L'arodalif (Josep Vila)

Page 1

JOSEP

VILA L’arodalif per a cor mixt

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) L’arodalif [Música impresa] : per a cor mixt / Música de: Josep Vila (n.1966). Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2014 - 1 partitura (8 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o a l’editor si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2014 ISMN: 979-0-69208-433-4 Dipòsit legal: B- 5669-2014 Copyright de la música: © 2014 Josep Vila i Casañas Copyright de l'edició: © 2014 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Sant Pau 54 - Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


L'ARODALIF Divertiment a partir d'una cançó popular catalana

Per en Xavier Puig

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ J

rit. œ œ œ œ 9 J 8

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J

œ œ œ œ 9 J 8

f œ œ œ bœ œ œ J J

Moderato {q. = c 69}

Soprano

Alto

Tenor

Bass

6

S

b & b b 68 b & b b 68

? b b 68 b

Un

b & b b 98 œ . œ . b . . V b b 98 b œ œ ? b 9 œ. œ. bb8

j œ œ œ œ œ œj œ œ œ b œ bœ

po - bre pa - gès

te - ni - a/u - na fi - lla, te - ni - a quin-ze/anys i/en - ca - ra no

œ œ œ œ

te - ni - a/u - na fi - lla, te - ni - a quin-ze/anys i/en - ca - ra - no

po - bre pa - gès

te

po - bre pa - gès

fœ œ œ œ œ J

Un po - bre pa - gès a tempo gliss.

œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ J

œ b œ œ œ 98 J œ œ œ œ J 98

ni - a/u - na fi - lla, te - ni - a quin-ze/anys i/en - ca - ra - no

te - ni - a/u - na fi - lla, te - ni - a quin-ze/anys i/en - ca - ra no

b œ. ‰ pœ œ 6 œ. œ. œ. œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8

b 9 œ. œ. &bb 8

fi -

B

f œ J

b V b b 68

fi -

T

Un

Un

fi -

A

f j œ œ œ œ œ

Josep Vila i Casañas

-

-

gliss.

-

pTa-la - ra - la - la - la, prim - fi - la, prim - fi - la, ta -la - ra - la - la - la, œ. ‰ œœ œœ 68 œœ œœ œœ. œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . . . - fi - la, ta - la - ra - la - la - la, la. pTa-la - ra. - la. - la. - la,. prim - œfi - la,œ prim œ œ œ œœ œ œ œ œ œ. ‰ œ œ 68 œ œ œ œ ‰ œ

- la. gliss.

œ. ‰ ‰ J

- la. gliss.

Ta-la

-

6 8

ra - la - la - la,

prim - fi - la, prim - fi - la,

ta - la - ra - la - la - la,

b b œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 9 œ. œ. œ. œ. œ. fœ b œ œ œ 6 ˙ . b & 8 8 fi -

-

œ. J œœ. J prim œ. J prim -

prim -

- la.

10

S

b & b b œœ. œœ. œœ. œ.œ ‰ œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. . . . fi - la/i se'n va. Prim - fi - la, prim - fi - la, prim . bb b œ. œ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. V fi - la/i se'n va.

A

T

f œ ‰ ‰ œj œ œ œ

fi - la/i se'n va.

B

? bb Π. b

Prim - fi - la, prim - fi - la, prim

nit de Na - dal

és

fi - la, prim - fi - la. Pren fi - lo - sa/i

98 œ œ œ œ œ f œ œ œœ b œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ - fi - la, prim - fi - la. Pren fi - lo - sa/i f 9 œ. œ. œ. œ. œ. œ b œ œ œ 8

œ 9 J 8

Prim - fi - la, prim - fi - la, prim

La

-

-

fi - lo - sa/i œfi - la,œ prim œ - œfi œ- la.œ Pren b œ œ œ œ

nit d'a - le - gri - a, pren fi - lo - sa/i

© 2014 Josep Vila. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

68 n n ˙˙ .. fus,

6 ˙. 8 fus,

- - œ68 œ œ- œ œ œ J œœ fus,

fus, pren fi - lo-sa/i


2

b Œ n œ œ œ œ œ œJ œ . b & b J

98 Œ œ œ œ œ 38 J

14

S

b b Œ n œj n œœ b œ n œ n œœ œœ œœ .. b & œ œ œ J dó - na/un tomb per

A

T

B

b Vbb ? bb

b

b . & b b œœJ ‰ ‰ ‰ b & b b œj ‰ ‰ ‰ .

fi - la,

œ nœ œ

b Vbb œ œ œ œ œ œ ? bb Œ . b

F œœ bb b Œ b œœ & J b œœ J b b ŒFœj b œ &

B.C.

