∑ 6 non vib. legato bœ. œ. . b œ œ. 8 8 ˙™ b œ . bœ. œ. b œ. œ. . fp non vib. legato #œ. #œ. #œ. œ. œ. œ #œ #œ #œ 83 ∑ 68 b˙ ™ . . . . œ . fp . arco non vib. legato . œ . . œ. œ. #œ #œ #œ 83 ∑ 68 ˙™ #œ. #œ. #œ. œ. fp ∑

˙™

˙™ ˙™ ˙™

3 6 8 ∑ 8 ˙™

Cb.

¢

˙™

fp

= · œœ œ œœ ™ œ œ œ œ œ & œ™ Jœ œ œ œ bœ J mp

œœ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œ ™ œ·œ #œ œœ· œ #œ ™ #œœ· œ œ bœ œ œ œ œ · œ œ · Jœ b œ œ Jœ œ œJ œ œ J

260

Gtr.

°? Timp. ¢ #>œ

b>œ

b>œ

>œ

>œ

œ >

b>œ

n>œ

· œœœ #nœœ œœ · œœ n#œœ ™ #œœ J bœ œJJ œ œ œ n>œ

b>œ

>œ

#>œ

f

f

T.-t.

°/ ˇ ˙™

œœœ #œœ œœ ·œœ J bœ œJJ œ

… A# ª A r≈ ‰ >œ

… A# ª A ‰ r ≈‰ œ f >

f Xyl.

&

Perc.

¢& staccato alla punta

Vln. I

œ. œ. œ. œ. . . . # œ. n œ. #œ. œ. . . b œ #œ. œ nœ. œ. #œ. œ. #œ. #œ. ° #œ. b œ œ. œ. . bœ. bœ. nœb œ œ. œ. ≈ #œ œ œ œ bœ. œ. œ. œ. bœ. œ. nœ. œ. nœ. # œ n œ # œ ≈ ≈ ≈ œ œ . . . . nœ. #œ. . . #œnœ. . . . & nœ#œ œ œ. b œ . œ. . . œ . . mp nat.

Vln. II

Vln. II

& ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

& ˙™ staccato alla punta

œ.

#œ. B Œ™

Œ

Vla. mp

œ. œ. œ. b œ. . . . # œ. n œ. #œ. œ œ . nœ. b œ. . . #œ. œnœ œ. #œ œ. #œ. . b œ b œ œ œ œ . n œ ≈ œ≈ # œ n œ ≈ . œ#œ . œ nœ. #œ. . œ . #œ nœ. œ. . œ. . œ. . œ. bœ. œ. . . œ. nœ ≈ . . . œ.

? b˙ ™

Vc.

˙™ b>œ

? Cb.

¢ #>œ

>œ

˙™

˙™

b>œ >œ

œ >

b>œ

n>œ

˙™ b>œ

n>œ ‰

>œ

#>œ

f

f 23

« r≈ ‰ n>œ

‰ f

« r ≈‰ œ>


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

· ™ œ œœ œ n œ œ n œ™ Gtr. & nœ œ œ #œ #œ f > °? œ b>œ Timp. ¢ f ° T.-t. / ∑ ç ≥ ≥ ≥ ≥ ‰ œ œ œ œ‰ F. Cym. & 265

œœ · œ œ Jœ J

#œœ™™ œœ œœ #œ ™ œœ ™ œœ œœ #œ ™ œœ œœ œ ™ œœ œœ #œ ™ œœ œœ · œj # œ™ · ≈ nœr # œ™ · ≈ nœr œ™ · ≈ œr # œ™ · ≈ nœr #œœ ™™ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ™

>œ

b>œ

b>œ >œ

≥ ≥ œœ‰

≥ ≥ œœ‰

œ >

#>œ

∑ ≥ ≥ œ œ ‰

≥ ≥ œœ‰

≥ ≥ œœ‰

b>œ

>œ

∑ ≥ ≥ œ œ‰

>œ

≥ ≥ œœ‰

#>œ

∑ ≥ ≥ œ œ ‰

≥ ≥ œœ‰

≥ ≥ œœ‰

mf

Perc.

Vln. I

Vln. II

∑ ∑ ∑ n œ. b œ. # œ. œ. œ. . . #œ. œ. œ #œ. ° #œ #œ. #œ. nœ. nœ. œ. œ. #œ. bœ. œ. bœ. ≈ r œ . nœ. #œ. œ. #œ œ nœ nœ. nœ ≈ œ . & . R . œ. #œ. #œ. n œ nœ œ bœ œ œ bœ #œ. . œ. . . n œ. # œ. œ. # œ. & ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ¢&

&

Vln. II

˙™ B Vla.

˙™

˙™

. b œ. . . r ≈ #œ. #œ #œ ≈ œ. œ. bœ. œ. œ ≈ #œ nœ. œ bœ. nœ. #œ œ nœ œ nœ. œ. . . . œ. . . .

˙™

n œ. b œ. # œ. .œ #œ. n œ.

œ. œ. œ. . bœ ≈ bœ.

. . . œ. #œ œ #œ #œ. nœ. nœ bœ. bœ nœ ‰ . . .

? <b>˙ ™

Vc.

˙™

˙™

˙™

arco

? >œ

b>œ

>œ

b>œ

b>œ

œ >

Cb.

>œ

¢

#>œ

b>œ

>œ

>œ

#>œ

f

= 269

& ‰

Gtr.

Timp.

T.-t.

n œ n œ bœ#œ

°? ¢

°/

™ b œ. n Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n œ Ÿ˙™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #œ n œ # œ œ b˙ ™

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. p ß .G Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Û ‰ œ œ™ ‰ œ œ

œ.

œ.

œ

œ.

b œ.

œ.

œ

œ.

œ.

Ϊ

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

ppsf ride

&

F. Cym.

ç ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œ œ‰ œ œ ‰ mf

∑ Perc.

Vln. I

¢& ° & nœ œ ™

j œ bœ œ

≥≥ œœ‰

≥≥ œœ ‰

≥ ≥ œœ‰

≥ ≥ œ œ‰

≥≥ ≥ ≥ ≥≥ œœ ‰ œœ ‰ œœ‰ © . . ∑ ∑ ∑ bœ. œ. #œ. bœ. nœ. nœ. #œ œ. œ#œ. œ. nœ. collegno battuto # œ œ œ œ œ #œ#œ œ n œ # œ b œ n œ n œ #œ œ œ œ n œ œbœ nœ#œ œ bœ nœ œ œ #œ nœ b œ œ #œ ‰ ‰ ≈ œ #œ #œ

˙ collegno battuto

&

Vln. I

Vln. II

& ˙™

&

œ nœ #œ nœ nœbœ œ ‰ ≈#œ œ#œ#œ œ œ nœ #œ œ nœ nœ# œ # œ n œ n œ œ œ œ œ nœ #œ # œ n œ œ nœ œ collegno battuto Œ ‰ #œ #œ#œ œ œ #œ #œ nœ œ #œ nœ#œ nœ #œ œ #œ # œ n œ nœ# œ œ# œ n œ n œ œ œ #œ nœ nœ #œ collegno battuto

Vln. II

Ϊ

˙™ B œ œ™

Vla.

j œ bœ bœ

‰ ‰ Œ™ ˙

≈#œ œ œ#œ œ #œ# œ œ nœ œ œ # œ n œ # œ #œ#œ nœ n œ œ# œ # œ n œ œ œ#œ #œ œ collegno battuto ‰ ‰ ≈ #œR œ#œ #œ œ œ #œ #œ œ nœ nœ nœ œ # œ n œ œ œ œ bœ œ nœ #œ #œ #œ collegno battuto

?

≈ œ bœbœ œ œ ≈ œ nœ œ bœ œ ≈ œb œ n œ œ œ b œ b œ n œ œ œ b œ ∑ ∑

<b>˙ ™

Vc.

?

Cb.

¢ 24


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 274

& °? Timp. ¢

Gtr.

S. D.

°/

b œ. œ. œ. œ. œ. p ß. . . . . . . . . œœ œœ œœœœœ

œ. . œ

b œ. . œ

œ. . œ

œ. . œ

œ. œ. œ. . . . . . œœ œœœ

b œ. . œ

œ. . œ

œ. . œ

œ. œ. œ. . . . . . . œœœœœœ

mf Cajon

&

F. Cym.

. . œœ

. . . œœœ

œ

. . . œ œœ œ . Ç. Cabasa œœ œ

œ

f

Glock.

¢

. . nœ. nœ. œ. b œ # œ ≈ Œ™ &

. œ . œ

. œ . œ

. œ . œ

. œ . œ

œ œ

. œ . œ

. œ . œ

. œ . œ

œ œ

. œ . œ

. œ . œ

. œ . œ

œ œ

f

nœ bœ nœ nœ n œb œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ° nœ nœ ≈ R ≈ œ & #œ nœ #œ œ nœ nœ bœ œ bœ bœ bœ œ #œ œ n œ ≈ œ ≈ ≈ ≈ & œ #œ n œ nœ #œ #œ nœ ≈ nœ #œ nœ & #œ #œ œ #œ #œ # œ #œ #œ œ œ œ #œ ≈ œ R #œ #œ #œ nœ & #œ nœ #œ œ œ nœ œ #œ #œ œ nœR ≈ #œ œ nœ #œ œ œ bœ nœ #œ œ #œ n œ nœ #œ œ # œ nœ #œ #œ œ œ #œ B œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ# œ ≈ #œ #œ

Vln. I

Vln. I

Vln. II

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ #œ œ b œ #œ nœ

œ nœ œ #œ œ œ

œ œ nœ bœ œ œ #œ œ bœ œ œ #œ

œ #œ n œ #œ #œ œ nœ bœ œ

œ #œ nœ œ #œ nœ œ œ nœ œ œ #œ

œ œ #œ #œ n œ

bœ œ #œ #œ #œ nœ #œ nœ œ

nœ bœ nœ œ œ nœ #œ œ nœ œ œ #œ

#œ nœ #œ œ bœ #œ œ nœ ≈ #œ œ #œ #œ n œ b œ œ #œ #œ# œ #œ nœ ≈ #œ &#œ #œ

? r ≈ nœ nœ nœ bœ bœ bœ nœ œ œ ≈ nœ œ bœ œ bœ bœ bœ œ œ œœ bœ nœ œ al talon ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ? ∑ b œ œ œ œ œ œ b œ ¢ . . . . . . .

œ bœ ≈ œr ≥ œ.

#œ nœ œ nœ nœ bœ œ nœ œ œ œ bœ B≈

?

œ ≥ œ.

≥ œ.

œ & œ #œ œ œ ≥ œ.

≥ œ.

n œ #œ n œ œ nœ #œ nœ #œ œ œ ≈

n œ bœ b œ œ œ bœ œ bœ nœ nœ ≈ œ R ≥ bœ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

mf

= r ≈ bbœœ bœœ ™™ n œ. n œ ™

278

Gtr.

bœ ™™ œ nœ ™

&

œ ™™ œ œ™

œ œ œ.

œ. œ. . . œ œ

œ. . œ . œ . œ

œ ™™ œ œ™

r bœ ™ ≈bbœœ b œ ™ n œ. n œ ™

œ œ œ.

œ ™™ œ œ™

r nœ ≈ nœ b œ.

œ œ œ.

mp

°? Timp. ¢ bœ œ œ . . . . . . . ° œœœ S. D. / œ . . Cajon & œ œ œ . . œ Cab. ¢& œ œ

œ. . œ . . œœ . . œœ

œ. œ. b œ. . . .. . œ œ œœ œ . . . œ œ œ œ . . . œ œ œ œ

. œ . œ

. œ . œ

œ œ

œ. œ. . . . . œ œ œ œ . œ œ . œ œ

b œ. . œ . . œ œ . . œ œ

. œ . œ

œ. . œ

œ. . œ . œ . œ

œ œ

œ. œ. . . . œœœ . . œœ . . œœ

œ. . . œ œ

œ. . œ f . œ . œ

f

. œ . œ

œ œ

. œ . œ . œ

œ. . œ . œ

œ. . œ . œ

. œ . œ . œ

œ

œ. œ. œ. . . . . œ œ œ œ . . . . œ œ œ œ . . . œ œ œ œ

marcato Vln. I

° & œbœ œ#œ nœ œ nœ œ # œ ‰ ™

bœ ™

. ≈ bœR bœ ™

œ.

Ϫ

. bœ ™ ≈ bœR

œ.

Ϫ

œ.

Ϫ

nœ. ≈ R

mp

Vln. I

& #œ œ#œ œ#œ# œ œ œ n œ ‰ ™

Vln. II

‰™ & œ#œ œ œ#œ nœ œ œ#œ

marcato

bœ ™

Ϫ

≈ bœr bœ ™ .

œ.

Ϫ

≈ bœr bœ ™ .

œ.

Ϫ

≈ nœr .

œ.

mp

‰™

Vln. II

Vla.

& œbœ#œ œ œ œ œ# œ #œ n œ œ œ # œ œ n œ B #œ œ œ#œ ‰

marcato

Ϫ

Ϫ

≈ bœr œ™ .

œ.

Ϫ

≈ bœr bœ ™ .

œ.

mp leggiero cello 1

Vc.

≈ nœ. r

œ.

cello 2

bœ œnœ bœ œ ? bœ œbœ œ nœ nœ œbœœœœnœœnœbœœ#œ#œnœbœ œ œ #œnœ#œnœœnœœ#œ œbœ œœœnœœb œ œ œ œ#œnœn œ œœbœnœ œ œ œœn œ n œ ≈‰ # œ #œ œ nœ 3

mf 3

Cb.

Ϫ

? bœ≥ ¢ .

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ ≥ ≥ œ. œ. bœ.

3

≥ ≥ œ. œ.

3

3

≥ œ.

3

≥ œ.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

≥ œ.

≥ bœ. 25

≥ œ.

≥ œ.

≥ ≥ œ. œ.

≥ œ.

≥ bœ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

3 œ ™ #œœ ™™ 8 œœœ™™™ n œœ ™™

b ˙˙ ™™ 6b ˙™ 8 ˙™

3 8

6 œ œ. œ œ œ 8 bœ œ. œ œ . œ. . .

282

bœ ™ & b œ™ nœ ™

Gtr.

Timp.

œ ™™ œ œ™

œ œ œ.

°? ¢

∑ œ œ œ.

œ œ œ. œ. b œ.

œ.

œ.

f

. œ

. . œ œ

. . . . . . . & œ œ œ œ œ œ œ . . . . . œ œ œ œ œ œ ¢&

. . œ œ

° S. D.

Cajon

Cab.

Vln. I

. . . œ œ œ /

. . . œ œ œ

° bœ ™ &

. . . . . . . 3 œœœ œœ6 œ œ 8 8

3 . . . . . 8 œœœ œœ . . . . œ 83 œ œ œ œ

œ

3 8

6 œ. œ. œ 8 . . 6 œœ œ 8 bdiv. œ™ 6 bœ ™ 8

œ.

Ϫ

. . . . . . œ œœœ œ œ . œ . œ

. . œœ . . œœ

. œ

. œ

. . . œ œ œ . . . œ œ œ

œ œ

. . . . . œ œ œ œ œ . œ . œ

œ œ

œ. # œ œ # œ œœ b œ. b œ ™ œ #œ œ # œ b œ bœ ™

Ϫ Ϫ

. œ

. œ . œ

. œ . œ

œ

# œ n œ # œ œ b œ. #œ n œ # œ œ b œ

œ. œ

Ϫ Ϫ

. œ . œ

œ

3

3

leggiero 3 3

&

Vln. I

3 8

6 8

3 8

6 8 bœ ™

Ϫ

3 8

6 8 Ϫ

Ϫ

3

3

3

3

#œnœ œbœ œ œ œnœ œnœbœ œ#œ #œ nœbœ œ œ f 3

Vln. II

Vla.

& bœ ™

Ϫ

œ.

B bœ ™

Ϫ

œ.

n œ b œ œ œ b œ n œ # œ n œ œ n œ œ # œ œ œ œ œ ntutti œ™ 3 ? œ#œ 8 nœ ™

Vc.

3

Cb.

¢

3

? bϳ .

3

≥ œ.

≥ œ.

3

3

≥ œ.

3

≥ œ.

≥ œ.

3 ≥ 8 bœ.

≥ ≥ œ. œ.

3

œ. #œ œ #œ œ bœ. bœ ™ ≈ bœr œ™ œ. .

6 8 œ™ œ™ œ. 6 bœ≥ œ≥ œ≥ œ≥ 8 . . . .

≥ œ.

≈ r œ. ≥ œ.

œ™ ≥ bœ.

≥ œ.

Ϫ

œ.

#œ nœ #œ œ bœ.

Ϫ

œ.

≈ bœr .

Ϫ

œ. ≥ œ.

≈ r œ. ≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

= 286

Gtr.

&

œœœ ™™™ œ™

bœ ™ #œœ ™™™ b œœ ™™ œ œ™ œ™

œœ ™™ œ™ œ™

r nœ œnœ ‰ ‰ ≈ œ #œnœ#œ œnœ bœ nœ #œnœ œ œ b œ.

sempre f 3

°? œ œ Timp. ¢ œ œ. . . . . ° S. D. / œ œ œ

Cab.

. & œ . ¢& œ

Vln. I

° bœ ™ &

Cajon

. . . . . . . . œ œ œ œ œ œœ œ . . . . . œ œ œ œœ œ œ œ.

Ϫ

œ œ œ. œ. . . . œ œ œ . œ . œ

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. . . . . . . œ œ œ œœ œ

3

... ... ... œœœ œœœ œœœ

. . . . . . . . ... ... ... ∑ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œœœ œœœ . . . . . œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ ∑

nœ. bœ ™ ≈ R

œ.

Ϫ

3 3 3 3 3 3 . b œ n œ b œ œ œ n œ œ b œ n œ œ#œ œ œ œbœ œ œœnœ œ nœ bœ œ nœR ≈ ‰ ‰ Œ ™ & #œnœ#œnœ œnœ œ#œ œ œ œœnœ 3

Vln. I

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. . . . . . . œ œ œ œœ œ

alla punta

3

3

3

3

sul tasto

#œ. nœ. œ. bœ. œ b œ . . ∑

˙™

& bœ ™

Ϫ

œ.

≈ nœr bœ ™ .

Ϫ

œ.

Vln. II

B bœ ™

Ϫ

œ.

≈ nœ. r bœ ™

Ϫ

œ.

Vla.

œ. bœ œ œ b œ œ bœ. nœ ™

Ϫ

3

3

? Vc.

Ϫ

Ϫ

f

Cb.

? bœ≥ ¢ .

≥ œ.

≥ œ.

≥ ≥ œ. œ.

≥ œ.

≥ bœ.

≥ œ.

≥ œ.

œ. bœ œn œ b œ œ bœ. ≥ ≥ ≥ œ. œ. œ.

≥ ≥≥ ≥≥ ≥ bœ. œ. œ. œ. œ. œ. sfz

26

≥ nœ.

≥ ≥ œ. œ.

≥ ≥ ≥ œ. œ. œ.


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

b œ n œ œ b œ nœ bœ nœnœœœnœ#œ œ œ#œ œ # œ œ & #œ nœ#œbœnœ nœ nœ

291

Gtr.

œ œ œ ≈#œnœ œ nœ#œ. œ œ b œ œ œ n œ œ n œ # œ œ n œ # œ . . . nœ œ œ. œ. bœ. n œ b œ n œ nœ. bœ. nœ. #œ . . . . . . #œ#œnœ nœ#œ œ sf

6

6

probar sonido un poco metálico

A#œ.

. . . œ œ œ

. . . œ œœ

.. . . . . . . . œœ œ œ œ œ œ œ œ

bœ #œ. œ #œ. . œ œ. œ. #œ. . # œ bœ. . œ. . mp . . . . . . ... . .. .. . . . . ... . .. . .. œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œœ

≥ ≥ œ œ ‰

≥ ≥ œ œ‰

≥≥ ≥ ≥ œœ ‰ œ œ ‰

≥ ≥ œ œ‰

°? Timp. ¢

S. D.

F. Cym.

.. . ° / œœ œ f ç ≥≥ ‰ œœ &

≥ ≥ œ œ ‰

≥ ≥ ≥≥ œ œ ‰ œœ ‰

≥≥ œ œ‰

≥≥ œœ ‰

≥≥ œœ‰

≥≥ ≥ ≥ œœ ‰ œ œ ‰

≥≥ œ œ‰

mf Cab.

¢&

Vln. I

° &

spiccato

b˙™

œ bœ. . b œ .

æ ˙æ™

&

Vln. I

bœ.

n˙ ™

œ.

bœ.

bœ bœ. . œ bœ. .

bœ œ. .

spiccato

&

Vln. II

bœ.

œ. bœ.

œ.

bœ.

b œ.

bœ bœ. . œ bœ. .

bœ œ. .

spiccato

B

œ. œ. #œ. #œ. #œ. . œ œ. œ #œ . . pizz. . œ. #œ. œ œ # œ . œ. œ. #œ. #œ. .

Vla.

?

Vc.

Cb.

≥ ≥ ? œ œ ¢ . .

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ œ.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ bœ. œ. œ. œ. œ.

≥ œ.

≥ nœ.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ œ. œ. œ. œ. œ.

#œ. #œ. #œ. #œ.

œ. œ.

= >œ 3 r n œ ≈ r ≈ œ #œ œnœ œ ≈ 8 œ ≈ Œ 68 œœ #œ œ œ œ œœœ #œ œ œ Gtr. & œ#œ n œ œ œbœ œnœn œ œ œ œ œ R œ . #œ #œ œ # œ. œ. œ. œ. # œ. n œ. œ. n œ œ. œ. œ. œ. # œ. . f . . °? œ . œ. æ #œæ æ . bœ. œ.æ æ #œæ 3 6 ∑ ∑ Timp. 8 ∑ 8 ¢ æ bæœ æ œ. . #œ. næœ æ æœ. #œ. . splash Ù .j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r . . . . . Û ≈ 3 6 ° ‰ ‰ œœœ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œœœ œœ 8 œ œ™ S. D. / œ œ œ œ œ œ 8 œp ™ ride . ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥ ≥ ≥≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥r . . . . . ≈ œ œ œ œ œ œ 3 œr ≈ ‰ ‰ 6 œj œ ™ j ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ F. Cym. & 8 8 296

b œ ™ nœb œ œ œ œ nœ bœ ™

∑ œ™ œ™ j œ

œ ™ œj œ ™

p Cab.

¢&

3 8

6 8

molto legato

Vln. I

Vln. II

Vla.

. æ æ æ ° bœ. bœ. œ. nœ bœ nœ. . & . æ æ n œ bœ. b œ . æ æ æ æ . æ æ æ bœ. bœ. œ. nœ bœ nœ. . & . bœ. . æ næœ æ bæœ æ æ œ. œ. œ. œ. #œ. . æ æ æ æ æ bæœ œ. œ. œ. B æ æ æ

loco ˙ ™ >œ sul ponticello div. 3 bœ.æ æ nœæ nœ. nœ. #œ. œ. ≈ r R n œ . œ. ≈ 8 ≈ ‰ ‰ 68 ˙™ œ # œ œ n œ . . . . œ. . p loco

sul ponticello bœ.æ æ nœæ nœ. nœ. #œ. œ. ≈ r nœ 3 nœ. #œ. œ. œ. . œ. ≈ 8 œ. . sul ponticello . n œ. œ. # œ. œ. . #œ. œ. nœ. n œ œ. 3 n œ æ ≈R ≈8 œ. #œ.æ bœæ . sul ponticello . . . b œ. n œ. œ. # œ. œ. . . . œ. n œ. œ. ? æ æ æ œæ #œæ bœ.æ œ. œ. œ æœ #æœ æ ≈nœR #œ œ ≈ 83 æ æ æ nœ. nœ. nœ. . .

Vc.

#˙ ™ #˙ ™

div.

>œ ≈ ‰ ‰ 6 molto legato 8 R b œœ ™™ n œœ ™™

# œœ ™™ # œœ ™™

pp molto legato div.

>œ loco R ≈ ‰ ‰ 68 œ ™ œ™

#œ ™ œ™

œ ™ #œ ™ #œ ™ œ ™

>œ loco œ ™ molto legato #œ ™ R ≈ ‰ ‰ 68 œ™ #œ ™

œ ™ nœ ™ #œ ™ nœ ™

pp arco

pp

?

Cb.

¢ 27

3 8

6 Ϫ 8

#œ ™

#œ ™ #œ ™


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

œ n œ œ ≈ Or O™ b œœ œ # œœ œb œ b œ b œœ nœ œ n œ # œ œ b œ nœ nœ œ # œ b œ n œ œ œ ™ bœ#nœœ œœ ™™ œ œ # œ #œœ n œ≈ nO œO ™™ bœ nbœœœ #œœ„ n#nœœœœ nœ„ œ R n œ ‚ œJ œ™ œ ‚ n œJ œ™ poco a poco cresc. ∑ ∑ ∑ ∑ Û ride Û sizzle ≈ œr œ ™ Œ ≈ œr œ ™ Œ ∑ ∑

302

Gtr.

&

Timp.

°? ¢ °

Perc. I

bœ ™ ‰ œœbœ ™ ‰

j / œ œ™

œ

p

j & œ œ™

F. Cym.

œ

p

Ø Bongos

Vln. I

¢&

/

j j j j j œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ ≈ œj œ œœ œ ≈œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ œœ œ

œ≈

#œ ™

n˙ ™ ° & n˙ ™

∑ #œ ™

æ b ˙æ™

˙™

æ ˙™æ

fp subito pp

&

Vln. II

j æ nb œ. œ n>œæœ ™™

Ϫ

æ œæœ

#œ ™

æ b˙æ™

˙™

æ ˙æ™

fp subito pp

Vla.

Vc.

Cb.

æ B bœj bœæ™ n œ. >œ ™ j ? bœ bb>œœ ™™ œ. ææ ? j ¢ nœ. b>œ ™

æ œæ œ

æ #˙æ™

#œ ™

#œ ™

˙™

æ ˙™æ

fp subito pp

Ϫ

œ ææœ

œ

#œ ™

æ ˙™æ

˙™

æ ˙™æ

fp subito pp

= œ œ œ ≈ Or O™ bœ#nœœ œœ ™™ & œ ‚ n œJ œ™

3

308

Gtr.

°? Timp. ¢

œ œœ ∑

b -œ œ ™

œ bœ œ f 3

splash Perc. I

°/

Œ

Û ≈ œr œ ™ p

&

¢/

F. Cym.

Cab.

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ mp

Vln. I

mp 1º solo violí nat. gli altri div.

° & ææ <b> ˙ ™

æ ˙™æ

& <b>˙ææ™

æ ˙æ™

Vln. II

˙™ œ b œœ bn œœ

˙™ œœ # œœ

nœœ

˙™ n˙ ™ ˙™

˙™ ˙™ ˙™

˙™ ˙™ ˙™

œ #œ #œœ b# œœ

###œœœ n##œœœ

œ # œœ

b˙ ™ nn ˙˙ ™™

˙ ™ ˙˙ ™™

˙ ™ ˙˙ ™™

bœ # œ #œ #œ

#œ #œ

œ #œ

œ #œ

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œ

œ

#œ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mp nat. div.

b#œœ mp nat.

œ B <#>˙ææ™

Vla.

æ ˙™æ

∑ mp nat.

bœ ? æ ˙™æ

Vc.

æ ˙™æ

œ

œ

∑ mp pizz. arco

bœ ? Cb.

¢

∑ bœ œ œ#œ > >œ >œ > > > f

œ

nœ #œ

mp 28

œ #œ

˙™


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

Gtr.

> 316 b œ # œ bœ #œ & J

Ϊ

#‚œ- b -œ œ #œ œ # œ ≈ bœ #œ #œ œ. ≈ ‰ ‰ bœ ‰ ≈nœ#œ ‰ # œ > b >œ >

j bœ

œ ‰ Œ™

molto cantabile b œ bœ œb œ b œ r bœ J ≈ œ #œ Œ nœ bœ ™ œ ™ œ nœ J mp subito mp

subito p

°? Timp. ¢

°/

Perc. I

’ ˙™

˙™

pp

F. Cym.

Cab.

Vln. I

&

∑ ∑ . . . . . . ¢/ œ œ œ œœ œ œ œ ∑ ˙™ tutti ° ˙™ & ˙™ b˙ ™ # œ- œ- bœpp & <b>˙ ™ ˙˙ ™™

Vln. II

˙™ B <b>˙ ™

Vla.

Rain Stick

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™ b œ- n œ- #œ- pp

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

b˙ ™ œ- œ- œ-

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

pp arco

bœ- b-œ bœ b˙ ™

? Vc.

˙™ pp arco

- b˙ ™ #œ- œ- bœ

? ˙™

Cb.

¢

pp

= nat.

œ #œ#œnœn œ # œ œ œ œ #œ#œ#œnœ#œ#œœ ™™ & œ™

Gtr.

n œ ™™ ‰# nœœ bnœœ ™ #œ

- œ#œ œ œb œ œ #œ œ b œ œ œ œ bbœ-œœ bnn-œœœ #nœn-œœ ###œœœ ##œœœ ≈ r œ#œ œbœ œ œ nœ nœ

bbbœœœ ‰ nœJ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

325

mute

Ϊ

mf

°? Timp. ¢

Perc. I

°/ ˙ ™ &

F. Cym.

R.S.

¢ / ˙™

˙™ ∑

˙™ ∑

˙™

˙™

˙™

∑ ˙™

∑ ˙™

˙™

˙™

o

Vln. I

° & <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Vln. II

& ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

B <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

? <b>˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Vla.

Vc.

Cb.

¢ 29


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto molto espress. e delicado <b><b> œœ b œ œ #œœ ™™ b œ n œ b œ œ Mœ nœ bœj bœ ™ nœ ™ <b>œ ‰ #œnœ#œ œnœ œ bœ œ œ œ œ # œ # œ ™ nœœ ##œœ n œ ™ œ œ ‰ ‰ œ bbœœ ‰ b œ ™™ œ ™™ Gtr. & #œ #œ œ œ œ . dim. 4 # œ- œ- # œsfzp °? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ 332

Perc. I

°/

˙™

˙™

˙™

˙™ ˙ ™™ œ œ™ ˙ J Œ p ∑

nœ ≈ nœ #œ ##œœ œ ≈ œ œ œ n>œ #>œ > 3 mf

&

R.S.

¢/

Vln. I

° &

F. Cym.

etereo feel

<b>˙ ™

˙™ # œ- œ- bœ- bpp

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

sfzp etereo feel

&

Vln. II

˙™

˙™ b œ- n œ- #œ- #pp sfzp etereo feel

B

<b>˙ ™

œ- œ- œ- ˙ ™ pp

Vla.

sfzp etereo feel

- ™ #-œ -œ bœ b˙

<b>˙ ™ ? Vc.

pp etereo feel

sfzp

?

- ™ #œ- œ- bœ b˙ pp

<b>˙ ™

Cb.

¢

sfzp

=

r > nœ #œ r # -œ -œ œ œ bn œœ œœ ™™ œ # œ œ #œ#œ n>œœœ ‰ œ ™ nœ# œ œ œ ™ nœ ™ œ#œ œ œ œnœ ≈ nœ #œ ≈ 7 œ ™ #œ œ 6 #œ œ ‰ ™ # œ ™ # œ b œ ≈ œ b œ ™ ™ # œ bb œœ ™™ #œœ ™™ #b˙˙ ™™ Gtr. & 8 8 œnœ œ ‰ ‰ Œ™ b œ ™ #nœœœ ™™ #n œœ ™™ #œ#œ œ#œ nœ ™ ˙ ™ b œJ p mp . °? 7 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. 8 8 ¢ 341

Perc. I

F. Cym.

R.S.

Vln. I

°/

7 8

6 8

&

7 8

6 8

¢/

7 8

6 8

° & <b>˙ ™

7 8 ˙™

j 6 œ 8 ˙™ o

Vln. II

& <#>˙ ™

7 8 ˙™

j 6 œ 8 ˙™ o

Vla.

B ˙™

7 8 ˙™

j 6 œ 8 ˙™ o

? <b>˙ ™ Vc.

7 ˙™ 8

œ J

6 ˙™ 8 o

Cb.

? ™ ¢ <b>˙

7 8 ˙™

œ J

6 ˙™ 8

˙™

˙™

˙™ o

30


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto 351

R.S.

°? ¢ °/ & ¢/

Vln. I

° &

Timp.

Perc. I F. Cym.

&

Gtr.

# œ œ œ ™nœ ≈b œ œ b œ n œ œ b œ bœ œb œ œ b œ 3 3 œ œ ™ bœ œ#œnœnœbœ œbœ ∑ ≈#œ#œ œ œ#œ œ ‰ Œ™ J nœ #œ nœnœbœ œbœn œ ‰ ‰ n œ ff > n>œ n>œ n œ. œ. 3 3 >> ≥≥ ≥≥ ≥≥ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

al talon

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ sul tasto ‰ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ œ b˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

fp sul tasto

&

Vln. I

∑ ˙™ fp al talon

&

Vln. II

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ sul tasto ‰ ‰ ‰ #œ œ œ œ œ œ #˙ ™ fp sul tasto

&

Vln. II

∑ ˙™ fp al talon

B

Vla.

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ sul tasto œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ˙™ fp sul tasto

?

al talon bœ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ ˙™

Vc. fp al talon sul tasto

?

Cb.

¢

≥≥ ≥≥ ≥≥ bœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ˙ ™ fp

= 358

Gtr.

&

7 8

nœ 6 ≈ #œ œ œ#œ œ nœ #œ 8 #œ

œnœ

œ #œ ™ #œ ™ ≈

mp Timp.

°? bœ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ 7 Œ 8 ¢

œ œ

œ bœ

œ bœ

6 œ bœ nœ bœ œ 8

f splash

R.S.

° ¢/

7 8

fp sul tasto

al talon Vln. I

Ù Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 ˙™ 8

° ≥≥‰ ≥≥‰ ≥≥‰ 7 ≥≥≥≥ ≥≥‰ ≥≥‰ ≥≥ ‰ ≥≥‰ ≥≥‰ Œ & bœ œ œ œ œ œ 8 bœ œ œ œ . . . . œ. œ. bœ œ œ œ bœ œ œ œ mp

6 8 ˙™

˙™

fp

Vln. I

&

7 8

Ϊ

Ó

al talon Vln. II

≥≥ ≥≥ ≥≥ 7 ≥≥≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ & #œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ 8 #œ œ#œ. œ. # œ œ ‰ . . . . œœ œœ œ œ œ œ mp

6 sul tasto 8 ˙™

˙™

fp sul tasto

6 8 ˙™

˙™

fp sul tasto

Vln. II

Vla.

Vc.

&

7 8

Ϊ

al talon ≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ B œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ 87 œ .

≥≥≥ ≥ œ. #œ. œ. #œ . mp al talon œ≥. œ≥. ≥ ? bœ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ 7 #œ≥. œ≥. œ. 8

Ó

6 8 ˙™

˙™

fp sul tasto

≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ œ. ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ #œ œ ‰ œ œ ‰ Œ

6 ˙™ 8

˙™

fp

≥≥ ≥≥ ≥ ≥≥ ≥≥ œ. ‰ nœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Œ

sul tasto

6 ˙™ 8

˙™

mp fp al talon Cb.

? bœ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ œ≥ œ≥ ‰ 7 Œ 8 ¢

œ œ ‰

sul tasto

œ bœ

œ bœ

6 œ bœ nœ bœ œ 8 ˙™

f mp

fmp 31

˙™

#œnœ œ


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

b œœ ™™ # œ œ #œ# œ œ #œ nœ 3 œ bœ œ#œnœ œbœ œ bœ 3 Œ™ Gtr. & nœbœnœ nœbœ œ œ> # œ # œ œ œ # œ > # œ 3 3 > > > > > > n>œ f °? ∑ ∑ ∑ ∑ Timp. ¢ 363

Perc. I

Vln. I

° ¢/ ° & ˙™

∑ Oœ

æ ˙™æ

æ ˙™æ Oœ

&

∑ Oœ bbOœ Oœ bbOœ

bœ ™ bœ ™

bœ ™ Œ™

Ϊ Ϫ

mp

p

‰ ‰

j œ. œ. œ. œ. ß Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ p

nOœ

Oœ bœO

bb˙O ™™

nOœ

Oœ bœO

bb˙O ™™

nœO bbOœ b O bœ

bb˙O ™™

nœO bbOœ b O bœ

bb˙O ™™

nO œO n œ b#œO

## ˙O ™™

˙™

æ ˙™æ

æ ˙™æ

& ˙™

æ ˙æ™

æ ˙æ™

Vln. II

& ˙™

æ ˙æ™

æ ˙æ™

Vla.

B ˙™

æ ˙™æ

æ ˙æ™

? ˙™

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™

˙™

‰ ‰ œ. œ. œ. œ. J

Vln. I

Vln. II

Vc.

b Oœ bb Oœ bO bœ b Oœ bb Oœ bO bœ O˙

? Cb.

¢

##Oœ

˙™

mp

= 369 rasgueando

& b œœœ bœ mf °? Timp. ¢ œ. Gtr.

œ bbœœœ

œœœ ™™™™ œ

œ.

bnœœœ œ

œœœ ™™™ œ

œ.

œ.

œ.

nn œœ œ b#œœ

œœ ™™ œ™ œ™

œœ ™™ œœ ™™ œ™

Ϊ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™

œ.

mf

Perc. III

A6 ° ¢/ œ

splash sizzle

œ

œ

œ

œ œ

pp mp ride Vln. I

bbO˙ ™™

° &

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

O˙™™

˙O ™™

˙O ™™

O˙ ™™

O˙ ™™

∑ p

&

Vln. I

O˙™™

bbO˙ ™™

p

&

Vln. II

p

&

Vln. II

˙O ™™ p

B

##O˙ ™™

Vla. p

? œ œ. mp ? œ.

Vc.

#œ # œ. #œ.

œ œ. œ.

œ œ. œ.

#œ #œ. #œ.

#œ #œ. #œ.

Cb.

¢ mf 32


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

12 8

12 8 12 8

12 8

°? ¢

Timp.

Perc. I

°/

& ¢/

° j & #œ nœ #œ #œ nœJ

œ port. nœ

‰ #œ

Vln. I

&

œ. ∑

œ.

&

Vln. II

&

Vln. II

∑ œ.

mp

#œ B

por t.

12 8

&

Vln. I

œ ∑

Gtr.

W.B.

# œj

nœ J

#-œ -œ ∑

F. Cym.

# -œ

373

j œ #œ œ bœ

œ #œ œ # œ

œ.

œ. œ. ‰

œ.

12 8

12 8

12 8 . #œ ≈ R 12 8 # œ. ≈ R 12 8

œ. œ.

œ.

Vla.

œ. œ.

mp

?

œ #œ #œ œ œ

Vc.

≈ œ

≈ œr 12 8 .

p # œj

œ #œ ?

# œj

œ #œ œ # œ

Ϊ

bœ œ

œ

12 8

n>œ ‰

Cb.

¢ mp

= rit.

#œ j nœ #œ œ # œ J œ

377

Gtr.

12 & 8 Ϊ

Ϊ

U œ # œ 9 #œœ bœœ nœ œ œœ ‰ 8 ‰ # œœ J u U U 9 ∑ ∑ 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

/

U ∑

9 8

U ∑

6 8

/

U ∑

9 8

U ∑

6 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

U ∑

9 8

U ∑

6 8

9 8

U ∑

6 8

œ

por t.

U #˙ ˙˙ -

mp

Timp.

°? 12 ¢ 8

Perc. I

° / 12 8

F. Cym.

12 &8

W.B.

12 ¢/ 8

œœ ™™ œ™ œ™

6 8

6 8

rit.

j œ ‰ ‰ œ œ œœ

j œ p

ŠΪ

œ Œ™ #œ œ

Ϊ

Œ™ # œ # œj n œ œ J

& p

© Ó™

° 12 ≈ & 8 œ #œ. ≈ ‰ Œ ™ .

Vln. II

12 & 8 Ϊ

Vln. II

12 &8

Ó

Ϊ

Ó

#œ #œj nœ œ J

w™ #wæ ™ æ pp æ div. nœ nwæ ™ ## œœ ## ww ™™

div. Vln. I

#œ œ

&

œ #œ

pp

Vla.

B 12 8

Vc.

? 12 8

∑ # œ. # œ. ≈ ≈ ‰ Œ™ # œ. œ. ≈ ≈ ‰ Œ™

∑ div.

Ó

œ bœ pp

Ó #œ

Cb.

? 12 nœ nœ bœ#œ nœ ¢ 8 > > >

w™ bw ™ æ

# œ j b œ œ œ # œ œ pp œ #œ J‰‰

w™ œ # œ œ #œ œ j b œ # œ œ nœ J‰‰ #œ

œ nœnœ#œ n˙ ™

˙

œ ˙™

f 33


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

cadenza ad libitum dolce

. U œnœ œ#œ r # œœ nnœœ œ b„ 6 ≈ #œ nœ ™ œ œ ™ nœ ™ ˙ ™ &8 œ œJ œ #œJ ™ ˙™ mp n œœ ™ ˙ ™ .

® ® ® ® ® ® ® ® ® œbœ U 5 ® œœœ œœœœ n œ œ œ œ œ œ œ œ„œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 r ≈ R ≈#œ ‰ œ 4 #n œœœ 4 #œ ˙

382

Gtr.

= ® ® ® ® ® ® ® U w œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ #œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ ‰ #nw w Jœ b œ œ n œ œ w #œ œ w J w

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

®œœœ®œœœ®œœœ ®œœœ®œœœ® ® ® œ n œ œ œ œœœœ‰ œœœ 4 œ œ œ &4 J bœ œ œJ

387

5 4

= U un poco barroco bœnœnœ œ ® n œ œ œ œœ #œœ œ ®„œœœ ®œœœ ® œœœ ® nœœœ ®œœœn®œ n œ œ œ œnœ bœ j nœœ n b œœbœœ #œ nœ nœœ œ œ #œ œ œ œœ œ 5 # œ ‰ b nnœœ œ œ œœ & 4 bœ # œ nœ œ œ œ #œ nœ nœ œ #œ n˙ œ

390

= bO & O OO OO OO O O

U b OO OO Ó O

5 XII

Timp.

°? ¢

Perc. I

°/

∏∏∏∏

∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

bœ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰

œ. ™ œ. ™ Œ ™

Ϊ

œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ Œ ™ .. .. . .

ß Hj j œ œ œ œ œœœ œ œ œ

/ ¢/

∑ ∑ ∑

° &

Vln. I

&

Vln. II

Perc. III

∏∏∏∏∏∏∏∏

∑ ∑ ∑

Cajon

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏

∏∏∏∏

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

=

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏

=

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

=

5 XII

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

=

OO OO O u

#œ ™ #O XII #O U* „ U* nœnœœ ™™™n bœœ ™™ ™ O œb œ OU œ * 6 J r œ ™ ‰ Œ nœ O ‰ #œ O‰ 8 Œ #bœœœ ™™ Œ œ ™ ˙ ™ #œœ ™ ≈ œ #œ œ nœO ™™ b œ # # œ œ œ œ œ œ™ ˙™ bœ œ œ nœ ™  œ ™™ nœ ™ ˙ ™ * œ œ 5 (diverso U durate) b œ ™ n ˙˙ ™™ · · 403 bœ ™™™ ™ œ œ ™ œœ œœ #œ œœ·œ nœ ™ œœ œœ œœ œ œœ œœ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œ n œ œ O™ œ b O ™ n œ œ ™ ™ œ Œ œ nbœœ ™ ‰ #œ ≈ #œ œ œ œ Œ ‰ œ bœ œ & ∑ nœ œ œ™ #˙ ™ nœ œ œ œ œ b œ Jœ nnœ™ œ œ œ b œ Jœ œ œ · œ œ · Jœ n œ J J J >œ · · · 413 œœ ™ œ œœ b#œœ œœ·œœ #œ ™ #œœ œœ nœ œœ·œ nœ ™ œœ œœ œ œœ·œ #œœ™™ œœ œœj ##œœ™™ œœ œœ r ##œœ™™ œœ œœ r œœ™™ œœ œœ r ##œœ™™ œœ œœ r #‰œœœ ™™‰ œ œ # œ œ n œ™ & J b œ œJ nœ œ œ #œ œJ œ œ · œœ b œ œ · ≈œ nœ b œ œ · ≈œ nœ œ œ · ≈œ œ b œ œ · ≈œ nœ b œœ ™™ b œ œ Jœ œ œ œ œ # œ œJ œ J J f · > b œ. œ ™ n œœ œœ ‚‰ b œ œ # œ œ œ œ œ 419 n œ œbœ œ œbœ ≈ nœnœœœ bœœ œœœ œ # œ # œ œ n œ œ n œ #œ n œ b œ # œ r œ œ œ ≈ œbœ R ≈ œnœbœbœ‰#œ nœ nœœ#œœnœbœœ œ nœœœnœ & ‰ n œ bœ#œœ Œ ≈ nœ œ Jœ bœ œJ nœ n ˙™ œ œ™ R f n œ b œ ™ # ˙ ™ sord. 425 œbœ œ œbœ ≈ œbœ œ œ œ œ ≈ n œ # œ ≈ œ b œ n œ œ b œ ™ œ œ œ œ œ œ nœ#œ ≈ Œ ™ œ nœ œ & nœ nœ œ#œ œ œbœ œ #œ#œ ≈ n#œœ ™™ nœœ ™™ n ˙˙ ™™ Œ ≈ nœ œnœ œ œ œ œbœ ˙ œ œ œ™ ™ #œ n˙ ™ R nat. > nœ 432 percutivo cuerdas tapadas œbœ œ . n œ œ œ n œ b œ œnœnœ œ b œ # œ n œ œ b œ œ b œ œ œ # œ n œ nœ bœ ≈nœ #œ ≈ nœ#œ œ œ#œ œ œbœnœ œbœ œ nœ#œ bœ & ≈ bœ #œ p p ™ œ œ œ œ œ œ #œ ™ œ œ œ œ œ 437 b œœ œœ. n œœ. œœ. bbœœ œœ. nœ ™™ œ ™™ œ ™™ œ œ œ œ œ #œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ. œ œ. ‚ œ œ œ ™ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ ‰ ‰ ‰ Œ ≈ ≈ j # œ ™ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ ™ ™ & nœ. œ . # œ n œ # œ™ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ n#œœ ™ œœ ™ . b œ . œ . . ‚ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ p p > œ œ™ mp 394

=

O OO O

q.=69 Tempo primo

arpegiado con sustain

=

desglos harmonics

j bœ ‰ #œ Œ bœœ #œ Ó n œœ b œœœ O OO OOO

mp

mp

B

Vla.

œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ bœ. œ. ‰ mp

Ϫ . Ϫ .

mp

«« ?

Vc.

œ. œ. ‰ #œ. œ. ‰ nœ. œ. ‰

œ. ™ œ. ™ Œ ™

Œ

œœ «« ‰ ‰œœ

mp

?

Œ

Cb.

¢

Ϫ fp 34

‰ ‰

˙™

œ


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

b œœ œœ. n œœ. œœ. & nœœ œœ ‰ #œ œ ‰ # œœ

Gtr.

Timp.

°? ¢

Perc. I

°/

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

444

bbœœ œœ. n œœ‰ nœ œ

· · b œ. œ. b œ. · œ œ œœ œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ œ œ # œ n œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ œ . nœ œ ≈#œ œ nœ nœ b œ œ n œ™ nœ™ Jœ . œ. . # œ. #œ. bœ. . n œ. . nœ. œ. . n œ . nœ œ œ b œ Jœ nœ œ œ b œ . J J f

nœ ™™ œ ™™ #œœ ™ œœ ™ Œ ™ n œ. ™ œ. ™

∑ Ÿ~~~~~~~~ Œ A6 ‰ .Gœ ™

H œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœœœœ

pp p

Cajon

/

Perc. III

¢/

Œ ƒœj

Ϊ

∑ Triangle

Ϊ

Vln. I

∑ ∑ div. . . .. .. ° bbœœ œœ ‰ œ œ ‰ b œ œ ‰ œ. ™ œ. ™ Œ ™ œ œ bœ œ œ ™ œ ™ &

‰˚ œj mp Ô. ‰ œ

∑ å œ œ

j œ ‰

Ϊ

≈ œr ‰ œ œ ‰ œj ≈ œr ‰ œj ≈ œr . . . ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ œ

p pizz.

Ϊ

œ bœ

˙™ bæ˙ ™ æ

fp

mp

œ œ

œ ≈ J bœ

œ œ œ J

œ bœ

œ J

œ

œ #œ œ J

œ œ

œ J

œ bœ ≈ J

œ œ œ J

œ bœ

œ J

œ

œ bœ J

j œ

j œ œ œ

œ bœ

j œ

mp

mp pizz.

æ ˙æ™ ˙™

div.

& œ. œ. ‰ œ œ ‰ bœ œ ‰ œ™ œ™ Œ ™ .. .. . . mp

Vln. II

Ϊ

œ œ

#œ œ ≈ œ J mp

mp fp

œpizz.œ B œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ #œ ™ œ™ œ™ .. .. . . mp

Vla.

æ ˙™æ

fp

mp

œ

æ ˙™æ

‰ œ7™

mp

arco

? œ. œ. ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ œ ™ œ ™ Œ ™ .. .. . .

Vc.

≈#œ7™ œ7 ‰

œ™ bœ ™

mp mp fp

mp

arco div. Cb.

pizz.

? œ œ ‰ #œ œ ‰ nœ œ ‰ Œ™ ¢ œ. œ. #œ. œ. nœ. œ. œ. ™ œ. ™ mf

‰ œ7

‰ œ

˙™

œ œ ≈ œ bœ J

mp

mp

fp

=

Gtr.

· œ™ bbœœ œ œœ œœ ™™ Jœ nœ ™ bœ J

rasgado

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

· · œœ œ œœ bbœœ œ œœ & Jœ Jœ bœ bœ J J

450

n ˙˙ ™™ n˙ ™ ˙™ nn ˙˙ ™™

°? ¢

œœ ##œœœ œœœ

œœ œœ

œœbnœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œœ œœ œ #œ œ œ œœ

mf

f Timp.

Ÿ~~ Ÿ~~~~ œœ œ œj bœ #>˙ ™ mp

sizzle

Perc. I

°/ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ

œ œ œ≈‰ œœ œ

ÙU Ω ‰ œj ˙

p

Clv.

Gro.

j ≈ r j ≈ r j ≈ r / ‰ œ œ‰ œ œ ‰ œ œ‰ œ œ . . . . ‰ ‰ œ œ ¢/ ‰ œ œ ‰ œ œ arco

Vln. I

° bœ &

œ bœ J

œ J

œ nœ ™ J arco

& œ

Vln. II

œ nœ J

œ J

œ

œ #œ ™ J

molto legato div.

‰ nœ œ

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

pp molto legato div.

‰ œœ

œœ ™™

pp arco

bœ B

œ bœ J

œ J

œ nœ ™ J

Vla.

molto legato div.

‰ œ bœ

Ϫ Ϫ

pp molto legato div.

? bœ ™

Vc.

bœ ™

bœ ™

nœ ™

œ ‰ bœ

Ϫ Ϫ

pp molto legato arco Cb.

¢

? bœ

j œ bœ

œ J

œ nœ ™ J

‰ œ

Ϫ

pp 35

œœ œ œ

œœ œ œ


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto molto legato

œ

bœ œ nœ œ #œ œ # œ nœnœn œ # œ nœn œ nbœœ b œ ‰ bœ nnœœ

∏∏∏∏∏∏∏∏

458

> b œ œ # œ œ œ œ œ œ œ n œ b œ œ >œ™ œ œ

&

Gtr.

3

3

3

3 6 8 ∑ 8

3

f

°? Timp. ¢

∑ œ. mp

#œ. œ. #œ. #œ.

œ. 3 #œ. 6 œ. œ. #œ. 8 ∑ 8 #œ.

œ.

° Perc. I

/

3 6 8 ∑ 8

F. Cym.

/

3 6 8 ∑ 8

Gro.

¢/

3 6 8 ∑ 8

Vln. I

bœ œ

° & ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

& ˙™ ˙™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

B ˙™ <b>˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

Vln. II

5

nœ œ œ #œ #œ nœnœ œ œ bœ > b œ n œ n œ œ nœ œ œ œ œ mp 5 > > > > spiccato bœ. nœ. bœ œ bœ. . œ bœ. œnœ. bœ. . b œ œ. mp . . .

3 8

6 8 Ϫ

3 6 8 ∑ 8

spiccato

œ. Vla.

œ. #œ. #œ. #œ.

œ.

mp pizz.

? ˙™ ˙™

Vc.

˙™ ˙™

˙™

˙™

3 6 8 ∑ 8

œ œ œ œœ œœ œœ œœœœœœœœœ

r œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ b ≈œ œ œ œ ≈œ œ œœ nœ œ œ J Ó œœ#œ‰ #nœœœ ‰ œ ‰Œ ™ J J ‚ 3

œ. œ. #œ. #œ. #œ. mp

œ.

∑ ˙™

¢

3 6 8 ∑ 8

˙™ ˙™

? Cb.

œ. œ bœ bœ nœ . . . .œ . . . œ . . œ. œ. #œ #œ #œ

3 6 8 ∑ 8

˙˙ ™™ ™ 6 & 8 ˙˙ ™ ˙˙™™

464

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

=

mp 3

f 3 3 3 3 3

mf f

°? 6 Timp. ¢ 8

sizzle

Cym.

F. Cym.

R.S.

ÙU j °/ 6 Ω ∑ 8 ‰ pœ ˙ 6 /8 ∑ ∑ 5 © 6 ¢/ 8 ∑ & œ œbœ œ# œœ œœ

5

j Œ ‰ œœbœœ≈ œ #œ

Ϫ ΠϪ

div. Vln. I

° 6 ‰ &8 œ œ

œ™ ˙™ œ™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œœ ™™ ˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

œ™ ˙™ œ™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œ™ ˙™ œ™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œ™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

pp div. Vln. II

6 &8 ‰ œ œ pp div.

Vla.

B 68 ‰ œ bœ pp arco div.

Vc.

?6 ‰ œ 8 œ pp

Cb.

?6 ¢ 8 ‰œ pp

36


Gtr.

∑ œ. #œ. #œ. #œ.

œ.

œ.

mp Perc. I

°/

F. Cym.

/

œ #œ Glock.

¢& œ

nœ nbœœ

nœ #œ œœ

˙™ 3 ∑ 6 ˙˙ ™™ 8 8 ˙™ ˙˙™™ . f . œ . . œ. œ. #œ #œ #œ 83 ∑ 68 ∑ ÙU sizzle Ω j 3 6 ‰ ∑ 8 ∑ 8 pœ ˙ 3 6 ∑ ∑ 8 ∑ 8 ∑

mf

°? Timp. ¢

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto

œ. # œ. n œ. # œ. 472 n œ. n œ œ. . œ. . nœ. bœ œ b œ & nœœ

3 6 8 ∑ 8

indigena feel

∑ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ >œ >œ mp

b œ nœ bœ

Vln. I

œ nœ

° & ˙™ ˙™

5

mistico

œ œ#œ#>œnœ nœ œ b œ 5

œ bœ n œ n œ nœ œ > œ > œ > œ œ >

3 8

6 ‰ œ 8 œ œ™ pp

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

3 ∑ 6 ‰ mistico 8 8 œ œ™ œ. nœ. œ œ™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

Ϫ Ϫ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

Ϫ

˙™

˙™

˙™

‚œœ œœ n œ œ nœ œ œ œ bœ œ bœ œ bbœœ œœ nœJ Â

spiccato

bœ. & ˙™ ˙™

Vln. II

œ. œ b œ. .

bœ.

nœ.

bœ.

bœ.

bœ.

œ.

pp spiccato

œ. B ˙™ <b>˙ ™

Vla.

œ. #œ. #œ. #œ.

mistico

œ.

pizz.

? ˙™ ˙™

Vc.

œ.

œ. #œ. #œ. #œ.

œ.

œ. œ bœ bœ nœ . . . . œ . . . . œ. œ. œ. #œ #œ #œ

3 6 8 ∑ 8 ‰ bœœ pp mistico arco

3 6 8 ∑ 8 ‰ œ œ pp mistico

?

3 6 8 ∑ 8 ‰ œ

˙™

Cb.

¢

pp

= sempre arpegiado

‚ · ‰≈ ‚  ≈ #œ nœ œ & œ#œ œbœ#œ œ ® œ œ œ ‰

480

Gtr.

n œ bœ #œ #œJ ‰ œ ‰ œ Œ „

‰ „ XII Ê nœ ‚ ‰ O Œ #œ œ œ

œ O Œ œ œ #œ

f

°? Timp. ¢ >œ œ

Perc. I

œ. œ >œ

° / Hœ œ œ œ œ

œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

œ >œ œ œ >œ œ

œ. #œ. #œ. #œ.

œ.

>œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ

œœ œ œ œ œ œœ œœœœœ ≈œ œœœœ≈œœœœœ œ œ œ≈‰ œœ œ œ œ œ≈‰ œœ œ

p

/

F. Cym.

∑ 5 5

Glock.

¢&

bœ œ nœ œ œ #œ #œ >nœnœ œ

bœnœ

5 5

Vln. I

° & ˙™ ˙™

bœ œ ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

nœ œ œ #œ #œ >nœnœ œ

˙™ ˙™

bœnœ

spiccato

bœ. & ˙™ ˙™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

˙˙ ™™

Vla.

B ˙™ <b>˙ ™

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

Vc.

? ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

Vln. II

bœ.

œ. œ b œ. .

spiccato œ. œ. #œ. #œ. #œ.

nœ.

œ.

pizz.

? Cb.

¢

œ.

œ. #œ. #œ. #œ. ∑

˙™

37

œ.


Perictlus - Davallant a l'abisme - Pere Soto molto rall. 486

&

Gtr.

3 8

6 8

dolce

œ œ #œ œ™ œ œ œ O™

Œ

œ œ J

mp

°? Timp. ¢ œ.

œ.

3 8

#œ.

#œ. # œ. œ .

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 8 ™ œ ˙™ dim.

#œ œ œ Œ ™

˙™

˙™ #˙ ™

#˙ ™

p

mf

molto rall. Perc. I

°/

3 8

6 8

sizzle A Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⁄ ˙ ™ soft wool

wind machine

’˙ ™

˙™

pp p

/

F. Cym.

Glock.

3 8

> >œ n>œ >œ # œ b ¢& œ œ œ œ œ

3 8 Ϫ

6 8

6 8

∑ &

© #œ œ œ œ ™ #œ œ ™

˙™ ˙™

pp

Vln. I

° &

Vln. II

Vla.