A

T

b V b b b˙.

lant

B

p ‰ bœ

Prim -

? b . bb ˙

lant

Œ.

œ œ œ œ œ œ

B.C.

œœ

j œœ

˙˙ .. ˙˙ ..

U

senza rit.

prim

prim

Prim -

. ‰∏ 12 œ ‰ œœ .. 8 J

‰ œ

Ta - la - ra - la - la - la,

22

S

Œ.

Ptaœ - la - ra - laœ - la - la, œ œ œ bœ ‰

fi - la, prim - fi - la,

B

6 Œ. 8

dó - na/un tomb per...

fi - la,

fi,

T

vi - la,

œ œ œ

fi,

A

dó - na/un tomb per...

p ‰ œœ

œ œ œ œ œ œ. 98 Œ œ œ œ œ 38 ‰ ‰Pœ œ 68 œ œ œ œj Œ n œJ J J œ Ta-la - ra-la-la-la, primœ- dó - na/un tomb per viœ - la, œ- œ- œ- œ- dó -na/un tomb per... œ ‰ œ. ∑ ‰ œ œ œ œ 98 œ ‰ œ œ ‰ ‰ 38 ∑ 68 œ - œœ. œ œ > > fus, pren fus, dó-na/un tomb per vi - la. dó - na/un tomb per

19

S

9 Œ n œj n œœ b œ n œ 3 8 œ œ œ 8

vi - la,

68 Π.

-

fi,

12 8 œj œ.

∏U ‰ ‰ œ. bœ. va.

U j œ 12 8 œ œ œ Œ. -

fi,

va.

U œ 12 œ b œ œ Œ. J 8

prim

-

fi - la/i se'n

prim

-

fi - la/i se'n

Œ œœ œ œœ œ œj œ œ œ ˙˙ .. J œJ œ

Œ œœj

j œ œ œ œ œ œ.

j œ œ œ œ œ œœ .. el que/e-llavo - li

-

el que/e-llavi - li

-

œœ

œ. a.

œœ .. a.

j œœ

Œ

Adagio {q. = c 52}

Œ

œ.

Œ.

œœ ..

Œ

‰ Œ

F ‰ ‰ j œ œ œ œ N'en-con-tra/un ga Fj ‰ ‰ œ œ œ œ N'en-con-tra/un ga -

œœ ..

Œ.

9 8

œœ ..

Œ

‰ 98

D'on ve-niu Jo - an?

j œ œ œ œœ b ˙˙ .. œœ D'on ve-niu Jo - an?

‰ Œ

‰ ‰ œj b œœ œj œœ œ œ œ œ 98 bœ œ J

œ œ œœ ‰ ‰ ‰ œœj œ œœj œ J œ b œœ 98 B.C.

On a- neu Ma-

B.C.

On a-neu ma -


b & b b 98 Œ œj œ

25

S

b 9 & b b 8Œ j œœ B.C. b b 9 œœ .. b V 8

B.C.

A

T

B

ri

-

ri

-

? b b 98 œ . b œ. b &bb

A

T

B

&

œœ j œœ œœ .. a?

œœ . . a?

j œœ œ- 43 œ- œ- œ-j œ-

bbb

tinc

pe - ça/or - di - da.

œœ ‰ 43

al tei - xi - dor

que/hi

tinc

pe - ça/or - di - da.

Vaig

j œœ ‰ 43 œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ J œ- J La,

q. = c 76

6 Œ. 8

Ta-la

68 Œ . 68 œ˙ ..

-

b b 9 œ b œ œ n >œ b >œ Œ b & 8 J b b 9 œ b œ œ œ œj Œ b œ & 8 > >œ ra - la - la - la - la!

A

b 9 œ b œ œ n >œ b >œ Œ b V b8 J ra - la - la - la - la!