œ bœ n œ œ nœ œ > œ > œ œ > > & bœ bœ. œ bœ. . œ. nœ. . B œ. œ bœ bœ nœ . . . . œ. . . ? œ. œ. #œ. #œ. #œ œ

3 8

?

3 8

Vc.

Cb.

¢

6 8 Ϫ

3 8

# Ϸ

œ- bœ-

6 8 b œ- n œ- #œ-

3 8

6 8 œ -

œ-

œ-

æ b˙æ™

æ ˙æ™

æ ˙æ™

æ ˙æ™

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™ ææ

pp

æ ˙™æ pp

æ ˙™æ pp

3 8

∑ ∑

arco 6 8 b œ bœ bœ6 8 #œ œ- bœ -

b˙ ™ ææ pp

b˙ ™ ææ pp

= molto rall.

œ. . bœ. œ. ≈ #œ #œ œ œ #œ bœ #œ bœ ™ . . œ r œ œ nœ. bœ #œ Gtr. & ≈ nœ œ œ mf R > °? ˙™ ˙™ Timp. ¢ #˙ ™ #˙ ™

n œ #œ

U b˙ ™™ nn˙˙ ™ n˙ ™

œ

493

bœ #œ bœ ™

˙™

#œ bœ #œ b˙ ˙ n˙ ˙™

√ ∑

#˙ ™

#˙ ™

molto rall. Perc.

F. Cym.

°/ ˙ ™ /

Perc.

™ ¢& Œ

Vln. I

° & <b>˙ææ™

˙™

∑ >r ≈ œœ ‰

˙™

√ ∑

˙™

√ ˙™

˙™

o √ ∑

√ ∑

&

mp nat.

æ ˙æ™

æ ˙æ™ ˙™

˙™

U ˙™ o

nat. Vln. II

æ & ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

æ B ˙™æ

æ ˙™æ

æ ˙™æ

˙™

˙™

U ˙™

˙™

U ˙™

o nat. Vla.

b˙ ™

o nat. Vc.

? <b>æ˙ ™

˙™ æ

˙™ æ

˙™

˙™

U ˙™ o

Cb.

? <b>˙ ™ ¢ ææ

˙™ ææ

˙™ ææ

˙™

˙™

U ˙™ o

38


II. Rescat lluminós Adagio q=57 dolce molto espress.

Guitarra

3 &4

Timbales

°? 3 ¢ 4

Percussió I

°/ 3 4

#œ œ œ

œ œ œ #˙

Œ

#œ œ œ

mp

es el batec del cor (è il battito del cuore)

3 /4 Œ

Taiko Drum

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

œ œ

mf

Percussió III

3 ¢/ 4

molto delicado div. Violí I

° 3 & 4 ˙™ #˙ ™

#˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

œ˙™ #œ #œ ˙™ #˙ ™

#˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ #˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

sempre pp div.

3 & 4 #˙™ ˙™

Violí II

sempre pp div.

B 43 ˙ ™ # ˙™

Viola

sempre pp a 2 molto espress.

?3 4 #œ #œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ

Violoncel

p

Contrabaix

? 3 pizz. ¢ 4 #œ ™

‰Œ

‰Œ

‰Œ

#œ ™

#œ ™

‰Œ

‰Œ

#œ ™

#œ ™

‰Œ #œ ™

‰Œ

‰Œ

#œ ™

‰Œ

#œ ™

#œ ™

p

= 10

bœ œ #œ ˙ & œ

Gtr.

bœ b ˙ œ ˙

nœ œ œ #œ œ œ

œ bœ œ œ nœ #˙˙

b˙ #œœ ˙˙

œ œ œ

œ œ œ

œ Œ Œ

°? ¢

Timb.

Perc.I

°/

/

Œ œ œ

Œ œ œ

Œ œ œ

Taiko D.

Perc.III

¢/

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ ∑

10

Vln. I

° & #˙ ™ ˙™

œ˙™ #œ #œ

˙™ ˙™

#˙ ™ ˙™

˙™ #˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙˙ ™ ™ psf

psf psf Vln. II

Vla.

& <#>˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

B ˙™ <#> ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

? Vc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ#œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ #œ#œ œ œ œ #œ œ œ

?

‰Œ

‰Œ

‰Œ

‰Œ

‰Œ

‰Œ

‰Œ

Œ

œ œœ

Œ

Œ

Cb.

¢

#œ ™

#œ ™

#œ ™

#œ ™

#œ ™

#œ ™

#œ ™

˙ mp

39

˙

œœ œ œ

˙


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto 20

œ œ œ

œ œ œ

œ œ #œ

°? ¢

Timb.

Perc.I

°/

/ Œ

Taiko D.

Œ

œ œ

Œ

œ œ

∑ Perc.III

œ œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

œ œ #œ

œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ

&

Gtr.

Œ

œ œ

œ œ œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

œ œ Œ œ œ Œ

œ œ

¢/ 20

Vln. I

° ˙™ & #œ œ œ

Vln. II

Vla.

˙™ #˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙ ˙ œ œ

˙™ #˙ ™

#˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙ ™ ˙™

& <#>˙™ ˙™

#˙™ # ˙™

˙™ ˙™

n˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

n˙™ ˙™

˙™ b˙™

#˙˙™™

B ˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

˙™ ˙™

˙™ n ˙™

b˙ ™ ˙™

˙™ # ˙™

œ ™ #œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ n˙˙ ™ # œ œ œ œ # œ œ œ #œ #œ œ pp

™ b ˙˙ ™

? Vc.

œ#œ œ œ#œ #œ pizz.

arco

?

‰Œ

‰Œ

Ϫ

Cb.

¢

‰Œ

#œ ™

‰Œ

#œ ™

‰Œ

Ϫ

‰Œ

Ϫ

‰Œ

#œ ™

‰Œ

#œ ™

#œ ™

n˙ ™

˙™

sf

mp

=

30 3

Gtr.

& #œ #œ

œ

œ

Œ

Œ

œ

œ œ #œ œ nœ bœ nœ

Œ

#œ #œ bœ

œ œ #œ

œ

soft

Timb.

°? ¢

A ! Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b˙ ™

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bŸ˙ ™ ∑

p

Perc.I

p ride

Ù Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™

°/

∑ pp

ΠTaiko D.

/

Perc.III

¢/

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ œ

œ Œ œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ ∑

Œ œ œ Ù splash Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ pp

cresc.

30

Vln. I

Vln. II

Vla.

° & <#>˙ ™ ˙™

˙™ #˙ ™

#œ˙ œ ™

œ

n˙™ b ˙™

˙™ ˙™

b˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

bn ˙˙™™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

& <#>˙˙™™

n˙˙™™

˙˙™™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙ ™ b ˙™

B ˙™ <#> ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

bœ bœ bœ

5 5 5 bœ b œ œ j œ œ bœ bœ J œ #œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

sf

b˙™ b˙ ™

tutti div

#œ œ#œ œ#œ

? Vc.

œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ

b˙ ™ b˙ ™

˙™ ˙™

Ϫ

bœ ™

‰ Œ bœ ™

mpsfz

˙™ ˙™

b˙™ b ˙™

˙™

b˙ ™

arco Cb.

? ¢ #œ ™

‰ Œ

‰ Œ

Ϫ

‰ Œ

‰ Œ n˙ ™

40


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto

œ œ

#œ & #œ 38

Gtr.

Timb.

bœ bœ

bœ bœ

°? bŸ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ 2 bœ Œ Œ 4 ¢

œ™ œ bœ n œ œ œ Œ Œ bœ Œ œ J

nœ b œ

bœ 3 ˙ J 4

bœ nœ 2 œ ™ 4 ∑

3 4

3 ™ 4 ˙

œ œ #œ

œ œ œ

mf

Ù Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™

°

™ ˙Ù

2 4

/

Cym.

Ÿ~~~~~~~~~~ ride Ù ˙™ œ Œ Œ

Rattles

pp p

p p

/

Taiko D.

Œ œ œ 2Œ œ 4 Ù Ÿ~~~~~~~~~ 2 4 ∑ ˙™

3 4 Œ

œ

3 4

Œ

œ

œ œ

ride

sizzle

Perc.III

¢/

Ù Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp

pp

Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Ç Ÿ~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~ Wind Chimes ∑ Î ˙™ ˙™ ˙™ ∑ p

mf

psf

cresc.

38

™ <b> ˙˙™

b˙ ™ b˙ ™

2 4 ˙˙

3 4 b˙˙ ™™

O™ n˙ ™

˙˙ ™ ™

˙™ b˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙ ™ ˙™

2 4˙ ˙

3 4 b˙ ™ ˙™

˙™ b˙™

#˙™ n ˙™

b˙ ™ ˙™

n˙ ™ ˙™

# ˙™ ˙™

˙™ ˙™

5 5 5 b˙ ™ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙ ™

2˙ 4˙

™ 3 ˙ 4 ˙ ™

bœ bœ œ n˙™ ˙™ b˙™

b˙ ™ ˙™

˙™ b˙™

˙™ ˙™

˙™ œ™ b œJ œ

? <b><b>˙™ ˙™

b˙™ b˙ ™

˙ 2 4˙

b˙™ 3 4 ˙™

˙™ n˙ ™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙ ™ ˙™

#œ #œ œ ˙™

?

bœ 2 bœbœ 3 œ#œ nœ œ œ b˙ ‰ Œ 4 4 bœ ™ bœ

˙

œ b˙

bœ b˙

Vln. I

° &

Vln. II

&

B Vla.

Vc.

˙™ ˙™

pizz.

<b>˙ ™

Cb.

¢

˙

œ

˙ œ

œ

= 48

œ œ œ

œ #˙

œ œ # œ #œ ™

˙

œ œ J

&

Gtr.

Ϫ

#œ nœ #˙ J œ ˙

nœœ #˙ ˙

3

°? ¢

Timb.

W.R.

°/

/

Œ œ œ

Taiko D.

Cab.

¢/

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

Ó ride

œ Ù A Ÿ~~~~ ⁄ œ mf

48

Vln. I

° & ˙™ ˙™

˙™ #˙ ™

#˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ <#> œ˙™ œ œ ˙ ™ B ˙™ ˙™ ˙™ # ˙™

˙™ # ˙™ #˙ ™ ˙™

&

Vln. II

Vla.

œ˙™ #œ #œ

˙™ #˙ ™

#˙ ™ ˙™

n˙™ ˙™

œ˙™ #œ #œ

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

#˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

a2

? œ˙™ #œ œ Vc.

#œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ arco

?

‰Œ

Cb.

¢

#œ ™

pizz.

‰ Œ

#˙ ™ #œ ™

‰Œ #œ ™ 41

‰ Œ #œ ™

‰Œ #œ ™

‰ Œ #œ ™

‰Œ #œ ™


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto 57

&

Gtr.

Timb.

œ bœ œ œ bœ

dolce molto espress.

°? ¢ œ

b œ œ#œ œ œ œbœ œœœ œ ≈ œ œ œ n œ # œ b œ œ œ œ œ œ # œ bœ mp # œ œ œ Œ Œ Œ Œ œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

œœ

œ œ

œ bœ œ œ œ#œ œ œ œ

p

W.R.

Rattles . . ° / ‰ œœ ‰ œœœ œ ‰ œœ ‰ œœœj ‰ ‰

. . œ œ ‰ œ œœ œ ‰ œœ ‰

j œœ œ

. . . . . . ‰ œœ ‰ œœœ œ ‰ œœ ‰ œœœ œ ‰ œœ ‰ œœ œ œ

mp Taiko D.

Perc. III

/ Œ <Ÿ>~ / ¢

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ b˙

œ

œ

œ

© œ œ

Œ

œ

œ bœ

/

&

57

Vln. I

° b˙ ™ & ˙™

˙™ ˙™

b#˙˙ ™™

˙˙ ™™

b˙ ™ ˙™

˙™

˙™

œ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ b ˙™

˙™

˙™

œ

˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

b#˙˙ ™™

molto delicado sul tasto

œ

& œ

Vln. I

œ

œ

œ bœ

œ

œ bœ

œ

œ

œ b˙

p

& ˙™ b ˙™

Vln. II

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

molto delicado sul tasto

œ

& œ

Vln. II

œ

œ

œ bœ

œ

œ bœ

œ

œ

œ b˙

p

B b˙™ ˙™

Vla.

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

tutti

? Vc.

œœ

bœ œ œ œ

?

œœ

‰ Œ

¢

bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

‰ Œ

Ϫ

Cb.

bœ œ œ œ

‰ Œ

Ϫ

œ

bœ œ œ œ

œœ

‰ Œ

Ϫ

œœ

bœ œ œ œ

‰ Œ

Ϫ

œœ

bœ œ œ œ

‰ Œ

Ϫ

Ϫ

‰ Œ œ™

= molto delicado

nœ œ bœ œœ œ & bœ œ œ œ 64

Gtr.

b -œœ œ

-œœ œ

-œœ œ

œ bœ

œ œ

˙ ‰ œ œ œœ bb˙˙

œœ

mp

Timb.

W.R.

°? ¢ °/

Taiko D.

/

Perc.III

¢/

harmonics

O

O

O

bO

O

bO

3

∑ . . ‰ œ œ ‰ œ œ œj ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œj ‰

∑ ∑ ∑ . . . . ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj

Œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

œ

œ ∑

Œ œ Ù ˙™

œ

Œ

œ

œ ∑

pp 64

Vln. I

° & <b><#>œ˙ ™

œ

œ

b˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

b#˙˙ ™™

˙™ b˙™

˙˙ ™™

molto espress.

saltando

&

Vln. I

˙™ b˙ ™

œœ ˙

œ œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ-.

œ-.

œ-.

b œ-.

p

˙™ <b> ˙™

˙™ b ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ b ˙™

˙™ ˙™

B <b>˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ b˙™

˙™ ˙™

&

Vln. II

Vla.

? Vc.

bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œœ œœ

? Cb.

¢

‰ Œ œ™

‰ Œ œ™

œ-.

bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ bœ œœ œœ

‰ Œ œ™

b œ-.

‰ Œ œ™ 42

‰ Œ œ™

‰ Œ bœ ™

‰ Œ bœ ™


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto 71

& O

Gtr.

Timb.

W.R.

Taiko D.

Perc.

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ bœ

°? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ¢ ° / ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj Œ Ù ˙™ ¢/ /

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ ∑

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ ∑

pp 71

Vln. I

° ˙™ & ˙™

˙™ œ Œ

& ˙ .

Vln. I

Vln. II

& ˙™ <b> ˙™

Vln. II

&

œ bœ bœ œ

bœ bœ ‰

bœ. -

œ-.

œ bœ bœ bœ

j bœ-. ‰

Ó

˙™

˙™

b˙ ™

˙™

˙™

˙™

b˙™

˙™

˙™ b˙™

˙™ ˙™

˙™ b˙™

˙™ ˙™

Œ

bœ ™

¢

b˙ œ

∑ ˙™ ˙™

? Cb.

˙™ ˙™

œ bœ ? Vc.

b˙˙™™

˙™ b˙ ™

bœ-.

B ˙™ <b>˙™

Vla.

˙™ n˙ ™

œ bœ

œ

Œ

bœ ™

œ bœ

œ

bœ nœ œ œ

œ

Œ

œ

b œ bœ œ

œ ‰

nœ ™

Œ

œ bœ bœ œ bœ œ bœ bœ ‰

bœ ™

Ϫ

Œ

œ œ

bœ ™

Œ

= œ œ œ bœ

77

bœ & bœ

Gtr.

œ

œ

bœ bœ

bœ bœ bœ œ bœ bœ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

bœ œ œ bœ

Œ œœ 3

Timb.

W.R.

°? ∑ ∑ ¢ ° / ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj ‰ œ œ ‰ œr ≈ ‰ œj Œ /

Taiko D.

œ

œ

Œ

∑ Perc.

œ

œ

Œ œ œ

Œ œ œ

¢/

Œ

œ

œ

Œ

Ù ˙™

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ ∑

pp 77

Vln. I

° b˙ ™ & n˙ ™

˙™ ˙™

b˙ ™

˙™

˙™

˙™

j ‰ bœj ‰ œj ‰ ˙ ™ b œ-. -. -.

b˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

b˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

b˙™

˙™

˙™

˙™

B b˙™ n˙ ™

˙™ ˙™

b˙™ b ˙™

˙˙ ™ ™

˙™ n˙ ™

˙™ ˙™

&

Vln. I

& n˙ ™

Vln. II

Vla.

? Vc.

b˙˙ ™™

˙˙ ™™ ∑

bœ œ œ œ bœ œ œ œ bb˙˙ ™™ n œ œ nœ œ

˙ ™™ ˙ œ

b˙™ ˙™

˙™ ˙™ bœ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ bœ

œ bœ œ œ bœ

œ bœ b œ

œ

œ

œ˙™ bœ ∑

&

Vln. II

b˙ ™ ˙™

p arco pizz.

? Cb.

¢

‰ Œ œ™

‰ Œ œ™

˙™

œ œ- #œ-

Ϫ f

43

‰ Œ

Ϫ

‰ Œ

bœ ™

‰ Œ

bœ ™

‰ Œ


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto

œ n˙ bœ nb˙˙

85

bœ bœ & œ

Gtr.

œ œ

œœ

bœœ œ bœ nœ œ

dolce

œ

œ

œ

œ

Œ

mp soft

Timb.

°? ¢

A ! Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ b˙

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ ˙™ ∑

p

W.R.

°/

∑ Œ

Taiko D.

/

Perc.

¢/

p ride

œ

œ

Œ œ

Œ

œ

Ù Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™

pp

pp

∑ Œ

œ

Ù Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™

∑ Ù Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™

pp

∑ Ù Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ pp

cresc.

cresc.

85

° b˙ ™ & b ˙™

˙™ ˙™

b˙ ™ ˙™

˙™ ˙™

Vln. II

& bb˙˙ ™™

˙˙ ™™

™ bn˙˙ ™

˙˙ ™ ™

Vla.

™ B b˙ b˙ ™

˙™ ˙™

œ bœ œ œ bœ b œ b œ n œ œ œ J J bœ œ

œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

sf

mpsfz

Vln. I

™ ? b˙ ˙™

Vc.

˙™ b˙ ™

˙™ ˙™

bn˙™ ˙™

˙™ ˙™

bb˙˙™™

˙˙™™ 5

5

5

5

˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

˙™

5

5

arco

? bœ ™

‰ Œ

bœ ™

‰ Œ

Cb.

¢

n˙ ™

= #œ œ œ nœ

91

œ

Timb.

Œ Œ

&

Gtr.

Ó

°? Œ Œ ¢ œ

#œj

œ b œ bœ n˙ b˙

œ œ œ œ bœ

ΠnO

˙

Ó

Œ œ œ

Œ œ œ

mf

Cym.

Ù °/ ˙ ™ p

Taiko D.

Perc.

/ Œ œ œ Œ Ù Ÿ~~~~~~~~~ ¢ / ˙™

œ œ Œ œ œ ∑

Œ œ

Œ

œ ∑ &

œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ

œ

© œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ

˙

œ

psf 91

Vln. I

° ˙™ & ˙™

˙™ ˙™

O™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

œ b œ bœ

™g ˙m.v. lis

b˙ ™ b˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

b˙ ™ ˙™

sul tasto

œ

œ œ ˙

bœ nœ œ œ

pizz. 3

s.

&

Vln. I

Ϊ

p

7

Œ

œ œ n˙ ™ œ # œ œ b œ œ # œ œ#œ

œ

œ

p

mp Vln. II

Vla.

Vc.

& n˙˙ ™ ™

˙˙ ™ ™

˙™ ˙™

˙™ b˙™

n˙ ™ ˙™

b˙ ™ ˙™

n ˙˙ ™™

˙™ B b˙ ™

˙™ b˙ ™

œ œ œ b˙ ™ ˙™ ˙™

n˙ ™ b˙™

b˙ ™ n˙ ™

˙™ b˙™

˙™ ? ˙™

˙™ b˙ ™

˙™ b˙ ™

˙™ b˙™

b˙™ b˙ ™

b˙™ ˙™

n˙ ™ ˙™

™ œ˙ ™bœ œ b ˙˙ ™

˙˙ ™™

˙™ ˙™ b œ ™ n œJ b œ ˙ ™

b˙™ n˙ ™

œ œ bœ œ ˙™ ˙™ œ œ

œœ

bœ œ œ œ

pizz.

? Cb.

¢

bœ œbœ œ œ ˙ œ™ ‰ Œ

œ

˙ œ

˙

œ b˙ 44

œ b˙

∑ œ

‰ Œ œ™


Perictlus - Rescat lluminós - Pere Soto 101

bœ œ œ ‰

˙

&

Gtr.

œ œ bœ J

Ϫ

˙

bœ œ œ ‰

˙

œ J

Ϫ

3

Timb.

Cym.

°? ¢ °/ / Œ

Taiko D.

œ ˙™ J

Ϫ

3

œ

Œ

œ

‰ bœ œ œ

Ϫ

œ

˙ Glock.

œ bœ J

Ϫ

¢&

Œ

œ

œ bœ J

Ϫ

œ

Œ

œ

j œ œ

˙

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

‰ bœ œ œ

Ϫ

œ

˙

3

Œ

œ

œ bœ J

Ϫ

œ

Œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

j œ ˙™

3

101

Vln. I

° ˙™ & ˙™

Vln. I

& ˙

div. œ œ j œ œ œ

3

‰ bœ œ œ

œ œ

Œ

b˙ ™ ˙™

œ

3

Œ

‰ bœ œ œ

j œ bœ

Ϫ

j œ œ

Ϫ

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

b˙™

˙™

b˙™

˙™

b˙™

˙™

˙™

B ˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙™ ˙™

˙™ ˙™

b˙™ ˙™

? œ œ bœ œ œ œ

œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ

bœ œ bœ œ bœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ

pizz.

pizz.

&

Vln. II

Vla.

Vc. arco Cb.

Ϫ

Ϫ

#œ˙ ™ œ

b#˙˙ ™™

˙™

& ˙™

Vln. II

j œ bœ

b˙ ™ ˙™

œ

#œ˙ ™ œ

b#˙˙ ™™

˙™ ˙™

? ™ ¢ ˙

arco

‰ Œ

‰ Œ

Ϫ

˙™

‰ Œ

Ϫ

‰ Œ

Ϫ

‰ Œ

Ϫ

‰ Œ

Ϫ

Ϫ

= molto rit. 109

O™ Gtr.

Timb.

Cym.

& °? ¢ °/

O

O

O

Œ

bO Œ

Œ

O Œ

Œ

Œ

Œ

#O Œ

œ

¢&

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

U ∑ U ∑ U ∑

Œ

/

Taiko D.

Glock.

#O ∑

Œ œ œ

U ∑ U ∑

109

Vln. I

° & ˙™

#˙ ™

b˙ ™

˙™

œ

œ

#˙ ™

˙™

œ #œ #œ

˙™

U ˙˙ ™™

#˙˙ ™™

U

arco

& ˙™

Vln. I

& ˙™

Vln. II

˙™

˙™

˙™

˙™

#˙ ™ #˙ ™

˙™ ˙™

˙™

˙™ #˙ ™ ˙™

#˙ ™

˙™ U ˙™ U ˙™

&

Vln. II

Vla.

<b> ˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

B <b>˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™ # ˙™

U ˙™ ˙™ u

?

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ œ #˙ ™

U ˙™

Vc.

bœ œ œœ œ œ

? Cb.

¢

‰ Œ œ™

‰ Œ œ™

‰Œ œ™

‰ Œ #œ ™

‰ Œ #œ ™

‰ Œ #œ ™

‰Œ #œ ™

‰Œ #œ ™

‰Œ #œ ™ pp

45


III. Retorn a la llibertat TEMPOS STARTS AT CONDUCTOR SIGN Allegro q= 120 Tempo I

Guitarra

4 &4

Tempo I

Timbals

°? 4 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ 4 w w w mp Temple Blocks a piaccere dinàmiques i interpretació

layer 1

Percussió I

° 4 /4

„œ 3 œ œ œœ œœ Œ œ‰ œ œ mp

Tempo I

Œ

œ œ

œœ œœ‰ œ

3

Œ

3

3

3

a piaccere dinàmiques i interpretació

nœ 5 bœ œ nœ#œ ≈ œ œnœ ≈ Œ ‰ œ œ œ ≈ œr œ# œ

Glockenspiel

©

Tempo I Percussió II

4 /4

Ó &

Œ

5 5

Tempo I Percussion set

4 Percussió III / 4 ¢

cowbell triangle tom

hihat close aro

small cymbal 5 ¿¿ ¿ ≈ œj œ 1 1

ride

Ÿ~~~~~~~~~ œ

1 ¿¿ ‰ œ 1 1 ‰ J 3

¿ J

3

mp

tambourine

œ

3 j3j j œ œ ‰ bœ œbœ nœ œbœ œ bœ 3

snare

Tempo I a piaccere dinàmiques i interpretació sul pont. START Violí I(a)

° 4 Œ &4

3

3

j œ

œ œ# œ ™

œ bœ

3

3

‰ œ

3

j œ #œ ‰ j ‰ j n œ b œ œ bœ

sempre mf a piaccere dinàmiques i interpretació Tempo II q= 130 sul pont. 3

layer 2 Violí I(b)

4 &4 Œ

3

Œ

3

‰ œ

œ

œ

sempre mf

3

‰ j œœ

3

3

œ

œ

j j Œ œ œ œ

3 j ‰ #œj j Œ # œ œ nœ bœ œ nœ œ #œ

‰ bœ bœ b œj œ

j ‰ nœj ‰ nœ œ

3 j ‰ #œj œj Œ œ

‰ bœ bœ b œj n œ

œ

Œ

œ

œ

3

Tempo III q= 100 5" layer 3 Violí I(c)

Tempo IV q= 110 5" Violí II(a) layer 4

a piaccere dinàmiques i interpretació sul pont. 3

3

4 & 4 œj #œ ™

3

Œ œ œ œ

œ

sempre mf sul pont. a piaccere dinàmiques i interpretació 3

3

3

3

3

3

3

4 & 4 ‰ Œ™

‰ œ #œ œ bœnœ œ œ œ

3

bœ œ #œ œ œ nœ

œ ˙

3

3

Tempo V q= 90 5" layer 5 Violí II(b)

sempre mf a piaccere dinàmiques i interpretació sul pont. 3

3

4 &4 Ó

‰ Œ™ œ bœ

Tempo VI q= 95 5" layer 6 Violí II(c)

3

4 &4

3

‰‰œ

3

œ œ# œ ‰ ‰ b œj œ

q= 115 Tempo VIII 5" layer 8 Viola(b)

3

3

‰ œ

3

Œ #œ

œ œ nœ

Œ bœ

œ

œ

sul pont. a piaccere dinàmiques i interpretació B 44 wæ

3 3

‰ ‰ œ

œ œ #œ

œ

j œ ‰ ‰ bœ

‰ œ

‰ #œ

œ œnœ 3

3 3

3 3 3

B 44 Œ

3

j œ ‰ bœ œ ‰ ‰ œ

œ nœ œ

Œ

3

j œ ‰ bœJ ‰ ‰ bœ œ

Ϫ

œ

Œ

œ œ

3 3

3

Tempo I

layer 1

?4 4 #~ #w

# w~

port.

w

port.

bbw~

port.

bw

por t.

sempre mf Tempo I Violoncel(b)

?4 4 #w sempre mf Tempo I

Contrabaix

Œ

3

sempre mf sul pont.a piaccere dinàmiques i interpretació

sempre mf

Violoncel(a)

œ

3

q= 105 Viola(a)

˙

3 j ‰ #œj œj Œ œ bœ œ#œ œ nœ œ 3

3

sempre mf Tempo VII 5"

3

a piaccere dinàmiques i interpretació sempre mf sul pont.

œ layer 7

3

nœ œ #œ nœ œ nœ œ

?4 ¢ 4 w

w

w

sempre mf

46


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 4

Timb.

&

Gtr.

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ w

Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ

œj

>… œ

œŸ~~ œ

Œ

f

Ø ‰ œj œJ

° / Œ

Bongos

j œ

Œ

f

3 3 ‰ œj œ œj œ ‰ œj œJ ‰

>œ …

œ

Œ

Œ

å j œ

Œ

Œ

bœ nœ

j œ œ

œ

Œ

5 5

œ n œ #œ #œ œ ≈ #œ œ œ ≈ Œ

& Œ

Glock.

Œ

Œ

bœ nœ bœ ≈ nœ œ œ ≈ Œ

≈ œœnœ ≈ œ œ ≈ œœ œ ≈ œœ 7

5

Perc. III

¿ œœ 1 œœ ≈ œ œ 1 œ œ ≈ ¿R ≈ ¿1 ¿ œ ≈ œ 1 ≈ ¿ ≈ / ¢ R 7

7

5

7

7

¿¿™™ Ÿ~~~~~~~~~ crash œœ œœ œœ œœ œœ 1 œœ 1 ¿ œ œ 1 œ ≈ ≈ ≈ 1 ≈R≈ ≈ J ≈ œR œ œ œ œ 1 Œ 7

7

7

7

7

5

5

3

3

4

Vln. I(a)

3

° Œ &

3

3

3

j nœ # œ

j nœ bœ

œ nœ Œ ™

j œ œ

j b œ n œ œ bœ

‰ j‰ j œ bœ œ

œ bœ œ

3

j bœ œ b œ œ

3

3

3

3

& ‰ œj ‰ j œ #œ œ œ œ œ nœ bœ

Vln. I(b)

3

&

Vln. I(c)

3

j ‰ Œ œ

3

3

3

& ‰ bœ bœ j bœ nœ

Vln. II(b)

j œ nœ

˙

j ‰ Œ œ

3

œ

3

3

j œ nœ œ œ

3

#œ œ ˙

3

j Œ œ

j œ œ

#œ 3

j j œ œ nœ

‰ œ nœ œ

bœ 3

3

3

‰ j‰ j bœ œ œ 3 œ œ œ

j Œ œ

3

j ‰ nœj ‰ nœ œ

3

j œ œ

3

3

j j œ œ nœ

œ

3

3

#œ œ

3

& j ‰ nœj ‰ nœ œ

Vln. II(a)

˙

3

j œ bœ #œ œ nœ

3

‰ j ‰ ≈ œr œ œ nœ œ œ

‰ j‰ j b œ nœ œ 3 œ œ

3

3

‰ nœ

œ

œ

œ

bœ œ #œ œ œ nœ

œ œ

3

3 3

3

&

Vln. II(c)

‰ œ >

3

‰ œ œ œ ‰ ‰ j bœ bœ

3

‰ œ

‰ œ

3

3

Œ

Œ

œ œ bœ

œ

œ

3 3

3 3 3

B bœ

Vla.(a)

œ

œ

Œ

œ

3 œ bœ ‰ ‰ bœJ ‰ nœj ‰ ‰

Ϫ

œ nœ œ œ

‰ ‰ œ bœ ‰ œj Œ 3

3

3

3 3

B Œ

œ #œ œ

œ

‰ œ

Vla.(b)

3 j bœ ‰ ‰ œ #œ œ œ œ

3

‰ œ

œ

3 3 3 3

? Vc.(a)

n w~

## w~

w~

w

#w

w

w

æ wæ

? Vc.(b)

? Cb.

¢

w f

subito fff

47

œnœ nœ œ ‰ bœJ ‰ œ

‰ œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 7

&

Gtr.

°? ¢

Timb.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w fp Cymbals

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ß

Bongos

° Bongos

Ø œ œ ‰

/ ‰

ٜ

3 3

jœ œ J

j œ

j œ

œ

œ

jœ œ J

Ó ride

œ œ Glock.

& Œ

≈ œR ≈

Œ

7

Perc. III

¢/

nœ œ bœ ≈

≈ ≈

5

5

œ œ

≈ œR ≈

≈ œR ≈

7

7

7

œ œ œ œ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 R R 5

Œ

¿ ¿ ≈ R ≈ 1 Œ

5

Œ

Ó

5

3

7

Vln. I(a)

° Œ &

3

3

œ

œ

œ

3

j œ

Ϫ

j bœ

j œ

œ

j œ bœ

œ b œ nœ n œ b œ nœ 3

3 3

Vln. I(b)

3

&

j bœ

3

Œ œ œ œ œ œ

œ

j œ

‰ ‰ bœ œ

œ nœ œ

œ

3

3

Vln. I(c)

& Œ

æ # ˙æ™

3

3

j œ

œ œ

œ

j #œ

œ

‰ j ‰ œ œ œ 3

3

Vln. II(a)

&

3

œ

3

œ

j œ œ

œ

œ nœ

œ

˙

3

Vln. II(b)

3

Œ

j bœ

3

3

&

œ ˙

œ

œ

œ #œ bœ œ

œ

j #œ

œ œ

œ

j Œ œ

œ

œ ‰ œj ‰

3 3 3 3

Vln. II(c)

œ

& œ

‰ œ

œ

œ bœ ‰

j œ

í ™™ j #œ

Œ

3

j œ

œ

Œ bœ

3

3

j œ

3 3

3

3

3

Vla.(a)

œ œ œ nœ ‰

B œ

bœ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ #œ œ œR ≈ ‰

j œ

œ

3 3

3

3 3

B ‰ Vla.(b)

œ

œ

œ

j œ

? Vc.(a)

w~

w~

port.

w

w

port.

? ¢ bw

w

? Vc.(b)

Cb.

48

j œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 9

Gtr.

Timb.

&

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ w w

Cym.

<Ÿ>~ °/ Œ

Glock.

& Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ œ

Œ

œ

œ

≈ œR ≈

œ

≈ œR ≈

7

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

bœ œ œ

Œ

Œ

œ œ nœ #œ ≈ œ

≈ Œ

Œ

7 5 5

œ œ œ Perc. III

¢/

¿ ≈ R

œ 1

¿ 1 ≈ ¿R

5

≈ ¿ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1

5

5

¿ ¿ ≈ R ≈ 1

5

Œ

Ó

5

9

Vln. I(a)

° & bœ

3 3

3

j œ

j œ œ

3

j bœ

Œ

3

j bœ

bœ œ

j œ

#˙ bœ

3 3

Vln. I(b)

& Œ

3

j œ.

j bœ.

3

‰ bœ

œ

Œ

3

Vln. I(c)

œ

œ

j #œ

j œ

j nœ

œ

&

‰ nœ

œ

œ

œ

3

æ #˙æ

œ

œ

œ

œ

œ

j Œ bœ

j œ #œ

œ

3

j nœ

j œ

œ

3

j ‰ œ

œ

3

œ

3

Vln. II(a)

Ϫ

3

&

3

3

Œ œ

œ

œ

#˙ œ

3

3

Vln. II(b)

&

œ

3

j œ

œ ‰

bœ 3

3

Vln. II(c)

& œ

j œ

3

j œ

œ

Œ

œ œ

œ

#>œ

3

™™î

œ œ

œ

3

Œ

j bœ

m.v.

Œ

œ

j #œ

3

j ‰ nœ œ œ

j nœ œ œ nœ œ

3

3 3

3

3

B ‰ Vla.(a)

œ œ #œ œ œR ≈

j œ

œ

œ

œ

B <b>œ

j œ

œ

j œ

œ

œ

œ

œ

Ϫ

‰ œ

bbw~

port.

w

bw

port.

? ¢ <b>w

w

port.

? Vc.(b)

port.

Cb.

œ

œ

3

œ J

? w~

nœ œ™ J

3

œ

3

Vc.(a)

œ

3

3

Vla.(b)

49

œ ‰ J


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 11

Timb.

&

Gtr.

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ w

Ÿ~~~~~ œ gliss. œ

>œ …

œ

j œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

f

Cym.

°/

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

n œ #œ & Œ

Glock.

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

œ #œ œ ≈#œ œ œ ≈ Œ

œ #œ

Œ

œ #œnœ ≈ #œ œ œ ≈ Œ

Œ

œ œ œ œnœ ≈ #œ#œ #œ ≈ Œ

œœ

œ œnœ ≈ #œ œ œ ≈

5 5

5

5 5

5

5

Perc. III

¢/

¿ ¿ œ 1 1 ‰ 1 J 3

5

Ÿ~~~~~~ œ

¿ ¿ ¿

¿ J

5

≈ œj œ 1

1

œ œ œ œ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 R R

3

5

5

5

5

11

Vln. I(a)

° &

3

3

Œ™ bœ œ

3

3

‰ bœ ‰ j ‰ j j œ œ bœ œ bœ œ #œ œ

j œ nœ

3

j œ œ nœ bœ

nw

3

3

& ‰ ‰ œ

Vln. I(b)

3

3

œ #œ œ

œ

3

j ‰ ‰ #œ œ œ œ bœ œ

3

‰ ‰ œ

æ n wæ

3

3 & ‰ œ œj œ bœ

Vln. I(c)

3 3 j ‰ #œj ‰ œ œ

3

bœ nœ œ bœ

3

3

nœ œj ‰ œj j œ b œ #œ nœ

j œ #œ ™

3

œ bœ œ

3

3

&

Vln. II(a)

jœ j Œ bœ #œ

3 j ‰ œ œ œ œ

3 j ‰ #œj ‰ œ

3

3

í ™™ œ

3

n œ n œ b œ n œ b œ nœ

3

j ‰ œj j œ bœ #œ

j œ #œ ™

œ œ

3

3

&

Vln. II(b)

œ <#> ˙

3

j œ œ œ œ

3

3

3

‰ j ‰ j‰ j œ œ œ nœ œ #œ nœ œ œ

3

j œ ‰ Œ

j œ œ œ œ œ

œ œ

3

3

&

Vln. II(c)

œ

3

3

‰ ‰ ‰ j œ œ œj # œj # œ œœ œ œ

Œ

3

3

œ n œ b œj nœ œ

œ

3

‰ j œ œ bœ œ

œ b œ ‰ œj ‰ # œj 3

3

B œ

Vla.(a)

3 j j œœ Œ

3 3 3

œ

j œ Œ

œ

‰ œ

œ

œ

œ ‰ J

œ

œ

‰ œ

‰ œ

Œ

3 3 3

tremolo sul tasto

œ B w

Vla.(b)

œ

‰ œ

Œ

Œ

w

3 3

? nn w~

w~

bbw~

nw

w

bw

<b>w

w

nw

Vc.(a)

? Vc.(b)

? Cb.

¢

50

Œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto at conductor 14

&

Gtr.

bœ œ œ

∑ #œ

#œ œ œ nœ bœ bœ œ n œ nœ œ bœ bœ

f

Timb.