T

la,

Œ

j j œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœJ

ra - la - la - la - la!

la,

la,

p Œ œj œ œ œ œ œ ‰ Prim - fi - la, prim -fi - la,

la,

la,

ƒ j Œ œ n œ œ œ œ œ b œ œ 98

Œ.

œœ b œ œ œ b œ œ b œœ ..

œœ ..

œœ . .

Ta -la - ra - la-la - la.

œ.

ƒ œœ b œ œ 98

prim - fi-la, prim-fi-la. Ta-la-

œœ b œ œ œ b œ œ œ .

œ

ta - la - ra - la-la - la.

> œ œ œ b œ œ n œœ >œ Œ J œ œ œ b œ œ >œ >œ Œ J

Ta-la - ra - la - la - la - la!

> œ œ œ b œ œ n œœ b >œœ Œ J

Ta-la - ra - la - la - la - la!

la,

prim - fi-la, prim-fi-la. Ta-la-

œœ . .

Ta-la - ra - la - la - la - la!

la,

her -

ƒ Œ œ œœ œ œ œœ œ b œ œ 98 J

Œ.

Prim - fi - la, prim -fi - la,

ra - la-la - la,

œœJ

œ- ‰ œj ‰ œ- ‰ œ œ œ J - J

Quan - tes ca - nes hi/ha

p Œ œj b œ œ œ œ œ ‰

œ.

- j ‰ œ- œœ- œœ- n œœ œœ

Œ

Ta-la - ra - la - la - la - la! > b œ œ œ œ b œ œ >œ >œ > œ œ œ œ œ œ J Œ ? b 9 J ‰ ‰ bb8 ra - la - la - la - la!

B

la,

6 œ b œ œ b œœ .. 8

34

S

3

j œ- n œ- b œ- œ- œ- œ ‰ -

que/hi

p bb b œœ- œœ- n œœ- n œœ- b b œœ V J mo -sa Ma - ri - a? p ? b œj ‰ œ ‰ ‰- b œ œ bb œ œ - J la.

œœ- œœ- n œœ- œ n œ ‰ n œ- œ-

al tei - xi - dor

la,

œœJ

accel.

Vaig

29

S

œœ j œœ j 3 œ- œ- n œœ- œœœ- 4 œœ

Piú mosso {q = c 90}

Ta-la-

>˙ . n n ˙. œ œ 12 8 œ bœ œ

> n œœ ..

œ œ 12 œ b œ œ >˙ . 8

Ta-la

-

ra - la - la - la

n >˙˙ .. œ œ 12 b œ œ œ 8

Ta-la

œœ

Ta la

Ta-la

-

ra - la - la - la

bœ 12 œ œ >˙ . 8 -

ƒ bTaœ -laœ-

la

-

ra - la - la - la

-

ra - la - la - la

-

bœ. >

n >œœ .. la

>œ .

-

la

-

la

-

9 8


4

b b œœ .. # # >œœ .. n n >œœ ‰ ‰ Œ . b & J

S

∑.

j b & b b œ. œ. bœ ‰ ‰ Œ > > la

A

T

B

la!

-

la - la!

43 b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pAh bœ œ œ 3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

∑.

u

U

∑.

La soprano s'atura, escolta i torna al grup.

El cor canta la frase següent mirant la soprano com seduint-la.

rit. F2 3 U ? b b œ . n >œ . b œ ‰ . . Œ bœ œ œ œ b˙ Œ 4 b œ œ œ œ œ œ œ . > - - - - -

-

la - la!

-

-

la - la!

Prim -fi - la/i -se'n

va.

Ah

Set-ze

ca

-

nes

té,

œ me'n

œ œ bœ

man - quen les

b . . . . . . . . . . . . & b b b œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ 68 œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rit.

42

S

pAh

Una soprano tanca la carpeta amb un cop i se'n va fent-se l'ofesa.

b >œ . > > V b b œ . n # œœ .. b n œœJ ‰ ‰ Œ -

p 34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ Andante {q = c 76}

U

37

accel.

b & b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 68 œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. . . . . . .

Set - ze ca - nes té, set - ze ca - nes té, set - ze

A

b b b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 6 n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b V 8

Set - ze ca - nes té, set - ze ca - nes té set - ze

T

B

P ? b œ œ œ bb

quin - ze, me'n

man - quen

T

quin - ze.