°? ¢

~~~ œŸ œ

œŸ~~~~ œ

œ

œŸ~~

3

œ œ œj œ

œ f

Œ

œ >

f

3

Bongos

°/

Ø œ œ œ ‰

3

œ J

œ

œ œ ‰

œ J

‰ œj œ œj œ ‰

3 j œ

j œ ‰ Ó

œ œ œ œ œ œ œ‰ mp

Œ

œœ œ 3

3

&

Glock.

œ

Perc. III

œ

œ

œ

œ

œ

œ

¢/

œ

œ

œ

œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !

Ó

mp

14

Vln. I(a)

° &

3 3

Œ

œ

œ bœ œ ™

j bœ

3 j3 j #œ œJ ‰ nœ œ b œ bœ œ bœ œ œ

œ

3

3

‰ œ

3

j bœ

j ‰ bœj œ bœ

œ

œ ‰

j œ

œ

3

« bœ

3

&

Vln. I(b)

Œ

Œ

« ‰ bœ

« 3

3

‰ œ

‰ bœj

3

3

Œ

3

Œ

j œ

œ

j bœ œ

3 j ‰ nœj bœj Œ b œ bœ œ œ n œ nœ œ

‰ #œ nœ j bœ b œ

3 j j ‰ œ œ

3 j ‰ nœj j Œ œ #œ

‰ #œ nœ j bœ b œ

œ

œ

œ

bœ 3

3

3 3 3

&

Vln. I(c)

j œ #œ ™

Œ œ bœ

œ

œ

3

3

3 3 3

3

™™î

&

Vln. II(a)

<b> œ

j œ #œ ™

Œ œ bœ

œ

œ

bœ œ n œ n œ bœ nœ

3

3

3

3

& b˙

Vln. II(b)

œ

3

jŒ b œ.

j œ bœ

3

j j n œ nœ n œ

œ

3

3

‰ œ

œ

œ

œ

bœ œ #œ œ œ nœ

œ œ

3

3

Œ

&

Vln. II(c)

œ

3

j b œ n œ bœ œ

3

‰ œ

3

3

3

Œ œ

œ œ bœ

Œ bœ

œ

œ

3

œ B Vla.(a)

w ææ

‰ ‰

œ œ œ 3 ‰ ‰ bœ œ J

‰ œ

‰ œ

œ œ bœ

3

B

Œ

Vla.(b)

3 j bœ ‰ bœ œ ‰ ‰ œ

œ nœ œ

œ ‰ bœJ ‰ ‰ bœ œ œ™ J 3

Œ

3

œ

œ

Π3

3

3

? <b><b>w~

port.

bw~

<b> w

port.

#w

port.

w~

port.

port.

w

port.

? Vc.(b)

? Cb.

¢

w

w

w

51

3

3

Vc.(a)

Π3

3

3


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 6 > #œ œ œnœ œ œ œ #œ J

Gtr.

XII

∏∏∏∏

≈ <#>˙˙ & ˙ ˙ 17

6

ff

Timb.

°? ¢

/

œ œ

Œ

œ

ff

Œ

Ø œ œ œ ‰

œ

œ

œœ œœ‰

3 nœ ≈ nœ #œ œ bœ œ nœœ #œ. œ bœ. # œ bœ nœ .

Ó

° T. Bl.

OO O ‰ bœJ Ê

œ

œ œ J

œ ‰

œ

œ J

œ œ

œ ‰

œ J

œ

œ ‰

œ

œ œ

3 3

& œ

Glock.

œ

œ

œ

˙

cymbal sizzle

¿ Perc. III

Œ

Ó

j nœ bœ

j bœ œ

¢/

p

17 3

Vln. I(a)

° Œ &

3

3

3

j œ œ

í ™™ bœ œ Œ ™

3

j n œ bœ œ nœ

3

3

j ™ œ bœ bœ b œ ™ î

œ œ œ ‰ b œj ‰ bœj œ 3

3

3

j bœ œ

&

Vln. I(b)

<b> œ ™

œ

œ

3

œ b œj n œ

3 r œ b œj ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰

˙ 3

3 j & bœ œ bœ nœ nœ

Vln. I(c)

3

j ‰ œ

3

Œ

nœ bœ

˙ #œ

j œ bœ

j Œ œ

3

3

j œ œ

3

‰ œ bœ œ

3 ‰ œj ‰ j b œ œ bœ bœ œ 3

3

3

j œ nœ bœ œ

3

&

Vln. II(a)

3 j j ‰ œ ‰ bœ <b> œ

3 3

bœ n œ

3

j œ nœ œ

j‰ Œ œ

3

nœ #œ ˙

j œ bœ

j Œ nœ

3 ‰ j‰ bœ bœ œ 3 œ b œj

3 3

&

Vln. II(b)

œ ˙

œ

œ #œ bœ œ

bœ >

3 j nœj œ œ

3

3

‰ œ

œ

œ

œ bœ

bœ œ n œ œ bœ nœ 3

3 3 3 3

3

3

3

& œœœ œ

Vln. II(c)

‰ œ bœ ‰ 3

j Œ œ

‰ bœ >

‰ œ

Œ

Ϫ

œ bœ ‰ ‰ bœJ ‰ nœ ‰ J 3

œ œ bœ

Œ

œ

bœ 3

œ

B bœ bœ

Vla.(a)

œ

Œ

3

‰ bœ nœ œ

œ

‰ ‰ œ bœ ‰

j œ Œ

3

3 3

3 3

3

B Œ

œ nœ œ

œ ‰

Vla.(b)

3 bœ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ J

œ

œ nœ bœ œ ‰ bœJ ‰ œ

‰ œ

3

3 3

3 3 3

? Vc.(a)

bbw~

w~

nnw~

bw

w

nw

w

w

bw

? Vc.(b)

? Cb.

¢

52


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto arpegiado

‚ ≈ œœ b œ n„ œ b ˙™ <#> & œ nœ ˙ ™ b˙™

 „ ‚œ n·œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ Œ

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏

20

#œ #œ œ œ

#œ #œ #œ œ #œ

6 > ≈ # œ œ œ n œ œ œ ‰ #œ nœ œ J 6

5

f

5

3

Timb.

ff

°? ¢

∑ bœ œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

p

crash

Bongos

°/

œœœ œ

œ œ J

Ù œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ œ Í

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

œ œ

œ œ

snares off

Glock.

œ

Perc. III

œ œ

&

œ

œ

¢/

œ

œ œ

3

20

Vln. I(a)

3

° Œ &

3 3

3

3

j œ. bœ

œ bœ œ ™

3

j j nœ œ œj ‰ œ n œ œ # œ œ œ œ bœ

‰ œj

œ J

‰ j nœ œ œ

3

3 3 3 ‰ bœj ‰ œ bœ œ œbœ >

3

Vln. I(b)

& nœ

œ

3

Œ

3

j ‰ nœ œ ‰ ‰ bœ œ j3 œ œ œ œ

& Œ

bœ n ˙7™

3

j ‰ œ

j œ ‰ ‰ n œ œ œ™ 3

3

Vln. I(c)

3

Œ œ œ œ 3

3

‰ j‰ ‰ nœ bœ œ n œj œ # œ b œj œ #œ

j œ ‰

Œ

œ bœ

3

j bœ

& <b> œ

3 3 bœ nœ œj œ œ

3

3

Vln. II(a)

nœ Œ œ bœ

˙

3

3

‰ ‰ j ‰ j # œ b œj œ bœ œ œ œ n œ œ 3

3

3

3 3 3

Vln. II(b)

œ bœ

& ˙

j bœ bœJ œ

œ

œ œ bœ œ

œ bœ

œ

œ œ œ bœ œ œ 3

3

3

3

3 3 3

Vln. II(c)

& œ œ bœ

j œ Œ

‰ ‰ œ bœ ‰

œ

‰ œ

‰ bœ

œ nœ nœ

Œ

œ

Œ

‰ bœ œnœ œ œR ≈ ‰ œj œ

œ

œ

œ

3 3

Vla.(a)

œ œ bœnœ ‰ bœJ ‰ œ

B bœ

œ

bœ œ ‰ œ

‰ bœ

‰ nœ

œ J

3 3 3

3

3 3 3

3

B ‰ bœ

bœ œ ‰ œ

Vla.(b)

œ J

‰ bœ œ nœ œ œR ≈ ‰ œj œ b˙

œ

j bœ œ nœ œ œ

bœ œ™ J 3

3 3

3 3

3

? w~

Vc.(a)

port.

bbw~

port.

bbw~

port.

bw

port.

? Vc.(b)

w

Cb.

? ¢ <b>w

port.

bw

port.

æ bwæ

gliss.

bœ ™ æ

subito fff f

53

bœ ™

œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

> #œ œ œ #œ ‰ # œJ # œ œ œ # œ & œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ 23

Gtr.

œ nœnœ bœ ‰

> nœœ J

œœ #>œ J œ

œ

œ œ

„j œ ˙ #œœ ˙˙

3

f

Timb.

Cym.

°? ¢ bœ

Ó œ œ

œ

œ

œ

œ

~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙Ÿ

°/ Œ

œ

œ

Œ

Œ

œ

œ œ bœ œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~œ œ

Œ

bœ œ

Û œ ˙ J

Ϊ

crash

& œ

Glock.

œ

œ

œ œ

œ

œ œ

ride

˙ ˙

open hi hat

¿ ¿ Perc. III

¿ ¢/ 1 1 1 1 1

¿ ¿ 1 1 ¿1

¿ ¿

ŸO™~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O J

¿ 1 1 1 1 Œ

O O™ J

Ó

mp

23

Vln. I(a)

° Œ &

3 3

3

3

j œ œ

j œ #œ

Ϊ

˙

j bœ

j œ œ

œ bœ

3

œ bœ œ ‰ #œ bœ ‰ œj ‰

3

3

j nœ nœ b œj œ bœ n œ

3

3 3

& œ

Vln. I(b)

3

3

‰ ‰ œ

œ

3

3

‰ ‰ bœ

œ nœ œ

œ

j‰ ‰ œ œ bœ bœ

3

‰ ‰

œ œ

œ

3

3 3

3

& #˙

Vln. I(c)

j Œ bœ

j bœ nœ

3 j ‰ bœ bœ œ œ

3 j ‰ nœj bœ

nœ nœ # œ œ

œ3# œ

j3 #œ œj ‰ nœ œj œ

3

3 3

j & œ ‰ Œ

Vln. II(a)

3

‰ œ

3

œ bœ #˙ bœ

jŒ bœ

j bœ nœ

3 3 j‰ j ‰ nœ #œ œ

j œ œ

‰ œ œ

3

# œ n œ b œ œ œ n œ nœ 3

3

j3 œ œ œ nœ 3

3

3

œ œ bœ œ nœ œ ‰ b œ 3

& ˙

Vln. II(b)

j Œ bœ œ b œ œ

bœ nœ

˙

3 3

bœ œ bœ & <b>œ

Vln. II(c)

3 ‰ ‰ bœ œ ‰ œj Œ

3

œ bœ

˙

œ

œ n œ bœ œ

j bœ bœJ œ

œ bœ

3 3 3

3

B <b>œ Vla.(a)

j bœ œ nœ œ œ

bœ œ™ J

œ

œ œJ Œ J

œ

3

j bœ

Œ

œ

œ nœ J

œ bœ bœ ‰ J 3

3

3 3

3

nat. sul pont. 3

B œ Vla.(b)

bœ ‰ œ

œ

bœ ‰ J

œ

Ϫ

w æ

œ

bœ ™

3 3 3 3

? Vc.(a)

nnw~

w~

bw~

nw

w

w

bw

w

nw

? Vc.(b)

? Cb.

¢

54


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 26

„ œ

& Œ

Gtr.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ

œ #œ

œ

œ

bw

œ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nw w

mf

Timb.

œ

°? Œ ¢

œ #œ

pp p

Cym.

°/

„ œ 3 œ œ œ œ œœ‰

Œ

œ œ œ 3

3

© ∑

&

Glock.

Ó

1 ¿ ¿ ‰ œ 1 1 J 3

¿ Perc. III

5 r œ œ œ œ# œ ≈ œ

&

Œ

¢/

Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~ œ

3

3

26

Vln. I(a)

° & nw

3

Œ

3

Œ

j œ

œ œ #œ ™

œ

& w

Vln. I(b)

j3 j j œ œ ‰ bœ œ bœ nœ œ bœ œ bœ 3

3

œ

3

Œ

3

‰ œ

œ

œ

3

‰ j œ œ

‰ œ

œ

œ

œ 3

3

& œj œ ™

Vln. I(c)

3

œ bœ œ

3

j œ #œ ™

3

3

Œ nœ œ œ

œ

3 j ‰ #œj j Œ # œ œ œ # œ nœ bœ œ nœ 3

3 & œj ‰ #œj j œ #œ

Vln. II(a)

3

3

3

3

3

‰ Œ™

j œ #œ ™

œ œ

œ b œ n œ b œ œ œ nœ œ

bœ œ #œ œ œ nœ

œ ˙

3

3

3

3

3

& # œj ‰ j ‰ bœ ‰ œ œ œ n œj œ bœ œ

Vln. II(b)

‰ Œ™

Ó

œ bœ

3

nœ œ #œ nœ œ nœ œ

˙

3

3

3

3

& <b>œ

Vln. II(c)

‰ nœ œ bœ nœ œ nœ

bœ bœ

œ

3

3

‰ ‰ nœ

3

œ œ # œ ‰ ‰ b œj œ

3

‰ œ

Œ #œ

œ œ nœ

3 3

bœ. œ. œ. b˙ B œ. œ. œ.

3

Œ

Vla.(a)

‰ ‰ œ

w

œ

3

3

3 j œ œ #œ œ ‰ ‰ bœ

3 3

1 3 3 3

B b˙7™

Vla.(b)

port.

Œ

3

j œ ‰ bœ nœ ‰ ‰ œ

œ nœ œ

Œ

j œ ‰ bœJ ‰ ‰ bœ œ 3

3

fff

? <b> ~ w

Vc.(a)

port.

## w~

w~

port.

#w

w

port.

w

w

? Vc.(b)

w port.

? Cb.

¢

w

55

Ϫ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œœ œ b œœ œœ

29

&

Gtr.

œ nœ œ

Πfff 3

Timb.

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ w w

3

Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ

œj

> … œ Œ

f

Ø

° /

T. Bl.

œ œ

Œ

Œ

åj œ

3

œœ œœ‰ œ

Œ

j œ

3 ‰ œj œ œj œ ‰ œj œJ ‰

œ J

Œ

Œ

Œ

Œ

bœ nœ

3 3 5

nœ bœ œ nœ ≈ œ œnœ ≈ Œ & #œ

Glock.

n œ #œ Œ

Œ

œ #œ œ ≈ #œ œ œ ≈ Œ

Œ

Œ

nœbœ ≈

5 5 5 5

Perc. III

¢/

¿ ¿ ¿

¿ J

5

≈ œj œ1 1

¿ ¿ ≈ œ œ 1 œ œ ≈ œ œ 1 œ œ ≈ ¿R ≈ 1 ¿ œ ≈ œ 1 ≈ ¿R 7

7

7

≈ œ œ 1 œ œ ≈ œ œ 1 œ œ ≈ œ œ1 ≈ ¿R ≈ œ œ 1 œ œ 7

7

7

7

7

29

Vln. I(a)

3

° &

3

3

‰ <b> œ

3

3

& Œ

Vln. I(b)

& ‰ bœ bœ j bœ œ

j ‰ nœj ‰ nœ œ

3 j ‰ #œj œj Œ œ

‰ bœ bœ b œj n œ

j ‰ nœj ‰ nœ œ

3 j ‰#œj œj Œ œ bœ œ #œ œ nœ œ

‰ bœ bœ b œj n œ

&

Vln. II(a)

3

3

3

3

#œ œ

3

‰ j ‰ ≈ œr œ œ n œ œ œ

j œ nœ

3

˙

3

j Œ œ

3

j j œ œ nœ

œ

3

j ‰ Œ œ

3

3

#œ œ ˙

3

j ‰ nœj ‰ nœ œ

œ

œ bœ

3

j ‰ Œ œ

3

j bœ nœ 3

˙

3

j bœ #œ œ œ nœ

j œ œ

3

j‰ j œ œ #œ œ œ œ œ nœ bœ

3

& ‰

Vln. II(b)

3

œ

3

œ nœ Œ ™

3

j j Œ œ œ œ

3

Vln. I(c)

3

j nœ # œ

j nœ bœ

3

3

3

j œ #œ ‰ Œ j ‰ j n œ b œ œ bœ

3

j œj nœ œ

œ

œ

3

3 3

& í ™™ bœ

Vln. II(c)

3

œ

3

3

Œ

‰ œ

œ

œ

3

‰ œ œ œ ‰ ‰ j bœ bœ

3

‰ œ

‰ œ

Œ œ œ bœ

3 3 3

B

‰ œ

‰ #œ

œ œnœ

Œ

Vla.(a)

œ

œ

Œ

œ

3 œ bœ ‰ ‰ bœJ ‰ nœj ‰ ‰

Ϫ

3

3 3 3

3

B Vla.(b)

œ

Œ

œ œ

Œ

œ #œ œ

œ

‰ œ

3 j bœ ‰ ‰ œ #œ œ œ œ

3 3 3

? bbw~

port.

bw

port.

w~

## w~

w

#w

w

w

? Vc.(b)

? Cb.

¢

w

56

‰ œ

3 3

Vc.(a)

3

™™î


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 5

∏∏∏∏∏∏

&

Gtr.

flamenco feel

3 3

j #˙ œ #œœ œœ ‰ œ b˙˙˙ # œ œ nœ#œ > œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

˙˙˙ ™™™ ˙ ™

œ ###œœœ p

Timb.

°? ¢

œŸ~~ œ

>œ …

œ

∏∏∏∏∏∏

32

œœ œ œ œœ „œ œ‰

j œ

Œ

∑ w

f fp

Cymbals

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ ß

Bongos

° Tri. /

j œ

œ

Ø ‰ œœ‰

Œ

œ

Ù œ

3 3 jœ ‰ œj œ œj œ ‰ œ J

jœ œ J ‰

Ó ride

5

œ œ &

Glock.

œbœ ≈ Œ nœ œ

≈ œœnœ ≈ œ œ ≈ œœ œ ≈ œœ Œ 7

Perc. III

¢/

≈≈

7

7

¿¿™™ Ÿ~~~~~~~~~ crash œ ≈ J ≈ œR œ œ œ œ 1 Œ 5

b œ bœ

≈ œR ≈

Œ

7

7

œ œ œ œ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 R R

5

5

5

nœ œ œœ ≈ œR ≈ ≈ œR ≈ Œ

≈ Œ

5

7

¿ ¿ ≈R ≈ 1 Œ

5

Ó

5

3

32

Vln. I(a)

3 ° ‰ j‰ j & <b>œ bœ œ œ bœ œ

3

3

3

j bœ œ b œ n œ

3

3

j œ

Œ bœ

œ

œ œ œ™

‰ j j bœ b œ œ b œ nœn œ b œ nœ # œ œj

œ

3 3

3 3

&

Vln. I(b)

3

j œ œ

3

3

‰ œ nœ œ

3

‰ bœj ‰

‰ nœ

œ

3

Œ

j ‰ bœ ‰ ‰ œ œ œ

œœœ œ œ

œ nœ œ

3

3

&

Vln. I(c)

3

‰ j‰ j bœ œ œ 3 œ œ œ

3

j œ n œ n œ nœ

3

3

3

j œ œ œ œ

Œ œ #˙ ™

‰ j ‰ j‰ #œ nœ œ œ 3

3

&

Vln. II(a)

3

3

3

3

Œ j b œ n œ n œ nœ

œ

œ #œ

3

œ

bœ œ#œ œ œ nœ

œ œ

˙

3

&

Vln. II(b)

3

‰ j‰ j b œ nœ œ 3 œ œ

j Œ œ

j <#> œ œ

3

‰ œ œ œ #œ bœ œ

˙

3

3

j œ n œ œ œ 3

œ

œ nœ

j Œ nœ

j #œ œ

3 3 3

3

3

3

Œ

&

Vln. II(c)

œ

œ

‰ ‰ œ bœ ‰ 3

œ œ œ œ

j œ

Œ

j #œ œ

œ

‰ bœ

3

j Œ œ

‰ j‰ j bœ œ œ 3 œ œ

3 3

3 3

3

3

3

B Vla.(a)

œ nœ œ œ

‰ œ bœ ‰ œj Œ

œ œ œnœ ‰ bœJ ‰ œ

œ

œ œ ‰ œ

‰ nœ

3

3 3

3

3

3 3 3

B Vla.(b)

œ

œnœ nœ œ ‰ bœJ ‰ œ

‰ œ

‰ bœ

œ œ ‰ œ

‰ nœ

j œ

‰ œ œ#œ œ œR ≈ ‰ œj œ

? Vc.(a)

<#><#> w~

w~

w~

port.

<#> w

w

w

port.

w

bw

w

? Vc.(b)

? Cb.

¢

57

j œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto con molta violenza 35

∏∏∏∏∏∏

nat.

nn˙˙ & bb ˙˙

Gtr.

Timb.

Œ

b œ œ b œ n œ b œ œ œ b œ nœ œ œ nœ bœœ nœ sempre fff

Œ

œ. œ. bœ. nœ. œ. 5

°?<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¢ w w w

<Ÿ>~~~~ Cym.

#œ nœ bœ bœ nœ #œ #œ

°/

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

&

Œ

≈ œR ≈

≈ œR ≈

7

7

Œ

œ œ Glock.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

œ bœ œ œ #œ ≈ œ œnœ ≈

œ œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

n œ #œ Œ

Œ

œ #œ œ ≈#œ œ œ ≈ Œ 5 5

5

5

Perc. III

¢/

œ œ œ œ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 ≈ ¿ ≈ ¿ 1 R R 5

5

5

¿ ¿ ≈R≈ 1 Œ

5

1 ¿ ¿ ‰ œ 1 1 J 3

Ó

5

Ÿ~~~~~~~~~ œ

3

35

Vln. I(a)

° &

3

3 ‰ œj ‰ œj

3

3

‰ j b œ bœ œ

œ

Œ

3

j bœ b œ

j œ

3

3

Œ™ b œ #˙

j œ œ bœ œ

j œ nœ

bœ œ

3 3

&

Vln. I(b)

Œ

3

3

j ‰ bœj ‰ ‰ œ b œ œ œ™ 3

&

Vln. I(c)

j œ ‰ Œ

3

&

Vln. II(a)

3

œ œ

3

œ œ

3

œ

œ œ

3

œ

‰ œ

œ

3 j ‰ œ bœ œ œ

3 3 j ‰ #œj ‰ œ œ

3

3 ‰ œ œj œ œ

3

j œ ‰ Œ

‰ œ #œ

œ

jœ j Œ #œ bœ

3

‰ j ‰ j‰ j œ œ œ nœ œ #œ nœ œ œ

3

‰ ‰ nœ

œ

3

j œ œ œ nœ œ

3

‰ ‰

j œ #œ

j Œ b œ.

3

3

&

Vln. II(b)

3

&

Vln. II(c)

3

3

‰ j‰ j bœ œ œ 3 œ œ œ

œ

j œ n œ n œ nœ

3

Œ

Œ 7 œ

3

3

Œ j b œ n œ n œ nœ

3

‰ j ‰ j‰ #œ nœ œ#œ

œ

7 ˙ 3

j nœ œ œnœ œ

œ

j œ œ œ œ

3

j œ œ œ œ 3

‰ j‰ j #œ œ œ #œ

3

3

3 3

3

3

B Vla.(a)

‰ œ œ#œ œ œR ≈ ‰ œj œ

œ

j œ œ nœ œ

œ

œ

œ nœJ œ™

œ

3

3

B <b>œ

Vla.(b)

3

3

j œ œ nœ œ œ

nœ œ™ J

3

‰ œ

œ œ

œ ‰ J

w

3

? w~

Vc.(a)

port.

bbw~

port.

nn w~

bw

port.

nw

? Vc.(b)

port.

w

? Cb.

¢

<b>w

w

w

58

3j j œ œ Œ

œ

j œ Œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

Gtr.

n>œ #œ

n œ. b œ. nœ. #œ. œ. œ « b œ. n œ. b œ. œ. œ. œ nœœ œ 5 5 n>œ œ b œœ

38

œ & nœ bœ

ff

Timb.

°? ¢

œ nœœœ

Œ ˙ >

mf

œœ œœ nœœ bœœ

bœœ nœœ œœ bœœ

œ

œ bœ

œ œ

b œ nœ œ bœ

œ f

mf

Cym.

Glock.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

°/ Œ

Œ

œ #œ œ œ≈Œ # œ œ ≈ & nœ #œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

Œ

œ œ œ œnœ ≈ #œ #œ#œ ≈ Œ

Ø œ œœ‰ œ J

Œ

œœ

œ œnœ ≈ #œ œ œ ≈ œ

œ œ œ‰ œ J

œ

œ

œ

5 5 5 5

5 5

Perc. III

¢/ ‰

¿ ¿ ¿

¿ J

5 ≈ œj œ 1 1

œ œ œ œ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1 5

≈ ¿R ≈ ¿ 1 ≈ ¿R ≈ ¿ 1

5

5

5

38

Vln. I(a)

3 ° ‰ ‰ j ‰ j & #œ b œ # œ nœ œ

3 3

3

3

Œ

j œ œ

nœ bœ

œ bœ

œ bœ œ ™

j bœ

nw

3

3

Vln. I(b)

&

3

j ‰ ‰ #œ œ œ œ bœ œ

3

3

‰ ‰ œ

Œ

æ n wæ

3

Œ bœ. >

‰ bœ. >

‰ œ >.

3 3

3

Vln. I(c)

&

3

bœ nœ œ bœ

3

nœ œj ‰ œj j b œ #œ nœ

œ

j œ #œ ™

3

œ bœ

œ

3

j œ #œ ™

Œ œ bœ œ

œ

3

3

Vln. II(a)

3 & œj ‰ #œj ‰

3

3

œ œ

3

nœ œ bœ

n œn œb œ

3

j ‰ œj j œ bœ #œ

j œ #œ ™

3

œ œ

œ

j œ #œ ™

œ bœ

3 3

Vln. II(b)

&

3

3

‰ j ‰ j ‰ j œ œ œ nœ #œ nœ œ œ

œ

3

j œ ‰ Œ

j œ œ œ œ œ

3

3

œ œ #˙ œ

jŒ bœ

j œ #œ

3

3

Vln. II(c)

Œ

&

3

œ n œ b œj nœ

3

œ

3

3

j œ œ bœ œ

‰ #œ b œ

œ

‰ j‰ j œ #œ nœ

Œ

œ

3

j b œ n œ bœ œ

3

3 3

Vla.(a)

B œ

‰ œ

œ

œ

œ ‰ J

œ

œ

‰ œ

œ

Œ

Œ

w

3 3 3

œ Vla.(b)

B œ

‰ œ

Œ

Œ

Œ

w

3

3 j bœ ‰ bœ œ ‰ ‰ œ

œ nœ œ

3 3 3

? w~

bbw~

w~

port.

w

bw

w

port.

? ¢ <b>w

nw

w

Vc.(a)

? Vc.(b)

Cb.

59


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œœ bbœœ

œ & œ

Gtr.

œœ nb œœ

œœ œœ

41

œ œ œ

w w w

ff

nœ œ bœ œ # œ œ n œ #œ œ n œ n œ nœ œ #œ œ #œ Ó n ˙˙ ff

Timb.

°? œ ¢

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

œ œ

œ bœ

œ ∑

nœ œ

w pfp

Bongos

°/

& œ

Glock.

Perc. III

3 j œ

3 ‰ œj œ œj œ ‰

j œ ‰ Ó

œ

œ

œ

œ

œ

œ

¢/

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. R

œ œ œ œ œ œ œ œ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⁄ Ÿ soft yard beat Y

œ

∑ p

41 3

Vln. I(a)

° &

3 3 ‰ nœj œ bœ nœ œ bœ œ œ

j #œ œJ <b> œ

3

3

‰ œ

3

j œ œ œ ‰

j ‰ j b œ bœ œ

Œ

j bœ œ

j œ bœ

3

3

3

3

& ‰ bœj œ

Vln. I(b)

3

Œ

3

Œ

3

j œ œj œ

3

j bœ œ

œ œ œ

j ‰ Œ œ

œ

j bœ œ

3 3j & ‰ bœ œ n œ bœ nœ œj ‰ nœ #œj Œ œ

‰ #œ œ j bœ b œ

3 j j ‰ œ ‰ bœ œ

j bœ n œ œ bœ nœ

3 j ‰ nœj bœj Œ œ

3

‰ #œ nœ

3 j j ‰ œ ‰ bœ œ

œ

œ

Ϫ

j bœ nœ

3

Vln. I(c)

3 3

3

3

nœ bœ

3

3

3 3

Œ

& <b>œ

Vln. II(a)

œ

bœ œ n œ n œ bœ nœ

j bœ b œ

3

j œ nœ

bœ n œ œ

3

3

3

j œj nœ œ

& œ

Vln. II(b)

3

3

3

‰ œ

œ

œ

bœ œ #œ œ

œ

œ nœ

‰ œ œ œ # œb œ œ

˙

3 3 3 3 3

& ‰ œ

Vln. II(c)

3

3

Œ œ >œ

3

B bœ

Vla.(a)

3

‰ ‰

œ œ bœ

Œ bœ

œ œ œ ‰ ‰ bœ œ J

œ

œ

œ œ œ œ

œ œ bœ

Œ

‰ œ

‰ œ

3

‰ ‰ œ bœ ‰ 3 œ

j œ

œ

Œ

Œ

3 3

3

3

3 3

œ ‰ bœJ ‰ ‰ bœ œ œ™ J 3

B ΠVla.(b)

œ

œ

Œ

Œ

3

port.

w~

port.

bbw~

port.

w

port.

bw

? Vc.(b)

w

? Cb.

¢

w

‰ 3

3

? b~ w

œ ‰

3 3

3

Vc.(a)

œ nœ œ

æ wæ

æ wæ

subito fff f

60


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œ 3 bœbœbœ 3 Œ Œ # œ n œ b œ # œ n œ nœbœbœ bœœ nœ #œ nœ nœ #œ nœ nœ#œ nœ nœ #œ nœ Œ & bœnœbœ bœnœ œ #œn œ œnœ œbœ nœ œ bœ # œ n œ œ #œ 3 3 bœ nœ nœ

3

44

Gtr.

3

nœ#œ#œ œ #œ #œ

f

Timb.

°? ¢

Bongos

°/

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ 3œœ œ œ3 œ œ œ3 œ œ 3œœ Œ R R R R R

œ œ

&

Glock.

œ

œ

˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

3

3

œ œ œœ œ œ

œ

œ

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Y Y Perc. III

¢/

44

Vln. I(a)

3

3 ° & #œ œ Œ ™

3

j nœ œ

3

j n œ bœ œ nœ

3

3

3

j œ bœ bœ b œ

œ œ œ ‰b œj ‰ bœj œ

Œ bœ

j œ

œ bœ œ ™

3

3

&

Vln. I(b)

nœ ˙

3 j ‰ ≈ œr œ œ œ ‰ bœ œ

3 3

&

Vln. I(c)

˙ #œ

j œ bœ

j Œ œ

3

3

j œ œ

3

nœ #œ ˙

j œ bœ

‰ nœ

œ

3

3

j œ n œ b œ nœ

Œ n˙ ™

3 ‰ j‰ bœ bœ œ 3 œ b œj œ

3

j ‰ Œ œ

j Œ nœ

3 ‰ bœj ‰ œbœ œ œbœ

3

‰ œ bœ œ

3 ‰ œj ‰ j b œ œ bœ bœ œ 3

3

&

Vln. II(a)

3

3

3

j bœ œ b œ

nœ Œ nœ

3

3

3 3

& bœ

Vln. II(b)

j j œ nœ œ

3

‰ œ

œ

œ

œ

bœ œ n œ œ

bœ nœ

œ bœ

˙7

‰ œ œ bœ œ

3

3

3

3 3

3

3

3

&

Vln. II(c)

‰ bœ

‰ œ

Œ

œ œ bœ

œ

Œ nœ

œ œ bœ

‰ ‰ œ œ ‰ œj

œ

Œ

3

B

œ bœ ‰ ‰ bœJ ‰ nœ ‰ ‰ bœ nœ œ œ J 3

Ϫ

Vla.(a) 3

3 ‰ ‰ œ bœ ‰ œj Œ

œ œ bœ nœ ‰

3

bœ ‰ œ J

œ

3 3

3 3

3 3 B bœJ ‰ ‰ bœ œ œ œ œ

Vla.(b)

‰ œ

œnœbœ œ ‰ bœJ ‰ œ

‰ œ

‰ bœ

œ

‰ œ

‰ nœ

3 3

3 3

3 3

3

? Vc.(a)

<b><b>w~

nnw~

w~

port.

<b> w

nw

w

port.

bw

w

? Vc.(b)

? Cb.

¢

w fp

ff

61

œ J


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 5

47

Gtr.

nœ nœ œn œ

nœ#œ Œ

& 3

Ó

Œ

œ œ nœ œ œ œ

Œ

3

bœ œœ œ

nbœœ

bœ œ ™ œ œ œ œœ œ œ œ ™ œ nœ œ œ 5 5

f

Timb.

°? Œ ¢

œ œ œ œ œ

Œ

œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ™ 5

5 5

mf

5

5

soft

Bongos

°/ œ œ œ œ œ œ Œ 3

ˇ A Tam-tam ! ˙

Œ

Ó

Œ ∑

3

p

Glock.

Perc. III

&

œ œœœ ¿Œ

¢/ Œ

œœœ œ œ ¿ Œ

œ œœœ ¿ Œ

mp 5

œœœœœ œ ¿

Œ

Œ

œœœœ≈ ¿ ¿

Œ

5

5

5

5

3

47

Vln. I(a)

3

° & bœ

3 3 3 ‰ œJ ‰ œj j œ bœ nœ

3

j j nœ nœ œj ‰ œ n œ œ # œ œ œ nœ bœ 3

3

Œ

j œ œ

œ

‰ ‰ œ

œ

j œ bœ

˙

3 3 3

Vln. I(b)

& Œ

3

j ‰ nœ œ ‰ ‰ bœ œ

3

Œ œ œ

œ

3

3

j ‰ œj ‰ ‰ œ œ™ œ bœ

3

œ

bœ 3

3

Vln. I(c)

& bœ œ

œ

j3 œ œ

3 3

3

‰ j‰ ‰ # œ b œj œ #œ

3

nœ bœ œ n œj œ

j œ‰ Œ

œ bœ

#˙ #œ

j bœ

j bœ œ

Œ

3

Vln. II(a)

3 bœ nœ œj œ

& ˙

3 j œ ‰ Œ

3 3

3

j ‰ j ‰ #œ ‰ nœ bœ œ j #œ nœ bœ œ

œ

3

œ bœ #˙

œ

3

3

3

3

3 3

Vln. II(b)

j bœ bœJ œ

& œ

œ bœ

œ

bœ bœ

‰ nœ œ bœ nœ œ nœ

œ œ bœ œ nœ œ ‰

˙

3

3

3 3 3

Vln. II(c)

& ‰

œ

‰ bœ

œnœ nœ

Œ

œ

œ

œ

Œ

œ bœ bœ bœ

3 ‰ ‰bœ œ ‰ œj

Œ

3

3 3

bœ œ ‰ œ

B ‰ bœ

‰ nœ

Vla.(a)

œ J

‰ bœ œnœ œ œR ≈ ‰ œj œ b˙

œ

j bœ œ nœ œ œ 3

3

3

bœ œ™ J

3

3 3

3

3

Vla.(b)

B ‰ bœ œ nœ œ œR ≈ ‰ œj œ b˙

œ

j bœ œ nœ œ œ bœJ œ™

œ

‰œ

œ

bœ ‰ J

œ

3 3 3

3

3

3

Vc.(a)

? b~ bw

port.

b w~

port.

n w~

bw

port.

nw

? Vc.(b)

bw

Cb.

? ¢ <b>w

port.

w

w

62


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

nœ œ œ#œ nœ n œ b œ œ ™ n œ b Ÿœ~~~~~~~~~

50

Gtr.

,

& ≈

œ. nœ. b œ. . ‰ œ œ nœ bbœœ

b œ. bœ

b œ. ™ œ™

b œœ.

bœ >œ ≈

nœ bœ

≈ nœ œ#œ nœ nœ bœ œ™ nœ

ff 5 5

ff f

Timb.

°? œ ¢

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ™

œ

œœ

œ

œ œ œ™

5

œ œ œ œ œ

5

5

5

5

T.-t.

Glock.

Perc. III

5

°/

&

¢/

œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ‰ ™ ≈ ¿R ‰ ™

¿ ¿ ¿ ≈ R ‰™ ≈ R œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰™

5 5

5

¿ ≈ R ‰™

5

5

5

5

¿ ≈R Œ

Ó

5

5

50

Vln. I(a)

° &

3

3

Ϊ

3

j j bœ œ œ œ bœ œ

œ bœ

‰ #œ

3

3

‰ j ‰ nœj nœ bœ œ

j b œ œ bœ n œ nw

3

3 3

Vln. I(b)

& ‰

‰ bœ

3

3

œ nœ œ

‰ œ

3

j‰ ‰ œ œ œ bœ bœ

‰ ‰

œ

œ

w

3 3

Vln. I(c)

& ‰

3 j bœ bœ œ

œ

3 j j bœ ‰ nœ ‰

3 3

3

nœ œ

nœ# œ œ

œ #œ

j œ

j œ œj œ

j œ œ™

3

œ bœ œ n ˙

3

3

Vln. II(a)

&

j bœ

j bœ nœ

Œ

3 j ‰œ œ œ

œ

3 j ‰ #œj ‰ nœ

3

3

œ

# œ n œ # œ œn œ n œ nœ

3 j ‰ #œj j œ œ #œ

3

j œ #œ ™

œœ

3

& bœ

j3 œ œ œ nœ 3

3

3

Vln. II(b)

j Œ bœ œ b œ nœ

bœ nœ

˙

3

3

‰ j‰ ‰ j # œ b œj œ #œ nœ bœ œ n œ œ 3

3

3

3 3 3

Vln. II(c)

‰ œbœ n œ n œ bœ œ

& ˙

œ bœj bœ J

œ

œ

bœ bœ

œ bœ

‰ nœ œ bœ nœ œ nœ

3

Vla.(a)

B <b>œ

œ œJ J

Œ

3 œ bœj Œ

3

3

œ bœ

œ nœ J

œ

bœ bœ ‰ J

bœ. œ. œ. b˙ œ. œ. œ.

Œ

3 3

3

3

3

3

Vla.(b)

B wæ æ

Ϫ

œ

bœ ™

bw

3

? w~

bw~

w~

port.

w

w

w

port.

? ¢ <b>w

nw

w

Vc.(a)

? Vc.(b)

Cb.

63


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

53

· #„w b œ œ n œ b œ nœ œ œ n w nœ œ w ‚ 3

„ b œ #œ n œ œnœ 5

∏∏∏∏∏∏∏∏

˙ ™ & nb#˙˙˙ ™™™ a ™ m b˙

Gtr.

i p

Timb.

sempre ff

œœ œ œ œ œ œ œ™

°? ¢

œ # œ # œ n œ b ˙˙ n˙ nœ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ™

Ó

#w

˙ 5

w

5

5

5

ff

°/ © ˙ ™ b & #˙˙˙ ™™™ b˙ ™

Glock.

Perc. III

To Î w

5

∏∏∏∏∏∏∏∏

T.-t.

œnœ

bœ œ

¢/

53

Vln. I(a)

° &

#œ bœ nœ

nœ b œ bœ b œ

&

Vln. I(b)

bœ b œ nœ œ œ œ œ nœ

&

Vln. I(c)

œ # œ œ nœ bœ #œ nœ # œ

&

Vln. II(a)

3

Ó

bœ œ b œ bœ # œ œ

œ n˙ 3

&

Vln. II(b)

3 j nœ œ bœ j ‰ bœ œ bœ œ 3

3

3 . . . bœ. œ. œ. œ œ œb˙

Œ

bœ œ 3

3 . . . bœ. œ. œ. œ œ œb˙

Œ

3 . . . bœ. œ. œ. œ œ œb˙

Œ

3

n.v. 3 3

&

Vln. II(c)

œ

nœ ™

B

bœ ™

w

w 3 #œ œ nœ nœ #œ œ #œJ J ‰

Vla.(a)

3 #œ #œ nœ #œJ

œ nœ nœ ‰ J 3

3 3

3

3 3

n.v.

B

˙

Ϫ

Vla.(b)

#œ #œ ™

w

gliss. armonics a piaccere

? w~

Vc.(a)

port.

bw~

w~

port.

w

port.

w~ port.

? Vc.(b)

w port.

w

w port.

? Cb.

¢

w

w

w

64

w

port.


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

· „œ # 57 b œ b œ nœ œ Œ & œ bœ n œ œ ‰ œŒ ‚ . . .J

Gtr.

˙ ˙ ˙

. 3. . 3. . 3. œ bœ b œ nœ n œ œ nœ œ nœ bœ nœ œ

Ó

œ b œ œ #œ bb œœ nœ. 3. bœ nœ bœ nœ #œ bœ

#w

Timb.

°? ¢ w

W.Ch.

°/

&

¢/

Glock.

Perc. III

57

Vln. I(a)

° &

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

&

Vln. II(a)

&

Vln. II(b)

#œ & œ nœ #œ nœ

Vln. II(c)

&

n.v. 3 3

˙

Ϫ

#œ #œ ™ bœ

B

Vla.(a)

B w

Vla.(b)

#œ #œ #œ

w

œ #œ nœ #œ œ

w

w

w

w~

w~

w~

w~

w

w

w

w

w

w

w

w

? Vc.(a)

? Vc.(b)

? Cb.

¢

65


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto Tempo I waits for a right moment to stop waiting the end of others instruments

b œ port. # ˙ & n#œœ n˙ ™ 61

Gtr.

œj œœ

6

n#œœ œ

w w w

#œ. œ œ ‰ . . œ. œ # œœ ™™ œ ™

œ Œ œœ

°? ¢

U ∑

Timb.

W.Ch.

°/

U ∑

&

U ∑

¢/

U ∑

Glock.

Perc. III

U œ

œ œ bœ œ #œ 6

61

Vln. I(a)

° &

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

&

Vln. II(a)

&

Vln. II(b)

&

Vln. II(c)

&

U

U

U

U

U

U w

w

w

w

w U

B Vla.(a)

highest posible

1

n.v. 3 3

3

3

B #œ ™

Vla.(b)

? b~ w

Vc.(a)

˙ œ™

œ ™ bœ ™

w

w~ port.

˙

por t.

w~

˙™

w~

U w~ U

? Vc.(b)

w

w port.

w

w

w

w

U w

? Cb.

¢

w

w

port.

w

66


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

subito stop conductor A tempo I, brasilian feel

ñ

4 Guitarra 4

Timbales

?4

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ

4

p

ride

4Cymbals /4

œ‰ œœ J

œ≈ œ œ‰ R

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ œ‰ œœ J R J R J

œ≈ œ œ‰ R

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ œ‰ œœ J R J R J

œ≈ œ œ‰ R

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ J R J R

snare

Egg Shaker

4 /4

> > > > > > > > > > > > œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

f

∫ bass drums up j r j r j r j r j r j r j r j r j r j r j r j r œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ œ ≈œ

4 /4

p

Violí I(a)  œ# œ œ#œ œ# œ œ

>œ.

4 4

Œ

Ó

Violí I(b)  œ#œ œ#œ œ#œ œ

>œ.

Œ

Ó

Violí I(c)  œ#œ œ#œ œ#œ œ

>œ.

Œ

Ó

Violí II(a)  œ#œ œ#œ œ#œ œ

>œ.

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

>œ.

Œ

Ó

>.  B4 4 œ#œ œ#œ œ œ#œ œ

Œ

Ó

Œ

Ó

4 4

4 4

4 4

Violí II(b)

4 4

 œ# œ œ# œ œ# œ œ

œ >.

Violí II(c)

4 4

 œ# œ œ# œ œ# œ œ

œ >.

Viola(a)  B4 4 œ#œ œ#œ œ œ #œ

Viola(b)

Violoncel(a)

?4 

4 œ#œ œ#œ œ œ #œ

pizz.

>. œ

œ

œ

œ

œ

f Violoncel(b)

?4 

4

œ#œ œ#œ œ#œ œ

pizz.

>. œ

Œ

Ó

∑ œ

œ

œ

œ

f Contrabaix

?4

4

pizz.

œ ∑

œ sempre f

67

œ œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto brasilian feel 70

&

Gtr.

œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œœ œ˙ œ œ œ #˙ ™ J œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰˙™ œJ œ œ ˙ œ

#œ œ œ #œ œ œ œ bœœ œ Œ œœ œœ™ Ó™ œ™ J n œJ

sempre mp Timb.

°? ¢ œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr

° Cym.

E.S.

œ œ / ‰ œJ > / œœœœ

œ œ ≈ œR ‰ > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ ‰ œJ > œœœœ

œ œ ≈ œR ‰ > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ ‰ œJ > œœœœ

œ œ ≈ œR ‰ > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ ‰ œJ > œœœœ

œ œ ≈ œR ‰ > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

œ œ œJ ≈ œR > œœœœ

Perc. III

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r ¢/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. I(a)

° & &

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

&

Vln. II(a)

&

Vln. II(b)

B

B

70

Vla. (a)

Vla. (b)

? Vc. (a)

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ œ

? Vc. (b)

œ ? œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ

Cb.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

¢ = 74

Gtr.

Timb.

& <b>œœ ™ œ œ œ™ °? j ≈ r j ¢ œ œœ

° / œ‰ œœ J > œœœœ E.S. /

Cym.

B. D.

œœ ™™ b œ œ #œœ œœ œ Ó œ™ nn œœ œœ J J ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j œœ œœ œ œ œœ œœ

bnœœ œœ ™ nœ bœ bbnœœœ bœJ œJ œ™

œ≈ œ œ‰ R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ J > œœœœ

œ≈ œ œ‰ R > œœœœ

œ œ œœ

œ œ œœ J ≈ r j ≈ r œœ œ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ bœ œ #œ œœ œœ J j ≈ r j œ œœ œ‰ œœ J > œœœœ

œ œ œœ

œ œ œœ J ≈ r j ≈ r j ≈ r œœ œœ œ

œ≈ œ œ‰ R > œœœœ

œ œ œœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ bœ œ #œ œœ œœ J j ≈ r j œ œœ œ‰ œœ J > œœœœ

œ œ œœ J ≈

œ œ œœ

Œ

r j ≈ r j ≈ r œœ œœ œ

œ≈ œ œ‰ R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r ¢/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 74

«

°? œ

Vc. (a)

œ

œ

œ

bœ ™

j nœ œ

œ

bœ ™

j nœ œ

œ

bœ ™

nœ œ J

‰ nœ

? œ

Vc. (b)

œ

œ œ ? œ Cb.

¢

œ

œ

œ

œ J

œ œ J

œ œ J

Œ

œ

œ

j œ

j œ œ

j œ œ

Œ

œ ‰ œ

œ

œ

œ J

œ œ J

œ œ J

Œ

œ « ‰ œ « œ

68


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 78

b œ bœ œ œ œ bœ œ & ‰ J

Gtr.

‰ ‰ j œj œœ j „j #œ „j #œ j j œ j bœj #œœ j j j œ œ bœœ œœ œ bœœ n œ œ nœ œ bœœ œ bœœ œœ œœ bœœ nbœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ê Ê

Timb.

°? ¢ œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr

Cym.

° / œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ œ‰ J R J R J R

œœ œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ œ‰ J R J R J R

œœ œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ œ‰ J R J R J R

œœ œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ J R J R J R

E.S.

> > > > > > > > > > > > > > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ /

B. D.

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ ¢/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 78

°?

Vc. (a)

#œ ?

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Vc. (b)

œ

œ

œ

œ

œ bœ #œ œ

œ

#œ bœ

?

#œ œ nœ

#œ œ

œ

Cb.

œ

#œ œ

¢

=

82

Gtr.

Timb.

j j j bœj #œœ œœj nœœj œœ œœj nnœœj #œœ œœj nœœj œœ œœj œj #œœ œœ œœ œœ œœ #˙˙ & n œœ # œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ê

°? ¢ œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr œj ≈ œr

° / œ‰ œœ J > œ œœœ E.S. /

Cym.

B. D.

œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ R J R > > œœœœ œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ J R > > œ œœœ œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ J R > > œ œœœ œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ J R > > œœ œœ œœœœ

°? œ

nœ #œ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ

#œ œ œ œ

œ #œ #œ

œ

œ

œ

œ

#œ ?

#œ œ œ œ

œ

Vc. (b)

œ

œ

œ

œ

œ

? ¢ œ

#œ #œ

#œ œ

œ

œ nœ Cb.

œœ œ≈ œ J R > œœ œœ

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ ¢/ œ 82

Vc. (a)

Ó

œ œ

69

œ

œ

œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto no brasileiro

b œ. > &

Gtr.

Timb.

b œ. œ. > °? > ≈ ¢ œj œr œj

° / œ‰ œœ J > E.S. / œ œ œ œ

Cym.

B. D.

b >œ.

>œ.

# œ. >

86

nœ w j ‰ # œœj œœ œ w b œ w œ œ f œ ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ > n œ.

> n œ.

œ≈ œ œ‰ œœ œ≈ œ R J R > > œœœœ œœœœ

j # œœœ ˙˙˙

œœœ ™™™

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ J R > > œœœœ œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

œ‰ œœ œ≈ œ œ‰ J R > > œœœœ œœœœ

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ J R J R > > œ œœ œ œœœœ

œ‰ œœ J > œ œœ œ

œ≈ œ œ‰ R

œœ œ≈ œ J R > > œ œ œ œ œœ œ œ

œœ œ≈ œ J R > œœœœ

j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r j ≈ r œœ œ œ œœ œœ œ œ œ ¢/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ arco alla punta

°?

Ó

Œ

œœœœ œ R ≈‰

?

Ó

Œ

œœœœ œ R ≈‰

Vc. (a)

Vc. (b)

b œ. b œ. œ. bœ. . . œbœbœ. . nœ bœ. œ#œn œ j ‰ . . . b œ. fp > .œ punta barco œ. b œ.alla bœ. œ. bœ. bœ. . nœ bœ. œ#œn œ j ‰ . . . b œ. fp >

b œ b œ œ bœ b>œ

86

Œ

Œ

b œ b œ œ bœ b>œ

¢ = 6

90

Gtr.

M #œ #œ

& Ó °? ¢ œj

Timb.

Cym.

° / œ‰

œœ J

E.S.

B. D.

r j œ œ

r j œ œ

œ≈ œ œ‰ R > > / œ œ œ œ œ œ œ œ

j ¢/ œ

œ ≈

bbnœœœ ≈

r j œ œ

œœ œ≈ œ œœ J R J > > œ œ œ œ œ œ

r œ

œ≈

≈ œr œj

œœœ

6 n œ ™™ #œ œ b œœ ™

j œ

œ‰

œœ J

≈ œr œj

bn ˙˙ b˙˙ ≈

r j œ œ

r j œ œ

œ

œ

œ≈ œ œ‰ R > > œ œ œ œ œ œ œ œ

r œ

j œ

œR

 ≈

r j œ œ

r œ

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ J R J R > > œ œ œ œ œ œ œ œ

≈ œr œj

≈ œr œj

≈ œr œj

Œ

Ó

Œ

Ó

≈ œr œj

≈ œr

90

Vc. (a)

°?pizz. b >œ

>œ

pizz. Vc. (b)

? ¢ bœ >

>œ

= 92

b œ. > Gtr.

Timb.

Cym.

E.S.

B. D.

& œ. °? > ¢ œj

b œ. > ≈ r j œ œ

° / œ‰

œœ J

> n œ.

≈ œr œj

> n œ.

tremolo #œ nœ œ œ#œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ ≈ 3

3

3

f

≈ r j œ œ

œ≈ œ œ‰ R > > / œ œ œ œ œ œ œ œ

j ¢/ œ

b >œ.

>œ.

# œ. >

≈ r œ

œœ œ≈ œ œœ œ≈ œ J R J R > > œ œ œ œ œ œ œ œ

≈ œr œj

≈ r j œ œ

3

œ nœ #œ nœ œ œ œ 3 nœ nœ nœ œ œ œ ∑ 5

≈ œr œj

≈ œr

92

Cb.

°? ¢

70


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œ œ bœ . . #œ #œ #œ #œ n œ b œ œ. œ. n œ œ bœ. œ. œ. œ. bœ. œ. bœ. œ. n œ œ b œ œ b œ & œ. œ. . . œ œ bœ. œ. œ œ nœ. œ. nœ. œ. œ œ b œ œ . . . . . . b œ. œ. b œ . . 7 7 95

Gtr.

Timb.

Cym.

°? ¢

j œ

≈ r j œ œ

°

œ ‰

œ œJ

/

≈ r j œ œ

œ œ ≈ œR ‰

œ œJ

≈ r j œ œ

≈ r œ

œ œ ≈ œR œJ

œ ≈ œR

E.S.

/

> > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¢/

j œ

B. D.

port.

w

≈ œr œj

≈ œr œj

≈ œr œj

≈ œr

95

Cb.

°? arco ¢ w

w f

=

. . œ. œ. # œ œ b œ. œ. nœ. œ. bœ. œ. œ. œ. bœ. œ. nœ œ & . . 98

Gtr.

°? ¢ œj

Timb.

Cym.

° / œ‰

œœ J

E.S.

B. D.

r j œ œ

œ≈ œ œ‰ R

œœ J

r j œ œ

r j œ œ

œ≈ œ œœ R J

r œ

j œ

œ≈ œ R

œ‰

œœ J

> > > > / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j ¢/ œ

≈ œr œj

≈ œr œj

≈ œr œj

nœ. œ. #œ. œ. bœ œ nœ œ nœ œ œ. œ. œ œ . . . . . . . . b œ. # œ . ‰

≈ œr

r j œ œ

œ≈ œ œ‰ R

œœ J

r j œ œ

Cb.

j œ

≈ œr œj

≈ œr œj

71

r j œ œ

œ≈ œ œœ R J

r œ

œ≈ œ R

> > > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

98

°? ¢

≈ œr œj

≈ œr


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 100

dolce

& w ‰

Gtr.

Timb.

gliss.

œ

œ œ bœ „

b >˙ ™ œnœnœbœ œ ˙˙ ™™

5

3 3 3 3 3 3 3 3 °? 3 3 3 3 3 3 3 3 ¢ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

p

Cym.

œ

b œ œ b >œ œ#>œ

p

Ù ride Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ °/ w w

rimshot

ßr≈ ≈ r r≈ j 3 œ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ

pp

/

E.S.

B. D.

¢/

Ô ≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

Å A¶> 1 1 1 1 1 1 1> 1 1 1> 1 1 ≈1 1 1

mp

100

Vln. I(a)

° m.v. & w

w

w

w

j j bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. p

w

w

w

j j bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. p

w

w

w

œ œ. p

w

w

w

œ œ. p

w

w

w

œ œ. p

w

w

w

œ œ. p

w

w

w

bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. J J

p subito

m.v.

& w

Vln. I(b)

p subito

m.v.

& bw

Vln. I(c)

j ‰ j œ. œ œ œ.

j ‰ j œ. œ œ œ.

j ‰ j œ. œ œ œ.

j ‰ j œ. œ œ œ.

p subito m.v.

&

Vln. II(a)

bw p subito m.v.

&

Vln. II

w p subito m.v.

&

Vln. II(b)

w p subito m.v.

B w Vla. (a)

p p subito m.v.

B

Vla. (b)

w

w

w

w

b œ œ. p

w

w

w

bw

j ‰ j œ. œ œ œ.

p subito arco m.v.

? Vc. (a)

w

p p subito arco m.v.

? Vc. (b)

w

w

w

w

w p

p subito

pizz.

?

Cb.

¢

w

w

w

w mf

p subito

72

œ j œ œ œ

Œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 105

&

Gtr.

Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ

Timb.

°? ¢

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bŸœ œ œ nœ

p

S. D.

Gro.

° / œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œ ™

≈ œr ‰ Œ

/

mp

3 j3 j r r r j r r r œ œ ‰ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ ‰ œ ‰ œ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

3 j3 j r r r j œœ ‰ œ œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈‰ œ ‰ œ œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

Perc. III

> > > > > > > > > > > > ¢ / 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈ 1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1

Vln. I(a)

° ‰ j ‰ j & bœ. œ. œ œ. Œ

j j bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ.

‰ bœj ‰ œj œ œ Œ . . .

œ œ œ œœ œ ˙

& ‰ bœj ‰ œj œ œ Œ . . .

j j bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ.

‰ bœj ‰ œj œ œ Œ . . .

œ œ œ œœ œ ˙

105 3

3

Vln. I(b)

3

Vln. I(c)

Vln. II(a)

Vln. II

Vln. II(b)

Vla. (a)

& ‰

& ‰

& ‰

& ‰

j ‰ j Œ œ. œ. œ œ.

‰ œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

œ œ.

. . . B ‰ bœJ ‰ œJ œ œ Œ

B ‰ Vla. (b)

Œ j ‰ j b œ. œ. œ œ.

j ‰ j œ. œ œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

j ‰ j œ. œ œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

j ‰ j œ. œ œ œ.

Œ j ‰ j œ. œ. œ œ.

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

. . . ‰ bœJ ‰ œJ œ œ Œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j nœ œ œ œ œ

j ‰ j œ. œ œ œ.

Œ j ‰ j b œ. œ. œ œ.

? Vc. (a)

œ œ œ œœ œ ˙

<b>w

w

w

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

w

w

w

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

? Vc. (b)

Cb.

3

‰ b œ œ.

3

j ‰ j œ. œ œ œ.

bœ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ. J J

j ‰ j Œ œ. œ. œ œ.

3

? ‰ ¢

j ‰ bœJ ‰ œ œ œ

œ J

œ j œ œ nœ

Œ

73

œ j œ œ ‰ bœJ ‰ ùJ œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 109

&

Gtr.

Timb.

<Ÿ>~ °? ¢

Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ

Œ

Œ œ œ œ œ

mp p

S. D.

° / œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œ ™

/

Gro.

≈ œr ‰ Œ

3 j3 j r r r j r r r œ œ ‰ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ ‰ œ ‰ œ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

3 j3 j r r r j œœ ‰ œ œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈‰ œ ‰ œ œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

Perc. III

> > > > > > > > > > > > ¢ / 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈ 1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1

Vln. I(a)

° espress. bœ & #œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ

109

˙

espress.

& #œ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ

Vln. I(b)

˙

espress.

& #œ œbœ œbœ œ œ œ œ œ œ

Vln. I(c)

˙

M M ‰ œj #œ #œ œ #œ #œ n˙ #œ

˙

M M ‰ œj #œ #œ #œ œ #œ #œ ˙

˙

M M ‰ œj #œ #œ œ # œ #œ #œ b˙

˙

Ó

Ó

Ó

& ‰

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II(a)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II(b)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

B ‰

‰ j ‰ j œ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j ‰ j œ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

B ‰

‰ j ‰ j œ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j ‰ j œ œ œ œ

j œ

Vla. (b)

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

Vc. (a)

? ‰ j ‰ j bœ œ œ œ ‰

j œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰

j œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vc. (b)

? ‰ j ‰ j bœ œ œ œ ‰

j œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰

j œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vla. (a)

?

œ # œ œ #>œ b œ œ œ œ œ

Cb.

¢ mf

74

Œ

œ œ nœ œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 113

Timb.

S. D.

°? œ #-œ ¢ bœ œ #œ

#-œ

° / œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œ ™

j3 j r r r œ œ ‰ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

/

Gro.

Perc. III

&

Gtr.

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰

j3 j œœ ‰ œ

≈ œr ‰

Ÿ˙~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ™ œ

r r r œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

≈ œr ‰ Œ

j3 j r r r œœ ‰ œ œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈‰

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

3 j œ ‰ œœ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

> > > > > > > > > > > > ¢ / 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈ 1R 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1

113

pizz. Vln. I(a)

° &

3

3

3

3

∑ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ mp pizz. 3

&

Vln. I(b)

3

3

3

∑ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp pizz. 3 3

&

Vln. I(c)

3

3

bœ bœ bœ œ nœ œ #œ œ #œ œ œ nœ mp

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

Vln. II(a)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

Vln. II

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

Vln. II(b)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

B ‰

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

B ‰

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

Vla. (b)

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

Vc. (a)

? ‰ j ‰ j j bœ œ œ œ ‰ œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vc. (b)

? ‰ j ‰ j j bœ œ œ œ ‰ œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vla. (a)

œ # œ n œ #>œ ? bœ Cb.

¢

#>œ

arco 3 3 3 ‰ nœj œj ‰ #œj œj ‰ j #œj ‰ ‰ ? nœ

3

& bœj f

75


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto agresivo # œj

œ n œ œ œ œ œ vib. ˙

117

&

Gtr.

ff 3

Timb.

S. D.

j3 j œœ ‰ œ

° / œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œ ™

/

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

œ œ

œ #œM #œ ‰ J

˙

3

°? bwŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w ¢

Gro.

Perc. III

bœ #œ œbœ œ œ œ œ œ

r r r œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

≈ œr ‰ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

j3 j r r r œ œ ‰ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ™

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰

Œ

≈ œr ‰

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w

j3 j r r r j 3 œœ ‰ œ œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈‰ œ ‰ œ œ

≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

> > > > > > > > > > > > ¢ / 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈ 1R 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈ 1R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈1 1 1

117

Vln. I(a)

° ‰ 3‰ j Œ & œ

bœ ‰ ‰ J

Œ

3 ‰ ‰ œj Œ

Œ

3

3

3

3

3

Œ

3

3

& ‰ bœ bœ œ bœ œ j‰ j nœ bœnœbœ œ

Vln. I(b)

3 bœ ‰ ‰ ‰ ‰ œj Œ J

3

3

‰ ‰ jŒ œ

3

Œ

j‰ ‰ ‰ ‰ j Œ bœ œ

Œ

j‰ ‰ ‰ ‰ j Œ bœ œ

Œ

bœ ‰ ‰ ‰ j ‰ ‰ bœ ‰ Œ J J nœ 3 3 3 3 3 j ‰ ‰ ‰ j ‰ ‰ œj ‰ Œ bœ bœ

3 3

3

3

3

3

3

3

Œ

Œ

3

3

‰ ‰ jŒ œ

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II(a)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

& ‰

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

j ‰ j bœ œ œ œ

j œ

Vln. II(b)

‰ j j ‰ j bœ œ œ œ œ

B ‰

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

j ‰ j œ œ œ œ

j œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

B ‰

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

j ‰ j œ œ œ œ

j œ

Vla. (b)

‰ j j ‰ j œ œ œ œ œ

Vc. (a)

? ‰ j ‰ j j bœ œ œ œ ‰ œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ

‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vc. (b)

? ‰ j ‰ j j bœ œ œ œ ‰ œ

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ

‰ œj

‰ bœj ‰ œj œ œ ‰ œj

Vla. (a)

Œ

j ‰ ‰ ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ Œ bœ œ

& ‰ bœ bœ nœ bœ œ j‰ j nœ bœ œbœ nœ

Vln. I(c)

pizz.

œ ?

por t.

œ

œ œ œ œ #œ œ bœ œ bœ mf

por t.

por t.

Cb.

¢ f

76

Ó bœ-

Œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 3

œ #œM#œ n˙ # œ & 121

Gtr.

j ‰ œœ œœ nœ œ

Ó

˙ ˙ ˙

3

œ œ œ

˙ ˙ ˙

œ™ œ™ œ™ œ™ bœ ™ œ ™

œ œ œ

Œ

f

Timb.

°? ¢

bw ∑

w

w

#w w w

mp

S. D.

r≈ ≈ r‰ r≈ ™ j ‰3 j j ‰3 j ™ ≈ r ‰ r ‰ r 3 ‰ j ‰ ≈ r ‰ r ‰ r œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ /

Gro.

/

°

Perc. III

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

‰ œr ≈ ‰ œr ≈Œ ™

r r r œ ≈ ‰ œ ≈‰ œ ≈Œ ™

r œ≈

> > > > > > > > > ¢ / 1 1 1 1 11 1 1 ≈1 1 1 ≈1R ≈1R 1R ≈1R ≈1 1 1 ≈11 1 1 1 11 1 1 1 1 ≈1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

arco

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w

121

Vln. I(a)

° Ó &

3

Œ

‰ j ‰ ‰bœJ ‰ ‰ œ bœ Œ œ 3 3

Œ

∑ mp arco

3 ‰ j ‰ ‰ œj ‰ ‰ bœ œ Œ bœ 3

Vln. I(b)

& Ó

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w Œ ˙™

3

Œ

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ w w

arco 3

3 3

Vln. I(c)

& Ó

Œ

‰ j ‰ ‰bœj ‰ ‰ bœ œ Œ œ

Œ

Ó

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vln. II(a)

& ‰

‰ j ‰ j Œ j ‰ j bœ œ œ œ œ bœ

Ó

Ó

Œ #œ

w

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vln. II

& ‰

‰ j ‰ j Œ j ‰ j bœ œ œ œ œ bœ

Ó

∑ bw

w

mp

Vln. II(b)

& ‰

‰ j ‰ j Œ j ‰ j bœ œ œ œ œ bœ

Ó

B ‰

‰ j ‰ j Œ j ‰ j œ œ œ œ œ œ

Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vla. (a)

Œ ˙™

w

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B ‰ Vla. (b)

‰ j ‰ j Œ j ‰ j œ œ œ œ œ œ

Ó

Ó #˙

w

mp

pizz. Vc. (a)

? ‰ j ‰ j j j bœ œ œ œ ‰ œ ‰ bœ Œ

Ó

Œ

œ j ‰ #œ ‰ j ‰ œ œ œ œ J œ œ nœ

j j nœ œ‰ œ‰ œœ

mf

pizz. Vc. (b)

? ‰ j ‰ j j j bœ œ œ œ ‰ œ ‰ bœ Œ

Ó

Œ

œ j ‰ #œ ‰ j ‰ œ œ œ œ J œ œ nœ

j j nœ œ‰ œ‰ œœ

mf

Cb.

œ #>œ œ ? œ œ œ œ bœ # œ ¢

Œ

œ œ nœ œ

n œ #>œ bœ œ # œ

#>œ arco ‰ nœj œnœ‰#œJ ‰ j ‰ œj œJ œj ‰ œj ‰ œJ œj œ j nœ #œ œ œ mf

77


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œ # œ #>œ ˙ #œœ ˙˙

127

#œ &

Gtr.

œ œ œ #œœ

œ œ

#œ Œ

œ j œ

œ

perdendo intensità

œ œœ

ff f

Timb.

°? ¢

bw ∑

w

w

#w w w

mp

r r r j 3 r r r œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈‰ œ ‰ œ œ œ ≈ ≈œ ‰ œ ≈œ ™

S. D.

°/

/

≈ œr ‰ Œ

Gro.

¢/

Perc. III

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

j3 j r r r j 3 r r r j3 j œœ ‰ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ ‰ œ ‰ œ œ œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈ œ ™ œœ ‰ œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

≈ œr ‰ Œ

≈ œr ‰ ≈ œr ‰

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w w

127

Vln. I(a)

≈ œr ‰ ≈œr ‰

1> 1 1 1 1 1 1> 1 1 1> 1 1 ≈1 1 1 1> 1 1 1 1 1 1> 1 ≈1> 1 1 ≈1 ≈1 1> 1 1 1 1 1 1> 1 1 1> 1 1 ≈1 1 1 1> 1 1 1 1 1 1> 1 ≈1> 1 1 ≈1 ≈1 R R R R mp

° &

≈ œr ‰ Œ

M M j œ #œ #œ #œ œ œ œ

mp mp

&

Vln. I(b)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ w w

Œ

M M j œ #œ #œ #œ œ œ œ

mp mp

&

Vln. I(c)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ w w

Ó

M M j œ #œ #œ #œ œ œ œ mp

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &

Vln. II(a)

Ó

Œ

∑ #œ

w mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &

Vln. II

∑ bw

w

mp

Vln. II(b)

&

B

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ

Vla. (a)

˙™

w

mp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B

Ó

Vla. (b)

w

mp

Vc. (a)

Vc. (b)

Cb.

¢

? j ‰Œ Œ #œ œ œ œ # œ

œ j #œ œ œ œ ‰ J ‰ œj ‰ œ nœ

j nœ j œ ‰ œ ‰ œ œ

œ

? j ‰Œ Œ #œ œ œ œ # œ

œ j #œ œ œ œ ‰ J ‰ œj ‰ œ nœ

j nœ j œ ‰ œ ‰ œ œ

œ

? #œ ‰Œ Ó J

‰ œ

#œ j œ œ œ ‰ J

j ‰ œj œJ nœ œ

78

j œ ‰

j œ ‰ œJ œj œ

j #œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 132

<#> œ # ˙ & <#>œœ #˙˙

Gtr.

Timb.

°? ¢

œ œœ

6 8

6 8 Ϫ

4 4

4 4

Ϫ

j 3 j œœ ‰ œ

3

S. D.

°/

6 ‰ œ œ ‰ œ œ 4 œr ≈ ≈ œr ‰ 8 4

r œ≈‰

j œ

‰ œ

œ

r r œ≈≈œ‰

r œ ≈ œ™

mf

/

Gro.

6 œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ 4 ≈ œr ‰ 8 4

≈ œr ‰

Œ

≈ œr ‰

≈ œr ‰

≈ œr ‰

Œ

≈ œr ‰

mf

Perc. III

¢/

6 ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ 4 1> 1 1 1 1 1 1> 1 1 1> 1 1 ≈ 1 1 1 1> 1 1 1 1 1 1> 1 ≈ 1> 1 1 ≈ 1 ≈ 1 8 4 R R mp

mf

tremolo sul ponticello

œ. b œ

sul pont. 132

Vln. I(a)

° & nœ ™

Ÿ~~~~~~~~~ j nœ nœ bœ 68 œ bœ

bœ ‰ J

4Ó 4

˙ ææ

b˙ ææ

˙

‰ ≈ 3

3

tremolo sul ponticello sul pont.

& nœ ™

Vln. I(b)

Ÿ~~~~~~~~~ j nœ nœ bœ 68 œ bœ

4Ó 4

œ J

œ. œ

#˙ æ

#˙ æ

˙

‰ ≈ 3

3

tremolo sul ponticello sul pont.

& nœ ™

Vln. I(c)

Ÿ~~~~~~~~~ j nœ nœ bœ 68 œ bœ

4Ó 4

œ J

. ‰ ≈#œ nœ

˙ ææ

˙ ææ

˙

3

3

tremolo sul ponticello sul pont.

&

Vln. II(a)

6 8

4Ó 4

œ J

. ‰ ≈#œ nœ

3

˙ æ b ˙æ

3

æ b ˙æ

tremolo sul ponticello sul pont. 3

3

&

Vln. II

6 8

6 8

4Ó 4

4Ó 4

‰ bœj

‰ ≈ œ bœ .

æ #˙æ

˙

æ n˙æ

sul pont. tremolo sul ponticello 3

&

Vln. II(b)

B

Vla. (a)

6 8

4‰ 4

œ #Mœ #œ J

j bœ

3

‰ ≈bœ . œ

æ n ˙æ

˙

˙ ææ

w ææ

˙ æ

w æ

æ b ˙æ

f

B

Vla. (b)

6 8

4‰ 4

œ #Mœ #œ J f

pizz.

?

Vc. (a)

6Œ 8 œ

œ

4 j œ œ 4œ

‰ #œJ

4 j œ œ 4œ

‰ #œJ

j œ

j œ

j œ

œ

j œ

j œ

nœ J

œ œ

mf

pizz.

?

Vc. (b)

6Œ 8 œ

œ œ

œ œ

mf arco pizz.

? Cb.

¢

6 Ϫ 8

Ϫ

4 ‰ #œ 4 J

f f

79

j œ

œ nœ

œ

œ

j œ

œ

j #œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 136

&

Gtr.

°? ¢

Timb.

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ w p

f

l.v.

S. D.

° / œr ≈ ≈ œr ‰

r œ≈‰

3 j r r œ ‰ œ œ œ≈≈œ‰

r œ ≈ œ™

j 3 j œœ ‰ œ

ˇ w mf

/

Gro.

Perc. III

≈ œr ‰

≈ œr ‰

Œ

≈ œr ‰

≈ œr ‰

Œ

≈ œr ‰

≈ œr ‰

> > > > > > ¢ / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ≈ 1 1 1 ≈ 1R ≈ 1R

å > w

l.v.

w ææ

w ææ

æ wæ

æ wæ

æ wæ

æ wæ

æ wæ

æ wæ

mp

136

Vln. I(a)

° &

w ææ

w ææ

w ææ pp

& nwææ

Vln. I(b)

w ææ

w ææ pp

& wææ

Vln. I(c)

æ wæ

æ wæ pp

& #wææ

Vln. II(a)

æ wæ

æ wæ pp

& ææ bw

Vln. II

æ wæ

æ wæ pp

& ææ w

Vln. II(b)

æ wæ

æ wæ pp

B æ wæ

Vla. (a)

æ wæ

æ wæ pp

B æ # wæ

Vla. (b)

æ wæ

æ wæ pp

?

?

?

Vc. (a)

Vc. (b)

Cb.

¢

80


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto q=100 143 dolce e romantico

‰ #œj œ œ œ œ #œ œœ & œ˙ œ #œ œ œœ œ œŒ œ #œœ œœ œœœ nœœ #œœ bœœ ˙ œ œ œ#bœ˙ œ

Gtr.

„ j œ j bœ œjport. n‰œ œj b‰œ nœ ‰œ œj b‰œ œj n‰œ j ‰ nœj ‰œ nœj ‰ #œj # œ n œ ˙ œœ˙ œ b œ n œ b œ n œ œ #œœ n œ n œœ

mp

°? ¢

Timb.

Perc. I

°/

Tri.

/

¢/

Perc. III

143

° &

Vln. I(a)

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

&

Vln. II(a)

&

Vln. II

&

Vln. II(b)

B

B

?

?

?

Vla. (a)

Vla. (b)

Vc. (a)

Vc. (b)

Cb.

¢

81


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

‰ ‰ j œ bœbœ œ œ œ #œ œœ j ‰ nœj #‰œœ œj #nœœ œ b œ & œ #œ œœ œ nœ bœœ œ bœ #œ œ 149

Gtr.

Timb.

°? ¢

bœœ #œœ bnœœ nœœ ‰ nœnœ œœ n œ œ œ bœ œ #œ bw

nw

Sleigh Bells

Ò œ

° Perc. I

/

Gro.

/

œ

3

3

œ

3

œ

3

3

œ

3

œ

3

3

œ

3

Perc. III

¢/

3

3

6

6

3

‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ 6

œ

6

œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J J J 3 J J 3

3

3

3 3

3 3

3 3

3 3

149

Vln. I(a)

° &

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

&

Vln. II(a)

&

Vln. II(b)

B

B

?

?

?

Vla. (a)

Vla. (b)

Vc. (a)

Vc. (b)

Cb.

¢

82


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto con precaución e espress. pesante

Gtr.

‰ ‰ j œ j ‰ œj œ œj ‰ #œ œ œ œ #œ œ œ nœ

&

p

Timb.

°? ¢

S.Bells

°/ œ

3

Gro.

3

œ

3

œ

3

3

œ

3

œ

3

3

œ

3

œ

3

œ

3

3

3

‰ œœ

3

3

3

œ

3

3

3

‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ

6

3

œ¿ ¿

3

‰ ¿ œ ‰1 1 3

3

3

3

œ

6

œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J J J 3

3

œ

6

3

Vln. I(a)

mp

6

6

3

œbœbœbœ œ œ œ œ #œ bœ bœœ œœ

/ ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœ‰ œœ

œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J / ¢ J J 3

œ ‰ J

Œ

6

Perc. III

n ˙˙˙ b˙

rfz

œ

∏∏∏∏∏∏

154

¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ ¿ J ‰ J J 3‰ J

3 3

3

3

3

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 154 w w w ° w & p

Vln. I(b)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙™ w w w

& Œ

p

Vln. I(c)

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ w w w

& Ó

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vln. II(a)

&

Ó

Œ #œ

w

w