Tempo Iº

b 9 & b b œœ œœ. œœ œœ. œœ œœ. 8 œœ œœ. œœ œœ. . . . . . ca - nes té, set - ze ca

A

les

œ ˙

b . . . . . . . . . . & b b œ œ œ œ œ œ 98 œ œ œ œ

47

S

œ

œ bœ

-

nes, set - ze

68

Œ.

Els baixos es miren entre si fent veure que s'han equivocat de melodia. Giren la partitura i segueixen. Què/en

f œ œ. œ b œ œ œ 68

ca - nes. Què/en fa - rem del

drap?

b œ 6 nœ œœ f œœ œœ œœ œ 8 n œ . ca - nes té, set - ze ca - nes, set - ze ca - nes. Què/en fa - rem del drap? f b b œ. œ. œ. œ. œ. œ. 9 œ. œ. œ. œ. œ. œ b œ œ œ 6 œ b 8 8 V

? bb œ œ œ œ b

- nes, set - ze ca - nes. Què/en fa - rem del drap? œ 9 œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ 6 œ. J 8 J 8

ca - nes té, set - ze ca

B

fa - rem del drap,

her

-

fj ‰ ‰ œ

Set - ze ca - nes té, set - ze ca - nes té, set - ze

mo - sa Ma - ri - a? què/en fa - rem del

drap?

n œ œ œ œ 98 J j œœ n œœ b œœ n œœ 98

En

fa - rem llen -

n œ œ œ œ 98 J En

fa - rem llen -

En

fa - rem llen -

>œ .

Llen

-

98


5

œ >œ J

bb 9 œ b & 8

50

S

j> œœ œœ

>œ œ

çols,

llen - çols

i

? b b 98 >œ . b

>œ .

b & b b 98 n œœ

çols,

A

T

llen - çols

bb 9 œ b V 8

çols

> c œ œ ‰

>œ

i

‰ Œ

çols.

B

>œ

q = c 80

ca

‰ Œ

b œœ > ca

-

mi - ses.

ca -

-

c œ œ > - mi

-

-

-

œ bb b ‰ P n œ n œ- œ- œœœ œ & œ- œ- œ- œ- œ- œ

bb ‰ P œ- n œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- n œ& b Cap més no hi/hau - rà,

A

T

b b n œœb V

œœ-

Cap més no hi/hau - rà,

-

ti

B

? b œ bb œ -

-

S

A

T

B

bb

& b b &bb b Vbb ? bb

-

da

-

-

cap més de tan pro - ve

-

rà,

œ œ-

rà.

-

-

n œnœ

nes.

La

œ œ-

gent

-

I dels

més

{q = q.}

ti

-

-

bo - ti

-

-

di

-

 

-

da.

œ œ-

re - ta - llets

no

n n œœ 12 8

œ- œ- œ-

œœ

œ-

que/ens

F - ‰ n œ- n œ- # œœ- œœ n œœ ‰ œ- œ- œœ- œœ ï

œ œ-

œ- œ- œ-

da.

bo -

œ œ-

Del

-

œœ-

œ- œ- œœ-

pa - ra - rem

œœ-

n œ-

cap

bo

œ œ-

ses.

ï

œ œ-

œ œ-

œ œ-

# n œœ

cap més de tan pro - ve

‰ F n œ- # œ- # œ- n œ- # œœ # œ- # œ- La gent ne di - ran: Her - mo - sa ‰ F n œ- # œ- œ- œ- œ# œ- # œ- œLa gent ne di - ran: Her - mo - sa b b œœ # # œœ  ni

b

œ œ-

-

que

54

ga.

Del que/ens que - da - rà

52

S

Œ c œœ œœ ‰ > mi - ses. P ‰ c ‰ œ- œ- œœ- œœ- œœ-

œ. >

i

Œ

f

œ œ-

hi

ga!

Ta-la-ra - la - la - la

-. œ 12 œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ . 8 -

ga!

f

Ta-la-ra - la - la - la

Ta-la-ra - la - la - la f b œ œ œ œ œ œ œ- . 12 8 bœ -

ran.

hau

œ œ œ œ œ bœ.

12 n œ f œ œ œ œ œ œœ- .. 8 n œ-

œ œ-

ves - ti - rem les

Ta-la-ra - la - la - la

œ- . -

la!

-

la!

-

la!

-

la!

œœ .. œœ- .. œ- .

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.