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vln. II

&

bw

w

w

p

Vln. II(b)

&

B

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ

Vla. (a)

˙™

w

w

p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B

Ó

Vla. (b)

w

w

p

pizz.

? ΠVc. (a)

œ

j œ œ œ ‰

#œ ‰ J

j ‰ œ œ nœ œ

j œ

‰ œj ‰ nœ œ œ

j j œ ‰ œ ‰

œ

œœ

j œ œ œ ‰

#œ ‰ J

j ‰ œ œ nœ œ

j œ

‰ œj ‰ nœ œ œ

j j œ ‰ œ ‰

œ

œœ

j œ ‰ œJ œj œ

mf

pizz.

? ΠVc. (b)

œ mf arco Cb.

? ¢ ‰

œ

#œ j œ œ œ ‰ J

j ‰ œj œJ nœ œ

j œ

mf

83

j #œ

‰ œj ‰ nœJ œj œ j #œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

158

œ #œ nœ & nœ œ. œ. œ œ

Gtr.

œ œ œ œ œ. œ œ œ .

˙˙

˙

#˙˙ ˙

Ó

f

Timb.

°? ¢

S.Bells

°/

œ

œ

œ

3 3

/

Gro.

œ

œ

œ

3

3 3

œ

3

3

3

3

3

3

6

6

¢/

3

‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ 6

Perc. III

œ

6

œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J œ ¿ ¿ ‰ ¿ œ ‰1 1 ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œ ¿J ‰ ¿J J J 3 J J 3 3

3

3 3

3

3 3

3

3

3

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w w ° & 158

Vln. I(a)

œœ œ

Ó

mp

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w & w

Vln. I(b)

™ œœ ˙

mp

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & w w

Vln. I(c)

œ œ#œ œ œ œ œ œ . . mf

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & <#>w w

Vln. II(a)

œœ

‰ ‰ œœ œ œ

œœ

œ œ œ œ bœ

œ œ

∑ œ œ œ œ œ#œ

œœ ˙

mf

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & <b> w w

Vln. II

œ œ œ ˙

˙

œ

mf

&

Vln. II(b)

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B w w

Vla. (a)

‰ ‰ œœ œ œœ œ

œœ

œœ œ. œ.

‰ œJ œ œ œbœ

œ œ ˙™

œ#œ œ œ nœ n œ. œ.

‰ œJ œ œ œbœ

˙

œ œ#œ œ œ œ œ œ . . mf œ#œ œ œ

œ œ œ œ bœ

mf

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B <#> w w

Vla. (b)

œ

mf arco

? Vc. (a)

j j œ œ ‰ œ ‰

œ œ œ

j j œ œ ‰ œ ‰ œ œ

œ

œ œ

œ

˙

˙

˙

mp

arco

? Vc. (b)

j j œ œ ‰ œ ‰

œ œ œ

j j œ œ ‰ œ ‰ œ œ

œ

œ œ

œ

˙ mp

Cb.

¢

? ‰ œj ‰ nœ j œ J œ

j #œ

‰ œj ‰ nœJ œj œ

j #œ

Ó ˙

84


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto harmonics art.

bO O O OOO O J & ‰ 163

Gtr.

O

O

O Œ

Ó

6 8

ff

Timb.

°? ¢

6 8

° S.Bells

/

6 8

Gro.

/

6 8

¢/

Perc. III

6 8

163

legato Vln. I(a)

° w &

‰ j ‰ bœ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ nœj ‰ œj ‰ œJ œ J œ œ œ œ #œ

œ œ œ œ œ. œ œ w .

6 8

legato

- & œ œ

Vln. I(b)

‰ j ‰ bœ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ nœj ‰ œj ‰ œJ œ J œ œ œ œ #œ

& œ j bœ nœj œ œ œbœ

‰ j ‰ bœ ‰ j ‰ nœj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ nœj ‰ œj ‰ œJ œ J œ œ œ œ #œ

& œ œ b˙

‰ j ‰ bœ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj œ œ J œ œ œ #œ œ œ œ

6 8

#œ œ œ œ œ. œ œ w . legato

Vln. I(c)

spiccato . œ œ œ œ. œ. œ œ 68 .

spiccato Vln. II(a)

6 8

œ œ œ œ œ. œ œ w .

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó™

p

mp

spiccato spiccato

˙

‰ j ‰ bœ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj œ œ J œ œ œ #œ œ œ œ

j bœ nœj œ œ œbœ

‰ bœ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j œ. œ. J œj nœ œj œ œj #œ œ œ œ #œ

& œ #œ

Vln. II

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó™

6 #œ œ œ #œ. œ. œ. œ 8 . p mp spiccato

spiccato

& œ

Vln. II(b)

j œ. nœ. bœbœb œ œ. ‰ Ó™ . . . b œ.

6 nœ œ œ œ. œ. œ. œ 8 . p mp

spiccato

œ œ

˙ œ bœ œ bœ

B

œ œ œ #œ bœ

. œ. nœ. nœ. œ. œ. œ. bœJ ‰

œ

6 8

œ œ #œ bœ

œ

6 8

œ bœ œ bœ

œ #œ nœ bœ

œ bœ nœ œ

6 8

œ bœ œ bœ

œ #œ nœ bœ

œ bœ nœ œ

6 8

6 8

œ

Vla. (a)

œ

œ bœ œ bœ

B

œ

œ

Vla. (b)

˙

œ ˙

? Vc. (a)

˙

˙

? Vc. (b)

˙

˙ div. arco pizz.

?

œ bœ œ bœ

Cb.

¢

œ Œ

œ Œ

œ Œ

Ó

w w

f mf

85


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ œ œbœ œœ ˙™

170

Gtr.

6 &8

4 4

6 8

4 4

mp

Timb.

°? 6 ¢ 8 œ™

4 4

6 8

4 4

Ϫ

Ϫ

mp

S.Bells

°/ 6 ‰ œ œ ‰ œ œ 4 8 4

6 ‰ œœ‰ œœ 8

j 4 6 j / 8 œ‰‰œ‰‰ 4

Ϫ

Ϫ

œ

œ

‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ 44

j œ ‰

j œ ‰ ‰

¿

¿

6 œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ 8

j j œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 44

mf

6 ¿¿‰¿¿4 4 ¢/ 8 ‰

6 ‰¿¿‰¿¿ 8

mf

¿ ¿ ‰

¿¿ ¿¿4 ‰ 4

mf

” œ “˙

3

170

Vln. I(a)

Ϫ

mf

mf

Perc. III

Ϫ

p

mf

Gro.

Ϫ

° 6 &8

œ

4 4

∑ œ

# œj

œ.

œ.

œ.

œ. J ‰ ‰

4 4

œ. J ‰ ‰

4 4

4 4

4 4

mp

3

œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œj

6 8

p 3

œ b˙ Vln. I(b)

6 &8

j

6œ 8

œ

4 4

∑ œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œj b œ.

œ.

œ.

mp 3

œ p

Vln. I(c)

6 &8

4 4

6 8

˙™

˙™

mp

Vln. II(a)

6 &8

spiccato 4 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ æ æ æ æ æ æ æ æj ‰ æ æ æ æ æ æbœæ æ 6 4 . . . . . . . #œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. nœ. bœ. bœ. . bœ. 8 ˙™ p .

˙™

mp spiccato Vln. II

6 &8

4 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ æ æ æ æ æ æ æ æ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæj ‰ ‰ Œ ™ 4 . . . . . . . #œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . 8 . mp

j œ.æ ‰

Ϊ

4 4

‰ æj œ.

Ϊ

4 4

œ.

œ.

œ. ‰ ‰ J

4 4

p

spiccato Vln. II(b)

6 &8

Vla. (a)

B 68

4 œæ æ æ æ æ æ œæ æ æ æ 6 4 . œ. bœbœb œ . #œ. nœ nœn œæ æ æ æ#œ.æ#œæ # œæ æ æ æ æ æ æ æ 8 æj ‰ ‰ Œ ™ . . . b œ. . . . b œ. œ. œ. . . n œ. œ.# œ œ œ œ œ n œ . . . . . . p mp spiccato

4 œæ œæ æ œæ œæ œæbœ.æ æ #œæ æ æ œæ œæ œæ œ. ‰ #œæ æ æ#œænœæ œæ œ.ænœæ 6 œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 . . œ. . . . #œ. . #œ#œ. . . . æJ . #œ. #œ. . . . . 8 . p

œ.

mp

3

Vla. (b)

B 68

4 4

3

Œ Œ œ œ b˙ mp

pizz. Vc. (a)

?6 Œ 8 œ

4 œœ4

6 8 ˙™

˙™

6 Œpizz. œ 8 œ œ

Œ

mf

?6 Œ 8 œ

œ

œ œ Œ

œ4 œ œ 4

œ

œ œ Œ

œ4 œ œ 4

mf

pizz. Vc. (b)

4 4 ˙™

4 œœ4

6 Œpizz. œ 8 œ œ

mf

Œ

mf div. arco

Cb.

? 6 pizz. ™ œ™ ¢ 8œ

4 bw 4 bw

w w

6 pizz. 8 Ϫ Ϫ

w w

p f mf

86

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

4 4


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto harmonics art.

bO OOO OOO O

177

Gtr.

4 &4

O

O

Œ

Ó

ff

°? 4 ¢ 4

Timb.

S.Bells

°/ 4 4

Gro.

4 /4

4 ¢/ 4

Perc. III

molto lirico 177

Vln. I(a)

° 4 &4

œœœ

Ó

‰ j ‰ b-œ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ nœj ‰ œ-j ‰ œ-J œ- J œ- - œ œ- œ- - # œ -

w

mp

molto lirico Vln. I(b)

4 &4

œœ˙

-œ -œ

mp

‰ j ‰ b-œ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ nœj ‰ œ-j ‰ -œJ œ- J œ- - œ œ- œ- - # œ -

molto lirico Vln. I(c)

4 ‰ ‰ œ œ œ œ œ bœ œ œ & 4 œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ. mp

œ

j j j bœ nœj ‰ œj ‰ bœJ ‰ œj ‰ nœ- ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ #œ-j ‰ j ‰ nœ- ‰ œ- ‰ œJ œ œ œbœ œ- - # œ-

molto lirico Vln. II(a)

4 &4

œ œ œ œ b˙

œœ˙ œ œ œ œ œ#œ

‰ j ‰ b-œ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj -œ œ- J œ- - œ œ- œ- œ- œ- #œ-

mf

molto lirico Vln. II

4 &4

œ ˙ œ œ ˙

œ

œ #œ ˙

mf

‰ j ‰ b-œ ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj œœ- J œ- - œ œ- œ- œ- œ- #œ-

molto lirico Vln. II(b)

4 ‰ ‰ œ œ œ œ œ bœ œ œ & 4 œ œ#œ œ œ œ œœ œ œœ œ. œ. mf

œ

j bœ nœj œ œ ‰ bœJ ‰ œj ‰ nœ- ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ #œ-j -œ œ œ #œœ œ œbœ - -. -. œ- - -

molto lirico Vla. (a)

œ œ

œ B 44 œ œ#œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œbœ œ ˙™ œ

˙ œ bœ œ bœ

œ

œ

œ

œ œ #œ bœ

œ

œ œ #œ bœ

œ bœ œ bœ

œ #œ nœ bœ

œ bœ nœ œ

œ bœ œ bœ

œ #œ nœ bœ

œ bœ nœ œ

œ Œ

œ Œ

œ

mf molto lirico Vla. (b)

B 44 œ œ#œ œ œnœ œ ‰ œJ œ œ œbœ ˙ œ

œ bœ œ bœ #˙

œ

œ œ

˙

˙

˙

˙

mf arco Vc. (a)

?4 4˙

œ œ œ œ œ

œ

˙

mp

arco Vc. (b)

?4 4˙

œ œ œ œ œ

œ

˙

˙

˙

mp

pizz. Cb.

?4 ¢ 4˙

Ó

œ bœ œ bœ f

87

œ Œ

Ó


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

184

&

Gtr.

6 8

4 4

6 8

°? ¢

Timb.

6 8

4 4

6 8

6‰œœ‰œœ4 8 4

6 8

6 8

6 8

Ϫ

Ϫ

mp

S.Bells

°/

mf

/

Gro.

6 œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ 4 8 4 mf

Perc. III

¢/

6‰¿¿‰¿¿ 4 8 4 mf

184

Vln. I(a)

” œ “˙

legato

° &

œ œ œ œ œ. œ œ w .

6 8

œ

4 4

6 8

∑ œ 3

œ cresc. 3

p

œ b˙

legato

&

Vln. I(b)

6 8

#œ œ œ œ œ. œ œ w .

œ

4 4

6 8

∑ œ 3

œ 3

cresc. p legato

&

Vln. I(c)

6 8

4 4

spiccato . œ œ œj œ. œ. œ œ 68 . p

spiccato 4 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ æ æ æ æ æ æ æ æj ‰ æ æ æ æ æ æbœæ æ 6 4 . . . . . . . #œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ œ. nœ. bœ. bœ. . bœ. 8 . p

œ œ œ œ œ. œ œ w .

spiccato

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó™

Vln. II(a)

6 8

cresc. spiccato spiccato spiccato

6 #œ œ œj #œ. œ. œ. œ 8 . p

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó™

Vln. II

4 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ æ æ æ æ æ æ æ æ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 4 . . . . . . . #œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . 8 p cresc.

spiccato

spiccato spiccato

6 nœ œ œj œ. œ. œ. œ 8 . p

& œ. nœ. bœbœb œ œ. ‰ Ó™ . . . b œ.

Vln. II(b)

4 œæ æ æ æ æ æ œæ æ æ æ 6 4 . œ. bœbœb œ . #œ. nœ nœn œæ æ æ æ#œ.æ#œæ # œæ æ æ æ æ æ æ æ 8 . . . b œ. . . . b œ. œ. œ. . . n œ. œ. # œ œ œ œ œ . . . . . p cresc. spiccato

spiccato Vla. (a)

B œ nœ. nœ œ œ. œ. bœ. ‰ . . .

6 8

4 œæ œæ æ œæ œæ œæbœ.æ æ #œæ æ æ œæ œæ œæ œ. ‰ #œæ æ æ#œænœæ œæ œ.ænœæ 6 4 . . œ. . . . #œ. . #œ#œ. . . . æJ . #œ. #œ. . . . . 8 . cresc. p

B

6 8

4 4

6 8

?

6 Œpizz. 8 œ

4 œœ4

6 8

4 œœ4

6 8

Vla. (b)

Vc. (a)

mf

?

Vc. (b)

6 Œpizz. 8 œ mf

div. div. arco Cb.

¢

? w w

pizz.

6 Ϫ 8

Ϫ

arco 4 bw 4 bw p

88

w w

w w

6 8


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto œj

191

Gtr.

6 &8

b œ. œ. œ. # œ. n œ. #œ. nœ Ÿ~~ nO ™ #œ œnœ #œ œ #œ ‰

n b œœ b œœ b œœ bnœœ ≈nœ#œ œ œ œJ ≈ œ œ œ bœJ œ

œ nn œœ n œ nb œœ œ nbœœ œ bœœ J J

‰ ≈ œ#œ œ

f

Timb.

S.Bells

°? 6 ¢ 8 œ™

Ϫ

Ϫ

°/ 6 ‰ œ œ ‰ œ œ 8

Ϫ

‰ œ

œ ‰ œ œ

‰ œœ‰ œœ

‰ œ œ ‰ œ œ

‰ œœ‰ œ œ

‰ œœ‰

j œ ‰

j œ ‰ ‰

j j œ‰ ‰ œ‰ ‰

j œ ‰

j j œ ‰ ‰ œ‰ ‰

j j œ ‰ ‰ œ ‰ ‰

¿

¿

¿

¿

œœ

mf

Gro.

j 6 j /8 œ‰ ‰ œ‰ ‰

j œ‰ ‰

mf

Perc. III

¿ ¿ ¿ ¿ 6 ‰ ¢/ 8 ‰

¿ ¿

¿ ¿

¿ ¿ ‰

¿ ¿

¿ ¿

¿ ¿

¿ ¿

¿ ¿ ‰

mf

:“; . . . . . . œœœœœœ ° 6 &8 191 # œj

Vln. I(a)

j

Vln. I(b)

6œ &8

Vln. I(c)

6 &8

Vln. II(a)

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. J ‰ ‰

b œ. œ.

œ. œ. J ‰ ‰

# œj

œj

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œj

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œj

# œj

œj

œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

# œj

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œj

# œj

œj

œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰

∑ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

6 &8

6 j & 8 œ.æ ‰ ‰ Œ ™

j œ.æ ‰

Ϊ

j œ.æ ‰ ‰ Œ ™

j œ.æ ‰

Ϊ

j œ.æ ‰ ‰ Œ ™

j œ.æ ‰ ‰ Œ ™

6 &8

‰ ‰ Œ™ æj n œ.

‰ æj œ.

Ϊ

‰ ‰ Œ™ æj œ.

‰ æj œ.

Ϊ

‰ ‰ Œ™ æj œ.

‰ ‰ Œ™ æj œ.

B 68 œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. ‰ ‰ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Vla. (a)

œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ J

B 68

Vla. (b)

Vln. II

Vln. II(b)

pizz. Vc. (a)

?6 Œ 8 œ

œœ

Œ

œœ

Œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œœ

Œ

œ

œœ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ

Œ

œ

œ

œœ

œ

œœ

mf

pizz. Vc. (b)

?6 Œ 8 œ mf

Cb.

? 6 pizz. ™ ¢ 8 œ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

89

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ


197

nbœœ & nœ

Gtr.

Timb.

. . . . . . Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto « œ bœ œnœ bœ œ bœ b œ. œ. œ nœ « « œ 4 œbœ œ 4 ≈‰ ≈ ≈ Ó nœ œ ∑ bœ œ ˙™ œ œ œ

°? ¢

4 4

e=q

5 4

5 4 bœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

p

e=q S.Bells

°/

Gro.

/

Perc. III

¢/

œœ ‰

œœ

j j œ ‰‰ œ ‰‰

¿¿

197 j

Vln. I(a)

° #œ &

4 4

5 4

4 4

5 4

5 4

¿¿

4 4

œ.

œ. œ. œ. J ‰‰

œ 4 œ bœb œ œ œ bœ œ w 4

-œ 5 #œ- bœ ‰ nœ#œ 4 w -

Œ

-œ 5 #œ- bœ ‰ nœ#œ 4 w -

Œ

-œ 5 #œ- bœ ‰ nœ#œ 4 w -

Œ

5 #œ- œ- b œ ‰ nœ#œ 4 n w -

Œ

5 #œ- -œ b œ ‰ nœ#œ 4 n w -

Œ

subito sf

œj

b œ.

&

Vln. I(b)

œ. œ. œ. J ‰‰

œ 4 œ bœb œ œ œ bœ œ w 4 subito sf

&

Vln. I(c)

œ 4 œ bœb œ œ œ bœ œ w 4 subito sf

&

Vln. II(a)

œ 4 œ bœb œ œbœ œ œ 4 #w subito sf

&

Vln. II

j œ.æ ‰ ‰ Œ ™

œ 4 œ bœb œ œbœ œ œ 4 #w subito sf

&

Vln. II(b)

B

‰ ‰ Œ™ æj œ.

œ.

Vla. (a)

œ 4 œ bœb œ œbœ œ œ 4 #w

#œ- œ- b œ Œ -

5 4 Ó

œ œ w

#œ- œ- bœ- Œ

5 4 Ó

œ œ w

#-œ -œ bœ- Œ

5 4 Œ

Œ

˙ n˙

subito sf

œ. œ. œ. ‰ ‰ J

4 œ bœ bœ œ œbœ 4

˙

subito sf

B

Vla. (b)

4 œ bœ bœ œ œbœ 4

#w

w

subito sf pizz. arco

?

Œ

œœ

Vc. (a)

œ

4Ó 4

bw bœ œ

« -œ œ- œ - #œ

5arco 4 nw

#w

pizz. arco

?

Œ

œœ

Vc. (b)

œ

4Ó 4

bœ œ b w

« -œ œ- œ - #œ

arco

5 4 nw

#w

pizz.

? Cb.

¢

Ϫ

Ϫ

bœ œ œ 4 arco 4 œ bœ bœ œ œ w

#˙ ™

« œ

5arco 4 #w

subito sf f

90

œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

203

Gtr.

Timb.

&

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ

° S.Bells

/

Gro.

/

¢/

Perc. III

203

w

œ

œ

˙™

w

Œ

Œ

Vln. I(a)

° Ó &

& Ó

Œ

˙

w

Vln. I(b)

Vln. I(c)

& Ó

˙

bw

w

bw

w

bw

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

˙™

w

Œ

˙

Vln. II(a)

w

w

w

w

w

& Πw

bœ & Ó

Œ

Vln. II

Vln. II(b)

& w

w

w

œ

œ

Œ

Œ

w

w

w

w

w

w

B Vla. (a)

bw

w

bw

w

bw

w

bw

w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

w

#w

B Vla. (b)

? Vc. (a)

? Vc. (b)

Cb.

? ¢ #w

œ

#w

œ

91

#w

œ

#w

œ


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto arpegiado molto legato 5

q=e 207 3

3

3

3 3

3

3

3

3

&

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏

#œ nœ œ œ œ #œ œ bœœ bœ œnœbœ 3 œbœbœ œ nœnœ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœœœ 4 # œ œ bœ œ œ œ nœ b œ œi m œm bpnn œœœ œ p p  3

p

mf

Timb.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ bœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ

S.Bells

°/

Gro.

/

¢/

Perc. III

3 4

3 4

3 4

3 4

q=e

207

bw Vln. I(a)

œ

w

œ

w

œ #œ. Œ

° &

Œ

œ. Œ

3 4

Œ

bœ. Œ

3 4

Œ

œ. Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

œ. Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

3 4

Œ

œ. Œ

3 4

Œ

œ. Œ

3 4

Œ

œ. Œ

3 4

sf

w & w

Vln. I(b)

œ. Œ

sf

& bw

Vln. I(c)

w

œ. Œ sf

& w

Vln. II(a)

#œ. Œ

#w

Œ œ.

sf

bw

œ

w

œ

w

œ Œ

&

Vln. II

Œ

œ.

b œ.

sf

& w

Vln. II(b)

w

Œ

Œ

œ. Œ

Œ

œ. sf

B

Vla. (a)

bw

w

bœ.

sf

B

Vla. (b)

w

#w

œ. Œ

Œ bœ.

sf

?

Vc. (a)

w

#w

œ. Œ sf

?

Vc. (b)

w

#w

œ. Œ sf

?

Cb.

¢

#w

œ

œ. Œ sf

92


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto arpegiado

#O ™

211 5

Gtr.

3 & 4 œ#mœ m#œ ˙ bœ i pœ

O™ ∑

10 16

10 bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ 16 œ œ œ œ œ œ

ff

p

Timb.

°? 3 ¢ 4

p

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr œ œ ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ‰ 10 ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ 16 mp mp

S.Bells

°/ 3 4

Gro.

3 /4

10 16

3 ¢/ 4

10 16

Perc. III

10 16

211

Vln. I(a)

° 3 Œ &4

˙™

˙™

˙™

j œ

˙

j œ

˙

fp pp

Vln. I(b)

3 &4 Œ

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

10 16

10 16

10 16

10 16

10 16

10 16

10 16

10 pizz. 16 œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr

10 pizz. 16 œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr

10 pizz. 16 œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr

fp

Vln. I(c)

3 &4 Œ

˙ fp

Vln. II(a)

3 &4 Œ ˙

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

fp

Vln. II

3 &4 Œ b˙ fp

Vln. II(b)

3 &4 Œ

˙ fp

Vla. (a)

B 43 Œ ˙ fp

Vla. (b)

B 43 Œ ˙ fp

Vc. (a)

?3 Π4

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

fp

Vc. (b)

?3 Π4

b˙ fp

Cb.

?3 ¢ 4 Œ

˙™

˙™

˙™

mf fp

93


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 219

Timb.

S.Bells

&

Gtr.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ

° / ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œœœ œœœ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈

/

Gro.

≈ j j j œ œ œ œœ ™™ œ œ œ

j j j j œ œ œ œ œœ œj œ œ œ œ œ

j j j œ œœ œœ œ œ œ ‰ œ œœ œ

≈ œr œj œj œ ™ œ œ œ œ™

j j j œ œ œ œœ ™™ œ œ œ

œ œ

p

Perc. III

¢/

219

Vln. I(a)

° &

j œ

˙

&

Vln. I(b)

j œ

˙

j œ

˙

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ

pp

&

Vln. I(c)

j œ

˙

pp

&

Vln. II(a)

&

Vln. II

&

Vln. II(b)

B

B

Vla. (a)

Vla. (b)

Vc. (a)

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr

Vc. (b)

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr

Cb.

¢

94


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 226

&

Gtr.

œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ a a m m œ œ œ bœ i pœ pœ i p œ bœ œ œ œ bœ

p

mf

Timb.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ p

S.Bells

° / ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ

≈ œr ‰

r r r r œ ≈œ ≈œ ≈ ≈œ ‰

r r r r r r r œ ≈œ ≈œ ≈ ≈ œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈

p

j j j j / œ œ œ œœ œj œ œ œ œ

Xyl.

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œœ œ œ

j j j j j œ nœ œ #œœ #œœ œ œ bœ bœ œ

j œ œj œ œ ‰ ≈ ≈ œr nœj œj œj #œ ™ œ œ œœ œ bœ œ œ œ ™

j ≈ œr œj #œ œ ™ bœ œ œ œ ™

œ œ

p

Perc. III

¢/

226

Vln. I(a)

° & ˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

˙

legato

&

Vln. II(a)

∑ #˙

j œ

˙

j œ b˙

j œ

j œ

˙

j œ b˙

j œ

j œ

˙

j œ b˙

j œ

pp

legato

&

Vln. II

∑ #˙ pp

legato

&

Vln. II(b)

∑ #˙ pp

B

pizz. ≈ ≈ ≈ ≈ #œ ≈ #œ ≈ œ ≈ #œ ≈ #œ ≈ œ ≈ œ ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR R œ R œ R œ R œ œ

B

pizz. ≈ ≈ ≈ ≈ #œ ≈ #œ ≈ œ ≈ #œ ≈ #œ ≈ œ ≈ œ ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR R œ R œ R œ R œ œ

Vla. (a)

Vla. (b)

Vc. (a)

? j j Œ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

#œ ≈ œ œ r ≈ œ #œ ≈ œ œ r ≈ œ# œ ≈ œ œ r ≈ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

Vc. (b)

? j j Œ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

#œ ≈ œ œ r ≈ œ #œ ≈ œ œ r ≈ œ# œ ≈ œ œ r ≈ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

? j j Œ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Cb.

¢

95


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 232

&

Gtr.

œœ

Timb.

S.Bells

œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

° / ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ

Xyl.

/

Perc. III

¢/

j #œ #œj œ œ ‰ œ œJ nœ œ œ

j j j œ œ™ œ œ bœ œ œ œ ™

r r r r r r r r r r r r œ≈œ≈œ≈ ≈ œ ‰ œ≈œ≈œ≈ ≈œ ‰ œœœœœœ ≈œ‰ œ≈œ≈œ≈

j j bœj œj j œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

j j ≈ nœr œj œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

j j j ™ j œ œj œ œ ≈ ≈ ≈ œr œ œ œ #œ œ œ œœ œ bœ œ œ œ ™

Vln. I(a)

° &

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

Vln. II(a)

&

œ œ

232

j œ b˙

j œ b˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

j œ

j œ b˙

j œ b˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

j œ

j œ b˙

j œ b˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ

j œ

&

Vln. II

&

Vln. II(b)

Vla. (a)

B ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ bœR ≈ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR R R R R œ œ œ œ œ œ

Vla. (b)

B ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ bœR ≈ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR R R R R œ œ œ œ œ œ

?

œœ

?

œœ

Vc. (a)

Vc. (b)

?

œ r œ œ r œ œ r œ nœ ≈ œ œ r ≈ œ nœ ≈ œ œ r ≈ bœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ ≈ œ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

œ r #œ œ r #œ œ r #œ œ #œ œ œ œ r œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈

Cb.

¢

96


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 238

&

Gtr.

Timb.

S.Bells

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ nœ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

° / ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰

œj œj #œj œj œj / nœ nœ œ œ œ

Xyl.

r j ™ ≈ œ œ #œ œ ™ bœ œ œJ œ

œ bœ #œ #œj œ œ ‰ œ œ œJ nœ œ œ J

r r r r œ≈œ≈œ≈ ≈ œ‰

j j bœ œ ™ œ œ bœ œ œJ œ ™

r r r r r r r œ≈œ≈œ≈ ≈ œ ‰ œ≈œ≈œ≈

j j b œ œj j œ œ œ bœ œ bœ œ œJ œ œ

j r j j ≈ nœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ

Vln. I(a)

° &

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

Vln. II(a)

&

Perc. III

¢/

238

j œ b˙

j œ n˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ b˙

j œ

j œ b˙

j œ n˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ b˙

j œ

j œ b˙

j œ n˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ b˙

j œ

&

Vln. II

&

Vln. II(b)

Vla. (a)

B ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ #œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ bœ œ ≈ #œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ bœ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR

Vla. (b)

B ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ #œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ bœ œ ≈ #œR ≈ œ œ ≈ œR ≈ bœ œ ≈ œR ≈ œ œ ≈ œR

Vc. (a)

? nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ bœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ nœ œ œ œ ≈ œbœ œ œr ≈ bœ bœ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ R R

? Vc. (b)

?

œ œ r œ nœ ≈ œ œ r ≈ œnœ ≈ œ œ r ≈ bœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ bœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ œ bœ œ œ œ R

Cb.

¢

97


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 244

&

Gtr.

Timb.

S.Bells

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

° / ≈ œr ‰

r œœœœœ œ ≈œ ‰

r r r r œ ≈œ ≈œ ≈ ≈œ ‰

r r r r r r r r r œ œ œœœ œ ≈ œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈ ≈œ ‰ œœœœœ œ ≈œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈

j j #œ r œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ / nœœ n œœ œ œ ≈ ≈ ≈ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ nœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

Xyl.

Vln. I(a)

° &

&

Vln. I(b)

&

Vln. I(c)

Vln. II(a)

&

Perc. III

¢/

244

j œ

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ

j œ

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ

j œ

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ b˙

j œ

&

Vln. II

&

Vln. II(b)

Vla. (a)

B ≈ œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla. (b)

B ≈ œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ #œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR ≈ #œ ≈ œR ≈ œ ≈ œR œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? Vc. (a)

œ œ œ œ r #œ œ r r ≈ œ œ ≈ œ œ r ≈ œ #œ ≈ œ œ r ≈ œ #œ ≈ œ œ r ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ b œ œ n œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

? nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ nœ œ œ œ ≈ œbœ œ œr ≈ bœbœ œ œ ≈ œ œ œ œr ≈ œ œ ≈ œ œ r ≈ œ# œ ≈ œ œ r ≈ bœ œ œ œ nœ œ œ œ R

Vc. (b)

?

Cb.

¢

98


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto aires festivos 250

&

Gtr.

Timb.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ mp

S.Bells

° / ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

mp

/

Xyl.

j j j j j œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

j j j œ œ œœ œœ ™™ œ œ

j j j œ œœ œœ œœ œ œ ‰ œ œœ

≈ œr œj œj œ ™ œ œ œ œ™

j j j œ œ œœ œœ ™™ œ œ

œ œ

p

Perc. III

¢/

j j ¿ O ≈¿O œ J R J

Oj ¿ J

Oj œ œ ≈ ¿R

j ¿j Oj Oj œ œ ¿¿ Oj ¿ Oj œ œ ¿ Oj ¿ Oj ¿ ¿ ¿ ¿ ≈R ≈R ≈R ≈R J J

espress. cantabile 250

œ Vln. I(a)

° &

œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

Ϫ

j œœ

‰ bœj

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

Ϫ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

Ϫ

‰ bœj

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

Ϫ

‰ bœj

mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(b)

œ

Ϫ

j œœ

mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(c)

œ

Ϫ

j œœ

mf

&

Vln. II(a)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

p

&

Vln. II

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ p

&

Vln. II(b)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ p espress. cantabile arco

œ B

œ

Vla. (a)

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

j bœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

j bœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr

j œ ‰ Œ

≈ œr

j œ ‰ Œ

≈ œr

Ϫ

j œœ

Ϫ

Ϫ

j œœ

Ϫ

mf espress. cantabile arco

œ B

œ

Vla. (b) mf

pizz.

?

Vc. (a)

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

œ œ œ œ #œ œ #œ œ ? bœ œ œ ≈nœ œ œr ≈ r bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈

Vc. (b)

pizz.

? Cb.

¢

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

sempre f

99

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

&

Gtr.

œ bbnœœœ

œb œ # œ bbnœœœ œ n œ #œ nœ

∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏

256

mp

mf

Timb.

S.Bells

bœœ œ œœ œœ œ œ œ

° / ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œœœœœ ≈œr ‰ œr ≈œr ≈œr ≈ ≈œr ‰ œœœœœœ

≈œr ‰ œ œœœ œ œ

j j j j j / œ œ œœ œœ œ œ œ œ

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œ œ œœ

j œ œj œ œ ≈≈‰ œ œ œœ

j j j j j j j j j ¿j Oj ¿ ¿ O œ œ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈ / ¢ J R R R R R R R R R R R R R

° & ˙

& ˙

Vln. I(b)

& ˙

Vln. I(c)

≈œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈

Oj Oj ¿ ≈¿R ≈ ¿R R ≈

Oj Oj ≈¿R ≈ ¿R ¿R ≈

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

256

Vln. I(a)

cresc.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœœ bœœ œœ œ œœ œ bœœ œœœ œœœ bœœ œœ œ œ œ œ

Xyl.

Perc. III

#œ œb œ œ n œ #œ

r & ≈ œ ‰ œ œœ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. .-

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II(a)

r & ≈ œ ‰ œ œœ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II

r & ≈ œ ‰ œ œœ œ ‰

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

Vln. II(b)

-œ. -œ œ œ -œ. œ J ≈R J J

-œ -œ. œ œ J J ≈≈‰

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

-œ -œ. œ œ ≈≈‰ J J

B

Vla. (a)

˙

B

Vla. (b)

˙

? j jŒ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Vc. (a)

? j jŒ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Vc. (b)

? j jŒ œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Cb.

¢

100


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

n bœœœ & bnœœ

Gtr.

·3 3 3 3 3 3 3 3 b œ n œ œ œ 3 nœ œ œ 3 #œ œ œ 3 3 3 n œ œ œ n œ nœ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ # œ œ b œ n œ n œ b œ œ bœ œ #œ nœ bœnœ Œ œ #œ J J n œJ

bœ bb œœ nbœœ

œ œ nœb œ nbbœœœ œ œ#œ nœ

263

p subito

Timb.

°? œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ °/

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

S.Bells

Perc. III

¢/

≈ ¿R

Oj

≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰

Oj ≈ ¿R

Oj ¿≈ R

≈ ¿R

Oj ≈ ¿R

r r r r œ ≈ œ ≈ œ ≈ ≈ œ ‰

Oj ¿≈ ≈¿ R R

Oj

r œœ œ œ œœ ≈ œ ‰

Oj

≈ ¿R

¿ ≈ ≈ ¿ R R

Oj

r r r œ ≈œ ≈ œ ≈

Oj

≈ ¿R

Oj

¿ ≈ ≈ ¿ R R

≈ ¿R

¿ ≈ R

=

Gtr.

3

5

œœ œœœœ œ œ

œ œœ œœœ & n# œœ ‰ Œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

3 3

268

˙ b˙˙ Ê n ˙˙˙

bœ #œ bœ œ œ œ œ ≈ œ

œ bœn œ n œ n œ b œ œ bœ

arpegiado

∑ œ

mp

Timb.

S.Bells

Perc. III

°? œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° / ≈ œr ‰

œ œ œœ œ œ

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ

Oj ¿ ≈ ¢/ R

Oj ≈ ¿R

≈ ¿R

Oj ¿ ≈ R

≈ ¿R

j j Oj ¿ ¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈ ≈ R R R R

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ Oj ≈ ¿R

≈ ¿R

Oj ¿ R≈

=

274

Gtr.

œ bbnœœœ

&

œb œ # œ bbnœœœ #œnœ œ nœ

#œ œ œb œ nbbœœœ #œnœ œ nœ

œ œ nœb œ nbbœœœ œ # œ œ nœ

·3 3 3 b œ n œ œ œ n œ œ œ nœn œ bœ nnœœœ œ n œ bœnœ bœŒ J J

bbb œœœ nbœœ

sempre mp

Timb.

S.Bells

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ° / ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ Oj

Perc. III

¿ ¢/ ≈R

≈ ¿R

j j j j j j j j j Oj ¿ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ≈ R R R R R R R R R R R R R R

r r r œ ≈ œ≈ œ ≈ Oj ≈ ¿R

¿ ≈ R

= ·

3 3

3

5

3

3

5

3

3 3 3 3 œœœœœœ œœ 3 3 3 3 3 œ œœ œ œœ œ œ 3 3 3 3 3 #œ œ œ n œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œœ œœœœ œœ œœœ œ œœ œœœ œœœ œ œœ œœœœ œœ œœœ œ œœ œœœ # œ œ # œ # œ œ # œ & bœ œ bœ œ #œ nœ œ #œ n œ ‰ Œ œ #œ n œ ‰ Œ œ ‰ ‰ n œJ œJ °? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

280

3

Gtr.

Timb.

S.Bells

° / ≈ œr ‰

r œœ œ œ œœ ≈œ ‰

Oj Perc. III

¿ ¢/ ≈ R

Oj ≈ ¿R

j ¿ ≈ ≈¿ O R R

r r r r œ≈œ ≈ œ≈ ≈ œ‰ Oj ≈ ¿R

r œ œ œ œ œ œ ≈œ ‰

j j ¿≈ ≈ ¿O ≈ ¿ O R R R

101

j ¿ ≈ ≈¿ O R R

r r r r œ≈œ ≈ œ≈ ≈ œ‰ Oj ≈ ¿R

œ œ œœœ œ

j j ¿≈ ≈ ¿O ≈ ¿ O R R R

¿ ≈ R


˙ b˙˙ Ê & n ˙˙ ˙ 285

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

#˙ #˙˙ Ê n˙˙ ˙

espress. cantabile

bœ #œ bœ œnœ nœ œ ≈ œ

œ bœn œ n œ n œ n œ b œ nœ œ bœ

arpegiado

‰ œ

nœ nœ

œ œJ

œ ‰ œ bœ ™ œJ J

œœ

f mf

Timb.

°? bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp

S.Bells

°/

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ mp

/

Xyl.

j j j j œ œ œ œ œœ œj œ œ œ œ œ

j j j œ œ œ œœ ™™ œ œ œ p

Oj Perc. III

¢/

≈ ¿R

≈ ¿R

Oj ¿ R≈

Oj ≈ ¿R

≈ ¿R

Oj ¿ R≈

j j ¿ O ≈¿O œ J R J

j j ¿ O ≈¿O œœ J R

espress. cantabile 285

œ Vln. I(a)

° &

œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ

mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(b)

œ

∑ mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(c)

œ

∑ mf

&

Vln. II(a)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ p

&

Vln. II

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ p

&

Vln. II(b)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ p

espress. cantabile arco

œ B

œ

Vla. (a)

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ

mf espress. cantabile arco

œ B

œ

Vla. (b) mf

pizz.

?

?

?

Vc. (a)

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr

pizz. Vc. (b)

œ œ #œ œ r bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈ pizz.

Cb.

¢

j œ ‰ Œ sempre f

102

≈ œr œj œj Œ

≈ œr


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

291

& œ

Gtr.

Timb.

S.Bells

‰ bœj

Ϫ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

° / ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ

j j j œ œœ œœ œœ œ œ ‰ œ œœ

r j j / ≈ œ œ œœ œœ ™™ œœ

j j j j j œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ

j j j œ œ œœ œœ ™™ œ œ

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œ œœœ

j œ œj œ œ ≈ ≈ ‰ œ œ œœ

j ¿j O ≈ r O ¿j O ≈ r O Oj ¿ Oj ¿ ¿ ¿¿ Oj ≈ ¿r O œ œ ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ œ œ ¿ ¿ œ ¿ ¿ œ ¿ ¿ J J J J ≈ ≈ J ≈ ≈ ≈ ≈ ≈R ¢/ J ‰ Œ ‰ J ‰ Œ ‰ R R J Œ ‰ R R R R R≈

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

œœ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

291

Vln. I(a)

-œ. œ J

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

Xyl.

Perc. III

Ϫ

j œœ

° œ &

& œ

Vln. I(b)

& œ

Vln. I(c)

Ϫ

Ϫ

Ϫ

j œœ

j œœ

j œœ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

‰ bœj

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

‰ bœj

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

‰ bœj

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

Vln. II(a)

r r r r r & ≈œ ‰ œ≈œ≈œ≈ ≈œ‰ œœœœ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. .-

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II

r r r r r & ≈œ ‰ œ≈œ≈œ≈ ≈œ‰ œœœœ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II(b)

r r r r r & ≈œ ‰ œ≈œ≈œ≈ ≈œ‰ œœœœ‰

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

-. -œ œ œ -œ. J ≈ œR œJ J

œ- -œ. œ œ J J ≈≈‰

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

œ- -œ. œ œ ≈ ≈ ‰ J J

B œ Vla. (a)

B œ Vla. (b)

Ϫ

Ϫ

? j j Œ œ œ

Vc. (a)

? Vc. (b)

Cb.

¢

bœ œ

j bœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

j bœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ™

>œ.

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

j œœ

j œœ

#œ ≈ œ œ r ≈ œ œ œ

? j j Œ œ œ

‰ œ™

‰ œ™

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

‰ ˙

‰ ˙

103


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

297

&

Gtr.

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

mf

Timb.

S.Bells

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

° / ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

j r j j / ≈ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ

Xyl.

Oj Perc. III

¿ ¢/ ≈ R

≈ ¿R

j j œ œ œœ≈≈‰ œ œ œœ

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œ œ œœ

Vln. I(a)

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œ œ œœ

j j œ œ œœ≈≈‰ œ œ œœ

j j j j j j j j j j Oj ¿ ¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈ ≈ R R R R R R R R R R R R R R R R

297

° &

j j œ œ œœ≈≈‰ œ œ œœ

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

-œ -œ. œ œ ≈ ≈ ‰ J J

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

mf

&

Vln. I(b)

œ ≈œ R mf

&

Vln. I(c)

œ ≈œ R mf

&

Vln. II(a)

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -. mf

&

Vln. II

≈ œr œj -œj œ œ œJ. -. mf

&

Vln. II(b)

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-. mf

B

Vla. (a)

-œ. œ- œ œ -œ. œ J ≈R J J

-œ -œ. œ œ J J ≈≈‰

mf

B

Vla. (b)

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J mf

?

Vc. (a)

j j œ œ Œ mf

?

Vc. (b)

j j œ œ Œ mf

? Cb.

¢

j j œ œ Œ mf

104


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto rasgueado

f ai m

p(alzapua)

œœ œœ œœ .

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œœ .

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ > >

œœ œœ œœ .

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œœ .

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ œœ œ œ >œ >œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ .

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ œœ œ œœ >œp(alzapua) >

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

&

Gtr.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

303

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

a i m

Timb.

°? œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

S.Bells

°/

Xyl.

/

≈ œr ‰

r r r œ≈ œ≈œ≈

j ≈ œr œj œ œœ œ

j œ œ œœ œœ

Oj Oj ¿ ≈ ¿R ≈ ¿R R≈

Perc. III

¢/

Vln. I(a)

œ ° & ≈ œR

≈ œr ‰

œœ œœœœ

≈ œr ‰

r r r œ≈ œ≈œ≈

j œ œ œœ œœ

j j œ œ œœ ≈≈‰ œ œ œœ

j ≈ œr œj œ œ œ œ

Oj Oj ¿ ≈ ¿R ≈ ¿R R≈

Oj Oj ¿ ≈ ¿R ≈ ¿R R≈

-œ. œ J

-œ œ J

œœ œœ

-œ. œ J

-œ œ J

-œ. œ J

œœ œœ ≈≈‰

-œ. œ J

-œ œ J

œœ œœ

-œ. œ J

-œ œ J

-œ. œ J

œœ œœ ≈≈‰

œ -œ. & ≈ œR œJ

œœ J

œœ œœ

-œ. œ J

-œ œ J

-œ. œ J

œ œ œJ.

≈ œr ‰

r r r œ≈ œ≈œ≈

j j œ œ œœ ≈≈‰ œ œ œœ Oj ≈ ¿R

Oj ¿ ≈ ¿R R≈

≈ œr ‰

r r r œ≈ œ≈œ≈

j ≈ œr œj œ œœ œ

j œ œ œœ œœ

Oj Oj ¿ ≈ ¿R ≈ ¿R R≈

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ J

œœ œœ

-œ. œ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ J

œœ œœ

-œ. œ J

œœ œœ ≈≈‰

œ ≈œ R

-œ. œ J

œœ J

œœ œœ

-œ. œ J

-œ J

j œ. œ œ ≈ ≈ ‰ -

≈ œr œj œ-j -.

œ œ œJ.

œ œ œJ.

-œ J

j œ. œ œ ≈ ≈ ‰ -

≈ œr œj -œj -.

œ œ œJ.

j œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

≈ r j j œœ œ

j œ œ œ-.

œJ

œ œ œJ.

-œ J

-œ. J

œœ ≈≈‰

-. ≈ œR œJ

œJ

œ œ œJ.

B ≈ œr œj œ J

œ œ œJ.

-œ J

-. œ J

œœ ≈≈‰

≈ œr œj œ J

œ œ œJ.

303

mf

œ & ≈ œR

Vln. I(b)

mf

Vln. I(c)

mf

r j j & ≈ œ œ. œ-

Vln. II(a)

mf

r j j & ≈ œ œ. -œ -

Vln. II

mf

& ≈ r j œj œœ

Vln. II(b)

mf

-. B ≈ œR œJ

Vla. (a)

mf

Vla. (b)

mf

? Vc. (a)

j j œ œ Œ

≈ œr

j œ ‰

j œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr

≈ œr

j œ ‰

j œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr

≈ œr

j œ ‰

j œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr

mf

? Vc. (b)

j j œ œ Œ mf

? Cb.

¢

j j œ œ Œ

j œ ‰

mf

105

j œ

j œ ‰

j œ ‰

j œ

j œ ‰


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œœ .

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œ >œ

œœ œœ œœ .

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œœ .

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œœ œœ œ >œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Gtr.

œœ œœ œ >œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

œ & œœœœ œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏

308

œœ œœ œœ

œœ œœ œœ

œœ œ œœ ≈ œ œœ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

œ œ œ œ œ œJ ≈R J J f

ff

Timb.

°? œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

S.Bells

°/

Xyl.

/

Perc. III

¢/

≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

j j œ œ œœ ≈ ≈‰ œ œ œœ

œ œ

j œ œœ œ

j j œ œ œ œ ≈ ≈‰ œ œ œœ

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

& œJ

j œ. œ œ ≈ ≈ ‰ -

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

& œJ

j œ. œ œ ≈ ≈ ‰ -

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

≈ ≈‰ & œj œj - -. œ œ

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

-œ. œ- œ œ -œ. œ J ≈R J J

-œ -œ. œ œ J J ≈≈‰

-œ -œ. œ œ ≈ ≈ ‰ J J

Vln. I(b)

-œ & œJ

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

Vln. I(c)

-œ & œJ

Vln. II(a)

Vln. II

-œ B J

-œ. J œœ ≈ ≈‰

B -œJ

-. œ œœ ≈ ≈‰ J

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

Vla. (a)

?

j j œ ‰ œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

?

j j œ ‰ œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

?

j j œ ‰ œ

j œ ‰

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

Vc. (a)

Vc. (b)

¢

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œ œ œœ

-œ. œ J

Vln. I(a)

Cb.

j j œ œ œœ≈≈‰ œ œ œœ

œ ≈œ R

-œ. œ œœ œœ ≈ ≈ ‰ J

Vla. (b)

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œ œ œœ

j j j j j j j j j j Oj Oj ¿ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿R ≈ ¿R ≈ ≈ R R R R R R R R R R R R R R R R

308 œ ° & œJ

Vln. II(b)

j ≈ œr œj œ œœ œ

j œ

‰ œj

j œ ‰

j j œ ‰ œ

106

j œ ‰


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

Gtr.

œ œ

&

Œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

314

r # œœ œ # œ # œ n œ œ œ #œ ≈ œbœ ™ #œœ ™ ‰ œ Œ

n œ #œ œ œ œbœbœ j ≈ #œœ

p

mf

Timb.

°? j ‰ Œ ¢ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ j ˙ œ œ™

soft

A⁄ ˙

p p

S.Bells

°/

f

ˇ Œ ‰œ ˙

l.v.

j œ

mf

Xyl.

j / œœ ‰ Œ

Ó

Ó

ride l.v. Perc. III

¿ ¿ / ¢

Y

Œ

‰ p

314

Vln. I(a)

° &

∑ #˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ ˙

j œ ˙

j œ

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

j œ ˙

j œ ˙

j œ

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

p

Vln. I(b)

&

ΠϪ p

Vln. I(c)

&

Œ™ œ p

Vln. II(a)

&

∑ p

Vln. II

&

Œ #œ ™ p

legato Vln. II(b)

&

Œ™ œ p

legato

B

Vla. (a)

#˙ p

legato

B

Vla. (b)

#˙ p arco

?

Vc. (a) p

arco

?

Vc. (b)

˙ p arco Cb.

? j j j ¢ œ‰œœ‰

˙ p

107


∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto VII 323

Œ #O ™™ & #˙˙ O ‰

Gtr.

OO

r œœœ ≈ œ n œ œ b œ b œ b œ œ bœnœœ ™™ ‰ œ Œ

VII n œ n œ bœ œ Œ b œ j b bœ œ nœ ˙˙ nOO ™™ ≈ bœ ‰

OO ‰

p

mf

soft Timb.

°? ¢

A ⁄

b˙ p

Perc. I

°/

/

Ó

Xyl.

¢/

Ó

ride l.v.

Y

Perc. III

‰ p

323

Vln. I(a)

° & <#>˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

œ J

˙

œ ˙ J

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

œ J

œ ˙ J

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

p

&

Vln. I(b)

˙

j œ ˙

j œ ˙

j Œ œ bœ ™

p

&

Vln. I(c)

˙

j œ ˙

j œ ˙

j Œ™ œ

œ

˙ p

& ˙

Vln. II(a)

j œ ˙

j œ ˙

j œ

∑ b˙ p

& <#> ˙

Vln. II

j œ ˙

j œ ˙

j œ

ΠϪ p legato

&

Vln. II(b)

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

Œ™ œ p legato

B <#>˙

Vla. (a)

j œ ˙

j œ ˙

j œ

∑ ˙ p

legato

B Vla. (b)

<#> ˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

∑ #˙ p

? <b>˙ Vc. (a)

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

b˙ p

? Vc. (b)

˙

j œ ˙

j œ ˙

j œ

∑ b˙ p

? ˙ Cb.

¢

œ ˙ J

œ ˙ J

œ J

b˙ p

108

˙


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto espress. cantabile

bœ #œ bœ œ œ œ œ ≈ œ

œ bœn œ n œ n œ n œ b œ nœ œ bœ

arpegiado 333

&

Gtr.

œ

nœ nœ

œ œJ

œ ‰ œ bœ ™ œJ J

œœ œ

Ϫ

j œœ

‰ bœj

Ϫ

f

Timb.

°? ¢

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp

Perc. I

°/

ß ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ

mp

/

Xyl.

j j j j œ œ œ œ œœ œj œ œ œ œ œ

j j j œ œ œ œœ ™™ œ œ œ

j j j œ œœ œœ œ œ œ ‰ œ œœ œ

≈ œr œj œj œ ™ œ œ œ œ™

p

Perc. III

¢/

j j ¿ O ≈¿O œ J R J

Oj ¿ J

≈ ¿R

Oj œ œ

¿j O ≈ r O ¿j r ¿ J ¿ J œ œ ¿ OJ ≈ ¿ OJ œ œ J ‰ Œ ‰ J ‰ Œ ‰

espress. cantabile 333

œ Vln. I(a)

° &

œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

Ϫ

j œœ

Ϫ

‰ bœj

j œœ

Ϫ

‰ bœj

j œœ

Ϫ

‰ bœj

mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(b)

œ

Ϫ

mf espress. cantabile

œ &

Vln. I(c)

œ

Ϫ

mf

&

Vln. II(a)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

p

&

Vln. II

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

p

&

Vln. II(b)

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ ‰

p

espress. cantabile

œ B

œ

Vla. (a)

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

œ J

œ ‰ œ bœ ™ J J

œœ œ

Ϫ

j œœ

Ϫ

Ϫ

j œœ

Ϫ

j bœ

j bœ

mf espress. cantabile

œ B

œ

Vla. (b) mf

pizz.

?

j œ ‰ Œ

?

œ œ #œ œ #œ œ r bœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈ bœ œ œ ≈ œ œ œr ≈

Vc. (a)

Vc. (b)

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰

mf pizz.

? Cb.

¢

j œ ‰ Œ

≈ œr œj œj Œ

sempre f

109

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj ‰ ‰


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 339

Ÿ~~~~~~~~~ & œ™

Gtr.

Timb.

° /

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

≈ œr ‰ œr ≈œr ≈œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œœœœœ ≈ œr ‰ œr ≈œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

j j j / œ œ œœ œœ ™™ œ œ

Xyl.

Vln. I(a)

‰ ˙

œ ≈œ R

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœœ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ

Perc. I

Perc. III

>œ.

j j j j œ œ œ œœ œœ œj œ œ œ œ

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œœ œ œ

j j j j j j œ œ œ œ ≈≈‰ ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œ œ œ ≈ ≈‰ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œœ œ œ

j j ¿j Oj ≈ r O O O Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ Oj ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ≈ J ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ¢/ R R J Œ ‰ R R R R R R R R R R R R R ≈R R ≈

339 ° Ÿ~~~~~~~~~ & œ™

>œ.

Ÿ~~~~~~~~~ & œ™

>œ.

Ÿ~~~~~~~~~ & œ™

>œ.

Vln. I(b)

Vln. I(c)

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

‰ ˙

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

r r r r r & ≈ œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈ ≈ œ ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II(a)

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

r r r r r & ≈ œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈ ≈ œ ‰ œ œ œ œ ‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. .-

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

Vln. II

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. .-

r r r r r & ≈ œ ‰ œ ≈œ ≈œ ≈ ≈ œ ‰ œ œ œ œ ‰

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

Vln. II(b)

j ≈r j j œ œ œ œ œ œ-.

-œ. -œ œ œ -œ. œ J ≈R J J

œ- -œ. œ œ J J ≈≈‰

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

-œ J

Vla. (a)

Ÿ~~~~~~~~~ B œ™

>œ.

Ÿ~~~~~~~~~ œ™

>œ.

B Vla. (b)

-œ. -œ œ œ -œ. œ J ≈R J J

-. œ œ œ ≈≈‰ J

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

˙

‰ ˙

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Vc. (a)

j j œ œ Œ

≈ œr

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

Vc. (b)

j j œ œ Œ

≈ œr

? j ‰ Œ œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj œj Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰

j j œ œ Œ

≈ œr

Cb.

¢

110


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto

-œ & œJ 346

Gtr.

Timb.

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ bœ œ œœ œ œœ œ

Œ

œœ œœ ‰ Œ

Ÿ~~~~~~ œ œ œ™ bœ œ œœ œ œœ œ ff mf

° /

Perc. I

≈ œr ‰ œ œœœœœ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œœœœœ

j j / œœ œœ œ œ ≈≈‰ œœ

Xyl.

Oj Perc. III

Vln. I(a)

¿ ¢ / ≈R

≈ ¿R

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œœ œ œ

j j œ œ œ œ ≈ ≈‰ œ œ œœ

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œœ œ œ

j j œ œ œ œ ≈≈‰ œ œ œœ

j j j j j j j j Oj ¿ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ≈ R R R R R R R R R R R R R

346 - . ° œœ œœ œœ œœ≈≈‰ & J J

≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈

j j ≈ œr œj œ œ œ œœ œ œœ œ œ

≈ ¿R

Oj ≈ ¿R

Oj ¿ R≈

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

j œ ˙

j œœ œ œœ ‰ Œ

˙

œ ≈œ R

-œ. œ J

-œ œ œ -œ. œ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J b˙

j œ ˙

œœ j œœ ‰ Œ œ

œ ≈œ R

-œ. -œ œ œ -œ. œ œJ œ œ œJ J

-œ œ J

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

œœ j œœ ‰ Œ œ

˙

j œ ˙

Vln. I(b)

-œ & œJ

-œ. œ œœ œœ≈≈‰ J -œ. œ œœ œœ≈≈‰ J

Vln. I(c)

-œ & œJ

- j & œJ œ-. œ œ ≈≈‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. -.

-œ œj ≈≈‰ b˙ J -. œ œ

j œ ˙

j œ œœ ‰ Œ

Vln. II(a)

- j & œJ œ-. œ œ ≈≈‰

≈ œr œj œ-j œ œ œJ. .-

-œ œj ≈≈‰ J -. œ œ

˙

j œ ˙

j ‰ Œ œ œœ

Vln. II

j ≈ r j j œ œ œ œ œ œ-.

j ≈≈‰ œ- œ. j œ œ -

j œ ˙

‰ Œ j œ œœ

˙

-œ. -œ œ œ -œ. œ J ≈R J J

œ- -œ. œ œ J J ≈≈‰

j œ ˙

j œœ ‰ Œ œ

˙

-œ J

-. œ œ œ ≈≈‰ J #˙

j œ ˙

j œœ ‰ Œ œ

≈≈‰ & œj œj - -. œ œ

Vln. II(b)

œ- -œ. B J J œ œ ≈≈‰

Vla. (a)

B -œJ œ. œ œ ≈≈‰ J

Vla. (b)

-. ≈ œr œj œ œ œ œJ J

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

Vc. (a)

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰ b˙

œ ˙ J

œ j ‰ j j ‰ J œ œ œ

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

Vc. (b)

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰ b˙

j œ ˙

j j ‰ œj œj ‰ œ œ

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

j j œ œ Œ

≈ œr œj ‰ œj œj ‰ b˙

œ ˙ J

œ j ‰ j j ‰ J œ œ œ

Cb.

¢

111


Perictlus - Retorn a la llibertat - Pere Soto 354

œœ & ‰ ‰ œ œ‰ ‰

Gtr.

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ œœ

œœ œœ ‰ Œ

‰ ‰

œœ œœ ‰ ‰

œœ œœ ‰ Œ

‰‰ ff

°? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ ‰ cresc

cresc

Perc. I

‰ ‰

cresc

cresc

Timb.

f

° / ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ œr ‰ œr ≈ œr ≈ œr ≈ ≈ œr ‰ œ œ ‰ ‰ f

cresc

j j / œœ œœ œ œ ≈ ≈ ‰ œœ

Xyl.

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œœ œ œ

j œ œj œ œ ≈ ≈ ‰ œ œ œœ

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œœ œ œ

j œ œj œ œ ≈ ≈ ‰ œ œ œœ

j ≈ œr œj œj œ œ œ œ œ œœ œ œ

j œ œj œ œ ‰ ‰ œ œ œœ f

cresc

Oj Perc. III

¿ ¢/ ≈R

≈ ¿R

j j j j j j j j j j j Oj ¿ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿ O ¿ ≈ ≈ ¿ O ≈ ¿¿ ‰ ‰ ≈ ≈ R R R R R R R R R R R R R R R R R R f

cresc

354

Vln. I(a)

° ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ &

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ œœ

œœ œœ ‰ Œ

‰ ‰

Vln. I(b)

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰

‰ ‰

œœ œœ ‰

‰ Œ

‰ ‰

‰ ‰

‰‰ f

œœ œœ ‰ Œ

œœ œœ

f

cresc

œœ & ‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ œœ

œœ œœ ‰ ‰

œœ œœ ‰ Œ

‰ ‰

‰‰

f f

cresc

œœ & ‰ ‰ œ œ‰ ‰

Vln. I(c)

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ œœ ‰ Œ

œœ ‰ ‰ œ œ‰ ‰ f

cresc

& ‰ ‰ œ œ‰ ‰

Vln. II(a)

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰ f

cresc

& ‰ ‰ œ œ‰ ‰

Vln. II

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

‰ ‰ œ œ‰ ‰ f

cresc

& Œ

Vln. II(b)

‰ ‰ œœ

‰ Œ

Œ

œœ

‰ ‰ œœ

‰ Œ

Œ

œœ

‰ ‰ œœ

‰ Œ

Œ

œœ

f

cresc

B Œ

œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

Œ

œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

Œ

œ œ‰ ‰

‰‰ œœ

œœ ‰ Œ

Œ

œ œ‰ ‰

Vla. (a) f

cresc

B ΠVla. (b)

œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

Œ

œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

Œ

œ œ‰ ‰

œœ ‰ Œ

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

¢

? j ‰ j j ‰ œ œ œ

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰

j j j œ ‰ œ œ ‰ cresc

112

j œ ‰ œ œ‰ ‰ f

cresc

Cb.

j œ ‰ œ œ‰ ‰ f

cresc

Vc. (b)

œ œ‰ ‰ f

cresc

Vc. (a)

Œ

j j j œ ‰ œ œ ‰

j œ ‰ œ œ‰ ‰ fcatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG436


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.